Zmeny Cenníkov bánk Obdobie od 1.1.2012 do 1.4.

2012
J&T Banka od 1.1.2012 Elektronické bankovníctvo Banka zaviedla poplatok vo výške 5 € za opätovné vygenerovanie hesla pre prihlásenie do služieb internetového bankovníctva. Platobné karty - vydanie Charge platobných kariet MasterCard je po novom bezplatné (v uplynulom roku ich vydanie bolo spoplatnené sumou 56,30 €), - vydanie Kreditných platobných kariet MasterCard (výlučne k Rámcovej zmluve o zriaďovaní a vedení vkladových účtov a poskytnutí ďalších bankových služieb) je taktiež bezplatné, (poplatok za výber hotovosti z bankomatu Kreditnou platobnou kartou MasterCard na území Slovenskej republiky a v zahraničí je 5 €). J&T Banka od 1.3.2012 Bezhotovostný platobný styk – tuzemský v EUR - poplatok za urgentnú (zrýchlenú) platbu do inej banky (po predchádzajúcej dohode s bankou) je 10 € (predtým 6,64 €), - za zadanie platby do inej banky (písomne alebo telefonicky) banka zaviedla poplatok vo výške 1 €. Hotovostný platobný styk - poplatok za vklad alebo výber hotovosti (v EUR alebo cudzej mene) je 1%, minimálne 5 €. Predtým bol poplatok za vklad alebo výber hotovosti v cudzej mene (v protihodnote vyššej než 99.581,76 € v priebehu jedného dňa) vo výške 1%. Elektronické bankovníctvo - vydanie druhého a ďalšieho autentizačného kalkulátora Digipass GO1 alebo Digipass GO3 pre toho istého disponenta je 20 € (predtým 19,92 €), - vydanie druhého a ďalšieho autentizačného kalkulátora Digipass PRO 700 alebo Digipass 270 Express pre toho istého disponenta je 40 € (predtým 36,51 €) Platobné karty MasterCard Vydanie kariet: MasterCard Gold v cene karty navyše: Služby J&T Concierge 500 EUR (predtým 360 EUR/debetná karta a 460 EUR/Charge karta) MasterCard Concierge „réservés aux femmes" v cene karty navyše: Služby J&T Concierge Reservé aux femmes 500 EUR (predtým 360 EUR/debetná karta a 460 EUR/Charge karta ) MasterCard Premium Golf Card v cene karty navyše: Golfové poistenie, J&T Golf Concierge 500 EUR (predtým 280 EUR/debetná karta a 380 EUR/Charge karta) Vydanie karty MasterCard Standard (Charge/Debetná karta) a Virtuálnej karty MasterCard (Charge/Debetná karta ) je pre klientov naďalej bezplatné, taktiež aj

bezhotovostné transakcie platobnými kartami sú bezplatné. Poplatky za transakcie platobnou kartou MasterCard: - výber hotovosti z bankomatu v zahraničí je 5 € + 1% (predtým 3,32 EUR + 1%), - výber hotovosti na prepážke banky/zmenárni na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí je 10 € + 1% (predtým 6,64 EUR + 1%). Poplatky za doplnkové služby k platobným kartám MasterCard: - opakované vydanie PIN čísla na žiadosť klienta vrátane doručenia 5 € (predtým 3,80 €), - cestovné a úrazové poistenie - J&T Gold 50 € ročne (predtým 48,80 € ročne), - cestovné a úrazové poistenie - J&T Platinum 80 € ročne (predtým 75,10 € ročne), - za vydanie novej karty v prípade straty alebo krádeže banka zaviedla poplatok 10 €. OTP Bank od 1.1.2012 Balíky služieb Banka zvyšuje výšku mesačného poplatku pre tieto balíky: - balík BASE 2,99 € (predtým 2,69 €) - balík PLUS 3,99 € (predtým 3,29) Od januára banka nebude zriaďovať Balík EXTRA. Banka mení aj podmienky poskytnutia zľavy z mesačného poplatku za vedenie: Pre Balík PLUS 50% zľava, ak: - min. objem kreditných obratov v EUR za aktuálny mesiac na otp KONTE (s výnimkou obratov medzi vlastnými účtami klienta) je 550 € (predtým 1500 €), alebo - min. objem priemerných denných vkladov v EUR za aktuálny mesiac (súhrn priemerných denných zostatkov na depozitných produktoch klienta vedených v OTP Banke Slovensko) je 20.000 € (predtým 25.000 €) 100% zľava, ak: - min. objem kreditných obratov v EUR za aktuálny mesiac na otp KONTE (s výnimkou obratov medzi vlastnými účtami klienta) je 1500 € (predtým 2500 €), alebo - min. objem priemerných denných vkladov v EUR za aktuálny mesiac (súhrn priemerných denných zostatkov na depozitných produktoch klienta vedených v OTP) je 30.000 € ( predtým 40.000 €) Pre Balík MAX 50% zľava, ak: - min. objem priemerných denných vkladov v EUR za aktuálny mesiac (súhrn priemerných denných zostatkov na depozitných produktoch klienta vedených v OTP Banke) je 30.000 € (predtým 25.000 €) Manželská zľava pre manželov, ktorí majú vedené dva samostatné účty s balíkom služieb Plus alebo Max vo výške 50% pre každého z manželov. Manželská

zľava sa môže kombinovať so zľavou získanou na základe kreditných obratov alebo na základe priemerných denných vkladov a klient môže na základe kombinovanej zľavy získať zľavu vo výške 100%. Do balíkov boli doplnené nové služby: otp KONTO Balík BASE a otp READY konto - zriadenie a prevádzkovanie služby elektronického bankovníctva, - zadanie povolenia na inkaso a trvalého príkazu v pobočke banky, - zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu prostredníctvom Internet Bankingu a Call Centra, - prvé 2 bezhotovostné debetné prevody realizované na základe Trvalého príkazu zadané v pobočke banky, resp. na základe inkasnej výzvy otp KONTO Balík PLUS a otp KONTO Balík MAX - zriadenie a prevádzkovanie služby elektronického bankovníctva, - zadanie povolenia na inkaso a trvalého príkazu v pobočke banky, - zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu prostredníctvom Internet Bankingu a Call Centra, - bezhotovostné debetné prevody realizované na základe Trvalého príkazu zadané v pobočke banky, resp. na základe inkasnej výzvy - bezhotovostné debetné prevody – realizovaná splátka úveru otp SENIOR konto - zriadenie a prevádzkovanie služby elektronického bankovníctva, - zadanie povolenia na inkaso a trvalého príkazu v pobočke banky, - zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu prostredníctvom Internet Bankingu a Call Centra, otp KONTO Balík BASE, otp READY konto a otp SENIOR konto - 1 výber hotovosti z bankomatov OTP banky na území SR zahrnutý do balíka (predtým výbery neboli v balíku) otp KONTO Balík PLUS - neobmedzený počet výberov hotovosti z bankomatov OTP banky na území SR v balíku (predtým výbery neboli v balíku) Úvery Poplatok za vedenie úverového účtu: Spotrebné úvery otp ŠTUDENTSKÝ úver, otp AUTO úver, otp EXPRES úver, otp RUČITEĽSKÝ spotrebný úver, otp IDEAL úver, Úver zabezpečený finančným majetkom - 2,40 € mesačne (predtým 2,20 €) Hypotekárne úvery otp HYPO úver, otp EASY úver, otp AMERICKÁ hypotéka - 3,40 € mesačne (predtým 3,30 €) Ostatné zmeny (nie zmena predmetu zabezpečenia), platí pre všetky spotrebné a hypotekárne úvery - 40 € (predtým 33 €) Tuzemský platobný styk

otp SENIOR konto a otp READY konto Hotovostný vklad realizovaný v pobočke 0,50 € (predtým bezplatne) otp SENIOR konto a otp READY konto Hotovostný výber realizovaný v pobočke 1,50 € (predtým 0,80/1,00 €) Debetné platobné karty Vydanie a obnova platobnej karty (ročný poplatok sa zúčtuje pri vydaní platobnej karty na celé obdobie platnosti): - VISA Electron/Maestro/Bratislavská mestská karta/BMK EURO<26 je 7 € (predtým 6 €) - MasterCard Gold 40 € (predtým 34 €) Výber hotovosti platobnou kartou: z bankomatu OTP Banka Slovensko - otp READY konto 0,15 € (predtým 0,10 €) z bankomatu OTP skupiny - otp READY konto 1,15 € (predtým 1,10 €) z bankomatu inej banky v SR a krajinách EHP - otp READY konto 1,15 € (predtým 1,10 €) z bankomatu v zahraničí - účet/konto 5,50 € (predtým 2% zo sumy transakcie, min. 5 €) - otp READY konto 5,35 € (predtým 2% zo sumy transakcie, min. 5 €)

UniCredit Bank od 1.1.2012 Balíky služieb: - zvýšenie mesačného poplatku za vedenie Balíka Champion na 4,40 € (predtým 3,99 €), - zvýšenie mesačného poplatku za vedenie účtu pre rodinného príslušníka na 2,20 € (predtým 1,99 €), pričom zľava je uplatniteľná maximálne k jednému Balíku Champion, - pre Balíky Champion, Gold a Young Balík 26 sa služby elektronického bankovníctva rozšírili o Notifikácie transakcií debetnými kartami, - v rámci Balíka Champion je neobmedzený počet Hotovostných vkladov na účet realizovaný v pobočke banky (predtým bol v balíku zahrnutý len 1 hotovostný vklad), - možnosť vydania Bezkontaktnej platobnej nálepky StickAir so zľavou 50% k Balíku Champion a 100% zľavou ku Gold Balíku. - Balík Senior banka rozšírila o služby Online Bankingu a taktiež neobmedzený počet Bezhotovostných platieb prostredníctvom elektronického bankovníctva, Banka upravila podmienky bezplatného vedenia Balíka Champion: - ak priemerný mesačný zostatok na účte dosiahne sumu 5.000 € (predtým 10.000 €) alebo, - suma vkladov a investícií v banke dosiahne sumu 30.000 € (nová podmienka) alebo, - suma čerpaných úverov a povoleného prečerpania dosiahne ku koncu mesiaca 50.000 € (výška tejto sumy sa nezmenila), tak v nasledujúcom mesiaci je vedenie účtu bezplatné

V rámci Balíka Champion si môžu klienti uplatniť 25%, 50%, 75%, resp. 100% zľavu z mesačného poplatku za vedenie účtu pri kombinácii 4 kritérií (zľavový štvorlístok), pričom cena za vedenie účtu po uplatnení určitého počtu kritérií je 3,30 €, 2,20 €, 1,10 €, resp. 0 €. Kritéria pre uplatnenie zľavy sú nasledovné: - minimálne 5 platieb prostredníctvom POS terminálu v kalendárnom mesiaci, - pripísaný kredit (na všetky balíky a bežné účty klienta) v minimálnej výške 500 € za mesiac, - suma priemerných mesačných vkladov a investícií v banke dosiahne 5.000 €, - ku koncu mesiaca je čerpaný úver v banke (hypotekárny úver, spotrebný úver, kreditná karta, resp. povolené prečerpanie). Tuzemské platby Banka zaviedla poplatok za platbu v hotovosti na iný ako vlastný účet vo výške 1 € za transakciu . Správa trvalých príkazov a inkás Výšku poplatku za zmenu a zrušenie Trvalého príkazu a Povolenia na inkaso v pobočke banky, resp. prostredníctvom služby UniTel banka zvýšila na 1,70 € (predtým 1,66 €). Hypotéky Možnosť bezplatného Dodatočného poistenia úveru (Free hypo, Hypoúveru Klasik, Invest a Hypoúveru pre mladých) v prípade, že úver je v prvej polovici splatnosti. Vystavenie súhlasu so splatením úveru pre inú banku je spoplatnené sumou 40 €, poplatok platí pre všetky hypotekárne úvery. Kreditné karty V rámci kreditných kariet banka poskytuje možnosť nastavenia automatickej splátky dlžnej sumy (100% inkaso) za poplatok 0,50 € (platí pre karty VISA Electron, VISA Classic Sphere a VISA Gold).

UniCredit Bank od 1.2.2012 Úprava výšky mesačného poplatku za vedenie Balíka Senior, ktorý zvyšuje z 0,33 € na 0,60 €. Banka taktiež zvyšuje mesačný poplatok za vedenie balíkov služieb, ktoré už novým klientom neposkytuje: - HVB Ekonomik konto 3,50 € (predtým 3 €) - HVB Praktik konto 5 € (predtým 4,50 €) - Smart Balík 2,99 € (predtým 2,59 €)

UniCredit Bank od 15.3.2012 Balíky služieb Možnosť bezplatného zriadenia služby UniTel v rámci balíkov služieb B-Smart účet a Senior Balík. Služba UniTel umožňuje jednoducho vykonávať bankové transakcie priamo prostredníctvom telefónneho hovoru s bankovým pracovníkom. Služba je klientovi k dispozícii nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Majitelia Young Balíka 26 môžu požiadať o vydanie bezkontaktnej debetnej platobnej nálepky StickAir s 50% zľavou. Nálepka StickAir umožňuje: • bezhotovostné platby za tovar alebo služby prostredníctvom bezkontaktných POS terminálov, • bezkontaktná technológia PayPass urýchľuje vykonanie platby, do 20 EUR sa nevyžaduje zadávanie PIN kódu pri realizácii transakcie. Služby elektronického bankovníctva - Online Card • bezplatné zriadenie Online Card (ako samostatnej služby), predtým za poplatok 1,70 €. Online Card je určený držiteľom kreditných kariet a umožňuje jednoduchý, pohodlný a bezpečný spôsob získavania informácií o kreditných kartách prostredníctvom internetu (pomocou internetového prehliadača, bez potreby inštalácie ďalšej aplikácie). Predplatené karty - Bezkontaktná predplatená platobná nálepka StickAir Možnosť požiadať banku o vydanie medzinárodnej predplatenej bezkontaktnej platobnej nálepky StickAir (aj bez otvorenia účtu v banke). Poplatky súvisiace s jej vydaním a používaním: • ročný poplatok 7 €, • dobíjanie platobnej nálepky v pobočke banky, resp. formou elektronického prevodu 0 €, • zisťovanie zostatku prostredníctvom služby UniTel 0 €, • bezhotovostné platby v SR a zahraničí 0 €.

UniCredit Bank od 1.4.2012 UniCredit Bank bude od 1. apríla spoplatňovať vybrané typy notifikačných SMS správ sumou 0,05 EUR za každú odoslanú SMS. Spoplatňovať sa budú: - SMS notifikácie o obrate na účte, - informačné SMS o zostatku na účte. Podstatné notifikačné správy zostávajú naďalej nespoplatnené: ‐ notifikačné SMS správy o zrealizovaní transakcie platobnou kartou (platby kartou prostredníctvom POS terminálu a výbery z bankomatov), ‐ SMS správy s autorizačným kódom potrebné pre prihlásenie sa do Internetbankingu, ‐ SMS správy pre autorizáciu transakcií zadávaných prostredníctvom internetbankingu. V rámci Balíka Champion sú Notifikačné správy všetkých typov zahrnuté bezplatne. V oblasti spotrebných úverov banka zavádza nový produkt, a to Spotrebný úver pre študentov s fixnou ročnou úrokovou sadzbou 8,5%. Výška úveru je od 650 € do 10.000 €, pričom do sumy 2.000 € nie je potrebné pristúpenie osoby (môže byť rodič, manžel, manželka), ktorá preukáže príjem aspoň vo výške 280 €.

Všeobecná úverová banka od 1.1.2012 Úprava výšky poplatku za zmenu zmluvných podmienok z podnetu klienta (zmena platí pre úvery ručené nehnuteľnosťou vrátane hypoték): - poplatok za zmeny so schvaľovaním 150 € (predtým 133 €) - poplatok za zmeny bez potreby schvaľovania 70 € (predtým 65 €) Všeobecná úverová banka od 1.3.2012 VÚB Kontá Zvýšenie poplatku za vedenie: - Flexiúčtu (s 1 produktom zo základnej ponuky) z 1 € na 1,50 €, - Flexiúčtu (s 2 až 3 produktmi zo základnej ponuky) z 2 € na 2,10 €. Start konto Banka zvýšila poistný limit zo 65 € na 100 € pre prípad poistenia straty a krádeže dokladov, SIM karty, krádeže kľúčov, tašky a peňaženky. Hotovostné operácie na účtoch (v € a na účtoch v cudzej mene) Poplatok za výber hotovosti z účtu v pokladnici obchodného miesta (neúčtuje sa pri výbere a opätovnom vklade v prospech účtu VÚB) je: - 2,00 € pri výbere do 5.000 EUR (resp. prepočet v cudzej mene); predtým bol poplatok 1,70 € pri výbere do 10.000 EUR. Ostatné služby pre tuzemské prevody Poplatok za zmenu a zrušenie trvalého príkazu, automatického prevodu a autorizácie na inkaso je: - v pobočke banky 1 € (predtým 0,50 €), - elektronicky/prostredníctvom služby Kontakt 0,50 € (predtým 0,15 €). Poplatok za zmenu a zrušenie platobného príkazu je: - v pobočke banky 1 € (predtým 0,50 €), - elektronicky/prostredníctvom služby Kontakt 0,50 € (predtým 0,15 €). Debetné platobné karty Poplatok za: - zmenu PIN kódu prostredníctvom bankomatu je 2,50 € (predtým bezplatne), - výber z bankomatu na Slovensku (okrem VÚB) a vo vybraných krajinách Európy je 1,50 € (predtým 1,30 €), - výber z bankomatu v zahraničí mimo vybraných krajín Európy je 1,50% z transakcie, minimálne 6,50 € (predtým 1,50% z transakcie, min. 6,20 €), Kreditné platobné karty Úhrada splátky v hotovosti v pobočke VÚB banky je spoplatnená sumou 2,50 € (predtým 1 €). Spotrebné úvery - Flexipôžičky Poplatok za: - vedenie úverového účtu banka zvyšuje z 2,50 € mesačne na 2,99 €, - za zmenu zmluvných podmienok zo strany klienta banka zvyšuje z 35 € na 40 €, - za úhradu splátky v hotovosti (v pobočke VÚB banky) banka zaviedla poplatok 2,50 €.

Hypotéky a úvery zabezpečené nehnuteľnosťou - Flexihypotéky Poplatok za zmenu zmluvných podmienok zo strany klienta (bez schvaľovania) banka zvýšila na 110 € (predtým bol 70 €).

Československá obchodná banka od 1.1.2012 Úprava výšky poplatku za dobitie kreditu mobilného operátora Telekom (predtým T-Mobile) prostredníctvom služieb: - ČSOB Internetbanking 24, ČSOB Business Banking Lite, ČSOB Linka 24 a ČSOB Mobil 24 na 0,15 € (doteraz bola predmetná služba pre klientov bezplatná).

Československá obchodná banka od 1.2.2012 Zvýšenie poplatku za vedenie úverov zabezpečených nehnuteľnosťou z 3,30 € na 3,50 € mesačne. Uvedený poplatok platí pre nasledovné úverové produkty: - ČSOB Hypotekárny úver - ČSOB Spotrebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou - ČSOB Úver zabezpečený nehnuteľnosťou

ČSOB Banka od 1.4.2012 Balíky služieb, bežné účty Výpis z bežného účtu Možnosť zasielania výpisov z účtu elektronicky aj v týždennej frekvencii (za podmienky aktivácie služieb ČSOB Internetbanking 24, ČSOB BusinessBanking 24 alebo ČSOB BusinessBanking Lite k účtu). Doteraz bola frekvencia zasielania výpisov v elektronickej forme mesačne alebo denne. Hotovostné platobné operácie Spracovanie a prevod hotovosti: - na účet vedený v ČSOB v ČR 5 € (predtým 3,30 €) Hotovostný výber: - z bežného účtu klienta vedeného v ČSOB v ČR 5 € (predtým 2,50 €)

Privat banka od 1.3.2012 Bežné účty Privatbanka Konto v EUR: - vedenie účtu za 7 € mesačne (predtým 5 €), - bezplatné vydanie/obnova platobnej karty MasterCard Standard (medzinárodná platobná karta s čipom bez poistenia); predtým vydanie/obnova karty s 50% zľavou. Privatbanka Senior Konto v EUR: - vedenie účtu za 5 € mesačne (predtým 3,80 €),

- bezplatné vydanie/obnova platobnej karty MasterCard Standard (medzinárodná platobná karta s čipom bez poistenia); predtým vydanie/obnova karty s 50% zľavou. Tuzemské platobné operácie v EUR Poplatok za tuzemskú debetnú platobnú operáciu v EUR (úhrada/inkaso/poštový poukaz "U") alebo regulovanú platbu v rámci krajín EHP* - účtuje sa mimo balíka služieb: realizovaná v pobočke banky - do 50.000 EUR 1 € (predtým 0,50 €) - od 50.001 EUR v rámci SR 1 € (predtým 0,50 €) - od 50.001 EUR v rámci EHP 70 € (predtým 1% z hodnoty platby, min. 6 €, max. 70 €) realizovaná elektronicky - do 50.000 EUR 0,30 € (predtým 0,25 €) - od 50.001 EUR v rámci SR 0,30 € (predtým 0,25 €) - od 50.001 EUR v rámci EHP 50 € (predtým 1% z hodnoty platby, min. 4 €, max. 50 €) Pokladničné a zmenárenské operácie Výber v hotovosti z účtu vedeného v Privatbanke: - 1,50 € (predtým 1,20 €) Debetné platobné karty MasterCard Standard (medzinárodná platobná karta s čipom, platnosť 3 roky): - ročný poplatok za vydanie/obnovu karty 20 € (predtým 16,60 €), - ročný poplatok za vydanie/obnovu karty 20 € (predtým 16,60 €), - výber hotovosti z bankomatu iných bánk v SR a v zahraničí 1,30 € (predtým 1,15 €), - znovuvygenerovanie PIN čísla, zmena výšky limitov 4 € (predtým 6,70 €), - znovuvydanie karty po strate/krádeži, resp. poškodení) 7 € (predtým 6,70 €). MasterCard Gold (medzinárodná platobná karta s čipom, platnosť 3 roky): - ročný poplatok za vydanie/obnovu karty 35 € (predtým 33,20 €), - výber hotovosti z bankomatu iných bánk v SR a zahraničí 1,30 € (predtým 1,15 €), - znovuvygenerovanie PIN čísla, zmena výšky limitov 4 € (predtým 6,70 €), - znovuvydanie karty po strate/krádeži, resp. poškodení 7 € (predtým 6,70 €). *Osobitne regulovaná cezhraničná platba je platba v rámci krajín EU a EHP, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje: menu prevodu, sumu prevodu do 50.000 EUR, číslo účtu príjemcu v tvare IBAN, Medzinárodný bankový identifikačný kód banky príjemcu BIC/SWIFT, poplatkovú inštrukciu o tom, kto bude znášať spracovateľský poplatok banky príjemcu.

Slovenská sporiteľňa od 1.3.2012 Osobný účet Exclusive: - mesačný poplatok za vedenie balíka služieb banka zvyšuje z 7,28 € na 8,90 €, - v prípade, že majiteľ účtu nepožaduje embosovanú platobnú kartu, má nárok na vydanie a obnovu elektronickej platobnej karty bez účtovania poplatku; predtým v rámci balíka bola možnosť výberu karty VISA Electron/Maestro, - možnosť získať 100% zľavu z ročného poplatku za jednu Hlavnú kreditnú kartu a

jednu Dodatkovú kartu v prvom roku (VISA Gold embosovaná); predtým v balíku bolo zahrnuté vydanie a obnova jednej embosovanej platobnej karty typu Gold pre majiteľa účtu (VISA Gold/MasterCard Gold) za cenu doplnkových služieb 49,79 € ročne, ak klient nemal inú embosovanú kartu. Nové služby zahrnuté v Osobnom účte Exclusive: - znovuvytlačenie PIN kódu, - prevydanie platobnej karty v prípade jej straty alebo odcudzenia, - zmena limitov platobnej karty (prostredníctvom elektronického bankovníctva, obchodného miesta, Sporotelu), - odmena za platby platobnou kartou vo výške 0,50% zo sumy platieb kartou (odmena sa poskytuje v mesačnej frekvencii), - bezplatné zriadenie, vedenie a zrušenie Sporenia. Možnosť využívať Osobný účet a Osobný účet Exclusive zadarmo za nasledovných podmienok: - ak aktíva klienta dosiahnu za sledované obdobie minimálne 10.000 €/15.000 €, banka neúčtuje mesačný poplatok za balík nasledujúci kalendárny mesiac. Predtým bolo možné získať 100% zľavu za vedenie balíka, ak za príslušný kalendárny mesiac bol priemerný denný zostatok na účte klienta nad 10.000 €/15.000 €. Banka poskytuje bezplatné zriadenie, vedenie a zrušenie Sporenia aj v rámci účtov/balíkov služieb: - Osobný účet, - SPOROžíro vysokoškolák, - SPOROžíro EURO<26, - SPOROžíro senior. Debetné karty a Kreditné platobné karty, Karta iXtra (medzinárodná platobná karta pre mladých) - prevydanie platobnej karty v prípade jej straty alebo odcudzenia je spoplatnené sumou 10 € (predtým 5 €), - za prevydanie platobnej karty v prípade jej nedoručenia z dôvodu nesprávnej adresy banka zaviedla poplatok vo výške 10 €.

Prima banka od 1.3.2012 Debetné platobné karty Banka zaviedla poplatok vo výške 30 € za expresné vydanie platobnej karty a expresné vydanie PIN čísla. Nové poplatky sa týkajú kariet: - Maestro, MasterCard Red a MasterCard Gold Kreditné platobné karty Zmeny sa dotkli aj kreditnej platobnej karty MasterCard Green+: - poplatok za zaslanie upomienky banka zvýšila na 15 € (predtým bol 4,98 €), - poplatok za zaslanie výpovede na 30 € (predtým bol 9,96 €). Produkty a služby mimo ponuky banky Mesačný poplatok za balík služieb e-Konto bude od 1. marca zvýšený z 0 € na 1,89 € (predmetný balík služieb banka novým klientom už neponúka).

Volksbank od 15.3.2012 Programy služieb Element • mesačný poplatok za vedenie programu banka zvyšuje z 2,99 € na 3,49 €, do programu je doplnené: • poskytovanie služieb elektronického bankovníctva, • vydanie a vedenie jednej medzinárodnej platobnej karty s bezkontaktnou technológiou platby (VISA Electron payWawe alebo MasterCard Unembossed PayPass). Poznámka: Bezhotovostné platobné operácie na POS termináloch s aplikovanou bezkontaktnou čipovou technológiou sa uskutočňujú priložením debetnej platobnej karty k čítaciemu zariadeniu, čo umožňuje rýchle platby bez zadania PIN čísla a podpisu. Možnosť výberu platobnej karty s bezkontaktnou technológiou platby v rámci každého programu služieb/bežného účtu: • Active, Slušný účet, Index, VeBkonto, Young a VeBkonto young, • Enter (účet pre mladých) a Konto tretieho veku (pre seniorov). VeBkonto a VeBkonto young Vyhotovenie a zaslanie výpisu z účtu pre uvedené programy služieb je možné s frekvenciou: • jeden výpis mesačne alebo štvrťročne alebo polročne alebo ročne a jeho zaslanie e-mailom alebo poštou do tuzemska alebo jeho osobne prebratie, doteraz bolo zasielanie výpisu z účtu: • VeBkonto 1 krát mesačne elektronicky, • VeBkonto young 1 krát štvrťročne poštou do tuzemska. Debetné platobné karty - elektronické MasterCard PayPass EURO<26 • vydanie náhradnej karty (pri strate, krádeži) je spoplatnené sumou 6,70 €, predtým 4,98 €. Úvery Úvery zabezpečené nehnuteľnosťou Za prehodnotenie úrokovej sadzby úveru na základe podnetu klienta, mimo výročie fixácie úrokovej sadzby, banka zaviedla poplatok vo výške 50,00 €. Poznámka: Neplatí pre žiadosť klienta prijatú v termíne do 30 dní od vyhotovenia oznámenia o zmene úrokovej sadzby v súvislosti s uplynutím doby fixácie a stanovení úrokovej sadzby na nasledujúce obdobie. Z kategórie úverových produktov banka nebude od marca ponúkať Spotrebný úver na kúpu osobného automobilu.

Tatra banka od 31.3.2012 Bežné účty v EUR a cudzích menách Ostatné poplatky V rámci bežných účtov banka zaviedla nový poplatok. Ak sa majiteľ účtu dostane do nepovoleného prečerpania na účte, banka mu pošle:

- upomienku formou SMS správy za poplatok 1 €. Výška poplatku za zaslanie písomnej upomienky, resp. výzvy na úhradu splátky ostáva nezmenená. Platobné služby Bezhotovostné operácie Zrušenie trvalého platobného príkazu na úhradu, súhlasu s inkasom: - telefonicky prostredníctvom služby DIALOG za poplatok 2 €. Doteraz bola uvedená služba pre klientov bezplatná a spoplatnené bolo len zrušenie trvalého príkazu na úhradu, resp. súhlasu s inkasom v pobočke banky písomnou formou. Kreditné karty Ostatné poplatky V rámci kreditných kariet sú klienti o omeškaných splátkach informovaní upomienkou zaslanou: - formou SMS správy za poplatok 1 € (nová forma zasielania upomienok). Výška poplatku za zaslanie písomnej upomienky, resp. výzvy na úhradu splátky ostáva nezmenená. Úvery Bezúčelový úver bez zabezpečenia - Bezúčelový úver Classic Bezúčelový úver zabezpečený finančnými prostriedkami - Bezúčelový úver Garant Mesačný poplatok za správu úveru banka zvyšuje na 3 €, predtým 2 €. V rámci všetkých Úverových produktov (Hypotekárne úvery, Americká hypotéka, Bezúčelový úver bez zabezpečenia – Classic, Bezúčelový úver zabezpečený finančnými prostriedkami – Garant) banka informuje svojich klientov o omeškaných splátkach aj: - formou SMS správy za poplatok 1 € (nová forma zasielania upomienok). Výška poplatku za zaslanie písomnej upomienky, resp. výzvy na úhradu splátky ostáva nezmenená. Slovenská sporiteľňa S účinnosťou od 15.5.2012 banka mení sadzobník poplatkov. Banka zaviedla nové balíky služieb pre študentov a mladých vo veku od 15 až do 28 rokov, konkrétne: - Osobný účet Študent, mesačný poplatok za vedenie účtu je 0 €, - Osobný účet Mladý, mesačný poplatok za vedenie účtu je 2 €, resp. 1 €, resp. 0 €. V prípade predloženia: - potvrdenia o návšteve školy (preukaz študenta, index) možnosť získať Osobný účet Mladý za poplatok 1 € mesačne, bez potvrdenia o návšteve školy je výška poplatku 2 € mesačne, - ak objem aktív klienta v banke dosiahne minimálne 10.000 €, vedenie účtu je bezplatné, - navyše za každú platbu platobnou kartou klient získava odmenu vo výške 0,50% z výšky platby. Poznámka:

Banka už nebude zriaďovať pre mladých nové balíky služieb SPOROžíro vysokoškolák a SPOROžíro EURO<26. Pre existujúcich klientov uvedené balíky služieb však ostávajú naďalej v platnosti za nezmenených podmienok (v prípade záujmu klienti môžu požiadať v Obchodných miestach banky a bezplatný prechod na nový účet). Všeobecná úverová banka S účinnosťou od 21.4.2012 banka mení sadzobník poplatkov. Zmeny sú nasledovné: Balíky: Zo zloženia Flexiúčtov banka vylúčila vedenie spotrebného úverového účtu a vedenie hypotekárneho úverového účtu (pre existujúcich klientov tento poplatok ostáva v zložení, pokiaľ si ho klienti zvolili). Pre mladých banka začala ponúkať 2 nové balíky: - Start Junior (mladým vo veku 8 – 14 rokov), cena konta za mesiac je 0 €, tento účet môže byť vedený len ako súčasť jedného Flexiúčtu rodiča dieťaťa, - Start Generation (mladým vo veku 25 – 26 rokov), cena konta za mesiac je 1 €, s kartou VISA EURO<26 je 1,85 €. Banka doplnila do Flexiúčtu za 9 €/mesačne jeden vklad a jeden výber v hotovosti v pobočke. mBank Banka zrušila poplatok za odchádzajúce prevody zo sporenia eMAX plus. (Doteraz banka účtovala za druhý a každý ďalší odchádzajúci prevod v mesiaci poplatok 5 €). Banka zároveň zvýšila úročenie na tomto sporení na 2,1 % pre každého klienta. (Doteraz bola úroková sadzba štandardne 1,3%, prípadne 2%, ale až po dosiahnutí objemu platieb kartou vo výške 100 € mesačne).

UniCredit Bank od 1.7.2012
Balíky služieb Do balíkov služieb Senior Balík a B-Smart účet banka doplnila Notifikácie transakcií debetnými kartami Tuzemské platby Bezhotovostná platba debetná - platobný príkaz na úhradu na pobočke 1 € / predtým 0,80 € Termínované vklady Spotrebné úvery Poplatok za správu úverového účtu 2,20 € / predtým 2 €

Hypotekárne úvery Free hypo, Hypoúver Invest, Hypoúver Klasik, Hypoúver pre mladých Poplatok za správu úverového účtu 3,50 € / predtým 3,30 €

ČSOB od 1.7.2012
Hotovostné platobné operácie Hotovostný výber – ČSOB SR 2 € / predtým1,70 € Bezhotovostné transakcie realizované debetnými kartami Platba debetnými platobnými kartami za tovar a služby v zahraničí mimo SEPA krajín 0,15 € / predtým 0,20 € Ostatné služby k platobným kartám: Nový poplatok: Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat iných bánk v SR 0,30 €

Tatra banka od 30.6.2012
Hotovostné operácie uskutočnené v pobočkách banky vklad hotovosti na vybrané účty právnických osôb 1,50 €/predtým 1,33 € výber hotovosti 2,50 €/predtým 2 €

Bezhotovostné operácie Tuzemský prevod spracovanie prijatej platby 0,15 €/predtým 0,13 € spracovanie platobného príkazu doručeného: - prostredníctvom Internet bankingu, Internet bankingu pre iPhone a Android a Mobilbankingu 0,15 € predtým - prostredníctvom Internet bankingu a Mobil bankingu 0,13 € - realizácia trvalého platobného príkazu na úhradu, inkasa 0,15 €/predtým 0,13 € Osobitne regulovaný prevod spracovanie prijatej platby 0,15 €/predtým 0,13 € spracovanie platobného príkazu doručeného: - prostredníctvom Internet bankingu 0,15 €/predtým 0,13 € SEPA inkaso - realizácia SEPA inkasa 0,15 €/predtým 0,13 €

Debetné platobné karty Karty Visa Electron/ MasterCard Výber hotovosti: - z bankomatu Tatra banky v SR 0,75 €/predtým 0,50 € - z bankomatu iných bánk v SR a v zahraničí 1,75 €/predtým 1,50 € - poplatok za spracovanie platby kartou (POS) 0,15 €/predtým 0,13 €

Prima banka od 1.7.2012
Depozitné produkty – ostatné poplatky Upomienka pri nepovolenom prečerpaní účtu 15,00 €/predtým 5 € Výzva pri nepovolenom prečerpaní účtu 30,00 €/predtým 15 € Povolené prečerpanie na osobnom účte Poplatok za poskytnutie/prehodnotenie 1,50 % min. 7,00 €/predtým 1,50 %, min 6,65 € Termínované vklady a vkladové účty Hotovostný výber z vkladového účtu 1,70 EUR predtým 1. výber v mesiaci 0 € 2. a každý ďalší výber 1,70 € Hotovostný vklad na vkladový účet 1. vklad v mesiaci 0,00 EUR 2. a každý ďalší vklad 0,50 EUR Predtým Vklady 0 €

Platobné služby bezhotovostné Zmena Trvalého príkazu - elektronicky 020 €/0 € / predtým 0,17 € Zrušenie Trvalého príkazu - elektronicky 020 €/0 € / predtým 0,17 € - v pobočke2 € / predtým 1,70 € Služby elektronického bankovníctva Využívanie služieb elektronického bankovníctva 1,00 EUR / mesačne predtým e-Banka (internet banking) 0,35 €/mesačne

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful