25 mai 2012

COMUNICAT DE PRESĂ
În  şedința  din  ziua  de  24  mai  2012,  Plenul  Curții  Constituționale,  învestit  în  temeiul  art.146  lit.d)  teza  a  doua  din  Constituția  României  şi  al  art.32  din  Legea  nr.47/1992  privind  organizarea  şi  funcționarea  Curții  Constituționale,  a  soluționat  excepția  de  neconstituționalitate  invocată  de  Avocatul  Poporului  referitoare  la  neconstituționalitatea  dispozițiilor  art.V  alin.(1)  teza  I  din  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  nr.15/2012  privind  stabilirea  unor  măsuri  financiare  în  domeniul  asigurărilor sociale de sănătate şi al finanțelor publice.  În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a constatat  că  “dispozițiile  art.V  alin.(1)  teza  I  din  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  nr.15/2012  privind  stabilirea  unor  măsuri  financiare  în  domeniul  asigurărilor  sociale  de  sănătate  şi  al  finanțelor  publice,  care  au  făcut  obiectul  excepției  de  neconstituționalitate  ridicate  direct  de  Avocatul  Poporului,  sunt  constituționale  în  măsura  în  care  se  aplică  numai  sumelor  alocate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.255/2012  şi  neutilizate  de  către  unitățile  administrativ‐teritoriale  care  nu  au  înregistrat  arierate  aferente  unor  cheltuieli  curente  şi  de  capital  şi  nu  au  avut  în  derulare  cofinanțări  de  proiecte  cu  finanțare  externă  nerambursabilă  până  la  data  intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2012”.  Argumentația  reținută  în  motivarea  soluției  pronunțate  de  Plenul  Curții  Constituționale  va  fi  prezentată  în  cuprinsul  deciziei,  care  se  publică  în  Monitorul  Oficial al României, Partea I.  Decizia este definitivă şi general obligatorie.       Compartimentul relaţii externe şi presă al Curţii Constituţionale 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful