‫مروری بر کلسهای ‪Qt‬‬

‫تهیه شده در شرکت اطلعات و ارتباطات طرحیار‬
‫‪ ۱۳۸۵‬هجری شمسی‬

‫‪1‬‬

‫فهرست مطالب‬
‫کلس ‪9...................................................................................................................................................................................................................... QApplication‬‬
‫توصیف کلس ‪9............................................................................................................................................................................................................................. :‬‬
‫نوعهای داده از نوع ‪10..................................................................................................................................................................................................Public :‬‬
‫متغیر های عضو ‪10.......................................................................................................................................................................................................................:‬‬
‫متد های از نوع ‪11......................................................................................................................................................................................................Public :‬‬
‫‪ s Slot‬های ‪13............................................................................................................................................................................................................Public :‬‬
‫‪ Signal‬ها ‪13.............................................................................................................................................................................................................................:‬‬
‫متدهای ‪ Static‬از نوع ‪13...........................................................................................................................................................................................Public :‬‬
‫ماکروها ‪16.....................................................................................................................................................................................................................................:‬‬
‫چگونه با این کلس کار کنیم؟‪16................................................................................................................................................................................................‬‬
‫سیگنالها ‪18............................................................................................................................................................................................................................:‬‬
‫اسلتهای ‪18............................................................................................................................................................................................QApplication :‬‬
‫ماکروهای این کلس ‪18........................................................................................................................................................................................................:‬‬
‫کلس ‪19................................................................................................................................................................................................................................. QEvent:‬‬
‫توصیف کلس ‪19...........................................................................................................................................................................................................................:‬‬
‫‪enum‬ها ‪19......................................................................................................................................................................................................................................:‬‬
‫متغیرها ‪19........................................................................................................................................................................................................................................:‬‬
‫توابع عمومی ‪19..............................................................................................................................................................................................................................:‬‬
‫عضو ‪ enum‬کلس ‪20..................................................................................................................................................................................................QEvent :‬‬
‫سازنده این کلس ‪25.....................................................................................................................................................................................................................:‬‬
‫تخریبگر این کلس ‪25..................................................................................................................................................................................................................:‬‬
‫چگونگی کار با آن ‪25....................................................................................................................................................................................................................:‬‬
‫کلس ‪26................................................................................................................................................................................................................QMainWindow :‬‬
‫توصیف کلس ‪26...........................................................................................................................................................................................................................:‬‬
‫متغیرها ‪26........................................................................................................................................................................................................................................:‬‬
‫توابع عمومی ‪26..............................................................................................................................................................................................................................:‬‬
‫سیگنالها‪27.....................................................................................................................................................................................................................................:‬‬
‫عضوهای اضافهای که به ارث برده شده اند ‪27.......................................................................................................................................................................:‬‬
‫نکته مهندسی نرمافزار‪28.......................................................................................................................................................................................................:‬‬
‫یک مثال ‪28.....................................................................................................................................................................................................................................:‬‬
‫توابع مهم ‪30....................................................................................................................................................................................................................................:‬‬

‫‪2‬‬

31............................................................................................................................................................................................................................... QMenu : ‫کلس‬
31...........................................................................................................................................................................................................................: ‫توصیف کلس‬
31........................................................................................................................................................................................................................................: ‫متغیرها‬
31..............................................................................................................................................................................................................................: ‫توابع عمومی‬
33....................................................................................................................................................................................................................................: ‫سیگنالها‬
33........................................................................................................................................................................................................................protected : ‫توابع‬
34...................................................................................................................................................................................................................................QChar : ‫کلس‬
34...........................................................................................................................................................................................................................: ‫توصیف کلس‬
34....................................................................................................................................................................................................................: ‫های عمومی‬enum
34..................................................................................................................................................................................................enum Qchar::Category
36....................................................................................................................................................................................enum QChar::Decomposition
37................................................................................................................................................................................................enum QChar::Direction
38....................................................................................................................................................................................................enum QChar::Joining
38.................................................................................................................................................................................enum Qchar::SpecialCharacter
39..................................................................................................................................................................................enum QChar::UnicodeVersion
40..............................................................................................................................................................................................................................: ‫توابع عمومی‬
41...............................................................................................................................................................................................................................static : ‫توابع‬
41............................................................................................................................................................................................................: ‫توابع مربوطه غیر عضو‬
43................................................................................................................................................................................................................................QString : ‫کلس‬
43.............................................................................................................................................................................................................................:‫توصیف کلس‬
44...............................................................................................................................................................................................................................: ‫انواع عمومی‬
44..............................................................................................................................................................................................................................: ‫توابع عمومی‬
52.......................................................................................................................................................................................................................static : ‫توابع عضو‬
52..................................................................................................................................................................................: ‫توابع و عملگر های مربوطه غیر عضو‬
54........................................................................................................................................................................................................................QStringList : ‫کلس‬
54...........................................................................................................................................................................................................................: ‫توصیف کلس‬
55..............................................................................................................................................................................................................................: ‫توابع عمومی‬
55............................................................................................................................................................................................................: ‫توابع مربوطه غیر عضو‬
57................................................................................................................................................................................................................................QLocale: ‫کلس‬
57.............................................................................................................................................................................................................................:‫توصیف کلس‬
58...............................................................................................................................................................................................................................: ‫انواع عمومی‬
58...........................................................................................................................................................................................enum QLocale::Country :
68...................................................................................................................................................................................enum QLocale::FormatType :
68.........................................................................................................................................................................................enum QLocale::Language :
3

‫توابع عمومی ‪75..............................................................................................................................................................................................................................:‬‬
‫اعضای عمومی ‪76..............................................................................................................................................................................................................static :‬‬
‫کلس ‪77......................................................................................................................................................................................................................... QTextEdit :‬‬
‫توصیف کلس‪77.............................................................................................................................................................................................................................:‬‬
‫کلس ‪80.....................................................................................................................................................................................................................QTextOption :‬‬
‫توصیف کلس‪80..............................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫انواع عمومی ‪80...............................................................................................................................................................................................................................:‬‬
‫‪enum QTextOption::Flag‬‬
‫‪80............................................................................................................................................................................................flags QTextOption::Flags‬‬
‫‪80..............................................................................................................................................................................enum QTextOption::WrapMode‬‬
‫توابع عمومی ‪82..............................................................................................................................................................................................................................:‬‬
‫کلس ‪83.......................................................................................................................................................................................................................QCheckBox:‬‬
‫توصیف کلس‪83..............................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫متغیرها‪83..........................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫توابع عمومی‪83.................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫سیگنالها‪84......................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫عضوهای به ارث برده شده‪84.......................................................................................................................................................................................................‬‬
‫کلس ‪85.........................................................................................................................................................................................................................QScrollBar :‬‬
‫توصیف کلس‪85..............................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫توابع عمومی‪85.................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫عضوهای به ارث گرفته شده ‪86...................................................................................................................................................................................................‬‬
‫کلس ‪87..........................................................................................................................................................................................................................QLineEdit :‬‬
‫توصیف کلس‪87..............................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫کلس ‪89.............................................................................................................................................................................................................................QTabBar :‬‬
‫توصیف کلس‪89..............................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫انواع عمومی‪89..................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫متغیرها‪89..........................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫توابع عمومی‪90.................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫سیگنالها‪91......................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫توابع ‪91...........................................................................................................................................................................................................................protected‬‬
‫عضوهای به ارث برده شده‪92.......................................................................................................................................................................................................‬‬
‫کلس ‪93.....................................................................................................................................................................................................................................QFile :‬‬
‫توصیف کلس‪93..............................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫انواع عمومی‪94..................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪4‬‬

‫توابع عمومی‪94.................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫عضوهای عمومی ‪95.............................................................................................................................................................................................................static‬‬
‫عضوهای به ارث گرفته شده افزوده‪96.......................................................................................................................................................................................‬‬
‫کلس ‪99..........................................................................................................................................................................................................................QToolBox :‬‬
‫توصیف کلس‪99..............................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫متغیر ها‪99.........................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫توابع عمومی‪99.................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪ Slot‬های عمومی‪100.....................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪ Signal‬ها‪101...................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫توابع ‪101........................................................................................................................................................................................................................protected‬‬
‫عضوهای افزوده به ارث برده شده‪101........................................................................................................................................................................................‬‬
‫کلس ‪102.....................................................................................................................................................................................................................QTreeView :‬‬
‫توصیف کلس‪102...........................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫متغیرها‪102.......................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫توابع عمومی‪102..............................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪ Signal‬ها‪104...................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫توابع ‪105...................................................................................................................................................................................................................... protected‬‬
‫‪Slot‬های ‪106............................................................................................................................................................................................................... protected‬‬
‫عضوهای به ارث گرفته شده افزوده ‪106...................................................................................................................................................................................‬‬
‫ماژول ‪107...................................................................................................................................................................................................................................QtSql:‬‬
‫کلس ‪108................................................................................................................................................................................................................. QSqlDatabase‬‬
‫توصیف کلس‪108...........................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫توابع عمومی‪110..............................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫اعضای عمومی ‪111............................................................................................................................................................................................................ static‬‬
‫توابع ‪112........................................................................................................................................................................................................................protected‬‬
‫کلس ‪112........................................................................................................................................................................................................................QSqlError :‬‬
‫توصیف کلس‪112...........................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫انواع عمومی ‪113.............................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫توابع عمومی‪113..............................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫کلس ‪115........................................................................................................................................................................................................................QSqlQuery‬‬
‫توصیف کلس‪115...........................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫توابع عمومی‪116..............................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫کلس ‪118.........................................................................................................................................................................................................................QSqlField‬‬
‫توصیف کلس‪118...............................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪5‬‬

‫انواع عمومی ‪118.............................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫توابع عمومی‪118..............................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫کلس ‪121............................................................................................................................................................................................................QSqlTableModel‬‬
‫توصیف کلس‪121...........................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫انواع عمومی ‪121.............................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫توابع عمومی‪121..............................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪Slot‬های عمومی ‪123.....................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪ Signals‬ها ‪123...............................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫توابع ‪123........................................................................................................................................................................................................................protected‬‬
‫عضوهای به ارث گرفته شده افزوده‪124.....................................................................................................................................................................................‬‬
‫ضمیمه شماره ‪:۰‬چگونه برنامههای ‪ Qt‬را کامپایل کنیم؟‪125...................................................................................................................................................‬‬
‫ضمیمه شماره ‪:۱‬یونیکد در ‪126..................................................................................................................................................................................................Qt‬‬
‫ضمیمه شماره ‪ : ۲‬فارسینویسی ‪128................................................................................................................................................................................................‬‬
‫نکته ‪128............................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫نکته ‪128............................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫نکته مهندسی نرمافزار‪130............................................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪ GTK‬و ‪130.................................................................................................................................................................................................................................Qt‬‬
‫نکته‪131.............................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫ضمیمه ‪:۳‬یک مثال از چند ‪132...........................................................................................................................................................................................widget‬‬
‫ضمیمه ‪:۴‬بین المللیسازی‪148...........................................................................................................................................................................................................‬‬
‫استفاده از تابع ‪148.....................................................................................................................................................................................................................tr:‬‬
‫استفاده از ‪ QKeySequence‬برای مقدارهای شتابدهنده‪149...........................................................................................................................................‬‬
‫استفاده از ‪ QKeySequence‬برای مقدارهای شتابدهنده‪149..........................................................................................................................................:‬‬
‫استفاده از ‪ QString::arg‬برای متون پویا‪149...........................................................................................................................................................................‬‬
‫استفاده از ‪ QString::arg‬برای متون پویا‪149..........................................................................................................................................................................:‬‬
‫ترجمه خروجی ‪150........................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪6‬‬

QApplication ‫کلس‬

QApplication ‫کلس‬
: ‫توصیف کلس‬
.‫ و تنظیمات اصلی برنامه را مدیریت میکند‬GUI ‫این کلس روند کنترلهای کاربردی‬
‫ ها از یک سیستم ویندوز و دیگر منابع پردازش و توزیع‬Event ‫جایی که تمام‬.‫ ها می شود‬Event ‫این کلس در واقع شامل حلقه اصلی‬
.‫ ها بر عهده این کلس است‬session ‫همچنین مدیریت‬.‫این کلس همچنین بارگذاری و اتمام یک کلس را بر عهده دارد‬.‫میگردند‬
: ‫نکته‬

.‫ استفاده کنید‬QCoreApplication ‫و اگر نه باید از کلس‬.‫ کار میکند باید از این کلس استفاده کنید‬GUI ‫اگر برنامه شما با‬
: ‫ گروه تقسیم میشوند‬۱۰ ‫توابع این کلس به‬

‫نام توابع مربوطه‬

‫نام گروه‬

desktopSettingsAware(), setDesktopSettingsAware(),
cursorFlashTime(), setCursorFlashTime(),
doubleClickInterval(), setDoubleClickInterval(),
setKeyboardInputInterval(), wheelScrollLines(),
setWheelScrollLines(), palette(), setPalette(), font(),
.()setFont(), fontMetrics

‫تنظیمات سیستم‬

exec(), processEvents(), exit(), quit(). sendEvent(),
postEvent(), sendPostedEvents(), removePostedEvents(),
hasPendingEvents(), notify(), macEventFilter(),
qwsEventFilter(), x11EventFilter(), x11ProcessEvent(),
.()winEventFilter

‫ ها‬Event ‫کار با‬

.()style(), setStyle

‫ های گرافیکی‬Style ‫ برای‬QStyle ‫کار با کلس‬

.()colorSpec(), setColorSpec(), qwsSetCustomColors

‫طرز استفاده از رنگها‬

.()installTranslator(), removeTranslator() translate

‫ارایه متون‬

7

QApplication ‫کلس‬
‫نام توابع مربوطه‬

‫نام گروه‬
‫ ها‬Widget

allWidgets(), topLevelWidgets(), desktop(),
activePopupWidget(), activeModalWidget(), clipboard(),
.()focusWidget(), winFocus(), activeWindow(), widgetAt
overrideCursor(), setOverrideCursor(),
.()restoreOverrideCursor

‫کار با کرسر‬

X Window System ‫هماهنگی با‬
()flushX(), syncX
.()isSessionRestored(), sessionId(), commitData(), saveState

‫ ها‬session ‫مدیریت‬

.()closeAllWindows(), startingUp(), closingDown(), type

‫متفرقه‬

: Public ‫نوعهای داده از نوع‬

enum ColorSpec { NormalColor, CustomColor, ManyColor }

enum Type { Tty, GuiClient, GuiServer }

: ‫متغیر های عضو‬
cursorFlashTime : int
doubleClickInterval : int

globalStrut : QSize
keyboardInputInterval : int

layoutDirection : Qt::LayoutDirectionquitOnLastWindowClosed : bool
startDragDistance : int

startDragTime : int
wheelScrollLines : int

windowIcon : QIcon

8

QApplication ‫کلس‬

.‫ مشتق شدهاند‬QCoreApplication ‫ متغیر از کلس‬۳•
.‫ مشتق شده است‬QObject ‫ متغیر از کلس‬۱

: Public ‫متد های از نوع‬

QApplication ( int & argc, char ** argv )

QApplication ( int & argc, char ** argv, bool GUIenabled )

QApplication ( int & argc, char ** argv, Type type )

QApplication ( Display * display, Qt::HANDLE visual = 0, Qt::HANDLE colormap = 0 )

QApplication ( Display * display, int & argc, char ** argv, Qt::HANDLE visual = 0, Qt::HANDLE colormap = 0 )

virtual ~QApplication ()

virtual void commitData ( QSessionManager & manager )

QInputContext * inputContext () const

bool isSessionRestored () const

virtual bool macEventFilter ( EventHandlerCallRef caller, EventRef event )

virtual bool qwsEventFilter ( QWSEvent * event )

void qwsSetCustomColors ( QRgb * colorTable, int start, int numColors )

virtual void saveState ( QSessionManager & manager )

QString sessionId () const

QString sessionKey () const

void setInputContext ( QInputContext * inputContext )

virtual bool x11EventFilter ( XEvent * event )

int x11ProcessEvent ( XEvent * event )

4 public functions inherited from QCoreApplication

28 public functions inherited from QObject
9

QApplication ‫کلس‬

10

QApplication ‫کلس‬

: Public ‫ های‬s Slot

void aboutQt ()
void closeAllWindows ()
.‫ مشتق شده است‬QcoreApplication ‫ از کلس‬slot ‫یک‬
.‫ مشتق شده است‬QObject ‫ از کلس‬public ‫ از نوع‬slot ‫یک‬

: ‫ ها‬Signal

void focusChanged ( QWidget * old, QWidget * now )

void lastWindowClosed ()
.‫ مشتق شده است‬QCoreApplication ‫•یک سیگنال از کلس‬
.‫ مشتق شده است‬QObject ‫•یک سیگنال از کلس‬

: Public ‫ از نوع‬Static ‫متدهای‬

QWidget * activeModalWidget ()

QWidget * activePopupWidget ()

QWidget * activeWindow ()

QWidgetList allWidgets ()

void beep ()

void changeOverrideCursor ( const QCursor & cursor )

QClipboard * clipboard ()

int colorSpec ()
11

QApplication ‫کلس‬

int cursorFlashTime ()

QDesktopWidget * desktop ()

bool desktopSettingsAware ()

int doubleClickInterval ()

int exec ()

QWidget * focusWidget ()

QFont font ( const QWidget * widget = 0 )

QFontMetrics fontMetrics ()

QSize globalStrut ()

bool isEffectEnabled ( Qt::UIEffect effect )

bool isLeftToRight ()

bool isRightToLeft ()

int keyboardInputInterval ()

Qt::KeyboardModifiers keyboardModifiers ()

Qt::LayoutDirection layoutDirection ()

Qt::MouseButtons mouseButtons ()

QCursor * overrideCursor ()

QPalette palette ()

QPalette palette ( const QWidget * widget )

QPalette palette ( const char * className )

bool quitOnLastWindowClosed ()

QDecoration & qwsDecoration ()

void qwsSetDecoration ( QDecoration * decoration )

QDecoration * qwsSetDecoration ( const QString & decoration )

void restoreOverrideCursor ()

12

QApplication ‫کلس‬

void setActiveWindow ( QWidget * active )

void setColorSpec ( int spec )

void setCursorFlashTime ( int )

void setDesktopSettingsAware ( bool on )

void setDoubleClickInterval ( int )

void setEffectEnabled ( Qt::UIEffect effect, bool enable = true )

void setFont ( const QFont & font, const char * className = 0 )

void setGlobalStrut ( const QSize & )

void setKeyboardInputInterval ( int )

void setLayoutDirection ( Qt::LayoutDirection direction )

void setOverrideCursor ( const QCursor & cursor )

void setPalette ( const QPalette & palette, const char * className = 0 )

void setQuitOnLastWindowClosed ( bool quit )

void setStartDragDistance ( int l )

void setStartDragTime ( int ms )

void setStyle ( QStyle * style )

QStyle * setStyle ( const QString & style )

void setWheelScrollLines ( int )

void setWindowIcon ( const QIcon & icon )

int startDragDistance ()

int startDragTime ()

QStyle * style ()

void syncX ()

QWidget * topLevelAt ( const QPoint & point )

QWidget * topLevelAt ( int x, int y )

13

‫کلس ‪QApplication‬‬
‫)( ‪QWidgetList topLevelWidgets‬‬

‫•‬

‫)( ‪Type type‬‬

‫•‬

‫)( ‪int wheelScrollLines‬‬

‫•‬

‫) ‪QWidget * widgetAt ( const QPoint & point‬‬

‫•‬

‫) ‪QWidget * widgetAt ( int x, int y‬‬

‫•‬

‫)( ‪QIcon windowIcon‬‬

‫•‬

‫‪30 static public members inherited from QCoreApplication‬‬

‫•‬

‫‪4 static public members inherited from QObject‬‬

‫•‬

‫ماکروها ‪:‬‬
‫‪qApp‬‬

‫•‬

‫چگونه با این کلس کار کنیم؟‬
‫بلکه پدر‬

‫این کلس پدر تمام برنامهها میباشد‪).‬اشتباه نکنید که پدر تمام کلسهای ‪ Qt‬میباشد!‬
‫پردازشهای درون برنامه شما میباشد‪ (.‬به برنامه زیر دقت کنید ‪:‬‬
‫>‪1 #include <QApplication‬‬
‫>‪2 #include <QPushButton‬‬
‫)][‪3 int main(int argc, char *argv‬‬
‫{ ‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫;)‪QApplication app(argc, argv‬‬
‫‪6‬‬
‫;)"!‪QPushButton hello("hello world‬‬
‫‪7‬‬
‫;)(‪hello.show‬‬
‫‪8‬‬
‫;)(‪return app.exec‬‬
‫} ‪9‬‬
‫سازنده این کلس چندین فرمت دارد که بیشترین استفاده را با دو پارامتر تابع ‪ main‬دارا میباشد‪.‬ابتدا ‪ Object‬از نوع ‪QApplication‬‬
‫باید ساخت )در هر برنامهای( و به صورت شیی از کل برنامه از آن استفاده کرد‪).‬خط ‪(۵‬‬
‫در خط ‪ ۶‬یک ‪ PushButton‬تعریف شده و روی آن نوشته شده ‪.helloWorld‬‬
‫در خط ‪ ۷‬با تابع ‪ show‬به شی ‪ hello‬میگوییم تا آن ‪ PushButton‬را نمایش دهد‪.‬‬
‫نکتهای که در خط ‪ ۸‬وجود دارد لزمالجراست‪.‬شما نمیتوانید از تابع ‪ exec‬اجتناب کنید‪.‬این تابع در حلقه اصلی ‪ Event‬ها وارد میشود و‬
‫‪14‬‬

‫تمام‬

‫کلس ‪QApplication‬‬
‫صبر میکند تا تابع ‪ exit‬اجرا شود و یا ‪ widget‬اصلی برنامه از بین برود‪.‬حلقه اصلی ‪Event‬ها آنها را دریافت میکند و به ‪ widget‬مربوطه‬
‫میفرستد‪.‬بدین خاطرصدا زدن این تابع اجتناب ناپذیر است‪.‬‬
‫نکتهای که در برنامه بال وجود دارد کلید نمایش داده هیچ کاری انجام نمیدهد‪.‬‬
‫در کتابخانه ‪ Qt‬سیگنالها و اسلتها موجود میباشند که فرض بر این است که خواننده این مطلب با مفاهیم سیگنال و اسلت آشنا‬
‫میباشد‪.‬حال بیایید برنامه بال را با این دو مفهوم گسترش دهیم ‪:‬‬
‫>‪1#include <QApplication‬‬
‫>‪2#include <QPushButton‬‬
‫)][‪3 int main(int argc, char *argv‬‬
‫{ ‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫;)‪QApplication app(argc, argv‬‬
‫‪6‬‬
‫;)"!‪QPushButton hello("hello world‬‬
‫‪7‬‬
‫;)))(‪QObject::connect(&hello,SIGNAL(clicked()),&app,SLOT(quit‬‬
‫‪8‬‬
‫;)(‪hello.show‬‬
‫‪9‬‬
‫;)(‪return app.exec‬‬
‫} ‪10‬‬
‫در برنامه بال با کلیک کردن بر روی ‪ PushButton‬میتوان از برنامه خارج شد‪.‬بدینگونه که تابع ‪ connect‬از کلس ‪ QObject‬که ‪static‬‬
‫میباشد‪ ,‬یک سیگنال را به یک اسلت متصل میکند‪.‬دو پارامتر اول مربوط به سیگنال و دو پارامتر دوم مربوط به اسلت میباشند‪.‬پارامتر‬
‫اول شی مربوط به سگنال و پارامتر دوم باید تابع )(‪ SIGNAL‬باشد که سیگنال مربوطه را میگیرد‪.‬پارامتر سوم شی مربوط به اسلت‬
‫میباشد و پارامتر آخر تابع )(‪ SLOT‬که پارامتر آن اسلت مربوطه میباشد‪.‬‬
‫ممکن بگویید که چرا سیگنال ‪ clicked‬عضو کلس ‪ QPushButton‬نمیباشد ولی چرا برای شی ‪ hello‬که از نوع ‪ QPushButton‬تعریف‬
‫شده است کار میکند و به آن ارتباط داده شده است‪.‬زیرا این سیگنال از کلس ‪ QAbstractButton‬به ارث برده شده است‪.‬همچنین اسلت‬
‫‪ quit‬از کلس ‪ QCoreApplication‬به ارث برده شده است و عضو لیست ثابت اسلتهای کلس ‪ QApplication‬نمیباشد‪.‬‬
‫کلس ‪ QApplication‬به دلیل اینکه یکی از کلسهای پایه میباشد مثال برای آن نسبت به کلسهای دیگر کمتر میتوان آورد‪.‬اما بیایید‬
‫به تشریح بعضی از توابع آن بپردازیم ‪:‬‬
‫اگر برای ‪ title‬برنامه خود چیزی را مشخص نکنید‪ ,‬اسم فایل برنامه ‪ title‬برنامه میشود‪.‬و اگر خواستید برای آن ‪ title‬مشخص کنید‪ ,‬برای‬
‫سازنده این کلس پارامتر سومی را ایجاد کنید و آنگاه همان نویسه ‪ title‬برنامه شما میشود‪.‬به صورت زیر ‪:‬‬
‫;)”!‪QApplication app(argc, argv,”Hello world‬‬
‫اگر خواستید تا برنامه از رنگ و فونت پیش فرض سیستم استفاده نکند‪ ,‬باید از تابع ‪ static‬زیر با پارامتر ‪ false‬قبل از سازنده ‪QApplication‬‬
‫استفاده نمایید ‪:‬‬

‫‪15‬‬

‫کلس ‪QApplication‬‬
‫;)‪QApplication::setDeskSettingsAware(false‬‬
‫برای امتحان کردن ‪ Direction‬صفحه کلید میتوانید از دو تابع ‪ static‬زیر که هر دو از نوع ‪ boolean‬هستند استفاده کنید ‪:‬‬
‫)(‪QApplication::isLeftToRight‬‬
‫)(‪QApplication::isRightToLeft‬‬

‫سیگنالها ‪:‬‬
‫سیگنال مهمی که قابل بررسی میباشد ‪ QObject::destroyed‬میباشد که برای ‪ kill‬شدن یک شی فرستاده میشود‪.‬‬
‫سیگنال دیگری که خیلی مورد استفاده دارد‪ QApplication::focusChanged ,‬میباشد که دو پارامتر از نوع ‪ QWidget‬میگیرد که یکی‬
‫حالت قدیم آن و دیگری حالت جدید آن میباشد‪.‬در واقع برای تغییری که روی یک ‪ widget‬اعمال میگردد فزستاده میشود‪.‬‬
‫نکته ‪:‬‬
‫همانگونه که دیده میشود برای یک تابع‪,‬سیگنال و یا اسلت اسم کلس آن آورده میشود‪.‬در صورتی که در حال توضیح کلس‬
‫‪ QApplication‬هستیم‪.‬این برای آن است که این کلس از خیلی از کلسهای دیگر خیلی چیزها را به ارث میبرد‪.‬‬

‫اسلتهای ‪: QApplication‬‬
‫اسلتی به نام ‪ QApplication::aboutQt‬وجود دارد که برای نمایش یک پنجره است که تمام مشخصات ‪ Qt‬نسخه جاری را لود میکند و‬
‫درون همان پنجره نشان میدهد‪.‬‬
‫اسلتی به نام ‪ QApplication::closeAllWindow‬وجود دارد که بالترین اولویت پنجره را میبندد‪.‬‬

‫ماکروهای این کلس ‪:‬‬
‫این کلس یک ماکرو بیشتر ندارد که این ماکرو تابع ‪ QCoreApplication::instance‬را صدا میزند‪.‬‬

‫‪16‬‬

:QEvent ‫کلس‬

:QEvent ‫کلس‬
: ‫توصیف کلس‬
‫حلقه اصلی‬.‫اشیا رویدادها شامل پارامترهای رویدادها میباشد‬.‫ ها کار میکنند‬event ‫این کلس پایه تمام کلسهایی میباشد که بر روی‬
‫ترجمه‬,‫ های حال میشود از صف رویدادها فراخوانی‬Widget ‫ حال را که مربوط به کلسها و‬Windows System ‫ رویدادهای‬Qt ‫رویدادهای‬
.‫ بفرستد‬QObject ‫و ترجمه شده آنها را به‬.‫ کند‬QEvent ‫به‬
: ‫ ارث میبرند‬QEvent ‫کلسهایی که از‬
QAccessibleEvent, QActionEvent, QChildEvent, QCloseEvent, QCustomEvent, QDragLeaveEvent, QDropEvent,
QFileOpenEvent, QFocusEvent, QHelpEvent, QHideEvent, QHoverEvent, QIconDragEvent, QInputEvent,
QInputMethodEvent, QMoveEvent, QPaintEvent, QResizeEvent, QShortcutEvent, QShowEvent, QStatusTipEvent,
QTimerEvent, QWhatsThisClickedEvent ‫ و‬QWindowStateChangeEvent

: ‫ها‬enum

enum Type { None, AccessibilityDescription, AccessibilityHelp, AccessibilityPrepare, ..., MaxUser }

: ‫متغیرها‬

accepted : bool

: ‫توابع عمومی‬

QEvent ( Type type )

virtual ~QEvent ()

void accept ()

void ignore ()

bool isAccepted () const

void setAccepted ( bool accepted )

bool spontaneous () const

Type type () const
17

:QEvent ‫کلس‬

: QEvent ‫ کلس‬enum ‫عضو‬
.‫ و کلسهای مربوط به آنها در زیر آمدهاند‬event ‫انواع‬.‫ را درون خود تعریف کرده است‬Qt ‫ تمام رویدادهای معتبر‬type ‫ی به نام‬enum

enum ‫ثابت‬

‫مقدار‬

QEvent::None

0

‫توضیح‬
.‫یک رویداد نمیباشد‬

QEvent::AccessibilityDescription

130

‫استفاده شده برای جستجوی متون توصیفی قابل‬
(QAccessibileEvent).‫دسترس‬

QEvent::AccessibilityHelp

119

‫استفاده شده برای جستجوی متون راهنمای قابل‬
(QAccessibileEvent).‫دسترس‬

QEvent::AccessibilityPrepare

86

.‫اطلعات قابل دسترسی که واجب میباشند‬

QEvent::ActionAdded

114

(QActionEvent).‫ جدید اضافه شده است‬Action ‫یک‬

QEvent::ActionChanged

113

(QActionEvent).‫ تغییر کرده است‬Action ‫یک‬

QEvent::ActionRemoved

115

(QActionEvent).‫ پاک شده است‬Action ‫یک‬

QEvent::ActivationChange

99

.‫ تغییر کرده است‬widget ‫وضعیت فعالیت ویندوز یک‬

QEvent::ApplicationActivated

121

.‫برنامه برای کاربر قابل دسترس شد‬

QEvent::ApplicationDeactivated

122

‫برنامه معوق شده و برای کاربر غیر قابل دسترس‬
.‫میباشد‬

QEvent::ApplicationFontChange

36

.‫فونت پیش فرض برنامه تغییر کرده است‬

QEvent::ApplicationLayoutDirectionChange

37

LTR ‫ و‬RTL.‫جهت پیشفرض نویسهها تغییر کرده است‬

QEvent::ApplicationPaletteChange

38

.‫الگوی رنگ پیشفرض برنامه تغییر کرده است‬

QEvent::ApplicationWindowIconChange

35

.‫آیکون برنامه تغییر کرده است‬

QEvent::ChildAdded

68

).‫ داده شده است‬Child ‫به یک شی یک رویداد‬
(QChildEvent

QEvent::ChildPolished

69

).‫ گرفته است‬polish ‫ فرزند یک‬widget ‫یک‬
(QChildEvent

QEvent::ChildRemoved

71

).‫ را پاک کرده است‬child ‫شیی یک رویداد‬
(QChildEvent

QEvent::Clipboard

40

).‫محتوای حافظه موقت تغییر کرده است‬

18

:QEvent ‫کلس‬
(QClipboardEvent

QEvent::Close

19

(QCloseEvent).‫ بسته شد‬widget

QEvent::ContextMenu

82

(QContextMenu).‫متن منوی کرکرهای‬

QEvent::DeferredDelete

52

‫بعد از اینکه شی مربوطه سودش را میرساند پاک خواهد‬
.‫شد‬

QEvent::DragEnter

60

drag & drop ‫ میشود تا یک‬widget ‫مکاننما وارد یک‬
(QDragEnterEvent).‫اتفاق بیافتد‬

QEvent::DragLeave

62

drag & ‫تا یک‬.‫ را ترک می کند‬widget ‫مکاننما یک‬
(QDragLeaveEvent).‫ اتفاق بیافتد‬drop

QEvent::DragMove

61

).‫ در حال پیشرفت است‬drag & drop ‫یک‬
(QDragMoveEvent

QEvent::Drop

63

(QDropEvent).‫ کامل شد‬drag & drop ‫یک‬

QEvent::EnabledChange

98

.‫ فعال شده تغییر کرده است‬widget ‫وضعیت‬

QEvent::Enter

10

.‫ شده است‬widget ‫ماوس وارد مرز یک‬

QEvent::EnterWhatsThisMode

124

,‫?” میشود‬what is this" ‫هنگامی که برنامه وارد حالت‬
message ‫ی که بالترین سطح را دارد یک‬widget ‫به‬
.‫میفرستد‬

QEvent::FileOpen

116

(QFileOpenEventْ)‫درخواست باز کردن فایل‬

QEvent::FocusIn

8

).‫ نقطه تقاطع صفحه کلید را افزایش میدهد‬widget
(QFocusEvent

QEvent::FocusOut

9

).‫ نقطه تقاطع صفحه کلید را از دست میدهد‬widget
(QFocusEvent

QEvent::FontChange

97

.‫ تغییر کرده است‬widget ‫قلم‬

QEvent::Hide

18

(QHideEvent).‫ مخفی شده است‬widget

QEvent::HideToParent

27

.‫ فرزند مخفی شده است‬widget

QEvent::HoverEnter

127

).‫ شناور شده است‬widget ‫مکاننمای ماوس وارد یک‬
(QHoverEvent

QEvent::HoverLeave

128

‫ شناور شده را ترک‬widget ‫مکاننمای ماوس یک‬

19

:QEvent ‫کلس‬
(QHoverEvent).‫میکند‬

QEvent::HoverMove

129

‫ شناور شده حرکت‬widget ‫مکاننمای ماوس داخل یک‬
(QHoverEvent).‫میکند‬

QEvent::IconDrag

96

).‫ شده است‬drag ‫آیکون یک ویندوز به بیرون‬
(QIconDragEvent

QEvent::IconTextChange

101

.‫ تغییر کرده است‬widget ‫متن آیکون‬

QEvent::InputMethod

83

).‫از یک روش ورودی استفاده شده است‬
(QInputMethodEvent

QEvent::KeyPress

6

(QKeyEvent) ‫کلیدی فشرده شده‬

QEvent::KeyRelease

7

(QKeyEvent).‫کلیدی رها شده است‬

QEvent::LanguageChange

89

.‫زبان برنامه تغییر کرد‬

QEvent::LayoutDirectionChange

90

.‫جهت نویسه تغییر کرد‬

QEvent::LayoutRequest

76

.‫ نیاز به دوباره درست شدن دارد‬widget ‫طرح‬

QEvent::Leave

11

.‫ را ترک کرد‬widget ‫ماوس مرزهای‬

QEvent::LeaveWhatsThisMode

125

‫?را ترک‬
” what is this" ‫هنگامی که برنامه حالت‬
‫ی که بالترین سطح را دارد یک‬widget ‫ به‬,‫میکند‬
.‫ میفرستد‬message

QEvent::LocaleChange

88

.‫سیستم منطقهای تغییر کرده است‬

QEvent::MenubarUpdated

153

.‫خط منوی ویندوز به روز شده است‬

QEvent::MetaCall

43

‫احضار یک روش ناهماهنگ از طریق‬
QMetaObject::invokeMethod

QEvent::ModifiedChange

102

.‫ تغییر کرده است‬widget ‫حالت دستکاری‬

QEvent::MouseButtonDblClick

4

(QMouseEvent).‫ماوس دوبار فشرده شد‬

QEvent::MouseButtonPress

2

(QMouseEvent).‫ماوس یکبار فشرده شد‬

QEvent::MouseButtonRelease

3

(QMouseEvent).‫ماوس رها شد‬

QEvent::MouseMove

5

(QMouseEvent).‫ماوس حرکت کرد‬

20

:QEvent ‫کلس‬

QEvent::MouseTrackingChange

109

.‫حالت دنبال کردن ماوس تغییر کرد‬

QEvent::Move

13

(QMouseEvent).‫ تغییر کرد‬widget ‫جای‬

QEvent::Paint

12

).‫صفحه نمایش به صورت ضروری به روز شد‬
(QPaintEvent

QEvent::PaletteChange

39

.‫ تغییر کرد‬widget ‫طرح رنگ‬

QEvent::ParentAboutToChange

131

.‫ راجع به تغییر آن است‬widget ‫والد‬

QEvent::ParentChange

21

.‫ تغییر کرد‬widget ‫والد‬

QEvent::Polish

75

.‫ صیغل خورد‬widget

QEvent::PolishRequest

74

.‫ صیغل بخورد‬widget ‫بهتر است‬

QEvent::QueryWhatsThis

123

" ‫)( کند اگر آن‬accept ‫ رویداد را‬widget ‫بهتر است‬
.‫?” به صورت راهنما داشته باشد‬What is this

QEvent::Resize

14

(QResizeEvent).‫ تغیر اندازه داد‬widget

QEvent::Shortcut

117

‫کلیدی در پردازشهای فرزند فشرده شد برای کلید‬
(QShortcutEvent).‫میانبر‬

QEvent::ShortcutOverride

51

‫کلیدی در پردازشهای فرزند فشرده شد برای کنار‬
(QKeyEvent).‫گذاشتن کلید میانبر‬

QEvent::Show

17

).‫ روی صفحه نمایش نشان داده شد‬widget
(QShowEvent

QEvent::ShowToParent

26

.‫ فرزند نشان داده شد‬widget ‫یک‬

QEvent::SockAct

50

‫این برای پیاده سازی‬.‫سوکت فعال شد‬
.‫ استفاده میشود‬QSocketNotifier

QEvent::StatusTip

112

(QStatusTipEvent).‫وضعیت درخواست شده‬

QEvent::StyleChange

100

.‫ تغییر کرده است‬widget ‫شمای‬

QEvent::TabletMove

87

).‫ حرکت کرده است‬Wacom ‫قلم طبلت تکنولوژی‬
(QTabletEvent

QEvent::TabletPress

92

).‫ فشرده شده است‬Wacom ‫قلم طبلت تکنولوژی‬
(QTabletEvent

21

:QEvent ‫کلس‬

QEvent::TabletRelease

93

).‫ رها شده است‬Wacom ‫قلم طبلت تکنولوژی‬
(QTabletEvent

QEvent::Timer

1

(QTimerEvent) .‫رویدادهای منظم تایمر‬

QEvent::ToolBarChange

120

MAC OS ‫ مخصوص سیستم عامل‬enum ‫این عنصر‬
.‫میباشد‬

QEvent::ToolTip

110

(QHelpEvent).‫ درخواست شده‬tooltip ‫یک‬

QEvent::UpdateLater

78

‫ بهتر است برای دوباره ترسیم شدن در‬widget
.‫زمانهای بعدی به صف درآید‬

QEvent::UpdateRequest

77

.‫ بهتر است دوباره ترسیم گردد‬widget

QEvent::WhatsThis

111

‫ ”را نمایش‬What is this" ‫ بهتر است محتوای‬widget
(QHelpEvent).‫دهد‬

QEvent::WhatsThisClicked

118

‫ ”را نمایش‬What is this" ‫ ی که‬widget ‫کلیدی در‬
.‫میدهد فشرده شده است‬

QEvent::Wheel

31

(QWheelEvent).‫چرخهای ماوس میچرخند‬

QEvent::WinEventAct

132

.‫ فعالیت مشخصات ویندوز اتفاق افتاده است‬event

QEvent::WindowActivate

24

.‫ویندوز فعال شده است‬

QEvent::WindowDeactivate

25

.‫ویندوز غیر فعال شده است‬

QEvent::WindowIconChange

34

.‫آیکون ویندوز تغییر کرده است‬

QEvent::WindowStateChange

105

‫حداقل و تمام صفحه ( تغییر کرده‬,‫اندازه ویندوز )حداکثر‬
(QWindowStateChangeEvent).‫است‬

QEvent::WindowTitleChange

33

.‫تیتر ویندوز تغییر کرده است‬

22

‫کلس ‪:QEvent‬‬

‫سازنده این کلس ‪:‬‬
‫این کلس به صورت پیشفرض یک سازنده بیشتر ندارد‪.‬که به صورت پارامتر یکی از عنصرهای ‪enum‬ی به نام ‪ Type‬را میگیرد که عضو‬
‫همین کلس است و تمام عناصر آن یک ‪ event‬به شمار میآیند‪.‬‬
‫;)‪Eqevent::EQevent(Type type‬‬

‫تخریبگر این کلس ‪:‬‬
‫تخریبگر این هر ‪event‬ی را که ساخته شده باشد از بین میبرد‪.‬‬
‫]‪QEvent::~QEvent () [virtual‬‬

‫چگونگی کار با آن ‪:‬‬
‫این کلس در واقع ‪ event‬های شما را بارگذاری میکند‪.‬با تابع ‪ accept‬به آن میگویید که شی ‪ event‬را بپذیرد‪.‬‬
‫در واقع کار اصلی را در کلسهای فرزند ‪ QEvent‬انجام میدهید که در جلوتر به آنها خواهیم پرداخت‪).‬با ذکر مثال(‬

‫‪23‬‬

:QMainWindow ‫کلس‬

: QMainWindow ‫کلس‬
: ‫توصیف کلس‬
.‫ های آن را بارگذاری میکند‬widget ‫و تمام‬.‫این کلس برای شما یک پنجره اصلی ایجاد میکند‬
.‫ را به ارث میبرد‬QWidget ‫ کلس‬, ‫این کلس‬

: ‫متغیرها‬

iconSize : QSize

toolButtonStyle : Qt::ToolButtonStyle

: ‫توابع عمومی‬

QMainWindow ( QWidget * parent = 0, Qt::WFlags flags = 0 )

~QMainWindow ()

void addDockWidget ( Qt::DockWidgetArea area, QDockWidget * dockwidget )

void addDockWidget ( Qt::DockWidgetArea area, QDockWidget * dockwidget, Qt::Orientation orientation )

void addToolBar ( Qt::ToolBarArea area, QToolBar * toolbar )

void addToolBar ( QToolBar * toolbar )

QToolBar * addToolBar ( const QString & title )

void addToolBarBreak ( Qt::ToolBarArea area = Qt::TopToolBarArea )

QWidget * centralWidget () const

Qt::DockWidgetArea corner ( Qt::Corner corner ) const

virtual QMenu * createPopupMenu ()

Qt::DockWidgetArea dockWidgetArea ( QDockWidget * dockwidget ) const

24

:QMainWindow ‫کلس‬

QSize iconSize () const

void insertToolBar ( QToolBar * before, QToolBar * toolbar )

void insertToolBarBreak ( QToolBar * before )

QMenuBar * menuBar () const

void removeDockWidget ( QDockWidget * dockwidget )

void removeToolBar ( QToolBar * toolbar )

bool restoreState ( const QByteArray & state, int version = 0 )

QByteArray saveState ( int version = 0 ) const

void setCentralWidget ( QWidget * widget )

void setCorner ( Qt::Corner corner, Qt::DockWidgetArea area )

void setIconSize ( const QSize & iconSize )

void setMenuBar ( QMenuBar * menuBar )

void setStatusBar ( QStatusBar * statusbar )

void setToolButtonStyle ( Qt::ToolButtonStyle toolButtonStyle )

void splitDockWidget ( QDockWidget * first, QDockWidget * second, Qt::Orientation orientation )

QStatusBar * statusBar () const

Qt::ToolBarArea toolBarArea ( QToolBar * toolbar ) const

Qt::ToolButtonStyle toolButtonStyle () const

:‫سیگنالها‬

void iconSizeChanged ( const QSize & iconSize )

void toolButtonStyleChanged ( Qt::ToolButtonStyle toolButtonStyle )

: ‫عضوهای اضافهای که به ارث برده شده اند‬
25

‫کلس ‪:QMainWindow‬‬

‫‪ ۱۷‬اسلت از کلس ‪ QWidget‬به ارث برده شدهاند‪.‬‬
‫‪ ۱‬اسلت از ‪ QObject‬به ارث برده شده است‪.‬‬
‫‪ ۴‬عضو ‪ static‬از ‪ QWidget‬به ارث برده شدهاند‪.‬‬
‫‪ ۴‬عضو ‪ public‬از ‪ QObject‬به ارث برده شدهاند‪.‬‬
‫‪ ۳۹‬تابع ‪ protected‬از ‪ QWidget‬به ارث گرفته شدهاند‪.‬‬
‫‪ ۷‬تابع ‪ protected‬از ‪ QObject‬به ارث گرفته شدهاند‪.‬‬
‫‪ ۱‬تابع ‪ protetcted‬از ‪ QPaintDevice‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬

‫نکته مهندسی نرمافزار‪:‬‬
‫برای هر کلس ‪ ,‬باید ‪ prototype‬آن از پیادهسازی آن جدا باشد‪.‬معمول ‪ prototype‬آن را به صورت یک هدر فایل در میآورند‪.‬بدین منظور‬
‫برای تعریف کلسهای خود این نکته را همیشه رعایت کنید‪.‬این موجب میگردد کد از خود کلس جدا گردد‪.‬‬

‫یک مثال ‪:‬‬
‫البته به خاطر داشته باشید که مثال زیر بر خلف نکته بال در یک فایل است و این فقط برای کوچک کردن متن این سند میباشد‪.‬و اگر نه‬
‫در هنگام کد زدن باید آن را جدا نوشت که در مجموع ‪ ۳‬فایل میشود ‪:‬‬
‫‪.۱‬فایلی که ‪ main‬برنامه درآن است‪.‬‬
‫‪.۲‬فایلی که کلس مذکور در آن تعریف شده است‪.‬‬
‫‪.۳‬هدر فایل آن کلس‪.‬‬
‫لطفا به مثال توجه کنید ‪:‬‬
‫>‪#include <QApplication‬‬
‫>‪1#include <QtGui‬‬
‫>‪2#include <QMainWindow‬‬
‫;‪3 class QTextEdit‬‬
‫‪4///////////////////////definition of oo class /////////////////////////////////////////////////////////‬‬
‫‪5 class oo : public QMainWindow‬‬
‫‪26‬‬

‫کلس ‪:QMainWindow‬‬
‫{‪6‬‬
‫‪public:‬‬

‫‪7‬‬

‫;)‪oo(int y‬‬

‫‪8‬‬

‫;‪QTextEdit *p‬‬

‫‪9‬‬
‫;}‪10‬‬

‫‪11/////////////////////////definition of constructur//////////////////////////////////////////////////‬‬
‫)‪12oo::oo(int y‬‬
‫{‪13‬‬
‫;‪14 p=new QTextEdit‬‬
‫;)(‪15 p->show‬‬
‫}‪16‬‬
‫‪17/////////////////////////main of program///////////////////////////////////////////‬‬
‫)][‪18int main(int argc, char *argv‬‬
‫{‬

‫‪19‬‬

‫;)‪QApplication app(argc, argv‬‬

‫‪20‬‬

‫;)‪oo r(1‬‬

‫‪21‬‬

‫;)(‪return app.exec‬‬

‫‪22‬‬

‫}‬

‫‪23‬‬

‫در برنامههای ‪ Qt‬و یا کل اگر بخواهیم بگوییم‪ ,‬در برنامههای شیگرا اگر از ارث بری استفاده نکنیم‪ ,‬میشود گفت که از امکانات دوری‬
‫میکنیم‪.‬در برنامه بال برای اینکه پنجرهای که ساختیم را یک ‪ widget‬به حساب آوریم‪ ,‬آن را یک کلس کردیم و از کلس‬
‫‪ QMainWindow‬مشتق کردیم‪.‬‬
‫درون سازنده آن یک ویرایشگر را با کلس ‪ QTextEdit‬ساخته و با متد ‪ show‬آن را نمایش میدهیم‪.‬یعنی هر موقع یک شی از کلس ‪oo‬‬
‫ساخته شود به همراه آن یک پنجره و یک ویرایشگر به نمایش درآید‪.‬‬
‫نکته برنامهنویسی شیگرا‪:‬‬

‫‪27‬‬

‫کلس ‪:QMainWindow‬‬
‫اشارهگر ‪ p‬را داخل کلس ‪ oo‬تعریف کردیم که‪:‬‬
‫‪ .۱‬بتوانیم از متد ‪ show‬استفاده کنیم‪.‬‬
‫‪.۲‬ویرایشگر ما یک ‪ widget‬از این کلس باشد‪.‬‬
‫نکتهای در مورد ‪: Qt‬‬
‫اگر به سازنده آن پارامتری از نوع ‪ int‬پاس نکنید برنامه دارای مشکل میشود و کامپایل نمیشود‪.‬‬

‫توابع مهم ‪:‬‬
‫)‪void QMainWindow::setCentralWidget ( QWidget * widget‬‬
‫این تابع ‪ widget‬مذکور را به عنوان ‪ widget‬اصلی پنجره در نظر میگیرد‪.‬‬
‫نکته ‪ :‬این تابع برای هر پنجره یکبار فراخوانی میشود‪.‬‬
‫]‪QMenu * QMainWindow::createPopupMenu () [virtual‬‬
‫این تابع که به ارث هم برده میشود یک منوی کرکرهای برای شما ایجاد میکند‪.‬از آن دسته منوها که اگر کلیک راست را فشار دهید‬
‫برایتان ظاهر خواهد شد‪.‬اگر خواستید که منویی به دلخواه خویش داشته باشید‪ ,‬این تابع را بازنویسی کنید‪.‬‬
‫) ‪void QMainWindow::removeToolBar ( QToolBar * toolbar‬‬
‫این تابع ‪ toolbar‬شما را پاک میکند و به صورت مخفی درمیآورد‪.‬‬
‫) ‪void QMainWindow::insertToolBar ( QToolBar * before, QToolBar * toolbar‬‬
‫این یک ‪ toolbar‬را در جایی که توسط متغیر ‪ befor‬اشغال شده است به نمایش میگذارد‪.‬این ‪ toolbar‬بنا به ‪ direction‬یا در راست و یا در‬
‫چپ ظاهر میگردد‪.‬‬
‫یک اصطلح ‪:‬‬
‫‪ widget‬های ‪ Dock‬منظور شکستن یک پنجره به اجزای گوناگون می باشد‪.‬مثل ‪ frameset‬در ‪.HTML‬‬

‫‪28‬‬

‫کلس ‪:QMenu‬‬

‫کلس ‪: QMenu‬‬
‫توصیف کلس ‪:‬‬
‫برای ایجاد باید با سه کلس ‪ QMenu ,QMenuBar‬و ‪ QMenuItem‬کارکرد‪.‬‬
‫این کلس یک ‪ widget‬منو برای منوبار‪,‬محتویات منو و منوی کرکرهای ایجاد میکند‪.‬یک ‪ widget‬منو‪ ,‬یک منوی گلچین شده است‪.‬‬
‫یک منو لیستی از ‪ Action‬ها میباشد که با تابع ‪ addAction‬به لیست اضافه میشود‪.‬یک ‪ Action‬به صورت عمودی نمایش داده میشود و‬
‫توسط کلس ‪ QStyle‬رندر میشود‪ Action.‬ها میتوانند ‪ ۳‬چیز داشته باشند ‪:‬‬
‫‪.۱‬یک برچسب که به صورت متن میباشد‪.‬‬
‫‪.۲‬یک آیکون که در چپترین سمت آن میباشد‪.‬‬
‫‪.۳‬یک کلید میانبر‪.‬‬
‫در اینجا ‪ ۳‬گونه ‪ Action‬داریم‪:‬‬
‫‪.۱‬جداکنندهها‬
‫‪ Action.۲‬هایی که دارای زیرمنو هستند‪.‬‬
‫‪Action.۳‬هایی که یک کار را انجام میدهند‪.‬‬
‫جدا کنندهها نوسط تابع ‪ addSeparator‬و نوع دوم توسط تابع ‪ addMenu‬درج میشوند‪.‬‬

‫متغیرها ‪:‬‬
‫‪icon : QIcon‬‬

‫•‬

‫‪tearOffEnabled : bool‬‬

‫•‬

‫‪title : QString‬‬

‫•‬

‫بقیه متغیر ها به ارث گرفته میشوند‪.‬‬

‫توابع عمومی ‪:‬‬
‫) ‪QMenu ( QWidget * parent = 0‬‬
‫‪29‬‬

‫•‬

:QMenu ‫کلس‬

QMenu ( const QString & title, QWidget * parent = 0 )

~QMenu ()

QAction * actionAt ( const QPoint & pt ) const

QRect actionGeometry ( QAction * act ) const

QAction * activeAction () const

QAction * addAction ( const QString & text )

QAction * addAction ( const QIcon & icon, const QString & text )

QAction * addAction ( const QString & text, const QObject * receiver, const char * member, const
QKeySequence & shortcut = 0 )

QAction * addAction ( const QIcon & icon, const QString & text, const QObject * receiver, const char * member,
const QKeySequence & shortcut = 0 )

QAction * addMenu ( QMenu * menu )

QMenu * addMenu ( const QString & title )

QMenu * addMenu ( const QIcon & icon, const QString & title )

QAction * addSeparator ()

void clear ()

QAction * defaultAction () const

QAction * exec ()

QAction * exec ( const QPoint & p, QAction * action = 0 )

void hideTearOffMenu ()

QIcon icon () const

QAction * insertMenu ( QAction * before, QMenu * menu )

QAction * insertSeparator ( QAction * before )

bool isTearOffEnabled () const

bool isTearOffMenuVisible () const

QAction * menuAction () const
30

:QMenu ‫کلس‬

void popup ( const QPoint & p, QAction * atAction = 0 )

void setActiveAction ( QAction * act )

void setDefaultAction ( QAction * act )

void setIcon ( const QIcon & icon )

void setTearOffEnabled ( bool )

void setTitle ( const QString & title )

QString title () const
.‫ به ارث گرفته میشوند‬QWidget ‫ تابع عمومی از کلس‬۱۸۸
.‫ به ارث گرفته میشوند‬QObject ‫ تابع عمومی ازکلس‬۲۸
.‫ به ارث گرفته میشوند‬QPaintDevice ‫ تابع عمومی از کلس‬۱۲

: ‫سیگنالها‬

void aboutToShow ()

void hovered ( QAction * action )

void triggered ( QAction * action )

: protected ‫توابع‬

int columnCount () const

.‫البته این کلس در ضمیمه این سند میباشد‬.‫در این کلس سعی خواهیم کرد تا با یک مثال همه چیز را بیان کنیم‬

31

‫کلس ‪:QChar‬‬

‫کلس ‪: QChar‬‬
‫توصیف کلس ‪:‬‬
‫این کلس یک کارکتر یونیکد ‪ ۱۶‬بیتی ایجاد میکند‪.‬‬
‫این کلس یک سری توابع ردهبندی را فراهم میکند‪.‬توابع تبدیل فرمتها از و یا به فرمت خاصی را فراهم میکند‪.‬توابع ردهبندی شامل‬
‫توابعی میشوند که شبیه آنها در هدر فایل ‪ cctype‬در ‪ CPP‬موجود میباشد‪.‬در صورتی که محدوده کارکرد آنان فقط بر روی یونیکد‬
‫میباشد‪.‬‬
‫این کلس تابعی به نام ‪ direction‬را فراهم کرده که جهت نوشتن را مشخص میکند‪.‬همچنین با تابعی به نام ‪ joining‬مشخص میکند که‬
‫چگونه آنها به بچسبند‪).‬این تابع مخصوصا برای ‪ direction‬های متضاد میباشد‪(.‬‬

‫‪enum‬های عمومی ‪:‬‬
‫‪enum Category { Mark_NonSpacing, Mark_SpacingCombining, Mark_Enclosing, Number_DecimalDigit, ...,‬‬
‫} ‪NoCategory‬‬

‫•‬

‫} ‪enum Decomposition { NoDecomposition, Canonical, Circle, Compat, ..., Wide‬‬

‫•‬

‫} ‪enum Direction { DirAL, DirAN, DirB, DirBN, ..., DirWS‬‬

‫•‬

‫} ‪enum Joining { Center, Dual, OtherJoining, Right‬‬

‫•‬

‫} ‪enum SpecialCharacter { Null, Nbsp, ReplacementCharacter, ObjectReplacementCharacter, ..., LineSeparator‬‬

‫•‬

‫} ‪enum UnicodeVersion { Unicode_1_1, Unicode_2_0, Unicode_2_1_2, Unicode_3_0, ..., Unicode_Unassigned‬‬

‫•‬

‫‪enum Qchar::Category‬‬
‫این ‪ enum‬ترسیم طبقاتی کارکترهای یونیکد را انجام میدهد‪.‬‬
‫کارکترهای زیر کارکترهای با قاعده در یونیکد میباشند‪.‬‬
‫مقدار‬

‫توصیف‬
‫‪32‬‬

‫ثابت‬

:QChar ‫کلس‬
QChar::Mark_NonSpacing

1

Mn ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Mark_SpacingCombining

2

Mc ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Mark_Enclosing

3

Me ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Number_DecimalDigit

4

Nd ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Number_Letter

5

N1 ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Number_Other

6

No ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Separator_Space

7

Zs ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Separator_Line

8

Z1 ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Separator_Paragraph

9

Zp ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Other_Control

10

Cc ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Other_Format

11

Cf ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Other_Surrogate

12

Cs ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Other_PrivateUse

13

Co ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Other_NotAssigned

14

Cn ‫کلس یونی کدی برای نام‬

‫ثابت‬

‫مقدار‬

‫توصیف‬

QChar::Letter_Uppercase

15

Lu ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Letter_Lowercase

16

L1 ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Letter_Titlecase

17

Lt ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Letter_Modifier

18

Lm ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Letter_Other

19

Lo ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Punctuation_Connector

20

Pc ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Punctuation_Dash

21

Pd ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Punctuation_Open

22

Ps ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Punctuation_Close

23

Pe ‫کلس یونی کدی برای نام‬
33

:QChar ‫کلس‬

QChar::Punctuation_InitialQuote

24

Pi ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Punctuation_FinalQuote

25

Pf ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Punctuation_Other

26

Po ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Symbol_Math

27

Sm ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Symbol_Currency

28

Sc ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::Symbol_Modifier

29

Sk ‫کلس یونی کدی برای نام‬

Qchar::Symbol_Other

30

So ‫کلس یونی کدی برای نام‬

QChar::NoCategory

0

.‫ نمیتواند برای این مقطع کارکتری پیدا کند‬Qt

enum QChar::Decomposition
.‫ صفات تجزیهای یونیکد را تعریف میکند‬enum ‫این‬

‫ثابت‬

‫مقدار‬

QChar::NoDecomposition

0

QChar::Canonical

1

QChar::Circle

8

QChar::Compat

16

QChar::Final

6

QChar::Font

2

QChar::Fraction

17

QChar::Initial

4

QChar::Isolated

7

QChar::Medial

5

34

:QChar ‫کلس‬
QChar::Narrow

13

QChar::NoBreak

3

QChar::Small

14

QChar::Square

15

QChar::Sub

10

QChar::Super

9

QChar::Vertical

11

QChar::Wide

12

enum QChar::Direction
.‫ دارد‬direction ‫ در نام ثابتها اشاره به‬Dir ‫کلمه‬.‫ صفاتی را برای جهت یونیکد تعریف میکند‬enum ‫این‬
Constant

Value

QChar::DirAL

13

QChar::DirAN

5

QChar::DirB

7

QChar::DirBN

18

QChar::DirCS

6

QChar::DirEN

2

QChar::DirES

3

QChar::DirET

4

QChar::DirL

0

QChar::DirLRE

11

QChar::DirLRO

12

QChar::DirNSM

17
35

:QChar ‫کلس‬
QChar::DirON

10

QChar::DirPDF

16

QChar::DirR

1

QChar::DirRLE

14

QChar::DirRLO

15

QChar::DirS

8

QChar::DirWS

9

enum QChar::Joining
.‫ صفاتی را برای چسبیدن کارکترها تعریف میکند‬enum ‫این‬
‫ثابت‬

‫مقدار‬

QChar::Center

3

QChar::Dual

1

QChar::OtherJoining

0

QChar::Right

2

enum Qchar::SpecialCharacter
.‫ یکسری کارکترهای ویژه تعریف میکند‬enum ‫این‬
‫ثابت‬

‫مقدار‬

QChar::Null

0x0000

QChar::Nbsp

0x00a0

QChar::ReplacementCharacter

0xfffd

QChar::ObjectReplacementCharacter

0xfffc

QChar::ByteOrderMark

0xfeff

QChar::ByteOrderSwapped

0xfffe
36

:QChar ‫کلس‬
QChar::ParagraphSeparator

0x2029

QChar::LineSeparator

0x2028

enum QChar::UnicodeVersion
.‫ نسخه یونیکد را مشخص میکند‬enum ‫این‬
‫ثابت‬

‫مقدار‬

‫شماره نسخه‬

QChar::Unicode_1_1

1

۱.۱ ‫نسخه‬

QChar::Unicode_2_0

2

۱.۲ ‫نسخه‬

QChar::Unicode_2_1_2

3

۲.۱.۲ ‫نسخه‬

QChar::Unicode_3_0

4

۳.۰ ‫نسخه‬

QChar::Unicode_3_1

5

۳.۱ ‫نسخه‬

QChar::Unicode_3_2

6

۳.۲ ‫نسخه‬

QChar::Unicode_4_0

7

۴.۰ ‫نسخه‬

QChar::Unicode_Unassigned

0

.‫ نسبت داده نمیشود‬۴ ‫این مقدار به هیچ کارکتری در نسخه‬

37

:QChar ‫کلس‬

: ‫توابع عمومی‬

QChar ()

QChar ( char ch )

QChar ( uchar ch )

QChar ( QLatin1Char ch )

QChar ( uchar cell, uchar row )

QChar ( ushort code )

QChar ( short code )

QChar ( uint code )

QChar ( int code )

QChar ( SpecialCharacter ch )

Category category () const

uchar cell () const

unsigned char combiningClass () const

QString decomposition () const

Decomposition decompositionTag () const

int digitValue () const

Direction direction () const

bool hasMirrored () const

bool isDigit () const

bool isLetter () const

bool isLetterOrNumber () const

bool isLower () const

bool isMark () const
38

:QChar ‫کلس‬

bool isNull () const

bool isNumber () const

bool isPrint () const

bool isPunct () const

bool isSpace () const

bool isSymbol () const

bool isUpper () const

Joining joining () const (preliminary)

QChar mirroredChar () const

uchar row () const

const char toAscii () const

const char toLatin1 () const

QChar toLower () const

QChar toUpper () const

ushort & unicode ()

const ushort unicode () const

UnicodeVersion unicodeVersion () const

: static ‫توابع‬

QChar fromAscii ( char c )

QChar fromLatin1 ( char c )

: ‫توابع مربوطه غیر عضو‬

bool operator!= ( QChar c1, QChar c2 )

bool operator< ( QChar c1, QChar c2 )

QDataStream & operator<< ( QDataStream & out, const QChar & chr )
39

:QChar ‫کلس‬

bool operator<= ( QChar c1, QChar c2 )

bool operator== ( QChar c1, QChar c2 )

bool operator> ( QChar c1, QChar c2 )

bool operator>= ( QChar c1, QChar c2 )

QDataStream & operator>> ( QDataStream & in, QChar & chr )

.‫ کامل میشود و با فهمیدن آن است که میشود بر روی مثال کارکرد‬QString ‫این کلس با کلس‬

40

‫کلس ‪:QString‬‬

‫کلس ‪: QString‬‬
‫توصیف کلس‪:‬‬
‫این کلس یک رشته کارکتری را فراهم میکند و بر روی آن کار میکند‪.‬‬
‫‪ QString‬یک رشته از ‪ QChar‬ها را ذخیره میکند‪.‬با توجه به کلسهای دیگری که ‪ Qt‬برای رشتهها دارد‪ ,‬بهترین حالت استفاده ‪ ,‬استفاده‬
‫از کلس ‪ QString‬میباشد‪.‬حتی کلسی برای ‪ UTF-8‬به نام ‪ QByteArray‬موجود میباشد‪).‬فراموش نشود که ‪ QChar‬برای ‪UTF-16‬‬
‫میباشد‪(.‬‬
‫یکی از راههای ساده برای ذخیره یک رشته در زیر آمده است‪:‬‬
‫;”‪QString str=”hello‬‬
‫‪ QString‬نوع * ‪ const char‬رابا استفاده از تابع ‪ fromAscii‬به یونیکد تبدیل میکند‪.‬‬
‫در تمام روشهای استفاده از ‪ , QString‬پارامترها همان * ‪ const char‬میباشد‪ const char * .‬به عنوان همان ‪C-Style‬ی ترجمه میشود‬
‫که در آخر هر رشته یک '‪ '\0‬میباشد‪.‬‬
‫شما به صورت زیر هم می توانید از ‪ QString‬استفاده کنید‪:‬‬
‫;} ‪static const QChar data[4] = { 0x0055, 0x006e, 0x10e3, 0x03a3‬‬
‫;)‪QString str(data, 4‬‬
‫‪ QString‬یک کپی عمیق از اطلعات ‪ QChar‬میسازد‪.‬حتی بدون اینکه شما تجربه کار با ‪ QChar‬را داشته باشید‪.‬به مثالهای زیر دقت‬
‫کنید‪:‬‬
‫;‪QString str‬‬
‫;)‪str.resize(4‬‬
‫;)'‪str[0] = QChar('U‬‬
‫;)'‪str[1] = QChar('n‬‬
‫;)‪str[2] = QChar(0x10e3‬‬
‫;)‪str[3] = Qchar(0x03a3‬‬
‫در مثال بال یک رشته را به ‪ ۴‬کارکتر تغییر اندازه دادیم و هر یک از خانههای آن رشته را با یک کارکتر پر کردیم‪.‬‬
‫{ )‪for (int i = 0; i < str.size(); ++i‬‬
‫))'‪if (str.at(i) >= QChar('a') && str.at(i) <= QChar('f‬‬
‫;"]‪qDebug() << "Found character in range [a-f‬‬
‫}‬
‫‪41‬‬

:QString ‫کلس‬
‫ میگیرد و کارکتر همان‬integer ‫ یک پارامتر از نوع‬at ‫تابع‬.‫البته بدین شرط که داخل حلقه باشند‬.‫ چاپ میشوند‬f ‫ تا‬a ‫در مثال بال حروف‬
.‫شماره خانه رشته را برمیگرداند‬
QString str = "and";
str.prepend("rock "); // str == "rock and"
str.append(" roll"); // str == "rock and roll"
str.replace(5, 3, "&"); // str == "rock & roll”
‫و با‬.‫ میتوانیم به قبل از رشته چیزی بچسبانیم‬preappend ‫با تابع‬.‫ میباشد را ایجاد کردیم‬and ‫در خطوط بال یک رشته که محتویات آن‬
.‫ به آن میگوییم که از کارکتر چندم و به اندازه چند کارکتر حذف و چه رشته در آنجا قرار گیرد‬replace ‫اما با تابع‬.‫ به آخر آن‬append ‫تابع‬
.‫در این کلس تمام عملگر ها بازنویسی شدهاند و برروی یک رشته کار میکنند‬
!‫ رجوع کنید‬۱ ‫ برای فارسی نویسی به ضمیمه شماره‬: ‫نکته‬

: ‫انواع عمومی‬

class Null

enum NormalizationForm { NormalizationForm_D, NormalizationForm_C, NormalizationForm_KD,
NormalizationForm_KC }

enum SectionFlag { SectionDefault, SectionSkipEmpty, SectionIncludeLeadingSep, SectionIncludeTrailingSep,
SectionCaseInsensitiveSeps }

flags SectionFlags

enum SplitBehavior { KeepEmptyParts, SkipEmptyParts }

: ‫توابع عمومی‬

QString ()

QString ( const QChar * unicode, int size )

QString ( QChar ch )

QString ( int size, QChar ch )

QString ( const QLatin1String & str )
42

:QString ‫کلس‬

QString ( const QString & other )

QString ( const char * str )

QString ( const QByteArray & ba )

~QString ()

QString & append ( const QString & str )

QString & append ( const QLatin1String & str )

QString & append ( const QByteArray & ba )

QString & append ( const char * str )

QString & append ( QChar ch )

QString arg ( const QString & a, int fieldWidth = 0, const QChar & fillChar = QLatin1Char( ' ' ) ) const

QString arg ( const QString & a1, const QString & a2 ) const

QString arg ( const QString & a1, const QString & a2, const QString & a3 ) const

QString arg ( const QString & a1, const QString & a2, const QString & a3, const QString & a4 ) const

QString arg ( int a, int fieldWidth = 0, int base = 10, const QChar & fillChar = QLatin1Char( ' ' ) ) const

QString arg ( uint a, int fieldWidth = 0, int base = 10, const QChar & fillChar = QLatin1Char( ' ' ) ) const

QString arg ( long a, int fieldWidth = 0, int base = 10, const QChar & fillChar = QLatin1Char( ' ' ) ) const

QString arg ( ulong a, int fieldWidth = 0, int base = 10, const QChar & fillChar = QLatin1Char( ' ' ) ) const

QString arg ( qlonglong a, int fieldWidth = 0, int base = 10, const QChar & fillChar = QLatin1Char( ' ' ) ) const

QString arg ( qulonglong a, int fieldWidth = 0, int base = 10, const QChar & fillChar = QLatin1Char( ' ' ) ) const

QString arg ( short a, int fieldWidth = 0, int base = 10, const QChar & fillChar = QLatin1Char( ' ' ) ) const

QString arg ( ushort a, int fieldWidth = 0, int base = 10, const QChar & fillChar = QLatin1Char( ' ' ) ) const

QString arg ( QChar a, int fieldWidth = 0, const QChar & fillChar = QLatin1Char( ' ' ) ) const

QString arg ( char a, int fieldWidth = 0, const QChar & fillChar = QLatin1Char( ' ' ) ) const

QString arg ( double a, int fieldWidth = 0, char fmt = 'g', int prec = -1, const QChar & fillChar = QLatin1Char( '
' ) ) const

const QChar at ( int i ) const
43

:QString ‫کلس‬

int capacity () const

void chop ( int n )

void clear ()

int compare ( const QString & other ) const

const QChar * constData () const

bool contains ( const QString & str, Qt::CaseSensitivity cs = Qt::CaseSensitive ) const

bool contains ( QChar ch, Qt::CaseSensitivity cs = Qt::CaseSensitive ) const

bool contains ( const QRegExp & rx ) const

int count ( const QString & str, Qt::CaseSensitivity cs = Qt::CaseSensitive ) const

int count ( QChar ch, Qt::CaseSensitivity cs = Qt::CaseSensitive ) const

int count ( const QRegExp & rx ) const

int count () const

QChar * data ()

const QChar * data () const

bool endsWith ( const QString & s, Qt::CaseSensitivity cs = Qt::CaseSensitive ) const

bool endsWith ( const QLatin1String & s, Qt::CaseSensitivity cs = Qt::CaseSensitive ) const

bool endsWith ( const QChar & c, Qt::CaseSensitivity cs = Qt::CaseSensitive ) const

QString & fill ( QChar ch, int size = -1 )

int indexOf ( const QString & str, int from = 0, Qt::CaseSensitivity cs = Qt::CaseSensitive ) const

int indexOf ( QChar ch, int from = 0, Qt::CaseSensitivity cs = Qt::CaseSensitive ) const

int indexOf ( const QRegExp & rx, int from = 0 ) const

QString & insert ( int i, const QString & str )

QString & insert ( int i, const QLatin1String & str )

QString & insert ( int i, const QChar * unicode, int size )

QString & insert ( int i, QChar ch )

44

:QString ‫کلس‬

bool isEmpty () const

bool isNull () const

int lastIndexOf ( const QString & str, int from = -1, Qt::CaseSensitivity cs = Qt::CaseSensitive ) const

int lastIndexOf ( QChar ch, int from = -1, Qt::CaseSensitivity cs = Qt::CaseSensitive ) const

int lastIndexOf ( const QRegExp & rx, int from = -1 ) const

QString left ( int len ) const

QString leftJustified ( int width, QChar fill = QLatin1Char( ' ' ), bool truncate = false ) const

int length () const

int localeAwareCompare ( const QString & other ) const

QString mid ( int i, int len = -1 ) const

QString normalized ( NormalizationForm form ) const

QString normalized ( NormalizationForm form, QChar::UnicodeVersion version ) const

QString & prepend ( const QString & str )

QString & prepend ( const QLatin1String & str )

QString & prepend ( const QByteArray & ba )

QString & prepend ( const char * str )

QString & prepend ( QChar ch )

void push_back ( const QString & other )

void push_back ( QChar ch )

void push_front ( const QString & other )

void push_front ( QChar ch )

QString & remove ( int pos, int len )

QString & remove ( const QString & str, Qt::CaseSensitivity cs = Qt::CaseSensitive )

QString & remove ( QChar ch, Qt::CaseSensitivity cs = Qt::CaseSensitive )

QString & remove ( const QRegExp & rx )

45

:QString ‫کلس‬

QString & replace ( int pos, int len, const QString & after )

QString & replace ( int pos, int len, const QChar * unicode, int size )

QString & replace ( int pos, int len, QChar after )

QString & replace ( const QString & before, const QString & after, Qt::CaseSensitivity cs = Qt::CaseSensitive )

QString & replace ( QChar ch, const QString & after, Qt::CaseSensitivity cs = Qt::CaseSensitive )

QString & replace ( QChar before, QChar after, Qt::CaseSensitivity cs = Qt::CaseSensitive )

QString & replace ( const QRegExp & rx, const QString & after )

void reserve ( int size )

void resize ( int size )

QString right ( int len ) const

QString rightJustified ( int width, QChar fill = QLatin1Char( ' ' ), bool truncate = false ) const

QString section ( QChar sep, int start, int end = -1, SectionFlags flags = SectionDefault ) const

QString section ( const QString & sep, int start, int end = -1, SectionFlags flags = SectionDefault ) const

QString section ( const QRegExp & reg, int start, int end = -1, SectionFlags flags = SectionDefault ) const

QString & setNum ( int n, int base = 10 )

QString & setNum ( uint n, int base = 10 )

QString & setNum ( long n, int base = 10 )

QString & setNum ( ulong n, int base = 10 )

QString & setNum ( qlonglong n, int base = 10 )

QString & setNum ( qulonglong n, int base = 10 )

QString & setNum ( short n, int base = 10 )

QString & setNum ( ushort n, int base = 10 )

QString & setNum ( double n, char f = 'g', int prec = 6 )

QString & setNum ( float n, char f = 'g', int prec = 6 )

QString & setUnicode ( const QChar * unicode, int size )

46

:QString ‫کلس‬

QString & setUtf16 ( const ushort * unicode, int size )

QString simplified () const

int size () const

QStringList split ( const QString & sep, SplitBehavior behavior = KeepEmptyParts, Qt::CaseSensitivity cs =
Qt::CaseSensitive ) const

QStringList split ( const QChar & sep, SplitBehavior behavior = KeepEmptyParts, Qt::CaseSensitivity cs =
Qt::CaseSensitive ) const

QStringList split ( const QRegExp & rx, SplitBehavior behavior = KeepEmptyParts ) const

QString & sprintf ( const char * cformat, ... )

void squeeze ()

bool startsWith ( const QString & s, Qt::CaseSensitivity cs = Qt::CaseSensitive ) const

bool startsWith ( const QLatin1String & s, Qt::CaseSensitivity cs = Qt::CaseSensitive ) const

bool startsWith ( const QChar & c, Qt::CaseSensitivity cs = Qt::CaseSensitive ) const

QByteArray toAscii () const

double toDouble ( bool * ok = 0 ) const

float toFloat ( bool * ok = 0 ) const

int toInt ( bool * ok = 0, int base = 10 ) const

QByteArray toLatin1 () const

QByteArray toLocal8Bit () const

long toLong ( bool * ok = 0, int base = 10 ) const

qlonglong toLongLong ( bool * ok = 0, int base = 10 ) const

QString toLower () const

short toShort ( bool * ok = 0, int base = 10 ) const

std::string toStdString () const

std::wstring toStdWString () const

uint toUInt ( bool * ok = 0, int base = 10 ) const
47

:QString ‫کلس‬

ulong toULong ( bool * ok = 0, int base = 10 ) const

qulonglong toULongLong ( bool * ok = 0, int base = 10 ) const

ushort toUShort ( bool * ok = 0, int base = 10 ) const

QString toUpper () const

QByteArray toUtf8 () const

QString trimmed () const

void truncate ( int pos )

const QChar * unicode () const

const ushort * utf16 () const

QString & vsprintf ( const char * cformat, va_list ap )

bool operator!= ( const QString & other ) const

bool operator!= ( const QLatin1String & other ) const

bool operator!= ( const QByteArray & other ) const

bool operator!= ( const char * other ) const

QString & operator+= ( const QString & other )

QString & operator+= ( const QLatin1String & str )

QString & operator+= ( const QByteArray & ba )

QString & operator+= ( const char * str )

QString & operator+= ( char ch )

QString & operator+= ( QChar ch )

bool operator< ( const QString & other ) const

bool operator< ( const QLatin1String & other ) const

bool operator< ( const QByteArray & other ) const

bool operator< ( const char * other ) const

bool operator<= ( const QString & other ) const

48

:QString ‫کلس‬

bool operator<= ( const QLatin1String & other ) const

bool operator<= ( const QByteArray & other ) const

bool operator<= ( const char * other ) const

QString & operator= ( const QString & other )

QString & operator= ( const QLatin1String & str )

QString & operator= ( const QByteArray & ba )

QString & operator= ( const char * str )

QString & operator= ( char ch )

QString & operator= ( QChar ch )

bool operator== ( const QString & other ) const

bool operator== ( const QLatin1String & other ) const

bool operator== ( const QByteArray & other ) const

bool operator== ( const char * other ) const

bool operator> ( const QString & other ) const

bool operator> ( const QLatin1String & other ) const

bool operator> ( const QByteArray & other ) const

bool operator> ( const char * other ) const

bool operator>= ( const QString & other ) const

bool operator>= ( const QLatin1String & other ) const

bool operator>= ( const QByteArray & other ) const

bool operator>= ( const char * other ) const

QCharRef operator[] ( int i )

const QChar operator[] ( int i ) const

QCharRef operator[] ( uint i )

const QChar operator[] ( uint i ) const

49

:QString ‫کلس‬

: static ‫توابع عضو‬

int compare ( const QString & s1, const QString & s2 )

QString fromAscii ( const char * str, int size = -1 )

QString fromLatin1 ( const char * str, int size = -1 )

QString fromLocal8Bit ( const char * str, int size = -1 )

QString fromRawData ( const QChar * unicode, int size )

QString fromStdString ( const std::string & str )

QString fromStdWString ( const std::wstring & str )

QString fromUtf8 ( const char * str, int size = -1 )

QString fromUtf16 ( const ushort * unicode, int size = -1 )

int localeAwareCompare ( const QString & s1, const QString & s2 )

QString number ( long n, int base = 10 )

QString number ( ulong n, int base = 10 )

QString number ( int n, int base = 10 )

QString number ( uint n, int base = 10 )

QString number ( qlonglong n, int base = 10 )

QString number ( qulonglong n, int base = 10 )

QString number ( double n, char f = 'g', int prec = 6 )

: ‫توابع و عملگر های مربوطه غیر عضو‬

bool operator!= ( const char * s1, const QString & s2 )

const QString operator+ ( const QString & s1, const QString & s2 )

const QString operator+ ( const QString & s1, const char * s2 )

const QString operator+ ( const char * s1, const QString & s2 )

const QString operator+ ( const QString & s, char ch )

const QString operator+ ( char ch, const QString & s )
50

:QString ‫کلس‬

bool operator< ( const char * s1, const QString & s2 )

QDataStream & operator<< ( QDataStream & out, const QString & str )

bool operator<= ( const char * s1, const QString & s2 )

bool operator== ( const char * s1, const QString & s2 )

bool operator> ( const char * s1, const QString & s2 )

bool operator>= ( const char * s1, const QString & s2 )

QDataStream & operator>> ( QDataStream & in, QString & str)

51

:QStringList ‫کلس‬

: QStringList ‫کلس‬
: ‫توصیف کلس‬
QStirng ‫ ها بود و کلس حاظر مجموعی از‬QChar ‫ مجموعی از‬QString ‫کلس‬,‫اگر به یاد داشته باشید‬
.‫ها را برای شما فراهم میکند‬
.‫ استفاده کنید‬QList ‫شما میتوانید از تمام توابع‬.‫ به ارث گرفته میشود‬QList <QString> ‫این کلس از‬
: ‫به برنامه زیر دقت کنید‬
QStringList fonts;
fonts << "Arial" << "Helvetica" << "Times" << "Courier";
for (int i = 0; i < fonts.size(); ++i)
cout << fonts.at(i).ascii() << endl;
.‫ ( چاپ میکند‬utf ‫ )نه‬ascii ‫ را ایجاد میکند و سپس آنها را به صورت‬,‫برنامه بال یک لیست از چهار رشتهای که هر یک نام فونتی هستند‬
:Java-Style ‫های‬iterator
QStringListIterator i(fonts);
while (i.hasNext())
cout << i.next().ascii() << endl;
: STL-Style ‫های‬iterator
QStringList::const_iterator i;
for (i = fonts.constBegin(); i != fonts.constEnd(); ++i)
cout << (*i).ascii() << endl;

52

:QStringList ‫کلس‬

: ‫توابع عمومی‬

QStringList ()

QStringList ( const QString & str )

QStringList ( const QStringList & other )

QStringList ( const QList<QString> & other )

bool contains ( const QString & str, Qt::CaseSensitivity cs = Qt::CaseSensitive ) const

QStringList filter ( const QString & str, Qt::CaseSensitivity cs = Qt::CaseSensitive ) const

QStringList filter ( const QRegExp & rx ) const

int indexOf ( const QRegExp & rx, int from = 0 ) const

QString join ( const QString & sep ) const

int lastIndexOf ( const QRegExp & rx, int from = -1 ) const

QStringList & replaceInStrings ( const QString & before, const QString & after, Qt::CaseSensitivity cs =
Qt::CaseSensitive )

QStringList & replaceInStrings ( const QRegExp & rx, const QString & after )

void sort ()

QStringList operator+ ( const QStringList & other ) const

QStringList & operator<< ( const QString & str )

QStringList & operator<< ( const QStringList & other )
.‫ به ارث گرفته میشوند‬QList ‫ عدد تابع از‬۶•

: ‫توابع مربوطه غیر عضو‬

typedef QMutableStringListIterator

typedef QStringListIterator

QDataStream & operator<< ( QDataStream & out, const QStringList & list )

53

:QStringList ‫کلس‬

QDataStream & operator>> ( QDataStream & in, QStringList & list )

54

‫کلس ‪:QLocale‬‬

‫کلس ‪:QLocale‬‬
‫توصیف کلس‪:‬‬
‫این کلس اعداد و دیگر رشتهها را در زبانهای مختلف به هم تبدیل میکند‪.‬‬
‫این کلس را با ارسال جفت ‪ language/country‬به سازنده آن بارگذاری میکنند‪.‬و اغلب از توابع تبدیل رشته به عدد و عدد به رشته شبیه‬
‫‪ QString‬استفاده میکند‪.‬‬
‫به مثال زیر توجه کنید ‪:‬‬
‫;)‪1 QLocale egyptian(QLocale::Arabic, QLocale::Egypt‬‬
‫;)'‪2 QString s1 = egyptian.toString(1.571429E+07, 'e‬‬
‫;)‪3 QString s2 = egyptian.toString(10‬‬
‫;)‪4 double d = egyptian.toDouble(s1‬‬
‫;)‪5 int i = egyptian.toInt(s2‬‬
‫در ‪ startup‬هر برنامه یک سری پیشفرض برای بومی سازی وجود دارد‪.‬که شما نمیتوانید آنها را تغییر داده و با تابع ‪ setDefault‬به آن‬
‫بگویید که تغییرات را در ‪ startup‬برنامه بگذارد‪.‬‬
‫نکته ‪ :‬اگر با دستور ‪ env‬متغیرهای محیطی را ببینید ممکن است مقدار متغیر ‪ LANG‬را ‪ C‬ببینید که این بدان معناست که شما از‬
‫‪ English/UnitedState‬استفاده میکنید‪.‬‬
‫برای فارسی مقدار ‪ Persian/Iran‬وجود دارد‪.‬‬
‫تکه کد زیر چگونگی کامل کلس ‪ QLocale‬را بیان میکند‪:‬‬

‫‪55‬‬

:QLocale ‫کلس‬
QLocale::setDefault(QLocale::Persian, QLocale::Iran);
QLocale Persian; // Constructs a default QLocale
QString s1 = Persian.toString(15714.3, 'e');
bool ok;
double d;
QLocale::setDefault(QLocale::C);
d = QString("1234,56").toDouble(&ok); // ok == false
d = QString("1234.56").toDouble(&ok); // ok == true, d == 1234.56
QLocale::setDefault(QLocale::German);
d = QString("1234,56").toDouble(&ok); // ok == true, d == 1234.56
d = QString("1234.56").toDouble(&ok); // ok == true, d == 1234.56
QLocale::setDefault(QLocale::English, QLocale::UnitedStates);
str = QString("%1 %L2 %L3")
.arg(12345).arg(12345).arg(12345, 0, 16);
// str == "12345 12,345 3039”;
:‫ و بر عکس توسط مجوز زیرپوشش داده شد‬double ‫توابع تبدیل رشته به‬
Copyright (c) 1991 by AT&T.

: ‫انواع عمومی‬

enum Country { AnyCountry, Afghanistan, Albania, Algeria, ..., Zimbabwe }

enum FormatType { LongFormat, ShortFormat }

enum Language { C, Abkhazian, Afan, Afar, ..., Zulu }

enum QLocale::Country :
:‫ برای یک کشور خاص استفاده میشود‬enum ‫این‬
56

:QLocale ‫کلس‬
‫ثابت‬

‫مقدار‬

QLocale::AnyCountry

0

QLocale::Afghanistan

1

QLocale::Albania

2

QLocale::Algeria

3

QLocale::AmericanSamoa

4

QLocale::Andorra

5

QLocale::Angola

6

QLocale::Anguilla

7

QLocale::Antarctica

8

QLocale::AntiguaAndBarbuda

9

QLocale::Argentina

10

QLocale::Armenia

11

QLocale::Aruba

12

QLocale::Australia

13

QLocale::Austria

14

QLocale::Azerbaijan

15

QLocale::Bahamas

16

QLocale::Bahrain

17

QLocale::Bangladesh

18

QLocale::Barbados

19

QLocale::Belarus

20

QLocale::Belgium

21

QLocale::Belize

22

QLocale::Benin

23

QLocale::Bermuda

24
57

:QLocale ‫کلس‬
QLocale::Bhutan

25

QLocale::Bolivia

26

QLocale::BosniaAndHerzegowina

27

QLocale::Botswana

28

QLocale::BouvetIsland

29

QLocale::Brazil

30

QLocale::BritishIndianOceanTerritory

31

QLocale::BruneiDarussalam

32

QLocale::Bulgaria

33

QLocale::BurkinaFaso

34

QLocale::Burundi

35

QLocale::Cambodia

36

QLocale::Cameroon

37

QLocale::Canada

38

QLocale::CapeVerde

39

QLocale::CaymanIslands

40

QLocale::CentralAfricanRepublic

41

QLocale::Chad

42

QLocale::Chile

43

QLocale::China

44

QLocale::ChristmasIsland

45

QLocale::CocosIslands

46

QLocale::Colombia

47

QLocale::Comoros

48

QLocale::DemocraticRepublicOfCongo

49

QLocale::PeoplesRepublicOfCongo

50
58

:QLocale ‫کلس‬
QLocale::CookIslands

51

QLocale::CostaRica

52

QLocale::IvoryCoast

53

QLocale::Croatia

54

QLocale::Cuba

55

QLocale::Cyprus

56

QLocale::CzechRepublic

57

QLocale::Denmark

58

QLocale::Djibouti

59

QLocale::Dominica

60

QLocale::DominicanRepublic

61

QLocale::EastTimor

62

QLocale::Ecuador

63

QLocale::Egypt

64

QLocale::ElSalvador

65

QLocale::EquatorialGuinea

66

QLocale::Eritrea

67

QLocale::Estonia

68

QLocale::Ethiopia

69

QLocale::FalklandIslands

70

QLocale::FaroeIslands

71

QLocale::FijiCountry

72

QLocale::Finland

73

QLocale::France

74

QLocale::MetropolitanFrance

75

QLocale::FrenchGuiana

76
59

:QLocale ‫کلس‬
QLocale::FrenchPolynesia

77

QLocale::FrenchSouthernTerritories

78

QLocale::Gabon

79

QLocale::Gambia

80

QLocale::Georgia

81

QLocale::Germany

82

QLocale::Ghana

83

QLocale::Gibraltar

84

QLocale::Greece

85

QLocale::Greenland

86

QLocale::Grenada

87

QLocale::Guadeloupe

88

QLocale::Guam

89

QLocale::Guatemala

90

QLocale::Guinea

91

QLocale::GuineaBissau

92

QLocale::Guyana

93

QLocale::Haiti

94

QLocale::HeardAndMcDonaldIslands

95

QLocale::Honduras

96

QLocale::HongKong

97

QLocale::Hungary

98

QLocale::Iceland

99

QLocale::India

100

QLocale::Indonesia

101

QLocale::Iran

102
60

:QLocale ‫کلس‬
QLocale::Iraq

103

QLocale::Ireland

104

QLocale::Israel

105

QLocale::Italy

106

QLocale::Jamaica

107

QLocale::Japan

108

QLocale::Jordan

109

QLocale::Kazakhstan

110

QLocale::Kenya

111

QLocale::Kiribati

112

QLocale::DemocraticRepublicOfKorea

113

QLocale::RepublicOfKorea

114

QLocale::Kuwait

115

QLocale::Kyrgyzstan

116

QLocale::Lao

117

QLocale::Latvia

118

QLocale::Lebanon

119

QLocale::Lesotho

120

QLocale::Liberia

121

QLocale::LibyanArabJamahiriya

122

QLocale::Liechtenstein

123

QLocale::Lithuania

124

QLocale::Luxembourg

125

QLocale::Macau

126

QLocale::Macedonia

127

QLocale::Madagascar

128
61

:QLocale ‫کلس‬
QLocale::Malawi

129

QLocale::Malaysia

130

QLocale::Maldives

131

QLocale::Mali

132

QLocale::Malta

133

QLocale::MarshallIslands

134

QLocale::Martinique

135

QLocale::Mauritania

136

QLocale::Mauritius

137

QLocale::Mayotte

138

QLocale::Mexico

139

QLocale::Micronesia

140

QLocale::Moldova

141

QLocale::Monaco

142

QLocale::Mongolia

143

QLocale::Montserrat

144

QLocale::Morocco

145

QLocale::Mozambique

146

QLocale::Myanmar

147

QLocale::Namibia

148

QLocale::NauruCountry

149

QLocale::Nepal

150

QLocale::Netherlands

151

QLocale::NetherlandsAntilles

152

QLocale::NewCaledonia

153

QLocale::NewZealand

154
62

:QLocale ‫کلس‬
QLocale::Nicaragua

155

QLocale::Niger

156

QLocale::Nigeria

157

QLocale::Niue

158

QLocale::NorfolkIsland

159

QLocale::NorthernMarianaIslands

160

QLocale::Norway

161

QLocale::Oman

162

QLocale::Pakistan

163

QLocale::Palau

164

QLocale::PalestinianTerritory

165

QLocale::Panama

166

QLocale::PapuaNewGuinea

167

QLocale::Paraguay

168

QLocale::Peru

169

QLocale::Philippines

170

QLocale::Pitcairn

171

QLocale::Poland

172

QLocale::Portugal

173

QLocale::PuertoRico

174

QLocale::Qatar

175

QLocale::Reunion

176

QLocale::Romania

177

QLocale::RussianFederation

178

QLocale::Rwanda

179

QLocale::SaintKittsAndNevis

180
63

:QLocale ‫کلس‬
QLocale::StLucia

181

QLocale::StVincentAndTheGrenadines

182

QLocale::Samoa

183

QLocale::SanMarino

184

QLocale::SaoTomeAndPrincipe

185

QLocale::SaudiArabia

186

QLocale::Senegal

187

QLocale::SerbiaAndMontenegro

241

QLocale::Seychelles

188

QLocale::SierraLeone

189

QLocale::Singapore

190

QLocale::Slovakia

191

QLocale::Slovenia

192

QLocale::SolomonIslands

193

QLocale::Somalia

194

QLocale::SouthAfrica

195

QLocale::SouthGeorgiaAndTheSouthSandwichIslands

196

QLocale::Spain

197

QLocale::SriLanka

198

QLocale::StHelena

199

QLocale::StPierreAndMiquelon

200

QLocale::Sudan

201

QLocale::Suriname

202

QLocale::SvalbardAndJanMayenIslands

203

QLocale::Swaziland

204

QLocale::Sweden

205
64

:QLocale ‫کلس‬
QLocale::Switzerland

206

QLocale::SyrianArabRepublic

207

QLocale::Taiwan

208

QLocale::Tajikistan

209

QLocale::Tanzania

210

QLocale::Thailand

211

QLocale::Togo

212

QLocale::Tokelau

213

QLocale::TongaCountry

214

QLocale::TrinidadAndTobago

215

QLocale::Tunisia

216

QLocale::Turkey

217

QLocale::Turkmenistan

218

QLocale::TurksAndCaicosIslands

219

QLocale::Tuvalu

220

QLocale::Uganda

221

QLocale::Ukraine

222

QLocale::UnitedArabEmirates

223

QLocale::UnitedKingdom

224

QLocale::UnitedStates

225

QLocale::UnitedStatesMinorOutlyingIslands

226

QLocale::Uruguay

227

QLocale::Uzbekistan

228

QLocale::Vanuatu

229

QLocale::VaticanCityState

230

QLocale::Venezuela

231
65

:QLocale ‫کلس‬
QLocale::VietNam

232

QLocale::BritishVirginIslands

233

QLocale::USVirginIslands

234

QLocale::WallisAndFutunaIslands

235

QLocale::WesternSahara

236

QLocale::Yemen

237

QLocale::Yugoslavia

238

QLocale::Zambia

239

QLocale::Zimbabwe

240

enum QLocale::FormatType :
.‫ به رشته تبدیل شوند توصیف میکند‬Qtime ‫ و‬Qdate ‫ نوع فرمتهایی را که میتوانند استفاده شوند برای تبدیل اشیا‬enum ‫این‬

‫ثابت‬

‫مقدار‬

QLocale::LongFormat

0

QLocale::ShortFormat

1

enum QLocale::Language :
.‫ برای زبانهای مشخص استفاده میشود‬enum ‫این‬
‫ثابت‬

‫مقدار‬

QLocale::C

1

QLocale::Abkhazian

2

QLocale::Afan

3

QLocale::Afar

4
66

:QLocale ‫کلس‬
QLocale::Afrikaans

5

QLocale::Albanian

6

QLocale::Amharic

7

QLocale::Arabic

8

QLocale::Armenian

9

QLocale::Assamese

10

QLocale::Aymara

11

QLocale::Azerbaijani

12

QLocale::Bashkir

13

QLocale::Basque

14

QLocale::Bengali

15

QLocale::Bhutani

16

QLocale::Bihari

17

QLocale::Bislama

18

QLocale::Bosnian

142

QLocale::Breton

19

QLocale::Bulgarian

20

QLocale::Burmese

21

QLocale::Byelorussian

22

QLocale::Cambodian

23

QLocale::Catalan

24

QLocale::Chinese

25

QLocale::Cornish

145

QLocale::Corsican

26

QLocale::Croatian

27

QLocale::Czech

28
67

:QLocale ‫کلس‬
QLocale::Danish

29

QLocale::Divehi

143

QLocale::Dutch

30

QLocale::English

31

QLocale::Esperanto

32

QLocale::Estonian

33

QLocale::Faroese

34

QLocale::FijiLanguage

35

QLocale::Finnish

36

QLocale::French

37

QLocale::Frisian

38

QLocale::Gaelic

39

QLocale::Galician

40

QLocale::Georgian

41

QLocale::German

42

QLocale::Greek

43

QLocale::Greenlandic

44

QLocale::Guarani

45

QLocale::Gujarati

46

QLocale::Hausa

47

QLocale::Hebrew

48

QLocale::Hindi

49

QLocale::Hungarian

50

QLocale::Icelandic

51

QLocale::Indonesian

52

QLocale::Interlingua

53
68

:QLocale ‫کلس‬
QLocale::Interlingue

54

QLocale::Inuktitut

55

QLocale::Inupiak

56

QLocale::Irish

57

QLocale::Italian

58

QLocale::Japanese

59

QLocale::Javanese

60

QLocale::Kannada

61

QLocale::Kashmiri

62

QLocale::Kazakh

63

QLocale::Kinyarwanda

64

QLocale::Kirghiz

65

QLocale::Korean

66

QLocale::Kurdish

67

QLocale::Kurundi

68

QLocale::Laothian

69

QLocale::Latin

70

QLocale::Latvian

71

QLocale::Lingala

72

QLocale::Lithuanian

73

QLocale::Macedonian

74

QLocale::Malagasy

75

QLocale::Malay

76

QLocale::Malayalam

77

QLocale::Maltese

78

QLocale::Manx

144
69

:QLocale ‫کلس‬
QLocale::Maori

79

QLocale::Marathi

80

QLocale::Moldavian

81

QLocale::Mongolian

82

QLocale::NauruLanguage

83

QLocale::Nepali

84

QLocale::Norwegian

85

QLocale::Nynorsk

141

QLocale::Occitan

86

QLocale::Oriya

87

QLocale::Pashto

88

QLocale::Persian

89

QLocale::Polish

90

QLocale::Portuguese

91

QLocale::Punjabi

92

QLocale::Quechua

93

QLocale::RhaetoRomance

94

QLocale::Romanian

95

QLocale::Russian

96

QLocale::Samoan

97

QLocale::Sangho

98

QLocale::Sanskrit

99

QLocale::Serbian

100

QLocale::SerboCroatian

101

QLocale::Sesotho

102

QLocale::Setswana

103
70

:QLocale ‫کلس‬
QLocale::Shona

104

QLocale::Sindhi

105

QLocale::Singhalese

106

QLocale::Siswati

107

QLocale::Slovak

108

QLocale::Slovenian

109

QLocale::Somali

110

QLocale::Spanish

111

QLocale::Sundanese

112

QLocale::Swahili

113

QLocale::Swedish

114

QLocale::Tagalog

115

QLocale::Tajik

116

QLocale::Tamil

117

QLocale::Tatar

118

QLocale::Telugu

119

QLocale::Thai

120

QLocale::Tibetan

121

QLocale::Tigrinya

122

QLocale::TongaLanguage

123

QLocale::Tsonga

124

QLocale::Turkish

125

QLocale::Turkmen

126

QLocale::Twi

127

QLocale::Uigur

128

QLocale::Ukrainian

129
71

:QLocale ‫کلس‬
QLocale::Urdu

130

QLocale::Uzbek

131

QLocale::Vietnamese

132

QLocale::Volapuk

133

QLocale::Welsh

134

QLocale::Wolof

135

QLocale::Xhosa

136

QLocale::Yiddish

137

QLocale::Yoruba

138

QLocale::Zhuang

139

QLocale::Zulu

140

72

:QLocale ‫کلس‬

: ‫توابع عمومی‬

QLocale ()

QLocale ( const QString & name )

QLocale ( Language language, Country country = AnyCountry )

QLocale ( const QLocale & other )

Country country () const

QString dateFormat ( FormatType format = LongFormat ) const

QChar decimalPoint () const

QChar exponential () const

QChar groupSeparator () const

Language language () const

QString name () const

QChar negativeSign () const

QChar percent () const

QString timeFormat ( FormatType format = LongFormat ) const

double toDouble ( const QString & s, bool * ok = 0 ) const

float toFloat ( const QString & s, bool * ok = 0 ) const

int toInt ( const QString & s, bool * ok = 0, int base = 0 ) const

qlonglong toLongLong ( const QString & s, bool * ok = 0, int base = 0 ) const

short toShort ( const QString & s, bool * ok = 0, int base = 0 ) const

QString toString ( qlonglong i ) const

QString toString ( const QDate & date, const QString & format ) const

QString toString ( const QDate & date, FormatType format = LongFormat ) const

QString toString ( const QTime & time, const QString & format ) const
73

:QLocale ‫کلس‬

QString toString ( const QTime & time, FormatType format = LongFormat ) const

QString toString ( qulonglong i ) const

QString toString ( double i, char f = 'g', int prec = 6 ) const

QString toString ( short i ) const

QString toString ( ushort i ) const

QString toString ( int i ) const

QString toString ( uint i ) const

QString toString ( float i, char f = 'g', int prec = 6 ) const

uint toUInt ( const QString & s, bool * ok = 0, int base = 0 ) const

qlonglong toULongLong ( const QString & s, bool * ok = 0, int base = 0 ) const

ushort toUShort ( const QString & s, bool * ok = 0, int base = 0 ) const

QChar zeroDigit () const

bool operator!= ( const QLocale & other ) const

QLocale & operator= ( const QLocale & other )

bool operator== ( const QLocale & other ) const

: static ‫اعضای عمومی‬

QLocale c ()

QString countryToString ( Country country )

QString languageToString ( Language language )

void setDefault ( const QLocale & locale )

QLocale system ()

74

‫کلس ‪:QTextEdit‬‬

‫کلس ‪: QTextEdit‬‬
‫توصیف کلس‪:‬‬
‫این کلس یک ‪ widget‬فراهم میکند که با آن میتوانید متنی را تایپ نمایید و نمایش دهید‪.‬این نوع تایپ میتواند از نوع ساده باشد و یا‬
‫متنی باشد که در آن همه جیز میتوانید استفاده کنید‪.‬این ویرایشگر حتی یک ویرایشگر ‪ WYSIWYG‬را نیز فراهم میکند‪.‬‬
‫پاراگراف بال اولین کارایی این کلس را بیان کرده است‪.‬در صورتی که این کلس دو کار بزرگ برای شما انجام میدهد‪.‬و کار دوم آن به‬
‫نمایش گذاشتن فایلهای ‪ HTML‬بزرگ به همراه مشتقاتش میباشد‪.‬‬
‫زمانی از آن به عنوان یک ویرایشگر استفاده میکنید‪ ,‬کلیدهای زیر موثر هستند‪:‬‬

‫اقدامی که صورت میگیرد‬

‫کلیدفشرده شده‬

‫کارکترها را به سمت چپ کرسر پاک میکند‪.‬‬

‫‪Backspace‬‬

‫کارکترها را به سمت راست کرسر پاک میکند‪.‬‬

‫‪Delete‬‬

‫کرسر را به سر خط میبرد‪.‬‬

‫‪Ctrl+A‬‬

‫کرسر را به اولین کارکتر سمت چپ انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪Ctrl+B‬‬

‫متن انتخاب شده را به حافظه میبرد‪.‬‬

‫‪Ctrl+C‬‬

‫متن انتخاب شده را به حافظه میبرد‪.‬‬

‫‪Ctrl+Insert‬‬

‫کارکترها را به سمت راست کرسر پاک میکند‪.‬‬

‫‪Ctrl+D‬‬

‫کرسر را به انتهای خط انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪Ctrl+E‬‬

‫کرسر را یک کارکتر به سمت راست انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪Ctrl+F‬‬

‫کرسر را یک کارکتر به سمت چپ انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪Ctrl+H‬‬

‫تا آخر خط را پاک میکند‪.‬‬

‫‪Ctrl+K‬‬

‫کرسر را به یک خط پایینتر انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪Ctrl+N‬‬

‫کرسر را به یک خط بالتر انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪Ctrl+P‬‬

‫از حافظه متن را خوانده و در ‪ QTextEdit‬کپی میکند‪.‬‬

‫‪Ctrl+V‬‬

‫از حافظه متن را خوانده و در ‪ QTextEdit‬کپی میکند‪.‬‬

‫‪Shift+Insert‬‬

‫متن انتخاب شده را از آن محل پاک و در حافظه کپی میکند‪.‬‬

‫‪Ctrl+X‬‬

‫متن انتخاب شده را از آن محل پاک و در حافظه کپی میکند‪.‬‬

‫‪Shift+Delete‬‬

‫‪75‬‬

‫کلس ‪:QTextEdit‬‬
‫باز میگردد به عمل یکی مانده به آخر و عمل آخر را از بین میبرد‪(undo).‬‬

‫‪Ctrl+Z‬‬

‫عمل اخر را دوباره انجام میدهد‪.‬‬

‫‪Ctrl+Y‬‬
‫‪LeftArrow‬‬

‫کرسر را یک کارکتر به چپ انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪Ctrl+LeftArrow‬‬

‫کرسر را یک لغت به سمت چپ انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪RightArrow‬‬

‫کرسر را یک کارکتر به راست انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪Ctrl+RightArrow‬‬

‫کرسر را یک لغت به سمت راست انتقال میدهد‪.‬‬
‫کرسر را یک خط به بال انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪UpArrow‬‬

‫کرسر را به لغت بالیی انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪Ctrl+UpArrow‬‬
‫‪DownArrow‬‬

‫کرسر را یک خط به پایین انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪Ctrl+Down Arrow‬‬

‫کرسر را به لغت پایینی انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪PageUp‬‬

‫کرسر را به یک صفحه بالتر انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪PageDown‬‬

‫کرسر را به یک صفحه پایینتر انتقال میدهد‪.‬‬
‫کرسر را به اول خط انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪Home‬‬

‫کرسر را به اول متن انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪Ctrl+Home‬‬

‫کرسر را به آخر خط انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪End‬‬

‫کرسر را به آخر متن انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪Ctrl+End‬‬

‫به صورت افقی با چرخش ماوس بر روی متن اسکرول میکند‪.‬‬

‫‪Alt+Wheel‬‬

‫بر روی متن زوم میکند‪.‬‬

‫‪Ctrl+Wheel‬‬
‫‪enum QTextEdit::AutoFormattingFlag‬‬
‫‪flags QTextEdit::AutoFormatting‬‬

‫توصیف‬

‫مقدار‬

‫به صورت اتوماتیک فرمت نمیشود‪.‬‬

‫ثابت‬
‫‪0‬‬

‫‪QTextEdit::AutoNone‬‬

‫زمانی که کاربر سمت چپ متن یک * بگذارد و یا اینکه بعد از متن ‪ Enter‬را‬
‫فشار دهد یک بولت در آنجا میافتد‪.‬‬

‫‪0x00000001‬‬

‫‪QTextEdit::AutoBulletList‬‬

‫همه گونه فرمت بندی به صورت اتوماتیک انجام میشود‪.‬البته در حال حاضر‬
‫فقط بولت بندی انجام میشود‪.‬‬

‫‪0xffffffff‬‬

‫‪QTextEdit::AutoAll‬‬

‫‪76‬‬

:QTextEdit ‫کلس‬

enum QTextEdit::CursorAction
‫ثابت‬

‫مقدار‬

QTextEdit::MoveBackward

0

QTextEdit::MoveForward

1

QTextEdit::MoveWordBackward

2

QTextEdit::MoveWordForward

3

QTextEdit::MoveUp

4

QTextEdit::MoveDown

5

QTextEdit::MoveLineStart

6

QTextEdit::MoveLineEnd

7

QTextEdit::MoveHome

8

QTextEdit::MoveEnd

9

QTextEdit::MovePageUp

10

QTextEdit::MovePageDown

11

enum QTextEdit::LineWrapMode
‫ثابت‬

‫مقدار‬

QTextEdit::NoWrap

0

QTextEdit::WidgetWidth

1

QTextEdit::FixedPixelWidth

2

QTextEdit::FixedColumnWidth

3

.‫ بارگذاری کنید‬HTML ‫ استفده کنید سازنده این کلس را حتما با متن‬HTML ‫ اگر میخواهید از این کلس به عنوان یک نمایشگر‬: ‫نکته‬

77

‫کلس ‪:QTextOption‬‬

‫کلس ‪: QTextOption‬‬
‫توصیف کلس‬
‫این کلس یک توصیف عمومی برای خاصیتهای متون پیشرفته ایجاد میکند‪.‬یعنی این کلس میگوید که فلن ورودی متن میتواند فلن‬
‫چیزها را بپذیرد و اینکه آنها چه معنی برای پردازش داشته باشند‪.‬‬
‫این کلس با کلس ‪ QTextEdit‬خواهر و برادر میباشند‪.‬‬
‫‪ QTextOption‬برای ‪ encapsulate‬کردن خواص عمومی یک متن پیشرفته مورد استفاده قرار میگیرد و آنها را در یک ‪ Object‬تکی قرار‬
‫میدهد‪.‬‬
‫این کلس همچنین شامل اطلعاتی از قبیل ‪ alignment,direction‬و اطلعات زیاد استاندارد دیگری را برای ‪ renedering‬متن شامل‬
‫میشود‪.‬‬

‫انواع عمومی ‪:‬‬
‫} ‪enum Flag { IncludeTrailingSpaces‬‬

‫•‬

‫‪flags Flags‬‬

‫•‬

‫} ‪enum WrapMode { NoWrap, WordWrap, ManualWrap, WrapAnywhere, WrapAtWordBoundaryOrAnywhere‬‬

‫•‬

‫‪enum QTextOption::Flag‬‬
‫‪flags QTextOption::Flags‬‬

‫مقدار‬
‫‪0x80000000‬‬

‫ثابت‬
‫‪QTextOption::IncludeTrailingSpaces‬‬

‫‪enum QTextOption::WrapMode‬‬
‫این ‪ enum‬توصیف میکند که چگونه یک متن ‪ wrapping‬شود‪.‬‬
‫توصیف‬

‫مقدار‬

‫‪78‬‬

‫ثابت‬

‫کلس ‪:QTextOption‬‬
‫متن به هیچ عنوان ‪ wrapp‬نشده است‪.‬‬

‫‪0‬‬

‫‪QTextOption::NoWrap‬‬

‫متن در کنارههای لغت ‪ wrapp‬شده است‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪QtextOption::WordWrap‬‬

‫‪wrapping‬ی از اول خط به طول مشخصی اتفاق افتاده‬
‫است‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪QTextOption::ManualWrap‬‬

‫متن میتواند در هر نقطه از خط ‪ wrapp‬شود‪.‬حتی اگر در‬
‫میانه یک لغت این اتفاق بیافتد‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪QTextOption::WrapAnywhere‬‬

‫اگر میسر باشد‪ wrapping ,‬در انتها و یا ابتدای یک لغت‬
‫اتفاق میافتد‪.‬در غیر این صورت در یک نقطه که وسط خط‬
‫به آن اختصاص داده میشود اتفاق میافتد‪.‬حتی اگر آن‬
‫نقطه در وسط یک لغت باشد‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪79‬‬

‫‪QTextOption::WrapAtWordBoundaryOrAnywhere‬‬

:QTextOption ‫کلس‬

: ‫توابع عمومی‬

QTextOption ()

QTextOption ( Qt::Alignment alignment )

QTextOption ( const QTextOption & other )

~QTextOption ()

Qt::Alignment alignment () const

Flags flags () const

void setAlignment ( Qt::Alignment alignment )

void setFlags ( Flags flags )

void setTabArray ( QList<qreal> tabStops )

void setTabStop ( qreal tabStop )

void setTextDirection ( Qt::LayoutDirection direction )

void setUseDesignMetrics ( bool enable )

void setWrapMode ( WrapMode mode )

QList<qreal> tabArray () const

qreal tabStop () const

Qt::LayoutDirection textDirection () const

bool useDesignMetrics () const

WrapMode wrapMode () const

QTextOption & operator= ( const QTextOption & other )

80

:QTextOption ‫کلس‬

:QCheckBox

‫کلس‬

: ‫توصیف کلس‬
.‫ با یک برچسب از نوع متن برای شما فراهم میکند‬checkbox ‫ یک‬widget ‫این‬
.‫ استفاده کرد‬QButtonGroup ‫و برای مدیریت گروهی از آنها باید از کلس‬.‫ را کنترل و مدیریت میکند‬checkbox ‫این کلس یک‬
‫ استفاده‬stateChanged ‫آنگاه میشود از سیگنال‬,‫یعنی یا چک خورد یا چک آن برداشته شد‬, ‫ تغییری کرد‬checkbox ‫هنگامی که یک‬
.‫ مربوطه چک خورده است یا خیر‬widget ‫ بیان میکند که‬isChecked ‫همچنین تابع‬.‫کرد‬
‫ و‬setText ‫برای تعیین کردن متن از تابع‬.‫ برای این کلس هم میتوانید یک متن و یک آیکون تعیین کنید‬QPushButton ‫همانند کلس‬
.‫ استفاده میشود‬setIcon ‫برای تعیین آیکو از تابع‬
: ‫توابع مهمی که ارث گرفته میشوند و در این کلس نقش کلیدی دارند‬
text, setText, text, pixmap, setPixmap, accel, setAccel, isToggleButton, setDown ,isDown , isOn, checkState, autoRepeat
stateChanged ‫ و تابع‬,isExclusiveToggle, group, setAutoRepeat toggle, pressed, released, clicked, toggled, checkState

: ‫متغیرها‬

tristate : bool
.‫ به ارث گرفته میشود‬QabstractButton ‫ متغیر از‬۹
.‫ به ارث گرفته میشود‬QWidget ‫ متغیر از‬۵۴
.‫ به ارث گرفته میشود‬QObject ‫ متغیر از‬۱

: ‫توابع عمومی‬
QCheckBox ( QWidget * parent = 0 )

QCheckBox ( const QString & text, QWidget * parent = 0 )

Qt::CheckState checkState () const

bool isTristate () const

void setCheckState ( Qt::CheckState state )
81

‫کلس ‪:QCheckBox‬‬
‫) ‪void setTristate ( bool y = true‬‬

‫•‬

‫‪۱۷‬تابع عمومی از ‪ QAbstractButton‬به ارث برده شدهاند‪.‬‬
‫‪ ۱۸۸‬تابع عمومی از ‪ QWidget‬به ارث برده شدهاند‪.‬‬
‫‪ ۲۸‬تابع عمومی از ‪ QObject‬به ارث برده شدهاند‪.‬‬
‫‪ ۱۲‬تابع عمومی از ‪ QPaintDevice‬به ارث برده شدهاند‪.‬‬

‫سیگنالها ‪:‬‬
‫) ‪void stateChanged ( int state‬‬
‫‪ ۴‬سیگنال از ‪ QAbstractButton‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۱‬سیگنال از ‪ QWidget‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۱‬سیگنال از ‪ QObejct‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬

‫عضوهای به ارث برده شده ‪:‬‬
‫‪ slot ۵‬از ‪ QAbstractButton‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ slot ۱۷‬از ‪ QWidget‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ slot ۱‬از ‪ QObject‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۴‬عضو ‪ static‬عمومی از ‪ QWidget‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۴‬عضو ‪ static‬عمومی از ‪ QObject‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۳‬تابع ‪ protected‬از ‪ QAbstractButton‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۳۹‬تابع ‪ protected‬از ‪ QWidget‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۷‬تابع ‪ protected‬از ‪ QObject‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۱‬تابع ‪ protected‬از ‪ QPaintDevice‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬

‫‪82‬‬

‫•‬

‫کلس ‪:QCheckBox‬‬

‫کلس ‪: QScrollBar‬‬

‫توصیف کلس ‪:‬‬
‫‪ widget‬مذکور برای شما یک اسکرول افقی و یا عمودی فراهم میکند‪.‬‬
‫اگر نیاز دارید بر روی یک ‪ widget‬دیگر اسکرول ایجاد کنید‪ ,‬برای راحتی میتوانید از کلس ‪ QScrollArea‬استفاده کنید‪.‬‬
‫هر اسکرول باری یک مقداری دارد که اشاره به این دارد که جقدر ‪ slider‬از شروع اسکرول بار فاصله دارد‪.‬که تابع ‪ value‬این مقدار را فراهم‬
‫میکند‪.‬و این مقدار با تابع ‪ setValue‬ارزشگذاری میشود‪.‬‬
‫این مقدار همیشه بین مقداری که دو تابع ‪ minimum‬و ‪ maximum‬برمیگردانند‪ ,‬است‪.‬زیرا این دو تابع کمترین و بیشترین حالت ‪ slider‬را‬
‫بازمیگردانند‪.‬با توابع ‪ setMaximum‬و ‪ setMinumum‬میتوانید حداقل و حداکثر یک محدوده ‪ slider‬را ارزش گذاری کنید‪.‬‬

‫)(‪value()==minimum‬‬
‫)(‪value()==maximum‬‬
‫)(‪ = maximum() - minimum() + pageStep‬طول سند‬
‫تابع ‪ pageStep‬مشخص میکند که چقدر از صفحه گذشته است و تابع ‪ setPageStep‬آن را مقدار دهی میکند‪.‬‬

‫توابع عمومی ‪:‬‬
‫) ‪QScrollBar ( QWidget * parent = 0‬‬

‫•‬

‫) ‪QScrollBar ( Qt::Orientation orientation, QWidget * parent = 0‬‬

‫•‬

‫)( ‪~QScrollBar‬‬

‫•‬

‫‪ ۲۲‬تابع عمومی از ‪ QAbstractSlider‬به ارث گرفته شدهاند‪.‬‬
‫‪ ۱۸۸‬تابع عمومی از ‪ QWidget‬به ارث گرفته شدهاند‪.‬‬

‫‪83‬‬

‫کلس ‪:QScrollBar‬‬
‫‪ ۲۸‬تابع عمومی از ‪ QObject‬به ارث گرفته شدهاند‪.‬‬
‫‪ ۱۲‬تابع عمومی از ‪ QPaintDevice‬به ارث گرفته شدهاند‪.‬‬

‫عضوهای به ارث گرفته شده ‪:‬‬
‫‪ ۱۱‬متغیر از ‪ QAbstractSlider‬به ارث گرفته شدهاند‪.‬‬
‫‪ ۵۴‬متغیر از ‪ QWidget‬به ارث گرفته شدهاند‪.‬‬
‫‪ ۱‬متغیر از ‪ QObject‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۲‬اسلت عمومی از ‪ QAbstractSlider‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۱۷‬اسلت عمومی از ‪ QWidget‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۱‬اسلت عمومی از ‪ QObject‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۶‬سیگنال از ‪ QAbstractSlider‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۱‬سیگنال از ‪ QWidget‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۱‬سیگنال از ‪ QObject‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۴‬عضو عمومی ‪ static‬از ‪ QObject‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۴‬عضو عمومی ‪ static‬از ‪ QWidget‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۳‬تابع ‪ protected‬از ‪ QAbstractSlider‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۳۹‬تابع ‪ protected‬از ‪ QWidget‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۷‬تابع ‪ protected‬از ‪ QObject‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۱‬تابع ‪ protected‬از ‪ QPaintDevice‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬

‫‪84‬‬

‫کلس ‪:QScrollBar‬‬

‫کلس ‪: QLineEdit‬‬
‫توصیف کلس ‪:‬‬
‫این ‪ widget‬یک ادیتور تک خطی برای شما فراهم میکند‪.‬‬
‫این ادیتور شامل ‪ copy/paste , drag & drop , undo‬و ‪ redo‬میباشد‪.‬‬
‫با تابع ‪ echoChange‬میتوانید ادیتور را فقط برای نوشتن کنید ‪ ,‬یعنی کسی نتواند ‪ copy/paste‬کند‪.‬این تابع هنگامی به کار میرود که‬
‫بخواهید کلمه عبور وارد کنید‪.‬‬
‫کلس مربوط به این کلس‪ QTextEdit ,‬میباشد که پیشتر توضیح داده شد‪.‬‬
‫کلیدهایی که میتوان در این ادیتور تک خطی استفاده کرد به شرح زیر میباشند‪:‬‬

‫عملیاتی که روی میدهد‬
‫کرسر را یک کارکتر به سمت چپ انتقال میدهد‪.‬‬
‫متن را انتخاب و یک کارکتر به سمت چپ انتقال میدهد‪.‬‬

‫کلید فشرده شده‬
‫‪Left Arrow‬‬
‫‪Shift+Left Arrow‬‬

‫کرسر را یک کارکتر به سمت راست انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪Right Arrow‬‬

‫متن را انتخاب و یک کارکتر به سمت راست انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪Shift+Right‬‬
‫‪Arrow‬‬

‫کرسر را به سر خط انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪Home‬‬

‫کرسر را به پایان خط انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪End‬‬

‫یک کارکتر به سمت چپ کرسر پاک میکند‪.‬‬

‫‪Backspace‬‬

‫یک کلمه به سمت چپ کرسر پاک میکند‪.‬‬

‫‪Ctrl+Backspace‬‬
‫‪85‬‬

‫کلس ‪:QLineEdit‬‬
‫یک کارکتر به سمت راست کرسر پاک میکند‪.‬‬

‫‪Delete‬‬

‫یک کلمه به سمت راست کرسر پاک میکند‪.‬‬

‫‪Ctrl+Delete‬‬

‫کرسر را به سر خط انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪Ctrl+A‬‬

‫کرسر را یک کارکتر به سمت چپ انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪Ctrl+B‬‬

‫متن انتخاب شده را به ‪ clipboard‬انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪Ctrl+C‬‬

‫متن انتخاب شده را به ‪ clipboard‬انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪Ctrl+Insert‬‬

‫به سمت راست کرسر یک کارکتر پاک میکند‪.‬‬

‫‪Ctrl+D‬‬

‫کرسر را به پایان خط انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪Ctrl+E‬‬

‫کرسر را یک کارکتر به سمت راست انتقال میدهد‪.‬‬

‫‪Ctrl+F‬‬

‫به سمت چپ کرسر یک کارکتر پاک میکند‪.‬‬

‫‪Ctrl+H‬‬

‫تا آخر خط همه چیز را پاک میکند‪.‬‬

‫‪Ctrl+K‬‬

‫متن داخل ‪ clipboard‬را در ادیتور ‪ paste‬میکند‪.‬‬

‫‪Ctrl+V‬‬

‫متن داخل ‪ clipboard‬را در ادیتور ‪ paste‬میکند‪.‬‬

‫‪Shift+Insert‬‬

‫متن انتخاب شده را از آن محل پاک و در ‪ clipboard‬کپی میکند‪.‬‬

‫‪Ctrl+X‬‬

‫متن انتخاب شده را از آن محل پاک و در ‪ clipboard‬کپی میکند‪.‬‬

‫‪Shift+Delete‬‬

‫آخرین عمل انجام شده را از بین میبرد‪(Undo).‬‬

‫‪Ctrl+Z‬‬

‫آخرین عمل انجام شده را تکرار میکند‪(Redo).‬‬

‫‪Ctrl+Y‬‬

‫‪enum QLineEdit::EchoMode :‬‬
‫این ‪ enum‬توصیف میکند که چگونه محتویات داخل یک ‪ QLineEdit‬به نمایش درآید‪.‬‬

‫مقدار‬

‫ثابت‬

‫توصیف‬
‫کارکترها را زمانی که وارد میشوند به نمایش میگذارد‪.‬این به صورت پیشفرض‬
‫میباشد‪.‬‬

‫‪0‬‬

‫‪QLineEdit::Norma‬‬
‫‪l‬‬

‫این هیچ چیزی را نمایش نمیدهد‪.‬هنگامی استفاده میشود که بخواهید کلمه عبور‬
‫وارد کنید و طول آن را کسی نفهمد‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪QLineEdit::NoEch‬‬
‫‪o‬‬

‫این گزینه هم به درد وارد کردن کلمه عبور میخورد‪.‬زیرا به جای هر کارکتر یک‬
‫ستاره نمایش میدهد‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪QLineEdit::Passw‬‬
‫‪ord‬‬

‫‪86‬‬

‫کلس ‪:QTabBar‬‬

‫کلس ‪: QTabBar‬‬

‫توصیف کلس ‪:‬‬
‫این کلس برای شما یک ‪ Tab Bar‬میسازد‪.‬که ‪ Tab‬به فارسی برگه ترجمه شده است‪.‬‬
‫در شکل زیر ‪ Tab‬به صورت بصری بیان شده است‪:‬‬

‫‪ QTabBar‬برای استفاده خیلی سرراست میباشد‪.‬این کلس ‪Tab‬ها را با استفاده از ‪ enum‬ی به نام ‪ shape‬رسم میکند‪.‬و یک سیگنال‬
‫هنگامی که ‪ Tab‬انتخاب شود منتشر میکند‪.‬‬
‫‪ Qt‬همچنین کلسی آماده ساخت به نام ‪ QTabWidget‬دارد‪.‬‬
‫هر ‪ Tab‬میتواند به صورت منحصر به فرد با تابع ‪ setTabEnabled‬که عضو این کلس است ‪ disable‬یا ‪ enable‬شود‪.‬‬
‫صفات برگهها میتوانند با توابع ‪ setTabData,setTabText ,setTabIcon‬و ‪ setTabToolTip‬تغییر کنند‪.‬‬
‫برگهها با تابع ‪ addTab‬به ‪ TabBar‬ما اضافه میشوند و با تابع ‪ insertTab‬در مکانی ویژه گذارده میشوند‪.‬تعداد کل برگهها با تابع ‪count‬‬
‫برگردانده میشود‪.‬و با تابع ‪ removeTab‬پاک میشوند‪.‬‬

‫انواع عمومی ‪:‬‬
‫‪enum Shape { RoundedNorth, RoundedSouth, RoundedWest, RoundedEast, ...,‬‬
‫} ‪TriangularEast‬‬

‫•‬

‫متغیرها‪:‬‬
‫‪count : const int‬‬
‫‪currentIndex : int‬‬
‫‪drawBase : bool‬‬
‫‪iconSize : Qsize‬‬
‫‪shape : Shape‬‬

‫‪87‬‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

:QTabBar ‫کلس‬
.‫ به ارث برده میشود‬QWidget ‫ متغیر از‬۵۰
.‫ به ارث برده میشود‬QObject ‫ متغیر از‬۱

:‫توابع عمومی‬

QTabBar ( QWidget * parent = 0 )

~QTabBar ()

int addTab ( const QString & text )

int addTab ( const QIcon & icon, const QString & text )

int count () const

int currentIndex () const

bool drawBase () const

QSize iconSize () const

int insertTab ( int index, const QString & text )

int insertTab ( int index, const QIcon & icon, const QString & text )

bool isTabEnabled ( int index ) const

void removeTab ( int index )

void setDrawBase ( bool drawTheBase )

void setIconSize ( const QSize & size )

void setShape ( Shape shape )

void setTabData ( int index, const QVariant & data )

void setTabEnabled ( int index, bool enabled )

void setTabIcon ( int index, const QIcon & icon )

void setTabText ( int index, const QString & text )

void setTabTextColor ( int index, const QColor & color )

void setTabToolTip ( int index, const QString & tip )

void setTabWhatsThis ( int index, const QString & text )

Shape shape () const

QVariant tabData ( int index ) const

QIcon tabIcon ( int index ) const
88

:QTabBar ‫کلس‬

QRect tabRect ( int index ) const

QString tabText ( int index ) const

QColor tabTextColor ( int index ) const

QString tabToolTip ( int index ) const

QString tabWhatsThis ( int index ) const
.‫ به ارث گرفته میشوند‬QWidget ‫ تابع عمومی از‬۱۸۸
.‫ به ارث گرفته میشوند‬QObject ‫ تابع عمومی از‬۲۸
.‫ به ارث گرفته میشوند‬QPaintDevice ‫ تابع عمومی از‬۱۲

: ‫اسلتهای عمومی‬

void setCurrentIndex ( int index )
.‫ به ارث گرفته میشوند‬QWidget ‫ اسلت عمومی از‬۱۷
.‫ به ارث گرفته میشوند‬QObject ‫ اسلت عمومی از‬۱•

: ‫سیگنالها‬

void currentChanged ( int index )
.‫ به ارث گرفته میشود‬QWidget ‫ سیگنال از‬۱
.‫ به ارث گرفته میشود‬QObject ‫ سیگنال از‬۱

:protected ‫توابع‬

virtual void tabInserted ( int index )

virtual void tabLayoutChange ()

virtual void tabRemoved ( int index )

virtual QSize tabSizeHint ( int index ) const
.‫ به ارث گرفته میشود‬QWidget ‫ از‬protected ‫ تابع‬۳۹
.‫ به ارث گرفته میشود‬QObject ‫ از‬protected ‫ تابع‬۷
89

‫کلس ‪:QTabBar‬‬
‫‪ ۱‬تابع ‪ protected‬از ‪ QPaintDevice‬به ارث گرفته میشود‪.‬‬

‫عضوهای به ارث برده شده ‪:‬‬
‫‪ ۴‬عضو عمومی ‪ static‬از ‪ QObject‬به ارث گرفته میشوند‪.‬‬

‫‪ ۴‬عضو عمومی ‪ static‬از ‪ QWidget‬به ارث گرفته میشوند‪.‬‬

‫‪90‬‬

‫کلس ‪:QFile‬‬

‫کلس ‪: QFile‬‬

‫توصیف کلس ‪:‬‬
‫این کلس واسطهای برای خواندن و نوشتن در فایل را فراهم میکند‪.‬‬
‫این کلس یک ‪ I/O device‬برای خواندن و نوشتن بر روی فایلهای متنی و باینری میباشد‪.‬این بعضی اوقات به صورت تنها استفاده میشود‬
‫و در خیلی اوقات برای راحتی کار با کلسهای ‪ QDataStream‬و ‪ QTextStream‬به کار میرود‪.‬‬
‫نام فایل در اکثر اوقات به عنوان پارامتر به سازنده پاس میشود‪.‬البته شما هر موقع که خواستید میتوانید نام فایل را با تابع ‪setFileName‬‬
‫مشخص کنید‪.‬‬
‫شما میتوانید وجود یا عدم وجود یک فایل را با تابع ‪ exists‬چک کنید‪.‬همچنین با تابع ‪ remove‬یک فایل را پاک کنید‪.‬‬
‫برای کارهای پیشرفته با فایل میتوانید از ‪ ۲‬کلس ‪ QFileInfo‬و ‪ QDir‬استفاده کنید‪.‬‬
‫فایلها با تابع ‪ open‬باز ‪ ,‬با تابع ‪ close‬بسته و با تابع ‪ flush‬فلش میشوند‪.‬‬
‫دو کلس دیگر هم نام برده شد که با توابعی که از کلس ‪ QIODevice‬به ارث گرفته میشود محدوده کار بر روی فایل گستردهتر میشود‪.‬‬
‫به تکه کد زیر دقت کنید ‪:‬‬

‫;)"‪QFile file("in.txt‬‬
‫))‪if (!file.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text‬‬
‫;‪return‬‬
‫{ ))(‪while (!file.atEnd‬‬
‫;)(‪QByteArray line = file.readLine‬‬
‫;)‪process_line(line‬‬
‫}‬
‫این تکه کد ‪ ,‬خط به خط یک فایل را میخواند و در حافظه قرار میدهد‪.‬‬
‫همچنین تکه کد زیر کار کد بال را انجام میدهد ولی با تفاوت استفاده از توابع استفاده شده ‪:‬‬

‫‪91‬‬

:QFile ‫کلس‬

QFile file("in.txt");
if (!file.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text))
return;
QTextStream in(&file);
while (!in.atEnd()) {
QString line = in.readLine();
process_line(line);
}
:‫و تکه کد زیر با عملگر << در فایل مینویسد‬
QFile file("out.txt");
if (!file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text))
return;
QTextStream out(&file);
out << "The magic number is: " << 49 << "\n";
: ‫انواع عمومی‬

typedef DecoderFn

typedef EncoderFn

enum FileError { NoError, ReadError, WriteError, FatalError, ..., CopyError }

enum Permission { ReadOwner, WriteOwner, ExeOwner, ReadUser, ...,
ExeOther }

typedef PermissionSpec

flags Permissions

: ‫توابع عمومی‬

QFile ( const QString & name )

QFile ( QObject * parent )
92

:QFile ‫کلس‬

QFile ( const QString & name, QObject * parent )

~QFile ()

bool copy ( const QString & newName )

FileError error () const

bool exists () const

QString fileName () const

bool flush ()

int handle () const

virtual bool isSequential () const

bool link ( const QString & linkName )

virtual bool open ( OpenMode mode )

bool open ( FILE * fh, OpenMode mode )

bool open ( int fd, OpenMode mode )

Permissions permissions () const

QString readLink () const

bool remove ()

bool rename ( const QString & newName )

bool resize ( qint64 sz )

void setFileName ( const QString & name )

bool setPermissions ( Permissions permissions )

void unsetError ()
.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QIODevice ‫ تابع عمومی از‬۳۲
.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QObject ‫ تابع عمومی از‬۲۸
: static ‫عضوهای عمومی‬

bool copy ( const QString & fileName, const QString &
newName )
93

:QFile ‫کلس‬

QString decodeName ( const QByteArray & localFileName )

QString decodeName ( const char * localFileName )

QByteArray encodeName ( const QString & fileName )

bool exists ( const QString & fileName )

bool link ( const QString & fileName, const QString & linkName )

Permissions permissions ( const QString & fileName )

QString readLink ( const QString & fileName )

bool remove ( const QString & fileName )

bool rename ( const QString & oldName, const QString &
newName )

bool resize ( const QString & fileName, qint64 sz )

void setDecodingFunction ( DecoderFn function )

void setEncodingFunction ( EncoderFn function )

bool setPermissions ( const QString & fileName, Permissions
permissions )
.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QObject ‫ از‬static ‫ عضو عمومی‬۴
:‫عضوهای به ارث گرفته شده افزوده‬
.‫ به ارث گرفته شده است‬QObject ‫ متغیر از‬۱
.‫ به ارث گرفته شده است‬QObject ‫ اسلت عمومی از‬۱
.‫ به ارث گرفته شده است‬QIODevice ‫ سیگنال از‬۳
.‫ به ارث گرفته شده است‬QObject ‫ سیگنال از‬۱
.‫ به ارث گرفته شده است‬QIODevice ‫ از‬protected ‫ تابع‬۵
.‫ به ارث گرفته شده است‬QObject ‫ از‬protected ‫ تابع‬۷
enum QFile::FileError

94

‫کلس ‪:QFile‬‬

‫این ‪ enum‬خطاهایی را که با تابع ‪ error‬بر میگردد را توصیف میکند‪.‬‬
‫مقدار‬

‫توصیف‬

‫ثابت‬

‫هیچ خطایی روی نداده است‪.‬‬

‫‪0‬‬

‫‪QFile::NoError‬‬

‫هنگام خواندن از فایل یک خطا روی داده است‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪QFile::ReadError‬‬

‫هنگام نوشتن بر روی یک فایل خطایی رخ داده است‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪QFile::WriteError‬‬

‫یک خطای مهلک یا همان "‪ ”fatal error‬رخ داده است‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪QFile::FatalError‬‬

‫‪4‬‬

‫‪QFile::ResourceEr‬‬
‫‪ror‬‬

‫فایل نمیتواند باز شود‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪QFile::OpenError‬‬

‫عملیات متوقف شد‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪QFile::AbortError‬‬

‫یک ‪ timeout‬روی داده است‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪QFile::TimeOutErr‬‬
‫‪or‬‬

‫یک خطای نامشخص روی داده است‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪QFile::Unspecifie‬‬
‫‪dError‬‬

‫فایل نمیتواند پاک شود‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪QFile::RemoveErro‬‬
‫‪r‬‬

‫فایل نمیتواند تغییر نام پیدا کند‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪QFile::RenameErro‬‬
‫‪r‬‬

‫موقعیت درون فایل نمیتواند تغییر کند‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫‪QFile::PositionEr‬‬
‫‪ror‬‬

‫فایل مذکور را نمیتوان اندازهاش را تغییر داد‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫‪QFile::ResizeErro‬‬
‫‪r‬‬

‫فایل مذکور قابل دسترس نمیباشد‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪QFile::Permission‬‬
‫‪sError‬‬

‫فایل نمیتواند کپی شود‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫‪QFile::CopyError‬‬

‫‪95‬‬

‫کلس ‪:QFile‬‬

‫‪enum QFile::Permission‬‬
‫‪flags QFile::Permissions‬‬

‫‪Value‬‬

‫‪Constant‬‬

‫‪Description‬‬
‫فایل قابل خواندن برای مالک خود است‪.‬‬

‫‪0x4000‬‬

‫‪QFile::ReadOwner‬‬

‫فایل قابل نوشتن برای مالک خود است‪.‬‬

‫‪0x2000‬‬

‫‪QFile::WriteOwne‬‬
‫‪r‬‬

‫فایل قابل اجرا برای مالک خود است‪.‬‬

‫‪0x1000‬‬

‫‪QFile::ExeOwner‬‬

‫فایل قابل خواندن در سطح کاربر است‪.‬‬

‫‪0x0400‬‬

‫‪QFile::ReadUser‬‬

‫فایل قابل نوشتن در سطح کاربر است‪.‬‬

‫‪0x0200‬‬

‫‪QFile::WriteUser‬‬

‫فایل قابل اجرا در سطح کاربر است‪.‬‬

‫‪0x0100‬‬

‫‪QFile::ExeUser‬‬

‫فایل قابل خواندن در سطح گروه است‪.‬‬

‫‪0x0040‬‬

‫‪QFile::ReadGroup‬‬

‫فایل قابل نوشتن در سطح گروه است‪.‬‬

‫‪0x0020‬‬

‫‪QFile::WriteGrou‬‬
‫‪p‬‬

‫فایل قابل اجرا در سطح گروه است‪.‬‬

‫‪0x0010‬‬

‫‪QFile::ExeGroup‬‬

‫فایل قابل خواندن در همه سطوح است‪.‬‬

‫‪0x0004‬‬

‫‪QFile::ReadOther‬‬

‫فایل قابل نوشتن در همه سطوح است‪.‬‬

‫‪0x0002‬‬

‫‪QFile::WriteOthe‬‬
‫‪r‬‬

‫فایل قابل اجرا در همه سطوح است‪.‬‬

‫‪0x0001‬‬

‫‪QFile::ExeOther‬‬

‫‪96‬‬

‫کلس ‪:QToolBox‬‬

‫کلس ‪: QToolBox‬‬

‫توصیف کلس ‪:‬‬
‫این کلس یک ستون از قسمتهای ‪widget‬ی که به صورت ‪ Tab‬درآمدهاند را فراهم میکند‪.‬‬
‫یک ‪ toolbox‬یک ‪ widget‬است که ستونی از ‪ Tab‬ها را یکی در بالی دیگری با محتوای هر قسمت )‪ Tab‬جاری(نمایش میدهد‪.‬هر ‪Tab‬ی‬
‫یک موقعیت مکانی در ستون ‪Tab‬ها دارد‪.‬‬
‫هر قسمت میتواند متن خود را با تابع ‪ itemText‬تعیین کند‪.‬و به صورت اختیاری آیکون آن را با ‪ itemIcon‬تعیین کنید‪.‬‬
‫برای اضافه کردن هر قسمت میتوانید از تابع ‪ addItem‬استفاده نمایید‪.‬و اگر موقیعت مکانی آن برایتان مهم است باید از تابع ‪insertItem‬‬
‫استفاده نمایید‪.‬‬
‫تابع ‪ count‬تعداد هر قسمت )‪ (Item‬را برمیگرداند‪.‬و تابع ‪ removeItem‬هر ‪ Item‬را پاک میکند‪.‬‬

‫متغیر ها ‪:‬‬
‫‪count : const int‬‬

‫•‬

‫‪currentIndex : int‬‬

‫•‬

‫‪ ۶‬متغیر از ‪ QFrame‬به ارث گرفته شدهاند‪.‬‬
‫‪ ۵۴‬متغیر از ‪ QWidget‬به ارث گرفته شدهاند‪.‬‬
‫‪ ۱‬متغیر از ‪ QObject‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫توابع عمومی ‪:‬‬
‫) ‪QToolBox ( QWidget * parent = 0, Qt::WFlags f = 0‬‬

‫•‬

‫)( ‪~QToolBox‬‬

‫•‬

‫‪int addItem ( QWidget * widget, const QIcon & iconSet, const‬‬
‫) ‪QString & text‬‬

‫•‬

‫) ‪int addItem ( QWidget * w, const QString & text‬‬

‫•‬

‫‪int count () const‬‬

‫•‬

‫‪int currentIndex () const‬‬

‫•‬

‫‪QWidget * currentWidget () const‬‬

‫•‬

‫‪97‬‬

:QToolBox ‫کلس‬

int indexOf ( QWidget * widget ) const
int insertItem ( int index, QWidget * widget, const QIcon & icon,
const QString & text )
int insertItem ( int index, QWidget * widget, const QString &
text )

bool isItemEnabled ( int index ) const

QIcon itemIcon ( int index ) const

QString itemText ( int index ) const

QString itemToolTip ( int index ) const

void removeItem ( int index )

void setItemEnabled ( int index, bool enabled )

void setItemIcon ( int index, const QIcon & icon )

void setItemText ( int index, const QString & text )

void setItemToolTip ( int index, const QString & toolTip )

QWidget * widget ( int index ) const
.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QFrame ‫ تابع عمومی از‬۱۳
.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QWidget ‫ تابع عمومی از‬۱۸۸
.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QObject ‫ تابع عمومی از‬۲۸
.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QPaintDevice ‫ تابع عمومی از‬۱۲
: ‫ های عمومی‬Slot

void setCurrentIndex ( int index )

void setCurrentWidget ( QWidget * widget )
.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QWiget ‫ عمومی از‬slot ۱۷
.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QObject ‫ عمومی از‬slot ۱

98

‫کلس ‪:QToolBox‬‬

‫‪ Signal‬ها ‪:‬‬
‫) ‪void currentChanged ( int index‬‬

‫•‬

‫‪ ۱‬سیگنال از ‪ QWidget‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۱‬سیگنال از ‪ QObject‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫توابع ‪:protected‬‬
‫) ‪virtual void itemInserted ( int index‬‬

‫•‬

‫) ‪virtual void itemRemoved ( int index‬‬

‫•‬

‫‪ ۳۹‬تابع ‪ protected‬از ‪ QWidget‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۷‬تابع ‪ protected‬از ‪ QObject‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۱‬تابع ‪ protected‬از ‪ QPaintDevice‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫عضوهای افزوده به ارث برده شده ‪:‬‬
‫‪ ۲‬عضو عمومی ‪ static‬از ‪ QFrame‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۴‬عضو عمومی ‪ static‬از ‪ QObject‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ۴‬عضو عمومی ‪ static‬از ‪ QWidget‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬

‫‪99‬‬

‫کلس ‪:QTreeView‬‬

‫کلس ‪: QTreeView‬‬

‫توصیف کلس ‪:‬‬
‫این کلس یک پیادهسازی از نمایش درختی محتوا میباشد‪.‬‬
‫یک ‪ QTreeView‬نمایش ‪ Item‬ها به صورت درخت از یک مدل را پیادهسازی میکند‪.‬این کلس برای سیستمهای استاندارد لیستهای‬
‫سلسله مراتبی استفاده میشود‪.‬‬
‫تکه کد زیر را ببینید ‪:‬‬
‫;‪QDirModel *model = new QDirModel‬‬
‫;)‪QTreeView *tree = new QTreeView(splitter‬‬
‫;)‪tree->setModel(model‬‬
‫مثال بال دقیقا یک چنین درختی از روی ‪ model‬برای شما ترسیم میکند‪.‬به یاد داشته باشید که محتوای یک فهرست در ‪ Qt‬با کلس‬
‫‪ QDirModel‬فراهم میشود‪.‬‬

‫متغیرها ‪:‬‬
‫‪indentation : int‬‬

‫•‬

‫‪itemsExpandable : bool‬‬

‫•‬

‫‪rootIsDecorated : bool‬‬

‫•‬

‫‪uniformRowHeights : bool‬‬

‫•‬

‫‪ ۱۰‬متغیر از ‪ QAbstractItemView‬به ارث گرفته شدهاند‪.‬‬
‫‪ ۲‬متغیر از ‪ QAbstractScrollArea‬به ارث گرفته شدهاند‪.‬‬
‫‪ ۶‬متغیر از ‪ QFrame‬به ارث گرفته شدهاند‪.‬‬
‫‪ ۵۴‬متغیر از ‪ QWidget‬به ارث گرفته شدهاند‪.‬‬
‫‪ ۱‬متغیر از ‪ QObject‬به ارث گرفته شده است‪.‬‬

‫توابع عمومی ‪:‬‬
‫) ‪QTreeView ( QWidget * parent = 0‬‬
‫‪100‬‬

‫•‬

:QTreeView ‫کلس‬

~QTreeView ()

int columnAt ( int x ) const

int columnViewportPosition ( int column ) const

int columnWidth ( int column ) const

virtual void doItemsLayout ()

QHeaderView * header () const

int indentation () const

QModelIndex indexAbove ( const QModelIndex & index ) const

QModelIndex indexBelow ( const QModelIndex & index ) const

bool isColumnHidden ( int column ) const

bool isExpanded ( const QModelIndex & index ) const

bool isRowHidden ( int row, const QModelIndex & parent ) const

bool itemsExpandable () const

bool rootIsDecorated () const

virtual void scrollTo ( const QModelIndex & index, ScrollHint hint = EnsureVisible )

void setColumnHidden ( int column, bool hide )

void setExpanded ( const QModelIndex & index, bool expanded )

void setHeader ( QHeaderView * header )

void setIndentation ( int i )

void setItemsExpandable ( bool enable )

void setRootIsDecorated ( bool show )

void setRowHidden ( int row, const QModelIndex & parent, bool hide )

void setUniformRowHeights ( bool uniform )
101

:QTreeView ‫کلس‬

bool uniformRowHeights () const

virtual QRect visualRect ( const QModelIndex & index ) const
.‫ به ارث گرفته شده است‬QAbstractItemView ‫ تابع عمومی از‬۳۹
.‫ به ارث گرفته شده است‬QAbstractScrollArea ‫ تابع عمومی از‬۸
.‫ به ارث گرفته شده است‬QFrame ‫ تابع عمومی از‬۱۳
.‫ به ارث گرفته شده است‬QWidget ‫ تابع عمومی از‬۱۸۸
.‫ به ارث گرفته شده است‬QObject ‫ تابع عمومی از‬۲۸
.‫ به ارث گرفته شده است‬QPaintDevice ‫ تابع عمومی از‬۱۲

: ‫های عمومی‬Slot

void collapse ( const QModelIndex & index )

void expand ( const QModelIndex & index )

void hideColumn ( int column )

void resizeColumnToContents ( int column )

virtual void selectAll ()

void showColumn ( int column )

void sortByColumn ( int column )
.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QAbstractItemView ‫ عمومی از‬slot ۸
.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QWidget ‫ عمومی از‬slot ۱۷
.‫ به ارث گرفته شده است‬QObject ‫ عمومی از‬slot ۱

: ‫ ها‬Signal

void collapsed ( const QModelIndex & index )
102

:QTreeView ‫کلس‬

void expanded ( const QModelIndex & index )
.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QAbstractItemView ‫ از‬signal ۶
.‫ به ارث گرفته شده است‬QWidget ‫ از‬signal ۱
.‫ به ارث گرفته شده است‬QObject ‫ از‬signal ۱

: protected ‫توابع‬

virtual void drawBranches ( QPainter * painter, const QRect & rect, const QModelIndex &
index ) const
virtual void drawRow ( QPainter * painter, const QStyleOptionViewItem & option, const
QModelIndex & index ) const

virtual int horizontalOffset () const

int indexRowSizeHint ( const QModelIndex & index ) const

virtual QModelIndex moveCursor ( CursorAction cursorAction, Qt::KeyboardModifiers modifiers
)

virtual void rowsAboutToBeRemoved ( const QModelIndex & parent, int start, int end )

virtual void rowsInserted ( const QModelIndex & parent, int start, int end )

virtual void scrollContentsBy ( int dx, int dy )

virtual void setSelection ( const QRect & rect, QItemSelectionModel::SelectionFlags command )

virtual int sizeHintForColumn ( int column ) const

virtual int verticalOffset () const

virtual QRegion visualRegionForSelection ( const QItemSelection & selection ) const
.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QAbstractItemView ‫ از‬protected ‫ تابع‬۳۷
.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QAbstractScrollArea ‫ از‬protected ‫ تابع‬۱۷
.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QWidget ‫ از‬protected ‫ تابع‬۳۹
103

:QTreeView ‫کلس‬

.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QObject ‫ از‬protected ‫ تابع‬۷
.‫ به ارث گرفته شده است‬QPaintDevice ‫ از‬protected ‫ تابع‬۱

: protected ‫های‬Slot

void columnCountChanged ( int oldCount, int newCount )

void columnMoved ()

void columnResized ( int column, int oldSize, int newSize )

void rowsRemoved ( const QModelIndex & parent, int start, int end )
.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QAbstractItemView ‫ از‬slot protected ۸

: ‫عضوهای به ارث گرفته شده افزوده‬
.‫ به ارث گرفته شده اند‬QFrame ‫ از‬static ‫ عضو عمومی‬۲
.‫ به ارث گرفته شده اند‬QWidget ‫ از‬static ‫ عضو عمومی‬۴
.‫ به ارث گرفته شده اند‬QObject ‫ از‬static ‫ عضو عمومی‬۴

104

:QtSql ‫ماژول‬

:QtSql ‫ماژول‬
:‫این ماژول کار بر روی بانک اطلعاتی را آسان میسازد و میتواند با پایگاه دادههای زیر ارتباط برقرار کند‬

IBM DB2

Borland InterBase

MySQL

PostgreSQL

Oracle

Microsoft SQL Server (ODBC)

SQLite

Sybase Adaptive Server

105

‫کلس ‪:QSqlDatabase‬‬

‫کلس ‪: QSqlDatabase‬‬

‫توصیف کلس‪:‬‬
‫این کلس یک ‪ connection‬به ‪ Database‬برایمان فراهم میکند‪.‬‬
‫این کلس واسطی خلصه برای فقط دسترسی به ‪ Backend‬یک ‪ DB‬میباشد‪.‬این کلس به مشخصات درایور پایگاهی که میخواهیم به آن‬
‫متصل شویم تکیه دارد‪.‬‬
‫به تکه کد زیر دقت کنید‪:‬‬

‫;)"‪QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase("QPSQL‬‬
‫;)"‪db.setHostName("localhost‬‬
‫;)"‪db.setDatabaseName("testdb‬‬
‫;)"‪db.setUserName("mohsen‬‬
‫;)"@‪db.setPassword("iillffo‬‬
‫;)(‪bool ok = db.open‬‬
‫تکه کد بال در ابتدا یک ‪ Object‬از نوع این کلس تعریف میکند و به آن مقداری که تابع ‪ static‬ی که از همین کلس با نام ‪addDatabase‬‬
‫میباشد را با پارمتر درایوری که میخواهیم به آن میدهیم‪.‬در واقع به آن میگوییم که به چه بانکی متصل گردد‪.‬حال باید ‪ , hostname‬نام‬
‫بانک ‪ ,‬نامکاربری و کلمه عبور بانک را تنظیم نماییم‪.‬‬
‫بدین منظور از ‪ Object‬مذکور برای صدا زدن توابعی که در کد آمده استفاده کرده و پارامترهای بال را تنظیم میکنیم‪.‬‬
‫در آخر با همین ‪ Object‬تابع ‪ open‬را صدا زده تا اتصال به بانک برقرار شود‪.‬‬
‫برای استفاده از لیست پارامترهای تابع ‪ addDatabase‬باید از جدول زیر استفاده کرد‪:‬‬

‫نوع درایور‬

‫توصیف‬
‫‪ IBM DB2‬نسخه ‪ ۷.۱‬و یا بالتر‬

‫‪QDB2‬‬

‫درایور ‪Borland InterBase‬‬

‫‪QIBASE‬‬

‫درایور ‪MySQL‬‬

‫‪QMYSQL‬‬

‫درایور ‪Oracle Call Interface‬‬

‫‪QOCI‬‬

‫درایور ‪ODBC‬‬

‫‪QODBC‬‬

‫درایور ‪PostgreSQL 7.3‬و بالتر‬

‫‪QPSQL‬‬

‫‪106‬‬

:QSqlDatabase ‫کلس‬
QSQLITE

‫و یا بالتر‬SQLite ‫درایور‬

QSQLITE2

۲ ‫نسخه‬SQLite ‫درایور‬

QTDS

Sybase Adaptive Server

107

:QSqlDatabase ‫کلس‬

: ‫توابع عمومی‬

QSqlDatabase ()

QSqlDatabase ( const QSqlDatabase & other )

~QSqlDatabase ()

void close ()

bool commit ()

QString connectOptions () const

QString databaseName () const

QSqlDriver * driver () const

QString driverName () const

QSqlQuery exec ( const QString & query = QString() ) const

QString hostName () const

bool isOpen () const

bool isOpenError () const

bool isValid () const

QSqlError lastError () const

bool open ()

bool open ( const QString & user, const QString & password )

QString password () const

int port () const

QSqlIndex primaryIndex ( const QString & tablename ) const

QSqlRecord record ( const QString & tablename ) const

108

:QSqlDatabase ‫کلس‬

bool rollback ()

void setConnectOptions ( const QString & options = QString() )

void setDatabaseName ( const QString & name )

void setHostName ( const QString & host )

void setPassword ( const QString & password )

void setPort ( int port )

void setUserName ( const QString & name )

QStringList tables ( QSql::TableType type = QSql::Tables ) const

bool transaction ()

QString userName () const

QSqlDatabase & operator= ( const QSqlDatabase & other )

: static ‫اعضای عمومی‬

QSqlDatabase addDatabase ( const QString & type, const QString & connectionName =
QLatin1String( defaultConnection ) )
QSqlDatabase addDatabase ( QSqlDriver * driver, const QString & connectionName =
QLatin1String( defaultConnection ) )

QSqlDatabase cloneDatabase ( const QSqlDatabase & other, const QString & connectionName )

QStringList connectionNames ()

bool contains ( const QString & connectionName = QLatin1String( defaultConnection ) )

QSqlDatabase database ( const QString & connectionName = QLatin1String( defaultConnection )
, bool open = true )

QStringList drivers ()

bool isDriverAvailable ( const QString & name )
109

:QSqlDatabase ‫کلس‬

void registerSqlDriver ( const QString & name, QSqlDriverCreatorBase * creator )

void removeDatabase ( const QString & connectionName )

:protected ‫توابع‬

QSqlDatabase ( const QString & type )

QSqlDatabase ( QSqlDriver * driver )

: QSqlError ‫کلس‬
:‫توصیف کلس‬
.‫ ایجاد شده است‬SQL ‫ های‬error ‫این کلس برای گزارش و کار با‬
110

:QSqlError ‫کلس‬
.‫ های بانک مشخص شده فراهم آورد‬error ‫ از این کلس میتواند اطلعاتی از‬Object ‫یک‬
.‫ قرار داده شدهاند‬enum ‫و در یک‬.‫که شما با آن کار میکنید‬.‫ی یک شماره و یک نوع دارد‬error ‫هر‬

: ‫انواع عمومی‬

enum ErrorType { NoError, ConnectionError, StatementError, TransactionError, UnknownError }

: ‫توابع عمومی‬

QSqlError ( const QString & driverText = QString(), const QString & databaseText = QString(),
ErrorType type = NoError, int number = -1 )

QSqlError ( const QSqlError & other )

~QSqlError ()

QString databaseText () const

QString driverText () const

bool isValid () const

int number () const

void setDatabaseText ( const QString & databaseText )

void setDriverText ( const QString & driverText )

void setNumber ( int number )

void setType ( ErrorType type )

QString text () const

ErrorType type () const

QSqlError & operator= ( const QSqlError & other )

enum QSqlError::ErrorType
.‫ هایی که اتفاق میافتد را تشریح میکند‬error ,enum ‫این‬

111

:QSqlError ‫کلس‬

‫ثابت‬

‫مقدار‬

‫توصیف‬

QsqlError::NoError

0

.‫ ی اتفاق نیافتاده است‬error ‫هیچ‬

QSqlError::ConnectionError

1

.‫ برقرار نشده است‬connection

QSqlError::StatementError

2

.‫ نحوی میباشد‬error ‫ دارای‬SQL ‫دستور‬

QSqlError::TransactionError

3

.‫ دادهها انجام نشده است‬transaction

QSqlError::UnknownError

4

.‫ ناشناخته است‬error

112

‫کلس ‪:QSqlQuery‬‬

‫کلس ‪:QSqlQuery‬‬

‫توصیف کلس ‪:‬‬
‫این کلس اجرا و دستکاری دستورات ‪ SQL‬را فراهم میکند‪.‬‬
‫به تکه کد زیر دقت کنید‪:‬‬
‫;)"‪QSqlQuery query("SELECT country FROM artist‬‬
‫{ ))(‪while (query.next‬‬
‫;)(‪QString country = query.value(0).toString‬‬
‫;)‪doSomething(country‬‬
‫}‬
‫یک ‪ Object‬با پارامتر یک ‪ query‬ایجاد کردیم و یک حلقه ایجاد کردیم که نتیجه آن ‪ query‬را ‪ navigate‬کنیم‪.‬توابعی برای ‪ navigate‬کردن‬
‫رکورد ها به شرح زیر وجود دارد‪:‬‬
‫)(‪next‬‬
‫)(‪previous‬‬
‫)(‪first‬‬
‫)(‪last‬‬
‫)(‪seek‬‬
‫این حلقه زمانی به اتمام میرسد که کل نتایج را ‪ navigate‬کرده باشیم و در هر دور مقدار فیلد ‪ country‬را با تابع ‪ value‬اخذ مینماییم‪.‬‬
‫به تکه کد زیر دقت کنید‪:‬‬
‫;)"‪QSqlQuery query("SELECT * FROM artist‬‬
‫;)"‪int fieldNo = query.record().indexOf("country‬‬
‫{ ))(‪while (query.next‬‬
‫;)(‪QString country = query.value(fieldNo).toString‬‬
‫;)‪doSomething(country‬‬
‫}‬
‫اگر در این تکه کد دقت نمایید اسم فیلدی در ‪ query‬مذکور قید نگردیده است‪.‬و اگر در حلقه پارامتر تابع ‪ value‬را صفر ندهیم باید شماره‬
‫آن فیلد را بدهیم که با خط زیر فیلدها را شمارهگذاری میکنیم و آنگاه میتوانیم از شماره هر فیلد استفاده کنیم‪:‬‬
‫;)"‪int fieldNo = query.record().indexOf("country‬‬

‫‪113‬‬

:QSqlQuery ‫کلس‬

: ‫توابع عمومی‬

QSqlQuery ( QSqlResult * result )

QSqlQuery ( const QString & query = QString(), QSqlDatabase db = QSqlDatabase() )

QSqlQuery ( QSqlDatabase db )

QSqlQuery ( const QSqlQuery & other )

~QSqlQuery ()

void addBindValue ( const QVariant & val, QSql::ParamType paramType = QSql::In )

int at () const

void bindValue ( const QString & placeholder, const QVariant & val, QSql::ParamType
paramType = QSql::In )

void bindValue ( int pos, const QVariant & val, QSql::ParamType paramType = QSql::In )

QVariant boundValue ( const QString & placeholder ) const

QVariant boundValue ( int pos ) const

QMap<QString, QVariant> boundValues () const

void clear ()

const QSqlDriver * driver () const

bool exec ( const QString & query )

bool exec ()

QString executedQuery () const

bool first ()

bool isActive () const
114

:QSqlQuery ‫کلس‬

bool isForwardOnly () const

bool isNull ( int field ) const

bool isSelect () const

bool isValid () const

bool last ()

QSqlError lastError () const

QVariant lastInsertId () const

QString lastQuery () const

bool next ()

int numRowsAffected () const

bool prepare ( const QString & query )

bool previous ()

QSqlRecord record () const

const QSqlResult * result () const

bool seek ( int index, bool relative = false )

void setForwardOnly ( bool forward )

int size () const

QVariant value ( int index ) const

QSqlQuery & operator= ( const QSqlQuery & other )

115

:QSqlField ‫کلس‬

:QSqlField ‫کلس‬

:‫توصیف کلس‬
.‫ ها را دستکاری میکند‬view ‫این کلس فیلدهای درون جداول و یا‬
‫یک فیلد همچنین شامل‬.‫همانند نوع داده و اسم فیلد‬,‫ را ارایه میدهد‬view ‫این کلس مشخصات یک ستون تنها درون یک جدول و یا یک‬
.‫مقداری میباشد که درون آن ذخیره است‬
‫همانند‬.‫ استفاده میشوند‬QSqlRecord ‫و این کلس به طور غیر مستقیم از طریق کلس‬.‫های این کلس به طور نادر ساخته میشوند‬Object
:‫تکه کد زیر‬
QSqlQuery query;
..................
QSqlRecord record = query.record();
QSqlField field = record.field("country");
.‫دادهای راجعبه فیلدها میباشد‬-‫اصل موضوعه فراهم آوردن اطلعاتی فرا‬.‫این کلس با دادههای یک بانک کاری ندارد‬

: ‫انواع عمومی‬

enum RequiredStatus { Required, Optional, Unknown }

:‫توابع عمومی‬

QSqlField ( const QString & fieldName = QString(), QVariant::Type type = QVariant::Invalid )

QSqlField ( const QSqlField & other )

~QSqlField ()

void clear ()

QVariant defaultValue () const

bool isAutoValue () const

bool isGenerated () const

bool isNull () const

bool isReadOnly () const
116

:QSqlField ‫کلس‬

bool isValid () const

int length () const

QString name () const

int precision () const

RequiredStatus requiredStatus () const

void setAutoValue ( bool autoVal )

void setDefaultValue ( const QVariant & value )

void setGenerated ( bool gen )

void setLength ( int fieldLength )

void setName ( const QString & name )

void setPrecision ( int precision )

void setReadOnly ( bool readOnly )

void setRequired ( bool required )

void setRequiredStatus ( RequiredStatus required )

void setType ( QVariant::Type type )

void setValue ( const QVariant & value )

QVariant::Type type () const

QVariant value () const

bool operator!= ( const QSqlField & other ) const

QSqlField & operator= ( const QSqlField & other )

bool operator== ( const QSqlField & other ) const

enum QSqlField::RequiredStatus
117

‫کلس ‪:QSqlField‬‬

‫این ‪ enum‬اجباری یا اختیاری بودن فیلد را تعیین میکند‪.‬‬

‫توصیف‬

‫ثابت‬

‫مقدار‬

‫هنگامی که رکورد ها ‪ insert‬میشوند فیلد مورد نظر باید معلوم باشد‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪QSqlField::Required‬‬

‫هنگامی که رکورد ها ‪ insert‬میشوند فیلد مورد نظر معلوم نیست‪.‬‬

‫‪0‬‬

‫‪QSqlField::Optional‬‬

‫درایور بانک نمیتواند اختیاری یا واجب بودن فیلد را تعیین کند‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫‪QSqlField::Unknown‬‬

‫‪118‬‬

:QSqlTableModel ‫کلس‬

:QSqlTableModel ‫کلس‬

:‫توصیف کلس‬
.‫این کلس یک مدل اطلعات قابل ویرایش برای جدول یک بانک فراهم میکند‬
(QSqlQuery) ‫این بر روی کلسی سطح پایین‬.‫این کلس یک واسط سطحح بال برای خواندن و نوشتن رکوردهای یک بانک میباشد‬
:‫برای مثال به تکه کد زیر دقت کنید‬.‫ استفاده شود‬QTableView ‫ساخته میشود و میتواند برای نمایش اطالعات همانند‬
QSqlTableModel *model = new QSqlTableModel;
model->setTable("employee");
model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
model->select();
model->removeColumn(0); // don't show the ID
model->setHeaderData(0, Qt::Horizontal, tr("Name"));
model->setHeaderData(1, Qt::Horizontal, tr("Salary"));
QTableView *view = new QTableView;
view->setModel(model);
view->show();
‫استراتژی‬.‫آنگاه برچسبهای به نمایش درآمده را تنظیم میکنیم‬.‫در این کد در ابتدا نام جدول و استراتژی ویرایش را تنظیم میکنیم‬
‫مقدارهای ممکن سه مقدار‬.‫ دیکته میشود‬, ‫ ی که در حقیقت در بانک به کار رفته‬view ‫ویرایش هنگامی که تغییرات توسط کاربر در‬
.‫ میباشند‬OnManualSubmit ‫ و‬OnFieldChange,OnRowChange
:‫نمونه کد زیر مثالی از گفته فوق میباشد‬.‫ دسترسی داشته باشد‬model ‫این کلس میتواند به بانک بدون داشتن‬
QSqlTableModel model;
model.setTable("employee");
QString name = model.record(4).value("name").toString();

: ‫انواع عمومی‬

enum EditStrategy { OnFieldChange, OnRowChange, OnManualSubmit }

:‫توابع عمومی‬

QSqlTableModel ( QObject * parent = 0, QSqlDatabase db = QSqlDatabase() )

119

:QSqlTableModel ‫کلس‬

virtual ~QSqlTableModel ()

QSqlDatabase database () const

EditStrategy editStrategy () const

int fieldIndex ( const QString & fieldName ) const

QString filter () const

bool insertRecord ( int row, const QSqlRecord & record )

virtual bool insertRows ( int row, int count, const QModelIndex & parent = QModelIndex() )

bool isDirty ( const QModelIndex & index ) const

QSqlIndex primaryKey () const

virtual bool removeColumns ( int column, int count, const QModelIndex & parent =
QModelIndex() )

virtual bool removeRows ( int row, int count, const QModelIndex & parent = QModelIndex() )

virtual void revertRow ( int row )

virtual bool select ()

virtual bool setData ( const QModelIndex & index, const QVariant & value, int role =
Qt::EditRole )

virtual void setEditStrategy ( EditStrategy strategy )

virtual void setFilter ( const QString & filter )

bool setRecord ( int row, const QSqlRecord & record )

virtual void setSort ( int column, Qt::SortOrder order )

virtual void setTable ( const QString & tableName )

virtual void sort ( int column, Qt::SortOrder order )

QString tableName () const
120

:QSqlTableModel ‫کلس‬

.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QSqlQueryModel ‫ تابع عمومی از‬۱۵
.‫ به ارث گرفته شده است‬QAbstractTableModel ‫ تابع عمومی از‬۱
.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QAbstractItemModel ‫ تابع عمومی از‬۳۲
.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QObject ‫ تابع عمومی از‬۲۸

: ‫های عمومی‬Slot

virtual void revert ()

void revertAll ()

virtual bool submit ()

bool submitAll ()
.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QAbstractItemModel ‫ عمومی از‬slot ۲
.‫ به ارث گرفته شده است‬QObject ‫ عمومی از‬slot ۱

: ‫ ها‬Signals

void beforeDelete ( int row )

void beforeInsert ( QSqlRecord & record )

void beforeUpdate ( int row, QSqlRecord & record )

void primeInsert ( int row, QSqlRecord & record )
.‫به ارث گرفته شدهاند‬QAbstractItemModel ‫ از‬signal ۱۲
.‫ به ارث گرفته شده است‬QObject ‫ از‬signal ۱۲

:protected ‫توابع‬

virtual bool deleteRowFromTable ( int row )
121

:QSqlTableModel ‫کلس‬

QModelIndex indexInQuery ( const QModelIndex & item ) const

virtual bool insertRowIntoTable ( const QSqlRecord & values )

virtual QString orderByClause () const

virtual QString selectStatement () const

void setPrimaryKey ( const QSqlIndex & key )

void setQuery ( const QSqlQuery & query )

virtual bool updateRowInTable ( int row, const QSqlRecord & values )
.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QSqlQueryModel ‫ از‬protected ‫ تابع‬۳
.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QAbstractItemModel ‫ از‬protected ‫ تابع‬۱۳
.‫ به ارث گرفته شدهاند‬QObject ‫ از‬protected ‫ تابع‬۱۷

:‫عضوهای به ارث گرفته شده افزوده‬
.‫ به ارث گرفته شده است‬QObject ‫ متغیر از‬۱
.‫ به ارث گرفته شده است‬QObject ‫ از‬static ‫ عضو عمومی‬۴

122

‫ضمیمه شماره ‪:۰‬چگونه برنامههای ‪ Qt‬را کامپایل کنیم؟‬

‫ضمیمه شماره ‪:۰‬چگونه برنامههای ‪ Qt‬را کامپایل کنیم؟‬
‫در هر برنامه که میخواهیم آنرا کامپایل کنیم یک برنامه وجود دارد که اکثر برنامهنویسان اسم فایل آن را ‪ configure‬مینامند‪.‬کار اصلی این‬
‫برنامه در درجه اول یک سری چک کردن است‪.‬و در درجه دوم بر مبنای چیزهایی که وجود دارد و یا برنامه به آنها نیاز دارد یک فایل با نام‬
‫‪ Makefile‬میسازد‪.‬و در آن چیزهایی مثل مسیر کتابخانهها‪,‬مسیر ‪ include‬فایلها و غیره را جای میدهد‪.‬‬
‫آنگاه کاربر برای کامپایل برنامه از دستور ‪ make‬خود لینوکس استفاده میکند‪.‬و با خواندن این فایل میفهمد که چه فایلهایی را باید با چه‬
‫ویژگیهایی کامپایل کند‪.‬‬
‫حال در برنامههای ‪ Qt‬برای مرحله اول یعنی اجرای فایل ‪ configure‬اگر دو مرحله زیر را انجام دهید‪ ,‬دیگر نیازی به اجرای فایل ‪configure‬‬
‫نخواهید داشت‪:‬‬
‫‪qmake -project‬‬
‫‪qmake‬‬
‫در دستور اولی شما یک فایل با نام دایرکتوری جاری با پسوند ‪ .pro‬ایجاد میکنید‪.‬سپس با اجرای ‪ qmake‬بدون آرگومان یک ‪Makefile‬‬
‫میسازید‪.‬‬
‫حال که ‪ Makefile‬ایجاد شد شما میتوانید با دستور ‪ make‬آن را کامپایل کنید‪.‬‬

‫‪123‬‬

‫ضمیمه شماره ‪:۱‬یونیکد در ‪Qt‬‬

‫ضمیمه شماره ‪:۱‬یونیکد در ‪Qt‬‬
‫‪ Qt‬شرایط زیر را برای استفاده از یونیکد فراهم کرده است‪:‬‬
‫●‬

‫برگرداندن انواع ‪ encoding‬برای ‪ IO‬فایلها که توسط دو کلس ‪ QTextCodec‬و ‪ QTextStream‬انجام میشود‪.‬‬

‫●‬

‫تبدیل از متدهای ورودی و ورودی ‪ ۸‬بیتی صفحه کلید‪.‬‬

‫●‬

‫تبدیل به هر کارکترست برای نمایش بر روی صفحه‪.‬‬

‫●‬

‫فراهم دیدن یک کلس که بر روی رشتهها کار میکند‪.‬و کارکترها را با در نظر گرفتن حمایت مهاجرت از رشتههای ‪ C‬که‬
‫شامل برگرداندن سریع از‪/‬به ‪ US-ASCII‬میشوند و اغلب اعمال رشتهها را انجام میدهند‪.‬‬

‫●‬

‫یونیکد بر روی پنجرهها نیز پستیبانی میشود‪ Qt .‬حتی بر روی بسترهای ویندوزی که آن را پشتیبانی نمیکند نیز حمایت‬
‫میشود‪.‬‬

‫برای به طور کامل سود بردن از یونیکد در ‪,Qt‬پیشنهاد میکنیم که تمام رشتههایی را که قرار است بر روی صفحه نمایش ظاهر شوند به‬
‫صورت رشتههای ‪ QString‬ذخیره نمایید‪.‬همچنین برای نوشتن بر روی فایلهای متنی از ‪ QTextStrem‬استفاده شود‪.‬‬
‫تمام پارامترهای یک تابع ممکن است قابل نمایش برای کاربر باشند‪.‬به عنوان مثال تیتر یک پنجره و یا متنی درون پنجره باشند‪.‬‬
‫‪ QLabel::setText‬و خیلی دیگر از توابع از این نوع پارامترها میگیرند‪.‬همه آنها از نوع ‪ const QString &var‬استفاده مینمایند‪QString.‬‬
‫یک عمل تبدیل نوع اجباری را از ‪ * const char‬انجام میدهد‪.‬پس چیزی شبیه به زیر کار خواهد کرد‪:‬‬
‫;)"‪label->setText("Password:‬‬
‫همچنین‪ ,‬توابعی برای آمادهسازی یک رشته همانند تابع ‪ QObject::tr‬وجود دارند که به منظور ترجمه به کار میروند استفاده میشوند‪.‬در‬
‫واقع خط بال را شما میتوانید به صورت کاملی مانند زیر بنویسید‪:‬‬
‫;))"‪label->setText(tr("Password:‬‬
‫اگر خواستید تا ‪ UTF-8‬به صفحه نمایش بکشید‪,‬تابع ‪ tr‬قدرت آن را ندارد و در عوض باید از ‪ trUtf8‬استفاده کنید‪:‬‬
‫;))"‪label->setText(trUtf8("Password:‬‬
‫تابع ‪ tr‬و ‪ trUtf8‬هر دو از ‪ *const char‬به یک رشته یونیکدی ‪ map‬میکنند‪.‬و برای این کار از ‪ QTranslator‬استفاده میشود‪.‬‬
‫‪ Qt‬چندین کلس درون‪-‬ساخت ‪ QTextCodec‬را ایجاد میکند‪.‬بنابراین ‪ ,‬کلسها دیگر میدانند که چگونه بین یونیکد و ‪ encoding‬قبلی‬
‫ارتباط داشته باشد‪.‬و یا بین یونیکد و فایلهایی با ‪ encoding‬قبلی چگونه ‪ read‬و ‪ write‬داشته باشد‪.‬‬
‫به صورت پیشفرض‪ ,‬تبدیل از‪/‬به ‪ * const char‬توسط یک ‪ codecc‬که وابسته به منطقه جغرافیایی خاصی است استفاده میشود‪.‬اگر چه‬
‫برنامه ها میتوانند به سادگی ‪ codec‬ها رو برای هر منطقه پیدا کنند و هر فایل یا اتصال شبکهای که باز میشود را برای ‪codec‬ی خاص‬
‫استفاده نمایند‪.‬همچنین شما میتوانید یک ‪ codec‬جدید نصب نمایید‪.‬‬

‫‪124‬‬

‫ضمیمه شماره ‪:۱‬یونیکد در ‪Qt‬‬
‫تعدادی تابع سریع برای ‪ mapping‬فایلها وجود دارد‪.‬به عنوان مثال برای باز کردن یک فایل آیکون میتوانید از یکی از دو خط زیر استفاده‬
‫نمایید‪:‬‬
‫;))"‪QFile file(QString::fromLatin1("appicon.png‬‬

‫یا‬
‫;))"‪QFile file(QLatin1String("appicon.png‬‬

‫‪125‬‬

‫ فارسینویسی‬:۲ ‫ضمیمه شماره‬

‫ فارسینویسی‬: ۲ ‫ضمیمه شماره‬
.‫ میباشد‬utf-8 ‫برای فارسینویسی بهترین گزینه استفاده از کارکترست‬
.‫نیاز به کمی تغییر دارید تا برنامه به شما بد فونت نشان ندهد‬
‫در واقع شما یک حافظه برای رشته خود در نظر‬.‫ استفاده کنید‬QByteArray ‫ و‬QTextCodec ‫برای رفع این مشکل شما باید از کلس‬
.‫ی تبدیل میکنید‬Encoding ‫میگیرید و آن را به هر‬
: ‫نکته‬
!UTF-8 ‫ استفاده میکند نه‬UTF-16 ‫ از‬QString ‫توجه داشته باشید که‬
: ‫لطفا به برنامه زیر دقت کنید‬
1#include <QtGui>
2#include <QtCore>
3#include <QLabel>
4int main(int argc,char *argv[])
5{
6QString encodingstr(QByteArray string);
7 QApplication *my=new QApplication(argc,argv);
8 QMainWindow x;
9 QLabel *ee=new QLabel(encodingstr("0,("! ‫;)سلم‬
10 x.setCentralWidget(ee);
11 x.show();
12 return my->exec();
13}//end of main program
14QString encodingstr(QByteArray string)
15{
16 QByteArray encodedString = string;
17 QTextCodec *codec = QTextCodec::codecForName("UTF-8");

126

‫ضمیمه شماره ‪ :۲‬فارسینویسی‬
‫;)‪18 return codec->toUnicode(encodedString‬‬
‫}‪19‬‬
‫بیایید برنامه را بررسی کنیم‪.‬شما اگر میخواستید به جای تابع ‪ encodingstr‬که خودمان نوشتیم‪ ,‬یک رشته را برای کلس ‪QLabel‬‬
‫مینوشتید‪ ,‬در خروجی به شما بد فونت نشان میداد‪.‬ولی تابع مذکور که نوشتیم یک رشته را میگیرد و آن را از نوع ‪ QString‬و یونیکد‬
‫شده به شما تحویل میدهد‪.‬‬
‫خود تابع ‪:‬‬
‫یک شی از ‪ QByteArray‬که چند بایت برای شما فراهم میکند را تعریف میکنیم به نام ‪ encodedString‬که محتویات این حافظه ‪ ,‬رشته‬
‫ما میباشد‪.‬‬
‫سپس یک شی دیگر از نوع ‪ QTextCodec‬تعریف کرده و به آن میگوییم که رشته را به چه فرمتی تبدیل کنیم‪.‬شما میتوانید لیست‬
‫‪ coding‬ها را در زیر ببینید‪:‬‬
‫‪Big5‬‬

‫•‬

‫‪Big5-HKSCS‬‬

‫•‬

‫‪EUC-JP‬‬

‫•‬

‫‪EUC-KR‬‬

‫•‬

‫‪GB18030-0‬‬

‫•‬

‫‪IBM 850‬‬

‫•‬

‫‪IBM 866‬‬

‫•‬

‫‪IBM 874‬‬

‫•‬

‫‪ISO 2022-JP‬‬

‫•‬

‫‪ISO 8859-1 to 10‬‬

‫•‬

‫‪ISO 8859-13 to 16‬‬

‫•‬

‫‪Iscii-Bng, Dev, Gjr, Knd, Mlm, Ori, Pnj, Tlg, and Tml‬‬

‫•‬

‫‪JIS X 0201‬‬

‫•‬

‫‪JIS X 0208‬‬

‫•‬

‫‪KOI8-R‬‬

‫•‬

‫‪127‬‬

‫ضمیمه شماره ‪ :۲‬فارسینویسی‬
‫‪KOI8-U‬‬

‫•‬

‫‪MuleLao-1‬‬

‫•‬

‫‪ROMAN8‬‬

‫•‬

‫‪Shift-JIS‬‬

‫•‬

‫‪TIS-620‬‬

‫•‬

‫‪TSCII‬‬

‫•‬

‫‪UTF-8‬‬

‫•‬

‫‪UTF-16‬‬

‫•‬

‫‪UTF-16BE‬‬

‫•‬

‫‪UTF-16LE‬‬

‫•‬

‫‪Windows-1250 to 1258‬‬

‫•‬

‫‪WINSAMI2‬‬

‫•‬

‫که این ‪ coding‬ها به صورت پارامتر به تابع ‪ QTextCodec::codecForName‬پاس میشوند‪.‬آنگاه رشته مربوطه را به تابع ‪toUnicode‬‬
‫ارسال میکنیم که همان رشته را برای تابع برمیگردانیم‪).‬البته با ‪encoding‬ی که میخواهیم باز میگردد‪(.‬‬
‫نکته ‪ :‬تابع مذکور دارای ‪ crash‬میباشد‪.‬زیرا اندازه رشته نا مشخص است‪,.‬و اگر رشته از طول ‪ QByteArray‬بیشتر شود تابع ‪crash‬‬
‫میکند‪.‬برای رفع آن میتوانید ازهمان تابع ‪ toUnicode‬با فرمت زیر استفاده نمایید‪:‬‬
‫‪QString QTextCodec::toUnicode ( const char * input, int size, ConverterState * state = 0 ) const‬‬
‫نکته مهندسی نرمافزار‪:‬‬
‫همیشه در برنامه نویسی چند زبانه زمانی که میخواهید از رشته در جایی استفاده کنید نیاز به تصمیم گیری دارید که از چه زبانی استفاده‬
‫شود‪.‬و رشتهها از کجا خوانده شوند‪.‬در ‪ Qt‬تابعی به نام ‪ tr‬وجود دارد که ‪ QString‬برمیگرداند‪.‬ولی همان مشکل ‪ utf8‬را دارا میباشد‪.‬اما تابعی‬
‫دیگر با نام ‪ trUtf8‬نیز وجود دارد که با ‪ coding‬یونیکد کار میکند‪.‬هر دوی این توابع عضو کلس ‪ QObject‬میباشند‪.‬زمانی که از تابع‬
‫‪ trUtf8‬استفاده کنید‪ ,‬دیگر نیازی به تابعی که نوشتیم نخواهید داشت‪.‬‬
‫برای این تابع را نوشتیم که با ‪ conversation‬و انواع ‪ encoding‬آشنا شوید‪.‬و اگر نه تابعی مثل ‪ trUtf8‬وجود دارد‪.‬‬
‫‪ GTK‬و ‪: Qt‬‬
‫‪ GTK‬از تمرکزگرایی در استفاده از یونیکد بهره میگیرد‪.‬در صورتی که ‪ Qt‬اینگونه نمیباشد و ممکن است در کلس و یا تابعی خاص به‬
‫گونهای دیگر با ‪ encoding‬ها رفتار میشود‪.‬بیایید این را کمی باز کنیم‪:‬‬

‫‪128‬‬

‫ضمیمه شماره ‪ :۲‬فارسینویسی‬
‫شما کلسی مثل ‪ QString‬را میبینید که فقط ‪ UTF‬تولید میکند ولی در عوض برای چاپ آن در کلس ‪ QLabel‬نمیتوانید آن را‬
‫پیشفرض ‪ UTF‬به صفحه نمایش بکشید‪.‬این یعنی عدم تمرکز در استفاده از ‪ encoding‬های موجود!‬
‫نکته‪:‬‬
‫دو تابع ‪ toLower‬و ‪ toUpper‬در مورد فارسی کار نمیکند‪.‬اینگونه موارد مربوط به پراکندگی ‪ Qt‬در استفاده از یونیکد میباشد‪.‬که این نوع‬
‫موارد کم نمیباشند‪.‬‬

‫‪129‬‬

‫ضمیمه ‪:۳‬یک مثال از چند ‪widget‬‬

‫ضمیمه ‪:۳‬یک مثال از چند ‪widget‬‬
‫در این برنامه شما ‪ ۳‬منو دارید به نامهای ‪ Edit ,View‬و ‪.Help‬‬
‫این منوها هیچ کاری برای شما انجام نمیدهند‪.‬هرکدام چند زیر منو دارند که هر وقت بر روی هر زیرمنو کلیک کنید نام آن بر روی صفحه‬
‫نوشته میشود‪.‬توضیحات برنامه در لبلی خطوط میباشد‪.‬این برنامه صرفا برای یادگیری کار با منوها و ‪ Action‬ها نوشته شده است‪.‬‬

‫‪/////////////////////////////////////////////mainwindow.h file/////////////////////////////////‬‬
‫‪1 #ifndef MAINWINDOW_H‬‬
‫‪2 #define MAINWINDOW_H‬‬
‫>‪3 #include <QMainWindow‬‬
‫;‪4 class QAction‬‬
‫;‪5 class QActionGroup‬‬
‫;‪6 class QLabel‬‬
‫;‪7 class QMenu‬‬
‫‪8 class MainWindow : public QMainWindow‬‬
‫{ ‪9‬‬
‫همیشه برای استفاده کامل از ‪ widget‬ها ‪ ,‬یک کلس از آنها مشتق میکنیم و در سازنده آن است که اصل کار را تعریف میکنیم‪.‬خط ‪ ۸‬را‬
‫ببینید‪.‬مخصوصا کلس ‪ QMainWindow‬که تنها راه دیدن یک پیجره جدید مشتق کردن از آن است‪.‬‬
‫‪Q_OBJECT‬‬

‫‪10‬‬

‫‪11 public:‬‬
‫;)(‪MainWindow‬‬

‫‪12‬‬

‫‪13 protected:‬‬
‫;)‪void contextMenuEvent(QContextMenuEvent *event‬‬
‫‪130‬‬

‫‪14‬‬

widget ‫یک مثال از چند‬:۳ ‫ضمیمه‬
15 private slots:
16

void newFile();

17

void open();

18

void save();

19

void print();

20

void undo();

21

void redo();

22

void cut();

23

void copy();

24

void paste();

25

void bold();

26

void italic();

27

void leftAlign();

28

void rightAlign();

29

void justify();

30

void center();

31

void setLineSpacing();

32

void setParagraphSpacing();

33

void about();

34

void aboutQt();

35 private:
36

void createActions();

37

void createMenus();

38

QMenu *fileMenu;

39

QMenu *editMenu;

40

QMenu *formatMenu;
131

widget ‫یک مثال از چند‬:۳ ‫ضمیمه‬
41

QMenu *helpMenu;

42

QActionGroup *alignmentGroup;

43

QAction *newAct;

44

QAction *openAct;

45

QAction *saveAct;

46

QAction *printAct;

47

QAction *exitAct;

48

QAction *undoAct;

49

QAction *redoAct;

50

QAction *cutAct;

51

QAction *copyAct;

52

QAction *pasteAct;

53

QAction *boldAct;

54

QAction *italicAct;

55

QAction *leftAlignAct;

56

QAction *rightAlignAct;

57

QAction *justifyAct;

58

QAction *centerAct;

59

QAction *setLineSpacingAct;

60

QAction *setParagraphSpacingAct;

61

QAction *aboutAct;

62

QAction *aboutQtAct;

63

QLabel *infoLabel;

64 };
65 #endif
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
132

widget ‫یک مثال از چند‬:۳ ‫ضمیمه‬
/////////////////////////////////////////////mainwindow.cpp file//////////////////////////////////////////////////////////////////
1 #include <QtGui>
2 #include "mainwindow.h"
3 MainWindow::MainWindow()
4 {
5

QWidget *w = new QWidget;

6

setCentralWidget(w);
.‫ اصلی پنجره قرار دادهایم‬widget ‫ تعریف شده و آن را‬widget ‫ یک‬۶ ‫ و‬۵ ‫در خط‬

7

QWidget *topFiller = new QWidget;

8

topFiller->setSizePolicy(QSizePolicy::Expanding, QSizePolicy::Expanding);

9

infoLabel = new QLabel(tr("<i>Choose a menu option, or right-click to "
"invoke a context menu</i>"));

10

infoLabel->setFrameStyle(QFrame::StyledPanel | QFrame::Sunken);

11

infoLabel->setAlignment(Qt::AlignCenter);
‫ صفحه را‬Style ‫ نوع‬setFrameStyle ‫با‬.‫ به کاربر میگوییم که یک منو انتخاب کند و یا کلیک راست منو را فشار دهد‬۹ ‫ خط‬QLabel ‫با‬
.‫ نقطه چاپ را مشخص کردیم‬setAlignment ‫و با‬.‫مشخص کردیم‬

12

QWidget *bottomFiller = new QWidget;

13

bottomFiller->setSizePolicy(QSizePolicy::Expanding, QSizePolicy::Expanding);

14

QVBoxLayout *vbox = new QVBoxLayout;

15

vbox->setMargin(5);

16

vbox->addWidget(topFiller);

17

vbox->addWidget(infoLabel);
133

‫ضمیمه ‪:۳‬یک مثال از چند ‪widget‬‬
‫;)‪vbox->addWidget(bottomFiller‬‬

‫‪18‬‬

‫;)‪w->setLayout(vbox‬‬

‫‪19‬‬

‫در خط ‪ ۱۴‬یک شی از ‪ QVBoxLayout‬تعریف کردیم‪.‬این کلس ‪ widget‬ها را پشت سر هم و عمود میچیند‪.‬با این کار و تابع ‪addWidget‬‬
‫که ‪ ۳‬بار تکرار شده ‪ widget ,‬های تعریف شده را پشت سر هم میچینیم‪.‬‬
‫‪20‬‬

‫;)(‪createActions‬‬
‫تابع ‪ createAction‬که در زیر آنرا تعریف و در اینجا آن را صدا زدیم ‪ Action ,‬های برنامه به غیر از ‪ Action‬های منو را تعریف میکند‪.‬‬
‫;)(‪createMenus‬‬

‫‪21‬‬

‫در این تابع هم منوی بالی صفحه با زیرمنوهایش و هم منویی که با راست کلیک کردن ایجاد میشود را میسازیم‪.‬‬
‫;))"‪statusBar()->showMessage(tr("A context menu is available by right-clicking‬‬

‫‪22‬‬

‫در تابع بال بک متن اولیه نمایش میدهیم‪.‬‬
‫;))"‪setWindowTitle(tr("Menus‬‬

‫‪23‬‬

‫;)‪setMinimumSize(160, 160‬‬

‫‪24‬‬

‫;)‪resize(480, 320‬‬

‫‪25‬‬
‫} ‪26‬‬

‫)‪27 void MainWindow::contextMenuEvent(QContextMenuEvent *event‬‬
‫{ ‪28‬‬
‫;)‪QMenu menu(this‬‬

‫‪29‬‬

‫;)‪menu.addAction(cutAct‬‬

‫‪30‬‬

‫;)‪menu.addAction(copyAct‬‬

‫‪31‬‬

‫;)‪menu.addAction(pasteAct‬‬

‫‪32‬‬

‫;))(‪menu.exec(event->globalPos‬‬

‫‪33‬‬

‫با این تابع منویی که با کلیک راست ایجاد میشود را میسازیم‪).‬البته در موقعیت مکانی که به آن به صورت پارامتر پاس میکنیم‪(.‬‬
‫} ‪34‬‬
‫اگر در ‪ slot‬های زیر دقت کنید‪ ,‬هر ‪ slot‬برای نمایش متن مورد نظر منوی خود در وسط صفحه ایجاد شده است‪.‬‬
‫‪134‬‬

widget ‫یک مثال از چند‬:۳ ‫ضمیمه‬
.‫ را انتخاب کنیم‬File>New ‫اسلت زیر هنگامی درگیر می شود که منوی‬
35 void MainWindow::newFile()
36 {
37

infoLabel->setText(tr("Invoked <b>File|New</b>"));

38 }
.‫ را انتخاب کنیم‬File>Open ‫اسلت زیر هنگامی درگیر می شود که منوی‬
39 void MainWindow::open()
40 {
41

infoLabel->setText(tr("Invoked <b>File|Open</b>"));

42 }
.‫ را انتخاب کنیم‬File>Save ‫اسلت زیر هنگامی درگیر می شود که منوی‬
43 void MainWindow::save()
44 {
45

infoLabel->setText(tr("Invoked <b>File|Save</b>"));

46 }
.‫ را انتخاب کنیم‬File>Print ‫اسلت زیر هنگامی درگیر می شود که منوی‬
47 void MainWindow::print()
48 {
49

infoLabel->setText(tr("Invoked <b>File|Print</b>"));

50 }
.‫ را انتخاب کنیم‬Edit>Undo ‫اسلت زیر هنگامی درگیر می شود که منوی‬
51 void MainWindow::undo()
52 {
53

infoLabel->setText(tr("Invoked <b>Edit|Undo</b>"));

54 }
.‫ را انتخاب کنیم‬Edit>Redo ‫اسلت زیر هنگامی درگیر می شود که منوی‬
135

widget ‫یک مثال از چند‬:۳ ‫ضمیمه‬
55 void MainWindow::redo()
56 {
57

infoLabel->setText(tr("Invoked <b>Edit|Redo</b>"));

58 }
.‫ را انتخاب کنیم‬Edit>Cut ‫اسلت زیر هنگامی درگیر می شود که منوی‬
59 void MainWindow::cut()
60 {
61

infoLabel->setText(tr("Invoked <b>Edit|Cut</b>"));

62 }
.‫ را انتخاب کنیم‬Edit>Copy ‫اسلت زیر هنگامی درگیر می شود که منوی‬
63 void MainWindow::copy()
64 {
65

infoLabel->setText(tr("Invoked <b>Edit|Copy</b>"));

66 }
.‫ را انتخاب کنیم‬Edit>Paste ‫اسلت زیر هنگامی درگیر می شود که منوی‬
67 void MainWindow::paste()
68 {
69

infoLabel->setText(tr("Invoked <b>Edit|Paste</b>"));

70 }
.‫ را انتخاب کنیم‬Edit>Format>Bold ‫اسلت زیر هنگامی درگیر می شود که منوی‬
71 void MainWindow::bold()
72 {
73

infoLabel->setText(tr("Invoked <b>Edit|Format|Bold</b>"));

74 }
.‫ را انتخاب کنیم‬File>New ‫اسلت زیر هنگامی درگیر می شود که منوی‬
75 void MainWindow::italic()
136

widget ‫یک مثال از چند‬:۳ ‫ضمیمه‬
76 {
77

infoLabel->setText(tr("Invoked <b>Edit|Format|Italic</b>"));

78 }
.‫ را انتخاب کنیم‬Edit>Format>Italic ‫اسلت زیر هنگامی درگیر می شود که منوی‬
79 void MainWindow::leftAlign()
80 {
81

infoLabel->setText(tr("Invoked <b>Edit|Format|Left Align</b>"));

82 }
.‫ را انتخاب کنیم‬Edit>Format>Right Align ‫اسلت زیر هنگامی درگیر می شود که منوی‬
83 void MainWindow::rightAlign()
84 {
85

infoLabel->setText(tr("Invoked <b>Edit|Format|Right Align</b>"));

86 }
.‫ را انتخاب کنیم‬Edit>Format>Justify ‫اسلت زیر هنگامی درگیر می شود که منوی‬
87 void MainWindow::justify()
88 {
89

infoLabel->setText(tr("Invoked <b>Edit|Format|Justify</b>"));

90 }
.‫ را انتخاب کنیم‬Edit>Format>Center ‫اسلت زیر هنگامی درگیر می شود که منوی‬
91 void MainWindow::center()
92 {
93

infoLabel->setText(tr("Invoked <b>Edit|Format|Center</b>"));

94 }
.‫ را انتخاب کنیم‬Edit>Format<Set Line Spacing ‫اسلت زیر هنگامی درگیر می شود که منوی‬
95 void MainWindow::setLineSpacing()
96 {
137

widget ‫یک مثال از چند‬:۳ ‫ضمیمه‬
97

infoLabel->setText(tr("Invoked <b>Edit|Format|Set Line Spacing</b>"));

98 }
.‫ را انتخاب کنیم‬Edit>Format>Set Paragraph Spacing ‫اسلت زیر هنگامی درگیر می شود که منوی‬
99 void MainWindow::setParagraphSpacing()
100 {
101

infoLabel->setText(tr("Invoked <b>Edit|Format|Set Paragraph Spacing</b>"));

102 }
.‫ را انتخاب کنیم‬Help>About ‫اسلت زیر هنگامی درگیر می شود که منوی‬
103 void MainWindow::about()
104 {
105

infoLabel->setText(tr("Invoked <b>Help|About</b>"));

106

QMessageBox::about(this, tr("About Menu"),

107
108

tr("The <b>Menu</b> example shows how to create "
"menu-bar menus and context menus."));

109 }
.‫ را انتخاب کنیم‬Help>About Qt ‫اسلت زیر هنگامی درگیر می شود که منوی‬
110 void MainWindow::aboutQt()
111 {
112

infoLabel->setText(tr("Invoked <b>Help|About Qt</b>"));

113 }
114 void MainWindow::createActions()
115 {
116

newAct = new QAction(tr("&New"), this);

117

newAct->setShortcut(tr("Ctrl+N"));

118

newAct->setStatusTip(tr("Create a new file"));
138

widget ‫یک مثال از چند‬:۳ ‫ضمیمه‬
119

connect(newAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(newFile()));

120

openAct = new QAction(tr("&Open..."), this);

121

openAct->setShortcut(tr("Ctrl+O"));

122

openAct->setStatusTip(tr("Open an existing file"));

123

connect(openAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(open()));

124

saveAct = new QAction(tr("&Save"), this);

125

saveAct->setShortcut(tr("Ctrl+S"));

126

saveAct->setStatusTip(tr("Save the document to disk"));

127

connect(saveAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(save()));

128

printAct = new QAction(tr("&Print..."), this);

129

printAct->setShortcut(tr("Ctrl+P"));

130

printAct->setStatusTip(tr("Print the document"));

131

connect(printAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(print()));

132

exitAct = new QAction(tr("E&xit"), this);

133

exitAct->setShortcut(tr("Ctrl+Q"));

134

exitAct->setStatusTip(tr("Exit the application"));

135

connect(exitAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(close()));

136

undoAct = new QAction(tr("&Undo"), this);

137

undoAct->setShortcut(tr("Ctrl+Z"));

138

undoAct->setStatusTip(tr("Undo the last operation"));

139

connect(undoAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(undo()));
139

widget ‫یک مثال از چند‬:۳ ‫ضمیمه‬

140

redoAct = new QAction(tr("&Redo"), this);

141

redoAct->setShortcut(tr("Ctrl+Y"));

142

redoAct->setStatusTip(tr("Redo the last operation"));

143

connect(redoAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(redo()));

144

cutAct = new QAction(tr("Cu&t"), this);

145

cutAct->setShortcut(tr("Ctrl+X"));

146

cutAct->setStatusTip(tr("Cut the current selection's contents to the "
"clipboard"));

147

connect(cutAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(cut()));

148

copyAct = new QAction(tr("&Copy"), this);

149

copyAct->setShortcut(tr("Ctrl+C"));

150

copyAct->setStatusTip(tr("Copy the current selection's contents to the "
"clipboard"));

151

connect(copyAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(copy()));

152

pasteAct = new QAction(tr("&Paste"), this);

153

pasteAct->setShortcut(tr("Ctrl+V"));

154

pasteAct->setStatusTip(tr("Paste the clipboard's contents into the current "
"selection"));

155

connect(pasteAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(paste()));

156

boldAct = new QAction(tr("&Bold"), this);

157

boldAct->setCheckable(true);
140

widget ‫یک مثال از چند‬:۳ ‫ضمیمه‬
158

boldAct->setShortcut(tr("Ctrl+B"));

159

boldAct->setStatusTip(tr("Make the text bold"));

160

connect(boldAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(bold()));

161

QFont boldFont = boldAct->font();

162

boldFont.setBold(true);

163

boldAct->setFont(boldFont);

164

italicAct = new QAction(tr("&Italic"), this);

165

italicAct->setCheckable(true);

166

italicAct->setShortcut(tr("Ctrl+I"));

167

italicAct->setStatusTip(tr("Make the text italic"));

168

connect(italicAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(italic()));

169

QFont italicFont = italicAct->font();

170

italicFont.setItalic(true);

171

italicAct->setFont(italicFont);

172

leftAlignAct = new QAction(tr("&Left Align"), this);

173

leftAlignAct->setCheckable(true);

174

leftAlignAct->setShortcut(tr("Ctrl+L"));

175

leftAlignAct->setStatusTip(tr("Left align the selected text"));

176

connect(leftAlignAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(leftAlign()));

177

rightAlignAct = new QAction(tr("&Right Align"), this);

178

rightAlignAct->setCheckable(true);
141

widget ‫یک مثال از چند‬:۳ ‫ضمیمه‬
179

rightAlignAct->setShortcut(tr("Ctrl+R"));

180

rightAlignAct->setStatusTip(tr("Right align the selected text"));

181

connect(rightAlignAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(rightAlign()));

182

justifyAct = new QAction(tr("&Justify"), this);

183

justifyAct->setCheckable(true);

184

justifyAct->setShortcut(tr("Ctrl+J"));

185

justifyAct->setStatusTip(tr("Justify the selected text"));

186

connect(justifyAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(justify()));

187

centerAct = new QAction(tr("&Center"), this);

188

centerAct->setCheckable(true);

189

centerAct->setShortcut(tr("Ctrl+E"));

190

centerAct->setStatusTip(tr("Center the selected text"));

191

connect(centerAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(center()));

192

alignmentGroup = new QActionGroup(this);

193

alignmentGroup->addAction(leftAlignAct);

194

alignmentGroup->addAction(rightAlignAct);

195

alignmentGroup->addAction(justifyAct);

196

alignmentGroup->addAction(centerAct);

197

leftAlignAct->setChecked(true);

198

setLineSpacingAct = new QAction(tr("Set &Line Spacing..."), this);

199

setLineSpacingAct->setStatusTip(tr("Change the gap between the lines of a "
"paragraph"));
142

widget ‫یک مثال از چند‬:۳ ‫ضمیمه‬
200

connect(setLineSpacingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(setLineSpacing()));

201

setParagraphSpacingAct = new QAction(tr("Set &Paragraph Spacing..."), this);

202

setLineSpacingAct->setStatusTip(tr("Change the gap between paragraphs"));

203

connect(setParagraphSpacingAct, SIGNAL(triggered()),
this, SLOT(setParagraphSpacing()));

204

aboutAct = new QAction(tr("&About"), this);

205

aboutAct->setStatusTip(tr("Show the application's About box"));

206

connect(aboutAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(about()));

207

aboutQtAct = new QAction(tr("About &Qt"), this);

208

aboutQtAct->setStatusTip(tr("Show the Qt library's About box"));

209

connect(aboutQtAct, SIGNAL(triggered()), qApp, SLOT(aboutQt()));

210

connect(aboutQtAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(aboutQt()));

211 }
212 void MainWindow::createMenus()
213 {
.‫ های مربوطه را تعریف کردیم‬Action ‫در این تابع منوی برنامه را ایجاد کرده و در آن‬
214

fileMenu = menuBar()->addMenu(tr("&File"));

215

fileMenu->addAction(newAct);

216

fileMenu->addAction(openAct);

217

fileMenu->addAction(saveAct);

218

fileMenu->addAction(printAct);

219

fileMenu->addSeparator();
143

widget ‫یک مثال از چند‬:۳ ‫ضمیمه‬
220

fileMenu->addAction(exitAct);

221

editMenu = menuBar()->addMenu(tr("&Edit"));

222

editMenu->addAction(undoAct);

223

editMenu->addAction(redoAct);

224

editMenu->addSeparator();

225

editMenu->addAction(cutAct);

226

editMenu->addAction(copyAct);

227

editMenu->addAction(pasteAct);

228

editMenu->addSeparator();

229

formatMenu = editMenu->addMenu(tr("&Format"));

230

formatMenu->addAction(boldAct);

231

formatMenu->addAction(italicAct);

232

formatMenu->addSeparator()->setText(tr("Alignment"));

233

formatMenu->addAction(leftAlignAct);

234

formatMenu->addAction(rightAlignAct);

235

formatMenu->addAction(justifyAct);

236

formatMenu->addAction(centerAct);

237

formatMenu->addSeparator();

238

formatMenu->addAction(setLineSpacingAct);

239

formatMenu->addAction(setParagraphSpacingAct);

240

helpMenu = menuBar()->addMenu(tr("&Help"));

241

helpMenu->addAction(aboutAct);

242

helpMenu->addAction(aboutQtAct);
144

‫ضمیمه ‪:۳‬یک مثال از چند ‪widget‬‬
‫} ‪243‬‬
‫‪//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////‬‬
‫‪////////////////////////////////////////////////main.cpp file ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////‬‬
‫>‪1 #include <QApplication‬‬
‫"‪2 #include "mainwindow.h‬‬

‫)][‪3 int main(int argc, char *argv‬‬
‫{ ‪4‬‬
‫;)‪QApplication app(argc, argv‬‬

‫‪5‬‬

‫;‪MainWindow window‬‬

‫‪6‬‬

‫در اینجا که ‪ main‬برنامه میباشد‪,‬فقط ‪ widget‬کلسی که تعریف صدا زده و آن را ‪ show‬میکنیم‪.‬به همین سادگی‪.‬زیرا هر چه خواسته‬
‫بودیم در سازنده آن کلس مطرح کرده بودیم‪.‬‬
‫;)(‪window.show‬‬

‫‪7‬‬

‫;)(‪return app.exec‬‬

‫‪8‬‬
‫} ‪9‬‬

‫‪//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////‬‬
‫نکته ‪:‬‬
‫در این برنامه برای خطوط خالی شماره خط در نظر نگرفتهام‪.‬این برنامه فقط مثالی بود تا کار با منو و ‪ Action‬را خواننده گرامی درک کند‪.‬‬

‫‪145‬‬

‫ضمیمه ‪:۴‬بین المللیسازی‬
‫در زمینه بینالمللیسازی باید گفت که دو نوع از آن را میتوان یافت‪:‬‬
‫‪.۱‬اختلف در لغات‪.‬مثل ‪ US‬به ‪British‬‬
‫‪.۲‬در این حالت شما در ‪encoding‬ها نیز دارای مشکل هستید و باید آن را عوض کنید مثل ‪ US‬به ‪.Arabic‬‬

‫استفاده از تابع‬

‫‪:tr‬‬

‫هرگاه که از متونی که داخل کوتیشن میگذارید‪,‬و در کل به منظور چاپ استفاده میشوند‪,‬قطعیت ببخشید که رشته شما توسط‬
‫‪ CoreApplication::translate‬پردازش میشود‪.‬ضرورتا به منظور پردازش توسط تابع مذکور ‪ ,‬رشته را توسط تابع ‪ tr‬و یا ‪ trUtf8‬اخذ‬
‫نمایید‪.‬یعنی هر جا که میخواهید از رشته استفاده کنید‪ ,‬آنرا داخل یکی از این دو تابع قرار دهید‪.‬برای مثال کلس ‪ LoginWidget‬که در‬
‫زیر سازنده آنرا میبینید از ‪ QWidget‬مشتق شده است)این کلس جزو کلسهای ‪ Qt‬نمیباشد‪: ( .‬‬

‫)(‪LoginWidget::LoginWidget‬‬
‫{‬
‫;))"‪QLabel *label = new QLabel(tr("Password:‬‬
‫‪...‬‬
‫}‬
‫‪ ۹۹٪‬استفاده از رشتههای قابل رویت برای کاربر به ترتیب بال خواهد بود‪.‬‬
‫اگر متن داخل کوتیشن عضو یک تابع از کلسی که از ‪ QObject‬مشتق نشده است باشد‪ ,‬باید آن را با تابع ‪ tr‬استفاده کرد و یا مستقیما از‬
‫‪ translate‬استفاده کرد‪:‬‬

‫‪146‬‬

‫بین المللیسازی‬:۴ ‫ضمیمه‬

void some_global_function(LoginWidget *logwid)
{
QLabel *label = new QLabel(LoginWidget::tr("Password:"), logwid);
}
void same_global_function(LoginWidget *logwid)
{
QLabel *label = new QLabel(qApp->translate("LoginWidget", "Password:"), logwid);
}
:‫ برای مقدارهای شتابدهنده‬QKeySequence ‫استفاده از‬
‫ کردن از برنامه با‬quit ‫اگر شما برای‬.‫ نیاز دارند که ترجمه شوند‬Ctrl+Q ‫ یا‬Ctrl+F ‫مقدارهای شتابدهنده به عملیات با صفحه کلید همانند‬
.‫مترجمها قادر به برگرداندن آن نخواهند بود‬,‫ به سختی کد دارید‬Qt::CTRL + Qt::Key_Q
:‫ برای آن تعریف کنید باید به صورت زیر عمل کنید‬event ‫ را بزنید تا بتوانید یک‬x ‫به عنوان مثال برای اینکه شما‬
exitAct = new QAction(tr("E&xit"), this);
exitAct->setShortcut(tr("Ctrl+Q"));

:‫ برای متون پویا‬QString::arg ‫استفاده از‬
:‫ یک پیشنهاد ساده برای جانشینی آرگومانتها دارد‬QString::arg

void FileCopier::showProgress(int done, int total,const QString &currentFile)
{
label.setText(tr("%1 of %2 files copied.\nCopying: %3").arg(done).arg(total).arg(currentFile));
}
:‫به تکه کد زیر دقت کنید‬.‫ تغییر میکند‬% ‫و این به سادگی با عدد کنار‬.‫در بعضی از زبانها ترتیب آرگومانها نیاز به تغییر دارند‬

147

‫ضمیمه ‪:۴‬بین المللیسازی‬

‫;"‪QString s1 = "%1 of %2 files copied. Copying: %3‬‬
‫;"‪QString s2 = "Kopierer nu %3. Av totalt %2 filer er %1 kopiert.‬‬
‫;)"‪qDebug() << s1.arg(5).arg(10).arg("somefile.txt‬‬
‫;)"‪qDebug() << s2.arg(5).arg(10).arg("somefile.txt‬‬
‫خروجی برنامه بال به شکل زیر خواهد بود‪:‬‬

‫‪5 of 10 files copied. Copying: somefile.txt‬‬
‫‪Kopierer nu somefile.txt. Av totalt 10 filer er 5 kopiert.‬‬
‫بدینگونه شما متنی پویا خواهید داشت!‬

‫ترجمه خروجی ‪:‬‬
‫ترجمه یک برنامه نوشته شده با ‪ Qt‬سه مرحله دارد ‪:‬‬
‫‪.۱‬فایل ‪ lupdate‬را اجرا کنید که برای ‪ Qt‬نسخه ‪ ۴‬به ‪ lupdate-qt4‬تغییر کرده است‪.‬این فایل متن قابل ترجمه را از سورس کدهای ‪ C‬بیرون‬
‫میکشد‪.‬و فایلهای ترجمه شما را که با پسوند ‪ ts‬مشخص میشوند را به روز میکند‪.‬‬
‫‪.۲‬یک ‪ ts‬فایل تهیه کنید‪.‬و از آن موقع که ‪ ts‬فایلها به صورت ‪ xml‬میباشند‪,‬شما میتوانید آنها را دستی ویرایش کنید‪.‬‬
‫‪.۳‬اگر میخواهید یک فایل پیغامی از یک ‪ ts‬فایل استخراج کنید کافیست فایل ‪ lrelease‬را اجرا کنید‪.‬این فایل ها با پسوند ‪ qm‬شناخته‬
‫میشوند‪.‬در واقع ‪ qm‬فایلها برای ‪ enduser‬ها میباشد نه مترجمین!‬
‫قبل از اجرای دو فایل مذکور شما باید در فایل پروژه خود که با پسوند ‪ pro‬مشخص میشود و با دستور ‪ qmake -project‬ساخته میشود‬
‫خطوط زیر را اضافه کنید‪.‬البته حتما ‪ ۴‬متغیر زیر را اضافه کنید‪.‬و محتویات آن بستگی به برنامه شما دارد‪.‬‬
‫\ ‪HEADERS = funnydialog.h‬‬
‫‪wackywidget.h‬‬
‫\ ‪SOURCES = funnydialog.cpp‬‬
‫\ ‪main.cpp‬‬
‫‪wackywidget.cpp‬‬
‫‪FORMS = fancybox.ui‬‬
‫\ ‪TRANSLATIONS = superapp_dk.ts‬‬
‫\ ‪superapp_fi.ts‬‬
‫\ ‪superapp_no.ts‬‬
‫‪superapp_se.ts‬‬

‫‪148‬‬

‫ضمیمه ‪:۴‬بین المللیسازی‬
‫در برنامه شما‪,‬باید ‪ QTranslator::load‬اجرا گردد تا فایلهای ترجمه به زبان کاربر تخصیص داده شوند‪.‬و نصب آنها توسط‬
‫‪ QCoreApplication::installTranslator‬میگیرد‪.‬‬

‫‪149‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful