Autoavaluació del treball en grup

Indicadors
Col·labora en el disseny d’un plantejament bàsic de treball i participa en la discussió de l’estratègia de funcionament. Es responsabilitza de la realització de les tasques individuals i del compliment dels terminis. Accepta que els objectius comuns són prioritaris. Fomenta la confiança i la cordialitat en la comunicació, així com l’expressió del desacord sense tensions. Col·labora en la resolució de conflictes Valora l’aportació individual de cada membre del grup de treball. Assumeix el resultat del treball col·lectiu com a propi.

(A partir d’una rúbrica de Teresa Pigrau )

1
Mostra resistència a treballar en equip. Falta molt a les reunions, fa poques aportacions i, en general, són de poca rellevància. Incompleix les seves obligacions i no realitza les tasques assignades en el termini previst.

2

Descriptors

3

4
Les seves aportacions són importants, és organitzat i sap distribuir bé el treball, aprofitant els recursos que poden aportar els diferents membres de l’equip. Realitza les tasques assignades amb un nivell de qualitat notable. El seu treball és una contribució important al treball de l’equip. Accepta els objectius del grup i intenta mobilitzar i cohesionar la resta de membres de l’equip per aconseguir-los. Es relaciona de forma positiva amb la resta de companys i els anima a expressar els seus punts de vista En els moments de desacord, argumenta les pròpies opinions, escolta i valora les dels altres i treballa per arribar a un consens satisfactori per tots Fomenta el diàleg constructiu. Intenta recollir i integrar les opinions de tots els membres de l’equip. Assumeix el treball de l’equip com a propi i procura que destaqui per la seva qualitat.

Sol assistir a les reunions però actua amb timidesa. Participa poc i només intervé quan se li demana explícitament l’opinió. Accepta l’organització que proposa el grup. Realitza les tasques assignades parcialment o de manera superficial i no sempre compleix els terminis. Li costa trobar l’equilibri entre els seus objectius particulars i els de l’equip. Es mostra esquerp i poc comunicatiu amb la resta de membres de l’equip. Es comunica obertament amb els companys. En els moments de desacord escolta les opinions dels companys Escolta i pregunta poc. Fa aportacions poc rellevants i rep les dels altres sense molt entusiasme. Accepta el treball de l’equip, però només es responsabilitza de la seva aportació individual.

Assisteix a les reunions i es mostra actiu i molt disposat. Participa en la planificació l’organització i la distribució del treball.

Realitza de forma acceptable les tasques assignades en els terminis establerts. Una vegada definits els objectius de grup, no té problemes a assumir-los com a propis. Es comunica obertament amb els companys. Accepta les observacions dels altres i no té problemes a expressar les seves opinions de forma clara i directa. En els moments de desacord escolta les opinions i aporta opinions argumentades Sap defensar el seu punt de vista sense menysprear les opinions dels altres. Es mostra disposat a incorporar-les. Assumeix el treball de l’equip com a propi i està disposat a explicar-ho i defensar-ho, si fa falta.

Només es preocupa dels seus interessos particulars. Les seves intervencions mostren desconfiança cap a l’equip i tenen una certa agressivitat. En els moments de desacord es desentén del problema del grup No escolta les aportacions dels altres, les desqualifica i vol imposar la seva opinió. Si considera que el treball de l’equip no respon als seus interessos particulars, es desentén.

DISTRIBUCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES NOTES DEL TREBALL EN GRUP
Nom Nota assignada pel grup Justificació de la nota Comentaris de l’alumne/a (si s’escau)

Signatura de tots els membres del grup:

AVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ORAL
Aspectes que s'avaluen Preparació Interès La veu Correcte Ha de fer algunes rectificacions, de tant en tant sembla dubtar Li costa d’aconseguir o de mantenir l’interès del públic Costa d’entendre alguns fragments Excessivament llarg o insuficient per desenvolupar correctament el tema Suport visual adequat (murals, cartells) Bé Exposició fluida, molt pocs errors Interessa força en principi però es fa una mica monòtona Veu clara, bona vocalització Temps ajustat al previst, però amb un final precipitat o allargassat per manca de control del temps Suports visuals adequat interessants (murals, cartells) Excel·lent Es nota un bon domini del tema, no comet errors, no dubta Atrau l’atenció del públic i manté l’interès durant tota l’exposició Veu clara, bona vocalització, entonació adequada, matisada, sedueix Temps ajustat al previst, amb un final que reprèn les idees principals i arrodoneix l’exposició. L’exposició s’acompanya dels suports visuals especialment atractius i de molta qualitat ( murals, cartells, etc.)

Temps

Suport

DISTRIBUCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES NOTES DE L’EXPOSICIÓ ORAL
Nota Noms dels membres assignada del grup al grup Justificació de la nota Comentaris de l’alumne/a (si s’escau)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful