Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων

Εξεταζόμενο Μάθημα: Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ,
Ημ/νία: 28 Μαίου 2012
Απαντήσεις Θεμάτων

Θεμα Α
Α1. Θεωρία σχολικού βιβλίου σελ. 253
Α2. Θεωρία σχολικού βιβλίου σελ. 191
Α3. Θεωρία σχολικού βιβλίου σελ. 258
Α4. α. Σ

β. Σ

γ. Λ

δ. Λ

ε. Λ

Θεμα Β
Β1. 1ος τρόπος
Από τη σχέση (1) ισοδύναμα έχουμε:
(

)(̅̅̅̅̅̅̅̅̅)

(

)( ̅

)

(
̅

̅

)(̅̅̅̅̅̅̅̅̅)
(

)( ̅
̅

)
̅

̅
| |
| |
Άρα ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων των στο μιγαδικό επίπεδο είναι κύκλος με
κέντρο ( ) και ακτίνα
2ος τρόπος
Από τον κανόνα του παραλληλογράμμου προκύπτει ότι:
|

|
| |

|

|

| |

| |

| |

) οι εικόνες των μιγαδικών
Β2. Έστω ( ) ( ) και (
αντιδιαμετρικό του στον κύκλο. Δηλαδή
διάμετρος.
Ισχύουν |

|

και

. Το

είναι το

|⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |

Μεθοδικό Φροντιστήριο
Βουλιαγμένης & Κύπρου 2, Αργυρούπολη, Τηλ: 210 99 40 999
Δ. Γούναρη 201, Γλυφάδα, Τηλ: 210 96 36 300

www.methodiko.net

|

|⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |

|

Η γωνία
βαίνει σε ημικύκλιο και είναι ορθή. Από το πυθαγόρειο θεώρημα στο
έχουμε:
|⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |

|⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |
|

|

|⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |
|

|

|

(

)

|

|

|

|

|

2ος τρόπος
Από τον κανόνα του παραλληλογράμμου προκύπτει ότι:
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

Β3. Από τη σχέση (2) θέτοντας
|

(
|

παίρνουμε:

)|
|

|

|
( )

Ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων των
και

δηλαδή

Οι εστίες της έλλειψης είναι
Ισχύει:

στο μιγαδικό επίπεδο είναι έλλειψη με

( √

) και (√

√ , αφού

.

)

| |

Συνεπώς | |
| |

και

B4. Από την τριγωνική ανισότητα έχουμε:

Μεθοδικό Φροντιστήριο
Βουλιαγμένης & Κύπρου 2, Αργυρούπολη, Τηλ: 210 99 40 999
Δ. Γούναρη 201, Γλυφάδα, Τηλ: 210 96 36 300

www.methodiko.net

|| |

|

||

|

(

)|

| |

|

|

| ||

|

|

|

| | ( ),

εφόσον | |
Όμως | |

| |

συνεπώς

και | |

| ||

οπότε |

|

| |
| |

|

|

Τελικά από (1), (2), (3) προκύπτει:

(2)
( )
|

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Η

είναι παραγωγίσιμη με:

Οπότε η

Οπότε η


η
η

(

είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα

Η
Η

)

( )

( ))

(

)

.

).

είναι συνεχής στο
(
είναι γνησίως φθίνουσα στο

ρα: (

, για κάθε

(

, για κάθε

είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα
( )

Ισχύει:

( )

).

(
)

α ού

είναι συνεχής στο
)
είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα

ρα: (

)

( )

( ))

)

για το σύνολο τιμών της f έχουμε: ( )

Επειδή:

(

)

(

)

).

Γ2. Για την εξίσωση έχουμε:
με

(

)

(

)
( )

Επειδή:

(1)
(

)

) η εξίσωση (1) έχει ακριβώς μια ρίζα

Μεθοδικό Φροντιστήριο
Βουλιαγμένης & Κύπρου 2, Αργυρούπολη, Τηλ: 210 99 40 999
Δ. Γούναρη 201, Γλυφάδα, Τηλ: 210 96 36 300

(

),

www.methodiko.net

αφού

γνησίως φθίνουσα στο
(

Επειδή:
αφού

.

)

) η εξίσωση (1) έχει ακριβώς μια ρίζα

γνησίως αύξουσα στο

( )
( )

ύουν:

με
με

Θεωρούμε τη υνάρτη η
( )

η
η

( )

( )

(

(
(

) και

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

)

με

( )

α ού

(

α ού

(

είναι υνε ής (ε ό ον

)

( )

( )
ρα:

)

με τύπο:

( )
και ( )

(

)

είναι υνε ής το
ως άθροι μα υνε ών α ού η
είναι δυο ορές παραγωγί ιμη)
( )
( )
( )
( )

),

.

Άρα η εξίσωση έχει ακριβώς δύο θετικές ρίζες:

Γ3.

(

)

( )

Από Θ Bolzano υπάρ ει
( )

( )

( )

( )

(

) τέτοιο ώ τε: ( )

2ος τρόπος
Η λύ η προκύπτει και με ε αρμογή του θεωρήματος Rolle τη υνάρτη η:
( )
( )
το
.

Μεθοδικό Φροντιστήριο
Βουλιαγμένης & Κύπρου 2, Αργυρούπολη, Τηλ: 210 99 40 999
Δ. Γούναρη 201, Γλυφάδα, Τηλ: 210 96 36 300

www.methodiko.net

Γ4. Είναι:

( )

( )

Οπότε: ( )

α ού ι

(

)

( )

ύει

, για κάθε

για

Λύνω την εξίσωση: ( )

(

)

ή

Επομένως:
( )

∫| ( )|

( )

∫(

)

∫ [(

)

( )

∫ ( )

( )

∫(

( )

∫(

( )

[

( )

[

]

∫(

)

) (

∫(

)

)

)

]

]

( )
ΘΕΜΑ Δ
(

Δ1. Για κάθε

) ισχύει

( )


( )

( )

( )

( )

όπου έχουμε θεωρήσει την συνάρτηση:
( )

( )

(

)

Ισχύουν:
Μεθοδικό Φροντιστήριο
Βουλιαγμένης & Κύπρου 2, Αργυρούπολη, Τηλ: 210 99 40 999
Δ. Γούναρη 201, Γλυφάδα, Τηλ: 210 96 36 300

www.methodiko.netη παρουσιάζει τοπικό μέγιστο για
)
τo είναι εσωτερικό σημείο του (
) άρα και στο , με
η είναι παραγωγίσιμη στο (
( )

(

) (

)
( )

Σύμφωνα με το Θ. Fermat θα ισχύει:
είναι συνεχής στο (

Η

Αφού ( )

) με ( )

, θα είναι ( )

ύει:

(∫

( )

( )

.

( )

) (

( )

(

για κάθε
για κάθε

( )

( ) ∫

( )

και

).

(

).

( ))

( )

( )
( )

( )

Επειδή:
(∫
(Έχουμε:

και ( )

είναι παραγωγίσιμη, αφού η

( )

Θέτουμε:

.

( )

είναι συνεχής (ως πράξεις συνεχών συναρτήσεων)

) είναι παραγωγίσιμη.

( )

)

( )
ά

)

( )

και συνεπώς η (∫

( )
(∫

για κάθε

Συνεπώς πρέπει: ∫
Η

( )

)

( )

(

( )

)

και η ( ) γρά εται :
( )

( )

( )

( )
Για
και τελικά

(

είναι :

( )

)

( )

( )

( )

( )

( )

ε παραγώγι η παίρνουμε

( )

( )

Μεθοδικό Φροντιστήριο
Βουλιαγμένης & Κύπρου 2, Αργυρούπολη, Τηλ: 210 99 40 999
Δ. Γούναρη 201, Γλυφάδα, Τηλ: 210 96 36 300


( )

( )
(

)

(

)

www.methodiko.net

Δ2.

[( ( ))

( )]

( )

[

]
(

θέτοντας

( )

με

καθώς

)
( )

Δ3. Η

είναι δύο ορές παραγωγί ιμη το (
( )

( ) και

( )

( )

) με:

(

)

(
είναι κυρτή το (

Η F είναι υνε ής τα

και

η F είναι υνε ής τα (

) και (

(

(

Όμως

)

(

)

( )

)

( )

( )

(

)

(
(

Δ4. Θεωρώ τη συνάρτηση: ( )

συνεχής στο

( )
(

(

γνη ίως αύ ου α το (

(

( )
)

Όμως είναι:

(

(
)

και

( )
(

) ώ τε να ι
(

( )

και

ύουν:
)

(

(

)

)

(

)

) και άρα :
)
)
( )

(

( )
(
( )

)

)

(

( )
(

)
(

)

)

)
( )

( )
( )

)

τα δια τήματα

) και

( )

( )

)

)

αλί ουμε

( )

(

)

)

ε ε αρμογή του Θ. .Τ. για την
εα

(

)

)

ρα η

(έ ουν νόημα α ού

(

(

)

και άρα η

, από το ερώτημα

.

είναι γνησίως φθίνουσα στο (

) και αφού

)

Μεθοδικό Φροντιστήριο
Βουλιαγμένης & Κύπρου 2, Αργυρούπολη, Τηλ: 210 99 40 999
Δ. Γούναρη 201, Γλυφάδα, Τηλ: 210 96 36 300

www.methodiko.net

(

Σύμφωνα με το Θ. Bolzano υπάρχει
( )
Επειδή:
λύση

( )
( )

( )
( )

(
( )

) ώστε να ισχύει:

)

είναι γνησίως φθίνουσα στο (

), οπότε η

είναι μοναδική.

Επιμέλεια: Γιάννης Μερτίκας, Δημήτρης Βλάχος, Μάριος Παπαδιαμαντής, Ηρώ Μαρκάκη

Μεθοδικό Φροντιστήριο
Βουλιαγμένης & Κύπρου 2, Αργυρούπολη, Τηλ: 210 99 40 999
Δ. Γούναρη 201, Γλυφάδα, Τηλ: 210 96 36 300

www.methodiko.net