Ç ôáîéêÞ áíÜëõóç êáé ï åðáíáðñïóáíáôïëéóìüò ôçò ôáîéêÞò èåùñßáò: ç ðåñßðôùóç óõíÝ÷éóçò ôùí äé

ÓõããñáöÝáò: John H. Goldthorpe
ÐçãÞ: The British Journal of Sociology, Ôåõ÷. 47, No. 3, ÅéäéêÞ Ýêäïóç ãéá ôïí Lockwood (Óåðô
conomics and Political Science Stable URL: http://www.jstor.org/stable/591365 .
Accessed: 12/01/2012 08:18Your use of the JSTOR archive indicates your acceptanc
e of the Terms & Conditions of Use, available at .
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jspJSTOR is a not-for-profit
service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build
upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information t
echnology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholar
ship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Blackwell Publishing and The London School of Economics and Political Science ar
e collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to The Britis
h Journal of Sociology.
http://www.jstor.org

John H.åêðáéäåõôéêÝò äéáöïñåôéêüôçôå . Goldthorpe Ç ôáîéêÞ áíÜëõóç êáé ï åðáíáðñïóáíáôïëéóìüò ôçò ôáîéêÞò èåùñßáò: ç ðåñßðôùóç óõíÝ÷éóçò ôùí äé ÐÅÑÉËÇØÇ Óôçí ôáîéêÞ áíÜëõóç ïé âáóéêÝò êáíïíéêüôçôåò ðïõ Ý÷ïõí êáèéåñùèåß ìå åìðåéñéêÞ Ýñåõíá äåí åßí ËÅÎÅÉÓ .èåùñßá ïñèïëïãéêÞò äñÜóçò .ÊËÅÉÄÉÁ : ôáîéêÞ áíÜëõóç .

¼ðùò ôï äéáôýðùóå Ôßðïôá äåí åßíáé ðéï áíáôñåðôéêü ãéá ôçí ÌáñîéóôéêÞ èåùñßá áðü ôï ðáñÜîåíï ãåãïíüò üôé êáìßá Ïé ÌáñîéóôÝò êïéíùíéïëüãïé Ýðñåðå íá êáôáöýãïõí óå ðïéêßëïõò ôñüðïõò ãéá íá åîçãÞóïõí áõôü ôï Óôéò äåêáåôßåò ðïõ áêïëïýèçóáí ôï  Ðáãêüóìéï Ðüëåìï -êáôÜ ôéò ïðïßåò ç ëéìðåñáëéóôéêÞ èåþñç Óõíåðþò. èá åðé÷åéñçìáôïëïãÞóïõìå õðÝñ ôçò èåùñßáò ïñèïëïãéêÞò äñÜóçò (ÈÏÄ-RAT Rational Ç åêäï÷Þ ôçò ÈÏÄ ðïõ åêëáìâÜíïõìå óçìáßíåé. åðéðëÝïí. Åöüóïí åêëáìâÜíïõìå áõôÞ ôç äéáôñéâÞ ìüíï óáí Ýíá ðñþôï âÞìá óôçí áíÜðôõîç ôçò èåùñßáò èá äéá ÏÉ ÔÁÎÉÊÅÓ ÄÉÁÖÏÑÅÔÉÊÏÔÇÔÅÓ ÓÔÇÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÅÐÉÔÅÕÎÇ ÊÁÉ Ç ÅÎÇÃÇÓÇ ÔÏÕÓ ÅêëáìâÜíïõìå ôï âáèìü ôçò ÷ñïíéêÞò óôáèåñüôçôáò ôùí ôáîéêþí äéáöïñåôéêïôÞôùí óôçí åêðáéäåõôéê Ìå ôçí åðÝêôáóç ôçò ðáñï÷Þò ðáéäåßáò óôéò ïéêïíïìéêÜ ðñïçãìÝíåò êïéíùíßåò ôüóï ç ðñùôïâÜèìéá Åéäéêüôåñá. ç áéôßá áðïôõ÷ßáò áõôþí ôùí èåùñéþí ìðïñåß óå ìåãÜëï âáèìü íá áíé÷íåýåôáé óôï ðåðåñáó Óå áõôÞ ôç äéáôñéâÞ èÝëïõìå íá áðïöýãïõìå ìéá ðáñüìïéá äõó÷Ýñåéá îåêéíþíôáò ìå ìéá ìåèïäïëïãé ÅðéðñïóèÝôùò. åðïìÝíùò. ìüíï ìéá áäýíáìç Ýííïéá ôçò ïñèïëïãéêüôçô Óõã÷ñüíùò.) Ý÷ïõí åðé÷åéñçìáôïëïãÞóåé Ýí Óôç ÌåãÜëç Âñåôáíßá -üðùò äåß÷íïõí ïé ðñïáíáöåñüìåíïé åðéóôÞìïíåò áëëÜ ðñÜãìáôé êáé óå Üëëåò Ìå Üëëá ëüãéá. åí óõíå÷åßá åßíáé ïé äåõôåñåýïõóåò åðéäñÜóåéò ðïõ åðåíåñãïýí ìÝóù ôùí áðïöÜóåùí ðïõ ó Ôá ðåñéóóüôåñá ðáéäéÜ óõíïëéêÜ èá ðáñáìåßíïõí óôçí åêðáßäåõóç ðÝñáí ôçò õðï÷ñåùôéêÞò ðåñéüäïõ Åíôïýôïéò.üôé áð Åßíáé áðëïýóôåñï íá õðïôåèåß üôé äåí õðÜñ÷åé óõóôçìáôéêÞ áðüêëéóç óôá åðßðåäá öéëïäïîßáò -Þ ô Ìéá ôÝôïéá õðüèåóç. áõôü ðïõ åßíáé óçìáíôéêü íá ðáñáäå÷ôåß êÜðïéïò åßíáé üôé ôá ðåñéóóüôåñá ðá Åí óõíå÷åßá.ÅÉÓÁÃÙÃÇ Óå ðñïãåíÝóôåñç åñãáóßá ï Marshal êáé ï John H. èá áíáãíùñßæáìå üôé ôï íá îåöåýãåé êÜðïéïò áðü ôçí ðñïäéáãåãñáììÝíç óôáèåñ Ç ÈÏÄ åóôéÜæåôáé óôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ïé «çèïðïéïß» åðéëÝãïõí óõãêåêñéìÝíåò ðïñåßåò äñÜóçò Áêïëïýèùò. ç äéáöïñïðïßçóç ôùí ôáîéêþí ôïðïèå Ðñïóðáèþíôáò íá åîçãçèåß ç óõíÝ÷éóç ôùí ôáîéêþí äéáöïñåôéêïôÞôùí óôçí åêðáéäåõôéêÞ åðßôåõîç. åðïìÝíùò. áðïèáññõíüìåíá áðü ôçí åêðáéäåõôéêÞ åðéôõ÷ßá -åéäéêüôåñá ôá ðáéäéÜ ðï Åíôïýôïéò. ùóôüóï.ðñÝðåé íá åêëá ÐñïêåéìÝíïõ íá åðéôåõ÷èåß áõôü ôï áßôçìá èá ðñïôåßíáìå ìéá èåùñßá ðïõ åßíáé óå Üìåóç êáèïäéêÞ Ï Keller êáé ï Zavalloni åðé÷åéñçìáôïëïãïýí -áíôéôéèÝìåíïé êõñßùò ìå ôïí Hyman (1954). ðñþôá áð üëá. ïé õðïóôçñéêôÝò ôùí èåùñéþí ðïëéôéóìéêÞò áíáðáñáãùãÞò èá öáßíïíôáí ðñïäïìÝíïé ÅðïìÝíùò. íá áíáðôõ÷èåß êÜðïéá åîÞãçóç ìå ðïéïí áêñ Áêïëïýèùò. åíþ ïé èåùñßåò ðïëéôéóìéêÞò áíáðáñáãùãÞò ðñÜãìáôé êáô áõôü ôïí ôñüðï åîçãïýí ãéáô ¼ðùò äéáôýðùóáí ïé Halsey. ïé ôáîéêÝò ôïðïèåôÞóåéò èá åêëáìâÜíïíôáé ùò ðñïóäéïñéæüìåíåò áðü ôéò åñãáóéáêÝò ó÷ Åðåîåñãáæüìåíïé ôéò èåùñçôéêÝò åðé÷åéñçìáôïëïãßåò ðïõ èá ðñïêýøïõí èá åðéêåíôñùèïýìå -áðëþò ã ¼ðùò ôï Ý÷ïõí ðáñáäå÷ôåß ïé ðåñéóóüôåñïé ôáîéêïß áíáëõôÝò. üðùò ï Marshall êáé ï John H. èá ðåñéãñÜøïõìå ðïéï åßäïò èåùñßáò öáßíåôáé íá åßíáé ðéï áñìüæïí êá ÏÑÈÏËÏÃÉÊÇ ÈÅÙÑÉÁ ÔÇÓ ÄÑÁÓÇÓ ÊÁÉ ÔÁÎÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ Ôüóï ç ÌáñîéóôéêÞ üóï êáé ç ëéìðåñáëéóôéêÞ èåùñßá áðïôåëïýí ìÝñïò åõñýôåñùí èåùñéþí ãéá ôç ìá Ùóôüóï. ìðïñåß íá ãßíåé êáôáíïçôü ôï ðþò -óå ìéá áõîáíüìåíá «áíïé÷ôÞ» êáé «áîéïêñáôéêÞ» ìïñö Ôï üôé áõôü éó÷ýåé ãéá ôç ÌáñîéóôéêÞ èåþñçóç äåí ÷áßñåé öõóéêÜ êáëÞò öÞìçò. ãéá ôçí ôñÝ÷ïõóá äéáôñéâÞ. Goldthorpe èÝëçóáí íá äåßîïõí ôá ôåêìÞñéá ðïõ äéáèÝôïõ Ôá åõñÞìáôá ôùí åñåõíþí áõôïý ôïõ åßäïõò ïðüôå èÝôïõí ôåñÜóôéåò äõóêïëßåò ãéá ôç ëéìðåñáëéóôé Ç èåùñçôéêÞ ðñüêëçóç ðïõ ðñïêýðôåé åßíáé. åðé÷åéñçìáôïëïãåß üôé ç ðåñáéôÝñù «éêáíïðïßçóç» ôçò åêðáéäåõôéêÞò åðßôåõîçò èá ð Áêïëïýèùò áõôïý ôïõ óêåðôéêïý. Óõíåðþò. Ýíá óçìáíôéêü ðñüâëçìá åßíáé ôï ðþò áêñéâþò áõôÝ Ç ëéìðåñáëéóôéêÞ èåþñçóç ðñïÝêõøå åêôåíþò ùò áíôßäñáóç óôç áíôßóôïé÷Þ ôçò ÌáñîéóôéêÞ èåþñçóç. 5 åéäéê. ü÷é ìüíï éó÷ýåé áëëÜ ìÜëëïí åßíáé óõíåðÞò ìå ôï âßùìá ôçò åêðáé Ç ðáñáäï÷Þ ôïõ Boudon ãéá ôç èåùñßá ðåñß ôïðïèåôÞóåùí ôùí öéëïäïîéþí ó÷åôßæåôáé åðïìÝíùò ìå ô Óå êÜèå ðåñßðôùóç. ùóôüóï. áí êáé ïé èåùñßåò «ðïëéôéóìéêÞò» åìðíåýóåùò -ðáñÜ ôï «íüìéóìÜ» ôïõò. Goldthorpe åß÷áí ðåñéãñÜøåé ôçí ðåñßðôùóç ôçò ÓõãêåêñéìÝíá ðñïò ìéá ôÝôïéá èåùñçôéêÞ áíÜðôõîç êáé êñéôéêÞ -óôï ðëáßóéï ôïõ åñåõíçôéêïý ðñïã Áíáóêïðþíôáò ôï äÝêáôï Ýíáôï êáé ôïí åéêïóôü áéþíá äéáêñßíïíôáé äýï åõñýôáôá èåùñçôéêÜ ñåýìáô Ãéá ôïí Ìáñî êáé ôïõò ïðáäïýò ôïõ. Heath êáé Ridge (1980: Êåö. ôï êñßóéìï åñþôçìá åßíáé öõóéêÜ áõôü ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ . ï Boudon åíäéáöÝñåôáé êõñßùò íá áðïäåßîåé üôé üóï åðåêôåßíïíôá Ïé ðñùôáñ÷éêÝò åðéäñÜóåéò ìðïñïýí óôçí ðñáãìáôéêüôçôá íá êáôáíïçèïýí åõñýôåñá ìå Üëëåò ïðôéêÝ Ùóôüóï. Ç åðåîçãçìáôéêÞ ðñïóÝããéóç ðïõ Ý÷åé ïðüôå å Ìðïñåß íá ãßíåé åðïìÝíùò áðïäåêôü üôé ôÝôïéåò èåùñßåò óõìâÜëëïõí óçìáíôéêÜ óôçí åîÞãçóç ãéáôß Óå éó÷õñüôåñåò åêäï÷Ýò áõôÞò ôçò ðñïóÝããéóçò ãßíåôáé ìéá ðñïóðÜèåéá íá áíôéìåôùðéóôåß ç åí ëü ÅðéðñïóèÝôùò. åÜí êÜðïéïò åêëáìâÜíåé üôé ïé åêðáéäåõôéêÝò óôáäéïäñïìßåò óõíéóôïýí ìéá óåéñÜ ìåô Ãéáôß ëïéðüí áõôü íá ãßíåôáé êáô áõôü ôïí ôñüðï.

èá ìðïñïýóå íá éó÷ýåé üôé ïé åîéóùôéêÝò ôÜóåéò (ãéá ïéêïíïìéêÞ êáé êïéíùíéêÞ éóüôçô Åí óõíå÷åßá èá öáéíüôáí üôé ìéá éêáíïðïéçôéêþò åðáíáðñïóáíáôïëéóìÝíç ôáîéêÞ èåùñßá èá ðñÝðåé Óôéò ôñÝ÷ïõóåò ðåñéóôÜóåéò Ý÷ïõìå åðé÷åéñçìáôïëïãÞóåé üôé ï âáóéêüò ôçò óêïðüò ðñÝðåé íá åêëá . ïé ðñïêëÞóåéò ðïõ áíáêýðôïõí ðñÝðåé íá ãßíïõí áðïäåêôÝò åÜí ç åìðåéñéêÞ Ýñåõíá ðñüêåé ÌÅÑÉÊÁ ÓÕÌÐÅÑÁÓÌÁÔÁ Áм ÌÉÁ ÐÁÑÅÊÊËÉÍÏÕÓÁ ÐÅÑÉÐÔÙÓÉÁÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ Óôá ðñïáíáöåñüìåíá Ý÷åé äïèåß Ýìöáóç óôçí áíÜãêç åðáíáðñïóáíáôïëéóìïý ôçò ôáîéêÞò èåùñßáò Ýôó Óõíåðþò. 30) Ý÷åé ðñïôåßíåé üôé áõôÞ ç ôÜóç åðáõîÜíåôáé ùò áðïôÝëåóìá íá êáôáóôïýí Ìéá ðéï óçìáíôéêÞ èåþñçóç èá ìðïñïýóå íá åßíáé üôé -ìå ôéò áíïäéêÝò âéïôéêÝò óôáèåñÝò. óõìðåñáóìáôéêÜ óå áõôÞ ôç äéáôñéâÞ åßíáé åýëïãï íá áíáñùôçèïýìå ðüóï õðïó÷üìåíç èá ¼ðùò Ý÷åé ðáñáôçñçèåß áíùôÝñù.ÅðïìÝíùò. üðïõ ôá åñåõíçôéêÜ åõñÞìáôá Ý÷ïõí êáôáäåßîåé êáèïäéêÝò ôáîéêÝò ÊáôÜ ôï äéÜóôçìá 1930 ìÝ÷ñé 1970 êáé ßóùò êáé áñãüôåñá óôç Óïõçäßá ç åêðáéäåõôéêÞ åðÝêôáóç óõ ¼ðùò Ý÷ïõìå åðé÷åéñçìáôïëïãÞóåé áíùôÝñù. ï Gambetta ëáìâÜíåé áõôü ôï åýñçìá ùò åíäåéêôéêü ôïõ üôé ïé ãïíåßò êáé ôá ðáéäéÜ Äåí ðéóôåýïõìå üôé ç áíÜëõóç ôïõ Gambetta ãé áõôü ôï æÞôçìá åßíáé ôüóï áóöáëÞò êáé üôé âåâáß Óå êÜèå ðåñßðôùóç. äåí èá èÝëáìå åäþ íá óõãêëßíïõìå ìå ôçí ÜðïøÞ ôïõ ìüíï êáé ìüíï åîáéôßáò ôïõ óêåðô (1) üôé ïé ôáîéêÝò äéáöïñåôéêüôçôåò óôçí Üíïäï ôùí ðéï öéëüäïîùí åêðáéäåõôéêþí åðéëïãþí Ý (2) üôé ç óõíÝ÷éóç áõôþí ôùí äéáöïñïðïéïýìåíùí ðñïûðïèÝóåùí/ óõíèçêþí ìå ôçí ðÜñïäï ôïõ ÷ Ôï ðñþôï áðü ôá ðñïáíáöåñèÝíôá åðé÷åéñÞìáôá åßíáé áõôü ðïõ óõììåñéæüìáóôå êáé ìðïñåß íá áîéïë ÔÝôïéá åõñÞìáôá Ý÷ïõí ëçöèåß ìåñéêÝò öïñÝò ãéá íá êáôáäåßîïõí üôé ôá ðñïåñ÷üìåíá ðáéäéÜ áðü ë Ùóôüóï. ìðïñåß êÜðïéïò íá õðïèÝóåé üôé -âëÝðïíôáò ôçí ðáéäåßá óáí Ýíá åðåíäõôéêü áãáè ÅðéðñïóèÝôùò. ç ðåñáéôÝñù äéåõêñßíéóç áõôïý ðïõ áêñéâþò éó÷ýåé åìðåéñéêÜ Áðü ôç ìåëÝôç ôïõ ãéá ôç ëÞøç áðïöÜóåùí áðü ãïíåßò êáé ðáéäéÜ óôï Éôáëéêü åêðáéäåõôéêü óýóôçì Åíôïýôïéò ï Gambetta åãåßñåé ôï åñþôçìá ôïõ êáôÜ ðüóï áõôïß ïé äéáöïñïðïéïýìåíïé ðñïóáíáôïëéó Åí óõíå÷åßá. ôï ðñüâëçìá ðïõ áíáêýðôåé óôçí ðåñßðôùóç ôùí ôáîéêþí äéáöïñåôéêïôÞôùí ñßðôåôáé óå ì Áðü ôç ãåíéêÞ ôïðïèÝôçóç ðïõ Ý÷ïõìå õðïóôçñßîåé èá ðñïôåßíáìå ìéá åîÞãçóç ðïõ ìðïñåß íá óõíïø Ç ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÔÇÓ ÅÎÇÃÇÓÇÓ ÔÇÓ ÈÏÄ Óôç ëéìðåñáëéóôéêÞ èåùñßá ìßá áðü ôéò êýñéåò âÜóåéò ôçò ðñïóäïêßáò üôé ïé ôáîéêÝò äéáöïñåôéêü Ãéá íá îåêéíÞóïõìå õðÜñ÷åé ôï ðñïöáíÝò óçìåßï üôé áêüìá êé áí ôï ïéêïãåíåéáêü åéóüäçìá äåí áí Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ. ðÝñáí ôùí ðáñüìïéùí ðåñéóôáóéáêþí áðïäåßîåùí ÷ñåéÜæåôáé íá åîåôáóôïýí ôá áðïôåëÝóìáôá Ðñþôïí. óå áõôÞ ôç äéáôñéâÞ ðñïôåßíåôáé ìéá åíáëëáêôéêÞ -Þ óå êÜèå ðåñßðôùóç ç ðñüóèåôç. Westergaarda êáé Resler. ç ôÜóç ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç óõó÷åôßæåôáé óå ïñéóìÝíåò ðåñéðôþóåéò ìå ôçí Èá Þôáí óßãïõñá ðñþéìï íá éó÷õñéóôïýìå üôé ç áõîçìÝíç éóüôçôá óôç Óïõçäßá Ý÷åé óôçí ðñáãìáôéê ÐñÜãìáôé. ïé «êáëýôåñåò áãïñÝò» ãéá ôá ÅðéðëÝïí. ç ìåéùôéêÞ åðßäñáóç ôùí åîüäùí áðïôåëåß óßãïõñá ìÝñïò ôçò åîÞãçóçò ôçò áíÜðôõîç Ìéá ðåñáéôÝñù âÜóç ôïõ ëéìðåñáëéóôéêïý ïðôéìéóìïý áíáöïñéêÜ ìå ôç ìåßùóç ôùí ôáîéêþí äéáöïñåô Ùóôüóï. èá öáéíüôáí ðéèáíüí üôé óôç Óïõçäßá ïé éäéáéôÝñùò áíåðôõãìÝíåò êïéíùíéêÝò ðïëéô Ùóôüóï. ïé äéáöïñÝò Ý÷ïõí åðßóçò óõíå÷ßóåé (âë. áñêåôÜ åêôåíÞ åñåõíçôéêÜ åõñÞìáôá åßíáé Þäç äéáèÝóéìá ãéá íá êáôáäåßîïõí üôé êáôÜ ô ÅðéðñïóèÝôùò. áýîçóçò ôùí åðéðÝäùí êáôáíÜëùóçò Þ åêðáé Äåýôåñïí.÷.ðåñéóó Áíáöåñüìåíïé ôþñá óôéò ïéêïãÝíåéåò ôùí ëéãüôåñï ðëåïíåêôéêþí ôÜîåùí ç èåùñçôéêÞ ðñïóäïêßá ðñÝ ¼óïí áöïñÜ óôéò ïéêïãÝíåéåò ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò. óôçí ðåñßðôùóç ôçò åêðáéäåõôéêÞò åðßôåõîçò ðïõ Ý÷ïõìå åðéêåíôñùèåß -áêñéâþò ìå ôéò å ÅðïìÝíùò. ãéá Üëëç ìéá öïñÜ Ý÷ïõìå ôçí ðåñßðôùóç üôé -áí êáé ç ëéìðåñáëéóôéêÞ åðé÷åéñçìáôïëïãßá Ãéá ðáñÜäåéãìá. åÜí ôüôå ïé ôáîéêÝò äéáöïñåôéêüôçôåò ãåíéêþò óõíå÷ßæ ÐñÜãìáôé. ãéá ðáñÜäåéãìá. ë. åßíáé óçìáíôéêü íá ãßíåé áðïäåêôü üôé -óôçí ðåñßðôùóç ôùí ðáéäéþí ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé á Ï Boudon èá Þèåëå åäþ íá áíáëýóåé ôçí «êïéíùíéïëïãéêÞ» êáèþò åðßóçò êáé ôçí «ïéêïíïìéêÞ» èåþñ Åíôïýôïéò. õðÜñ÷åé ìéêñÞ Ýíäåéîç ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò. åöüóïí ç êñáôéêÞ õðïóôÞñéîç ãéá ôçí ðáéäåßá äåí ðåôõ÷áßíåé óôç ìåßùóç ôùí ôáîéêþí ä Óõíïøßæïíôáò. 19 Èá ðñÝðåé íá óçìåéùèåß åðßóçò ó÷åôéêÜ üôé ïé äçìüóéåò åðéäïôÞóåéò ãéá ôçí ðáéäåßá äåí «óôï÷åý ÅðïìÝíùò. ìðïñåß íá õðÜñ÷åé åëÜ÷éóôç áìöéâïëßá üôé ïé äéáêõìÜíóåéò óôá åéóïäÞìáôá Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ. ÊáôÜ ôçí åîÞãçóç ôçò ó Äåí èá åßíáé áóöáëþò åýêïëï íá ðáñá÷èïýí áðïäåéêôéêÜ óôïé÷åßá ðïõ èá åðÝôñåðáí ôçí êáôáêýñùó Ùóôüóï. ôï Ýñãï ôïõ Gambetta üíôùò áîßæåé ãéá ôï üôé êáôÝäåéîå ôïí ôñüðï ìå ôïí ïð Ôï âáóéêü åìðåéñéêü æÞôçìá ðïõ ðñïêýðôåé ìðïñåß íá äéáôõðùèåß ùò åîÞò.åñìç ¼óïí áöïñÜ óôï äåýôåñï åðé÷åßñçìá. üìùò. ìðïñåß íá áíáìÝíåôáé íá äßäïõí óõ÷íüôåñá ðáñüìïéá åíèÜññõíóç êáé ìå ìéá áõîáíüì Óôçí ðåñßðôùóç ôùí ãïíéþí-åðáããåëìáôéþí ðáñï÷Þò õðçñåóéþí ìðïñåß ôüôå íá åßíáé áíáìåíüìåíï üô Ï Boudon (1974: ó.

R. êáé Goldthorpe. Óôïê÷üëìç: Carlsson. 1992 The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies. O. Bourdieu P. Leca (åðéì. Ëïíäßíï: Routledge. 1985 Making Sense of Marx. C. Jonsson (åðéì. êáé Tham. êáé Shavit. A. Sociology of Education 68: 187-204. Bowles S. Boulder: Westview Press. Grading and Streaming of Students'. êáé Passeron. G. Barry B. Birnbaum êáé J. R. Durut-Bellat. êáé Êjellstr?m. Bourdieu P. Princeton: Princeton Uni. Boulder: Westview Press. Lowe (åðéì. 47-64. Erikson êáé J. ÍÝá Õüñêç: Wiley. Arum. Cambridge: Cambridge University Press. Jean Flo nthony Heath. êáé Mingat A. Elster J.) Kno dge.. óôï R. M. Princeton: Princeton Universi ty Press.Ett Saat att till vara Begavningsreserven . 1992 De l 'orientation en fin de cinqu ieme au fonctionnement du college. Ðáñßóé: Åditions de Minuit. óôï R . Erikson êáé J. 1971 The Sociology of Education (2ç åêä.versity Press. óôï R. . O. 1987 'Economic Resources'. 1991. The Social Democratic Image of Society. 1989 'How do French Junior Secondary Schools Operate? Academic Achievement. Öëùñåíôßá. Economists and Democracy. Y. Robert Erikson. R. 'Transitions to Work: Results from a Longitudinal Study of Young People in Four British Labour Markets'. 1996 'Can We Account for the Change in Inequality of Educational Oppo rtunity?. H. üðùò Ý÷ïõìå äåé ìÝ÷ñé ôþñá ìéá ôÝôïéá èåþñçóç åðßóçò êáëåßôáé íá åîçãÞóåé ôéò äéåñ ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ * Åõ÷áñéóôïýìå ôïõò Anthony Atkinson. Erikson R.S. O.) Can Education Be Equalized? The Swedish Comparative Perspective. 1970 on. 1994 'Avkastingen pa Utbildning i Sverige 1968 till 19 91. Arum. Ëïíäßíï: Batsford. Erikson R.. J. 1967 The American Occupational Structure ÍÝá Õüñêç: Wiley.. 3 Dijon: Presses de l'Universite de Bourgogn e.ó. êáé Mingat. Selen. Jonsson (åðéì. Janne Jonsson. 1978. A. Óôïê÷üëìç: Carlsson. Individual Interests and Collective Action. Education êáé Cultural Change.O. J. Richard Breen. Óôïê÷üëìç: Statents Offentliga U .ó. êáé Jonsson. Walter Muller êáé Adam Swift ãéá ôá ðïëý âïçèçôéêÜ ó÷üëéÜ ôïõò ó ÂÉÂËÉÏÃÑÁÖÉÁ Aberg. Bynner J.-C. J.).) 1994 Sorteringen i Skolan. 1985 Politics Against Markets.) Individualsim. Jarousse.(åðéì. . . M. Ëïíäßíï: Tavistock. M.. 1986. Cambridge: Cambri dge University Press. Ekonomis k Debatt 22: ó. H. Coleman J. Mil on Keynes: Open University Press. European University Institute School-to-Work Conference. 1995 'Secondary Vocational Education and the Transition from School to Work'. 1993 Ursprung och Utbildning. K Brown (åðéì..(åðéì. O. óôéò R. Erikson êáé Riberg (åðéì Transition. Durut-Bellat. Banks. Ëïíäßíï: Routledge.) 1996 Can Education be Equalised? The Swedish ase in Comparative Perspective. êáé Hout. Opportunity and Social Inequality. J. Bj?rklund. European Sociological Rewiew 5 : ó. Ïîöüñäç: Clarendon Press.) Making Their Way. D.. Tïì. 1970 Sociologists. Esping Andersen. óôéò P. Andre Beteille. Erikson R. Ëïíäßíï: Collier-Macmillan. . 1976 Schooling in Capitalist America.Åíôïýôïéò.M êáé Duncan.) Sorteringen i Skolan.1994 Okade Loneskillnader . ó. 1973 'Cultural Reproduction and Social Reproduction'. Boudon R. H. Ashton êáé G. -1990 'Individ ism and Holism in Social Sciences'. 1974 Education. J. Cambr bridge University Press.ó.-P. 1995 'The Early ReturTnsh:e Transition from School to Work in t he United States'. Castles F. Ïîöüñäç: Clarendon Press. êáé Gintis. D .1990 The Three Worlds of Welfare Capitalism. 116-52. Blau P. 581-94.'.

J. óôïõò E. Gambetta. êáé Ridge. C. Butler (åðéì. Sociology 26: ó. D. Goodin. 1987 Were They Pushed or Did They Jump? Individual Decision Mecha nisms in Education. Economy êáé Society. Furlong. A. Halsey. M. Smelser (åðéì. êáé Trends óôéò Swedish Wage Dispersion. Bendix êáé S. 1992 'The Promising Future of Class Analysis: A Response to Recent Critiq ues'.1996â 'The Quantitative Analysis of Large-Scale Data-Sets and Rational Action Th eory: For A Sociological Alliance'. J. A..ó. C. Ïîöüñäç: Clarendon Press.ó. . Jonsson (åðéì.1993 'Persisting Inequalities óôéò Sweden' óôéò Y. S. 1992 Growing Up in a Classless Society? Eäéìâïýñãï: Edinburgh University Press. êáé Zavalloni.. H. . 1993 Income Inequality Trends in the 1980s: A Five Country Compariso n' l Acta Sociologica6 36: 47-62. Hyman. Class êáé Mobility: A Critique of Liberal and Marxist Theories of Long-Term Social Change' óôïõò H. Haferkamp êáé N. . D . Goldthorpe..) Social Change êáé s.) 1984 Order and Conflict in Contemporaty Capitalism. Glencoe: Free Press. British Journal of SoGioloS1 44: 213-247. J. 1973 'Socioeconomic Background and Differential Returns to Education'. Cambridge: Cambridge Universi ty Press.Featheman. Jonsson.-P. Swedish Institute for Social Research. Gender êáé Educational Attainment óôéò Sweden Gennany êáé ÌåãÜëç Âñåôáíßá' R. Cambridge. M. . D. NÝá Halsey. J.) 1983 The Microfoundations of Macrosociology. Cambridge: Cambridge University Press. 1954 'The Value Systems of Different Classes'. M. O. R. M. 1987 Not Only the Poor: The Middle Classes and the Welf are State. 1982 'On the Service Class: its Formation and Future' óôïõò A. 1993 'Social Class êáé Educational Attainment óôéò Historical Perspective'. Hollis. .I. 1976 Social Limits to Growth.) Social Change êáé Moder niversity of California Press. 1980 Origins and Destinations Ïîöüñäç: Clarendon Hauser. Taubman (åðéì.S tock- holm: Institutet for Social Forskning. 1964 Ambition êáé Social Class: A Respecification'.1996ã 'Rational Action Theory for Sociology'. 403-28. J. 1990 'Class êáé the Socialisation of Children: Constancy. O.) Does College Matter? NÝá Õüñêç: Acad Hechter. Turner (åðéì. C. Boulder: Westview Press. J.J. Óôïê÷üëìç. Sharrita nd H. . Status êáé Power. H. . êáé Payne. Floud.) 1961 Education. Ëïíäßíï: UCL Press. Jonsson. W. Jonsson.1996á 'Class and Politics in Advanced Industrial Societies' óôïõò D. êáé Le Grand. êáé Miller. Lerner êáé M. A. (åðéì.1995 'A Note on the Differential Incentive to Continue on to Higher Education' . 1996 'A Half Century of Increasing Educationa l Openness? Social Class. F. Giddens êáé Mackenzie (åðéì. H. 1988 Utbildning. Mills. . J. M. S. Trade Union Ideology. 1991 'Market Forces.1995 'The SeIvice Class Revisited' óôïõò M. Fritzell. L. J. . Philadelphia: Temple Press.) Class. Erikson & J. Keller. Chance or Irrelevance?'. óôïõò L. 1-18. Lee êáé B. Solmon êáé P. êáé Mills. O. European Sociologica Review 12: ó.) PersistenItn equalityC: hanging Educational Attainment óôéò Thirteen Countries. Goldthorpe. F.) Child Development in Life-Span Perspective.) Social Class and the Division of Labour. Hetherington. C. E. Savage êáé T.(åðéì.1987 Social Mobility and Class Structure in Modern Britain (2ç åêä. A. . J. Lipset (åðéì. Blossfeld (åðéì. ll. C. êáé Anderson. K. O. J. 1977 Models oJ Man. Mass. 381-400.). Cambridge: Cambridge University Press. Ëïíäßíï: Allen and Unwin. Hirsch.1992 'Employment. Perl ter (åðéì. (åðéì. C. A.(with Llewllyn.: Hatvard University Press. H. êáé Spenner. A. H. Hibbs. M. R. Social Reproduktiono ch Social Skiktning. Hillsdale: Erlbaum. Ëïíäßíï: Longmans. R M.) Conflicts over Class. Nuffield College Ïîöüñäçò. Social Forc es4 3: 5S70. M. G. Ïîöüñäç: Clarendon Press. Acta Sociologica3 4: 8> 102. Heath. óôéò R.) Can Education be Equalisedt The Swedish Case óôéò Comparat Perspective Boulder: Westview Press. J.

W. Oslo: Noaregian University Press. The Public Interest. . 1981 'Change êáé Stability óôéò Educational Stratification'. Sewell.ó. I. P.R .) 1990 Povert. J. Economica 48: ó. Sociolog2zy7 : 25>58. 1981 'Class Inequality óôéò Education: Two Justifications. Revue Economiqu2e6 : 587-64. Mass. C. BritishJ ournal of Sociology4 1: 29-54. J. C. Pearson.KEÉT. L. Pissarides. 1981 'The Weakest Link óôéò the Chain?' Some Comments on the Marxist Theory of Action' Researchin the Sociology of Workl:435-81. D. Annual Reviewof S ociology13 : 1-28. One Evaluation but No Hard Evidence'. C. Ïîöüñäç: Clar ress. Cambridge7 Mass. 1991 The Impact of Time: Childhood. J. E. Harbison. M. 1983 The Future of Industrial SocietiesC. H. KEÉT.: Harvard University Press. Rothschild (åðéì. 1975 Class in a Capitalist Society. Laumann (åðéì. Wadsworth.. Specified Ignorance êáé Strategic Research Materials'. ew York:H arvester-Wheatsheaf. Cambridge. R.) êáé Achievement óôéò American Society New York: Academic Press. American Sociologica l Bview4 6: 7247. 1990 The Political Theoty of Swedish Social DemocracyO.: Hanlard Univers ity Press. ambridge. Westel-gaasdJ. Persson. óôéò E. Clotfelter êáé M. A. British Journal of Sociology : 182-201. 1979 The D istributionof Incomein Sweden 192s1976. A 1973 Industrialisma nd Industrial Man (2nd åðéì. C. Lockwood. MuIphy. . H. Westview Press. êáé Myers. H. Ëïíäßíï. Manski. (åðéì. êáé Resler. M. R M.. Y. êáé Hauser. Petit. Treiman.1988 Unemployment êáé Early School Leaving'. 1993 'Does Class Analysis without Class Theoly have a Promising Futu re? A Reply to Goldthorpe êáé Marshall. Economical 6: 435-39. Dunlop. L. 1979 'Socioeconomic Background. Cambridge: Cambridge University Pres s. Inequalit êáé IncomeD istributionin ComparativPee rSpective N. 1977 The Inequality of pay. Ïîöüñäç: Clarendon Press. Óôïê÷üëìç: Stausaka Centralbyran. M. R. 1989 'Choice at Sixteen'. Featherman (åðéì. J. D. Indianapolis: Bobbs Merrill. oulder. Papanicolaou. L. (åðéì. Histoty êáé Adult Life. M.J.1990 'A Most Respectable Prejudice: Inequality óôéò Educational Research êáé Policy'. SpAnt. T.. êáé Smith. T. Óôïê÷üëìç: Swedish Institute for al Research Taylor. 345Sewell. M. Micldewnght. êáé Psacharopoulos. (åðéì. F. C. G. H. J.) Studies of Supply and Demandin Education Chicago: University of Chicago Press. 1992 Solidarity êáé Schism.).-P. Hauser êáé D. êáé Blossfeld. Miblelewright J. Pahl. M. (ed ) 1988 Rationality êáé Revolution. J. Archivese uropeennedse sociologie. 24849. Institute for Fiscal Studies. M. Olson. D. Ëïíäßíï: Heinemann. 1972 'Explaining Educational Choice'.2 8 Summer: 6S81. óôéò W. O. R. 1976 'Causes êáé Consequences of Higher Education: Models of the Status Attainment Process'. . 1965 The Logic of Collective Action.) 1993 PersistentI nequality:C hangingE ducational Attainmenti n ThirteenC ountriesB. K 1987 'Three Fragments from a Sociologist's Notebook: Establishing t he Phenomena. xford: Claren don Press. T. 1987 Det Svenska Klassawhallet. . 1970 'Industrializationa nd Social Stratification'. Ïîöüñäç: Ïîöüñäç University Press. Mare.: HaIvard Univer sity Press. Mass. Tilton. óôéò C. Phelps Brown. 1972 'Education êáé Economic Inequality'. Shavit. Thurow. H. Economica5 6: 2>39. 1975 SRendement de l'enseignement superieur et origine sociale'.) ial Stratifc ation: Research êáé Theotyf or the 1970s. O'Higgins. S. Sociolog6y: 255-66. C. T. Smeeding. 1993 'Adolescent Econometricians: How do Youth Infer the Returns t o Schooling?'. M. 1981 'Staying on at School óôéò Englêáé êáé Wales'. H. R. Vogel. F. Merton. êáé Rainwater. Lane. Schooling êáé Monet ary Rewards in the United Kingdom'.) 1990 GeneratingE quality in the WelfareS tate:t he SwedishE xperienc e. E. 1960 'The "New Working Class"' .

1977 Learning to Labour. P. Farnborough: Saxon House.Willis. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.