Cuprins

CUPRINS

Abrevieri I. ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE ŞI PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE 1. Achiziţii Publice. Nulitate. Neîndeplinirea obligaţiei de publicare a anunţului de participare în Monitorul Oficial al României

p. 13

p. 15 p. 18

2. Contestaţie la documentaţia de atribuire. Dovada notificării autorităţii contractante asupra înaintării contestaţiei către Consiliu. Serviciu de utilitate publică. Legislaţie aplicabilă. Neconcordanţa dintre valoarea estimată reală şi cea indicată în anunţul de participare. Definirea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice. Principiul recunoaşterii reciproce. Eliminarea certificării 3. Nulitatea plângerii. Suspendarea procedurii rămasă fără obiect. Contestaţie împotriva documentaţiei de atribuire. Inadmisibilitate. Proceduri speciale de delegare de gestiune a serviciilor publice. Inaplicabilitatea procedurii de soluţionare prevăzută de art. 266 şi urm. din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 4. Contestaţie la documentaţia de atribuire. Nulitatea plângerii. Nerespectarea de către autoritatea contractantă a criteriului de selecţie. Consecinţe. Nesolicitarea de clarificări. Consecinţe. Neconformitatea ofertei 5. Contestaţie formulată împotriva anunţului de participare şi a documentaţiei de concurs. Continuarea procedurii de atribuire prin modificarea documentaţiei de concurs. Tardivitatea contestaţiei împotriva anunţului de participare. Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor 6. Lipsa menţiunilor obligatorii din Raportul de evaluare. Consecinţe. Respectarea principiului transparenţei. Judecarea cu celeritate a cauzei de către C.N.S.C. Dispunerea din oficiu de către C.N.S.C. a remedierii încălcării prevederilor legale. Nerespectarea termenului legal de publicare a anunţului de participare

p. 34

p. 54

p. 59

p. 65

5

Respectarea cadrului procesual creat prin plângere p. Inadmisibilitate-consecinţe. Comunicarea contestaţiei în întregul ei. Cerinţele esenţiale de securitate. 136 6 . Casare doar dacă nu se poate dispune modificarea hotărârii 12. 118 p. Principiul tratamentului egal. ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE p. Cadrul procesual II. EVALUAREA ŞI STABILIREA OFERTELOR CÂŞTIGĂTOARE. Consecinţe 10. Descalificare pentru neîndeplinirea cerinţelor solicitate în Fişa de date a achiziţiei referitoare la experienţa similară p. Susţinerea capacităţii tehnice şi profesionale a ofertantului − instituţia susţinătorului. 126 p. Consecinţe. 74 8. SELECŢIA ŞI CALIFICAREA CANDIDAŢILOR/OFERTANŢILOR. Depăşirea valorii estimate 11. Nepronunţarea Consiliului pe fondul contestaţiei. Lipsa unui certificat specific privind calitatea pentru producător. Cerinţele minime de calificare. Definirea specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale-ofertă inacceptabilă. Neformularea unei contestaţii la documentaţia de atribuire. Limitarea accesului egal la procedura de atribuire prin specificaţiile tehnice impuse. Nerespectarea obligaţiei de transmitere de îndată a unei copii a contestaţiei către autoritatea contractantă. Forma produselor ofertate. Declaraţia societăţii ofertante în sensul că produsul său se încadrează în anumite caracteristici. Certificarea sistemului de management al calităţii pentru produsul finit. Echipament pentru agrement. Respectarea specificaţiilor tehnice ca cerinţe minime impuse de către autoritatea contractantă în analiza ofertelor. 93 p. Dovedirea situaţiei economice şi financiare. Valoare juridică 13. Necercetarea fondului cauzei.Culegere de practică judiciară în materie de achiziţii publice p. Suspendarea de drept a desfăşurării procedurii. Modificarea condiţiilor de atribuire a contractului. Conexarea contestaţiilor formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire-consecinţe. Completarea ulterioară a documentaţiei. 70 7. 77 9. Certificat de conformitate tip. Definirea specificaţiilor tehnice în caietul de sarcini. Declararea ca neconformă a ofertei.

172 p. Ofertă declarată inacceptabilă. 154 p. Limite 19. Prezentarea unui dosar incomplet. Competenţa materială a instanţei. Tardivitatea contestaţiei împotriva documentaţiei de atribuire 18. Oferă inacceptabilă. Solicitarea de precizări şi lămuriri 22. Îndeplinirea condiţiilor de certificare. Experienţa similară.Cuprins 14. Neîndeplinirea cerinţei minime de calificare a experienţei similare. Îndeplinirea condiţiei de eligibilitate cerută de către autoritatea contractantă prin participarea cu o scrisoare de garanţie diminuată cu 50% 20. Excluderea ofertantului pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor. Experienţă similară 16. Tardivitatea contestaţiei formulate împotriva documentaţiei de atribuire 21. Îndeplinirea cerinţelor de calificare. 175 p. Ofertă neconformă. 190 7 . Oferta inacceptabilă. Îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară. Susţinerea capacităţii tehnice şi profesionale a ofertantului de către altă persoană. Procedura judiciară de soluţionare a contestaţiilor. 166 p. 187 p. taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat. Compensarea 17. Documente de autorizare şi omologare solicitate pentru categoria de serviciu contractată 15. 181 p. Neîndeplinirea cerinţelor impuse de autoritatea contractantă. Certificare aferentă unui alt domeniu de activitate 24. Conformitatea ofertei cu cerinţele exprese ale documentaţiei de atribuire. Ofertă declarată inacceptabilă. Conflictul de legi în timp. 183 p. Certificatul de atestare fiscală. Descalificarea ofertantului Consorţiu pentru neîndeplinirea condiţiei încheierii şi îndeplinirii a cel puţin unui contract privind furnizarea de produse şi servicii similare. Ofertă depusă după ora limită de depunere a ofertelor. Implementarea unui sistem de management al calităţii. Respingerea ofertei ca inacceptabilă. Certificat pentru echipamente în care se includ şi categoria de echipamente contractate p. Anularea deciziilor de respingere ca inacceptabilă a ofertei. 169 p. 150 p. Tardivitatea contestaţiei la documentaţia de atribuire 23. 179 p. Licitaţie deschisă.

Obiectul contestaţiei. Încălcarea principiului tratamentului egal. 223 p. Dovada existenţei disponibilului financiar. Excepţia nulităţii plângerii. Ofertă cu un preţ neobişnuit de scăzut. Descalificarea unui ofertant care nu îndeplineşte condiţiile impuse prin caietul de sarcini 35. 200 p. Contestaţie împotriva documentaţiei de atribuire şi a caietului de sarcini. 231 p. Nulitate. Criteriu de comparaţie. Definirea specificaţiilor tehnice 33. Caracterul cert. Criterii de evaluare şi atribuire 26. Oferta inacceptabilă. Clarificări. Adresă a autorităţii contractante prin care a răspuns la clarificări. Dovedirea cerinţei minime obligatorii de calificare a lipsei litigiilor de o anumită valoare în ultimii 5 ani. Îndeplinirea condiţiilor minime de calificare. Îndeplinirea condiţiilor minime de calificare. 249 p. Refuzul autorităţii contractante de a răspunde la solicitarea privind comunicarea valorii estimate a lucrării 36. Obligaţia solicitării de precizări contestatorului. Finalizarea procedurii. Preţ neobişnuit de scăzut. 30. Consecinţe. Suspendarea procedurii de atribuire. Limitele contestaţiei. Contestaţie inadmisibilă.Culegere de practică judiciară în materie de achiziţii publice p. Nemotivare. Inadmisibilitate. Solvabilitate patrimonială 27. 2004/18/CE din 21 decembrie 2004. 252 8 . Obiectul contestaţiei prin raportare la motivele din contestaţie. Contestaţie lipsită de obiect. 246 p. Contradicţia normei interne cu prevederile Directivei nr. 204 p. Reprezentare specială în Comisia de evaluare 31. Participarea la procedura de licitaţie într-un Consorţiu. Momentul solicitării clarificărilor 32. Principiului transparenţei. Analiza ofertelor p. Nedepunerea declaraţiei în formă autentică 28. 194 p. 212 p. Inadmisibilitate. 29. Limitele jurisdicţiei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Cerinţe minime de calificare. 197 25. Ofertă inacceptabilă. 219 p. 192 p. Calitatea procesuală pasivă a câştigătorului licitaţiei. Ofertă neconformă. Principiul preeminenţei dreptului comunitar. Obligaţia de a solicita ofertantului în scris detalii şi precizări 34. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

C. Limitele jurisdicţiei administrative.C. Calitatea procesuală pasivă a comisionarului.N.Cuprins 37. Limitele instanţei în analiza procedurii de atribuire. Anularea procedurii de achiziţie. 262 p. respectiv ca neconforme. Suspendarea procedurii de atribuire 38. Participarea la procedura de licitaţie într-un consorţiu 39. Îndeplinirea condiţiilor minime de calificare. 339 9 . Oferta inacceptabilă. detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă. Procedura prealabilă. Calitatea procesuală pasivă a UM-urilor.S. Competenţa C. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute limitativ de lege 40. 314 p. Motivarea în fapt şi în drept a deciziei autorităţii contractante 44. Calitatea procesuală activă a ofertantului câştigător. Nerespectarea obligaţiei de răspundere la solicitarea de clarificări şi de motivare a actului administrativ. Termene imperative prevăzute de procedura de licitaţie p. Anularea procedurii de către autoritatea contractantă. 305 p. 280 p. Calitate procesuală pasivă. Limitele jurisdicţiei. Act administrativ. 271 p. Reevaluarea ofertelor 41. 275 p. Comunicarea rezultatului procedurii. 260 p. Achiziţii publice. Tardivitatea contestaţiei împotriva specificaţiilor tehnice 43. Calitatea procesuală pasivă a C. Calitatea procesuală pasivă a câştigătorului licitaţiei. Competenţa funcţională a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.N. Descalificarea unui ofertant. Depăşirea atribuţiilor puterii judecătoreşti. 1 Soluţionarea contestaţiilor 42. Anularea procedurii de către autoritatea contractantă. CONTENCIOSUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE III. 285 p. care nu a fost parte în procedura administrativ-jurisdicţională.S. Preţ aparent neobişnuit de scăzut. Precizarea obiectului contestaţiei. Consecinţe III. Încălcarea principiului liberei concurenţe. Obiectul contestaţiei prin raportare la motivele din contestaţie. Calitate de autoritate contractantă. Încălcarea principiilor nediscriminării şi dreptului la apărare 45. Consecinţa respingerii celor două oferte ca inacceptabile.

348 p. Contestaţia administrativă depusă la C. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 351 p. Descalificarea ofertei.S. 19/2009. 383 p.S. 343 46. Crearea unei situaţii mai grele în propria cale de atac. Natura juridică a deciziei C. 358 p. Inadmisibilitatea unor cereri în procedura administrativ jurisdicţională p. Caracterul scris.C. Renunţarea contestatorului la contestaţie după pronunţarea deciziei C. 369 p. Criterii de calificare şi selecţie. Asociaţie profesională fără scop lucrativ sau patrimonial înfiinţată în condiţiile Legii nr. Caracterul obligatoriu al deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă nr. Procedura de soluţionare a plângerii. Plângere formulată ulterior. Lipsa punctului de vedere asupra contestaţiei formulat de autoritatea contractantă. Îndeplinirea cerinţei de calificare 49.N. Punctul de vedere al ANRMAP. 375 p. Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor. Ofertă iniţial declarată inacceptabilă şi apoi neconformă 51. Calitatea procesuală pasivă a C.S. Susţinerea financiară a unei/unor terţe persoane. Obiectul achiziţiei 54. Limite.C. Calitatea procesuală activă 47.N. Soluţionarea contestaţiei pe excepţie. Ofertă neconformă 52.N. Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a C. Respectarea principiului dreptului la apărare şi al contradictorialităţii.N. Remedierea din oficiu a încălcărilor prevederilor legale cu privire la actul atacat 50.C. 355 p. Contestaţie lipsită de obiect.C.Culegere de practică judiciară în materie de achiziţii publice p. Ofertă inacceptabilă 48. 287 din Ordonanţa de Urgenţă nr. Contestaţie împotriva documentaţiei modificate. Legătură de cauzalitate. Încălcarea principiilor contradictorialităţii şi respectării dreptului la apărare.C. se modifică sau se sting raporturi juridice.C.S. Soluţionarea contestaţiei de către C. Daunele materiale şi morale. Modul de constituire a juriului. Ofertă/candidatură comună depusă de un grup de operatori economici. Comunicarea nu este un act prin care se nasc. 387 10 .S.N. 21/1924. 34/2006 53. Excepţia lipsei de interes şi excepţia lipsei calităţii de reprezentant în formularea plângerii. Procedura de soluţionare a contestaţiilor în faţa Consiliului. Inadmisibilitate. Sesizarea din oficiu. Procedura în faţa Consiliului.N.S.

419 p. Excepţia necompetenţei teritoriale. Lipsa personalităţii juridice 62.S. Plângere depusă direct la instanţa de judecată. Comunicarea plângerii şi a înscrisurilor doveditoare.N. Contestaţie promovată de asociaţie prin lider de asociaţie. Nelegalitate. Anularea raportului de atribuire. Încheierea contractului de achiziţie. 2 Soluţionarea litigiilor având ca obiect achiziţiile publice în instanţă 60.N. Ofertă inacceptabilă. 393 p. Calitatea de autoritate contractantă. Efectele deciziei C. Nulitatea contestaţiei. Excepţia de netimbrare a plângerii.N. Neconformitate 64. 421 p.C. Nulitatea contestaţiei. Non reformatio in pejus 57. Taxele judiciare de timbru în materia achiziţiilor publice. Calitate procesuală activă 59.S. Decizie Curtea Constituţională 63. 417 p. 407 p. Nerespectarea obligaţiei de înştiinţare privind formularea contestaţiei. Calitate procesuală pasivă. Ofertă alternativă nepermisă de Fişa de date a achiziţiei. 423 p. Solicitarea de clarificări. Lipsa mandatului. Caracterul scris. 398 p. Excepţiile − motivele de ordie publică. Audierea părţilor. Excepţia lisei de interes. 405 p. 414 III. Consecinţe 56. Consecinţe. Operaţiuni similare. Nulitatea absolută a deciziei C. Contestaţie formulată anterior încheierii contractului de achiziţie. Dispoziţii speciale 61. Obligarea autorităţii contractante de a duce la îndeplinire măsurile impuse. 428 p.Cuprins 55.C. 432 11 . şi trimiterea cauzei la Consiliu pentru soluţionarea contestaţiei. Soluţionarea contestaţiei pe excepţie 58. Suspendarea procedurii de atribuire. Excepţia de tardivitate a contestaţiei. Tardivităţii formulării plângerii p. Inadmisibilitate. Aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. Nulitatea plângerii. Procedura în faţa C.S. Inadmisibilitate. Excepţia tardivităţii introducerii a contestaţiei 65. Descrierea produselor achiziţionate în documentaţie.C. Îndeplinirea condiţiilor cumulative p.

Menţinerea suspendării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică până la data soluţionării definitive a contestaţiilor. 483 12 . Competenţă 67. Inadmisibilitate. 470 p. Îndeplinirea condiţiilor cumulative INDEX p. Ordonanţă preşedinţială. Obligaţia C. Analiza legalităţii şi temeiniciei actului de desemnare a câştigătorului 70. Achiziţii publice. 453 p.C. Necomunicarea încheierii cu caracter interlocutoriu. Caz temeinic motivat 74. Modificarea obiectului acţiunii. Contestaţie inadmisibilă 75. Contracte de servicii care nu intră în sfera de aplicabilitate a Ordonanţei de Urgenţă nr. Plângere formulată împotriva hotărârii autorităţii contractante de atribuire a contractului direct în faţa instanţei de contencios administrativ. Revocarea suspendării şi continuarea procedurii de atribuire. Competenţă. Prima zi de înfăţişare. 448 p. 436 66. 477 p.S. Capacitatea de drept administrativ a primăriei. Calitatea de autoritate contractantă. Suspendarea deciziei C. de a indica procedura aplicabilă 72. 438 p. Vătămare 71. Suspendarea procedurii de atribuire. Licitaţie pentru concesionări şi încheieri de terenuri organizată în baza hotărârii Consiliului Local. Măsură provizorie. Putere de lucru judecat. Completarea cu dreptul comun. Suspendarea procedurii de atribuire. Licitaţie organizată în baza unor dispoziţii speciale. Procedură de achiziţie începută sub legea veche 68. Nerespectarea prevederilor ce reglementează licitaţia.Culegere de practică judiciară în materie de achiziţii publice p. 458 p. Inadmisibilitate. Inadmisibilitate.N. Inaplicabilitatea Ordonanţei de Urgenţă nr. 442 p. Concesionarea unui serviciu public. Procedura de selecţie a societăţilor civile de avocaţi specializate în litigii internaţionale 69. 472 p. 34/2006. 446 p.S.C. 60/2001. Îndeplinirea condiţiilor cumulative 73.N.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful