Group Math IPGKPP PISMP Ambilan januari 2011

DEFINISI ILMU
Dari segi makna
• Pengetahuan atau kepandaian • Kajian berkenaan sesuatu perkara • Berilmu – mempunyai banyak ilmu • Mengilmukan – menyelitkan unsur-unsur ilmu terhadap sesuatu atau menjadikan seseorang berilmu

Dari segi bahasa

• Keilmuan – perihal ilmu atau menurut ilmu pengetahuan • Pengilmuan – perbuatan mengilmukan • Golongan berilmu – ilmuan atau ilmiawan (Kamus Dewan, DBP 1997)

Dari segi istilah

• Berasal dari perkataan Arab yang bermaksud “tahu • Proses mengetahui, memperoleh dan mencari penjelasan tentang konsep, kepercayaan, ingatan dan gerak-geri yang yang berkaitan dengan perbuatan dan hasil institusi

Keagungan Ilmu – Franz Rosenthal
Syed Muhammad Naquib alAttas

• Ketibaan makna tentang sesuatu kepada seseorang

• Dari sudut bahasa • Lihat atau perhati

Al-Quran

• Ketahui dan mengetahui

• Kebenaran atau keizinan
• “Membaca” bermaksud mengenali, memahami dan berusaha untuk meyakini

Plato

• Suatu pemindahan roh atau jiwa daripada kegelapan kepada kecerahan

Aristotle

• Kurniaan pencipta dan kebijaksanaan adalah kehadirannya

• Apabila kamu mengetahui sesuatu, meyakini yang kamu

Confucius

sudah tahu dan apabila kamu tidak mengetahui sesuatu menunjukkan kamu tidak tahu • Sesuatu kepastian secara demonstratif, cahaya merupakan

Imam Ghazali

anak kunci kepada ilmu dan untuk sampai kepada ilmu yang pasti mestilah melalui pengalaman langsung

PEMBAHAGIAN ILMU PENGETAHUAN
Ilmu naqliah Ilmu aqliah
Bidang-bidang pengajian Ilmi fardu ain yang berdasarkan ilmu wahyu yang lebih menggunakan akal dan menumpukan perhatian kepada Mengikut isi kandungan perkara keduniaan Bertujuan supaya kita memahami, membaiki, merancang dan mengekal kestabilan alam sekitar Ilmu fardu ain dan fardu kifayah Berdasarkan akal Ilmu keagamaan dan ilmu intelektual Ilmu semasa dan ilmu pemerolehan

Mengikut Imam al-Ghazali
Ilmu teoretikal dan praktikal

ajaran di dalam al-Quran,
di dalam hadis dan kitab agama Islam

manusia yang berguna
di dunia

Mahmud (terpuji), madhun (tercela) dan mubah (harus)

Merendahkan
martabat insan Tidak dapat membezakan antara kebenaran dan kebatilan Menghalang kemajuan

Melahirkan sifat taksub

SEBAB ISLAM MEMERANGI KEJAHILAN

Menimbulkan suasana tidak aman

Menghapuskan keadilan dan menimbulkan kezaliman

Menimbulkan fitnah dan buruk sangka

Dituntut cara-cara beribadat yang berbeza antara yang halal dan yang haram

Mengenalkan asas tauhid

Mengenalkan sifat-sifat yang terpuji dan yang terkeji

KEPENTINGAN ILMU PENGETAHUAN

MATLAMAT ILMU PENGETAHUAN
Membuktikan kekuasaan Allah

Untuk kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia dan alam

Mengubah diri manusia dari jahil kepada tahu, gelap kepada terang, derita kepada bahagia

PERBEZAAN ILMU DENGAN MAKLUMAT
Ilmu Maklumat yang benar Lengkap Mendatangkan kesan yang baik Maklumat Boleh jadi benar atau tidak benar Tidak mencapai taraf ilmu Boleh mendatangkan kesan yang buruk

KELEBIHAN MENUNTUT ILMU

Mempunyai pangkat dan kedudukan yang cukup mulia di sisi Allah

Mendapat kebaikan dan keampunan dari Allah dan hambaNya

Dikurniakan Allah rezeki dan kesenangan

Menyamai dengan pejuang Islam di jalan Allah

Dapat menjaga diri dan masyarakat

PRINSIP ASAS BAGI MENENTUKAN DISIPLIN-DISIPLIN ILMU
Ilmu menjadi alat dan sumber untuk menjamin perkembangan potensi-potensi individu dari aspek rohani, akhlak dan intelek

Ilmu perlu dikuasai mestilah bersifat menyeluruh dari aspek naqliyah dan aqliyah

Semua ilmu adalah milik Allah

Perkembangan sahsiah individu, rohani, akhlak, intelek, imaginasi, emosi dan jasmani perlu dipertimbangkan dalam konteks menjalikan hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar

Keutamaan hendaklah diberikan kepada ilmuilmu yang bersifat kerohanian

CARA MENGHAPUSKAN ILMU YANG BERCANGGAH

Pembetulan

Orientasi

Penyelarasan

Penyepaduan

SUMBER ILMU PENGETAHUAN

Sumber naqil

Sumber akil

• Sumber utama ilmu itu sendiri, al-Quran dan alhadis • Secara am mengenai cara beribadat kepada

• Daya usaha akliyah melalui pengalaman hidup, penyelidikan, pengkajian dan pengamatan hidup • Mempunyai nilai untuk kegunaan hidup duniawi

Allah yang merangkumi segenap aspek hidup
manusia serta ajaran-ajaran akidah yang lurus

yang merupakan alat bagi manusia

KEDUDUKAN ILMU DAN ILMUAN
Orang yang berilmu akan diberikan ganjaran syurga

Ilmu juga memberi roh kepada kehidupan seseorang itu

Ilmu pengetahuan memberi banyak kesan ke dalam kehidupan manusia ke arah pembaikan diri

Ilmu berperanan dalam menjadikan kita lebih cemerlang dalam usaha berterusan untuk mencapai darjat seorang muslim yang lebih baik Ilmu berperanan sebagai bekalan kepada manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai pendakwah dalam menyebarkan dan menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran

Hassan bin Ali – dengan ilmu pengetahuanlah manusia itu meningkat dari taraf haiwan ke tahap manusia Imam al-Ghazali dan Ibn Maskawaih – jika seseorang itu menguasai ilmu pengetahuan, mengamalkannya, nescaya rohaninya akan meningkat kekuatannya

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.