Group Math IPGKPP PISMP Ambilan januari 2011

Mendewadewakan golongan pemerintah dan bangsawan.

Melahirkan lebih ramai golongan pendeta agama Buddha

SEBELUM KEDATANGAN ISLAM

Mengajar bahasa Sanskrit

Memberi tumpuan kepada agama Hindu-Buddha

Mendewa-dewakan golongan pemerintah dan bangsawan.

1

• Pendidikan dimonopoli oleh golongan bangsawan dan kerabat diraja.

• Rakyat biasa diberi pendidikan tidak formal. 2

3

• Institusi keluarga memainkan peranan mendidik anakanak mereka tentang nilai budaya, adat istiadat, pantang larang serta kemahiran pertukangan.

Mengajar bahasa Sanskrit

1

• Digunakan sebagai bahasa istana dan penulisan rekodrekod rasmi.

2

• Penemuan beberapa inskripsi-inskripsi Sanskrit di Indonesia.

3

• Contoh: Kutei bertarikh 400M mengandungi bukti bahawa bahasa Sanksrit dipelajari oleh golongan Brahmin di Nusantara.

Memberi tumpuan kepada agama Hindu-Buddha

1

• Merupakan prasyarat memegang jawatan dalam perkhidmatan kerajaan.

2

• Epik-epik Hindu diterjemahkan ke bahasa Jawa Kuno dan Bahasa Bali. • Contoh: Ramayana dan Mahabharata

3

• Melahirkan karya bercorak mitos, sastera dan roman seperti Harivamsa, Smaradahana dan Bhomakavya.

Melahirkan lebih ramai golongan pendeta agama Buddha

1

• I-Tsing menyatakan bahawa Srivijaya merupakan pusat pengajian agama Buddha yang terkenal di Alam Melayu pada abad ke 6M.

• Lebih daripada 1000 orang pelajar mempelajari ilmu agama Buddha di bawah pengawasan Dharmakirti.

2

SELEPAS KEDATANGAN ISLAM
Kewujudan pendidikan berkonsepkan rasionalisme dan pengetahuan akliah. Peranan pusatpusat ibadah Pelajar lulusan madrasah dapat meneruskan pengajian Penubuhan sekolah pondok yang berlainan nama Sistem pengajaran Hindu Buddha

Merupakan cara falsafah berdasarkan pengajian alam semesta yang menggunakan cara tatatertib akal.

Kewujudan pendidikan berkonsepkan rasionalisme dan pengetahuan akliah.

Selaras dengan konsep persamaan dan kewajipan menuntut ilmu tanpa mengenal batas jantina.

Tidak hanya bertumpu di istana tetapi diperluaskan kepada rakyat jelata.

Sistem pengajaran Hindu Buddha Istana dan karton memainkan peranan sebagai pusat pendidikan secara formal.

Institusi keluarga memainkan peranan dalam mendidik rakyat biasa tetapi proses pembelajaran dijalankan secara tidak formal.

Dimonopoli oleh golongan kerabat diraja dan bangsawan.

Peranan pusatpusat ibadah Memainkan peranan dalam pendidikan dan mula digunakan sejak kerajaan Pasai lagi. Cth: surau, masjid dan madrasah Rumah guru agama juga memainkan peranan dalam pendidikan. Cth: rumah Maulana Yusof Memainkan peranan sebagai pusat pendidikan sejak zaman Pasai, Melaka dan Acheh. Cth: istana

Istana difokuskan kepada golongan ilmu agama dan berfungsi sebagai perpustakaan dan tempat penyalinan serta penterjemahan.

Pelajar lulusan madrasah dapat meneruskan pengajian

Pelajar dapat meneruskan pengajian di Rangkang atau Kolej.

Pelajar lulusan Rangkang melanjutkan pelajaran di pusat pengajian tinggi iaitu Jamiah Bait al-Rahman.

Mata pelajaran yang diajar: ilmu kalam, fiqah, tasawuf, al-Quran, hadith dan bahasa Arab

Di TM dan Selatan Tahi dikenali sebagai pondok, di Acheh dipanggil dayah, di minangkabau sebagai surau, di jawa sebagai pesantra dan di Sulawisi sebagai pengajian.
Berpeluang melanjutkan pelajaran ke Makkah dan bertugas sebagai guru agama setelah tamat.

Penubuhan sekolah pondok yang berlainan nama

Sekolah pondok terawl di dirikan pada zaman kerajaan Perlak.

Mempunyai balai, rumah tok guru, dan masjid atau surau.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.