SPSS 16.

0

CÁCH THỨC TIẾN HÀNH LỆNH FREQUENCIES (Tính tần số) 1. Sau khi mở file dữ liệu, vào menu Analyze  Descriptive Statistics  Frequencies

Màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại sau:

Vẽ biểu đồ

2. Chọn biến muốn tính tần số (biến Place V1) bằng cách click chuột vào tên biến rồi đưa

sang khung Variable(s).
3. Click Ok. Trường hợp muốn vẽ biểu đồ thực hiện thêm bước 4 trước khi click Ok. 4. Để vẽ biểu đồ click chuột vào ô Charts…. Chọn dạng biểu đồ ở Chart type, chọn giá

trị thể hiện trên biểu đồ là số đếm (frequencies) hay phần trăm (percentages). Click Continue để trở lại hộp thoại Frequencies  Ok để thực hiện lệnh.

1

CÁCH THỨC TIẾN HÀNH LỆNH DESCRIPTIVES (Tính điểm trung bình) 1. Vào menu Analyze  Descriptive Statistics  Descriptives…, xuất hiện hộp thoại

2. Chọn 1 hay nhiều biến (định lượng) muốn tính điểm trung bình đưa vào khung

Variable(s). 3. Click vào ô Options… để xuất hiện hộp thoại Descriptive Options. Chọn các đại lượng thống kê muốn tính toán bằng cách click vào ô vuông cần thiết.
4. Chọn cách sắp xếp kết quả tính toán theo thứ tự danh sách biến (Variable list), thứ tự

Alphabetic của nhãn biến, thứ tự tăng dần (Ascending list), và thứ tự giảm dần (Descending list).
5. Click Continue để trở về hộp thoại Descriptive  Ok để thực hiện lệnh. 2

81 .20 4.Minimum) / n = (5 -1) / 5 = 0.21 .8 Giá trị trung bình 1.41 .1.5.00 Ý nghĩa Rất không đồng ý/Rất không hài lòng/Rất không quan trọng Không đồng ý/Không hài lòng/ Không quan trọng Không ý kiến/trung bình Đồng ý/ Hài lòng/ Quan trọng Rất đồng ý/ Rất hài lòng/ Rất quan trọng 3 .Ý nghĩa của từng giá trị trung bình đối với thang đo khoảng (Interval Scale) Giá trị khoảng cách = (Maximum .80 1.61 .4.2.00 .3.40 3.60 2.

CÁCH THỨC TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH BẢNG CHÉO (CROSSTABULATION) Phân tích bảng chéo dùng để kiểm định mối quan hệ giữa các biến định tính với nhau bằng cách dùng kiểm định Chi – bình phương (Chi-square). 4 . 2. Vào menu Analyze  Descriptive Statistics  Crosstabs…. Chọn và đưa các biến vào khung Row(s) (dòng) và Column(s) (cột) và Layer 1 of 1 (đối với trường hợp trên 2 biến). Cách thức tiến hành với SPSS như sau: 1. Xuất hiện hộp thoại sau: 3.

Các kiểm định ở ô Norminal dùng để kiểm định mối liên hệ giữa các biến biểu danh. Ở ô Counts chọn Observed (thể hiện tần số quan sát). hộp thoại sau xuất hiện: 7. Click vào continue để trở lại hộp thoại Crosstabs  Click vào ô Cells. xuất hiện hộp thoại sau: 5. Chọn các kiểm định cần thiết. Các kiểm định ở ô Ordinal dùng để kiểm định mối liên hệ giữa các biến thứ tự. Click vào ô Statistics. 5 . Trong trường hợp này ta dùng kiểm định Chi – bình phương (Chi-square). 6. Trong trường hợp muốn thể hiện tần số mong đợi chọn Expected.4.

017 . p-value (sig. Dựa vào giá trị P (p-value) (SPSS viết tắt p-value là sig. 8 cells (44.69. 9. Để kết luận là chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết H0. ĐỐI VỚI KIỂM ĐỊNH CHI – BÌNH PHƯƠNG Hàng đầu tiên của bảng Chi-square tests thể hiện giá trị P Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases p-value 8 8 1 df Asymp. ta có 2 giả thuyết.4%) have expected count less than 5. Có nghĩa là có mối quan hệ có ý nghĩa giữa các biến cần kiểm định. Click Continue để trở lại hộp thoại Crosstabs  Ok để thực hiện lệnh.) > α (mức ý nghĩa)  chấp nhận H0. biện pháp cho trường hợp này là ta sẽ gom các biểu hiện trên các biến lại để tăng số quan sát trong mỗi nhóm. Sig.) để kết luận là chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết H0 p-value (sig. Không có mối quan hệ giữa các biến cần kiểm định.653 16. Cuối bảng Chi-Square tests SPSS sẽ đưa ra dòng thông báo cho biết % số ô có tần suất mong đợi dưới 5. H0: không có mối quan hệ giữa các biến.202 511 a. nếu có quá 20% số ô trong bảng chéo có tần số lý thuyết nhỏ hơn 5 thì giá trị chi-bình phương không còn đáng tin cậy.) ≤ α (mức ý nghĩa)  bác bỏ giả thuyết H0. CÁCH ĐỌC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH Khi thực hiện kiểm định. (2-sided) .039 . 6 . ta sẽ dùng các kiểm định phù hợp. Trong ví dụ trên có đến 44. The minimum expected count is 1. H1: có mối quan hệ giữa các biến.708 .217a 18.8. Chọn cách thể hiện phần trăm theo dòng hay theo cột ở ô Percentages. Kiểm định Chi-bình phương chỉ có ý nghĩa khi số quan sát đủ lớn.4% số ô có tần số mong đợi dưới 5.

3. Chọn Define Groups… để nhập mã số của 2 nhóm. Vào menu Analyze  Compare Means  Independent-samples T-test 2. Chọn biến định tính chia số quan sát thành 2 nhóm mẫu để so sánh giữa 2 nhóm này với nhau đưa vào khung Grouping Variable. Click Continue để trở lại hộp thoại chính  Click Ok để thực hiện lệnh 7 . Chọn biến định lượng cần kiểm định trị trung bình đưa vào khung Test Variable(s).CÁCH THỨC TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VỀ TRỊ TRUNG BÌNH CỦA 2 TỔNG THỂ ĐỘC LẬP (Independent Samples T-test) 1.

05  có sự khác biệt có ý nghĩa về trung bình của 2 tổng thể.05 thì phương sai của 2 tổng thể khác nhau. ta sử dụng kết quả kiểm định t ở dòng Equal variances not assumed. T df Sig. Trong VD trên sig.379 -.100 . Nếu Sig. Trong VD trên Sig. trong kiểm định Levene (kiểm định F) < 0. của kiểm định t ≤ α (mức ý nghĩa)  có sự phác biệt có ý nghĩa về trung bình của 2 tổng thể.71 > 0.Trong kiểm định Independent-samples T-test.138 . ≥ 0. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VỀ TRỊ TRUNG BÌNH CỦA 2 TỔNG THỂ PHỤ THUỘC HAY PHỐI HỢP TỪNG CẶP 8 . ta sử dụng kết quả kiểm định t ở dòng Equal variances assumed. Nếu Sig. = 0.066 509 . của kiểm định F = 0.040 448.380 -. (2-tailed) Mean Difference Std.Cleanliness and comfort of room Equal variances Equal variances assumed Levene's Test for Equality of F Variances t-test for Equality of Means not assumed .075 -.003 -.082 Sig. ta cần dựa vào kết quả kiểm định sự bằng nhau của 2 phương sai tổng thể (kiểm định Levene).05 thì phương sai của 2 tổng thể không khác nhau.002 < 0.002 -.083 -3.076 -. > α (mức ý nghĩa)  không có sự khác biệt có ý nghĩa về trung bình của 2 tổng thể. Nếu Sig.05  chấp nhận giả thuyết H0 không có sự khác nhau về phương sai của 2 tổng thể  sử dụng kết quả ở dòng Equal variances assumed. Phương sai diễn tả mức độ đồng đều hoặc không đồng đều (độ phân tán) của dữ liệu quan sát.710 -3. Independent Samples Test A.231 .231 . Error Difference 95% Confidence Interval of Lower the Difference Upper Nếu giá trị Sig.

5. Có thể chỉnh lại độ tin cậy bằng cách click vào ô Option. Click Ok để thực hiện lệnh. Các nhóm so sánh phải có phân phối chuẩn hoặc cỡ mẫu phải đủ lớn để được xem như tiệm cận phân phối chuẩn. 4. Có 2 kỹ thuật phân tích phương sai: ANOVA 1 yếu tố (một biến yếu tố để phân loại các quan sát thành các nhóm khác nhau) và ANOVA nhiều yếu tố(2 hay nhiều biến để phân loại). Cũng dùng giá trị Sig. Có thể chọn nhiều cặp để so sánh cùng 1 lúc. Chọn cặp biến muốn so sánh (nhấn giữ phím ctrl để chọn 2 biến) đưa vào khung Paired Variable(s).(Paired-Samples T-test) 1. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI (ANOVA – Analysis of Variance) Phân tích phương sai ANOVA là phương pháp so sánh trị trung bình của 3 nhóm trở lên. Phương sai của các nhóm so sánh phải đồng nhất. 9 . Một số giả định đối với phân tích phương sai một yếu tố: Các nhóm so sánh phải độc lập và được chọn một cách ngẫu nhiên. nhập độ tin cậy vào khung Confidence Interval. 3. Ở phần thực hành cơ bản chỉ đề cập đến phân tích phương sai 1 yếu tố (One-way ANOVA). Vào menu Analyze  Compare means  Paired-samples T-test 2. Xem cách đọc kết quả kierm định ở phần trên.

Click vào nút Option để mở hộp thoại One-Way ANOVA Options. Click chọn Continue để trở lại hộp thoại ban đầu  click Ok để thực hiện lệnh. Đưa biến phân loại xác định các nhóm cần so sánh với nhau vào khung Factor. Click chọn ô Homogeneity of variance test để kiểm định sự bằng nhau của các phương sai nhóm (thực hiện kiểm định Levene). 4.1. 3. Trong hộp thoại One-way ANOVA Options: Click chọn ô Descriptive để tính đại lượng thống kê mô tả (tính trị trung bình) theo từng nhóm so sánh. 10 . Từ menu Analyze  Compare Means  One-Way ANOVA. xuất hiện hộp thoại sau: 2 kỹ thuật dùng để kiểm định sâu ANOVA 2. Đưa biến định lượng (trị trung bình) vào khung Dependent list.

do vậy nhược điểm của nó là độ tin cậy không cao vì làm gia tăng mức độ phạm sai lầm tương ứng với việc so sánh nhiều nhóm cùng một lúc. Bonferroni: giống quy tắc của LSD nhưng điều chỉnh được mức ý nghĩa khi tiến hành so sánh bội dựa trên số lần tiến hành so sánh. nếu H0 được chấp nhận thì kết luận không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa các nhóm với nhau. Dựa vào sự chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết H0 để quan tâm hay không quan tâm đến kết quả kiểm định sâu ANOVA. Tuy nhiên có thể thực hiện kiểm định ANOVA và sâu ANOVA cùng lúc với nhau. Phân tích sâu ANOVA – Xác định chỗ khác biệt Có 2 phương pháp để phân tích sâu ANOVA. Nó sử dụng bảng phân phối Studentizze range distribution. R-E-G-W: thực hiện 2 bước kiểm định. Các phương pháp kiểm định thống kê của Post-Hoc test thường được sử dụng: - LSD: đây là phép kiểm định dùng kiểm định t lần lượt cho từng cặp trung bình nhóm. SPSS mặc định chọn nhóm cuối (last) để làm nhóm điều khiển. Nên trong phần này ta sẽ sử dụng PostHoc test để thực hiện kiểm định sâu ANOVA nhằm tìm ra chỗ khác biệt. Dựa vào kết quả kiểm định ANOVA. Phương pháp kiểm định gần với phương pháp nghiên cứu thực là Post-Hoc test. Nhưng kiểm định này không phù hợp khi kích cỡ các nhóm mẫu không bằng nhau. nghĩa là tìm xem sự khác biệt của các nhóm xảy ra ở đâu. Tukey: cũng được sử dụng phổ biến cho việc tìm kiếm các trung bình các nhóm khác biệt. 6. đầu tiên tiến hành kiểm định lại toàn bộ các giá trị trung bình nhóm xem có bằng nhau không. Tukey hiệu quả hơn Bonferroni khi số lượng các cặp trung bình cần so sánh khá nhiều. đó là kiểm định “trước” (kiểm định Priori Contrasts) và kiểm định “sau” (kiểm định Post-Hoc test). Nếu H0 bị bác bỏ  có sự khác biệt có ý nghĩa giữa các nhóm  trở lại hộp thoại One – way ANOVA để thực hiện kiểm định sâu ANOVA nhằm xác định cụ thể trung bình của nhóm nào khác với nhóm nào. Đây là một trong những thủ tục kiểm định đơn giản nhất và hay được sử dụng cho mục tiêu này. 11 .5. - - - - Sử dụng kiểm định nào là tuỳ thuộc vào mục đích của nhà nghiên cứu và tình hình thực tế nghiên cứu. nếu không bằng thì bước kế tiếp nó sẽ kiểm định để tìm các nhóm nào khác biệt thật sự với nhau về trị trung bình. Dunnett: là thủ tục cho phép chọn so sánh các trị trung bình của các nhóm mẫu còn lại với trị trung bình của một nhóm mẫu cụ thể nào đó được chọn ra so sánh (nhóm điều khiển).

Bảng thứ 2 thể hiện kết quả kiểm định Levene. Bảng đầu tiên thể hiện các đại lượng thống kê mô tả Descriptives Willingness to introduce 95% Confidence Interval for Mean Std.743 .707 .089 12 .35 4.17 Upper Bound 4.751 df 3 507 510 Mean Square 1. = 0.704 Std.492 F 2. N Single Married/Living with partner Divorced Widowed Total 153 341 15 2 511 Mean 4.50 4.303 df1 3 df2 507 Sig.85 4.00 1. ANOVA Willingness to introduce Sum of Squares Between Groups Within Groups Total 3.035 . Error .85 4. .00 Maximum 5 5 5 5 5 2.29 Minimum 1. Trong VD này sig.28 4.00 4.811 .1  bác bỏ giả thuyết H0  có sự khác biệt có ý nghĩa về giá trị trung bình của mức độ sẵn lòng giới thiệu của các nhóm tình trạng hôn nhân. .12 4.192 .25 4.076 .23 Deviation . = 0.066 .273 3. Trong VD này Sig.1  chấp nhận giả thuyết H0  phương sai các nhóm không khác nhau một cách có ý nghĩa  có thể sử dụng kết quả phân tích ANOVA ở bảng tiếp theo.500 .22 3.228 249.00 3.54 10.031 Lower Bound 3. Bảng thứ 3 thể hiện kết quả kiểm định ANOVA.72 -1.186 Sig.089 < mức ý nghĩa 0.523 252.99 4.13 4.00 1.645 . Test of Homogeneity of Variances Willingness to introduce Levene Statistic 1.Đọc kết quả phân tích phương sai 1.273 > mức ý nghĩa 0.

30 .068 .76 . Error Sig. Từ menu Analyze  Regression  Linear… 13 .415 .167 .528 . Trong VD này nhóm đã kết hôn sẽ sẵn lòng giới thiệu hơn nhóm độc thân (xem bảng thống kê mô tả).51 -1.40 -.67 -.216 .03 -.167 * .528 .015 .03 .444 .76 -.39 .016 -.190 .19 -.415 .499 .934 . * 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound -.665 .21 -1.151 -. Bảng thứ 4 thể hiện kết quả kiểm định sâu ANOVA (dùng kiểm định LSD).39 -1.185 .216 .30 -.151 -.367 . The mean difference is significant at the 0.488 -.499 .190 .21 . ta có thể kết luận chỉ có hai nhóm đã kết hôn và độc thân là có sự khác nhau về mức độ sẵn lòng giới thiệu.444 .367 Dựa vào kết quả kiểm định LSD này.934 .015 .60 .068 .488 .36 . MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI 1.36 -.36 .498 .51 .498 .016 -.382 .382 .67 1.665 . Multiple Comparisons Willingness to introduce LSD Mean (I) Marital status Single (J) Marital status Married/Living with partner Divorced Widowed Married/Living with partner Single Divorced Widowed Divorced Single Married/Living with partner Widowed Widowed Single Married/Living with partner Divorced *. Difference (I-J) Std.60 -.40 -.185 .05 level.4.36 1.19 1.

Đây là phương pháp mà SPSS sẽ xử lý tất cả các biến độc lập mà nhà nghiên cứu muốn đưa vào mô hình. Đưa biến độc lập vào khung Independent(s). nếu không thoả điều kiện sẽ bị loại ra. POUT. Tiếp theo SPSS sẽ lặp lại thủ tục trên cho đến khi nào giá trị F của biến có hệ số tương quan nhỏ nhất lớn hơn điều kiện thì quá trình này sẽ dừng lại. Tiếp tục SPSS sẽ xét điều kiện để đưa các biến độc lập còn lại vào mô hình. Đầu tiên tất cả các biến độc lập được đưa vào mô hình. không có biến nào được đưa vào mô hình. ô Tham khảo điều kiện để đưa vào và loại ra PIN. - - 14 . Phương pháp đưa vào dần (forward selection). Nếu biến đầu tiên không thoả điều kiện vào thì thủ tục này sẽ chấm dứt. FOUT. Phương pháp loại trừ dần (backward elimination). 3. Biến độc lập đầu tiên được xem xét để đưa vào mô hình là biến có tương quan lớn nhất với biến phụ thuộc. Lúc này mô hình này sẽ được tính toán lại mà không có biến độc lập vừa loại. Chọn phương pháp đưa biến vào ở ô Method. Xuất hiện hộp thoại sau: - Đưa biến phụ thuộc vào khung Dependent(s). FIN.2. biến có hệ số tương quan nhỏ nhất sẽ được kiểm tra đầu tiên. - Mặc định SPSS sẽ chọn phương pháp đưa biến vào là Enter.

5. Độ chấp nhận của biến (Tolerances) và hệ số phóng đại phương sai (Variance inflation factor – VIF) được dùng để phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến.  tiếp tục đánh giá mô hình. Các bước đánh giá mô hình VD: sử dụng stepwsise để đưa các biến độc lập vào mô hình. 4.- Phương pháp chọn từng bước (stepwise selection) là sự kết hợp của phương pháp đưa vào dần vào loại trừ dần và là phương pháp được sử dụng thông thường nhất. 1. Click vào ô Statistics…. Quy tắc là khi VIF vượt quá 10 là dấu hiệu của đa cộng tuyến. để mở hộp thoại sau: - Click chọn ô Collinearity diagnostics để kiểm tra hiện tượng Đa cộng tuyến (Multicollinearity). Đánh giá độ phù hợp của mô hình Hệ số xác định R2 và R2 hiệu chỉnh (Adjusted R square) được dùng để đánh giá độ phù hợp của mô hình. Vì R2 sẽ tăng khi đưa thêm biến độc lập vào mô hình nên dùng R2 hiệu 15 . Mô hình: sự hài lòng của DK về điểm đến = α + β1 (sự hài lòng về dịch vụ lưu trú) + β2 (sự hài lòng về dịch vụ ăn uống) + β3 (sự hài lòng về dịch vụ mua sắm) + β4 (sự hài lòng về dịch vụ vận chuyển) Giá trị Tolerances và VIF ở bảng số 3 (bảng Coefficients) cho thấy không hiện diện hiện tượng đa cộng tuyến của các biến. Click Continue để trở lại hộp thoại Linear Regressions  click Ok để thực hiện lệnh. ô Sử dụng phương pháp đưa biến vào nào phụ thuộc vào tính chất của cuộc nghiên cứu. Và phương pháp được sử dụng nhiều nhất là phương pháp chọn từng bước (stepwise selection).

381 .213 F 314.897 93.131 .684d R Square .455 .441 .chỉnh sẽ an toàn hơn khi đánh giá độ phù hợp của mô hình.677c .872 175.3% sự biến thiên của mức độ hài lòng của DK về điểm đến được giải thích bởi mối liên hệ tuyến tính của các biến độc lập.193 200. Model Summary Adjusted R Model 1 2 3 4 R . Error of the Estimate .624 .119 80. Tuy nhiên sự phù hợp này chỉ đúng với dữ liệu mẫu. Để kiểm định độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính đa bội ta dùng giá trị F ở bàng phân tích ANOVA sau: ANOVAe Model 1 Regression Residual Total 2 Regression Residual Total 3 Regression Residual Total 4 Regression Residual Total Sum of Squares 66.686 Sig. .432 .439 .439 .119 81.000c 38.823 175.382 . Kiểm định độ phù hợp của mô hình Giả thuyết H0: β1 = β2 = β3 = β4 = 0.109 . Để kiểm định xem có thể suy diễn mô hình cho tổng thể thực hay không ta phải kiểm định độ phù hợp của mô hình.216 175.248 97.119 df 1 509 510 2 508 510 3 507 510 4 506 510 20.468 Square .463  46.459 .765 .475 .184 111.000a 16 .429 R2 hiệu chỉnh của mô hình số 4 là 0. R2 hiệu chỉnh càng lớn thể hiện độ phù hợp của mô hình càng cao.223 175.000d 26. 2.187 143.904 .463 Std.474 .904 108.664b .461 .000b Mean Square 66.119 77.296 94.  Mức độ phù hợp của mô hình tương đối cao.618a .

150 3.300 Std. giữ các biến độc lập còn lại không đổi.139 .168 .000 .032 . 17 - .947 . 3.697 1.001 .003 .502 1.168 .041 Standardized Coefficients Beta t 8.857 1.000 .136 .331 Sig.624 1. Hệ số Beta (cột thứ 4 từ bên trái) được dùng để so sánh khi các biến độc lập không cùng đơn vị đo lường.121 2.404 .218 5. Ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng phần trong mô hình Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 4 (Constant) Overall satisfaction Accommodation Overall satisfaction Transportation Overall satisfaction Food Overall satisfaction Shopping a.603 - Ý nghĩa của hệ số riêng phần là βk đo lường sự thay đồi giá trị trung bình Y khi Xk thay đổi 1 đơn vị.595 .103 .Giá trị sig. Error .000 . của trị F của mô hình số 4 rất nhỏ (< mức ý nghĩa)  bác bỏ giả thuyết H0  mô hình phù hợp với tập dữ liệu và có thể suy rộng ra cho toàn tổng thể.335 7.172 .538 . .990 Collinearity Statistics Tolerance VIF .035 .041 .589 . Dependent Variable: Overall satisfied B 1.

không có mặt 1 trong 2 biến.- Ở VD này ta có thể viết lại mô hình như sau: Hài lòng về điểm đến = 1. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH (Đề nghị tham khảo chi tiết hơn trong giáo trình Kinh tế lượng của Tiến sĩ Mai Văn Nam) 1. R2 của mô hình không có biến X3 là 0. 3.172 + 0.87  loại biến X3 ra khỏi mô hình. Bước 3: Loại biến mà giá trị R2 tính được khi không có mặt biến đó lớn hơn.94.139(hài lòng về ăn uống) + 0.92.103(hài lòng về mua sắm). Thu thập thêm số liệu hoặc lấy mẫu mới 18 . và mua sắm có tác động tỷ lệ thuận với sự hài lòng chung của du khách về điểm đến. vận chuyển. R2 của mô hình không có biến X4 là 0.300(hài lòng về lưu trú) + 0. Giả sử X3 và X4 có tương quan chặc chẽ với nhau. VD: R2 của hàm có mặt 2 biến là 0. 2. Bước 2: Tính R2 đối với các hàm hồi quy: có mặt cả 2 biến. Giải thích mô hình: Phương trình hồi quy bội được phương pháp stepwise ước lượng cho thấy sự hài lòng của du khách về 4 dịch vụ: lưu trú.168(hài lòng về vận chuyển) + 0. Trong đó sự hài lòng về dịch vụ lưu trú có tác động mạnh nhất đến sự hài lòng về điểm đến. ăn uống. Sử dụng thông tin tiên nghiệm Thông tin tiên nghiệm có thể từ các công việc thực tế trước đây trong đó đã xảy ra hiện tượng cộng tuyến nhưng ít nghiêm trọng hoặc từ các lý thuyết tương ứng trong lĩnh vực nghiên cứu. Loại trừ một biến giải thích ra khỏi mô hình Bước 1: Xem cặp biến có quan hệ chặc chẽ.

Xuất hiện hộp thoại sau: 19 .Vấn đề đa cộng tuyến là một đặc tính của mẫu. tăng cỡ mẫu có thể làm giảm bớt vấn đề cộng tuyến. Vì vậy. các biến cộng tuyến có thể không nghiêm trọng như trong mẫu đầu tiên. Từ menu Analyze  Data Reduction  Factor 2. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH NHÂN TỐ 1. có thể là trong một mẫu khác.

Click continue để trở lại hộp thoại Factor analysis - 5. Chọn tính các ma trận hệ số tương quan. Chọn kiểm định Bartlett.3. 4. Trong phân tích nhân tố. Nếu giả thuyết H0 không được bác bỏ thì phân tích nhân tố có khả năng không thích hợp. Click chọn ô Extraction để mở hộp thoại sau: 20 . Chọn tất cả các biến cần gom nhóm vào ô Variables. xuất hiện hộp thoại sau: - Chọn các tham số thống kê mô tả. Click chọn ô Descriptives…. cần kiểm định mối tương quan của các biến với nhau (H0: các biến không có tương quan với nhau trong tổng thể).

Thể hiện phương án nhân tố chưa xoay và vẽ biểu đồ dốc ở ô Display. Có 2 cách để xác định tiêu chuẩn này ở ô Extract: • Xác định từ trước dựa vào ý đồ của nhà nghiên cứu và kết quả của các cuộc nghiên cứu trước. Phân tích ma trận tương quan hay hiệp phương sai ở ô Analyze. Xác định tiêu chuẩn rút trích nhân tố hay số lượng nhân tố cần rút trích.- Chọn phương pháp rút trích nhân tố. - Click Continue để trở lại hộp thoại Factor Analysis. 7. Nhà nghiên cứu xác định số nhân tố ở ô Number of factors. Click chọn ô Rotation (Xoay nhân tố) để mở hộp thoại sau: Xoay nhân tố là thủ tục giúp ma trận nhân tố trở nên đơn giản và dễ giải thích hơn. 6. Click chọn ô Factor Score để tính điểm các nhân tố 21 . • Xác định dựa vào Eigenvalue (Determination based on eigenvalue. phương pháp mặc định là rút các thành phần chính – Principal components. Có nhiều phương pháp xoay khác nhau trong đó được sử dụng rộng rãi nhất là Varimax procedure (xoay nguyên góc các nhân tố để tối thiểu hoá số lượng biến có hệ số lớn tại cùng một nhân tố. Chỉ có những nhân tố nào lớn hơn 1 mới được giữ lại trong mô hình phân tích. Click Continue để trở lại hộp thoại chính. vì vậy sẽ tăng cường khả năng giải thích các nhân tố).

hồi quy…). ta có thể tính toán ra các nhân số (trị số của các biến tổng hợp) cho từng trường hợp quan sát một.Nếu nhà nghiên cứu muốn xác định tập hợp nhân tố ít hơn để sử dụng trong các phương pháp phân tích đa biến tiếp theo (phân tích ANOVA. 22 . Nhân số của nhân tố thứ i bằng: Fi = Wi1X1 + Wi2X2 + Wi3X3 + … + WikXk Máy tính sẽ tính các nhân số này và tự động save vào file dữ liệu những biến mới này. ĐỌC KẾT QUẢ CỦA VÍ DỤ SAU VD: xác định nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn nhà trọ của sinh viên khoa công nghệ trường Đại học Cần thơ. Chọn thể hiện bảng trọng số nhân tố bằng cách click vào ô Display factor … Click Continue để trở lại hộp thoại ban đầu  click Ok để thực hiện lệnh. - Mặc định của chương trình là phương pháp tính nhân số Regression (theo đơn vị đo lường độ lệch chuẩn).

129 .291 ve sinh .402 .257 .034 .16 Std.000 Bảng 1 thể hiện đại lượng thống kê mô tả.392 .000 .000 .219 .05 4.79 4.479 .142 nuoc .581 .021 .535 .871 Analysis N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 Bảng 2. giai tri phong co gac lung co nha ve sinh trong phong noi qui dien.60 3.275 .238 .000 .096 .072 1.522 1.123 . Descriptive Statistics Mean gia ca ve sinh an ninh moi truong song gan truong gan khu vui choi.238 .307 .123 .09 3.372 .191 .281 .288 . Bảng 2 thể hiện ma trận tương quan giữa các biến.219 .801 .313 .365 .130 1.303 .000 .198 .288 .315 . noi qui .238 .000 .607 .940 .801 1.313 .065 .130 .049 .470 .569 1.470 . giai tri phong co gac lung co nha ve sinh trong phong noi qui dien.209 .000 .049 . Correlation Matrix Correlation Moi truong gia ca gia ca ve sinh an ninh moi truong song gan truong gan khu vui choi.174 .270 1.35 4. nuoc 1.257 .401 .000 .91 4.522 .378 .270 phong .034 .281 .161 .948 .950 .298 .096 an ninh .393 .811 1.315 .372 1.275 .Bảng 1.063 .000 gac lung . Ta thấy hệ số tương quan giữa các biến trong ma trận này tương đối cao.535 .325 .129 .337 .000 .337 .993 1.325 .479 1.238 .392 .021 .569 gan khu co nha ve dien.607 1.307 . 23 .528 .28 3.33 3.191 song .378 .303 .401 vui choi.528 .209 .174 gan truong .67 3. nuoc 3. Deviation 1.581 .478 .393 .365 . phong co sinh trong giai tri .402 .142 .478 1.198 .298 .291 .

412 4.119 1.829 66.78% biến thiên của dữ liệu.552 92.  Phân tích nhân tố là phương pháp phù hợp để phân tích ma trận tương quan ở bảng 2.896 18.714 167.526 5.809 10 . Bảng 3.778 1.000E2 88. Bartlett's Test of Sphericity Approx.406 14.290 2. KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.949 1.058 53. Total Variance Explained Component 1 Initial Eigenvalues Total % of Variance Cumulative % Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 3.933 45 .Bảng 3 thể hiện kết quả của kiểm định Barlett.599 83.238 9 .965 66. .758 2 1.892 8. Bảng số 6 là bảng thể hiện các nhân tố chưa xoay.259 7 .293 6 .006 20.058 53.814 3 1.324 3.056 47.283 12. Để dễ dàng giải thích các nhân tố hơn ta sử dụng bảng số 7 để đọc kết quả.892 2.989 39.892 39.892 39.760 7.000 Bảng 5.191 1. Giá trị Cumulative % cho biết 3 nhân tố đầu giải thích 66.989 39.903 98.591E1 Rotation Sums Total of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Extraction Method: Principal Component Analysis. Dựa vào kết quả này ta có thể bác bỏ H 0 (Các biến không có tương quan với nhau).778 1. Chi-Square Df Sig. Dựa vào bảng 5 và theo tiêu chuẩn eigenvalue lớn hơn 1 thì chỉ có 3 nhân tố được rút trích ra.949 2.776 27.668 9.916 75.778 4 .283 12. Bảng số 4 (bảng Cummunalities) cho biết thông tin về phần biến thiên được giải thích bởi các nhân tố chung.892 3.406 14.758 27.829 66. 24 .694 5 .116 8 .

014 .268 .312 -.280 . a.288 -.525 .184 .896 .148 .4 có tương quan mạnh với nhau và thuộc nhân tố thứ 1.358 -.10.215 Dựa vào bảng số 7 ta thấy biến 1.419 -.6.529 .527 . nuoc (10) . nhóm 3 là nhân tố vị trí thuận lợi.286 . Bảng 7.746 . nhóm 2 là nhân tố điều kiện sinh hoạt. giai tri (6) phong co gac lung (7) co nha ve sinh trong phong (8) noi qui (9) dien.838 .149 . VD: nhóm 1 là nhân tố an toàn. giai tri phong co gac lung co nha ve sinh trong phong noi qui dien.198 .778 .015 .7 là các biến giải thích cho nhân tố 3. Component Matrixa Component 1 gia ca ve sinh an ninh moi truong song gan truong gan khu vui choi.743 .781 .651 . nuoc .245 -.3.498 .041 .056 .689 3 .718 2 -.762 .020 .379 -.814 . 3 components extracted.176 . Dựa vào những điểm giống nhau (thể hiện tính chung) của biến nằm trong nhân tố và những nghiên cứu trước nhà nghiên cứu sẽ đặt tên cho những nhân tố này.039 -.573 .324 .660 .198 .127 -.069 .2.661 .124 . Tương tự nhân tố 2 bao gồm các biến 8.205 -.604 .206 -.285 -.369 .667 .601 .364 2 .369 Extraction Method: Principal Component Analysis.221 -.179 -.647 . 25 .Bảng 6.040 3 -. Rotated Component Matrixa Component 1 gia ca (1) ve sinh (2) an ninh (3) moi truong song (4) gan truong (5) gan khu vui choi.514 .119 .9.875 . Các biến 5.

852 3 .004 Extraction Method: Principal Component Analysis.418 .883 -.354 .000 .515 .000 . Component Score Coefficient Matrix Component 1 gia ca ve sinh an ninh moi truong song gan truong gan khu vui choi.161 -. Bảng 9. Component Score Covariance Matrix Component 1 2 3 1 1.495 2 . nuoc .386 .418*có nhà vệ sinh trong phòng + 0.354*an ninh + 0.060 -.191 -.122 -.448 . giai tri phong co gac lung co nha ve sinh trong phong noi qui dien.065 .030 -.036 -. 9 và 10 ta xác định nhân số như sau: F1 = 0.000 .134 -. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.000 1.000 1.138 .103 .Bảng 8.515*nội quy + 0. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.397 .218*giá cả + 0.012 -. Component Scores.341 3 . Component Transformation Matrix Component 1 2 3 1 . Bảng 10.000 Extraction Method: Principal Component Analysis.218 .006 -.143 -.090 .309*môi trường sống F2 = 0. Component Scores.341*điện nước 26 .171 Extraction Method: Principal Component Analysis.309 .000 . Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.736 -.034 -.000 2 .076 -.003 2 -.461 -.213 .516 -.000 3 .108 .430 .437 . Dựa vào bảng 8.076 -.386*vệ sinh + 0.

448*gần khu vui chơi + 0.397*có gác lửng 27 .F3 = 0.430*gần trường + 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful