SENARAI KANDUNGAN PANDUAN PORTFOLIO

1. PORTFOLIO 2. KULIT PORTFOLIO 3. SENARAI KANDUNGAN PORTFOLIO PRAKTIKUM 4. BIODATA PELAJAR INSTITUT 5. TAKWIM SEKOLAH 6. BORANG KEHADIRAN PRAKTIKUM 7. REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN 8. BORANG MAKLUMBALAS PENGAJARAN BERPASANGAN 9. RANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM 10. LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 11. LAPORAN PROJEK/AKTIVITI/PERANAN LAIN 12. JURNAL 13. REFLEKSI

PORTFOLIO 2012
PRAKTIKUM / AMALAN PROFESIONAL

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

NAMA PELAJAR KURSUS / PROGRAM AMBILAN NAMA SEKOLAH MATA PELAJARAN MAJOR MATA PELAJARAN ELEKTIF GURU PEMBIMBING MAJOR GURU PEMBIMBING MINOR PENSYARAH PEMBIMBING MAJOR PENSYARAH PEMBIMBING MINOR

: : : : : : : : : :

2012

PORTFOLIO PRAKTIKUM / AMALAN PROFESIONAL

IPG

PORTFOLIO PRAKTIKUM

SENARAI KANDUNGAN PORTOFLIO PRAKTIKUM
01 02 03 04 SENARAI KANDUNGAN PORTFOLIO BORANG BIODATA JADUAL WAKTU MENGAJAR SUKATAN PELAJARAN RANCANGAN SEMESTER (TAHUNAN) GARIS PANDUAN PRAKTIKUM / AMALAN PROFESIONAL BORANG TAKWIM SEKOLAH BORANG KEHADIRAN PRAKTIKUM BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM – PR1 BORANG REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN BORANG MAKLUMBALAS PENGAJARAN BERPASANGAN CARTA ORGANISASI SEKOLAH VISI DAN MISI SEKOLAH PETA LOKASI & PELAN SEKOLAH SENARAI NAMA STAF (AKADEMIK & SOKONGAN) PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH RANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM SENARAI NAMA AHLI DAN KEHADIRAN LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM LAPORAN PROJEK / PERANAN LAIN SENARAI DAN MAKLUMAT MURID (KELAS DIAJAR) REKOD PRESTASI / MARKAH UJIAN / PENILAIAN KERTAS SOALAN UJIAN / LATIHAN / LEMBARAN KERJA PENULISAN JURNAL

ADA (/ )* TIADA (X)*

A

05 06 07 08 09 10 11 12 13

B

14 15 16 17

C

18 19 20 21

D

22 23 24

GAMBAR PELATIH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

BIODATA PELAJAR INSTITUT

Nama Pelajar Institut Nombor Kad Pengenalan Kursus dan Ambilan Mata Pelajaran Major Alamat Rumah

Alamat Menginap (Praktikum)

Nombor Telefon Kaum Jantina Status Perkahwinan Kelayakan Akademik Kelayakan-kelayakan Lain

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

TAKWIM SEKOLAH (PROGRAM PRAKTIKUM/AMALAN PROFESIONAL)

Nama Pelajar Institut Nombor Telefon Nama Kursus dan Ambilan Nama Sekolah
Perhatian: Sila senaraikan hari cuti umum / cuti peristiwa / cuti ganti / ujian bulanan atau penggal / peristiwa seperti Hari Sukan Tahunan / aktiviti-aktiviti rasmi sekolah yang melibatkan murid-murid dari kelas-kelas yang diajar dalam tempoh praktikum sahaja. Tarikh Hari Cuti / Ujian Bulanan / Peristiwa / Aktiviti Sekolah Catatan

Tandatangan Nama Pelajar Institut Tandatangan Guru Besar Nama Guru Besar Tarikh
Salinan : 1. 1. 2. Portfolio Praktikum Pensyarah Pembimbing Major Pensyarah Pembimbing Minor

: __________________________________ : __________________________________ :___________________________________ : __________________________________ : __________________________________

INSTITUT PENDIDIKAN GURU LOG O BORANG KEHADIRAN PRAKTIKUM / amalan IPG profesional Borang K BULAN: Nama Kursus Ambilan Tempoh Praktikum : : : Nama Sekolah Alamat Sekolah No. Telefon : : :

LAM-PT12-11

TARIKH / HARIBULAN PERSEKOLAHAN Sila tanda kehadiran dengan tanda ( / ) di dalam ruang yang berkenaan.
MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU 5

Tarikh > Bil 1. 2. 1. Nama Major

Catatan : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tandatangan Nama Ketua (K) Tarikh
Catatan:

: _________________________________ : _________________________________ : _________________________________

Tandatangan Nama Guru Besar Tarikh

: _________________________________ : _________________________________ : _________________________________

1.

Setiap cuti mestilah disertakan dengan salinan surat akuan doktor / sijil sakit (M.C.) atau surat kebenaran.

2.

Borang kehadiran ini hendaklah diserahkan kepada KU Praktikum setelah disahkan oleh Pengurus Sekolah pada minggu pertama bulan berikutnya

REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN

Nama Pelajar Kursus dan Ambilan Nama Pasangan Praktikum Nama Guru Pembimbing

: : : :

Mgu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tarikh dan Hari

Masa

Mata Pelajaran & Kelas (Tahun)

Tandatangan Pasangan

Catatan (Guru Pembimbing)

Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan : Nama Tarikh : :

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : Nama Tarikh : :

Salinan : 1. Portfolio Praktikum (Kedua-dua pasangan guru pelatih)

BORANG MAKLUMBALAS PENGAJARAN BERPASANGAN Catatan  Sila fokuskan pemerhatian anda terhadap satu atau dua aspek/kemahiran sahaja dalam setiap sesi pengajaran berpasangan.  Sila rujuk aspek-aspek tersebut dalam Borang Bimbingan PR 1

Kekuatan / Kelebihan Perancangan / Pelaksanaan Sesi Pengajaran Pembelajaran Secara keseluruhannya , aktivti dapat dijalankan seperti apa yang dirancang . Murid kelihatan seronok dan gembira mengikuti aktiviti – aktiviti yang dijalankan . Aktivti yang dijalankan juga mempunyai unsur – unsur ansur maju yang membolehkan murid lebih berkeyakinan untuk melakukannya . Aktiviti menarik. Kelemahan / Kekurangan Perancangan / Pelaksanaan Sesi Pengajaran Pembelajaran Guru tidak menggunakan pendekatan motivasi iaitu dendaan dan ganjaran Guru membiarkan murid yang melakukan kesalahan seperti pergi ke kantin membeli air tanpa kebenaran. Cadangan Mengatasi Kelemahan / Kekurangan (Hasil perbincangan) Menggunakan pendekatan motivasi iaitu dengan mengenakan denda kepada murid yang melakukan kesalahan. Memberi pujian kepada murid yang dapat melakukan aktiviti dengan baik.

Disemak oleh Guru Pembimbing

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Tandatangan : Nama Tarikh : :

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

RANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM (Sukan / Unit Beruniform / Persatuan)

Nama Pelajar Institut Kursus dan Ambilan Jenis Kokurikulum Guru Penasihat Kokurikulum Minggu (Tarikh) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M 10 M 11 M 12 Tajuk / Aktiviti Tempat / Catatan

Disemak oleh Guru Pembimbing

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Tandatangan : Nama Tarikh : :

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM (Aspek G dalam Borang PR 2 : Kokurikulum)

Minggu Ke : Nama Pelajar Jenis Persatuan/Sukan/Unit Beruniform Tarikh Masa Tempat Nama Guru Penasihat Kokurikulum Kehadiran : : : : : : (Lampirkan Borang Kehadiran)

BAHAGIAN A : AKTIVITI / KEMAHIRAN YANG DIJALANKAN (Kepimpinan, Kepengurusan, Kejurulatihan dan Kepegawaian) [Sila lampirkan dokumen sokongan, jika ada]

BAHAGIAN B : CATATAN REFLEKSI (Diisi oleh Pelajar)

.

BAHAGIAN C : BIMBINGAN (Oleh Guru Penasihat / Guru Pembimbing / Pensyarah Pembimbing) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Disemak oleh Guru Pembimbing

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Tandatangan : Nama Tarikh : :

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

LAPORAN PROJEK/AKTIVITI/PERANAN LAIN (Aspek H dalam Borang PR 2 : Bimbingan, Pengurusan & Pentadbiran)

Laporan Ke : Nama Pelajar Kursus dan Ambilan Tarikh Tempat Projek / Aktiviti / Peranan : : : : :

BAHAGIAN A : PERANAN YANG DIJALANKAN (Sila lampirkan dokumen sokongan seperti kertas kerja, minit mesyuarat, pelan tindakan, gambar foto, surat perlantikan, laporan khas projek, surat penghargaan dll)

BAHAGIAN B : CATATAN REFLEKSI (Diisi oleh pelajar selapas tamat / siap sesuatu projek / aktiviti)

BAHAGIAN C KOMEN / ULASAN / CATATAN (Diisi oleh Guru Besar / Penolong Kanan / Guru) __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Disemak oleh Guru Pembimbing

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Tandatangan : Nama Tarikh : :

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

JURNAL
Satu bentuk catatan berterusan mengenai sesuatu peristiwa, masalah, pencapaian atau bidang yang perlu diberi pekanan. Merupakan rekod-rekod refleksi dan aktiviti yang dilaksanakan oleh penyedia portfolio secara berfokus tentang apa yang telah dipelajari atau dialami dalam situasi sebenar.

“ Effective journal use takes time, but journals that are done well provide a unique and valuable form of learning.” (Baird, 1999:14)
Kegunaan Jurnal: Jurnal patut digunakan untuk membuat refleksi mengenai pemikiran, perlakuan dan reaksi kita yang emosional iaitu mengikut perasaan mengenai sesuatu peristiwa ataupun tindakan yang diambil yang difikirkan perlu dibuat renungan agar kita akan lebih memahami peristiwa dan tindakan kita itu. Penulisan jurnal sebagai satu bentuk catatan berterusan mengenai sesuatu peristiwa, masalah, pencapaian atau bidang yang perlu diberi penekanan. (ms. 58 BPG Okt. 1999) Matlamat: Matlamat penulisan jurnal ialah meningkatkan kesedaran, keinsafan diri dan pemahaman kita mengenai apa yang kita alami atau apa yang telah kita lakukan. Justeru itu, catatan kita haruslah jujur dan benar. Pengisian Jurnal:  Persoalan-persoalan yang menarik  Pandangan yang relevan dan kritikal  Kandungan boleh dibincang bersama antara pensyarah penyelia dan guru pembimbing Aspek Yang Boleh Difokus:  Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)  Profesion keguruan  Pelajar / klien  Iklim sekolah dan pengurusan bilik darjah Mengapa Diperlukan:   Dapat memberi gambaran menyeluruh tentang seorang profesional. Merupakan koleksi, “snapshots” tentang pencapaian guru pelatih pada satu-satu masa termasuk kekuatannya, bidang yang perlu diusahakan, harapan dan aspirasinya.

CONTOH FORMAT JURNAL (Minggu pertama sahaja)

Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal

: : : :

Ke-1 1 ......... hingga ........ Minggu Pertama Di SK ..........................

Disemak oleh Guru Pembimbing

Disemak oleh Pensyarah Pembimbing

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Tandatangan : Nama Tarikh : :

___________________________________________________________________________

FORMAT JURNAL (Minggu kedua dan seterusnya) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : (Anda boleh rujuk aspek-aspek di dalam Borang PR 1, sesuatu peristiwa, isu, masalah, pencapaian) 1. Masalah / Peristiwa 2. Analisis 3. Cadangan Tindakan Susulan 4. Tempoh Masa Dan Keberkesanan Tindakan Susulan Ke-

Disemak oleh Guru Pembimbing

Disemak oleh Pensyarah Pembimbing

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal

: Ke-1 : Pertama : 29 Januari – 2 Feb 2012 : Minggu Pertama di

Pada hari pertama, saya bersama pasangan praktikum melapor diri kepada penolong kanan pentadbiran. Kami memperkenalkan diri sebagai guru dan menyerahkan Surat Pengenalan diri kepada beliau. Saya dan pasangan selaku guru pelatih yang mengikuti kursus. Pada pagi ini pada kebiasaannya terdapat perhimpunan rasmi. Kami bersama guru – guru yang lain mengikuti

perhimpunanSekolah ini tidaklah begitu besar , bilangan muridnya juga hanya seramai 180 orang murid sahaja . Setiap tahun persekolahan hanya terdapat sebuah kelas sahaja . Selepas itu kami berjumpa dengan PK1.

Walaupun belum berjumpa dengan guru pembimbing kami, saya telah mula mengambil alih kelas tahun 3 menggantikan En Muhamad Hisham. Saya telah menyediakan beberapa aktiviti ketangkasan untuk mereka . Pada keseluruhannya , saya tidak mempunyai sebarang masalah semasa menjalankan proses p&p .

Disemak oleh Guru Pembimbing

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal

: Ke-2 : Kedua : 10 - 14 Mei 2009 : Masalah Pengurusan Masa

1. Masalah / Peristiwa

Hari ini saya telah menghadapi masalah pengurusan masa yang tepat sebagaimana yang telah dirancangkan. Terdapat aktiviti yang telah dirancangkan dalam

pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan kerana tidak cukup masa. Hal ini menimbulkan masalah bagi mencapai objektif, khususnya objektif yang akhir dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada hari-hari tertentu .

2. Analisis

Masalah ini timbul kerana aktiviti perbincangan secara kumpulan yang telah saya jalankan itu ada kalanya telah melebihi masa yang ditetapkan. Didapati pelajarpelajar mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkan laporan hasil perbincangan dan semasa melaporkan hasil perbincangan, terdapat beberapa orang pelajar yang tidak dapat menerangkannya dengan lancar dan cepat. Di samping itu, masalah masa ini juga wujud kerana gangguan aktiviti-aktiviti sekolah seperti perhimpunan yang telah mengambil masa yang agak lama sehingga mengurangkan masa yang telah dirancangkan.

3. Cadangan Tindakan Susulan

a. Saya patut membaca buku-buku yang berkaitan dengan perancangan masa dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran agar dapat menguruskan masa dengan lebih sempurna. b. Saya akan menyediakan plan A dan plan B pada waktu-waktu tertentu terutama pada hari-hari yang terlibat dengan perhimpunan sekolah supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan lancar dengan masa yang telah dirancangkan .

c. Bagi memastikan bahawa aktiviti perbincangan secara berkumpulan

tidak

melebihi masa yang telah ditetapkan, saya akan sentiasa mengingatkan pelajar tentang masa yang ada dan meminta wakil bagi setiap kumpulan membuat laporan dalam masa yang telah ditetapkan. Sekiranya perbincangan menyentuh topik yang sama, saya akan memilih beberapa hasil perbincangan yang terbaik sahaja untuk dibentangkan .

4. Tempoh Masa Dan Keberkesanan Tindakan Susulan

Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh seminggu . Pengurusan masa yang baik adalah perlu bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan

pembelajaran. Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi secepat mungkin sudah tentu objektif yang telah dirancangkan tidak tercapai sepenuhnya.

Disemak oleh Guru Pembimbing

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Tandatangan : Nama Tarikh : :

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

REFLEKSI
Refleksi dalam erti kata lain boleh disebut juga sebagai renungan atau muhasabah. Refleksi merujuk kepada proses atau aktiviti mengingat kembali pengalaman lalu, mempertimbang dan menilaikannya untuk tujuan yang lebih luas termasuk untuk merancang dan melaksanakan langkah-langkah susulan bagi memperoleh pengertian baru berkaitan dengan pengalaman itu. Renungan kembali mengenai keputusan atau tindakan dalam situasi sebenar akan menghasilkan perubahan sikap, amalan, kesedaran dan tingkah laku yang diubah suai sendiri kesan daripada refleksi yang dilakukan. Kesimpulannya tujuan refleksi ialah bagi mendapat pemahaman baru, pembaikan tindakan dan pengukuhan amalan.

Refleksi adalah proses meneutralkan kembali segala perasaaan negatif yang menyelubungi pengalaman yang dilalui supaya satu perspektif baru dapat dihasilkan daripada pengalaman tersebut sekali gus berjaya mengubah tingkahlaku dan tindakan seseorang. Boud, 1985.

Satu pemikiran secara mendalam untuk seseorang itu memikirkan atau merenung semula situasi yang telah dilalui untuk menganalisis apa yang telah dilakukan dan mengapa dilakukan sedemikian Woolfolk, 1995

Objektif Refleksi:     Mengenalpasti kekuatan/kelemahan dalam P&P Merancang serta mengambil tindakan susulan untuk membaiki kelemahan Meningkatkan kemahiran keguruan Penilaian Kendiri sebagai budaya kerja

Kepentingan Refleksi:        Membuat penilaian kendiri Berfikir secara analitik, kritis & kreatif Menganalisis aktiviti pengajaran pembelajaran di sekolah Mencari alternatif dalam membuat keputusan Mencari jalan penyelesaian Mengubah tingkah laku Meningkatkan keupayaan GP mentafsir maklumat-maklumat daripada data dengan lebih cekap lagi

Pra Syarat Membuat Refleksi:  Keterbukaan   melihat masalah dari semua aspek mengambil kira semua maklumat yang diperoleh sebelum membuat keputusan pengajaran

 Bertangggungjawab  bertanggungjawab di atas kejayaan dan segala kegagalan

 Kerelaan    komitmen sepenuhnya terhadap pengajaran rajin mengajar semua murid dapat memenuhi keperluan profesion

Tahap Penulisan Refleksi:
Sebab, akibat, berhujah dengan diri sendiri, mengaitkan peristiwa yang berlaku dengan pegangan, prinsip dan falsafah serta melaksanakan tindakan yang sewajarnya

Tahap yang paling ideal. Perlu dipraktikkan oleh guru pelatih

KRITIKAL

Tahap Ketiga:

DIALOG
Sebab, akibat berhujah dengan diri justifikasi dan tindakan

Tahap Kedua: PENULISAN REFLEKSI DESKRIKTIF Sebab, akibat, justifikasi Tahap Pertama: PENULISAN DESKRIPTIF Melaporkan sesuatu kejadian atau peristiwa yang berlaku di dalam kelas

Tahap Penulisan Refleksi Hatton & Smith (1995)

CONTOH PENULISAN REFLEKSI DALAM BUKU PERSEDIAAN MENGAJAR (Dicatat selepas setiap waktu p&p di ruang bawah RPH) Contoh Penulisan Refleksi: Tahap Pertama – Deskriptif • • • • Pengajaran tidak dapat diteruskan kerana sebahagian pelajar lambat hadir ke kelas. Latihan kebakaran sekolah dijalankan pada waktu pengajaran. Kelas terpaksa dibatalkan. Pelajar mengantuk di dalam kelas. Masa pengajaran tidak mencukupi. Aktiviti kelas terpaksa ditangguhkan kepada pengajaran akan datang.

Contoh Penulisan Refleksi: Tahap Kedua – Refleksi Deskriptif • Guru mengajar dalam bahasa Inggeris menyebabkan pelajar kurang faham apa yang disampaikan oleh guru. Guru sepatutnya cuba menerangkan sesuatu istilah dalam Bahasa Melayu. Terdapat beberapa orang pelajar yang membuat bising di dalam kelas dan tidak menghiraukan pengajaran guru. Guru bertindak memanggil nama pelajar tersebut dan bertanyakan soalan yang berkaitan.

Contoh Penulisan Refleksi: Tahap Ketiga – Dialog

Contoh 1: Setelah beberapa kali diselia oleh guru pembimbing dan penyelia, saya dapati kelemahan saya adalah tidak berupaya menyediakan Bahan Bantu Mengajar yang menarik ...dan mampu mencungkil idea awal pelajar serta merangsang daya inkuiri pelajar. Mereka memberikan komen BBM yang saya gunakan tidak dapat membantu melancarkan pengajaran topik pada hari itu. Saya rasa saya patut terima kritikan tersebut secara positif. Model Refleksi juga menegaskan guru yang refleksi perlu bersikap terbuka dan menerima kritikan yang membina. Tapi saya tak kreatif. Tapi takpelah mungkin saya perlu berbincang dengan rakan dan melayari internet mencari bahan-bahan yang menarik bagi membantu saya menyediakan BBM yang efektif.

Contoh 2: Terlalu banyak kelemahan saya prinsip leraian daya pada hari pelajar mencuba. Saya tidak menjawab soalan. Ada isi yang tajuk yang di ajar. dalam pengajaran tentang prinsip paduan daya dan ini. Saya tidak menyediakan contoh soalan untuk dapat menumpukan satu persatu pelajar untuk saya tertinggal. Saya kurang persediaan mengenai

Contoh Penulisan Refleksi: Tahap Tertinggi - Kritikal

Saya memang seorang yang tegas semasa mengajar. Saya tidak suka ketawa semasa mengajar. Saya mesti pastikan pelajar memberikan tumpuan yang sepenuhnya semasa saya menyampaikan aktiviti pengajaran. Saya akan memarahi pelajar yang tidak mengendahkan pengajaran saya. Saya menggunakan pendekatan behaviourisme apabila mengajar kerana saya ingat lagi masa cikgu saya mengajar fizik beliau menggunakan pendekatan yang sama. Dan dengan pendekatan cikgu tersebut berjaya mendidik saya menjadi insan yang berjaya. Oleh itu, saya percaya pendekatan tersebut akan dapat membantu pelajar mempelajari fizik. Tetapi....setelah beberapa minggu, saya dapati pendekatan saya ini menyebabkan prestasi pelajar dalam fizik merosot ... saya dah mula menggelabah...takut dipersalahkan oleh guru pembimbing... Kemudian saya cuba melakukan pemikiran dan amalan refleksi seperti yang disarankan barulah saya tahu betapa zalimnya saya kerana tidak memerhatikan pelajar yang memerlukan pendekatan yang berbeza-beza antara satu sama lain. Saya perlu ubah pendekatan pengajaran saya...Saya perlu perbanyakan aktiviti pengajaran yang dapat menggalakkan pelajar berfikir serta berupaya mencungkil idea awal pelajar...

Contoh-Contoh Lain:

1.

Pengajaran hari ini berjalan seperti dirancang. Masa dapat diuruskan dengan baik. Murid menyiapkan latihan dalam waktu ditetapkan. Terdapat 6-8 orang murid di barisan belakang gagal menyiapkan latihan seperti diarahkan. Mereka cuma menjawab soalan 1 dan 6 secara ringkas, sedangkan arahan saya ialah menjawab dengan lengkap soalan 2 hingga 6. Mereka memberitahu mereka tidak faham dan tidak jelas berhubung arahan saya. Apabila saya tanya kepada murid lain, terdapat beberapa orang lagi memberitahu arahan saya memang kurang jelas. Saya fikir kelemahan saya dalam pengajaran hari ini telah menyebabkan objektif pelajaran tidak tercapai sepenuhnya. Kelemahan ini mesti saya atasi dalam pengajaran akan datang.

Apa?

Mengapa?

Tindakan Susulan

2.

Pengajaran hari ini bermula dengan baik dan lancar. Murid semuanya terlibat dengan seronok. Melihat keseronokan murid, beberapa aktiviti tambahan telah saya jalankan untuk melibatkan semua murid supaya berlaku adil. Kemudiannya saya dapati waktu pengajaran sudah tamat tanpa sempat membuat penutup. Saya fikir pengajaran saya hari ini gagal. Kesilapan saya ialah lari daripada perancangan asal p&p saya. Saya sepatutnya mengawal pengajaran saya dan tidak menambah aktiviti spontan. Untuk pengajaran akan datang, saya mesti menentukan aspek pengurusan masa tidak terabai.

Apa? Mengapa?

Tindakan Susulan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful