You are on page 1of 35

tt{1' +1

~

+1, '1at -fl +1, \Jt

'i~ ~1~ ......... ~i~~
~~:
;furfr

~

~

~

m~,'fl
':(000 '\I' 0-0 0

~-25

9~~~

em-.

1999

Fct6l~-~
CflIT

1. ~ct5T~
~.
't. CflIT

em
~
't

~.

'llf ~
Cf51<'1 Cii4 I (

ct5T~

~?

~~q;r~

~ ~
\9
t;

~. 'llf~~
1,9.

x.

'llf~~
~

~

t:;. '\.
~o.

~a1h:~fmmt ~3IT'f a1h:~
~ 'i6+=+1~ ~o

'i6+=+1~ ~o

~~ ~~
~'t

~a1h:~~

~1. ;ftft;rq;

~ a1h: +l1'1tiH'I1 1x. ~a1h:~~ ~~. ~a1h:~ ll,9 . ~a1h:~ It:;. ~ a1h: arrna'\. ~a1h:~ o. ~a1h:~ ,9. ~a1h:~ a1h:amiCf5ql~ ~~. ~
~'t.

~~. ~ ~ ~. ~HII"'''I~

am:~
~~

9X
9\9
~t:;

~o ~~ ~~ ~~
~'t

~~
~t:;

~~ ~o ~o ~~

~

~.

~'t.

(x.

~ct;m~~~ ~ct;m~~~
~Gffif

~ ~ 'CI'l'it 'i11'1~H]f ~ i tT ~ ~ ~ tl ~~ alh:~~f"1l1l<f\ ~~~~ ~~if ~tl ~~alh:~~artm~m~~ ~ ~ CN ~ ~ tT CR ~ t I 3f'1ifT (flITJf ~m"$~ '4T~ 3f'1ifT ~€'«il~~-m~t alh: \ifGf ~ ~ ~ '1t""'1" it~, ~ f.qr.·ddalh:~ ~tl it~~~~~$wft~~ alh:~m~ "$ ~ '4T~ "\i1'nft ~ I ~ it~ ~'1f1I'1d~I ~m~~~faRT~~ tt~~~1 ~:it<ft;:r~-w.rr,qr-fralh:~1 ~ ~ attt 'tf( ~ I m ~ itetT t\3"'1" ':lI €'(crf q;r fu {'I fu {'II,
~+{RCf~"$mm"$~~~lITm~~

m

f7;rffl cf;'r ~

I
~

cf;'r~f'1111 €'( (il cf;'r ,~p:il {t ~ <f\~ f ~I wt I ~'4T'i1I'1~I(cf;'r~~-w.rrWIT'1"~~~ ~~tl qr-fr'4T~~if~~tl 3F"lr 'i:t €'(dl cf;'r "$~ ~ mao; alh: ~-.;rGT'1"

~

m~

~alh: CRfuit~

¥

~ am:~~#~cf;~~~~~ rw1#~~~~~CflfrtT~~~1 ~
~I

I ~~

cf; ltllkffi rtT

M~i4~I{) ~

~;t

~

tr qm W
~

~~

~~m~
cf; ~ ~ ~

~rtT~~~~,

~~~cf;~rtT~,

tr m cf; .~

ri~~~';1dl
#~

#¥~~~I

~
\3q lJ,<.fd am: ~~ mcf;

ft1it ~ ~

~~a-cf;~#~'~F~\lffifT~1

~~~~"'3iT~~~~\lffifT~1

ft1it ri,
~'q

am: iTo am: ~

~

cf; ft1it q;r;:r, ~ ~~ cg ~

cf; ft1it

ih:, ~{

cf; ft1it ~ cf;

W-U<f~m·~~~tr<f~wf;1
~~~;t~~!
CflU

Wflr~tr,Cf~-mMmm~,

~m-~~

cf;ft1it ~.I

3lqf):gltl

~~

U1f

,"f1I'1

rtf

~~(d

~?
I!fg" am: ~ am: # 3Flf

~~lIff';141;t~~~'~I'iI~q"'m~~
~~~"ffij)~~~,lJlR!fg"~~~~~

~,~
~ ~
~

ft;m; fu; !fg" CffCf

~ ~ amrr ~ I 1iff1lfr w ~,

m 11~'ifct€l41', ~
~I'i If;" q?

m~ ~

itlTT

1iff1lfr eft ~

1:ftr m

trfu "\3it

~~~#~~~~I
~fdCf)dl q:;pit~PfllT~?~ CflIf~~·~ 'i1'1~dt ~

R:B=IT~i.P=r,

Cfl4~n{j' am: 3Flf~~31~ell~gl(,

~

~

~~~~~ctrOO~, ~ 3th:~ctr~, llT, ittT3th:~cl;~~~ f~H~mfl~?flIT ~ PC! Cf>cW:~ mr ~ it ~~? C -«~ ~, ~~~ ~ ~ am:~ 3th: 3f1~ -«tt"f[1=~ ~ I ~ ~ 3th:ll"R ~ ~ ~ ~ <flIT ~?
ct~~1tCfi1l13TT'lT,

~ Cf~ ~ ~ # ~ ~ ~ ~I ftRfT;r ~ tt ~ ~ ~ wf ~ ctr ~ lf~1ffi"'n:~ ~fdCf>dl ~ ctr q;r ~ <n+f ~I
qr'c"'Ii;1I 1JGR CR:Cfr
c-;

~ am:~ ctr ~ '~""Ifu" q;r <n+f~,

~~

eFt ~

-«m+R ~~~~ctr3lfC{~4Cf>dl«~~tt~, ~~il ~;r~~ctr~~<drq;rlFFa-~t, qtf ~ 3th: 3lTUllf,iiCf> ~1~<~1ctr ~ ~ ctr ~I mfl:fq; fcr!fCfm cl; CJ)R1JT tt ~ ~ ~ ~an eFt ~ tt+rran # ~ ~ l:fU ~.~ , I W cl;CJ)R1JT ~ ~ ~ ~ 3th:~-«~~~--«-~IiC~GI"1 cl;~Chm::m \iffdT ~ I ~;r ~ WCf eFt \Nro ~ ~ 3th:~ ~ ~ q;r ~ ~a- ~ ~I ~fdCf>dl ~ WCf ~ q;r cl; 3R"< f;{:'fqT~ mer~ ~ ~ I W cl;"Cf>T"<'JT ~ ftRfT~ ~, ll"~ afR eznfu- -« f.:tMcd 00 afR ~ q;r 1iIG!fR
~~I

~-~~?Rf~-«~~m~amJ~~

m~~q;r~~~,qy;ftafR

~ cl; ~ 3lTUllfc-Ji ~ Cf>

"f[1=~ 1tT, ~ ~ cl; fuit ~ ~ ~

~ ~I

~

~

~R=tgl*1~ % fq; ~ ~'fT"#itcrr ~% a1h:~~~~"#31T~tr~' ~ ~ ~ "TT"# 31Tfif'<1Cf'dl~~, ~~ ~ ~ qff&lT ~ ~I :S1<fi4'1 (DARWIN)cf5t~(ORIGINOFSPECIES) ~ ~*1~I~Cf'1 (PRESTROICA) (fCf' ~-~~~ 31W a1h: ~ cit ~ cf; ~ cf; ~ ~ q;,- ~ itcrr~1 ~~.:r~~cf;~~cit~~"# ~ fum fq; ~ ~ ~ ~ tr % a1h:~. \iI ~(Jl' cf5t qftf tr (fCf' ~ mt ~ q;,- afu" % Il"Il'1 C4 I "$f d ~ . (1",~R=tCf' ~"# cIT ~ 6"3lT q'"( 1"i1PctCf'C4I~ cf;"6T~
+rRCf ~~"$f

~m

,

c--

.,,:,

;.:,

;.:,

toil'1C4dl ~ +rRCf ~ "$f fR1 tr itcrr ~I ~ ~"# toil'1C4dl a1h: ~R=tCf'dl '4T ~ ~~ cf5t ~ ~ 1ft q'iiflqR=t4l' cf5t ~ ~~ "lIT ~ 'm'CI' ~ ~ -~ ~ ~itl q'"(~~~~~~fq;~cf; ~ "# 'I:llf cf; ~ -~ ~ lJ'm'CI' q;,- tr ~ ~ % fq; erg ~~fIa1h: mlfc4Cf'dl cf; ~ ~ (fCf' ~ flro, \if6i (fCf'
c-; ~

m-

~n:. . ~ ~ rn \ifT'1T

~

~I

cf;
~

m

\3"'11*1cf\' a1h: ~
G

"# "ID"'1" cf; ~ 'fl1llT cf5t mcr'1T ~ "# lfUi Cf'1 1 '1 ~ ~ q;,- tr qftolltoi ~ I *1i*1IftCf'dl ~ ~

.~

c1; m~ ~
cf; ~

C,

mfl:fcF

em

.:r

f1'{\i1I~il'

rtf ~
~I

w~

mr.s ~
m

a1tt~~ciTf.q("cti(i1
WILL DURANT ~

~~ci. 3N<ft ~

{THE STORY OF CIVILIZATlON~f1I<\i1''C4(t'~W~

rtf~~~rtfi, ~~if$mflfq;qTf~~ ~ ~ a1tt~ 1flIT ~ I aTIlfCf; ~ WiC ~ t)#~~~~~~afR~-~-~liNrtf~~ rtf \i1T~ ~ I "R"ftrrrif~~f;rcrfur -~~\i1T~ ~,~~~~~lff1lrtf~~~\iffift~1 ~ tllfi:fq; qTf'~UR 1flIT ~ 3lh:'~ rtf If\i:ff~~

m~ ~ I

~~

~I ~
~

m

'IIfdfqo~, ~~tr~~1

~

~cm: ~ ~
~~1 ~
~"ij)f

m

~ ~ afiq m rtf ft:~ ~
~~qt~ ~
W~ ~<{~<r{1

1:l1flfq;

crt ~ ~ -~~~

# ~ all"'«I(i1'1 ~ .~ 1l1IT,flR l {fll'ti~d ~ ~ cit tr mf;r~, ~ ~
<{

3lh: w

3lh:mtftwciT~r.trm#~~ . ~ ~ 3lh: ~ ~~ r.tr~ .

mm I ~

ewf"ffi:rrmmn.r am
~

a(l~~[),,*

cfit;re .

tllll:f?fl ?fll (1~I (
~ ~ <fIl{ ~

Cf)I ilci41 <{ (

~~lq- ~

Ocfi I ~

CR<fIl{ ~

m~

Ocfi ~

~

3lh: 01
aft;

arr.ft ~

:q 10i Cf)I;?f

CRq5JlT ~ ~ # ~ \jffiffmi 3lh: 31T\i '4t m t I ~ CR"Tflf ~ a1ttmi1fq; mq;=rraifCl5T ~ Cj?( 3Ff<{T ~ f.1 Cf'1'1 13lh:mlf ~ <'1 ~~~~~ fu1f ~mmtl fl;:ffcl~dtf$~~CR3lh:~rtffl..,..J
~

m

mlf ~

~

cpr ~

~ -~
fuit~rr~'

~wn: fu;1:rr t fu; ~"$T

~ Cfi~

"C.f)I;9 ~ ~

-~

.,.gr m,

~3fI<f ~ .~ ~ eN~~cf;

m-m eN

~~~#.a+fafR~~crTit~, "$T~ q-{ ~~t.n 11~?(1l1· ~ mft ~ -~
~ q-{

fu;1:rr

t, ~

a+f

~3fI<f ~ 1fCfiT~TsT~cfTt'~~~eft -weft afR cr$~~CR"illtl ~~tfc:p~"$T~ \:1 ~(dl· "$T~~~ ~I~(('i"afR~~f.f"$TCllqP-IT ~ ~ afR ~ ~ fcrm- ~ ~"$T a+fq;r 3{TUf{ <ltt ~ffi TJfu l!1.ID afR fcr~<:fffi3Th:~

t~crtn:r
~a+ft,

t, ~

t,

~3fI<f ~
~I

ir\ifT 1flIT, ~ lfIlkffi
~~I
~~I

t fc:p~
afR ~

~

~ -~

~

eN ~

q-{

cf;~~~lJit

~~~~~qiWtIlflr~\j.f~q)f

~~ft?lfuit~mt~~m~~~
afh ~
cf;~ ~

m~-~~~Cfi"{~~"$Ttkcfi

afR~rf;~~#~cf;~~.I4=Gl( 3lffi~, 'lI5i ~ "$T ~ 'igni<: (~C'~C'~I~ ~ q~C'~'i) eN ~ 'i I '1 q d I cf;fuit ~ ¥~Cfi"{ ~ lflIT , ~3fI<f~t:

~m

q ~14=Gl ffl ~rif ( Cfil

e-,

-

I ~ ~~fij;j(

"·~Fif~m~~lfTTf'T{~1

m~~~rr
~~

~ afh ~

1jICR

~,

~

~

(t!fr¥) ~ \ifT

~

~~l{llftR~tR·~~~~attt~-~~tR ~~ m r(; qf\oll

'1,. ~ ~

~~

~

attt ~

~

~ C"tli '1Cfit1

~m~~,
~
~I

~

~,

m'lr r(; ~
~~~I"

-q:~
r(;~

r(; Gfrq ~ ~

~awr ~!
~

~

r(;~73"'1"

~mq;f

m'lr -qr ~

(~:~<t~) m:IT;f ~-q:
attt~~ttu~

~fum"

~~~ 31I~-~~~~1

3l'1IfC:CfiIt1 U1fr(;~#t~~ ~ ~~q;rem~attt~ I iiI1f.,~~~~ OF MAN IS THE

attt (MAX HISTORY OF

ffi '=l1f~~;fflfw~
MEULLER) (THE RELIGION)

;f ~~,

ulfTi1Cf ~fct61~ U1f q;r~fu61~ ~ I"

HISTORY

cpt q;r ~fct~ I~ attt 3fI\il ~
3f~~~~~~~mtr~~U1f·~~~ttqrl

# qrir ~ ~ 'iI'1dl ~ I ~
~<1I~tli

~ ~
~~qif

a+if

r(;

mfl:fCf;

M!ffiaIT# 3fI\il ~
attt~

~
~-~

M~
3lT~ ~

m~~-~~I

~

;,:,

fum" lI1n" ~

lI1n" ~ ~

~ arrn:-q-q cpt ~ fum"

tt ~ ~I ~ fa;!fi:ffif ~ q;r~~ttw
~aIT;f
~ attt ~

.

-~

''':'

GI ]~tli ~r(;~q;gJ ~ ~ Ciif ~
~I

~

{!t I<t<:1'. attt ~

~~
r(; ~ ~

~

:,,:jql~'11 Ciif

,firnT;f q;r

9.0

~ aft1:: ~ ~t~ "Cf>fP~T"'1"~ftrlrr;73"'1" ~ ~~~~ m Ulf "Cf>f .qr ~ cf;"'11lf 1R W Rm, 61(1jf4i a+n+r "'11lf t~ ID"U ~ -.rn Ulf"Cf>f"'11lf.qr lfc" ~ ~ '~'
1

m 3FrWf~

~

~

1~

lf6 ~

3TH ::q4~'1Cf>~

'g ~

# t!OOif aft1:: ~arr ~ ~

rtf ~l:f\iIT ~

m-m ;t
.~~"Cf>"{ ~

1~

"fur cf; 31 '1}Hf):p~1;t ~ ~
~

t~

"Cf>f ~

~"Cf>"{

ftrlrr, ~~ t~cr<:

"fur

;t .qr

~ I~

mrrr ;t m
'i6'"4'i~

3Flr t~

rtf ~

~

rtf

'3QI~ '11

Ulf"Cf>f"'11lf"fur (C H R 1ST) cf;"'11lf I ~arrcf;"'11lf UlfBfli ~
I <{\if<

1R~ 1R ~ 'g I ~:~ ~

Ulf (CHRISTIANITY)WRm cf; '114'iCf><ol '3~16<OI mcrcf;~-~ "Cf>f BUDHISM, JAINISM, I~

~

ZOAROSTERMlSM cf; ~
3T4"'1T Ulf

(~O)

~~'g'MOHAM "Cf>f ~~ "6"<

MADANISM'm,
"IJlI""ffi ~

6j(1lf$~

;t lf6 "'11lf ~
~
~ I

\If<T ~

w:if rtf
fu€lllli :-

mfl:fcf; ~le1Tarr 1R ~

~;t

• t~cr<:~'g,

~~·~~m,"'1"?lTcf cf; l1fif -~~t.f ~ cf; ~ ~
<Id

#,

"'1"

Til
I

# aft1:: "'1"~~1I1
• t~cr<:

#I

;t ~

~.qr ~

m~'"is! < ~ ~J
'g I
I

~~J,"iS!(r 1R ~

.lfc" fu""'1" lf6 ~

WC'll

Wnl

~

~

aft1:: rnCfi+if"Cf>f~t~cr<:eN~
cf;
1fCfI"g"

it ~

ftR: ~ ~

•~ ~ aft1:: ~ • ~ eN "'1"~arr,

~r

I

Cf)4'i~nd

rtf ~

CRTi

• mt ~
.~~q;-{tl

• M- ~

~m 3Wru" it mt-mt
q;r l<I"f Of
<e-,

99
I

gl

~I

"11i1f20( ~ Cfim-

.If'!'2l m~'$
~~

• t!fCR ~

t, ~ ~~Ifu+tI'1

%I ~mtIT~it~1
I

•~ '$\' -gltw ~ ffl% '$\' 1:ft:q ~~ it g-

.mn-~~I

.~it~1
• :;:.ftft Of q;-{t 1

~

'$\' ~Tm ~ ~~ ~ %1 ~ it ~ ~ '$\' memt f1:rffifr g~

• M- ~ eFt Of mrrml • 3llRT ~ eFt 1=I"R qi'{ ~ W~~ wfit~itcrr, .~m-rr~~~gl .~~~it~~~~~~it~ml
• ~~im~
'1 +tfCf'1(

~m
~'ID<f,

1

~~,

• ~~eFtp"
~3lT9f
~3fR

1itn::r ~

~it

~ml

tT %

1

m ~~(d
mtffiUKf:

'i~ q<= (~o) ..

~
q;r ~

~

% I GIl«fCf f\"m~!IT %I ~ ~

'!("t ~ +tI '11 '$\' urfl:fci; ~ '$ ~ if if ~ ~ +{W.f '$ftrit~mfucF;

t~~

-m-

fu;Cl lC>il q;r ~

~

q-uf
'"

~~ Wctl(OI

%1~3TA"$~rittt~~~if~ <ftf~ ~ 1~ ~ ~ "$1WN~f.f"$ ft>m 31Tlfi% afR~"$p~if"(ff"ffi"~%1 ~~~"$ m ~"$ ~fQcilol cit ~ ~ %;~ ~ ~ q;r ~~(§II~I %;~~~rtTmG~%;~~ ri"$ ~ ~ afR ~"""" ri"$ Ga:tf):oII 'il· if ~ %1 .

~~
~. ~ .~~ $f~I~1

~
'i~JO~G

-cm:r ~
(~o)
3f[\if l:f( ~

~

3f~~1:

~CT

%~

31qClf):Cl ~

~ 1 ~'lN~

rtT '1If'C1Hftll'li ~CT ~r \ifT ~-~ cit '1I~lfUICl afR ~ ~ ~I ~3TA ~ rtT ~ctl~I';1 ~~%r ~p~if~~~1:[U-1:[U ~~~% 11:[U~3lR~~~cit~~~ 1 ~~ P ~ (~\ilI'1 "$ ~ rtT "(l(f cit ~\l"1 if ~ ~3lR ~it ~I ~ ~ ~ ~ rtT~ ~ff\J1~;iif 1:[U ~3lTrr <:;1 ~ (Ill I \jffifT % 1 ~~ rtT Tfrli afR rcr~~ '4T %I ~ ~ Tfrli em:: fffig~~ 'i~JO~G (~o)cit<ftf~~~! ~~4F<SI( "$ ~ if ~ ";( ~ ~ ~ if ~-~ 31QClf(Cl mm WI ~ 'i~JO~G (~o) ID"(f ~ ctr f~ "$1Jlfffiif ~m ¥.T ~ 3fCRf(UT q;r ~ fu ~ f08~ I 1
if
•• • c;-..

~
CfW~

~~3lR
'i~JO~G

'ifl~~lofi

(~o) cit 'ifl~~I<1I·

ctr ~wrm~%,
q;r~lJJO<SI(~\jffifT

~

~~

%1 ~it~~'4T~~%1

(~o) cpT mft

mt
~~

~*

JiI<iC4dl ~

ttm

~~~1"~}~'iC;

3N<IT

¥~

cg

~r

I

it ~
31ttfcr~C4~;f\lIdl

'i~HiC;

(~o) q;r ~

tt ~ ~

~

'4T 3Th: ~

me:mt '4TI ~
'"

~~~~~~-~

li~~B ~ (~o) q;r \iF+!" it
~~l

~ 3Th: I<iC4 B dim
~
c

'tifu~l~ ~~Djt~lf{~an~~q;r~~~ anaf.:rcp

(flf

li~~'iC; (~o )CfiT~lfCf'CrTit~3lTr ~~~-m
~I
'"

'"

cg

m~

I

'~m ~I ~~ftr:rraTqM~~: ~qt\(1 ~ "$t+rflf ~ ~ ~ fr·it iTt I +mIT"$t '4T ~ lfl1cIT fu<IT ~ m~ Of ~ ~I ~ ~. ~ '4TOf ~I ~
~CfiT~~-m~~1
~

3lif ~

~ft:~'4T~~1

~f11M~ ~ilCf)RlIi~~
RCf?~<i1 ~
• ..;lI

I

3Th:~"$t~~ ~mr~~~~~"$t
e-,

~r

~~~"CfU11cfCf?T~~~1
e-, e-,

~ ~,

31BI<idC;l( ~

~~~~f$m\iITdT cg ~~ ~

I ~ar:Rr~~~mr~ I~
3{fq" If{ fcr~CI'rn

+n<ffi I
~

~

Of OfT 3lTdTat ~

CfiW ~

~

it \iITdT 3Th: ~
q':q 1il"f ~

~

~

mrr

am,-

31tt 3{fq" ~ ~

q?r pfl Cf)1 cg ~ I '(

~~~~~"$t~aT~~~
3N<IT ~ at~l~~1

(t~l¥) ~

f$m

3Th: ~

mf

~awr ~
~

~q;r~~~~m.-rr~mf~l~
\3ql~<i1 q;t31tt1lfd'L\il1

~~ftfit~~~"$t ~ I ~~ftf~~;

rlITlrCfiU;~CfiT~~Ofq){

1'6'

~T;mt~~m-~cFt~~,
~I ~~cit~lffCN"$~~~;~~ ~~+r.f

~~~~
ffiITlIT,
~

m~

I

~

W~

f$ ~

\il'l'<f

~~~cFt~~~1
lJCF.N ~
~ q;r ~

~"#~
ft;p:rr I ~"$
f~m1flIT

~ cFt"~W~~ afR
3ITG~ ~f(114) ~ ~"$fuit

arR ~m"#~~~

mm ~ ~
I lffCN

'i6HiG

(~o)~ m~ I ~W"#W

~p:*~ (~o)
~f(11~

anir, -.:n:4{IMd ir~~~,
afR~~q;r~-.:n:~m1flIT' 1.6 HI ~ (~O ) "$ ¢fR ~T~ afR ~3TR ~

tf;~W
v,r
~ ~

'4T

w~f$~

"{l\i'lf ~

'4T ~
~

I

"{l\i'lf

tr~,

~

1flIT I

~

'i6HiG (~O) "$ ID"<T ~
~, ~ ~

-gll ~

~

~

I

~
afR ~q;r ~_,

3f<"aft 'mlSIT q;r "~~ ~ '"~liftf'I ~_, '"
3I1;j1lctilfl, ~ ~ GlTffi"I ~

3f~ ~

'au ~tl4 1(1<{'
~-3f~

311;j1lctilfl cit ~

3lR~T~~,
~~ ~4Ihl{ " ~

~3ITitfm:
\ji'f ~ ~

-Q:$~~ q;r tno ~ I ft:Rft ~ ~ fum, fcFm ~ ~ cit t~Cf{lfT ~~~q;gr

'341+1<{1;r~ q I lJ6~ 1I1d'1IQ ~ ~I

~

~"<tr
~ ~

~f$
~
G.

~+rflim~m~~~~fum,
_, C'-

'f

llRT, ~

~mm~

~

arR

~~llO~~Jcit~6(1111I,

~

~,

~~

afR "\ifa:r
c-..

~

afR ~

~ +16111dl~ I~

a;m:rGf

"#~

~ 4JlO~ q;r (1"

Ulf ~ ~ ~ '~'

q;r 1f<ll ~~1:f

t~

~x
Cf)T 3t1#1145ltl
¢RAT ~~

'4T 'd("~(g'1111~fq;w~m:m:Cf)T
CR:~~,

aft, ~ \ffi ~q;r~
~~CR:fum~1

~~~iT~I~I~I~,~,~-qta-,~,~,
mq;r~~~

~H,,+fI 3Tff~ cfi ~ ~ 311#11$1 tl ~Cf)T ~~irm~
~~~~~~"{g\ifTaT1

m'Cf ~, ~

lfl"f

ql{

3lh:mif~~cfi~

~

am- ~

~~~~~-\ffi~~~mm:q;r ~cm1T, ~~ 3lh:~~,

qtf)R _,

arq;ft ~ ~ tf; ~ q;r ~u ~ cm-rr ~, q;f ~_, ~ 3lh:~ \ifCfrir ~ ~
~f('li('l~('I

t; ~

~fts2:-~ ~ ~

~m?;fif~

~ 3ilR GRl cf?r -m ~ ch Ifui'1l '1 ~
~

~ ~ t~

3th:~cfi~~~q;r ~ fq; Cf6 3ilR 1fUT 3th: ~ .,

~~~tT~
~ -~

afr:
~

CRm I

~

t~T¢ (~~.I40~;(10) ~
~

~ ~ ~ if 3th:~ ~ ~ ant~ q;f ~

~ q;r mT ~ ru@<1ld I ~ru<1ru<11 ~ ~~40'1G (~O) ~~~ fum" 11m I ~ ~ €l HI G (~ 0) cfi3lf.:o+r ~ ~J m- cf?r 40~'( Gffii ~ ~ cfi~ 1Tlt"'1M ~'1 ~ \jffift ~ I 3t'¢1 ~ ~J4O<iif « cnif 3lh: ~

if

m ~~.I40~« ~,

f"qlt ql~ fq; ~

1~

~ ~?

I ~~"l{f;~rrnlfq; ~iJHH amr Cfl1l~? ~4J,"G4<c(; 3lRq;r~~m"l{f;mmfq;~~ ~"# ~ q;r~ 'f ~ m, ~"l{f; fq;~ ~iJ,"G4 ( ~ ~ ~ r-m flrc 1ftm 3th:~"l{f; fq; 3f,ft ~~ '" 3th: fMI4df 3th: ~. ~~ ~ ~ 1ft m I \ifGf-ij ~t:rttm~mm"l{f;~~~~1 ~~~~'lyofuat ~l ~~~3th:~'i~,"qi~(~O)~~3th: r-mmtlT~nRfem~ I it~~t:rtt~"#~~ ..:a ..:a • ..:a ~, ~ 3f{G1" ~~1~ ~ ~ ~, 3th: ~ "l{f;fq; ~ ~ antlfT ~ ~ ~ ~ it ,ft qt ~ fuit 1lit 3th:"l{f; . ~
amn;:T~
c--

~

~,~3lRC(;'~"#,

~~1ft_tl~~~~~
~ ~"#

~ ~
~~~l

ft;rit quf ~ ~
~.~

~

.I" 1:fr f,"'4lij

~

~

~~~~c(;~~~~161l~~ ~~l ~~c(;~~3th:~~,~~!ffi~ ~~I "l{f;~~t:rttW-~~~1 ~~~~"# ~ ~~q;rfumGf~~1 ~~~,ft ~~, ~furr"l{f;~m~1 ~~~m~ \:."5m '\ifTimr 3th:~ ~ ~ c(;fq;it q;r fuw:r ft:Jm ~, fiR~;{ ~~fq;it~, ~BflfCf>T 3lrol1~ 3th: fiR~;{t}('4ft~ 31Tffitc(;fqqfta ~~~, it 'fI\ilT c(;~ t\if@l""'tot' "#~ ~l
~~
~~l

ij:c:qI'441 ~ l{A';{ q;r tt ~
e-,

Ofrlf ~~

~cfI4)1 '(

~~~+{Aiff3th:'f+{Aiff~~~1 liA't 3th:'f l{A';{ ~ ~c(; ~ qrIfu-: ~
~

Gf&::cNol
e,

~i

~

~\9

3lh::~ ~ ~

am:~ ~
~~,

cf; qP{UlllOl ~~ m

f\Fr ~ ~ I it <ltrff
C1("1rj"t LI d I ~
~~~'3'i':iq~

eft ~ ~

r:nw R~lT3lh::~~
~~~I

~\\itH~I4)

~

3lh::~

~ '~llf.:cr~

~

~I

>j '-l

~ ct~

<ltrff

("1-.-'il1 $ 4'f

3l1~lql~'1'~F~%1 ~m~~I~~lfcf'~%I~~CfiT

~~ it TfR Bot cf; GlR 3TPTcfRit~~-qrotr~~
~ ~ ~

'$f~'41 .. 3f~ ~"# tr~
~tf1It

mf1:ra ~ % I ~ imt 3lh::~~~w~tr~imt, ~ % 3lh:: 5"( ~~ ~
"'$CAT

~ %I

~~I ~

'$~1~\11"# ~ ~ B1'tfgCf' iR cf; -.ffif ~~w ~ it~-~, ir:m, f0if, ~I ~~~qfq 3RT ctT ~ % I ir:m ~ mT-rlfcf'~~\ifI"CIT %, ~
(1Ol~1I'1 CfiT~(flT%1 ~~'~'%I ~

cf;ft;rir

~~(~)~%3lh::lOll&1~I(Jit~U<f%1

m~T\f ~
~lR~~~%1

~ cf; ~

cf; GlR
"Cf'""{

~

~

cf;qrn

\iflIT

ira- ~, ~

~

~

BI'tf~Cf' ~ it ~~,

ilB~F(I, ~

~mmcf;qrnm"%"BTn~
%I 3flR l1CfCfiT ~ CfiTmq~

it~m.=rrm,~m~~~%l~~"#~
iIR

3tf::rcw.f
~

it am- ~
~

l1P-IT ~~

ml

~

ru@ldl % ftf; ~

'[U ~

ctT

9_t;

~#~1\l:t(11~1
;:m;rr ~ q;rq ~

~ctr~"$~~m
~ I ~~,
~ ~~,

lffifT-ft«rr
"$ q;rq 31RT,

ctr ~
~~~,

~,

~

cpr ~

-m1T, ~

'1(1~1I1cftfl:rcr1r, ~~11\~~~

"$t~'4T~~1
w ~~~
mar ~, ~ ~mar~1 ~ ~

m-~~am~lITi8rr
~cft~!ITCRCfT ~~cpr~

~ajl~(il ~ ~

ctr"€!~ ~

~

~ ~tft~
~

#~"$

3lOO~cpr;nl1~

erg 1lf?r~fcr~~~ctr~~~'ftf~, ~~
I ~~,

m~

"*~ ~ ~ pm:r ~~
~ ~~~~~~~CRCfT~1

~~fu;ctm~#~~"$~mt~~~,

~f.m""'i:ffi

cfi"$~ ~ ~ 3f .. (h:r~lI ~mtf.:n:n:r ~~~ -g# ~ ~ I ~ ctr 3Pl'fr ~ ~~, qlf):cuf):CJ) ~~, ~1~1~4' ~~, (1\iI~fu4' cmff~, 3{fUllr\~CJ) ~~ ~~~~tft~"$m'4"~~~ ~ ~ lIT'Sr CJ)1c-qf.:i4' ~~, ~~~#~~~~I ~ ctr mft ~3{f ~~ 3{tRT ~ ~f):ccilol ~ ~ I If6i PT ~~ Tn1-1J!f1T ~ $f<11 ~f):cril 01~ 'il ~ q;r ~ ~~

~m

"*

m, "* ~

"$ ~I~I~CJ) qh9;~ # ~

~

~

~I

~ ~

%1

~,~, ~iOSI~I£I,lJTflT,~, ~~if 3Th:~#c#'r~ # JlI':P:H11 f;9fu~ c cpr~ft;c¢l 01f~·pft1:f~ e
~~ cf;~fq-!fCr-~~cpr~q-n~

U§RlT

%1~ cFr ~ ~ % ft.F JlI~CIal "$I"'~a:mr ~ ~ ~~~~~% 1 3{1\jf~#~~~rrpnit~~, ~~~m-~"$I"mn-.=r~1 ~~CN~GfT"ffi~tT%
~~-cf;-~~tTO"('Cf~~~I3Rf:~-~,~-~

~ f.:ruU(""{~
~3TR"~%: .~

% afR ~f<:1I'11~#
1J~ ~ ~

~

~~~
\iftq

1

"~, 3Th: ffi ~

rn

ftRr ~ C!llcFr~
.
I"
1 ~~~~-~~

~~fuxn~

~~\iftq~~~~

# $;rr ~

(f.roT: 9)
(~o)

~

lWICfffi"cf;'Afu~cf; cf;'~ #~: ~

~~¢l01 cFr~'i~iOJI~
\ill ~

%:

~ "~,-gmlllRm, C!ll~CN~~% 1ftRfT~ cFr ftRfT ~ ~ tn: afR ~ ~ ~cFr~ ~tn: 3Th: ~ 1ITt cFr~ cwittn: 3Th:~cwitcFr~-.rrttn: ~ ~'1fC(f~ %, 111R~#I" (3f~ ~~ afR

~~m#)
~"$I"~#~"I::R~~~~~

~o

~ I ~, ~~I

~,

~

3{h:: ~"$

31Tt.1ll:: tf{

fcRfr rit fcRfr tf{ ~ .g I

~ $HU¥1

"$ ~ ~

~~~rit~~if~mrrafR "$T ~..B If.:!1Id rit \i11lT"ffi

~.

¥1i):('1¥1
_"

~ ~

mit l"i1'1Qdl "$ fuit ~"$T a:in: ~ ~ <rt cllcfPlT.g I W"$ m~-m~pl"g ~ "(rar.g~ ~"lIlT '4T
-a

if~~3{h::"~~3f~~3{h::~-~

"$m~~~I.,~~"$1Jfu~w~~

.g? -g+r
~ <rt ~

~

~~-., rit ~

Cf3T~

mfm1 ~

Cf3T~

~

I

m3r

tf{~

~"$@1

~'TlIT.g1

~~miT~'iri'.lI~lIim~<rt~3{h::~~~~

.g ~ erg ~
I~ m

at ~

rit fql q;ll<: cit 3{h:: ~ ~~ ~~llId
tf{ ~ "q;lf ~ ~

at
~

31fc4jq;ll<: "q;l""{ ~I

~

fu<n- 'TlIT3{h::m~ ~"$T ~~~<rt ~ "$T ~ m.rr "$ m+R- u4T~, ~ \itT <11<T ~., 11R~~~~,,~~;~'a~"~~;~
"$~

3{h::~

"{ffdT

3{h::\3"'1"

q;r ~

I

~-~.g~J;rmelTl

~m~,

~GfU~"~~,
~31T'f~~: q;r ~ ~

~~.,~
_,

" ..... ~ mlIR"l"

+rR ~ 3{h::

m-Cf3T~~.,
(~:~~)
mm., ( 3f'1"3fI11: 9 0 t:; )
~

m I"

"if <11<T ~"$

fuqr ~

~~,

I\~

(Cllf) if

"ll'fu ~ ~~ cit <f~ cnm cit '4T~~T q3HllO'i I '1 \11 "I Cf)"II ~If~Cf) 118 I ~ "I Illl1:t:t?1' "$ mt ~ f\:r#, ~\ilT'1" -l-lR 3lh: ~~ cf,T~elT q;r ~u I

m ~I~(~f(ipfifl" (~: ~~~) ~n if ~FWII~I ~ m m ~ ~ ~ ft:p

m

m~+1I~I\TlI

~

3lh:~cf,T~~itnfflifm "Cfffi;:r@ mfr 3lh: <:rg ~ ~ ~ ~ ~_3lT,~ m ~ ~\~I:;:mTit 3lTUT~~'4t1 ~'4T~3lh:~ ~. ~ m 3ITf~ afR (I \11 ~ R1Cf) ~ "$ Prlt cftql, ~, fl1~II~~'i, ~;g:ql<1;f afR 3lTClRCf)(1'i ~ it ~ ~~T rn: ~ ~ ~ I ~ (1$+1.~ 3lh: ~ I(1 +1 I~ cf,T 'i~ cm-~T~T cf,T ~~, rn: ~tt ~ afR ~ CR ~~ 3lTlIT G, OA"'II ( q;r ftcpri ~ fum \lffiIT ~ I
'~'
1J1lffi I

~~M,

m 3l1qH~~TcP"TTif~"$~

~ tt if <rtf mw, ~ ~ 1111~, m ~"$
~.
1Jlrrn

~~~m~'4'r~<f~~1 . .

tZm 1J1lffi ~

~

m1TI q;r .~~

~, ~

3f~ ~ -3R~

m"Cfffi <f~~, err ciT~
WIT\11" ~

~

~

W~ cf,T"lIfu ~~~"$ ~ if ~ ~ 1Jlrrn q;r 3lh: ~cf,T(_Cf~1t"$
"$Prltfu;m ~
.~

~

~

~

~

if <l>'4T ~
~ ~

ooR cf,T~
~"$ ~

~:
c-

m~ ~ I ~ it;:r@ mw I Cfl{3lT<f ~ ~
'4T

I~

~~rtT
~~q;l-~~I

arfu;rrtT~, ~\itRit~,~~it~

~~arR~cn-mit~cf; ftm ~ ~m~ w.f iRrr ~~~it~ ~ q;T f1:rcr;t.cf;tm \Tn (~I ( ~ f ~~ .
~ ~11{(VfllT~~

3Th: 3Th:~~ ~ ~

I

~ ~~

rtT ~ ~
~

~

~~~lIT?rq\iIT

f.nn:iT
~
~

CR <fr1l ~,

~
(1~

rtT P-WAT err ~

~ -~ ~ ~ 3Th:1:ftT ~ 3Th:~~~~~err~~1
~ #~ rtT ~

~

~ "i'"lfrlf

tt m ~ I ~
"f~

~~p:<q cf;~eT?TT, ~ «J

m~ ~ ~
3f'1Wl

c-;

-'l1Ocf;~ ~

~

~cfP1T ~ I

err (1~
rtT

rtT

3Th:'~ir:fuTit lfUi ~
~3lR ~

~ I "i'"lfrlf

~

"f~

CR ~

+igt:~~ (~o) ~ rtT ~
~I
c:j'){3lR ~ .~

aruiT ~;;tt
c--

~
"i'"lfrlf

3Th:~m

m~,

it ~

~ ~ erg-"i'"lfrlf c~ful~ "i'"lfrlf ~ 1C1
#~
q;l- Of~

11{ ~

~
• 0.,:,

61 f

61, ~
~

~1~IMCfl arRBR~
~:,

I Cfi"{3fR ~

"%~~~I ~cf;~\l1lqlgCfl3Th:~cf; ftm ~ ~, T.lT% ~ ~ 3Th:~ 1fCJTtt BPi ~~ arR!IT ~~ lITC1T -ftrar 3Th:'118~I{j' cf;~ tt <flif Of~61I" (~~:1~~) "R:~ ~ "i'"lfrlf 3Th:~ ~ 3Th:'118~I{j' q;l-

~~

(~

~) $f CN ~

~

~

3lh: 3f~

q;if

3lh:~
90)

3lh:~~~~!

I"
~~~~1Rq~,\d)~~

(3f'f-~:

rtt ~ ~.,.~~~~rtt~~~WGffiflR~~
~q+1"~~~ml ~
~

~ m~
iOa
~

"t~em-it!

ifill, ~

~ ~ 3lh: ~
""

!I"
~

~q;-U,

""

~q;lfq(l£lijlC11

~

(lll'W:
""lfrlr c$t ~

t:;) it

~

Cfl{ffi" ~

..£l11i1{"Ill

f1n:;rnr~, ~
~

~ ~~,
~,

~~

cf;~~
~

CN~U

~ I (1\l1~fdCl?,

3lh: 41f(~IF<CI?
~ miff
CfCI? ~

it
~I

""lfrlr

p:nm ~

~I ~

""lfrlr CfiT Cifli~,

·~·fu(1T3rr,~

~

3Th: ~

cf; ~

~, ~ ~ ~
~ ~

ftnl ~

~n

3Th: 31'mr m ~~it

~~
3fl1UU

~

I ~f{"ll+tl ~

~,~ ~

3fl1Ucrc$t 3f4"(fU

ain:\lfA~~~,
3f4"(fcr CfiT ~

rtm~cfCF 3Th: ~Cl.fCrf~~
Cfilf -~ -Cfilf"("g~

.,gr it 3f4'lT~.,gr

ftR:~Q:m~ldl~(OI
~

¢f'fI"dT~, ~

cf; ~

~

~ ~~~I \3it~am:~c:tt~m\ifl"Cfr~1 ftF fr~if aIT< ~ cf; ~ 1:U ~ ~

cit ~dk~IfBd "Cj?""( ~ I m Slfdl~d ~if rn:: qf~-:;;;rlf it ~ 3fi4ruliT
~~~
TflIT ~ I ~

D:m "CI?T(lT( ~if

I~
~
I~

CfiT ~

~

';(1{

3f!11TU~ CflIT

~

I~

ar:ru~~1':{T~~'f :wroU 1':{T ~

~~

cIT afh:

fu;<n- ~

I~

'~r~1Tm 'i I'1 "Illl 1:f~ ~

Cfl'i;'11 { B+fT\lf ar:ruU ~

"'1tf q-~, ~ ~ if B gill ~ ~ if

m~

"ffirr % aftT ~ ~~ ar:ruu ~ Cfl "ffirr % I ~ , 'IF11 cCflI '(, T.itft~ %, +fTI"{ ~fdgl B mefT % ftF "fGl-~

~F11"''"'1 B+fT\lf ~

~~ ~q?T 3Th: ~ ~ f1r'1c
ar:ruU "'("gT ~

%, ~.:r
~ ~

~~

'3"1~'1

fu;-lrr

%I

'3(;m;,(ol ~~, 1':{T~

1U ~

~ *~ ~
cIT ~"'1tf

'ftT I ~

~~mT.itft % 3Th: iSl~ IcCflI '( cIT '~lTlR if ~ 3K""csf em- ~ #, ~

%,+fTI"{~q?Tf.fll+:r~~% I qgi ri"-ri" tr itm % 3fh: <:fi"f~ cIT .~~ ~ cpt if ri" "ffirr % I

~ ~ ¥.T l:fcf iSl~:qf:cfct ~ ~m q?T~ % I ~ 3T1iM" WTTlIT \ifTctT "'("gT % ftF ~ ~ "$m~'1e1 q Id '"L0f ~ ~ % I ~ 3lliMT cit R< ~: m-:;;n:r if fullT \ifTctT % I ~it~~~mftF~m~m"$m'4"'3"B" c.llCtgI '( cit, it qf~-:;;n:r if ~ ~ it"'("gT g- cIT ~ ~ m'li.~ if '.,gr' % I ~q?T ~~tlJ;"cli~it ~% I . ~ ~ ~m em- it .~ iih:Cf, ~ II JI<lctl, 3fh: meroT ~ %, ~ ~ ~ ~ ~'Rl"ctT~ cRt ~~ %, ~ ~

*~

~

~

(C ALL G IR L) "iSl'WlT \ifTctT

it,~ <fTrr fu;-lrr \ifTctT it

tt I ~
~
~I

afR ~ trOO rtt ~arr _,
¥i I q~ij:S ~

~x

~I ~~~

# ~-~
qiT ~ ~

+mmarr q;f ~ ~ ~ ~.\ilT ~~ ~ I 3lh: ~ ~ ~ Cf)R;'11 ~~l q;r"fll1l'1T ~~ 'if€;(1I~ 3lh: ~ m ~f(1I4'1 ~ 3lh: ~
qf.l:f\! d ~

3N'fr~~~CfC.fl~~fq;~~

rtt qftf rtt ~ m+ilftlfA" ~ lpU .., ~f<11"I' +tfu('fPT<1T~ fq:;c tt~

3lh: ~

it
~ I

qiT ~ ~
q;r +n+r<1T ~

Cf)11IfP.·Cld ~

~

CfC.fl ~f(1I'11 CfiT'1"'1" .~
~I

~q;f~~fuit~1 iIm"~'i*1dl CR""dT1~

~'4T~~~~ it ~
~
q;f ~

m +mmarr 3lh:
~'i*1€1I~1

iRrr~ I ~~\III"{'RtCf)~q;fm+A-~~~
3lh: ~ ~aiT
eft
~~il'~ q;f

~lltlf.l:Cf)

3lh: 'i'11~#1If.:1Cf)

rtt ~

~~3lh:~"$~"Cf>ft~~

if ~"$

~

~
~~ ~ ~

~

3FCRq;fm+R ~
I~ ~

\ilT f'cr~ P~R ~ ~ CR""dT 3lh: ~ q;r ~efUT '4T ~ "Cf)"{(fT ~ iftt~1 ~~~fq;~aiT~~m+T~it
~~~~~,~q;r~~~~

rtt GlIT ~

.qr

ft;rit ~ fc?l Cf)1tlll ~ I ~ "$ ~ ~
~6~'i~

~aiT

q;r ~

~

~

~

"$ ~

~

3lh: ~
~('illil

tf;

"~it
~I" "~3lA"

~ if ~:

ell ClgH: ~"$

(~o) ~ GITt if irtT ~
(~,~)

~

";('f.:

It~cf; ~cf; ~
'g
I"

~~tR~~tR~~:gT ~tR:g ~~q;f~tR~~~
(~:

~

~~t;)

3th:'l€.'\,Cltof ~ ~ 3th: ~qif~tl ~~~~~t~~3th: ~~ qif arRt ~ If'lff # ~~cf;~qfu 3th:~ cf;~ #~ q;r~t I Wcf;Tcft<f-m::g: ~~~~ ... ~CI,f€;4' ~ rtf P""Jl"iI~If{l(f q;f ~ rtf -~ ~, ~ ~-:;:rn ~ \ill atmft ci4ld..:(j ep:f it, ~ cf;~ # afh:a d# q;f~ ~W.m~Clrtf~#~it~1 wcf; ~~ ~ 3th: afh:a qif ~ ~ 3th: "lfA ~Cl ~~~~,~~~~Cltl
~'I:l(f ~

~if

#

tR~~Clmc:iT##~~rtf~tR~'4Tit ~t, ~ ~~~tl Wqif'fTlf~m ~Cl-~t I ~~~3th:~t,Bftcf;~ ~ ~ cf;ft;rir ~ ~ t:Jfu # # cfft W ~CI,f5iji ~# ~ ~ Of it 3th:fl::A" ~~W:~Of~~m~~ ~ - #-~~#-mc:iT ~Tir~ ~Tfltm~ '" ~~#I ~cfft~<ftfl cfftt:Jfu~Tp:~# Of ~ m ~ ~ el!fni q;r~ ifrrr, ~ qif <ftf I

~~t,

~

q;f ~ ;f Iilcrfll('f~ ~ ~ rtf CfVIT~cf;~~q;f~~~q;fm

a

6Tffif

# ~ r$T

m_

~..-nrr~1

~~~(~o)~~:
3{Rq '1lq~ ..~

\3'it ~~
~~I"

"~ m-.,- 3ftl'ft ~

~m~

it ~

<f cit I 3llR
3{Rq~ir

(~)

3llR l:ffu-~ ~ "Cf1: ~ tr if m ~f(1l41~ ~ ~ f'q;~ CfiT 3llft.rtT ~ ~ -« ~ ~-~ ~ ~"d5t ~it ~~-~~rtT aih:itfm;r~ ~~ ~ f!Yf ~ ~~ # cir;{f CfiT , -fm;rrq- m ~ ~ m ~rtT~<f ~ I~ 3llR~~~+t~ijl <fm ~ ~~~fucrr~"UU<fmmftR:~, ~~~ ~~~moft~f'q;~qjt~-8T1 ~~~ CR""";r~~rtTm'1~~~ #-8T\ifTitI ~'~'rtT~ ("llFfr +tI~<:U €I ~ ~"d5t 6"I<1cf) # -8T\lf(I:f, # '~~.:r~ ct' ~ ~~<f"d5tml ~~~ ~~ '~' moft~~~~!~Ii("'1 I ~~#~ftR:itaTt&~3N'1T~~ I 3llR~ ~~~~<fmm~~m~ I 3llR~# ~~m~~m~~1
~

~#~CfiTlftTm~~1 ~ -~ CfiT ~ ~

fm;r \ifffiT t

~#~~
I

cRr~~1

3flri(

~+Rit

~-~~t,

m~'~

~~3f

%fu; ~ a<ft $Tf"$~ tr ful1C." ~ ~ ~~ 3lh::~R~rtT ~ it f~HI Gfld I ~ ~ I ~3lA" oil (11q ..n tit ~ "GflWIT %fu; ~ ~ u;fTm.if "$~tr~~ ~~I ~~~ (~) ~~u~fum%, ~$Tf"$ fcrirl ~ ~ m.if"$ .~~ q;r ~ ~ %I u;fT~ cIT ~~~ 3T1ll~ ~\iPifC11 ~%, ~~q;r~~ rtT~it~~%1 ~ ~m.if"GflT ~~~~mw%fu;~ ~ \ifliT ~ q;r WT ~ 1:fR I ~ ~mw %fu;~"$«~ ~~ ~~~ I a<ftm.if~~~ ~%, ~~ 3lh::\Jl ~,(d 4i .. -gtfr %I ~3lA" ~"GflT ~ -~"lI"R ~%fu;~"$11f(1"it~ 3lh:: ~~ ~~ ~ \ifR ~ "ffiliT q;r ~ % I "3lh:: ~ lW1T it ll"frR crrm q;r 3lh:: ~ ~
$F1141 ~
cllcfPlT q;r 'l"D1 ~!f(f
~

~"1l\~
I"

%, ~
~"$
q;r ~

qf.{ ~ ~

1fit if

(~If(lIld: 9 '<.) ~o ~

~~J40C!4,( ~

~~404i~

%afR~
(flr~)

"~ +ffilR ~ %, ~ ~ cIT itc'm:~
~

m- I"

m-I

~

$F1 I4'1 "'(f\l'lf cpr ~
$f~ 14'1 "'(f\l'lf

rtT~

%fu; ~~l it ciTt <frrr 3lh:: ~ tfrfu '~"$ Cf1TIl{ ~~

~

~'\
~ ~ CfiT '3"'1<:1'"1 ~

-gl ~

~

~

@<11\fl1"lflT CfiT ~fue;IB ~ . '"

~-gl

'i~~~~ (~o) 3lh:

~-g
~

ar:R
~

"fCIT~ "$T fufu

cF fuit

I ~~CW1~"$T "$T
'"

arr~
'"

3iR ~ 3lh: qi~ -g

"lflT CfiT ~fue;119 ~

3iR~~PlT-g, ~c~m~l·cF ~ 3lh: ~ "$T 3iR ~ I -g fq; (s!1~iCfl~I~ "$T .~R"3llCf
lfllTl
'"
I~

3ffifq;" ~ CW1 ~

CfiT ~

~

~ ~ alh: W ~
"(fq) ~

(1\J1~fuCfl mtf'"l" ~

~

~n

~

~~-mctT ~
mtf'"l" ~

-gI ~

~ -g I ~

CfiT ~

alh: +rr<:1" CfiT ~ ~ fu @I d I -g I ar:R cF fuit 3lh: m~~ 1JIfta" cF fuit ~ "$T
'JlFf

.~l1f.:<fCfiT Ulf -g 3lh: W Cf>1 ~

3f I 1:1Cfl~I~ "$T"Cfltf

em

CfiT l1~'tf{

-gI

"~it

~

~* ctT alh: ~
"~;t
~ fu;m,

"aft-( ~ .
~~11dl

~ <f Cflir I" it ~ cF ~UR cF ~,~ '"
'3,dlOlCflI(!

(~:

9'\)
.

~

lflr(f~~~~~

cF ~

-g I"

I f~fl9 ..~~

( 3fTU!fi: ~ ~ )

M !IT ~4r.f it ~

~ ~ cit l1Rr ~

Cf>1 M

cF"{Cf'1" CfiT~ ~ "$ fucrr ~ alh: cm:uT if" B+1f(f ~ ctT ~ CJ){

~o

~ ~

afR ~ ~ ~ "$T "\ifl<f ~ rft ;;ftq'1~I01~ I"

~

11riT ~
(~: ~~)

~ .!fTlf.:cr
m~ ~m

~
"$T ~

3'fI'G!IT ~

mI

~~
~-~,

~

t, \i'fT ~
~
I ~~

ath:

~

~--ma, ?fRf-l:ffif

~-~qlf~~'fmath:wcm:uT~'l~'f

3lTGlft 3lTGlft qlf ~

'f m I ~~rft~

I ~~1fCf~ftfF3OT~~w.RfTm I ~affqlf~m, ~
~

"'11TIath:~~~H] 'fm I m.r~-~rft~~~if ~q5trm1f~m c15T ~~

I~

m

"$T~ qlf f.r!fWIT 'f ~ ~I rft Gm: -Gm: ~ ~ I \iI1IT m. ~ qlf ~ ~ \iITffi m; \iI1IT ~ qlf ~ fcr~at~tflq afR .. ("I!4'1k+iCfi ~ 1l ~ ~; ~ ~ cFi~ 1l ~m afR m.r fat TJ(9(l1fR qufm "$T m~ ~ I a~ .

ria-

rsn m

ath: ~

q;rlf ~

m ~H11+t-m '~I"
~q5t
~cqcrp1T~ I

m

iI"kU?

~~~"$T~~~~
~

~~~~~~~arnmrt,
1:11: ~

~

+i~I'1(l1qlf ~

mG~t
~qlf~

t~ ~

3lh:~mr~~tl 41\l1+if81cFi~~tl ~

fq;~~~!flfcFi~~~1flUt,

m~~1
~~q;rqqlf

~mG~t

~
w

~<t

~

~~rff~%

~%~r.m~~~~~mT~m~%

I ~~Cf5T+f~~-~q;-{ .~ ~\i1T
~~~.

aiR~~~~ ~~%~~cpr

amrmq-~~~%I
~~CITffi,

cpr~ ffl CITffi aiR ~ if~ ~ CITffi irm %I ~ m ~ Ci1, <1~L(f ~ ~%aiR~q;f~W~~~1 ~F'1I4'l~mifGm ~3lT~ ~ cprqcrffi aft<: ci4 <I~1I1cpr~!f+R' irm %I -»
CITffi, ar:r;:rr ~

R~

CITffi,

CfJ~~,(j

~

..:t

~

~tn, fl emf
~"$W~~~~~3P.faiR~"$
m~~~cMul ~~%I

~%
...>

I ~~\JIGf-\JIGf

mflfq;~if~3TRiT ~ ~ qrn % 3th: Cf+frll ~aff if ~ ~~"~G (~o)cpr~T:~"$~~qrn%1 ~~~ ~ -tt aTRW~ anit~~~~~ ar1<ft~ ~ ctT am: ~ g \i1T ~ "$ ~ ~ fm;r 1ft it I -&r
~...>. ...>

it 311m 3th:m.rr ~ ~~'qTl~

~n~~~%~ ~¥~~m~~

Ulf

~-.;ql~t(i

~"$ ¥~~ (3{o)-tt~~ ~~\i1T~~"$~~~~: ~<ftf~t!tCR"$~~rffm~1 ~~~~%~~3th:mtm.rr~(~m arRfuqr~cpr~~<ftf~)~

Nr.r-fq;:;:n:~~m~g, 3th: l{CfJP4 ~ d -tt am: m~~

~~~1iNa

~!

3FClif ~ ar1<ft~~ "~~
~if~

~~

Cfd#1dl

m~1
'"

~;;:

~~-$~,

9:fmtt~fu;~
q;"{

~~1I~~glffcrg~t~CR~~~1I~~

~? ~ eil ~ Cf) <: 9:f ~ rtT~

m g fq;- ~

~

<n+1

g \ifT ~

3fh: ~

-zy; it it ~ fucrr ~
¢W1-~ ~~

'"

fuitg, ~~~fuit~~m~I'~mA"rtT~ ~ -$ fucrr fu;m -$ fuit m ~ I ~ 3lR~T~m~ fucrr 9:f fu;m rtT~ Of cRt I W &; ~tft ~ ~

~,~~~~ml"

3F1-~~t;-¥o

D~?l

,(.!p::3fl~
'1~

';"ij;

;,F

;, "

D
D <'iT ~

tF~1t: \~ t:%

~ffif.fif;

'liflf!t1T-

D F\'iTTJ' 'if; lferruR f.n.lf:rt ~z fl't,m, DT~ ('f~o) ~ ~~ 'r,
[) ~3Trf~~TU ~..JZ:-·~~7r;;
I] :l"k(~--~i~::r

~ ':-:i··.:~>z

~~t;::::-<nr

fr<:-lJft~

~

;f,t ,~

~:

,;: fill'

o '~ Il-T ~(~

: '~cr; ~l-

(J

-;rio; g,_

1J;«IT <n 3fTUT, -

[J

t:;:;-~f\,,:i't '~;
,,,._

=rr:r Tl1J'
cic; ,_'!~.,

'."11,,
it? d:;-;;~

"J e,

~ J... cr~, v ~ '-('·Itt

'ct;p'''.

,1 .....~. ;

U tr;T~;-t;c1i'

,;~

J{T<:: ~

f~w;:;;r 'Il"lWI"

[) T:~

T<: ~

;rrn:f» ~

:nu lfll1~ I
~l111

,~

liqx ~i~