You are on page 1of 26

tf~I

"
If'i"
3{Qf

t1 '1

Ii~ '(i~ ....... ~iTR-'
to
~o. ~ ~ 'r-~C'fq'

~.

m~,

qi ~~-~:t.

~

m
tl

~

I

'4t el?r -q 3lm'1 3lf\rffiq" a;r;l \ffiCIT '4t aITUCP ~ ',Pilfbli1 ~ tI ~ erg ~ 1!Cffi fcf~cmf t 31TC'l1mf.:cf
I

m m w:f
Cf)f ~

tI

31 c-q ~ i11

~~~1R~~~11Cf~~~~1

S1g_~t:lttCl?

~~

m~
ctT ~ ~
~ '~:

f'qC{'fcP"'li ~ ~~ m;t cf; ~

Cf)f

~

~

~I
~!rtr
~TcW:

mrr

Cffq~t

ctT

'afRf

-q \3aCl?I\'iCl?

~m
ftf~lT

a+f

cf; ~
Cf)f

lfACr ~

-CI?T ~
3{1Gf~~

qftulH ~ l!CfCf

am: ~
ctT ~
~

w:f 31'tt ~rr., cf;
~
~ m1'q ~ ~ 3lfll'1.'f'1' ~ ~I

tm~

rn cf; ft;rQ: ~
~cr ~ ri I
~ ~
Cf)f ~

m~

~ f~f{1i1 'Ellrn\zt

3ldtcrr

mmm -CI?T ~ .. ..
~/9, ~
C(1(lOI~
e-,

t!

3IT~lT

t~

m -q ~ ,

cf; ~

Y,f'fi1C1?I

Cl?1~<fl

~nftfu<:q fcf~GI(4 {J I W"l
9t; ~'EI"~< 9'<.t;9

~
~aro
~

cI?r mocff
q;r

"l(I(1I~

#~
~~

~

Sfiiifl$lfI

31TUfli(-'i$

~'4lfq

~31T ~

#~!fT

~I

~I~ "

I~'
~~,

3RGfT
mar

"

#~

ct; "fllf
3f~~-"m

~

~q;r"l(TiG~~

~l(I{'1(1I, 3t1("'i~+iqo"

If'!&f "~-IDft:o
~ QTU ~

$ *if # ~ ~

arfum q;r
~
afU$I<'ili

oll C!51 <

$ ft.nJ; q('ik¥tl rtt "mvr ~ t (f~ tt"{3ITi1" ~ fuOijicif $ 31TaT< lR ~ 1fo=rilif ~. t;lfu V¥t- ~ ..
I'

t, ~

~1*,lq'{'1i1 ~ ~

~i1Q(11
QTU

3f~

Ulf ~

qi'UiT ~

~~

$ qcf
c-,

q;r "lilT ?fi'iii4Oij
..

m+nft ~
I~

3f~

#
~

~
~yf'(f

il ~
~

~, 'i~1{'1+1Ii1 ~fd51i(1~ ~

Bfcrfutil" # ~
t<lf.:ill1"
q;r ~

~

~

~ W "lilT ~ ~.

fq; ~

~
I~

~

cI?r 1ll1RT ~!rq rtt ~ ~ m '1lTftr~ ~!fT ~, ~
~I ~ 31<CS4cufuli}"

_TT

~ -Jlffi;~"llI(1'

31<CS4C!I~
~

q;f ~

$

CJ)f

~

m~ ~~ 31<\iCC!I~ ~ ~ ~-llTli ~ ~ ~ ~, ~am: mer ~~+t(1I, ~, ~, 3f!fTlfu ~ 31'1"Tl+trr.::ll'1~;;i)=lI ~IQI'JiQ q~dlIlCct ~I m:r 1J~ .. aitt ~.. wf.s ~ ~m rtt qf):T:4ll1$ ~ lIl't -;;mft ~I w:Il\1f #
i(1"U CJ)f ~ (f~

("TIT) ~ m-it-mfu ~

~~

il ~

~

rit

~

~

q;r ~

~ q -1?lfu41"

. ~

at~ ~
......

~I
~

~
3fi'lr

3lh:"

~

~

3f{'1";'~~

~

~

arfuf):tf(1

~

m o:r

i-~ miff
~

~

rtt

~tSf'lIqof ~

~~

q)f.$flf ~if

m~

ml

..:I

~"
~.

.~
3{l?o

i+1iiQCf;:;j'I':f)iiLfI
~o ~-~

3Wf. Vffil1,
~

13'0 'l13T.-'lI3C;
arrq;

fu ~

(~

q_;ftqf4S)

10";l ~(I

-cn: ~
~

3ffililTlJT ~ ~fiil('2I('I, q;r ~

~ 1'1

w~,
~I
~(ii4cU«l

f<!W.frf>¥ ~
311~1<~'1

31f.1~fl:l('l ~

'1!W't"II
3fflT'1"
~I ~

afR ~

cfit ~:if
~I

if ~
~

~.nfl:fq;am:~
~

m 1flIT ~I
cfit

\ifTftr
~

q;r ~

"ffi1f U1f
afR
~

"$ "ifTlf

-cn: m

W~

~
rf)(6'Q('lF3IT -ij..,

rf>61<('Ilm

cfit

1ffif ~llfffi 1flIT ~ ~ fq~ cit ~ ~ Sliflct{1 qM:~
~cr~'q;r ~ ~ -~ (~lifi:il (, ~3TI1

M q5"{ quf Q('l'1jrif@ 3lCff~ # ....., 3th: ~ "$ "ifTlf -cn: ltm ~
aiR '=It Irf)('tf('l CR'ffi'1

m ~~
'm <f

#~

,!~Hl<:

;~1<-{1("{11~ ~-cr-

~~~tn~~~~!IT# ~~~~~ ~ ~ ~ '<. ~o) cit lfCfCT; #
~,
3lCff~

'~F 3th: ~ ~ ~ cfit ~'"iI~lfI mqr 111fT I Cfi{1fi:i(6'Q 3l1'f ~ \ifTftr cit ~-tf~ cfit aiR m-a- ~ ~ q;p:f # ~ Tf1J.1 ~ '!~ ~o ,"q\'~ ~~ "$ ~~II'1~I< ~ cit ~GI~I< ctT ~ ~l ~ w~lfua q5"{ 311\if~lf.gq;r 1l1lf SI<:fltfa' fcJxrr 3th: ~ cit Cf~
~ gro .~' (~
fu~I~('I) 3JAT

atrol -ij- ~ 3l1'f 3l1'f ~ Cf'l cfit

~<:,~,4J, t:trf>i('lft:.l~ 3th: \3~It1I\1('1 ~I

m-mcr
aiR-ij-

cit ~

m 3ff1l -cn: t~

cfit

m

ftfu-~ -ij- ~ afR a:r?f "$ '1"Q;

q5"{

\3'iJ'qtMfe ~ ~

~

-cn: e'lfC1ft~
.Cfft$,

q5"{

e~i:i~' r,~; ~~'ilf6('1 ~I 3frIT~

~
a:rf~

~ f'orlnr, ~-~
'$t ~,
i1iQcl~ ~

~ ~,
~-~
'm:raf ~

~ wm cit
3th: ~ ctT ~~,
3IT~ ~

fC:t<I~('I q;r ~~,

"$ ~

am: ~
~,

~lql~rf>('I1 QI():cU[\rf>

~

q;r ~~, ~3TI

~f{1l41 311.. G1{1'1 cet qRti.f>I<

-cn: ~

~

~

3th:

~

q~"'('I1
~

am: ~
~

~aT
fu;

-cn: ~,
ern ~

a:rfct!fT ~~
q;r f~I{1lr~l~

~,
~3IT1

mm ~ ~
- ~~
~ 'R

1Jl1@" ~~

~

-cn: ~
'fo 'l~\91
3!l'<1 (~)

~

~

~

afn; ~
Cf~ ~

ctT

'l.
~.

~aiT
~

fu"~, 3lh: ~.

'R

arr-ft ~'RT

(cprr)

3lh:~~1

~

~~
~l ~

~
~,

~
~,

~ f$ ~

3TTit
CfiT ~

ml ~
~Ut

t!f7n:~ ~ ~
~ ~
quf ~ ~
CfiT ~ CfiT ~

~

~

-q ~
~
~ ~

m ~'11'1414 "TiT
~,~

I~'~

CfiT~!IT~

~-C'lfCff~

~

"$ ~cfffi .-'1<Yl ~ ~

~

~

~
~, ~
'"

cfu

w:lBrrm
~~~'1~ ~ ~o

-qcf -R~ ~
~m<f

cW.{;;f;'1 ~

'4T I

"£!"g. ~

-a:mT ~ fu; ~

~R1Cf)dl ~ tR ~ ~ ~ Cf"(3TT'1"
'" '"

~

~3lT I "£!"g"Cf>T1.f cp"(3TT'1" ~l "£!"g ~ ~ (qf{:;:0cil')

cfu menolf ~ +rrsn:r ~ ~ lflIT I lfl"t"C4" \itTfu cfu ~ ~cif.166 3lTvouH:·'lCf) ~a~~,
~ q<:~, ~~ CfiT ~ ~I

-mm: ~mm:cr ~ ~

eT?f -q m f~

;?t ~

3t.(ci4qlf~p:(f ~
Of ~,

rir ~
"ff~ ~

futgicil" ~

qi{fild

+I1IT'1 i>ifuCf)IO F~ ~ ~

c4Iq~If{Cf) ~~

futgiffi
-q ~

~

crt ctT ~
~ ~

~lcfCf)IMCf)

.q ~
~ 3tRtf(Cfd

~ ~ W,· ~~$~l' ~ f~r<:'~41' q<: ~ ~ 1f4T1 ~ ~ $0 ~f.rtTeTUT -q~ 3W«IT rir ~ ~~ ~ 3lmft ~o ID'U ~ ~ lflITl ~ mtr ~ qq¥ ~ ~I ~ W~ -q '9lfuc-4, .~ tR 1:f~ fc:I'-41~, Wfur ~ Bf"(-~ ~ ~~ cfu ~ ~ ~ cfu c4lQC¥dl fc:I~'1I'1 ~I ~"(3TT'1" .~ -q ~ (~~q(ql~), ~ ~ 'TT, ~

~),
~

(Q(~lCf»),
3t'1Cf)~dI
c-:

[1::~I~d ~
q<:

(~~~~'l~
CfiT ~

~o

t!f7n: ~, ~ ~
~
q~'\l'iC

ctT ~

q<: ~~cml

lfl"t"C4" ~

\itTfu ~

r.:r* ~, ~
~,

m.:r ~ ~ ~

~'l.-q4

~a-

~I ~

~

GfT'dfolf -q ~
~

~,

~, ~

~I

Gttc -q
c.

tR 3lT~

-go~

a~

~I'

(t. ~-(t.

a'1f, ~. ~

~. ~
3TT~itl
q<:

~~I

erg fc;rar.r f;;rn-

q<:

~. tam: m ~ ~ or w ~ am: ij-u tnr' ~
~ fu; ~ ~ ~

~c(;~~q;nt-~

t~' ~ ~~

am: ~ ~
qn;jf

q;l

~-'I1ifu

~ m~
~ ~,'
¥Ol

fum

1flIT ~ fu; ~

- ~o: ~-~-~: q;Tt ~ ~ ~

i'I'RfT

CfffifCf it ~3{R" 'CR ~~ ~ ~ ~ ~ fr{; 1lT'1<f ~ ~~p:Gf(lc(; ~

~
~1~

if.{31I'1 still

..

~

-ij-

-;;ftq.:r W %? ~ fct~'C( '1, ~ q;f ~ ~
3fRtf{Cfd ~-~,

m~ ~ Cf5T 3ft2Tll'if cR:, ~ ~ ~ CfJI(,qf::iCf' 1U ~ rn: arrmhcf '1tf "GfRl ~ ~ ~, t~Cf{~ ir.l $ "Cf>f{lJT ~r.fItr ~I it ~ 'f~ 'CR fcr~q ~at ~~ ~ cR ~v.m ~ ~ CR c(IH1\4Cf'dl Cf,T \3~ijl2:"1 fumT 11m ~I~ ~ ~
c$ ~ ~

..

~~
cf;

-~

~?

~-11{'IJT

~at

~3f'T'f

~

~

~
~

.% I

f.nn:r 3ih: ~ -qrq- -~ Cf,T m<f-~ "$I" ¢fIm ~ "$I" fctH11<qof ~ ~ 1ft %1 <ft fmu ~ ~ afu: ~ f tit" m'lf q,l ~ rf; ~ ~ "\3""~f.I' 3ih: fI'C1r~C1 ~ ~ VfdCf ~ ~ ,
~ffCf; ~

W:TIf ~
3fR ~

-Clffm

CR

altR
~

>it ~

~
~

~~
flj~lf(Gf)

arr \j('ffif ~ 1 ~ ~~ arrUR ~c;lIlq~If(Gf)C11

(Q.$~c«c(I~)

mcr'1T,

3ih:

atTUllkW'f.ldll (~~~~P;:II<~)~

(m<:'11T

~
~
-

am=~)

q;r

~

~
~~~l'

m ~ -m

q~'WiC

CR<t WIT aitt ~

arrrr <fir

lWRT
'T<N~

ct'r

. 3itr ~it it ~ t'tm t 'lit ~1lI mo:r '~' <f f~ ~g <t;nt if srIT-9ffi ~ I'
'I. '<r~

m.
-

m<f -~m ~
<it
~
i'flT

~~:~-U:-~-~:Xl
>:: I

~ ~; ~-D;-3f<1-~;

t R.rR mt ,:{';r
llT<'f1l

"1<Pr~

ft.l;zrr ~ ~.
~

~

3T:il41i1(
~

~

*,' ~

(-r 'V;·;··~;f;rT) tf,t ~

;f m1!f

t-,,'T fu;m ~ I i'.uf :~ .~' flt<;r _~ <1hif;j; ~ ~ ~ cfF{ ~I' \. ~ iT t T~Wt anq;rm i>t fcrrrr mW" ..f

3ih: fum';f

'n

i~

r,f.it I

of ~

;qsr -ire ~Cf
-

eft fir-rJT (3'"(if7rl
~, ~

iflW{ q,<:({T

'10:~;

~TJT

fu:;-.rr

~ ~Ii=r 3ft<: ~ t I Cff.t ~
<N f::r9<mf

'*

V-:t, fll,7 ~
Cfilf
q7

~.:rBl'T'f <'f1i11lT I ;;.
~~l

q. :.!jr;;r
'\~

T~'f n:'l' ~

~3lT

~
'l:1l ~ _. "~;

'q,Tlf CFT ~n"'Tll

;~. "r<,'lt~

<t f<-n:!: ~ '("~ 3fl0 TiT it ftv,-.?i
l~- ::X1'.~~: :( I

am- ~.

u: l!:p:r: ~ I :Jtm ~ q1l

~

q;it

I'

fmn: ~ I
~I ~~
lfcfCf tl ...

~
~ ~

~

t~Cfl:iq~lliJ.>

'aR1l1T ~ \§";;:I ..~qQi1

~
,~ q;r ~ ~U
"

3ltt ~
l1f~X1('j1ai'f
~

mv..lf<:"'1Cf>'11 ~

IT
,~I

cg 3TflJ;:O ~

CfOfol ~
~ ~e=rq;,

1fltT ~

fl:r?rm
1l
(~)

~Rtf{Cfd

if t~ r.f;t ~ mrr ~ fc:rm 1'1 ~ ~ ... fcf~ ~ Blllft' ~' 3Th: 'rnrq;¥ ~ -mm if ~ ,!\ilcfl:1I ~ ~I' ~ ~aift1'1 ~glllq; ~ I' erg ~ ~ lft t, 3Th: ~
~ I Cf"{awf .~
~~

t fq) ~

if

t~

m

<t,
q,

'CJi~,

q;:mI'

~

«; ~
~
m<RT ~,'

~

<tTl ~ ~
~ ~

<f; ~
3ff<f,T!fl) ePTT

<tTl ~
'l-";(-~ I

ct ~~
'<flIT

cit I ,
~ ~

- ~~){: ~-l:!;-3lrf-'mf:

cpr ~ ~ fr1; ~ ~I <fflT ~ ~ <it ~ W~ ctT WI1~ ~
'<ff ~ ~ ~,

tr ~, ~

3lh: ~
<P" ~, ~"$ ~

q;r

~: ~-l:!;-3f<i{-mw:

'to I
~

~,

am <If: 11~('<!llil ~
~
~,
~~<If:

'fill ~I

qf<~q*" ~ ~ ~ cm1T, ~. "IT ~ Offi!, anq;r~ 3ih U"«ft -q ~ ~
~P:rr~!fff

~
~,

~

~
'</it
~~I

~I '
~
~~,

-

~'\: ~ -l:!;-~ ~ ~,

-f:S!1: ";(){ I ~

)(

~
~ ~"$

~, ~
~l<ijl(m1I,

fucrr ~
~,

~,

1fCf~
~

3KlRf ~,

'met' ~if~~~I'
- X'\: ~-t:!;-~-f:~:
~ (~)
''(Gf' (~)

~,

. 3fiit ~ t~.;1T ~

~ ~

~ q;r

~ ~

tl <IT ~
I
~1'

~-~
q'{ ~ ~

~
frf;m
-

~

~I

~

~. 'am .~.
~ I ~

~ fu-~

3ih

'\: ~-t:!;-3I(f-at.u:

(~ .~ cmu~)
~ ~

<m ~ n'\ I
'fill

~

q;it (~

~ q'~

"$ (lWf)

Imrr ~-3lh- '~'
q;r ~

-q ~
~I)

~. ~
~

~ Uffi'

~

~

'it ~
.~

~
("$

ml ~ ~ tf(
~l
~i

~~
~

ifl
~

~
<rf, 'fllT

it ~

m~

m ~-~ 'nr;;r'

rr< ~

-q ttq;-~ cRt ~ ortt
~
(f11
J

~

~

rr< ~

-:r:i<~
0, . 3fR'

~ ~ ~

tt ~

m:~
"IT ~

~r

<m ~
'flIT

cRT 3lh: ~ tt ~
'R

3th:
-

~

~

~ 3ih
~I'

am:

";(";(: ~-l:!;-~-5'Nf:

4'T1:l'

if ;;Wr 3IW,

'~'

'm'

\31:; I

<mf ~,

~ ~

fiI"~ ~ ~ ~ ~I

","11

'Cf."{3{Tif ~
'If{

(Q;4;!tq<ql~)

SI~f1!fC'l 1ll1f q;r ot'1Cfi<OI ~ ~ fiI"!tql{t ~ ~ ~{t{W\ql'1 q;f

-q

~ ~
~

~I ~

a1MT ~
.:fitl~!tl

~

~~ ~I ~ Slfitql~C'I

-q ~
if~

11f.Rr tT ~ ~

~

-q ~
~ ~

3f1t'f
~

3lfCf

3ffl1T t!tq~~

mq cf;r

citl

cR

~

-q

cf;r ~

~,

iNT a1t<

~

ID'<I" ~
'3~I<C'l1 ~ ~I'

f<:c"'l'iC'll« ~

m~ ~~ ~
-q {t·Cfi~d
~Il

~

~,

~

~

am:

11Tt-\lTl
~

fq4fql{t

r$ ~

~\tji::"f cf;r ;ffq- ~ ~ ~I ~ ~ ~ ~ ~5"''i~ ~O ~ 3f1t'f ~ -q &I<qllC'l cf; "4GR -q ~

affiI+r ~

fOHF"I'ilii ~

~~

~
I~'

~~
~~ql{t

fu'lrr
~

I!{f- ~ ~

~I
~

W1l ~
~

CUffi" ~ ~ ~

'i{t{'1'iI'1 ~

t!tq~~

~

cf; ~
~

e-,

U1f-Gfa- irffi ~ -q Gffmfi ~I
q;f

(1lqlf-ilq;

a1t<

-1fj(f'1l ~

"'"lSi ,fhlC'l

<l41of1fuq;~

~ r$ ~ aRlRf mT<Rf

a1t<
qol

a1f1::fcI;,

~\t,q!HIJl

m

(tf iQT-<pi

~

~

t1

~

t~'

~~

arR
~~~

73itR

atf.f-

~~ft;rlrrt~T'~~<Ri~~~~<R~m .ttftin"' ~~ ~ ~~~ &~

m~
t~ ~~

~

~

tl'

- ~: ~-t:l;-~-3fif3lJ1i:

1

«t.

~~~~~"tft;ro: ~~~~W~~I
~ ~ ~ ~ ~
~1ttl'

~
~~t~'nqol~

~~~,

~

~;f; ~. t~~~~;A

t ~~~

'~' ~~
- «t~:~-t:l;-3R-~: ~~~;r~ <pi 'n: ~ tl

~
\1

31lt ~
~ cf; ~

~

~

~

31lt ~

m.

crrr ~ ~-~r,; tt
tt-~ ~

tt, &

cr:rr ~ ~ ~

mtr~~~~

m ~ ~ ~ ~ ~-~ ~~
1ft:l; ~

~

m

<pi ~ ftn;rr

ft;ro: ~

<pi 3IT1T "t ~ ~ t 3fT1«iT' qol ~

"t ~
q;w ~,
~O~

tnf.I; <pi

1Wf qr ~I'
~-~~,

- ~: ~-t:l;-amit-~:

I

~. ~~-~-lf'ffi'iIT

IJO

¥~I

~m m- if; ~
c~

~1\1c~

-q ~

if; ~ ~ ~ 1f-~ lR m 1flIT1

CftIIl -q ~, iftT
~

~
fcltl41li1
~I

~
~I
CW;

~

fcI&ffl
~ if; ~ if; ~

3f'-rcIT ~

if; ~ ~

am: ~
~

alif-q ~

m ~

~jijlf'{Cf)

~lIlcnuf'{Cf)dl
q"'{ if(Wf

if; qf'{~lIl~1

~ *'" ;lapffl m~ ~ *'" «I -q ~
(~ljR1~~)
ifi1TlIT x ~
~

-q ~-~m

~~

~

~

l!\Cf)41I?f ~ ~11 ~ ~

~

~;l

if; mwr ~

~

m

\ill

'qcff ~

ijjijlf'{Cf)dl

art;l ~
'fIiIT

ll< ~
41~~q'i0f
~

ij4041lf"1d

'l4fuft6d

CI3T ~"(Hd41

-q ~

fct;ln"1' ~ fct;ln"1 ~
~~
~

~
~

~I ~~·il~1

m ~ ~ ~~ ~
~ ~ ~
~, ~ ~, ~ ~ ij'l'iillf'{?fdl

Cf)PJlIdl

mflfq;

;laraIT
~

"Cf)f ~O

~-'anW~
~
'Cf)f

~40+1C:

~
'd"~ ~ ~

-q \ill
~

-:;m: ~

"Cf)f ~

ar;:m :aClI~(OI

~
'(f;

m ~, ~ \ill m ~~ ~ ~ .qr
.qr ~
f;fm
~o aiRo ~

1f1fT

am: ~

t1$ ~

aro=G< '\3"i1" ~

*'" ~ ~ ~
~

3lRR

.qr ~

\ill ~
if; ~

GlIT

'Cf)f

R1(fCf)1 (

iftT ~

<to ~o

~. 'aft"l: ~

~

~

~

+t16"'1$f.:1~, 1JO <to~ I ~~ ~ lfftrr, ~

q1f ~

x, 'attt m ~ .q ~
~.

~.

~ftr;:riu~m~TJftf'prtff~I' '~qm~;f~~~r$Tam:-«~I'

~

~m~~t~~I'

tI>t ~ q;f ~ ~, ~ ;ft;;Jl cCt ~

~

~

m

''flIT ~ ~ iftff 3Im-qm -« ~

~
~

m~~
~

-

r$TI am ~ "lflr am ~ ~ ~ r$T amn
({'IT

- <t'i:~-~-~: -<t~ :~-~-3R-~:

r$T ;f3T1«lT ~'il ~~I

<t\9:~-~-iAt~:\901

attt ~

~.'~

... ~ ~m ~ ~ ~
tI>t ~
<f; m'f '~'

"Il"ff ~
~I'

m

'~'

ifffi" ~

~, ~

'flIT ~

f1f~

~

m;ffi ~ ~\91

- ~'\: ~-~-3R-~: -« ~ ~
,\Y,.:

q;r

~I' 'i I

~-~-3fO-'8r.f:

~I~

t~

r$ ~
C{1f ~

ijj~tlf{Cfl

r$ ~

ami
~

ficiSj'1dlaIT

r$ ~

~!ft

~
~

~ ¥. ~
~ ~
ijjijlf'<Cfl ~ ~ ~I

~

am: ~ICflftid ~ ;it alf, .q: ~ ~31T 'IT I ~UIT-l .. ...
CIiT
..,.,.Slj.....lq...... ~I~f{..,...Cfl WlTaA"

31h:

olUq~If'<Cfl

~

~ lfA'Cf ~

~

.q:

~~
lfA'Cf ~
~I ijjijlf{Cfl

~
t~"
~

~

'i6'"'1~ ~I

~o

1R 31TaTfuf

3A'f

m-u
t~'

'11<=" fa"
~~

lf11f
~

CIiT

~ ~

'iij(WI'1I'1 CIiT ~ 1R ~

o~lq61f{Cfldl ~ ~

r$ ~

m- ~
31h: ~ ~

3lnlufc:-'1ij)

~ I ijjijlf{Cfl

~

~ '4T ~

~
~,

~
~,

~
~

ifWtl mr

'4T ~

r$ anq
CIiT

CIiT '+flf aft"{ ~

-8fij)(1\slj

mao:rr r$ '16c:-q'iuf ~ (arran:) ~I t~' f'o:rf!tiJId ~ .q: '11'1f'1(UI CIiT l);m m~~~ m cf; mr ~ ~ .q: lfi:q ~ Wf< cf; ~ :aqff'«f WIT ~I ~ "1'1f('i.J ~ ~ ijq:i(WIdl CIiT ~ arran: ~I' t~' ~ ~ CIiT Qq" ~ ;it ~ ~ qr~(1 ~ ~I ~ tf.~3Wf ~ 'I6c:-qquf ~ cf; ~ Wf< if; -gfu ~ ... '"

a:rA" ~

31Tstlfc:-'1ij)

Rrr.r cfir ~
't. 'UlfmiJ ~
~. t~

~

tl~

t~'

~-~

q;f ~
~I

~

~

fc:ri1:T ~I ~"$
t~'

"[ro" ~
-~

G!(I~liI' ~ of; ~

1ftO ~

y~

~<=~ltlr.e
of;
;n'1J

3fv.:rJ'lf -

1jffqf

<tT ~

~

~
~~awr
~-3fm'lI'

w.rru ~
of; ~

10 ~ ~ I:; I

3flA

t~'

q;r

.~~crT~~I'
~. t~' ~

crT ~ ~ qli if t ~ ~ if ~ trr, 00 ~ ~ afi1m: trr tIT ~ ~ ~ «<r ~ ~ ~I «<r ~ 1m!: ~ ~~ ~I qli ~
~ f'4; ~
~

q;r ~ ~ lITff-GfA

t~
~

- 1:;..,:~-t1;-~-am-rr:
\3"a"RJ 1flH

ct't, ctY.1
lITff-~ of;m'fl t~'

ri
of; ~

-rn ~

rf; ~ ~ f'4; ~

-q ~
<t\" ~

~

Cfj<:

~

qli IR qli ~

W~ t•
~
t~'

~
ctl:;XI

qli ~
~

0fPIT1'

- ~:~-t1;:-~-~:

'to

m~~~tl'

«<r ~

~ -rn ~~

t~

~

crT ~ qit ~ crT11tf ~~
qit ~~~

lft ~
~ ~

<mf

~

t~
~..,ctl

~

~

~

-

~

~~~ ~qli~ ~:~-~-~-il".fi'U:

q;r ~

m~

~l ~ ~

~

(1actal

3th:: ~
tf'{

Q{1401al

q;r

Qf<oll 'i ~ I ~ 'q;3fijf:' ~ 'lfT'?1T ~ ~ 'i~+'iG ~o
I~

w.RIT ~ ~

tr-Nf ~

~ I~
-'CJfOT ~ ~~

~
~

cit

3th:: ~
~ CfiRUT ?.IT ~

~
atiaf<Cf) ~
~

~

l{Of

fcflCf)l( ~l

ID"<r ~

3th:: ~

~~ .... 3th:: It 1m liT -« CCfCf)'{ ~ I tlt q 4:i1l f'c1 It ql (1 tT ~ ~ 3th:: ~ "Cf)f 3lTUf{ ?.IT I ~ -lWf 11 'CJfOT atMr· 'Cf)"{i{f ~ 3Nofr '~~' 3th:: lfC'lf ~ lf~ -« ~ lf~ ~ ~I
c...:t..:t

wed" ~

(11~(1'l4Cf) ~

..:t

~31Ti'f

~

~

~

-l:!; -~

~

~I

atT1T ~

~

~
~I

~

~

11 3lffi

11 ~ 3FQ 11 ~
~

3lTGlf atro="l ~~J+iI(l' ID"<r ~ 'i~('C4'l0f 'i~+'iG
'~' ~ ~
~ tf'{ 0l{Tl{

mm

~o
~

tf'{ ~

~ ~ 'qpr' ~

q;( mu ~ 3th:: 3N<fi ~ ~~~~~'~'~~-«~q;(~
~I
~
q~ l]Cf)f< ~

~ '3fI'ir ~

Cflf

..

'iCf)+'i{1

<ft ~ 3th::
oq; ~

3fTG1l ~~Jhl(~

-« ~.~
~

'i~+'iG
'\,1;; ~ ~ ~

~o

m ~~
~
9.

~

~

3th::

wi ~
~I

tT

?IT I

~~.I+iI(l· if; ';fill

~~,

tf('11 +1
c. ...,::}

U1f ~
~

~!tf";f
tf'{ ~

~ Gftc 11 Wf&r
Q q;-U

q-¥.Cft
c.

q;r ~
qyq; q;-U ~

~I"

'~"fifI"! ~ ~ armrr ~ ~ ~ ft;rQ; ~ ~
'f.:tHI~{; ~ q;r ~ ~ q;r '~' ~

~ ~ '~'

~

~

o'fT ~ ~ attt ~

ft;rQ;

~3lT q;-U I f.:tRl~{;

~

attt ~

..

..

3iR ~

~3lT

..

ifI"ffi ~ I'

~.

"IT ~~

~
~

of; ft;rQ; ~

"ffitIT of; ft;rQ; attt ~-~
~, ~

- '\: ~-~-arn-R:

GfiITIU lflrr q;r ~ ~ ~

tI

qtt ~ ~ ~
~"f"It1SC

~ ~, mt
~I

9o~

I

f.nt 1If.:t~i
f.:tt!!"4~ ~

~

~

3iRri~
~, ~ ~if-~~I'

~q;r~~~"IT~oq;~rtT~~

q;t
~I

attt ~

'~'
-

~,
~:~-~-~-~:

~~
~ ~-~

mt ~
'\~, '\\91

x . '3iR' me:- q;-U

~. x: ~-~-3f(i-1ITRf:
\ifGf

~

'~'

~

'%!fflT

a-clT ~

~m~,*~~~rA!m~~m ~ ! fct;. ~ ~ V'a .. ~ 1R ~ fct; ~ WcR
dlfi:atil ~ ~

1'' '<(1'
iIir ~ W ~

(aqltl ...) ifit aiR l
~
(IiJ ~

~ iP"U

~
'"

41(1(11111,,,,

Pt .... ifcM
(l{cf;!(q(cCl<)

iiAT ~I

am:

qf.;f ~

~

ar«R ~

c¥ ~

am~

'\3'"«

qftf~~-

1. ~
~. ~
~
'~t

~. ~ap.rqr~

(aqcu(I)
~ ~ ('Trl{Ci;~!("""q""'("""ql""'<) ~ ifir

ct. ffhfh4 (q.~q(qlil)

3th: cf; afi;{ '&41",(' ~ "'4~!tf. "IfI'Wf'ar ~ I ~ q<t~dc((< ~ fCfI*1< iftff ~ I Cftf ~ wm ~ eN a~l(lill
3ITQTl ~ ifimIT ~ ~

tI

Cftf

'~'
iliT

arrum .. 'IIiftr Gt(lICf>< a(tRT mu 9Wr aft{ ~ ~ 1R ~ t¥.( ~ aft'< "'dri ~ itt ~ I ~ rvr 1U ~ "t« W 1{f9fq" ~ 3flq!ttt*dl iflff t.1 <t\" qfc:t~dl,
t~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

...

419Uf'("II.

~

~

aworr -q

~
~

~~
~

rtt ~,

t Pc. (Pctd
1f.(

~

3ih ~

ctT r.=t4ii1dl, ~
~ ~
1I... cis

ff'«r

.$ttOOl ! fct;
I

m- ~
atR

~ 3ih ~

acf{tf'{'ffl 141(1 cf;

aik ~
"(I1I"g'(

~
(l4~ldl~

R~~~I'I

~
.~.

-q '~'
'iAJil ~

ri
~I'

dltCfil!U

ifir

~

~
'to ~-~
~. 'CfqT

~att~i$tCf1lA~fl'

<R

em ~
wnff· ~
~;$

~

~

I .m iN

ififlJ-''fJU" W{t

q~

am:

"ffiRRr

n-Ru ~ ~

~

"~"I.II"
I

~

- ~ : l{{- ~-...... -~

~

~,

qit"~

~

fit; ~ altt trot Cti( ~ fW.Ir if cAt ~ fir;{ t ain: if ~
-

3rofiif-~-aro;ra(

:

ftdij;,fr

am: m.
~

: ~o, ~¥ I

1. ~\ 't
;$ ~

t

I' : 'to,", I

~. 'iftt

m

~ : ~-~-~-~

t~

~

ft;tif

~

oft d ~

~

<#1

m

~~,
.~,~

~~\

Cfl~oll¥1~
ql(if ...Cflftf,'I. ~

aittcrrr~tl~
~ ~ ~
3tfd~Cffl

tic; 1ffr
~,

~

'\OfT ~ '~~If? 'iti4>¥1;:{~51("(OtI{;' (~ 41ft4>¥1« ~ ~~ fl) ~ 'iij(Ot¥1''''' if; 'fA' q;r 'ii't¥1'""i t I ~

~

~,"

~,'

am ~ tl\9 ~

m ~ iftff t m~ ~ ~ tl 11 ~ ~ m.
3TTal(~'(if' ~

ctr

CW;~!lI~d'i1'"1 ~_~~mi "" ""

... ,".

anq;m

ctit

am: ~
c1{ ~

fcI;:qr ~ ~~

~
in,f

b tt

0'« ~

t -alo
~
(

~

"iAJt(1 V~~c1{~~tl'

- ~ : ~-11;-~if~:

~'\I ~ ~I'
: '6c; 1

'I. '~~

f.¥ ~

~'1I1,fI~ 3l'tl: ~
~
~I
TIT

~. 'e:>.- ~ .:.. '=n:::' P.:.:-..r ,~''''ttl... --.+' ,~., ,-"",,,., ~",' •.....,. "I'' '
<Rt ~
~iflT
~.
'6.

- 'IX : ~-11;-~-~
... ,
,~,

~

f.¥ ~
~cmIT~,'

'~'

ctit

am t

'1"II~q>

!;I) ~I, G4~~ ,,<UGI ~
~

qJf lR ~

ml

3l'tl:~~~tarq;fr~$~~~~~afh: 'ammT ~

am:

7:roft

am: ~ ~ ~
~
~ ~

- ~ : ~-11;-~-if1!iU:

'10'1.'
~$

ofi"f ~ ~ ~,'
;r{ ~

-u;n:r ~

~ 3l'tl:~

'~amm]'

~~ ctit ~ 3l'tl: Q«ft ~ ~

~
'I.. 'mi

omr tN ~

Cff; ~ ~

tl'
~

m~ ~
q;f ~

-'I.: ~-11;-~-~ : 'I ~o I tN ifiITtf ;m;rr ~, ~ ~
:

'lffirr ~;f;

f\;pf ~, ~ ~

mm: q;r

- ~:~-11;-~-if1!iU 'l:G4"' t 1 '
c-. '\

~ ~ ~ ~-'~ ~' m
'11:\\31 :
Q

~. 'crlt ~
~:n ~

am:

~M t~ ~

- 1:\ : m:-U"-~-~
3l'tl:
3f1q;flfT

~~~q<;f~~~1
\9. '~

3l'tl: ~ ern ~ m\lfif~~~m~of;~'fi,"T3iTl'
-

fliT

q,l

mr

I

1

Gf'fl"qT I

of; ~

~
~~ I

~ : ~-11;-~"~:

l'f ~

(3I1"CmT 3l'tl: ~)

(~)
cf;~
c;.

1ft ~,

mM

if ~
~ ~

of;
I

fucrr afh: ¢ '~'

r$t ~'IT

(f\JjfutlIM tN'~'

~~~~TTit~~~I'
- ~'1 :

m~

ctT ~
~~

~-11;-~-~:

I

'q;r ~ ~ fort

firCiIT ~
ifT1J

t, ~

'~' ~ <prof aih: ~

~, ~

"~

~. w ft;Tit

~

tI

afh: ~
~

onff of

~
~ ~

tftrct' ~
Cf)T Cf)T

:;,f;<f~~q<ql~

9Wf ~

'JI'ifISlif cA" ..

G4~aqc4l~ ~ ~ ~'l

f~ij)I<

Cfi'<iIT ~

ij)("q'1I41ISf ~

~

ftm ¥ ~
lfAT ~

~

(qrq)

tI

tI
~

#~
'4~f{;jtt ~

m-

fl ftrct ~
~

tl

ftrct aitt
CfiR11T

\iffitT tl

# ftrct ~ ~

aitt ~

~. ';fl{(~

3NCn' '~'

~
'(!ffCI)

~~t 19
~

aitt

~
~

cA" ~,
qfi4 Sf(( I ~

f.ri1! T:I((
~

tffcf t 1
~

Cf)T ~,

#

~
t~'

#

1it1ff ~ W, ~
qi:q iU<': ~
Cf)T

~

flR1JT
~~

t 1'(

~ Cf)T l« 'C:l('Cffqf
~~

Cf)T ~

qr:r-q;1f ~

~~ ~
~m'if

ffi cA"
tl" ~

'i~{141Ii1 qi:q

iff( ~

~ tl ~ ~lfi{1((1
~ ~

m$rr

aitt ~
~ ~

~

..

~ 1lT1f

m-

Cf)T

amR ~ ~ tl~ ~ ~ t~' erg ~ m- tn Gm,
If(

~~~~~~I

q;y
~

t,
~

m~ ~ t ~~ ~ ~
~QT '~'

~(~)mq·~
<l;f

t~'
~I'

Of iFUl

~
'to I

(Ulf) t, ~

~~~

- <t~: <to ~(~~~)
~(li~<f;~) 8Rf(~<f;~)

~-1:1;-~:

~(~~~)
1m (~ <f;1jI''fli
~

-q)

~. 'flR "'"' q::r ~

~

q;{ ~,

~~ iFU I flR "'"' iFUl ~ ~ ~

~
~
~

\('¥fIi1Ii1 it ~ <f;f ~
~ ~

m ~, ~ am: ~ ~ ~ ~, m ~ ~
am: ~
1:;13 :

~. '~it
x,
~q;{

3lf.;crrlttl'
lf1tT ~ ~

<f; m'f ~ are ~ - 't: ~-1:1;-3T'1'-f.fm: <to~ I
'"{if' <f; ifT1f q;y ~ ~-1:1;-~-31Tm" : <t't, <tX I

'~'

~

~ m~
'f.:IHf..~tI

qfl'I' ~~ tl ~ am:~~<f;~~~q;{I'
~

wt '~'

~I

am: q_ lrtT

~
~ ~

~ l« ~,
~ 1f{ ~

~

m 1« ~,
q~"'.f'tta

~~1ft~-q~~iftff~i~1

-q '~',

ID"U atmT
~-~-~

~

~
~

cf; (1"1"'8 -q 'Cti'fJ
(fC1i ~

f{q I lH' ~

!:~ ~
am:

m c$ ;aq(l~
if '4t ~

1{tt ~

~

-q at~cUq !I ~~

~

m l« ~

m 1ft ~

~

~

~ tl 'JCfiRf, ~, '0e flM" ~!I l«~ q;w
~ ~
ii\1CI~!l1

ct; ~

mar
~

ma I aitt ~
(~

~ ~ ~ !~

m- ~ ~) ~ ~~ .q
~

~ .q m- ~ !I -utR ~ ~ .q ~,
1INoi~T Cfir

lJi'f tl -utR, ~

iftl iI

~

aitt ~

(~

Cfir ~~

lRC3" (~

~), ~ If{ -m:: ~)
«A- ~

(1f1:¥tf\1d (11¥:i\1Cflt fi1fJql"1 .

(~

at11IT

iafilc4(l (~(an"1 ~

~ ~~ ¥"If"iN ~
{G, ~,

~~
~

~

mfu, <JiflJ1f r#.t "\1CJdt ! I 01"... c$ ~
~
l« ~
1(l{UT,

mwu ~

ct; ~

.q ~ WI ~

m ~)
~ ~~

aitt ant!1 ~ cf; ~ if drqqdl a1h: ...r.td1tjf:t ~
~
1f{1Jf

~)

!I

If{

q-j-:;{ GIll: ~

!I ~ aitt

1{;At~ ~o

~.~

.q

cf; atfijl\<fd atft cf; ~ '4T

ffqjqa

m~
~

at'1f{ ~

c$ il;f ~ q ftrnTir ftonrr ~ &ct; ~ <IT ~ CNQ41ii1 ~ aitt at'1f{
"1'1<1~ ~
I
at'1f{ ~

t_t~

d(lift(;

~~
~

~

o.cCr ~

~
~
~

!I
1f

~ ~ ~ II ~ ~

<IT ~

~

~

fc¥ ~
~

~~

'JI<'~".q ~
eM

tf{;' ~

c$ ~-~

~

~

~ anrA atPmf
~
I

'Ji<1~" ~ ~

~ m"f

atf\rCfl!
~. ~

W~

.q ~

'4t ~

RI'~

~/fR

eft

lttffIT 3Flf I\t'iiidl"

«A- ~
atR'1lr

(aQclit4)
..
~ ~
~

lAlilf ~ ~ 'l. q~ft!~"lfl
'~J
~. ~-~

~\1'901 ~
~

.

t.1 ~

uttt aitt
~ ~,
~ ~.

q)f

~

<T.i
~J

anm ft:1IT ~

~

f.rqifur ~

tI

~
.~

m~
lJo \1:;

.q
I

~-11;-~0:(~'

ij ",fRed ~ t 1 ~ .3l1C"'IT CJiT 1Jmq rtf ~ 3l'fUq; ~ aT ~ ~ ijiijlf{Cf) ~ ~ tR" ~ ~~ ~ 1{ ~ it ~ % attt ~ am'lrr ~ ~ 1{ 3l'fUq; ~ ~ ~ aT

'mn:

'mn: ~
~

~~

t):m ~

GA ~!I
I~'.~~~

3Rf: ~
~

~~"$ .~ 1{

~

~

attt

lij~"'1011'~ ~ ~
3ffi'1tT ~
I~

~'~~ll

~ lJil12l ~ ~

~

~
~3{lif

I~'

fqx:rr 1flfT %1~
~ ~ ~

~ arrQllf<:"",*
~

GATffl tl arq .~

rtf fl:'fftr 1{ ~. ~-~~
If';¥O'1<=

!1

attt ~

~
"$ ~

~ arrm '-kr qcf ~ ~ ~ t l ~ fl:'fftr
c..
e-,

(>itcA' ~
~,

m 1{) ~
attt

tl

~

~

%1

~o
. I~'

rtf ~

~'fq (14QI iHI$lf1' ~

attt 3fCfmaIT ~
~
CfCii 3f?f

~~ attt ~

rf; ~ ~~ 1{ qjTf ~ rtf ~
~

C"

"$ 31fdf{Cf(1

~ ~ mn: attt ~
CJiT ~aA"

m;r

~3Wf

rtf ffit'1lctd

fc:r~

cit

%1 ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ I~' cf; f~ ~ 3FlT 3111S61rff 'ij)f ~!fT ~cf; \3q(lr(1 ~ I~' ~~it~%1

~lr?r ~ rtf ~~ ~ 'lIT I~' %1 fc:r~ mft~"fum 1{ ~
~

~mm~ "rffl ~
~
1'flIT

~

~

1flfT

%I II

m

%, ~
~

-mil' ~

~. ~CflIH (~)

W f<:r~ 1{
~
~"'.f>T

1V1f1f ~

~~
~ ~

~
~
CfCf) ~

eft ~-~araif ~ ~ rtf ~I fcr~Ci rtf ~
~ ~

*~

~~Cf{

~u
~

~

~

'lf7:~"$art~1{"~~~~~GAT~l
arrct"!flICfi

CWdaif~ ~ ~ c6r ~.cit

ril ~ fcm:llA'&ir
CJiT
q( ~

3th: ;;Ylq.·i'qlil~fl
afR_
q;r $6~Cf)

~1RR~%1

1{ ~-~ ~~~~1{~
ID'<T ~

~,
'1.

$:-~
.~ ~ ~
~

3ttt ~
!~
~

fcim;r tl' ~
~ ~

'l1IT

';(. 'm ~

ri q( "IniT,'

lT1.IT

m, mfu; cpr (~

i, r.rn ~
q;r) ~

~ ~ <t m ~ iR
~:
'll:;¥ I

lW

msn ~ ~

3th' ~

~

- ~ : ~-t:!;-3R cR aft<: ~

~ cit ~

~
~ .~

3Th:

q(<1143

-q: ~ ~ ~ ~~
~

~ 11l t,· ~ t!fGr( ~
~.-q:

(xif ~) ~

m~
~)

~,¥ t~

Cffqarr "$ m- crd~dl cCr ~,~ cCr ii!(1~41' if ~~ ~ If'{-qfhttSCfJ ~
cpr crq1ql?( m"$ ~ ~ ~

3th: ~

'ftf

mcrr ~I m
(,l{oif ~)

t, ~

if ~-~
~3JTif

-tr 31fr!Qll{cll ~
~
CN 3t1C~~lFt)~,~

# wr-~

~

cCr
If{

lfcP ~

I~'
~ .~'

~
tl

~
~

~

if ~
~

(~
cCr

1~i<'1ql"1"$

ltf7(T ~

Cffq3IT (~ 3th: ~, ~, CSlt1'i("~ ~, tR f.faffur rg eft 11l t I ~ 3Th: ~ ~ "$ ~ ~ \iffift t I ~ ~
e.«<fm ~
~ 3ITCf~~1

~, if
~ 3I"~

~
~mf

~)
~
If{

qR ~
~

cCr ~

~

~

~

~.

furnr

CfI'.f

m~~cf~~mqft~~~
~
~
991
~I

~ ~tl'
9.

Q,: ~-~-3ffl-~:

'''IT ~
~ fcf~

~
~I'

~ ~

.~' ~~ ~

~ ~ aftr ~- ~
;'\:l :

~ ~ fu; ~
~-~-31'i-~:

":(.'m
~
~

"IT ~ '~ ~ "IT ~
fu; ow; ~

~
~

t ~ ~fWfFR am ~ ~
~
"f

iT fu:; it .~.

~ if ~
"if ~

cR' 3it<
cpt, ~

riT~ ~
~

inn- ~

fir;rnJ

iMtl'

~ - '3lh: ~ qll ~ ~ ftrn q;T ~
~
~
¥
~.

fu;n;ft
~~ ~

tt ~
~

<ill: qr '~' tit m, ~

~ ~ ~. ~
C"

~~

cit ~

~
I

'16 : rp--n:-~1l - ~ 91 ",. ar..m -.rr~ ~ -,fi< <If? ~ 3lT-rn t 31h- ~ 3fn" 3fr'<W: ~ ~ (f1l
.;.

.>

u<ri'li ~I'

-

~:

~--U:-~-if":f.U

:

:;'..:l9

1

~.

qq ~ ~ if it '~' ~ T<t -q-JCf: cPT 3ih: ~ ~ <it ~ <Fir ~~ ~ f<;rit ~3IT <rir ' ~r ?'3lT ~Ait~-Rfuil ~~ 'ir<~ <rri'lT~I' - ~ : T-n:-3J""f-i:'i'torr : ,(_)~ I '(f1l ~ m~ ct rl q?r ;;tt 'if,'if ~ 7if2i ~ fq; 3f1i;ft ~ ~. ~ ;ft;;ff if iT ~ "f <riT ~ ~ ~ ftnr ~ Jih'. -.iT '4nl..' '1ft ('! <l ~ -cririT
'~~!
~

r.n.:-m

.:>-

"

~~~-.:mrr~I'

-~:~-rr:-~~'~~I

~1R~lfT~~~~~1

~~
'~'

(at?f)
q5f

3T~ ~ cft~-G~

~I
ql3{"af: ~ ~

'~'
~

~

'~'~,

~

1{ ~ ~

~ ~. >iITffl" ~I '~_~_~_~' t~c$m ~~,~, ~ aftt fu-~ q5f ~ ~ I ql3fijf: ~ rtf ~ q5f ~ aftt -m q5f 'f~ ~19 mft~, 3T~ aftt ~~ rtf ~ ~ ~ ~ 1R ~ ~ ~I-" .~31'R 1{ ~.c$ ~ rtf ~ T.Rf rtf ~
~

c$

"Cf"{

3T~

rtf ~

~I~

ql3{"af:

~

~

~

c$
'"

'flRVT

c$ ~

~

~~
ci4~'i("1I ~,
~-q5f ~

~

~
~

c$ m~ tpr: ¥. '\ifRft ~I ~ ~ R~-~ .aftt ~ c$ ~
~H1141 (It4IlIdl

rtf aftt
~ ~

~ aitp
~I

'tt ~
~ ~

q5f

~

mt ~ flictf5(
cf; ~
~ ~TlIT
~

9. '3lh:. ~

m ~~ ~
~
~

q;U ~

'{« 'fR {~)

~

fl

~
~

31'h:
'ifllT"\jf'

3lh: ~

~

~

~

iAT3l11 ~ 3th: '~'
~ ~
q;r ~

~~ 3lh: ~
3ft-{
~
~
~3i

cf; <mff~

~

~'"i:I(:I(
'~' ~

q;r '"ffCIT'fi' (~)

lit cf; ft;ro:

~«itl' ~.

-~:~-ll;-~-~:9~XI

mt
~

'f.'1Hl ..~t<: ~

~
q;r <mff~

~
~, ~ ~~

cf; ~

ll<rr q;r ~ ~ oq; ~

qtt ~ ";it
~I ~

If<fC"R

*m: cf; ~
If( ~

3lh: lJTlf ~~
~ ~

«<IT ~
~ mll"~~ ~

~, ~ ~ ~I' q;r ~

«<IT
fcpu
-

<R 3lh: ~
~ lI'\Nf cf; ~

~
~

m~

mt ~

<fit

m

if ~, f.n lIf.'1qj ll<rr 3lh:

~ ~-~

t~

~ : ~-ll;-amr

~. '3lh: ~

-mr< <fit (~) ~ If( ~ 1ffif amt, 3l1R ':Jil'ic:T ~ ~ (;it lfi<:i ~ ~ ~ ~ t) 3lh: ~ ~ (Af!f'i«1) fu;:ff if Tor ~-~ If( ~ q;r 0{Tlt # ~ m ~ ~ tl fIR ~ if ~ m EIT3l1 3lh: ~ ~ ~ ~ ftrtirr3l11 fIR ar:r.rr ~-~ ~ <RI ~ ~ ~ If<T <it 3lh: ~ ~ ~. ~
..2.

~

~

~~

m 1lTlif ~ m 31R

: ~~, ~\91

m~

c--

(~)

q;r '~'

(~)

<R

c--

~

~ iitT ~ ~ ~ t, t ~ ~ ~ m~ ~ ~ t ~ '~' ~ ~ i ~ fli<1Cf)( ~ if1Iffi' aih ~ "$ m~ ~ 'q"j'IU # ~ ~ am:: ~ mr ~ ~3Noft ~
~ \it1R=t.ld P:4t4iidl ~ ~ '31("<1It':'"iil ~
~~~'{1T~~I'

~

~

m~
am::' ~

tl

~

~

~

~

'aH1IJfi ~

~

~-~

'{1T ~

~

~-~
,

~

q",iidl

<nW1 ~'~
'34Cf)1(

(~. t>1I'".1 ~

~

~

rio ~

~.

'~~"~~'

~ ~

~ ~

II

~

t
~I~!tlltfl

~~

f'of~:q4

~ aid;i.ld

-aft

tT '1fflm ~ tT ~
tl

~

aucitl~
tl

au

m~
cit

ml:
~I)

f.f~ t I
"f~ ~

~, ~

qi:qgro ~

mflfq;
e:r'1"(1T ~

~'1tS61'11' '41: ~ ~ aih ~~Jf.ld
~ ~

rtt ~

cft'1T # ~~~ """d"""<1""''1 ..

Gfft:l41~ ~

tl

(1::st;fti11¥ ~
~3'fTOf

~
(I \it tftR=t ~~
~ '~' ~,
-

qf\~_T
f.:t t44 Cf)
~,~
(~)

~
9. '~

aih
~

#~

q;r

~

~I);ccil 01 \
WfmOf"$
~, ~;flfIlM' t;T~,
I

311~141{1'1 -, f&!<1I'fl!:',

~

~
~lf'gR"I'

~,

t, ~ ~
~
~,

fuqr

If'iRlf .. ~q, ~

t,

lfl(QI~I(lI,

t;T,,!;"'lfll~,

~.'ro ~ if ~ 0, ~ <f; ~ ammrr CJiT ¢t ~
~
~. <f; 'to
'~~!

qr ~ q;r;:r <f; ~

~

~

ft;nt .~~!

\l1£(~

m~ ~

3th: ~ ~ t m ~ tI' ~ ~ tl' m ~ m:"8r CJiT ~
~
<f;1:

m ~, ~ mr <f; ~ ~ t, m ~ ~ ~
~ <f; q;r;:r,
<f;1: ~,

X~: ~-~-3l1;-l!'IIoT::n
"$ ~

3th: ~
~

''l"ri;

~

~

Of

q;t ~

~

;t
: 'tX I

~

- X : ~-~-3l1;-lI'l'W q_ ~ <f;

t, ~:
-

aiR ~
~

attt ~

~

q;r
~,'

~

Of

<f;1:

~

qIf

~<f;lfT1f~~~I'
3Wt ~

~t;:~-~-~:~~I <tX~ I

CJiTlIT if ~

<f;1: ~

-

~ : ~-~-3l1;-~:

~',

~

q;r ~,

~ ~<:l+t101 ~I
~'(f~

~'"

~_~~,

~

~'f

~UT
~'!-l"

~

~

tfit ~

~

~

am:
tf;

~

.q ~
... q;f ~

qif if[q ~I

~
~

~

~

m~ ~

it« ~
~U

~m ~ ~~, ~
~~ ififr'I?; I

1Vf&l ~

am: rR am: ~
~

~~
qif ~

~ .q ~
~

q;y ~!fT

~u

~ ~ taT ~ ~ ~ " am: ~
q;r ~

~

cit ~ ...

tfit ~

mn ~t
.q

m ~m ...
~ ~ ~
~

tf; ql(fqf(C~)

cfi

tf; 'lA,

~I

;;IT
~

~

ififI' ~ 'lIT ~ 1WIm ~
(f~

q:j(fqf{cts

(ftlT ~ ...

tf; ql(fqf{Cf) .

lfO!&i ~ wt~ ~ ~ I fcf"fq ett m:RJ ~ ~ (~) "$ 1J1Wr ~ ~ -~m tf; ~ ~I ~ irr<T {Of ~an q;r ~~!{ ~ ctt qx;rr am: ~ q;r ~ ~ ~I ~ offer ~ .q Slfuqlf<=d ... ~U ~ arrmf«f ~I ~ ~~ ~ -q ~ 3f~-~ ctt ~I ~ ~U .q ~3Wf am: ~

t~

'4T ~, ~

am: ~

'4T1

m

9.

'~m~!
~ ~
3RmT~ .
;jf1'f

~
#~
q;U1'

q;r ~

~

qlf

.rrt -q ~
<t;
~. '~

.

fIT ~,
q,l ~ ~ ~ ~! ~

m~
"~
'ffi'R

~

an.: ~
~
-

~,

m

~

~

q;r

3lJffi lfTiIT ~
ifr;f ~ ~~ ~

'4'r ~
(~o)

~

of; ~ ~ - ~: ~-ll:-3f.l-~:

~

<fil'

'~ ~ fuqr ~
~ Of ~I'

1{iF-¢ of; ~
~
{a:tlq ..~

'13 : ~-ll:-cr-t
~
~ ~
-~:

;t ~

.
~

~~
~:

~
~~I

~

~

ria ~ ~ ;r ~nit fIT an.: 3ftfoff <tr
~~I

~. '~
m~q;UI' '( '~-;:ftq

(m~) <J; om:- ~
'~'

~

~

~

m'm ;tfu
- ~~-ll:-~-~:

~-ll:-3f.l-f;mT: ~ ~

m

¥_t:;1

~~'

~

mir t ~ c1; lfT"lf # ~ ~ ~ 3tR ~ ~ 'ffi?JCf' cl; mrt It ~ CRff ~t' - ~ : ~-ll:-3f.l-r.mr

~
:

>$, I

~ tI
~

'i6fO'i<=:

~O

ffi
~

~

arti"rn:=;r ~

qcf f.:raffta" ~

AAa- ~

cf> fu'~U"d ~
~ ~

~
~

~

~

0l{Cff~

cf> cm:ur

~f{'11 ¥ft
~

~

~

Of ~

~m

~I ~11

7$Tf"J fOil <=:1~
Cf)f

~ lfi!'Sli ~
~I ~ ~

tfCR ~ ~ I
~

;;fJfqCf)I-~

cf> m~
~

3Td": ~

cf> ft;;Q: ~ ~-~... ~ ~ ff~ ~ if'q ~I wtif cf> ~. ~ \i11.1~Cf)dl ~ fql\l+idlalT ~ ~ ~
~ lfCffi ~ ...
~ ~ ~l' ~ '~ ~ ~
'Cf)'"{'lT,

t ~~

tro1 ~
3Flf

+q&r

.qr~a-~~

tfCR ~ ~a-

~a-

~

~

~

~ t~ ~~~a-7$T
~ ~

~

If.!'lSlI"

~

Of 'Cf)'"{'lT ~
~ ~ ~

tl~~
~H'I J{I
~~
~-~

~
l1i4Hit" ~MI~Cf)

fc:ro"~ ~ I
cf>

~

t:;~

~ t, t~ ~ ~ cr; 3lTutlf,+iCf) w~(f~

Sli'dCf)\'{ ~I¥ ~
Cf)f

lri ~ 7$T ~+ipqd ...
~

1{ ~

~m

dl(dH:l

m-a-r

~I

~

m~

cr;

gro

~. 'ftR
~qrq;

m~~ ~ ~ ar:r.ft ~ ~ ~ ~~rtf~~m~~or.:rr,' ~
~, ~
t:: :

~ ~~ 'offir ~
~-Q;-~-~

rtf,
: ~l, ,

~. 'am: ~
if ~

<i>t ~ ~~
~

cit ~
<f;r -;;fr ~
~

~

~,
~

~

~

~

~
: \90,

<:hfr ~ ~~ ~
twf1TffiT
~

rtf 3M"~ f'~
iRCIT ~~, ~~

:;. '~t
~

~

~

fu;m ~ ~ ~,' p ~ ~;j;
l(T';;r ~

- 'l~ : ~-Q;-oAT-~

f'q;m ~
3!'lf{ ~

am- ~
~,

t, ~

Gf11: -¢IT"{

qq I ~ 3fq!f7.f
(lcfi

~
'd' ,

"'IT'<'l

;f

onff ern

~

~

~

~(~~~CIfflt)ifl'
'~T~

'$

~iP\-fT ~

:rm

0mT ~ ~
;V

- 90¥ arfuq; ~ 3ffaq; rJ;T ~
<ro'

:~-Q;-~-~: ;f I ~
~

ft:m I

.,gr
~

'i'fl=I'

~

7.rrr

mit~-~

f'<i; ~

m ilf>PlI Hil '1
,

9,~,~,'d"

3I<f!f7.f

tT ~

3iT1T <1>1 ~,

~

~

~

<i; ~

.*

f:j;:(lql'*Yi ~,
~U

~

~

lilrlH'11

~

~

3lTft:" q;r ~ ~a- tl af11ql'*Yi -q ~ ct?r ~ qf.ffi 'dc-~~~lll t~3Tf

tl

~
~

q;roJT

t

fu;- ~ ~

Cl:flr ef; ~

t~ ~

'~ fcJ;lrr afR

~

~

~

~
~
~

P4 ~ Ii al orr q;r
~ ~

~

afR ·~tl

um

~
q-{ ~

fu;- ~
~1'1

~
~ ~

~
~

~

m- ~
\ill ~

t fu;-

~orr ~
ll"~ ~;glra

~~q;r~~~ft;m:%1 ~ -q ~-~, 3f1fR-~, ~-qifu ~ -.rnr "'dOffi 1 ~ -q SlRi lrea ~ q q-{ 3Tfmfta" %1

~31Ff
~-~

if

$Hllq)
(NT

flllilf\itq5
fll'iIMq5

~~
~~

afR

fI~I=et1 (

~UT ~

tmnCN~mcr~tl ~
~

~~mcAT,~-~,~-~,
If'f&f ~
.,:,

~cr
q;r ~ q

~ll
~_~x

~aT
.,:,

G7foit ~
.,:,.,:,

ll9'C1" ~.'

~ 3f"IT~, ~

~

~ ~m
9. ~
~. ~. '6, -

afR afR

4l~ til" ~ l1fu
q;r ~

CfiV'IT, ~ 1ITC1T - f1«rr
~6,

o~

3frl1

*ITn q;r

~cft,
'dt1

3ITG!ff,

%~
~

o~ hltSCl'Tf.Il< ~

armcr if ~
lianf'Wmr,

m-~

<~Iflj(oq q of ~
e-,

~@'1l~ ~31Ff

afR ~
'20
~ ~ '\

rtf ~~

~

: lfri
: ~\,

'IlT1T ~,

I

~ : ~-"Q;-~-~ ~ : ~-~-~-3f'f3l111 ~ :~-~-a«f-~: ~ : ~-~-~-~

: ~~, t;'6, ,\t;t;, : '\ ot;, 9 ~~ I

~~'61

- 't : ~-"Q;-Wf-f.:;m

~~, ~"', ,\~t; r

- 9~ : ~-"Q;-oAT-~:
- 't : ~-1Z-3f'i-f;:rm

~~,~9, ~~, ~~ I 9~'6, '\~X, 9'6~: 9X~,
: 'i_t;, t;~, ~ ~ Xl
: c:~, 9\5-5. '- 9 '

9\5~, ~~\S,

~t;o,

~t;~1

v;

~~o I

~
0;;,

'1~c:, ,:\to~, ~Y1,~~~,~~\, ~~~,~~~,~~~,~'60 I - v : i-r'·l:.1.'~:1-f.rm : ~, 't, 9\, ~o, ~~, ~~, ~¥, l1l', ~X, 9~I:, 9~~1
- '\: ~-!J;-~~-~:
-

'\¥ : ~-Q;-3H-,!!

: N, ~\, 'J,t;, ~ 9, ~ ~ I

~

~

~,

~

.~

~

~

~

~~
~

~~

~
lftT

m ~~ '"
3ff!:lT"( ~
31cl:

''i~'''i<; ~

aW;m q;r ~ ~ ~o o~ ~;;$ ~~

aIT~
.

m \iffi'fT ~
"it ~
~,.~'

0"1!lT *,''i,f-itGfl
I

'I09"~~,..Q.,Iq;""" I

~etq-

..

..

1l *,1'iIf-i1Gfl f;"3ff ~,

~

~

it ~ .

..

~

ON ~

fl:141..ffi·

~

q~ .. q<; ~o
I~'

~aru

..

em ~
~

~ '$t '1'ft 3ffUllr~qGli 3l~ 1'i*'c:>1+t,t:f' ~c:>1,4\ 'U'~, ~ ~
3f~

in: ~ ~~~rtt ffi-~,
ewff~, ~

~
3lR{R-~,

'~fc:>1l4)

~'

Cl?~c:>1I~ ~,

~~~%~~-~,'SFJ-1lR,

f'rfu-tftfu,
~
~

".Tlf-~~,
~
e-,

if, ~
~
~
Of

*"fi;,q, ~,

1l ~
~
'J,

~
Co

~~
.,.Clff!'ic:>1Gfl q~()Gf)I(

~

TTrJ; .r..n.. ~-. ... "!.,~I

alf
~

irf'U .,.qlfGld ~3lT
;,:t

r~

~

arm

3TH4IP,'iGfl
'"

#
~

ij'H~6"

~~fl:4qur ~
..

~

if("f

m¥f-m¥f *,i*,Ii):Gfl ft:'zrr lJ'1rr ~I ~
~ ~,

·3TT~If'~+tij) ~

cit ~ ~ m'rtt ~
Ri*,Ii):q:;

e'4fl:id

~ q;) ~ ~ ~ %.~ 0{ cur ~ 1l ~ ~ ~ am:~' ~ tr

~~.o£
~ ~
q;r
-0-

~ Gfrq ~

'f~

cur

~ilfJidCmt ~ ~~ ~ ~ v~ ~ ~ q;)t ~
3TTaT< %,

~

(Of1T ~,

.