You are on page 1of 33

Sf. ~fl;;ij'tlh1~ ~.

~"4t_ if ft, (3fiftrr)

Ji~ '(i~
~ ~ ~ ~~t;ri

~

.
"""'~iTJl{-.
~-25

~~ijl+ilf'\il$m-ofttl ~~~'lirm~-~~~~~# ~~~I arn:~~~~ctit~tl

~~3{lCf~tl ctit~"ffilT
arrq~ 4$
0 )

~

tI~

rit ~

~~ ~ m1'fl" -q "~-Man"d" f,>i.1~q~"~..:.ri--A ~ .:+ n.:;. ~"A~I +1 ... a:rrJi ~

c$ft;m:~ ~ 3lh:~ 3lh:~>iIT~ rit~~c$ft;m:
(Social Order) 3lh:~

~

1~

m~ ~
~I

1

"(

m1'fl" -q "~ Way of Life 'lIT ~-q n~" ~

~&q;-ir~t ctit~ -q 3lT ~
GI"'II~4t1? ~ ~~

~~ctit~~~tllJfu~&q;-irml{U
I

tl ~ij~Q) ~

~~~~m~~~

~ctit~~3{lCf~tl ~-M;a,."d ~

-q '(Nloftfd
~

~ fu;al'"d 'lIT ~ ~~~~?~

~lIff?j41 ~ ~

m"Cf)lf~"Cf)lf(ftrr

ir.ft~(<I )~ ~~~ ~-M;al"d
(Impartiality)

om ~

t~>iIT.qr

tt

: ~"GITIfmWfM-q

amftt

Cf).qr&q;~Gf"'I'~1 ~~.q~ 3lTG1fi.qr~~tl arn:~°mf~~;fflf~1
'"

3lh:~~qrm~~tm

(~) q.nf_**I .....
-O"il(

ftitflrCfl~:4rrr,

CfCI' ~

'il1.. Cfllfi : ~-M;al'"d 3f~ ~ ;fflf GAm ~ an«« 44idl'l~' ( ififdT t I 3Rr: ~ ~c$ +i<?lfcl;fl~~ I"'I 3lh:~~aif

~

q5t ~
~I

~ Of ~

~,
1'f1'Of : ~

~~1l~l{'I"ifCfmr~~1
(~) ~?fit'

at ~

~-~~I'i1

~

iAT

aITt1l~q;w~~1 ~~~-fu~I'i13T'fCIT .. ~ ~~~ l{'I"ifCf cfr.:rm1l~~ ~~~~ rtf~1l~ ,
~~~~~I

~

~

~

ifiITlIT '\ifTffi"

t, ~

-~~I'i1

rtf ~atl ~ mtI~ imr am:~ ~
~

~~~aAfm~ .. t, ~

am:1itt~~il

~-~qfr~t ~
~~

I
I~

~R1f<<ffl q;){

Gf'frlIT

~~'mfaT~~~lfACf~ ~ li '1lfculI"1 ~ ~ ~ *1lis)~II at am:~
ORr:m~~-fu~I'i1 ~~~~

*1lilil~lI?am:~m~aITt1l*1"~~~ifq)~
q;r~~t!fCR:~~tl ~~~iAT~tl

~~~~~il ~~tfq)~~CW6:liIUS mGR"1flITt am:m~ liT~tl Of~q;){~ CI"Tffi t am:Of~ CI"Tffi I ~ ~~IIf.:t ijJ~ -cqlfu ~ fq)~~~~~tfq)'W~liluSq;r~~~ t I ORr: ~ ('I"q) ~ ~ Gffif~ ~gro ~ ~ ~~~Gffif~~~~~~~~tl

..

'"

31f\jft!fCR:~

i
Cf){

~ ~a-1l m~ ~*,If.:tijJ ~ 1l3111IT~ ~ ~ ~I ~~groftr.a~fq)~~'W~liIUS ~ 1l~, ~, 3fTCJ>f!ITlflrr (Galaxy), oflslf<ij)1 (Nebula), 3TTGlft, ~*1"~i, "lJ6"~~~~(Atom)~~ ~i I ~ ~~If.:tj) ~~1l3111IT i am:~11llTrrgro '" ~ ~ftr.a~fq)~(Atom) 3l"ln:tl ~antq;r~ ~ ~ ~ ~ f<:1:rr ~ ~"GI"fG ~ TIflIGf ~ 1flIT ·art q;r I

~

~m~m~~~~m~3lT~iAT
f13fT ~ ~,
~~c(;~# ~~c(;~~m1fl«1
3fGf

'4T~tm

~I ~~c(;~#t,

3ftr.rr~~ft:1:rrt I m
~q,11Rl1~m ~~m1fl«

~m~3lT~~Gf"IT~~~'4T~tl "~~1lltl ~~.c(;~#~~~~c(;~"#
mr: ~ ap::Rtf ~CffQ~iftft~~~iftf mfttl mr:~~6:¥ilo:s Of~f13{f~'PftlfT~~~t ~ ~ "$IT I W ~6:¥iIQ:S q;r Of~ ~ cnm tl

~m

~

..

..

t ~ Of
~

~~~aner~tl
"{if

ql-~ mrrlfR~~qffifCf# GRR crrm ~ Of~ ~ crrm t f ~
~ ~~ ~,
f lfiR"{if

mm ~#11~ til' c(;~
~

~~

#~ l{-:;u ~6:¥iIQ:S ~~
~ ~

I

~

Of~

~#1Ir.=tct)rc(; fc:R.m:" ~ fG4("Glit1 ~ ~T.fRf c(;11m W fc:R.m:"'I;'fI1'J c(;~~""#
"{if

mer Gllf

~rCr '4t "moOf ~f ~#1Ir.=ttil"~~~~~~6:¥iIQ:S

m

~~~~~"{if

mar-f1fl«,

Of~~

~crrm~Of~cnmtm~~,~,ffit,~
~ar-f~ ~~~c(;~rCr~, ~~~? ~flrt1T ~~q;ftcmr~#~tm~~~#~ ~~m~t~~~q,1~~~~tl ~ .~ q,1~ # 3tQij; ..1fI4~ (Centrifugal force) I ~ ~ q;r 111m" 'fl'~p:m I ~ fu;g:I"dc(;~ ~ ~~~~~~~~ar-f1flft1 ~6fqfu W(Jupiter)ar-flfllTl ~~~~~ar-f~1 ~ 7frt1T 'iR1 W ~ f ~~jR1 ~ ~ ~ ~ lJg -m# c(;flR
.. eo-

~t

~~m

m~ 31h:~~1:f'U~-~GiA·lflUl ~ ~ ~~~$T~~iftWtl
~ tfm
C'\

~~~
C'\ C'\

lflU ~ ~ q-~ $T ~ ~ Gft ~ t? ~fm;rr ~ ~ fliftwtll<i ~m~lflU~~ ~ ~ fli~lI<i ~tr CflIT t? ~ fm;rr~;;IT ~~~ ~fffl'N~
c.

~~

tr

3Iqcf;;fIlI

~

~

~

~ ~ fliftwtll<i ~

crq;

~-~

31q cf;.-.;flll ~

~ lT1lT, ~ ~ GfOIT .... ~ '4T ~'qCf
~

~~ 31h:~~ lI'6"4T~'qCf ~ ~ ~ '
arra- lR ~,
~

~f("d'fll~ ~ ~ ~ tr ~~ 31q cf;'1fI1I ~ . ~ ~ 3Noft~~~~~lR~1

q;lT~
~ ~~

~~~~~~
~ ~

~

ql):0llli

~~ q;r ~ CflIT t? ~ fm;rr fu; ~ ~Olffif'l{ooo ~tl mmrTfllT~'I{ooo ~ ~ tr CflIT ~ q;lTm ~ ~ CflIT iftW~3IT ? ~ fm;rr fu; i~liiOS q;r ~ ~ crrm m t iftW~f,d'fll~ ~ ~ tT fi:rd\ ~ ~ lI'6"q-~~lflft~lI'6" '4T~~ ~ fu; ~ ~ ~ lflU~ ~

~~t~~~

~ ~ 31h:~~~mcl;q;rorr~$T~~ ~ ~ ~mar~~~-'JA"~ml ~GftG'ftMm~~ ~~~m~m~~~~~\iflf~~mlflftM 31h:~~lR~m-~~q?r ~~~m~ m~~mmt~~qm-~~t,~~~$T Gft q?rancr~ amfR ~ m Fffiif ~ lR am:TJf ~ ~ ~ ~ril ~Gft ~ q;lTM~ '4T~lR~ 31h:~Gft~ ~M~ '4T~ lR ~I mff~GfdT-qfrt~ i~JfIOs q;r~iARcrrmt 31h:m1f~$T~~-~
• ..:a
C'\ C'\ C'\

amJ1f~~w$1

\9

~

qilf @i!Cf)81

~~
q-~ e

~ fq) ~
"Cf)f~

3lh:~ ~

3lTCFR @i!Cf)J!

maT m ~ 3lh:~ ~ 3lh: 3lTCFR ~ m~,
e ~

~~qM~1l~~qf<oIlJf~3fffi,~

mcfti, \iIl~~~m~~~m~tl
~

maT m em Nor or q-~ ~ ~lfl\CfICf)t1rOI "~ 9./~ ~ ~ 3lh: ~ Cflq+iOs(1 \ill ~!fl\CfICf)tiol"~ ~ CfiRUT ~~ ~~ ~m~, ~!fl\CfICf)tiijl"~qilf~tt ~ CfP'!,Jfos(1 ~~ 'mlT~ 3lh:~~ ~~I ~~<it~~~~~or~~~ ~3lh:m~ SlRt~'1 ~~~~pnftq-~ ~ ~ 1l~!IT ~ t ~ Tffu ~ 0 ~ ~o ~ lJftnT~s

~m~

~fcF~~q"{~~ ~ ~~I ~q-~"Cf)f ~~Norm ~lfl\CfICf)l'fol ~ ~ m lp.ft Ncfi 3lh: -g+mJ ~ ~ ~ m em Nor fq) ~ :q(1" -~ ., ~ I CW! Cf)T ~ ~ ~ m ~fq)~~-~~m~,1:fATm1f.,~3lh: w fGlc-Cf)(1 ., Ncfi or ~ mil 'lM~ ~ ~ t fq) ~ -::r:'iI~::rTqTTr110~s Cf)T m~ cmwrr 3fCf~ ~, ~ ~ ~ ~ ~ 3lTCFR 73WfT tt ~ ~"# ~ 3ITU+t" ~~ ri I ~. 3lTCFR qilf Nor ~ ~ ~ If{ ~ 3lh:~ ~~itm
~+t~I~
e ~~ ~

~ftrrsern

~

~~

~

CfCf) ~

~,

"\ifGf ~.,

mcft or ern<it~

m-

~~~lf{~1

\ill Cflqq"s(1 ~-Ut1M~,
fq;

~

~~

1fm7flIT:

at, ifij') \jf '1,

'1' ~ ?1 '1, Cf>I'sj'1 s, \jf

~ # ft;rif ~ t,~ mm-m~~, m~C'f{f11m eFt ~
~

iWt ~ I ~

tat,

TflIT : ~

~

1M <flit t? ~

iffi I~ s

~

-Ut fl:«;rr : \ill ~

~W
~,

m 31ICf~~'1 Of~mCflITitm?
~ 311~~'1 ef>~ ~

an{ ~~l(f;~~~~~1

~1fllT:~

~~m~~+R" ~ '1tf -q; ~I

l(f; mtfi ~ tt m fu; IM~'U o:s Cffl" tfcF ~ "CfTm 3fCr!flft, ~1f~ctT~ ~~W~~~ -q; ~ I 1f~ q;r ~ ~~ tT"Q:1T fu; ~ ~ tR amJlf ~ -q; WI cU 1IIiO:S~ 1f~ -~ ilm q;r tfcF ~~ ~ "Q:1T f'q; ~ 3fU+i' if ~ ~ ~ tfcF ~ l(f; miT mft~ araT~ t fu; iM~+iIO:S q;r ~~"CfTm 3fCr!flf a1h:~~ .1~("CfIq;liol fuogH1 (Quantum Theory)~ ~ 3th: ~ ef> fijogtra cR ~ mfiRr ~ ~ 3th: GffiTm f'q; ~ 3flR 'ftl t I

t

..

t

l<f

~,

\i1T w

wmwrr a1h:~.~
1M O s ('"'iI

Q ef>~

~

3th: ~

~

~~

it mt m ~

qf)::Cfd;il' ef>

~ tfcF ~fu1IJ1I'tfi q;r ~ 3th: W IMt_;'iIOs q;r Of ~ ~"CfTm 3th: Of~"CfTmt I~ arsrmft ~.I ('f 'fl,gflilli ~ ~ tt ~ t 3th: l<f ~ 31h: ~ ~~ 31ffl ~.~ t I 3fiSf ~ tit ~!fCmf ef>~ ~ ~ t fu; w 1M ('"+itOs q;r '" tfcF~"CfTmt 31h:qtf~~!fTffiITef>m~~~~ ~ ~ W t, 31h: W 1M ('"'iIOs ef>~tfcF \i}G4J+d ~
<' ..

~1f~ttTPf~a1h:~~~~~~~

t

qiTlf ~

~

tl

~~~ctT
'iI('"'iIOs ~~~1fllTt

~11{mft

3lT~t,
31h:~~~~t'l

\i1T~~~fu;
3fiSf

~
~

tT ~ ~ ~ 31lGlft tt rgm tt I ~q;rtfcF~tf'q;~1fn:f

\i1Tw

~

ctT'i&cllq of
<' <'

~

~~

~ am: outr ~ ~ fu4l,~d\ ~, ~
~~-Gjm~<ftt~,
fi; $+Ht afR ~

'\
at1'if ~ ~31T

~

f$ W

q;n:r "Cf)"{ ~
q;r ~

~

~

~ fu4l9~

#~

~ afR ~

~'1T'ft#OOlflITm1Tlf~t # fuCf)Sdl ~I ~ ~

iiI~+lIus "$1fuJ~~iS4m ~ I ara-:"lftT 1l1ff t ~

afR

~

~~"!R~"Cf)"{~~fG4~{1 ~~~I qr;fi fu4i9~ "$ ~ ~.~"Cf)"{ ~~: ~ met" ~ ~ f$ ~ 1fuJ ~ 'it iS4 fi; $~ d q;n:r"Cf)"{ ~ I 3fiTl:" ~ f.:n:nT #d ~ ~ Of 1flIT ~ qr;fi"$ ~ m=t ilfTcr -\ifra ~

m

m~

"lftT~~~~~~~#llfo1$"$I"~ 119T: There is a mind behind this". (~1fuJ~~ " "Cf)f1f "Cf)"{ ~ ~ I)
~I

3fGf ~

~

am: ~ ~

cnm- ~

~ I 31l\jf ~

~

~~

-amT"!R ~ ~ ~ ~ iiI~~IUs q;r I~ ~ lWfCf ~"$ fu"t!: ~ ~~f'ii4'tur~ uro ~ m=t ~"$I" ~ Cc::tl9iI1i"!R m fum ~ l{l"<f ~ ~~ ~ iii ~~IUS q;r ~ ~ ~~ ~."$I" ~ ~-~ rn+Il t
~

m

~~lm~~~~,-m~~~,oT
~t~~Gfir~~"$T-amT~~~~~~ • <> ~cmf~~-~lWfCf"$~~!fCf~~"$T~~
~~~I

~ ~ <ftt 3IT~~

tlfCR"$I" m;:r ~
~oq; ~~ 1lA'ff

eli ftrtJ;m
"$I"~

Of if I iS4~(51('1 1l\jf$T~-~~~~ 3

t~~
afR ~

it lWfCf~#m~m<:
~m "!Rm.r~

~ fu; t~"$I"
Of

~m"!R~"$

ftrtJ;Chm:

mr ~

~

~

"$T-amT~ I

~qftq
~
'11~If):CiiI

atA-U
mm~, ~. ~ ~~mm ~mqta-m-~~cF~
31TCJiT~

<W~'1lij:g -q~~,

aft1:

~tllflR~w.f~~trtl ~-mR31lt~1I114dll(m'{«~~~~

~~If<1Q)~~;{

aft1: ~
~I

~ W ~31l ~
~~14dl ~

CIiT ~

~

~

\iflIT ~

3l1Glftq,1~~~~~~f$~~

~ aft1: ~ aft1: m-q ~I
q~JkI< ~~ (~) q;-u ~I

it1fi-it1fi
~

~CliTqcrr~

~~If<1Q)~;{

W~

-q ~

m~

~~

3l1CfltliCiidl tr

cn:;:r ~1'11 ,'1Cii ~
~

'4t ~
~

~
~CflITt?

~

~

<W~'1lij:g CflITt? ~GRT 31T1f4T? ~~~'iI~'1lij:g

'ftf ~ cF ftvrQ) aft1:~
~

~I W\ilI'1Ciilt'l cF 'ftf ~ ~ I ~ t!fCR ~ ~ ~ ~31l ~ ~ m-q \3OT~ ~~~W\iffQ)TIT ~ ar:A tr ~ ~ ifOf~1 lif mt ~ CIiT mft aft1: ~ci~4='1d ~ 1lT'1Cf -'1~csq; -q "'11ff t I ~ m~ t aft1: mar '4t t I ~~ ~ ~GUffi~ Ciitrmar t I 3f'!1lA" ~ 31T~ mar t I ~ VlRT CIiT mft~m~tr cF"\:fffi t, ~ m q;-'4t -Q:m "'1tT fu;1:rr fq; ~ ~ @lqCii< . ~-~ ~ cF m~ -q ~ ~ m aft1: cw fu"lIT m f$ ~ ~ \iIT'1" m ~ t!fCR ;{ W mo:rq,11lFfCr~ ~ cF ftvrQ) ~ ~I'"iS4 ;(f q,1-qfep:f af'1TlIT aft1: ~ ~I'"iS4 ~} q,1 ~!ff fu"lIT fq;
~ ~ C(ffi'fq

~ urrt? awnft~~ aft1: ar:A ~m~
'"

-q ~

~~~cRlIT'1Cf~~1 (lJCJ)f!fRT) gro ~~JkI < ~

~;{~mo:rcR'~'
q ~ "'I11I1aft1: ~

f\1'"~~ I < "CS4"'1TlIT

fq; ~ mol ~ lfT'iCr (fq) ~ I ~~J'"<i4",q;r~~~<nfftfq;ern~~~m qq;~ ~ ~q;rlf~amrtT~tfq;~"$ ~ a1t<lfT'fCf a1t<Wier q;r lfT'fCf

~ <flIT

~~tl
~?

~?

~~~~rtt~mu,

~
~1frifq~q;r~,

~a-

~

~fIs;::cNol a1t<

m-rr

~~"$ <1"I~f'dit>, el+ilf\lt$ ~
'i"lIQI6

a1t<31..iHff{l4 ~ft!cNol

wm-rr

~~.I'"<i4'" ~ worship) ~<nff fuoal"d ~amrrt, cm~tl
~ (Religion)

~ tl ~~ ern ~~'lro#~(Wayoflife)
3f~

ath:: flf'd~""'I"I (Ritual and amrr ~ 311 ('1 rtt 'lrolf!:llf~ ~ "Iit>

or ~ TJf ~

If 3TT~tl ~~q;r~~ . ~~~~ltR.ath::~~;rltRl

t, m~q;rTT~(e4f.td~ld

~ ~ ffi If ~

~-fuoal"'<1 a1t<el+!J~ijl)~"$~ C4f.td~ld~g!1 ""

~tl1f1«rm ~

~ orIf''IT -qJO ~ ~
t~ ~ m ~
*rr~t'm;r~,
~ ~~,
~ 4.1k1 '" ~ ~ ar~

~~fu;pr~~~~-qr;ffl, tl ~~~-qr;ffl~t',
~

~~~~tfq;3flRern a1t<~ or;r~, ~~qn;rr<nfft I ~ fu;gl"d ~ arl'=I!t4it>dl tl llfc.r 3JTtf a1t<~ ~ ~ ~-fu;gl"d ~~

~~t~ ~or~iftT

~ ijl,"~f"1 ~J11:ff

~m~~~~~
~

'iz;f\ cwfl, ')(\i1 (d ..'f1 anR I ~
~
1WfCf Wfr\if

tlfCf< ~ ~~tf'q;T:lWfCf~~~~,
3th: ~

t~-c:rtm~

mr ~

<t~

~fum~,~~-~q;r~~~m-~, ~ ~~plQ;m q;-{ilf ~f1='~rq;r~ I llldlllid ~ m~ m ;r~1 w~m~~~~,mw~~3th:w ~ I am: ~ ~ 3f!frtT ~!fT ~ -f\r?r t~ grof\r?r Ictffl' f\r?r m # ihrr I P ~ 4>G4 q ~ 1I ~!fT ~ gr 3lTlIT, ~J ('~~ ~~ffi-tt~#w~1 ~~~!fT#~~I4>G4(~~~~m~~ ~ ~ ~ Tf1l ~\jfif"ll6t~ q ~1I ~!fT~, mtIT ~ fu1: ~ ~ 31Tit ~ ~, ~ 31Tit ~ ~~~~q;r~~m1ro~~~ .. .,
~
{~q~lI ~

mmt fu1:

~?
~

3th: fum alttcm arvfT G41~~lIgd ~~~I
~-qro ~~~-qro~~q;l\iflIT~~~~

.. ~ 1"flIT, ~ ~ ~-~ar ~m

q;l ;r ~

mtIT ~

t~

~I

~

:oor-~~

q;l ~ ~ ~q;l~~~~

~!fT ~ ~I+i~i'.f) ~ ~ 3th:~
\iRClT~~q~lI

gr ~~.I4>G4(

fu'm I ~ ~ ~ "fCIT'-ff mtIT ID"<T ~

~

.qr GfifdT ~

-tt 3lf"{ ~ {~q~1I~ \ilTdT ~ 3th:~
~ ~ ~ ~~

amrr~ 3th:

altt lfd' ~

~~

~ Tf1l,
~

~: ~~,~,~,
~I

m~m~-fu;glra

3t1~

ft

'q1.1", (

mt~
~ ~

\jfGf ~

~ ~J4>G4 (~

~

#~

~ 3th:1I1dl1lid ~

m~

&q; m Tf1l,

aih:fu;gI'\1j~~~~qt~~

-tt lIhr.rr~ I ~lIhr.rr#;"~~

9~
~~~q:;rrrr~~~~~cf;~~ttq·Jk4(

~

'ffiT ~ m ~
\jfJ'lT?

wqf(-~

~,

~

~ lflU, ~ ~ ~
(Middle East)tt~.~~,
~•.k4 I( I

310: ~

~•.1 '"lSI qif ~ I( +1~I~<if ~

-R ~ ~
wqf(

31h:~

~
11{

~~~+1~uflql·ll~m

m w$1
cf; ~

lf~

~~~W~

t~

Wq;r~~'4hf)~1

~

fij;gl if!

~

~
~

~

mlflU ~~TflIT~~t!tq~~ ffi ~ CJi1lflf i1crr, m ~ ~ ~ ~
cA- am! ~ ~
~ ~ ~

~

~

+1~I~(ifq)lWl+r~1 fij;al if! cf;~

~~ffi~

TflIT,aT I 310:

~ an- TflIT 31h:~

~•.lk4(

fcm 3ffl:

cA- ~

~

fcm
~

wqf( ~

cf;~

~'IT'f ~

iSjl~!tIl~d (King Ship) 'f ~~ ~

ml

3RiSI" tt lf~

iSjli:4!tIl~d ~cfiTm~'f'-ft1 31h:~qif~ ~ ~ ~ (~) ~ ~ ~•. k4( ~ I ~ ~~ <f4R ~

ffi ~, ~ ~ffi~mt-mt~~
~cf;~ ~ Jt~'"+tG 31llf W ~ cf;

~1i:4fl:t~1·q)lp,,"~i:41( ~~ ~I ¥i~'"+1i:4 (~o)~

I aITq-lfCfq;fcf;m~~~cf; q)l m
~, ~

cf; "ff( ~ ~ I ~ q)l fqUa-;nW q;( ~ cf; "ff(
~ ~

~ cf;~

~I ~

~

arrq-ij";nW ~
~

~~,~3{Tqqif~~~~IW~~ t!tq~~ ·~-~;alif! cf;

~,

~

am: ~ ~

3Am"( '::( ~ ~ ~

cA- ~

qt ~

3RiSI" ~

qif arctm: ~l

~~F"
~
~

~~.I':ilij '$t
;{ 'f.1'CT-~ ~

~
cf; ~

~ ~ ~"GIl 1F~
~ ~I ~

~

~~ ~~.Ik4( qit

t!fCR ;{
~
~

1~31l"Of' "{It CI{Ill 1F~ cf; ~ ~31l"Of qit

# fum ~ 3ltt ~
1flIT,
i{R

Wenq5f~m~~1 ~
~-~ ~

T: 1F~
II~"

~31l"Of~~~~~

rf,~ 1l~ m~ ;:fflTm
QRT ~ 1flIT1 ~

~-~
W~
e-,

aw:rn: "~"
fffig ~ ~

(lJIqilltl"'lT)

~1f:t1rID"U~fum,
~~~~~I

amrrm 3ltt ~4.1':il(~~~f&I(i'lf.ql€l"<f;
erarr TJ ~3fR" ~ ~ ~~,

ID"U ~lflffl "GIl~~~~, ~I "GIl~-~;:fflT ~~~3fR"~-~~

~~JR4<;{ ~4JR4<~ ~ ~ I ~-~~

~m~-mll~"<f;, ~~~~~~~ "<f;, "n ~ 1l TJ ~31l"Of ~
R1~ClllIl

I~

~

~4.14 < q5f k

mll-m~~'iIT"<f;~,
~ ?.IT' 3ltt ?.IT I ~ ~
~?lI1

~ 'i~ '11'"~ ~ (1

~~~~llTJ~3'fTif 3llG1ft ~ ~ ~ TJ ~3lR
~3lR

~~mrr"Gll
~~

~,~~ll~3fR"~~mr~1 1l $

arrm"lIT tihrr lfIG ~~~
~ ?.IT? ('1\1\1'"

~ ~, ~31l"Of 1l~ ~

~31l"Of~~~~~~cf;~-~

q():CI~"''''~

~~~q5f~~~f:r~mlflIT~1

rf,~ll~~ll~~'~3fR"~~~~
~fr0~31l"Of~tl

~1l~~~wm-~~ ~3'fTif 1lm q():CIdt", erarr ~ "lIT~ ~ ~, m ~ ~

m

~x
~c(l~~~~~3Wf~~~ ij'lIOi€11 ~ ~ ~ ~I ~~:

~aw;r .~

~q <t4 F'f

t
~, ~3lR"~~1
~ ~ {~qijl4

m~~<nW~~~3Wf~~~~~1

~xooCf1t11cf~~
e-,

~~m
W~ ~
~~ ~3Wf ....

qf(qi:1'Oi ~

~3lT ~, ~

~"ffi"

~m~~~,~3lR"q;r~<tXoo~~
c(l~~

W 1{ ~ ~ 1f6 {~qtll4 ~-~ W q;gr ~ ~
"!.6~'l~ ~o

~

\lIIOiCf)lij ~~I

~~q;rm-u~
~ t~qijl4 ~I ~3Wf

W~ ~I ~

1{

W~ ~, ~

qsr Gf'ITlIT

~arr ~

"~

~

q;r

~q€1 (01 ~

<it

~~II41
"~

~

am: ~ ~ I
(3f~\i}.'l(: ~ ~, ~ WCIT <it

~~-

€1C"q~~ ~I"

"\lIT <t)
~ ~

1f6 ~3Wf c(l

cpT
~

q-{ ~

3fq€1i1:d ~ 3t1f'lI(Cf) 1flrr ~ ~

¥
~

"!.f1'IG4d ~ 1{

iiITaITl 1f6 rll ~

ffl ~

ft;nz "\lIT

am: ~

~~~~~~~~arrq;rm~I'1

(mo
"ifm 1)- ~
qlfdf<=lCf)~
~ q)~

~ fu; ~ ~
1f6 ~ ~

1{ ~

~

it ~ m<rr iftf ~ "ffi" ~ .~ q;r ~ ~

~ ~3fR

m ~ ftwnrr ~
I~

"61'0 <t- 't) 1)- ~

~I"

(ar.f-~: "~~~~-~iI'ffi~\iffift~mcl~~

(crroft) iRT ~ <t-~'t)

~fm;A"~

3lmT~~~~~~~~.m

<t~

~:

am: ~atl"f maTt m- ~ 1l~ rn~ CIiU g 0fGfi ~ ~~ ~~~fcfi arq-;fi a1R~mqf(q~f'1 ~~~ m iffi ~ ~ (g4l1 ~ 1'11)q;r 31'1414\ t\itT~.~ ~~ ~ 1 3J1R~ 3ftRV~q;r arrffiOfm1w-~~~ ~~ ctt 1ffiI"iIT q;r ~ ~ 1 am:~ a:t'lR ~ ctt~ Ofmar m ~ ~ ~atl"f ~ qs~ Of ~ am: ~ ~ ~
~ I ~

1

~crq;Of~1 ~

~~'lWWfcfi~~~~~

.
~

-:qq;r {

~

em ij'lf
~

~

~

~ q;rlf ~

~?"

(~:

<t~-<t~)

~~ut~

(~o)

q;r~atl"ft~qt'l4 F~~~ll
"{«~~~~

~lflrr?;(T1

3lT~ll ~ \i1T~~, ~~~~I

a1tt~~ctta1R~t~qt'l4~~ ~~l{m(3lo)q;r ~~ lfzf\", W (3lo) q;r~ am:~ (3lo)q;rw ~ 1Jlfi 1 ~ '" ~ lllfTiIT ~ fcfi~ ~ t~ qt'l4F~~ am: ~ If('('tIT t~ qt'l4 ~ ~ ~1 ~

q41k1( .

~m~~~~1

m

\jfif ~ l{A"CI"

,,"{«

t~qt'l4 F~~~~, ~ ~tr~3lT~~1 ~llqf(qJ'1~~~~~ ~tITlft~l~qcrr~~fcfi~ ~t~qfl4 F~ WMI ~~,,~~Gfl"t1l~~11~~~1l mr~~~~I" ~
3f1"\jf " ~ ~ ~

q4J+=C!4( t~qt'l4 vr~~ qf\q~:f'1 ~~4119a"<%1

!:roft lR ~"<m~,
3lffi"<%, ~~~~

~

ctt a1R~

q;r ~fu~l*l

aft'<

~'R«IT ~

~

~~m~ll

~~~"if4Tm~~~fcfi~~~

~

w~~
~lijll*( ~ ~

cf;~

t em~
~~

~'RRIT ~lfffl"~\iIT~t ~ ~ tl

~'"
I

1t1~Ii1I~~,

1fur;:r ~,

m~

~

~1l'~~t"~ltll'1"~~~~cf;~~ \iffi'tTt~~ ~,~~~W~cf;Pc.It~tlfUI ~lfffl"

~~ ~ ¥ ~o:rnT ~~
~ ~ ~I" ~ ~

~tfq;~~~~cf;~~\iffiITt~¥ ~ -q~ ~ ~I ~ ~~ I~~~'-q~~fq; 1I'!("TiG"

fucrr{t aprofr ~
lI~lt~"i1"

~~t

'iij~'1li1l

afr< tijl~41· ~
~

1fur;:r ~.aprofr
1I,1t 1'1It 11'1~~~~

11141(81l1~"

-q~~~
~ I II
a{l\if

vi\' if

~~

m~

q;rfq;m: t fq; ami

~~~ ~~~~~-qawfitl ~q;r~~tl ~~~~~~~.~ ~-q~~,*,"~ ~t:

~~~¥

it ~~~~~~~m~lti'artR~cf;~ m:q1~~~tl"

IIcr31ifmrt~3fSf~~~~if~1 ~

~

Wwm:~~-q~-~ afr< 'iij~'1I'1 ~ -q ~ ij'1I'1C1Il( ~, ~'qCf t ~ ~ tltq~lI lF~
~3fTif~cf;tl(q~lI ~ ~cf;~~tmfttl ~3lR·tl(q~lI 'i6Ui~ ~~,

~m
~

~ m,
~~

~

wfr ~

(~o)

lF~o:rnTtl it~-m~~~~ mtfl-~o:rnT~' 'to ~~~cf;~
q;)fu ~ ~ ~ ~~ ~ q;~

fcrUaT~'(G~~

qflicmC1("*'~'1 ~

o:rnT~ ~

~I ~ ~3Wf
.~

~~ ~I ~

fuC§tldl

t~~

~~

~

am: ~3Wf;l~~q,1~~fq;~ q;r GA1l1T ~a:rr t m 'd1l m"t ~

3Rif#~
~

m ~fq;~
~
~

311G1fr~q,1

~

~q;W~~

~3Wf;r~, ~~fC?lijil(~~1 tl ~m-m<fq;r ~lR

~~tr'G17tTmarrl
~tl

fm;r CR"tfU
e-,

~~d'qi~;l

~3Wf~~q;rW'-T~

3fif~~~~-~~~,

~

~arr;:r~cf; (~qtlll~~~md('ijil~" ~ ~ q'fflo41. ~ ~ I

t

~ lR ~

arorr q,1 ~ ~l ~~q,1

~.~ ~

~~ 3f~"Trr~~1

~1fi<f('lIij) ~

1fCt
~

~~~altt

~ #~

~

~

~

#~

~, ~~

~

~~4'flldl ~

men- I altt

tft ~ ~
~

'!(fijil (

ft:'lfT
~I

~,~q;r~~~~

~fq;~~q,1

~ "~ lft~" ~11~"1fivrrl
~CR ~ ~ ~

Wlr ~ ~ ~m-cf; am~ ~CR 1Iq;rarr" cf>~ ~ ft:'lfT \jffiff I 3{iI" d'qi ~ q (fijil ( mer 311G1fr ~~ 'ItT ~
q;m \iffi1T ~,
~ ~

#~

q;y ~

~~~;f~~~~

q;rarr cf>~~~~h

~<fA
~
II~

awffl ~Wtl
~

¥3Wf tff ~CR~q\T~cf>~#~ ~CRlpU~~

'1~t>1+u.,q,1~ q\T mtr-~ ~ mwr ~ ~

~I ~~~;lmfq;~~cf>~#~altt altt~\3Of:-

q;y CUCflI' ~

tl"

·

~~t,
~ ~

~

3R:Gf cf;~
~ ~

mr.a q;fcf ctt 11CfTtt t I fq{V1lfC!'1{ ~ ;
~ ~ $lfA ~

~~

~"i:ffl"~3Wfcf;t~q{J4 it~~l

t f$

F?tm-ctt~ ~ cf; 'fh,ql'1

~atl'fqq;-qq;~'iij{V1+1I'1

~cf;~-~~ -Grocf;

titlt 11'1~ I ~ ftr-nJGf ~
ef;~~~~1 q;r ~~3Wf~fcI;'lrr~ ~~~~~I

~

f$ ~

Ultq;T~
'ij~9'Y'lI"

~~~31Tf$~3Wflftctt~ I ~~# II~

~~~mr1f¢afh~~
q;rq;Jlf~mtrr I "i:ffl" ~f$q;Jlf~t,

~awr ~

1fCf ~ ~·lfRf~
am

~·oocf;m?t ~q;Jlf
cf;~ ~

I~

'4T3Noft~ ~

~
itTflIT I

q;T~
~~

m~~~q;rwnJ ~ ~ ~

~I

m ltT'f ~
~
~

~mf~~f'q)~~~1

TIl am: ~
atro=~ ~

fum" TflIT 3th:
~~ ~ ~

awr~
q5flf

ctt ~ ~ f$ ~

t;4R1~'1 ~

3th:

fum" I mlfMcf;~~;{~f$
\jfGf~~~#~moo ~;{~f$~ctmm ~ -q~~

~~f$~q;Jlf531T1 f$tfit~.~q;r~WTTtl
I~

41¥9'Y'lI' ~

Gl"'1Tffi""{

aftt~~
~~~~~"{I

~3Wf-q~tm~~~@{V1lt~t, 3f'4Tm~~'4T~GATI

~~
II

~

q;fcf ctt ~
(>

~ f$-

~3Wf

t ~ F?t ~" ~q14 I
"i:ffl"~+1ij\'1+1I'1

f1r« -q aroft cf;~
~ ~ ~I at+1t'1Cf)I-q~

..

~

~

~

~, ~

O{ll{~

'4T~1 ~~~~ '4T aroftq;r~~~

ml ~

~o

., ~

~

Gf)fflfUffr •

I ir.ff

~ flffirr Gf)f~

~

~WI
~ ~

~~I

~~~at+ifl~l~atttarRf1r;r~c$ ~fGir ~ of~ c$~.qq;m-

ttif1U 3fGf ~ c$~

~ fcI; ~3fT'Of ~ ~ ~pntdl~ fcI; ~ ~of1J+~~~~fcI;~c$~~~
\jff ~

tit q fll4

1F'-f

'\if'CITil

m~

t?" ~ ~

tml t onff I

tI~

~ ~

'CfT'CflI' ifiITlIT '\lI'1'l!; I ~ ~-~ CflfT ~3Wf 'CfT'CflI' ~ 'CfT'CflI' if1U~

~

tr onff Pf"ffltT
tt~ fGir ~
CflfT ~

.. m ~ I m~ .q m ~
~

~

it lfl4T I d"lr ~arr fcI; tt \it~"1+i" 'If{ '"
attt ~ ~ to ~ I \ifif of q;m- f$ ~ of TfCf ~ M~ I ~ofq-m "' 'CfT'CflI' t? ~ of ~ ~: anit ~ ~ attt ~ 31Tl«f ~:

m~

Pf tt \it~"1+i" ~ ~

fcI;if1U~ ~

llli

attt ~ ~
\30[

attt

t?"
ft;m-

(iJiTCJi ~ 0 )

~ ~~ ~ ~
fcI; tt~
~ ~

Gf)f~~ ~~ Gf)f~~ ~ .

tl"
3t~(1I+i1If:tI~41 at+if\~1 attt~~"ff1l~
~~~~~I

m fcI;~3fT'Of t~

lfl4T attt ~
1F'-f

~
"'

~Gf)ffGir~,~~-~m

..

c$ ~ ~~ ~I ~~~fcI;~~,#

~I ~,

'Qft~1 if1U~~fcI;~~~If.:t~w~~~'# ~ attt ill'$fli4(1 5T?l .q ~ \jff ~ ~ I ~ ~ ~ attt ~~~~~atttq;m-:~3tT'1~~~~~ {I ~ 1f!fOf ~ t fcI;~ -~ 'Qft t attt 3tT'1-tt ~ 'ifIT(1" .q t? ~ WI" ~ ~~ attt ~ ('I'1'Of ~ I q-m:

m

....

e-,

<flIT~? ~ ~ ~: 31'T'l ~"f.R 'flIT 7j'fT ~ ~? ~~~~ath:~~~~~fq;~~'t ~1f{~'qT1ff1n:rr1 ~ 3I~{1I+i1 ~~~~m~ rtr~~~~~1 'qT1frtrlhr1R~tT~~ ~iffif·~rtrl ~fq;~llfll<\ljIf:4<#~rt~ '" 3ltRTftn:~tm~~~~~1 ~3I~{1I+i1 rt~q;r~~1 ~rt~~~~1Ramf~ ~I ~arofrq;r~~~1 ~~~~3l'A" rtr~~~, ~#~3W«f~~~:
GmT ~ "'

~9

ath:~fq;~m~~~ amf~~1 ~1Rmll~CfI':f~+r<R~~{~~ Gffif 1ftJ ~ # <nffanl ~ I cfl'Pf~~3Wf#~? ~~ ~fq;~1 ~1R~~~fq;:-

~tTmm~IN ~~tT~~

"cU~f'qct>dl

~~fq; ~rt~#~m-~~

(~-":{t:;)

~1~~q~
~ ~

"lf~ 1[\$\ 1ftJ lJCfItT

ft:m- m fq;~3Wf~~vr~~
f.;~tT~m'lf 11~3Wf~~W~

I

(~o)m~-~~<nff,

~ afd{11~1 I"

~~~~~~~~fq;
~I "

i14ttl.,

rtf

.P41tft
~
lITijGf

~3lR<fm~rtr~~aiR<f~rtrl ~"'df lITijGf ~ I ~ q;nt -~ ~3Wf #~ -~ ~ amf~ ~

~ ~I m iW€!+ilos q;r~qof.; ~ '"

aiR__

~~

it3Tflfftl ~~~trt~~~q;r~~ ~~I ~Gffilwt~~<l~m;:r~t~t{ ~tatttt{~atttm~qf<iilJ'1~~tl
e-,

..
~
I ~;g:Ii"d

~ 3l'T'iT ~

~.:ifR" ~ ~

t~
~

~

"1tT ~
~,

1F''i

t, ~
~

~~

~

fI3IT ~

~31T'1"

fcf~

~~Gf'1T'1T~t~llf'1'Cf~~~q~-~ q;rq;Jlf~ attt~q;r~ t):m"~m~~w ~~ q;-it "1tT"iFfT ~, attt~ t):m" ~ ~;g:Ii"d (ClIl1ffl~I(1 attt ~1,!~4') ~T1Cf¥:llfq(1 ~~ 3fGf~~ it"f~t{ fI3IT '« I ~4\~ ~ ~ <llilt£+i 1 rtf '" 1 ~ q;rq;Jlf~ 0$ '14'1 rtf 3l'fifrm ~ ~ m.~tl 31T\if~q;r~tl ~~~Gffil~~t ~ ~~ ~ tl ~ ~ ~ ~*,I~4' ~ftccNol ~
~3lT'1" ~
..

m~

t~ ~~ iii

~

~

qit ftr;g
e

m-

~~WllA"~¥fi~q~~VRtattt~~ ~ am:~~Wtl il<'fi~4)~"ClIf.Rr,«~ ftr;g ~ ~ ~ ~~ t attt ~~ ~ ~ am:~(WflrT ~tl w~~a+f~~~~~~ ~ -q ~~ifffl~w ¥fi~~~~ ~ attt~ftnrr~w~ctT am:~tl il~~41 ~w~ ~~ ~ ctTmlJ ~ ~ ¥fit am: ~ ri ~
'"

il ~ft;c 41 qit

q;fflT ~ ~ I

~~~1f~~~tattt~~VIflJT~wt, ~ ~t attt ri~~-q~~~l"flnt~

~~

~Mlfi141c$~
CR~~~
~ ~q;-{~~'

arr~c$iJ1G
~
~~~~~~,

~~-~~q;fm ...

~~~~1f~fi:~~

~~R-ilil ~~ ~fqi 1f~ fi:?R ~I ~fc:mR~~ arrir~ ~ 31h: cw; ~ ~ fqi 1f~ ~ q;r ~ q;-{ ~ ~~ ~ -m~ arR ~ -lJUS(; tit ft;rQ:~ ~ 0 lfu;r c$ ~~~ 3111:: <i ~oo Cfl!fqcf~ q;r arrcnft ~~ '-1T~1f~~q;r 31h:

$f, ~~l1m1

~~m~-~~~

~cm

31h:~

.

m

m
e-;

m~~~1 ~~
~

m~

~~i
~~ I "(~

.

rn ~ cf;r 3111:: tX"i C'C4!t IIffi m mm q;r artm traIT ~
"31h: ~

~~ft;rQ:~~~~~~1 q1Sf qcf em '-1T:

~~3Wf~

~ ~oo

~

~~ - ~ ~)

~ wm ~
¥UI 310: ~3Wf

c$ atRtfl::iffl l« amr tit
t~qflll ~ ~I

m~ ~
~tt

amr~ ~~ c$~ q;r ~"lfu at1"ft~ "fliQq(Wf¥1¥1¥1IR-iq;"-ij ~ ~ ~ CW; 3N9rr ~ ft;rQ:~ ~cf;r~-ij '-1T, q;rtfT't~-ij ~ ~ 1flIT '1T I ~ cf;r ~ CfiT tfT't Em! ~ 31h: W q3t ~1Rif~~1 31O:tfT't~~aAT~~1 ~~ ~ ~ atr~ ip:f i13IT fqi tJimf q3t ~ -ij tfT't c$ ~ -ij~tfT'tq;r ~~, ~~tfT't~-ij~~~ ~I ~(fq;~~~q3t~-ij~~tfT'tq;r~ ~ ~I ~ ~¥1f1e{)l~ ~ 3RGf -ij ~ f.:iq;I(Wfil awft srno ~ (fq; CW; .qr ~ tfT't ~ q;rq ~ ~I ar:At ~
'l ~0 0 ~cf;r

am:

un:

m

'"

~l(

9~oo
~

~-qcf~Cl)Tm '" ~ cf;~ lfI'ft cf;~ ~ ~
to

~'lf{f~~

m~
mm ~ I

lfI'ft qif ~ ~

~~lfI'ft~~tl ~~tl
.~ ift':q ~

~a"ii

~~:

~~~ 9 Y_oo ~~~ ~-q:~lfl1Tt:

Hw.=il~~m~~~~~ ~.
tRCn' iffQ qi(qilii ~~:
.~ •

t f.ri' ~ tm: ~

, m~
"

~I

(9~-~o)
~:
C'\.

~

Hqtr ~ ~

lftor, ~
(~€ij)lq2

l!JT(f

attt ~

cit ~

~ fWWfl"(m ~ I ~
I

fCll~tS(!

attt ~

31tt
(y_~)
~

cf;~

~

3ti<i4 (01 ~

~)~lfSlf6~~Utf;~~t"

~
~I

9~oo ~~-qcf~cf;atfM~'fflmw~~ '" ~ ~ I am: ~ ~ fer; ~(3JTif tltqftlf

m~
-m

~ q-~ m-1R ~ c.
"IfIJGT

"ij'if 'if(if

~ ~I
~

9000

cf; fumif

~~

~~, ~oo, lfu;rm~cf;~~~qif'Q'lfOT~~~~ '" ~ 1t ~ ~ ~ ~ t if q;ft ,{('4(152 if q;ft

'"

cf; 'ij'lIT'f

';f1"'q ~

attt

lfu;rm m'f-~

~.

~'ij)rorf<fmt,

~~~~If.:tij)

~

cf;~

t I ~31Tif

~m~t~~~$
~ ~31Tif~:

m~~m,

ar~~tft

9 y_0 0 ~Tf tft~ Gfffl fu-lfT m
atf):Gflfl
\jfllf ~

~cIi\"~

~WCN~~~I

ttattt ffi ~ ~ ~
~if~I"

m qg ~

~~t:

~

(~9)

~x
~
~ ~

~~Ifi1$ ~~~$
¥.If I

am:

~arr;:r

t~
¥fi

~RtrtCffi
W~

~~q;f~

tI

11'fur~
qi?UaIT#~t

xooo
~

~Gffi~tt
~ ~

crtqcf~~~ ~
~3Wf

# 3lTG ;rT11 ~ 3l1~:q<11 rtTtl

<11+tlfi1 It 11<1 f1lG lflIT I ~

3l'tt ~ itm ~

3lTGqsr~~~ ~ f'q; ~$ ~ f'q;~

~ rtT ~

;f W ~

~arr;:r#~~~1f{~~qsr~ ~ # ~3lfol .~ ~ qsr

~t:

aw:rrtl ~3Wf~tf'q;~$~$~,~~~ t ~ ~'R«rr ~ !t1l<1~I( ¥fil ~

II~ ~
41~ill( ~ ~

<flIT ~ ~

t~
~ ~l

~ ~~1R ~~
afR: ~-~ ~

~~~~~m~tl"(am"'~:
"3lTGqsr~~¥.Uf'q;~~#~~~$~~ ~I afR:~~"~t~~!tIf'*1!tIlJ\I"

9~~)

~~I~r¥~~~~~~$m#

11m ~

w '<tlff f'q; ~~
~

(mo 1f\"1r

3f«-~:

9 x)
~

V"l~ ;f if4T 64<461 ~ (

~ '<tlff rtT ~ ~?" 11dlh: 3ITG ~ ~
~ ;f ~

(3{(Wf-~:
~

~-t:;)

fi1('"(1 (

mer -m=r 3l'tt 3l1O~

artar # ~
~ ~

1R wrrit Gf'iIT ~3lT

~ 1lli

~l

(¥cmmm~)f'q;~Cf6T~1j(q;R~~~

~ ~~

$~

cR

m I atif if4T ~
(~-~:

~~?"

~-t:;)

~

3fGf ~:q

+i cf; 'i(Id (q

~~3{lffctt
~

Gffirq,1~

~~?

~,

<t~~";( ~ ~

~cf;~-qq;)l~~'«1 -q ~ cf; ~ -q~

~~ ctt Itll't<=t< ~<t~~";($T~

"fJ+.q- ~ ~
~

~ mmft ~

3f.it ~
~

t~
Gffir

ltll't<=I( fG:tF("4~1 <t0 qiC 3ltt ~ ...
1fffi ~

~tm-q t~
~ ~:... tt~"

t:;

~ 0 qiC t I ~

ctt

~'Rfffl" ~

~ Cf)fij d ~ I

tit q t\4
~

~ mtT ~
W?t

t I"

CR ~

~

tt~31'R

'"' (Centripital Force)
~ ~ cf; mit q,13A'ft tft:q w t I ~ OIqC:(;~4 if(Wf (Centrifugal Force)~~1 mt ~ ¥ 'q'flT ~ ~. ~ -WRr q,1 3iqc:(;r;!l4 ~ ~ ~
~I 3fT\if ~ ~ lJ1:IT if(Wf~ q;lf
Of ~

~~
~~~~

~w

am:

(Centrifugal Force) ~

m ~, ~
ar.qr ~

~~

ctt aiR ~
qcft4"

m~ Of ~ 3ltt

~if(Wf~~1
~ ~

\ifir ~ 3iq C:(;~4 if(Wf, ~ cf;
1Jf;

m 1fffi ~

mit CR t,~ ar~ ~ t ~

¥

'q'flT

-q ~ ~, ~~ft1~~ ~ 3TTWtl 3fGf~ 31TO~CR'lffi"~~~~1 ~ ~~IIf'1f) C cf; -q ~ ~ 3ltt ~ ~ CR'lffi"~ ft;rlrr ~ ~~ (Pleto) ~ lJ1:IT t I 3fGf ~ ~ CR ~ q;lf m ~ lJ1:IT t ~~ ~ ~arr I ~ ar?f~ t ~ar,fr~~3ltt~~~~-q~arr~~1 <t~t:;\9 to -q~~~m-~CR 1fffi ~ttft;rlrr~~
\JI'fiCf)' t\

3ltt ~ ~ ~

mrr m

"(EfT

lJ1:IT: -:qmf ~

3f' ~

'fe I 3fGf ~

~

q;lf ~

lJ1:IT

tl
~

~

3T~ ~ 31tttl

W~
<t ~
~3Wf

m~t
~

~t~

3T¥f~tfij) 3T~m m ~

3T~m~

r;" ~~ 11ST 'tt ~
t I CR3Wf~:
*.:1

w.f)f, ~

~

*' If.1 ~r CfiT ~
~

4~I<S~'~CfiTlfffi"~ GRIT fi'ffi'

Pen Cliij

t fij) ~1'lfr<S" t I
?IT I ~
~

of ~

~ qtf ~
C'\ C'\.,:t

tt ~

TlIT<S'

#~

~ ~ fij) 11ST 'tt

t:

"~~~'ttiffift, ~~~mtfij)~fmrrtt 3lR~~~~~tl" ~~ ~ 41C11~~t~

~~ofmiWt~~: 3lR~ 3lR~~ (~:

't)

'ff<'S' ~

t fij) ~ m ~ ~ ~ fi'ffi'l 3R1': fcnnt:r rh ~ t fij) "CRawf ~ if 6~ 1P'f t I .~ ~ ~ lIR 'Qfr t f$ iii t'+no~ CfiT ~ ~ cmwrr t I ~
m1Ji
II

~t

3lR~

3lR~'qR~

~~~~~trtt~~'Qfrtl ~ ~ fij) ~

m~
~ amut,

.... ~ ~ CfiT ~

3lR~iffif~ .... W1f "Cli'{dIR" ~

.~

'tt

am: ~ ~ ~

amutl

~~of~~ft;mfij)~~GRrof~

~t,

~awf

ffl ~ ~
~I

m~

r$ ~

~awf 3lR

t~ t)~ CI

anffi r$ ~ #
r$ ~ ~

~~~fij)~3WfCfln'~~tl ~ (64M4Id

""""ijIfI....T:"'~r:::rCf))

~CfiTm~1U~~~;rtft~~

anffi Of

~ t, qgr ~
~~~~'Cf)Wcnfttl

"lffl" W1f ~

iffif ~

G4 t11 I dd
~

t fij) l'« iii t'fI IO;SCfiT ~
GATof CITt1T, ~
~~~31tt

tt

iiit'fll0;S CfiT ~

CITt1T,

~c;

311lIT firirr~q-ffi $ ~~"«"f~tl

..

~~~,

~~~~t
~~

a1tt

~tltqft4W1f~31'T"f~~t~~~~ ~~~$~q;rftcm~~~tl ~~~a1tt~~iRftt,~tltqft4fum~ ~~~~~~tl ~ tltqft4 W1f~t~~~(ft;:rt'l ~ q;r\;fiq;r~ ~ a1ttarrq-~

CJR:~~I ~~

~~

~~~~I mtl

~t\ilG{~lll:~t~-mkm

~~~t~~~(3fR'lIT)~~~~W~

~~~~~~(~g.f~a1h::3T~q;r lf~ 'ijllT) ~~I ~~mu~ftFf-mCJR: ~~a1h::~~~ ~,~~(f¥4I¥01C1)

~mt~~rcR~, ~-mR$m~ ~$~mrcR~,~~~~(q(t1l~) ~~I ~~31'T"ftt~~~tltqft4 ~~, ~~tt~lfr'ffl~1 4~~4r q;rtltq{}4 F~n~" ~ ~ \i(rlf lfA"C1T t I W I~zfI'q;rtit q {J 4 F~ n~'1;ifl{WI " ~~~~tl ~wfq;r~n~"~~~ \i(rlf tt lIT'1OT t: ~, ~~ a1ttq(t1l~ I ~3lT'1"~t ~q(t1l~~311Glffr$~~r$~~~M",~ ~3lT'1" r$ ~ r$ ~ ~ ~ ~ Cftt ~ ~~~ a1tt~m~~~, ~~C1"W
~~I

..

..

q;r

3lro+ftl ;:r~~t,
~

;:r~,

;:rlffifl ~mq;r
~

~

~3lT'1"r$ ant~ r$ ~

~3IT irm,

~f(,

~ ~,

~lfm~~, ~

~~Tiff11q;r{c(iqi1SC~, ~
-Qffif, .~ ~

3lTlT,

~-ij'~~1

..

lffifiIT ~

.qrOf arrlMT fij;

~31fif
~~HiC::

if;

mr 1mtf if{ ~
q;r~~cmwrrtl
(~o)QTU~~~-lF¥;(,~awr

'{«i~lO's

~~~~ q;r <flIT ~
~

~ tI ~

IF¥;(, c(i

11fu lfrOfCf

~?
1~F'1+iI~j'

'{« ~ IF¥;(' c(i q;rt~'{«{~q~lI ~q;)~'1;jJC::I'1
lf~~~, ~ lITO~ ~~~~~I ~ ~ I ~aftlrRm~,

m-~ ~

ffl ~~
(~)lf~~

ri-q;.qrfGAT~
m~3TT'fc(i 3lmlq;)

qr-ftlf~~1fr~~1 m~~~c(i~~awrc(i cncfl.IT q;) Cfil1J\l~ftwm'~~lf~~~~~ -ij'~~~t ~Of~1F¥;('~~
WU ~
"'

~
amrr~tl

~ ~ fij;T-f ~q;r~~~,
~~I+tf~ij)~q;)~~~
~~~-ij'~~~t~~1F¥;('

3th:

m1{t~,04Pcffl.ld

m tw.fiT ~
~~~~,

~~I

.qr~
\itlIT

t I ~~~t

fij; lfrOfCf

am'ifwrfur~~1

M~~~
~

m
c(i

~~~q;)~~lf"~"~~,~~

q;) ~

~

1])Tlf ~

~

(ft;r tltq~lI1F¥;("~awr' I~

~

of

CRil ~ ~ ~!{q ~ i!~lI'~ ~ ~I (<i) ~ ~
(~)
3AiIT

CfiT ~

'OlIf.Rr

mm-I~'
TJf ~

(~~)

(~) ~

T-f (ft;r ,~lIlii1' ~

~o ftllfti(t

~taT~cito:tl~{.
"if':Ji

3lttq«('11ij))~

m~tl

,{(\ 4\ q

tl

m"$ ~!fr ~ tmt a'lf"$ ~~~ I tmt ~ "$ q"ffi ~I¥t~iif) ~ fut$ilo:a(Social Order) ~ ~ a'lf at ~1¥t~iif)<11"$ ~{1I'Jl tl ~ ~~ fi" ~ ~ q;r 1ITff '4Tf;raifur~~ ~ ~

m

tam:- m~
~
"$ ~

~ tI ~
aitt

~
~ ~

~

~~11I<11<flIT~? ~~"U5q;r~"ijf'flpft, q;)- ~ q;r ~ ~ lR
~L~ ~

am:- lCf"'I~l'lfl

cm;if;r ~

~"$1ITff "# arrit

lR ~"<m

~

~

m t~I'all (t
q;)-qiRft~

~, ~
~I 'l'$T I

~ '\i1'R q51C ~ 31h: ~ 3ffi: mit 'if'i<1T q,ll<f GF~
q;)- dl'$iif)( 3lrit ~ ~

q;)- ~ 3fTlT "# ~ q;)- ell '$iif)( 3lrit ~ ~

l<f GF~

mlA" m 1ITff
l{R ~

"<m \ifT"Q; ("~) ~ I

~:(9)t~antm"$mt~~"$lWflR~ 31h: t~ q ~ 1I antm q;)- ~ ~~"$~"#~"<m\ifT"Q;1 ~"~"$tc.'1*I(

~~~~~~~c$~~i$~,
~~~"$q"ffi~31h:"!.~{1¥Otll1·~~ ~m~?fil 3ffi: ~~ttlWftc.')iif)I(~'l'$T1 tlfq~lI ¥Ot1'1q(t1 ~ ~q,lf(91'$iif)(~-~~3lrit~~, lpft 31h: ~qlf'.:tll<1 ~ ~ ~ 111ft1 3ll'if tlfq~lI

lfRIT -fqm-

tI~

~a-

m If("ffi"-fqm- ~I

CJ)f

m~a-

~<t
arqofi ~
~ ~

~
~~

t~
~

if ~

6T ~~

CJ)f

~CJ)f~~t~i{lifCJ)f~t, ~ ~-afmr ~;:fir tt ~ t I ~ tt tq; -q~-3l'ham~ tt.m~tl ~~~~~crT~~t1R ~-~~~~~iI'ft~tl ~3l'haCJ)f~ qfucrT~"QrnTt~~~~~~qfuaA"~ tl 31'1~*1iFi ~ ~ -q'11i11~4.1 <1~f>.t;lil·~ ~ ~ crt ~ 'JIfum <1~f>.t;lIi~ (Sexual) ~a-"f~~ ~ ~I ~ ~<1~i'et>4f#~t~'CJ)flJlWT~m tl ~1'I1f\;t*~~~~t~3fGf~~~crT ~~m~tl
~ efUIit

m m t, iI~*I~ m~1pft t ~~
~ iI~*I{I ~ifiR,

1{fffi" -~c{itll'11clTif~,~,

~ ~~ c{it~ ~

qrct

~
0lIr.td41d

wtiFi~~~-q~~q~lI ~ ~~~~~lflITtl

~mq;f
OlIPcta4Id~-q

t~q{lll

-q 'I 1 <=11 II ~ '1 c:m1T ~ ~ tfU'1T 6T ~ t I ~ iflfd" 31Tit ~ ~ t I ~~*,I~*~tl ~ trnq;f~CJ)f;~t~q-uf~-q ~ t~q~lI ~q;flffiATl ~l);m~tcrTm~~~ ~~ CJ)f ~ tt lIT'1T ~ I a:J1R {f'I" ~ t~ ~t ~ ~CJ)f 31lffi~tcrTq-uf~-q~ 3fW~ ~ q;f lffiAT ~ I

antn

3fR ~I'II~* ~ ~

3l'1"if

cfi ~*,If;tij)

~

qif

3T1Glft,

t~I'lH1

ctSt

~-qf1:r~~~~, m ¥ ~ tfW ft;rm ~ fCfi

3lT~ ~~~1ffif~ ~aif ~ ~tWf <rtff~ I ~R5,('q 3lt< ~ l«f cfiffiof ~ ~~aif~m~~<rtffm~~I·~~("q ~ -q 3T1Glft 3lt< 3T1Glft cfi~ 3I~+Ut1dl qpft ~ ~ I ~ ~ ~ cCt ~ ~ ~ +1 I\ilofl 3lt< $lfl\if m-tT, fi;R5,("Q ~ 'ij)f~ 3lf\n;r atrr 'ifOIT ~arr ~, ~ R5,('q cfi ~'1fi: ~ ij) ~ ~, ~ aitt 3lTG1ftctSt ~cfi~ ~ '1lll '1d Cf1if aitt
~~,~"iffif ¥ij)( ~ ~~I+1IRrtij)~mm

~-m

~~ ~

ctSt ilTai m w ~I

~

~: ~ W ctSt ~
~If;tij)' (ij) ~ I

~R5,('q cfi1ffifm~~<rtff~,

lim: ~

~

~"\iIl ~1'1Gllttij)~ cfi~ ~ ctSt ~ w:<f'4 -q m \iff
fcrlfCl" cfi

mtf(~~ml

~~I '('gT~m~1ffif~mt"~aif'ij)f~ ~I ~ ~ ~ ~~ cfi~ <rtff~, ~ ~~cfi~~1 ~mt~cfi~GtlTam:~
Gf'1Iij)(~ lflIT ~ I

\

r

80.00

~:~~m
F31R ~
~:SlO~~~
~ ~~ <f,1 ~ <f,1

m<1 ~

il ~,

m?J

m m~ ~
'if
~I

~,
3.00

Cl~~

~

:$: ~

q,1 ~

iJ~~'

~

: mo U'1l 'f"U1T uq
~ (TIO)"lf{

3.00
\:fi~1

~

::J zro
~

w~ s<td 3fiT ~
:3ffiO~O~

1:%'m~ c:m, ~-q

3.00

o lfIfulU
~:SlO~~~

~

, .so
5.00
~I 10.00

::J ~

'3{ -m ~ ~ 11IUf'l ~ T<{ ~ Cf>T ~ ~ tmn ~ "If{ 3lTmfuf1
<fiG ¥3lR

oWca~~~'?f
~

Cf>T ~-

~

fi!m:ffi ~

~I

D~~

3.00

o~~~

~

: sro

~f01.'flI(f ~

1.50 "{]'lR1f{T '0.00

~cli : 31il~ ~ o~~~<ttam ~ : .,.,lfs<>;<.1 ~

~~lilflf
~ ~~, ~ 1Tf{, ~

fu:n)-2S