UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

ZBIRKA ZADATAKA SA PRIJEMNIH ISPITA

NOVI SAD, 2012.

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad

Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr Ilija Ćosić, dekan

Uređivački odbor: Prof. dr Ilija Ćosić Prof. dr Ilija Kovačević Prof. dr Vladimir Katić Prof. dr Janko Hodolič Prof. dr Srđan Kolaković

Tehnička obrada: mr Ranko Bojanić Gordana Kuriš

Informacije: Trg Dositeja Obradovića 6 Telefon: (021) 459-141 Telefaks: (021) 458-133 www.ftn.uns.ac.rs

Tiraž: 2000 primeraka

Štampa:


SADRŽAJ

Opšte informacije o prijemnom ispitu ...........................................................................................................1 Program prijemnog ispita iz matematike za upis elektrotehnike i računarstva; građevinarstva; saobraćaja, mehatronike, geodezije i geomatike i računarske grafike .................................3 Program prijemnog ispita za upis arhitekture i urbanizma ............................................................................3 Program prijemnog ispita iz matematike sa logikom za upis studija industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta ...........................................................................................................................4 Program prijemnog ispita iz matematike sa proverom sklonosti za upis studija mašinstva;........................5 Program prijemnog ispita iz matematike sa proverom sklonosti za upis studija odgovarajuće struke za upis: grafičkog inženjerstva i dizajna; inženjerstva zaštite životne sredine, inženjerstva zaštite na radu i upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara ................................6 Matematika za studije elektrotehnike i računarstva; saobraćaja i građevinarstva .........................................7 Matematika za studije elektrotehnike i računarstva; mehatronike...............................................................11 Matematika za studije elektrotehnike i računarstva; mehatronike; animacije u inženjerstvu .....................41 Matematika za studije saobraćaja i građevinarstva .....................................................................................45 Matematika za studije saobraćaja, građevinarstva i geodezija i geomatika ................................................61 Matematika za studije mašinstva, industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta; grafičkog inženjerstva i dizajna; inženjerstva zaštite životne sredine, inženjerstva zaštite na radu i upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara...........................................................................74

Matematika za osnovne strukovne studije......................................................................................93
Provera sklonosti za upis mašinstva ............................................................................................................95 Provera sklonosti za upis industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta ..................................116 Provera sklonosti za upis grafičkog inženjerstva i dizajna........................................................................134 Provera sklonosti za upis inž. zaštite životne sredine, inženjerstva zaštite na radu i upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara..............................................................................................154 Prijemni ispit iz geometrije sa arhitektonskom i opštom kulturom...........................................................171


OPŠTE INFORMACIJE O PRIJEMNOM ISPITU 1. Prijemni ispit -

1a. Prijemni ispit iz Matematike polažu kandidati koji žele da upišu sledeće oblasti: Elektrotehnika i računarstvo (kandidati se upisuju na jedan od sledeća dva studijska programa: Energetika, elektronika i telekomunikacije; Računarstvo i automatika). Saobraćaj (kandidati se upisuju na jedan od sledeća dva studijska programa: Saobraćaj i transport; Poštanski saobraćaj i telekomunikacije). Građevinarstvo (kandidati se upisuju na studijski program: Građevinarstvo). Mehatronika (kandidati se upisuju na studijski program: Mehatronika). Geodezija (kandidati se upisuju na studijski program: Geodezija i geomatika). Računarska grafika (kandidati se upisuju na studijski program: Animacije u inženjerstvu). 1b. Prijemni ispit iz Matematike sa logikom polažu kandidati koji žele da upišu sledeću oblast: Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment (kandidati se upisuju na jedan od sledeća dva studijskа programа: Industrijsko inženjerstvo; Inženjerski menadžment).

1c. Prijemni ispit iz Matematike sa proverom sklonosti za studije mašinstva polažu kandidati koji žele da upišu sledeću oblast: - Mašinstvo (kandidati se upisuju na jedan od sledeća četiri studijskа programа: Proizvodno mašinstvo; Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo; Energetika i procesna tehnika; Tehnička mehanika i dizajn u tehnici). 1d. Prijemni ispit iz Matematike sa proverom sklonosti za studije odgovarajuće oblasti polažu kandidati koji žele da upišu sledeće oblasti: - Grafičko inženjerstvo i dizajn – Matematika sa proverom sklonosti za studije grafičkog inženjerstva i dizajna (kandidati se upisuju na jedan studijski program: Grafičko inženjerstvo i dizajn). - Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu – Matematika sa proverom sklonosti za studije inženjerstva zaštite životne sredine (kandidati se upisuju na jedan od sledeća tri studijska programa: Inženjerstvo zaštite životne sredine; Inženjerstvo zastite na radu; Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja). 1e. Prijemni ispit iz Geometrije sa arhitektonskom i opštom kulturom; Slobodoručno crtanje i Prostorna kompozicija polažu kandidati koji žele da upišu sledeću struku (oblast): Arhitektura (kandidati se upisuju na studijski program: Arhitektura i urbanizam).

-

2. Način bodovanja
Ukupan broj bodova na osnovu kojeg se vrši rangiranje kandidata za upis na Fakultet formira se kao zbir bodova ostvarenih po sledećem kriterijumu: 1. Opšti uspeh u srednjem obrazovanju - podrazumeva zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu, pomnožen sa brojem 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjem obrazovanju računa se zaokruživanjem na dve decimale. 2. Kandidat je položio prijemni ispit (i time stekao pravo na rangiranje radi upisa) ukoliko na prijemnom ispitu osvoji najmanje: - 14 bodova iz matematike za kandidate koji polažu samo matematiku, - 14 bodova iz matematike sa logikom za kandidate koji polažu matematiku sa logikom - 14 bodova iz matematike sa proverom sklonosti za studije mašinstva koji polažu matematiku sa proverom sklonosti za studije mašinstva - 7 bodova iz matematike i 7 bodova iz testa provere sklonosti za kandidate koji polažu matematiku sa proverom sklonosti za studije odgovarajuće oblasti. - 6 bodova iz geometrije sa arhitektonskom i opštom kulturom, 4 boda iz prostorne kompozicije i 4 boda iz slobodoručnog crtanja za kandidate koji polažu prijemni ispit za Arhitekturu. 3. Uspeh na prijemnom ispitu iz matematike za upis na Elektrotehniku i računarstvo, Mehatroniku i Računarsku grafiku boduje se od 0 do 60 bodova.
1

4. Uspeh na prijemnom ispitu iz matematike za upis na Građevinarstvo, Saobraćaj i Geodeziju i geomatiku boduje se od 0 do 60 bodova. 5. Uspeh na prijemnom ispitu iz matematike sa logikom za upis na Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment boduje se od 0 do 60 bodova: 6. Uspeh na prijemnom ispitu iz matematike sa proverom sklonosti za studije mašinstva za upis na Mašinstvo, boduje se od 0 do 60 bodova: a) Matematika se boduje od 0 do 40 bodova, b) Provera sklonosti za studije mašinstva se boduje od 0 do 20 bodova. 7. Uspeh na prijemnom ispitu iz matematike sa proverom sklonosti za studije odgovarajuće oblasti za upis na Grafičko inženjerstvo i dizajn i Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu boduje se od 0 do 60 bodova: a) Matematika se boduje od 0 do 30 bodova, b) Provera sklonosti za studije odgovarajuće oblasti se boduje od 0 do 30 bodova. 8. Uspeh na prijemnom ispitu za upis na Arhitekturu i urbanizam boduje se od 0 do 60 bodova: a) Geometrija sa arhitektonskom i opštom kulturom boduje se od 0 do 30 bodova, b) Prostorna kompozicija boduje se od 0 do 15 boda, c) Slobodoručno crtanje boduje se od 0 do 15 boda. Maksimalan broj bodova je 100.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta (status budžetskog studenta) ili studenta koji sam finansira studije (status samofinansirajućeg studenta) u zavisnosti od ukupnog broja ostvarenih bodova, mesta na rang listi i broja utvrđenog za upis kandidata. Kandidat se može upisati u statusu budžetskog studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod. Kandidat se može upisati u statusu samofinansirajućeg studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Priprema za polaganje prijemnog ispita za upis arhitekture se izvodi na Fakultetu tokom cele godine. Informacije se mogu dobiti na telefon: 021 / 6350 – 293 и 021 / 485 – 2223. Informacije za pripremnu nastavu iz matematike se mogu dobiti na telefon : 021/6350-770

2

PROGRAM PRIJEMNOG ISPITA IZ MATEMATIKE ZA UPIS ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA; GRAĐEVINARSTVA; SAOBRAĆAJA; MEHATRONIKE; GEODEZIJE I GEOMATIKE; RAČUNARSKE GRAFIKE (10 zadataka)
Na ispitu iz matematike polaže se gradivo predviđeno nastavnim planom i programom za srednje obrazovanje. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Osnovne logičke operacije, pojam funkcije. Brojevi (prirodni, celi, racionalni, iracionalni, realni, kompleksni). Proporcionalnost veličina i primene. Racionalni algebarski izrazi. Polinomi. Linearna funkcija. Linearne jednačine i nejednačine, sistemi linearnih jednačina i nejednačina. Stepenovanje i korenovanje. Kvadratna funkcija. Kvadratne jednačine i nejednačine. Sistemi kvadratnih jednačina. Algebarske i iracionalne jednačine i nejednačine. Pojam logaritma. Logaritamska i eksponencijalna funkcija. Logaritamske i eksponencijalne jednačine i nejednačine. Trigonometrijske funkcije. Identiteti, jednačine i nejednačine. Primena trigonometrije. Matematička indukcija i nizovi. Aritmetička i geometrijska progresija. Kombinatorika i binomni obrazac. Planimetrija (prvenstveno geometrija trougla, četvorougla i kruga). Stereometrija (prizma, piramida, zarubljena piramida, valjak, kupa, zarubljena kupa, sfera i delovi sfere). Vektori. Analitička geometrija u ravni (prava, kružnica, elipsa, hiperbola i parabola). Granične vrednosti nizova i funkcija. Izvod i primena

Literatura
1. Srednjoškolski udžbenici iz matematike 2. Zbirka zadataka sa prijemnih ispita, FTN, 2010.

PROGRAM PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS: ARHITEKTURE
Prijemni ispit za upis Arhitektonske struke sastoji se od 3 (tri ) dela i to: - Slobodoručno crtanje, - Prostorna kompozicija, - Geometrija sa arhitektonskom i opštom kulturom.

Program prijemnog ispita iz Sloboručnog crtanja
Predviđene su četiri teme i likovna područja od kojih će kandidati raditi na dan ispita SAMO JEDNU. Odabir teme biće poznat samo i jedino rukovodiocu ispita i to neposredno pred ispit. Teme: 1) gradski prostor (trg, ulica, tvrđava, grupa kuća ili neki drugi urbani ambijent Novog Sada). 2) enterijer nekog objekta (javna zgrada, banka, hram itd.). 3) scenografska postavka (plastična i artikulisana pozorišna scena ili televizijski dekor sa mnoštvom elemenata). 4) prostorna kompozicija koja se postavlja uoči ispita a čine je geometrijska tela, tkanina, drveni štapovi, skulptorski modeli i raznoliki predmeti svakodnevne upotrebe, kao i bilo koji drugi motivi mrtve prirode.
3


Program prijemnog ispita iz Prostorne kompozicije

Ovaj deo ispita za kandidate treba da pokaže njihovo osećanje za prostor, sposobnost slobodoručnog oblikovanja na osnovu zadatih elemenata i da otkrije njihovo osećanje za meru, poštujući maštu i čvrsto vezivanje za logiku materijala i oblika. Osećanje prostora, likovni izraz, radost kontrolisane igre i stvaralački dar treba da budu u osnovi ovoga ispita, koji se u tom smislu niti uči niti može naučiti. Organizatori prijemnog ispita neće do poslednjeg dana odrediti ni materijale ni elemente od kojih će ova ispitna kompozicija biti pravljena. Međutim, kompozicija će svakako biti rađena na bazi papira, kartona, drvenih lajsni, tekstila, žica, kanapa ili bilo kog drugog materijala ili upotrebnog predmeta za koji će se komisija odlučiti.

Program prijemnog ispita iz Geometrije sa arhitektonskom i opštom kulturom
Ispit se sastoji od 30 pitanja; pitanja su iz oblasti geometrije, matematike, arhitekture, muzike, likovne umetnosti, književnosti, kao i iz opšte kulture i informisanosti (film, kultura, društvo, pozorište, istorija, geografija i slično); pitanja će po oblastima biti u sledećem odnosu: nacrtna geometrija - 4 pitanja, matematika - 3 pitanja, arhitektura - 8 pitanja, muzička umetnost - 3 pitanja, književnost - 4 pitanja, opšta kultura i informisanost - 3 pitanja Oblasti iz matematike za prijemni ispit. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Proporcionalnost veličina i primene. Stepenovanje i korenovanje. Kvadratna funkcija. Kvadratne jednačine Pojam logaritma. Logaritamska i eksponencijalna funkcija. Logaritamske i eksponencijalne jednačine Trigonometrijske funkcije. Identiteti, jednačine. Primena trigonometrije. Planimetrija (prvenstveno geometrija trougla, četvorougla i kruga). Stereometrija (prizma, piramida, zarubljena piramida, valjak, kupa, zarubljena kupa, sfera i delovi sfere). Vektori, Analitička geometrija u ravni (prava, kružnica, elipsa, hiperbola i parabola).

Literatura:
Arhitektonska kultura: 1. Ranko Radović, Nova anatologija kuća, 23 primera arhitekture i urbanizma sveta, Građevinska knjiga, Beograd, 2001. 2. Milan P. Rakočević, Uvod u arhitektonsko projektovanje, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1998. (24 časa arhitekture – naslov novog izdanja) 3. Jirgen Jedike (Jürgen Joedicke), Oblik i prostor u arhitekturi, Orion art, Beograd, 2009. 4. Zbirka zadataka sa prijemnih ispita na Fakultetu tehničkih nauka, FTN, 2010. Opšta kultura: 1. Lj. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za III razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000. 2. Lj. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1999. 3. V. Galović, B. Karadžić, Likovna kultura, za gimnaziju i strednje stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000. 4. S. Marinković, Muzička kultura za gimnaziju i stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000. 5. K. Bogdanović, B. Burić, Teorija forme Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1999. 6. Zbirka zadataka sa prijemnih ispita na Fakultetu tehničkih nauka, FTN, 2010. Geometrija: 1. Srednjoškolski udžbenici iz Matematike i Nacrtne geometrije. 2. Zbirka zadataka sa prijemnih ispita na Fakultetu tehničkih nauka, FTN, 2010.

4


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Stepenovanje i korenovanje. Kvadratna funkcija. Kvadratne jednačine i nejednačine. Sistemi kvadratnih jednačina. Algebarske i iracionalne jednačine i nejednačine. Pojam logaritma. Logaritamska i eksponencijalna funkcija. Logaritamske i eksponencijalne jednačine i nejednačine. Trigonometrijske funkcije. Identiteti, jednačine i nejednačine. Primena trigonometrije. Matematička indukcija i nizovi. Aritmetička i geometrijska progresija. Kombinatorika i binomni obrazac. Vektori.

Literatura 1. Srednjoškolski udžbenici iz matematike, 2. Zbirka zadataka sa testovima sklonosti sa prijemnih ispita na Fakultetu tehničkih nauka, FTN, 2012. (nalazi se na sajtu Fakulteta).

PROGRAM PRIJEMNOG ISPITA IZ MATEMATIKE SA PROVEROM SKLONOSTI ZA STUDIJE MAŠINSTVA ZA UPIS: MAŠINSTVA
(7 zadataka matematika, 10 pitanja iz provere sklonosti)
Na ispitu iz matematike sa logikom polaže se gradivo predviđeno nastavnim planom i programom za srednje obrazovanje: 1. Osnovne logičke operacije, pojam funkcije. 2. Brojevi (prirodni, celi, racionalni, iracionalni, realni, kompleksni). 3. Proporcionalnost veličina i primene. 4. Racionalni algebarski izrazi. Polinomi. 5. Linearna funkcija. Linearne jednačine i nejednačine, sistemi linearnih jednačina i nejednačina. 6. Stepenovanje i korenovanje. 7. Kvadratna funkcija. Kvadratne jednačine i nejednačine. Sistemi kvadratnih jednačina. 8. Algebarske i iracionalne jednačine i nejednačine. 9. Pojam logaritma. Logaritamska i eksponencijalna funkcija. Logaritamske i eksponencijalne jednačine i nejednačine. 10. Trigonometrijske funkcije. Identiteti, jednačine i nejednačine. Primena trigonometrije. 11. Matematička indukcija i nizovi. Aritmetička i geometrijska progresija. 12. Kombinatorika i binomni obrazac. 13. Vektori. Literatura 3. Srednjoškolski udžbenici iz matematike, 4. Zbirka zadataka sa testovima sklonosti sa prijemnih ispita na Fakultetu tehničkih nauka, FTN, 2012. (nalazi se na sajtu Fakulteta).

5

PROGRAM PRIJEMNOG ISPITA IZ MATEMATIKE SA PROVEROM SKLONOSTI ZA STUDIJE ODGOVARAJUĆE OBLASTI ZA UPIS: GRAFIČKOG INŽENJERSTVA I DIZAJNA; INŽENJERSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, INŽENJERSTVA ZAŠTITE NA RADU I UPRAVLJANJE RIZIKOM OD KATASTROFALNIH DOGAĐAJA I
POŽARA (5 zadataka matematika, 10 pitanja iz provere sklonosti) Program dela prijemnog ispita: Matematika
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Osnovne logičke operacije, pojam funkcije. Brojevi (prirodni, celi, racionalni, iracionalni, realni), stepenovanje i korenovanje, racionalni algebarski izrazi i polinomi. Proporcionalnost veličina i primene. Linearna funkcija. Linearne jednačine i nejednačine, sistemi linearnih jednačina i nejednačina. Kvadratna funkcija. Kvadratne jednačine i nejednačine. Sistemi kvadratnih jednačina. 6 Algebarske i iracionalne jednačine i nejednačine. Pojam logaritma. Logaritamska i eksponencijalna funkcija. Logaritamske i eksponencijalne jednačine i nejednačine. Trigonometrijske funkcije. Identiteti, jednačine i nejednačine. Primena trigonometrije. Matematička indukcija i binomni obrazac. Vektori.

Literatura
1. Srednjoškolski udžbenik iz matematike 2. Zbirka zadataka sa prijemnih ispita, FTN, 2010

6


1. U skupu realnih brojeva naći skup rešenja nejednačine

jul 2001. godine

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO, SAOBRAĆAJ I GRAĐEVINARSTVO
(prijemni ispit u julu 2001 i septembru 2001. i 2002. godine je bio isti za ove tri struke)

2.

− x 2 + 2 x − 16 ≥ 3. x−6 Naći m tako da zbir korena (rešenja) jednačine x 2 + 2 + m − m2 x + m2 = 0

(

)

3.

bude jednak 0 , a da proizvod bude jednak 4 . Dokazati da za svaki prirodan broj važi jednakost

⎛ n(n + 1) ⎞ 1 + 2 + ⋅⋅⋅ + n = ⎜ ⎟ . ⎝ 2 ⎠
2 3 3 3

4. 5. 6. 7. 8.

Zbir prva tri člana geometrijskog niza je 91 . Ako se zbir prvog i trećeg člana pomnoži sa dobija se drugi član niza. Odrediti prva tri člana niza. U skupu realnih brojeva rešiti jednačinu

30 , 61

log 4 2 ⋅ 4 x − 2 − 1 + 4 = 2 x.
U skupu realnih brojeva rešiti jednačinu

(

)

3 cos 2 x − sin 2 x − sin 2 x = 0. Stranica romba je a = 5 , a zbir dijagonala d 1 + d 2 = 14. Izračunati površinu romba. Koliko se petocifrenih brojeva može napisati od cifara 0, 1,⋅ ⋅ ⋅,9 , ako se cifre
a. mogu ponavljati; b. ne mogu ponavljati.

9. 10.

Data je prava 2 x + y − 12 = 0 i parabola y 2 = 4 x . Naći jednačinu tangente na parabolu u presečnoj tački M ( x0 , y0 ) , y0 < 0, prave i parabole. Visina i izvodnica kupe odnose sa kao 1: 2 , a njena zapremina je 1000π cm 3 . Izračunati površinu kupe. Svaki zadatak nosi 6 bodova.

7


REŠENJA:
1.

x ∈ (− ∞,−2] ∪ [1,6) .

2. 3.

Na osnovu Vietovih formula, iz x1 + x 2 = − 2 + m − m 2 = 0 i x1 x 2 = m 2 = 4 sledi da je m = 2. Da data jednakost važi za svaki prirodan broj n dokazaćemo koristeći princip matematičke indukcije. Za n = 1 data jednakost važi, jer je

(

)

Pretpostavimo da data jednakost važi za n = k , tj.

⎛ 1 ⋅ (1 + 1) ⎞ 13 = ⎜ ⎟ . ⎝ 2 ⎠
2

Dokazaćemo da data jednakost važi i za n = k + 1

⎛ k (k + 1) ⎞ 13 + 2 3 + ⋅ ⋅ ⋅ + k 3 = ⎜ ⎟ . ⎝ 2 ⎠
2

⎛ (k + 1)(k + 2 ) ⎞ ⎛ k (k + 1) ⎞ 3 3 13 + 2 3 + ⋅ ⋅ ⋅ + k 3 + (k + 1) = ⎜ ⎟ . ⎟ + (k + 1) = ⎜ 2 ⎝ ⎠ ⎝ 2 ⎠
2 2

4.

Dakle, na osnovu principa matematičke indukcije data jednakost važi za svaki prirodan broj n. Označimo sa b1 , b2 i b3 prva tri člana geometrijskog niza. Iz

30 = b2 , sledi da je b2 = 30 i b1 + b3 = 61. 61 Iz b1 + b3 = 61 i b1 ⋅ b3 = 900 sledi da je (b1 , b2 , b3 ) ∈ {(25,30,36), (36,30,25)}.

b1 + b2 + b3 = 91, (b1 + b3 ) ⋅

5.

Iz log 4 2 ⋅ 4 x − 2 − 1 + 4 = 2 x sledi da je 4 x − 16

x = 2.

(

)

(

)

2

= 0 , tj. da je rešenje date jednačine realan broj

6.

Deljenjem date jednačine sa cos x ( cos x ≠ 0 ) dobija se jednačina rešenjima tgx = 1 ili tgx = −3. Iz tgx = 1 sledi da je skup rešenja ove jednačine A = ⎨

3 − tg 2 x − 2tgx = 0 sa

⎧π ⎫ + k1π : k1 ∈ Z ⎬. Iz tgx = −3 sledi da je ⎩4 ⎭ skup rešenja ove jednačine B = {− arctg 3 + k2π : k2 ∈ Z} .
Skup svih rešenja date jednačine je skup C = A U B .

7.

Iz d 1 + d 2 = 14 i a = 5 sledi da je d 1 ⋅ d 2 = 48. Kako je površina romba P =

traženog romba P = 24. 8. a) V 510 − V 410 = 10 5 − 10 4 = 9 ⋅ 10 4 . b) V510 − V410 = 6 ⋅ 7 ⋅ 8 ⋅ 9 2.

1 d 1 ⋅ d 2 to je površina 2

9.

Iz 2 x + y = 12 i y 2 = 4 x sledi da je

( x, y ) = ( 4, 4 )

ili

( x, y ) = ( 9, −6 ) . Dakle, tražena tačka je

10.

1 M ( 9, −6 ) . Jednačina tangente u datoj tački M na parabolu je prava y = − x − 3. 3 2 2 2 sledi da je r = H 3. Iz Kako je H : s = 1 : 2 , to je s = 2H . Iz r = s − H 1 2 V = r π H = 1000π cm 3 sledi da je H = 10cm , pa je r = 10 3cm, s = 20cm. Dakle, tražena 3 površina kupe je P = r 2π + rπs = 100π 3 + 2 3 cm 2 .

(

)

8


1. 2. 3. 4. 5.
2 ⎛ 3x + 3− x ⎞ ⎛ 3x − 3− x Izračunati ⎜ ⎟ −⎜ ⎝ 2 ⎠ ⎜ 2 ⎝ 2 x + x−2 ≤ 0. Rešiti nejednačinu x−3

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO, SAOBRAĆAJ I GRAĐEVINARSTVO septembar 2001
⎞ ⎟ . ⎟ ⎠
2

Dokazati da za svaki prirodan broj n važi

1 + 2 + ⋅⋅⋅ + n =

n ( n + 1)

U jednačini x 2 − (k + 2 )x + 2(k + 2 ) = 0 odredi realan parametar k tako da jedan koren (nula) jednačine bude dva puta veći od drugog korena. Ako je zbir prva tri člana aritmetičkog niza 21, a zbir prvih šest članova 78, naći zbir prvih devet članova. U skupu realnih brojeva rešiti jednačinu U skupu realnih brojeva rešiti jednačinu

2

.

6. 7. 8.

9 x − 24 ⋅ 3 x −1 = 9. sin 2 x + cos x + 1 = 0.

U pravouglom trouglu date su katete a = 3cm i b = 4cm. Odredi visinu koja odgovara hipotenuzi. Odrediti presečne tačke kružnice x 2 + y 2 + 6 x − 4 y = 0 i prave x − y + 4 = 0. Pravougli trougao čije su katete a = 3cm i b = 4cm rotira oko katete b. Naći zapreminu nastalog rotacionog tela.
Svaki zadatak nosi 6 bodova.

9. 10.

REŠENJA:
1) ⎜

⎛ 3x + 3− x ⎞ ⎛ 3x + 3− x ⎞ ⎛ 3x + 3− x 3x − 3− x − ⎟ −⎜ ⎟ =⎜ 2 ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2

2

2

⎞ ⎛ 3x + 3− x 3x − 3− x + ⎟ ⋅⎜ 2 ⎠ ⎝ 2

⎞ 2 ⋅ 3− x 2 ⋅ 3x ⋅ = 1. ⎟= 2 2 ⎠

2)

( x + 2 )( x − 1) ≤ 0 ⇔ x ∈ −∞, −2 ∪ 1,3 x2 + x − 2 ≤0⇔ ( ] [ ) x −3 x −3
1⋅ 2 = 1; 2

3) n = 1:

Pretpostavka da tvrđenje važi za n = k : 1 + L + k =

. Dokaz da tvrđenje važi za n = k + 1: 2 k ( k + 1) k ( k + 1) + 2 ( k + 1) ( k + 1)( k + 2 ) 1 + L + k + ( k + 1) = + ( k + 1) = = . 2 2 2
x2 =

x1 =

k ( k + 1)

4) x1 = 2 x 2

k +2 3

x1 + x 2 = k + 2 x1 ⋅ x2 = 2 ( k + 2 )

2k + 4 3

k +2=9 k =7
9

k + 2 2k + 4 ⋅ = 2k + 4 3 3


5) S3 = 21 ∧
S 6 = 78 ⇔ 3 (2a1 + 2d ) = 21 2

∧ ∧

Rešavanjem sistema jednačina a1 + d = 7

6 ( 2a1 + 5d ) = 78 2 2a1 + 5d = 26 dobijamo a1 = 3 i d = 4 tako da je

S10 =

10 ( 2 ⋅ 3 + 9 ⋅ 4 ) = 210 2
− 8 ⋅ 3x − 9 = 0 ,

6)

(3 )
x

2

t = 3x ,

t 2 − 8t − 9 = 0 ,

t1/2 =

t1 = 9 ,

t 2 = −1 , ⇒ 3 x = 9 , 3 x = −1 ; 3 x = 9 ⇒ x = 2

8 ± 64 + 36 2 x 3 = −1 nema rešenja.

Dakle, rešenje je samo realan broj x = 2 7) sin 2 x + cos x + 1 = 0 ⇔ 1 − cos 2 x + cos x + 1 = 0

x = (1 + 2k ) π , − cos 2 x − cos x − 2 = 0 ⇔ cos x = −1 cos x = 2 nema rešenje

k∈Z

8) c = a 2 + b 2 = 5
2

a ⋅ b = c ⋅ hc ⇒ hc =

3⋅ 4 5

hc = 2.4cm

9) ( y − 4 ) + y 2 + 6 ( y − 4 ) − 4 y = 0

x = y−4

y =4⇒ x =0
y = −1 ⇒ x = −5

A ( 0, 4 ) B ( −5, −1)

10) V =

1 B⋅H , 3

B = r 2π = 9π
1 V = 9π ⋅ 4 3 V = 12π cm3

H = b = 4cm
r = a = 3cm

10


1.


septembar 2002

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO, MEHATRONIKA, SAOBRAĆAJ I GRAĐEVINARSTVO
Naći interval najmanje dužine kojem pripada realan broj k tako da rešenja x1 , x2 kvadratne jednačine ( k − 1) x 2 + ( k − 5 ) x − ( k + 2 ) = 0 zadovoljava uslov 2. 3.

1 1 + > 2. x1 x 2

Cena nekog proizvoda povećana je za 40%. Za koliko procenata treba menjati dobijenu cenu, da bi se dobila prosečna cena? Zbir tri uzastopna člana aritmetičke progresije je 54. Ako je najveći od njih dva puta veći od najmanjeg, naći proizvod ta tri broja. Ako je cos x + cos y = a, sin x + sin y = b, a ≠ 0, pokazati da je

4.

cos( x + y ) kao funkciju od a i b.
5. Rešiti jednačinu

b x+ y = tg . Naći a 2

log 2 x − log 2 8 x + 5 = 0 .

6. 7. 8.

Naći jednačinu kružnice koja spolja dodiruje krušnicu x 2 + y 2 − 4 x − 5 = 0 a centar joj je u tački C ( 5, 4 ) . Dijagonale jednakokrakog trapeza su uzajamno normalne. Izračunati njegovu površinu ako je krak c = 2 5 , a odnos osnovica 3 :1 . Osnova prave pravilne šestostrane piramide je upisana u osnovu valjka a njen vrh leži u centru gornje osnove valjka. Ako je visina piramide H=6 cm, a njena zapremina V = 12 3cm 3 , naći površinu valjka. Naći rešenje jednačine 2 ⋅ 3 x +1 − 4 ⋅ 3 x − 2 = 450 .

9. 10.

⎛1 ⎞ Koeficijent četvrtog i šestog člana u razvijenom obliku binoma ⎜ + a ⎟ ⎝a ⎠
odnose se kao 5:18. Naći vrednost člana koji ne sadrži a.
Svaki zadatak nosi 6 bodova.

n

REŠENJA:
1.

k −5 − x1 + x2 1 1 k +9 + >2⇔ > 2 ⇔ k −1 > 2 ⇔ <0 k +2 x1 x2 x1 ⋅ x2 k +2 − k −1 k ∈ ( −9, −2 ) .
C- prvobitna cena nakon povećanja: C +
40 7 C= C 100 5 smanjuje se za x procenata

3.

7 x 7 200 C− C =C ⇔ x= = 28.57% 5 100 5 7

11


3.
a1 + a1 + d + a 1 + 2 d = 54 a1 + d = 18 ⇒ a 2 = 18 a1 + 2 d = 2 a1 − a1 + 2 d = 0 a 1 = 12 , a 3 = 24 , d = 6 a 1 ⋅ a 2 ⋅ a 3 = 12 ⋅ 18 ⋅ 24 = 5184 5.

4.
x+ y x− y ⋅ cos 2 2 = tg x + y x+ y x⋅ y 2 2 cos⋅ ⋅ cos 2 2 b2 x+ y 1− 2 1 − tg 2 2 2 a = a −b 2 = cos(x + y ) = x+ y b2 a2 + b2 1 + tg 2 1+ 2 2 a b sin x + sin y = = a cos x + cos y 2 sin

log 2 x − log 2 8 x + 5 = 0 log 2 x = t 2 t − t 2 − log 2 8 + 5 = 0 − t2 + t + 2 = 0 t1 = −1 t2 = 2 log 2 x = 4 ⇒ x = 2 4 = 16 6.
k1 : ( x − 2 ) 2 + y = 9 d ( A, C ) =

(5 − 2)2 + (4 − 0)2 = 5 r2 = d ( A, C ) − r1 = 2 k 2 : ( x − 5) 2 + ( y − 4 ) 2 = 4

7.
x 2 + y 2 = c 2 = 20

2y 2 = a2
2 2 x 2 = a1

2 5a1 = 20

a1 = 2 a=6 a − a1 m= =2 2 h2 = c2 − m2 = 4 a + a1 P= ⋅ h = 16 2

a = 3a1
2 x 2 + y 2 = 5a1

12


8.

r=a V= 1 1 a2 3 B⋅H = 6⋅ ⋅ 6 = 12 3 ⇒ a = 2 3 3 4 PV = 2rπH + 2r 2π PV = 32π

9.

10.

2 ⋅ 3 x +1 − 4 ⋅ 3 x − 2 = 450 3 =t 4 6t − t = 450 9 4⎞ ⎛ ⎜ 6 − ⎟t = 450 9⎠ ⎝ t = 81
x

⎛n⎞ ⎛n⎞ ⎜ ⎟ : ⎜ ⎟ = 5 : 18 ⎜3 ⎟ ⎜5 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎛ n⎞ ⎛ n⎞ 18⎜ ⎟ = 5⎜ ⎟ ⎜3 ⎟ ⎜5 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ n 2 − 7 n − 60 = 0 ⇒ n1 = 12, n 2 = −5 ⎛1 ⎞ 12 ⎛12 ⎞⎛ 1 ⎞ ⎜ + a ⎟ ∑ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝a ⎠ k = 0 ⎝ k ⎠⎝ a ⎠ 12 − 3k = 0 ⇒ k = 4
12 k

( a)

12 − k

3 x = 81 ⇒ x = 4

12 12 ⎛ ⎞ 12 −3k = ∑ ⎜ ⎟a 2 ⎜ ⎟ k =0 ⎝ k ⎠

Član koji ne sadrži a je ⎜ ⎟ = 495 . ⎜4 ⎟
⎝ ⎠

⎛12 ⎞

11


ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO;MEHATRONIKA
1.


jul 2002

Proizvod korena jednačine − 5 x 2 + bx + c je 12. Parametri b i c su realni brojevi. Funkcija f ( x) = −5 x 2 + bx + c ima maksimum za x = 4 . Odrediti korene te jednačine. Za koje vrednosti realnog parametra k će izraz: kx 2 − 2k 2 x + k 3 − 3k − 4 biti negativan za svaki realan broj x? U skupu realnih brojeva rešiti jednačinu: 3 x + 2 + 9 x +1 = 810 . Naći skup rešenja nejednačine : log x (6 − 5 x) < 2 . Pravougaonik ABCD ispresecan je sa 6 pravih koje su paralelne sa stranicom AB i 8 pravih koje su paralelne sa stranicom BC. Koliko ukupno ima pravougaonika na dobijenoj slici? Neka je b1 , b2 ,..., bn ,... geometrijska progresija sa količnikom q za koju važi da je zbir

2. 3. 4. 5. 6.

b1 + b2 + b3 + ... + bn + ... = ∑ bn = −4 i da je b4 − b1 = 7(q − 1) 2 . Izračunati b2002 .
n =1

7. 8. 9.

Rešiti nejednačinu: sin x − 3 sin 3 x + sin 5 x < 0 za x ∈ (0, π ) . Neka su A(1,1,2), B(1,2,3) i C (−1,1,2) temena paralelograma ABCD. Izračunati koordinate temena D i težišta T trougla ABC. Neka je nad katetama OA i OB jednakokrako pravouglog trougla OAB, kao nad prečnicima konstruisane kružnice k1 i k 2 . a) Dokazati da tačka C pripada hipotenuzi AB, gde su O i C presečne tačke kružnica k1 i k 2 . b) Izračunati površinu preseka krugova koji su određeni kružnicama k1 i k 2 , ako je OA=4cm.

10.

Izračunati zapreminu lopte upisane u pravilni oktaedar ivice a. ( Pravilni oktaedar se sastoji od dve jednakoivične prave pravilne četvorostrane piramide koje imaju zajedničku kvadratnu osnovu, a vrhovi tih piramida su sa različitih strana te osnove.)
Svaki zadatak nosi 6 bodova.

REŠENJA:

1.

x1 ⋅ x 2 =

b b c = 12 ⇒ c = −60 . f ′( x) = −10 x + b = 0 ⇒ x = ⇒ 4 = ⇒ b = 40. −5 10 10 ′′( x) = −10 < 0 . Dakle, za x = 4 funkcija f (x) ima maksimum. Sledi da su koreni f

x1 = 2; x 2 = 6.
2. Data

svako x ako k ∈ ( −1, 0] . 3.

k ≠ 0 . Za k = 0 vrednost izraza f ( x) = kx − 2k x + k − 3k − 4 je f ( x) = −4 < 0 za svako x ∈ R . Za k ≠ 0 dati izraz će biti negativan za svako x ∈ R ako je k < 0 i 4 3 2 2 D = 4k − 4k (k + k − 3k − 4) = −4k (k − 3k − 4) < 0 ⇒ k ∈ (−1, 0) . Dakle, f ( x ) < 0 za
jednačina
2

je

kvadratna

ako

je

2

3

3x + 2 + 9 x +1 = 810 ⇔ 9 ⋅ 3x + 9 ⋅ (3x ) 2 = 810;

3x = t ⇒ t 2 + t − 90 = 0 ⇒

⇒ t1 = −10, t2 = 9 ⇒ t ∈ {−10.9} ⇒ 3x = 9 ⇒ x = 2 je rešenje jednačine.

12


4. Data nejednačina je definisana za x > 0, x ≠ 1 i 6 − 5 x > 0 tj. za

6 x ∈ (0,1) ∪ (1, ) . Za x > 1 logaritam je monotono rastuća funkcija pa je 5 log x (6 − 5 x) < 2 ⇔ 6 − 5 x < x 2 ⇒ x 2 + 5 x − 6 > 0 ⇒ x ∈ (−∞,−6) ∪ (1, ∞) . 6 Dakle, rešenje je x ∈ (1, ) . 5
Za 0 < x < 1 logaritam je monotono opadajuća funkcija pa je

log x (6 − 5 x) < 2 ⇔ 6 − 5 x > x 2 ⇒ x 2 + 5 x − 6 < 0 ⇒ x ∈ (−6,1) . 6 Dakle, rešenje je x ∈ (0,1) . Znači skup rešenja je (0,1) ∪ (1, ) . 5
5. Kako je proizvoljan pravougaonik određen izborom dve prave od horizontalnih ( ima ih 8 ) i dve prave od vertikalnih ( ima ih 6 ) to je broj svih pravougaonika jednak ⎜ ⎟⎜ ⎟ = 1260. ⎜ 2 ⎟⎜ 2 ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠ 6.
⎛ 8 ⎞⎛ 10 ⎞

S n = b1 + b2 + ... + bn + ... =

b1 = −4 ⇒ b1 = −4(1 − q ). 1− q
q + q +1

b4 − b1 = b1q 3 − b1 = b1 (q 3 − 1) = b1 (q − 1)(q 2 + q + 1) = 7(q − 1) 2 ⇒ b1 = 7(q − 1) . Sledi da je 2 b1 = −2, q =
7.

1 pa je b2002 = b1 q 2001 = −2 −2000 . 2 f ( x) = sin x − 3 sin 3 x + sin 5 x = (sin x + sin 5 x) − 3 sin 3 x =
π 12 π 3

= sin 3x(2 cos 2 x − 3) .
x sin 3 x
2 cos x − 3

0

2π 3

11π 12

π

+ + +

+ -

+

+ -

+ + +

f(x)

Dakle, skup rešenja date nejednačine je ⎜ 8.
→ → → →

⎛ π π ⎞ ⎛ 2π 11π ⎞

, ⎟∪⎜ , ⎟. ⎝ 12 3 ⎠ ⎝ 3 12 ⎠

OD = OA+ OC − OB = (1,1,2) + (−1,1,2) − (1,2,3) = (−1,0,1) ;
→ → → 1 4 7 1 → 1 OT = (OA+ OB + OC ) = (1,4,7) . Dakle, koordinate su D(−1,0,1); T ( , , ) . 3 3 3 3 3 a) Kako su uglovi OCA i OCB svaki od 900 to su tačke A,C, i B kolinearne; b) Ako je r poluprečnik datih krugova to je tražena površina

9.

r 2π r 2π 1 − PΔOCA = − r ⋅ 2r . Kako je u našem slučaju r = 2cm to je 2 2 2 2 P = (2π − 4)cm . P=
10. Neka je S centar upisane lopte u oktaedar ABCDV V ′ , tj. presek dijagonala AC i BD kvadrata ABCD i neka je T normalna projekcija tačke S na ravan trougla BCV (kako je u pitanju pravilnui oktaedar to tačka T mora da bude baš težište trougla BCV). Sa r označimo poluprečnik upisane lopte Ako je P sredina ivice BC tada iz pravouglog trougla STP sledi da je

r 2 = ST 2 = SP 2 − PT 2 =

a2 1a 3 2 −( ) 4 3 2

tj. r =

a 6 , pa je zapremina tražene lopte 6

V=

1 3 a 6π . 27
13


ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO; MEHATRONIKA
1. U skupu realnih brojeva uprostiti izraz: 1− x − 1+ x


jul 2003

1+ x + 1− x a) 2.

, za x =

2tgα tg 2α + 1
(8

α ∈ ⎢−

bodova) U skupu realnih brojeva rešiti nejednačinu

⎡ π π⎤ , ⎥ ⎣ 4 4⎦

b) α ∈ ⎜ −

⎛ π π ⎤ ⎡π π ⎞ , − ⎥ ∪ ⎢ , ⎟. ⎝ 2 4⎦ ⎣4 2 ⎠

7 9 + < −1 x − 5x + 6 x − 3
2

(5 bodova)

3. 4. 5.

U skupu realnih brojeva rešiti sistem jednačina
y

3 2 x − 2 y = 77 ∧ 3 x − 2 2 = 7 . Nači skup rešenja sistema jednačina

(4 bodova)

(5 bodova) Na koliko različitih načina se od prvih 27 uzastopnih prirodnih brojeva, mogu odabrati tri broja, tako da njihov zbir bude deljiv sa 3? (7 bodova) Odrediti x tako da brojevi

log 2 x − log 4 y = 0 ∧ 5 x 2 − y 2 = 4 .

6. 7. 8.

1 1 1 , , obrazuju aritmetičku progresiju. log 3 5 log 6 5 log x 5

(4 bodova)

U skupu realnih brojeva rešiti nejednačinu (6 bodova) Neka su P i Q sredine redom stranica BC i CD paralelograma ABCD, neka je R presek duži AP i BQ i neka je a = AB , b = BC . a) Izračunati ϕ i ψ ako je ϕ a + ψ b = 0 ;
→ → → → → → → → →

tg 2 x − (1 + 3 )tgx + 3 < 0 .
→ →

(2 bodova)

b) Ako je PR = αPA i RB = β QB , tada izraziti vektore BP , PR i RB u zavisnosti od vektora a i b i skalara (realnih brojeva) α i β ; c) Izračunati α i β i AR:RP, koristeći zbir BP + PR + RB 9.
→ → →

(2 bodova) (4 bodova)

Izračunati površinu trapeza ABCD čije osnovice su AB=8 i CD=4, a uglovi na osnovici su α =

π
4

i

β=
10.

π
6

.

(6 bodova)

Izračunati zapreminu pravilnog tetraedra, ako mu je rastojanje između sredina dve naspramne ivice 2. (7 bodova)

REŠENJA:

1.

1+

2tgα 2tgα − 1− 2 2 tg α + 1 tg α + 1

2tgα 2tgα + 1− 2 1+ 2 tg α + 1 tg α + 1
Ako je α ∈ ⎢−

=

tgα + 1 − tgα − 1 tgα + 1 + tgα − 1

.

tgα + 1 − tgα − 1 ⎡ π π⎤ , ⎥ , tada je tgα ∈ [ −1,1] ,pa je = tgα ; tgα + 1 + tgα − 1 ⎣ 4 4⎦ tgα + 1 − tgα − 1 1 ⎛ π π⎤ ; = Ako je α ∈ ⎜ − , − ⎥ , tada je tgα ∈ ( −∞, −1] ,pa je tgα + 1 + tgα − 1 tgα ⎝ 2 4⎦
14


Ako je α ∈ ⎢ 2. 3. 4.

tgα + 1 − tgα − 1 1 ⎡π π ⎞ , ⎟ , tada je tgα ∈ [1, ∞ ) ,pa je . = tgα + 1 + tgα − 1 tgα ⎣4 2⎠ ( x + 5)( x − 1) 7 9 + < −1 ⇔ < 0 ⇒ x ∈ (− 5,1) ∪ (2,3) . 2 ( x − 2)( x − 3) x − 5x + 6 x − 3
y

Smenom 3x = u , 2 2 = v dati sistem se svodi na ekvivalentan sistem u 2 − v 2 − 77 ∧ u − v = 7 . Deljenjem ovih jednačina dobija se u + v = 11 ∧ u − v = 7 , pa je (u,v)=(9,2) odnosno (x,y)=(2,2).

log 2 x − log 4 y = 0 ∧ 5 x 2 − y 2 = 4 ⇔ log 2 x − log 2 2 y = 0 ∧ 5 x 2 − y 2 = 4 ⇔ ⇔ log 2 x − 1 log 2 y = 0 ∧ 5 x 2 − y 2 = 4 ⇔ x = y ∧ 5 x 2 − y 2 = 4 ⇔ ( x, y ) ∈ {(1,1), (2,4)}. 2

5.

Podelimo tih 27 brojeva u tri grupe po 9 brojeva tako da su u prvoj grupi svi brojevi koji su deljivi sa 3, u drugoj grupi su brojevi koji pri deljenju sa 3 daju ostatak 1 i u trećoj grupi svi brojevi koji pri deljenju sa 3 daju ostatak 2 . Da bi zbir tri izabrana broja bio deljiv sa tri moraju ti brojevi da budu u istoj grupi ili sva tri broja treba da budu iz različitih grupa. U prvom slučaju ima ih ukupno 3 ⋅ ⎜ ⎟ , a ⎜ 3⎟ ⎝ ⎠ u drugom slučaju ima ih ukupno 93 , te je rezultat da ih ima ukupno 3 ⋅ ⎜ ⎟ + 9 3 = 981 . ⎜ 3⎟ ⎝ ⎠

⎛9⎞

⎛9⎞

6.

Kako važi

1 1 1 = log 5 3, = log 5 6, = log 5 x to iz uslova da oni tim redom obrazuju log x 5 log 6 5 log 3 5 aritmetičku progresiju sledi da je 2 log 5 6 = log 5 3 + log 5 x = log 5 3 x ⇒ x = 12 . ⎛ π π⎞ ⎛π π ⎞ , ⎟ interval ⎜ , ⎟ , a nad celim skupom realnih brojeva unije ⎝4 3⎠ ⎝ 2 2⎠ π ⎛π ⎞ svih intervala oblika ⎜ + kπ , + kπ ⎟ , gde k prolazi kroz skup celih brojeva. 3 ⎝4 ⎠
→ →
→ →

7.

Kako je tg 2 x − (1 + 3 )tgx + 3 < 0 ⇔ (tgx − 1)(tgx − 3 ) < 0 ⇔ tgx ∈ (1, 3 ) to je rešenje date nejednačine nad intervalom ⎜ −

8.

a) Kako su vektori a i b nekolinearni to važi

ϕ a+ ψ b = 0 ⇔ ϕ = 0 ∧ ψ = 0 ; → 1→ → 1→ → → 1→ → b) BP = b , PR = α (− b − a ), RB = β ( a − b ) ; 2 2 2 → → → 1→ 1→ → 1→ → c) BP + PR + RB = 0 ⇔ b + α ( − b − a ) + β ( a − b ) = 0 ⇔ 2 2 2 → 1 2 1 → 1 α 1 1 α ⇔ ( −α + β ) a + ( − − β ) b = 0 ⇔ −α + β = 0 ∧ − − β = 0 ⇔ α = ∧ β = . 2 2 2 2 2 2 5 5 Sledi da je AR : RP = 4 :1
9. Ako su E i F redom normalne projekcije tačaka D i C na osnovicu AB i ako je DE=CF=h, tada je AB= AE+EF+FB=h+4+h 3 =8, odakle sledi da je h= 2 3 − 2 , te je tražena površina

P=
10.

8+4 ⋅ 2( 3 − 1) = 12( 3 − 1) . 2
2

Ako sa M i N označimo redom sredine ivica AB i CD tetraedra ABCD a sa a=AB to iz pravouglog trougla AMN sledi da je
2 ⎛a⎞ ⎛1 ⎞ ⎜ ⎟ + 2 = ⎜ a 3 ⎟ odnosno da je a = 2 . Sledi da je zapremina tetraedra jednaka ⎝2⎠ ⎝2 ⎠ 2 1 a 3 2 a3 2 V= ⋅ ⋅a = . 3 4 3 12

( )

2

15


ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO; MEHATRONIKA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 2x − 2x −1 ≤ 4. 2x +1 Za koje vrednosti realnih brojeva a i b jednačina ax 2 − x + b = 0 2 ima tačno jedno rešenje x = x 0 za koje važi 2 x0 = x0 . U skupu realnih brojeva rešiti nejednačinu: U skupu realnih brojeva rešiti jednačinu
tg x(2 − sin x) = 3 . 4 cos x
2


jul 2004

U skupu realnih brojeva rešiti jednačinu log 2 ( x + 1) = log 4 ( x + 3) . U skupu realnih brojeva rešiti sistem jednačina 2 x ⋅ 3 y − 2 = 4; 2 x + 3 2 y = 13. Data je kocka sa temenima B1 (1,0,1) ; C1 (1,1,1) ; D1 (0,1,1) .

A(0,0,0);
→ →

B(1,0,0); C(1,1,0); D(0,1,0);

A1 (0,0,1) ;

a) Izračunati ugao između vektora AB1 i A1C1 ; b) Izračunati skalarni prozvod vektora AB1 i A1C1 ; c) Izračunati koordinate težišta T trougla ACB1 . 7. Date su tačke A(1,1); B(2,1); C (2,1 + 3 ) i kružnica K čija je jednačina ( x − 1) 2 + y 2 = 1 . Odrediti jednačine onih tangenti kružnice K koje su paralelne sa simetralom unutrašnjeg ugla kod temena A trougla ABC. Da li postoji geometrijski niz {bn } kod koga je obrazložiti. 9. Dokazati da za svaki prirodan broj n, broj 10 ⋅ 3 2 n +1 − 24n − 30 deljiv sa 24. 1 1 (b1 + b3 + b4 ) = (b2 + b4 ) ? Odgovor 3 2
→ →

8.

10. Košarkaški klub A ima na raspolaganju 8 igrača, a košarkaški klub B ima na raspolaganju 9 igrača. Svaki od klubova za utakmicu bira prvu postavu od 5 košarkaša. Koliko ima različitih načina da 10 igrača izađe na parket? .
Svaki zadatak nosi 6 bodova

REŠENJA:
1. Data nejednačina je definisana za x ≠ − 1 . 2

2x2 − 2x − 1 2x2 − 2x − 1 2 x 2 − 10 x − 5 ≤4⇔ −4≤0 ⇔ ≤0 ⇔ 2x + 1 2x + 1 2x + 1 1 ⎞ ⎡5 35 5 35 ⎤ ⎛ ⇒ x ∈ ⎜ − ∞ ,− ⎟ ∪ ⎢ − , + ⎥. 2 ⎠ ⎢2 2 2 2 ⎥ ⎝ ⎣ ⎦
2.
2 Rešenja kvadratne jednačine 2 x0 = x0 su brojevi x01 = 0; x02 = 2 . Uvrštavanjem x01 = 0 u jednačinu

ax 2 − x + b = 0 dobija se da je b = 0 i tada je ax 2 − x = 0 ⇔ x( ax − 1 ) = 0 , pa kako je x01 = 0 jedino
rešenje te jednačine, sledi da mora da bude a = 0 . Uvrštavanjem x02 = 2 u jednačinu ax 2 − x + b = 0 dobija se da je 4a − 2 + b = 0 odnosno b=2-4a, pa data jednačina sada glasi ax 2 − x + 2 − 4 a = 0 . Kako je x02 = 2 jedino rešenje sledi da mora da bude ili a = 0 ∧ b = 2 ili
16


a ≠ 0; x1 + x2 =

1 2 − 4a 1 = 4; x1 ⋅ x2 = = 4 . Sledi da je u ovom slučaju a = ; b = 1 . Dakle, rešenje je a a 4 1 a = b = 0 ∨ ( a = 0 ∧ b = 2 ) ∨ ( a = ∧ b = 1). 4
3.
⎧π ⎫ Data jednačina definisana je za x ∉ ⎨ + kπ : k ∈ Z ⎬ . 2 ⎩ ⎭ 3 sin x 3 tg x( 2 − sin x ) = ( 2 − sin x ) = ⇔ ⇔ 4 cos x cos x 4 cos x 1 3 1 3 sin x = je ⇔ sin 2 x − 2sin x + = 0 ⇔ sin x = ∨ sin x = . Skup rešenja jednačine 2 4 2 2 3 ⎫ ⎫ ⎧ 5π ⎧π + 2 mπ : m ∈ Z ⎬ , dok jednačina sin x = nema rešenja. Dakle, skup rešenja ⎨ + 2l π : l ∈ Z ⎬ ∪ ⎨ 2 ⎭ ⎭ ⎩6 ⎩6 π 5π ⎫ ⎫ ⎧ ⎧ polazne jednačine je ⎨ + 2lπ : l ∈ Z ⎬ ∪ ⎨ + 2 mπ : m ∈ Z ⎬ . ⎭ ⎭ ⎩6 ⎩6

4.

Data jednačina je definisana za x > −1 . log 2 ( x + 1 ) = log 4 ( x + 3 ) ⇔ log 2 ( x + 1 ) = log 2 2 ( x + 3 ) ⇔
1 log 2 ( x + 3 ) ⇔ log 2 ( x + 1 ) 2 = log 2 ( x + 3 ) ⇔ 2 ⇔ ( x + 1) 2 = x + 3 ⇒ x = −2 ∨ x = 1. Rešenje polazne jednačine je samo realan broj x=1, dok realan broj x = −2 nije rešenje, jer data jednačina je definisana za x > −1 . ⇔ log 2 ( x + 1 ) =

5. 6.

Smenom 2 x = u ,3 y = v dati sistem se svodi na ekvivalentan sistem u ⋅ v = 36 ; u + v = 13 , sa rešenjima ( u , v ) ∈ {( 4 ,9 ),( 9 ,4 )} , odnosno sa rešenjima ( x , y ) ∈ {( 2 ,2 ),(log 2 9 , log 3 4 )}. a)

Ako sa α označimo ugao između vektora AB1 = OB 1 − OA = ( 1,0 ,1 ) − ( 0 ,0 ,0 ) = ( 1,0 ,1 ) i
→ →

A1 C 1 = OC 1 − OA1 = ( 1,1,1 ) − ( 0 ,0 ,1 ) = ( 1,1,0 ) to iz AB1 = A1 C 1 = 2 , sledi da si

cos α =

AB1 ⋅ A1 C 1 AB1 A1C1
→ →

=

π 1 odnosno α = . 2 3

7.

AB1 ⋅ A1C 1 = ( 1,0 ,1 ) ⋅ ( 1,1,0 ) = 1 ⋅ 1 + 0 ⋅ 1 + 1 ⋅ 0 = 1 . → → → 1 → 1 2 1 2 c) OT = ( OA+ OC + OB1 ) = (( 0 ,0 ,0 ) + ( 1,1,1 ) + ( 1,0 ,1 )) = ( , , ). 3 3 3 3 3 Kako prava b=p(A,B) čija je jednačina y=1 zaklapa ugao 0 sa pozitivnim delom x-ose, a prava π c=p(A,C) čija je jednačina y = 3 x + 1 − 3 zaklapa ugao sa pozitivnim delom x-ose , to 3 π tangente treba sa pozitivnim delom x-ose da zaklapaju ugao . Dakle , tangente treba da imaju 6 π 3 . Da bi prava p:y=kx+n bila tangenta kružnice koeficijent pravca k = tg = 6 3 ( x − x0 ) 2 + ( y − y 0 ) 2 = r 2 , treba da važi uslov dodira r 2 ( 1 + k 2 ) = ( kx0 − y 0 + n ) 2 .Uvrštavajući
b)

3 3 , x0 = 1, y 0 = 0 , r = 1 u uslov dodira dobija se da je n1 = − 3 , n 2 = . Dakle, tražene 3 3 3 3 3 x − 3; t2 : y = x+ . tangente su prave t 1 : y = 3 3 3 k=
17


8.

Pretpostavimo da postoji geometrijski niz {bn } . Na osnovu uslova treba da važi b b 1 1 ( b1 + b3 + b4 ) = ( b2 + b4 ) ⇔ 1 ( 1 + q + q 2 ) = 1 ( q + q 2 ). Ako je b1 = 0 , to sledi da 3 2 3 2 stacionaran niz {bn : bn = 0 , n ∈ N } ispunjava dati uslov. Dalje, ako je b1 ≠ 0 sledi iz b1 b ( 1 + q + q 2 ) = 1 ( q + q 2 ) ⇔ 0 = ( q − 1 )( q 2 − q + 2 ) ⇒ q = 1 . Sledi da su jedini realni 3 2 geometriski nizovi koji ispunjavaju dati uslov stacionarni nizovi, tj. nizovi oblika {bn : bn = b ∈ R , n ∈ N } . Tvrđenje je tačno za n = 1 , jer je broj 10 ⋅ 3 2 − 24 − 30 = 24 ⋅ 9 deljiv sa 24 . Pretpostavimo da tvrđenje važi za n = k , tj. da je broj 10 ⋅ 3 2 k +1 − 24 k − 30 deljiv sa 24 . Potrebno je dokazati da tvrđenje važi i za n = k + 1 , tj. da je broj 10 ⋅ 3 2 k +3 − 24( k + 1) − 30 deljiv sa 24 . Kako je: 10 ⋅ 32 k +3 − 24( k + 1) − 30 = 9 ⋅10 ⋅ 32 k +1 − 9 ⋅ 24k + 8 ⋅ 24k − 9 ⋅ 30 + 216 =

9.

= 9 ⋅ (10 ⋅ 32 k +1 − 24k − 30) + 24 ⋅ (8k + 9) i 10 ⋅ 32 k +1 − 24k − 30 = 24 M po pretpostavci, to je 10 ⋅ 32 k +3 − 24(k + 1) − 30 = 24 ⋅ (9 M + 8k + 9) . Dakle, po principu matematičke indukcije, dati broj
je deljiv sa 24 za svaki prirodan broj. 10.

⎛8⎞ ⎛9⎞ Klub A prvu postavu može izabrati na ⎜ ⎟ načina, a klub B prvu postavu može izabrati na ⎜ ⎟ ⎜5⎟ ⎜5⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ 8⎞ ⎛9⎞ ⎛ načina. Dakle, utakmica može da započne na ⎜ ⎟ ⋅ ⎜ ⎟ = 56 ⋅ 125 = 7056 načina. ⎜5⎟ ⎜5⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

18


ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO;MEHATRONIKA
1. 2. Odrediti oblast definisanosti i izračunati nulu funkcije f ( x ) = log 2 x − 5 x + 5 . x+2
2


)
jul 2005

(

Neka su x1 i x 2 rešenja (koreni) u skupu kompleksnih brojeva kvadratne jednačine x 2 − px + q = 0 . Izračunati realne brojeve p i q tako da važi
2 x12 x2 + =p i x2 x1

1 1 + = q. x1 x2

3. 4.

Rešiti jednačinu 25 x − 6 ⋅ 5x − 16 = 0. Data je jednačina ℑ : tgx + ctg = 4 3 . 3

⎛ π⎞ a) rešiti po x jednačinu ℑ na intervalu ⎜ 0, ⎟ ; ⎝ 2⎠ ⎛π ⎞ b) rešiti po x jednačinu ℑ na intervalu ⎜ , π ⎟ . ⎝2 ⎠
5. Dati su vektori a = p − 3q i b = p + 2q, gde je p = q = 2 i

( p, q ) = π 3

a) Izračunati površinu paralelograma konstruisanog nad vektorima a i b b) Izračunati intezitet vektora a c) Ispitati da li su vektori a i b normalni. 6. 7. Izračunati površinu romba čija je stranica a = 9, a razlika dijagonala d1 − d 2 = 2. Za kompleksne brojeve z = −1 + i i w = 3 − i izračunati z a) z + w b) z ⋅ w c) d) arg ( z ) e) z f) w
n

z

8.

⎛ 1 ⎞ Dat je binom ⎜ x + 4 ⎟ . ⎜ ⎟ x⎠ ⎝ a) da li postoji n ∈ Ν za koje prva tri binomna koeficijenta u razvijenom obliku binoma obrazuju tri uzastopna člana nekog aritmetičkog niza? b) Za n=23 odrediti binomni koeficijent uz x 4 u razvijenom obliku binoma.
Koliko ima različitih 5-cifrenih brojeva (prva cifra je različita od 0) koji među svojim ciframa sadrže bar jednu cifru 1?
2

9.

10. Data je funkcija f ( x ) = xe x . a) Izračunati y 0 za koju tačka A(1, y 0 ) pripada grafiku date funkcije. b) Naći jednačinu tangente u tački O(0,0 ) grafika date funkcije. c) Ispitati monotoniju i ekstremne vrednosti date funkcije.

Svaki zadatak nosi 6 bodova

19


REŠENJA:
1.

Argument logaritamske funkcije mora biti pozitivan, imenilac u razlomku mora biti različit od 0, a potkorena veličina mora biti negativna:
⎛ ⎞ log 2 x 2 − 5 x + 5 ⎜ x2 − 5x + 5 > 0 ∧ x+2≠0 ∧ ≥ 0⎟ ⇔ ⎜ ⎟ x+2 ⎝ ⎠ ⎛ ⎛ 5− 5 ⎞ ⎛5+ 5 ⎞ ⎜ x ∈ ⎜ −∞ , ⎟∪⎜ ⎟ ∧ x ≠ −2 ∧ ⎜ 2 ⎟ ⎜ 2 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⇔ ⎜ ⎜ 2 ⎜ log 2 x − 5 x + 5 ≥ 0 > − 2 ∨ log 2 x 2 − 5 x + 5 ≤ 0 ∧ x < − 2 ⎝ ⎛ ⎛ ⎞ 5− 5 ⎞ ⎛5+ 5 ⇔ ⎜ x ∈ ⎜ −∞ , ⎟∪⎜ ⎜ ⎟ ⎜ 2 , ∞ ⎟ ∧ x ≠ − 2 ∧ ( x ∈ ( − 2,1]) ∪ [ 4 , ∞ ) ⎟ ⎜ 2 ⎠ ⎝ ⎝ ⎠ ⎝

(

)

((

(

)

)) (

(

)

)

⎞ ⎟ ⎟⇔ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ∨ x∉∅⎟ ⇔ ⎟ ⎠

⇔ ( x ∈ ( − 2,1]) ∪ [ 4, ∞ ) .

Dakle, domen funkcije je D = ( −2,1] ∪ [ 4, ∞ ) . Za x ∈ D je

x2 − 5x + 5 = 1 ⇔ x+2 ⇔ x 2 − 5 x + 4 = 0 ⇔ x ∈ {1, 4} ⊆ D
Dakle, funkcija f ima dve nule: x1 = 1 i x2 = 4 . 2. Za rešenja x1 i x2 kvadratne jednačine J : x 2 + px + q = 0 važe Vietove formule

f =0 ⇔

log 2 x 2 − 5 x + 5

(

) =0 ⇔

[V 1] : x1 + x2 = − p
[V 1],[V 2] − p

[V 2] : x1 x2 = q.
[V 2]

1 Iz [U 2] : x1 +

1 x2

= q sledi da mora biti x1 ≠ 0 i x2 ≠ 0 , te je I q = x1 x2 ≠ 0. Pri tome je
= q
, odakle sledi p = − q 2 ≠ 0 [*] .

q=

1 x1

+

1 x2

=

x1 + x2 x1 x2

Dalje je

[U 1] : p =
=

x12 x2

+

x2 2 x1

=

x13 + x23 x1 x2

=

( x1 + x2 )( x12 − x1 x2 + x22 )
q
2 2

=

− p x12 + 2 x1 x2 + x2 2 − 3 x1 x2 q

(

)

( =

− p ( x1 + x2 ) − 3 x1 x2 q

) = − p( p −3q ) ,
q

odakle sledi [*] 2

1 = 3q − p = 3q −q = 3 − q3 ⇔ q3 = 2 ⇔ q = 3 2, q q
p = −3 4 ∧ q = 3 2 .

4

a uvrštavanjem zadnje jednakosti u [*] dobijamo p = − 3 4. Dakle, zadatak ima jedno rešenje:

20


3. Kako je 25 x = 5 x

4.

Funkcije tg x i ctg x su definisane za svako x ∈ ( 0, π ) i svako x ∈ ( π , π ) . 2 2 (a) Na intervalu ( 0, π ) su pozitivne obe funkcije tg x i ctg x , te je na ( 0, π ) pozitivna i funkcija 2 2

(t = 5 ⇔ (5

( )

2

, smenom t = 5 x dobijamo da je jednačina ekvivalentna sa

x x

∧ t 2 − 6t − 16 = 0 ⇔ t = 5 x ∧ t1,2 = = −2 ∨ 5 x = 8 ⇔ x = log 5 8.

)

) (

6 ±10 2

= {−2,8} ⇔

)

tg x + ctg x . Stoga je za x ∈ ( 0, π ) jednačina ℑ ekvivalentna sa 2
tg x + ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ 1 4 3 = / ⋅c t g x ⇔ 3 tg x
2

tg

2

x −

4 3

3

tg x + 1 = 0 ⇔

⎛ ⎜ t = tg x ∧ t ⎜ ⎝

4 3

3

⎞ t + 1 = 0 ⎟ ⇔ ⎟ ⎠ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎟ ⇔ ⎟ ⎠

⎛ ⎛ 3 3 ∨ t = ⎜ t = tg x ∧ ⎜ t = ⎜ ⎜ 3 ⎝ ⎝ ⎛ 3 ⎞ 3 ∨ tg x = ⎜ tg x = ⎟ ⇔ ⎜ 3 ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ π π ⎞ π ⎛ ∈ ⎜ 0, ∈ ⎜ x = ⎟ ∨ x = 3 2 ⎠ 6 ⎝ ⎝

π ⎞ ⎞ ⎛ ⎜ 0, ⎟ ⎟ . 2 ⎠ ⎠ ⎝

(b) Na intervalu

tg x + ctg x . Stoga je za x ∈ ( π , π ) jednačina J ekvivalentna sa 2

( π2 , π ) su negativne obe funkcije tg x i ctg x , te je na ( π2 , π ) negativna i funkcija

⎛ 1 ⎞ 1 4 3 / ⋅c t g x ⇔ − ⎜ tg x + = ⎟ = − tg x − 3 tg x ⎠ c tg x ⎝ ⎛ ⎞ 4 3 4 3 tg x + 1 = 0 ⇔ ⎜ t = tg x ∧ t 2 + t +1 = 0⎟ ⇔ ⇔ tg 2 x + ⎜ ⎟ 3 3 ⎝ ⎠ ⎛ ⎛ 3 ⎞⎞ ⇔ ⎜ t = tg x ∧ ⎜ t = − 3 ∨ t = ⎟⎟ ⇔ ⎜ ⎜ 3 ⎟⎟ ⎝ ⎠⎠ ⎝ ⎛ 3 ⎞ ⇔ ⎜ tg x = − 3 ∨ tg x = ⎟ ⇔ ⎜ 3 ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 2π 5π ⎛ π ⎞ ⎛ π ⎞⎞ ,π ⎟ ∨ x = ,π ⎟ ⎟ . ⇔ ⎜ x = ∈ ⎜ ∈ ⎜ 3 6 ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠⎠ ⎝ a) Po definiciji vektorskog proizvoda, površina paralelograma je

5.

r r ur r ur r ur ur ur r r ur r r a × b = p − 3q × p + 2 q = p × p + 2 p × q − 3q × p − 6 q × q = r ur r ur r r ur r ur r ur r = 0 + 2 p × q + 3 p × q − 6 ⋅ 0 = 5 p × q = 5 p ⋅ q sin p, q =

(

) (

)

( (

))

= 2 0 ⋅ sin
b)

π
3

= 10 3.

r r r r r a = a⋅a = a⋅a =

( p − 3q ) ⋅ ( p − 3q ) =

u r

r

u r

r

u u r r u r ru r r r r p ⋅ p − 3 pq − 3q p + 9q ⋅ q = u r r 40 − 24 ⋅ cos

=

u 2 ur r r r2 u r r p − 6 pq + 9 q = 40 − 6 p ⋅ q ⋅ cos

( ( p, q ) ) =

π
3

=

= 40 − 12 = 2 7.
21


c) Kako je

r r u r r u r r u u r r u r u r r r u 2 u r r r r r r2 a ⋅ b = p − 3q ⋅ p + 2q = p ⋅ p + 2 p ⋅ q − 3 p ⋅ q − 6q ⋅ q = p − p ⋅ q − 6 q = u r r u r r = 4 − p ⋅ q ⋅ cos p, q − 24 = −22 ≠ 0, r r sledi da vektori a i b nisu ortogonalni.

(

)(

( ( ))

)

6.

Dijagonale romba se seku pod pravim uglom, te na osnovu Pitagorine teoreme sledi

⎛ d1 ⎞ ⎛ d 2 ⎞ 2 ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ = a = 81 ⎝2⎠ ⎝ 2⎠
d1 − d 2 = 2 / 2 ⎛ d1 ⎞ ⎛ d 2 ⎞ ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ = 81 ⎝2⎠ ⎝ 2 ⎠
2 2

2

2

d12 − 2d1d 2 + d 2 2 = 4 d12 + d 2 2 = 324

te uvrštavanjem druge jednakosti u prvu dobijamo

2d1d 2 = 320 , odakle sledi da je površina romba P =
7.

d1d 2 = 80 . 2

Za kompleksne brojeve z = −1 + i i w = 3 − i izračunati a) z + w = 3 − 1 b) z ⋅ w = 1 − 3 + i 1 + 3 c)

(

)

z 1 3 ⎛ 1 3⎞ =− − +i⎜− + ⎜ 4 4 ⎟ ⎟ w 4 4 ⎝ ⎠ 3π d) arg( z ) = 4 e) z = 2
π π π ⎧ 4 38 i 4 11π i ⎫ ⎧ 4 38 i 4 − 58 i ⎫ 8 z = ⎨ 2 e , 2e ⎬ = ⎨ 2e , 2e ⎬ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭

f)

8.

a) Binomni koeficijenti ⎜ ⎟ = 1, ⎜ ⎟ = n i ⎜ ⎟ =

⎛n⎞ ⎝0⎠

⎛n⎞ ⎝1⎠

⎛n⎞ ⎝ 2⎠

n(n − 1) obrazuju tri uzastopna člana nekog 2

aritmetičkog niza ako i samo ako je srednji jednak aritmetičkoj sredini prvog i trećeg:

n(n − 1) n2 − n + 2 2 n= = ⇔ n 2 − 5n + 2 = 0 ⇔ 2 4 ⎛ ⎞ 5 − 17 5 + 17 ⇔ ⎜n = ∉ ∨n= ∉ ⎟ ⎜ ⎟ 2 2 ⎝ ⎠ 1+
23 23

što znači da ne postoji takav prirodan broj n.
1 23 23 − ⎞ ⎛ 1 ⎛ ⎞⎛ 1 ⎞ 1 ⎞ ⎛ = ⎜ x2 + x 4 ⎟ = = ∑⎜ ⎟⎜ x2 ⎟ b) ⎜ x + ⎟ 4 x⎠ k =0 ⎝ k ⎠ ⎝ ⎝ ⎝ ⎠ ⎠ 23 3 − k 4 23− k 23 23 ⎛ −1 ⎞ ⎛ ⎞ 23 − 3 k ⎜ x 4 ⎟ = ∑ ⎜ ⎟x 2 4 k =0 ⎝ k ⎠ ⎝ ⎠ k

pri čemu je

x2

= x4 ⇔

23 3 − k = 4 ⇔ k = 10 2 4

22


Dakle, radi se o binomnom koeficijentu ⎜
1 23 23 − ⎞ ⎛ 1 ⎛ ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎛ −1 ⎞ x2 + x 4 ⎟ = ∑⎜ ⎟⎜ x2 ⎟ ⎜ x 4 ⎟ ⎜ k =0 ⎝ k ⎠ ⎝ ⎝ ⎠ ⎠ ⎝ ⎠ 23 k


⎛ 23 ⎞ ⎛ 23 ⎞ ⎟ = ⎜ ⎟. ⎝ 13 ⎠ ⎝ 10 ⎠

⎛ 23 ⎞ ⎟ . Polazeći od ⎝ 10 ⎠
se na isti način dobija binomni koeficijent ⎜

23− k

9.

Ukupno, različitih 5-cifrenih brojeva ima 9 ⋅104 = 90000 (prva cifra ne može biti 0). Različitih 5-cifrenih brojeva koji među svojim ciframa ne sadrže ni jednu cifru 1 ima 8 ⋅ 94 = 52488 (prva cifra ne može biti ni 0 ni 1, a ostale su različite od 1). Prema tome, različitih 5-cifrenih brojeva koji među svojim ciframa sadrže bar jednu cifru 1 ima 90000 − 52488 = 37512 .

10.

(a) Iz f (1) = 1 ⋅ e1 = e sledi y0 = e . (b) Na isti način kao pod (a) se proverava da O(0, 0) pripada grafiku date funkcije. Iz
f '( x) = e x + xe x 2 x = e x (2 x 2 + 1) sledi f '(0) = 1⋅ (0 + 1) = 1 , te je koeficijent pravca tangente u tački O jednak 1, odnosno tangenta u tački O je oblika y = x + n . Kako tangenta treba da prolazi kroz koordinatni početak O , sledi n = 0 , te tražena tangenta ima jednačinu y = x .
2 2 2

(c) Za svako x ∈ je e x > 0 i 2e x + 1 > 0 , te je f '( x) > 0 za svako x ∈ .To znači da je i nema ni tačku minimuma ni tačku funkcija f strogo monotono rastuća na celom skupu maksimuma

2

2

23


ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO; MEHATRONIKA
1.

jul 2006. godine Ako su x1 i x2 koreni (rešenja) kvadratne jednačine x 2 + px + q = 0 , za koje važi jednakost

x1 + x2 = x1 ⋅ x2 , odrediti skup uređenih parova realnih brojeva (p,q) za koje su koreni date jednačine realni brojevi.
a) Rešiti po x jednačinu 9 x − 8 ⋅ 3x = 9 . b) Odrediti oblast definisanosti funkcije y = f ( x) = log 1
3

2.

x2 + 1 . x+3

3.

a) Odrediti sva rešenja jednačine sin x + sin 2 x + sin 3 x = 0. b) Rešiti nejednačinu

3 sin x + cos x < 0 .

4.

Date su funkcije f1 ( x) = 2 log 2 x , f 2 ( x) = log 2 x 2 , f 3 ( x ) = 2 log 2 x , f 4 ( x ) =

5.

2 . log x 2 Ako među datim funkcijama ima jednakih, napisati koje su jednake. Odgovore obrazložiti. uuur ur a) Dat je pravilan šestougao ABCDEF stranice a sa centrom u tački O. Ako je AO = m i r uuu r r uuur uuu uuu r ur r AB = n , izraziti vektore AC , BC , AE preko vektora m i n . r u r r r u r r u r r u r π r b) Ako je a = 3 p + q, b = 2 p − q , gde je p = 2, q = 3, ( p, q ) = , 6 r r (1) odrediti površinu paralelograma konstruisanog nad vektorima a i b . r r (2) proveriti da li su vektori a i b normalni. 6 omotača tela koje nastaje rotacijom romba oko njegove stranice. Površina romba je Pr = 18 , a jedan od njegovih uglova je α =

6.

π

. Izračunati površinu

7.

Odrediti sve vrednosti za: a) 4 1 u skupu realnih brojeva,

b) 4 1 u skupu kompleksnih brojeva, c) rešenja jednačine x 4 − 1 = 0 u skupu realnih brojeva, d) rešenja jednačine x 4 − 1 = 0 u skupu kompleksnih brojeva,

x4 −1 = 0 u skupu realnih brojeva, x −1 x4 −1 = 0 u skupu kompleksnih brojeva. f) rešenja jednačine x −1
e) rešenja jednačine

8.

a) Izračunati lim

n →∞

(

n 2 + 2n − n . ⎛n⎞ ⎝n⎠

)

b) Dokazati da za binomne koeficijente (iz binomnog obrasca) za svaki prirodan broj n važi
jednakost: ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ + L + ⎜ ⎟ = 2n .

⎛n⎞ ⎛n⎞ ⎛n⎞ ⎝ 0⎠ ⎝ 1⎠ ⎝ 2⎠

9.

Data je funkcija y = f ( x ) = x 3 − 3 x − 1 . a) Odrediti ekstremne vrednosti funkcije f(x). b) Neka je s sečica koja prolazi kroz tačke A( −1, y1 ) i B (2, y2 ) grafika funkcije f. Odrediti jednačinu tangente t grafika funkcije f paralelne sa sečicom s. Odrediti jednačinu normale n u dodirnoj tački tangente t. cifre su parni brojevi?

10. Koliko ima različitih 7-cifrenih brojeva čije su prve 3 cifre različiti neparni brojevi, a poslednje 4
24


REŠENJA:
1.

Na osnovu Vietovih pravila je x1 ⋅ x2 = q i x1 + x2 = − p , te iz jednakosti x1 + x2 = x1 ⋅ x2 sledi q = − p . Da bi rešenja kvadratne jednačine bila realna, diskriminanta te jednačine mora biti nenegativna:

p 2 − 4q ≥ 0 ⇔ p 2 + 4 p ≥ 0 ⇔ p ( p + 4) ≥ 0 ⇔ ( p ≤ −4 ∨ 0 ≤ p ) ⇔ p ∈ ( −∞, −4] ∪ [ 0, ∞ )
Zaključak: rešenja kvadratne jednačine su realni brojevi za ( p, q ) = (t , −t ) | t ∈ ( −∞, −4] U [ 0, ∞ ) .
2.

{

}

a) Kako je 9 x = 32 x , uvođenjem smene t = 3x dobijamo kvadratnu jednačinu t 2 − 8t − 9 = 0 , čija
su rešenja t1,2 =

8 ± 64 + 36 = {−1,9} . Vraćanjem smene dobijamo da jednačina 3x = −1 2 nema rešenja, a rešenje jednačine 3x = 9 = 32 je x = 2 .

Zaključak: rešenje jednačine je x = 2 .

b) Oblast definisanosti funkcije f su oni x ∈ R za koje je

x ≠ −3 ∧
odnosno

x2 + 1 x2 + 1 > 0 ∧ log 1 ≥ 0, x+3 x+3 3 x2 + 1 x2 + 1 > 0∧ ≤ 1. x+3 x+3 x2 + 1 > 0 ⇔ x + 3 > 0 ⇔ x > −3. x+3

x ≠ −3 ∧

- Kvadratna funkcija x 2 + 1 je pozitivna za sve x te je

- Kako je

x2 + 1 x2 − x − 2 ≤1⇔ ≤ 0 , a nule kvadratne funkcije x 2 − x − 2 su x = −1 i x+3 x+3 x = 2 , sledi da je

te je

x2 − x − 2 ≤ 0 ⇔ x ∈ (−∞, −3) U [ −1, 2]. x+3

Zaključak: oblast definisanosti funkcije f su tačke x ∈ [ −1, 2].
3.

a) Primenom trigonometrijskih identiteta sin α + sin β = 2sin

α +β
2

cos

α −β
2

i

cos(−α ) = cos α na prvi i treći sabirak dobijamo

sin x + sin 2 x + sin 3 x = 0 ⇔ sin 2 x + 2sin 2 x cos x = 0 ⇔ sin 2 x(1 + 2 cos x) = 0 ⇔ 1 2π , k ∈ ). ⇔ (sin 2 x = 0 ∨ cos x = − ) ⇔ (2 x = kπ , k ∈ ∨ x = 2kπ ± 2 3
Zaključak: rešenja jednačine su

2π 2π ⎧ π ⎫ ⎧ ⎫ ⎧ ⎫ x ∈ ⎨ k | k ∈ ⎬ U ⎨ 2 kπ + | k ∈ ⎬ U ⎨ 2 kπ − | k ∈ ⎬. 3 3 ⎩ 2 ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭
25


b) Prvi način: •
Za cos x = 0 tj. x = ± nisu, a x = −


+ 2 kπ , k ∈

π
2

+ 2 kπ , k ∈

uvrštavanjem dobijamo da x =

π
2

π
2

+ 2kπ , k ∈ jesu rešenja nejednačine.

π ⎛ π ⎞ + 2kπ , + 2kπ ⎟ , k ∈ , deljenjem nejednačine sa cos x 2 ⎝ 2 ⎠ 1 3 =− , dobijamo 3 sin x + cos x < 0 ⇔ 3tgx + 1 < 0 ⇔ tgx < − 3 3 π ⎛ π ⎞ a za x ∈ ⎜ − + 2kπ , + 2kπ ⎟ , k ∈ je poslednja nejednakost tačna kada 2 ⎝ 2 ⎠ π ⎛ π ⎞ x ∈ ⎜ − + 2 kπ , − + 2 kπ ⎟ , k ∈ . 6 ⎝ 2 ⎠ 3π ⎛π ⎞ + 2kπ ⎟ , k ∈ , deljenjem nejednačine sa cos x Za cos x < 0 , tj. x ∈ ⎜ + 2kπ , 2 ⎝2 ⎠ 1 3 =− , dobijamo 3 sin x + cos x < 0 ⇔ 3tgx + 1 < 0 ⇔ tgx < − 3 3 3π ⎛π ⎞ + 2kπ ⎟ , k ∈ je poslednja nejednakost tačna kada a za x ∈ ⎜ + 2kπ , 2 ⎝2 ⎠ 3π π ⎛ 5π ⎞ ⎛ 7π ⎞ x ∈⎜ + 2 k π , − + 2 kπ ⎟ , k ∈ . + 2kπ , + 2kπ ⎟ , k ∈ , odnosno x ∈ ⎜ − 2 2 ⎝ 6 ⎠ ⎝ 6 ⎠
Za cos x > 0 , tj. x ∈ ⎜ −

π ⎛ 7π ⎞ + 2 k π , − + 2 kπ ⎟ , k ∈ 6 ⎝ 6 ⎠ 11π ⎛ 5π ⎞ + 2 kπ , + 2kπ ⎟ , k ∈ ). (što je isto što i x ∈ ⎜ 6 ⎝ 6 ⎠ 3 1 π Drugi način: 3 sin x + cos x < 0 ⇔ sin x + cos x < 0 ⇔ sin( + x) < 0 ⇔ 2 2 6 π π ⎛ 7π ⎞ ⇔ + x ∈ ( −π + 2kπ , 2kπ ) ⇔ x ∈ ⎜ − + 2 kπ , − + 2 kπ ⎟ , k ∈ . 6 6 ⎝ 6 ⎠
Zaključak: rešenja nejednačine su x ∈ ⎜ −
4. Ako domene funkcija f1, f2, f3, f4 obeležimo redom sa D ( f1 ), D( f 2 ), D( f 3 ), D( f 4 ) , tada je

D( f1 ) =
D( f3 ) =

+

= (0, ∞) , D( f 2 ) =

Stoga, eventualno mogu biti jednake samo funkcije f2 i f3. Kako za x > 0 važi log 2 x 2 = 2 log 2 x ⇔ log 2 x 2 = 2 log 2 x i kako su funkcije f2 i f3 parne, sledi da su i jednake.

\ {0} = (−∞, 0) U (0, ∞) , D( f 4 ) =

\ {0} = (−∞, 0) U (0, ∞) ,
+

\ {1} = (0,1) U (1, ∞) .

Zaključak: Od datih funkcija, jednake su samo f2 i f3.
5.

uuur uuur uuur uuur uuu ur r r AC = AO + OC = AO + AB = m + n , uuu uuur ur r BC = AO = m , uuu uuur uuur r uuur uuu r uuur uuu r ur r AE = AD + DE = 2 AO − ED = 2 AO − AB = 2m − n . uuur ur r uuu ur uuu r r ur r Zaključak: AC = m + n, BC = m, AE = 2m − n .
a)

26


b)

1. Po definiciji vektorskog proizvoda, površina paralelograma konstruisanog nad r r r r vektorima a i b je jednaka intenzitetu vektorskog proizvoda vektora a i b , te koristeći definiciju i osobine vektorskog proizvoda dobijamo

r r u r r u r r u u r r u r r r u r r r a × b = (3 p + q ) × (2 p − q ) = 6 p × p − 3 p × q + 2q × p − q × q = , r u r u r r r r u r r = 60 − 3 p × q − 2 p × q − 0 = −5 p × q r r u r r u r r u r r u r r 1 a × b = −5 p × q = 5 p × q = 5 p q sin( ( p, q )) = 5 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ = 15 . 2

Zaključak: površina paralelograma je 15.

2. Vektori su normalni ako i samo ako je njihov skalarni proizvod 0. Korišćenjem definicije i osobina skalarnog proizvoda dobijamo

rr u r u r r r u r ur ru r ru r r r u 2 ur r2 r r ur r ab = (3 p + q )(2 p − q ) = 6 p p − 3 pq + 2q p − qq = 6 p − pq − q = 24 − pq − 9 = u r r 3 ( p, q)) = 15 − 6 ⋅ = 15 − 3 3 ≠ 0. 2 r b nisu normalni.
h 1 = sin α = , 2 a

u r r = 15 − p q sin( r Zaključak: Vektori a i
6.

Ako je a stranica romba i h visina romba koja je naspramna oštrom uglu, tada je te je h =

1 1 a . Iz 18 = Pr = h ⋅ a = a 2 dobijamo a = 6 . 2 2 Površina P obrtnog tela sastoji se od površine POV omotača valjka visine a i poluprečnika osnove h, i dve površine POK omotača prave kupe sa izvodnicom a i poluprečnikom osnove h: 1 POV = a (2hπ ) = a 2π = 36π , POK = hπ a = a 2π = 18π , 2 Zaključak: P = POV + 2 POK = 72π .
7.

a) b) c) d) e) f)

1, –1, 1, i, –i, –1, 1, –1, 1, i, –i, –1, –1, i, –i.

8.

a) lim

n →∞

(

⎛ n 2 + 2n − n = lim ⎜ n →∞ ⎜ ⎝

)

(

n 2 + 2n − n

⎛ ⎜ ⎛ ⎞ n = 2 lim ⎜ ⎟ = 2 lim ⎜ 2 n →∞ n →∞ ⎜ ⎝ n + 2n + n ⎠ ⎜ ⎝

⎛ n 2 + 2n − n 2 ⎞ n 2 + 2n + n ⎞ = lim ⎜ ⎟ ⎟ =. n 2 + 2n + n ⎟ n→∞ ⎝ n 2 + 2n + n ⎠ ⎠ ⎞ ⎛ ⎞ ⎟ ⎜ ⎟ 1 1 1 ⎟ = 2 lim ⎜ ⎟ = 2⋅ =1 2 n →∞ ⎜ ⎟ ⎟ 1+ 0 +1 2 n + 2n +1 ⎟ ⎜ 1+ +1 ⎟ n ⎝ ⎠ n2 ⎠

)

b) Korišćenjem binomnog obrasca dobijamo

⎛n⎞ ⎛n⎞ ⎛n⎞ ⎛n⎞ ⎛ n⎞ ⎛ n⎞ ⎛ n⎞ ⎛ n⎞ 2n = (1 + 1) n = ⎜ ⎟1n10 + ⎜ ⎟1n −111 + ⎜ ⎟1n − 212 + L + ⎜ ⎟101n = ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ + L + ⎜ ⎟ ⎝0⎠ ⎝1⎠ ⎝ 2⎠ ⎝n⎠ ⎝ 0⎠ ⎝ 1⎠ ⎝ 2⎠ ⎝ n⎠

27


9.

a) Stacionarne tačke (tačke među kojima se nalaze tačke ekstremnih vrednosti) su nule prvog izvoda: f ' ( x) = 3 x 2 − 3 = 3( x − 1)( x + 1) = 0 ⇔ ( x1 = −1 ∨ x2 = 1) .
Kako je f '' ( x) = 6 x i f '' (−1) = −6 < 0 i f '' (1) = 6 > 0 , sledi da u tački x1 = −1 funkcija f ima

lokalni maksimum, a u tački x2 = 1 lokalni minimum.

b) Iz A ∈ f i B ∈ f sledi da je y1 = f ( −1) = 1 i y2 = f (2) = 1 . Kako tangenta treba da je
paralelna sečici koja sadrži A i B, sledi da je koeficijent pravca k tražene tangente t : y = kx + m jednak koeficijentu pravca prave AB, dakle

1−1 = 0 , tj. tangenta treba da je paralelna sa x-osom. Koeficijent pravca tangente u 2 − (−1) dodirnoj tački M ( x0 , y0 ) je vrednost prvog izvoda f ' ( x) = 3 x 2 − 3 funkcije f u tački x 0 , te iz k=

2 f ' ( x0 ) = 3x0 − 3 = 0 dobijamo x0 = −1 ili x0 = 1 (postoje dve takve tangente). Za x0 = 1 je y0 = f ( x0 ) = −3 , te uvrštavanjem M (1, −3) u jednačinu tangente dobijamo −3 = m , odnosno tangentu t : y = −3 . Normala grafika funkcije u tački M (1, −3) je prava koja je normalna na

tangentu u toj tački. Kako je tangenta paralelna sa x-osom, normala je paralelna sa y-osom, te je njena jednačina x = 1 . Na isti način za x0 = −1 i odgovorajuće y0 = 1 dobijamo tangentu y = 1 i njenu normalu x = −1 .

Zaključak: Jednačine traženih tangenti su redom t1 : y = −3 i t2 : y = 1 , a tražene normale su
redom n1 : x = 1 i n2 : x = −1 . Neparnih cifara ima 5 (1, 3, 5, 7 i 9), kao i parnih (0, 2, 4, 6 i 8), te ke traženi broj je

10.

( 5 ⋅ 4 ⋅ 3) ⋅ ( 5 ⋅ 5 ⋅ 5 ⋅ 5) = 37500

Svaki zadatak nosi 6 bodova

28


ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO; MEHATRONIKA
1.
Ako je količnik trougla ΔABC

jul 2007. godine

Neka je PK površina а Ok obim kruga K i neka je ΔABC jednostraničan trougao upisan u krug K.

Pk = 10 , naći: a) poluprečnik r kruga K, b) obim trougla ΔABC , c) površinu Ok
definisana sa f ( x ) = x 3 − 8 x 2 + 5 x + 14 = ( x − 7 ) x 2 − x − 2 . Naći:

2.

Neka je f :

(

)

a) nule funkcije f, b) ekstremne vrednosti funkcije f, c) interval u kome funkcija f opada, d) tačku A ( x1 , y1 ) grafika funkcije f sa celobrojnim koordinatama u kojoj je tangenta grafika paralelna sa pravom y = −16 x . funkcija definisana sa f ( x ) = 3 log 1
4

3.

Neka je f :

x2 − x − 2 . x 2 + x − 12

a) Rešiti jednačinu f ( x ) = 0,

b) Odrediti oblast definisanosti funkcije f, c) Ako je g ( x ) = 2 x , odrediti funkciju ( f o g )( x ) = f g ( x ) .

(

)

4.

Neka je a = (1, 4, −8 ) i b = ( −8, 4,1) . a) Da li se tačka A = (1, 4, −8 ) i B ( −8, 4,1) nalaze u istom oktantu? Odgovor obrazložiti b) Izračunati intenzitete vektora a i b i ugao između njih, d) Izračunaj intenzitet vektora a x b ,

v

v

v v

c) Izračunati površinu paralelograma konstruisanog nad vektorima a i b ,

v v

v

v

v u a v e) Izračunati ugao između vektora p = v + a

v b v vv vv v i q = b a− a b. b

5.

Neka je f :

funkcija definisana sa f ( x ) = 2 x − 4 ⋅ 3x − 2 .

a) Rešiti jednačinu f ( x ) = 0 b) Naći skup svih rešenja nejednačine f ( x ) > 0.

⎛4⎞ c) Rešiti jednačinu 2 f ( x ) = ⎜ ⎟ − 35 ⋅ 3x − 2 ⎝3⎠ 6.
a) b)
Nad intervalom [ 0, π ] rešiti nejednačinu 2 cos ( 2 x ) > 2.
2

x

Nad intervalom [ 0, π ] rešiti jednačinu 2sin x ( sin x + cos x ) = 1
3 3 3 3

7.

⎛ n ( n + 1) ⎞ Dokazati da je 1 + 2 + 3 + ... + n = ⎜ ⎟ za svaki prirodan broj n. 2 ⎠ ⎝
Sve bočne ivice prave, pravilne, trostrane piramide jednake 1 i neka su i uglovi između svake dve bočne ivice jednaki

8.

π

2

.

a) Izračunati zapreminu i površinu piramide. b) Izračunati visinu piramide.

29


9. 1 3 1 3 Ako je z1 = − + i , odrediti: i z2 = − − i 2 2 2 2 z a) 1 , b) Skup z 2007 z ∈ A , ako je A = {1, z1 , z2 } . z2

{

}

10.

a) Na koliko načina se mogu smestiti 3 kuglice različite težine u 5 kutija različite veličine,

tako da je u svakoj kutiji najviše jedna kuglica i da za svake dve kuglice važi da je teža kuglica u većoj kutiji?
b) Na koliko načina se mogu smestiti k kuglice različite težine u n ≥ k kutija različite veličine, tako da je u svakoj kutiji najviše jedna kuglica i da za svake dve kuglice važi da je traženakuglica u većoj kutiji?

Svaki zadatak nosi 6 bodova

REŠENJA:
1. Iz

PK 7 r 2π 2 a 3 = = 10 sledi r = 20 . Zatim iz h = r = 20 i h = sledi a = 20 3 , pa je obim OK 2rπ 3 2 a2 3 = 300 3 . 4

trougla ABC jednak 60 3 . Površina trougla ABC je 2.

a) Nule polinoma x 2 − x − 2 su –1 i 2, te su –1, 2, 7 sve nule funkcije f. b)

1 ⎧1 ⎫ f '( x) = 3 x 2 − 16 x + 5 = 0 ⇔ x ∈ ⎨ ,5⎬ . Kako je f ''( x) = 6 x − 16 i f ''( ) = −14 < 0 , 3 ⎩3 ⎭ 1 400 f ''(5) = 14 > 0 , to je maksimum u tački M ( , ) , a minimum u tački N (5, −36) . 3 27 1 3

c) Funkcija opada u intervalu ( ,5) . d) Koeficijent pravca tangente je −16 = f '( x) = 3 x 2 − 16 x + 5 tj.

⎧7 ⎫ 3 x 2 − 16 x + 21 = 0 ⇔ x ∈ ⎨ ,3⎬ . Dakle, zbog uslova zadataka zadovoljava samo tačka ⎩3 ⎭ A(3, −16) .
3.

a)

f ( x) = 0 ⇒ log 1
4

x2 − x − 2 x2 − x − 2 =0⇒ 2 = 1 ⇒ x 2 − x − 2 = x 2 + x − 12 ⇒ x 2 + x − 12 x + x − 12

2 x = 10 ⇒ x = 5
b)

x2 − x − 2 ( x + 1)( x − 2) >0⇔ >0 x 2 + x − 12 ( x + 4)( x − 3)

Dakle, oblast definisanosti funkcije f je (−∞, −4) U (−1, 2) U (3, ∞) .
c) ( f o g )( x) = 3 log 1
4

22 x − 2 x − 2 = 22 x + 2 x − 12

3

log 1
4

4x − 2x − 2 4 x + 2 x − 12

30


4.

a) Tačke se nalaze u istom oktantu ako su im sve odgovarajuće koordinate istog znaka. Kako su kod tačaka A i B već prve koordinate različitog znaka, sledi da tačke A i B nisu u istom oktantu. b)

r r rr π zbog ab = 0 . a = b = 12 + 42 + (−8) 2 = (−8) 2 + 42 + 12 = 9 i ugao izmedju njih je 2

c) Kako je taj paralelogram kvadrat stranice 9, to je tražena površina 81. r r r d) Kako je intenzitet vektora a × b jednak površini paralelograma konstruisanog nad vektorima a i

r r r b to je traženi intenzitet jednak a × b = 81 . r r r r ur r r r r r a b rr rr a b r r e) pq = ( r + r )( b a − a b) = ( + )(9a − 9b) = (a + b)(a − b) = a 2 − b 2 = 0 , 9 9 a b

pa je
5.

u r π ruu ( p, q ) = . 2
x−2

a) 2 − 4 ⋅ 3
x

⎛2⎞ ⎛2⎞ ⎛2⎞ ⎛ 2⎞ = 0/ : 3 ⇔ ⎜ ⎟ − ⎜ ⎟ = 0 ⇔ ⎜ ⎟ = ⎜ ⎟ ⇔ x = 2 . ⎝3⎠ ⎝3⎠ ⎝3⎠ ⎝ 3⎠
x

x

2

x

2

b) 2 − 4 ⋅ 3
x

x−2

⎛2⎞ ⎛2⎞ ⎛2⎞ ⎛ 2⎞ > 0/ : 3 > 0 ⇔ ⎜ ⎟ − ⎜ ⎟ > 0 ⇔ ⎜ ⎟ > ⎜ ⎟ ⇔ x = 2 . ⎝3⎠ ⎝3⎠ ⎝3⎠ ⎝ 3⎠
x
x x

x

2

x

2

c)

⎛4⎞ ⎛4⎞ 2(2 x − 4 ⋅ 3x − 2 ) = ⎜ ⎟ − 35 ⋅ 3x − 2 ⇔ 2 x +1 − 8 ⋅ 3x − 2 = ⎜ ⎟ − 35 ⋅ 3x − 2 / : 3x − 2 ⎝3⎠ ⎝3⎠
x ⎛ ⎛ 2 ⎞x ⎞ 2 x +1 22 x 2x 22 x ⎛2⎞ ⇔ x − 2 − 8 = 2 x − 2 − 35 ⇔ 18 x − 8 = 9 2 x − 35 ⇔ 0 = 9 ⎜ ⎜ ⎟ ⎟ − 18 ⎜ ⎟ − 27 ⎜⎝ 3 ⎠ ⎟ 3 3 3 3 ⎝3⎠ ⎝ ⎠ t = 2 x ⋅3− x 2

⎛2⎞ ⎛2⎞ ⎛2⎞ ⇔ t 2 − 2t − 3 = 0 ⇔ ⎜ ⎟ = −1 ∨ ⎜ ⎟ = 3 ⇔ ⎜ ⎟ = 3 ⇔ x = log 2 3 ⎝3⎠ ⎝3⎠ ⎝3⎠ 3

x

x

x

.

6.

a)

2 cos 2 x > 2 ⇔ cos 2 x > ⇔ x ∈ U (−
k∈

2 π π ⇔ 2 x ∈ U ( − + 2 kπ , + 2 k π ) ⇔ 2 4 4 k∈

π
8

+ kπ ,

π
8

+ kπ ) ⇔ x ∈KU (−

π
8

−π ,

π
8

− π ) U (−

π π

Presek ove unije intervala svih rešenja, sa skupom [ 0, π ] , je traženi skup svih rešenja

7π 9π , ) U ( , ) UK 8 8 8 8

⎡ π ⎞ ⎛ 7π ⎤ ⎟ ⎜ ⎢ 0, 8 ⎠ U ⎝ 8 , π ⎦ ⎥ ⎣
b)

2sin x(sin x + cos x ) = 1 ⇔ 2sin x + 2sin x cos x = 1 ⇔ (1 − cos 2 x) + sin 2 x = 1 ⇔ sin 2 x =

π ⎧π ⎫ ⎧π ⎫ cos 2 x ⇔ 2 x ∈ ⎨ + kπ | k ∈ ⎬ ⇔ x ∈ ⎨ + k | k ∈ ⎬ 4 8 2 ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎧ π 5π ⎫ što u preseku sa [ 0, π ] daje x ∈ ⎨ , ⎬ . ⎩8 8 ⎭

31


7.
2

Dokaz izvodimo matematičkom indukcijom. Direktnom proverom utvrdjujemo da je jednakost tačna za n = 1 . Pretpostavimo da je tačna za: 13 + 23 + 33 + K + k 3 = ⎜

⎛ k (k + 1) ⎞ ⎟ . Sledi dokaz za k + 1 : ⎝ 2 ⎠ 2 k 2 (k + 1) 2 + 4(k + 1)3 ⎛ k (k + 1) ⎞ 3 3 3 3 3 1 + 2 + 3 + K + k + (k + 1) = ⎜ + (k + 1)3 = ⎟ 4 ⎝ 2 ⎠ (k + 1) 2 (k 2 + 4(k + 1)) (k + 1) 2 (k + 2) 2 ( k + 1) 2 ((k + 1) + 1) 2 ⎛ (k + 1)(( k + 1) + 1) ⎞ = = = =⎜ ⎟ 4 4 4 2 ⎝ ⎠
2

8.

a) Ako bočnu stranu piramide uzmemo za osnovu, tada je to piramida čija osnova je pravougli trougao čije katete su jednake 1, a visina piramide je takodje 1, pa je zapremina jednaka

1 1 1 ⋅ ⋅1 = . Površina se sastoji od površine tri pravougla trougla i površine jednog 3 2 6
jednakostraničnog trougla stranice

1 ( 2) 2 3 1 2 , pa je površina jednaka 3 ⋅ + = (3 + 3) . 2 4 2
2 , tada je

b) Ako sada uzmemo da je osnova piramide jednakostranični trougao stranice zapremina piramide jednaka

1 ( 2) 2 3 1 1 3 . = ⋅ H = , odakle je H = 3 3 4 6 3

9.

a) b) *

*

z1 −1 + i 3 −1 + i 3 −1 + i 3 −2 − i 2 3 1 3 = = ⋅ = = − −i z2 −1 − i 3 −1 − i 3 −1 + i 3 4 2 2 2007 1 =1 2π 2π 2π 2π z12007 = (cos + i sin ) 2007 = cos(2007 ⋅ ) + i sin(2007 ⋅ ) = 3 3 3 3 cos1338π + i sin1338π = 1

*

analogno dobijamo z2 2007 = 1 . Dakle,

{z

2007

| z ∈ A = {1} .

}

10.

a)

Neka je {1, 2, 3} skup od tri kuglice od kojih su svake dve različite težine i neka je {1, 2, 3, 4, 5} skup od 5 kutija od kojih su svake dve različite veličine. Ako sada u prvoj vrsti napišemo kuglice po težini, a u drugoj vrsti ispod svake kuglice napišemo kutiju u koju je smeštena, tada će zbog uslova zadatka da je teža kuglica u većoj kutiji slediti da u drugoj vrsti su brojevi (kutije) poredjani po veličini tj. svi načini su:

⎛123 ⎞⎛ 123 ⎞⎛ 123 ⎞⎛ 123 ⎞⎛ 123 ⎞⎛ 123 ⎞⎛ 123 ⎞⎛ 123 ⎞⎛ 123 ⎞⎛ 123 ⎞ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝123 ⎠⎝ 124 ⎠⎝125 ⎠⎝ 134 ⎠⎝ 135 ⎠⎝ 145 ⎠⎝ 234 ⎠⎝ 235 ⎠⎝ 245 ⎠⎝ 345 ⎠
Primetimo da su to sve rastuće funkcije tročlanog skupa {1, 2, 3} u skup {1, 2, 3, 4, 5}, a takodje druga vrsta predstavlja sve tročlane podskupove petočlanog skupa {1, 2, 3, 4, 5}, a to jesu sve moguće KOMBINACIJE BEZ PONAVLJANJA OD 5 ELEMENATA TREĆE KLASE, kojih ima ⎜ ⎟ = 10 b) Na osnovu rešenja pod a) sledi da je rešenje ⎜ ⎟ .

⎛ 5⎞ ⎝ 3⎠

⎛n⎞ ⎝k ⎠

32


ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO; MEHATRONIKA
1. 2.

jul 2008. godine

3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.

10.

Svaki zadatak nosi 6 bodova

33


REŠENJA:
1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

34


ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO; MEHATRONIKA
1. 2.

jul 2009. godine

3.

4.

5.

6.

7.

8. 9.

10.

Svaki zadatak nosi 6 bodova

35


REŠENJA:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

36


9.

10.

37


ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO; MEHATRONIKA
1. 2.

jul 2010. godine

3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.

10.

38


REŠENJA:
1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

39


8.

9.

10.

40


1. 2.

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO;ANIMACIJA U INŽENJERSTVU; MEHATRONIKA
jun 2011. godine

3.

4.

5. 6. 7.

8.

9.

10.

41


REŠENJA:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

42


SAOBRAĆAJ I GRAĐEVINARSTVO
1. 2. 3. 4.

jul 2002. godine

1 − 2x 2 < . x − 5x + 6 5 Rešiti jednačinu: log 2 ( 2 x + 2) = 3 − x . x Rešiti jednačinu: cos x + sin + 2 = 0. 2 Dokazati da za svako n ∈ N važi: 1 1 1 n + + ... + = . 1 ⋅ 7 7 ⋅ 13 (6n − 5) ⋅ (6n + 1) 6n + 1
Rešiti nejednačinu:
2

5.

Neka su x1 i x2 rešenja jednačine: x 2 + 5( 2m − 3) x + 6( m − 1) = 0 . Odrediti parametar m tako de je :

x1 x2 13 + = . x2 x1 6

6. 7.

Dati su brojevi a = −6 i b = 48 . Odrediti brojeve x i y, a<x<y<b, tako da a,x,y čine aritmetičku a x,y,b geometrijsku progresiju. Pun ugao je podeljen na tri dela (ugla) koji se odnose kao 2:3:4. Za koliko je stepeni drugi deo veći od prvog, a za koliko je treći veći od drugog? Za koliko procenata je drugi deo veći od prvog, a za koliko je treći veći od drugog? Ako je površina kruga upisanog u romb jednaka 12π , a jedan ugao romba je 60 o , izračunati dijagonale romba. Prava pravilna šestostrana piramida osnovne ivice a = 6 i bočne ivice s = 10 presečena je ravni koja prolazi kroz sredinu visine a paralelna je ravni osnove. Izračunati površinu dobijene zarubljene piramide. Neka su P,Q,R,S redom sredine stranica AB,BC,CD i DA proizvoljnog četvorougla ABCD i neka je AB = p, BC = q i CD = r . Ako je zavisnosti od vektora p, q i r .
→ → → → → → → → → →

8.

9.

10.

{M } = PR ∩ QS ,

izraziti vektor AM u

Svaki zadatak nosi 6 bodova.

REŠENJE
1. 2.

1 − 2x 2 5 − 10 x − 2x 2 − 7 < 0 ⇒ x ∈ (−∞,2) ∪ (3, ∞). < ⇔ 2 −2<0⇔ 2 x 2 − 5x + 6 5 x − 5x + 6 x − 5x + 6
Data jednačina je definisana za svako x .

log 2 (2 x + 2) = 3 − x ⇔ 2 x + 2 = 2 3− x ⇔ (2 x ) 2 + 2 ⋅ 2 x − 8 = 0 ⇒ x = 1 je rešenje date
jednačine. 3.

cos x + sin

x x x + 2 = 0 ⇔ 1 − 2 sin 2 + sin + 2 = 0 ⇔ 2 2 2 x 3 x ⇔ 2(sin − )(sin + 1) = 0 ⇒ x ∈ {(4k − 1)π : k ∈ Z} 2 2 2

43


4.

Da data jednakost važi za svaki prirodan broj n dokazaćemo koristeći princip matematičke indukcije. Za n = 1 data jednakost važi, jer je

1 1 = . 1⋅ 7 6 + 1
Pretpostavimo da data jednakost važi za n = k , tj.

1 1 1 k . + + ... + = (6k − 5) ⋅ (6k + 1) 6k + 1 1 ⋅ 7 7 ⋅ 13
Dokazaćemo da data jednakost važi i za n = k + 1

1 1 1 1 + + ... + + = 1 ⋅ 7 7 ⋅ 13 (6k − 5) ⋅ (6k + 1) (6(k + 1) − 5) ⋅ (6(k + 1) + 1) 1 k k +1 . = + = 6k + 1 (6k + 1) ⋅ (6k + 7) 6k + 7
Dakle, na osnovu principa matematičke indukcije data jednakost važi za svaki prirodan broj n. 5.
2 ( x + x2 ) 2 x1 x 2 13 x 2 + x 2 13 13 + = ⇔ 1 = ⇔ 1 −2= ⇔ 6 6 6 x 2 x1 x1 x 2 x1 x 2

(−5(2m − 3)) 2 25 ⎧5 ⎫ = ⇔ 4m 2 − 13m + 10 = 0 ⇒ m ∈ ⎨ ,2⎬ (Primetimo da je m ≠ 1 . Iz 6(m − 1) 6 ⎩4 ⎭ m = 1 sledilo bi da su rešenja x1 = 0, x2 = 5 , tj. da data jednakost nije definisana). a+ y y−6 . Iz činjenice da su x, y, b članovi geometrijske progresije sledi da je = 2 2 y2 . Rešavajući dati sistem jednačina dobija se da je x = 3; y = 12. y 2 = xb ⇒ x = 48

6.

Iz činjenice da su a, x, b članovi aritmetičke progresije sledi da je

x=

7.

Označimo uglove sa α , β, γ . Iz uslova
α = 2 x ; β = 3 x ; γ = 4 x ; α + β + γ = 2 π ⇒ x = 40 o ⇒ α = 80 o , β = 120 o , γ = 160 o ⇒
⇒ β − α = 40 o , γ − β = 40 o .Ugao β je veći od ugla α za 50% a ugao γ od ugla α za

100 %. 3

8.

Označimo sa r poluprečnik upisanog kruga, h visinu romba, a sa d 1 , d 2 dijagonale romba. r 2π = 12π ⇒ r = 2 3; h = 2r = 4 3; α =< DAB = 60 o . Dakle, trougao ABD je jednakostraničan. Sledi da je d 2 = BD = AB =

2h 3

= 8; d 1 = AC = 2h = 8 3 .

9.

VA1 : VA = A1 B1 : AB = VO1 : VO = 1 : 2 ⇒ a1 = A1 B1 = 3 ∧ s1 = 5 .

l=

a − a1 3 91 = ⇒ h = s12 − l 2 = . 2 2 2 a2 3 a + a1 a2 3 3 P = B + B1 + M = 6 +6 1 +6 h = (45 3 + 9 91). 4 4 2 2
AM = AP + PM . Kako je PQRS paralelogram (PQ i RS su paralelne i podudarne kao
→ → →

srednje linije trouglova ABC i CDA) to sledi da je 10.

AM = AP + =

→ → → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → PR = AB + ( PB + BC + CR ) = ( AB + AB + BC + CD ) = 2 2 2 2 2 2

3 → → → (3 p + 2 q + r ) . 4

44


SAOBRAĆAJ I GRAĐEVINARSTVO
1. 2. Rešiti nejednačinu:

jul 2003. godine

x 2 − x − 12 x−3

≥ 2x .

U jednačini mx 2 + 3 x − (4m − 6) = 0 odrediti parametar m tako da jednačina ima korene x1 i x2
2 različitog znaka za koje je x12 + x 2 = 5 .

3. 4. 5.

Rešiti nejednačinu : 4 x −1 − 5 ⋅ 2 x − 2 < 6 . Naći x ∈ [0, π ) tako da je sin 2 x + sin 2 2 x + sin 2 3 x + sin 2 4 x = 2 . Dokazati da za svako n ∈ N važi:

1 1 1 n +1 + + ... + = . 1⋅ 3 3 ⋅ 5 (2n + 1) ⋅ (2n + 3) 2n + 3

6. 7. 8. 9.

Rešiti sistem: log 2 2 x − 2 log 4 y = 1 ∧ (log 4 x) log x (3 y 2 − x) = 1 . Prvi, treći i sedmi član aritmetičkog niza čine prva tri člana geometrijskog niza. Naći količnik geometrijskog niza. Koje mesto u aritmetičkom nizu zauzima četvrti član geometrijskog niza? U krug poluprečnika 9 cm upisan je četvorougao ABCD sa normalnim dijagonalama, koje se seku u tački S. Rastojanja dijagonala od centra kruga O su 3cm i 7cm. Izračunati površinu četvorougla ABCD i odnos u kome tačka S deli dužu dijagonalu BD. Poprečni presek kanala je jednakokraki trapez sa osnovicama a=10cm (gornji deo kanala), b=4cm (dno kanala) i krakom c=5cm. Kopanje kanala je trajalo 6 dana i svakog dana je iskopano 100m dužine. Kolika je zapremina iskopane zemlje i koliko dana bi trajalo kopanje da je svakog dana iskopano 120m dužine ? Neka je S sredina stranice CD paralelograma ABCD, a O presek dijagonala AC i BD. a) Ako je BO = p, BC = q , izraziti vektor AS preko vektora p i q ; b) Ako je A(1,0,-2), B(3,-1,5), C(0,2,0), odrediti koordinate tačke S.
→ → → → → → →

10.

Svaki zadatak nosi 6 bodova.

REŠENJA:
1. Za x ≥ 0 važi

x 2 − x − 12 x−3

≥ 2x ⇔

Za x < 0 važi

x 2 − x − 12 − x 2 + 5 x − 12 ≥ 0 ⇒ x ∈ [0,3) ; − 2x ≥ 0 ⇔ x−3 x−3

2.

x 2 + x − 12 − x 2 + 7 x − 12 ≥ 0 ⇒ x ∈ (− ∞,0 ) ; − 2x ≥ 0 ⇔ x−3 x−3 x−3 Dakle, skup rešenja polazne jednačine je skup (− ∞,3) . − (4m − 6) ⎛ 3⎞ 2 x12 + x 2 = 5 ⇔ ( x1 + x 2 ) 2 − 2 x1 x 2 = 5 ⇔ ⎜ − ⎟ − 2 − 5 ⇔ m ∈ { ,3}. 1 m ⎝ m⎠ 4m − 6 x1 x 2 = − < 0 sledi da je rešenje m = 3 . m ≥ 2x ⇔ 4 x −1 − 5 ⋅ 2 x − 2 < 6 ⇔ 2 x

x 2 − x − 12

Iz

uslova

3. 4.

− 5 ⋅ 2 x − 24 < 0 ⇒ 2 x ∈ (− 3,8) ⇒ 2 ⇒ 2 x ∈ (0,8) ⇔ x ∈ (− ∞,3) . 1 − cos 2 x 1 − cos 4 x 1 − cos 6 x sin 2 x + sin 2 2 x + sin 2 3 x + sin 2 4 x = 2 ⇔ + + + 2 2 2 1 − cos 8 x + = 2 ⇔ 4 cos x ⋅ cos 2 x ⋅ cos 5 x = 0 . S obzirom da se traže rešenja nad intervalom 2 π π 3π π 7π 3π 9π [0, π ) to je skup rešenja daje jednačine ⎧ , , , , , , ⎫ . ⎨ ⎬ ⎩10 4 10 2 10 4 10 ⎭
2

( )

45


5.

Da data jednakost važi za svaki prirodan broj n dokazažemo koristeći princip matematičke indukcije. Za n = 1 data jednakost važi, jer je

1 1 1+1 2 + = = . 1⋅ 3 3 ⋅ 5 2 ⋅1 + 3 5
Pretpostavimo da data jednakost važi za n = k , tj. Dokazaćemo da data jednakost važi i za n = k + 1

1 k +1 1 1 + + ... + = . (2k + 1) ⋅ (2k + 3) 2k + 3 1⋅ 3 3 ⋅ 5

1 1 1 1 + + ... + + = (2k + 1) ⋅ (2k + 3) (2k + 3) ⋅ (2k + 5) 1⋅ 3 3 ⋅ 5 k +1 k+2 1 = + = . (2k + 3) ⋅ (2k + 5) 2k + 3 2k + 5
Dakle, na osnovu principa matematičke indukcije data jednakost važi za svaki prirodan broj n. 6. Dati sistem je definisan za x ∈ (0,1) ∪ (1, ∞ ); y ∈ (0, ∞ ) .

7.

2x =2⇔ x= y. y 1 = log x 4 ⇔ 3 y 2 − x = 4. (log 4 x) log x (3 y 2 − x) = 1 ⇔ log x (3 y 2 − x) = log 4 x ⎛4 4⎞ rešenje sistema ( x, y ) = ⎜ , ⎟ . ⎝3 3⎠ Za aritmetički niz {an } imamo da je log 2 2 x − 2 log 4 y = 1 ⇔ log 2 2 x − log 2 y = 1 ⇔
b2 a 3 4 d 7a = = = 2 . b4 = b1 q 3 ⇒ a1 + ( n − 1) d = 8a1 ⇒ n = 1 + 1 = 15 . b1 a1 2d d

Sledi

da

je

2 a 3 = a1 ⋅ a 7 ⇔ (a1 + 2d ) 2 = a1 ⋅ (a1 + 6d ) ⇔ a1 = 2d .Za geometrijski niz {bn } se dobija da je

q=
8.

Neka je O2 normalna projekcija centra kruga O na dijagonalu BD datog četvorougla, a O 1 normalna projekcija centra kruga O na dijagonalu AC datog četverougla. Sledi da je

BD = 2O2 B = 2 9 2 − 3 2 = 6 2cm , AC = 2O1 A = 9 2 − 7 2 = 4 2cm . DS : SB = (6 2 − 7)+ : (6 2 + 7) .
9. Označimo sa h dubinu kanala ( visina jednakokrakog trapeza).
2

Dakle, PABCD =

AC ⋅ BD = 96cm 2 , a 2

a+b ⎛ a−b ⎞ h = c2 − ⎜ h = 28m 2 ; H = 6 ⋅100 = 600m; ⎟ = 4m; B = PABCD = 2 ⎝ 2 ⎠ H = 5. Zapremina je V = BH = 28 ⋅ 600 = 16800m 3 ; a traženi broj dana n je n = 120 → → → → 1 → → 1 → → 1 → → a) AS = AD + DS = q + DC = q + ( DB + BC ) = (3 q − 2 p ). 10. 2 2 2 → → → → 1 → 1 → b) OS = (OC + OD) = (OA+ 2 OC − OB ) = 2 2 1+ 0 − 3 0 + 4 +1 − 2 + 0 − 5 5 7 5 7 =( , , ) = (−1, ,− ) . Dakle , tačka S (−1, , − ) . 2 2 2 2 2 2 2

46


SAOBRAĆAJ I GRAĐEVINARSTVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Naći rešenja nejednačine:


jul 2004. godine

− 2 x 2 + 8x − 2 ≤ −3 x . x−3 U jednačini x 2 − 2(m + 1) x + 4m + 2 = 0 odrediti vrednost parametra m tako da zbir rešenja date
jednačine bude jednak zbiru njihovih kvadrata. Rešiti jednačinu : 9 x −1 − 2 ⋅ 3 x −1 − 3 = 0 . Rešiti jednačinu 3 log 3 81 − 4 log 9 x = −2, x > 0, x ≠ 1 .
x

+ x) = cos 2 x . 2 Date su tačke A(3,1); B(5,5) . Odrediti tačku C u kojoj simetrala duži AB seče y osu, a zatim napisati jednačinu kružnice sa centrom u tački C koja prolazi kroz tačke A i B. Oko kruga poluprečnika 2cm opisan je jednakokraki trapez površine 20cm 2 . Naći stranice tog
trapeza. Data je kocka ABCDA1 B1C1 D1 zapremine 64cm 2 . Ako je S sredina ivice A1 D1 odrediti površinu piramide ABCDS. Peti član aritmetičkog niza je 14, a razlika osmog i trećeg člana je 15. Odrediti prvi član niza i razliku. Koliko članova ovog niza treba sabrati da bi zbir iznosio 26? U razvoju binoma ⎜

Rešiti jednačinu 2 − 3 cos(

π

10.

⎛ 2 ⎞ + x ⎟ , zbir binomnih koeficijenata prva tri člana je 29. Odrediti n i x2 ⎝ ⎠

n

izračunati drugi član u razvoju binoma.

Svaki zadatak nosi 6 bodova.

REŠENJA:
1. Data nejednačina je definisana za x ≠ 3 ;

− 2 x 2 + 8x − 2 − 2 x 2 + 8 x − 2 + 3x 2 − 9 x ≤0⇔ ≤ −3 x ⇔ x−3 x−3
x2 − x − 2 ≤ 0 ⇒ x ∈ (− ∞ ,−1] ∪ [2 ,3 ) x−3 Neka su x1 i x2 rešenja date jednačine. ⇔
2 x1 + x2 = x12 + x2 ⇔ ( x1 + x2 ) 2 − 2 x1 x2 = x1 + x2 ⇔

2.

3.

⎧ 1 ⎫ ⇔ 4( m + 1 ) 2 − 2( 4 m + 2 ) = 2( m + 1 ) ⇔ 2 m 2 − m − 1 = 0 ⇔ m ∈ ⎨− ,1⎬ ⎩ 2 ⎭. x −1 x −1 x 2 x 9 − 2 ⋅ 3 − 3 = 0 ⇔ (3 ) − 6 ⋅ 3 − 27 = 0. Ako stavimo 3 x = t dobijamo
2
x

kvadratnu

jednačinu t − 6t − 27 = 0 sa rešenjima t1 = −3, t 2 = 9. Jednačina 3 = −3 nema rešenja.

4.

3 x = 9 ⇔ x = 2 . Dakle, skup rešenja date jednačine je {2}. 1 3 log x3 81 − 4 log 9 x = −2 ⇔ 3 − 4 log 9 x = −2 ⇔ log 92 x 3
⇔3

1 1 − 4 log 9 x = −2 ⇔ − 4 log 9 x = −2 . Ako stavimo log 9 x = t dobijamo 1 log 9 x 3 3 3 ⋅ log 9 x 2 1 kvadratnu jednačinu 2t 2 − t − 1 = 0 sa rešenjima t1 = − , t 2 = 1. 2 1 1 ⎧1 ⎫ log 9 x = − ⇔ x = ; log 9 x = 1 ⇔ x = 9 . Dakle, skup rešenja date jednačine je ⎨ ,9⎬ . 2 3 ⎩3 ⎭
47


5.

+ x) = cos 2 x ⇔ 2 + 3 sin x = cos 2 x ⇔ 2 ⇔ 2 + 3 sin x = 1 − 2 sin 2 x ⇔ 2 sin 2 x + 3 sin x + 1 = 0. Ako stavimo sin x = t dobijamo
2 kvadratnu jednačinu 2t + 3t + 1 = 0 sa rešenjima

2 − 3 cos(

π

1 1 ⎫ ⎫ ⎧ 5π ⎧ π + 2lπ : l ∈ Z ⎬ . t1 = − , t 2 = −1. sin x = − ⇔ x ∈ ⎨− + 2kπ : k ∈ Z ⎬ ∪ ⎨− 2 2 ⎭ ⎭ ⎩ 6 ⎩ 6 ⎫ ⎧ 3π sin x = −1 ⇔ x ∈ ⎨ + 2mπ : m ∈ Z ⎬ . ⎭ ⎩2 ⎫ ⎫ ⎧ 3π ⎫ ⎧ 5π ⎧ π + 2lπ : l ∈ Z ⎬ ∪ ⎨ + 2mπ : m ∈ Z ⎬ . ⎨− + 2kπ : k ∈ Z ⎬ ∪ ⎨− ⎭ ⎭ ⎩2 ⎭ ⎩ 6 ⎩ 6

Dakle, skup rešenja date jednačine je

6.

Označimo sa k1 i k 2 koeficijente pravca prave AB i simetrale s duži AB, respektivno. Tada je 5 −1 1 1 2 i k 2 = − = − . Sredina S duži AB ima koordinate S(4,3) . Jednačina simetrale s je k1 = k1 5−3 2

prava y − 3 = − ( x − 4) , odnosno prava y = −

1 2

1 x + 5 . Kako tačka C (0, y 0 ) pripada simetrali s 2
(0 − 3) 2 + (5 − 1) 2 = 5 poluprečnik date

sledi da je y 0 = 5 , odnosno C (0,5) . Kako je r = AC =

kružnice, sledi da je jednačina tražene kružnice x 2 + ( y − 5) 2 = 25 . 7. Iz P =

a+b h = 20, h = 2r = 4 sledi da je a + b = 10. Kako je četvorougao tangentni to je 2
2

⎛a−b⎞ a + b = 2c ⇒ c = 5 . Iz c 2 = h 2 + ⎜ ⎟ sledi da je a − b = 6 . Sada iz a + b = 10 i a − b = 6 ⎝ 2 ⎠ sledi da je a=8 i b=2 .
8.

V = a 3 = 64 ⇒ a = 4; B = a 2 ⇒ B = 16 . h1 = a = 4 ⇒ PΔADS =
ah ⎛a⎞ h2 = AS = a 2 + ⎜ ⎟ = 2 5 ⇒ PΔABS = 2 = 4 5 2 2⎠ ⎝ ah h3 = SS 1 = A1 B = 4 2 ⇒ PΔBCS = 3 = 8 2 2 P = B + PΔADS + 2 PΔABS + PΔBCS = 8( 3 + 5 + 2 )
2

ah1 = 8. 2

9.

a 5 = a1 + 4 d = 14; a 8 − a 3 = ( a1 + 7 d ) − ( a1 + 2 d ) = 5 d = 15 ⇒ ⇒ d = 3; a1 = 14 − 4 d = 2. n S n = ( 2 a1 + ( n − 1 )d ) = 24 ⇒ 3n 2 + n − 52 = 0 ⇒ n = 4 2

10.

⎛n⎞ ⎛n⎞ ⎛n⎞ n(n − 1) ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ = 1+ n + = 29 ⇒ n = 7 . ⎜ 0⎟ ⎜ 1⎟ ⎜ 2⎟ 2 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎛7⎞ ⎛ 2 ⎞ T2 = ⎜ ⎟ ⋅ ⎜ 2 ⎟ ⎜1⎟ x ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
7 −1

( x)= 7⋅2

6

⋅x

−12 +

1 2

= 448 x

23 2

.

48


SAOBRAĆAJ I GRAĐEVINARSTVO
1. Dat je racionalni algebarski izraz: R(n ) = a) b) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Uprostiti dati izraz, Naći lim R(n )
n →∞

jul 2005. godine

n 3 − 27 ⎛ n + 3 n − 3 ⎞ ⋅⎜ + − 2 ⎟, n ∈ N , n ≠ 3. 5n − 15 ⎝ n − 3 n + 3 ⎠

Rešiti nejednačine:

x 2 + 2x + 9 ≤ −3 . x −1
2 = −2, log y 3 log 4 ( x + 5) + log 9
2

Rešiti jednačinu: 5 x −1 − 3 ⋅ 5 2− x = 2 . Rešiti sistem jednačina: log( x + 5) 3 +

1 = 4. y

Rešiti jednačinu: 3 cos x − 2 sin 2 x = 0 . Dokazati da za svako n ∈ N važi 1 ⋅1 + 2 ⋅ 3 + ... + n ( 2n-1) =

n ( n + 1)( 4n − 1) 6

Brojevi a<b<c su prva tri člana aritmetičkog niza. Ako broj a povećamo za 8, dobijamo prva tri člana geometrijskog niza. Ako je zbir ova tri člana dobijenog geometrijskog niza 26, odrediti brojeve a, b i c. Neka su a=3 i b=2 redom dužine ivica donje i gornje osnove prave pravilne četvorostrane zarubljene piramide ABCDA1 B1C1 D1 . Ako je α= 45 o ugao između bočne ivice s i donje osnove ABCD

naći površinu piramide.
9. Data su temena A(0,0,0), B(1,0,0), C(1,1,0), D(0,1,0), A 1 (0,0,1), B1 (1,0,1), C1 (1,1,1), D1 (0,1,1),

kocke ABCDA1 B1C1 D1 a) Ako je tačka M presek dijagonala kvadrata A1 B1C1 D1 , a N presek dijagonala kvadrata
BCC1 B , pokazati da su vektori MN i A 1 B kolinearni.
b) Odrediti ugao između vektora BA 1 i BC1 10. Naći jednačine tangente i normalne kružnice x 2 + y 2 + 4 y − 21 = 0 u tečki pripada.
Svaki zadatak nosi 6 bodova.

(4, y 0 ), y 0 > 0

koja joj

REŠENJA:
1.

R(n ) = a)

(n − 3)(n 2 + 3n + 9) ⋅ (n + 3)2 + (n − 3)2 − 2(n 2 − 9) (n − 3)(n + 3) 5(n − 3)

n 2 + 6n + 9 + n 2 − 6n + 9 − 2n 2 + 18 1 = (n 2 + 3n + 9) ⋅ n2 − 9 5 2 36 n + 3n + 9 = ⋅ . n2 − 9 5 1 1 1+ 3 + 9 2 2 36 n + 3n + 9 36 n n = 36 ⋅ 1 + 3 ⋅ 0 + 9 ⋅ 0 = 36 . = ⋅ lim b) lim R ( n ) = lim ⋅ 2 1 n →∞ n →∞ 5 n →∞ 5 5 1− 9 ⋅ 0 5 n −9 1− 9 2 n

49


2. Polazna nejednakost je ekvivalentna sa

(x + 2)(x + 3) ≤ 0 x 2 + 2x + 9 x 2 + 5x + 6 +3≤ 0 ⇔ ≤ 0 ⇔ f (x ) = x −1 x −1 x −1

Poslednju nejednakost rešavamo pomoću tabele i dobijama da je x ∈ (− ∞,−3] ∪ [− 2,1) 3. Uvođenjem smene 5 x = t , t > 0 eksponencijalna jednačina se svodi na je dnačinu

1 1 t − 75 = 2, 5 t

tj. na t 2 − 10t − 375 =,0 čija su rešenja t1 = 25 t 2 = −15. Zbog t>0 rešenje t 2 se odbacuje, a iz

t1 = 25 = 5 2 = 5 x sledi da je x = 2 jedino rešenje polazne jednačine.

4.

Rešenje mora da zadovolji uslov x + 5 > 0, y > 0, y ≠ 1 . Sistem se primenom pravila logaritmovanja svodi na ekvivalentni sistem

1 3 log 2 (x + 5) + 2 log 3 y = −2, log 2 (x + 5) − log 3 y = 4, 2 koja se smenama log 2 ( x + 5) = t , log 3 y = s svodi na sistem linearnih jednčina 1 3t + 2 s = −2 t − s = 4, 2 čije je rešenje (t , s ) = (2,−4). Dakle :
t = 2 ⇔ log 2 ( x + 5) = 2 ⇔ x + 5 = 2 2 ⇔ x = −1, s = −4 ⇔ log 3 y = −4 ⇔ log 3 y = 3−4 =
pa je konačno rešenje sistema

1 , 81

(x, y ) = ⎛ − 1, 1 ⎞ . ⎜ ⎟
⎝ 81 ⎠

5.

3cos x − 2sin 2 x = 0 ⇔ 3cos x − 2(1 − cos 2 x) = 0 ⇔ 2 cos 2 x + 3cos x − 2 = 0 π 1 1 ⇔ cos x = ∨ cos x = -2 ⇔ cos x = ⇔ x = ± + 2 kπ , 2 2 3

k ∈ Z.

50


6. Označimo sa T (n ), n ∈ N dato tvrđenje. Dokaz sprovodimo indukcijom. Za n=1 je

1 ⋅ (2 ⋅ 1 − 1) =
Predpostavimo da je

1(1 + 1)(4 ⋅ 1 − 1) ⇔T 6

T (k ) :
tačno i dokažimo

1 ⋅ 1 + 2 ⋅ 3 + ... + k (2k − 1) =

k (k + 1)(4k − 1) 6

T (k + 1) :

1 ⋅ 1 + 2 ⋅ 3 + ... + k (2k − 1) + (k + 1)(2k + 1) =

(k + 1)(k + 2)(4k + 3) .
6

Dodavanjem (k+1)(2k+1) i levoj i desnoj strani jednakosti T(k), dobija se:

1 ⋅ 1 + 2 ⋅ 3 + ...k (2k − 1) + (k + 1)(2k + 1) =

k(k + 1)(4k − 1) k +1 [k(4k − 1) + 6(2k + 1)] = + (k + 1)(2k + 1) = 6 6 k +1 2 + (4k + 11k + 6) = k 6 1 4(k + 2)⎛ k + 3 ⎞ = (k + 1)(k +62)(4k + 3) , ⎟ ⎜ 6 4⎠ ⎝

čime je tvrđenje dokazano. 7. Brojevi a,b,c su uzastopni elementi aritmetičkog niza, pa možemo napisati da je b=a+d i c=a+2d. Brojevi a+8, a+d i a+2d su uzastopni elementi geometrijskog niza, odakle sledi da je

(a + d )2 = (a + 8)(a + 2d ),

a njihov zbir je 26, te imamo

a + 8 + a + d + a + 2d = 26 ⇔ 3a + 3d = 18 ⇔ d = 6 − a

Uvrštavanjem ovog rezultata u predhodnu jednačinu dobija se:

62 = ( a + 12 − 2a )( a + 8 ) ⇔ a 2 − 4a − 60 = 0 ⇔ a = 10 ∨ a = −6

Rešenje a=10 odbacujemo budući da iz njega sledi da je d=-4 , što protivreči uslovu da brojevi a,b i c prestavljaju uzastopne elemente rastućeg aritmetičkog niza, tako da je jedino zadovoljavajuće rešenje a=-6, d=12, odakle su traženi brojevi a=-6, b=6, c=18. 8.

′ ′ Trougao AA1 А1 je jednakokrako pravougli, pa je AA1 = H te iz jednakokrakog trapeza ACC1 A1 imamo

2H + b 2 = a 2 ⇔ H =
2

2 (a − b ) = 2 2 2

Poprečni presek piramide je jednakokraki trapez PQRS čije su osnovice a i b, krak visina bočne

3 ⎛a−b⎞ 2 strane h, a visina jednaka H. Stoga je h = ⎜ ⎟ +H = 2 ⎝ 2 ⎠

Površina piramide je P = B1 + B2 + M = a 2 + b 2 + 4 ⋅

a+b h = 13 + 5 3 2

51


9.

⎛1 1 ⎞ ⎛ 1 1⎞ a) M sredina AC1 ⇒ M ⎜ , ,1⎟ N sredina BC1 ⇒ N ⎜1, , ⎟ 1 ⎝2 2 ⎠ ⎝ 2 2⎠ uuuu ⎛ 1 1 1 1 ⎞ ⎛ 1 r 1⎞ MN = ⎜1 − , − , −1⎟ = ⎜ ,0, − ⎟ 2⎠ uuur ⎝ 2 2 2 2 ⎠ ⎝ 2 A1B = (1uuur − uuuu −1) = (1,0, −1) r − 0,0 0,0 r uuur uuuu Dakle , A1B = 2MN, pa su A1B i MN kolinearni. Napomena: Duž MN je srednja linija trougla C1 A1B pa je MN A1B, uuuu uuuuur r odnosno vektori A1B i MN kolinearni

(
10.

uuur uuuu r uuur uuuu r BA1 ⋅ BC1 = arccos BA1 , BC1 = arccos BA1 BC1

)

( −1) ⋅ 0 + 0 ⋅1 + 1⋅1 2 ( −1) + 02 + 12 02 + 12 + 12
2

= arccos

1 π = . 2 3

I način. Jednačina kružnice se može napisati u obliku x 2 + ( y + 2 ) = 25 iz kog se vidi da na kružnici imamo dve tačke sa x-koordinatom 4: (4,1) i (4,-5), od kojih samo prva zadovoljava uslov y 0 > 0. Dakle, jednačinu tangente

y − y0 = kt ( x − x0 ) i normale y − y0 = kn ( x − x0 ) tražimo u tački ( x0 , y0 ) = (4,1).

Eksplicitni oblik jednačine date kružnice je y = −2 ± 25 − x 2 . Prvi izvod je y ′ = je k t = y ′(4 ) = −

−x
25 − x 2

pa

4 . Prema tome jednačina tangente je 3 4 4 19 y − 1 = − (x − 4) ⇔ y = − x + . 3 3 3 1 Kako je k n = − , jednačina normale je kt 3 3 y − 1 = ( x − 4 ) ⇔ y = x − 2. 4 4

II način. Jednačina prave koja prolazi kroz tačku (4,1) je y = k ( x − 4 ) + 1 . Zamenivši y u jednačinu kružnice dobijamo da je
2

x 2 + (k (x − 4 ) + 1) + 4(k ( x − 4 ) + 1) − 21 = 0 ⇔ 1 + k 2 x 2 + 6k − 8k 2 x + 16k 2 − 24k − 16 = 0

(

)

(

)

Da bi posmatrana prava bila tangenta kružnice dovoljno je da diskriminanta poslednje kvadratne jednačine po x bude jednaka nuli, tj.

D = 6k − 8k 2

(

)

2

− 4 1 + k 2 16k 2 − 24k − 16 = 0 ⇔ (3k + 4 ) = 0 ⇔ k = −
2

(

)(

)

4 3

Dakle, jednačina tražene tangente je

y=−
odnosno normale

4 (x − 4) + 1 ⇔ y = − 4 x + 19 3 3 3 3 (x − 4) + 1 ⇔ y = 3 x − 2 4 4

y=

52


SAOBRAĆAJ I GRAĐEVINARSTVO
1. Dat je izraz I (a, b) =


jul 2006. godine

a3 − b3 a 2 − b2 +a − a−b a2 − b2

a) Uprostiti dati izraz. b) Izračunati vrednosti datog izraza za a = 1 − i , b = 2 .

Data je funkcija f ( x) =
2.

2 x 2 − 5x + 5 x2 −1 a) Rešiti nejednačinu f ( x ) ≤ 1. b) Naći f ′ ( x )

3. 4.

Rešiti nejednačinu 4 x − 2 − 10 ⋅ 2 x − 2 + 16 > 0. Rešiti sistem jednačina: log 2 x + log9 y = 5 .

log 2 x3 −
Ako je tgα =

4 =4 log y 3

5. 6.

4 ⎛ 13π ⎞ − 2α ⎟ . , izračunati sin ⎜ 5 ⎝ 2 ⎠ Date su tačke U(8,4), V(6,-10) i W(2,2). uuuu uuur r a) Pokazati da su vektori WU i WV ortogonalni
b) Napisati jednačinu kružnice čiji je prečnik duž UV i jednačinu njene tangente u tački U. Odrediti tri uzastopna člana opadajuće aritmetičke progresije,ako je njihov zbir 15, a zbir njihovih kubova 645. Presek dijagonala jednakokrakog trapeza PQRS sa osnovicama PQ = a i RS = b je tačka M .Ako je ugao

7. 8.

RMS jednak 1200 , diagonala tog trapeza d = 6 , a c = 5 , izračunati površinu trapeza

9.

Neka je kocku ABCDA1 B1C1 D1 stranice m upisana kupa čija je upisana u kvadrat ABCD , a vrh je u središtu kvadrata A1 B1C1 D1 . Odrediti odnos R : r , gde je R poluprečnik sfere opisane oko te kupe, a r poluprečnik sfere upisane u kupu.

10.

Ako se binomni koeficijent drugog člana prema binomnom koeficijentu trećeg člana u razvoju binoma ⎜ x −

⎛ ⎝

1 ⎞ ⎟ odnosi kao 2:17, odredi član u razvoju koji ne zavisi od x . x2 ⎠

n

Svaki zadatak nosi 6 bodova.

53


REŠENJA:
1.

a) Izraz je definisan za a ≠ ±b . Primenjujući obrasce za razliku kubova i razliku kvadrata, i svođenjem na zajednički imenilac dobijamo da je

I ( a, b) = =

a 2 + ab + b 2 (a − b)(a 2 + ab + b 2 ) (a − b)(a + b) − +a = − ( a + b) + a a+b a −b (a − b)(a + b)

a 2 + ab + b 2 − ab − b 2 a2 = . a+b a+b

b) Koristeći uprošćenu formu izraza dobijenog pod a), uvrštavanjem vrednosti za a i b , dobijamo da je

I (1 − i,2) =
2.

(1 − i) 2 1 − 2i + i 2 − 2i 3 + i − 6i + 2 1 3 = = − i. = = ⋅ 1− i + 2 3−i 3−i 3+i 10 5 5

a) Prebacivanjem jedinice na levu stranu nejednačine i faktorisanjem polinoma u brojiocu i imeniocu, dobijamo da je

f ( x) ≤ 1 ⇔

x 2 − 5x + 6 ≤0 x2 −1

( x − 2)( x − 3) ≤0 ( x − 1)( x + 1)

Za određivanje znaka poslednje nejednakosti koristimo sledeću tabelu ( − ∞,−1 ) (x-2)(x-3) (x-1)(x+1) + + + (-1,1) + (1,2) + + + (2,3) + -

(3,+∞)
+ + +

( x − 2)( x − 3) ( x − 1)( x + 1)

Koristeći rezultate iz tabele i imajući u vidu da funkcija nije definisana za x = −1 i x = 1 , zaključujemo da je polazna nejednačina zadovoljena za svako x ∈ (−1,1) ∪ [2,3].

b)
3.

f ′( x) =

(4 x − 5)( x 2 − 1) − 2 x(2 x 2 − 5 x + 5) 5 x 2 − 14 x + 5 = ( x 2 − 1) 2 ( x 2 − 1) 2

Rešenje nejednačine tražimo za x -2 ≥ 0 , tj. Za x ≥ 2 . Uvođenjem smene t = 2 x − 2 ≥ 1 polazna nejednačina se svodi na kvadratnu nejednačinu t 2 − 10t + 16 > 0 čiji je skup rešenja t ∈ (−∞, 2) ∪ (8, ∞) . Dakle, t ∈ [1,2 ) ∪ (8, ∞ ) . Vraćanjem smene dobijamo

1 ≤ t < 2 ⇔ 20 ≤ 2 x − 2 < 21 ⇔ 0 ≤ x − 2 < 1 ⇔ 0 ≤ x − 2 < 1 ⇔ 2 ≤ x < 3
Analogno, 8 < t ⇔ 23 < 2 x − 2 ⇔ 3 <

x − 2 ⇔ 9 < x − 2 ⇔ 11 < x

Dakle skup rešenja početne nejednačine je x ∈ [2,3) ∪ (11, ∞ )

54


4. Koristeći osobine logaritma transformišemo system na sledeći način:

log 2 x + log9 y = 5 ⇔ log 2 x3 − 4 =4 log y 3

1 log 2 x + log3 y = 5 2 3log 2 x − 4 log3 y = 4

Zatim, prvu jednačinu predhodno pomnoženu sa –3 dodajemo drugoj jednačini i dobijamo da je

1 log 2 x + log 3 y = 5 2 ⇔ − 11 log 3 y = −11 2

log 3 y = 2

log 2 x = 4

Dakle, y = 32 = 9 i x = 24 = 16 5. Ako je tgα =

4 ⎛ 13π ⎞ − 2α ⎟ . Svođenjem na osnovni ugao i primenom adicione , izračunati sin ⎜ 5 ⎝ 2 ⎠

formule sledi da je

π π π ⎛ 13π ⎞ ⎛ ⎞ − 2α ⎟ = sin ⎜ 6π + − 2α ⎟ = sin cos 2α − cos = 1⋅ cos 2α − 0 ⋅ cos 2 α − 1 sin ⎜ 2 2 2 ⎝ 2 ⎠ ⎝ ⎠
Iz

1 1 1 25 ⇒ cos 2 α = = = 2 2 16 41 cos α 1 + tg α 1 + 25 25 9 ⎛ 13π ⎞ − 2α ⎟ = 2 ⋅ − 1 = dobijamo sin ⎜ 41 41 ⎝ 2 ⎠ sin 2 α + cos 2 α = 1 ⇒ tg 2α + 1 =
a) Odredimo skalarni proizvod vektora WU =(6,2) i WV =(4,-12).

6.

uuuu r

uuur

uuuu uuur r uuuu uuur r WU ⋅ WV = ( 6, 2 ) ⋅ ( 4, −12 ) = 6 ⋅ 4 + 2 ⋅ (−12) = 0 , odnosno WU ⊥ WV .

b) Sredina duži UV, S = (

8 + 6 4 − 10 , ) = ( 7, −3) je centar kružnice. Poluprečnik kružnice je duž 2 2
2

SU =

( 8 − 7 ) + ( 4 + 3)
2

= 50 . Jednačina tražene kružnice je ( x − 7 ) + ( y − 3) = 50 .
2 2

y2 − y1 4 + 3 = = 7 . Koeficijent pravca x2 − x1 8 − 7 1 1 tangente na kružnicu u tački U je kt = − = − . Jednačina tražene tangente kroz tačku 7 k1 1 36 U ( 8, 4 ) je y − 4 = kt ( x − 8 ) , odnosno y = − + . 7 7 Koeficijent pravca prave p ( SU ) je k1 =

55


7.

Tražene članove progresije možemo zapisati u obliku a + d, a i a – d, gde je razlika progresije d > 0 . Iz uslova da je njihov zbir 15, tada dobijamo

a + d + a + a − d = 15 ⇔ 3a = 15 ⇔ a = 5
Uvrštavanjem u uslov da je zbir kubova 645, tada dobijamo

(a + d )

3

+ a 3 + ( a − d ) = 645 ⇔ 3a 3 + 6ad 2 = 645 ⇒ d =
3

645 − 3 ⋅ 53 =3 6⋅5

Dakle traženi članovi progresije su 8,5 i 2 . 8. Presek dijagonala jednakokrakog trapeza PQRS sa osnovicama PQ = a i RS = b je tačka

M .Ako je ugao

RMS jednak 1200 , diagonala tog trapeza d = 6 , a c = 5 , izračunati površinu

trapeza. Pošto je trougao ΔPMQ jednakokrako sa uglom od 1200 pri vrhu ,sledi da je RPQ = 300 (slika 1).Neka je N podnožje visine h iz temena R na osnovicu a . Iz pravouglog trougla

ΔRNP imamo da je sin 300 =

h 6 ,odnosno h = = 3 . Iz pravouglih trouglova ΔPNR i ΔRNQ d 2

na osnovu Pitagorine teoreme sledi da je PN = d 2 − h 2 = 36 − 9 = 3 3 , odnosno

NQ = c 2 − h 2 = 25 − 9 = 4 , respektivno.Osnovica a = PN + NQ = 3 3 + 4 . Pošto je a −b a−b , drugu osnovicu možemo da dobijemo iz a = 3 3 + 4 i = 4 , pa sledi da je NQ = 2 2 a+b b = 3 3 − 4 . Tražena površina trapeza je P = ⋅h = 9 3 2

9.

Neka je kocku ABCDA1 B1C1 D1 stranice m upisana kupa čija je upisana u kvadrat ABCD , a vrh je u središtu kvadrata A1 B1C1 D1 .Odrediti odnos R : r , gde je R poluprečnik sfere opisane oko te kupe, a r poluprečnik sfere upisane u kupu. Poluprečnik sfere opisane (i upisane) oko kupe odgovara poluprečniku kružnice opisane (i upsiane) oko njenog poprečnog preseka, tj. Jednokakrog trougla ΔMNO1 , čija je osnovica MN = m , a kraci

m 5 ⎛m⎞ (slika 2). su MO1 = NO1 = m − ⎜ ⎟ = 2 ⎝2⎠
2

2

56


Poluprečnik upisane kružnice nalazimo iz izraza

2P r= = O

m⋅m m 5 −1 m 5 −1 2 = ⋅ = . 4 m 5 m 5 5 + 1 5 −1 m+ + 2 2 2 b , gde je b proizvoljna 2sin β

Poluprečnik upisane kružnice dobijamo pomoću sinusne teoreme R =

stranica trougla ΔMNO1 , a β je ugao koji se nalazi naspram te stranice.

m 2 5 , primenom sinusne = 5 m 5 2 m 5 5m . teoreme na stranici MO1 i ugao kod temena N dobijamo da je R = 2 = 8 2 5 2 5 5m 5 5 −1 R 5 8 = = = . r m 5 −1 2 5 −1 8 4
Kako iz pravouglog trougla ONO1 sledi da je sin ∠ONO1 =

(

)

(

)

10.

Ako se binomni koeficijent drugog člana prema binomnom koeficijentu trećeg člana u razvoju binoma ⎜ x −

⎛ ⎝

1 ⎞ ⎟ odnosi kao 2:17, odredi član u razvoju koji ne zavisi od x . x2 ⎠

n

Binimni koeficijent drugog i trećeg člana se odnose kao 2:17, odnosno

n ( n − 1) ⎛n⎞ ⎛n⎞ = 2 :17 ⇔ 17n = n ( n − 1) ⇔ n = 18 . ⎜ ⎟ : ⎜ ⎟ = 2 :17 ⇔ n : 2 ⎝1⎠ ⎝ 2⎠

Znamo da je ( k + 1) -vi član u razvoju binoma x − x −2

(

)

18

jednak

⎛18 ⎞ k = ⎜ ⎟ ( −1) x18−3k za k = 0,1,...,17 . ⎝k⎠ Za član koji ne sadrži x mora da važi 18 − 3k = 0 ,odnosno k = 6 .Dakle, sedmi član zavisi od x i

⎛18 ⎞ 18− k − x −2 ⎜ ⎟x k⎠ ⎝

(

)

k

taj član je jednak

⎛18 ⎞ ⎛18 ⎞ 6 ⎜ ⎟ ( −1) = ⎜ ⎟ . ⎝6⎠ ⎝6⎠

57


SAOBRAĆAJ I GRAĐEVINARSTVO
1.
2 3 ⎞ ⎛ ⎛3 ⎜ ⎜ − 3⎞ + 3 ⎛ 1 − 3⎞ ⎟ Izračunati vrednost izraza ⎜ ⎟ ⎟ ⎟ ⎜ ⎝2 ⎝2 ⎠ ⎠ ⎠ ⎝ −3


jul 2007. godine

2.

Naći sve vrednosti m ∈ R tako da funkcija y = (2 − m )x 2 + (2m − 5)x + 2 ima minimum i dve različite realne nule. Data je funkcija f ( x ) = x − b) Naći f ' ( x )

3.

x 2 + x + 19 . 2x + 5 a) Rešiti nejednačinu f ( x ) ≥ 1.

4.

Rešiti sistem jednačina

5 ⋅ 2 x − 3 y = 133 3 ⋅ 2 x + 2 ⋅ 3 y = 150
5. 6. 7.

Rešiti jednačinu log 2 3 x − log 4 x3 + 2 log8 x = 3 . 2
Rešiti jednačinu 2 cos 2 x + 7 sin x − 5 = 0 Dati su kompleksni brojevi b1 = 1 + 2i, b2 = 4 + 3i i b3 = 11 + 2i . a) Naći količnik q =
b2 b1

.

b) Pokazati da brojevi b1 , b2 , b3 , tim redom, čine prva tri člana geometrijskog niza i naći zbir prvih pet članova ovog niza. 8. Ako je A (-2, -2,0), AB = (6,-1,1) i AD =(2,3,1), odrediti temena B,C i D i presek dijagonala T paralelograma ABCD. Oko kružnice prečnika 3cm je opisan pravougli trapez površine 12cm2. Izračunati dužine osnovica. Prva pravilna četvorostrana piramida osnovne ivice a = 12 2cm i bočne ivice s = 13cm presečena je ravni koja je paralelna osnovi, a koja visinu deli na dva jednaka dela. Izračunati površinu dobijene zarubljene piramide.
Svaki zadatak nosi 6 bodova.

uuu r

uuur

9. 10.

58


REŠENJA:
1.
⎛ ⎛3 ⎜ ⎜ − ⎜ ⎝2 ⎝ ⎞ 3⎟ ⎠
2


= (− 1 )
−3

Na osnovu osobina parnog i neparnog korena i primenom formule za kub binoma, dati izraz se transformiše na sledeći način:
+
3

⎛1 ⎜ − ⎝2

⎞ 3⎟ ⎠

3

⎞ ⎟ ⎟ ⎠

−3

⎛ 3 =⎜ − ⎜ 2 ⎝

3 +

1 − 2

⎞ 3⎟ ⎟ ⎠

−3

3 1 ⎛ =⎜ 3− + − 2 2 ⎝

⎞ 3⎟ ⎠

−3

= −1

2.

Kvadratna funkcija ima minimum ako je 2 – m > 0, a ima realne različite nule ako je D > 0. D = ( 2m − 5 ) − 4 ⋅ ( 2 − m ) ⋅ 2 = 4m 2 − 20m + 25 − 16 + 8m = 4m 2 − 12m + 9 = ( 2m − 3) ,
2 2

3 3 Pa je D > 0 ⇔ m ∈ ⎛ −∞ , ⎞ U ⎛ , ∞ ⎞ . ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 2⎠ ⎝2 ⎝ ⎠ Dakle, 2 − m > 0 ∧ D > 0 ⇔ m < 2 ∧ m ∈ ⎜ −∞, ⎟ U ⎜ , ∞ ⎟ ⇔ m ∈ ⎜ −∞, ⎟ U ⎜ , 2 ⎟ . 3.

⎛ ⎝

3⎞ ⎛3 2⎠ ⎝2

⎞ ⎠

⎛ ⎝

3⎞ ⎛3 2⎠ ⎝2

⎞ ⎠

a)

f

(x) ≥ 1 ⇔

f

(x)−1 ≥ 0 ⇔

x 2 + 2 x − 24 2 x 2 + 5 x − x 2 − x − 19 − 2 x − 5 ≥0⇔ ≥ 0. 2x + 5 2x + 5

Kako je x 2 + 2 x − 24 = 0 ⇔ x = −6 ∨ x = 4 i 2 x + 5 = 0 ⇔ x = − nejednačine koristimo tabelu

5 , za rešavanje 2

(−

∞ ,− 6 )
+ -

(− 6, 5 ) 2
+

(− 5 ,4) 2
+ -

(4,+∞ )
+ + +

x

2

+ 2 x − 24

2x + 5
x + 2 x − 24 2 x +5
2

Koristeći rezultate iz tabele i imajući u vidu da funkcija nije definisana za x = − 5 , zaključujemo da 2 je polazna nejednačina tačna za svako

x ∈ [− 6,− 5 ) U [4,+∞ ) 2

b) Iz
4.

f ( x) =

' x 2 + 4 x −19 je f ( x ) = 2 x +5

( 2 x + 4 )( 2 x + 5) − 2( x 2 + 4 x −19 ) ( 2 x + 5 )2

2 = 2 x +10 x + 58 . 2

( 2 x +5)

Nakon uvođenja smene 2 x = p i 3 y = q, dobija se: 5 p − q = 133 \ ⋅ 2 ⇔ 5 p − q = 133 ⇔ p = 32 ⇔ 3 p + 2q = 150 13 p = 416 q = 5 p - 133 Iz 2 x = 2 5 i 3 y = 33 sledi da je rešenje (x,y) = (5,3).
p = 32 q = 27.

5.

Koristeći osobinu log a n x m =

m n

log a x, za x > 0, datu jednačinu transformišemo na sledeći način:

log 2 3 x − log 4 x 3 + 2 log 8 x = 3 ⇔ 1 log 2 x − 3 log 2 x + 2 log 2 x = 3 ⇔ log 2 x = −3 ⇔ x = 2 −3 2 2 3 2 3
6.

2 1 − sin 2 x + 7sin x − 5 = 0 ⇔ −2sin 2 + 7sin x − 3 = 0 ⇔ −2t 2 + 7t − 3 = 0 ∧ t = sin x ⇔

(

)

( t = 3 ∨ t = 1 ) ∧ t = sin x 2 Zbog t ∈ [ −1,1] ostaje samo rešenje za koje je sin x = 1 , tj. 2
π x ∈ { π + 2kπ k ∈ Z} U { 56 + 2kπ k ∈ Z} . 6

59


7.

a)

q=

b2 b1

− 2 = 4 + 3i ⋅ 1− 2i = 4 + 3i −8i2 6i = 10 − 5i = 2 − i.

1+ 2i 1− 2i

1− 4i

5

b) Iz q ⋅ b2 = ( 2 − i )( 4 + 3i ) = 11 + 2i = b3 sledi da brojevi b1 , b2 i b3 čine prva tri člana
geometrijskog niza sa količnikom q. Četvrti i peti član ovog niza dobijamo iz b4 = b3 ⋅ q = (11 + 2i )( 2 − i ) = 24 − 7i i b5 = b4 ⋅ q = ( 24 − 7i )( 2 − i ) = 41 − 38i. Zbir prvih pet članova ovog niza je S5 = b1 + b2 + b3 + b4 + b5 = 81 − 38i. 8. Neka su kordinate traženih temena B ( x1 , y1 , z1 ) , C ( x2 , y2 , z2 ) i D ( x3 , y3 , z3 ) .

uuu r AB = ( 6, −1,1) ⇔ ( x1 + 2, y1 + 2, z1 ) = ( 6, −1,1) ⇒ B ( 4, −3,1) . uuur AD = ( 2,3,1) ⇔ ( x3 + 2, y3 + 2, z3 ) = ( 2,3,1) ⇒ D ( 0,1,1) . uuur uuu r DC = AB ⇔ ( x2 , y2 − 1, z2 − 1) = ( 6, −1,1) ⇒ C ( 6, 0, 2 ) .

D

C

A
Presek dijagonala T je ujedno I središte duži AC, pa su njegove koordinate

B

T −2 + 6 , −2 + 0 , 0 + 2 ⇒ T ( 2, −1,1) .
2 2 2

(

)

9.

Očigledno je da je visina trapeza h jednaka prečniku upisane kružnice, tj. h=3. površina trapeza P = a + b ⋅ h 2 je na osnovu zadatka jednaka 12, tj. odakle sledi a + b = 8 . Iz uslova o tangentnom četvorouglu, imamo da je a + b = c + h , odnosno a + b = c + 3 . Iz dobijenih veza sledi da je 8 = c + 3 , tj. c = 5 . Primenjujući Pitagorinu teoremu u pravouglom trouglu CTB dobijamo da je
a +b 2

D

b

C c

⋅ 3 = 12 ,

h

c 2 = h 2 + ( a − b ) što zamenom c i h daje a − b = 4 . Sada, iz sistema jednačina a + b = 8 i a − b = 4
2

A

T a

B

imamo da su osnovice trapeza a = 6 i b = 2. 10.

Iz sličnosti trouglova ΔTT1 H1 i ΔTT2 H 2
T1 H1 = 1 T2 H 2 = 2 CTH 2
sledi
a 4

sledi da je stranice

tj. A1 B1 = 6 2 . Iz pravouglog trougla da
2

je

visina

bočne

h = TH 2 = s 2 − ( a ) = 169 − 36 ⋅ 2 = 97 , pa je iz sličnosti 2
pomenutih trouglova H1 H 2 = 1 TH 2 = 2
97 2

. Sada je:
2 2

P = B1 + B2 + M = 6 2

(

) + (12 2 )
2

2

+ 4 ⋅ 6 2 +12 2 ⋅ 97 = 360 + 18 194

60


SAOBRAĆAJ; GRAĐEVINARSTVO; GEODEZIJA I GEOMATIKA
1.


jul 2008. godine

Odrediti realni parametar a tako da rešenja x1 i x2 jednačine x2 +(a−2)x−a+1= 0 zadovoljavaju uslov

2.

Rešiti nejednačinu

3.

Rešiti jednačinu Rešiti jednačinu

.

4.

5. 6.

Rešiti jednačinu (1+tg2x)(2+sin2x) = 2. Ako su B1 = 8 i B2 = 2 površine osnova prave pravilne zarubljene četvorostrane piramide zapremine V = 28, izračunati površinu njenog omotača M i dužinu prostorne dijagonale D.

7.

Neka su A(2,1,−2), B(4,0,−1) i C(4,3,2) tri uzastopna temena paralelograma ABCD. Izračunati koordinate temena D i površinu paralelograma ABCD. Dužine stranica pravouglog trougla obrazuju aritmetički niz. Ako je površina trougla P = izračunati dužine stranica i poluprečnik upisane kružnice. Odrediti jednačinu tangente na parabolu y2 = x u onoj presečnoj tački sa pravom y = −x+2 koja se nalazi u I kvadrantu. Data je funkcija a) Izračunati vrednost funkcije f u tački b) Izračunati f ′(4) c) Izračunati
Svaki zadatak nosi 6 bodova.

8.

9.

10.

61


REŠENJA:
1.

Iz Vijetovih formula imamo: x1x2 = 1−a, x1+x2 = 2−a. Odatle je

2.

Ispitivanjem znaka činilaca izraza sa leve strane dobijamo x(−∞,2)U(4,5).
3.

Smenom 2x+1 = t dobijamo t2−15t−16 = 0 t1 = −1, t2 = 16. Prvo rešenje odbacujemo zbog 2x+1 > 0, a iz drugog sledi 2x+1 = 16 = 24

x = 3.

4.

5.

6.

7.

62


8.

9.

10.

63


SAOBRAĆAЈ; GRAĐEVINARSTVO; GEODEZIJA I GEOMATIKA
1. 2.


jul 2009. godine

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9.

10.

Svaki zadatak nosi 6 bodova.

64


REŠENJA:
1.

2.

3.

4.

65


5.

6.

7.

8.

66


9.

10.

67


GRAĐEVINARSTVO; SAOBRAĆAJ; GEODEZIJA I GEOMATIKA
1. 2.

jul 2010. godine

3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10.

68


REŠENJA:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

69


8.

9.

10.

70


GRAĐEVINARSTVO; SAOBRAĆAJ; GEODEZIJA I GEOMATIKA
1.

jun 2011. godine

2.

3. 4. 5.

6.

7.

8. 9.

10.

71


REŠENJA:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

72


7.

8.

9.

10.

73

MATEMATIKA za mašinstvo, industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment, grafičko inženjerstvo i dizajn, inženjerstvo zaštite životne sredine
jul 2001. godine

1.

2 −3 a) Izračunati 2 3

⎛ 2 −2 ⎞ ⋅⎜ ⎜ 3 ⎟ : 2; ⎟ ⎝ ⎠ 27 ⎞ a 2 + 3a + 9 ⎛ b) Uprostiti izraz ⎜ a − 2 ⎟ : , a ≠ 0. a ⎠ a2 ⎝

−2

2 boda) (2 boda) (6 bodova)

2. 3.

Rešiti nejednačinu

(x + 2)2 − (x + 1)2
x 2 − 3x + 2

≥ 0.

Cena jednog proizvoda uvećana je za 20% , a potom je snižena za 20% . Za koliko procenata se krajnja cena razlikuje od prvobitne? (4 boda) a) Izračunati

4.

cos 75 0 ; sin 45 0

(4 boda)

b) Rešiti jednačinu 2 ⋅ sin ⎜ 2 x + 5.

⎛ ⎝

π⎞

⎟ = 1. 4⎠

(6 bodova) (4 boda) (4 boda)

Rešiti jednačine a) 25 x − 4 ⋅ 5 x − 5 = 0 b) log 6 ( x + 1) + log 6 (2 x + 1) = 1.

REŠENJA:
1.

2 −3 ⎛ 2 − 2 ⎞ ⎟ : 2 =1 ⋅⎜ 32 ⎜ 3 ⎟ ⎝ ⎠ 2 27 ⎞ a + 3a + 9 a 3 − 33 a2 ⎛ b) ⎜ a − 2 ⎟ : = ⋅ 2 =a−3 2 2 a ⎠ a a a + 3a + 9 ⎝
a)

−2

2.
3. 4.

5.

a) Iz 25 x − 4 ⋅ 5 x − 5 = 0 , sledi da je (5 x ) − 4 ⋅ 5 x − 5 = 0 , tj. da je rešenje date jednačine x = 1 ; 1 b) Data jednačina je definisana za x > − . Iz log 6 (x + 1) + log 6 (2 x + 1) = 1 sledi da je 2 log 6 (x + 1) ⋅ (2 x + 1) = 1 , tj. (x + 1) + (2 x + 1) = 6 . Zbog oblasti definisanosti rešenje date jednačine je samo realan broj x = 1 .
2

⎡ 3 ⎞ x ∈ ⎢− ,1⎟ ∪ (2, ∞ ) ⎣ 1 ⎠ Neka je početna cena x dinara. Po uslovu zadatka, konačna cena je x ⋅ 1.2 ⋅ 0.8 = 0.96 x dinara. Dakle, cena je smanjena za 4% cos 75 0 cos 30 0 + 45 0 3 −1 = = 0 0 2 sin 45 sin 45 π⎞ π⎞ 1 ⎛ ⎛ te je skup rešenja date jednačine Iz 2 ⋅ sin ⎜ 2 x + ⎟ = 1 sledi da je 2 ⋅ sin ⎜ 2 x + ⎟ = 4⎠ 4⎠ 2 ⎝ ⎝ ⎧ π ⎫ ⎧π ⎫ + k 1π : k 1 ∈ Z ⎬ ∪ ⎨ + k 2 π : k 2 ∈ Z ⎬ . ⎨− 12 4 ⎩ ⎭ ⎩ ⎭

(

)

74


MATEMATIKA
1. a) Izračunati


(2 boda)

septembar 2001. godine
2 27 − 48 3

b) Uprostiti izraz

⎛ a 2 + 1 a ⎞ ⎛ 2 + 4a ⎞ ⎜ ⎜ 3a − 1 − 3 ⎟ ⋅ ⎜ a + 3 − 1⎟, ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ 2x + 1 2. Rešiti nejednačinu ≤0 x−2

⎧1 ⎫ a ∉ ⎨ ,−3⎬ . ⎩3 ⎭

(2 boda) (2 boda)

3. Cena jedne košulje je 500 dinara. Posle poskupljenja košulje za 5% došlo je do pojeftinjenja za 10%. Kolika je nova cena košulje? (4 boda) 4. Izračunati a)

sin α + cos α 2 sin α − 4 cos α
2

ako je tgα =

1 ; 2

b) sin

81π 4

(4 boda)

5. Rešiti jednačine a) 2 x
−5 x + 9

=8 ;

b) log 6 x + log 6 ( x − 3) = log 6 4

(4 boda)

REŠENJA:
1) a)
2 27 − 48 3

=

2 ⋅3 3 − 4 3 3

=

2 3 3

=2

b) ⎜ ⎜ 2)

⎛ a 2 + 1 a ⎞ ⎛ 2 + 4a ⎞ 3a 2 + 3 − 3a 2 + a 2 + 4a − a − 3 3 + a 3a − 1 1 = ⋅ = ⋅ − ⎟⋅⎜ ⎟ a + 3 − 1⎟ = 3(3a − 1) 3(3a − 1) a + 3 3 a+3 ⎠ ⎝ 3a − 1 3 ⎠ ⎝

2x + 1 ⎡ 1 ⎞ ≤ 0 ⇔ x ∈ ⎢ − ,2 ⎟ . x−2 ⎣ 2 ⎠ 3) 1: 500 din 2: 500 + 3: 525 −

5 ⋅ 500 = 525 din 100

10 ⋅ 525 = 472.5 din 100

1 +1 tgα + 1 sin α + cos α 1 4) a) = 2 =− . = 1 2 sin α − 4 cos α 2tgα − 4 2 2 −4 2 81π 2 π ⎛π ⎞ = sin ⎜ + 20π ⎟ = sin = . b) sin
4 ⎝4 ⎠ 4 2 5) a) 2
x 2 −5 x + 9
2

=8
= 23

b)

log 6 x + log 6 ( x − 3) = log 6 4
x (x − 3) = 4

2x
2 2

−5 x + 9

log 6 x(x − 3) = log 6 4

x − 5x + 9 = 3 x − 5x + 6 = 0 5 ± 25 − 24 5 ± 1 = 2 2 x ∈ {2,3} x1 / 2 =

x 2 − 3x − 4 = 0 3 ± 9 + 16 3 ± 5 = 2 2 x = 4, x = −1 x1 / 2 = Zbog definisanosti log. funkcije rešenje je samo x=4
75


MATEMATIKA
1.

jul 2002.godine

2. 3. 4. 5.

a2 + b2 −a 3 a + b3 b Uprostiti izraz : 2 , ab ≠ 0, a ≠ ±b . 1 1 a − b2 − b a 3x + 2 Rešiti nejednačinu ≤ 1. 4x − 4 9 sin α − 3 cos α Ako je = 2 odrediti tgα i ugao α . 2 sin α + cos α
Rešiti jednačinu log 3 x + log x 3 4 + 5 = 0 .

(6 bodova)

(6 bodova) (6 bodova) (6 bodova)

Knjiga je prvo pojeftinila za 25% , a zatim je poskupela za 30% . Da li je sada knjiga jeftinija ili skuplja od prvobitne cene i za koliko procenata? (6 bodova)

REŠENJA:
1. Izraz je definisan za ab ≠ 0 i a 2 ≠ b 2 .

a 2 + b2 a 2 + b2 −a 3 3 −a 2 2 a +b a −b a (a 2 + b 2 − ab) (a − b)(a + b) b b : 2 2 = ⋅ 3 3 = ⋅ = a. 1 1 1 1 a −b a +b a−b (a + b)(a 2 + b 2 − ab) − − b a b a
2. Data nejednačina je definisana za x ≠ 1 .

3x + 2 3x + 2 6−x ≤1⇔ −1≤ 0 ⇔ ≤ 0 ⇒ x ∈ (−∞,1) ∪ [6, ∞ ) . 4x − 4 4x − 4 4x − 4

3.

2 sin 2 x + cos x − 1 = 0 ⇔ 2(1 − cos 2 x) + cos x − 1 = 0 ⇔ 2 cos 2 x − cos x − 1 = 0 , smena 1 t = cos x, 2t 2 − l − 1 = 0 ⇒ l1 = 1, l 2 = − ⋅ l1 = 1 ⇒ cos x = 1 ⇒ x = 2kπ , k ∈ Z , 2 1 1 2π t = − ⇒ cos x = − ⇒ x = + 2kπ . 2 2 3
Data jednačina je definisana za x > 0 i x ≠ 1 .
2 log 3 x + log x 3 4 = 5 = 0 ⇔ log 3 x + 5 log 3 x + 4 = 0 . Ako stavimo log 3 x = t dobijamo

4.

kvadratnu jednačinu t 2 + 5t + 4 = 0 sa rešenjima

1 1 ⎧ 1 1⎫ t1 = −1, t 2 0 − 4. log 3 x = −1 ⇒ x = ; log 3 x = −4 ⇒ x = . Skup rešenja je ⎨ , ⎬ . 3 81 ⎩ 81 3 ⎭
5. Neka je početna cena x dinara. Po uslovu zadatka, konačna cena je x ⋅ 0,75 ⋅ 1,3 = 0,975 x dinara. Dakle, knjiga je jeftinija za 2,5%.

76


MATEMATIKA
1.
2 x Izračunati (4 ⋅ ( ) − 2 ) 3 ⋅ x 16 ⎛ x3 :⎜ ⎜ 4 ⎝ ⎞ ⎟ , x >0. ⎟ ⎠
2

septembar 2002
(6 bodova)

2. 3. 4. 5.

Naći m(m ≠ 0 ) . za koje je jedan koren (nula) jednačine x 2 − 4mx + m 3 = 0 . Rešiti jednačinu 2 sin 2 x + cos x − 1 = 0 . Rešiti jednačinu 9 x + 3 x − 2 = 0 .

(6 bodova) (6 bodova) (6 bodova)

Koliko ljudi živi u gradu u kome je godišnji priraštaj stanovnika 3,5%, odnosno 1330 stanovnika. (6 bodova)

REŠENJA:
1. Za x>0 2 x ⎛ x3 (4 ⋅ ( ) − 2 ) 3 ⋅ :⎜ x 16 ⎜ 4 ⎝ 2. Neka je ⎞ ⎛ x2 ⎞ x 16 x 16 ⎟ = ⎜4 ⋅ ⎟ ⋅ ⋅ 6 = x6 ⋅ ⋅ =4 x . ⎟ ⎜ ⎟ 4 ⎠ 4 x 4 x6 ⎠ ⎝
2 3

2 x1 ⋅ x 2 = 3 x 2 = m 3 . Iz prve jednačine dobijamo da je x 2 = m i uvrštavajući u drugu jednačinu dobijamo 3m 2 = m 3 . Kako je m ≠ 0

x1 = 3x 2 . Tada je x1 + x 2 = 4 x 2 = 4m,

dobijamo da je m=3. 3.

2 sin 2 x + cos x − 1 = 0 ⇔ 2(1 − cos 2 x) + cos x − 1 = 0 ⇔ 2 cos 2 x − cos x − 1 = 0, smena 1 t = cos x, 2t 2 − t − 1 = 0 ⇒ 0 ⇒ t1 = 1, t 2 = − ⋅ t1 = 1 ⇒ cos x = 1 ⇒ x = 2kπ , k ∈ Z , 2 1 1 2π 4π + 2k1π ∨ x = + 2k2π , k1 , k2 ∈ Z. t2 = − ⇒ cos x = − ⇒ x = 2 2 3 3

4.

+ 3 x − 2 = 0. Uveđenjem smene t = 3 x i dobije se kvadratna jednačina t 2 + t − 2 = 0 čija su rešenja t1 = −2 i t 2 = 1. Rešenje t1 = −2 odbacujemo, pa ostaje 3 x = 1 ⇔ x = 0 .
G= P ⋅ 100 1330 ⋅ 100 = = 38000. p 3,5

9 x + 3x − 2 = 0 ⇔ 3x

( )

2

5.

77


MATEMATIKA
1. 2. Rešiti nejednačinu a)


(6 bodova)

jul 2003. godine

x2 + x −1 x−3

≤ x.

Rešiti jednačinu log 2 x = log 2 x 6 − 8 ; 2

(4 boda) (2 boda)

b) 3.

Rešiti nejednačinu ⎜ ⎟

⎛1⎞ ⎝3⎠

3− 6 x

> 9.

Rešiti sistem jednačina

2sin x + cos y = 1 2 2 16sin x + cos y = 4.
4.

(6 bodova)

5.

A(3,2,−1), B(−1,2,2) i C (7,0,1) su redom tri uzastopna temena paralelograma. Odrediti koordinate četvrtog temena D paralelograma, koordinate tačke S preseka njegovih dijagonala i dužinu stranice AB . ( 6 bodova) a) Biciklista pređe 10% razdaljine od mesta A do mesta B za 12 sati krećući se brzinom 25km / h . Za koliko bi vremena biciklista prešao 30% razdaljine od mesta A do mesta B ako bi se kretao brzinom 20km / h ? (3 boda)
b) Petru, Aci i Marku je za urađeni posao isplaćeno 24420 dinara. Koliko novca će dobiti svaki od njih ako je Aca radio 11 dana po 6 časova na dan, Petar je radio 8 dana po 9 ćasova na dan a Marko je radio 21 dan po 4 časa na dan (vrednost rada po času je svakog od njih je ista)? (3 boda)

REŠENJA:
1. Data nejednačina je definisana za x ≠ 3

x2 + x −1 4x − 1 −x≤0⇔ ≤ 0 ⇒ x ∈ [1,3 ) . x−3 x−3 x−3 x2 + x −1 x2 − x +1 2x + 1 ⎡ 1 ⎞ ≤x⇔ −x≤0⇔ ≤ 0 ⇒ x ∈ ⎢− ,1 ⎟ . Za x < 1 važi x−3 x−3 x−3 ⎣ 2 ⎠ 1 ⎞ ⎡ Dakle, skup rešenja polazne jednačine je skup ⎢ − ,3 ⎟ . ⎣ 2 ⎠
Za x ≥ 1 važi

x2 + x −1

≤x⇔

2.

a) log 2 x = log 2 x 6 − 8 ⇔ log 2 x − 6 log 2 x + 8 = 0 . Uzimajući da je 2 2
sledi da je x = 4 , a iz log 2 x = 4 sledi da je x = 16 . Dakle, skup rešenja date jednačine je {4,16} . ⎛1⎞ b) ⎜ ⎟ ⎝3⎠
3− 6 x

log 2 x = t dobija se kvadratna jednačina t 2 − 6t + 8 = 0 sa rešenjima t1 = 2; t 2 = 4. Iz log 2 x = 2
> 9 ⇔ 3 6 x −3 > 3 2 ⇔ 6 x − 3 > 2 ⇒ x >

3.

2 sin x + cos y = 1 16 sin
2

sin x + cos y = 0 2(sin 2 x + cos 2 y ) = 1

5 . 6 sin x = − cos y

x + cos y

2

=4

cos 2 y =

π π ⎧ ⎫ ⎧ ⎫ 1 1 x ∈ ⎨(−1) k + kπ : k ∈ Z ⎬ x ∈ ⎨(−1) k +1 + kπ : k ∈ Z ⎬ sin x = 6 6 ⎩ ⎩ ⎭ ⎭ 2 ∨ 2 ⇔ ⇔ ∨ . 1 1 ⎧ π ⎧ 2π ⎫ ⎫ cos y = − cos y = y ∈ ⎨± + 2lπ : l ∈ Z ⎬ y ∈ ⎨± + 2lπ : l ∈ Z ⎬ 2 2 ⎩ 3 ⎩ 3 ⎭ ⎭
sin x = −
78

1 4


4. Obeležimo sa
→ →

četvrto teme paralelograma. Iz sledi D ( x, y , z ) BA = CD (−4,0,3) = (7 − x,− y,1 − z ) odakle je −4 = 7 − x; 0 = − y; 3 = 1 − z odnosno x = 11; y = 0; z = −2. Dakle, četvrto teme paralelograma je D(11,0,−2) . → → 1 → Kako je OS = OA+ AC = (3,2,−1) + ( 2,−1,1) = (5,1,0) , to je presek dijagonala tačka S (5,1,0) . 2

AB = (3 + 1) 2 + (2 − 2) 2 + (−1 − 2) 2 = 5 .
5. a) Neka je s razdaljina između mesta A i B. Kako je 10% s = 25 ⋅ 12 = 300km to je s = 3000km , odakle je 30% s = 900 km. Ako je t vreme za koje biciklista pređe 30% s krećući se brzinom

v = 20km / h , nalazi se da je t =
b)

s 900 = = 45h . v 20

Kako je Aca radio 66 sati, Petar 72 sata a Marko 84 sati to je ukupan broj utrošenih sati 222.

Vrednost jednog sata je

24420 = 110 dinara. Dakle, Aca je dobio 66 ⋅110 = 7260 dinara, Petar je 222 dobio 72 ⋅110 = 7920 dinara a Marko 84 ⋅ 110 = 9240 dinara.

MATEMATIKA
1. 2. Rešiti nejednačinu a) b)

jul 2004. godine

x+3 + x ≥ 1. x+2
(6 bodova)

Rešiti jednačinu log 2 x + 2 log x 2 = 3; Rešiti nejednačinu

2 2 x −1 ⋅ 4 x + 1 = 64 . 8 x −1
(3 boda)
2 2

3.

Rešiti jednačinu 2 + sin x = cos x + 3 sin x . (3 boda)

4.

⎞ ⎛ x + y ⎟ je 46. Zbir prva tri binomna koeficijenta u razvoju binoma ⎜ ⎜ y ⎝ ⎟ ⎠
Odrediti član koji ne sadrži y. (6 bodova) a) U jednoj prodavnici artiklu od 12250 dinara cena je snižena za 40%. U drugoj prodavnici istom artiklu (sa istom cenom) cena je prvo snižena za 36%, a zatim je nova cena snižena za 4%. Za koliko se razlikuju cene artikla u ovim prodavnicama? (4 boda) b) Za 14 kilograma kajsija plaćeno je 980 dinara. Koliko kilograma kajsija se može kupiti za 4340 dinara? (2 boda)

n

5.

79


REŠENJA:
1. Data nejednačina je definisana za x ≠ −2 . Za x ≥ −3 važi

x+3 + x x+2

≥1⇔

x +1 ≥ 0 ⇔ x ∈ [− 3,−2) ∪ [− 1, ∞ ) ; x+2 x+3 + x − x −3+ x −3 x+5 Za x < −3 važi ≥ 0 ⇔ x ∈ [− 5,−3) ; ≥1⇔ ≥1⇔ −1 ≥ 0 ⇔ − x+2 x+2 x+2 x+2 Dakle, skup rešenja polazne jednačine je skup [ −5, −2 ) ∪ [ −1, ∞ ) . 2. a) Data jednačina je definisana za x ∈ (0,1) ∪ (1, ∞ ) .

x +3+ x 2x + 3 −1 ≥ 0 ⇔ ≥1⇔ x+2 x+2

log 2 x + 2 log x 2 = 3 ⇔ log 2 x + 2

1 = 3 ⇔ log 2 x − 3 log 2 x + 2 = 0 . 2 log 2 x

Uzimajući

da

je log 2 x = t dobija se kvadratna jednačina t 2 − 3t + 2 = 0 sa rešenjima t 1 = 2; t 2 = 1. Iz log 2 x = 2 sledi da je x = 4 , a iz log 2 x = 1 sledi da je x = 2 . Dakle, skup rešenja date jednačine je {1, 2} . b) 3.

2 2 x −1 ⋅ 4 x +1 2 2 x −1 ⋅ 2 2 x + 2 = 64 ⇔ = 2 6 ⇔ x + 4 = 6 ⇔ x = 2. 3 x −3 x −1 8 2

2 + sin 2 x = cos 2 x + 3 sin ⇔ 2 sin 2 x − 3 sin x + 1 = 0. . Uzimajući da je sin x = t dobija se 1 kvadratna jednačina 2t 2 − 3t + 1 = 0 sa rešenjima t1 = 1, t 2 = . Iz sin x = 1 sledi da je 2 1 π ⎧π ⎫ ⎧ 5π ⎫ x = + 2kπ , k ∈ Z , a iz sin x = sledi da x ∈ ⎨ + 2lπ : l ∈ Z ⎬ ∪ ⎨ + 2mπ : m ∈ Z ⎬ . 2 2 ⎩6 ⎭ ⎩6 ⎭
Dakle, skup rešenja date jednačine je

⎫ ⎧ 5π ⎧π ⎫ ⎧π ⎫ ⎨ + 2kπ : k ∈ Z ⎬ ∪ . ⎨ + 2lπ : l ∈ Z ⎬ ∪ ⎨ + 2mπ : m ∈ Z ⎬ . ⎭ ⎩6 ⎩2 ⎭ ⎩6 ⎭

4.

Iz uslova da je zbir prva tri binomna koeficijenta 46 sledi da je ⎛n⎞ ⎛ n⎞ ⎛ n⎞ n(n − 1) ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ = 46 ⇔ 1 + n + = 46 ⇒ n = 9. Kako je ⎜ 0⎟ ⎜1⎟ ⎜ 2⎟ 2 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
3k 9 9 ⎛ x ⎞ 9− 9 ⎛ 9 ⎞⎛ x ⎞ 9 − k ⎜ ⎟ y = ∑ ⎛ ⎞x k y 2 to član koji ne sadrži y dobija se iz uslova ⎜ ⎟ + y ⎟ = ∑ ⎜ ⎟⎜ ⎜ ⎟⎜ ⎜ ⎟ ⎜ y ⎟ y⎟ k =0 ⎝ k ⎠ k = 0 ⎝ k ⎠⎝ ⎝ ⎠ ⎠ ⎛9⎞ 3k da je 9 − = 0 ⇔ k = 6 . Dakle, član koji ne sadrži y je ⎜ ⎟ x 6 = 84 x 6 . ⎜ 6⎟ 2 ⎝ ⎠ a) Ako sa x označimo novu cenu u prvoj prodavnici to je x = 0, 6 ⋅12250 = 7350 dinara. Ako sa y označimo novu cenu u drugoj prodavnici to je y = 0,64 ⋅ 0,96 ⋅ 12250 = 7562,40 dinara. Nove cene u ove dve prodvnice se razlikuju za 7562,40 − 7350 = 176,40 dinara. b) Ako sa x označimo količinu kajsija (u kilogramima) koja se može kupiti za 4340 dinara, to se iz proporcije 14 : 980 = x : 4340 dobija da je x=62 kilograma. 9 k

5.

80


MATEMATIKA
1.

jul 2005. godine

Rešiti nejednačinu x 2 + x − 12 ≥ 0. x +2
a) Rešiti jednačinu

(6 bodova)

2.

1 log x 3 + log 3 x = log x 3 + log 3 x + , x > 0 ∧ x ≠ 1. 2
x +1

(3 boda)

b) Rešiti nejednačinu 3. 4.

2 x −1 < 8 .

(3 boda) (6 bodova)

Rešiti jednačinu cos 2 x − cos x + 1 = 0 . Data su tačke A(2, −3, 4), B (1, 2, −1) i S (2, 0, 0) a) Izračunati dužinu duži AB. b) Odrediti tačke C i D tako da su tačke A, B, C i D temena paralelograma čiji je prosek dijagonala S.

(2 boda) (4 boda)

5.

a) Košulja je koštala 1500 dinara, a zatim je poskupila za 25 %. Za koliko procenata bi trebalo sniziti novu cenu košulje da bi ona opet iznosila 1500 dinara? (3 boda) b) Ako 8 radnika mogu da završe jedan posao za 5 dana radeći po 6 sati dnevno, koliko je radnika potrebno angažovati da bi se isti posao uradio za 4 dana radeći po 5 sati dnevno? (4 boda)

REŠENJA:
1.

( x − 3)( x + 4 ) ≥ 0 ⇔ ⎛ x < 0 ∧ (x − 3) ⋅ ( x + 4) ≥ 0 ⎞ ∨ x 2 + x − 12 ≥0⇔ ⎜ ⎟ −x + 2 x +2 x +2 ⎝ ⎠ ⎛ ⎞ ( x − 3)( x + 4 ) ≥ 0 ∨⎜x ≥ 0 ∧ ⎟ x+2 ⎝ ⎠
x∈ x−3 x+4 −x + 2 (x−3)(x+4) x+2 (−1, −4) − − + + {−4} − 0 + 0 (−4, 0) − + + − x∈ x−3 x+4 x+2 (x−3)(x+4) x+2 [0,3) − + + − {3} 0 + + 0 (3, - ∞) + + + +

Prema tome
2. a)

x 2 + x − 12 ≥ 0 ⇔ x ∈ (− ∞,−4] ∪ [3, ∞ ). x +2
3 + log 3 x + 1 1 2 1 1 ⇔ + log 3 x = + log 3 x + ⇔ log 3 x log 3 x 2 2 2

log x 3 + log 3 x = log

x

1 2 ⇔ (log 3 x ) − log 3 x − 2 = 0 ⇔ log 3 x = −1 ∨ log 3 x = 2 ⇔ x = ∨ x = 9 3
x +1 x +1

b) 2 x −1 < 8 ⇔ 2 x −1 < 2 3 ⇔

x +1 4 − 2x <3⇔ < 0 ⇔ x ∈ (− ∞,1) ∪ (2, ∞ ). x −1 x −1
81


3.

cos 2 x − cos x + 1 = 0 ⇔ cos 2 x − sin 2 x − cos x + 1 = 0 ⇔ cos 2 x − 1 + cos 2 x − cos x + 1 = 0 ⇔ 1 ⇔ 2 cos 2 x − cos x = 0 ⇔ cos x ( 2 cos x − 1) = 0 ⇔ cos x = 0 ∨ cos x = ⇔ 2 π π ⇔ x = + kπ ∨ x = ± + 2 kπ , k ∈ Z. 2 3

4.

a) b)

AB =

(2 − 1)2 + (− 3 − 2)2 + (4 − (− 1))2

= 51 .

u uur uu r r rcr = 2rs − ruu = ( 4, 0, 0 ) - ( 2, −3, 4 ) = ( 2,3, −4 ) A uu uur r rD = 2rs − rB = ( 4, 0, 0 ) - (1, 2, −1) = ( 3, −2,1) .

5.

a) Kako je 1.25 ⋅ 1500 ⋅ x = 1500 odnosno x = pojeftini za 20%

1 = 0.80. Sledi da bi košulja trebalo da 1.25

b) Osam radnika završi posao za 30 sati. Isti posao uradi x radnika za 20 sati. Iz obrnute proporcije sledi 8:x=20:30, odnosno x =

8 ⋅ 30 = 12 radnika. 20

MATEMATIKA
1. Odrediti oblast definisanosti funkcije:
f (x ) = x +3+ x x+2 −1 .

jul 2006. godina

(6 bodova)

2.

a) Rešiti jednačinu

log 2 x 2 − 1 + log 1 ( x + 1) − log 3 2 ( x − 1) = 2, x > 1
2

(

)

(4 boda)

b) Rešiti nejednačinu: 3. 4.

3x > 2 x −1 + 2 x

(2 boda) (6 bodova)

Rešiti jednačinu: 2tgx sin 2 x = tgx U razvijenom obliku stepena binoma

1 ⎞ ⎛ ⎜ 4x − ⎟ , 2x ⎠ ⎝
5.

n

x > 0, x ∈ R,

(4 boda) Binomni koeficijent trećeg člana je 105. Odredi koeficijent uz x −3 . a) Benzin je poskupeo za 1,6%, tj. za 1,3 dinara po litru. Kolika je nova cena benzina? (3 boda) b) Sa postojećim brojem mašina posao može da završi za 3 dana. Sa 3 mašine više posao bi se završio za 2 dana. Pod pretpostavkom da su sve mašine iste, koliko bi dana bilo potrebno jednoj mašini da završi taj posao? (3 boda)

82


REŠENJA:
1. Oblast definisanosti funkcije odredićemo rešavanjem nejednačine

x +3+ x x+2

− 1 ≥ 0. Za x ≠ −2

x +3+ x x+2
a)

−1 ≥ 0 ⇔

x +1 x+2

≥0⇔ x+2>0

jer је x + 1 > 0 za svako x ∈ R . Oblast definisanost funkcije je D ( f ) = ( −2, +∞ ) . 2.
log 2 x 2 − 1 + log 1 ( x + 1) − log 3 2 ( x − 1) = 2 ⇔ log 2 x2 − 1 − log 2 x + 1 − log 2 x − 1 = 2 ⇔ log 2

(

)

(

)

(

)

(

)

3

(x
3 2

2

−1

)

2

( x + 1)( x − 1)

3

= log 2 4 ⇒

1

( x − 1)

2

= 4 ⇔ x −1 = ±

1 2

3 1 Kako x = ∈ (1, +∞ ) , dok x = ∉ (1, +∞ ) , 2 2

to je x = , jedinstveno rešenje polazne jednačine. b) 3 > 2
x
2 −1

1 3 ⎛3⎞ ⎛3⎞ + 2 ⇔ ⎜ ⎟ > +1 ⇔ ⎜ ⎟ > ⇔ x > 1 2 2 ⎝2⎠ ⎝2⎠
x

x

x

3.

2tgx sin 2 x = tgx ⇔ tgx 2 sin 2 x − 1 = 0 ⇔ tgx cos 2 x = 0 ⇔ ( thx = 0 ∨ cos 2 x = 0 ) ⇔ x = k1π ∨ x =

π

4

+ k2

π

(

)

2

k1 , k 2 ∈ Z.

4.

( ) = 105 ⇔ n ( n2−1) = 105 ⇔ n − n − 210 = 0 ⇔ ( n − n − 210 = 0 ⇔ ( n = 15 ∨ n = −14))
n 2 2 2

. Како је n ∈ N то је traženi eksponent n = 15. k + 1 − vi član u razvoju stepena binoma je:

()
15 k

( 4x)

15 − k

( −1) ( 2 x )
k

k − = 15 2 k

()

( −1)

k

415− k 2 2 x

k

15 − k −

k 2

Izjednačavanjem x

15 − k −

k 2

= x − 3 , dobijamo k=12, odnosno traženi koeficijent je
k

15 − k − 15! 3 − 6 2 = x − 3 , kada je k=3) 4 2 = 455 . (Isti rezultat dobijamo ako posmatramo x 12!3!

5.

a)

Neka je stara cena benzina x. Kako je 1,6% stare cene iznosi 1,3 dinara po litru, to je

b)

1.3 ⋅ 100 = 81.2 dinara. Posle poskupljenja, nova cena litra benzina je 82,8. 1.6 1 Neka je na početku bilo x mašina. Za jedan dan ovih x mašina uradi posla. Međutim, 3 1 x+3 mašine za jedan dan završe posla. Dakle, dodatne 3 mašine za jedan dan obave 2 1 1 1 − = posla. Odavde sledi da će jedna mašina posao završiti za 18 dana. 2 3 6 x=

83


MATEMATIKA
1. Odrediti oblast definisanosti (domen) funkcije:

jul 2007. godine

2.

x2 − 5x + 6 (6 bodova) . x +1 U funkciji f ( x) = ax 2 + bx − 7 odrediti nepoznate koeficijente a i b , ako je f (1) = −9 i f (−2) = 15 . (6 bodova)
Rešiti jednačine: a) 9 ⋅ 2 x = 3x +1 + 3x . b) log 3 x − 1 , x ≠ 1 . Rešiti trigonometrijsku jednačinu 2sin 2 x + 3cos x = 0 . (6 bodova)

3.

(6 bodova)

4. 5.

a) U dve prodavnice cena košulje je 12250 dinara. U prvoj prodavnici cena je snižena za 40% , a u drugoj prodavnici sena je prvo snižena za 36% , a zatim za još 4% . Za koliko se
razlikuju cene košulja u ovim prodavnicama nakon svih pojeftinjenja? b) Odrediti broj čiji je 12% jednako 4, 2% broja

3 + 4, 2 : 0,1 . 7 (1: 0,3 − ) ⋅ 0,125 3
(6 bodova)

REŠENJA:
1. Funkcija je definisana za

( x − 2)( x − 3) ≥ 0 , tako da je oblast definisanosti D = ( −1, 2] ∪ [3, ∞ ) . x +1
2.

x2 − 5x + 6 ≥ 0 i x ≠ −1 . Iz x 2 − 5 x + 6 = ( x − 2)( x − 3) dobija se x +1

Iz f (1) = a + b − 7 i f (−2) = 4a − 2b − 7 = 15 dobija se sistem linearnih jednačina a + b = −2 ∧ 4a − 2b = 22 , čije je rešenje (a, b) = (3, −5) .

3.a

9⋅2 = 3
x

x +1

4 ⎛2⎞ ⎛2⎞ ⎛2⎞ + 3 ⇔ 9 ⋅ 2 = 3 ( 3 + 1) ⇔ 9 ⋅ 2 = 4 ⋅ 3 ⇔ ⎜ ⎟ = ⇔ ⎜ ⎟ = ⎜ ⎟ ⇔ x = 2. 9 ⎝3⎠ ⎝3⎠ ⎝3⎠
x x x x x

x

x

2

3.b 4.

log 3 x − 1 = 1 ⇔ log 3 x − 1 = log 3 3 ⇔ x − 1 = 3 ⇔ x − 1 = ±3 ⇔ x = 4 ∨ x = −2 .
2sin 2 x + 3cos x = 0 ⇔ 2 1 − cos 2 x + 3cos x = 0 ⇔ 2 − 2 cos 2 x + 3cos x = 0 ⇔ 2 cos 2 x − 3cos x − 2 = 0

(

)

Uvođenjem smene t = cos x dobija se kvadratna jednačina 2t 2 − 3t − 2 = 0 čija su rešenja t = 2 i

1 1 t = − . Kako je −1 ≤ cos x ≤ 1 , jednačina cos x = 2 nema rešenja, pa se iz cos x = − dobija 2 2 2π x=± + 2 kπ , k ∈ Z . 3

84


5.a

Označimo sa C1 cenu košulje u prvoj prodavnici nakon pojeftinjenja , i sa C2 cenu košulje u drugoj prodavnici nakon oba pojeftinjenja. Iz uslova zadatka sledi

C1 = 0, 6 ⋅12250 = 7350 i C2 = 0,96 ⋅ 0, 64 ⋅12250 = 0,96 ⋅ 7840 = 7526, 4 .
Razlika u ceni košulja je C2 − C1 = 7526, 4 − 7350 = 176, 4 dinara (tj. u drugoj prodavnici košulja je skuplja za 176,4 dinara). 5.b Označimo sa x traženi broj. Na osnovu uslova zadatka dobija se

0,12 x = 0, 42

3 + 4, 2 : 0,1 15,12 ⇔ 0,12 x = 0, 042 ⋅ 360 ⇔ 0,12 x = 15,12 ⇔ x = = 126. 7 0,12 (1: 0,3 − ) ⋅ 0,125 3

85


MATEMATIKA
1.

jul 2008. godine

2.

3. 4.

5.

Svaki zadatak nosi 6 bodova.

REŠENJA:
1.

2.

3.

86


4.

5.

87


MATEMATIKA
1. 2. 3. 4.

jul 2009. godine

5.

Svaki zadatak nosi 6 bodova.

REŠENJA:
1.

2.

3.

4.

5.

88

MAŠINSTVO; INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽENJERSKI MENADŽMENT; INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE NA RADU ; GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN jul 2010. godine
1.

2.

3.

4.

5.

REŠENJE:
1.

2.

3.

89

4.

5.

90

MAŠINSTVO; INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽENJERSKI MENADŽMENT; INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE NA RADU ; GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN jun 2011. godine
1.

2. 3.

4.

5.

REŠENJE:
1. a)

b)

91


2.

3.

a)

b)

4.

5.

92


MATEMATIKA OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE
1. 2. 3.

jun 2011. godine

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10.

REŠENJA:
1.

2.

3.

a)

b)

93


4.

5. 6.

7.

8.

9.

10.

94


MAŠINSTVO PROVERA SKLONOSTI

jul 2001. godine
Pred Vama je zadatak kojim ispitujemo spremnost za ovladavanjem materijom i sklonost ka studijima mašinstva. Razmislite i odlučite se za jedan od ponuđenih odgovora zaokruživanjem. bodovanje 1. Moje znanje iz oblasti mašinstva: površno je i treba mnogo da učim 3 nedovoljno je ali se može naučiti uz malo truda 0 već sada imam dovoljno znanja da se mogu snaći u rešavanju problema 0 2. Moderna proizvodnja se ne može zamisliti bez upravljanja sa kompjuterom: da 3 može 0 ne 0 3. Kada vidim neki lep automobil pomislim kako je konstruisan: uvek 3 ponekad 0 nikad 0 4. Kada završim fakultet moj posao će biti: da rešavam interesantne probleme gde se traži kreativnost 3 da radim ono što mi se postavi kao zadatak 0 biće interesantnih ali i dosadnih poslova 0 5. Kompjuter je neophodan svakom inženjeru za uspešan rad: da 3 možda 0 ne 0 6. Učenje novih stvari: po pravilu me privlači 3 privlači me samo ako mislim da će mi koristiti 0 učim samo ono što moram 0 7. Sadržaji koji zahtevaju više razmišljanja privlače me: uvek 3 ponekad 0 nikad 0 8. Da bi se napravila oprema za izradu čipova (za kompjutere) potrebno je: da elektroničari konstruišu mašinu 0 da mašinu konstruišu mašinski inženjeri 0 da se timskim radom dođe do optimalne konstrukcije mašine 3 9. Šta mislite da li u preduzeću JAT koje se bavi avio prevozom treba da rade mašinski inženjeri: ne 0 da, jer se redovnim kontrolama i popravkama letelica obezbeđuje bezbednost putnika 3 10. Šta mislite o perspektivi zapošljavanja mašinskih inženjera u budućnosti: trebaće ih sve manje jer se sve više poslova automatizovalo 0 trebaće ih sve više jer se stalno razvijaju i usavršavaju mašine koje neko treba da konstruiše i izradi 3 ne znam 0
95


MAŠINSTVO PROVERA SKLONOSTI

septembar 2001. godine Pred Vama je zadatak kojim ispitujemo spremnost za ovladavanjem materijom i sklonost ka studijima mašinstva. Razmislite i odlučite se za jedan od ponuđenih odgovora zaokruživanjem. 1. bodovanje Komuniciranje preko interneta je veoma korisno za sticanje novih znanja i informacija: da 3 možda 0 ne 0 Zainteresovan sam da naučim da crtam pomoću kompjutera: da veoma 3 samo ako je to neophodno 0 ne 0 Moderan inženjer treba da poznaje bar neki svetski jezik da jer tako može lakše komunicirati 3 nije bitno za rad u oblasti mašinstva 0 možda, ali mi jezici ne leže i ne želim da ih učim 0 Kada vidim neki lep automobil pomislim kako je konstruisan: uvek 3 ponekad 0 nikad 0 Nova saznanja lakše prihvatam ako mi se što više objasni na primerima: uvek 3 ponekad 0 nije bitno 0 Učenje novih stvari: po pravilu me privlači 3 privlači me samo ako mislim da će mi koristiti 0 učim samo ako moram 0 Da bi se napravio vrhunski motor za trke: potrebna je vrhunska konstrukcija 0 potrebno je korišćenje najsavremenijih i najboljih materijala 0 potrebna je vrhunska tehnologija izrade 0 sve zajedno, odnosno timski rad različitih stručnjaka 3 Da bi se napravila oprema za izradu čipova (za kompjutere) potrebno je: da elektroničari konstrušu mašinu 0 da mašinu konstruišu mašinski inženjeri 0 da se timskim radom dođe do optimalne konstrukcije mašine 3 Šta mislite da li u preduzeću JAT koje se bavi avio prevozom treba da rade mašinski inženjeri: ne 0 da jer se redovnim kontrolama i popravkama letelica obezbeđuje bezbednost putnika 3 Šta mislite o perspektivi zapošljavanja mašinskih inženjera u budućnosti: trebaće ih sve manje jer se sve više poslova automatizovalo 0 trebaće ih sve više jer se stalno razvijaju i usavršavaju mašine koje neko treba da konstruiše i izradi 3 ne znam 0

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

96


MAŠINSTVO PROVERA SKLONOSTI


bodovanje

jul 2002. godine
1. Šta mislite o perspektivi zapošljavanja mašinskih inženjera u budućnosti: trebaće ih sve manje jer se sve više poslova automatizovalo trebaće ih sve više jer se stalno razvijaju i usavršavaju mašine koje neko treba da konstruiše i izradi ne znam 2. Zainteresovan sam da naučim da crtam pomoću kompjutera: Da, veoma samo ako je to neophodno ne 3. Da bi se napravila oprema za izradu čipova (za kompjutere) potrebno je: da elektroničari konstruišu mašinu da mašinu konstruišu mašinski inženjeri da se timskim radom dođe do optimalne konstrukcije mašine 4. Moderan inženjer treba da poznaje bar neki svetski jezik da jer tako može lakše komunicirati nije bitno za rad u oblasti mašinstva možda, ali mi jezici ne leže i ne želim da ih učim 5. Kada vidim neki lep automobil pomislim kako je konstruisan: uvek ponekad nikad 6. Nova saznanja lakše prihvatam ako mi se što više objasni na primerima: uvek ponekad nije bitno 7. Učenje novih stvari: po pravilu me privlači privlači me samo ako mislim da će mi koristiti učim samo ako moram 8. Da bi položio ispit potrebno je da dobro naučim celokupno gradivo napamet da naučim i shvatim suštinu predmeta koji polažem puno sreće 9. Da bi neko pobedio u ''formuli 1'' potreban je dobar vozač i malo sreće dobro konstruisan i izrađen automobil i motor sve zajedno 10. Za studije mašinstva sam se opredelio jer želim da imam dobro plaćeni posao želim da se islažem kao dobar inženjer u oblasti koju volim ne znam

0 3 0 3 2 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0

0 2 3 0 3 0
97


MAŠINSTVO PROVERA SKLONOSTI

septembar 2002. godine
Pred Vama je zadatak kojim ispitujemo spremnost za ovladavanjem materijom i sklonost ka studijima mašinstva. Razmislite i odlučite se za jedan od ponuđenih odgovora zaokruživanjem. bodovanje 1. Kada vidim neki lep automobil pomislim kako je konstruisan: uvek 3 ponekad 0 nikad 0 2. Komuniciranje preko interneta je veoma korisno za sticanje novih znanja i informacija: da 3 možda 0 ne 0 3. Da bi se napravila oprema za izradu čipova (za kompjutere) potrebno je: da elektroničari konstrujišu mašinu 0 da mašinu konstruišu mašinski inženjeri 0 da se timskim radom dođe do optimalne konstrukcije mašine 3 4. Moderan inženjer treba da poznaje bar neki svetski jezik da jer tim može lakše komunicirati 3 nije bitno za rad u oblasti mašinstva 0 možda, ali mi jezici ne leže i ne želim da ih učim 0 5. Od nastavnika na fakultetu očekujem da me zainteresuje svojim izlaganjem za materiju koju predaje 3 nije bitno kako predaje ako ima dobra knjiga 0 nemam nikakve posebne zahteve 0 6. Nova saznanja lakše prihvatam ako mi se što više objasni na primerima: uvek 3 ponekad 0 nije bitno 0 7. Učenje novih stvari: po pravilu me privlači 3 privlači me samo ako mislim da će mi koristiti 0 učim samo ako moram 0 8. Da bi položio ispit potrebno je da dobro naučim celokupno gradivo napamet 0 da naučim i shvatim suštinu predmeta koji polažem 3 puno sreće 0 9. Da bi neko pobedio u ''formuli 1'' potreban je dobar vozač i malo sreće 0 dobro konstruisan i izrađen automobil i motor 0 sve zajedno 3 10. Šta misliš da li u velikoj klanici kao što je novosadska ''Neoplanta'' treba da rade mašinski inženjeri ne jer ništa ne znaju o preradi mesa 0 da jer od kvalitetnog održavanja mašina zavisi uspešan rad klanice 3

98


MAŠINSTVO PROVERA SKLONOSTI
1. Koliko je kompjuter bitan za rad mašinskih inženjera: nije bitan možda će biti bitan u budućnosti neophodan je već sada 2. Učenje novih programa na kompjuteru je: veoma interesantno i korisno ne znam nešto što traži puno rada a daje malo koristi 3. Moderan inženjer treba da poznaje bar neki svetski jezik: da jer time lakše može da komunicira i da se usavršava nije bitno za rad u oblasti mašinstva možda, ali mi jezici ne leže i ne želim da ih učim 4. Kada vidim lep automobil pomislim kako je konstruisan: ne interesuje me ponekad da, jer me privlači ta problematika 5. Pri rešavanju inženjerskih problema potrebno je: dobro znati teoriju imati znanje iz teorije ali i iz stručne problematike vezane za konkretan problem nije bitno znanje već samo iskustvo 6. Da bi položio ispit potrebno je: da dobro naučim celokupno gradivo napamet da naučim i shvatim suštinu predmeta koji polažem puno sreće 7. Za studije mašinstva sam se opredelio: jer želim da imam dobro plaćeni posao želim da se iskažem kao dobar inženjer u oblasti koju volim ne znam 8. Šta misliš o perspektivi zapošljavanja mašinskih inženjera u budućnosti: trebaće ih sve manje jer se sve više poslova automatizuje trebaće ih sve više jer se stalno razvijaju i usavršavaju mašine koje neko treba da konstruiše i napravi ne znam 9. Sadržaji koji zahtevaju više razmišljanja i kreativnosti, privlače me : da ponekad nikad 10. Da bi se napravio vrhunski motor za trke : potrebno je korišćenje najavremenijih i najboljih materijala potrebna je vrhunska tehnologija izrade sve zajedno, odnosno timski rad različitih stručnjaka


bodovanje 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3

jul 2003. godine

99


MAŠINSTVO PROVERA SKLONOSTI
1. Koliko je potrebno da moderan inženjer poznaje bar neki svetski jezik: nije bitno za rad u oblasti mašinstva veoma je važno zbog komuniciranja internetom, korišćenja svetske literature itd dobro je znati, ali meni ne leži učenje stranih jezika Sta misliš o perspektivi zapošljavanja mašinskih inženjera: ne znam inženjeri su neophodni za uspešno funkcionisanje, konstruisanje i izradu mašina i uređaja tako da će uvek postojati potreba za njima trebaće ih sve manje jer se sve više poslova automatizuje Izrada klipova za automobilske motore poznata je u mašinstvu već stotinak godina. Koja je uloga mašinskih inženjera u tom poslu danas: nije bitna jer je sve poznato važna, jer treba stalno usavršavati tehnologiju i kvalitet da bi se pratio razvoj auto industrije nije mi poznato Za studije mašinstva sam se opredelio: jer mislim daću lako steći diplomu želim da se iskažem kao dobar inženjer u oblasti koju volim jer je tu najlakše upisati fakultet


jul 2004.godine bodovanje 0 3 0

2.

0 2 0

3.

0 3 0

4.

0 3 0

5. Ako je strelicama označen smer okretanja zupčanika, pri čemu se kretanje prenosi sa 1 na 2 i 3 zupčanik, koji od prikazanih slučajeva (a, b ili c) je tačan?

a) 0

b) 3

c) 0

6. Dat je predmet u trodimenzionalnoj projekciji. Ako posmatrate taj predmet u pravcu koji je prikazan strelicom, koju sliku bi videli - a, b ili c.

a) 3

b) 0

c) 0

100


7. Podmazivanje mašina se vrši sa ciljem da se: smanji trenje u mašini i poveća vek trajanja mašine poveća habanje mašine nisam o tome razmišljao


3 0 0

8. Da bi se osvojila proizvodnja plastičnih profila za izradu prozora na zgradama, potrebno je: imati dobrog mašinskog inženjera koji će konstruisati alat i projektovati tehnologiju izrade potreban je građevinski inženjer jer se prozori ugrađuju u zgradu potreban je inženjer menadžmenta koji treba da organizuje posao 9. Pri rešavanju inženjerskih problema: potrebno je poznavati stručnu problematiku i imati sposobnost analitičkog pristupa rešavanju problema nije bitno znanje već samo iskustvo dovoljno je imati puno knjiga i priručnika 10. Sadržaji koji zahtevaju više razmišljanja i kreativnosti, privlače me: skoro uvek ponekad nikad

3 0 0

3 0 0

3 0 0

MAŠINSTVO PROVERA SKLONOSTI jul 2005. godine
Pred Vama je zadatak kojim ispitujemo spremnost za ovladavanjem materijom i sklonost ka studijima mašinstva. Razmislite i odlučite se za jedan od ponuđenih odgovora zaokruživanjem. bodovanje 1. Za studije mašinstva sam se opredelio: jer mislim da ću tu lako steći diplomu jer želim da se iskažem kao dobar inženjer u oblasti koju volim jer je tu najlakše upisati fakultet 2. Koliko je kompjuter – računar bitan za rad mašinskih inženjera: nije bitan možda će biti bitan u budućnosti neophodan je već sada 3. Učenje novih programa na kompjuteru je: veoma interesantno i korisno ne znam nešto što traži puno rada, a daje malo koristi 4. Koliko je potrebno da moderan inženjer poznaje bar neki svetski jezik: nije bitno za rad u oblasti mašinstva veoma je važno zbog komuniciranja Internetom, korišćenja svetske literature itd dobro je znati, ali meni ne leži učenje stranih jezika 0 3 0

0 0 3 3 0 0 0 3 0
101


5. Pri rešavanju inženjerskih problema: potrebno je poznavati stručnu problematiku i imati sposobnost analitičkog pristupa nije bitno znanje već samo iskustvo dovoljno je imati puno knjiga i priručnika 6. Da bi položio ispit na fakultetu potrebno je: da dobro naučim celokupno gradivo napamet da naučim i shvatim suštinu predmeta koji polažem imati puno sreće 7. Izrada klipova za automobilske motore poznata je u mašinstvu već stotinak godina: Koja je uloga mašinskih inženjera u tom poslu danas: nije bitna, jer je sve već poznato važna, jer treba stalno usavršavati tehnologiju i kvalitet da bi se pratio razvoj auto industrije nije mi poznato 8.


3 0 0

0 3 0

0 3 0

Da bi se osvojila proizvodnja plastičnih profila za izradu prozora na zgradama, potrebno je: imati dobrog mašinskog inženjera koji će konstruisati alat i projektovati tehnologiju izrade plastičnih profila potreban je građevinski inženjer jer se prozori ugrađuju u zgradu potreban je inženjer menadžmenta koji treba da organizuje posao Ako je strelicama označen smer okretanja zupčanika, pri čemu se kretanje prenosi sa 1 na 2 i 3 zupčanik, koji od prikazanih slučajeva (a, b ili c) je tačan?

3 0 0

9.

a) 0

b) 3

c) 0

10. Šta mislite o perspektivi zapošljavanja mašinskih inženjera u budućnosti: trebaće ih sve manje jer se sve više poslova automatizovano trebaće ih sve više jer se stalno razvijaju i usavršavaju mašine koje neko treba da konstruiše i izradi ne znam

0 3 0

102


MAŠINSTVO PROVERA SKLONOSTI

jul 2006. godine
Pred Vama je zadatak kojim ispitujemo spremnost za ovladavanjem materijom i sklonost ka studijima mašinstva. Razmislite i odlučite se za jedan od ponuđenih odgovora zaokruživanjem. bodovanje 1. Za studije mašinstva sam se opredelio: jer mislim da ću tu lako steći diplomu jer želim da se iskažem kao dobar inženjer u oblasti koju volim jer je tu najlakše upisati fakultet 2. Koliko je potrebno da moderan inženjer poznaje bar neki svetski jezik: nije bitno za rad u oblasti mašinstva veoma je važno zbog komuniciranja Internetom, korišćenja svetske literature itd dobro je znati, ali meni ne leži učenje stranih jezika 3. Koliko je kompjuter – računar bitan za rad mašinskih inženjera: mislim da nije tako bitan možda će biti bitan u budućnosti mislim da je već sada neophodan za uspešan rad inženjera 4. Sta misliš o perspektivi zapošljavanja mašinskih inženjera: ne znam ništa o tome trebaće ih sve više jer se stalno razvijaju i usavršavaju mašine i uređaji koje neko treba da konstruiše, napravi i održava trebaće ih sve manje jer se sve više poslova automatizuje 5. Pri rešavanju inženjerskih problema: potrebno je poznavati stručnu problematiku i imati sposobnost analitičkog pristupa rešavanju problema nije bitno teorijsko znanje već samo praktično iskustvo dovoljno je imati puno knjiga i priručnika i sve se može uspešno rešiti 6. Da bi se napravio jedan vrhunski proizvod: potrebno je korišćenje najkvalitetnijih materijala potrebno je samo primeniti najsavremeniju tehnologiju izrade sve zajedno, uključujući i timski rad različitih profila stručnjaka 7. Ako je strelicama označen smer okretanja zupčanika, pri čemu se kretanje prenosi, sa 1 na 2 i 3 zupčanik, koji od prikazanih slučajeva (a, b ili c) je tačan? 0 3 0

0 3 0 0 0 3 0 3 0

3 0 0 0 0 3

a) 0

b) 3

c) 0

8. Da bi položio ispit na fakultetu potrebno je: da dobro naučim celokupno gradivo, po mogućnosti napamet da naučim gradivo, a pre svega shvatim suštinu predmeta koji polažem da imati puno sreće

0 3 0
103

9. Na slici su prikazana tri geometrijska tela složena u prostoru. Potrebno je odrediti projekciju tih tela koja je ispravna za smer gledanja označen strelicom:

a) 0

b) 0

c) 0

d) 3

e) 0

10. Da bi se osvojila proizvodnja plastičnih profila za izradu prozora na zgradama, potrebno je: imati dobrog mašinskog inženjera koji će konstruisati alat i projektovati tehnologiju izrade plastičnih profila potreban je građevinski inženjer jer se prozori ugrađuju u zgradu potreban je inženjer menadžmenta koji treba da organizuje posao

3 0 0

MAŠINSTVO PROVERA SKLONOSTI jul 2007. godine
Pred Vama je zadatak kojim ispitujemo spremnost za ovladavanje materijom i sklonost ka studijima mašinstva. Razmislite i odlučite se za jedan od ponuđenih odgovora zaokruživanjem. 1. Ako na telo u obliku štapa deluju dve sile, kao što je prikazano na slici, → štap je opterećen na: ovaj a) savijanje F b) sabijanje c) istezanje → d) uvijanje

F

2. Podmazivanje mašina pomoću maziva se vrši sa ciljem da se:
a) poveća habanje mašine b) smanji trenje u mašini i poveća vek trajanja mašine c) izvrši samo popunjavanje prostora mašine d) nema nikakvu funkciju

3. Kako trenje utiče na telo koje se kreće ?
a) ubrzava ga b) usporava ga c) ne utiče na njegovo kretanje

4. Nabrojati još po tri metala i nemetala:
Metali: aluminijum; Nemetali: guma;

5. Na slici su prikazana dva cilindra koji miruju. Kakav je njihov međusobni dodir ?
a) po pravoj liniji b) u jednoj tački c) po krivoj liniji

104


6. Većina automobila pogonsku energiju dobija sagorevanjem goriva u:
a) rezervoaru b) hladnjaku c) akumulatoru d) motoru

7. Lenjir služi za merenje:
a) dužine b) sile c) mase d) ugla 8. Dva tela jednakih masa nalaze se na dva kraja poluge na različitim rastojanjima od oslonca,

prema prikazanoj slici. Koja strana poluge će prevagnuti ?
a) leva strana (masa m1) b) desna strana (masa m2) c) neće prevagnuti ni jedna strana
m1 =100 kg m2 =100 kg

1m

2m

9. Na slici su prikazana tri geometrijska tela složena u prostoru. Potrebno je odabrati projekciju tih tela koja odgovara pogledu u smeru strelice.

а

б

ц

д

е

10. Na slici su prikazana tri geometrijska tela složena u prostoru. Potrebno je odabrati projekciju tih tela koja odgovara pogledu u smeru strelice.

а
Odgovor

б

ц

д

е

1) c; 2) b; 3) b; 5) a; 6) d; 7) a; 8) b; 9) b; 10) e; 4) Metali: aluminijum; Nemetali: guma; gvožđe, olovo, bakar, srebro, magnezijum, itd. drvo, plastika, keramika, staklo, hartija, itd.
105


PROVERA SKLONOSTI - MAŠINSTVO


jul 2008.

1. Ako na telo u obliku štapa deluju dve sile, kao što je prikazano na slici, ovaj štap je opterećen na: a) istezanje b) sabijanje c) smicanje d) uvijanje 2. Kod bicikla i motocikla prenos kretanja na zadnje točkove se ostvaruje primenom: a) dva zupčanika b) kaiša i kaišnika c) lanca i lančanika d) zupčanika i kaiša 3. Za merenje temperature koristi se: a) vaga b) barometar c) dinamometar d) lenjir e) termometar 4. Ako neko vozilo pređe put od 240 kilometara za 3 časa, onda je njegova prosečna brzina: a) 80 km/h b) 100 km/h c) 120 km/h d) 60 km/h 5. Kolika je zapremina rezervoara u obliku kocke čije su sve stranice dužine 2m: a) V=4m3 b) V=6m3 c) V=1m3 d) V=8m3 6. U odgovarajućim mašinama i uređajima energija se pretvara iz jednog oblika u drugi. U tabeli sa leve strane su dati primeri mašina i uređaja a sa desne strane oblici energije koju razvijaju. Spojite ponuđene mašine i uređaje sa odgovarajućim oblikom energije koju razvijaju:

106

7. Na jednu stranu poluge sa različitim kracima deluje sila F1= 4kN, kao što je prikazano na slici. Da bi poluga bila u ravnoteži, odnosno da ne bi prevagnula niti jedna njena strana, kolika treba da je vrednost sile F2=? a) F2= 2 kN b) F2= 4 kN c) F2= 8 kN d) F2= 16 kN 8. Ako je strelicama označen smer okretanja zupčanika na slici, pri čemu se kretanje prenosi sa zupčanika 1 na 2 i dalje na zupčanik 3. Zaokružite slučaj kod koga je smer okretanja zupčanika ispravno označen.

a)

b)

c)

9. Na slici su prikazana tri geometrijska tela složena u prostoru. Potrebno je odabrati projekciju tih tela koja odgovara pogledu u smeru strelice.

a

b

c

d

e

10. Na slici su prikazana tri geometrijska tela složena u prostoru. Potrebno je odabrati projekciju tih tela koja odgovara pogledu u smeru strelice.

a REŠENJE 1) b; 2) c; 3) e; 4) a; 5) d; 7) c; 8) b; 9) d; 10) a.

b

c

d

e

107


PROVERA SKLONOSTI - MAŠINSTVO


jul 2009.

1. U XVIII veku je počela prva industrijska revolucija kada su ručnu proizvodnju počele zamenjivati mašine. Jedan od najpoznatijih pronalazaka iz ovog perioda je izum Džejmsa Vata iz 1765. godine. Koji je to izum? a) točak b) poluga c) parna mašina d) avion e) računar 2. Ako u nekoj tački deluju dve sile pod pravim uglom, prva intenziteta F1=4kN i druga intenziteta F2=3kN. Kolika je vrednost intenziteta rezultante ove dve sile F=? a) 3 kN b) 5 kN c) 7 kN d) 12 kN
F F=? F2=3kN

F2

F1

F1=4kN

3. Ako na polugu čiji je krak dužine r =3m, deluje sila čiji je intenzitet F=5N, koliko iznosi obrtni moment sile M=? a) 3 Nm b) 5 Nm c) 8 Nm d) 15 Nm
3m F=5N

4. Vozilo prelazi put od mesta A do mesta B za ukupno 240 minuta. Ako njegova prosečna brzina iznosi 80 km/h, koliko iznosi rastojanje od mesta A do mesta B? a) 160 km b) 240 km c) 320 km d) 400 km
? km

240 min.

5. Na kojoj temperaturi voda mrzne i pretvara se u led, a na kojoj ključa i prelazi u paru? a) temperatura mržnjenja vode je 0ºC, a temperatura ključanja je 100ºC b) temperatura mržnjenja vode je 100ºC, a temperatura ključanja je 200ºC c) temperatura mržnjenja vode je -50ºC, a temperatura ključanja je 0ºC d) voda ne može da mrzne i pretvori se u led, niti da ključa i pređe u paru 6. Atom je najmanji delić supstance, odnosno hemijskog elementa, koji ispoljava sve osobine tog hemijskog elementa. Osnovne elementarne čestice u atomu su: a) vat, volt, proton b) elektron, amper, fluks c) proton, njutn, decibel d) elektron, proton, neutron
108


fizička veličina masa dužina sila temperatura pritisak jačina električne struje vreme

7. Fizičke veličine imaju odgovarajuće merne jedinice prema Međunarodnom sistemu jedinica (SI). U tabeli sa leve strane su dati primeri fizičkih veličina a sa desne strane odgovarajući nazivi mernih jedinica. Spojite odgovarajuću fizičku veličinu sa odgovarajućom mernom jedinicom:
merna jedinica sekunda (s) paskal (Pa) kelvin (K) ili stepen celzijusa (ºC) metar (m) kilogram (kg) amper (A) njutn (N)

8. Za izradu mašina i uređaja koriste se odgovarajući mašinski elementi. Na slikama su prikazani sledeći mašinski elementi: ZAVRTANJ, OPRUGA, LEŽAJ, LANAC i ZUPČANIK. Ispod svake slike napišite naziv odgovarajućeg mašinskog elementa.

9. U cilju projektovanja rezervoara u obliku cilindra, potrebno je izvršiti određene proračune. Koliko iznosi površina (P) i obim (O) osnove cilindra, odnosno kruga čiji je poluprečnik r =3m: a) P=3π [m2], b) P=2π [m2], c) P=6π [m2], d) P=9π [m2], O=3π [m] O=2π [m] O=3π [m] O=6π [m]

r =3m

10. Na slici su prikazana tri geometrijska tela složena u prostoru. Potrebno je odabrati projekciju tih tela koja odgovara pogledu u smeru strelice.

а

б

ц

д

е

REŠENJE 1) c; 2) b; 3) d; 4) c; 5) a; 6) d; 8)ležaj, zupčanik, opruga, zavrtanj, lanak; 9) d; 10) c.

109


MAŠINSTVO PROVERA SKLONOSTI


Jul 2010.

1. Na telo deluju tri sile prema slici. Sa leve strane tela deluje sila Fa=12N, a sa desne strane tela dve međusobno normalne sile Fc=8N i Fd=6N, koje stvaraju rezultatnu Fb. Na koju stranu će se telo pomeriti? Napomena: silu trenja zanemariti. a) levu stranu (Fa>Fb) b) desnu stranu (Fa<Fb) c) niti u jednu stranu (Fa=Fb) Koliki je intenzitet sile Fb=_10_N
Fc=8 N Fa=12 N Fb=? N

Fd=6 N

2. Na desnoj strani poluge nalaze se dva tela mase m1=30kg i m2=20kg na rastojanjima od oslonca r1=2m i r2=3m. Na levu stranu poluge treba postaviti telo mase m3 na rastojanje r3=3m. Koliko treba da iznosi masa m3 tako da poluga bude u ravnoteži, odnosno da ne prevagne niti jedna njena strana? Napomena: masu poluge zanemariti.
m3=?kg m1=30kg m2=20kg

a) b) c) d)

20 kg 40 kg 50 kg 60 kg

r1=2m r3=3m r2=3m

3. Na slici je prikazana šema hidraulične prese koja se sastoji od dva spojena cilindrična suda ispunjena tečnošću u kojima su smešteni klipovi. Osnova funkcionisanja prese je da se malom silom na malom klipu stvori velika sila na velikom klipu. Sa jedne strane prese deluje mala sila F1=800N na mali klip površine poprečnog preseka A1=10cm2. Koliko iznosi velika sila F2 koja deluje na veliki klip površine poprečnog preseka A2=40cm2, ako je konstantan pritisak tečnosti koji se stvara P=80N/cm2. Napomena: trenje klipova o cilindre zanemariti. a) b) c) d) 800 N 1600 N 3200 N 6400 N
F1=800 N A1=10 cm2 F2=? A2=40 cm2

P=80 N/cm2

4. Za merenje svake fizičke veličine postoje odgovarajući uređaji. Dopisati odgovarajući uređaj pored fizičke veličine za čije merenje se koristi. Ponuđeni uređaji su: VAGA, BAROMETAR, TERMOMETAR, UGLOMER, SAT, DINAMOMETAR, LENJIR.
fizička veličina masa dužina sila temperatura pritisak ugao vreme uređaj

barometar

5. U prirodi postoje dve osnovne grupe izvora energije, obnovljivi i neobnovljivi izvori energije. Potrebno je svrstati nabrojane izvore energije u odgovarajuću grupu:
Izvori energije Sunce Nafta Ugalj Plima i oseka Nuklearna ener. Prirodni gas Vetar Biomasa 110 Obnovljivi izvori energije Sunce Neobnovljivi izvori energije Nuklearna energija


pronalazač Aleksandar Volta Džejms Vat Aleksandar Grejem Bel Arhimed Nikola Tesla Tomas Edison Braća Rajt pronalazak

6. Dopisati pored navedenog pronalazača odgovarajući pronalazak. Ponuđeni pronalasci su: POLUGA, SIJALICA, BATERIJA, AVION, PARNA MAŠINA, NAIZMENIČNA STRUJA, TELEFON.

telefon

7. Ako se telo okačeno o oprugu potopi u tečnost, istezanje opruge će biti: a) isto b) manje c) veće

8. Na slici je dat dijagram puta (s) u zavisnosti od vremena (t). Koliko iznose brzine tela koje se kreće od tačke A do tačke B brzinom V1, od tačke B do tačke C brzinom V2, od tačke C do tačke D brzinom V3.
s (m)

a) V1=2m/s, V2=0m/s, V3=1m/s b) V1=2m/s, V2=1m/s, V3=0m/s c) V1=0m/s, V2=1m/s, V3=2m/s d) V1=1m/s, V2=2m/s, V3=0m/s e) V1=1m/s, V2=0m/s, V3=2m/s f) V1=0m/s, V2=2m/s, V3=1m/s

60 50 40 30 20 10 0

D V3

B

V2

C

V1

A
0 10 20 30 40 50 60 70

t (s)

9. Mehanizmi predstavljaju sklop dva ili više elemenata koji su međusobno povezani tako da mogu da prenesu kretanje ili pretvore jednu vrstu kretanja u drugu. Neki od mehanizama su dati na slici: LANČANI, ZUPČASTI, KAIŠNI(REMENI) I KLIPNI. Ispod svake slike napisati naziv odgovarajućeg mehanizma.

10. Na slici su prikazana tri geometrijska tela složena u prostoru. Potrebno je odabrati projekciju tih tela koja odgovara pogledu u smeru strelice.

a)

b)

c)

d)

e)

111


REŠENJЕ: 1. a) 2. b) 3. c) 4.
fizička veličina masa dužina sila temperatura pritisak ugao vreme uređaj vaga lenjir dinamometar termometar barometar uglomer sat

5.
Obnovljivi izvori energije Sunce Vetar Plima i oseka Biomasa Neobnovljivi izvori energije Nuklearna energija Nafta Ugalj Prirodni gas

6.
pronalazač Aleksandar Volta Džejms Vat Aleksandar Grejem Bel Arhimed Nikola Tesla Tomas Edison Braća Rajt pronalazak baterija parna mašina telefon poluga naizmenična struja sijalica avion

7. b) 8. a) 9. kaišni (remeni), lančani, klipni, zupčasti 10. c)

112


MAŠINSTVO PROVERA SKLONOSTI


Jul 2011.

1. U osnovne vrste opterećenja spadaju: ZATEZANjE, SABIJANjE, SAVIJANjE, SMICANjE I UVIJANjE. Ispod svake slike napisati naziv odgovarajućeg opterećenja.

a)

b)

c)

d)

e)

2. Energija se može pojaviti u više oblika i pretvoriti iz jednog u drugi oblik. Ponuđeni oblici energije su: KINETIČKA, SOLARNA, TOPLOTNA, ELEKTRIČNA, HEMIJSKA, NUKLEARNA. Dopisati odgovarajući oblik energije pored uslova za njen nastanak.
Uslovi nastanka Položaj objekata Kretanje tela Hemijske veze između atoma Naelektrisanje objekata Zagrejanost tela Nestabilnost atomskih jezgara Sunčeva toplota Oblik energije POTENCIJALNA

3. Brzi voz kreće iz tačke A i kreće se prosečnom brzinom v1=300km/h, avion kreće iz tačke B i kreće se prosečnom brzinom v2=800km/h, dok automobil kreće iz tačke C i kreće se prosečnom brzinom v3=120km/h. Ako su odgovarajuća rastojanja od cilja s1=1500km, s2=4800km i s3=660km, koliko vremena je potrebno da svaki od njih stigne na cilj? Kojim redosledom će stići na cilj ako krenu istovremeno? Prevozno sredstvo Brzi voz Avion Automobil Potrebno vreme (upisati vrednost)
A
S1=1500 km V 1=300 km/h CILJ

C
S3=660 km V 3=120 km/h S 2=4800 km V 2=800 km/h

B

Kojim redosledom će stići na cilj ako krenu istovremeno? 4. Arhimed je bio matematičar i pronalazač u antičkoj grčkoj. Kralj je od njega zatražio da odredi da li u zlatnoj kraljevoj kruni ima i srebra. Jednog dana Arhimed je došao do rešenja i uzviknuo čuveno „Eureka”(pronašao sam). Rešenje problema je dovelo do Arhimedovog zakona specifične težine koji glasi (zaokružiti tačan odgovor): a. Sila je jednaka proizvodu mase i ubrzanja. b. Svako telo zadržava stanje mirovanja ili ravnomernog pravolinijskog kretanja dok neka druga sila ne deluje na njega. c. Svako telo potopljeno u tečnost gubi od svoje težine onoliko koliko iznosi težina njime istisnute tečnosti. d. Putanja planete je elipsa kojoj se u jednom fokusu nalazi centar mase.

113

5. Rezervoar A se sastoji od dve spojene kocke čije su dužine stranica 4m i 3m. Rezervoar V se sastoji od dva spojena cilindra čiji su poluprečnici r1=3m i r2=2m i visine H1=3m i H2=2m. Koliko tečnosti može da stane u rezervoar A a koliko u rezervoar V, odnosno kolike su zapremine rezervoara? Koji rezervoar ima veću zapreminu? Zapremina rezervoara A je: a. 91 m3 b. 64 m3 c. 27 m3 d. 21 m3 Koji rezervoar ima veću zapreminu? 6. Čelik je legura više hemijskih elemenata. Dva osnovna hemijska elementa koji čine čelik su? a. gvožđe i zlato b. srebro i ugljenik c. aluminijum i zlato d. gvožđe i ugljenik e. bakar i ugljenik 7. Životni ciklus proizvoda se sastoji od određenog broja faza. Poređajte ponuđene faze životnog ciklusa proizvoda prema redosledu izvođenja brojevima od 1 do 6.
Faze životnog ciklusa proizvoda Prodaja/Distribucija/Propaganda Reciklaža/Regeneracija/Prerada/Deponovanje Priprema/Izrada/Montaža/Kontrola/Korekcije Razvoj proizvoda/Konstruisanje proizvoda Ideje o proizvodu/Istraživanje tržišta Instalisanje/Upotreba/Održavanje/Dogradnja Redni broj faze

Zapremina rezervoara V je: a. b. c. d. 8π m3 13π m3 27π m3 35π m3

1

8. Na vrtešku deluju sile F1=8kN, F2=3kN i F3=5kN pod pravim uglom u odnosu na osu štapa vrteške i teže da je zavrte. F1 teži da vrtešku zavrti u smeru kazaljke na satu a F2 i F3 suprotno od smera kazaljke na satu. U kom smeru će se vrteška zavrteti ? Napomena: trenje u ležištu zanemariti. a. u smeru kazaljke na satu (smer momenta sile F1) b. suportno od smera kazaljke na satu (smer momenta sila F2 i F3)

c. neće se okrenuti niti u jednu stranu
Koliko iznosi rezultujući obrtni moment M= 3 kNm 9. Na slici je prikazan model tri geometrijska tela složena u prostoru. Nacrtati 3 projekcije prikazanog modela. Osnovni pogledi za crtanje projekcija su predstavljeni smerom strelica 1, 2 i 3. 1 3

2

114

10. Na slici su prikazana tri geometrijska tela složena u prostoru. Potrebno je odabrati projekciju tih tela koja odgovara pogledu u smeru strelice (zaokružiti tačan odgovor).

a)

b)

c)

d)

e)

REŠENJE: 1. a) savijanje, b) smicanje, c) zatezanje, d) uvijanje, e) sabijanje 2.
Uslovi nastanka Položaj objekata Kretanje tela Hemijske veze između atoma Naelektrisanje objekata Zagrejanost tela Nestabilnost atomskih jezgara Sunčeva toplota Oblik energije KINETIČKA HEMIJSKA ELEKTRIČNA TOPLOTNA NUKLEARNA SOLARNA

3.
Prevozno sredstvo Brzi voz Avion Automobil Potrebno vreme (upisati vrednost) 5h 6h 5,5h

Kojim redosledom će stići na cilj ako krenu istovremeno? Brzi voz, Automobil, Avion

4. c) 5. a) 91 m3 d) 35π m3 6. d) 7.

Koji rezervoar ima veću zapreminu?

Rezervoar V

Faze životnog ciklusa proizvoda Prodaja/Distribucija/Propaganda Reciklaža/Regeneracija/Prerada/Deponovanje Priprema/Izrada/Montaža/Kontrola/Korekcije Razvoj proizvoda/Konstruisanje proizvoda Ideje o proizvodu/Istraživanje tržišta Instalisanje/Upotreba/Održavanje/Dogradnja

Redni broj faze 4 6 3 2 5

8. a) 9.

Koliko iznosi rezultujući obrtni moment M= 3 kNm

1

2

3

10. c)
115


1. Napravite od slova date reči novu reč i napišite je na liniji: GLOBA _________________ ČUPERAK________________ TABAK_________________________ ASKETA________________________ 2. Napravite od slova date reči novu reč i napišite je na liniji: 3. Pronađite par brojeva koji stoje u istom odnosu kao prvi, naznačeni, par:

PROVERA SKLONOSTI INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽENJERSKI MENADŽMENT jul 2001.godine

75-57 6185-1865 4960-4096 5456-6545 2002-2200 1323-3213 4. Podvucite onaj par reči u kojima se kriju dve reči ili je odnos istih kao i odnos između skrivenih reči u prvom, naznačenom, paru: BUBREG-SVRHA BALVAN-KRVOTOK OMETANJE-LICEMER UVALA-POPARA TRUPAC-PODNOŽJE 5. Koji objekat ne pripada nizu? a) SATELIT b) SUNCE c) PLANETE d) KOMETE e) ASTEROIDI 6. Dopišite broj kojim nastavljate niz: 18-24-21-27-24-307. Koji broj ne pripada datom nizu brojeva? 4 6 5 7 6 9 8. a + b = 7a – b =1 a = _______? 9. Koja se reč još može izvesti iz zadatka? NASTOJANJE (JANJE, STO) ____________________________

REŠENJE
1. BLAGO BATAK (1 reč = 1 bod, maksimalno 2 boda) 2. PEČURKA KASETA (1 reč = 1 bod, maksimalno 2 boda) 3. 5456 - 6545 (3 boda) 4. BU BREG – S VRH A T RUPA C - PO DNO ŽJE (3 boda) 5. a) ili b) (bilo koji odgovor nosi 2 boda) 6. 27 (3 boda) 7. 9 (3 boda) 8. 4 (2 boda) 9. SAN, JATO, SAT, TAJNA,.... (1 reč – 1,5 bod, 2 ili više reči – 3 boda)

116


1. Napravite od slova date reči novu reč koristeći sva slova i napišite je na liniji: MASER _________________ GUSLE________________ RUGANJE_________________________ KALUP________________________ 2. Napravite od slova date reči novu reč koristeći sva slova i napišite je na liniji: 3. Pronađite par brojeva koji stoje u istom odnosu kao prvi, naznačeni, par:


septembar 2001

PROVERA SKLONOSTI INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽ. MENADŽMENT

567-6543 123-2345 210-1234 789-8765 576-9834 180-9000 4. Podvucite onaj par reči (samo jedan) u kojima je odnos istih kao i odnos između skrivenih reči u prvom, naznačenom, paru: SLOVO-POLUVER AZBUKA-REČNIK MAJICA-JUNAK KAPARA-POREDAK MUČENJE-PRIZNANJE 5. Otac ima 45 godina, a njegova tri sina 15, 11 i 7 godina. Posle koliko godina će sinovi ukupno imati onoliko godina koliko i otac? 6. Od 100 kolekcionara 70 skuplja stari novac, 75 značke, 80 salvete a 85 marke. Koliko njih skuplja i stari novac i značke i salvete i marke? 7. Upiši brojeve koji nedostaju 8. Upiši brojeve koji nedostaju

9. Izvesti što je moguće više reči iz zadate reči? SARADNJA _______________________________________

117


REŠENJA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. MESAR SLUGE 789-8765 S LOV O – P ULOV ER M UČENE - PRI ZNANJE Posle 6 godina (45+x)= (15+x) + (11+x) + (7+x) Deset kolekcionara skuplja sve 8. GURANJE KLUPA

9. RADNJA, RAD, SARA, SANJA, DARA, RA,...

PROVERA SKLONOSTI INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽ. MENADŽMENT jul 2002. godine
1. 2. Napravite od date reči novu reč koristeći sva ponuđena slova i napišite je na liniji: DRAGANA_______________ ČUPERAK_________________ Napravite od datih reči što više novih reči (minimum 5 reči od svake zadate reči se boduje) bez obzira koliko slova utrošite: MATEMATIKA _________________________ PARAGRAF ____________________________ Dopišite broj kojim nastavljate niz: 3 5 10 12 24 26 __ 2 5 10 13 26 29 48 Koji broj ne pripada datom nizu brojeva?

3. 4. 5. 6.

Napišite broj 100 koristeći pet trojki i potrebne aritmetičke operacije.__________________________ Iako je cena ulaznica za cirkus snižena za 30% prihod je ostao isti. Za koliko procenata je porastao broj posetilaca? Ispunite tabelu datim brojevima ( 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) tako da daju navedene zbirove. Bilo koji broj može da se ponovi najviše dva puta. 20 20 20 15 15 15 15

7.

118


8. Upišite brojeve koji nedostaju:

1 3 6 6 5 3 0 5 4 1

REŠENJA
1.2.NAGRADA PEČURKA (1 reč = 1 bod, maksimalno 2 boda) Tema, kamata, kana, tata, mama, teta, meta, ... Far, para, raga, agrar, gar, paraf, ... (minimalno 5 reči = 1 bod, maksimalno 2 boda) 3.4.5.6.52 48 33 x 3 + (3 : 3) (1 bod) (1 bod) (2,5 boda)

Pretpostavimo da je sniženje cene ulaznice bilo x dinara, a da je bilo n gledalaca. Zarada od prodatih ulaznica iznosila je nx dinara. Posle sniženja cena ulaznice je bila 0,7 x dinara. Broj posetilaca se popeo na y, a prihod od ulaznica je bio nx dinara, pa sledi:

nx =

7 7 nx + xy 10 10
3 3 x = 7 y ⇒ y = x ⇒ y = 0,43 x 7
1 6 8 15 9 4 2 15 Konačan odgovor je 43%. (4 boda)

odakle dobijamo: 7.-

4 8 3 15

6 2 7 15

20 20 20 (4 boda)

8.-

1 3 6 6 5 3 0 5 4 1 4 0
(2 boda)

119


1. Napravite od slova date reči novu reč koristeći sva slova i napišite je na liniji: BARUT________________ IGLA_______________________

PROVERA SKLONOSTI INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽ. MENADŽMENT
septembar 2002. godine

2. Napravite od datih reči što više novi reči (minimum pet reči od svake zadate reči se boduje) bez obzira koliko slova utrošite: PODMLAĐIVANJE_____________________________________________________________ SPORAZUM___________________________________________________________________ 3. Dopiši broj koji nedostaje 2 3 5 8 12 17 4. Brat i sestra imaju istu količinu jabuka. Brat je sestri dao 4 jabuke. Koliko jabuka sestra sada ima više od brata? 5. Ispunite tabelu datim brojevima (6,7,8,9) tako da daju navedene zbirove.
30 30 30 30 30 30 30 30

6. Upišite brojeve koji nedostaju:

REŠENJA
1. TRUBA LIGA (1 reč = 1 bod, maksimalno 2 boda) (minimalno5 reči = 2 bod, maksimalno 4 boda) (3 boda) (3 boda)
6 7 8 9 30 7 8 9 6 30 8 9 6 7 30 9 6 7 3 30 30 30 30 30

2. Pod, dim, lada, dinja, vanja minja, ... Razum, zora, spora, puma, Ruma, supa, poza 3. 23 4. 8 5.

(5,5 boda) 6.

(2 boda)
120


1.

PROVERA SKLONOSTI INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽ. MENADŽMENT jul 2003. godine
Napravite od date reči novu reč koristeći sva ponuđena slova i napišite je na liniji: KARATE_______________ VANILA_________________ Napravite od datih reči što više novih imenica (minimum 5 od svake zadate reči se boduje) bez obzira koliko slova utrošite: MIKROSKOP _______________________ INVESTITOR_________________________ Dopišite broj koji nedostaje: 81 78 72 __ 36 -12 Podelite 250 dinara na 2 dela tako da jedan deo bude 49 puta veći od drugog. Nađite dva broja čiji zbir iznosi 10 a zbir njihovih kvadrata 58. U vrste tabele (horizontalni redovi) od ponuđenih reči uneti 4 reči tako da čitajući vertikalno možemo da pronađemo i preostale 4 reči. RIVA KAVA IVER PLIK 7. SPEV LIPA PRST TARA

2.

3. 4. 5. 6.

Upišite brojeve koji nedostaju:

5 6 2 1 3 1 4 2
8. U korpi se nalazi 5 jabuka. Podelite ih petorici tako da svaki dobije po najmanje jednu jabuku tako da jedna jabuka ostane u korpi.

4 2

REŠENJA
1.2.3.4.5.6.RAKETA LAVINA (1 reč = 1 bod, maksimalno 2 boda) Porok, poskok, kokos, skor, krik, kros, proso, kos, sok, ... Vesti, Nestor, testo, svet, sto, tor, niti, torte, ... (minimalno 5 reči = 1 bod, maksimalno 2 boda) 60 (1 bod) 245 i 5 (2 bod) 7i3 (3,5 boda) P R S T L I P A I V E R K A V A (4 boda)
121


7.-

(2 boda) 8.Svako dobija po jednu jabuku, s tim što jedan dobija jabuku sa korpom. (2 boda)

PROVERA SKLONOSTI INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽ. MENADŽMENT jul 2004. godine
1. 2. Napravite od date reči novu reč koristeći sva ponuđena slova i napišite je na liniji: DANICA_______________ ISTOK_________________ Napravite od datih reči što više novih reči (minimum 5 reči od svake zadate reči se boduje) bez obzira koliko slova utrošite: MILIONER _________________________ PARADAJZ ____________________________ Nastavite niz: 32 36 9 12 4 6 __ Dva dečaka su ulovila 25 ribica. Pera je ulovio 4 puta više od Đoke. Koliko je ribica ulovio Đoka? Dejan je radio test u kome su sva pitanja nosila isti broj bodova. Na 10 pitanja je odgovorio natačno što je rezultiralo tačnošću od 60%. Koliko je pitanja bilo na testu? Zbir dva broja je 19, a njihovih kvadrata je 205. Koji su to brojevi? Sima ima 12 olovaka: onoliko zelenih koliko i žutih, crvenih dva puta više od plavih. Koliko ima zelehih, crvenih, plavih i žutih olovaka? Upišite brojeve koji nedostaju:

3. 4. 5. 6. 7. 8.

1 3 6 6 5 3 0 5 4 1

122


REŠENJE
1.2.NADICA KOSTI Milion, lim, ren, lom, miner, ... Zarada, parada, raj, gar, jad, ...

(1 reč = 1 bod, maksimalno 2 boda)

(minimalno 5 reči = 1 bod, maksimalno 2 boda) 3.4.5.6.7.8.3 5 25 36 i 6 2 plave, 4 crvene, 3 zelene i 3 žute (1 bod) (2 bod) (2,5 boda) (3,5 boda) (4 boda)

1 3 6 6 5 3 0 5 1 4

4

0

(2 boda)

PROVERA SKLONOSTI INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽ. MENADŽMENT jul 2005. godine
1. Napravite od date reči novu reč koristeći sva ponuđena slova i napišite je na liniji: META _________________ SVET_________________________ 2. Napravite od datih reči što više novih imenica (minimum 5 od svake zadate reči se boduje) bez obzira koliko slova utrošite : ČAROBNJAK ________________ a) 17 b) 19 v) 36 g) 49 d) 50 MARATONAC ________________________ 3. Koji broj nastavlja niz: 144 121 100 81 64 ___

4. Iako je cena ulaznica za cirkus snižena za 30 %, prihod je ostao isti. Postavlja se pitanje za koliko je procenata porastao broj posetilaca .
5. Jovan i Zoran imaju ukupno 30 dinara. Ako bi Zoran dao Jovanu onoliko koliko Jovan ima dinara tada bi Jovan imao 2 puta manje od Zorana. Koliko dinara ima svako? 6. Postavite 16 stolica uz 4 zida sobe tako da uz svaki zid stoji 5 stolica . Svaku stolicu prikažite jednim kvadratićem i ucrtajte ih u ponuđeni kvadrat koji shematski prikazuje sobu.

123


7. Upišite brojeve koji nedostaju:

5 6 2 1 3 1 4 2 4 2

8. Pronađite par brojeva koji stoje u istom odnosu kao prvi podvučeni par 20001-2001: 30004-4003 20100-2020 50000-0005 62226-2226 30002-3002

REŠENJE
1. TEMA VEST (1 reč = 1 bod, maksimalno 2 boda) 2. čorba, roba, bor, rob, konj, rak, brak, .... ranac, mart, nota, rat, ton, ram, nar, ..... (minimalno 5 reči = 1 bod, maksimalno 2 boda) 3. 49 (1 bod) 4. 43 % (3.5 boda) 5. 25 i 5. (3 boda) 6. U četiri ugla treba postaviti po jednu stolicu tako da dodiruje dva zida. Za svaki zid dodatno treba postaviti po 3 stolice. (2 boda)

5
7.

6 2 1 3

1 4 2

4 2 3 3
(3 boda)

8. 30002-3002

(2 boda)

124


1. Napravite od date reči novu reč koristeći sva ponuđena slova i napišite je na liniji: NORMA _________________ TRAVA_________________________

PROVERA SKLONOSTI INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽ. MENADŽMENT jul 2006. godine

2. Napravite od datih reči što više novih imenica (minimum 5 od svake zadate reči se boduje) bez obzira koliko slova utrošite:

ČETVRTAK

_______________________________________________________
6 14 30 ___

PONEDELJAK __________________________________________________________
3. Koji broj nastavlja niz: 2

4. Ana ima 4 godine. Njena starija sestra Mia je tri puta starija od nje. Za koliko godina će Mia biti dvostuko starija od Ane?
5.

Udavača nije mogla da se opredeli za mladoženju pa je postavila sledeći zadatak: Ako prvom dam polovinu ruža i još jednu ružu, drugom polovinu preostalih i još jednu ružu, a preostale podelim na pola i jednu polovinu i još tri ruže dam trećem udvaraču ostaću bez ruža. Udaću se za onog koji koji pogodi koliko imam ruža.

6. Otac je obećao sinu da će za svaki dobro urađen zadatak dobiti 10 dinara, dok će sin za svaki netačno rešen morati ocu da vrati 5 dinara. Pošto je sin uradio 20 zadataka, na štednoj knjižici se našlo 80 dinara. Koliko zadataka je sin uradio bez greške? 7. Upišite brojeve koji nedostaju:

8. Pronađite jedan par brojeva koji stoje u istom odnosu kao prvi, naznačeni, par: 567-6543 123-2345 210-1234 789-8765 576-9834 180-9000

REŠENJE
1. ORMAR VATRA (1 reč = 1 bod, maksimalno 2 boda) 2. četka, karte, vrat, reč, rat, rak, .... nedelja, poljane, nade, kade, dan, dok, kelj, ... (minimalno 5 reči = 1 bod, maksimalno 2 boda) 3. 2 6 14 30 62 (1 bod) 4. za 4 godine (3.5 boda) 5. 30 ruža (3 boda) 6. Sin je 12 zadataka uradio bez greške (2 boda)

125


7.


(3 boda)

8. 789-8765

(2 boda)

PROVERA SKLONOSTI INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽ. MENADŽMENT jul 2007. godine
1. Napravite od date reči novu reč koristeći sva ponuđena slova i napišite je na liniji: STANIMIR_______________ DRAGANA__________________

2. Napravite od datih reči što više novih imenica (minimum 5 od svake zadate reči se boduje) bez obzira koliko slova utrošite: REPUBLIKA _______________________________________________________ FEDERACIJA __________________________________________________________ 3. Koji broj nastavlja niz: 218 253 323 428 ___ 4. U jednoj porodici bilo je mnogo dece. Sedmoro od njih je volelo kupus, šestoro šargarepu, petoro grašak. Četvoro je volelo i kupus i šargarepu, troje kupus i grašak, a dvoje šargarepu i grašak. Jedan je podjednako voleo i kupus i šargarepu i grašak. Koliko je dece bilo u porodici? 5. Trgovac je svom pomoćniku za svaki radni dan plaćao po 20 dinara, a za svaki dan izostanka uzimao mu je 30 dinara. Posle 60 dana pomoćnik ništa nije zaradio. Koliko je dana pomoćnik dolazio na posao? 6. Jovan ima 18 godina i tri puta je stariji od brata. Koliko godina će imati Jovan kada bude dva puta stariji od brata? 7. Upišite u slobodne kvadratiće brojeve od 1 do 7 tako da po horizontalama, vertikalama i dijagonalama zbir brojeva bude 28, a da se ni u jednom od pravaca ne nalaze dva ista broja. Već upisani brojevi treba da ostanu. 1 2 3 4 5 6 7

126


REŠENJE

1. MINISTAR NAGRADA (1 reč = 1 bod, maksimalno 2 boda) 2. prilika, lupa, luka, reka, kula, perika, .... racija, feder, jarac, jedra, deca, ... (minimalno 5 reči = 1 bod, maksimalno 2 boda) 3. 218 253 323 428 568 (2 bod) 4. U porodici je bilo devetoro dece. (3 boda) 5. Pomoćnik je na posao dolazio 36 dana. (3.5 boda) 6. Za 6 godina Jovan će imati 24 godine a njegov brat 12 godina (2 boda) 7. (4 boda)

1 7 2 5 3 4 6

2 4 6 1 7 3 5

3 6 7 4 5 1 2

4 3 5 2 1 6 7

5 2 4 3 6 7 1

6 1 3 7 2 5 4

7 5 1 6 4 2 3

PROVERA SKLONOSTI - INDUSTRIJSKO INŽENjERSTVO I MENADŽMENT jul 2008. godine
1. Napravite od date reči novu reč koristeći sva ponuđena slova i napišite je na liniji: MILAN _______________ AVION __________________ 2. Napravite od datih reči što više novih imenica (minimum 5 od svake zadate reči se boduje) bez obzira koliko slova utrošite: KAROLINA _____________________________________________________________ KATARINA _____________________________________________________________ 3. Treba dobiti broj 52 pomoću brojeva 4,6,7 i 8 koristeći svaku cifru i koristeći je samo jednom. 4. Koji broj nastavlja niz 135 45 180 60 240 80 _____? 5. Kako možete samo pomoću 6 devetki i nijedne druge cifre dobiti broj 100? Devetke možete kombinovati po želji i u veće brojeve (npr. u 99 ili 999, ...) 6. Majka, otac i dva sina imaju ukupno 87 godina. Otac je stariji od majke tri godine. Jedan sin je dva puta stariji od drugog. Kvadrat broja godina mlađeg sina odgovara broju očevih godina. Koliko godina ima svaki član porodice? 7. U jednom dvorištu bile su zajedno ovce, i kokoške, koje su imale zajedno 99 glava i nogu. Bilo je dva puta više kokošaka nego ovaca. Koliko je u dvorištu bilo kokošaka a koliko ovaca?

127


REŠENJA
1. LIMAN, IVONA 2. kora, rolna, lira, raka, lokna, krin, ... karta, rata, Kina, Tina, kantar, rana, ... 3. 52 = (7+6)(8-4) 4. 135 45 180 60 240 80 320 5. 100 = 99+99:99 ili 100 = 9 9 + 9 + 9 + (9:9) 6. Otac ima 36, majka 33 a sinovi 6 i 12 godina. 7. U dvorištu bilo 9 ovaca i 18 kokošaka
.

(1 reč =1 bod, maksimalno 2 boda) (minimalno 5 reči =1 bod, maksimalno 2 boda) (3 boda) (1 bod) (3 boda) (3,5 boda) (4 boda)

PROVERA SKLONOSTI - INDUSTRIJSKO INŽENjERSTVO I MENADŽMENT jul 2009. godine
1. Napravite od date reči novu reč koristeći sva ponuđena slova i napišite je na liniji: PRUGA ___________________ KRAVA _________________________ 2. Napravite od datih reči što više novih imenica (minimum 5 od svake zadate reči se boduje) bez obzira koliko slova utrošite: INDUSTRIJALIZAM____________________________________________________ ARITMETIKA___________________________________________________________ 3. Dopuni niz: 1 1 2 3 5 8 13 ____ 4. U štali se nalazi toliko konja da im je polovina za 5 veća od četvrtine. Koliko konja ima u štali? 5. Joca je imao određen broj jabuka. Pojeo je jednu i od ostatka polovinu je dao sestri. Nakon što je pojeo još jednu jabuku, polovinu od preostalih je dao bratu. Joci je ostalo 5 jabuka. Koliko je jabuka Joca imao na početku? 6. Mića ima 7 godina.Za koliko godina će biti tri puta stariji nego sada? 7. Podelite 30 sa jednom polovinom i dodajte 10.Koliki je rezultat? 8. Treba dobiti broj 5 pomoću brojeva 4, 7, 9 i 9.

128


REŠENJA
1.- GRUPA VARKA 2.- industrija, struja, miraz, nalaz, mir, rat, dim, mazut, .... meta, mera, ritam, rata, krem, rat, tata, ..... 3.- 1 1 2 3 5 8 13 _21_ 4.- U štali ima 20 konja. 5.- Joca je imao 23 jabuke. 6.- Mića će za 14 godina biti tri puta stariji nego sada. 7.- Rezultat je 70. 8.- 9 – [(7+9) :4] = 5 9.- Teze koje se boduju - kako bi organizovao posao. - kako bi upravljao poslom, - kako bi birao saradnike 10.- Svaki od odgovora se boduje (maksimalno se može dobiti 4,5 boda)

(1 reč =1 bod, maksimalno 2 boda) (minimalno 5 reči =1 bod, maksimalno 2 boda) (1 bod) (3 boda) (3,5 boda) (2 boda) (3 boda) (2 boda)

(7 bodova)

(4,5 boda)

INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽENJERSKI MENADŽMENT PROVERA SKLONOSTI Jul 2010.
1. U đačkom kompletu koji proizvodite olovka i gumica zajedno koštaju 110 dinara. Ako je olovka skuplja od gumice za 100 dinara, kopiko košta gumiaa? 2. Lokvanji na jezeru se svaki lan šire, i svaki dan udvostručavaju površinu koju prekrivaju. Ako im je potrebno 48 dana da prekriju celo jezero, koliko imje potrebno da prekriju pola jezera? 3. U fabrici sportske opreme su mašine koje nezavispo jedna od druge prave loptice,5 mašina ukupno naprave 5 loptica za 5 minuta. Za koliko vremena će 50 mašina napraviti 100 loptica? a) 10 minuta b) 20 minuta c) 50 minuta d) 100 minuta 4. Zaokružite broj ispred onih rečenica koje su gramatički ispravne: 1. Pročita ću jednu dobru knjigu... 2. Mi bi smo poslali materijal... 3. Ja nemam te podatke... 4. Ne moj donositi nepotrebne podatke... 5. Ovaj znak je ne pravilno postavljen... 6. Ja ću uraditi kako ja hoću...

129

5.Povežite srodene pojmove iz dve kolone, tako što ćete na liniju u sredini napisati odgovarajući broj iz leve kolone (kao što je pokazano prvim primerom) : a) zaštita na radu ____7_____ 1) zaštita prava radnika b) logistika __________ 2) knjiga utisaka c) menadžmsnt ljudskih resursa __________ 3) reklamiranje na internetu d) marketing __________ 4) sertifikat o kvalitetu e) zadovoljstvo kupaca __________ 5) motivisanje zaposlenih f) sindikat __________ 6) prevoz robe i skladištenje g) ISO standard __________ 7) obavezan šlem i prsluk 6. Napravite od slova iz datih reči što više novih imenica (minimum 8 reči od svake zadate reči se boduje) bez obznra koliko slova utrošite: MEHATRONIKA _________________________________________________________________ STANDARDIZACIJA _____________________________________________________________ 7. Definišite što kraće i što jasnije sledeće pojmove: temperatura ključanja ___________________________________________________ gramatika _____________________________________________________________ poluga________________________________________________________________ ustav ________________________________________________________________

REŠENJA:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

gumica košta 5 dinara (olovka je skuplja za 100 i iznosi 105, ukupno 110) 47 dana (za narednog dana prekriju duplo više, odnosno celo jezero) 10 minuta (svaka mašina nalravi 1 loptncu za 5 minuta) 3. Ja nemam te podatke... i 6. Ja ću uraditi kako ja hoću... 6,5,3,2,1,4 mehatronika; tron, meh, kanta, metar, hrom, kantar, Rim. trema, tama, krem standardizaiije: nacija, standard, dar, stan, dizna, car, zidar, sardina, dinar, sat

7. tačka ključanja - temperatura na kojoj, pod datim uslovima, tečnast isparava po celoj zapremini; priznati i ubrzano isparava; ne priznati "ključa" (iirkularla definicija), ne priznati "100 stspeni" (jer ne ključaju svetečnosti natoj temperaturi) gramatika - sistem pravila za korišćsnje jezika; ne priznati "pravopis" poluga - čvrsto telo koje se pod uticajem sila može pokretati oko neke ose; priznati i: predmet oblika kvadra ili sličnog, čest način čuvanja plemenitih metala ustav - najviši opšti pravni akt u državi, uređuje najbitnije odnose u državi, ovlašćenja organa, slobode i prava građaaa; priznatn i: brana na reci, fizičke prepreka koja razdvaja dva vodena prostora

130


INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽENJERSKI MENADŽMENT PROVERA SKLONOSTI


Jul 2011.

1. На састанку се 10 директора обавезно рукују међу собом. Колико ће руковања укупно бити? 1. 100 2. 20 3. 45 4. 50 5. 90 2. Ако двојица радника офарбају две цистерне за пет часова, колико радника ће бити потребно да се двадесет цистерни офарба за десет часова? 1. 5 2. 10 3. 15 4. 20 3. Имате 68 блокова истих димензија који су у облику коцке. Колико је најмање потребно уклонити блокова, да бисте од преосталих направили једну велику коцку? 4. Колико троуглова постоји на следећој слици? 1. 2. 3. 4. 5. 8 10 12 14 16

5. Одредите број који замењује знак ?.

6. Товар робе креће из Београда авионом за Москву у 23 часа по нашем времену. Лет траје 4 сата, а Москва је удаљена две временске зоне од нас (2 часа). Након слетања, за претовар и камионски транспорт до складишта је потребно још укупно 1 сат. У колико ће сати товар робе стићи камионом у складиште по московском времену? 1. 2. 3. 4. 4 сата ујутро 5 сати ујутро 6 сати ујутро 7 сати ујутро
131

7. Три пословна сарадника су заједно водила предузеће које није испунило очекивања. На питање „Ко је крив за неуспех предузећа?“ одговорили су на следећи начин: Марко: „Ја нисам крив!“ Ненад: „Ја нисам крив!“ Слободан: „Ненад је крив!“ Само један од тројице саговорника говори истину. Ко је крив за неуспех предузећа? 8. Комбајну треба 10 литара нафте да стигне из гараже на њиву. Када стигне на њиву он троши 20 литара нафте за сат времена рада. За данашње ангажовање комбајн треба да ради пет и по сати на њиви. Колико литара нафте ће бити потрошено од изласка из гараже до повратка у њу? 9. Која од наведених комбиницаја је неодговарајућа: 1. 6 јануар 2. 7 фебруар 3. 4 март 4. 6 април 5. 3 мај 10. Отац је 30 година старији од сина, а 25 година од ћерке. За неколико година ће отац бити три пута старији од обоје заједно. За колико година ће се то десити и колико година ће тада имати свако од њих?

REŠENJA: REŠENJE
1. 2. 3. 4. 5. 45 10 4 bloka 12 Уместо знака ? треба да стоји број: 44 или неки други двоцифрен број чији је збир цифара 8. У том случају је испуњен услов да збир цифара у повезаним круговима и средишњем буде 27. 6 сати ујутро Марко је крив за несупех предузећа. 130 litara 6 април Х број година оца, Ѕ број година сина, С број година ћерке, Г означава неколико година, Неколико година, значи да је Г >= 2 Х + Г = 3*(Ѕ+Г) + 3*(С+Г) Х + Г = 3*(Х-30+Г) + 3*(Х-25+Г) Х + Г = 3Х – 90 + 3Г + 3Х – 75 + 3Г Х + Г = 6Х – 165 + 6Г 5Х = 165 – 5Г, за Г = 2 5Х = 155 Х = 31 За 2 године, отац ће имати 33 године, син ће имати 3 године и ћерка ће имати 8 година.

6. 7. 8. 9. 10.

132


PROVERA SKLONOSTI GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN

jul 2001. godine Odgovorima koje date ocenjujemo sklonost i spremnost za studije grafičkog inženjerstva i dizajna. Zaokružite samo jedan odgovor od ponuđenih: 1. Boja je: a. utisak koji se dobija kad u čovečije oko uđe svetlosni talas (vidljiva svetlost) b. sve što čovek opaža c. ono što čovek mora da razlikuje Ime Gutenberg (Gutenberg Johanes) se vezuje za: a. film b. pozorište c. štampu Kolevka humanizma i renesanse je: a. Francuska b. Italija c. Namačka Navedenom skupu ne pripada: a. novine b. knjiga c. radio d. plakati e. pozivnice Najpotpuniji predstavnik renesanse u Evropi (vajar, slikar, pesnik, arhitekt) je: a. Leopardi Đakomo b. Mikelanđelo Buonaroti c. Laurana Frančesko Papirus (cuperus papirus-botanički naziv) je: a. latinsko ime za knjigu b. biljka koja raste na obali reke Nil c. podloga na koju se postavlja papir Štampač je uređaj koji pripada: a. hardveru kompjutera b. softveru kompjutera c. i hardveru i softveru kompjutera Reč Grafika (grč. graphein) ima značenje: a. medija za prenos podataka b. pisati c. prenosa slike na daljinu Optička slika je: a. slika dobijena gledanjem b. slika dobijena refleksijom svetlosnih zraka c. slika dobijena spektrometrijskom analizom Pismo je: a. slikarski zapis na podlozi b. sredstvo dogovora među ljudima c. grafički izraz jezika i njegovo trajno vizuelno predstavljanje Odgovor 1) a; 2) c; 3) b; 4) c; 5) b; 6) b; 7) a; 8) b; 9) b; 10) c;
133

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


PROVERA SKLONOSTI GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN

septembar 2001. godine Odgovorima koje date ocenjujemo sklonost i spremnost za studije grafičkog inženjerstva i dizajna. Zaokružite samo jedan odgovor od ponuđenih: 1. Nobelovu nagradu za književnost dobio je: a. Bora Stanković b. Jovan Dučić c. Ivo Andrić 2. Brzina svetlosti približno iznosi: a. 340 m/s b. 300000 km/s c. 999 km/s 3. Impresionizam je pravac u: a. fizica b. umetnosti c. književnosti 4. Navedenom skupu ne pripada: a. papir b. drvo c. farba d. staklo e. metal 5. Naziv za umetnost pisanja, crtanja, slikanja, sa načinima kako se napisano, nacrtano ili naslikano može reprodukovati je: a. razbaranje b. grafika c. galerija 6. Igrica koja se igra na kompjuteru je: a. hardverski i softverski element kompjutera b. hardverski element kompjutera c. softverski element kompjutera 7. Opšte naziv za vezu koja postoji među atomima u molekulu, ili među atomima i jonima u kristalu je: a. matematička veza b. hemijska veza c. fizička veza 8. Termin koji obuhvata tehnološku i likovnu ideju, koja vodi ostvarenju umetničkog dela, zanatskog ili industrijskog proizvoda, naziva se: a. proizvodnja b. dizajn c. tehnologija 9. Umetnost koja pomoću boja prikazuje biće i stvari oslanjajući se na prirodu i maštu je: a. slikarstvo b. kompozicija c. pismo 10. Oruđe za rad koje stalnim pokretima svojih delova obavlja raznovrsne radnje pretvarajući energiju jedne vrste u drugu ili jednog oblika u drugi naziva se: a. proizvodni proces b. mašina c. tehnološki proces

Odgovor 1) c; 2) b; 3) b; 4) c; 5) b; 6) c; 7) b; 8) b; 9) a; 10) b;
134


PROVERA SKLONOSTI GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN

jul 2002. godine
1. Za otisak na papiru osim crne, tri primarne boje (koje mešavinom u različitim razmerama bilo koje dve ili sve tri zajedno daju druge boje) su: a. zelena, braon, crna b. žuta, plava, crvena c. cijan, crna, crvena 2. Umetnost koja bojama prikazuje svet oslanjajući se na period i maštu je: a. kompozicija b. slikarstvo c. spektroskopija 3. Najmanji deo nekog hemijskog elementa koji može postojati samostalno i ima sve njegove osobine je: a. kristalna rešetka b. molekul c. atom 4. Fotografska reprodukcija crteža kome su tehnikom animacije dodati pokreti i zvuk je: a. zvučna ilustracija b. animirani film c. igrani film 5. Navedenom skupu ne pripada: a. papir b. drvo c. staklo d. metal e. farba 6. Prvo slovensko pismo je: a. glagoljica b. ćirilica c. latinica 7. Kod računara najmanja jedinica količine informacija je: a. alfabetski znak b. bajt c. bit 8. Pojava koja se javlja usled nejednakog prelamanja svetlosti različite boje odnosno talasne dužine je: a. dioptrija b. distorzija lika c. disperzija svetlosti 9. Pojam koji obuhvata tehnološku i likovnu razradu ideja vodi ostvarenju umetničkog dela zanatskog ili industrijskog proizvoda je: a. ideografija b. dizajn c. ergonomija 10. Nobelovu nagradu za književnost Ivo Andrić je dobio za roman: a. Travnička hronika b. Prokleta avlija c. Na Drini ćuprija Odgovor 1) b; 2) b; 3) c; 4) b; 5) e; 6) a; 7) c; 8) c; 9) b; 10) c;

135


PROVERA SKLONOSTI GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN
1. Boja tela (predmeta) je: a. boja koja se dobija prolaskom zraka kroz telo b. bez posebnog uređaja c. boja koju ljudsko oko registruje pri dnevnoj (sunčevoj) svetlosti
2.

septembar 2002. godine

Tri osnovne boje su: a. crvena, žuta, plava b. crvena, zelena, plava c. crvena, crna, žuta Gustina (ili specifična masa) kao važna mehanička konstanta tela je data količinom: a. mase i zapremina tela b. brzine kretanja najsitnijih delova tela i ukupne veličine tela c. atoma i molekula tela Impresiomizam je pravac u: a. fizici b. umetnosti c. književnosti Navedenom skupu ne pripada: a. radio b. novine c. knjige d. časopisi e. plakati Italijanski pronalazač, naučnik, slikar, vajar, arhitekta i mislilac je : a. Kopernik Nikola (Copernicus Nicolaus) b. Leonardo da Vinči (Leonardo da Vinci) c. Rembrant Harmens van Rajn (Rembrandt Harmensz van Rijan) Microsoft Windows je: a. merni računarski sistem b. hardver računara c. operativni sistem računara Kaligrafija je: a. zanatsko zanimanje izrade grnčarije b. krasnopis, veština pisanja c. veština zanatskog slikarstva Deo fizike koja proučava svetlost je: a. optika b. difrakcija c. disperzija Grafičko prestavljanje jezika je: a. govor b. pismo c. rezbarenje Odgovor 1) c; 2) b; 3) b; 4) b; 5) a; 6) b; 7) c; 8) b; 9) a; 10) b;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

136


PROVERA SKLONOSTI GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN

jul 2003. godine
Odgovorima koje date ocenjujemo sklonost i spremnost za studije grafičkog inženjerstva i dizajna. Razmislite i zaokružite samo jedan odgovor od ponuđenih: 1. Helenistička umetnost je nastala kao mešavina: a) Rimske umetnosti i umetnosti zapadne civilizacije b) Grčke umetnosti i umetnosti kulture starog istoka c) Umetnosti starog egipta i Mesopotamije 2. Tonsko nijansiranje ili stupnjevanje jedne boje je a) spektrokolorit b) razlaganje boja c) valer 3. Tajnu večeru je naslikao: a) Donato Bramante b) Leonardo da Vinči c) Mikelanđelo Buonaroti 4. Osnovna jedinica filmskog izraza je: a) projekcija b) sekvenca c) kadar 5. Slikarska tehnika u kojoj se boja rastvara vodom i koja se odlikuje nežnim svetlim i prozirnim bojama je: a) Akvarel b) Ulje c) Pastel 6. Uz boju, osnovno sredstvo izraza u svim likovnim umetnostima je: a) linija b) čvrsti (solid) model c) reflektovani talas 7. Mešanje osnovnih i primarnih boja radi dobijanja različitih sekundarnih boja je: a) kolorimetrijsko merenje boja b) spektralna analiza boja c) sinteza boja 8. Najmanja od nabrojanih jedinica računarske memorije je: a) nybble b) bajt c) bit 9. Navedenom skupu ne pripada a) laserski štampač b) optički miš c) CD-RW čitač, pisač d) skener e) Adobe Photoshop 10. Kompjuterski monitor i TV ekran rade na principu emitovanja zraka svetlosti gde se dobijaju milioni boja aditivnom sintezom osnovnih boja i to: a) cijan, crna, crvena b) crvene, zelene, plave c) magenta, žuta, crna REŠENJA 1) b; 2) c; 3) b; 4) c; 5) a; 6) a; 7) c; 8) c; 9) c; 10) b;
137


PROVERA SKLONOSTI GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN
1. Za mislioce Platona i Aristotela umetnost: a. je oponašanje stvarnosti, ogledalo vidljivih oblika prirode b. nije oblik spoznaje objektivne stvarnosti c. je apstraktan pojam 2. U antičkom svetu kao najviši oblik sklada i ravnoteže je doživljavana: a. ornametrija b. asimetrija c. simetrija 3. Neolitske kulturne grupe zasnivale su se uglavnom na: a. drvetu b. keramici c. metalu 4. Grafika je umetnost koja ima mnogo zajedničkih osobina sa slikarstvom ali je: a. znatno nepristupačnija i više cene b. iste pristupačnosti i cene c. pristupačnija i jeftinija

jul 2004. godine

5. U fizičkom smislu prostor je određen sa: a. tri dimenzije b. dve dimenzije c. jednom dimenzijom 6. Sličnosti se mogu povezati nizom elemenata. Jedan od njih ne pripada pojmu sličnosti: a. veličina b. oblik c. svetlina ili boja d. mesto e. pravac f. tačka 7. Naše oko predstavlja prijemnik za veoma mali deo velike skale elektromagnetnih talasa, talasnih dužina između: a. 800 i 1200 nm b. 10 i 400 nm c. 400 i 800 nm 8. Reč grafika (grč. graphein) ima značenje: a. medija za prenos podataka b. pisanja c. prenosa slike na daljinu 9. Pojačanje svetlosti stimulisanom emisijom zračenja prestavlja: a. laser b. optički ponor c. iajtnu svetlost 10. Programskim jezicima pripada: a. korel b. paskal c. word 11. Kom umetničkom pravcu pripadaju dela naše siikarke Nadežde Petrović: a. baroku b. impresionizmu c. neokiasicizmu
138

12. U vizuelnim umetnostima ideja se vizuelnim sredstvima pretvara u: a. pesmu čujnog oblika b. aromatičan uticaj c. umetničko delo 13. Tačan odraz prirode postignut upotrebom filma i papira uz mehaničko hemijski proces daje: a. fotografija b. pejzaž c. word 14. Navedenom skupu ne pripada: a. crveni automobil b. crni motocik c. beli brod d. plavi autobus e. zeleni traktor 15. Bez kojeg programskog sistema računar ne bi mogao da radi: a. word b. excel c. windows d. adobe acrobat e. internet explorer f. media player 16. Za koji pojam je vezana najveće brzina kretanja: a. zvuk b. supersonični avion c. svetlost 17. Boja u monitoru, kameri, skeneru je generisana od tri osnovne boje: a. bela, crvena, zelena b. crvena, zelena, plava c. crna, crvena, cijan 18. Primarni svetlosni izvori su tela koja zrače na račun: a. energije koju disperzuju b. energije svetlosti koja se od tela odbija c. sopstvene energije 19. Nobelovu nagradu za književnost dobio je naš poznati pisac za roman: a. Seobe b. Na Drini ćuprija c. Bašta slezove boje 20. Eksternim uređajima računara ne pripada: a. skener b. grafička kartica c. inkjet štampač d. digitalna kamera Odgovor 1) a; 2) c; 3) b; 4) c; 5) a; 6) f; 7) c; 8) c; 9) a; 10) b; 11) b; 12) c; 13) b; 14) c; 15) c; 16) c; 17) b; 18) c; 19) b; 20) b;

139


PROVERA SKLONOSTI GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN

jul 2005. godine

Odgovorima koje date ocenjujemo sklonost i spremnost za studije grafičkog inženjerstva i dizajna. Zaokružite samo jedan odgovor od ponuđenih: 1. Nijanse odnosno prelazi između boja su postepeni i normalno ljudsko oko u vidljivom spektru može da razlikuje oko: a. 12 nijansi boja b. 160 nijansi boja c. 5000 nijansi boja 2. Pismo zasnovano na crtežu je: a. staronilsko b. fonetsko c. piktogramsko 3. Najpoznatiji računarski program za realizaciju animacije jeste: a. 3D studio b. Microsoft Office c. Mathcad 4. Povezivanje teksta slike i zvuka predstavlja: a. mikromedij b. makromedij c. multimedij 5. Svetlost koja sadrži samo jednu određenu frekvenciju (talasnu dužinu) elektromagnetnog zračenja naziva se: a. bihromatskom b. monohromatskom c. svetlohromatskom 6. Kojem naučniku pripada zasluga za eksperimentalno dokazivanje da se bela sunčeva svetlost, kad se propusti kroz prizmu, razlaže na spektar boja: a. Leonardo da Vinči b. Isak Njutn c. Albert Anštajn 7. Litografija kao tehnika štampe uglavnom kao formu koristi uglačanu litografsku ploču i ona pripada tehnici: a. visoke štampe b. duboke štampe c. ravne štampe 8. Savremeni razvoj nauke i tehnologije posebno u oblasti računarske tehnike omogućio je da se neke intelektualne aktivnosti čoveka povere sredstvima koja su proizvod novih tehnologija, ovo područje se naziva: a. računarska inteligencija b. mašinska inteligencija c. veštačka intelegencija 9. Aparati koji služe za merenje apsorpcije elektromagnetnih radijacija nazivaju se a. spektrofotometri b. ferometri c. mikrometri 10. Boje proizvedene sredinom XIX veka iz katrana i kamenog uglja spadaju u: a. neorganske boje b. sintetičke organske boje c. organsko-neorganske boje

140


11. Najpoznatiji oblik umnožavanja knjiga prepisivanjem tekstova i crtanjem slika naziva se: a. kaligrafija b. grafologija c. tekstografija 12. Koja oznaka se koristi za dogovoreni i definisani standard vezan za mrežni protokol na računaru: a. CAD/NC b. TCP/IP c. CPP/CD 13. Odbijanje svetlosti od hrapavih površina naziva se: a. difuzno odbijanje b. difrakciono odbijanje c. monohromatično odbijanje 14. Navedenom skupu ne pripada: a. zemlja b. mars c. mesec d. venera e. jupiter 15. Metod dobijanja prostornog lika predmeta koji se zasniva na interferenciji i difrakciji svetlosti naziva se: a. holografija b. meteorografija c. dagerotipija

16. Instrumenti koji su građeni od sistema (kombinacija) ogledala, sočiva, prizmi, dijafragmi a služe za posmatranje, nazivaju se: a. akustometrički instrumenti b. akvapolarizacioni instrumenti c. optički instrumenti 17. Nauka o veštinama i zanatima, naučno prikazivanje ljudske delatnosti kojoj je svrha prerada u cilju dobijanja proizvoda za ljudsku upotrebu je: a. tehnika b. tehnologija c. preradologija 18. Naprava u obliku suda (cilindričnog, kruškastog ili drugog oblika od stakla ili metala) u kome je vakum ili neki razređen gas a slobodni elektroni se kreću između elektroda je: a. elektronski mikroskop b. svetlosni difragmetar c. elektronska cev 19. Grana primenjene umetnosti koja se bavi likovnom stranom oblikovanja predmeta industrijske proizvodnje je: a. vajanje b. dizajn c. skulptura 20. Najstarija očuvana srpska knjiga pisana na pergamentu iz poslednjih decenija XII veka je: a. Biblija u 42 reda b. Miroslavljevo jevanđelje c. Oktoih REŠENJE Svaki tačan odgovor donosi 1.5 bodova 1) c; 2) c; 3) a; 4) c; 5) b; 6) b; 7) d; 8) c; 9) a; 10) b; 11) a; 12) b; 13) a; 14) c;

15) a; 16) c; 17) b; 18) c; 19) b; 20) b;
141


PROVERA SKLONOSTI GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN
1. Niz postupaka koje treba obaviti da bi se rešio postavljeni problem na računaru uz pomoć programskog jezika je: a. algoritam b. programiranje c. tehnologija 2. Skretanje talasa od prvobitnog pravca prostiranja pri prolasku pored prepreka ili prolasku kroz otvore je: a. disproporcija b. distribucija c. difrakcija 3. Barokna umetnost se razvila u: a. Italiji, tačnije u Rimu i okolini b. Nemačkoj, tačnije u Bonu i okolini c. Rusiji, tačnije u Moskvi i okolini 4. Danas je opšte prihvaćena sistematizacija hemijskih jedinjenja i definicija da je organska hemija: a. hemija svih ostalih elemenata osim ugljenikovih jedinjenja b. hemija radioaktivnih jedinjenja c. hemija ugljenikovih jedinjenja 5. Programskim jezicima pripada: a. AutoCAD b. VisualBasic c. CD ROM 6. Usijana tela daju neposredno: a. Apsorpcione spektre b. Emisione spektre c. Prizmatične spektre 7. Kao crtež i slika, grafički otisak je u fizičkom pogledu: a. jednodimenzionalna površina b. dvodimenzionalna površina c. trodimenzionalna površina 8. Bekap računarskih podataka se ne vrši na: a. magnetno optičkim diskovima b. strimer trakama c. procesoru

jul 2006. godine

9. U računskim zadacima obično se koristi približna vrednost brzine svetlosti u vakumu koja iznosi: a. 2 x 108 m/s b. 3 x 108 m/s c. 7 x 108 m/s 10. Kojem naučniku pripada zasluga za eksperimentalno dokazivenje da se bela sunčeva svetlost, kada se propusti kroz prizmu, razlaže na spektar boja. a. Leonardo da Vinči b. Isak Njutn c. Nikola Tesla 11. Na dvanaestodelnom krugu boja najsvetlija spektralna boja je: a. žuta b. ljubičasta c. crvena
142

12. Načini prevođenja računarskih programa, obično sa jezika višeg nivoa na jezik nižeg nivoa. Oslanja se na matematičku logiku je: a. baza podataka b. kompajler c. programiranje 13. Najvažniji sastojak boje kao materijala je: a. pigment b. spektar c. vezivno sredstvo 14. Navedenom skupu ne pripada: a. AutoCAD b. Adobe Photoshop c. CorelDRAW d. CD-RW e. Mathcad Plus 15. Postupak koji se primenjuje za razdvajanje i prečišćavanje tečnih organskih supstancija, a zasniva se na razlikama u njihovim tačkama ključanja je: a. destilacija b. kristalizacija c. ekstrakcija 16. Dramu ‘’Gospođa ministarka’’ napisao je: a. Laza Lazarević b. Stevan Sremac c. Branislav Nušić 17. Osamdesete godine XIX veka obeležene su pojavom: a. romantičkog stila u umetnosti b. impresionizma c. umetnosti baroka 18. Veliki deo vidljivog spektra se može predstaviti kao mešavina obojene svetlosti u razičitim odnosima tri boje (one se još nazivaju i aditivne boje), su sledeće boje: a. cijan, zelena, žuta b. bela, crvena, crna c. crvena, zelena i plava 19. Osnovna sirovina iz koje se dobija papir je: a. ruda b. drvo c. destilat iz prerade nafte 20. Vid savremene umetnosti koji podrazumeva gomilanje predmeta je: a. Skulptura b. Asamblaž ili novi realizam c. Vajanje

REŠENJE Svaki tačan odgovor donosi 1.5 bodova 1) b; 2) c; 3) a; 4) c; 5) b; 6) b; 7) b; 8) c; 9) b; 10) b; 11) a; 12) b; 13) a; 14) d;

15) a; 16) c; 17) b; 18) c; 19) b; 20) b;

143


PROVERA SKLONOSTI GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN

jul 2007. godine

1. Slikarstvo je često bilo izraz duhovnosti naroda. U Nemanjino doba (XII vek), glavno izražajno sredstvo je bila linija koja gradi formu i ova dela se mogu vezati za: a. vladajući vizantijski stil b. vladajući stil impresionizma c. vladajući stil klasicizma 2. Materijal oslojen emulzijom koja je osetljiva na svetlost i pod čijim dejstvom sa dobija pozitiv i negativ vezan je za: a. TV sliku b. fotografski materijal c. projekciono platno 3. Televizija u boji počiva na zakonu aditivnog mešanja: a. bezbroj različitih boja b. četiri osnovne boje, cijan magenta, žuta i crna c. tri osnovne boje, crvena, zelena, plava 4. Jedna od osnovnih veličina koja određuje toplotno stanje nekog tela je: a. toplota b. temperatura c. termoenergija 5. Sistem zasnovanih i metodološki stečenih pretpostavki koje objašnjavaju neki skup pojava odnosno činjenica je: a. tehnologija b. teorija c. terminologija 6. Naš čuveni naučnik, elektrotehničar i fizičar, jedan od najpopularnijih genija elektrotehnike koja je primenjena na mnoge oblasti je: a. Milutin Milanković b. Nikola Tesla c. Tomas Edison 7. Osobina čvrstih tela da se po prestanku dejstva neke sile, koja je uticala na njihovu promenu oblika opet vrate u prvobitni oblik je: a. čvrstoća b. plastičnost c. elastičnost 8. Krasnopis kao veština lepog pisanja postoji od početka pismenosti i to je: d. ksilografija e. kaligrafija f. kičicografija 9. Optička sprava za merenje boje koja služi za određivanje koncentracije supstance upoređenjem inteziteta boja rastvora koji se ispituje i standardnog rastvora je: a. kolorimetar b. kolorit c. koloratura 10. Navedenom skupu ne pripada: a. ksilofon d. gitara b. bubnjevi e. violina c. klavir f. truba d. zvučnik e. saksofon f. harmonika

11. Osnovni softverski sistem koji kontroliše rad računara je: a. operativni sistem b. manipulativni sistem c. memorijski sistem
144


12. Koja hardverska komponenta ne pripada ulaznim jedinicama: g. štampač a. svetlosno pero h. tastatura b. miš c. joistik i. skener

13. Svaki atom se sastoji od određenog broja elektrona, protona i neutrona. U toj strukturi atoma negativno naelektrisanje imaju: a. elektroni b. protoni c. neutroni 14. Roman “Travnička hronika” vezan je za: a. Dobricu Ćosića b. Ivu Andrića c. Miloša Crnjanskog d. Branislava Nušića 15. Umetnost nastala kao mešavina Grčke umetnosti i umetnosti kulture Srednjeg istoka je: a. Helenistička umetnost b. Latinska umetnost c. Ilirska umetnost 16. Dizajn pripada grani umetnosti koja se bavi likovnom stranom oblikovanja predmeta industrijske proizvodnje i ona je vezana za: a. apstraktnu umetnost b. nadrealističnu umetnost c. primenjenu umetnost 17. Isak Njutn je eksperimentalno dokazao da se bela sunčeva svetlost kada se propusti kroz prizmu razlaže na: a. crvenu, zelenu i plavu boju b. cijan, mangentu, žutu i plavu boju c. spektar boja 18. Impresionizam kao umetnički pravac je obeležio: a. V vek b. IX vek c. XIX vek 19. Količnik mase i zapremine tela je: a. gustina (specifična masa) b. sila (specifična sila) c. količinsko kretanje (specifično kretanje) 20. Vidljiva svetlost obuhvata: a. samo deo elektromagnetnog zračenja b. ceo elektromagnetni spektar zračenja c. područje izvan elektromagnetnog spektra zračenja

REŠENJE Svaki tačan odgovor donosi 1.5 bodova 1) a; 2) b; 3) c; 4) b; 5) b; 6) b; 7) c; 8) b; 9) c; 10) g; 11) a; 12) d; 13) a; 14) d;

15) a; 16) c; 17) c; 18) c; 19) a; 20) a;

145


PROVERA SKLONOSTI - GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN
1. Osnova za viđenja boje tela (predmeta) je: a. svetlost b. toplota tela c. farba na telu 2. Umetnička dela "Gernika" i "Gospođica iz Avinjona" naslikao je: a. Leonardo da Vinči b. Pablo Pikaso c. Peter Paul Rubens

jul 2008. godine

3. Prvu srpsku štampariju nabavio je u Veneciji zetski vladar i preneo je u cetinjski manastir: a. Dositej Obradović b. Vuk Karadžić c. Đurađ Crnojević 4. Najstarijim oblikom knjige smatraju se: a. slike na zidovima pećina b. povezane glinene pločice na kojim se pisalo c. povezani papiri pisani kaligrafski 5. Čovek, žena, ili predmet koji služe kao uzor slikarima i vajarima naziva se: a. dvojnik b. model c. reprodukcija 6. Najmanja jedinica hemijskog jedinjenja koja zadržava hemijski sastav i svojstva: a. proton b. neutron c. molekul 7. Neolitske kulturne grupe ostavile su zapise uglavnom na: a. kamenu b. keramici c. bakru 8. Proces umnožavanja i reprodukcije slike pripada: a. ksilografiji b. metalotipiji c. grafici 9. Optika je deo: a. matematike b. mehanike c. fizike 10. Navedenom skupu ne pripada: a. knjiga d. plakat g. televizor b. novine e. karta h. kalendar c. časopis i. katalog f. magazin 11. Bez kojeg programskog alata računar postaje neupotrebljiv: a. windows b. fortran c. paskal d. visal basic
146


12. Ekspresionizam, kao pokret u modernoj umetnosti pojavio se 1905 godine u: a. Nemačkoj b. Grčkoj c. Engleskoj 13. Dmи́triй Ivа́novič Mendelе́ev je tvorac: a. elektronske strukture malih čestica b. teorije molekula c. periodnog sistema elemenata d. nuklearne fuzije 14. Roman ''Daleko je sunce'' vezan je za: a. Dobricu Ćosića b. Ivu Andrića c. Miloša Crnjanskog d. Branislava Nušića

15. Sredinom kojeg veka, na čelu sa Stefanom Nemanjom je počela da se uzdiže Raška država i tada je prihvaćen monumentalni slikovni izraz raške umetnosti: a. 3 vek b. 12 vek c. 20 vek 16. Industrijskom dizajnu pripada oblikovanje vezano za: a. etikete, plakate, logotipe… b. automobile, mašine, kućne aparate… c. tipografiju, ilustraciju, fotografiju… 17. Eksperimentalni dokaz da se bela sunčeva svetlost kad se propusti kroz prizmu razlaže na spektar boja izveo je: a. Max Planck b. James Clerk Maxwell c. Isaac Newton d. Albert Einstein 18. Osnovno izražajno sredstvo u slikarstvu je: a. kaligrafska poruka b. svetlost i senke c. boja 19. Nauke koje se bave strukturom i automatskom (mašinskom) obradom podataka su: a. matematika i teorija procesa b. informatika i računarstvo c. fizika i teorija brojeva 20. Tonsko nijansiranje ili stupnjevanje jedne boje je: a. valer b. spektar boja c. tonomanija

REŠENJE Svaki tačan odgovor donosi 1.5 bodova
1) a; 2) b; 3) c; 4) b; 5) b; 6) c; 7) b; 8) c; 9) c; 10) g; 11) a; 12) a; 13) c; 14) a; 15) b; 16) b; 17) c; 18) c; 19) b; 20) a.
147


PROVERA SKLONOSTI - GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN

jul 2009. godine

1. Shvatanje o umetnosti oživljeno je u renesansi. Jedan od najznačajnijih umetnika renesanse je rekao: „Kad hoćete da vidite da li vaša slika potpuno odgovara predmetima koje ste slikali prema prirodi, uzmite ogledalo. Neka vam ogledalo bude vodič, jer se predmeti pojavljuju na njegovoj površini u mnogo čemu kao na slici“. O kom umetniku se radi? a. Leonardo da Vinči b. Olja Ivanjicki c. Nadežda Petrović 2. Trodimenzionalnom oblikovanju pripada: a. slikanje na platnu b. vajanje c. akvarel 3. Prvu srpsku štampariju nabavio je u Veneciji zetski vladar i preneo je u cetinjski manastir: a. Dositej Obradović b. Vuk Karadžić c. Đurađ Crnojević 4. Najstarijim oblikom knjige smatraju se: a. slike na zidovima pećina b. povezane glinene pločice na kojim se pisalo c. povezani papiri pisani kaligrafski 5. Čovek, žena, ili predmet koji služe kao uzor slikarima i vajarima naziva se: a. dvojnik b. model c. reprodukcija 6. Najmanja jedinica hemijskog jedinjenja koja zadržava hemijski sastav i svojstva: a. proton b. neutron c. molekul 7. Neolitske kulturne grupe ostavile su zapise uglavnom na: a. kamenu b. keramici c. bakru 8. Proces umnožavanja i reprodukcije slike pripada: a. ksilografiji b. metalotipiji c. grafici 9. Optika je deo: a. matematike b. mehanike c. fizike 10. Navedenom skupu ne pripada: g. h. i. 11. Bez kojeg programskog alata a. windows b. fortran c. paskal e. visual basic
148

a. knjiga b.novine c. časopis

j. televizor plakat k. kalendar karta l. katalog magazin računar postaje neupotrebljiv:


12. Ekspresionizam, kao pokret u modernoj umetnosti pojavio se 1905 godine u: a. Nemačkoj b. Grčkoj c. Engleskoj 13. Dmи́triй Ivа́novič Mendelе́ev je tvorac: a. elektronske strukture malih čestica b. teorije molekula c. periodnog sistema elemenata d. nuklearne fuzije 14. Roman ''Daleko je sunce'' vezan je za: a. Dobricu Ćosića b. Ivu Andrića c. Miloša Crnjanskog d. Branislava Nušića

15. Sredinom kojeg veka, na čelu sa Stefanom Nemanjom je počela da se uzdiže Raška država i tada je prihvaćen monumentalni slikovni izraz raške umetnosti: a. 3 vek b. 12 vek c. 20 vek 16. Industrijskom dizajnu pripada oblikovanje vezano za: a. etikete, plakate, logotipe… b. automobile, mašine, kućne aparate… c. tipografiju, ilustraciju, fotografiju… 17. Eksperimentalni dokaz da se bela sunčeva svetlost kad se propusti kroz prizmu razlaže na spektar boja izveo je: a. Max Planck b. James Clerk Maxwell c. Isaac Newton d. Albert Einstein 18. Osnovno izražajno sredstvo u slikarstvu je: a. kaligrafska poruka b. svetlost i senke c. boja 19. Nauke koje se bave strukturom i automatskom (mašinskom) obradom podataka su: a. matematika i teorija procesa b. informatika i računarstvo c. fizika i teorija brojeva 20. Tonsko nijansiranje ili stupnjevanje jedne boje je: a. valer b. spektar boja c. tonomanija

REŠENJE Svaki tačan odgovor donosi 1.5 bodova
1) a; 2) b; 3) c; 4) b; 5) b; 6) b; 7) c; 8) b; 9) a; 10) g; 11) a; 12) d; 13) a; 14) b; 15) a; 16) c; 17) c; 18) c; 19) a; 20) a.

149


PROVERA SKLONOSTI GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN
1. Boja tela (predmeta) je: Boja koja se dobije prolaskom zraka kroz telo Boja koju ljudsko oko registruje posebnim uređajem Boja koju ljudsko oko registruje pri dnevnoj (sunčevoj) svetlosti 2. Gustina (ili specifična masa) kao važna mehanička konstanta tela je data količnikom: Mase i zapremine tela Brzine kretanja najsitnijih delova tela i ukupne veličine tela Atoma i molekula tela 3. Mešanje osnovnih i primarnih boja radi dobijanja različitih sekundarnih boja je: kolorimetrijsko merenje boja spektralna analiza boja sinteza boja 4. Navedenom skupu ne pripada računar memorijski čip disk skener Adobe Photoshop štampač

jul 2010. godine

5. Osobenost grafike kao umetnosti je da ona zahteva izradu štamparske forme sa koje se izrađuje reprodukcija. U ovakvoj reprodukciji se razlikuje više tehnika štampe i to: akvarel, grafika, vajanje i slikanje visoka, duboka, ravna i propusna plotovana, matrična, indigo i kaširung 6. Primarni svetlosni izvori su tela koja zrače na račun energije koju upijaju energije koju odbijaju sopstvene energije 7. Najstarije pismo kojim se čovek i danas koristi je: piktogramsko ideogramsko fonetsko 8. Prve knjige su se umnožavale prepisivanjem tekstova i crtanjem slika. Ta tehnika se naziva: kaligrafija štampa kopiranje 9. Grana primenjene umetnosti koja se bavi likovnom stranom oblikovanja predmeta industrijske proizvodnje je: ambalaža dizajn vajanje 10. Boje proizvedene sredinom XIX veka iz katrana i kamenog uglja spadaju u: sintetičke neorganske boje sintetičke organske boje sintetičke organsko-neorganske boje

150

11. Nijanse odnosno prelazi između boja su postepeni i normalno ljudsko oko u vidljivom spektru može da razlikuje oko: 16 nijansi boja 160 nijansi boja 120.000 nijansi boja 12. Kao crtež i slika, grafički otisak je u fizičkom pogledu: jednodimenzionalna površina dvodimenzionalna površina trodimenzionalna površina 13. Celuloza se industrijski dobija iz različitih sirovina koje su: biljnog porekla veštačkog porekla životinjskog porekla 14. Bekap računarskih podataka se vrši na: optičkim diskovima procesoru biosu 15. Na dvanaestodelnom krugu boja najsvetlija spektralna boja je: žuta plava crvena 16. Osamdesete godine XIX veka obeležene su pojavom: romantizma impresionizma baroka 17. Svaki atom se sastoji od određenog broja elektrona, protona i neutrona. U toj strukturi atoma pozitivno naelektrisanje imaju: elektroni protoni neutroni 18. Televizija u boji počiva na zakonu aditivnog mešanja: bezbroj različitih boja četiri osnovne boje, cijan magenta, žuta i crna tri osnovne boje, crvena, zelena, plava 19. Nauka o veštinama i zanatima, naučno prikazivanje ljudske delatnosti kojoj je svrha prerada u cilju dobijanja proizvoda za ljudsku upotrebu je: tehnika tehnologija proizvodnja 20. Neolitske kulturne grupe zasnivale su se uglavnom na: drvetu keramici metalu

REŠENJA:
1-3, 2-1, 3-3, 4-5, 5-2, 6-3, 7-1, 8-1, 9-2, 10-2, 11-2, 12-2, 13-1, 14-1, 15-1, 16-2, 17-2, 18-3, 19-2, 20-2
151


PROVERA SKLONOSTI GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN
1. Ime Gutenberg (Gutenberg Johanes) se vezuje za: a. Film b. Pozorište c. Štampu 2. Helenistička umetnost je nastala kao mešavina: a. Rimske umetnosti i umetnosti zapadne civilizacije b. Grčke umetnosti i umetnosti kulture starog istoka c. Umetnosti starog Egipta i Mesopotamije 3. Tajnu večeru je naslikao: a. Donato Bramante b. Leonardo da Vinči c. Mikelanđelo Buonaroti 4. Navedenom skupu ne pripada a. monitor b. disk c. tastatura d. štampač e. Mcrosoft Office Word f. miš

jul 2011. godine

5. Slikarska tehnika u kojoj se boja rastvara vodom i koja se odlikuje nežnim svetlim i prozirnim bojama je: a. Akvarel b. Ulje c. Pastel 6. U fizičkom smislu prostor je određen sa: a. tri dimenzije b. dve dimenzije c. jednom dimenzijom 7. Naše oko predstavlja prijemnik za veoma mali deo velike skale elektromagnetnih talasa, talasnih dužina između: a. 800 i 1200 nm b. 10 i 400 nm c. 400 i 800 nm 8. Za koji pojam je vezana najveće brzina kretanja a. zvuk b. supersonični avion c. svetlost 9. Boja u monitoru, kameri, skeneru je generisana od tri osnovne boje a. bela, crvena, zelena b. crvena, zelena, plava c. crna, crvena, cijan 10. Eksternim uređajima računara ne pripada: a. skener b. grafička kartica c. ink jet štampač d. digitalna kamera

152

11. Svetlost koja sadrži samo jednu određenu frekvenciju (talasnu dužinu) elektromagnetnog zračenja naziva se: a. bihromatskom b. monohromatskom c. svetlohromatskom 12. Celuloza se industrijski dobija iz različitih sirovina koje su: a. biljnog porekla b. veštačkog porekla c. životinjskog porekla
13. Litografija kao tehnika štampe uglavnom kao formu koristi uglačanu litografsku ploču i ona pripada tehnici:

a. visoke štampe b. duboke štampe c. ravne štampe 14. Grana primenjene umetnosti koja se bavi likovnom stranom oblikovanja predmeta industrijske proizvodnje je: a. vajanje b. dizajn c. skulptura 15. Barokna umetnost se razvila u: a. Italiji, tačnije u Rimu i okolini b. Nemačkoj, tačnije u Bonu i okolini c. Rusiji, tačnije u Moskvi i okolini 16. Kojem naučniku pripada zasluga za eksperimentalno dokazivenje da se bela sunčeva svetlost, kad se propusti kroz prizmu, razlaže na spektar boja. a. Leonardo da Vinči b. Isak NJutn c. Nikola Tesla 17. Najvažniji sastojak boje kao materijala je: a. pigment b. spektar c. vezivno sredstvo 18. Krasnopis kao veština lepog pisanja postoji od početka pismenosti i to je: a. ksilografija b. kaligrafija c. kičicografija 19. Priroda čestica koje prate nastajanje i razlaganje svetlosti u prizmatičan snop boja, frekvencije pojedinih boja i talasne dužine svetlosti, zanimaju koju grupu naučnika? a. palenteologe b. biologe c. fizičare 20. Naš čuveni naučnik, elektrotehničar i fizičar, jedan od najpopularnijih genija elektrotehnike koja je primenjena na mnoge oblasti je: a. Milutin Milanković b. Nikola Tesla c. Tomas Edison

REŠENJA:
1-c, 2-b, 3-b, 4-e, 5-a, 6-a, 7-c, 8-c, 9-b, 10-b, 11-b, 12-a, 13-c, 14-b, 15-a, 16-b, 17-a, 18-b, 19-c, 20-b
153


PROVERA SKLONOSTI INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

jul 2001. godine Odgovorima koje date ocenjujemo sklonost i spremnost za studije inženjerstvo zaštite životne sredine. 1. Datum obelažavanja Svetskog dana zaštite životne sredine je: a. 5. jun b. 25. maj c. 14. februar d. 1. decembar 2. Navedite gasovite zagađivače koji su bombardovanjem Rafinerije u Novom Sadu, 1999. godine emitovani u atmosferi. 3. Napišite hemijske simbole sledećih elemenata i podvucite simbole metala: a. vodonika b. kalijuma c. azota d. fosfora e. kalcijuma f. srebra g. žive 4. Natrijum-hlorid, NaCl u svakodnevnom životu poznat je po nazivu: a. kuhinjska so b. soda c. soda bikarbona d. gašeni kreč 5. Kako se zove sloj atmosfere neposredno uz Zemljinu površinu: a. troposfera b. mezosfera c. stratosfera d. tropopauza 6. Osnovna merna jedinica za jačinu električne struje je: a. amper b. tesla c. om d. vat 7. Naučnik koji je omogućio realizaciju prvih hidroelektrana na Nijagarinim vodopadima je: a. Mihajlo Pupin b. Albert Ajnštajn c. Nikola Tesla d. Tomas Edison 8. Telesna tečnost sa najnižom pH vrednošću je: a. pljuvačka b. mokraća c. želudačni sok d. plazma 9. Manometar je: a. uređaj za merenje pritiska fluida b. uređaj za merenje mase c. uređaj za merenje elektrolitičke provodljivosti d. uređaj za merenje vlažnosti 10. Dva glavna elementa organskih jedinjenja su: a. kalijum b. fosfor c. ugljenik d. srebro e. vodonik f. kiseonik Odgovor 1) a; 2) SO2 , SO3 , NO x , CO, CO2 , PCBS , alkani, različiti ugljovodonici 3) H, K, N, P, Ca, Ag, Hg, 4) a; 5) a; 6) a; 7) c; 8) c; 9) a; 10)c, e;

154


PROVERA SKLONOSTI INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Zaokruživanjem se odlučujete za jedan od ponuđenih odgovora. 1. Glavne komponente vazduha i približni udeo njihovih zapreminskih procenata su: a. N 2 ( 78%) i O2 (21%)


jul 2002. godine

N2 c. N 2 d. C O2
b.

O2 (78%) ( 78%) i C O2 (21%) ( 78%) i O2 (21%)
(21%) i

2. Ozonski omotač koji se prostire na udaljenosti 15-60 km od zemljine površine, štiti žive organizme na zemlji od štetnog dejstva pre svega: a. UV zračenje b. olovnih oksida c. duvanskog dima 3. Fotosinteza je fiziološki proces u toku koga zelene biljke koristeći sunčavu energiju sintetišu organske materije od prostih neorganskih materija, ugljendioksida i vode. U toku fotosinteze zelene biljke oslobađaju: a. F2 c. O2 b.

Cl 2

d.

NH 3

4. Zemljina površina apsorbuje 2/3 sunčave energije, a 1/3 reflektuje. Pojedini gasovi, pre svih C O2 , imaju sposobnost da apsorbuju zračenje koje se reflektuje sa zemljine površine. Porast koncetracije C O2 , usled sagorevanja fosilnih goriva ili iz brojnih industrijskih procesa ima za posledicu povećanje inteziteta apsorcije i formiranja sloja koji ima veću temperaturu od gornjih. Posledice apsorpcije je zagađivanje atmosfere, odnosno povećanja temperature na zemljinoj površini i ozbiljno ugrožavanje termalne ravnoteže. Ovaj efekat dodatnog zagrevanja zemljine površine je poznat pod nazivom: a. efekat formiranja sloja b. efekat ''staklene bašte'' c. efekat ispiranja 5. Sve padavine sa pH vrednošću od 5,6 nazivaju se kisele kiše. Posle niza gasno-faznih i heterogenih reakcija, uz prisustvo vode u atmosferi, gasoviti oksidi sledećih elemenata prouzrokuju ove padavine: a. Pb i Hg c. S i N b. Ag i Ca d. C i P 6. Flora je: a. skup svih biljnih vrsta određenog područja b. skup životinjskog sveta određenog područja 7. Nivo buke izražava se u: a. omima c. belima, odnosno decibelima b. vatima d. amperima 8. Emisija je: a. koncetracija apsorbovanih zagađujućih materija b. nivo buke c. koncetracija zagađujućih materija koju ispuštaju izvori zagađenja

9. Pored hemijskih supstancija i bioloških invazija, čijim neposrednim delovanjem dolazi do raznosivih posledica bitan doprinos zagađenju životne sredine daju i fizički činioci a među njima i toplota. Termalnom zagađenju podležu prirodne vode. Ovo je posledica korišćenja vode za hlađenje u nizu proizvodnih procesa, pri čemu zagađena voda biva ispuštena u prirodne vode što dovodi do povećanja njihove temperature. Najoptimalnije rešenje uzimajući u obzir nerasipanje ogromnih količina energije je: a. prečišćavanje i hlađenje otpadnih voda pre ispuštanja u prirodne vode b. dodatno zagađenje otpadnih voda c. korišćenje toplih voda za zagrevanje drugih sistema
155


10. Koji su najveći izvori zagađenja vazduha: a. sagorevanje u poljoprivredi b. šumski požari c. isparavanje razređivača d. saobraćaj, sagorevanje goriva, industrijski procesi Odgovor 1) a; 2) a; 3) c; 4) b; 5) c; 6) a; 7) c; 8) c; 9) c; 10) d;

PROVERA SKLONOSTI INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
septembar 2001. godine 1. Navedite izvore zagađenja u naseljenim područjima: 2. Najveći deo energije u svetu proizvede se sagorevanjem fosilnih goriva. Navedi ih. 3. Navedite specifične oblike zagađenja koji se javljaju pri proizvodnji energije u termoelektranama na bazi uglja. 4. Nivo buke se izražava u : a) decibelima b) vatima c) kulonima d) omima

5. Osmoza je pojava da se dve tečnosti koje su razdvojene tankom poluprovodljivom membranom, mešaju tako što kroz membranu prolaze samo molekuli rastvarača, ali ne i rastvorive supstance; pri tame je smer prolaska molekula rastvarača takav da se vrši razblaživanje koncentrovanih rastvarača. a) DA a) om b) vat b) NE c) amper d) džul 6. Merna jedinica za električni otpor u Međunarodnom sistemu (SI) jedinica je:

7. Navedi neke od načina prerade čvrstog otpada (komunalnog, industrijskog, poljoprivrednog,…) 8. Atmosfera Zemlje je vazdušni omotač u kojem su najzastupljenija sledeća dva gasa: a) kiseonik b) azot 9. Autotrofni organizmi su: a) organizmi sposobni da sintetišu sve organske materije od neorganskih koristeći svetlosnu energiju b) organizmi koji se hrane organskim materijama koje nisu sami proizveli 10. Šta su kisele kiše? c) ugljen-monoksid d) ugljen-dioksid e) hlor

REŠENJA: Svako pitanje nosi tri boda
1. Izvori zagađivanja u naseljenim područjima
a) energetski izvori (toplane, gradska, industrijska i individualna ložišta) b) saobraćaj (sve vrste vozila sa pogonom na tečna goriva, pumpe, garaže….) c) industrija (velika ind. postrojenja, srednje i male radionice, svi drugi oblici proizvodne delatnosti) 2. Nafta, gas, ugalj
3. Pri proizvodnji energije u termoelektranama na bazi uglja dolazi do zagađenja voda (tokom eksplotacije i

zagađenja površinskih i podzemnih voda filtratom iz pepelišta), zagađivanja vazduha ( SO 2 , NO x , CO x , As, Cd , čestice), termalnog zagađenja vode i atmosfere, pojave čvrstog otpada i buke. Većina svih elemenata koji su prisutni u uglju ostaju u čvrstoj fazi posle sagorevanja tj. u pepelu i dimnom talogu (Cr, Mn, Fe, Co, N, Cu, Mo, Sb, Pb)
156


4. a 5. a 6. a 7. a) mehaničko smanjenje zapremine (kompaktiranje)

c) d) e) f) g) 9. a

hemijsko spajanje zapremine (spaljivanje) smanjenje dimenzije (drobljenje, mlevenje) separisanje (ručno, mehaničko) sušenje reciklaža, izdvajanje sekundarnih sirovina, dobijanje energije

8. a, b

10. Primarno emitovani gasoviti oksidi azota i sumpora posle niza gasno-faznih i heterogenih reakcija mogu, rastvarajući se u vodi oblaka, dati padavine čija je vrednost pH niža od 5,6. Sve padavine sa vrednošću nižom od naznačene oubičajno se nazivaju kisele kiše.

PROVERA SKLONOSTI INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
septembar 2002. godine 1. Efekat globalnog zagrevanja je posledica: a) dejstva kiselih kiša b) efekta staklenih bašta c) ozonski omotač 2. Posle niza gasno-faznih i heterogenih reakcija uz prisustvo vode, gasoviti oksidi azota i sumpora prouzrokuju padavine sa pH vrednošću nižom od 5.6. Ove padavine se nazivaju: a) zelene kiše b) kisele kiše c) bazne kiše 3. Sagorevanje nafte i njenih derivata je okarakterisano emitovanjem prvenstveno sledećih gasova: a) SO x , NO x, CO b) O 2 , H 2 , N 2 c) F2 , Cl 2 4. Autotrofni organizmi: a) sintetišu sve organske materije (ugljen hidrate, proteine, lipide i dr.) od neorganskih (voda, mineralne soli, ugljenik (IV) oksid) b) se hrane organskim materijama koje nisu sami proizveli 5. Radioaktivnost se izražavaju u: a) belima b) omima c) vatima d) bekerelima 6. Površinske vode su: a) okeani b) kiša c) jezera d) reke ponornice
157

7. Elektroliza je proces: a) koji se spontano odigrava bez učešća struje b) koji se odvija pri prolazu jednosmerne struje kroz elektrolit 8. Sistem koji izgrađuju dve uzajamno uslovljene komponente, životna zajednica i njeno stanište je: a) ekosistem b) biocenoza c) biotop 9. Industrijske otpadne vode trebalo bi: a) direktno ispuštati u prirodne recipijente bez prethodnog prečišćavanja b) prečistiti do kvaliteta koji ne utiče na biocenozu recipijanta i tek nakon toga ih ispustiti u recipijant c) delimično prečistiti 10. Anaerobni procesi se odigravaju uz: a) prisustvo kiseonika b) odsustvo kiseonika Odgovor 1) b; 2) b; 3) a; 4) a; 5) d; 6) a,c; 7) b; 8) a; 9) b; 10) b;

PROVERA SKLONOSTI INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE jul 2003. godine
Svaki tačan odgovor na pitanje nosi 3 boda. Na svako pitanje postoji SAMO JEDAN TAČAN odgovor. 1. - Koja je hemijska oznaka ozona? a) Oz b) 3O2 c) O3 - Koliki je procentualni udeo kiseonika u Zemljinoj atmosferi? a) 78.08% b) 20.94% c) 0.93% - Kisele kiše su padavine čija je pH vrednost: a) manja od 5.7 b) veća od 5.7 c) jednaka 5.7 2. - Globalno zagrevanje je dominantno posledica: a) ozonskih rupa b) naftnih mrlja c) povećanja koncentracije CO2, CH4 i NOx u atmosferi - Po svojoj hemijskoj prirodi proces sagorevanja je: a) oksidacija b) rastvaranje c) elektroliza - Demografska eksplozija je : a) Naglo povećanje broja stanovnika b) Naglo smanjenje broja stanovnika c) Stagnacija broja stanovnika 3. - Koja od navedenih grana industrije je izvor buke najvećeg intenziteta: a) tekstilna industrija b) elektro industrija c) brodogradnja
158


- Frekvencije zvuka iznad 20 000 Hz nazivaju se: a) prag bola b) infrazvuk c) ultrazvuk - Koje od navedenih postrojenja proizvodi toplotnu energiju? a) toplana b) termoelektrana c) rafinerija

4. - Supstanca koja je ključna u procesu fotosinteze koji vrše biljke i koja daje biljkama zelenu boju zove se : a) karotin b) hemoglobin c) hlorofil - Organizmi koji se hrane biljkama su: a) autotrofni organizmi b) biljojedi c) mesojedi - Koji deo spektra Sunčevog zračenja je najštetniji za žive organizme na Zemlji? a) IC zračenje b) vidljivo zračenje c) UV zračenje 5. - Koje od ovih goriva nije fosilno? a) nafta b) nuklearno gorivo c) ugalj - Benzin se dobija iz: a) nafte b) vode c) prirodnog gasa - Koji od navedenih izvora energije je obnovljiv? a) nafta b) ugalj c) solarna energija 6. - Reciklaža je: a) Proces ponovnog korišćenja određenih materija b) Spaljivanje otpadnih materija c) Odlaganje otpadnih materija - Koja od navedenih vrsta otpada je potencijalno najopasnija? a) Radioaktivni otpad b) Komunalni otpad c) Medicinski otpad - Sastaviti reč upotrebom SVIH zadatih slova: A,V,A,R,S,I,Ž,I,T,E,NJ 7. - Sa koliko minimalno boja se moraju obojiti strane kocke, tako da se dve strane koje su iste boje ne dodiruju: a) 4 b) 6 c) 3 - U nizu brojeva 1 do 25 zbir svaka dva susedna broja je: a) paran b) neparan c) naizmenično paran i neparan - Ako šestoro ljudi kažu jedno drugom »Dobar dan.«, reči »Dobar dan.« su izgovorene: a) 30 puta b) 36 puta
159


c) 26 puta 8. - Ivana je viša od Marije. Jelena je niža od Ivane. Ko je najviša? a) Marija b) Ivana c) Jelena

- Dva čoveka krenu iz iste tačke i hodaju u suprotnim smerovima i svaki od njih pređe 4 kilometra. Onda svaki skrene sebi levo i ide još 3 kilometra. Koliko je rastojanje između dva čoveka na kraju njihovog hoda? a) 6 km b) 10 km c) 12.5 km - Koja od ponuđenih slika treba da stoji na mestu znaka pitanja?

a)

b)

c)

9. - Koji broj je jedna polvina jedne četvrtine broja 400? a) 5 b) 50 c) 25 - Ako brojite od 1 do 100 na koliko cifara »7« ćete naići? a) 10 b) 11 c) 20 - Koji broj nedostaje u nizu: 2 ,3, 5, 7, 11, 13 ? . a) 17 b) 15 c) 21 10. - Koji dan u nedelji mora da bude 1. u mesecu da bi tog meseca 13. bio petak? a) subota b) ponedeljak c) nedelja - Koliko nogu imaju četiri pileta, dve guske i jedan krava? a) 12 b) 16 c) 18 - Jevta je Goranov deda. Radovan je Jevtin jedini sin. Da li je Goran sigurno Radovanov sin? a) Da b) Ne c) Ne znam REŠENJA: 1) c; b; a; 2) c; a; a; 3) c; c; a; 4) c; b; c; 5) b; a; c; 6) a; a; ISTRAŽIVANJE 7) c; b; a; 8) b; b; c; 9) b; c; a; 10) c; b; b;
160


1. Koji sastavni element Zemljine atmosfere štiti od UV zračenja? a. Kiseonik b. Ozon c. Helijum 2. Koji hemijski element ima najveći procentualni udeo u Zemljinoj atmosferi? a. Azot b. Kiseonik c. Argon 3. Kisele kiše su padavine čija je pH vrednost: a. 5.7 b. 5 c. 7 4. Globalno zagrevanje je dominantno posledica: a. ozonskih rupa b. naftnih mrlja c. povećanja koncentracije CO2, CH4 i NOX u atmosferi 5. Po svojoj hemijskoj prirodi proces sagorevanja je: a. oksidacija b. rastvaranje c. elektroliza 6. Demografska eksplozija je: a. Naglo povećanje broja stanovnika b. Naglo smanjenje broja stanovnika c. Stagnacija broj a stanovnika 7. Koja vrsta mehaničkih talasa je zvuk a. transverzalni b. longitudinalni c. i longitudinalni i transverzalni 8. Šta je POLUTANT: a. vrsta legure b. zagađujuća supstanca c. vrsta uglja 9. Benzin se najčešće dobija iz: a. nafta b. vode c. prirodnog gasa 10. Koji od navedenih izvora energije je obnovljiv? a. nafte b. ugalj c. solarna energija 11. Reciklaža je: a. Proces ponovnog korišćenja određenih materija b. Spaljivanje otpadnih materija c. Odlaganje otpadnih materija

PROVERA SKLONOSTI INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE jul 2004. godine

12. Sastaviti reč upotrebom SVIH zadatih slova: A, J, I, R, E, E, N, G: ________________________ 13. U nizu brojeva 1 do 25 zbir svaka dva susedna broja je: a. paran b. neparan c. naizmenično paran i neparan

161


14. Koji broj je jedna polovina jedne osmine broja 800? a. 5 b. 50 c. 25 15. Koji broj nedostaje u nizu: 1, 2, 5, 14, 41, 122, ? a. 214 b. 365 c. 167 Odgovor:

1) b; 2) a; 3) b; 4) c; 5) a; 6) a; 7) b; 8) b; 9) a; 10) c; 11) a; 12) energija; 13) b; 14) b; 15) b;

PROVERA SKLONOSTI INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE jul 2005. godine
1. H2SO4 je hemijska oznaka: a) metanola b) fosforne kiseline c) sumporne kiseline 2. Po svojoj hemijskoj prirodi proces sagorevanja je: a) oksidacija b) rastvaranje c) elektroliza 3. dB (decibel) je jedinica za? a) osvetljenost b) subjektivnu jačinu zvuka c) dužinu 4. Pritisak od 1 atmosfere iznosi: a) 101 325 Pa b) 0 mbar c) 0 Pa 5. U SI izvedena jedinica za fizičku veličinu enegiju je: a) J-Džul b) W-Vat c) N-Njutn 6. Sagorevanjem nafte i njenih derivata emituju se dominantno sledeći gasovi: a) SOx, NOx, COx b) O2, H2, N2 c) Cl2, NH3, H2 7. Reciklaža je: a) spaljivanje otpadnih materija b) odlaganje otpadnih materija c) proces ponovnog korišćenja određenih otpadnih materija 8. Da bi čista voda ključala na 103ºC, spoljašnji pritisak treba: a) povećati iznad atmosferskog b) smanjiti ispod atmosferskog c) održavati na atmosferskom 9. Trenutni broj stanovnika na Zemlji je? a) Oko 6,3 milijarde b) Oko 22 miliona c) Oko 12 milijardi
162


10. Hemijska oznaka ozona je? a) 1/2O2 b) O2 c) O3

REŠENJE: Svaki tačan odgovor nosi 3 boda
1) c; 2) a; 3) b; 4) a; 5) a; 6) a; 7) c; 8) a; 9) a; 10) c;

PROVERA SKLONOSTI INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE jul 2006. godine
1. H2SO4 je hemijska oznaka: a. fosforne kiseline b. metanola c. sumporne kiseline 2. Po svojoj fizičko-hemijskoj prirodi proces sagorevanja je: a. elektroliza b. oksidacija c. rastvaranje 3. dB (decibel) je jedinica za: a. osvetljenost b. subjektivnu jačinu zvuka c. dužinu 4. Pritisak od 1 atmosfere iznosi: a. 101 325 Pa b. 0 mbar c. 0 Pa 5. U SI izvedena jedinica za fizičku veličinu energije je: a. J-Džul b. W-Vat c. V-Volt 6. Sagorevanjem nafte i derivata emituju se dominantno sledeći gasovi: a. SOx, NOx, COx b. O2, H2, N2 c. Cl2, NH3, H2 7. Reciklaža je proces: a. spaljivanja otpadnih materija b. odlaganja otpadnih materija c. ponovnog korišćenja određenih otpadnih materija 8. Da bi čista voda ključala na 103ºC, spoljašnji pritisak reba: a. smanjiti ispod atmosferskog b. povećati iznad atmosferskog c. održavati na atmosferskom 9. Polutant je: a. zagađivač b. zagađujuća supstanca c. hemijski element 10. Hemijska oznaka za ozon je? a. a) 1/2O2 b. b) Oz c. c) O3 REŠENJE: Svaki tačan odgovor donosinosi 3 boda

1) c; 2) b; 3) b; 4) a; 5) a; 6) a; 7) c; 8) b; 9) b; 10) c;
163


PROVERA SKLONOSTI INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
1. CH4 je hemijska oznaka: a. fosforne kiseline b. metana c. etanola 2. Po svojoj fizičko-hemijskoj prirodi proces sagorevanja je: a. elektroliza b. oksidacija c. rastvaranje 3. Najviša temperatura ključanja vode je: a. Na Mont Everestu (nadmorska visina 8848 m) b. U La Pazu (nadmorska visina 3600 m) c. U Novom Sadu (nadmorska visina 72 m) 4. Pritisak od 1 atmosfere iznosi: a. 101 325 Pa b. 1 mbar c. 1 Pa 5. U SI izvedena jedinica za fizičku veličinu energiju je: a. J-Džul b. W-Vat c. V-Volt 6. Sagorevanjem nafte i naftnih derivata emituju se dominantno sledeći gasovi: a. SOx, NOx, COx b. O2, H2, N2 c. Cl2, NH3, H2 7. Reciklaža je proces: a. Spaljivanja otpadnih materija b. Odlaganja otpadnih materija c. Ponovnog korišćenja određenih otpadnih materija 8. Koji se od navedenih grupa materijala najčešće recikliraju?: a. Papir, plastika i staklo b. Tekstil, koža i drvo c. Keramika, guma i radioaktivni materijali 9. Najveći procentualni udeo u Zemljinoj atmosferi ima: a. Kiseonik b. Azot c. Vodonik 10. Solarna energija i energija vetra spadaju u: a. Neobnovljive izvore energije b. Obnovljive izvore energije c. Ni ju jednu od gore navedenih kategorija

jul 2007. godine

REŠENJE: Svaki tačan odgovor donosinosi 3 boda 1) b; 2) b; 3) c; 4) a; 5) a; 6) a; 7) c; 8) a; 9) b; 10) b;

164

PROVERA SKLONOSTI - INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE jul 2008. godine 1. Koje od navedenih jedinjenja je alkohol? a) CH4 b) H2CO3 c) CH3OH
2. Po svojoj fizičko-hemijskoj prirodi proces sagorevanja je: a. elektroliza b. oksidacija c. rastvaranje 3. Pri normalnim uslovima temperatura ključanja vode je: a. 0 °C b. 77 °C c. 100 °C 4. Sa porastom nadmorske visine amosferski pritisak: a) raste b) opada c) ne menja se 5. SI jedinica za temperaturu je: a) K-Kelvin b) °C-Celzijus c) °F-Farenhajt 6. Sagorevanjem nafte i naftnih derivata emituju se dominantno sledeći gasovi: a) O2, H2, N2 b) SOx, NOx, COx c) Cl2, NH3, H2 7. Međunarodni sporazum čiji je osnovni cilj redukcija emisije gasova koji uzrokuju efekat staklene bašte i klimatske promene je: a) CEFTA sporazum b) Kyoto protokol c) Atlanska povelja 8. Koji se od navedenih grupa materijala najčešće recikliraju? a. Papir, plastika i staklo b. Tekstil, koža i drvo c. Keramika, guma i radioaktivni materijali 9. Trenutni broj stanovnika na Zemlji je: a) Oko 6 miliona stanovnika b) Oko 6,5 milijardi stanovnika c) Oko 2 milijarde stanovnika 10. Solarna energija i energija vetra spadaju u: a. Neobnovljive izvore energije b. Obnovljive izvore energije c. Ni u jednu od gore navedenih kategorija

REŠENJE:
Svaki tačan odgovor na pitanje nosi 3 boda 1) c; 2) b; 3) c; 4) b; 5) a; 6) b; 7) b; 8) a; 9) b; 10) b.
165

PROVERA SKLONOSTI - INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE jul 2009. godine 1. Koliki je procentualni udeo kiseonika u Zemljinoj atmosferi? a. 78.08% b. 20.94% c. 0.93%
2. Globalno zagrevanje je dominantno posledica: a. ozonskih rupa b. naftnih mrlja c. povećanja koncentracije CO2, CH4 i NOx u atmosferi 3. Frekvencije zvuka iznad 20 000 Hz nazivaju se: a. prag bola b. Infrazvuk c. Ultrazvuk 4. Koji deo spektra Sunčevog zračenja je najštetniji za žive organizme na Zemlji?: a. IC zračenje b. Zračenje vidljivog dela spektra c. UV zračenje 5. Koji od navedenih izvora energije je obnovljiv? a. Nafta b. Ugalj c. solarna energija 6. Sagorevanjem nafte i naftnih derivata emituju se dominantno sledeći gasovi: a. O2, H2, N2 b. SOx, NOx, COx c. Cl2, NH3, H2 7. Šta je POLUTANT? a. vrsta legure b. zagađujuća supstanca c. vrsta uglja 8. Pritisak od 1 atmosfere iznosi: a. 101325 Pa b. 0,5 mbar c. 1 Pa 9. U SI izvedena jedinica za fizičku veličinu enegije je: a. J Džul b. W Vat c. N Njutn 10. Reciklaža je: a. Proces ponovnog korišćenja određenih materija b. Spaljivanje otpadnih materija c. Odlaganje otpadnih materija

REŠENJE:
Svaki tačan odgovor na pitanje nosi 3 boda 1) b; 2) c; 3) c; 4) c; 5) c; 6) b; 7) b; 8) a; 9) a; 10) c.

166


INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE NA RADU PROVERA SKLONOSTI


Jul 2010.

1. Jedan od najznačajnijih izvora sumpora u prirodi su: a. ćelijsko disanje b. vulkanske erupcije c. veštačka đubriva 2. Koja od navedenih mernih jedinica nije jedinica za energiju? a. Cal (Kalorija) b. J (Džul) c. V (Volt) 3. Od navedenih slojeva atmosfere koji je najudaljeniji od Zemljine površine: a. egzosfera b. mezosfera c. stratosfera 4. Nuklearna nesreća u Černobilju (Ukrajina) dogodila se: a. juna 1988. godine b. maja 1984. godine c. aprila 1986. godine 5. Pojam monitoringa životne sredine podrazumeva: a. kontinualnu kontrolu i sistem praćenja stanja životne sredine b. raspored biljnog i životinjskog sveta c. prostornu projekciju razvoja određene teritorije 6. U kom gradu je 2009. godine održana Konferencija država članica Okvirne konvencije UN o klimatskim promenama? a. Kjoto b. Kopenhagen c. Johanesburg 7. Egzotermna reakcija je hemijska reakcija pri kojoj se: a. ne menja temperatura b. oslobađa toplota c. apsorbuje toplota 8. Kako optimalni nivo osvetljenosti radnog mesta utiče na radnika prilikom rada? a. produktivnost i umor opadaju b. produktivnost i umor rastu c. produktivnost raste, a umor opada 9. Kod prenosnih električnih uređaja (lampe i sl.) u cilju bezbednosti i zaštite, sprovodi se sledeća mera: a. sniženi napon od 24 V b. sniženi napon od 110 V c. koristi se napon od 220 V 10. Napisati naziv i oznaku jedinice za relativni intezitet zvuka. __________________________________________________ 11. Datum obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine je:
167


___________________________________________________ 12. Zagađujuće materije ili zagađujuće supstance se drugim imenom nazivaju: a. Planktoni b. Polutanti c. Producenti

13. Akcija Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije koja se realizuje od 2009. godine sa ciljem uklanjanja divljih deponija naziva se: _____________________________________________________ 14. Polietilen tetraftalat (PET) je: a. staklo b. plastični polimer c. metal 15. U kom nizu se navode samo gasovi „efekta staklene bašte“: a. Cl2, CO2, N2 b. CO2, F2, O2 c. CO2, CH4, SF6

REŠENJA: 1-b, 2-c, 3-a, 4-c, 5-a, 6-b, 7-b, 8-c, 9-a, 10- dB (decibel), 11- 05. jun, 12-b, 13- Očistimo Srbiju, 14-b, 15-c

168


PROVERA SKLONOSTI


Jul 2011.

INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU, UPRAVLJANJE RIZIKOM OD KATASTROFALNIH DOGAĐAJA I POŽARA

1. Nuklearna elektrana u Japanu u kojoj se 2011. godine dogodio akcident zove se?: a. Hirošima b. Fukušima c. Okuma 2. Vrlo toksičan gas je? a. CO b. CO2 c. CO323. Međunarodni sporazum čiji je osnovni cilj redukcija emisije gasova koji uzrokuju efekat staklene bašte i klimatske promene je: a. Bolonjska deklaracija b. Kyoto protokol c. Atlanska povelja 4. Svetski dan zaštite životne sredine obeležava se: a. 12. juna b. 5. jula c. 5. juna 5. Koja od navedenih jedinica nije iz SI? a. kg-Kilogram b. °C-Celzijus c. cd-Kandela 6. Azbestno odelo se koristi za zaštitu od: a. struje b. radijacije c. vatre 7. Proces cepanja teških jezgara i formiranje lakših, uz oslobađanje energije naziva se: a. Emisija b. Fuzija c. Fisija 8. Rizik sa katastrofalnim posledicama je onaj rizik: a. koji pogađa mali broj ljudi i imovine b. koji prouzrokuje veliku materijalnu štetu i kom je izložena ukupna humana populacija c. koji utiče na mali broj ljudi izazivajući veliku materijalnu štetu 9. Da li je u Srbiji moguća pojava cunamija?: a. da b. ne c. da, ali samo u slivovima velikih reka 10. Profesionalni štetni faktori se mogu podeliti na: a. fizičke, hemijske i biološke b. prirodne i antropogene c. akutne, hronične i sporadične
169


11. Postupak kompostiranja u cilju prerade urbanog otpada obuhvata: a. obradu organskog otpada b. obradu organskog i neorganskog otpada c. izdvajanje određenih sirovina i njihova prerada

12. Pojava istanjenja sloja ozona je dominantno posledica emisije vešta ki proizvedenih hemikalija koje sadrže: a. Cl, Br, NOx b. K, Ca, Cl c. Br, Fe, Cr 13. Pojam buka podrazumeva:: a. svaki neprijatni i nepoželjan zvuk koji se intenzitetom izdvaja od ostalih b. zvučne talase frekvencije manje od 20 Hz c. zvučne talase frekvencije veće od 20 000 Hz 14. Za gašenje vatre na električnim uređajima koristi se: a. prah b. voda c. smeša voda-pena 15. U procesu prečišćavanja otpadnih voda postupak neutralizacije obuhvata: a. Smanjivanje temperature b. Promene pH vrednosti c. Smanjivanje koncentracije toksičnih polutanata

REŠENJA: 1-b, 2-a, 3-b, 4-c, 5-b, 6-c, 7-c, 8-b, 9-b, 10-a, 11- a, 12-a, 13- a, 14-a, 15-b

170


PRIJEMNI ISPIT ARITEKTURE


jul 2001. godine

PRIJEMNI ISPIT IZ GEOMETRIJE SA ARHITEKTONSKOM I OPŠTOM KULTUROM
1. Na slici A zadate su ortogonalne projekcije nekog tela (nevidljive ivice prikazane su isprekidano). Ponuđeno je pet prostornih prikaza označenih brojevima od 1 do 5. Zaokružiti brojeve uz one prostorne prikaze koji predstavljaju zadato telo.

A

2.

Na slici je prikazana kocka čije su tri susedne strane (na slici vidljive) označene simbolima: X,⎯, /. Preostale tri strane kocke (na slici nevidljive) nemaju nikakvih oznaka. Obrtanjem ove kocke dovodimo je u nove položaje. Od ponuđenih kocki, označenih brojevima od 1 do 5 zaokružiti brojeve uz slike onih, koje po orijentaciji i rasporedu oznaka (X, ⎯, /), predstavljaju zadatu kocku.
1 2 3

4

5

171


3. Data je kocka (slika levo) koja je sastavljena od dva dela. Jedan deo te kocke prikazan je na slici A (slika desno). Zaokružiti brojeve uz delove označene od 1 do 5 koji dovođenjem u odgovarajući položaj sa delom A čine tu kocku.
1 2 3
A

4

5

Pitanje 4. U knjizi ''Ka pravoj arhitekturi'' Le Korbizije u poglavlju ''Poruka Rima'' pominje jednog od najvećih umetnika koje je svet imao i jednu sjajnu građevinu u Rimu. Upišite ime tog velikana i ime tog njegovog hrama. Pitanje 5. U tri poglavlja knjige ''Ka pravoj arhitekturi'', svako sa istim naslovom (Oči koje ne vide), Le Korbizije pominje tri velika tehnička ostvarenja moderne epohe. Dajte samo dva od tri tehnička produkta, po slobodnom izboru, kojima se Korbizije divi. Pitanje 6. Napišite (ime i prezime) velikog francuskog pisca koji je stvorio roman o jednom hramu gotike u centru Pariza u kome je ova arhitektura postala deo grada i života u njemu. Pitanje 7. Arhitekta Henrik Petrus Berlage iz Holandije, planirao je najbolju urbanističku celinu XX veka. Kako se ona zove u stručnim krugovima? Pitanje 8. Kako se zove (ime i prezime) danski arhitekta koji je posle konkursa projektovao i izveo, sa znatnim teškoćama, Operu u Sidneju, Australija? Pitanje 9. Napišite prezime trojice braće iz pokreta Ruskog konstruktivizma, koji su projektovali sedište ''Lenjigradske Pravde'' u Moskvi (Aleksandar, Leonid, Viktor) Pitanje 10. Kako se zove gradska kapija u Rimu koja je objavljena na naslovnoj strani knjige Roberta Venturija (Složenosti i protivrečnosti u arhitekturi) i dajte ime arhitekte te Kapije? Pitanje 11. U knjizi Gradski pejzaž autor Gordon Kalen pominje jedan od tri osnovna urbana elementa i taj odabrani element označava ''... za sve ukuse''. Kako se zove taj element, kod Kalena napisan u množini? Pitanje 12. Koji je veliki muzički umetnik iz Nemačke sa kraja XVIII i početka XIX veka, napisao čuvenu DEVETU SIMFONIJU čije se ''dimenzije ne mogu upoređivati...'' ni sa jednim muzičkim delom? Pitanje 13. Kako se zove u teoriji umetnosti i umetničkog oblikovanja postupak ravnomernog izmenjivanja elemenata zvuka, ali i drugih, vizuelnih činjenica (prozori ili masa u arhitekturi...) pokreti tela u baletu, oblik poljske trave ''hoću-neću'', itd?
172

Pitanje 14. Jedan veliki vajar antičke Grčke imenom Poliklet (450-400 pre n.e) izvajao je savršeno proporcionalno telo čoveka koji nije nikad postojao. Kako se zove ta skulptura, bilo Grčki, bilo na našem jeziku? Pitanje 15. Kako se zove naš najznačajniji hram iz XIV veka koji po svom graditeljskom iskazu/jeziku pripada Vizantijskoj umetnosti i nalazi se na Kosovu, 9km od Prištine? Pitanje 16. Kako se zvao (po imenu, prezimenu i po datom imenu) vođa Prvog sprskog ustanka, koji je počeo u Orašcu, u Šumadiji, 1804 godine? Pitanje 17. Koji je naš veliki književnik napisao sjajnu, božanstvenu knjigu ''Seobe'' i u njoj blistavu metaforu: ''Beskrajan, plavi krug i u njemu, zvezda''? Pitanje 18. Koji je naš pisac dobio Nobelovu nagradu za književnost 1961. godine i za koju knjigu. Ime i prezime pisca i naslov nagrađenog dela. REŠENJA: 1) 3 i 4; 2) 2 i 4; 3) 1 i 4; 4) Mikelanđelo, Sveti Petar; 5) avion, brod; 6) Viktor Igo; 7) Južni Amsterdam 8) Jorn Utzon; 9) Vesnini 10) Porta Pia, Mikelanđelo 14) Kopljonoša, Doriforos 15) Gračanica 18) Ivo Andrić, Na Drini ćuprija 11) trg (ovi) 12) Betoven 13) ritam 17) Miloš Crnjanski 16) Đorđe Petrović Karađorđe

PRIJEMNI ISPIT IZ GEOMETRIJE SA ARHITEKTONSKOME I OPŠTOM KULTUROM jul 2002. godine
Svako pitanje, za tačan odgovor, donosi jedan bod, ukupno 18 bodova. Prva tri pitanja su iz prostora i geometrije. Sledećih 15 odnosi se na arhitektonsku i opštu kulturu. PISATI SAMO I JEDINO PLAVOM HEMIJSKOM OLOVKOM, ŠTAMPANIM SLOVIMA, ako je moguće lepa i čitka, i OBAVEZNO U POLJE, koje je tačno i samo za upisivanje odgovora, unapred određeno. Svaki drigi način povlači diskvalifikaciju sa ovog ispita i dakle 0 bodova. PISANJE BILO KOJIM DRUGIM SREDSTVOM OSIM NAVEDENE PLAVE HEMIJSKE OLOVKE NIJE DOZVOLJENO. SVAKI RAZGOVOR I DOGOVOR, DOŠAPTAVANJE ILI EVENTUALNO STAVLJANJE VAŠEG ODGOVORA NA UVID DRUGIMA, tako što će te pomerati list po stolu ili se njime kao hladiti, umesto lepeze, POVLAČI TRENUTNO ISKLJUČENJE SA ISPITA. 1.

A

Dat je prostorni prikaz A šuplje kocke kojoj su jedno teme (rogalj) sa polovinama pripadajućih ivica odsečeni. Od ponuđenih mreža (razvijenih bočnih strana u ravni) označenih 1-6 zaokružiti brojeve uz one mreže od kojih se može sastavitti telo A, samo savijanjem na mestima naznačenih ivica (bez dodatnih sečenja).

173

1

2

3

4

5

6

2.

Dat je prostorni prikaz tela A nastalog odgovarajućim sečenjem jedne pune (ne šuplje) kocke. Neka se dato telo preseče sa ravni α koja je postavljena kroz paralelne ivice
12 i 34 . Ponuđeno je 6 poligona označenih brojevima 1-6.
−−
−−

Zaokružiti brojeve uz one koji predstavljaju presek datog tela sa ravni α

1

2

3

4

5
A

6

3.

Data je puna kocka (slika levo) koja je sastavljena od dve dela. Jedan deo te kocke prikazan je na slici A (desno). Zaokružiti brojeve uz delove, označene od 1-5, koji dovođenjem u odgovarajući položaj, sa delom A čine tu kocku.

1

2

3

4
5

174

Pitanje 4. Kako se zove značajna gradjevina u Moskvi, koju su projektovali Barma i Posnik, i u kom veku? Pitanje 5. Koliko vekova je građen Kineski zid? Pitanje 6. Koju građevinu je opisao književnik Viktor Igo i u kom gradu? Pitanje 7. Kako se zove arhitekta moderne galerije u Štutgartu? Pitanje 8. Koji autor (jedne od knjiga koje ste dobili kao literaturu za pripreme za prijemni ispit) se zalaže za ''sagledavanje grada u serijama''? Navedite njegovo ime i prezime. Pitanje 9. U knjizi Ka pravoj arhitekturi, autor Le Korbizije govori o jednoj građevini koja je za njega ''čista tvorevina duha''. Kako se zove ta građevina? Pitanje 10. U istoj knjizi Le Korbizije ima jedan neobičan naslov: ''Oči koje ne vide...''. Ponavlja ga tri puta. Navedi dva od tri ''čuda epohe'' koje Korbzi kao naslov navodi. Pitanje 11. Principi ''arhitektura kao volumen, pravilnost, izbegavanje dekorativne aplikacije'' se navode kao deo literature za pripreme ovog ispita. Navedite naslov te knjige. Pitanje 12. U kojoj knjizi se poklanja pažnja Rajtovoj (F. L. Wright) kući na vodopadima? Navesti samo ime i prezime autora? Pitanje 13. Navedite jedno od tri imena čuvenih socijalista utopista prve polovine XIX veka. Pitanje 14. U kojem muzičkom žanru je poznat italijanski kompozitor Đuzepe Verdi ostvario najveća dostignića? Pitanje 15. Na portiku značajnog dela antičkog Akropolja, Erehtejonu nalaze se skulpture u obliku ljudskih figura umesto stubova. Kako se ovakvi elementi nazivaju kada je u pitanju ženska figura? Pitanje 16. Navedi ime i prezime čuvenog skulptora još čuvenije skulpture pod nazivom ''Mislilac''. Pitanje 17. Ko je napisao knjigu proze ''Bašta slezove boje''? Navedite ime i prezime književnika. Pitanje 18. Za koju godinu francuske revolucije je vezan ''Pad Bastilje''.

REŠENJA: 1) 3 i 6; 2) 3; 3) 2 i 5; 4) Hram Vasilija Blaženog, XVI v; 5) 23 veka; 6) Bogorodičina crkva, Pariz; 7) Džems Stirling 8) Gordon Kalen; 9) Partenon 10) avion, automobil 11) Internacionalni stil 12) Robert Venturi 13) Oven / Furije / Sen Simon 14) Opera 15) Karijatide 16) Ogist Roden 17) Branko Ćopić 18) 1789

175


1.

PRIJEMNI ISPIT IZ GEOMETRIJE SA ARHITEKTONSKOM I OPŠTOM KULTUROM jul 2003. godine
Data su dva prostorna prikaza jedne kockice za igru iz dva različita ugla posmatranja. Od ponuđenih mreža (razvijenih bočnih strana u ravni) označenih brojevima 1-6 zaokružiti brojeve uz one mreže od kojih se može sastaviti ta kockica, samo savijanjem na mestima naznačenih ivica (bez dodatnih sečenja).

1

2

3

4
2.

5

6

Dat je prostorni prikaz tela A (slika levo) nastalog odgovarajućim sečenjem jedne pune (ne šuplje) kocke. Neka se dato telo preseče vertikalnom ravni α koja je postavljena kroz dijagonalu 1-2 donjeg kvadrata (slika desno).Ponuđeno je 6 poligona označenih brojevima 1-6. Zaokružiti brojeve uz one poligone koji predstavljaju presek tela A sa ravni α .

A

1

2

3

1

2 1

2 1

2

4

5

6

1

2

1

2

1

2

176


3. Data je puna kocka (slika levo) koja je sastavljena od dve dela. Jedan deo te kocke prikazan je na slici A (desno). Zaokružiti brojeve uz delove, označene od 1-6, koji dovođenjem u odgovarajući položaj sa delom A čine tu kocku.

1

2

3

4

5

6

Pitanje 4. Koju je porodičnu vilu projektovao Alvar Aalto u Normarku? Pitanje 5. Koliko je kilometara dugačak Kineski zid? Pitanje 6.U kom mestu je projektovao modernu galeriju Džejms Stirling? Pitanje 7. Koji je glavni princip Internacionalnog stila prema knjizi Hičkok – Džonsona? Pitanje 8. U knjizi Le Korbizije Ka pravoj arhitekturi dat je na naslovnoj strani, detalj njegovog hrama. Koji je to hram? Pitanje 9. Le Korbizije je govorio o lekcijama ''Za gospodu arhitekte''. Od kog grada im je predlagao da preuzmu pouke? Pitanje 10. Robert Venturi na jednoj stranici svoje knjige Složenosti i protivrečnosti u arhitekturi daje fotografiju jedne japanske palate. Kako se ona zove? Pitanje11. U istoj knjizi Složenosti i protivrečnosti u arhitekturi Venturi daje fotografiju jednog prostornog prozora na crkvi Vuokseniska blizu Imatre u Finskoj. Ko je projektovao tu crkvu, ime i prezime? Pitanje 12. Kako se zove knjiga Gordona Kalena? Pitanje 13. Ko je napisao knjigu Nečista krv, ime i prezime? Pitanje 14. Ko je napisao pesmu Sumatra, ime i prezime? Pitanje 15. Koji je prota aktivno doprineo uspehu Prvog Srpskog ustanka, ime i prezime? Pitanje 16. Napiši samo prezime čuvenog Nemca koji je otkrio x-zrake, (elektromagnetne zrake veoma male talasne dužine). Pitanje 17. Ko je napisao opersko delo Figarova ženidba, dajte samo njegovo prezime? Pitanje 18. Jedan veliki dizajner XX veka oblikovao je predmet kućnog nameštaja 1917. godine pod uticajem slikara Mondrijana. Predmet je objavljen u knjizi Likovna kultura za gimnazije i srednje stručne škole kao izuzetna fotografija sa potpisom naslonjača. Napišite prezime tog dizajnera. REŠENJA: 1.1,3 i 6 2. 2 3. 1,3 i 4 4. Vila Mairea 5. 12.700 km 6. u Štutgartu 7. Funkcionalizam 8. Ronšan 9. od Rima 10. Kacura 11. Alvar Aalto 12. Gradski pejzaž 13. Borislav Stanković 14. Miloš Crnjanski 15. Matija Nenadović 16. Rentgen 17. Mocart 18. Ritveld

177

PRIJEMNI ISPIT IZ GEOMETRIJE SA ARHITEKTONSKOM I OPŠTOM KULTUROM jul 2004. godine
1. Dat je prostorni prikaz jedne kocke. Preko tri strane te kocke nalepljena je crna tanka traka. Od ponuđenih mreža (razvijenih bočnih strana u ravni), označenih brojevima 1-6, zaokružiti brojeve uz one mreže od kojih se može sastaviti kocka, samo savijanjem na mestima naznačenih ivica (bez dodatnih sečenja).

2.

Dat je prostorni prikaz tela A (slika levo) nastalog odgovarajućim sečenjem jedne pune (ne –šuplje) kocke. Neka se dato telo preseče sa vertikalnom ravni koja je postavljena kroz dijagonalu 1-2 donjeg kvadrata (slika desno). Ponuđeno je 6 poligona, označenih brojevima 1-6. Zaokružiti brojeve uz one poligone koji predstavljaju presek tela A sa tom ravni.

3.

Data je puna kocka (slika levo) koja je sastavljena od dva dela. Jedan deo te kocke prikazan je na slici A (desno). Zaokružiti brojeve uz delove, označene od 1-6, koji dovođenjem u odgovarajući položaj, sa delom A, čine tu kocku.

178

Pitanje 4. Kako se zove arhitekta koji je projektovao Park La Vilet, u Parizu ? Pitanje 5. Naslov knjige Roberta Venturija iz koje ste spremali ovaj ispit. Pitanje 6. Kako se zove knjiga koju su napisali Hičkok-Džonson ? Pitanje 7. Le Korbizije je u knjizi Ka pravoj arhitekturi detaljno i sa divljenjem opisivao jedan veliki i značajni rimski hram, baziliku. Ko je projektovao taj objekat? Pitanje 8. Jednu porodičnu vilu koja se zove Mairea napravio je veliki finski arhitekta. Napišite tačno njegovo ime i prezime. Pitanje 9. Kako se zove poznata kuća u duhu Ar Nuvoa koju je u Barseloni izveo Antoni Gaudi? Pitanje 10. Ime i prezime arhitekte u Veneciji koji je izgradio čuveni hram Santa Maria della Salute. Pitanje 11. Kako se zove hram koji je u starom Egiptu gradio neimar Senmut za kraljicu Hačepsut? Pitanje 12. Džems Stirling je gradio i otvorio 1984. godine Državnu galeriju u jednom gradu Nemačke. Navedite ime tog grada. Pitanje 13. Kako se zove POKRET u arhitekturi kome su duboko i iskreno pripadali tri brata Aleksandar, Leonid i Viktor Vesnini? Pitanje 14. Kako se zove periodično ponavljanje (zvučnih) jedinica koje je iz muzike preneto u književnost i arhitekturu, kao i mnoga druga polja (recimo trčanje). Pitanje 15. Ko je napisao roman Stranac, ime i prezime. Pitanje 16. Koje godine je počeo Prvi, a koje Drugi srpski ustanak? Pitanje 17. Koji veliki muzičar RANIH ROMANTIČARA (rođen 1810 - umro 1849) posvećuje svoj opus klaviru, kao i zbirkama igara (poloneza, mazurka, valcer). Pitanje 18. Kako se zvao veliki nemački grafičar Renesanse među čijim delima se nalazi i drvorez iz XV veka Četiri jahača apokalipse. REŠENJA: 1. 2,4 i 6 2. 3 i 5 3. 2,3 i 6 4. Bernar Čumi 5. Složenosti i protivrečnosti u arhitekturi 6.Internacionalni stil 7. Mikelanđelo 8. Alvar Aalto 9. Kuća Mila 10. Baldaser Longena 11. Deirel Bahari 12. Štutgardzaž 13. Ruski konstruktivizam 14. Ritam 15. Alber Kami 16. 1804, 1815 17. Šopen 18. Alberht Direr

179

PRIJEMNI ISPIT IZ GEOMETRIJE SA ARHITEKTONSKOM I OPŠTOM KULTUROM jul 2005. godine
Svako pitanje, za tačan odgovor, donosi jedan bod, ukupno 18 bodova. Prva tri pitanja su iz prostora i geometrije. Sledećih 15 odnosi se na arhitektonsku i opštu kulturu. PISATI SAMO I JEDINO PLAVOM HEMIJSKOM OLOVKOM, ŠTAMPANIM SLOVIMA, ako je moguće lepa i čitka, i OBAVEZNO U POLJE, koje je tačno i samo za upisivanje odgovora, unapred određeno. Svaki drugi način povlači diskvalifikaciju sa ovog ispita i dakle 0 bodova. PISANJE BILO KOJIM DRUGIM SREDSTVOM OSIM NAVEDENE PLAVE HEMIJSKE OLOVKE NIJE DOZVOLJENO. SVAKI RAZGOVOR I DOGOVOR, DOŠAPTAVANJE ILI EVENTUALNO STAVLJANJE VAŠEG ODGOVORA NA UVID DRUGIMA, tako što će te pomerati list po stolu ili se njime kao hladiti, umesto lepeze, POVLAČI TRENUTNO ISKLJUČENJE SA ISPITA. 1. Dat je prostorni prikaz tela A dobijenog odsecanjem tri temena sa trećinama pripadajućih ivica jedne šuplje kocke. Od ponuđenih mreža (razvijenih bočnih srana u ravni), označenih brojevima od 1-6, zaokružiti brojeve uz one mreže od kojih se može sastaviti to telo, samo savijanjem naznačenih ivica (bez dodatnih sečenja).

180


2. Dat je prostorni prikaz tela A (slika levo) nastalog odgovarajućim sečenjem jedne pune (ne –šuplje) kocke. Neka se dato telo preseče sa vertikalnom ravni koja je postavljena kroz dijagonalu 1-2 donjeg kvadrata (slika desno). Ponuđeno je 6 poligona, označenih brojevima 1-6. Zaokružiti brojeve uz one poligone koji predstavljaju presek tela A sa tom ravni.

3.

Dat je pun kvadrat (slika levo) koja je sastavljena od dva dela. Jedan deo tog kvadrata prikazan je na slici A (desno). Zaokružite brojeve uz delove, označene od 1-6, koji dovođenjem u odgovarajući položaj, sa delom A, čine taj kvadar.

181


hrama. Koji je to hram.

Pitanje 4. U knjizi Le Korbizijea Ka pravoj arhitekturi dat je, na naslovnoj strani, detalj njegovog Pitanje 5. U istoj knjizi Le Korbizije govori o jednoj građevini koja je za njega „čista tvorevina duha“. Kako se zove ta građevina? Pitanje 6. Arhitekta Henrik Petrus Berlage iz Holandije, planirao je najbolju urbanističku celinu XX veka. Kako se ona zove u stručnim krugovima? Pitanje 7. Napišite prezime trojice braće iz pokreta Ruskog konstruktivizma, koji su projektovali sedište „Lenjingradske pravde“ u Moskvi (Aleksandar, Leonid i Viktor). Pitanje 8. Navedite ime i prezime danskog arhitekte koji je posle konkursa, sa znatnim teškoćama projektovao i izveo, Operu u Sidneju, u Australiji? Pitanje 9. Koji autor (jedne od knjiga koje ste dobili kao literaturu za pripreme za prijemni ispit) se zalaže za „sagledavanje grada u serijama“?. Navedite njegovo ime i prezime. Pitanje 10. U kom je gradu Džejms Stirling projektovao modernu galeriju? Pitanje 11. Koju građevinu je opisao književnik Viktor Igo i u kom gradu je ta građevina? Pitanje 12. Kako se zove periodično ponavljanje (zvučnih) jedinica koje je iz muzike preneto u književnost i arhitekturu, kao i mnoga druga polja (recimo trčanje). Pitanje 13. Za koju godinu francuske revolucije je vezan „Pad Bastilje“? Pitanje 14. Navedite jedno od tri imena čuvenih socijalista utopista prve polovine XIX veka. Pitanje 15. U kojem muzičkom žanru je poznati italijanski kompozitor Đuzepe Verdi ostvario svoja najveća dostignuća? Pitanje 16. Koji je naš pisac dobio Nobelovu nagradu za književnost 1961. godine i za koju knjigu? Navedite ime i prezime pisca i naslov nagrađenog dela. Pitanje 17. Kako se zove naš najznačajniji hram iz XIV veka koji po svom graditeljskom iskazu/jeziku pripada Vizantijskoj umetnosti i nalazi se na Kosovu, 9 km od Prištine? Pitanje 18. Jedan veliki vajar antičke Grčke imenom Poliklet (450-400 pre n. e.) izvajao je savršeno proporcionalno telo čoveka koji nije nikad postojao. Kako se zove ta skulptura, bilo na grčkom, bilo na našem jeziku?

REŠENJE
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1i3 1 4,5 i 6 Ronšan Partenon Južni Amsterdam Vesnini Jorn Utzon Gordon Kalen
10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)
17)

Študgart Bogorodičina crkva, Pariz Ritam 1789 Oven / Furije / Sen Simon Opera Ivo Andrić, Na Drini ćuprija Gračanica

18) Doriforos / Kopljonoša

182

PRIJEMNI ISPIT IZ GEOMETRIJE SA ARHITEKTONSKOME I OPŠTOM KULTUROM jul 2006. godine

PITANJE 1. Dat je prostorni prikaz A jedne šuplje kocke kojoj su na dve strane udvojenom linijom prikazane obe dijagonale, a na tri strane samo po jedna dijagonala (jedna strana nema prikazanih dijagonala). Od ponuđenih mreža (razvijenih strana kocke u ravni), označenih brojevima 1-6, zaokružiti brojeve uz one mreže od kojih se može sastaviti ta kocka

A

1

2

3

4

5
PITANJE 2. Dat je prostorni prikaz jedne pune kocke (slika levo) koja je sastavljena od dva dela. Jedan deo te kocke je prikazan na slici A (desno). Zaokružiti brojeve uz delove, označene brojevima 1-6, koji dovođenjem u odgovarajući položaj sa delom A čine tu kocku.

6

A

183

1

2

3

4
PITANJE 3. Dat je prostorni prikaz tela A, nastalog odgovarajućim sečenjem jedne pune kocke. Neka se dato telo preseče sa vertikalnom ravni koja je paralelna sa zadnjom stranom kocke (na slici prikazana linijom crtatačka). Ponuđeno je šest figura označenih brojevima 1-6. Zaokružiti brojeve uz one figure koje predstavljaju presek datog tela sa tom ravni.

5

6

1

2

3

4

5

6

184


Pitanje 4. U kojoj evropskoj zemlji je Renesansa našla svoj najviši izraz?.

Pitanje 5. Bela svetlost Sunca je složena i može se razložiti ako se snop svetlosti propusti kroz prizmu. Kako se naziva skup boja dobijen na taj način? Pitanje 6. Koji kompozitor je autor opere Figarova ženidba? Pitanje 7. Navedite naziv pesništva koje potiče od naziva muzičkog instrumenta starih Helena. Pitanje 8. Kako se u književnosti jednim imenom može obeležiti razdoblje od devedesetih godina XIX veka do I Svetskog rata, a koje je prepoznatljivo po novim izražajnim formama i stilskim obeležjima? Pitanje 9. Za vreme čije vladavine je apsolutistička monarhija u Francuskoj doživela svoj puni sjaj? (njemu se pripisuje izjava “Država to sam ja”) Pitanje 10. Kojem od tri klasična reda arhitekture antičke Grčke pripada hram Partenon na Atinskom Akropolju arhitekata Iktinosa i Kalikratesa? Pitanje 11. Na kom principu organizacije prostora je zasnovana palata Kacura u Kjotu? Pitanje 12. Kolike su mere (u santimetrima) japanskog modula “tatami”, koji je istovremeno i vrsta asure od pirinčane slame? Pitanje 13. U knjizi Gordona Kalena “Gradski pejzaž” u poglavlju MESTO govori se i o preprekama. Navedite jednu (bilo koju) od četiri vrste prepreka koje dopuštaju vizuelnu vezu, a sprečavaju fizički prilaz. Pitanje 14. U knjizi “Složenosti i protivrečnosti u arhitekturi”, na primerima stepeništa u Frank Fernesovoj Pensilvanijskoj Akademiji lepih umetnosti u Filadelfiji i stepeništu Mikelanđelove Laurentijanske Biblioteke, autor u poglavlju “protivrečni nivoi” objašnjava koji fenomen? Pitanje 15. Kako se naziva neimarski pravac kojem pripada renesansna Vila Rotonda, autora po kojem je ovaj pravac i dobio ime? Pitanje 16. Kako se zove arhitekta japanskog porekla, autor Svetskog trgovčkog centra (WTC) u Njujorku srušenog u terorističkom napadu 11. septembra 2000. godine. (Navedite ime i prezime) Pitanje 17. U knjizi “Internacionalni stil” autora Hičkok-Džonsona jedno celo poglavlje nazvano je nemačkom reči “Sidlung”. Koji izraz na srpskom jeziku u stručnoj terminologiji odgovara ovom pojmu? Pitanje 18. Knjiga “Ka pravoj arhitekturi” autora Le Korbizijea nastala je kao zbirka stručnih članaka u jednom časopisu koji je sam autor pokrenuo 1920-21. godine. Kako se zvao taj časopis (u originalu na francuskom ili u prevodu na srpskom jeziku)?

REŠENJE
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 2, 3, 4, 5, 6 1i5 2 Italiji Spektar Volfgang Amadeus Mocart Lirika Moderna ili Modernizam Luj XIV
10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Dorski Grupna forma 90x180 cm Ograda / voda / zelenilo promena nivoa Zajedno Paladijanizam Minoru Jamasaki Stambeno naselje

18) L’Esprit Nouveau ili Novi duh

185

PRIJEMNI ISPIT IZ GEOMETRIJE SA ARHITEKTONSKOM I OPŠTOM KULTUROM jul 2007. godine

PITANJE 1. Dat je prostorni prikaz jedne šuplje kocke kojoj su tri strane (na vidljivoj polovini kocke) iscrtane, a preostale tri strane (na nevidljivoj polovini kocke) čiste. Od ponuđenih mreža (razvijenih strana kocke u jednoj ravni) označenih brojevima 1-6 zaokružiti brojeve uz one mreže od kojih se može sastaviti ta kocka.

1

2

3

4

5

6

186


PITANJE 2. Dat je prostorni prikaz jedne pune kocke (slika levo) koja je sastavljena iz dva dela. Donji deo A te kocke je prikazan na slici desno. Zaokružiti brojeve uz delove označene brojevima 1-6 koji, dovođenjem u odgovarajući položaj, sa delom A čine tu kocku.

A

1

2

3

4

5

6

PITANJE 3. Dat je prostorni prikaz tela koje je nastalo isecanjem delova jedne pune kocke. Neka se dato telo preseče sa vertikalnom ravni koja je paralelna sa zadnjom stranom kocke (na slici prikazana linijom crta-tačka). Ponuđeno je šest ravnih figura označenih brojevima 1-6. Zaokružiti brojeve uz one figure koje predstavljaju presek datog tela sa tom ravni.

1

2

3

4

5

6
187


Pitanje 5. Koje delo Dušana Kovačevića je komedija o političkoj paranoji Ilije Čvorovića?

Pitanje 4: Delo Samjuela Beketa Čekajući Godoa je delo bez dramske radnje u klasičnom smislu. Kako se naziva ta vrsta drame? Pitanje 6. Navedite ime hrama koji je projektovao veliki francuski arhitekta Le Korbizije, a jedan je od objekata koji opisuje profesor Ranko Radović u knjizi Nova antologija kuća. Pitanje 7. Ko je napisao sledeće stihove: Možda spava sa očima izvan svakog zla, Izvan stvari, iluzija, izvan života, I s njom spava, neviđena, njena lepota; Možda živi i doći će posle ovog sna. Možda spava sa očima izvan svakog zla Pitanje 8. Koja Betovenova simfonija ima čuveno horsko finale bazirano na Šilerovoj Odi radosti? Pitanje 9. Navedite ime autora remek-dela iz oblasti baleta Uspavana lepotica, Krcko Oraščić i Labudovo jezero. Pitanje 10. Kako se zove trg koji je u Rimu projektovao Mikelanđelo?
\

Pitanje 11. Na naslovnoj strani knjige Gordona Kalena date su slike koje prikazuju jedan od kvaliteta gradskog prostora, po kome je i nazvano prvo poglavlje knjige. Kako se naziva taj kvalitet gradskog prostora?

Pitanje 12. Metrička celina od više stihova se naziva... Pitanje 13. Na koja tri pojma se odnose "tri upozorenja za arhitektu" Le Korbizjea, izneta u njegovom delu Ka pravoj arhitekturi? Pitanje 14. Koje godine, u XIX veku, je započela revolucija čiji je osnovni cilj bila promena postojećeg feudalnog poretka? Pitanje 15. Navedite ime i prezime slavnog renesansnog umetnika i naučnika (1452-1518), tvorca čuvenih slika Mona Liza i Tajna večera. Pitanje 16. Koje godine je izvršen Sarajevski atentat, koji je bio povod za početak Prvog svetskog rata? Pitanje 17. Kako se naziva deo Praga koji profesor Ranko Radović opisuje u svojoj knjizi Nova antologija kuća? Pitanje 18. Koje su dimenzije osnove objekta (u metrima) Lenjingradska pravda koji su projektovali braća Vesnini?

REŠENJE
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 6 3i4 3 Antidrama Balkanski špijun Ronšan Vladimir Petrović Dis Deveta sinfonija Petar Iljič Čajkovski
10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

Kampidoljo (Kapitolinski trg)
Sagledavanje u seriji Strofa Oblik, površina, plan 1848 godina Leonardo da Vinči 1914 godina Hradčani

17) 18)

6 m x 6 m ( 36 m2)

188


jul 2008. godine

PRIJEMNI ISPIT IZ GEOMETRIJA SA ARHITEKTONSKOM I OPŠTOM KULTUROM

Pitanje 1.
Dat je prostorni prikaz jedne šuplje kocke kojoj su tri strane (na vidljivoj polovini kocke) iscrtane, a preostale tri strane (na nevidljivoj polovini kocke) čiste. Od ponuđenih mreža (razvijenih strana kocke u jednoj ravni) označenih brojevima 1-6 zaokružiti brojeve uz one mreže od kojih se može sastaviti ta kocka.

1

2

3

4 Pitanje 2.

5

6

Dat je prostorni prikaz jedne pune kocke (slika levo) koja je sastavljena iz dva dela. Donji deo A te kocke je prikazan na slici desno. Zaokružiti brojeve uz delove označene brojevima 1-6 koji, dovođenjem u odgovarajući položaj, sa delom A čine tu kocku.

A
189

1

2

3

4 Pitanje 3.

5

6

Dat je prostorni prikaz tela koje je nastalo isecanjem delova jedne pune kocke. Neka se dato telo preseče sa vertikalnom ravni koja je paralelna sa zadnjom stranom kocke (na slici prikazana linijom crta-tačka). Ponuđeno je šest ravnih figura označenih brojevima 1-6. Zaokružiti brojeve uz one figure koje predstavljaju presek datog tela sa tom ravni.

1

2

3

4

5

6

190


Pitanje 4. Koji savremeni srpski pesnik je autor zbirke soneta Kamena uspavanka?
književnost?

Pitanje 5. Za koji roman je Mihail Šolohov 1965. godine nagrađen Nobelovom nagradom za Pitanje 6. Delo Figarova ženidba pripada žanru bufo-opere. Navedite ime autora. Pitanje 7. Hor Jevreja, čuvena arija pisana za horski ansambl, deo je jedne opere Đuzepe Verdija. Napišite o kojoj operi je reč. Pitanje 8. Koje godine je sklopljen Karlovački mir? Pitanje 9. Koji ruski fiziolog je ustanovio teoriju uslovnih refleksa? Pitanje 10. Ko je projektant kuće Robi u Čikagu? Pitanje 11. Teorija forme je, kao školski predmet, postavljena na moderne osnove dvadesetih godina XX veka u školi koju je ustanovio Valter Gropius. Napišite tačan naziv te škole. Pitanje 12. Kako se naziva količina svetlosti u tonu jedne boje? Pitanje 13. U kojoj kapeli u Vatikanu se nalazi freska Strašni sud, koju je naslikao Mikelanđelo Buonaroti? Pitanje 14. Kako se zove knjiga iz oblasti arhitekture, data kao literatura za prijemni ispit, u kojoj se afirmiše postmodernizam i oštro kritikuje funkcionalni modernizam? Pitanje 15. Smatra se da je jedan od najboljih realizovanih urbanističkih planova XX veka izgrađeni prostor Južnog Amsterdama. Kako se zove autor tog plana? Pitanje 16. Za koju svoju građevinu je Le Korbizje uveo termin "vizuelna akustika"? Pitanje 17. Kako se zvao naivni graditelj koji je podigao "Idealnu palatu" opisanu u knjizi R. Radovića Nova antologija kuća? Pitanje 18. U knjizi Hičkok-Džonsona Internacionalni stil pominju se dva autora kuće Savoj u Poasiju-na-Seni. Kako se oni zovu? REŠENJE
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1i6 4 1 Stevan Raičković Tihi Don Volfgang Amadeus Mocart Nabuko 1699. Ivan Pavlov 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) Frenk Lojd Rajt Bauhaus Valer Sikstinska kapela Složenosti i protivurečnosti u arhitekturi Henrik Petrus Berlage Crkva u Ronšanu Poštar (Ferdinan) Ševal Le Korbizje i Pjer Žanere

191


jul 2009. godine

PRIJEMNI ISPIT IZ GEOMETRIJA SA ARHITEKTONSKOM I OPŠTOM KULTUROM

Pitanje 1.
Dat je prostorni prikaz jedne šuplje kocke kojoj su tri strane (na vidljivoj polovini kocke) iscrtane, a preostale tri strane (na nevidljivoj polovini kocke) čiste. Od ponuđenih mreža (razvijenih strana kocke u jednoj ravni) označenih brojevima 1-6 zaokružiti brojeve uz one mreže od kojih se može sastaviti ta kocka.

1

2

3

4 Pitanje 2.

5

6

Dat je prostorni prikaz jedne pune kocke (slika levo) koja je sastavljena iz dva dela. Donji deo A te kocke je prikazan na slici desno. Zaokružiti brojeve uz delove označene brojevima 1-6 koji, dovođenjem u odgovarajući položaj, sa delom A čine tu kocku.

A

192

1

2

3

4 Pitanje 3.

5

6

Dat je prostorni prikaz tela koje je nastalo isecanjem delova jedne pune kocke. Neka se dato telo preseče sa vertikalnom ravni (na slici prikazana linijom crta-tačka), koja sadrži temena kocke A,B,C,D. Ponuđeno je šest ravnih figura označenih brojevima 1-6. Zaokružiti brojeve uz one figure koje predstavljaju presek datog tela sa tom ravni.

1

2

3

4

5

6

193


Pitanje 5. Ko je napisao sledeće stihove: O sklopi usne, ne govori, ćuti, Ostavi dušu, nek' spokojno sneva – Dok kraj nas lišće na drveću žuti, I laste lete put toplih krajeva.

Pitanje 4. Koji je ruski avangardni pesnik i dramski pisac napisao poemu Oblak u pantalonama?

Pitanje 6. Delo Seviljski berberin iz 1816. godine pripada žanru komične opere. Navesti ime kompozitora. Pitanje 7. Kako se nazivaju kompozicije, po kojima je čuven Stevan Stojanović Mokranjac, pisane u obliku horske rapsodije sačinjene od niza pesama inspirisanih folklorom? Pitanje 8. U kom mestu je rođen Vuk Karadžić? Pitanje 9. Kako se prezivaju braća koja su izvela prvi probni let avionom 1903. godine? Pitanje 10. Navesti ime i prezime autora skulpture Glava bika napravljene od upravljača i sedla bicikla. Pitanje 11. Ko je autor slike Pijana lađa iz 1927. godine? Pitanje 12. Od kog materijala je izrađena konstrukcija japanske palate Kacura u Kjotu? Pitanje 13. U kom gradu se nalazi Državna galerija koju je projektovao arhitekta Džejms Stirling? Pitanje 14. Naslov jednog od poglavlja dela Ka pravoj arhitekturi Le Korbizijea je Arhitektura ili... (dopuniti) Pitanje 15. Kako se prezivaju dva graditelja Hrama Vasilija Blaženog u Moskvi? Pitanje 16. U kom gradu je 1929. godine održana Svetska izložba na kojoj je nemački paviljon izgrađen po projektu Miz van der Roe-a? Pitanje 17. U knjizi Ka pravoj arhitekturi Le Korbizije analizira projekat Industrijskog grada sa početka 20. veka. Kako se zove arhitekta koji je osmislio ovaj projekat? Pitanje 18. Navesti ime hrama na atinskom Akropolju na čijem se portiku nalaze karijatide. REŠENJE
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 2,3,4,5 i 6 1i6 4 Vladimir Vladimirovič Majakovski Milan Rakić Đoakino Rosini Rukoveti U Tršiću Rajt 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) Pablo Pikaso Sava Šumanović Od drveta U Štutgartu Revolucija Barma i Posnik U Barseloni Toni Garnije Erehtejon

194


GEOMETRIJA SA ARHITEKTONSKOM I OPŠTOM KULTUROM


Jul 2010.

PITANJE 1. Dat je prostorni prikaz jedne šuplje kocke kojoj su tri strane (na vidljivoj polovini kocke) iscrtane, a preostale tri strane (na nevidljivoj polovini kocke) čiste. Od ponuđenih mreža (razvijenih strana kocke u jednoj ravni) označenih brojevima 1-6 zaokružiti brojeve uz one mreže od kojih se može sastaviti ta kocka.

1

2

3

4
PITANJE 2.

5
Dat je prostorni prikaz jedne pune kocke (slika levo) koja je sastavljena iz dva dela. Donji deo A te kocke je prikazan na slici desno. Zaokružiti brojeve uz delove označene brojevima 1-6 koji, dovođenjem u odgovarajući položaj, sa delom A čine tu kocku.

6

A

195

1

2

3

4
PITANJE 3.

5

6

Dat je prostorni prikaz tela koje je nastalo isecanjem delova jedne pune kocke. Neka se dato telo preseče sa vertikalnom ravni (na slici prikazana linijom crta-tačka), koja je paralelna sa zadnjom stranom kocke. Ponuđeno je šest ravnih figura označenih brojevima 1-6. Zaokružiti brojeve uz one figure koje predstavljaju presek datog tela sa tom ravni.

1

2

3

4

5

6

196


PITANJE 4. Navesti ime i prezime autora pesme Romansa mesečarka i čuvenih stihova: Zeleno, volim te, zeleno! PITANJE 5. Koji termin, nastao od grčke reči, označava sva izdanja koja se pojavljuju redovno u određenim vremenskim razmacima: dnevne novine, časopisi, anali, revije i slično? PITANJE 6. Kako se još naziva Betovenova Treća simfonija? PITANJE 7. Koju od navedenih opera je komponovao Volfgang Amadeus Mocart: Parsifal, Don Đovani, Fidelio, Seviljski berberin, Rigoleto? PITANJE 8. Kako se nazivala titula poglavara Mletačke republike? PITANJE 9. Koje godine je u Pešti osnovana Matica srpska? PITANJE 10. Od koja dva materijala je izgrađena Kristalna palata Džozefa Pakstona u Londonu 1851. godine? PITANJE 11. Kako glasi ime prvog arhitekte u istoriji čovečanstva koje je urezano u stopi kamenog stuba u Sakari? PITANJE 12. Navedite ime i prezime firentinskog arhitekte i vajara, autora veličanstvene kupole nad crkvom Santa Maria del Fiore u Firenci, čijim radom započinje italijanska renesansa u arhitekturi? PITANJE 13. Kako se naziva dokument u kome se nalazi „spisak želja” i program prostorija bez koga bi bilo nemoguće uraditi projekat? PITANJE 14. Kako se zove čuvena građevina, sastavljena iz portika i rotonde, koju je oko 125. godine n.e. u Rimu podigao imperator Hadrijan? PITANJE 15. Koja je tačna celokupna visina sa uvis ispruženom rukom Le Korbizijeovog Modulora (u metrima)? PITANJE 16. Koji naš pesnik je napisao pesmu koja nosi naziv kao i crkva koju je projektovao Baldasare Longena u Veneciji?

197


PITANJE 17. Koji građevinski materijal dominira Južnim Amsterdamom? PITANJE 18. Ko je autor Kuće Kaufman (Kuća na Vodopadu)?

REŠENJA:
1. 1, 2, 3, 5, 6 2. 2, 4, 6 3. 1 4. FEDERIKO GARSIJA LORKA 5. PERIODIKA 6. EROIKA 7. DON ĐOVANI 8. DUŽD 9. 1826 10. STAKLO I ČELIK 11. IMHOTEP 12. FILIPO BRUNELESKI 13. PROJEKTNI ZADATAK 14. PANTEON 15. 2.26m 16. LAZA KOSTIĆ 17. OPEKA (CIGLA) 18. FRENK LOJD RAJT

PROSTORNA KOMPOZICIJA
Oblikovati prostornu kompoziciju od zadatih materijala: površina (karton, plastificirano platno i providna pvc folija), linija (pvc cevčice, paljene žice i aluminijumske žice) i gotovih elemenata, datog oblika (šrafovi, dužine 5 cm). Pri izboru načina oblikovanja i povezivanja elemenata kompozicije, od samog početka, misliti istovremeno o osobinama i mogućnostima korišćenja svih datih materijala. Primenom procesa svesnog istraživanja ostvariti, skladne mere punog i praznog, dinamiku, ritam i harmonične proporcije delova i celine. Očekuje se da prostorna kompozicija u celini bude otvorena, skladna i vesela, zasnovana na sopstvenom osećaju i smislu za prostorni sklop. Svi materijali moraju biti zastupljeni makar u najmanjoj količini, odnosno broju, a nije obavezno iskoristiti sav materijal. Ne očekuje se da kompozicija bude ni model ni maketa bilo kog poznatog oblika-sklopa.

SLOBODORUČNO CRTANJE
Po sopstvenom senzibilitetu nacrtajte mrtvu prirodu koja je pred vama. Obratite pažnju na KOMPOZICIJU, PROPORCIJE I PERSPEKTIVU. Predstavite iluziju dubine prostora i iluziju trodimenzionalnosti predmeta koristeći različite kvalitete linija, posmatrajući svetlo tamne odnose.

198


GEOMETRIJA SA ARHITEKTONSKOM I OPŠTOM KULTUROM
PITANJE 1. (2 boda) Dat je prostorni prikaz jedne šuplje kocke kojoj su tri strane (na vidljivoj polovini kocke) iscrtane, a preostale tri strane (na nevidljivoj polovini kocke) čiste. Od ponuđenih mreža (razvijenih strana kocke u jednoj ravni) označenih brojevima 1-6 zaokružiti brojeve uz one mreže od kojih se može sastaviti ta kocka. .


Jul 2011.

1

2

3

4
PITANJE 2. (2 boda)

5
Dat je prostorni prikaz jedne pune kocke (slika levo) koja je sastavljena iz dva dela. Donji deo A te kocke je prikazan na slici desno. Zaokružiti brojeve uz delove označene brojevima 1-6 koji, dovođenjem u odgovarajući položaj, sa delom A čine tu kocku.

6

A

1

2

3
199

4
PITANJE 3. (1 bod)

5

6

Dat je prostorni prikaz tela koje je nastalo isecanjem delova jedne pune kocke. Neka se dato telo preseče sa vertikalnom ravni (na slici prikazana linijom crta-tačka), koja je paralelna sa zadnjom stranom kocke. Ponuđeno je šest ravnih figura označenih brojevima 1-6. Zaokružiti broj uz onu figuru koja predstavlja presek datog tela sa tom ravni.

1

2

3

4

5

6

PITANJE 4. (1 bod) Tri kocke jednake veličine i posmatrač nalaze se na horizontalnoj ravni. Njihov raspored je prikazan u pogledu odgore (slika desno). Mesto posmatrača je u tački A. Ponuđene su četiri slike označene brojevima 1-4. Zaokružiti broj uz sliku koja predstavlja ono što vidi posmatrač A.

1
200

2

3

4

PITANJE 5. Koji od navedenih termina ne označavaju muzičke instrumente: komedija del arte, kornet, flauta, viola da bračo, libreto, tokata, klavikord, fagot? PITANJE 6. Ko je kompozitor dela iz oblasti baleta Ščelkunčik (Krcko oraščić)? PITANJE 7. Kako se zove književna škola i pravac, koji se javlja počevši od 1880. godine, a čiji su predstavnici bili Bodler, Verlen,Rembo, Malarme? PITANJE 8. Ko je autor poema Stražilovo, Serbia i Lament nad Beogradom? PITANJE 9. Navedite ime i prezime autora sledećih stihova: Očiju tvojih da nije Ne bi bilo neba U malom našem stanu PITANJE 10. Koju od navedenih drama nije napisao Dušan Kovačević: Maratonci trče počasni krug, Balkanski špijun,Razvojni put Bore šnajdera, Sveti Georgije ubiva aždahu, Profesionalac? PITANJE 11. Kako se naziva osnovna jedinica filmskog izraza? PITANJE 12. Osamdesete godine XIX veka obeležene su pojavom kog pravca u likovnoj umetnosti? PITANJE 13. Slika Gospođice iz Avinjona iz 1907. godine predstavlja direktni uvod u kubizam. Ko je njen autor? PITANJE 14.

Kako se zove turski nobelovac, autor romana Istanbul?
PITANJE 15. Navedite ime i prezime novinarke TV B92, autorke serijala Insajder. PITANJE 16. Na slici je predstavljen plan/osnova jednog rimskog trga rađenog između 1546. godine i kraja XVI veka. Ko ga je planirao i projektovao?

201


PITANJE 18. Prostor je definisan zbirom odnosa između mesta. Da li je navedena rečenica tačna? Zaokružite broj ispred odgovora koji smatrate tačnim.

PITANJE 17. Paviljoni crvene boje – folies, u kvadratnom rasteru od 120m osnovni su elementi jednog pariskog parka. Kako se taj park zove?

REŠENJA:
1. 5, 6 2. 1, 2, 4 3. 2 4. 4 5. komedija del arte, libreto, tokata 6. Petar Čajkovski 7. Simbolizam 8. Miloš Crnjanski 9. Vasko Popa
PROSTORNA KOMPOZICIJA Date površine (pastel papir, paus papir, pvc folija providna, pvc mreža, plastificirano platno) i liniju (providnu pvc cev) preoblikovati u elemente i od njih sklopiti proporcionalnu, skladnu i harmoničnu prostornu celinu. Neophodno je od samog početka misliti o svim datim materijalima, njihovim osobinama i mogućnostima oblikovanja, kombinovanja, povezivanja. Istražiti odnose između elemenata i praznog prostora, celine i detalja, a zatim formirati organizovan, ritmičan, dinamičan, harmoničan i jasno sagledljiv sklop. Prostorna kompozicija u celini treba da bude otvorena, skladna i vesela, zasnovana na sopstvenom osećaju i smislu za oblikovanje. Svi materijali moraju biti zastupljeni makar u najmanjoj količini iako nije obavezno iskoristiti ga u celosti. Nikako se ne očekuje pravljenje modela ili makete bilo kog poznatog oblika-sklopa. Na kraju PROSTORNU KOMPOZICIJU dobro pričvrstiti za datu podlogu (mali karton), sa one strane na kojoj je pečat. Veliki karton koristiti za rad, sečenje po njemu, kako bi zaštitili radnu površinu stola.

10. Razvojni put Bore šnajdera 11. Kadar 12. Impresionizam 13. Pablo Pikaso 14. Orhan Pamuk 15. Brankica Stanković 16. Mikelanđelo 17. Park La Vilet 18. DA

SLOBODNO CRTANJE Na natron papiru nacrtati crtež mekom olovkom B2, pretežno linijom. Karakterom linije dočarati prostornost, udaljenost, osenčenost, kao i kvalitet materijala metala, stakla, tkanine, kartona. Različitim linijama, jačim, slabijim, oštrim, mekim, debljim, tanjim, pravim, krivim, predstaviti iluziju trodimenzionalnosti, dubinu prostora i volumen. Pri tome obratiti pažnju na kompoziciju, proporcije i perspektivu.

202

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful