Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----

GIẤY XÁC NHẬN
Kính gửi: Trường Đại học Lâm nghiệp VIệt Nam - Thị trấn Xuân Mai Chương Mỹ - Hà Nội.
UBND xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh xác nhận:
Sinh viên: Trần Thị Lý
Lớp: 53 - KHMT
Khoa: Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường
Trường: ĐH Lâm nghiệp Việt Nam
Đã về địa phương thực tập tốt nghiệp từ ngày 26 tháng 03 năm 2012 đến
ngày 01 tháng 06 năm 2012.
Tên khóa luận tốt nghiệp: "Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn nhằm
giảm thiểu ô nhiễm nước thải sản xuất hàng mã tại làng nghề Đạo Tú, xã Song Hồ,
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ".
Trong thời gian thực tập sinh viên Trần Thị Lý....................
...............................................................................................................
.................................................................................................................

TM UBND xã Song Hồ
Chủ tịch