ขั ้นตอนแรกเตรียมซิมไว้ หนึ่งซิมนะครับ ถ้ าเป็ นซิมทรูจะดีมากเร็วมากครับ

ข้ อระวังห้ ามใช้ ซิมตัวเองเด็ดขาด

กดที่วงไว้ นะครับ

กดที่win tokens

กดอันที่อยู่ตรงกลางนะครับ แล้ วก็กดคาว่าmobile กดแบบที่วงไว้ นะครับ มันมีให้ เลือกนะครับ 10 token 9 token กดไล่ทาที่อนั ก็ได้ ครับ พอทาครบหมดได้ 80-150 token ผมเคยได้ ถึง180 .

กรอกหมายเลขโทรศัพที่เราได้ ซื ้อมานะครับ มันมีให้ ติ ้กถูกข้ างล่างนะครับแล้ วกดดาเนินการต่อ บ้ างอันเป็ นส่งนะครับ แล้ วรอsmsเข้ าโทรศัพ ถ้ าไม่รอให้ มนั ส่งsmsมาให้ ก็ไม่ได้ นะครับ ครับมันจะบอกให้ สง่ อะไรไปที่หมายเลขอะไรนะครับ แค่นี ้ก็ได้ 9tokenละครับ แล้ วก็เลือกทาอันต่อไปได้ ครับ ทาจนหมดรับรองว่าได้ มากกว่า .

80tokenแน่นอนครับ ถ้ าในช่องมี66อยู่66หมายถึงเลข0ขอเบอร์ มือถือนั ้นละครับ ทาตามปกตินะครับ ขอให้ ได้ tokenเยอะเยอะนะครับ BY TOPELEVENTHAILAND P nut ครับ .