Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40

© Typotex Kiadó

Negyedik fejezet

Az egyén természete

A kommunikációkutatás különböző tartományaiban az egyének alkotják a vizsgálati alanyainkat, válaszadóinkat, adatközlőinket, társainkat és kollégáinkat. Ők a tulajdonságok hordozói, a társadalmi erők kifejeződései, a szerepek materializációi és a cselekvő ágensek. Ők képezik a statisztikai összesítéseinket, mindannyiunk helyettesítőit, a vizsgálat tárgyait és a magyarázat célpontjait. Egyéni intenciók igazolják kritikai állításainkat; hangot adunk az egyébként némának az etnográfiáinkban és a befogadásvizsgálatainkban. Az egyén mindenütt jelen van, de legtöbbször sehol sem található meg, amikor naturalizált, szerzői láthatatlanságunkat kidolgozzuk, és arctalanságot kényszerítünk a válaszadóinkra. Az egyén minden kommunikációelmélet és kutatási módszer szerves része. Az egyén konstitúciójának módja motiválja az egyes elméletekben és módszerekben való megjelenését. Ez a fejezet azokat a konstitúciókat fejti fel, melyek az elméleteinkben és módszereinkben materializálódnak, hogy megvilágítsuk azokat az alapfogalmakat, amelyekből ezen elméletek és módszerek építkeznek, melyek által az egyént megjelentetjük. Feltételezi (1) hogy az egyén nem ön-evidens, (2) hogy ehelyett valamilyen konceptualizációra van szükség és (3) hogy a helyben-való-konceptualizáció bizonyos ismeretelméleti tevékenységet is elvégez.1 Amint ez az alapokra általánosságban jellemző, az egyént implikáló állítások (1) megvalósításait (3) révén építik magukba, mindenféle megjegyzés vagy kérdés nélkül. Azt javasolom, hogy használjunk fel két eszközt és négy modellt ennek a csendnek a megtörésére. Először a eszközöket magyarázom el.

Eszközök
A következő részekben két eszközt vagy szerszámot dolgozunk ki, melyek véleményem szerint hasznosak lesznek az őket követő modellek felépítéséhez. Egyúttal bevezetőként is szolgálnak azokhoz a kérdésekhez, melyek, úgy gondolom, központiak az előbb olvasott kutatásokat megkülönböztető állítások jellegében mutatkozó különbségek megítélésében.

www.interkonyv.hu

© Wilhelm Gábor (ford.)

Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40
98

© Typotex Kiadó

AZ EGYÉN TERMÉSZETE

AZ ELSŐ ESZKÖZ: IDENTITÁS, SZUBJEKTIVITÁS ÉS ÁGENCIA
Az első eszköz az identitás, a szubjektivitás és az ágencia fogalmaiban mutatkozó különbségek lakmuszpapírtesztjét fejleszti ki.2

Identitás
Az identitás egyszerre befelé és kifelé néző fogalom. Befelé néző fogalomként egy olyan egységre, koherenciára vonatkozó megfontolásokkal szolgál, mely átível időn és szituációkon. Ez az egység lehet: (1) az esszencialista én, mely minden egyedi megjelenés magjában megőrződik, (2) az integrált személyiség, mely előre jelezhető (és egyben terapeutikus cél), (3) a Blummer Mead-féle szimbolikus interakcionizmusának impulzív „én”-je, (4) az egymással civakodó freudi trojka, (5) a kötőjelezett én annak számos megfogalmazásában, (6) a cselekvő ágens, vagy (7) az attribútumok és jellemvonások sorozatos identitása. Kifelé tekintő fogalomként az identitás-jellegzetességeknek és -tevékenységeknek az a konstellációja, mely által az én a jelentésteli cselekvésben manifesztálódik. Ez az identitás az(ok) a valami(k), melye(ke)t ténylegesen megfigyelhetünk, és amelyhez azután az én fogalmát társíthatjuk. A különböző teoretikusok különbözőképpen kezelik ezt a cselekvési identitást. Egyesek ezt az identitást a kognitív előfeltételek vagy a társadalmi/kulturális/genetikai meghatározók jeleként posztulálják. Mások úgy vélik, hogy ez az identitás egy szélesebb szociológia kifejeződési helyszíne. És megint mások olyan cselekvéssorozatok mentén olvassák ezt az identitást, melyeknek felismerhető eidetikus minőségei vannak. Az identitás befelé és kifelé néző komponensei – a mag és manifesztációi – együttesen felelnek arra a kérdésre, hogy „Ki az én” a személy én–másik-konfigurációiban és -meghatározásaiban.

Szubjektivitás
A szubjektivitás feltételezi az én [self] kulturális paradigmáinak a létezését. Ezek a paradigmák a kritikai kultúrakutatás nem és osztály fogalmai, a szimbolikus interakcionista szociológia szerepei, és a narratíva alakjai és szereplői. Ezen birodalmakban az identitás mindig a szubjektivitás valamilyen összefüggésén belül jelenik meg. A szubjektivitás egyszerre mutatkozik meg felidézettként és invokáltként. Mint felidézett mások cselekvései, a társadalom hatalma vagy a kultúra ereje szólítja a helyére. A felidézés közbeni anonimitás mértéke és a kiszabott szubjektivitás elnyomásként való szemlélete választja el azokat a gondolatmeneteket, melyek a felidézést használják. A szimbolikus interakció által használt „én” például a szubjektivitást minden kifejezés esetében szükséges-

www.interkonyv.hu

© Wilhelm Gábor (ford.)

hogy az ágencia visszatért száműzetéséből. a helyes érvelés és a szabad akarat fogalmain alapul.hu © Wilhelm Gábor (ford. Az ágencia lehetővé teszi számunkra ennek a historizálásnak a befejezését oly módon. A posztmodern gondolathoz társított felfordulás részben annak köszönhető. azt az elemet (vagy elemeket). Ez tehát a független és autonóm én víziója. A szabad ágencia a függetlenség. és az én radikális újradefiniálását jelentette a libertariánizmushoz (karteziánus autonómia) és a kommuntariánizmushoz (az én a mások szolgálatában áll) képest.) A valaki általi segítségül hívást gyakran kíséri a másik megidézése. A szubjektivitás az egyénnek mint adott idő és hely (bár szórásában potenciálisan nagy) termékének historizálása felé halad. mint amit önmagunk opportunisztikus elhelyezési kísérleteiben invokálunk. Az ágencia leírja a cselekvő (tevő) jellegét. Képes megfelelő módon megkülönböztetni és megítélni az alternatívákat a helyes következtetés segítésével. akár elnyomottról.Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40 ESZKÖZÖK © Typotex Kiadó 99 nek tartja. (Az én invokált. Ezt a fajta determinisztikus elmozdulást a metafizikai szabad ágensségre adott reakcióként magyarázták. A modernista pszichológia történelmének jelentős része (1850–1950) a determinizmus megvalósítására tett igyekezet volt. (E részekben az írásom egyfajta autorizált hangvételt igyekszik megvalósítani. hogy belső forrásokból (a túlélés és szaporodás drive-jai) vagy külső forrásokból (pl. Petras & Reynolds 1975).) . az egyik alternatívát a másikkal szemben érvénytelenítő társadalmi erők) származó hatások eltérítenék. különösen pedig az immanencia kérdését az emberi cselekvésben. A modernista megfogalmazásban az emberi ágenciára úgy tekintettek. Ki tud választani egy alternatívát anélkül. A szabad ágencia a felvilágosodás központi fogalmát képezte. A szubjektivitás úgy is értelmezhető. mint többek között a genetikai vonások (szociobiológia). melyek ehelyett a transzcendentális társadalmi és materiális erőkön alapultak. a fiziológiai jellegzetességek (strukturalizmus). a társadalmi erők (strukturális funkcionalizmus). hogy rámutat a lokális ágensre cselekvés közben. hogy az emberi természetről mint általánosításról beszélhessünk. melynek során az ágencia megjelenését eltávolították a magyarázatokból.) Ágencia Az identitás az egyén transzcendentális jellegét igyekszik megragadni. azt a materiális jelenlétét és cselekvési erejét. a szabad hozzáférés. www. a szocializációs folyamatok (kognitivizmus) és a kondicionálási ütemtervek (behaviorizmus) termékére. A szabad ágenciában az emberi elmének mint független ágensnek szabad hozzáférése van az objektív valósághoz. akár emancipáltról van szó (Meltzer. és felváltotta a Pope-féle „lét nagy láncolatá”val szemben engedelmes akaratot. és hogy a magyarázati immanencia újra bevezetésre került. autorizált hangvételem megpróbálja felidézni a szolgálatkész olvasót. mely lehetővé teszi számunkra.interkonyv.

azok nagyobb autonómiával rendelkeznek a saját szabadságuk birodalmán belül. a választásra irányuló szabadságot is előírjuk. de választási autonómiát annál kevesebbet. A szabad akarat típusú megfogalmazásokban mindegyikünknek egyenlő esélye van a valóság által felkínált választásokhoz való hozzáféréshez. A szabadság akkor jelenik meg legegyértelműbben. Az elméletek megoszlanak az alternatívák jellegének és létrehozásának. hogy a hozzáférést és a tudást hierarchikusan írjuk elő. Ez a távolság az. felkínál ugyan szabadságot. Az a szülő. Az autonómia hasonló szerepet játszik a választás helyességének a kinyilvánításában. az autonómia és a választás hármasa fényében vizsgálunk most meg. hogy ki rendelkezik egy választási szituációban az autonómia hatalmával az érték kinyilvánítására. Egy olyan helyzetben való választás szabadsága. „Vagy a házifeladatod készíted el.Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40 100 © Typotex Kiadó AZ EGYÉN TERMÉSZETE Számottevő távolság van mindazonáltal a szabad ágencia és a teljes determinizmus között. és az autonómia ezeknek az alternatíváknak a valódiságára és helyességére vonatkozó ítéletek füg- www. Abban a pillanatban azonban. A szabadság ezen értelmezésében részt vesz a kollektív az alternatívák társadalmi és materiális feltételeinek – autentikus és inautentikus –. Kétféle módon vesz részt a szabadságban: (1) az alternatívák autenticitásának a meghatározásával és (2) a választás helyességének meghatározásával. hiszen az alternatívák autenticitása teljes mértékben szülői irányítás alatt marad. Itt az autonómia a helyes és a helytelen történetét mondja el. Az autonómia a megítélés függetlenségére vonatkozik. sokkal inkább a fenyegetettség állandó forrása. Akiknek nagyobb hatalmuk van saját választásaik kinyilvánításában. valamint az ezekre a feltételekre vonatkozó információk manipulálásán keresztül.hu © Wilhelm Gábor (ford. mind azokra a „régi motoros” rutinokra. amit a szabadság. döntő fontosságú e hatalom megértése szempontjából. nem nagy áldás. aki azt mondja. Választás. A szabadság a valósághoz való objektív hozzáférés feltételeivel foglalkozik. Ha a szabadság valódi alternatívák jelenléte. Szabadság. Annak meghatározása.interkonyv. A szabadság egy emberre jellemző értelmezését tehát az alternatívák feltételei és a velük kapcsolatos információk szabják meg. A szabadság a választást meghozó egyén értékének a titkos tesztjévé válik. a hozzáférés. Autonómia. az objektivitás. Ezt a távolságot a függetlenség. ahol a következmények megjósolhatatlanok (mint egy rendellenes működésű kapcsolatban vagy szervezetben). A feminista elméletek például nyomatékosan mutatnak rá mind a csak fehér férfiak számára hozzáférhető alternatívákra. a helyes gondolkodás és a szándékos cselekedet újradefiniálása körvonalazza.) . illetve a rájuk vonatkozó ismeretek elterjesztésének kérdésében. ha a cselekvés egy adott lefolyásával kapcsolatos valódi alternatívák ismertek és rendelkezésre állnak. Az autonómiának e változó alapjai minden cselekvést – szabadon választott vagy sem – kockázatossá tesznek. vagy a szobád takarítod ki”. melyek az alternatívákra vonatkozó ismeretet irányítják.

Egyúttal azonban egy életforma is. hogy bármilyen is egy cselekvés lefolyása. amely megváltozik. Milyen identitást (egységet) milyen szubjektivitásba illesztünk be a választás ágenseként? Az identitás. az egyéni különbség és a genetikai lehetőségek és a megtörtént materializáció közötti feszültség magyarázatai zárnak körül. BIOLÓGIAI ÉS SZEMIOTIKAI TARTOMÁNYOK Az egyén fogalmát feloszthatjuk háromfelé a magyarázat materiális. gyakran vezet olyan pontokhoz. Ha az ágencia jelen van. Az ágencia perspektívájából a választás aktusa részben egy önkezdeményező esemény.) . a szubjektivitás és az ágencia hatékonyan képes megvilágítani az egyes elméletek közötti különbségeket. és ezért az irányítatlan. A MÁSODIK ESZKÖZ: MATERIÁLIS. mely érzékenyen reagál a fizika és a kémia magyarázó törvényeire. hogy ki vagy mi hozza meg a választást (Ellis 1986. Minthogy transzcendentális állítást keresnek.interkonyv. miért történt meg egy adott választás. ahol a meghatározó erők gyengék vagy ellentmondanak egymásnak. A szituáció az. Annak firtatása. Mint ilyen szubjektum az egyén eltérő módon konstituálódik a cselekvésen és a diskurzuson belül.hu © Wilhelm Gábor (ford. Ezzel a kérdéssel egy teljes kört tettünk meg. Végül a választás felveti azt a kérdést. akkor nem létezhetnek „igaz indokok” a választásra. A determinista számára ezek a pontok csak ott bukkannak fel. tagadja az identitást és lecsökkenti az ágencia hatékonyságát. Végül pedig a szemiotikai tartományban az egyén performatív és diszkurzív szubjektumként jelenik meg. biológiai és szemiotikai tartományai mentén is. A legtöbb marxista vagy strukturalista kulturális elmélet a szubjektivitásra összpontosít. általánosságban elfogadott. Igazi választás a szigorú determinizmusban csak az ismeretlenben fordul elő.Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40 ESZKÖZÖK © Typotex Kiadó 101 getlensége. A legtöbb kritikai elmélet az identitásra és az ágenciára összpontosít mint a szubjektivitásból való kiszabadulás forrására. véletlenszerű viselkedés (és emiatt a tudományos magyarázat számára megfoghatatlan). és csupán mint egyéni választás érthető meg (Pearce 1994). amit a változás. és ez a változás határozza meg az illető viselkedését egy másik viselkedés ellenében. és visszaérkeztünk újból az identitáshoz. kinek mik az elméleti perspektívái. Az egyén egy materiális tárgy. ahol alternatívák jelennek meg (a választás első követelménye). a viselkedési és kognitív elméletek gyakran hangsúlyozzák az identitást (általában mint egy egyedülálló központi vonást) a szubjektivitás és az ágensség kizárására. Mindazonáltal az egyén ezeken a pontokon sem vesz részt a döntésben. óhatatlanul együtt jár valamilyen determinista alapállás segítségül hívásával vagy egy választást követő „indokadó” viselkedés megkövetelésével. akkor vajon mi a választás? A választást úgy határozhatjuk meg. Ricoeur 1992).és a strukturációelméletek egy háromtagú viszony dinamikus elemeiként dolgoznak mindhárommal. Mindegy. mint a másként való cselekvés képességét. S végül a társadalmicselekvés. www.

lásd Meyers & Biocca 1992. Azok számára a teoretikusok számára. életbevágóan fontos az elméleti programban megkülönböztetni az elmélet vizsgálata során azt a tartományt vagy azokat a tartományokat. egy összetettebb elemzéshez lásd Bourdieu 1978). ha megkíséreljük meghatározni azokat a tartományokat. a karnevál. hogyan lehet egy cselekvés (mint pozitív visszacsatolás) ugyanolyan fajta dolog. a táplálkozásban. mely magában foglalja mind az általános jellegzetességszerű sajátosságokat (mint a személyiség vagy a nem) és az állapotszerű sajátosságokat (mint például a pozitív vagy negatív visszacsatolás vagy a humoros. mintha a magyarázatuk a biológiaira és a materiálisra vonatkozna. mint egy állapot (mint a humoros. tartós identitásához – a materialista magyarázatok elutasításában (lásd különösen Lewis 1982). A kérdéses nem vajon itt biológiai vagy szemiotikai vonás? A statisztikai elemzés biológiai vonásként fogja kezelni. Ennek az ellentétnek számos alkalmazása visszavezet bennünket a skolasztika esszenciális énjéhez – egy személy teljesen megformált. szórakoztató hangulatban levés). akik kiindulópontként a redukcionizmus mellett teszik le voksukat. azokat a jellegzetességeket. A fájdalom. de szemiotikaiként fogjuk megmérni. És azon teoretikusok számára. valamint a működésük módját az elvárás megszegésének elméletén belül. a test mint jel. akik elfogadják a magyarázat többféle tartományát. Ez az ellentét túlmutat a karteziánus dualizmuson. a test kifejeződései. melyekben. Érdekes kérdések merülnek fel. a fegyelmezés. ami mégis megjelenik.hu © Wilhelm Gábor (ford. Popper transzcendentális elméje csupán az egyik jelenkori megnyilvánulása. szórakoztató hangulatban levés). Számos teoretikus (kritikai és tudományos) azonban úgy viselkedik. de kevés más helyen találkozunk velük a kommunikáció irodalmában. www.Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40 102 © Typotex Kiadó AZ EGYÉN TERMÉSZETE Úgy tűnhetne.interkonyv. minden elmélet a szemiotikai tartományban fogalmazódik meg. minden elméletnek végeredményben a materialista magyarázatban kell gyökereznie. a díszítésben és hasonlókban meglevő kulturális különbségek aktuális „testre írása” mind olyan témák. és a legtöbb a szemiotikai tartomány eseményeire szolgáltat magyarázatot. Itt a cél jellegzetességei az érdekesek. A feminista írások kivételével a test feltűnő módon hiányzik a kommunikációelméletből (arra. mellyel a feminista gondolkodás foglalkozik (Bartky 1995). Például Burgoon és Le Poire (1992: 69) ezt írja (mélyen az érvelésük sűrűjében): Az EM [elvárás megszegésének] elmélete értelmében a kommunikációbeli elvárások a cél jellegzetességeinek. Ám a testet. Hasonló kérdések vetődnek fel. a kapcsolat jellegzetességeinek és a kontextus jellegzetességeinek funkciói. melyek jellemző vonásként határozzák meg őket. az eksztázis. valamint a munkában.3 Létezik egy másik ellentét is. a kommunikáció területén még hiába keresnénk. ha arra vagyunk kíváncsiak. mely(ek)ben az egyént elméletileg megközelítjük. mondjuk. a személyiség és a nem található meg. mely legalábbis részlegesen a többféle tartományok kérdésébe ágyazódik: az elme–test ellentétről van szó (Segal 1991). mely szép lassan számos helyre visszatér.) .

melyek a kutatás különböző formáit támogatják. mint a meghatározatlanságok kezelésére szolgáló. ahol is a diskurzus szükségszerűen a végrehajtás eltérő műfajaiban megy végbe. de összefügg a diskurzuson nyugvó cselekvéssel. a jelhasználatok révén létrehozott irányító tényezőket (Parsons 1937. Az elemző kénytelen a közösséghez. ezen kívül érthetővé tehető azáltal is. és egy végrehajtás-orientáltabb szemiotikai megközelítés elkerülhetetlennek tartja. hogy mit mond az én. Ennek a hiánynak a jelentése valószínűleg nem más. Négy különálló pozíciót különböztetünk meg a kommunikációelméleten belül: az attribútum egyént. A cselekvést ily módon elválasztjuk a diskurzustól. társadalmilag terhelt jelentésekre. ez a hiány valójában furcsa. az elkülönül. Az én cselekvési vonatkozásainak egy ilyen kiemelt szempontból való megfigyelése és magyarázata jellegzetesen együtt jár az egyéni diskurzus annak érdekében való dekonstruálásával. Következésképpen azt. www. A nyelv és a cselekvés szükségszerűen összefonódó jelenségekként szemlélhetők. Más szóval. Modellek Most az egyén (személy.) . és ezzel a nyelvi rendszer szabályai és strukturális jellegzetességei révén határozzák meg az egyént. a szituált egyént és a tevékeny egyént. a kettő a jelentés létrehozásának egy kollektív kontextusát alkotja.interkonyv. Egy hasonlóan figyelemre méltó hallgatás tapasztalható a cselekvő én szemiotikai dimenziójával kapcsolatban. Shotter & Gergen 1994). A jelrendszerek azonban egyszerre szolgáltatják az én szemiotikai definícióját és az én jelét a végrehajtás során. hagyományokat és egyéb előírásokat figyelembe vegye. hogy rátaláljunk az én gondolkodását motiváló. A nyelvi szabályok és struktúrák bizonyosan átitatják azokat a kollektív és koordinált folyamatokat.4 Ha a cselekvés énjével foglalkoznak. akkor ez általában a használó nyelve vagy más jelrendszere rovatában szerepel (Fiske 1987). De az elmélet vizsgálata során előforduló számos félreértés mégsem oldható meg kizárólag magának az elméletnek az alaposabb tanulmányozása révén. Itt az én mint valamilyen én– másik-viszony részeként jelenik meg. amit az én mond és tesz. A cselekvés nem követi a diskurzust. a paradigmához vagy az episztéméhez fordulni a jelentések helyes megértéséhez. melyek révén az ének meghatároznak és meghatározódnak. én) olyan alapvető modelljeivel fogunk foglalkozni.Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40 MODELLEK © Typotex Kiadó 103 Tekintve. melyben az én előidézi különböző viselkedési formáikat. mint valakit. melyek megismerhetővé teszik. hogy mit tesz az én (Harré 1994). hogy a társadalmi szokásokat. és mint a diskurzust követő kimenetelt kezeljük. a konjunktív egyént.hu © Wilhelm Gábor (ford. mint a kutatás egyfajta maszkulin jellemzője. hogy a materiális redukcionizmus túlsúlyban van.

A kezdeti megfigyeléseink azonban arra utalnak. Egy attribútum lehet genetikai. Az ezen a ponton megjelenő egyetlen attribútum az alárendeltség.) Az eredmények azt szándékozzák elmondani nekünk. (Valójában. a munkával való megelégedettség – mérésére gyakorolt befolyásának tesztelésére. sémák) egy véges halmazának súlyozott összegét tekintik. hogy a magyarázat az egyén materiális entitásában találja meg alapját. azaz egy olyan koherens egység fogalmát. társadalmi vagy kulturális eredetű. az attól függ. személyiség. meghatározó feltételek egy halmazának. Egy attribútum modellen belüli tipikus kísérlet bizonyos bánásmódokat fog alkalmazni – mondjuk a fölérendelt-alárendelt kommunikáció különböző stílusait – bizonyos kritériumok – mondjuk.hu © Wilhelm Gábor (ford. hogy mit jelent különböző képzettségű nőnek vagy férfinak lenni változó alárendeltségi állapotokban. mint a saját „emberdefiniáló” egységét. érvelhetnének. intelligencia. ha az egyedi emberek tartalmazzák az eredményeket. melyet általában állapotnak tekintenek. hogy ezek az alávetettség különböző szintjein hogyan működnek.5 Minden egyes attribútumot úgy tekintenek. szemiotikai vagy biológiai magyarázatot használunk-e). vagyis szabályozható.) . Arról tudunk meg valamit. mely ezeknek az attribútumoknak a forrása vagy a székhelye. akkor a kísérlet kudarcra van ítélve. nem. mely az egyedi személy esetében túllép a helyzetén és a kifejeződésén.interkonyv. A társadalmi-gazdasági osztály ily módon emberdefiniáló vonássá válik (legalábbis a hierarchikus társadalmakban). hogy a fölérendelt-alárendelt kommunikációt a páros fölérendelt tagja irányítja) teljesen egységes helyettesítője. Ennek a vizsgálatnak az eredménye semmit sem szándékozik mondani az egyedi résztvevő emberekről. melyek az alárendeltség szintjeinek operacionális definícióját magát alkotják. Ezt a megközelítést „módszertani individualizmus”-nak (Nagel 1961) nevezik. ugyanúgy. de a működésének a terepe az egyén kell legyen. és ne társadalmi gyakorlatokban vagy kulturális folyamatokban. Az attribútum modell www. mint a nők. ahogyan a magasabb végzettségűek is el fognak térni e tekintetben az alacsonyabb képzettségűektől. attitűdök. és az egyént a reprezentált osztályérték által értjük meg. A tudomány programja az attribútumok és a funkcióik feltárásában áll. Ezek a különbségek megmaradni látszanak az olyan eltérő foglalkozásosztályozások mentén is. A bennfoglalt attribútumok a képzettség és a nem (még egyszer. Képzeljük magunk elé ezt a forgatókönyvet: Kezdetben válaszadóink csoportja az összes alárendelt (általában az az elfogadott nézet. olyan kognitív struktúrák. mint értékek.Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40 104 © Typotex Kiadó AZ EGYÉN TERMÉSZETE ATTRIBÚTUM MODELL Az attribútum modellben az egyént mint attribútumok (pl. hogy éppen nemről [gender] vagy nemiségről [sex] van-e szó. bizonyos ismeretelméletek megkövetelik ugyanis. hogy a férfiak bizonyos kommunikációs stílusra eltérően válaszolnak. Ennek a modellnek a hívei Hume parancsát követve szándékosan elutasítják a „belső én” fogalmát. a társadalom minden tagja a társadalmi-gazdasági osztály (vagy valami hasonló) által megjelölt. habár ennek értéke és ereje egyénenként változó. Hierarchikus társadalmakban.

az egyénre vonatkozó pszichoanalitikus keret az attribútum modellhez nagyon hasonlóan működik. A pszichoanalitikus megközelítésben az egyén részekre osztott szubjektumként jelenik meg. amelyek a viselkedés előzményeként funkcionálnak. Az egyén nem más. valamint számos. (A transzcendentális modellek közé sorolható a 18. a kulturális és a társadalmi hatások kereszteződésére. „forgatókönyvek”. „pszichografikák”. az elme látomásaként. „állapotok”. A szervezeti kommunikációs példánkban szereplő tanács minden magasan képzett. Silverman 1983). de alacsony beosztásban van. illetve szerepet kapott a vágy politikájának kinyilatkoztatásában is (vö. valóság által tesztelt gyakorlatai képezik. KONJUNKTÍV MODELL A konjunktív modellben az egyénre úgy tekintenek. valamint számos hallgatóságalapú kritikai megközelítésben (vö. sokféle kritikai vizsgálatban alkalmazták eddig (vö.” Az attribútum modell nem korlátozódik a tudományra. bár a változással kapcsolatos mozgalmakban részt tud venni (vagy ezek magával ragadják). mint kollektív vállalkozás. Noha a pszichoanalízis hagyományosan inkább egyfajta klinikai megközelítés. a fenomenológia eidetikus tudatossága. ítéletalkotási vagy statisztikai döntési szabály során alkalmazott „ésszerűen viselkedő személy”-teszt. „adottságok”. melynek a részeit – hogy a népszerű terminológiát használjam – az id [ösztön én] elsődleges motívumai. ezek ugyanis az egyénben található olyan entitások használatait jelzik. de alacsony beosztású nőre vonatkozik. Lacan 1988). A konjunktív modellnek van szociológiai és kulturális megjelenési formája is. mellyel az ágensség megvitatása során találkoztunk. „fejlődés” vagy „szocializáció”.hu © Wilhelm Gábor (ford. a szuperego társadalmilag létrehozott leszűkítései és az ego pragmatikai. Végül pedig. sokkal inkább az általánosabb állítást kutatja. Az értékalapú szövegelemzésben is megjelenik (vö. melyben az előzmények külsők. Az attribútum modell nem-történeti. bár a kutató beérheti egy szerényebb hatókörrel is. Trujillo & Ekdom 1985). „belenevelődés”. www.interkonyv.) Számolhatunk az attribútum modell jelenlétével ott. „sémák”.Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40 MODELLEK © Typotex Kiadó 105 jelenik meg egyértelműen abban a gyakorlati tanácsban.) . A konjunktív modellel állítható szembe. „fokozatok”. egyedül viszonylag erőtlen. mint a materiális. akkor a kettes stílussal kezd. ahol a következő szavak jelennek meg: „vonások”. századi a „jó ember jól gondolkodik”. mivel a magyarázatát nem az egyedibe helyezi bele. mely akár egy ilyen jellegű vizsgálat eredménye is lehet: „Ha az alárendelt egy magasan képzett nő. Az attribútum modell a mentalista előzmények általános használata miatt nagyon gyakran pszichológiai alakban mutatkozik meg. Allen 1987). mint például Durkheim társadalmi penetrációja.

az európai. a marxizmus minden esetben ellentétes álláspontot foglal el mint változást kiváltó erő. hogy a kapitalizmus feltételei minden lehetőségét kizárják az akaratlagos cselekvésnek vagy az önkontrollnak: „A szabad verseny kifejezi a kapitalista termelés belső törvényeit a külső kényszerítő törvények formájában.7 Dialektika lévén. Engels és Marx írásaiból fejlődött ki. mind Hegel. írja Marx. mind a tőkés számára. Alapvetően a társadalmi. A kapitalizmus (vagy bármely más politikai-gazdasági rendszer) ideológia – az eszmék valóságreprezentáló rendszere –. Nem meglepő. A dialektikus materializmus Hegel. a kapitalista termelés törvényszerűségei arra kényszerítik a tőkés és a munkás kapcsolatát. munkaerejét az életszükségletek áráért” [271]. (172) A marxizmus materiális determinizmusa ennek ellenére eltér a természeti rend természeti determinizmusától. a munkást „a társadalmi körülmények arra kényszerítik. Jeffrey Alexander (1982) Marxot idézi a leigázás egy olyan képének összeállítása során. Marxot pedig arra. Dialektikus materializmus. melyet tudástermelő tevékenységek és a létrejövő strukturált diskurzus elterjesztésének eszközei támogatnak. melyek minden egyéni tőkésre hatnak” [Marx 1876/1962: 270]. melyek beolvasztják a szubjektivitást és az identitást. A domináns kritikai bemutatása melletti elkötelezettsége az. Russell 1979). Noha a korai írásaik kevésbé voltak formalizáltak. ami azután arra késztette Kierkegaard-t. mely az irányításuktól és tudatos egyéni cselekvésüktől független” [97]. és az egzisztencializmus parasztkunyhójába költözzön be. kontinentális strukturalizmus és az amerikai funkcionalizmus kifejeződése volt. mely a marxista érveket színezi manapság:6 [Marx] hangsúlyozza. hogy szakítson Hegel történeti struktúrájának palotaszerű eleganciájával. „A kapitalista árutermelés kifejlődése révén”. hogy Marx úgy gondolja.Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40 106 © Typotex Kiadó AZ EGYÉN TERMÉSZETE Szociológiai forma Szociológiai formájában a konjunktív modell valamikor a dialektikus materializmus. hogy eladja teljes tevékeny életét. www. mind pedig Marx folytatta a szubjektivitás beolvasztását. a kulturális és az ideológiai intézményekre és apparátusokra helyezi a hangsúlyt. mint saját módszereinek misztifikációja és mint elfogadásunk hamis tudata (hasonló elemzéshez lásd Mepham 1979). hogy elutasítsa a munkás egyéni jellemzőjéről alkotott saját korábbi felfogását. hogy „ez olyan materiális jelleget öltsön.hu © Wilhelm Gábor (ford. Az előbbi nem a „Nagy Bumm”-ból keletkezik.interkonyv.8 A tudományosság feladata a tudat megváltoztatása révén való egyenjogusítás (lásd McLellan 1986. És ezek az egymással versengő törvények legalább annyira kényszerítő jellegűek mind a munkás.) . és ágenciát biztosítanak a cselekvés számára. de még ma is ezek örökségének számít. ami a dialektikus hagyomány marxistaként ismert érveinek fő azonosító jellegzetességeit alkotja. mint a reprezentáció fiktív jellegét megmutató folytonos kritika. hanem a valóságról alkotott saját ideaszerű reprezentációinkból.

Az amerikai funkcionalizmus. vallás. dialektus. A fundacionalista empirikus hagyományból kinövő amerikai funkcionalizmus elutasítja a kritikai alapállást. rasszok vagy más hasonló párok közötti ellentétek.9 Ezek helyét egy félig tudatos kifejezés veszi át. rassz. www. a tudás és a cselekvés kezdeményezőjeként és az önmeghatározó értelemként kezelt egyén eltűnik a kontinentális strukturalizmusban. legyenek bár ezek az ellentétek osztályok. születéskori osztály/elért osztály. az egyén „mint élő. Azonban a marxista gondolkodásban az egyén mint kollektivista. melyben az egyén megjelenik – a Bannett-féle „halál. etnicitás. A történelem gyakorlati erejeként. hiszen művelői meg vannak győződve arról. Az egyén ontológiáját egy változó-elemző módszer segítségével. hanem kizárólag azoknak a struktúráknak a vizsgálata révén. dialektikus érv mindig csak pillanatokra jelenik meg az ellentétek közötti szűk mezőn. mely dokumentálja a struktúrákat és ideológiai következményeiket. hogy ki vagyok én. akik nem engednek az utópiák kergetésének. Amerikai funkcionalizmus. vagy a hatóköreikben) a kollektív törekvésekben jelennek meg. mely meghatározza a társadalmi életet. az egymásba kapcsolódó kollektív változók olyan rendszerével foglalkozik. politikai és társadalmi tagság – s e leírások mindegyike abban a kérdésben fut össze. melyet leginkább a kései Talcott Parsons (1951) strukturális funkcionalizmusával11 és Robert Merton (1957) kevésbé nagyra törő elgondolásával azonosítanak. hogy a változók (vagy következményként. Kontinentális strukturalizmus. mivel az egyik változóban bekövetkező változás mindenhol változást idéz elő. Az egyént a személyes irányításán kívül álló társadalmi rendszer részeként határozzák meg.hu © Wilhelm Gábor (ford. dolgozó és beszélő lény. valamint de Certeau (1984) oppozíció és ellenállás fogalmában. arra a specifikus szerepre korlátozódik. amelyet az egyén a rendelkezésére álló. vágy és nyelv kiszolgáltatottja” (Bannett 1989: 158). nem. A rendszer dinamikus.Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40 MODELLEK © Typotex Kiadó 107 Az 1950-es évek marxizmusában az egyén a domináns ideológia terméke volt. társadalmilag meghatározott alternatívákon belül betölt. nemek. Az egyén visszakövetelése már megtalálható Hallnak (1982) abban a felismerésében. ha egyáltalán fölmerül. mint az apa/az anya/önmaga képzettsége/foglalkozása/jövedelme. hogy a tudomány progresszív munkára fogható a társadalmi integráció elérésének érdekében (Isajiw 1968). A rendszer hangsúlyozza a kollektívat azáltal. etnikumok.interkonyv. melyek létrehozzák az ideológiai keretet.) . vágy és nyelv”-ben. Ennek ellenére nagyon optimista elméleti keretet képvisel. A strukturalisták szerint az egyén megértéséhez nem juthatunk el az emberek tanulmányozásával. vagy legalábbis az időleges karbantartásnak azon kutatók esetében. és felszabadító törekvések hiányában nem volt hova menekülnie.10 Az újabb keletű strukturalizmusban a humán tudomány egyszerre empirikus és kritikai tevékenység. olyan rendezett jellegzetességeken keresztül írják le. hogy az emberek nem „kulturálisan balgatagok”. A választás. amely a törvényként jelenlevő halál. és ezáltal erőt ad a felszabadító mozgalomnak.

a fogyasztás terei – zabolátlan befolyásának termékeivé válik (Wolin 1992). hogy átvette Gramsci hegemónia-fogalmát mint összefonódó ideológiák szövetségét alkotó laza valóságot. munkahely.interkonyv.hu © Wilhelm Gábor (ford. Az a tény. az elnyomás és alávetés témáival (Grossberg 1984). Eközben megtartja az „egy egyenjogú egyén egy egyenjogú társadalomban eszméjét” (Szahaj 1990: 54). vagy sokkal közvetlenebbül. kritikai támadókedvét és az elnyomó szubjektivitás konceptualizálását. szubjektivitás és ágencia triumvirátusának gondozásával. melyben az autonóm szubjektum visszatér. Az egyén még mindig egyfajta kollektív vállalkozás.12 A kritikai elmélet és a kritikai kultúrakutatás egyaránt holisztikus és historikus: pártolói úgy vélik. hát a politikai haszon érdekében egy felvilágosult és reflektív megértésen. miközben még mindig annak alanya (Glassner 1990. de most már úgy jelenik meg. Vagy marxista megfogalmazásban: a társadalmi lét hozza létre a társadalmi tudatot (Thalheimer 1936). Az att- www. aki meg tudja munkálni a széleket és a holtjátékokat. Ebben a megfogalmazásban a szubjektivitás tagadja az autonómiát. oppozíció és egyenjogúsítás témái (Morley 1980). ha nem a megváltás. Összegzés A konjunktív modell megőrzi erős állítását a jelenlegi objektivista szociológiában.” Az 1980-as és 1990-es évek kritikai írásai közül sok foglalkozik az identitás. és ezért a szubjektivitás az én prezentációjának és nem a kategorikus gonosznak a szükségszerű része. valamint az. A dominancia. Ahogyan Alexander (1992: 291) írja az igaz barátokkal és erkölcstelen ellenségekkel kapcsolatos megjegyzésében: „A cselekvők nem eredendően kiválók vagy erkölcsösek: azáltal válnak ilyenné. hogy a polgári kultúra rácsozatán belül meghatározott pozíciókba kerülnek. megnyitotta az elemzés terét a változás és a személyes kifejezés előtt (Turner 1990). miszerint „az ideológia mindenütt ott van”. a gyakorlati tudáson keresztül (de Certeau 1984). Newcomb 1991).Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40 108 © Typotex Kiadó AZ EGYÉN TERMÉSZETE Kritikai formák A kritikai elmélet és a kritikai kultúrakutatás a konjunktív modell két leginkább idézett kritikai formája. melyek a gyakorlati cselekvés ideológiáit létrehozzák. A reflektálatlan egyén a családközpontú életmód hanyatlásával szükségszerűen a társadalmi intézmények – iskola.) . hogy az aktuális körülmények egységei azok. hogy a kritikai kultúrakutatás magáévá tette Althusser megjegyzését. elnyomás és alávetés témáihoz a forradalom hiányában hozzáadódtak az ellenállás. Korábban elsősorban a szubjektivitás megerősítése került a középpontba a dominancia. mint aki ki tudja használni a társadalmi rendszert. illetve más tudományágak hasonló szociológiai kifejeződéseiben. Habermas megjelenésével a kritikai elmélet visszanyerte filozófiai jellegét. A kritikai kultúrakutatás egy olyan teljesen kontextualizált szubjektum szerényebb gyümölcsét kínálja fel.

A kritikai kultúrakutatáson belül az egyén működő modellje mindenesetre észrevehetően közelebb került a most tárgyalandó modellhez.Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40 MODELLEK © Typotex Kiadó 109 ribútum modellhez hasonlóan a leghatékonyabb az olyan változó-elemző megközelítésekben. Ez jelentős egzisztenciális módosítás. Amerikai oldalon ezek az erőfeszítések párhuzamosak voltak. de szociológiailag mindenütt megszólítható. főképp az olyan vizsgálatokban.interkonyv. John Hall (1992: 279) például egy kulturális strukturalizmust hirdet meg. módszerek és materiális tárgyak olyan szerteágazó konfigurációi. Az egyén nem más. mint társadalmilag eredeztetett megjelenítés. Az úgynevezett kvantitatív kutatásokban gyakran lehet a két modellt együtt látni. egészen Alfordig (1991) terjed. a szituált egyén modelljéhez. egymáshoz képest jóval kiegyensúlyozottabb alapokon áll.) . melyben az eljátszandó szerep az identitás egyetlen szubsztanciája. ha nem kapcsolódtak össze a peirce-i szemiotika. mely a cselekvő identitás ágenciáját valamennyi magyarázatba belehelyezi. materiális kifejeződése mindig a kultúra és a társadalom által szolgáltatott jelentések határain belül foglal helyet (Wagner 1981). aki Kohutra (1977) és Lacanra (1977) támaszkodva világítja meg a befejezetlen énnek a másikban való bezáródását. akinek akarata létrehozza sikerének feltételeit. mely a kultúra és a társadalom forrásaiban találja meg saját kifejezőeszközeit. A konjunktív modell a hagyományos kritikai és kulturális elemzéseket is jellemzi. Az aktualizált én aluldeterminált és probabilisztikus.hu © Wilhelm Gábor (ford. bár az ágencia még mindig nem immanens. SZITUÁLT EGYÉN MODELL A szituált egyén modellben a szubjektumot létrehozó kollektívről az egyén azon képére váltunk át. Ahogyan Hewitt (1989: 150) megjegyzi. a pragmatizmus és a szimbolikus interakcionizmus újjáélesztésével. Mindegyik esetben. melynek elemei „az intézményesített jelentések. Itt a hangsúly a kulturális „totalitások”-nak (az elkülönült elemek ellentéteként) a szubjektum létrehozásában játszott befolyásán volt. a cselekvő szubjektum „feltölti a szerep üres edényét elkötelezettséggel és energiával. melyek „demográfiai és pszichográfiai”. „etik és emik” vagy „exogén és endogén” változókkal dolgoznak. bármi is az identitás. század elejéhez (Wexler 1990). a goffmani (1959) elvtelen választásán keresztül. az ágencia és a szubjektivitás. A brit és az amerikai kritikai kultúrakutatások jelentős erőfeszítéseket tettek az identitás és az én fogalmainak megmentésére. az identitás. melyek elkülönülő független befolyásokra „atomizálják” az egyént. aki lehetek. Az attribútum modellben a hang- www. hogy erővel és irányítottan cselekedjen”. hogy ki vagyok én. mely meghatározza azt a „ki”-t. és ezáltal a szituált egyén számára lehetővé teszi. melyeket eltérő módon rajzolhatnak meg a különböző aktorok ugyanazon a társadalmi téren vagy a társadalmon belül”. Az arra a kérdésre adott válasz. amiben egyfajta fin de siècle visszatérés fedezhető fel a 20. A szitualizációs modellben a három összetevő.13 Ez az identitás James (1908) erkölcsi erő fogalmától. a társadalmi jelentéseknek egy olyan kaleidoszkópjából tűnik elő.

valamint az egyén kulturális termékként felfogott identitása. akár kondicionáltról van szó. illetve az ebben való habituális részvételtől függ.hu © Wilhelm Gábor (ford.Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40 110 © Typotex Kiadó AZ EGYÉN TERMÉSZETE súly az identitáson volt. a választás meghatározójaként lép fel.) . Az emberi szubjektumnak ily módon az őt fenntartó struktúrákban kell elhelyez- www. Az ágencia. amelyet folyamatosság. gesztusok és megnyilatkozások olyan élő teste. A szituált egyén modellen belül a kutatás azoknak a szimbólumoknak és jelentéseknek a feltárásával és kritikai elemzésével foglalkozik.interkonyv. mivel a választásnak – megfosztva immanenciájától és lokális működésétől – nem marad ismeretelméleti értéke. A konjunktív modellben a szubjektivitás kapott hangsúlyt. a személyes motívumokra és vágyakra adott. Kerby (1991: 101) szerint: A személy a szemiózis létezője. az értékek vagy vágystruktúrák már meglevő kontrollja alatt. ahogyan az identitás és a szubjektivitás közötti viszony elkülönítette a szituált egyén modellt az előző kettőtől. A TEVÉKENY EGYÉN MODELL A tevékeny egyén modellben az egyén olyan aktív résztvevőként jelenik meg. szövegek. A szimbólumok. Ugyanúgy. bár tudomásul veszik. A motiváció. megmarad a globális motivációk. Itt egy olyan identitással van dolgunk. Az egyén egyrészt aktiválja a szituáció által hozzáférhetővé tett jelentés (jelek és értelmezések) társadalmi forrásainak valamilyen gyűjteményét. E modell működési területe egyértelműen a szemiotikai tartományon belül található. valamint ezt a megvalósítást befolyásoló motivációk operacionális elemzésével. jelentések és motivációk képezik a következő kérdésekre adott válaszok magyarázati tárgyait: Mik ezek? Hogyan fejlődnek ki? Miként funkcionálnak? Mik a következményeik? Miért befolyásolják ezeket az eredményeket? Mi a továbbfejlesztésük módja? Most már készen állunk arra. mely más cselekvő testeknek és a szemiózis termékeinek – beszéd. akár organikusról. másrészt e jelentések keretén belül maga is aktiválódik (Jensen 1991). és amely egy kulturálisan létrehozott szubjektivitást valósít meg. valamint a függetlenség és az autonómia látszata jellemez. aki a cselekvés kollektív erőforrásait saját ágenciájának tartományán belüli lokális és részleges tevékenységekben materializálja (Anderson & Meyer 1988). hogy átlépjünk utolsó modellünkre. legalább részleges válaszként. A személy fejlődése a társadalmi kommunikáció és praxis e hálózatának reflektív megragadásától. az ágencia itt megfigyelt visszaszorítása elkülöníti a szituált egyént a tevékenytől a most következő megvitatásban. műalkotások és általánosságban jelentésteli cselekvés – kiterjedt interakciójában jelenik meg. melyek lehetőséget biztosítanak szubjektivitások megvalósítására. akinek a megnyomott gombok által előidézett felszíni változásai meghazudtolják meghatározottságának rögzített kódját. Az egyén így kényelmesen az elemző kezei között marad. melyet a jellegzetességek összessége határozott meg. Egy „Nintendo” személyre teszünk így szert.

össze kell fonódnia az ilyen struktúrák létrehozásával. nem pedig ezekhez képest transzcendensként. melyet a cselekvők megvalósítani igyekeznek. amit a monologikus cselekvésről a dialogikus részvételre való átváltás kísér. amely az élet szövetét alkotja. a hermeneutika (vö. hogy az én mindenekelőtt relációként.) . Hodge & Kress 1988). sokkal inkább teljes egészében bennefoglalt (Aboulafia 1986. mint akik felügyelik a saját és mások cselekvéseit azért. de nem szükséges fundamentálisnak tekinteni. Ha van egy mód erre. mintsem a cselekvés meghatározóiként. E modellben újra találkozunk a monadikus énről a diadikus énre való átváltással. Egy ilyen váltás lényeges kérdéseket vet fel az identitással és az ágenciával kapcsolatban. az amerikai pragmatizmus (főképp James 1908. Az énnek a tevékeny egyén modellbeli diadikus természete azt sugallja.hu © Wilhelm Gábor (ford. hogy ezek a formák rögtönzött módon materializálódnak a lokális cselekvésben. melyeket mások kezdeményeztek vagy kezdeményezhettek. hogy az aktivitások valamilyen szélesebb körű. Egyaránt biztosítja a létezés kollektív formáinak a szükségességét és a prioritását. ironikusan vagy akár ellentétesen fejezze ki. A cselekvéssorokhoz társított jelentések az egyéni cselekvő szituációra (és az arra jellemző cselekvésekre) vonatkozó megértése és az interakció különböző formáihoz társított jelentések társadalmilag megalapozott típusai közötti összjátékon belül jönnek létre. Más szóval ebben a modellben gyakoribb az én–másik-kombinációkra. és hogy mindannyian a jelentéseknek egy olyan rendszerébe születünk bele. és amely alkalmas arra. az ágensnek azért még meg kell mutatnia e megmutatás kontingenciáin (lokális körülményein) belül. illetve járulunk ahhoz hozzá folyamatosan. és teljes mértékben historizálja a cselekvő ágenst. hogy miként legyen ez a mód. az mindenekelőtt egy olyan nagyobb cselekvéssorral – társadalmi rutinnal – való viszonyában nyer értelmet. jelentésüket illetően. az ilyen értelmezések és megvalósítások kérlelhetetlenül olyan cselekvésekhez kötődnek. A tevékeny egyén modell a kollektív és az én közötti feszültség középpontjába helyezi magát. ahogyan a jelentésteli cselekvéssorokat értelmezi és megvalósítja. Ricoeur 1992). Visszahelyezi az immanenciát az ágenciába. sem nem autonóm. www. Amit egy cselekvő tesz. 1912/1922) és az interpretatív fordulat (Taylor 1991) utánzata. Az ilyen cselekvéssorok. Caputo 1987). mert miközben az egyént most felelősnek tartja azokért a módokért. hogy e formákat komikusan. kollektív sorát hozzák létre. Az ágens sem nem szabad. mint önmagában az énre való hivatkozás. hogy a jelentésteliség egyfajta kollektív teljesítmény. A tevékeny egyén modellben a társadalmi cselekvőkre úgy tekintenek. nem pedig csupán relációban létezik. A tevékeny egyén modell az egzisztencializmus (Kierkegaard 1958. mely e formákat részlegesen és metaforikusan fejezi ki. Az én Wagner (1981: 78) szerint az „emberi cselekvés produktuma”.interkonyv. A kollektív szimbólumok és értelmezések sokkal inkább a megélhető életek erőforrásaiként lépnek fel.Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40 MODELLEK © Typotex Kiadó 111 kednie. Sartre 1956). nyitottak az egyeztetésre. Ezzel párhuzamosan azonban e modell ragaszkodik ahhoz. a társadalmi szemiotika (vö. ugyanakkor felismeri.

meghatározatlanok és félbehagyottak. amelyek nem láthatók előre társadalmi előírások és hasonlók alapján. a kulturalizáció. Ez az alapállás maga után vonja az ártatlanság és az igazságosság elutasítását. A kutatás (tudomány. a szocializáció. olyan cselekvéskontextusok értelmezéseitől függ. valamint a társadalmi gyakorlatok és a kulturális kényszerek meghatározzák az egzisztencia cselekvését. Az attribútum és a konjunktív modellekben az esszencia szilárd ellenőrzése alatt tartja az egzisztenciát. Ez az utóbbi érv egy finom. Ezért aztán a kutatás épp annyira rasszista. A sokféle létrehozható jelentés megköveteli az irányítást és az irányítókat. A genetika. az ilyen előírások gyakran nem határozzák meg. Az. A jelenvaló lét állandóan az igazság befolyását jeleníti meg. és szakadatlanul a világot tárja fel ilyen vagy olyan módon. osztályalapú és általánosságban kizsákmányoló. akár nem. hogy a tevékeny egyén modell miért teszi szükségszerűvé a választás és az ágencia analitikus eszközökként való jelenlétét. kriticizmus. és elvben mindenki más) kezdettől fogva és mindig az igazságban van.interkonyv. a cselekvés (az egzisztencia) elkezdi definiálni az én esszenciáját. amelyekből az egyének a cselekvés során létrejönnek. Tekintve a folyamatos váltásokat. itt pedig sokkal világosabban. Caputo (1992: 46) világosan fogalmazza meg ezt az érvet: A jelenvaló lét (azaz te és én. mégis lényeges elmozdulást képvisel az esszenciának az egzisztenciához való viszonyában. McPhail 1994). A kutatás mikéntje a tevékeny egyén modellben radikális fordulatot vesz. melyekben a cselekvők megismertetik magukat. amelyben megérthető. szerepek stb. hogy ugyanaz a cselekvés mit tud vagy képes jelenteni. mint amennyire egy otthoni vitából való kimaradás. Az együttműködő cselekvők önmagukat és a jelentéseiket a társadalmi viselkedésformák megvalósításainak különböző konstellációiban hozzák létre (Harré 1984). újságírás és mindenfajta diszkurzív állítás) egy valóságlétrehozó vállalkozás része. szexista. akár tetszik. legyen diszkurzív vagy másmilyen. A jelenlegi tudományos kutatások számára elfogadható teljes egzisztenciális elmélet továbbra is kidolgozásra vár. melyek gyakran hiányosak. mint amennyire az a jelentésrendszer az. hogy a kutatás nem a felfedezés valamiféle eszköze vagy egyfajta kritikai elemzés. amelyekben élünk (vö. Már a szituált egyén modellel kezdődően. természeténél fogva dialogikusként tekintett. de a körvonalai már kezdenek kirajzolódni. hanem egy tettestárs azokban a jelentésteli rendszerekben. A cselekvés során bármilyen fordulat olyan váratlan kihívások elé állíthatja a társadalmi cselekvőket. hogy ezek a cselekvések miként valósuljanak meg.14 A tudományosság hősei a saját magunk által megalkotottak.Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40 112 © Typotex Kiadó AZ EGYÉN TERMÉSZETE Például egy napilap olvasása legalább annyira lehet a társadalmi tudatosság egyfajta kimutatása.) . Annak felismerésére késztet bennünket. Minden cselekvés tehát. intézmények. www. A kutatás feladata azokhoz a kollektív jelentésekhez való hozzájárulás.hu © Wilhelm Gábor (ford. Miközben a társadalmi erők. világosabbá válik. megadhatják azokat a kiinduló feltételeket.

hogy megkülönböztessék azokat a különböző helyeket. a valóság többféle tartományával kapcsolatos álláspont és végül a kutatás célja. melyeket bejártunk azóta. A pozitivista projekt és a klasszikus marxizmus kudarca. század első felére a pozitivista-attribútum és a pozitivista-marxista konjunktív érvek váltak uralkodóvá. mégis menedéket nyújthatnak egy pillanatra. A korszaknak az irodalmát olvasva egy olyan világba lépünk be. az addig elnyomottak visszatértéhez vezetett (Hardt 1989).Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40 A MODELLEK ÖSSZEVETÉSE © Typotex Kiadó 113 A modellek összevetése Az itt tárgyalt modellek közösségek azon gyülekezőhelyeit szándékoznak képviselni. IDENTITÁS A szituált egyén és a tevékeny egyén modellben megtörténik a folytonossággal és függetlenséggel jellemezhető belső magszerű identitás elméleti felismerése. mely az 1950-es évek végére egyértelművé vált. század fordulója alapozta meg azután a szituált egyén és a tevékeny egyén modelleket. a tudomány egységével kapcsolatos álláspont (a materializmusra és a redukcionizmusra vonatkozó implikációkkal). nyugtalanító és ellentmondó. A definícióik egyszerre rugalmasak és átjárhatók (ez a heurisztikus menekülési záradék). Ezek a következők: identitás. s bár a rendberakására tett kísérleteim nem fogják véglegesen rendberakni azt. az utána következő bekezdések pedig további megjegyzésekkel látják el az olvasót. bár számos értelmiségi közösség még nem ismerte ezt fel. a marxistákról és velük szemben mindenki másról. ágencia. A 20. ahonnan kiindulva a tudományos írások megszületnek. valamint az amerikai behaviorizmus. A posztmodern tudományos tájkép szertelen.1 táblázat tömör megállapításokat tartalmaz a modellekről e kérdésekhez kapcsolódóan. Az oktatás szemszögéből nézve tehát a metodológiai individualizmusról vagy a kollektívről volt szó. Mindazonáltal arra vannak szánva. és tevékenyen részt vettek alternatíváik elfojtásában.hu © Wilhelm Gábor (ford. a fejlődés. A pezsgésnek a nagy világválság. Most megfogjuk vizsgálni a négy modellt abból a szempontból.) . a II. a pozitivizmus. világháború és a III. melynek a mozgalmassága a sajátunkéra emlékeztet (és ez talán a humán tudományok „természetes” állapota). materiali- www. hogy menynyiben térnek el egymástól a határaikat alkotó kérdések tekintetében. a konjunktív és az attribútum érvek Durkheim és Comte írásaiban jelentek meg először (Alexander 1982). A 20. A szituált egyén modellben az identitás a társadalmi formák lokális. az én [self] uralkodó elmélete. szubjektivitás. világháborútól való félelem vetett véget. a magyarázat szintje. A 4. Történetileg tekintve. a test mint az elmélet eleme. a tudományról vagy a semmiről. A konjunktív modell a szociológia térnyerésének és a marxista gondolkozásnak köszönhetően gyorsabb fejlődésen ment keresztül.és kognitív pszichológia meghatározó erejét.interkonyv. a cselekvés szemiózisa. hogy elhagytuk Descartes független és autonóm egóját.

1 táblázat Az egyén modelljeinek összevetése Modellek Kérdéskör Identitás Szubjektivitás Ágencia Attribútum Konjunktív Szituált egyén Tevékeny egyén Aktiváló és cselekvő erő A kifejeződés kerete Kényszeredett immanencia Az alternatívák hozzáférhetők Lokálisan elérhető Igényelt és meghatározatlan Jelen van és tárgyalandó Ágencia a cselekvési rutinokban Aktív és aktivált ágens Jellegzetességek A szubjektivitás. mielőtt azok alapján cselekedhetünk (azaz a megjelenítés előtt először játékba kell hozni őket).interkonyv. Az attribútum modell tudatosan utasítja el ezt a belső magszerű identitást. mindkettő A kutatás célja Feltárás és kifejtés Feltárás és kifejtés.A vágy tárgya/ zetességek fizikai alávetettség alapja Cselekvés Az én elmélete Az állítás szintje Operacionális változók Nem egységesített entitás Transzcendens és megalapozó Társadalmi gyakorlatok A szubjektivitás által tartalmazott Történeti.) www. és olyan identitással helyettesíti. Ez az erő idézi elő a feltételek és képességek egy egyedülálló halmazának ezt a kifejeződését. ehelyett érdeklődése a szubjektivitásra összpontosult. globális és ideológiai Lokálisan létrehozott Történeti.Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40 114 © Typotex Kiadó AZ EGYÉN TERMÉSZETE záló ereje. A konjunktív modell keveset mondott eddig az identitásról. 4.hu . megvilágítás és kritika Szemiotikai Nem Szemiotikai Feltárás vagy megvilágítás és kritika Megvilágítás. tartománya tartja ideálisnak szemiotikai. A tevékeny egyén modell hozzátesz ehhez még egy aktiváló összetevőt azáltal. hogy a társadalmi formák jellegének először aktiválódni kell.Cselekvő erő összessége ban fejeződik ki Általában nem jelenik meg Befolyások metszéspontja A kifejeződés kerete Nem-immanens kiválasztás Az alternatívák hozzáférhetők Kollektívan rögzített Igényelt. melyet az emberdefiniáló jellegzetességek halmazának súlyozott összege határoz meg (Anderson 1987). bár az identitás végül belekerült a diszkusszióba. Ez az összetevő a társadalmi kifejeződés improvizatív természetére utal az identitás és a szubjektivitás közötti kapcsolatban. Nem egysége elfogadott kritikai nem Az érv A materializmust Materiális. de megjeleníthető Valóságteszt és szimbolikus tárgy Társadalmi szerepek ágensei Akaratlagos ágens Általában Egy adott szubdeterminisztikus jektivitáson belül Szabadság Az alternatívák hozzáférhetők Autonómia Kollektívan rögzített Választás Kollektívan kényszerített Test A kognitív jelleg. lokális globális szerepek és ideológiai A tudomány Általánosságban Szociológiai igen. kritika és konstrukció © Wilhelm Gábor (ford.

mint amit globális meghatározók (organikus és kondicionált motivációk) segítségével lehet megmagyarázni.hu © Wilhelm Gábor (ford. és a tevékeny egyén modellben különösen hatékony elemmé válik. amelynek értéke objektív. mely lehet akár szándékos nem-cselekvés is. A konjunktív modell újabb formái elfogadják a választás szükségességét. az autonómia látszata lokálisan elérhetővé válik. mint amit a helyben található szubjektivitás határoz meg. A tevékeny egyén modell fenntartja azt az egzisztencialista állítást. okozatlan ok eszméje). melyek lokálisan vagy időszakosan kívül esnek a kollektív irányításon –. Kellő erő vagy elégtelen felügyelet esetén az egyén képes lehet hatékonyan kinyilvánítani. kérdése). a meghatározásnak azonban nem. mely ki van téve a befolyásnak. A szabadság egyre inkább láthatóvá válik. Amint a szubjektivitás ismertté válik. a szubjektivitás marad a személyre referálás egyetlen eszköze. hogy az alternatívákat a kollektív kontroll szolgáltatja. Az ágencia elméleti szükségszerűség mind a szituált egyén modell. Az ágencia elutasításával a szabadság. és hogy az élet minden egyes kifejeződése olyan kreatív aktus (lokális. www. hogy a formák mindig a cselekvés közbeni létrejövés folyamatában vannak. mivel a modellek megengedik a holtjátékot – azon helyek meglétét. Mindkét esetben ez az autonómia olyan kollektív cselekvés következménye marad. az autonómia és a választás szintén eltűnik ebből a modellből. a tévedés. Minden esetben arról van szó. Ugyanakkor. Az autonómia – azaz a jó és a rossz kinyilvánításának képessége – nem tartozik az egyén hatókörébe egyetlen modellben sem (kivéve a karteziánust és a karteziánus típusúakat). a konfliktus stb. A legtöbb szituált forma úgy fogja fel az ágenciát. Mindkét utóbbi modellnek meg kell küzdenie az identitás és a szubjektivitás közötti viszonnyal (az elidegenedés. mind pedig a tevékeny egyén modell számára. A közöttük levő különbség az immanencia tárgykörében keresendő. az ágencia eltűnik mint magyarázó elem.interkonyv. Az attribútum modell összevonja az identitást és a szubjektivitást egy technikai összegbe. ahogyan a konjunktív modelltől a szituált egyén modellen át a tevékeny egyén modellig haladunk. Mivel az identitás hiányzik az előbbi modellből. és egyben irányítja is. egyben központi szerepű a szituált egyén modellben és a tevékeny egyén modellben is. mi a jó és mi a rossz. ÁGENCIA Az attribútum modell általában elutasítja az ágenciát.Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40 A MODELLEK ÖSSZEVETÉSE © Typotex Kiadó 115 SZUBJEKTIVITÁS A szubjektivitás a konjunktív modell döntő fontosságú témája. és ez az elutasítás logikailag következik az identitás elutasításából (nincs ágens).) . ám erre a választásra úgy tekintenek.

Az attribútum modellben az én cselekvéssoraihoz társított jelentéseket maga a tudományos eljárás határozza meg. mint az elme tartálya vagy mint bizonyos jellegzetességek szocializációs tárgya (vö.hu © Wilhelm Gábor (ford. A megfigyelhető kimenetelek mögötti cselekvés jelentősége kívül áll az ilyen vizsgálat hatókörén. Következményként megvalósuló megértésről beszélhetünk itt. A cselekvés az operacionálisan definiált változókban áll. „alacsony ember”-szindróma). mely nem csak arra vonatkozik. Ezzel szemben a szituált egyén modellben és a tevékeny egyén modellben lényeges szerepet játszik. melyek olyan. amennyiben a magyarázat a választás mögé tud lépni. A valóság például James (1890/1983) számára „izomösszehúzódás”-ként jelenik meg. A cselekvések és a jelentéseik a társadalmi jelentések átfogó mozaikjának a részévé vál- www. A szituált egyén modell érveiben a választási tevékenység teljes mértékben megjeleníthető az elmélet segítségével. ezektől függetlenül definiált kritériumváltozók előtagjaiként szerepelnek. CSELEKVÉS A cselekvésformák mindegyik vizsgált modellben bírnak jelentéssel. és gyakran ágensként is fellép saját jogán. hanem hogy hogyan van az én. A test úgy is megjelenhet (az identitáselmélet elutasításaként). A cselekvés annak a társadalmi folyamatnak a része. Ha jelen van valamilyen ágencia. hogy mi az én. A szituált egyén modell elkezdi magába építeni a cselekvést mint szükséges összetevőjét annak a megértésnek. azt megelőzőről viszont nem. de nem magyarázhatók meg. elsősorban a „társadalmi gyakorlatok” aluldefiniált szlogenjében.) . A kommentárt a jegyzőkönyv határolja körül. A TEST A test az attribútum modellben leghatékonyabban mint a kognitív jellegzetességek fizikai alapja jelenik meg (időnként azonosságelméletnek nevezik). melynek során az egyének képesek létrehozni és konstituálni azokat a feltételeket. mint ahogyan a jobb agyfélteke/bal agyfélteke jellegzetességei esetében.Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40 116 © Typotex Kiadó AZ EGYÉN TERMÉSZETE A választás általánosságban nem képezi elméleti megfontolás tárgyát a konjunktív modellben. mint az egyénre ható különféle társadalmi erők jelenlétének bizonyítékát. A konjunktív modellben a cselekvést csak a legkezdetlegesebb elemzésnek vetik alá. A tevékeny egyén modell érveiben a valódi választások értelmezhetők. akkor az ilyen ágenciát leginkább az ideológiai erőknek vagy a pszichológiai drive-elmélet kezdetleges formáinak tulajdonítják. melyek mellett énjük boldogulni tud. de ezeknek a jelentéseknek a forrásai modellenként változók. A test sokkal nagyobb szerepet kap a többi modellben mint objektum és szimbólum. amelyek verifikálják vagy cáfolják a tudományos hipotéziseket.interkonyv. A cselekvéssorokat itt főképp úgy kezelik.

olyan nagyobb. melyek túllépnek az egyes egyének részvételén. egyetlen elméleti modell sem fogadja el ezt a megfogalmazást.interkonyv. (3) képes reprezentálni a tudásában a saját tapasztalatát és fogalomalkotását. Noha gondolkodhatunk magunkról így. hogy megismerhessék önmagukat és másokat. és ugyanez a kollektív cselekvés az. (5) képes kinyilvánítani szó szerint és teljességgel saját tapasztalatát. Ugyanakkor a szituált egyén modell erősen rajta tartja a kezét az ágencián. mely újrastruktúrálja az én természetét és az én által megvalósított cselekvéssorokhoz járuló jelentéseket. Ennek ellenére a független és autonóm én jelenléte fog eltűnni elméletalkotásuk megalapozásából. A tevékeny egyén modellben annak jelentése. vagy eleve szóba sem jön. (2) képes saját gondolatait kialakítani saját tapasztalatairól és a saját fogalmi tevékenységéről. amit az egyének mondanak vagy tesznek. Ez azonban csak egy „elkezdés”. A kollektív cselekvés az. az elemzések nem hajlandóak a monadikus és monologikus cselekvési szinteken létrehozott hatások mögé nézni. amivel az egyéneknek meg kell birkózniuk ahhoz. AZ ÉN ELMÉLETE A független és autonóm én (1) képes a saját irányítása alatt foglalkozni a valósággal. ami helyet csinál az én számára. Ugyanakkor természetesen többről van itt szó: Miként értjük meg mi kutatók saját megfigyelésünket. mivel a cselekvéssorok. (6) képes irányítani tevékenységét saját elkötelezettsége és tudása alapján. legyengítve szerepel. fogalomalkotását és tudását. Ha másért nem. valamint (7) képes eljátszani az eddig ismeretlen személyiségét. Az egzisztencia kezdi bekebelezni az esszenciát. fogalomalkotásáról és tudásáról. inkább az én és a másik viszonyából és azokból a módokból származik. hogy milliárdnyi módon bukkanjon felszínre. Az egyéni én ennek ellenére fontos szerepet kap a jelentés értelmezőjeként és irányítójaként. szükségünk van rá útjelzőként az én valódi elméletének magyarázatához. A szerepek. ahol kéznél van az én-mint-szerep megvalósítás. A tevékeny egyén modell olyan életképes szignifikáló rendszerként igyekszik megmenteni a cselekvést. a kollektív megvalósítástól függetlenül. a jelentéseik és az eljátszásaik eszközei a magyarázat elsődleges forrásai. reprezentációnkat és állításunk érvényességét ennek hiányában? Bannet (1989: 1) a következőt javasolja a kontinentális elszakadásról szóló munkája bevezetőjében: www. ahogyan e megnyilatkozások vagy egyéb cselekvések az interakció különféle mintázataiban egymáshoz illeszkednek. miközben ritkán nélkülözik az ágenciát. Ott.Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40 A MODELLEK ÖSSZEVETÉSE © Typotex Kiadó 117 nak. (4) képes meghozni saját ítéletét tapasztalatáról.) .hu © Wilhelm Gábor (ford. amely fenntartja vagy módosítja a folyamatban levő ént. Mindegyik modellben mindegyik képesség valahogyan kompromisszumosan. kollektív és koordinált társadalmi cselekvésekhez is szükségesek.

önmegismerés). Ezen igények ellenére mindkettő művelői tántoríthatatlanok a független és autonóm én modell elutasításában. mindenfajta arra vonatkozó képesség hiányában. A legtöbb jelenlegi európai konjunktív érv történeti és ideológiai. akinek mondani lehetne. A konjunktív modell saját módján használja az objektivitást és kritikai alapállást (hogyan van az.) . amit még sosem mondtak el azelőtt. nem volna senki.hu © Wilhelm Gábor (ford. hogy elmondjuk azt. Az összes többi érv kifejezetten elutasítja. öntudat. AZ ÁLLÍTÁS SZINTJE Az állítás szintje az érvényesség szintjére utal – a történelemben vagy azon túl. hogy Isten és az én halott. regionálisak (jelentés. ha a társadalom valóban javíthatatlan. globálisan vagy lokálisan. megalapozók vagy sem. A tevékeny egyén modellek történetiek. nem lenne semmi sem. www. Az attribútum modellben a független és autonóm én megmarad a „önkifejezés”-eknél (vö. az igazság. Az én megragadható elemként szerepel elméletükben.Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40 118 © Typotex Kiadó AZ EGYÉN TERMÉSZETE Lehetetlen volna megírni ezt a könyvet vagy bármelyik másikat. az ember pedig világától jóvátehetetlenül elidegenített volna. A konjunktív érvek lehetnek történetiek vagy sem. Az attribútum érvek túllépnek a történelmen (transzcendensek) és megalapozók (az objektív valóságon alapulnak). valamint az objektivitáshoz való ragaszkodásánál. noha lokálisan alkalmazottak. illetve hogy hozzátegyük mindezt a kultúránk tárához. fundacionálisan vagy ideologikusan. Az elme bármilyen emberi formájának a hiányában. és csak most kezdik az ideológia kérdését feszegetni. kiterjedésükben globálisak. ha a szerző valóban hiányozna a munkájából. hogy a marxista kritika nem egyszerűen a burzsoá program álcázott eleme?). ha a nyelv csupán valamiféle idegen eredetű áram volna. lokálisan alkalmazottak és nyíltan ideológiaiak. önbecsülés. hogy önmagukra valamilyen „speciális eset”-ként tekintsenek. szükségszerűen rugalmasabb nézőpontot kell felvenniük. amit érdemes volna elmondani. Azoknak a kutatóknak. A szituált egyén modell érvei történetiek. ha Isten és az én valóban halott volna. a jelentés vagy változás mindenféle lehetőségének hiányában.interkonyv. aki el tudná ezt mondani.és értelmezésközösségek). melynek az ismételgetésére lennénk mindannyian kárhoztatva. akik az identitás és az ágencia valamilyen formájának megőrzése miatt a szituált egyén modell vagy a tevékeny egyén modell egyikéhez kötődnek. A TUDOMÁNY EGYSÉGE Csak az attribútum és a konjunktív modell szociológiai formája fogadja el a tudomány egységének hipotézisét. és senki. Nem volna értelme még azt sem kinyilvánítani. és így nem szükséges.

a kritikai elmélet és a szimbolikus interakcionizmus felhasználja a feltárással (mint megvilágítás és értelmezés). Materiálisan valós dolgokat hajtunk végre. aki O’Hanlont (1988) idézi. Az interpretatív szociológia. de hogyan határozódik meg az érvényesség. és reflexív módon ismerik fel a saját hozzájárulásukat a valóságlétrehozó folyamathoz. és hogy érveik szerint a „magyarázat tárgya” (még a kognitív állapotok vagy a társadalmi erő esetében is) materiális valósággal rendelkezik. ahol ezeket a diszciplinákat igyekeznek másolni. a kritikát és a konstrukciót (tudástermelés) alkalmazza. mind a materializmust felhasználja. Néhány marxista konjunktív érv mind a szemiózist. de a működésük szemiotikai.) .interkonyv. A szituált egyén modell érveiben gyakran találkozhatunk kritikai elemmel. Macmurray (1957). valamint azok a helyek.Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40 A MODELLEK ÖSSZEVETÉSE © Typotex Kiadó 119 AZ ÉRV TARTOMÁNYA Az attribútum és a szociológiai konjunktív irányzatok elemzőinek a tudomány egységére vonatkozó álláspontjából következik. A szituált egyén modell és a tevékeny egyén modell érvei egyaránt szemiotikailag befolyásoló materiális gyakorlatokról beszélnek. hogy beérik a feltárás igényével is. a többi teljes mértékben szemiotikai. a hermeneutika és a hermeneutikai etnográfia a feltárást (megvilágítás és értelmezés). Ezt a tesztet Lawrence Grossberg (1993a) javasolta nekem. és ez alkotja a kritikai formák velejét. Myers (1969). A tevékeny egyén modell érvei feltárást és kritikát valósítanak meg. Más konjunktív szociológiákba bekerül egy kritikai alapállás. ami ott van) és az explikációval (előrejelzés és kontroll) kapcsolatos érveknek. A gondolkodás két évtizeden átívelő változásának érdekes jelét szolgáltatja Gergen 1971-es szövegének az 1991-es könyvével való összevetése. kritikával (megújítás és egyenjogúsítás) kapcsolatos érveket. valamint Wegner és Vallacher (1980) nyújtanak erről áttekintéseket. A KUTATÁS CÉLJA Az attribútum érvek és néhány hagyományos konjunktív szociológia célja az előrejelzés és kontroll céljából elvégzett feltárás és kifejtés. közös diszciplináris otthonai a feltárással (mint annak megtalálása.hu © Wilhelm Gábor (ford. A kutatás célja tehát minden esetben veridikus állítás. főképpen a szemiotikai tartományban és egy ideológiai területen? JEGYZETEK 1 2 Levin (1992). Ennek a kutatás céljával foglalkozó áttekintésnek a konklúziója egyben a következő fejezetünk kezdőpontja is. de az is előfordul. A marxista kultúrakutatás. www. Levine (1992). hogy szerintük a materializmus az ideális megközelítés. az amerikai funkcionalista szociológia. a hétköznapinyelv-elméletek. A kognitív pszichológia és a fejlődéslélektan.

Merton (vö.” Valamivel később ugyanezen a lapon igazolja állítását: „Annak a fenntartása. Marcuse) által megkezdett hagyományra alkalmazzák.” E konceptualizáció egy részét tekinthetjük úgy. Áttekintése ösztönzött a „cselekvés” terminusnak az egyes modelleket összevető 4. The Structure of Social Action (1937) sokkal inkább az így megcimkézett szituált egyén modelljével mutat hasonlóságot. hogy honnan érkezik a felszabadított tudós elit. Az az érzésem ezzel a posztmodern. A hozzájárulása a „The Nature of the Individual in Communication Research” című cikk (Anderson & Schoening 1996) társszerzői munkálataiban is megjelenik. valamint Lacan titokzatos alakjában éri el tetőpontját. 6 Nem minden olyan érv szükségszerűen marxista. 12 A „kritikai elmélet” nevet a „Frankfurti Iskola” (M. hamar megkapják ezt a címkét.Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40 120 3 © Typotex Kiadó JEGYZETEK A mentalista biológia fiktív eszközei ennek ellenére értelmezhetők úgy. amely a jelenlegi kutatások irodalmában található. összhangban áll azzal a használattal. 5 Ross (1992: 1) írja például: „Szigorúan véve nem létezik olyan dolog a pszichológiában. T. mint a pszichológiának afelé tett lépését. mely maradéktalanul a burzsoá ideológiában kapott képzést. Talán ez jó példa arra. Azok azonban. hogy az én nem entitás. hogy nagyobb az elfogadottsága az ideológia mindent felölelő természetét valló marxista és egyéb kritikai tudományosság részéről. hogy nem szabad tárgyiasítani. H. későbbi írásaiban azonban ez egyértelműen módosult (Mennel 1974). és leghíresebb folytatása a Habermas által megalkotott kommunikatív cselekvés elmélete. 11 Parsons korai műve. hogy létezik valamilyen autentikus (nem-ideológiai) reprezentáció. 7 A legtöbb marxista érv azt állítja. A strukturalizmus amerikai vonulata Harrison White-hoz (1963) és a tanítványaihoz (Mullins 1973) kötődik. 4 Hálás vagyok Gerard T. és amelyen ez a könyv alapul. mint amelyek aláássák az érv szigorúságát. Gramsci (1971) és Althusser (1984). Parsons munkáját rendszeresen bírálta tanítványa. valamint mások is. mint az én – legalábbis nem a tudományos pszichológiában. amelyek nem munkálkodnak tudatosan egy elkülönült identitás védelmében. és a strukturalizmus gyakran vegyül a marxista elemzéssel. posztszovjet térrel kapcsolatban. 8 Annak nyilvánvaló problémáját. mely modellek egy esszencialista énhez ragaszkodnak. Továbbá a korszak irányzata sokkal inkább a konjunktív modellhez igazodott. hogy önmagát az egyén 19. és az összes hasznot húzhat a kritikából (lásd például Gurnah & Scott 1992). és könnyű menekülési utat nyitnak meg olyan feltételezhetően független entitásokba. melyek közül a társalgáselemzés a kommunikáció leginkább szembeszökő strukturalista ága. Ebből a szempontból a marxista gondolkodás osztozik az objektív empirizmus céljában: felszabadítás az igazság által. melyet módszerei fel fognak tárni.interkonyv. Ray- www. mind elméletileg írásaiban. noha Parsons nyíltan ellenállt a behaviorizmusnak. Horkheimer. hogyan működnek a társadalmi erők. Talán Derridának a logocentrizmussal kapcsolatos kritikája jelzi a posztstrukturalizmus kezdetét. mint például Baudrillard művében (1981). mind politikailag a Harvardon (Mullins 1973). 10 Az itt hivatkozott érv vonulatába beletartozik Lenin (1960). Lukács (1971). a Lyotard és Derrida által megfogalmazott kritikák tárgyalják. Merton 1948). ahogy azok a nyelvészeti tanulmányok is. ugyanúgy. A kritikai kultúrakutatás általában Richard Hoggart.) . Az amerikai strukturalizmusból jellegzetesen hiányzik a kontinentális strukturalizmusban közös ideológiai összetevő. amely a dialektikus materializmusban gyökerezik vagy az ideológiában összpontosul. A strukturalisták könnyen posztstrukturalistákká válhatnak – ahogyan Barthes –.1 táblázatba való beillesztésére is. és Foucault. mint másokat. melyet a fejezet egy korábbi változatához fűzött áttekintésében ajánlott. mely ezen a fejezeten alapul. Piaget-hoz (1970) és Lévi-Strausshoz (1967) kötik. 9 A kontinentális strukturalizmust leginkább Saussure-höz (1910/1959). századi modelljeivel szemben határozza meg. Adorno.hu © Wilhelm Gábor (ford. melyek valóban teljesen a mi irányításunk alatt állnak. Schoening professzornak ezért a megjegyzésért és a leírására alkalmas nyelv megadásáért. ugyanakkor bizonyos ideológiákat kevésbé használnak ki.

hogy nem lehet hozzáférni az autorizált állításhoz.) . James és J.interkonyv. csak annak valamilyen szolgálatában. Végül mind a kritikai elméletre. a két irányzat művelői világosan eltérő intellektuális közösségekhez való tartozás mentén azonosítják önmagukat. melyet a francia strukturalizmus és a kontinentális marxizmus színez tovább. a brit kritikai kultúrakutatás ellenben egyfajta etnológiai örökséget képvisel. Az amerikai pragmatizmus központi alakjai C. Ez egyfajta pesszimista.hu © Wilhelm Gábor (ford. 14 Ez az állítás magában foglalná az illető saját írását is. Ezeknek az alapműveknek a felhasználása választja el a szituált egyén modellt a kritikai kultúrakutatás jelenlegi mozgalmától. valamint a brit kritikai kultúrakutatáson belül a Birmingham Centre tevékenységére. Ez a szolgálat lehet a hitek növekedése valamilyen független oppozícióban. mind a kritikai kultúrakutatásra – mint marxista vállalkozásokra – mélyen hat a marxizmus elméleti motorjának számító osztályellentét kudarca. Noha egy kívülálló úgy vélheti. Dewey. I. Park. Amit helyesbítőnek szánnak. szemiotikára. A legkomolyabb érv azt állítaná. W. És valóban. James Carey-nél. hogy a kritikai elmélet és a kritikai kultúrakutatás alapvetően ugyanaz. W. Cooley és W.Ghira Dorottya 2012-04-23 01:23:40 JEGYZETEK © Typotex Kiadó 121 mond Williams és Stuart Hall különféle erőfeszítéseire utal. Dyke 1993). azt egyszerűen csak beépítik ebbe. melyek mindegyike a domináns érdekeket védi. S. H. Mead. Thomas. H. Bloomer. bár kijózanító álláspont (vö. a szimbolikus interakcionizmusé G. Weber. az interpretatív szociológiáé M. A kritikai kultúrakutatás által kínált kivezető út látszik az életképesebbnek. C. illetve az ugyanannyira szerteágazó. Lawrence Grossbergnél és Horace Newcombnál megtalálható amerikai megjelenési formáira. www. 13 A szituált én modellje erősen támaszkodik az amerikai pragmatizmusra. progresszivizmusban vagy egy értékmentes tudományban. a kritikai elmélet jóval inkább a német filozófiai hagyományból táplálkozik. ami jelentésteli. szimbolikus interakcionizmusra és interpretatív szociológiára. többek között. Peirce.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful