Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Arhitektura Nov Vek 1

Arhitektura Nov Vek 1

Ratings:
(0)
|Views: 1,546|Likes:
Published by nikola_spirkoski
Архитектура и уметност на Новиот век
Михаил Токарев
Архитектура и уметност на Новиот век
Михаил Токарев

More info:

Categories:Types, Graphic Art
Published by: nikola_spirkoski on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2013

pdf

text

original

 
59
 
Книгата
 
 Архитектурата
 ,
 
скулптура
-
та
 
и
 
сликарството
 
на
 
новиот
 
век
 
од
 
проф
.
д
-
 р
 
Михаил
 
Токарев
,
претставува
 
темелно
 
остварување
,
поткрепено
 
со
 
факти
 
од
 
 реле
-
вантната
 
светска
 
литература
.
Авторскиот
 
придонес
 
особено
 
е
 
видлив
 
во
 
динамична
-
та
 
мисла
 
што
 
го
 
сочинува
 
основниот
 
ком
-
позициски
 
 распоред
 
на
 
целава
 
материја
.
Архитектурата
 
и
 
уметноста
 
на
 
 ренесанса
-
та
,
барокот
,
 рококо
-
стилот
,
а
 
потоа
 
на
 
нео
-
класицизмот
,
 романтизмот
 
и
 
на
 
 реализмот
,
темелно
 
се
 
обработени
 
и
 
илустрирани
 
низ
 
соодветни
 
графички
 
и
 
фото
-
прилози
,
што
 
претставува
 
уште
 
една
 
важна
 
карактерис
-
тика
 
на
 
ова
 
дело
,
кога
 
е
 
во
 
прашање
 
негова
-
та
 
 јасност
 
и
 
прегледност
.
Сметаме
 
дека
 
неповолната
 
состојба
 
со
 
 расположивата
 
литература
 
од
 
областа
 
на
 
историјата
 
на
 
архитектурата
 
и
 
уметноста
 
на
 
новиот
 
век
 
кај
 
нас
,
 ја
 
истакнува
 
потре
-
бата
 
од
 
пополнување
 
на
 
една
 
голема
 
праз
-
нина
 
во
 
изданијата
 
на
 
македонски
 
 јазик
.
Голем
 
придонес
 
во
 
таа
 
насока
 
претставува
 
објавувањето
 
на
 
ова
 
дело
,
како
 
прва
 
книга
 
од
 
таа
 
област
 
во
 
нашата
 
земја
.
Со
 
своите
 
квалитети
 
во
 
поглед
 
на
 
содржинската
,
пе
-
дагошката
 
и
 
научната
 
вредност
,
таа
 
заслу
-
жено
 
им
 
станува
 
достапна
 
на
 
студентите
 
по
 
архитектура
,
по
 
историја
 
на
 
уметноста
,
дипломираните
 
архитекти
,
но
 
и
 
на
 
поши
-
 роката
 
културна
 
 јавност
.
Комисијата
 
го
 
нагласува
 
квалитетот
 
во
 
организацијата
 
на
 
предметната
 
материја
,
начинот
 
на
 
нејзината
 
обработка
 
и
 
излагање
,
како
 
и
 
педагошкиот
 
и
 
научниот
 
пристап
 
на
 
авторот
.
Поради
 
наведените
 
квалитети
 
на
 
оваа
 
книга
,
комисијата
 
со
 
задоволство
 
им
 
 ја
 
препорачува
 
на
 
читателите
. *
*
 Заклучок
 
на
 
 рецензионата
 
комисија
 ,
прифатен
 
од
 
 Наставно
-
научниот
 
совет
 
на
 
 Архитектонскиот
 
факултет
 ,
Скопје
 ,
во
 
состав
:
Проф
.
Александар
 
Никољски
,
д
.
и
.
аПроф
.
м
-
 р
 
Владимир
 
Георгиевски
,
акад
.
сликарПроф
.
д
-
 р
 
Мирослав
 
Грчев
,
д
.
и
.
а
 
 
MIHAIL TOKAREVMIHAIL TOKAREVMIHAIL TOKAREVMIHAIL TOKAREVMIHAIL TOKAREV
ARHITEKTURATA, SKULPTURATAARHITEKTURATA, SKULPTURATAARHITEKTURATA, SKULPTURATAARHITEKTURATA, SKULPTURATAARHITEKTURATA, SKULPTURATAI SLIKARSTVOTO NA NOVIOT VEKI SLIKARSTVOTO NA NOVIOT VEKI SLIKARSTVOTO NA NOVIOT VEKI SLIKARSTVOTO NA NOVIOT VEKI SLIKARSTVOTO NA NOVIOT VEKUPAUPAUPAUPAUPA
Skopje. 1999Skopje. 1999Skopje. 1999Skopje. 1999Skopje. 1999
 
Posebno izdanieIzdava~:
UPA Enterprise
Za izdava~ot:
Qup~o Palevski
Recenzenti:
Prof. Aleksandar NikoqskiProf. m-r Vladimir GeorgievskiProf. d-r Miroslav Gr~ev
Urednik i tehni~ki urednik:
Avtorot
 Lektura:
M-r Iskra Dimkova
Prevod na angliski:
Elena Apostolova
Korektura:
Donka Tokareva i avtorot
 Dizajn i
layout 
:
Dizajn studio "Bauhaus" i avtorot
Naslovna strana
:Dimitar Gligorov i avtorot
Pe~at:
 
UPA Enterprise
Tira`:
1000 primerociOdobreno od Nastavno-nau~niot sovetNa Arhitektonskiot fakultet priUniverzitetot "Sv. Kril i Metodij",Skopje, so Odluka br. 0801-8/31 od31.10.1997 god. kako osnoven u~ebnik
Kakov bilo vid razmno`uvawe naknigava e nedozvoleno bez pismenoodobrenie od avtorot
Special editionPublished by:
UPA Enterprise
Publisher:
Ljupcho Palevski
 Reviewers:
Prof. Aleksandar NikoljskiProf. Vladimir Georgievski, M Sc.Prof. Miroslav Grchev Ph.D.
 Editor and technical editor:
The Author
 Language Editor:
Iskra Panovska-Dimkova, M.Sc.
Translated into English by:
Elena Apostolova
 Revision:
Donka Tokareva and the author
 Design and layout:
Design studio "Bauhaus" and the author
Cover design
:Dimitar Gligorov and the autor
Print:
UPA Enterprise
Circulation:
1000 copiesApproved by the Scientific Study Councilat the Faculty of Architecture of theUniversity "St. Cyril and Methodius",Skopje, with the Approval no. 0801-8/31 from31.10.1997 as basic textbook 
 No part of this book may be reproduced without prior permission, in written,from the author 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
POP liked this
Nikolovski Darko liked this
Sandra Ilić liked this
Ruzica Kocovska liked this
Aleksandar Janevski liked this
Dragan Petreski liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->