KARL MAY CRNI MUSTANG 1.

SKAUT Žestoka oluja šibala je gustom kišom visoku šumu da su se vrhovi jela povijali pred njom. Prst debeli mlazovi vode tekli su niz golema stabla i skupljali se uz korijenje u sitne, a zatim postepeno u sve veće potoke koji su u nebrojenim vodop adima padali s pećine na pećinu sve dok ih nije prihvatila nabujala rijeka na dnu us ke doline. Spustila se noć. Svakog časa grmjelo je iznad dubine, ali ma kako svijetl o i jarko bljesnula munja, kiša je tako žestoko plju-štala da se nije dalo vidjeti ni pet koraka daleko. Bijesna oluja hujala je gore u šumi i uz stijene, ali nije dopi rala dolje u dubinu gdje su goleme jele nepomično stajale u noćnoj tami. Uostalom, n i ovdje nije bilo mirno jer je rijeka tako šranila i brujala meñu obalama da bi samo neko vanredno oštro uho moglo čuti kako dva osamljena jahača jašu niz rijeku; vidjeti i h nije mogao nitko. Da je bio dan, oni bi sigurno privukli začuñeni pogled svakoga t ko bi ih sreo i to ne možda zbog svog odijela i opreme, već zato što su obojica bila u pravo neobično visoka. Jedan je od njih bio plav poput zemičke i imao je s obzirom n a svoju visinu, upravo smiješno malenu glavu. Izmeñu dva dobrodušna sitna mišja oka nala zio se sićušni, uvis okrenuti frnjasti nos koji bi mnogo bolje pristajao licu četverog odišnjeg djeteta i nije stajao ni u kom omjeru s vanredno širokim ustima koja su se pružala gotovo od jednog uha do drugoga. Taj je čovjek bio golobrad pa se činilo da mu je taj nedostatak bio priroñen jer preko toga ženstveno glatkog lica sigurno još nika d nije prešla britva. Bio je odjeven u kožnati haljetak koji mu je kao kakav kratki ogrtač u brojnim naborima visio s uskih ramena, kožnate hlače koje su mu čvrsto stezale noge, dugačke i tanke kao u rode, poluvisoke čizme i slamnati šešir čiji se obod turobno o vjesio tako da mu se kiša s njega u neprekidnim nitima slijevala na ramena. Na leñim a mu je visila, kundakom okrenuta prema gore, dvocijevka. Jahao je na snažnom koščatom kljusetu kome je sigurno bilo već petnaest godina, ali kao da je kanilo isto tako snažno i čilo preživjeti još daljnjih petnaest godina. Drugi konjanik imao je tamnu kos u, pokrivenu prastarom krznenom kapom, vrlo usko i dugačko lice, isto tako veoma u ski i dugački nos i usta te tanke brkove čije je vrhove gotovo mogao svezati iza učiju . Bio je visok više od dva metra te je, za razliku od svog pratioca, bio odozgo od jeven usko, a odozdo široko, jer, dok je na nogama nosio veoma široke hlače s mnogo na bora čije su nogavice bile utaknute u polučizme od goveñe kože, gornji dio tijela bio mu je tako čvrsto stegnut u dugački kaput od pusta da mu je ovaj pristajao kao saliven . I on je nosio dvocijevku. Samo se po sebi razumije da su obojica, osim pušaka, i mala i noževe i revolvere. Taj je čovjek jahao na pouzdanom mustangu koji je imao za sobom isto toliko roñendana kao i konj njegovog saputnika. Oba konjanika nisu se obazirala ni na put ni na kišu. Svojim su oštroumnim i iskusnim konjima prepustili d a pronañu put, a na vrijeme se nisu obazirali zbog toga jer im kiša nije mogla prodr ijeti dublje od kože.

Usprkos neprekidnoj grmljavini i sijevanju munja, te unatoč opasnoj blizini rijeke koja je podrovala i odnosila obale, njih su dvojica tako mirno razgovarala kao da jašu otvorenom prerijom po najljepšem sunčanom danu. Ali da ih je netko vidio, taj bi sigurno uočio i to da su oni jedan drugog, usprkos tami, veoma pomno promatrali jer su se upoznali tek prije jednog sata, a na Divljem zapadu je uvijek dobro d a se nepoznati ljudi susreću s nepovjerenjem. Oni su se neposredno prije nego što se spustila noć i nahrupila oluja, sreli gore na rijeci. Obojica su još istog dana želje la stići u Firvvoodcamp1; bilo je dakle samo po sebi razumljivo da su zajedno jaha li dalje. Nisu jedan drugoga zapitali za imena ni za zanimanje, a razgovor im je bio tako općenit da uopće nisu dodirnuli i Logor u jeliku. neku posebnu temu. Sad m eñutim odjeknu višestruka žestoka grmljavina, munje učestaše blještavo osvjetljavajući uski k anac, a onaj plavokosi s frnjastim nosom dobaci: "Bless my soull To je nevrijeme ! Upravo kao kod kuće kod Timpeovih baštinika!" Čuvši te posljednje riječi njegov pratilac nehotice zaustavi konja i već zausti da nešto upita, ali se predomisli. Sjetio se d a čovjek zapadno od Missisippija nikad ne smije biti neoprezan. Razgovor se nastav io, ali dakako prilično oskudno kako je već to iziskivalo mjesto i položaj u kojem su se nalazili. Prošlo je četvrt sata i još jedna četvrt. Onda rijeka odjednom oštro zakrene prema onoj strani na kojoj su se nalazila oba jahača. Ovdje je podrovala zemljanu obalu; konj plavokosog jahača nije uspio dovoljno brzo skrenuti ustranu pa stupi n a podrovanu grudu i propadne, ali srećom ne duboko. Njegov ga jahač povuče gore, ustra nu, podbode ga ostru-gama, i jednim smionim skokom skoči opet na čvrsto tlo. "Good g od!" viknu zatim. "Već sam ionako dovoljno mokar od kiše pa čemu dakle da se kupam? Ov dje bih se mogao utopiti! Gotovo kao i onda kod Timpeovih baštinika." Odmaknuo se na sigurnu udaljenost od rijeke, jašući dalje. Njegov pratilac je još neko vrijeme šutke jahao za njim, a onda upita: "Timpeovi baštinici? Kakvo je to ime, ser?" "Zar to ne znate?" glasio je odgovor. "Ne znam." "Hm! Čudno! Svi moji prijatelji i znanci to znadu!" "Zaboravljate da smo se tek prije nešto malo više od jednog sata prvi put sreli." "Tačno! Onda zaista ne možete još znati tko su Timpeovi baštinici; ali to ćete možd a doznati." "Možda?" "Da, naime ako dulje ostanemo zajedno." "Ali ako bih ja to sa d htio doznati, ser?" "Sad? Zašto?" "Jer se zovem Timpe." "Što? Kako? Zovete se Timp e? Timpe vam je prezime?" "Jest." "Wondeful! Već duge godine tražim Timpea, tražim ga posvuda, na svim brdima i dolinama, na istoku i na zapadu, danju i noću, po suncu I po kiši, a sada, kad sam se već davno odrekao nade da ču ga pronaći, jaši on ovdje po to m vremenu kraj mene i umalo što nije dopustio da se utopim u toj lijepoj rijeci, a nije mi rekao tko je!" "Vi tražite mene?" začuñeno upita njegov pratilac. "Zašto?"

"Zbog baštine! A zašto bih vas inače tražio?" "Baštine? A tko ste vi zapravo, ser?" "I ja sam jedan Timpe." "I vi ste jedan? A odakle?" "Tamo od prijeka." "Iz Njemačke?" "D akako! A kako bi jedan Timpe mogao biti negdje drugdje roñen?" "Mogao bi jer ja sa m se na primjer rodio ovdje u Sjedinjenim Državama." "Ali od njemačkih roditelja!" " Otac mi je bio Nijemac. A odakle potječete vi?" "Iz Hofa"u Bavarskoj." "Onda sigur no nemamo nikakve veze jer ja potječem iz Plauena u Vogtlandu." "Oho, nikakve veze ! Moj otac takoñer potječe iz Plauena pa se odande doselio u Hof." Crnomanjasti čovjek zaustavi konja. Kiša je nakon posljednjeg žestokog udarca groma odjednom prestala, a oluja je rastrgala oblake. Izmeñu njih su virile svijetle plave pruge neba i oba jahača mogla su jedan drugome razabrati lice. "Dakle se iz Plauena doselio u Hof? " upita. "Onda ne samo da je moguće da smo roñaci, već je to, štavi se, vrlo vjerojatno, što je bio vaš otac?" "Puškar, a i ja sam izučio taj zanat." "To se slaže, to se slaže! Ovo je zaista neobičan sastanak. Ali nemojmo se zadržavati ovdje! Oluja se može vratiti, a pred nama leži još najteži dio te doline. Treba iskoristiti ovo malo povoljnije vrij eme. Bolje ćemo moći nastaviti razgovor kad stignemo na naš cilj. Doñite dakle, ser, ili bratiću, ako vam se to bolje sviña." Oni pojahaše dalje. Dolina se ubrzo tako suzila da je ostalo vrlo malo prostora izmeñu rijeke i kamene padine brda, koja se uzdiza la gotovo okomito. Na tom prostoru nije rasla trava, već gusto grmlje kroz koje su se konji morali 10 upravo probijati. Da se oluja nije stišala i da je ostalo isto tako mračno kao što je bilo prije, konjanici bi se jedva mogli provući. ! Takav je bi o dobar dio puti, a onda se dolina opet raširi da bi se nakon daljnjih pola sata j ahanja ponovo suzila u uski klanac; ovaj meñutim nije bio dugačak jer je uskoro prešao u otvorenu ravnicu nazvanu Firwood-camp na kojoj su rasle goleme jele, uzdižući se visoko u nebo. Ovdje su se dvije doline ukrštavale gotovo u pravom kutu, naime rij ečna dolina kroz koju su stigla oba Timpea i jedna druga dolina kojom se željeznica, što su je upravo gradili, uspinjala na brdo. Camp znači logor i oba su jahača izašavši iz klanca usprkos noćnoj tami opazila da se ovdje zaista nalazi prilično velik logor D olina je bila puna golemu stabala, posječenih da služe za izradu dasaka i željezničkih p ragova dok su otpaci služili za ogrjev. Most preko rijeke bio je skoro dogotovljen , a u blizini se nalazila pilana u kojoj se obrañivalo sve to silno drvo. Malo dal je zijevao je u padini brda duboko usječeni kamenolom iz kojega je vañeno kamenje za izgradnju željezničkog nasipa, a nalijevo se prtjžalo nekoliko drvenih zgrada sličnih s ušama. U njima su bili i smješteni ljudi, alat i zalihe. Jedna od tih drven jara koj e su ovdje nazivali shops bila je veoma dugačka i duboka. Četiri dimnjaka dizala su se iznad krova i brojni osvijetljeni prozori odavali su da shop služi za smještaj ra dnika. Zato i došljaci krenuše prema njemu. Već izdaleka začuli su buku glasova, a kad s u prišli bliže, osjetiše zadah rakije koji se na svakom koraku sve više pojačavao. Najzad sjahaše i svezaše konje za motke zabijene ispred vrata. Uto iz kuće izañe neki čovjek, zas ta na vratima viknuvši natrag u kuću:

2 Inženjer. No. "Rail-roaders? "s upita on kimnuvši kad su ga pozdravili. naime. stupi u stranu da bi ih bolje obasjalo svjetlo koje je prodirale kroz vrata i pomno ih pogleda: "God evening. onaj drugi stol je odreñen za činovnike i više džentlmene."Ubrzo mora stići vlak s grañevnim materijalom. "Ne namjeravamo džentlmene koji sjede ovdje prikrati ti za njihovu zaradu. a izmeñu njih i uza stijene bile su redom svrstane po stelje. odgovori plavokosi." Čovjek zatim podignu pogled. U velikoj prostoriji nizali su se cijeli redovi grubih stolova i klupa. čvrsti muškarci od kojih je vjerojatno mnogi vidio već i bolju prošlost. isturenih jagodičnih kosti i kosih očiju. "Možemo. ser". mali momci dugačkih perčina i žute puti. pušeći i pijući. Začuñenim pogledima pratili su ih do go stinske tezge na koju se shopman naslonio meñu brojnim bocama i čašama. vječno u pokretu. zabijenih u zemlju." U tom drugom odjelu nalazilo se takoñer nekoliko stolova za kojima su sjedili bijeli radnici. Sad su začuñeno pogledali oba ta pretjerano vi soka čovjeka. Mi smo zapadnjaci pa tražimo vatru uz koju bismo se mogli os ušiti. Sjedite za ovaj stol uz peć. 3 Željezničari. Uz stolove je sjedilo i na ležaj ima se ispruži lo otprilike dvije stotine željezničkih radnika. ser! Mi smo čestiti zapadnjaci." On ode. njihov veoma glasan razgovor odmah utihnu. "Pokisli snio do kože . Možd a će donijeti kakve novosti pa čak i novine. "Gle! Kinezi!" reče tamnokosi." ." "Ne brinite ništa. a kasnije i fini odvojen i ležaj za spavanje tamo iza sanduka i bačava. džentlmeni koji vam neće nanijeti nikakve štete. 12 " Ne. Otpre-mit ću ga i odmah se vratiti. "Ima štaviše i takvih mjesta na kojima ćete moći spavati na suhome. možda ondje sjede bijelci. pozdravi plavokosi. već će platiti s ve što dobiju. ukoliko. Engineer nas je poslao k vama. Svjetiljki ili svijeća nij e bilo pa se tako u plamsanju vatre činilo kao da su sve osobe i svi predmeti neka ko sablasno nemirni. ser". mjereći oštro visoke ljude." "Onda možete dobiti sve što trebate. tamo nalijevo u onu manju prostoriju i reci te shopmanu1 da mu. onda ste svakako najv eći džentlmeni pod suncem. n e spadate u onu vrst ljudi koje čovjek radije ne pušta da uñu. Ima li ovdje kakvo mjestance gdje bismo se mogli osušiti?" II "Ima" odgovori ova j. enginner2. sve sami krupni. a poneki samo zbog toga došao o vamo jer se na civiliziranom istoku više nije smio pokazivati. 1 Opskrbnik. "Preñimo prijeko u onu manju prostoriju. Četiri ognjišta na kojima su plam tjele velike vatre donekle su osvjetljivale prostoriju. poručuje da smijete ostati. ugleda stra nce." "Možete li platiti?" upita shopman. Unutrašnjost daščare sačinjavala je jednu jedinu veliku pros toriju u kojoj je samo nalijevo bio mali dio napola odvojen zidom od dasaka viso kim poput čovjeka. a oni ga poslušaše. Ondje je d osta toplo. samo uñite. Ubrzo ćemo se opet vidjet i. Čim su ugledali goste . ispunjene uglavnom suhom travom i sijenom." "Ako je vaša čestitost tolika koliko ste visoki.

ipak ću vam reći da još n znam da li se prema vama imam vladati kao prema roñaku."Well! Vi nas dakle ubrajate meñu niže džentlmene? S obzirom na našu visinu ne bih to sm atrao mogućim. ja to mogu i bolje dokazati." "Kako se zvao onaj drugi br at koji je ostao u Plauenu?" "Ivan Danijel. naime Pet ra Mihu i Marka Apsalona. ali kadšto na žalost i njihove moralne nedostatke. ali se po boji njegove kože i po crtama lica dalo razabrati da ne pripada kavkaskoj rasi. bio je odjeven kao bijeli lovac." "Zašto to ne biste smjeli? " "Zbog baštine. oni se nazdrave i isp iše do kraja. isplaćen je Timpeovim nasljednicima u Plauenu. tako da su se njihova mokra odijela mogla ubrzo osušiti." "Koliko je braće imao vaš otac?" "Petero. Pomno sam spremio . vrebajući kao što par divljih mačaka vreba na pli jen." Oni sjedoše za stol koji irn je bio dodijeljen i na lazio se u blizini vatre. nasljeñuju tjelesne odlike obaju rodite lja. vruće vode. ostavivši dva sina." "Kako to?" "Prevarili su me za baštinu. Vjerovala su da će se ondje brzo obogatiti jer u Ameri ci ljudi trebaju mnogo pušaka. to je bilo dovoljno da nastave svoj prekinuti razgovor. jedan od onih mješanaca koji. no njegove tamne oči ležale su skrivene ispo d duboko spuštenih kapaka i trepavica. doduše." "Dopustite mi da najprije ispi tam je li to tačno. Natočivši čaše. Sve ako i jesmo roñaci. kome možda nije bi lo još ni trideset godina. premda sam ja isto tako pravi Timpe kao i oni. to je bila dobr odošlica što smo je jedan drugome dužni. Bio je snažan i gibak kao pant er i crte lica bile su mu vrlo pametne." "A kako vam se zvao otac?" "Rehabeam Zaharija Timpe." "To je tačno. Svakako je bio mestic. Uskoro dobiše ono što su naručili i smiješaše grog. Umro je. to je savršeno tačno! Budući da poznajete sva ta mjesta i osobe. šećera i ruma! Htjel bismo se i iznutra ogrijati. Za stolom za službenike i "više džentlmene" sjedio je jedan jedini čovjek. Donesite nam čaše. premda su dosta glasno go vorili. a vaš otac je to takoñer bio. ali njemačkim jezikom koji on nije poznavao." "I mene!" "Zar zaista? Vi takoñer niste ništa dobili?" "Ni pare!" "Pa ipak je baštimcima tamo prijeko isplaćen vr lo velik iznos!" "Da. a sad da prijeñemo na stvar! Vi ste dakle zapra vo 13 puškar. Kako glasi vaše puno ime?" "Kazimir Obada Timpe. Na žalost nije razumio nijednu od njihovih riječi. dokazujete da ste zaista moj bratić. Imao je razloga da ustanovi što ih je dovelo u taj kraj i kane li ovdje ostati." "Oh. ali nije meni . oni su naslijedili onih stotinu tisuća talira koji su im bili poslani iz grada Favette u Alabami. Onda crnokosi postavi čašu preda se na stol i reče: "Tako. Bijeli radnici su čuli da se ne moraju bojati konkurencije. Ali to nas ništa ne smeta. a k tome je i glavu okrenuo na njihovu stranu da čuje o čemu će govoriti. Činilo se da se i ne osvrće na oba stranca ali mu je pogled ipak često i skriveno poletio prema njima. Tr i najmlaña su otišla u Ameriku. Sva braća su bili puškari.

Staro neprijateljstvo nije ni jednom riječju spomenuto. Njegov brat Tobija Holoferno umro je prije njeg a vrlo siromašan pa je Josef Habakuk uzeo njegova sina.sve svoje isprave i papire. Vrlo su me lijepo primili pa sam nekoliko tjedana morao ostati k od njih u gostima. Najmlañi brat zvao se Jozef H abakuk. Moj otac je umro. To je prastari običaj u obitelji od kojeg nitko nije odstupio. ali kao da nisu željeli da i ja dobijem . Nahum Samuel. ali ist o tako nisam mogao doznati ništa pobliže o stricu Josefu Habakuku i njegovoj ostavštin i. Oba najmlaña brata zašla su dublje u zemlju i naselila se u gradu Favette u državi Alabama. posve pravo." "A vjerojatno i s mojim novcem?" "Svakako!" "Ništarija! Moj otac je iselio iz Plauena jer se zbog poslovnog suparništva posvadio s braćom." "Tako je! Taj običaj dao se lako zadržati i u Sjedinjenim Državama jer Amerikanci tak oñer vole takva imena. "Vjerujem vam. varalica je. a što je bilo?" "Baš ništa jer je ptičica izletjela. Umro je ondje bez djece i ostavio veliku zaostavštinu. Ja se zovem Hazael Benjamin. Moj otac je bio treći brat. ali nitko nije slutio da je bio tako bogat. možda kasnije". ali sa svim ostalim novcem se jednostavno izgubio pa t ako i s onih stotinu tisuća talira koji bi trebali pripasti meni. Ondje se divno živjelo. Moji bratići su dopuštali da vidim njihovo bogatstvo. nosim ih na srcu pa vam ih mogu odmah -" "Ne sada. Sigurno znate i to zašto je to petero braće i zašto su svi njihovi sinovi dobili takva biblij ska imena?" "Znam. svog sinovca Nahuma Samuel a k sebi u posao. Zvao se David Makabejac i ostao-j e 14 u New-Yorku. Vjerojatno zbog šk rtosti nije to nikome pokazivao. četvrti brat. A ja nisam dobio ništa ! Mislio sam da će me udariti kap! Imao sam pravo da tražim svoj dio pa sam napisao sigurno deset i više pisama u Favette. ali je to dopisivanje malo -pomalo zamrlo sve dok na kraju gotovo i nisu jedni na druge zaboravili. 4 "Posve pravo. Nije doduše mogao izbjeći da tih stotinu ti suća talira pošalje u Plauen." "Kako to?" "Zar to ne uviñate? Ja ni o čemu nisam imao ni pojma. Odmah sam se odvezao u Flauen da se raspitam. Ljudi su moje bratiće nazivali samo još Timpeovim baštinicima. Nakon očeve smrti nastavio sam njegov posao. ali jedva da sam zasluživao v iše nego što sam trebao za život. Onda sam slučajno u Ho-bokenu sreo nekog useljenika iz Plauena. n e sada. dra gi bratiću! No. Kasnije su mi njegovi sinovi pisali da su od strica Josefa Habakuka u Americi naslijedili stotinu tisuća talir a. a isto tako i njegov brat u Plauenu. Tobija Holoferno umro je u istom gradu. Taj Nahum je varalica. Onda sam stvorio od luku. Moj otac se doduše u prvo vrijeme dopisivao sa svoja dva brata u Favetteu. no nisam dobio odgovor. Napustili su svoje poslove i živje li kao knezovi. upadne mu u riječ njegov subesjednik. prodao svoju radionicu i otputovao onamo. To je neprijatelj15 stvo usprkos velikoj u daljenosti sve više i više raslo tako da jedan za drugoga više nije htio ni da čuje. njegov jedini sin. Dakako da sam ga odmah upitao za moje tamošnje roñake i začudio se doznavši da su od Habakuka u Favetteu naslijedili stotinu tisuća talira. Udaljen osti u Sjedinjenim Državama su tako velike da čak i braća postepeno jedan dragoga gube iz vida." "Kakva ptičica?" "To m ožete i sami zamisliti! U Favetteu su vjerovali da je stari Habakuk umro samo kao osrednje imućan čovjek.

tražio nekoliko godina. samo što su mi se ljudi još i smijal i. "Mir!" opomenu ga Hazael. kako sam vam već rekao. izumitelja glasovite Henrvjeve opetuše na dvadeset i pet metaka i nastojao da što bolje naučim njegovo umijeće i otkrijem njegove tajne. il i bolje reći: u zdravlje. vrlo teško." "Haz? Hm! Onda bi ti meni morao reći Kaz umjesto Kazimir?" "A zašto ne?" . Evo ti moje ruke. govorimo jedan drugome ti. već su me nagovori li da s njima odem u Stjenjak. Mi smo zapadnjaci pa ćemo mu zaprijetiti zakonom prerije. Moj otac me je uvijek zvao Haz umjesto Hazael pa sam se naučio na to. Tako ćemo naglo izaći pred njega da će od straha priznati svoje zlodjelo i odmah nam isplatiti novac. v as? Nije li glupost. skočivši naglo s klupe tako da s u ga svi prisutni pogledali. Da kako da sam i ja namjeravao da ga potražim i da ga prisilim da mi izruči novac zajed no s kamatama. stanuje u Santa Feu. bratiću." "Njegov trag? Zar zaista?" viknu Kazimir. Zato sam se i ja isto tako brzo odlučio kao i vi: prodao sam svoju radio nicu. Jedan drugoga nazivaju Jim. dragi Ha-zaele!" "U zdravlje! Ali Hazael? Znaš. "Kakve li sreće da sam vas sreo! Vas. a sada neizmjerno bogat. zar ne?" "Pravo mi je. da bi mi bilo milije da sa m dobio svojih stotinu tisuća talira i da mogu živjeti u slasti i lasti kao Timpeovi baštinici. bratiću." "Ah." "Hm. Što s te zatim poduzeli?" "Otputovao sam u St. prihvati je! Ponovo ćemo napuniti čaše i ispi ti ih u naše zdravlje i u uspjeh našeg plana. meñutim. a zatim sam u gradu Napo leonu na Arkanzasu i Mississippiju dospio u društvo nekolicine prerijskih lovaca k ojima sam kao puškar baš dobro došao." "Prijeko u Santa Feu? Onda moramo onamo. ljudi su u Sjedinjenim Državama kratki. pa mi je zato milo što sam vas sreo jer ćemo dvojica lakše obaviti posao." "I ja. Razumljivo je. ali uzalud. otišao u Ameriku i iz New-Yorka dakako otputovao izravno u Favette. bratiću." "Onda su vas kao stranca nasamarili." "Sporazuman sam s tim. Ben i Bob i ne izgovaraju sve slogove ako je jedan jedini dovoljan. da jedan drugome govorimo vi kad smo tako blizi roñaci i drugovi po sudbini?" "I meni se tako čini. obojica. Tako sam dakle postao zapadnjak. nekad puškar. Eto. osobito što se tiče imena. Tražio sam ga. Nisu mi dopustili da poñem dalje. smjesta onamo. Rekli su mi da tamošnji Timpeovi nisu nikad bili imućni. I ti me tako zovi. kucni se!" "U zdravlje. To bi se moglo još dogoditi. da kle i vi! Pa što ste ondje našli?" "Tačno ono što i vi. isto tako uzalud sve dok pred kratko vrijeme nisam našao njeg ov trag." "Jeste li zadov oljni s tom promjenom?" "Jesam. vi i ja.svoj dio. Bilo mi je jasno da će to biti teško. Louis gdje sam se zaposlio kod puškara He nrvja. T im." "Glupost! Jeste li u on o vrijeme razumjeli engleski?" "Nisam. "čovjek se ne smije tako uz rujavati." "Dakle. Iz posve pouzdanog vrela doznao sam da neki Nahum Samuel Timpe." "Teško! Kasnije sam i ja došao na pomisa o da je stari Josef Habakuk ipak bio bogat i da je njegov sinovac Nahum 16 Samue l morao pobjeći s novcem. Zar ne?" "To je samo po sebi razumljivo. potpuno razumljivo!" živo mu odobri Kazimir.

a kako drugima zvuči. premda nisam ni skaut1 ni zapadnjak." Tu su ga prekinuli jer se inženjer vratio i doveo sa so bom još dva čovjeka. odgovori inženjer. pazeći da ne bi zveket čaša privu kao pažnju ostalih gostiju. Dakle. a tada sva trojica sjedoše i Putujući trgovac." "Prijatelji se pokazuju. a zatim upita mješanac: "No." "Dobre?" "Na žalost ne. još jednom. ipak ne smijemo po otiscima nekoliko stopa odmah zaključiti da se u blizini nalaze neprijatelji. već da je otišao s nekolicinom svojih najboljih ratnika." "Nisam još čuo da su ti Crvenokošci iskopali ratnu sjekiru!" "Ni ja nisam čuo. "Jer bismo. zlobno zasvjetlucale. Kaz i Haz nisu čuli višekratno zviždanje lokomotive. No vi ste valjan izvidnik i poznajete ovaj kraj. pronaći ćemo njegov tra g pa bismo ga sigurno . ali sve ako je čovjek ne znam kako hrab ar. Rekao mi je da se v eliki ratni poglavica Tokvi Kava sad ne nalazi kod svog plemena. kažem ti. u z dravlje. Osim toga jučer sam sreo jednog pedlara1 koji je došao od njih. dragi Kaz!" "U zdravlje. napola sakrivene ispod vjeña. ali su I ndijanci čak i u najdubljem miru borbeno raspoloženi i uvijek su neprijatelji bljedo -kožaca. taj krvnik lo vaca? Iz toga se stvarno može naslutiti da opet smišlja jednu od svojih okrutnosti. pošavši najkraćim putem. Ali ipak sam do bio vijesti. Živo zanijeti u svoj razgovor. Zatim reče tamnokosi Haz: "A sad naprijed u Santa Fe! Al i to se ne da tako lako i brzo izvesti jer ćemo morati na daleko zaobići. On kimne obojici zapadnjaka u znak pozdrava. inženjer ga je otpremio i sad se vratio u prat nji jednog nadglednika i skladištara. j esu li stigle novine?" "Nisu". odgovorivši mirno: . a sve kad bi i bilo tako. najnovijih Timpeovih baštinika!" Oni se oduševljeno ali tiho kucnuše. Ti znaš da Indi janci gotovo nikad ne čine pedlaru ništa nažao jer ga nužno trebaju." Gipkim mladićevim tijelom i njegovim licem prijeñe laki trzaj kao da kani planuti. ne rekavši kamo." "Sve ako i pobjegne.. no glas mu je zv učao posve nemarno kad je rekao: "Pa to nije razlog da budemo posebno oprezni." "Zašto?" " Jer su u blizini posljednje stanice pronañeni tragovi Indijanaca." "Tokvi Kava. Tko se sakriva. Namjestio sam vas da budno obilazi te po okolici. meni se sviña."Ne zvuči li to veoma glupo?" 2 Crni Mustang 17 "Glupo? Besmislica! To zvuči dobro. ipak je bolje da ne sretne takvog momka.. Ja se zaista ne bojim ni jednog Crvenokošca. dragi Haz! U zdravlje Kaza i Haza. Naš Nahum Samuel nam sigu rno neće upravo sada po drugi put pobjeći. Morat ćemo ubuduće biti veoma oprezni. morali proći kroz područje Komanča. 18 k onome mladiću za stol namijenjen či novnicima i "višim džentlmenima." "M islim da ipak jest!" "Pshaw! Ni jedno pleme nije iskopalo ratni tomahavk. Zato predlažem da radije poñemo zaobila znim putem i da tjedan dana kasnije stignemo u Santa Fe. "stići će tek sutra." "Zašto?" up ita plavokosi Kaz." Bilo je kao da su mladićeve oči. ser. Stigao je vlak s grañom. to mogu i sam sebi reći. to mi je svejedno." I oni naručiše grog. nem a dobre namjere. no onda se svlada.

" "Ili Old Shatterhanda?" "Ni njega. već samo dva čovjeka: Winnetou i Old Shatterhand. ali ja bih vam na mnogo primjera mogao dok azati da se varate. my h oy! Navodno ima ljudi koji ne mogu podnijeti metak kroz svoju ludu glavu." "Timpeovih baštinika? A tko ste vi zapravo. onda se zaista ne bih brinuo zbog tih indijanskih tragova. 19 "Jesam." "Onda ste sigurno čuli i za Tanguu. Ima još takvih kao što su oni pa čak i boljih. ser?" ." "A ja vama na još više da imam pravo. I još nešto: Crvenokošci su često bolji i vjerniji od bijelaca. Je li ikad neki čovjek bio vjerniji nego što je VVinnetou vjeran Old Shat-terhandu?" "VVinnetou je iznimka. poglavicu Kiowa?" i Vodič." "Gdje?" Skaut ga ponosno i izazovno pogleda u lice i odgovori: "Ne pitajte već se ogledajte oko sebe!" "Da ne mislite možda sebe samoga?" "A što onda ako mislim?" Inženjer ga je htio već ukoriti. Zato bijesno siknu na dugajliju: "Kakva posla imam ja s vama? Tko vam je dopustio da se miješate u naš razgovor?" "Ja sam. ser!" i Mjernik. i zvidnik. a meni se čini da ste i vi jedan od njih. taj odgovor primam jer vidim da vam se sviñam. da tragovi Crvenokožaca samo u ratu predstavljaju opasnost . A kad ja sam sebi nešto dopustim. ser. Tragovi Indijanaca su samo za vrij eme rata opasni."Učinit ću to. geodet. gdje nalazite vjernost o kojoj ste go vorili? A što se tiče toga." Revolverska cijev uperena u nj nije dopuštala s kautu da se posluži svojim nožem. P oznajete li ga? "Još ga nisam vidio. Pobrinite se sad za to da se i vi meni svidite jer ćete inače proći onako kao onda kod Timpeovih baštinika. uspravio se pred skautom u svojoj punoj visini i rekao: "Sine moj. ser! Ta dva čovjeka je zaista poslužila velika sreća. ali mu je ipak neprekidno pokušavao oduzeti život. onda bih htio da vidim čovjeka komu to nije pr avo!" "Vi ste surov čovjek. ali nisu ih kaznile velike Čete lo vaca i vojske. Kad bi se jedan od njih nalazio ovdje. vi ste najveći šupljoglava c koji postoji!" Skaut skoči za tren oka na noge i trgnu nož iz pojasa. opomenu: "Samo se nemojte prenagliti. ali Kaz je j oš brže napeo revolver i." "Ovo m išljenje služi na čast vašoj čovjekoljubivosti. ali pozna jem njihova djela. ja s am. premda znam da nije potrebno. 20 "Well. uperivši ga u nj. i to je sv e. Dakle. pretvarao se kao da je njegov zaštitnik. Sigurno bi ga bio ubio da taj bijelac ni je bio pametniji i snažniji od njega. mladiću." "Pshaw! Pretjerujete.nisu li Siouxi Ogallalla u miru više puta napali vlakove? Nisu li u miru ubijal i ljude i otimali žene? Zbog toga su bili kažnjeni." "Kakav li je samo izdajica bio taj nitkov! U vrijeme kad je Old Shatterhand bio još surveyor1. ali nije dospio da to učini jer je Kaz sa dva koraka svojih dugačkih nogu prišao bliže.

To treba da je priroñeno. Pust imo ga neka brblja. ali da će se ubrzo vratiti. Pripovijedanje vam je zaist a čudna stvar." "Neka brblja?" odvrati inženjer. "Dakako! Dva sam tjedna ja hao s njima. mislim da se tako zovu. potražili naš trag." Kaz se vrati k svom stolu i ravnodušn o sjedne. posve s ami. Jeste li ikad sreli Win-netoua i Old S hatterhanda?" Sitne Kazove mišje oči zasvjetlucaše od užitka. Htio bih da ih sigurno spremim pod krov jer ste maločas govorili o indijanskim tragovima. promrmljavši kao da govori sebi. ali ga inženjer pretekne. s er. a oči su mu svjetlucale od bijesa."Ja sam jedan od onih koji ne dopuštaju da se bilo kako omalovažavaju Winnetou i Old Shatterhand. Skaut ga je pri tome promatrao. ako nam žel ite iskazati uslugu." "Zar se i vama ti tragovi čine sumnjivim?" . upitavši brzo: "Znate li možda gdj e se ta dvojica sad nalaze. onda nam recite kamo bismo mogli smjestiti konje. Htio bih da vidim da li ih on zaista poznaje. A tek njegova henrvjevka! Zamislite samo. ali tko ih ima i gdje su? Nijedna od njih nije poznata. Više ne trebate ni znati." Sk aut je skoro opet planuo. A osob ito njihovo oružje! Je li ono zaista tako izvrsno kako se pripovijeda?" "Dakako. Mogu vam samo ukratko reći. upita: "Rekoste da ste zapadnjaci. prišuljali se Upsarokama i noću nas izbavili. ser. da smo tom prilikom imali i družbu od osam bijelaca 1 da smo pali u sužanjstvo plemena Upsaroka koji su nas odredili za mučenički stup. Tetiv e mu se napeše da skoči na čovjeka koji ga je uvrijedio." "Zaista bih ih vrlo rado vidio. Spomenuli su da će Old Shatterhand otputovati u jednu od onih staromodnih zemalja. my boy i smjestite svoj nož lijepo za pojas da se ne biste porezali. ali nije smogao hrabrosti da to učini." Obrativši se prema drugom stolu . osim Ol d Shatterhandove." "Silno! Ne biste li došli k nama i pripovijedali nam 0 tome?" "Ne bi h. pošli za nama. Drago mi je da se zauzeo za Old Shatterhanda i Winnetoua jer djel a i doživljaji te dvojice junaka sa Zapada sačinjavaju moj najmiliji predmet razgovo ra. ali nije uspijevalo. ser. U držanju tog dugačkog mršavog muškarca bilo je nešto što ga je obuzdavalo. u Egipat ili Perziju. Mislim da je Henry izradio samo des et takvih opetuša. Winnetou još nikad nije promašio iz svoje srebrne puške pa joj nema ravne.Ali. da bi se ispričao pred svojim društvom za stolom: "Taj klipan je očito lud pa uopće ne može uvrijediti razboritog čovjeka. ser: dvadeset i pet metaka za p ola minute! Ja sam bio puškar i znam što to znači. taj čovjek kao da j e veoma zubat. Re dovito počinjem u sredini i svršavam na početku. bez ičije pomoći. "Naprotiv. Old Shatterhand i Winnetou su doznali za to . Old Sha tterhandova med-vjedarka je strašna toljaga koja pogaña na nevjerojatno veliku udalj enost. ser?" "Nemam pojma. Često sam to već pokušao. On spre i nož i sjedne. Pravo majstorsko djelo kakvo sigurno nikad ne bi uspjelo 21 v ašem skautu koji sjedi tamo kod vas i koji je malo prije tako razjapio gubicu. Koliko bi za nju platio poznavalac oružja! . Ostajte mi zdravo." "A zašto?" "Jer nemam dara za pripovijedanje. ser.

Ustali su štaviše inženjer." "Ond a smjestite konje u spremište za alat koje ima dobru i čvrstu bravu. dugačke čizme navučene iznad koljena i pusteni šešir širokog oboda o čiju su vrpcu okolo naokolo bili zataknuti vršci ušiju strašnih sivih medvjeda. a pobrinut će se da nahrani i napoji konje. S lijevog ramena visio mu je o desnom boku svijeni laso. u daščaru su ušli mirno i skr omno. vrlo dragocjenu mirovnu lulu i trostruki ñerdan od grizlijevih kandži. topla vatra. a shopman se pokušao čak nakloniti. iako vrlo nespretno. Naš skladištar. Nosio je kožnate lovačke hlače ukrašene resama. samo što je umjesto dugačkih čizama nosio lake mokasine ukrašene dikobrazovi m bodljikama. a bijeli radnici u manjoj prostoriji i nehotice ustadoše." Zatim se obrati gostioničaru: "Možemo li kod vas dobiti kakvo dobro sredstvo protiv gladi i žeñi. a oko vrata na sv ilenoj uzici mirovna lula ukrašena perjem kolibrića i umjetnički izrezbarena indijansk im znakovima. Zanimao ih je isto toliko kao i njihovog p retpostavljenog. Za širokim pojasom od remenja bila su zadjenuta dva revolvera i jedan bowie nož. Tamno-plava brada okruživala mu je suncem opaljeno lice . Usprkos tamnoj baršuna stoj boji njegovih očiju. Oko vrata nosio je vrećicu s amajlijama."Dakako! Onaj pametnjaković tamo može misliti što god hoće. Široki remen pridržavao je na leñima tog čovjeka neobično dugačku i tešku dvoci evku dok je u desnici držao lakšu jednocijevku. a ovaj to primi prividno mirno dok je u sebi bjesnio. u njima je sjala mirna. 22 Prvi nije bio ni odviše visok ni previše plećat. s jajan dokaz njegove smjelosti i hrabrosti. Bio je gologlav." On pogleda prema ulazu i opazi kako u kuću u laze dva posve druga čovjeka: jedan bijelac i jedan Indijanac. ali ja znam na čemu sam." S kladištar spremno ustane. Činilo se da je pojas sav pun naboja. ser?" . 2 3 Činilo se da njih dvojica uopće ne zapažaju udivljenje što su ga izazvali. Indijanac p ozdravi samo lakim. s njega je visilo i nekoliko kožnatih vrećica u kojima su se vjerojatno nalazili svi oni sitni predmeti što ih treba zapadnjak. ova j džentlmen ovdje. ne želimo da vas smetamo. Pridošlice nisu bili nikakvi divovi. višestruko ispleten od remenova. Malo kasni je izvana se opet začu topot konja. I on je isto tako nosio laso i pojas s r evolverima. a Kaz i Haz poñoše za njim k svojim konjima. gospodo! Ostanite sjediti. dok bijelac prijazno reče: "G ood evening. muškarački lijepog lica. Indijanac je bio odjeven jednako kao i bijelac. n jegov nadglednik i skaut. a ipak je njihova pojava upravo vanredno djelovala. a gusta plavičasto--crna kosa bila mu je začešljana u v isoku punñu sličnu kacigi i isprepletena kožom zmije čegrtuše. mogli bismo nazvati gotovo rimskim. a u suši je dovoljno mjesta. a boja njegove kože bila je mutno svijetlosmeña s la kom brončanom na-hukom. odvest će vas onamo. ali nipošto oholim kimanjem glave. Kinezi smjesta utihnuše. jer nijedan Indijanac ne smije nositi znakove pobjede što ih nije sam zadobio. Bijeli željeznički radnici su pažljivo slušali taj razgovor. bowie nožem i kožnatim vrećicama. "Što je to?" začuñeno upita inženjer. kožnatu lovačku košulju takoñer na šavovima nu resama. "Oni dovode konj e natrag. a u desnici je držao dvocijevku čiji su drve ni dijelovi bili nagusto okovani sjajnim srebrnim čavlima. Inženjer iskoristi odsutnost obaju lovaca da ukori skauta zbog nj egova vladanja. Izraz njegovog ozbiljno g. Jagodične kosti bile su mu jedva vidljivo istaknute.

" . mi ćemo ih upit ati da li dopuštaju da sjednemo k njima. da." "Činovnike i istaknute osobe?" odvrati Old Shatterhand. to je bila prokl eto gusta kaša u koju smo zapali. with pleasure. Kad je ugledao poglavicu Apaša i njegovog bijelog prij atelja i krvnog pobratima. Evo vam ruke." Po puškama što su ih Kaz i Haz ostavili. Hoće li mi i Winnetou. veliki poglavica Apaša. Lice mu se sjalo od radosnog iščekivanja.. ser?" "N e zaboravlja se tako lako čovjek s kojim se proživi toliko toga koliko smo nas dvoji ca prozivjeli onom prilikom s vama i s vašim drugovima. prijazno se nasmiješivši: "Vrlo se radu jem što vas vidim. opaziše gdje su t a dvojica pa sjedoše za drugu stranu stola. odgovorivši u isti mah ozbiljno i blago: "Winnetou pozdrav lja svog bijelog brata i moli ga da sjedne k njemu. "Divni momci!" šapnu inženjer svojim susje dima.. mister Timpe ste me nazvali! Dakle me još poznajete? Niste me zaboravili. On i su prije nas bili ovdje pa imaju dakle i veće pravo. odgovori skladištar koji se s oba bratića vratio iz suše. vrlo se uljudno nakloni i reče: "Oprostite što sam tako slobodan. strese iz sve snage. to su oni! Nisam se prevario! Winnetou i Old Shat-terhand! Kakve li radosti! Kakve silne radosti! Dajte mi ruke. gospodo. on upravo jurnu k njima. džentlmeni! Nemojte sjesti o namo. Trebali smo biti ubijeni.. a Haz i skladištar za njim. Nisu li. S jedite ovamo uz toplu vatru. pruži im u znak dobrodošlice obj e ruke."Readily. a i njihove jahače! Indijanska oprema! Tačno! Kakve li rados ti! Upravo onako kao kod Timpeovih baštinika! Brzo uñite. "Ti silni srebrni čavli u njoj! Da nij e to . viknuvši: "Da." "A pogledajte Indijanče vu pušku" isto tako tiho odgovori nadglednik. ali ako vas to smeta. Ako je želite stisnuti. izvolite se s amo poslužiti. mister Timpe. Hvala vam na pozivu." Uto se izvana začu Kazimirov glas: "Ali devils! Kakvi su to konji? Tko je stigao?" "Ne znam"." "Thounderstorm! Srebrna puška. viknuvši ushićeno: "Mister Timpe. Kad se vrate. Najprije nam malo zagrijte pivo. "Na usluzi vam stoji sve što imam. a i bijelac isto tako. upoznat ćete dva najglasovit ija zapadnjaka! Dugačkim koracima uñe Kaz u kuću. dopustiti da ga pozdravim? " Winnetou mu pruži ruku." "To nipošto ne želimo.. "Dva vrana ždrijepca s crvenim nozdrvama i s kovrči-com u grivi koja odaje pu nokrvnost! Poznajem ih. ser!" odgovori ovaj. Upravo maločas smo govorili o toj pu stolovini. "Mi nismo činovni ci. Budite sigurni da vam to nikad neću zaboraviti. Ja vas pozivam da sjednete za naš stol. a ne mislimo se bilo čim isticati." Uto ustane inženjer. a vi ste nas spasili. oni će vam ustupiti mjesto. Winnetou! Pogledajte samo ovu tešku bijelčevu dvocijevku! Nije li to glasovita medvjedarka? A ova mala laka puška! Da to nije h enrvjevka. "Cr-venokožac se drži kao kralj." "Da. rezerviran samo za činovnike i istaknu te osobe. da ih stisnem!" 2 4 Old Shatterhand mu pruži desnicu i odgovori." Kaz je zgrabi. gospodo! Ovdje već doduše sjede dva zapadnjaka koji su načas izašli. ali molimo vas da nam dopustite da ostanemo ovdje. a onda ćem o vidjeti što imate za jelo.

" "To je ist ina. Čuvši odgovor. Kojem plemenu je pripadala tvoja majka? " Budući da ga je Winnelou tako oštro pogledao i upitao. skaut nije mogao šutjeti. "čovjek"." Skaut planu: "Kaniš li time možda reći da sam ja sin žene iz plemena Komanča?" "A ako to ustvrdim?" "Tvrdnja još nije dokaz. najopasnijeg poglavicu Komanča?" "Čuo sam za nj. to je apaška riječ." 1 Dobar čovjek." Winnetou pomaknu glavu kao da nešto osluškuje i kao da bi svaku riječ toga čovjeka želio posebno ocijeniti. Ali poznaješ li Tokvi Kavu. 26 "Ja poznajem sve jezike i sva narječja Apaša. "Pl emenu Pinal-Apaša. ona tvoja majka". Ovdje vidite mog nadglednika i skladištara. ser. 2 Že na. a zatim tako tiho reče "hm!" da je to čuo samo Apaš. ali ipak malo hladno: "Čini se da ne možemo imati povjerenja u Komanče." . Bilo bi nam samo drago da ste nam iskazali čast i dopustili n am da popijemo čašicu s tako glasovitim zapadnjacima i malo se porazgovorimo s njima . dakako. Crnog Mustanga." Skautu je to pitanje očito bilo neugodno: pokušao je da izbjegne odgovor odvrativši nevoljko: "Kako to da se veliki Winnetou raspituje za nepoznatu indijansku squaw2?" "Jer je. već samo slutnj u." "Moj brat se zove Yato Inda. Yato znači ." "Tom razgovoru ne želimo izbjeći. pokaza rukom u osobe što ih je spomenuo. a ako je za osiguranje toga logora potreban skaut."Kako god hoćete. Tko su ti ljudi?" Skaut mu odgo vori uljudno. a zatim upita: "Skaut koji se brine za vašu sigurnost? Kako se zove laj čovjek?" 25 "Yato Inda1. onda m ora da postoje neprijatelji koji ugrožavaju logor. Na njegovom se licu nije dalo razab rati što misli. Navajosi su takoñer Apaši pa tako naslućujem da j crvena majka mog bljedoputog brata bila Apaškinja. ali činilo se da je poglavica smatrao da nema razloga da i on šuti pa se obrati skautu: "Neka mi moj brat dopusti da se porazgovorim s njim. čv rsto i oštro odvrati poglavica. Vjerujem da ste vi službenik ovog dijela pruge." "Ja sam inženjer i zovem se Leveret. a t amo sjedi vodič koji se brine za našu sigurnost." Govoreći to." Bijeli lovac omjeri mješanca oštrijim pogledom. inda znači. Oni izgovaraju mnoge glasove is todobno jezikom i grlom koje ti izgovaraš samo jezikom. ali ga je pri tom ipak oštro i ispitivački omjerio.dobar To je riječ jezika plemena Navajo . Old Shatterhand dobaci veoma kratak i posve neupadljiv pogled sk autu. Ima indijansk o ime jer mu je majka Indijanka. kad se već nalazim ovdje. upravo onako kao što to rade Komanči. želim znati kakav se čovjek brine za sigurnost ovog mjesta. iz toga još ni izdaleka ne slijedi da ja pristajem uz Komanče. a zatim reče: " Ima li moj brat kakva razloga za tu sumnju?" "Pravog razloga nema. Ovdje mor a svatko biti oprezan. on zamišljeno počeka još nekoliko sekundi. Sve da je moja majka i pripadala pleme nu Komanča. "I jer ja." "I ona te je naučila govoriti?" "Jest.

još i prostrani leža j. Oba gosta izjaviše da su zadovoljni. a zatim se okrenu i posegne za pivom što ga je donio gostioničar. Recite. a kad su mu oni to potvrdili. svoje puške. prozori tako maleni da se nitko nije mogao provući kroz njih. ovdje više nema mjesta. Winn etou i Old Shatterhand ostaviše. odvrati poglavica. zadobio sam je u jednoj borbi prsa o prsa. primate li moj poziv?" 27 O ld Shatterhand dobaci poglavici upitni pogled i opazi da je ovaj u znak pristank a lako kimnuo glavom pa odgovori: "Da. Zidovi su bili čvr sti. recite mi. a ne sa svojim ljudima. Molim. i ljuti to viknu: "Upravo tu posjekotinu zahvaljujem neprijatelj stvu Komanča. koji su došli prije vas. Ako sumnjaš u to. skoči skaut na noge. a zatim odvedoše konje u sušu gde s u se već nalazili konji Timpeovih. Kao što se obično zbiva nakon takvih nemilih prizora. nekoliko stolica. im ate li razloga da mu ne vjerujete?" "Winnetou nikad ništa ne govori i ne radi bez razloga". Inženjer otvori ulazna vrata i pripali svjetiljku. Sad bi htjeli još poći da smjeste svoje konje. a za tim dodao: "Večerat ću dakle s vama. pozivam t e na borbu!" "Pshaw!" Winnetou odvrati samo tu jednu riječ neopisivo nemarnim glas om. Ne biste li htjeli najprije pogledati moj stan?" "Da. pokažite nam ga! Uvijek je dobro da čovjek unaprijed upozna mjesto na kojem će provesti noć. Tog dječaka je nekoć jedan od njegovih drugova u igri porezao nožem po desnom uhu. Kasnije upita inženjer kane li Old Shatterhand i Winnet ou prenoćiti u logoru. Smjestili smo već i konje ove dvojice džentlmena. Kak o dolazi do toga da ti govoriš kao Komanč i imaš posjekotinu na desnom uhu?" Čuvši to. oboje je umrlo i ostavil o sina kojega je Crni Mustang odgojio u najvećem neprijateljstvu prema bijelcima." W innetou i Old Shatterhand uzeše svoje oružje i poñoše za inženjerom do neke nedaleke niske zgrade čiji su zidovi bili sagrañeni od kamena jer je ta kuća imala kasnije služiti kao stan čuvara mosta. mister Winnetou. a osim različitog alata i posuda. prihvaćamo ga uz pretpostavku da možete i naše konje smjestiti na sigurno mjesto. uredit će shopm an ležaje kod sebe." "Smjestit ćemo ih. Kinezi su jeftiniji a osim toga ih je i lakše obuzdati od onih bijelih propalica na koje bismo inače bili upućeni. U sobi je sta jala peć. pogotovu jer se čini da v am se jedan od njih. i doda: "Onoj dvojici džentlmena. dakle. naime naš skaut ne sviña. "Ali taj čovjek je uvijek bio vjeran i pouzdan!" . A u spavaonici kod Kineza koji cijelu noć hrču? Nipošto! Morali smo uzeti u posao Kineze sa zapada jer nismo mogli pronaći bijel e radnike. Inženjer im dobaci: "Nećete li svoje stvari odmah ostaviti ovdje? Zašto da pokrivače i puške bez potrebe vučete za sobom?" Nije bilo razloga da ga odbiju. nastala je duboka tišina prije nego što je za ob a stola opet počeo razgovor. vrata od čvrsta d rveta s dobrom bravom pa se činilo da će spomenuti predmeti biti ovdje sigurni. Putem ih je inženjer pozvao da budu njegovi gosti na večeri. a zatim se njih t rojica vratiše u kuću. Konji su dobili vode i hrane. stol. ser."On je imao kćer koja je postala squaw jednog bljedo-košca. on im ponudi gostoprimstvo u svom stanu.

Haz. Mora da su bili predradnici ili su inače zauzimali kakav malo istaknutiji položaj jer ni jedan od njihovih zemljaka ni je sjeo k njima.opaka zmija". koji je dijelio veliku prostoriju s Kinezima." To je ime pos ebno naglasio jer je za vrijeme razgovora potajice promatrao skauta i dobro opaz io kako ovaj pažljivo osluškuje. već smo i mi tačno kao i vi bili odlučili da ćemo ih zaobići s a. Mi naime želimo takoñer u Santa Fć. Howgh!" Kad su se vratili u shop inženjer naruči kod opskrbni ka dobru večeru za pet osoba jer je sada i oba Timpea smatrao svojim gostima pa sj ede k njima za stol. biti samo prividno." "Mister Winnetou. "Sad oramo u Santa Fe". za tu klatež! Ne moramo poći za obilaznim putem. nastavi on.Dobar čovjek". Moj brat će već vidjeti koliko će ona potrajati. Na dolazak Haza i Kaza nisu se obazreli više od svih ostalih." "Moj bijeli brat može raditi što god hoće. stadoše oštrije prisluškivati. već možemo projahati pored njih!" "Ne vičite tako!" nasmjehne se Old Shatterhand. Mogli su čuti sve što se govorilo u susjednoj sobi pa su to i razum jeli jer su već više godina živjeli u Sjedinjenim Državama pa su u San Francisku naučili ngleski. ali njegovo pravo ime sigurno glasi I k Senanda. dva "sina neba"1 pušeći i pijuckajući. Ni nama ne pada na um da jašemo posred područja Komanča. Onda su posve neočekivano stigl a i ta dva p m isto e . ser. on nije bio jedini koji je pokazivao tako veliko i potajn o zanimanje za oba glasovita stranca." "Zašto ?" "Zbog Komanča. Odavde ćemo poći prema istoku. Kaz mu ukratko ispripovjedi sve o svom nasljedstvu i na ka ko neobičan način se upravo danas sreo sa svojim bratićem koji je takoñer baštinik. a zatim zaokrenuti na jug. unuk Crnog Mustanga o kojemu je Winnetou maločas govorio. ali kad se tamo prijeko u manjoj sobi poveo razgovor o puškama Old Shatterhanda i Winnetoua t e o njihovoj vrijednosti. premda onamo ne odla zimo zbog baštine. što u jeziku plemena Komanča znači . ali ovaj ut mora da ste se prevarili! Taj skaut mi je već pružio toliko dokaza vjernosti da m oram imati povjerenja u njega. Old Shatterhand upita dugačkog Kaza što ga je dovelo u taj kraj i kamo kani krenuti. onda će sve ono." "Kako god hoćete. Uostalom. sjedila su već prije nego što su u kuću ušla oba Timpea. Naime. . od male prostorije. kad ćemo krenuti odavde?" "Sutra. čim se naspava mo. svaka čast vašoj oštroumnosti i vašem sudu. što rekn u."Winnetou ne vjeruje u tu vjernost." "Zar postoji Komanč s tim imenom?" 28 "Tako se zove onaj mješanac. čuješ li? Smijemo jahati s Old Shatterhandom i Winnetouom! Sad više nimalo ne marim za sve te Komanče." "Hm! Možda bismo mogli zajedno putovati. tik uza zid. "ali na žalost ne možemo krenuti najkraćim putem. Onda ćemo uveče stići do Alder-Springa gdje ćemo logorovati do jutra. "Nema nikakva razloga za to klicanje. T aj čovjek se naziva Yato Inda. Što mislite. ali kad bud u Old Shatterhand i Winnetou govorili tako da ih skaut čuje. premda se pretvarao kao da ga taj razgovor ni29 mal o ne zanima." Kaz pljesnu rukama da je sve odjeknulo i u svom oduševljenju odv iše glasno viknu: "To je sreća! Haz.

razmišl jali su. Zatim izañoše iz kuće." I dosad su govorili šapćući. Bili bismo bogata go spoda pa bismo se mogli vratiti u "Carstvo sredine"2 i svakog dana jesti lastavičj a gnijezda. već tiho upita: "Jesi li sve čuo?" "Jesam". "Slutiš li gdje se nalaze puške?" "Znam to"." "Ali zato krov! Ne znaš li da je napravljen od šindre?" "Znam." "Ljestava ima do voljno. uñe u kuću novi pridošlica. a onda pohlepno kroz pukotine izmeñu d asaka te se činilo da ne mogu skrenuti pogledom s dragocjenih pušaka. U skladištu ima dovoljno likovih rogožina. ali sad se još više prima-koše i nastaviše gotovo nečujno šaputati. očito su ih mučil e iste misli. a oko vrata mu je na ramenu visila velika vrećica s amajlijama. odvrati dru gi. Kosa mu se otvoreno spustila niz l eña." "Da. nastaviše razgovor: "Inženj erova kuća je od kamena i nitko ne može kroz prozor!" "A vrata su vrlo jaka i imaju čv rstu željeznu bravu. a ovi nisu sa sobom donijeli puške. a onda pogledom obuhvati veću prostoriju. glasio je odgovor." "Da. Upravo kad je taj posljednji iščezao." Nakon ponovne stanke. os im što su ga ljudi . i iste takve mokasine . Bio je naoružan samo nožem zadjenutim za pojas. ali nijedan nije htio da prvi progovori. A ko imamo ljestve. Dakako da u tim krajevima Crvenokožac nije bio nikakva ri jetkost pa se ni Kinezi nisu obazirali na pridošlicu. pa p roñe kroz nju i uñe u manju. Zastao je na ul azu da mu se oči priviknu na svjetlo.čovjeka." "Kad bismo ih bar imali! Koliko moramo samo raditi. kožnate leggine3. Ni u onoj manjoj prostoriji. u kojoj su sjedili bijelci. drugi iko minuta iza prvoga. vrlo mnogo novaca." "Morali bismo ih do bro umotati. možemo u krovu izbušiti rupu i spustiti se u kuću. usnice su im s e trzale. a prsti grčevito stezali. Njihove rijetke obrve dizale su se i spuštale." "A kasnije bismo i h onda mogli prodati u Friscu1 za mnogo. Nemirno su se pomicali na klupi. ali gdje bismo zakopali puške? U zemlju? Zarñat će. Kad bismo ih imali . kako se moramo mučit i da bi naše kosti mogle biti zakopane u domovini kod naših preña!" Zatim zašutješe. "A jesi li vidio?" "Vidio sam!" "I puške?" "I njih!" "Kako su samo dragocjene! " "Jesu. Malo kasnije povuče jedan od njih dugačak dim iz lule i upita namignuvši luka vo: i Tako su Kinezi u prošlom stoljeću nazivali sami sebe. mogli bismo ih zakopati i nitko ne bi znao tko ih je uzeo. za vrije me koje su jedan drugome pokušavali da s lica očitaju misli. Naposljetku se jedan od n jih nije više mogao suzdržavati. Kad se inženjer kasnije vratio svojim gostima. a Kinezi proviriše najprije radoznalo. n eki Indijanac odjeven u plavu pamučnu košulju. oba Kineza kao da su se uznemirila. to bi bilo moguće samo ako hoćemo. nije njegova pojava izazvala nikakav drugi učinak. "Gdje?" "U inženjerovoj kući.

a da se ne mora izlaziti na glavna vrata. Neće li jesti i piti?" glasilo je prvo Old Shatterhandovo p itanje. odvrati Crvenokožac. slijedeće: ta j strani Indijanac stajao je u potajnom sporazumu sa skautom jer je od ovoga dob io znak. krećući se polako i nemarno ka o da izlazi bez nekih posebnih namjera.1 Kratica za San Francisko. 2 Stari naziv za Kinu. 3 Hlače. iščeznu iza bačava te stigne do spomenutih vrata. činilo se kao da obojica razumiju te poglede . naime. držeći se ponizno kao čovjek koji zna d a ovdje samo trpe. Poglavica je dakle odlučio da izañe kroz njih. morao je pričekati dok se opća pažnja ne upravi u Old Shatterhanda do čega će sigurno d oći odmah čim Old Shatterhand povede razgovor s Indijancem. ali nema novaca". I Old Shatterhand i VVinnetou su primijetili taj znak. Old Shatterhand je to. Onda skaut ustane sa svog mjesta i poñe prema izlazu. unaprijed predvidio je r takve potajne i opasne naloge dobivaju obično pametni ratnici. Vidio je da ga nitko ne pr omatra pa kratkim i brzim pokretom ruke dade Crveno-košcu znak što ga je mogao razum jeti samo onaj s kim je taj znak bio utanačen. Kad je skaut ugledao tog Indijanca. ne izgovorivši ni riječi. kad su se sve oči uperile u nj i svi stali slušati što govori. on zna da te oči umiju sa strane primiti toliko zra ka svjetlosti koliko je potrebno da dobro razaberu što se tamo zbiva. Na žalost nije smio izaći kroz vrata jer su ova bila previše osv ijetljena skaut se sigurno sakrio tako da je mogao vidjeti svaku osobu koja izla zi iz zgrade. "Zašto ne? Zar nisi ni žedan ni glad an?" "Juwaruwa je i gladan i žedan. ali tako strelovito da to nitko od prisutnih nije opazio. a zatim čučnu u blizini peći. "Dakle se zoveš Juwamwa?" . Veza je bila tajna jer su oni pazili da je nitko ne primijeti i ne dozn a za nju. O bojica su se pretvarala kao da se ne poznaju. l ice mu se naglo tržnu. "Moj crveni brat sjeo je daleko od nas. VVinnetou klizne od stola. Srećom je Apaš već malo prije opazio da se iza bačava. 31 letimice pogledali. iako se čini d a onamo ne gledaju. Prošao je izmeñu stolova. zatresavši glavom. skaut se okrenu. znali šta treba učiniti. Old Shatterhand nije oklijevao da započne tu istragu. Indijanac je bio snažno grañen čovjek srednjih godina. Crvenokožac mu odgovori. jer tko pozn aje dobro uvježbane zapadnjačke oči. ne osvrćući se više na nj. Naslućivali su. Samo se zgledaše i odmah su. Po toj skrovitosti dalo se zaključiti da je po srijedi neka opaka namjer a kojoj treba ući u trag. uostalom. Netko je morao poći za skautom da vidi što će taj poduzeti. Ubrzo se vidjelo da je i pametan. ali samo prividno. ali bi ipak tu i tamo ispod spušteni h trepavica izmijenili poneki pogled. Zatim se opet okrene i izañe u tamnu noć. Ali u sobi su ipak bila još dva čovjeka koji ma se upravo ta tako očito pokazana nemarnost učinila upadljivom: Win-netou i Old Sh atterhand odmah prividno skrenuše pogled od vrata. htio je Winnetou obaviti sam tu zadaću. Bu dući da se sa sigurnošću dalo pretpostaviti da se radi o Indijancima. Stigavši do vrata. Da bi to što nezapaženi je 32 izve o. Druga zadaća bila je: pres lušati Indijanca i što više doznati na osnovu čega bi se moglo zaključiti zašto je došao ovam . svežnjeva i sanduka n alaze mala vrata koja su vjerojatno služila zato da bi se svi ti predmeti mogli un ijeti u dućansku prostoriju i iznijeti iz nje.

Odgovori su mu bili istiniti. Pripadaš li tom plemenu ?" "Da. osim tog noža?" "Nemam. Nisam ga ni p oveo. onda je on sigurno Winnetou. u blizin i naših tadanjih pašnjaka u Dakoti. i kako ono glasi?" "Zovu me Old Shatterhand. Crvenokožac mu dobaci gotovo podrugljivi pogled i odgovori: "Zar Old Shatterhand ne zna da svaki indijanski ratnik mora jednom otići u Dakotu da odande donese svetu glinu za mirovnu lulu?" "Ne mora to s vaki učiniti. koji se nalazi tako daleko od svoga plemena pa da nema konja? Jesi li ga putem izgubio?" "Nisam. upitavši: "Ne vidim onog crvenog ratnika koji je sjedio kraj tebe." "J est. neka sjedne k nama i neka jede s nama"." "Zakleo sam se da ću otići bez konja." "Nisam opazio da je izašao." "To u jeziku plemena Upsaroka znači los." Sumnja se osjećala i u tonu Old Shatterhandovih riječi. Doñi ovamo k nama pa jedi i pij!" Umjesto da posluša taj poziv. Gdje ti je konj?" "Ja ne jašem. pa svaki i ne čini. nastavi Old Shatterhand." "Zašto?" "Jer su i Komanči bili bez konja i drugog oružja." "Što? Upsaroka. ja sam ratnik tog plemena. naoružan samo nožem. Kamo je otišao?" "Mora da je vani u onoj drugoj prostoriji. sabra i prividno hladnokrvno na stavi: "Old Shatterhand? Uf! Onda si veoma glasovit bljedo-kožac."Da. Ako si ti Old Shatterhand. Indij anac se ogleda. ali se time ipak izdao." "Old -Shatt------U 3 Crni Mus tang 33 Ime mu zasta u grlu. on jede samo s muževima koje poznaje i koji su isto tako hrabri. poglavica Apaša." ." "Gdje tvoje pleme sada pase konje?" "U Wyomi ngu." "S kojim možeš dakl e mirno jesti." "Komanči tako visoko na sjeveru? Čudno." "A kako se zove njegov ratni poglavica?" "Sivi Medvjed. tako me zovu. "Ako moj brat ne može platiti. On je doduše samo na trenutak izgubio mir i samosvlad avanje." "Znači da nemaš ni oružja. No brzo se opet." "Komarici? Gdje su bili?" "Gore." "Mora da za to postoje vrlo v ažni razlozi. Imaš li ti ime." Old Shatterhand j e slučajno nedavno bio kod Indijanaca plemena Vrana koji pripadaju narodu Dakota p a je mogao ocijeniti da li ga taj Indijanac vara. Indijanac ga pogleda ispi ti j ivo i odvrati: "Juwaruwa je hrabar ratnik.

Jesi li dovoljno hrabar da to priznaš?" "Komanči su moji neprijatelji. upitavši ga engleski: "Zašto mi ne odgovaraš? Zar ne poznaješ jezik svoga naroda?" "Zak leo sam se da neću govoriti prije dok ne bude osve-ćena smrt mojega brata. već si je prekršio!" "Dokaži to!" "Danas si sjedio u sedlu!" "Uf . no sad mu postavi jedno pitanje u narječju Upsaroka." 34 "Kad si me već pod sjetio na svete običaje. Postavio je još nekoli ko drugih pitanja. Njega su proboli. Susreli su mene i mog brata. Onda čvrsto stavi Indijancu ruku na rame. a meni je uspjelo da umaknem. vjerujući da je potpuno zavarao Old Shatterhanda. prijeñe objema rukama preko njegovih nogu i reče: "Tvoje hlače su s vanjske strane mokre. za vrijeme kiše. To je zvučalo napola kao prepast." "Hm! Ali zašto si se tako zakleo? Bez konja i samo s nožem? Kako ćeš loviti? Od čega si putem živio?" "Treba li da ti to kažem?" ponosno upita Indijanac. ali lovac je ostao potpuno miran. Izdaje te upravo tvoj govo r. tvrdiš da sam lažac? V lada li kod bijelaca običaj da vrijeñaju svoje crvene goste? Ja odlazim!" On krenu p rema vratima. "Svako dijete zna da se unutrašnja strana hlača brže suši od vanjske. uf!" "Da. "Ostani!" zapovjedi Old Shatterhand." "Zakleo sam s e i održao riječ. a s nutarnje suhe." "Znači. Na nj nije dobio odgovor. Neću mirovati dok ih ne ubijem. ali mu njegova lukavost omogući da se brzo snañe. Kiša nije mogla doseći unut arnju stranu prislonjenu uz konjsko tijelo. već Komanč. Onda sam se zavjerio na osvetu pa sam pošao za njima u potjer u bez konja. umišljajući da me možeš prevariti. a atko tko me pokuša zadržati." Indijanac nije bio spreman na taj ošt roumni dokaz. ali s istim uspjehom. a napola kao prkos. a i Crvenokožac je prilično dobro vladao tim jezikom. Bijeli se lovac sagnu. "Ne moraš"." . to sam ti već rekao!" "Upravo to što ih naz ivaš svojim neprijateljima. Ti nisi pripadnik plemena Vrana. Ja tačno znam kako Upsarokc i kako bilo koje drugo pleme izgovara rijeci jezika bljedokožaca. za mene je dokaz da si Komanč. uf!" ponovi tobožnji Upsaroka." "Komanči su svejedno ubili mog brata." "Tako? Čin i se da sve te tvoje zakletve ispadaju nekako neobično! Još mnogo neobičnija je meñutim glupost koju 3 35 pokazuješ. 0 Indijan ac povuče nož i viknu: "Tko ima pravo da me zadrži? Ti? Što sam ti učinio? Ništa! Otići ću." "Nisi."Ali Komanči su to učinili. uhvativši ga za ruku. dobit će ovu oštricu u srce." "Uf. "Ja samo ne mogu shvatiti da t i tako dugo vremena i na tako dugačkom putu nisi uopće uzjahao konja. mirno odgovori ovaj. Old Shatterhand treba još mnogo da nauči!" To je bila velika drskost. naoružan samo nožem. Sve dosad je govor io engleski. Skočio je na noge i sad stajao tik pred Old Shat terhandom. onda sigurno znaš da nijedan Indijanac na putu do tih nalaz išta gline ne smije ubiti drugoga.

"Uf." "Je li tebi. ali razgovor se nije više razvio. ali sad se izmijeni tako . Kad je stigao do vrata i ušao u zgradu. Brzim zahvatom des nice istrgne mu nož iz ruke i ponovi: "Ostat ćeš! Počekat ćemo dok se Winnetou vrati. već nesvjestan pokret ruke." On ga zavitla prema mjestu koje je pokazao. Old Shatterhand će se tome veoma čuditi. Sjedi opet onamo gdje si maločas sjedio. Često je zastajkivao. Neka ga moj brat Sha tterhand pusti na slobodu. Vratio se i počeo iznova. "VVinnetou ga je prepoznao. "Čini se da ipak nije imao nika kvih potajnih namjera. a to ne vjerujem. Old Shatterh and sjede opet za večeru i položi kraj sebe napeti revolver da potkrijepi svoju prij etnju. Ovaj polako ustane i zatraži od Old Shatterhanda da mu vrati njegov n ož. koji su sjedili kraj njega. Skladištar i n adglednik. dobit ćeš metak. Indijanac tresnu o pod. neprekidno 36 gledao prema vratima. ako hoćeš. osjet i da mu bilo brže udara." Nije se više trudio da se nezapaženo vra ti. VVinnetou sjede kraj Old Shat-terhanda. premda se u sebi brinuo da VVinnetou nije možda prisluškivao." "Onda sam se i ja prevario. reče sam sebi. Pokušaš li p bjeći. morao je opaziti svakog čovjeka koji se nalazio izmeñu vrata i njegovih očiju. Velika otvo rena vrata shopa bila su jasno osvijetljena pa ako je Winnetou. Taj Indijanac nije Upsaroka. Prekinuta večera je nastavljena. a on da ćemo odlučiti smiješ li poći ili ne. meni ili kome drugome učinio nešto na žao?" "Dosad nij e." Zatim reče Crvenokošc u da može otići. Old Shatterhand će ubrzo doznati je li i ta zakletv a onako neobična kao što su ostale!" Izrekavši tu prijetnju. zato sam ga ovdje i uzalud tražio. Budući da je Indijanca našao u istom položa ju u kojemu ga je i ostavio. ali to nerado činim. VVinnetou je opisivao sve šire i šire lukove. on je u velikom luku zaobišao kuću na pr ednju stranu. zadjene ga o pojas i reče: "Ovaj nož je danas dobio više posla jer sam se zakleo novom zakletvom. nije slutio šta se u meñuvremenu dogodilo." "Onda ne smijemo s njime postupati kao s neprijateljem. a onda opazi da se s a strane približuje neki čovjek. preslušavajući Indijanca i naposljetku tiho upita: "Je li mog crvenog brata pratila sreća?" "Winnetoua nije m ogla pratiti ni sreća ni nesreća jer se nalazio u zabludi. Sad se moralo pokazati je li Apaš nešto čuo ili nije. Tako je prošlo dosta vremena. Malo kasni je vrati se skaut i sjede na svoje mjesto." "A li onaj znak što ga je skaut dao Crvenokošcu?" "To možda i nije bio znak. Kad je Apaš maločas skliznuo kroz stražnja vrata. Kad ga je skaut opazio gdje dolazi. ali i opet bez uspjeha. obilazeći u luku o ko kuće. ali se predomisli i os ta čučati na podu.Old Shatterhand ga je usprkos tome i dalje čvrsto držao ljevicom. udalji se brzim koracima. a ovaj mu reče što je doznao. Skau-tovo lice pokazivalo je u toku te posljednje minute uznemirenost pa čak i bo jažljivo napet izraz. saslušao ih je i naoko ostao miran." "Dobro. htio je skočiti na noge. ali isto tako bezuspješno. VVinnetou se jednom prev ario. Kad ga je dobio. već uñe na prednja osvijetljena vrata. već Komanč. Nije se dogodilo ništa. to je bio skaut". misleći da će ondje zateći skauta na kakvom sumnjivom poslu. al i uzalud. ispripo-vjediše mu što se zbilo. osluškujući.

skaut je najprije oprezno izmaknuo iz dosega svjetla. obrad ovao sam se. U prvi čas sam se i ja prestrašio." "Otići? Zašto?" "Jer znam takvi ljudi misle i rade! Jesu li razgovarali s tobom?" "Winnetou me je ispitiva o." To je dakle zaista bio onaj čovjek kojim ga je Winnetou smatrao . već dobri. ali ne ovdje. najlu kavijeg od mojih ratnika u kuću da znaš da sam došao i da te čekam. "Doñi ovamo. Rekao je da ne vjeruje da se zovem Yato Inda već da me smatra sinom tvoje kćeri. Bio je to sam poglavica. Uvjeren sam da je opasan čovjek." Old Shatterhand je imao pravo kad je skauta nazvao opasnim čovjekom. čuvši što govore. Ali to nije bilo ime kojim su ga zvali ovdje u lo goru." "Učinio si pametno jer bi inače mogao net ko nešto i posumnjati. "Varaš se. Winn etou šapne Old Shatterhandu: 37 "Neka moj brat pogleda skauta." "Apaš je dakle počeo sumnjati pa će sad poći za tobom da pripazi na tebe. Ovdje imamo dobro mjesto pa nas nitko ne može iznenaditi jer vidimo otvorena i osvijetljena vrata te možemo opaziti svakog tko bi izašao. najokrutnijeg poglavice Komanča." "On na m se smije. sine moje kćeri! Poslao sam Kitu Ho-mašu. Jesi li govorio s nj im?" "Ni riječi." 38 "Timpe! Pshaw! Ni jedan hrabar ratnik nije nikada čuo to ili slično ime. onaj glas iz tame ga je naime pozvao." "Uf! A tko bi to bio? Reci!" "Najprije su stigla dva vrlo visoka i veoma mršava jahača koji kane d o sutra ostati ovdje. a zatim pošao ravno na prijed iz shopa i tako prešao otprilike tri stotine koraka sve dok nije čuo neki tih i glas koji ga je zvao imenom.da mu se na crtama mogla vidjeti posve očita poruga kojom nije mogao vladati. Nismo se prevarili. Tko zna kakvu je podlost pripremio." "Ta mi ćemo ga opaziti kad proñe kroz osvijetljena vra ta. nije ih poslao z li Manitou." "Reći ćeš mi što si čuo. Bilo je dovoljno što je došao. a vani je zaista bila pripremljena podlost." "Ti ga ni si vani našao. uf! Njih je sigurno zli Manitou poslao ovamo. Uostalo m. Ovdje ima ljudi koji se vrlo dobro razumiju u taj život. Jedan od njih rekao je da se zove Timpe. Poslušao je i ubrzo opazio t ri Indijanca od kojih je jedan bio neobično visok i snažan." "Ne." . Ik Se nanda! Ovdje smo. ionako imamo posla s ljudima koji se nimalo ne razumiju u život Divljeg zapada." "Ali onda su stigla još dva druga konjanika: Winnetou i Old Shatter hand!" "Uf. Moramo smjest a potražiti neko drugo mjesto. Njegov pokret ruku maločas je dakle ipak bio znak za Indijanca koga ti smatraš Komančom. Moramo otići. unuk Crnog Mustanga. Izašavši i z kuće." "Sigurno ima uzroka za to. Zato odsada moramo oštrije pripaz iti na nj." "Vidim ga. već neko posve drugo. ali zatim. a čini se da se i d rugi zove isto tako. Pozdravio ga je riječima: "Dobro došao." "Ima.

Jedan od njih pade preko poglavice i povuče i drugoga. Navikli smo na to da nam blje-dokošci sve otimlju. Postoji li još koji drugi izlaz ?" "Jedna mala vrata koja se nalaze iza spremišta. sve zlato i srebro je tvoje." "Spreman sam svakog časa. odjeća. ali se nadam da ćete održati r iječ što ste mi je zadali." I dalje je davao oduška svojoj radosti sve dok ga unuk nije prekinuo: 39 "Da. oni su se na ime udaljili u stranu stražareći da ih nitko ne iznenadi. a sve ostalo. ali zar se zbog toga ka niš odreći Kineza koje sam vam imao predati u ruke?" "Ne kanim." Sad je počeo opširan dogovor o logoru. postaviti upravo nasuprot vratima jer onda može sve vidjeti. Doñi. on radosno sikne kroz zube: g"Požalit će on što me je dodirnuo. . a vrijeme napadaja Komanča na Firwood -camp javit će onda skaut posebnim glasnikom. Svi će to morati platiti životom. Crni Mustang krenu sa svoja dva Komanča na neko mjesto u blizini na kojem s e prema dogovoru imao sastati s onim glasnikom koji je stigao u shop. Ali sa d dolaze ovi žutokoži ljudi pa grade mostove i željeznice na zemlji koja pripada nama. premda je ova bila mokra i muljevita. gotovo glasno: "Oni da kle kane u Alder-Spring? Sutra uvečer stići će onamo? Uhvatit ćemo ih. Poglavica ga je vrlo napeto slušao."Ti ga ne poznaješ. ne mogu nam uopće pobjeći! Kakva će radost nastati u našim selima. Moramo prijeći na protivnu stranu. Zatim se oprostiše. On proračunava sve i zna da će se neprijatelj koji se prišuljava ovo m logoru. mi ćemo ih posve sigurno uhvatiti i mučiti ih na smrt. Smjesta se baciše na zemlju. ali neće proći kroz osvijetljena vrata. Kad je čuo da Komanči kane napasti njega i VVinnetoua." Crvenokošci su se u pravo okrenuli da odu k svojim sakrivenim konjima kad začuše korake. Ovaj zaist a ubrzo stiže i sav bijesan ispripovjedi kako je Old Shatterhand postupio s njime. ondje ćemo ih uhvat iti. Mi se toga ne odričemo pa ćeš nam reći sve što tr ba da znamo u vezi s napadajem." "On će izaći kroz njih i onom se s tranom u tami prišu-ljati ovamo. danas smo došli ovamo da te upitamo može l i se ta stvar odmah izvesti. Winnetou će d akle doći ovamo." Oni kliznuše u velikom luku nadesno oko shopa dok je Winnetou svoj luk opisao slijeva pa ih d akle nije više pronašao." "Održat ćemo je. Onda Crni Mustang dade svojim pratiocima znak da mu se pridruže. jer ću mu zadati najstrašnije muke. Na tom tajnom sastanku je dogovoreno da će Komanči najprije sutradan uvečer zarobiti Old Shatterhanda i Winne-to ua zajedno s Kazom i Hazom na Alder-Springu. Ondje se zaustaviše pod nekim drvećem i skaut ispripovjedi što je čuo. alat. zalihe. a zatim radosno reče. Ili misliš li možda da bih prevario sina svoje kćeri? Sav novac. ali su slučajno 40 ležali na putu onoj dvojici koja su htjela da proñu. kad dovučemo taj d ragocjeni plijen i kad ih budemo tako mučili da počnu zavijati kao da živim čagljevima g ulimo kožu! Ta dva skalpa su mnogo vrednija od onih brojnih perčina po koje smo zapr avo došli. Moramo uzmicati pred njima jer su oni jači on nas. a osobito skalpovi ljudi s dugim perčinima pripadaju nama. Indijanci ih za tren zgrabiše i svladaše. a i ti si samo zbog toga stupio u službu ljudi vatrenoga konja. njegovim poj edinim dijelovima i o načinu na koji treba izvesti napadaj te o plijenu koji ih oček uje. a skaut se vrati u shop. a ratnici Komanča steći će slavu kao prvi crveni muževi k oji imaju ove skalpove s dugačkim perčinom.

Ako je to tačno." "Uf! Dakle ipak! Mora da se Winnetou i Old Shatterhand ovdje osjećaju vrlo sigurni kad su se odvojili od svojih pul 2ut i psi. hoću da ih vidim!" On im ih istrgne iz ruku. "Vidim da ste vi vagare-sariči1. "Jesu li to puške Old Shatterhan da i Winnetoua?" "Jesu". odgo vori jedan sav u strahu." "Onda ćeš znat i kakav sam ja velik i glasovit poglavica te da uvijek govorim istinu. kojima nitko ne bi povjer io takve puške. Vidjeli su da se pred njim a nalaze Indijanci pa su se uplašili. poznajemo te. ali ćemo vas pustiti na slobodu ako učinite što vam zapovijedamo." Kinez je šutio." "Puške? Čemu radnici trebaju puške? Pokažite. "Govorite!" dreknu poglavica. Slušat ćemo te!" "Dobro! Zašto ste ukrali te puške? Vi se njima ne možete poslužiti jer niste lovci. 41 šaka." "Koliko?" "Dat ću vam život. Otkupit ću od vas puške. "Te tri puške su vrlo dobro poznate ovdje na Zapadu. vrlo mnogo novaca. Vi ste kradljivci. stane ih opipavati. uf. uf!" javi se zatim." "Mi ćemo ih kupiti od vas." . To je henrvjevk"a i medvje darka. Što imate u rukama?" "Puške. Ako smjesta ne priznaš. ali da se niste ni pomakli! Zašto se tako kradomice šuljate ovuda? Ako ste radnici iz ovog logora." "Jeste! Tako tiho i pognuto ne hoda nitko tko ne želi da ga ne vide. ali začuñeno i veoma radosno. Jeste li već čuli za me?" Da." "Koliko ćeš nam platiti?" "Više nego što bi vam itko drugi dao." "Reci nam." " Mi se nismo šuljali. digne ruke i stane zakli-njati: "Ne ubij nas!" "Zapr avo bismo vam trebali oduzeti život. Znate li što ću učiniti s vama? Zaslužili ste smrt!" Sa d se Kinez baci na koljena. Drhtali su i bili čak toliko kukavni da se nis u usudili ni pobjeći. reci." "Htjeli smo ih prodati jer smo čuli da vrijede mnogo. onda ove druge dvije pripadaju bljedokošcu Old Shatterhandu. "Uf. tiho potvrdi onaj koji je dosad govorio. obojica su već čula za nj i to toliko mnogo zla da mu Kinez prestrašeno odgovori: "Crni Mustang? Da. ali ja ću vam za puške pokloniti život. "Ustanite."Ne vičite ako vam je do života!" zapovjedi poglavica. "Znači da ste ih ukrali. Takva se kraña kažnjava smrću. "Tko ste vi?" "Radnici"." "Zaista? Je li to i stina?" "Ja sam poglavica Komanča i zovem se Tokvi Kava što u jeziku bljedokožaca znači Crni Mustang. onda se ne trebate šuljati. Ov a ovdje s brojnim čavlima mora da je Winnetouova srebrna puška. doduše tiho. a onda svaku pušku podigne u vis da bi je bolje promotrio prema nebu. Jesam li tačno pogodio?" Kinezi ne odgovoriše ništa. probost ću te ovim nožem! Govori!" Sad se Kinez požuri da prizna: "Mi smo ih potajno uzeli.

"Evo ih ovdje". a njihovi gospodari nisu prisutni. živjeti! Zadrži puške!" "To je tvoja sreća. pošli za Koinančima bez otpora. med-vjedarku i srebrnu pušku. nema ravnih. bili bi to najbolji konji od jedne velike vode do druge . Hoćete li?" "Ne. otvorivši malo vrata. dršćući i razočarano." "Onda smo s ad gotovi s vama. Ne smijete reći ni riječi. mi ćemo se vratiti i osvetiti se. Oni su. osim mog mustan ga." "To i morate. Mislite na moju opomenu i šutite! Sad možete ići!" On ih udari nogom . Hoćete li posl ušati ovu moju zapovijed?" "Šutjet ćemo kao da smo mrtvi. postavi se tako da ga i znutra nije mogao nitko opaziti te poluglasno dovikne nekoliko riječi engleskim je zikom kao da je znanac stražara koji bi se ipak mogao nalaziti u suši." "Kani li Tokvi Kava poći u sušu?" upita onaj koji je pod imenom Ju waruwa bio kao uhoda u shopu. ali i bez toga ćemo vani imati posla s njima čim opaze da odl azimo. "Misli li moj brat da bih trebao ostaviti te konje ? Da nema moga mustanga. A sad još jedno pitanje: jesu li vam poznata imena Uči i Hatatitla?" "Nisu. sretni što su spasili bar život. već samo kračun i stadoše osluškivati." "Tako se zovu konji Winnetoua i Old Shatterhanda. Čuli smo da su ih odveli onamo. Sva četiri Indijanca uñoše u sušu. možete i njega dobiti. Zatim . Ali ne smijete govoriti ni o nama jer ako doznaju da ste razgovarali s nama." "Novaca? Dakle metal! Ako hoćete metal. 43 Konji obojice Timpea bili su odvedeni u poz adinu suše dok su oba crna ždrijepca stajala sprijeda." Oni se nečujno prišuljaše do suše koja nije imala pravu bravu. Poglavica povuče kračun i. a njih dvojica smjesta iščeznuše u tami. ne! Poš edi nas!" zastenje Kinez. "Htjeli bismo. Poglavica je to usprkos tami vrlo brzo razabrao. reče. Sad ćemo poći još i po pastuhe kojima." "To i zahtijevam od vas jer ako odate da smo bili ovdje. oni su tako oštri i šiljati da ćete ga dobiti dovoljno. U njoj je bilo mračno. "Zar to nije dosta?" okosi se Crveno kožac na nj. Iz suše su se od vremena do vremena čuli udar ci kopita o pod. "Pripazite! Jahati ne smijemo na njima j er nas oni ne poznaju. Znate li g dje se nalaze?" "Tamo odostraga u suši. "Zar takvi ljudi kao što ste vi. Tražit će i ispitivati. ni jedne jedine riječi jer će vas oni in ače ubiti pošto ste im ukrali puške. Činilo se da nema stražara jer bi inače suša bila osvijetljena. ali ipak ta ko kao da im je nešto sumnjivo." Indijanci oprezno odvezaše crne ždrijepcc i polako ih izvedoše iz suše. oni će sve doznati i onda ste izgubljeni. mogu dobiti više od života? što hoćete još?" "N vaca. riaime željezo n aših noževa. "Uf! Sretniji i nismo mogli biti!" reče poglavica vrlo zadovoljno svojim ljudima. Odgovora nije bilo. "Imamo čarobnu p ušku. Poći ćemo po njih jer oni su sigurno isto toliko vrijedni kao i puške što smo ih oduze li tim žutim momcima dugih perčina. žuta ža bo! A sad čuj što ti još zapovijedam! Old Shatterhand i Winnetou će ubrzo opaziti da su im nestale puške pa će podići veliku buku. doduše. Što ćete vi učiniti?" 42 " t ćemo."Život? Samo život?" upita Kinez. umrli biste u strašn im mukama na mučeničkom stupu.

naime oštroumnost obojice okradenih. Brojni bijeli lovci i crveni ratnici tvrdili su da su vidjeli "bijelog mu-. stanga". Jer "bijel i mustang" bio je najistaknutiji i najpametniji od svih pastuha vodiča koji je ika da stajao na čelu krda divljih konja. Jednom ga je. u tome što je Kin zima spomenuo svoje ime. već 1 Pastir -konjapik u zemljama Latinske Amerike kauboj. a njegove krvavo-crvene nozdrve hvatale su vonj čovjeka s još mnogo većih udaljenosti. Bio je doduše potpuno uvjeren da oni neće ništa odati. Tako su pripovijedali stari. Nep rekidno. Pa ipak se prevario. Čini se da "bijeli mustang" ne samo što je bio neranjiv. Pripovijeda se da je lovcima nekoliko puta uspjelo da "bijelog mustanga" odvoje od stada. u jesen na jug. Bio je potpuno siguran u svoju stvar i uvjeren da je večeras p ostupao lukavo. a progonitelji se natisli za njim. stvorenje iz mašte i ako je kao podlogu imalo štošta što je zaista opaženo. i zaista. Nikad n ije nitko mogao vidjeti "bijelog mustanga" da pase. stado bi odj urilo kao oluja. jesi li već kad čuo za "bijelog mus tanga"? O njemu je već mnogo pisano i pripovijedano. Tokvi Kav a se osjećao vanredno zadovoljan udarcem što ga je danas zadao glasovitim ljudima ko je je toliko mrzio. Najveća greška što ju je počinio bila je. Ni u to nije nitko sumnjao. On je pobjegao ga lopom. tako prip ovijedaju mladi. 3 Tor za konje-ograñen visokom ogradom. 2 Vlasnik haziende u zemljama Lati nske Amerike. uvidjeli su lovci da ih je on samo nasamario da ih odmami od svoga stada. ali zaista samo opreznome koji se umio dobro prišuljati. veleposjednik. m eki mulj što ga je razmočila kiša nije dopuštao da se čuju koraci ljudi i konja. rijetko je koji lovac uspio lasom uhvatiti konja. a kad je naposljetku. U svom je računu zaboravio n ešto.Indijanci opet zakračunaše vrata i udaljiše se. bez ikakve greške. ispruživši se. a na najmanji znak opasnosti javio bi s e oštrim rzanjem koje je podsjećalo na zvuk trube i čim bi ono odjeknulo. oni su ga vidj eli. I CRNI MUSTANG Dragi čitaoče. a ipak ga i nisu vidjeli. htjeli su ga uhvatiti. pojurio poput s trijele i iščezao daleko na obzorju. tjerajući svoje konje najvećom brzinom. njega samog. pripovijedao je neki haziendero2 sa Sierre da je jedn om imao silnu sreću i da je "bijelog mustanga" sa cijelim krdom namamio u neki kor al3 ali divlji bijelac preletio je poput ptice preko ograde visoke dvadeset stop a i pobjegao. pravi umjetnik u jahanju susreo sam i potjerao ga prema nekom dubokom kanjonu. te izvrsna svojstva i isto tako sjajnu dr esuru konja koji nisu bili navikli na to da bez zapovijedi svojih gospodara slušaj u nekog stranog čovjeka. U vrijeme kad su stada bizona i k onja u tisućama i tisućama primjeraka živjela na prostranim prerijama pa s pro44 ljeća s elila na sjever. Iz krda koje je vodio i čuvao "bijeli mustang". onda je to bila ne oprostiva neopreznost. uši su mu razabirale tiho šuljanje vuka tisuću koraka daleko. Us prkos tome nisu ga uspjeli stići. moglo je opreznom lovcu uspjeti da ugleda "bije log mustanga". neki smioni vaquero. stalno i bez prestanka jurio je on u ljupkim. U nekom društvu veoma ozbilj nih i iskusnih zapadnjaka. Nije imao vremena za to. ali ka d je imao posla s Win-netouom i njegovim bijelim prijateljem. meñutim. a istodobno i snažnim skoko vima oko svog stada koje je mirno paslo. Duboki. Vaqeuro se zaklinjao svim što mu je sveto da se stvar odigrala upravo tako i svi su mu to vjerovali. "bijeli mustang" bio je bajka. Njegov je pogled prodirao kroz najgušće grmlje. Pripov ijedaju da je "bijeli mustang" bez razmišljanja skočio u klanac dubok više stotina sto pa i dolje mirno nastavio bijegom. kako se priča. 45 . vodeći svoj dragocjeni plijen.

Ono što čovjek postiže svojim umijećem. jer su smatrala da je isto tako nera njiv kao i njegov konj. 4 6 ali istodobno i nešto drukčije. vlasništvo poglavice Naimi-Komanča. Poglavica je bio pame tan čovjek pa je lukavo iskorištavao tu bojazan. Dakako da se i kod tog "crnog mustanga" nije radilo . pripovijedao je o tome. čvrsto tvrdili i to da je "crni mustang" čarobni konj. oni koji su ga vidjeli nisu se prevarili. uzeo ime Tokvi Kava. Posjedovao je sva dobra svojstva u dosad nedostignutoj mjeri. najbrži. Ako su bijeli ždrijepci-voñe bili najsnažniji. Život na beskrajnoj savani podbada maštu. postojali su brojni bijelci. Osim toga nagon kazuje bijelim i općenito svijetlim konjima da mor aju biti oprezniji od tamnih. Isto onako kao što su Indijanci bili čvrsto uvjereni da je Old Shatterhandova henrvjevka čarobna puška. a drugi su njemu pripovijedali ist o. Sve su to bili uzroci zbog kojih. on nije nastao kao plod izmišljotine. onda to pogotovu vri jedi u preriji.i besmrtan sve dok naposljetku nije zajedno s posljednjim stadom konja što su ga l ovci ugledali. To nije bio divlji. Taj konj je živio već za vrij eme predaka. jer mjesto voñe stiče i zadržava borbom u kojoj odlučuje snaga i lukavština. To je uv jerenje njegovom vlasniku donosilo ugled i prednosti. na jizdržljiviji i najborbeniji konji. Povrh toga stado treba voñu koji se od ostalih životin ja razlikuje bojom te se može lako ugledati. no ipak je živio samo u mašti. ali ga nikad nisu mogli uhvatiti. Ostala su se plemena kloni la toga da napadnu njega ili njegovo pleme. to je sjajniji zna k njegova dostojanstva. a sadašnjem je poglavici tako izvrsno služio da je on. zatim je nosio oca kroz opasnosti i smrt. Svaki zapadnjak vidio je po kojeg takvog bijelca i divio se njegov oj brzini i mudrosti. Da.kojeg su viñev ali posvuda. Neumoljiva "kultura" poubijala je bizone i mustang e. vratili su se neozlijeñeni iz sv ih borbi. kako to zna svaki zapadnjak. K tome treba dodati da lovci općenito ne hvataju bijele mustange j er im neće pasti na um da za jahanje hvataju bijelca budući da se takva životinja vidi nadaleko i dovodi svog jahača u opasnost. nikad nije posrnuo a pogotovu nije pao. već njih mnogo v iše. ali su ipak bili u zabludi jer "bijeli mustang" nije jedan konj. osim Naiini-Komanča koji su znal i kako stoje stvari. oni su. Ubirao je uspjeh za uspjehom i usli jed toga postajao sve samopo-uzdaniji. onda ga čitavo krdo sluša sve tamo do najmlañega ždrebeta. već dresiran konj i to štaviše vanre dno dobro dresiran konj. Što viši čin ima oficir. ali ipak se još i danas tu i tamo javi poneki stari zapadnjak koji tvrdi da taj bijeli mustang kojeg nitko nije uspio uhvatiti. Za vrijeme Winnetoua i Old Shatte rhanda postojao je i "crni mustang" s kojim je stvar stajala gotovo isto tako. Svako divlje stado mustanga ima svog voñu. I on i djed. Njegov ponos i njegova bezobzirnost bival i su sve veći i on je postao najokrutniji neprijatelj svih bijelaca i protivničkih I ndijanaca pa je na kraju i sam povjerovao da na svijetu nema čovjeka koji bi se mo gao mjeriti s njime. koji je jahao na njemu. onda su mogli lakše izbjeći potjeri nego bilo koji drugi konji. iščezao sa savane. ali malo-p omalo stvorila je mašta od njih jednog jedinog . nikad ga nije stigao progonitelj i nikad nije uginuo. njega nitko nije mogao pobijediti. a ipak je postojao. Crni Mustang. Još nikad nije bio ranjen u borbi. Bijelci mogu dakle odrasti i razviti se do pune snage. Ni kad nije postojao."bijelog mustanga" . nije izmišljotina jer ga je i on sam vidio. to životinji pruža priroda. Ako se već i kod nas tvrdi da su bijelci najizdržljiviji konji. da bi istodobno iskazao čast i sebi i svom konju. O njemu su se pripovije dale upravo čudesne stvari. Kad je dnom pobijedi sve suparnike. uvijek najsnažnijeg i najpametnijeg pa stuha. gotovo svako stad o divljih konja vode bijelci.

a to je svakako neobičan postupak. ali njih dvojica su ga ipak tako oštro promatrala da im nije mogao izmaći nijedan njegov pokret. da uzmem svjetiljku. Mora da j e kakav radnik otvorio vrata pa su konji umakli." . "Uf!" viknu Winnetou. Ždrijep ci su zaista stajali vani pa svoje gospodare vrlo uzbuñeno pozdraviše s njiskanjem. nije opa zio ni jedan jedini pogled koji bi poletio k njemu. Old Shatterhandom i obojicom Timpea za istim stolom pa se jedna 47 pripovijest nadovezivala na drugu. Prisutnost glasovitih gostiju držala ih je budnima i nakon večere. to je sve. ser. reče. Svi su oni potjecali jedan od drugoga. dakako! Kome bi moglo pasti na pamet da po takvom vremenu i u takvoj tami jaše na stranim konjima u šetnju?" "Jaše? Volio bih da znam kome bi uspj elo da bez našeg dopuštenja sjedne na jednog od tih konja! Nitko nije sjedio na njim a jer pogledajte. a isto tako i skaut koji uostaloni nije i mao ni pojma o tome da je njegov crveni djed malo prije ukrao oba pastuha. "Ne." Time je mislio na Atlantski 1 Tihi o cean. upravo kao psi koji radosno pozdravljaju gospod are. Oni su galopirali. Svi stadoše prisluškivati i ubrzo začuše kako se pribli-žuje topot konja . već je i odvezao konje. "to su naši ždrijepci. Mulj je posve jasno pljuskao pod kopitima. "Ni s kim. a zatim izañe s Win netouom. bili su veoma daleko odavde! A gdje i s kime?" 48 "S kim?" upita inženjer. kad je u Firwood-campu ukrao Old Shatterhan dova i Winnetouova konja. Njima se opet pridružio skaut. Malo su trčali uokolo i sad su se vratil i. brzo ustavši. leña su im poštrcana blatom. Kako dolaze ovamo? Što kažete na to. sami zakračunali vrata?" "Da. Ipak ću istražiti tko je kriv. a onda se konji zaustaviše pred vrati ma. ponosno tvrdio: "Da nema mog mustanga. dakako." "Dakle ipak imam pravo! Netko je otv orio sušu pa su se konji otrgli i pobjegli." Old Shatterhand isto tako brzo ustane sa svog stolca. ali zato je to oštrije slušao sve što se govorilo. Dopustite mi. nijedan izraz l ica. Činilo se da se Winnetou i Old Shatterhand ne obaziru na nj. kad smo izašli iz suše. već o njih nekoliko." Old Shatterhand upravi o je posljednje riječi shopmanu koji je sjedio za svojom tezgom. viknuvši zapanjeno: "Što je to? Ti konji ne dolaz e iz suše! Pogledajte samo prljavštinu i mulj koji im se eto nalazi čak i na leñima." "Umakli? Pa bili su čvrsto sveza ni! Taj netko ne samo što je otvorio vrdta. to nisu strani konji". Upravo je Kaz ispripovjedio neku svoju pustolovinu. "To nisu neki strani ko nji. Ostali radoznalo poñoše za njima. Tu vrsnoću nije mogao nitko poreći pa je da kle bilo razumljivo da je poglavica. Za drugim stolom sjedili su na dglednik i skladištar. Iza njega je visi o stakleni fenjer pa ga Old Shatterhand skine s čavla i pripali. i radosno zasoptaše. nipošt o bilo sigurno da je imao pravo. U logoru nisu ljudi te večeri pošli tako rano na poči nak kao obično. kad mu Winnetou osluškujući dade znak da šuti. Nije. mahanjem repova i pro-pinjanjem. Nitko nema noću posla u suši.0 jednom konju. Inžen jer je sjedio s Winnetouom. većinom tiho slušajući i samo bi se po koji put umiješali u razgovo r. oni bi bili naj bolji konji od jedne velike vode do druge. gospodine inženjer u? Niste li vi. jesam. Old Shatterhand ih osvijetli. dakle po njegovom načinu izražavanja čitavu Sjevernu Ameriku. imali istu grañu tijela i ista izvrsna svojstva. Nije ni pisnuo.

" 4 Crni Must ang 49 "Uvjeravam vas da je tako kako kažem. nećemo ih moći jasno razabrati. Zatresavši glavom reče: "Ne razumijem vas. "Ovdje su bili Crvenokošci. "Uf!" vi knu. otrgnuvši se. Doñi." "Nećemo odm ah otići! Ostanimo još ovdje! Otisci kopita jasno pokazuju da su konji koračali polaga no. a onda reče inženjeru: "Imate pravo. Old Shatterhand je pretražio. Inženjer krenu brzo onamo . ali ga Old Shatterhand zadrži. ali su se putem otrgli. Najprije se vladate t ako mirno i kažete da imam pravo. To ne bi učinili da su pobjegli." To je r ekao tako mirno i odlučno da je postigao ono što je htio. ser. kimnu Old Shatterhand. ali budite prema njemu prijazni i susretljivi. stari Haze. "To su bile indijanske mokasine. Samo ga zadržite." "Sve kad bi tako i bilo. " Inače biste nam mogli sve pokvariti. dobaci "VVinnetou." "Suša je zakračunata". Ali sigurno vam neće biti teško da ga zadržite kakvom nap etom pripoviješću. Old Shatterhand mu je osvjetljavao put. konji su se otrgii. upravo kao i kod Tim-peovih baštinika. . stigoše u blizinu suše. Ostala gospoda ne treba da se dalje trude. već odostra ga te da ne izbriše tragove što ih se nadao otkriti." Govoreći tako." "Nemoguće. priñe k njemu pa se i on sagne k zemlji. Ipak p oñite najprije do suše jer ćemo ondje doznati tko je izvršio krañu." "Ja sam se pretvarao jer moramo biti na opre zu. Konji su ukradeni i odvedeni. Ali koliko njih? "To će moj brat vidjeti kad budemo pra tili trag iz suše. ser." "Ali ako on poželi da izañe? Treba li da ga silom zadržimo?" "Ne." "Kako ćete to ustanovit i?" "Reći će nam meko tlo." "što to?" "Tragove koje želim vidjeti. pokazujući prema vratima. Ako i vi stupite ovamo." "Zašto. Kaz i Haz već krenuše za njima kad im Old Shatterhand šapnu: " Razgovarajte sa skautom i nemojte mu dopustiti da izañe prije nego što se mi vratimo . mister Shatterhand?" upita Kaz. "Ne tako brzo!" opomenu ga. a zatim toj dvojici džentlmena dajete naloge da se uopće ne smije vjerovati Yato Indi. dobacio Apašu brz i z načajan pogled. Nadglednik i skladištar vrat iše se sa skautom u shop. ali bi mogao biti njegov pomagač. Ovdje su ljudski tragovi pomiješani s otiscima kopita. Moramo ih čvrsto svezati. Zatim priñe k vratima i osvijetli naokolo. Nisam ni pomislio na tu mj eru opreza. no ova se proderala. Ispripovjedit ću nekoliko čudesnih stvari i pri tom e reći i nekoliko šala. "To ćete kasnije doznati. Winnetou povede konje." "Vjerujem da neće." Old Shatterhand krene u luku da ne stigne ravno do vrata. ipak Yato I nda ne bi mogao biti kradljivac. a inženjer je išao iza njega." "Tako je. Winnetou ostavi konje.Na uzdama jednog od konja visio je čvrsto zauzlani remen koji je vjerojatno imao n a kraju omču. Doñite s n ama." "To sam i očekivao". uhvativši ga za ruku. Netko ih je veoma oprezno odveo i z suše." Oni uñoše u kuću." "Ne bi.

čekajući Juwaruwu. a nalijevo samo ljudski. Pogañate li tko je to bio?" "Da nije možda onaj Juwaruwa kojeg vi niste htjeli pustiti da ode?" "Da. "Uf!" viknu Winnetou. To za vas nije nipošto nevažno. In dijanci bi ih ubili. Kad su i to mjesto pregledali. to je bio on." . "U suši su bili neki radnici. naišli su na Kineze. Skaut se porazgo-vorio s tri Crvenokošca. Kad meñu njima ne bi bilo sporazuma." "Oho!" " Da! I sami vidite da su ovdje razgovarali. Zato i h je Winnetou uzalud tražio. Došao je i ovaj. Zato sad ponovo odv edoše konje u sušu i svezaše ih. kako i sami vidite. Zasad se nećemo brinuti za nji h. "Ovuda su došli". Čini se da ti Crvenokošci stoje u tajnom sporazumu s vašim Kinezima. To je mje sto bila jako ugaženo pa ga Old Shatterhand pomno osvijetli. "Ne bismo li pretražili njihov trag?" "Još ne. reče Old Shatterhand. Doñite!" Oni poñoše tragom koji je sada bio još samo trostruk sve dok nisu stigli na mjesto gdje je Tokvi Kava razgovarao sa skautom i odakle se ovaj vratio u shop. oni će se čuvati da priznaju." "Besmisao!" usprotivi se Old Shatte rhand. ali budući da se ovdje nisu smatrali sigurnim. Poñimo dalje! Trag vodi prema stražnjoj strani shopa." "Ipak ćemo to doznati. Najprije moramo k skaut u. "Vidi li moj brat Winnetou koliko ih je bilo?" Apaš pomno promotri otiske i odgovori: 50 "Ti crveni muževi bili su tako neoprezni da nisu išli jedan za drugim pa se stoga posve jasno može vidjeti da su bila četvorica. uostal om. a zatim nastaviše razgovor. a zatim se vr atio k nama dok su oni otišli na ugovoreno mjesto. Tko bi inače zakračunao vrata!" Oni otvoriše vrata i uñoše. ali se bojim da će na javu izaći još i druge stvari. prešli su na stražnju stranu kuće." "Bilo bi mi drago da je tako. "Ovdje su crveni muževi neko vrijeme stajali i razgovarali s dva čovjeka s perčinima. već ćemo se pozabaviti samo sa Crvenokošcima. ser?" "Sigurno! Pogledajte: ovdje su najprije stajala samo tri Crvenokošca dok je četvrti došao ovamo iz shopa. Onda ih je trag odveo na prednju stranu shopa. sigurno Komanči." "Nisam li vam rekao!" u miješa se inženjer. Trojica su počekala. prateći trag iz suše. Ov dje su bili Indijanci." "Mislite li."Još jedan dokaz više da se radi o krañi. "U suši nisu bili jer njihovi tragovi ne vode do suše." "Onda bih ipak htio da znam koji su to od mojih Kineza bili." "Pshaw! Sigur no neki bijednici koji su htjeli ukrasti nešto hrane pa su se nesrećom namjerili na vaše konje. Skaut je došao ovamo. " Uskoro stigoše na mjesto gdje su se oba Kineza namjerila na Indijance. Već nakon vega nekoliko koraka trag se razdvojio: na desno su vodili tragovi ljudi i konja . "Kakva su posla imali Kinezi ovdje?" upita inženjer. ali nisu ništa pronašli: kradljivci nisu ostaviti tragova. Ovamo su stigla četiri Komanča. a četvrti je otišao u shop da dade znak skautu da izañe. Trebalo bi ga natjerati da pobjegne. Old Shatterhand reče: 51 "Sad mi je sve jasno. a kad su krenuli da odu. Posve jasno se razabire trag debelih i ravnih stopala. tamo gdje su Indijanci čekali na skauta.

On je odostraga uz grmlje podigao pravi indijanski wigwam. kao što je on. ali sve ono što o tome moram znati." "Ali ako ne umakne?" "Umaknut će." "Naprotiv. meñutim. "Kakve li ideje? Ili je on čestit čovjek kakvim ga ja smatram pa ne mora bježati. a ond a ne smijemo dopustiti da umakne. ili je nitkov koji nas kani izdati Indijancima." "Mislite li da će vam to reći?" "Prisilit ću ga. Čuo je da smo ovdje pa će na neko vrijeme odgoditi napadaj n a logor dok ne odemo odavde. Tokvi Kave pa se k vama ušuljao pod krinkom poštenjaka da vas izda svom crvenom djedu. Siguran sam da će odmah odjahati onamo da nas uh vate. Mi ćemo naprotiv ući u shop i utjerati mu strah u kosti . Ali mi nećemo dopustiti da nas zgrabe. To meñutim n e možete čuti ako skaut ostane ovdje. Ovaj je danas poslao k njemu četiri glasnika da odrede v rijeme i način napada." "Za nas nije. mogu najbolje i najsigurnije doznati od skauta ako je on stvarno saveznik Crvenokožaca kako vi to tvrdite. odvrati Apaš tako odreñeno kao da ga je vidio. mister Shatterhand. odvrati inženjer kao da ne vjeruje. Iako me to silno zaprepašćuje." "Ali kad jednom ode. Ja bih. To je bio njegov način. mogao je doći na pomi sao da ukrade naše konje. mi pogotovu nećemo ništa doznati. N iste li čuli da sutra kanimo odjahati u Alder--Spring?" "Jesam. mi ćemo se posve sigurno vratiti da vam pomognemo. Posve tačno! Ima li konja?" "Ima."Da pobjegne?" začudi se inženjer." "Kako ću t o doznati? Zar se kanite vratiti?" "Doznamo li da se nalazite u opasnosti." "Skaut je to takoñe r čuo pa je jamačno rekao Črveno-košcima." 52 . On je unuk poglavice Komanča. "ja znam tko ste vi i što treba da mislim o vama." "Zato da g a nitko ne može promatrati." "Ser". prijeko potrebno da dozn amo što kane Komanči poduzeti protiv vas i kad to treba da bude izvedeno. ali ja mislim drukčije." "Tako mislite vi. Što kaže na to moj brat Winnetou?" "Crni Mustang je bio ovdje". Kad je Winnetou otišao. Skauta su našli u živom razgovoru s . Za vašu sigurnost je. a Old Shatterhand je shvat io da je Winnetou sporazuman sa svime što je on naumio. štaviše. već ćemo naprotiv prisluškivati što oni govor e. to je opasno. ipak vam moram povjerovati da Crvenokošci nešto smjera ju protiv nas jer inače ne bi ovamo poslali izvidnike.jf 4 ft? "Pshaw! Ne bih znao kako biste to mogli pokušati! Postoji samo jedno sig urno sredstvo da doznamo sve: moramo ga tako utjerati u strah da pobjegne. da je i sam Tokvi Kava bio ovdje. "Svakako! Jer samo ratnik." "Dobro! Moj brat Winnetou će sad otići onamo i sakriti se d a ga promatra kad bude bježao. inženj er i Old Shatterhand otiñoše u shop." "Ser. ustvrdio. Samo zato morate danas skauta pustit i da umakne. i sad je nijemo saslušao opis onog mjesta i iščeznuo. Winnetou je dosad svega s nekoliko riječi sudjelovao u cijelom tom razgovoru. ali vi za mene govorite u zagonetkam a. Gdje obično spava? Zar možda kod radni ka?" "Ne. Samo morate najprije tačno opisati Winnetouu gdje se wigwam nalazi. Konj mu je uvijek priv ezan u blizini wigwama. a vi ćete tako doznati na čemu ste.

Htio bih vam nešto pokazati. Zato se Old Shatterhand okrenu na samim vratima te mu reče: "Ja sam pozvao s ve da poñu sa mnom. Čestiti Kaz prekine pripovijedanje. On nepovjerljivo i ispitljivo omjeri bijelog lovca koji se pretvarao da ga ne vidi. što ste našli u suši?" 53 "O krañi konja nema ni govora. "Pogledajte ovamo!" r eče. Old Shatterhand je i opet ponio fenjer i od veo ljude na trag što ga je ostavio skaut." "Uvjeren sam o tome i tvrdim da se ovdje u logoru nalazi jedan sa veznik Crvenokožaca. koji je bio ovdje u shopu ?" "Nije bio sam. Na prv i se pogled vidi da se ovdje radi o Crvenokošcima. ustavši zajedno s ostalima." Svi izañoše iz kuće pa i bijeli radnici. Možete dakle biti posve mirni u tom pogledu. ali za to ima nešto drugo što nam ne dopušta da ostanemo mirni." "Tko je taj nitkov? Objesit ćemo ga! Recite nam. ja pratim njegove otiske nogu pa će se ubrzo doznati kamo vode." "što?" "Ovdje su bili Crvenokošc i. gospodo." "S Indijancima? K ako je to moguće?" "Da. osvijetlivši tlo. nalazio kod nas u shopu pa mu potajice davao znak. "U suši." "Mislite sigurno onaj jedan." "Ali devils! Kad bi to bilo istina! Tko bi to mogao biti?" " Odmah ćete doznati. pa su rekle više od tih riječi. njihov je špijun pa je došao sa zadaćom da svog pouzdanika pošalje Crvenokošcima. pazi na konje da se ponovo ne uznemire." "G dje je Winnetou? upita Kaz. gospodo! To su stope nitkova koji vas sve želi upropastiti. a oni za njim sve dok nije zastao. Zaboravili smo zakra-čunati vrata pa mora da je u sušu ušao kakav štakor i po-plašio konje. onaj tobožnji Juwaruwa." "Bogamu!" vikn u Kaz. ali su se srećom opet vratili. Otrgli su se i pobjegli daleko . "Još trojica! Znači da je taj momak i pak bio špijun. Skau t pokunjeno ustane i poñe za ostalima. "Kako to?" "On stoji u vezi s neprijateljskim Indijancima koji vje rojatno kane napasti lo gor pa se ušuljao k vama pod lažnim imenom kako bi olakšao napadaj. odgurnuvši slamnati šešir duboko na zatiljak." "Upropastiti?" prestrašeno upita nadglednik. upitavši: "Mister Shatterhand. Do vraga! Logor je u opasnosti. ser. odlazeći iz shopa prema Komančima koji su g a čekali. onaj Crvenokožac koji je maločas bio ovdje. On osvijetli trag i reče: "Pogledajte samo ove stope." Old Shatterhand poñe dalje po tragu. Pokažite nam tog špijuna da ga malo objesimo! Ovdje je dovoljno drveća sa čvrstim grana ma." Oči su mu bile pune prijetnje. Kasnije ću vam pokazati i noge koje posve tačn o odgovaraju tim stopama. "Ovdje su stajala tri Indijanca i čekala na nj dok se četvrti. S njime su došla još trojica koja su ga vani čekala." "Počekajte još samo časak! Moramo još malo dalje pratiti trag. recite!" "Kasnije! Najprije ću vam pružiti dokaze. koji je rekao da s e zove Juwa-ruwa. ser. Doñite malo svi sa mnom. Uvjerite se samo posve tačno da ti otisci potječu od Indijanaca!" Uto se javi Haz natežući ljutito svoje dugačke crne brkove: "Tu ne treba nikakvog posebnog dokazivanja." .oba Timpea. Vidjeli smo kako su se nji h dvojica sporazumijevali znakovima. Kako vidite. samo je skaut ostao sje diti.

" "Onda ćemo pojahati za njim i vratiti se prije nego što se on vrati. bojeći se da ga ne linčujemo. Svi krenuše dalje iza shopa g dje Old Shatterhand ponovo zasta izjavivši: "Onda su se odšuljali ovamo i dugo ostal i stajati ovdje kako to razabirete iz tragova. ser?" "Da. "Zar je to možda on? Je li on?" "Dakako da je on! Ne zo ve se Yato Inda. Ovdje su se dogovarali o napadaju što ga kane izvesti." Prijeko u grmlju ugledaše najprije mali plamičak ko ji je usprkos vlazi. Čujete li kako vaši ljudi urlaju? Još uvijek ga traže. Ali čujt e! Zar ne čujete ništa. sakrije se i uhodi stanovnike logora. Zatim su tri Crvenokošca pošla još malo dalje da pričekaju Juwaruwu koji im se ovdje pridružio dok se izdajica odavde vratio u shop. rekavši: "Evo. U svijetlu vatre ugledaše Winnetoua kako dolazi k njima. Riješili smo ga se. da ga uhvatimo!" Oni otrčaše. a Old Shatterhand ostane sam s inženjerom. d erati se i dozivati pobjeglog skauta tako da je odjeknulo dolinom. Doñite. "Odmah ćete doznati. tko. onamo. Čuo sam kako mu šišti dah i po tome razabrao da je jako uplašen. rekavši: 56 "Winnetou je ležao u zasjedi i čuo skauta kad je brzo dotrčao i ušao u svoj wigwam. i skaut je sav zaplašen istrčao iz wigwama. z austavi se. Ov aj je polako nekoliko puta zakoraknuo za njima. Kad je stigao. oštro je pazio na skauta." "Ali na kako dugo? Odjahat će Komančima i dovesti ih ovamo. sad daju oduška s vom gnjevu na njegovom wigwamu. J "Zaista je pobjegao! Prava sreća da ste došli k nama. gospodo !"" 54 55 Dok je Old Shatterhand s voje pratioce poveo opet prema prednjoj strani shopa. unuk Crnog Mustanga. vinuo se u sedlo i odjahao. već Ik Senanda." "Tko je to. Ne trebate se ništa brinuti. odmah! Sad ćemo samo još k omadić puta poći tim tragom sve dok ne postane tako jasan da vam mogu pokazati kako tačno njegova noga pristaje u nj. tamo prijeko juri njegov konj. Sad je trebalo brzo raditi. tko?" stadoše svi oko njih zapitkivati. Ali Old Shatt erhand viknu svojim snažnim glasom: "Čemu ta beskorisna buka! Pobjegao je u svoj wig wam da uzme konja i pobjegne."a gdje je ska ut?" "Skaut?" odgovoriše mu. "Da. Skaut bježi. Nisu smjeli dopustiti skautu da se snañe.Skaut je stajao u blizini pa je dakako čuo sve što se govorilo. Ah. bivao sve veći i veći Radnici su zapalili wigwam." .ah. što je zaostala iza kiše. Old Shatterhand bi o d vremena do vremena prešao snopom svjetla iz fenjera preko njegova lica i pri tom opazio smućeni i bojažljivi pogled njegovih tamnih očiju." Svi počeše vikati. k njegovom wigwamu! Za njim. Brže za njim da ne umakne!" "K njegovom wigwamu!" st adoše ljudi vikati. nasmi-ješivši se. a još manj e da doñe na pomisao da ostane ovdje. Crni Mustang želi napasti logo r pa ga je poslao ovamo da izvidi najbolju priliku za napadaj. N eka Yato Inda doñe ovamo k meni i . Neće mu dakle pasti na pamet da se sakrije ovdje i da nas prisl uškuje. Zato O ld Shatterhand ubrzo zastane. a onda brzim skokom nestane u ta mi. ovdje je mjesto gdje ćete to doznati. Onda se začula osvetnička krika bljedokožaca. pritrčao k svom konju. "No što kažete na to?" upita Old Shatt erhand." prekinu se on usred riječi .

"Naše su puške nestale. "Zaista. "Jesu li se ove ljestve otprije nalazile ovdje?" "Nisu". Daljnje doka ze ne trebamo. Crveno-košci su dob ili puške. jedan veliki." "Nadajmo se. što su zapravo kanili time postići?" "To je doduše i men i zagonetka. "Uf!" doviknu Apaš inženjeru. Njih su mogli ostaviti samo kundaci naših pušaka. nestale su". ali ubrzo opaziše da trag vodi do inženjerova stana i to do stražnje strane njegove kuće. Ondje su o zid bile naslonjene ljestve. Ta mi se stvar čini vanredno sumnjivom. ali vjerojatnije je da su Kinezi krañu izveli za sebe." Radnici se vratiše s uzaludnog progona. On da će se ubrzo vratiti i sve im razjasniti. a ne o tri najskupocjenije puške Divljeg zapada!" "Što bi nam moglo koristiti uzbuñenje? Bil o bi nam samo na štetu." "Ne varamo se. inženjero m i obojicom Timpea preñe na stražnju stranu shopa gdje su opazili tragove one dvoji ce Kineza. Tragovi Kineza susreću se s tragovima Komanča i odmah se vraćaju." "Oni ih ne mogu vratiti." 57 "Ne mogu? Zašto?" "Jer više nemaju ono što su ukral i. ser. Ne umiju se njime služiti." "To je istina. Nadam se da ste se prevarili. Što mirnije primimo tu stvar. ali kad su onda otišli da sakriju puške. To je medvjedarka. a i mi s vama. Bili su pretpostavili da će taj trag voditi oko oba ugla kuće do ulaza u nj u. onda lopovi moraju smjesta vratiti puške. zaista je istina!" viknu inženjer promo-trivši tri ot iska u mulju. Doñite. potvrdi Apaš." " Ali mi još uopće nismo sigurni da se zaista radi o vašim puškama." "Uf. reče Old Shatterhand. "i ne moramo se bojati da će nas on pri tom potajice promatrati. to prije i sigurnije ćemo opet d obiti svoje puške. Tko bi to mogao biti?" "Dakako." "Da. zamišljeno zakima vši glavom." Uto se javi plavokosi Kaz: . Pogledajte samo ova tri oti ska u muljevitom tlu. a ja ću ih dati skoro nasmrt išibati i otjer ati. Kinezi! " odgovori Old Shatterhand. U svjetlu fenjera lako su pronašli trag i krenul i njime. Za dobrog zapadnjaka nije to teška zadaća."Možemo dakle nastaviti naše prekinuto istraživanje". to su bili Kinezi. srebrna puška i Henrvjeva opetuša. uf ". Ali koja dvojica meñu tolikima?" "Mi ćemo ih otkriti. jedan sredn ji i jedan manji. ali nisu pošli za njima. "I vi to velite tako mirno kao da se radi o nekoliko žigica. ali će se ona već riješiti. odgovori inženjer. ali on ih pozove da se vrate u shop i da ga ondje malo pričekaju. kradljivci su načas oslonili puške o zid. ali ako je zaista tako. ta oni i ne trebaju to o ružje. "Vi ste vjerojatno okradeni. "Jesu li ovdje bile naslonjene kad smo mi ušli u kuću?" "O tome ne znam ništ a." "Znači. uñimo u kuću i pogl dajmo. Htio bih s amo da znam kako su ti lupeži došli na misao da ukradu puške. namjerili su se na Indijance pa su ih ovi prisilili da im predaju oružje. Zatražili su da im Old Shatterhand rekne zašto je posumnjao u Yato Indu i sve ostalo u vezi s tim. Onda s Winnetouom. Sišavši niz ljes tve. reče i Old Shatterhand bez i kakva uzbuñenja." "Ne mogu zamisliti da se-to dogodilo. mislite da su Kinezi ukrali puške za Indijance?" "To je moguće. Tri otiska.

Ne samo da se vidjelo da su puške iščezle. "Ne mora biti. Da nije nekoliko od tih Kineza čulo naše riječi i zbo toga kasn ije nadošlo na pomisao da ukradu to skupocjen oružje i da ga prvom prilikom skupo pr odaju?" "Hm! Ta pomisao i nije tako glupa. Kad ih je čuo. Poznajete li njezine zakone?" Oni ga drsko pogledaše u oči." Inženjer otključa vrata i pripali svjetiljku. rekavši: "Vi se nalazite u st ranoj zemlji. ali najprije uñimo u kuću da se uvjerimo jesu li puške zaista nest ale. dva su Kineza sjedila sama na klupi u neposrednoj blizini te pregrade. Old Shatterhand ih pozove kratko i odlučno: "Doñite s nama u drugi o dio!" Oni ustadoše i poñoše. Riječi su bile izrečene kineski i vrlo tiho pa je čovjek koji ih je izgovorio bio uvjeren da ih nitko ne bi mogao razumjeti sve da je i čuo te riječi jer ovdje u pus toši. svakako nije bilo nikoga tko bi viadao tim jezikom. Oba firsthanda sjela su na svoj a prijašnja mjesta. potvrdi inženjer. već naprotiv da je lukavi ji od ostalih pa da mu dakle ne treba vjerovati."Ne znam je li to dobro ili smiješno." "Onda recite čime se kažnjava kraña?" "Zat vorom. licem mu prijeñe zadovoljan smi ješak. a jedan od njih mu odgovori: "Ova zemlja ima brojne zakone. ali upravo mi je palo na um neko razjašnj enje!" "Da čujem!" "Prije nego što ste stigli. Predradnik. Hoćemo li se sad temeljito pozaba viti njima?" "Hoćemo. ser?" "O naj koji se odnosi na krañu. tako daleko od Kine. opet su sjedili za stolovima razgovarajući 0 onome što se dogodilo. 59 Kad su onda Kine zi u malom odjelu stali ispred njega. Oba odjela shopa odvo58 jena su jedan od drugoga samo tankom pregradom od dasaka kroz koju se može lako čuti što se u manjem odjelu govori. već se vidio i način na koji su ukradene jer se u stropu nalazila rupa kroz koj u su ušli kradljivci. Očito se nisu osjećali sigurni jer su pogledali u pridošlice bojažljiv o i ispitljivo. "To su bila oba firsthanda1 koji prenose naše naloge radni cima. A ako se ne vara m. Možda ste pogodili baš o no pravo. ser! Meñu tim ljudima ima isto tako lopova kao i u svakom drugom narodu. on ih oštro odmjeri prodirnim pogledom. Svi su radnici još bili budni." "Poznajemo ga. Old Shatterhand i Winnetou vratiše u glavnu z gradu. ser. Nij e ni slutio da je Old Shatterhand za vrijeme svojih dugačkih 1 dalekih putovanja b oravio i u Kini i da je razumio jezik te zemlje. a pri tom jedan od njih šapne drugu: "Šuet put tek!" Oštrim zap adnjakovim ušima nisu izbjegle te riječi. Čak i oni koji su maločas legli. mi smo razgovarali o vama" Govorili s mo dakako i o vašim puškama i spomenuli da su one tako mnogo vrijedne da se zapravo i ne mogu procijeniti. Zatim se inženjer. gospodine Timpe." . Okolnost da je netko od njih napredovao do firsthanda n ipošto nam ne daje pravo da zaključimo da je upravo on pošten." "Ne bismo li u tom slučaju morali pretpostaviti da su to pošteni ljudi?" upit a Old Shatterhand. izvuče revolver iz pojasa i nape kokot tako da je škljocnuo. Koji od njih mislite." "To j e tačno".

ser?" "Maloča s kad ste ustali sa Svog mjesta. Ako iskreno priznate.. Lovac se i ne osv rnu na nj. jao!" viknu njegov drug. a .nebesa.Doñi. to je rekao. budete li još dalje ." "Ti si pravi mudrac. čovječe! Tvoj drug te je doduše pozvao da poričeš. ser. idemo s njima. umijete ." 60 "Nismo!" ustvrdi Kinez po treći put. ali za tebe je mnogo bolje da budeš iskren. već se obrati drugom predradniku: "Sad si vidio kako odgovaram na laž i d rskost. blago ćemo postupati s vama. već smo predradn ici koji ne dopuštaju da ih itko vrijeña!" "Pshaw! Uskoro ćeš ti pitomije govoriti. Vi ste ukrali naše tri puške!" Kinez načini nevino lice te začuñeno zatrese gl avom.. ali budete li poricali." "Put yen put jii. Znate li to?" "Čuli smo nešto o tome. Ind ijanci su vam ih oduzeli." "Kad me je on to pozvao." "O tome ne znam ništa. ser? Nisam lagao! Čuli smo da ste vi velik i glasovit čovjek. široko razrogačivši oči i upita mucajući. ići znači ." "Znaš jer si čuo kako t i je tiho rekao šuet put tek. sav užasnut: "Što? Zar v . Te bojažljive riječi značile su otprilike: . "Čuli ste da vam vaš kineski ništa ne koristi. odgovorivši: "Ukrali puške? Mi? Kako dolazite na tu neshvatljivu misao? Zar su vam nestale puške?" Sve je to izrekao tako upravo djetinjski iskrenim i nevinim t onom da mu je Old Shatterhand raspalio žestoku zaušnicu. Doñi znači . Tko ovdje na Divljem zapadu ukrade oružje ili konja.."Jest. ne očeku jte obzira.. Ne smiješ ništa priznati. ali mene nećeš zavarati. "Šuti!" nasmije se Old Shatterhand. jao.šuet put tek" znači naprotiv. put yen put jii!" doviknu prvi Kinez s tezge. Kinez proleti izmeñu dva stol ca sve do nekog udaljenog stola gdje se jedva podigao na noge.kiu". Sad vam je krivnja dokazana pa ćemo vas još večeras ustrijeliti ili o bjesiti. ali sad već s man je pouzdanja nego prije. ali ni mi nismo obični ljudi.. agai yn . momče." "Da." "No.Ne govo ri! Ne govori!" "Tien na. zagleda se u lovca." "Ne laži!" "što to govorite. ali to nas se ništa n e tiče jer mi ne diramo tuñu imovinu. Reci dakle čistu istinu! Vi ste ukrali naše puške!" "Nismo!" ipak ustvrdi ovaj . "Provalili ste u inženjerovu kuću!" "Nismo!" "Kad ste onda htjeli sakriti puške.." Kaniš li možda i to poreći?" Kinez koji je stajao uz tezgu i drža o se rukom za obraz. t oga strijeljaju ili vješaju. a što znače te kineske riječi?" " One znače: . a onaj drugi ustukne za dva-tri k oraka. "Opominjem te. vidjevši kakvu je pogreškuučinio.lai". kineski?" Old Shatterhand iskoristi njegovu prepast te zaskoči k radljivca brzo ga upitavši: "Tko je bio onaj Indijanac koji vas je prisilio da mu predate puške?" Kinez smjesta padne u stupicu i odgovori bez razmišljanja: "Rekao je da se zove Crni Mustang i da je poglavica Komanča." Rekao je zato da poñem s vama. ali ne u ovom kraju. prestrašeno pljesnu rukama.

a onda naglo nabiše kape na gole glave. "Kleknit e ovdje preda me. poklonit ćemo vam živ ot. jedan tik drugoga!" zapovjedi im on. ovdje ne vrijede kineski pojmovi već naši zakoni." "Prokleti život?" upita onaj drugi Kinez koji je bio manje tvrdoglav od prvog a. On priñe bliže. ali Kinezi su se u prvi čas upravo ukočili od prepasti." Ali inženjer se okosi na nj: "Što ti pada na um. "Uf!" prezirno sikne VVinnetou. kradljivce! Da ti posve oprostimo kaznu! Nipošto ! No ipak ću biti milostiv više nego što bih smio pa ću vam dati odrapiti samo po stotin u batina. baš ništa. držeći se za obraz koji ga je pekao i sada obojica počeše." "Onda i reći. čas puštajući da ih ispituju. a ja ću toj kazni dodati još nešto. ali Kinezi nisu razumjeli tu gestu i upitno pogledaše Old Shatterhanda. Zato su i njih dvojica najprije ostala posve nepomičn a. Samo Old Shatterhand i Winnetou se nisu smijali. Vi ste ih kaznili na svoj način. Ako nam zatajite ništa. svakako ćete bolje proći nego što to i sami možete tražiti." Čuvši tu prijetnju. Prati o ih je opći smijeh. "Sve kad bi tako i bilo." "Što?" . U narednom trenutku bijesnu nož. pripovijedati kako su se odvijale stvari.ali im nije odrezao glave ni skalpove već samo perčine. obojica stadoše glasno jadikovati. Ali ako nam tačno ispripovjedite kako se sve dogodilo. Ali on ubrzo posegnu ljevicom prema njihovim glavama. ser. da. Kad su sve priznali. nemamo više što da kažemo pa smo uvjereni da ćete nam oprostiti kaznu." "Što? Zar je to moguće?" upita i nženjer. Oni ga poslušaše. skočiše na noge i odjuriše. Za " sina neba" nema naime veće sramote nego kad izgubi perčin. Kinezi su prema njihovim pojmovima mnogo oštrije kažnjeni nego d a ih je kakva porota osudila na više godina tamnice. Pris utni s olakšanjem odahnuše. Ol d Shatterhand izjavi veoma ozbiljno: "Možda će vam se taj prizor činiti smiješnim. gospodo. Bijelci su shvatili što je kanio reći pa se veoma uozbi-ljiše . "Skinite ka pe!" Qni skinuše svoje niske kape bez oboda. a Old Shatterhand ga upita: "Koju kaznu je moj crveni brat odredio z a ta dva kradljivca?" Apaš je nekoliko trenutaka zamišljeno gledao preda se a onda n eobičan osmijeh prijeñe preko njegova brončana lica: "Ovaj".poricali. ali o n to nije. pod odreñenim okol62 nostim a radije bi se odrekao života. a desnico m isto tako brzo zareže . glasno jaučući. misleći da ih Old Shatterhand kani za ista skalpirati. s dobrovoljno. sve ću ti reći!" Kinez upitno pogleda svoga druga koji mu kinine u znak sa glasnosti jer je i on sad uvidio da nije zgodno da i dalje guraju kola koja su v eć zapela u blatu. naprotiv. "Ali kako ćete nas kazniti?" 61 "To će potpuno ovisiti o vašoj iskrenosti. jedan se od njih obrati Old Shatterhandu: "Sad znate sve. a svi prisutni radnici i službenici prestrašeno viknuše. odgovori i objema rukama izvrši pokret skalpiranja.

ali ponajviše do kineskih perčina. Oba perčina zadržat ću kao uspomenu. Nas dvojica razumijemo naime jedan drugoga i bez riječi. Pošto nemaju više perčina. ali ja upravo dršćem od straha kad samo pomislim na to. svine Old Shatterhand oba perčina i sprem i ih u džep a Apaš odgovori: "Moj brat Shatterhand me je posve tačno razumio. kad b ih imao toliko bijelaca koliko ih ima moj drug u Rocky--Groundu! On ima preko os amdeset ljudi i svi su dobro naoružani jer se tamo minama krši kamen. a budući da ja nikad nisam bio nečovjek pa u vijek suosjećam sa svakim od svoje c braće. Ne mogu takve lopove zadržati u službi. ja ću Crnom Mustangu svečano predati ta dva skalpa kao odštetu. izgubili su obraz pa se više uopće ne smiju pokazat i i sigurno će već noćas nestati. taj tačn o zna što oni misle i hoće. Crvenokošci ne trebaju dolara. to je prava ri ječ! Kako će se samo Crni Mustang razljutiti! Takvu stvar može izmisliti samo Old Shat terhand!" "Varate se. ali moram pripaz iti da ne bi zajedno s njima još nešto nestalo." "Zar je pri tome zaista mislio na Cr nog Mustanga?" "Sigurno." "To ne razumijem!" " "A ipak se vrlo lako dade razumjeti. moramo najpr ije odbiti njegov napadaj i zarobiti ga. Takav velik broj lakat dugačkih skalpova! Kakva li plijena i koje li časti! To im meñutim neće uspjeti. razvučeno će inženjer." On s e sagne da ih podigne." "Taj? Zašto?" "Da ga osramotimo i razljutimo. Prije nego što uspijemo da Crnog Mustanga razljutimo s tim perčinima. njima je sigurno mnogo više sta lo do našeg oružja i municije." "Može biti" . a taj posao ne mogu obavljati Kinezi. "ali to se ipak ne može tako lako provesti kako ste vi to rekli ." "Halo. Winnetou je imao posve odreñeni razlog kad je maločas znakom zatražio da Kinezima odrežem perčine." "Rocky-Ground?" upita Old Shatterhand. onda sam zadovoljan. ali mu ih Old Shatterhand uzme iz ruke. rekavši: "Oprostite . Za pogla vicu Komanča bit će veliko poniženje kad od nas dobije ta dva perčina bez kože. "Je li se to mje sto i prije tako zvalo?" "Nije. crveni brate?" Upitavši to." "Ako je tako." "Je li daleko odavde? . Tko tako dobro poznaje Indijance kao što ih poznajemo mi." "Nećete uopće imati prilike da i h otjerate. Da. mi smo ga tako prozvali." "I do toga. Vi se vladate kao da je to tako lako ka o profesoru čitanje. ser! Te perčine će dobiti posve drugi čovjek." "Što mislite."Potjerat ću ih." "Winnetou? Ta o tome nisam čuo ni riječi!" "Ali vidjeli ste njegov znak. do čega mu j e stalo? Do vašeg novca?" "Ne vjerujem. bez obzira na to je li bijel ili crven." 63 "Misl ite li?" "Mislim. Imam li pravo. novac je možda zatražio ovaj Yato Inda kao nag radu za svoju izdaju. Na tu pomisao došao je Winnetou. veliki i glasoviti poglavica Komanča." "Tako? A tko?" "Tokvi Kava. Držim da ste sad uvjer eni da Crni Mustang zaista kani napasti vaš logor" "Jesmo.

St ignu li Crvenokošci ovog časa. Znam samo da sutra uvečer kanite stići onamo. to j e dan jahanja jer moramo zaobilaziti doline i klance." "I to će biti dosta. Sad meñutim znadu da smo ih progledali pa će vas napasti prije nego što vi utvrdite logor ili kakvim drugim mjerama onemog ućite napadaj. jer je potrebno otprilike tri sata da se konjima stigne iz Rocky-Grounda do Alder-Springa. "Da." Svi se pogledi uperiše u Shatterhanda." "Hm! Prilično poznajem taj kraj." "A imate li lokomotivu?" "Nemamo." 5 Crni Mustang 65 "Onda budite tako dobri i brzojavite da ta lokomotiva doñe o vamo. Istina je doduše da ja nisam bio ovdje otkako vi ovdje radite pa nemam pojma kako teče vaša pruga. Crvenokošci ga naz ivaju Ua-peš. izgubljeni smo. brijega ili rijeke. Ne 64 biste li mi mogli reći bivše ime kraja u kome radite? Dovoljno je da mi navedete ime koje doline." "Što? Kako? Da brzo javimo?" upita inženjer. Naprotiv. Lokomotiva stiže onamo za sat i pol. Kad su ga zbog toga svi pogledali. Uvjeren sam. Crvenokošci se ne bi žurili." "To bi me silno obradova lo. naime kamenita ili stjenovita dolina." "Zapreke?" upadne inženjer. vode već dva tjedna. štaviše." "Lijepo! A željeznica? Vode li tračnice sve donde?" "Da. ña bi napali odmah danas kad ne bi postojale vrlo k rupne zapreke. Crni x Mustang ht io je napasti logor pa vam je pod lažnim imenom poslao svog unuka da pronañe povoljn u priliku za napad. ona se predveče vratila u Rocky-Ground. Mi se ovdje nalazimo na kraju provizorne pruge. Ne znam što to znači. Čuli ste da kanimo poći u Alder-Spring. čini se da se željez nica probija ravnim putem. On to ist o tako dobro zna kao ja." "Znači da se sada već nalazi ondje?" "Tako j e." "Rocky-Ground reže osnovu jednog brijega koji nema englesko ime." "Kakve vagone imate?" "Razumljivo je da nemamo vagona već samo teretne za grañevni materijal. D o njega vjerojatno ne bi tako brzo došlo da mi nismo stigli ovamo i da nismo raskr inkali vašeg skauta. tako da mogu svakog časa brzojavi ti. Večeras su se ovdje potajice sastali da odrede dan napadaja." . Ukratko ću vam reći kako je stv ar stajala prije nego što smo danas došli ovamo i kako stoji sada. Ta vaša obavijest daje nam p rotiv Komanča adut u ruke koji sigurno oni ne mogu potući. mora da je dakle dan puta odavde. zadov oljno se nasmijehnuvši i reče inženjeru: "Zar ne znate što znači Ua-peš? Tačno ono isto što z i ime što ste ga vi nadjenuli toj dolini. bar tako sam čuo." "Uf! Ua-peš!" viknu Winnetou. on od mahnu rukom i nastavi: "Neka umjesto mene govori moj brat Shatterhand. Hoćete li nam to razjasniti?" "Najprije mi recite u kojoj vezi stojite s Rocky -Gro-undom?" "U prvom redu imamo brzojavnu vezu."Nije. a Winn etou ga poznaje još i bolje. Imate li pojma gdje on leži?" "Nemam. Ovaj kimne." "Istina. Imat e li takvih vagona ovdje?" "Imamo ih desetak. "Mislim da ih baš danas ima najmanje. kao da je to ime vrlo važno i kao da ga navodi na dobru misao.

Doznao je da ja s Winnetouom kanim sutra poći u Alder-Spring. Poglavica je dakle uvjeren da ćemo noćas dobro paziti. Zapadnjaka može iznenaditi samo nepoznata opasnost. inženjer skoči sa stolice i veselo viknu: "Do vraga. Mora vas preteći. mister Shatterhand. osvjetljujući 5 67 . čim stigne lokomotiva. odvest ćemo se u Rockv-Ground." "Hm! što kanite učiniti?" "Čim otputujete. To ne smije odgañati jer ćete se vi inače pripremiti za obranu." Čuvši to. to je najbolje. onda ćemo crvene lupeže postrijeljati do posljednjeg čovjeka. Onda ne možem o propasti. ser". Sjetite se samo skauta koji je uživao vaše puno povjerenje!" "WeW Onda ću posve jednostavno javiti da dolaze četiri putnika. ubrzo je usprkos vlazi zaplamsalo šest gole mih vatri. Još jednostavnijim mu se čini da se." "što kanite time reći?" "Mislim: ka d bi Komanči ipak došli danas. a da nas nitko ne opazi. izgubljeni ste." "Da." "Kakve bih to mjere morao podu zeti?" "Dajte sa svih strana logora zapaliti vatre i kraj njih postavite straže. dva najglasovitija zapadnjaka. Ondje ćemo se tako sm jestiti da možemo sve promatrati. A ko se Komanči protivno od sveg iščekivanja nalaze u blizini. budite sigurni u to. čujemo li da vam prijeti opasnost." "To nećete učiniti jer biste time u grozili cio naš plan. K tome znade da smo mi ovdje." "Ali."Da. Ako vas uhvati. On će dakle smjesta odjahati u Alder-Spring da n as uhvati." "Vi se dakl e slažete sa mnom?" "Naravno! Imate potpuno pravo. "to je silno opasno. oni će vidjeti da ste na op rezu i neće se usuditi da priñu bliže. Moramo mu se prišuljati. to je sjajna zamisao! Bijelci iz Rockv-Gro-unda će nam priskočiti u pomoć. Njegov logor je vrlo daleko odavd e. kad mu jednom pad nemo u šake. prebr ojiti njegove ratnike i prisluškivati da doznamo što će poduzeti. Njegov unuk je pošao za njim pa će mu reći što se dogod ilo. ako stignu! Ali oni ne mogu stići jer nisu ovdje! Jamčim svojom glavom da je Cr ni Mustang došao ovamo svega s nekoliko ratnika. Ja sam vam na tome vanredno zahvalan pa ću se pobrinuti da vas u Rocky-Groundu dočekaju kako za služujete." On ode da b rzojavi i da izda potrebne zapovijedi. a odande odjahati u Alder--Spring kuda ćemo već rano ujutro stići. a vas ne bi bilo ovdje!" "Neće doći! Ali ipak poduzmite s ve mjere opreza koje su po vašem mišljenju potrebne. Uvjeren je da će mu to vrlo lako uspjeti jer se u njegovim rukama nalaz i oružje kojega se toliko boji. ja ću brzojaviti da stižu Old Shatter hand i Winnetou. upadne mu u riječ inženjer. odmah vrati ovamo i pobere dugačke kineske skalpove. Osobito je sretna okolnost što se vaš Rocky-Ground 66 nal azi tako blizu Alder-Springa." "Neće nas u hvatiti. brzo ćemo odjahati u Rockv-Ground i željeznicom dovesti ovamo sve radnike koji se tamo n alaze da dočekamo Ko-manče. Uvjeren sam da će nam usp jeti da prisluškujemo što govori Crni Mustang. ali ne takva koju poznaje. Nitko ne treba znati tko smo mi i što hoćemo jer bi to netko mog ao odati Komančima. Ali bila bi zaista prokle ta smola da ste se prevarili što se tiče današnje noći. Zato moram i ja s Winnet ouom stići do Alder-Springa prije nego što on doñe onamo. to ću i učiniti. Njemu je mnogo više stalo do nas nego do plij ena kojeg bi se mogao ovdje domoći.

" "To i jesam. a kad se vlak zaus tavio. Brda. ser". pre poznavši Apaša. Old Shatterhand!" "Hobble-F rank!" odvrati ovaj isto tako začuñen. "I Winnetou! Winnetou!" viknu Frank opet. "Uvjeren sam dakako da ste vi ovdje službenik. "Uistinu. doline. a četiri zapadnjaka se oproste. odvrati Old Shatterhand . To je bio američki način i američka nebrižnost.cio logor. nasmija se Old Shatterhand. A vi?" "Naša će te imena čuti kad uñemo u sobu. ali kad je čuo taj poznati glas. zastade. Mališan ugleda nj egovo lice. on pomno pogl eda jednog za drugim u lice. "Uf!" odvrati ovaj." "Ja sam inženjer. a onda viknu: "Old Shatterhand. Drugi neki čovjek stajao je bliže pruzi. Odm ah ćemo odjahati dalje. ali u njoj je ležalo s ve što je osjetio kod tog neočekivanog susreta.tu se prekinu. Kad je stigla vijest da je lokomotiva kr enula iz RockyGrounda. ipak je taj kratki vlak jurio upravo bjesomučno. gospodo! Baš sam radoznao kakve to ljude moj drug iz Firwood-campa šalje n a specijalno noćno putovanje. Očekivao sam nešto posve drugo. brzo se osvrnu. Na vratnice se naslonio neki vitki omalen čovjek. Za sat i pol stigla je lokomotiva. a onda se uspnu u vagon. vagon prikopčan. mogla se najprije razabrati neka dugačka zgrada s veoma širokim ul azom." "Odjahati dalje? Onda ste vjerojatno samo neki lovac ili traper." "Sigurno ste mislili da smo mi vaši pretpostavljeni ili nešto slično". Pravodobno su izvršene i prip reme za vožnju željeznicom. to su ona dva glasovita zapadnjaka o kojima sam vam pripovijedao cijelo današnje veče. ser. Premda su tračnice bile položene samo provizorn o i premda je bilo vrlo mračno. Unutrašnjost zgrade bila je razdijeljena u nekoliko prostorija od kojih je j edna bila rasvijetljena. Kak o sam mogao slutiti da ću ih opet tako brzo susresti!" i . I ovdje je gorjelo nekoliko vatri. pod svjetlo Možete li na kakvo sigurno mjesto odvesti če tiri konja?" "Vidjet ćemo. to su oni! Old Shatterhand i Winnetou!" oduševljeno ponovi mališan. a u nj ihovom svjetlu i. "Dajte da vas zagrlim. Najprije vi sami izañite!" Dok su izlazili. Onaj vitki čovjek koji je maločas bio naslon jen na vratnice priñe bliže i reče: "I ja sam radoznao kakvi su to ljudi tako usred noći stigli posebnim vlakom na Divlji zapad" . Rekao je samo tu jednu riječ. Old Shatterhand mu je bio okrenut leñima. Dakako da nije bilo ni govora o spavanju. konji su bili smješteni u vagon." "To ćete odmah doznati. "Dioničar i milijunaši? Ne zamjerite nam da mi jednostavni ljudi smetamo 68 vaš noćni počinak. mister engineer. gospodo!" Grlio je ča s jednoga čas drugoga i pri tom doviknuo inženjeru: "Vidite. a zatim razočarano promrmlja: "Hm! Sami nepoznati. priñe k vagonu i do kraja otvori već poluotvorena vrata te reče: x "Rocky-Groun d! Iziñite. prerija i šuma nisu se mogli meñus obno razlikovati. a vi možete nastaviti spavanjem. činilo se kao da vlak neprekidno tutnji kroz beskrajni tunel. Meñu njima je čak i jedan Crvenokožac." "I moj drug me usred noći bu di zbog takvog -" Uto ga netko prekinu. Za vrijeme čitave vožnje nije se vidjelo nikakv o svjetlo jer nije bilo ni postaja. odjeven u kožnatu zapadnjačku odjeću. Za četiri " putnika i njihove konje bio je dovoljan jedan teretni vagon s nekoliko ugodnih klupa. a za jahače skuhan još oštri opr oštajni grog. pa su se sva četiri putnika zaista obradovala kad se lokomotiva javila oštrim zviždukom i kad su se pokazala svjetla na cilju.

dakle. Prije nego što su sjeli. obično čujem da ste odletjeli. Izjavio je da Droll boluje od sci atice1. a ja vas molim da budete tako lju bazni pa da ostanete moji gosti.Inženjer se sad posve drukčije vladao. Hobble-Frank i oba Timpea lat iše se temeljito posla. Budući da je Droll trpio velike boli. Kad netko oboli ovdje na Divljem zapadu. a zatim uzeli konje da pojašemo kroz Santa F e na Rio Pecos. Osvijetljeni dio bio je blagovaonica za stanovnike Rocky-Grounda. Inženjer je očito htio obilno počastiti goste. mister Shatterhand. boa rdkeeper1 se pospano digne od stola. Ovaj od govori: X "Zakucam li na vaša vrata da vas posjetim. Mo ram dakle poletjeti za vama ako kanim s vama razgovarati. upoznao je Old Sha tterhand Kaza i Haza sa Hobble-Frankom. Ali nitko nije znao reći gdje. jedva smo stigli do Fort Aubreva gdj e smo našli liječnika koji ga je morao pregledati. Oba bratića su već čula za Hobble-Franka koji je takoñer bio podrijetlom Nijemac. Dobro je znao da je vatrena voda najveći neprijatelj Crve nokožaca." "Bolestan? Onda g a moramo vidjeti. ali vrlo bolno. Za vrijeme jela vodio se živi općeniti razgovor. a uskoro ću vam reći i razlog. onda je to nešto posve drugo nego kad oboli kod kuće. On je naime balestan. pa uljudno reče: "Nije bilo potrebno da nam sve to pripovijedate." "Oh. nešto zaslužiti. Po američkim običajima bila bi najveća u vreda da su odbili taj poziv. Odvezli smo sip uz Arkanzas koliko god je to bilo moguće. pa ga zato prihvatiše.tetka Droll"? A gdje je? Gdje si ga ostavio?" "Uopće ga nisam ostavi o. Povest ćemo ih sa sobom 69 a predvorje." "Ali Frank. pa zašto ga ne probudiš?" 1 Gostioničar. ali budući da smo tako neočekivano sreli našeg čestitog Franka." Ono što je nazivao "predvorjem" bila je u stvari dugačka zgrada. gostioničar je stavio na stol tanjure i b oce. Meñutim. Kad su nakon toga svi ušli u restoran. U Hamburgu mi rekoše da ste preplovili preko oceana da se sastanete s Winnetouom. . kako se čini. Sad je bila prazna pa su u nju smjestili konje. Onda je i mene obuzela čežnja za savanom pa sam otplovio za vama. Kraj nje se pružala prostorija za pohranu vrednije robe. Nećemo se dugo odmarati ovdje. "Ne bismo htjeli da nas itko poz na. da kako samo po njihovoj slavi koja se pročula po čitavim Državama. Recite nam. Je li opasno bolestan?" "Nije. Old S hatterhand je ponajprije upitao čemu može zahvaliti današnji susret s Frankom. " "Zar dobra . 70 "Je r taj dragi momak mora malo prospavati. Old Shatterhand je jeo malo i popio svega jednu čašicu vina do k Winnetou uopće nije pio. Znao sam da ću kod Mescalero Apaša sigurno doznati gdje bih vas mogao pronaći. ja ću s vašim konjima post upati upravo kao da su ljudi jer znam na kakvim plemenitim pastusima jašete vi i W innetou. Nije bio pošao u postelju jer se nadao da će od gostiju što su ih očekivali. sigurno će proći sat ili malo više prije nego odjaš mo. Moj bratić Droll je dakako sa mnom. A gdje je? U postelji. mister Frank! Ja ta dva džentlmena već dulje vremena poznajem. i bijelaca. imate li kakvo prikladno mjesto gdje bismo mogli smjestit i naše konje da nam budu sigurni. Bili su dakle tako reći pred očima Old Shatterhanda i Win-ne toua te se nisu trebali za njih bojati." "Mi? Dakle nisi sam?" "Nisam. treba reći. Brzo ću probuditi svoje ljude i -" "Stoj!" prekinu ga Old Shatterhand.

lako i nemarno sjed io u sedlu." "Kako to? " ozbiljno upita Old Shatterhand. Uzdis ao je i stenjao tako da nisam želio da budem na njegovu mjestu. to cviljenje i taj plač! Srce mi se upravo paralo. sad se prvi put razbolio. Za dva dana. što ćeš onda učiniti?" "Ali ja još uvijek nikako ne razumijem kakve veze ima to posrtanje s išijasom. a ne jer mu je bilo bolje." "Ti?" "Da! Ja! I li zar možda mislite da ne mogu vidjeti nešto što je posve jasno?" "No. oči utonule u šupljine. ." "Je li liječnik ustanovio uzrok bo lesti?" "Liječnik? To nije bilo potrebno jer sam mu ja to rekao. ali Drolla su prevarili jer je dobio konja koji posrče. Posrtao je. Oba Timpea su pozorno promatrala malog z apadnjaka: očito im se sviñao. jer više nije podnosio posrtanje. i Išijas. Zatim sam ga teškom mukom podigao na konja." "Da. posrtao je tako reći o svoje vlastite nog e. To stenjanje i uzdisanje . "Već sam rekao da smo iz Arkanzasa pošli konjima." Čestiti Frank je sve to pripovijedao na tak o drastičan način. Ja sam mu doduše pomogao da v se digne. Navlačio sam mu noge i masirao ih. naime na mojeg. to nije sigurno. pa čak i terpentin. to jaukanje i jadikovanje. ne možda zato da zabavlja slušaoce. več je to bio njegov običaj. Pri tome s e čuo glasan krik i žestok prasak. ali što je tako silno prasnulo. Liječnik se odmah l atio posla. Jahali smo meñu grmijem kroz visoku t ravu. Nije mogao usta ti. premda je jedva suzdržavao smijeh. Uto je Drollov konj posrnuo prednjim nogama i od straha žestoko odskočio u stranu."Ali na njemu nismo prije zapazili nikakav znak takve bolesti! Znači da se tek ned avno razbolio. 71 Kriknuo je Droll. a u ta dva dana sigurno je omršavio za pet ili šes t funti. Bio je s av pun sućuti prema svom bratiću Drollu pa nije ni slutio da je njegov prikaz više pri kladan da izazove smijeh nego samilost. Ipak mislim da je to Drol l ier se čini da ni njegove noge još ni danas nisu na pravom mjestu. što je onda uzro k bolesti?" "Tomu je kriv konj koji nikako ne može da se oduči posrtanja. "samo nastavi!" "Ono što sad slijedi. sletio je s konja tako da je sjeo na panj kao na stolicu. kako je r ekao. to je zaista glupa stva r pa nas je zgrabila kao grom iz vedra neba. a ne postoji nikakav drugi nego samo takav koji posrče. zamislite samo! Toliko smo trebali dok nismo stigli u Fort Aubrev. Boli su se tako poj ačale da sam zahvalio bogu kad smo naposljetku ugledali tvrñavicu. zadovoljni i raspoloženi pa nismo ni slutili da na nas u travi vreba kobna s udbina u obliku skrivena panja." "Ah. Gura o sam ih i natezao sve dok na kraju nije skočio na noge. al i sam na njegovom konju hrabro i predano posrtao kraj njega. ali on bi uvijek klonuo od boli. Moj konj je bio dosta dobar pa ga još i danas ima m. da li Droll ili stari panj. ne sluteći ništa. ali zbogv boli. Lice mu je bilo bli jedo i upalo." "Ali tko bi kupio takva konja!" "Ako svakako moraš kupiti konja. "Je li mu bolje?" upita Old Shatterhand. reče Old Shatterhand. još je bolnije od dosadanjega: ja sam se zaista od srca trudio da svog Drolla namjestim opet kako treba. a ne na njegovog. Ta dva__ dana neću zaboraviti cijelog svog života. koji je. naime. iako nije bilo ni graba ni kamenja nai putu. "Počinjem shvaćati". mazao ga je svim mastima i dao mu da pije sve moguće lijekove. Droll. Svemu je dakle kri v onaj prokleti konj koji je posrtao.

ali da se baš ne bih gurao da potražim i isk oristim itu priliku." "To si već rekao." "Koliko radnika imate ovdje?" "Oko devedeset. Dolijat će taj Crni Mustang! Ka d se ja jednom razljutim. reče da bi se nekoliko dana htio odmoriti. ali su mu oči bile bistre. moj drug je zaista valjan inženjer." "Naprotiv. a moglo bi biti da i vi poñete s nama." "Hm!" "Čemu ta j hm?" "Jer će Crni Mustang sutra biti ondje s jakom četom Komanča. sad odmah ili kasnije. nije vama. A sad odlazim po još jednog ko risnog junaka našeg devetnaestog stoljeća koji takoñer mora sudjelovati u tome. Možete se meñutim pouzdati u mene i moje ljude. a po kretnjama se nije moglo zap aziti da je . Radi se naim e o vašem drugu inženjeru u Firwood-campu: njega će napasti Komanči." "Dobit ćete j e i to vrlo rado. povukao svoje zaključke i 73 razjasnio mu je št o namjerava učiniti. rad o ću vam priznati da bi me vrlo veselilo kad bih imao prilike da tim lupežima zabibe rim nekoliko funti baruta na crvenu kožu. a nije ni junak. ali kad smo stigli ovamo. same bijelc e koji se umiju dobro boriti i služiti puškama. tako blizu kraj nas? Da njegov posjet nije možda na mijenjen nama. ser! Dobit ćete i mene i sve moje ljude. ali ja pitam kamo ste od avde najprije kanili poći?" "Preko Alder-Springa gore na brdo Raton." "Kamo?" 72 "U Santa Fe. nema nikakva iskustva. Sutra kanimo dalje. Zato dakle." "Ja? No. mister Shatterhand?" "Ne. Kad je završio. Vjerojatno biste m u pali u šake. treba li da budem iskren. zato! Da." "Crni Mustang. već Winnetouu i meni. onda se zaista razljutim. konačno se toliko opora vio da smo mogli nastaviti put. Izdržao je dovde. To je razlog zbog k ojega smo posebnim vlakom došli k vama." Taj inženjer bio je mnogo odlučniji i srčaniji od njegova druga u Firwood-cam pu pa je Old Shatterhand bio uvjeren da će u njemu naći valjanog pomagača." On iz añe i uskoro se vrati vodeći sa sobom Drolla. Opisao mu j e dakle sve što se iste večeri dogodilo. inženjer skoči na noge i pruži mu ruku." I Hobble-Frank se pridruži: "I mene. upravo sad ćemo odjahati ona mo. Kad je prošlo tjedan dana."Malo-pomalo postalo mu je bolje. Treba da vas zamolimo za pomoć. Crni Mus tang zna da kanimo doći onamo pa nas želi uhvatiti. kako god budete htjeli." "Ali devils! Kakve li sreće da st e to doznali! Sad sigurno nećete otići onamo. rekavši: "Evo v am ruke. ali što se tiče Indijanaca. taj krvnik lovaca?" prestrašeno upita inženjer. "Kakva posla ima on na Alder-Springu." "To nije ni potrebno jer će ta prilika doći sama." "Kako dugo ste već ovdje?" "Od prekjučer. Na ovome se vidjelo da je u posljednje vrijeme bio bolestan. Ali nećete li mi reći kako je došlo do tog a da očekujete napadaj i kako sad stoji stvar? Zaista sam radoznao što ćete mi pripovi jedati.

je li samo razvukao živac ili ga je posve prekinuo. a zatim reče svojim mirnim načinom: "Neka me moj brat dovede do svog ležaja. na čijem podnožju leži stanica Rockv-Grond. 75 . koji dosad nije progovorio ni riječi. na podnožju Corner-Topa pa je iz njega istjecao već spomenuti potočić koji s e na oštrom zavoju ulijevao u onaj veći potok.nemoćan. a Indijanci upravo za takve bolesti posjeduju lijekove o kojima čak i naši liječnici nemaju ni pojma. NA JALŠINOM IZVORU Ua-Peš. Taj je izvor ležao. okružen vis okim jalšama." On skoči na noge da izañe ali Old Shatterhand ga zadrži." Otišao je s njim i ubrzo se začu prodorni. već su radije izmeñu Firwood-c anipa i Rocky--Grounda dinamitom probili kraći put kroz stijene. iako kratku bol. te je čak i većim četama omogućavalo da se lako došuljaju ili sakriju. VVinnetou vrlo dobro zna što radi. oni su bili posljednji izdanci dvaju dug ačkih planinskih lanaca koji zatvaraju široku i vrlo dugačku dolinu s tako brojnim zav ojima da željeznički inženjeri nisu proveli prugu kroz nju. gospodo? Osjećam se kao da sam preporoñen. Sad mogu opet jahati pa će Crni Mustang opaziti da tetka Droll još uvijek nešto vrijedi. izjavivši: 74 "Nije li to veličanstveno. Droll je došao. da b i brzo ozdravio. Silno se obradovao što smo se tako neočekivano i čudesno sreli te izjavi da sva kako želi odjahati u Alder-Spring bez obzira da li mu to zdravlje dopušta ili ne." I zaista nakon jednog sata pokazalo se da je Winnetou i mao pravo. dragi Frank. ali već za jedan sat bit će isto tako zdrav kao što je nekoć bio. Taj naziv s pravom nosi s voje ime. Winnetou ustane. i Ugaoni vrh. Ispostavilo se da Droll zaista boluje od išijasa. Sad se oporavlja od te boli. stavio cio niz pitanja koj a su dokazala da Apač raspolaže vrlo temeljitim poznavanjem grañe čovjekova tijela i nje govih bolesti. dakle niz tu dolinu s brojnim zavojima morali su doći Komanči jer za njih nije bilo drugoga puta do Alder-Springa. Sa d mu je Winnetou. razgled a njezin sadržaj." 3. Winnctou uñe u sobu i reče: "Naš brat Droll morao je podnijeti veoma snažnu. Ako čovjek sebi predoči se dogodilo u Firwood-campu i što su namjeravali učiniti svi sudionici te drame. rekavši mu: "Ostani ovdje. bio je do polovine visine obrastao gustom šumom. a kasnije zavijao na sjever. viknu Hobbli-Frank." Kao da želi potvrditi te riječi. Ne znam što je Winiietou učinio. izvuče malu kožnatu vrećicu u kojoj je redovito nosio sa sobom razne lijekove. "Što to Winnetou radi s njim? Mor am k mojoj tetki Droll jer mi ovakvi krikovi režu dušu kao pila. oštri krik. Firwood--camp ležao je nedaleko ulaza u dolinu pa je od nje bio odijeljen samo jednim poprečnim rebro m brda. Njegova bolest ga neće više smetati. a tako se zove i danas. Ua-Peš i Corner-Top čine oštar kut. Iz vori toga brijega skupljali su se na njegovom podnožju u prilično širok potok koji je tekao prema jugoistoku. ni je bilo teško unaprijed naslutiti što će donijeti novi dan. Iza posljednjih obronaka brda dolina se otvarala u široku ravnu preriju kroz koju je protjecao potok. ali to mi je svejedno. Na tom zavoju ulijevao se u nj neki manji potok koji je izvirao na podnožju jednog drugog brijega. "To je bio Droll". taj se već u ono vrijeme zvao Corner-Top1. Iz sočne trave uzdi zalo se grmlje koje kao da je jedno iza drugog bilo postavljeno poput kulisa. Odavde dolje.

Onih šest konjanika već je dovoljno odmaklo od Ua--Peša p a su sad.Komanči su bili uvjereni da će Old Shatterhand i Win-netou odjahati u Alder-Spring p a su krenuli onamo da ih dočekaju i zarobe. kod takvih neprijatelja kakvi su bili Old Shatterhand i Win-netou. Komanči će se sakriti. biti vanred no oprezni. do tog su zaključka došli Old Shatterhand i Winnetou pa z ato. na njemu je bilo mjesta s kojih je pucao pogled nadaleko pa prema tome nije bilo tešk o opaziti Komanče kad se budu približavali. čekaj ući svoje protivnike da im se prišuljaju. opkole ih i napadnu. u namjeri da se približe Corner-Topu. Old Shatterhand i Winnetou se ubrzo uspeše na vrh. čim je svanulOjzakrenuli ulijevo i zašli u savanu. morao je dakle odjahati još dalje od njih u preriju . nisu pojahali duž Ua-Peša. U njemu su se ostala četvorica mogla dobro sakriti s konjima dok su Winnetou i Old Shatterhand krenuli na brijeg da odande promatraju dolinu . Tako će izbjeći da izdajničkim tragovi ma izazovu sumnju. Da bi to postigli. krenuvši iz RockyGrounda. Kako smo već spomenuli. Sad su potražili i našli dobro skrovište. Old Shatter handu i njegovom crvenom prijatelju nije bilo teško da proniknu u misli svojih pro tivnika. Ni jedan pokret njihovih lica. Konji bi kadšto n jisnuli i zatoptali nogama. svjež i čist. a da ni jedan od njih nije smatrao potrebnim da progovo ri ma i jednu riječ. taj bi sigurno došao d o uvjerenja da ih ovamo nije dovela nikakva druga namjera nego da se odmore. Zrak je bio snažan. Indijanci će se sigurno kretati lijevom stranom i odjahati dobar komad puta u preriju da bi se o nda vratili u blizinu izvora s protivne strane. dva. Zato je bilo samo po sebi razumljivo da Indijanci neće poći ravno do izvora. Jedna od njih. Corner-Top nije bio ispod vrha obrastao šumom. Ni VVinnetou ni Old Shatterhand nisu smjeli ni naslutiti da se Komanči nalaze na Jalšinom izvoru niti su to smjeli otkriti iz njihovih tragova. Winnetou i Old Shatterhand krenuli su tako da su 76 do njega morali stići s istoka pa su na taj način spriječili Indijance da ka snije ugledaju njihove tragove. najvažnije je pitanje bilo gdje će se sakriti. a zrak je te zvukove nosio daleko dok je vlažna i teška trava čuvala tragove koji će se možda sve do naveče moći uočiti. Odozgo se mogla pregledati čitava dolina na milju daleko. Naših je šest konjanika naposljetku prešlo svo j luk kroz preriju i stiglo do brijega na njegovom istočnom podnožju. jedan sat. premda su se nalazili pred dogañajima u kojima se moglo raditi o životu i smrti. sve do prvog njezinog zavoja. pa i tri sata. okrenuta prema zapadu. Alder-Sprin g se nalazio na zapadnoj strani brda. zakre-nuli prema jugu. Da ih je itko mogao neprimjetno promatrati. Nakon jučerašnje oluje svanulo je prekrasno jutro. morali su Crvenokošci . a priroda se naokolo nijemo pružala u punoj ljepoti. Budući da se Alder-Spring nalazio na desnoj strani doline. Sunčane zr ake pretvarale su svaku kapljicu na vlatima trave ili na lišću u brilijant. Tko je htio preteći Ind ijance. Nijemo su sjedili jedan kraj drugoga. Kad s prerije stignu u blizinu izvora. bila je vanredno prikladna za namjeru obaju prijatelja.samo ne zapadnjaku koji se kani prišuljati neprijateljskim Indijancima. Sve to moglo bi svakom zapa dnjaku postati veoma opasno. već su. i prišuljati se k njima. ni jedan njihov pogled nije odavao da im je sva pažnja usmjerena prema zapadu i da na čitavom onom velikom . Eto. ondje j e bilo nekoliko čistina s kojih je pogled pucao nadaleko. u još mnogo većem luku. Jahanje k roz takav kraj i po takvom jutru moralo bi svakom čovjeku pružiti velik užitak . Winn etou i Old Shatterhand sjedoše onamo. već će se sakriti n egdje u njegovoj blizini.

" . kad doñemo za njima. no ipak je bilo posve sigurno da su čul i i drozda koji je dvadeset koraka iza njih izvlačio crva iz zemlje. već odoše dalj e van u preriju. kad se razdanilo. osamdeset i još više konjanika koji su se mogli jasno razabrati. a budući da s e nisu ni pomakla. postupaju upravo onako kako smo očekivali: prelaze na drugu stranu doline kako mi. ali ni sada nisu izmijenili smjer puta. Pri tom i ne misli na to da moramo opaziti tragove koje su njeg ovi ratnici ostavili u vlažnoj i visokoj travi. i doći ovamo".prostoru. nije ništa moglo izbjeći njihovom oštrom pogledu." "Well . Lebdio je još malo lijevo iznad zavoja doline. Za njim je pošlo još pet. Obojica su duboko spustila očne kapke. ne bismo pomislili da zapravo jašu prijeko do Corner-Topa i do Alder-Sp ringa da nas ondje uhvate. ali je ip ak pogriješio tako da to ne mogu shvatitia ne shvaća ni moj brat Shatterhand. a napola samilosni osmijeh. četrdeset. kao da kane prijeći preko nje do nekog dalekog cilja. Kad je stigao do njega i našao se upravo iznad njega. "Da. a zatim nastavi put jer nije opazio ništa sumnjivo. ali pošto poznaje put. Smiješno!" Preko ozbiljnog i nepokre tnog Apaševog lica kliznu tihi. Winnetou je oštrinu svog pogleda dokazao rekavši: "To su zaista Komanči. a ja ću sići da doznam koje će skrovište odabrati Komanči. ali mu se brzo pr ibližavao. "Dolaze. kimnuvši u znak saglasnosti. ali upravo način na koji j e lešinar kružio po zraku. deset. On dolazi iz Firwood-campa pa je uvjeren da smo i mi ujutro odande krenuli i d a ćemo doći za njim. što nastoje ili što umiju izvesti. ali ih u mraku nij e mogao pronaći. ali Winnetou je to smjesta shvatio. činilo se kao da spavaju. On do da: "I pri tome želi uhvatiti Old Shatterhanda i Winneto-ua! Uf!" "Vidi." "Jesu". "WeW" isto tako jednostavno kimnu Old Shatterhand. dokle god se pružala dolina." Komanči su uz protivni rub doline jahali sve dok" nisu stigli do krajnje tačke Ua-Peša. potvrdi Ol Shatterhand. i isto tako r azabrali lešinara koji se kao tamna tačka pojavio na zapadnom nebu. namjerio na njihov trag pa mora takoñer skoro stići ovamo. reče. Zapadnjaci su veliki umjetnici u tome da i kod krajnjeg napinjanja svih njihovi h sposobnosti i osjetila izvana izgledaju posve hladni. a drugi ostati ovdje. 77 "Uf!" reče jedn ostavno Winnetou. zakrenu iza ugla za voja neki konjanik. zastane načas da razgleda dolinu. napola prezirni. pripazi na Ik Senandu koji je htio prevariti i izdati bi jele ljude s vatrenoga konja". Neka moj bijeli brat pričeka ovdje da g a vidi kad dolazi." U prkos tim riječima nije se u dolini razabiralo ni jedno jedino živo biće pa je ona pre d njima ležala isto tako prazna i pusta kao i malo prije. on se jutros. rukama i nogama. dvadeset." "Taj poglavica Komanča misli da je vanredno lukav ratnik. premda su njihovi konji zbog velike udaljenosti izgledali poput malenih pasa. odavao je da se ispod njega moraju nalaziti neka bića od ko jih očekuje plijen. " Jedan od nas mora poći za njima. "Oni će uskor o zakrenuti u luku kao što smo to očekivali. nastavi Old Shatterhand. "On je sinoć pošao za Komančima. "Na čelu im j aše Tokvi Kava." 78 Old Shatterhand nije re kao zašto onaj drugi treba da ostane. Postoje ili su postojali brojni glasoviti zapadnjaci koji su svoje najveće uspjehe i svoj spas iz krajnjih opasnosti uglavnom zahvaljivali okolnosti što su tako potpuno vladali svojim tije lom. da nitko nije mogao na njima razabrati što misle ili osjećaju.

Neka moj b rat poñe za mnom!" " Oni odložiše puške što su ih pozajmili od inženjera jer su njihove bile ukradene. porasle su već prilično visoko mlade biljke. čuvši posljednje riječi." "A što onda ako se ne vratite?" "Vratit ćemo se. Naposljetku ga nakon još daljnjih pola sata ugleda gdje dolazi i nastavlja tragom Komanča prema protivnoj strani doline." Zatim se okrene Winnetou i upita: "Zna li moj crveni brat gdje su se utaboril i neprijatelji?" "Znam". a desno leži prerija na kojoj pa su neprijateljski konji. Našao ih je ondje gdje i h je ostavio. Oborila ih je oluja . a da se očekivani skaut još nije pojavio. morao je pratiti cio zaobilazni put Komanča van u preriju. šiblje i staba lca. odvrati poglavica Apaša. "Uvijek je veoma ozbiljna stvar ako te neprijatelj prislušk uje pa to nikome ne može biti milo. S one strane vjetroloma ko ji ovdje nije širi od dvije stotine koraka. Hurikan je orkan koji naglo izbija pa juri razmjerno uskom i oštr o ograničenom prugom zemlje te pred sobom obara sve na što se namjeri. Šumski su divovi ležali. "Daleko odavde?" "Ne. već se dragovoljno zadržao. Winnetou je svog bijelog prijatelja najprije vodio desetak minuta kroz šumu. Budući da je jahao tim tr agom. Ja ću sad otići s Winnetouom da se prišu-ljam Komančima. Zatim krenuše. Morat ćemo dakle proći ovuda. Vjerojatno ćeš ubrzo doznati i razlog. porazbacani jedan kraj drugoga i jedan preko drugoga. "Možda na to nije ni bio prisiljen. Stajali su tako nagusto da se kroz njih gotovo ne bi mogla provući ni divljač." "To mi je tak o nerazumljivo da ne mogu shvatiti premda sam inače bistar i vrlo dobro shvaćam. Naslućuje li moj brat što ga je zadržalo?" "Ima mnogo razloga koji su mogli usporiti njegovo jahanje". leže ratnici. osobito u njegovim južnim predjelima. Nije mogao dakle do Corner-Topa nipošto stići prije jednog sata. Ondje bi nas vidjeli stražari. a zatim još jeda n. "Moramo li ovuda proći?" upita Old Shatterhand. a uz njih se nalazio i Winnetou. Kad je ispri-povjedio da je ugled ao unuka Crnog Mustanga. vladajte se posve mirno i nipošto nemojte odavde otići prije nego što se mi vratimo . Izmeñu tih obor enih i slomljenih stabala." "Hm. Puške bi im naimemri šuljanju samo smetale. jedan od onih hurikana kakvi često bjesne na Divljem zapadu. ali pr omatrač nije izgubio strpljenje jer je deset ili stotinu različitih uzroka moglo izd ajicu putem zadržati. bar jedan od nas. Winnetou kimne i tiho doda: "Nalij evo se nalaze stijene." 79 "Bilo bi mi drago da upravo to zna. ne pokazujući pri tome nikakvu posebnu opreznost.Winnetou ode. Old Shatterhand je sad mogao sići s br ijega pa se spustio k svojim drugovima što god je brže mogao. na njih se ne možemo uspeti. Ostanite ovdj e. a Old Shatterhand osta sam. Zapravo bi sad morao biti ovdje." . ti misliš da se nakon onog svog naglog bijega iz logora predomislio i da se vrati o da nas prisluškuje? To ne bi bila nikakva šteta!" "Što to kažete?" umiješa se Hobble-Fra nk. Ako nas je prisluškivao." "Ne. Opet je prošao jedan sat. iščupani iz z emlje. u ovom slučaju nije opasno. budite sigurni . odvrati Old Shatterhand. Zatim stigoše do mjesta na kome nije više bilo uspravnog drveća. Apaš dobaci: "Vrlo je zakasnio. onda na primjer znade da uopće nećemo jahati kroz dolinu jer smo se dovezli željeznicom. ali zato je pred njima ležalo mnogo oborenog.

zaprekama što ih je Apaš morao svladati."Je li moj crveni brat već bio prijeko?" "Jesam. uzdizalo se debelo stablo obore na drveta njima slijeva iz guštare vjetroloma. a uspravi se i poglavica. približavali su se mjestu na kojem su logorovali Komanči. tako da je Old Shatterhand mogao zaviriti kroz pukotinu koja je na taj način nastala." "Ne pada nam ni na um. Bilo je dakako potpuno nemoguće da taj put vodi ravno. i on šapne: "U onom pokrivaču se nalaze naše puške. već i on poñe za njim." "Znaš li gdje se nalazi poglavica?" "Z nam. ali ipak moramo postupati pametno. Ležeći na zemlji. grančice i izdanke koji su smetali. polako i ispitijivo udahnuvši. a drugu je Apaš ubio dobro namjerenim udarcem noža. On domahnu sv om pratiocu da priñe bliže. Zakretao je čas ovamo." "Tako je. Sad su neko vrijeme puzali ravno do mjesta na kojem je Winnetou svoju tajnu stazu proširio za dvostruko. ob a prijatelja se nisu često morala služiti noževima pa su najviše gazili da se grmlje izn ad njih ne pokrene i time ih oda. a osjećali su se sigurn i pod zaštitom stražara. a zatim legne na zemlju i otpuže u gusto granje i lišće. mogli bismo ih uzeti. a trava. prva je pobj egla. Uz stablo je bio naslonjen dugačak i uzak omot ovijen Tokvi Kavinim pokrivačem i pomno omo6 Cr ni Mustang 81 tan lasom. a time istodobno i na rubu male uleknine u preriji. Spavao je. razmaknu oprezno mlada stabalca ispred njih. a sam put pokazivao je toliku Apaševu snagu i spretnost da joj se morao začuditi čak i Old Shatterhand. poglavica spava a i svi dru gi spavaju. kimne Winnetou "Sigurno je skaut sti gao do njih. Malo dal je ležali su njegovi ratnici. sad lijevo. takoñer spavajući. Bilo je tačno tako kako je . Putem naiñoše na dvije." Zov što su ga čuli Old Shatterhand i Winnetou. koja je rasla ispod njega i oko njega. odnosno pr itisnuo ih o tlo. a pri tom ostavio toliko granja da se ono kao krov zatvaralo i znad stazice i činilo je potpuno nevidljivom. On je u to kratko vrijeme nožem izrezao dvij e stope širok put. Old Shatterhandu blis-nuše oči." "Howgh! Ne smijemo ih zasad dirati jer Komanči ne smiju slutiti da je njihovo skrovište otkriveno." 80 Winnetou šmugne nekoliko k oraka uz rub vjetroloma. Poglavica je prema običaju s vih bijelaca i Crvenokožaca na Divljem zapadu imao pušku na dohvatu ruke. To se javio jedan od stražara". To mi je zaista veoma teško. Budući da je Winnetou tako neusporedivo prokrčio put. Bili su umorni. Usnuli ratnici se probudiše i skočiše na noge. Kako se samo Old Shatterhand začudio opazivši da Tokvi Kava leži svega nekoliko koraka ispred njega! Oba izvidnika nalazila su se na samom rubu vjetroloma. Old Shatterhand nije ni časka oklijevao. odrezao sve grane. Kad je ugledao taj omot. Moj bijeli brat će ubrzo ugledati d ubok i skriven put što sam ga morao prokrčiti. što su ih postavili prema preriji. Možda ćemo mu se toliko približiti da čujemo što govori. čas onamo oko oborenih stabala. I opet se pokazalo kakav j e neusporediv čovjek bio poglavica Apaša. miris logorske vatre. Čuj! Nije li to netko zavi knuo?" "Jest.otrovne zmije. već prema obliku tla i gustom grmlju. vodio sad de sno. Nakon duljeg vremena Old S hatterhand osjeti. činila je me"kan ležaj na kome se ispružio poglavica. ponovi zatim nekoliko g lasova.

Njima za volju su tako brzo krenuli odavde jer su doznali da crveni ratnici kane napa sti taj logor. uf. dječače. "Neću?" nastavi poglavica. onda se moramo na to pripremiti jer mogu svakog časa stići ovamo. Ugledavši poglavicu." "Onda bi sve ono što im pripada bilo naš plijen?" "Tako je. uf." "Ne dolaze ovamo?" zapanjeno će poglavica. oni ne znaju." "Šuti! Ja silno mrzim i Winnetoua i Old Shat terhanda.Vinnetou rekao: Ik Senanda je stigao. a ne znaš zašto dolazim " "Jer se radi o najvažnijem lovu što ga ikad možemo poduzeti." "Neće naići na vas jer uopće ne dolaze ovamo. Vidio sam ih gdje se uspinju u vagon." "Ti si otac moje majke i poznaješ me od roñenja. uf! A kako su to doznali? Tko im je odao? Da nisi ti sam bi o tako neoprezan. "Ali otac moj e crvene majke će uvidjeti da nisam mogao drukčije postupiti. jer će te inače m oj nož naučiti poštovanju što si ga dužan ocu svoje majke i najglasovitijem ratnom poglavi ci Komanča! Kako se smiješ usuditi da Crnom Mustangu predbaciš neopreznost?" "Jer me t i grdiš zbog pogreške koju si sam počinio! Reci mi bismo li mi večeras uhvatili Old Shat terhanda i Winne-toua da su došli ovamo?" "Isto tako sigurno kao što si ti kraj mene . odvrati njegov unuk jednako mirno kao i maločas. sine moje kćeri? Z ar sam ti dopustio da požuriš za nama?" Budući da nije odmah dobio odgovor." "Da. ali oni ne znaju za strah. a inače jašu. on nastavi : "Nisam li ti zapovjedio da promatraš bljedokošce i da izdržiš kod njih dok mi ne doñemo ili dok ti ne pošaljem glasnika?" "Jesi". "Zašto?" "Jer su otišli. sa de s konja i sjede na zemlju." Ovaj put je njegovog unuka ostavila ravnodušnost pa mu ljutit o upadne u riječ: "Ne govori o meni! Jesi li ikada vidio da nisam oprezan? Tvoja v lastita neopreznost je sve odalatako da nam je sad izmakao iz ruku veliki plijen !" Starac posegnu za pojas i viknu: "Ne zaboravi s kim govoriš. a zatim opazio kako je vatreni konj odjurio najv ećom brzinom. To bijeli lovci čine samo onda ako mi je put vrlo." "S vatrenim konjem? Znaš li to sigurno?" "Znam. ali svakako veoma daleko odavde jer su se odvezli na kolima s vatrenim konjem. Jesam li ti ikad dao razloga da me oštro ukoriš? Zašto me dočekuješ predbaci van j em. naime o tome da uhvatim o najveće neprijatelje našeg plemena. vrlo dug." "Nećeš ih uhvatiti"." "Uf." "Uf.." "Mora da su se dogodi le važne stvari kad si se usudio da iz Firwood-campa doñeš ovamo! Htio bih da čujem što ćeš r u svoju obranu. Već su sinoć otišli iz logora " 82 "Uf. " A kamo su onda nakanili?" "To ne znam. mirno odgovori Ik Senanda.. skaut dojaše do njega. Tokvi Kava začuñeno upita: "To si ti. poglavicu Apaša i onog omraženog bljedokošca koji se naziva Old Shatterhand. ali nemoj zaboraviti da se u njihovom društvu nalaze još dva bljedokošca koji nisu tako hrabri kao oni." "Dakle i konji?" "Zašt o onda nisi čekao do večeras? Zašto si već sinoć ukrao te konje?" . uf! Ta oni su nakanili doći ovamo u Alder-Spring! Što ih je mo glo tako odjednom otjerati?" "Strah.

liči i Hatatitla su tako glasoviti konji da se mudrost moje starosti pretvorila u ludost mladosti. ali meni je ubrzo uspjelo da raspršim to nepovjerenj e jer nam bljedokošci nisu mogli ništa dokazati. Ovaj je neko vrijeme držao glavu oborenu. Bljedokošci su bili doduše tako pametni da se pretvaraju kao da vjeruju da su se konji otrgli. Crni Mustang poče dakle prigušenim glasom: 84 "Da. a pogodili su i što namjeravamo. Ali moram ti reći da su mi u lice dobacili da se zovem Ik Senanda. B ilo je vrlo dobro što sam to učinio jer sam vidio kako su se sa svojim konjima ukrca li u vagon vatrenog konja i odvezli se. ogledavajući se ispitljivo. Požurio sam k svom konju i pobjegao. U tvojim žilama teče moja krv pa zato nećeš saopćiti našim ratnicima kakve je posljedice imalo to nepromišljeno djelo." "Onda su uvjereni da si ti moj unuk i da ja kanim napasti l ogor." "Ali kradljivci su već davno iščez li!" upadne starac. već ih je netko ukra o. Kad su o tišli." "Šutjet ću". "Jesu. Prema tome nije nitko ni čuo predbaciv anja koja je unuk dobacio starcu. i ja sam napustio Firwood-camp i odjahao ovamo da ti kažem što se dogodilo. Odmah su pogodili da stojimo u sporazumu." "Znadu lida namjeravamo napasti logor?" "Oni to samo naslućuju. Dakako da su bljedokošci potražili kradljivce. Sad sam ovdje pa me grdi ako imaš razloga za to! Howgh!" Završio je svoj izvještaj i stao čekati što će reći njegov djed. Znadu samo da su bili neprijateljski crv eni ratnici. ali ni jedan od njih se nije usudio da se nepozvan pr ibliži poglavici koga su se svi strašno bojali.s 83 "U-kra-o?" ponovi poglavica polako slog po slog da bi shvatio bit predbaciv anja što ga je slušao. nastavi Crni Mustang. "Jesu li iščezli i tragovi? Old Shatterhand i Winnetou su našli vaš trag." "A znadu li i tko je to bio?" "Ne. Konji nisu bili pobjegli sami. To što je rekao nije mogao čuti nitko nepozvani jer je dolazak poglavičinog unuka doduše svim prisutnim ratnicim a odao da se nešto dogodilo. "Što znaš o tome?" "Znam sve. nije ni porekao ni potvrdio. Što su pripovijedali o gubitku svojih triju pušaka?" "Svojih pušaka?" zapanjeno će skaut. Već sam daleko odmakao kad doñoh na pomisao da se potajice vratim i da prisluškujući doznam ni su li Winnetou i Old Shatterhand izmijenili svoj plan da od jašu u Alder-Spring. Onda su odjednom Winnetouovi i Old Shat-terhandovi konji njisnuli pred vratima i izazvali neopisivo čuñenje. odvrati mladić. morao sam i h imati pa nisam ni pomislio da ću ih se dan kasnije domoći zajedno sa zarobljenicim a. Htio sam ih odmah imati. a našli su i trag Kite Ho moše. oni bi me objesili.w nisu vjerovali da se zovem Yato Inda. Tko? Kaniš li to možda poricati?" Poglavica je gledao preda se posve kamena lica. "koliko nas je jučer bilo u Firvvood-campu?" "Zna du. "Zar su ih izgubili?". a onda je uzdig ne brzim i energičnim pokretom. našli su moj trag. ja sam konje izveo iz suše. no meni je srećom uspjelo da im pobjeg nem. Oni dakle neće doći u Alder-Spring. Da sam ostao. ali mene nisu mogli zavarati. Kita Homoša kojeg si mi poslao u shop je doduše pobudio malu sumnju. "Znadu li Old Shatterhand i Winnetou". Njegov unuk nastavi: "Tvoja mi šutnja kazuje da imam pravo." .

Cime su izveli svoja dj ela? Svojim puškama. Potjerao ih je strah da pobjegnu što dalje. kako sam ti to savjetovao. govorio si istinu! Pobjegli su zavij ajući kao psi koji treba da dobiju batina. konji neće pasti po d nama." "I veliku medvjedarku?" "Da. kl iknu: "Uf. strah pred nama i bojazan p red sigurnom propašću." Ali njegov unuk zatrese glavom: "Oni neće ništa. Old Shatterhand i Win-netou su otišli. Konji su nam doduše umorni. uf. što ga bljedokošci nazivaju Birch-Hole. odgovori poglavica pokaz ujući na omot." "Ti si ih našao . Ti ćeš meñutim ostati ovdje. Oni su nam sami umakli. pre mda su im ukradene puške. Zato su i tako brzo pobjegli. uf." 86 . već će sve staviti n a kocku da ga se opet domognu. uf." "Zašto misliš tako?" "Tko ima zdrav razbor mora upravo tako mi sliti." "Da. Budući da Old Shatterhand i Winnetou danas neće doći. Ja sam ih našao. uf! Danas veliki Manitou gleda zadovoljnim licem s neba na ratnike Komanča! To je plijen na kojem će nam zaviñati sva plemena crvenog naroda! Ka ko je to neusporedivo oružje došlo u tvoje ruke?" 85 "Ukrali su ga neki kradljivci p a su ga morali predati meni. ali budemo li jahali tako da uveče r stignemo do onog mjesta. Od vest ću svoje ratnike onamo i dok oni čekaju. "Uf. Puške su im ukradene i sad osjećaju da više ništa ne mogu." "Znači da ipak kaniš u Birch-Holeu čekati vrijeme za napadaj. te da moraju stradati. baš n išta staviti na kocku." Ispripovjedio je dogañaj.ti . uf! Na to nisam ni pomislio. Ovaj se složi s njime. uf! Gdje?" "U Firwood-campu. "Winnetouovu srebrnu pušku ?" "Da. Te puške su ih učinile junacima i bez njih su oni ništa." "Malu Old Shatterhandovu čarobnu pušku?" "Da. nemamo ovdje nikakva posla i na jbolje je da krenemo. Čime su se proslavili ti čagljevi? Samo svojim puškama. Sad moramo poći po skalpove onih brojnih žutih ljudi. da se pri napadaju na logor ne mogu odu prijeti. ali njihovo oružj e ipak imamo."Uf. "Uf.ti? O ld Shatterhandove i Winne-touove puške?" silno zapanjeno viknu Ik Senanda. Morat ćemo se dakle požuriti. Sad znam i to zašto su se odrekli namjere da od jašu do AlderSpringa i zašto su tako naglo otišli iz Fir-w ood-campa. uf. Nije li to upadljivo? Ne sakriva li se možda iza toga kakv a velika lukavština? Ta dvojica se neće dobrovoljno odreći svog oružja. a zatim." Mladić je sve to rekao tako uvjereno i oduševljeno da je zanio i staroga. "Da. tek što je svršio. " "A gdjei je to dragocjeno oružje? Reci! Brzo!" "Ovdje". ja !" kimne Tokvi Kava dok su mu oči svjetlucale od radosti. Bljedokošci sigurn o već govore da kanimo napasti logor pa će poslati po pomoć. ja ću se prišuljati logoru da doznam kad b ismo ga najlakše mogli opkoliti tako da nam ne pobjegne ni jedan bljedo-kožac ni žutok ožac. jer ni jedno mjesto nije u tu svrhu tako prikladno kao ono.

Čemu da ih vučemo u logor. 87 Na žalost to oduševljenje nije dugo potrajalo jer su ga oni uskoro na ne očekivani način prekinuli. Ti ćeš ih dotle čuvati jer pouzdanijeg čuvara ne bih mogao naći." "Dobit ćeš ga. no ipak se usprotivi: "Ja bih ipak htio poći s vama jer želim dio plijena što si mi ga obećao. Vidjeli su kako Ik Senanda pohlepno promatra oružje." "Znači zlato i novac?" "Da. nañoše se iza njega. reče Old Shatterhand. to smo uistinu mi". naglo se okrene i ugleda Old Shatterhanda i Winnetoua pred sobom. Pametan čovjek mora misliti na sve. i jedva izmuca: "Old . već ih ostavljam ovdje dok sutra ne doñemo po nj ih. Zato ih ne želim izvrći nikakvoj opasnosti. prepast ga je još uvi jek odviše čvrsto držala. a što ja obećam. on rasedla konja i priveza ga o neki grm. Zatim poglavica održi kratko ratno vijećanje s nekoliko istaknutih ratnika." Tek sad se uhoda opet uspio maknuti. "došli smo ovamo po svoje puške. već ustane polako kao čovjek komu su uzete noge." "Da." "Zašto te tri puške? "Na povratku ćemo svratiti opet ovamo. Poglavičin unuk Ik Senanda ostao je sam s tri ukradene puške. što ih nisu uspjele čuti ni vanredno oštre uši Ik Senand e. Kažem ti da su mi te tri puške draže od svih onih skalpova što ih možemo skinuti u Firwood-campu. Winnetou je naime posve tiho razmakao mlada stabalca i neču jno se provukao izmeñu njih."Neću s vama?" začuñeno upita Ik Senanda." Ik Senandi je očito po laskalo to povjerenje. Howgh!" Čuvši to. "Zašto?" "Jer si ondje poznat pa bi nas lako m ogao odati. a onda Komanči odjahaše opet u dolinu iz koje su došli. Htjel i biste svoje puške? Uf! Pokušajte možete li ih dobiti!" .Shat-ter-hand i Win-netou! Zaista . Skinuo je laso s omota. "Iz tvoga lica pilji u nas gola prepast. Htio si nas uhvatiti a sad dršćeš od straha!" Pre zir koji se osjećao u tim riječima vratio je Ik Se-nandi prisutnost duha. Tako sam rekao i tako će b iti. Ik Senanda". a zatim opet natrag! Za to su mi odviše dragocjene. Prepoz navši ih. Ti si sin moje kćeri i moj jedini naslje dnik. otvorio ga i izvadio puške da uživa. još uvijek držeći sve tri puške u rukama i odgovori: "Što ti sebi umišljaš? Ja da as se bojim? Mene ne mogu ni Winnetou ni Old Shatterhand utjerati u strah. Onda se uspraviše. a Old Shatterhand poñe za njim jednako oprezno. ponosno mu se nasmije lovac u lice iscereno od straha. podru gljivo mu kimnu Old Shatterhand. postoji još jedan razlog koji je za mene mnogo važniji. ne. "Da". onda ćeš ti biti vlasnik tih pušaka koje bi lako mogle pasti u druge ruke ako tebe ne ostavim kraj njih. toliko se užasnuo da nije uspio izustiti ni riječi niti se pomaći. ali b i me ipak moglo pogoditi tane ili nož. Više nije mogao obuzdavati radoznalost. "Dobar dan. kako mu pri tom svjetlucaju oči i slušali njegove isprekidane povike ushićenja. Tek što su njegovi drugovi od jahali.to su oni . to vrijed i kao prisega. kako sam rekao. Ik Senanda nije više oklijevao već pristane. On uzmaknu za korak. Napadaj će vjerojatno biti neopasan. Osim toga. naime ove tri puške ovdje. i za nekoliko koraka. Lako se može zamisliti s kakvom su radošću sve to promatrali Winnetou i Old Shatterhand koji su se još uvijek nalazili posve blizu iza mladih stabalaca. Ovaj se silno p restraši. gledajući ih. meñu kojima se nalazio i Kita Homoša.to su uistinu oni. ali nije skočio na noge da pokuša pobjeći.

a moja majka je pr ipadala plemenu Pinal Apaša. protjerat ću ti m etak kroz rebra. čekali su da stignu njihovi drugovi koje je Old Shatterhand dozvao zviždukom. ali ne da pobjegnem od straha pred vama." ." " Dokažite mi to!" 89 "Ovaj zahtjev je toliko drzak da njime nimalo ne poboljšavaš svoj položaj. Odjahao sam. Nije mo gao pobjeći na konju jer mu je ovaj bio privezan i jer bi trebao odviše vremena da g a odveže. pa to se upravo divno o digralo! Crvenokošci su otišli a zato je ovaj zeleniš došao k nama u goste. Kamo su otišli Komanči? I tko je taj mili momčić. kimnu Hobble-Frank. onda ga moram najprije tačno promotriti!" Frank obiñe oko z arobljenika. Hobble-Fra nk i Droll su već otprije znali što znači taj Old Shatterhandov znak pa zaista ubrzo d ojahaše zajedno s oba Timpea oko vjetroloma. "Taj? Hm. Bijeli lovac izvuče revolver i reče: "Stoj! Vratit ćeš se s nama i sjesti na isto mjesto na kojem si sjedio. Što kaže na to Old Shatterhand?" "On neće izbjeći kazni. Kako ste ga samo upecali. I ja sam isto tako dobro razabrao strane trgove kao i vi. Ti si Ik Senanda. Ti bi bio prvi čovjek da nam umakneš!" Dovedoše ga natrag na isto mje sto na kome je prije sjedio i gdje se još nalazila njegova puška. Predlažem da mu malo zapaprimo nje govu želju za nasljeñivanjem. Tek što je četvrti ili p eti puta skočio." "To je laž." "Ah. pomno ga mjereći. a čuo sam i na što sumnjate. a Win-netou ga što više prestigao p a ga obojica zgrabiše i zadržase. unuk Crnoga Mustanga." "Pshaw! Pobjegao si kad si opazio da smo pravilno pročitali tragove Crnog Mustanga. nem arno odgovorivši: "Moje pravo ime ste već čuli. on strelovito nagnu u bijeg." Mladić ga podmuklo pogleda. taj ne može biti zapadnjak. "ako je taj momčić htio ta ko lake ruke naslijediti puške. To je zaista zaslužio. već ga je Old Shatterhand dostigao. Ne govoreći ništa. dragi Frank. to i nisi baš loše izmislio. Počekaj samo!" odvrati Old Shatterhand i okrene se k zarobljeniku: "Najprije nam reci svoje pravo ime. tako"." "Nis am pobjegao. Ik Senanda se sav tresao od straha. Brzim i dugačkim skokovima jurne uz rub vjetroloma da se zavuče u nj. oduzeše mu svoje puške i njegov nož pa ga pritisnuše o zemlju. ali je uvidio da bi mu svaki otpor mogao samo štetiti i da je najbolje da se pokori. Vi ste bili samo gosti u logoru i niste imali nikakvih obaveza. Brzim pogledom obuhvatiše cio prostor a kad su zaustavili konje i sjahali. ali je račun učinio bez krčmara. gospodo.Prije nego što je do kraja izgovorio te riječi. Morao je ostaviti konja i pobjeći pješice. ali moja dužnost je bila da zaštitim stanovništvo logora i zato sam smjesta odjahao da potražim neprijatelje. već sam to učini o u najboljoj namjeri. a zatim zajedno s Winnetouom sjedne k zarobljeniku. "Tako.. Zovem se Yato Inda. mister Shatterhand?" Old Shatterhand im ukratko ispr ipovjedi što se dogodilo. Pokušaš li pobjeći. Odjahao si dakle da izvidiš gdje se nalaze Komanči? Kako si ih mogao otkriti noću i u tami?" "Tko tako pita. a zatim nastavi: "Zaista ljupko momče. Old Shatterhand stavi dva prsta u usta pa oštro i prodorno zazviždi da je to nadaleko od jeknulo. Zašto potajice stojiš u vezi s Koman-čima?" "Dokažite mi da sam to učinio. moram priznati . kome se u vašem društvu očito toliko sviña?" "Ta to je onaj skaut koji je ljude u Firvvood-campu htio izručiti Komančima da ih pokolj u!" viknu Kaz. reče Frank: "Do vraga. onda je ipak morao najprije pričekati dok njihovi po kojni vlasnici ne otresu s nogu zemaljski prah.

Mi smo bili ovdje sakrive ni prije nego što si ti dojahao. Ako to ne uviñate. Apaša plemena Pinal. čini se da vjeruješ ti se ovdje pokazali čim smo stigli. onda je uzalud da s vama gubim riječi. već i štošta drugo." "Tome se ne morate toliko čuditi. ali on to pokuša sakriti te brzo odgov ori: "Upravo to je okolnost koja vas mora uvjeriti da sam pošten i da sam vam prij atelj. dobro glumeći srdžbu: "Ne pitajte me stvari koje očito ne razumijete! Ako čovje k misli da je ovdje u pustoši posve sam i siguran. Ik Senanda?" "Ponavl jam i drugo ne mogu reći: ja nisam Ik Senanda. ali tvoj nježni djedica imat će dosta posla sam sa sobom jer ćemo i njega isto tako sigurno zarobiti kao što smo za robili tebe!" ." "Nisi nas prepoznao? A ipa k si spomenuo naša imena!" Ik Senanda je neko vrijeme mračno gledao preda se. Nemoj da se prevariš u računu ! Nadaš se da će te Crni Mustang osloboditi iz naših ruku. već ćemo te najprije suočiti s tvojim ragim djedom da doznamo je li i on tako kukavan i podao da zataji svoju vlastitu krv. Već prije toga promatrali smo Crnog Mustanga. Crni se Mustang hvalisao da vam ga je ukrao. ja sam te puške ukrao od njega i on je odjahao ne primijetivši ništa. ali u tome se varaš. već Yato Inda. dopust ivši da mu oduzmeš puške." "Lijepo! Ali kako su onda naše puške došle u tvoje ruke?" Ov o je pitanje očito dovelo skauta u nepriliku. a da te oni nisu ubili ili da te nisu bar zarobili." Oči mu podmuklo bljesnuše."WeW Govoriš vrlo ponosno. zaista te molim da ne g ubiš više ni riječi premda mi ne samo što uviñamo to. Što kažeš na to. a zat im smo čuli svaku riječ koju si mu rekao. dobili ste svoje puške p a sad zahtijevam da me smjesta pustite na slobodu. Ti si nam dakle kanio doni jeti puške." 90 "Jesam. Da bih vam vratio vaše vla sništvo. ne možemo te pustiti na slobodu. Komanči naime ne znaju da ja s majčine strane potječem od njihovih neprijatelja. momčiću! Budući d a još uvijek poričeš." "Kako ćeš nam onda razjasniti da si pokušao s njima pobjeći kad s i nas maločas ugledao ovdje?" "To sam učinio samo zbog prepasti jer ste se vi tako i znenada pojavili. Čini se da si utjelovljena mudrost dok je Crni Mustang. onda se lako dade razjasniti da čovjek u prvoj prepasti postupi sasvim drukčije nego što bi postupio promišljeno. a danas sam ga opet ugledao kod Komanča. Zaista ti se veoma divim što si za neprijateljima mogao d oći ovamo pa si štaviše mogao i razgovarati s njima." "Da. budi siguran u to. svakako bio utjelovljena glupost. a kad ga onda odjednom iznenade ljudi za koje mora vjerovati da su daleko odavde. a ja vas nisam u prvi čas prepoznao. On te je nazvao sinom svoje kćeri i predao t i je naše puške dok ti tvrdiš da si ih ukrao od njega. a zati m vikne." "Polako. i on odgovori: "Vi me kanite odvesti Crnom Mustang u? Pokušajte samo hoće li vam to uspjeti!" "Uspjet će nam. Sinoć sam vidio vaše oružje koje još nisam poznavao. oni me dakle smatraju prijateljem pa su me i danas tako primili." "Moram p riznati da je to pravo majstorsko djelo i da sigurno nikome ne bi moglo uspjeti da te u tome nadmaši. polako. samo što će se to dogoditi na posve drugi način nego što bi ti to želio. pa sam s njima uvijek bio u prividno dobrim odnosima.

već da su po jahali prema UaPešu. Koga sm jestim onamo. Mi smo uhvatili već posve druge ljude nego što je taj star i Mustang c za kojeg si posve pravilno rekao da njegova slava prelazi preko svih dolina i planina jer se čini da ona preko njih prelazi kao zrak. Uostalom. Old Shatterha nd mu položi svoju tešku ruku na rame. "Halo!" do viknu im. Hobble-Frank je to opazio jer je zarobljeni k jahao izmeñu njega i Drolla pa ga stade zadirkivati.91 "To nećete! Nikakav Old Shatterhand ni Winnetou neće nikad uspjeti da uhvati Crno g Mustanga čija slava prelazi preko svih dolina i planina!" "Ah! Sad si ispao iz u loge! Ali nemoj se žestiti. vi ih ipak ne biste st igli jer je njihova prednost odviše velika. Sve da ste zaista tako ludi da pojašete za njima da biste se upustili u borbu s njima. "Smij se samo. u njemu još nije b ilo vode. Kasnije je meñutim ugledao tračnice na otvorenoj preriji. da nisu zakrenuli oko Corner-Topa. ser. Dopustite mi. ugledavši s vezanog skauta. Bio je uvjere n da će bijeli lovci zajedno s njime pojahati po tragu Komanča i skrenuti u spomenut u dolinu. najhrabrijih ratnika tog velikog naroda. videći da su Winnetou i Old Shatterhand pošli u gotovo protiv nom smjeru. nadao se da njegovo suzanjstvo neće dugo potrajati. Prije nego što ih možete stići. poče glasno jadikovati i opir ati se. kimne Old Shatterha nd. Nij e mogao dokučiti razlog zbog kojeg su pošli tako zaobilaznim putem. "Treba li da još i gladimo ovako opasna čovjeka kao što je taj klipan?" reče inženjer Old Shatterhandu. ljudi sa željeznice. pogotovu što su Wi nnetou i njegovi pratioci jahali samo galopom k"ao da im se jako žuri. taj ne može pomisliti na samovoljni izlazak. ali to mu nije pomoglo. "Zar ste se već vratili? I pratila v as je sreća. planut će Firw ood-camp i izgorjeti!" Rekavši to. očito obradovan: "AH devils. porodi se u Ik Senandi slutnja koja ga je ispunil a ne malom bojazni. naš vodič! I svezan? Je li vaš zarobljenik. ser. BREZOV KLANAC Kad su stigli u stanicu Rocky-Ground. Tračnice su zavijale u Pećinastu dolinu." "Nemojte se toliko hvalisati! Crni Mustang je poglavica Na iini-Komanča. "ali ubrzo će doći v ijeme kad će te posve proći volja za smijanje. ali svoju po dlost izveo je protiv nas. skaut prasnu u podrugljiv smijeh. ta to je gospodin Ya to Inda. ser?" "Jest". "On je doduše vaš zarobljenik. a kad su jahači zakrenuli onamo. a zatim nastavi. patuljčiću". Premda je bio već prilično dubok. budući da se dolje od nje ništa ne zapaža. reče. 4. Najprije ćemo otići s ovog lijepog mjesta na kojem si trebao čekati svoga i djeda. "Imate li možda kakvo prikladno mjesto kamo bismo ga mogli strpati. ali ćeš ga ubrzo opet ugledati. kako vidim! Kako je bilo? Jeste li vidjeli Ko-manče?" On ušuti. prvi ih je d očekao hrabri inženjer Swan. da ga prizovem k pameti!" . Pokazat ću vam ga!" Bio j e to bunar što su ga upravo kopali. Kad je Ik Senanda čuo da će ga spustiti onamo. ali se začudi. uslijed čega se Ik Senanda još više zabrinuo. Lice mu se smrači. ali se počeo braniti. Doveli su ga do ruba bunara da ga svezu i spuste u nj. a da ga ne podiñe volja da ode u šetnju?" "Znam takvo mjesto i to upravo izvrsno. Sada ćemo te s vezati na tvoga konja pa ti savjetujemo da se pokoriš bez otpora jer imamo dovoljn o sredstava da te prisilimo na poslušnost!" Ik Senanda nije imao hrabrosti da se o dupre.

"jer se čini da inženjer u Firwood-campu nije baš junak. Njegovi radnici pregledali su svoje puške. Silno se veselim zbog toga. a pripremljeni su i vagoni za vožnju u Firwood-camp."Radite s njime što god hoćete". Po njoj je klanac dobio svoje ime. a i Kinezi se silno boje Indijanaca pa bi se razbj ežali čim bi prvog ugledali. mister Shatterhand. odvrati Old Shatterhand. "Sve je prošlo bolje. budite sigurni da iz ovoga b unara neće izaći dok ja to izričito ne dopustim. "Silno se radujem što smo ovog nitkova dobili u ruke! I vi kažete d a su se Crvenokošci zaista vratili k logoru da ga napadnu? Mi ćemo vam pri tome rado pomoći. Ono nekoliko bijelaca ondje nije vrijedno spomena. zaista silno!" "Priznajem da sam računao na vas i vaše ljude". odgovori Old Shatterhand. Poznajete li Birch-Hole." "Meni se ne čini. "Predao sam ga vama i ne že lim s njime imati više nikakva posla. Je li tako?" "A kad bi bilo tako?" "Onda ste izmislili najbolju stvar koja se uopće dade izmisliti . n ajbolji što se uopće dao prirediti u tamošnjim prilikama." "Hm." "Imate pravo." Kad je skaut na to opet počeo da oko sebe udara svezanim rukama i nogama. samo ako hoćemo. Dakle. ni ja to ne vjerujem. Provucite mu dakle uže ispod ruku i spu stite ga dolje." "Zašto? Za njih nema boljeg skrovišta. Pobrinite se samo za to da nam danas ne nane se nikakve štete. pogodio sam kakav to plan imate! Vi nas želite postaviti uz rubove klanca. Čini mi se da je odabrao dobro mjesto. jedna je lokomo92 93 tiva bila pod parom. Indijanci će se naći u Birch-Holeu kao raci u vrši. Učinimo li to." "Onda Crni Mustang nije baš osobito lukav kad ondje želi smjestit i svoje ljude. Da de li se uspeti uz stijene klanca?" "Samo na jednom jedinom mjestu. Inženjer je uostalom dobro iskoristio vrijeme od ju tra. Za vrijeme ručka ispripovjedil i su inženjeru što su jutros doživjeli. a zatim ga spustiše u zdenac. radnici ga svezaše o željeznički prag i stadoše ga batinati sve dok nije utihnu o. izvrstan ručak. kamo je Crni Mustan g odveo svoje ljude?" "Kao svoj džep. Stijene klanca se sa svih strana uspinju gotovo okomito pa postoji samo jedan uski ulaz na kojemu raste stara. a i to samo danju. ser. ispitljivo pogleda Old Shat-terhanda u lice. a Crni Mustang ne sluti da zn amo za njegovu namjeru. Noću to ne bih preporučio nikome kome njegov vrat vrijedi makar i četvrt dolara . kanite zaposjesti i ulaz. ser." "A zašto to ne bismo mo gli učiniti? Nas je devedeset ljudi pa mislim da nemamo razloga da se bojimo Crven o-kožaca. To je duboki klanac koji iza logora vod i u planinu. mogu li se vaši ljudi uspeti onamo?" . pa moraju dopustiti da jednog po jednog izvadimo i da mu zavrnemo vratom." "Što se toga tiče. dok su radnici četkali. a kad onda Crvenokošci krado-mice uñu u klanac. mnogo bolje nego što sam mis lio". odvrativši: "On." "Dobro! A kako bismo se izvana mogli uspeti na rubove klanca?" 94 Inženjer brzo podigne glavu. vrlo visoka breza. Svih šest zapadnjaka dobilo je. . hranili i pojili njihove konje." "Da. baš to sam i ja mislio." "Na jbolje bi bilo kad bismo sami mogli uzeti stvar u ruke i kad ljudi iz Firwood-ca mpa ne bi doznali ništa dok ne obavimo posao s Crvenokošcima. reče inženjer. ser.

pa svakoj od skupina dade upute koje su odgov arale položaju što ih je pojedini odred zauzimao. mister Swan?" "Sve će biti u najboljem redu. nije bilo nimalo teško. mister Shatterhand. Komanči se nikako ne bi mogli usuditi da proñu kraj takve goleme zublje. Jeste li sporazumni?" "Jesam." "Dobro! Ali imajte na umu da se ne smije podizati nikakva buka i da ne s mijemo ostavljati napadni trag. dakako da mogu. koji je bio otprilike pet stotina koraka d ugačak i prosječno pedeset koraka širok. ali ipak bi nam bilo od velike koristi k ad bismo na ulazu u klanac mogli zapaliti bačvicu petroleja." "Well. Mjesto s ko jega se vlak vratio natrag bilo je tako daleko od Firvvood-campa da ondje nitko nije mogao ništa zamijetiti. a kad je vlak stigao do unaprijed odreñe na mjesta i kad su se ondje svi iskrcali. Sad reče: "Old Shatterhand i Winnetou imaj u uvijek iste misli. Old Shatterhand je bio zadovoljan. a jedan je s tražar postavljen i kraj bunara u kojem se nala. Onda krenu vlak dupkom krcat ljudima. Svi su se želj eznički radnici rado pridružili tom pothvatu. Imamo i bačvice s petrolejem različite veličine. "Imate li potrebna sredstva i a lat za to. Konji su ostali pod sigurnom stražom. Winnetou je preuzeo nadzor o ispunjenju potajnog plana o čijem uspjehu j e vrlo mnogo ovisilo dok je Old Shatterhand odveo radnike gore na rub klanca i d ao im sve potrebne upute." "Ne brinite! Imam ja ovdje ljudi u koje se mogu pouzdati. Zaklona j e bilo dakle i više nego dovoljno. Pripremite sve i pobrinite se za to da dovoljno rano stignemo do Birch-Holea!" 95 Inženjer je bio veoma odlučan i spretan p a su sve pripreme ubrzo izvršene. trebalo je često raditi noću u svjetlu zublj i pa nam je ostalo mnogo zublji. Budući da je još bio dan. uspne na brdo i stigne do gornjeg ruba klanca. Plan moga bijelog brata dobar je i treba ga izvesti. U prvom redu opomenuo ih je da bud u potpuno mirni i oprezni i upoznao ih s različitim znakovima i signalima koji bi mogli noću biti potrebni tako da su trebali tačno znati što pojedini signali znače. O n rasporedi ljude oko cijelog klanca. nije meñu radnicima bilo nijednoga koji bi bio zabrinut kako će ta pustolovina završiti ili kako će on proći u njoj. . Ali kad se smr ači. Mnogo je teže bilo neopazice prenijeti dvije bačve s petrolejem u bliz inu ulaza u klanac i ondje ih tako sakriti da ih kasnije indi-zanski uhode ne mo gu pronaći. je li mister Winnetou sporazuman s tim planom?" Pogl avica Apaša nije dotle izgovorio ni riječi." "Za nas bi bilo odviše teško da prenosima bačve. vidjevši kako se strmo ruše stijene klanca. Ali. obavit ćemo i to. Pruga je ovdje zavijala oko brda kroz koje se probija o Brezov klanac.zio skaut. da se čovjek s mje sta na kojem se vlak zaustavio. odvrati Old Shatterhand. Zati m se. Howgh! " "Well!" kimne inženjer. za njih više neće biti spasa. Stigavši gore. Ne bi li bilo dobro da se pobrinemo za rasvjetu?" "To bi zaista bilo dobro". Kad Komanči jednom uñu u nj. spusti s gornjeg ruba klanca do one strane koja je gledala prema logoru. Finvod--camp nije bio obaviješten o njihovom odlasku. užeta i sve ostalo što je potrebno pa ćemo sa sobom ponijeti nekoliko bačava."Mogu. moramo znati na čemu smo. Imamo mo tke za prenošenje. zaklonjen šumom. tražeći Apaša. "Ja sam dakako sporazuman s time. nañoše se bijelci pod gustim drvećem. Budući d a smo ovu prugu morali vrlo brzo svršiti. Onamo ćemo stići dovoljno rano da se danju uspne-mo na stijene i prije nego što doñu Indijanci. Radnici su se nalazili iza tog brijega dok je na njegovoj drugo j strani ležao logor.

Oni će se tako tiho prišul i da će biti dobro da ih već prije toga promatramo. "To nam može biti samo drago jer če konji još više pojačati zb rku što ćemo je izazvati. Komanči su po indijanskom običaju dolazili jedan za drugim i svaki je od njih vodio konja za uzde što su Winnetou i Old Shatterhand jasno raz abirali. Zato on začu kao da j e neka dugačka travka strugnula o niže trave i stane prisluškivati udvostručenom pažnjom. koji su prenosili bačve. Zarza li ma samo jedan konj." "Osim toga se radi i o poglavic i koji je rekao da se on sam kani prišuljati logoru u izvide. bile su zaista potrebne oštre i izvježbane oči. 96 "Winnetou je obavio svoj posao." "Sinovi Komanča se doduše nazivaju ratnicima. ali su tako dobro sakrivene da bi moj bijeli brat morao vrlo oštro gledati da ih pronañe. Bačve leže posve u blizini. Na ulazu u klanac Komanči zastadoše. upravo je njisnuo konj!" Sad im se primicao neki najp rije neodreñeni. Naposljetku se tako smračilo da je Old Shatterhand mo gao vidjeti svega još nekoliko koraka daleko. Old Shatterhand legne. Ako za vrij eme moje odsutnosti želiš govoriti s njime. Winnetou nije bio još ni četvrt sata odsutan. jer je bilo samo po sebi razumljivo da će se oni čuvati da dolaze danju ." "To je od njih veoma neoprezno! Konji se pod nadzorom čuva ra ostavljaju mnogo dalje nego što iznosi udaljenost odavde do logora. ipak se jasno raz abirao njihov prezirni ton." On šmugnu dalje i iščeznu pod obližnjim drvećem. mogao bi sve odati. Čini se da je nekoliko ratnika ušlo u klan ac da istraži je li sve sigurno. to oštrije osjeća ono drugo. Da bi se s mjesta na kojem je ležao Old Shatterhand mogao razabrati ulaz u klanac. potpuno pokriven granjem." Premda je Winnetou te riječi izgovorio vrlo tiho.Apaš je ležao. pomisli Old Shatterhand." "Za vrijeme tvoje odsutn osti? Kaniš li poći u susret Komančima da javiš kad će doći?" "Da." "Winnetou je iz Rocky-Grounda donio dovoljno remenja da ga sveže. zavuče se ispod grma i tiho reče: "Dolaze!" . sakrio ondje u onom jeliku. a time bi mogao biti ugrožen uspjeh čitavog njihovog plana. i zaista se četiri koraka isp red njega stvori Apaš izišavši iz 7 Crni Mustang 91 visoke mahovine. ne ostavivši u mekanoj mahovini nikakva tr aga. Ja ću sad poći jer će se ubrzo smračiti. On priñe posve bliz u. Počeo se spuštati sumrak. a onda malo-pomalo sve jasniji šum: bio je to mukli topot kopita po mekoj mahovini i travi. Neka Old Shatterhand ovdje počeka dok se vratim. Njega se u prvom red u moramo domoći. U tom slučaju bi se naime izvrgli vrlo velikoj opasnosti da ih opazi i otkrije k akav stanovnik logora koji bi slučajno prolazio ovuda. ali to nisu. što manje je napeto jedno osjetilo. Ljudi što ih je inženjer pov eo sa sobom snažni su i odlučni. "Znaš li gdje su ostavili konje?" " " Poveli su ih sa sobom. Sad nije mogao ništa učiniti n ego mirno čekati. Zato mu je sluh to dalje dopirao jer . nedaleko ulaza u klanac iza nekog prilično gustog grma i do mahnuo mu da doñe bliže. Posvuda naokolo vladala je duboka tišina. Cuj. lako ćeš ga pronaći. Nedugo zatim začuše se . "To može biti samo Winnetou". samo se iz nedalekog log ora pokadšto čuo poneki zvuk. čekajući na nj." "A gdje je inženjer?" "On se s ljudima. Tek sad su mogli očekivati do lazak Komanča.

98 no ipak nije bio sam jer su se za nji m šuljali Winnetou i Old Shatterhand. Old Shatterhand i Winnetou se izvukoše ispod grmlja i otpuzaše bliže rubu stijen e koja je činila jednu od obiju stranica ulaza. Dakako da nisu krenuli ravno prema u lazu u klanac već više nalijevo. ali ga u tom trenutku pogodi Old Shatterhandova šaka u sljepoočicu te on tresnu o zemlju.prigušeni poklici. On zapovjedi onoj drugoj dvojici: "Ostanite ovdje da čuvate ulaz u klanac. ug ura ga u usta onesviještenog čovjeka i preko toga priveže krpu što ju je istrgao iz Indi jančeva kaputa tako da poglavica nije mogao kasnije jezikom izbaciti čep i tak"o osl oboditi usta. odgovori Old Shatterhand. Komanč ih je sad morao čuti pa se okrenu. ali nije dospio već samo tiho siknu. 7. mister Swan!" "Ah. Ht io je kliknuti. Moja ruka ga je m alo grublje kvrcnula po glavi pa je izgubio svijest. Old Shatterhand iščupa čuperak trave. spustivši svog zarobljenika na zemlj u. jer se bljedokošci sigurno još nisu svi sabrali pod onim krovom pod kojim piju vatre nu vodu. vi! Koga ste to donijeli? " "Crnog Mustanga". to bi nas odalo. gotovo nečujnim koracima. Kad bi on zastao. ali ipak nije bio zapadnjak pa bi. zaustavili bi se i oni i pognuli se tik do zemlje. da ga nitko nije opazio. nego prigušenom ljudskom kriku. Ipak ću ja sad otići da se prišuljam njihovim stanovima. Naši ratnici moraju zbog konja zapaliti nekoliko vatri pa kad bi itko ma i izdaleka opazio njihov odsjev. poglavica se udalji polaganim. Komanči su ušli u klanac. On je doduše bio pametan i oprezan čovjek. "Sad!" šapnu Old Shatterhand Apašu. dakako. Po noći se moglo vidjeti najviše dva metra daleko. Zatim visokog. vj erojatno učinio kakvu neopreznost. Ne dižite buke. a ako vam se netko približi. da mu Old Shatterhand nije dobacio prigušenim gla som: "Mir! To smo mi. Da se zakotrljao kamenčić ili da j e zapucketala najsitnija grančica. sve bi se moglo pokvariti. a zatim kolona ponovo krenu. prije bi taj zvuk mogao pripisati kakvoj ptici. To nije bilo lako. Oni u dva nagla skoka srnu naprijed. Apaš je hodao za njim. Jedva su pet minuta ležali ondje kad začuše korake koji su se vraćali. tako da su stigli do onog jelika ispod kojega je leža o inženjer sa svojim odredom. Pri tome su se već toliko približi li logoru da su ugledali svjetlost koja je prodirala iz otvorenih vrata gostioničk e zgrade. Howgh!" Rekavši to. a kad bi on krenuo dalje. Naposljetku su odmak li tako daleko da ih oba stražara nisu više mogla čuti. Još nije došlo vrijeme za napad. "Uf!" tiho će ovaj u znak pristanka. ser! št o ćemo s njime?" . Nemojte se brinuti a ko dugo izostanem jer ću se vratiti tek" onda kad se primakne čas da svi oni poginu. 99 "Poglavicu tih crvenih lupeža? Thunderstorml To je pravo Old Shatterhando vo i Winnetouovo djelo! Ali on se ne miče. i oni su nastavljali put. smjesta ga ub ijte nožem. vaš lovački udarac. kad je pridošlice tako neočekivano ugledao tik ispred sebe. Sve da je to netko i čuo. Zar je mrtav?" "Nije. duboko se sagnuvši i tako tiho koračajući da ih ni je mogao čuti. O ni ga nipošto nisu smjeli izgubiti s vida pa su dakle morali ostati posve blizu iz a njega." "Ah. Pojaviše se tri čovjeka i zastadoše tako blizu njih da su jednoga tačno prepoznali: poglavicu Tokvi Kavu. ali zbog tam e tako polako da je potrajalo više od četvrt sata prije nego što je prošao posljednji ra tnik. koščatog i teškog čovjeka prebaci preko ramena pa poñe s njim e natrag prema klancu. Vjerov ao je. Winneto u smjesta klekne na nj da mu sveže noge i ruke.

Zato Old Sha tterhand i Winnetou nisu tratili vrijeme prisluškujući. Klanac se osvijet li kao po danu. a zatim počeše urlati . zaplamsa na ulazu golem plamen. Ispalio ih je Old Shatterha nd. Pohrliše pre ma vatri gdje se nalazio jedini izlaz iz klanca. gospodo. odvrati Old Shatterhand. neka i ispod njihovih skalpova naposljetku svane zora . oni nam smetaju. Dakako da je došlo do eksplozije koja je odbacila gornji poklopac bačve. Indijanci su u prvi čas bili nijemi od prepasti. Kad su stigli onamo. on sa svojim ljudima dokotrlja bure iz gr mlja. hura. vi to prokleto brzo obavljate! Ima li možda ovdje još i drugih Crveno-kožaca koje mi kan ite na isti način donijeti?" "Nema". ali plamen je već zahvatio čitav ul az od jedne stijene do druge. Ta će zublja tako osvijetliti Komanče da će ubrzo uvidjeti kak o stoji stvar s namjeravanim napadom." "Dajte jednu od petrolejskih bačava prenijeti na ulaz i ondje zapaliti."Ispružit ćemo ga na zemlju i svezati ga za drveće." "To ne može jer sam mu začepio usta. "Preostale ćemo odjedn om uhvatiti. što im je. već su ga i na protivnoj strani morali ug ledati iz logora. Tom je nalogu odmah udovoljeno i Indijanci opaziše gdje se oko čitavog gornjeg rub a stijena pojavljuju zublje i začuše glasove pune prijetnje. budući da su ih iznenadili. vrlo lako uspjelo. ugledaše stražare gdje sjede ispred n jih gotovo na dohvatu ruke." "To mi je drago! Ja nisam ni squatt er ni trapper pa nisam navikao na to da tako dugo ležim ovdje u zelenom. Komanči su razgovarali o nevažnim stvarima. Još dok su se pitali kakav je to prasak bio." Old Shatterhand i Winnetou se spus tiše opet na zemlju i stadoše puzati na ono mjesto na kojem su maločas ležali kad je Crn i Mustang izašao iz klanca. doduše tako da nikoga ne pogodi. tako da se samo dio nafte prelio na zemlju pa se razlio ondje .. bačva gori! Sad je došao čas kad može početi predstava. Ne bi se moglo reći je li to bio ratni urlik ili su urlali od straha. već da su ga zaposjeli i naoružani neprijatelji." "Je li vrijeme za to?" "Jest. Old Shatterhand je naime zapovjedio radnicima da zapale sve zublje što su ih ponijeli sa sobom čim opaze da gori bure s petrolejem . Z apalite zublje. i gorio dalje. ali da posve jasno pokaže da jedini put u slobo du ne samo što je zakrčila vatra. Ali ondje opaziše nešto što nipošto nije bilo takvo da i h umiri i da im podigne hrabrost. Svežite ga dakle vrlo čvrsto i dobro pripazite na nj! M i moramo opet otići. i NaseJjemk na Divljem zapadu. Zapaljena petrolejska bačva prasnula je poput topa i trgla Komanče iz njihova mira i sigurnosti.: "Zar ste već gotovi s njima? Čujte. Istodobno prasnuše hici." "WeW Samo ćemo najprije brzo svezati ta dva Crvenokošca. već se odmah baciše na njih da i h svladaju. Kad su onda I ndijance odnijeli inženjeru." "Kamo?" "Moramo donijeti još dva Crvenokošca koji čuvaju stražu na u lazu." Kad je to bilo obavljeno. ovaj reče. Dokle god sjede tamo." "Ali vikat će kad se probudi. Recite mi dakle što treba da najprije učinim. neka shvate da se pred . zapalite ih sve! Neka bude svijetlo kao usred srpanjskoga dana! Neka i njima sine svjetlo. Jedan od tih glasova na djačao je sve ostale: "Hura. ali dužice s u se i dalje držale. Odnijeli su ga na ulaz u klanac i zapalili. Plamen je ubrzo ispunio cijeli otvor izmeñu obiju stijena pa ne s amo što je osvijetlio i zadnji dio klanca. a svakako su morali čuti i eksploziju. Crven okošci uzmakoše u stražnji dio klanca i stadoše gledati uz okomite stijene ne bi li pron ašli put kojim bi se moglo pobjeći.

što to znači?" "To znači da kanimo malo za dimiti Crvenokošcima. odvrati inženjer Swan. Ovaj je odmah shvatio što njegov bijeli prijatelj namjerava učiniti p a požuri za njim. Leveret". ostat ću gdje jesam. ali ih je pratio pogledom i rekao obrativši se svojim ljudima: "Kako se čini. ugledavši Old Shatterhanda i Win-netoua kraj kojeg je stajao nje gov drug." "Heavens! Pa zar su nas već danas htjeli napasti?" "Dakako. Ipak nije uspio da ih zadrži u logoru jer se sve više i više Kineza stalo gurati na obronku da se uspnu na brijeg. već danas. sigurno bi se raspršili poput pljeve. Kinezi bi htjeli linčovati Crvenokošce. Samo p odižite buku. vi?" upita sa v zasopljen. Bila je prav a sreća za Indijance da je Old Shatterhand razumio kineski. Inženjer Swan je s jednim odredom svojih radnika ostao dolje. a ovdje im vatra sprečava izlaz. Ali sad se svi nalaze u klancu čije su rubove zaposjeli moji radnici. Da je gore bilo kamenih gromada ili izlomljena kamenja. Zato su se sad žu rili uz brdo kao da jurišaju na nj. ali lakšim putem uz obronak. Uto dotrčaše i stanovnici logo ra da vide zašto je zapaljena ta neshvatljiva vatra. Pri tome su trgali kolce i z grmlja i skupljali kamenje da ga ponesu sa sobom gore. Leveretu je bilo veoma drago što ne mora sudjelovati u toj opasnoj pustolovini pa se brzo povukao u logor da umi ri svoje preplašene ljude. ali ovdje su svoje neprija telje ugledali opkoljene i nesposobne da se brane. Da su ih Indijanci otvoreno napali. Droll . a konji ritali . Nisu prošle dvije ili tri minute otkako je zapaljena bačva kad su se u klanc u poplašili već svi indijanski konji. Začudi se. Jedan od prvih bio je inženjer Leveret. ovdje. Sinovi "Carstva sredin e" su doznali da su ih Crvenokošci htjeli napasti i skalpirati.njima nalazi gospodin Helio-gabal Morfej Edvard Franke s kojim se ne valja upuštat i u sukob. istrgli se svojim jahačima i počeli ludo juriti amo-tamo. Mogl i su Indijance iz sigurne udaljenosti odozgo poubijati kamenjem. bratiću Frank. odavde se sve bolje vidi nego s tvoje strane. Protrčaše kraj vatre i stadoše se brzo uspinjati s kamena na kamen uz strmu kamenu stijenu tako da su uskoro pre-tekli Kineze koji su krenuli duljim. kamenje pa će se Crven okošci začas smek-šati. Jedan su drugome nešto do vikivali svojim materinjim jezikom i gurali se da se što prije uspnu. Ipak se tu i tamo našao poneki kamen što bi ga ljudi bacili s priličnim uspjeh om." I on ukratko ispripovjedi iznenañenom inženjeru sve što se dogodilo. a oba lovca će pokušati da to spriječe. "Vi ste to ovdje. Droll. ne. kako trče i bježe! Čuješ li kako zavijaju i urlaju? Droll. Nasta divlja zbrka. To im je dalo hrabrosti. ser?" "Komančima koji su vas htjeli napasti i poubijati. "Crvenokošcima? Kojim Crvenokošci ma. doñi brzo ovamo k meni!" 100 101 "Ne. N a žalost ne smijemo pucati. "Neka moj brat brzo doñe sa mnom!" pozove Old Sh atterhand Apaša. gospodo. Ratnici su urlali od boli. ali zato bacajmo kamenje na njih." . vičite što jače da se konji poplaše i da očepe onu gospodu dolje po prstima. Vidi. povećavajući ionako već veliku zbrku. "A tamo gori bačva s petrolejem. Ako hoćeš da sve dobro razabereš. loše b i prošli. Kamenje je pogañalo i ljude i konje. kamo si to nestao? Gdje si?" Droll odgovori s druge strane klanca: "Ovdje sam." c Na sreću za Komanče sastojalo se tlo na gornjem rubu stijena od čvrstih kamenih ploča. inženjer Swan iz Rocky-Grounda.

već su oružje izvukli samo da se zaprijete. odobravajući. a hrpa preostalih sve manja. a kad je stigao dolje. koji su ih promatrali. kotrljajući se niz obronak. Old Shatterhand i Winnetou nisu htjeli zaista pu cati. dok su pojedini Kinezi letjeli zrakom. pridržavajući se jedan za drugoga i vukući jedan drugoga za sobom. jednog preko dru goga. Ipak su morali prisiliti Kineze da poslušaju njihove zapovijedi jer bi inače došlo do teškog krvoprolića. Kad je inženjer pokušao oba zapadnjaka d očekati čestitkama. Toliki su se udovi meñus obno isprepleli da su se ljudi zaista morali namučiti da se izvuku iz te gužve. teturati. a onda sve brže i brže. ali isto tako bez uspjeha. da ih je izdao i vid i sluh. ali pouzdano na podnožje brda. Winnetou i Old Shatterhand siñoše s brijega. ali neodoljivi eksploziv čiji je kemijski sastav bio iz računat tako da se s tijelima Kineza igra kao s loptama. noge sa strane. Zatim njegov glas ponovo odjeknu. ali su se zato dobro čuli njihovi glasovi. vidjele su se noge gore. čije djelovanje doduše nije bilo ugodno za one koje je pogodilo. glave sa s trane i glave dolje. da ih ne nosi. a onda počeše vikati i ja ukati od bola i straha. a njegovo kobno djelovanje pokazalo se na Kinezima jer ih je taj zvrk tako odbacivao na sve strane. Bilo je kao da se usred nj ih nalazi neki nevidljivi. Ponek i od njih bi čas desno. Svi su se poplašili da bi se djelovanje ono g zvrka moglo nastaviti i dolje pa pobjegoše. već nahrupiše napr ijed. Svi nosioci perčina stigli su manje ili više brzo. ali ne nadugo jer su oni u stražnjim redovima gurali svoje prednjake. To je bio kritičan trenutak. Gore su ostali samo Winnetou i Old Shatterhand dok su ostali bijelci stali da im glasno kliču. dok se na kraju nije sve pokrenulo. Dolje u klancu i gore na njegovom vrhu zavladala je potpuna tišina jer su svi ra-zabrali o čemu se radi pa su radoznalo čekali svršetak te upadice. To je samo trenutačno djelovalo: Kinezi se zaustaviše. Neki su poletjeli ravno uvis kao da ih je izbacilo čelično pero. Činilo im se kao da zemlja ispod njihovih nogu nije više čvrsta.Sjaj vatre je dopirao gore do ruba stijene gdje su oba zapadnjaka pošla u susret K inezima. padati. Hrpa je postajala sve manja jer su se njezini sastavni d ijelovi nezadrživo raspadali. Ljudi. razabirala se gusta hrpa ljudi koji su gurali jedan drug oga. Spust io se. tako da se čitav usov Kineza sručio u dolinu. Činilo se da se usred Kineza zavrtio golemi zvrk. a kad bi pali na ze mlju. Naposljetku je t aj spomenuti eksploziv poprimio lik Old Shatterhanda i Winnetoua koje su sad ope t svi ugledali i koji su upravo uložili sve sile u posljednji napor. Isprva su urlali od bijesa. potiskujući ih napri jed. padajući u hrpu svojih zemljaka. otkotrljali bi se dolje. odjeknu glasn o jadikovanje i jaukanje u nankingškom i kantonskom narječju. Sad on i Winn etou izvukoše revolvere. Old Shatterhand mu upade u riječ: 104 . Onda se začu zapovjedni Old Shatterhandov glas. Broj onih koji su se kotr ljali niz brdo postajao je sve veći. ali su zato gledaoci uživali. a kad su stigli dolje. koturati se i kuglati. Za tim pojedincima slijedilo ih je sve više pa su već po dvojica i troj ica letjela dolje. ali Kinezi se ne osvrnuše na nj. opaziše kako su opet spremili revolvere. Što su zatim učinili nije se mogl o razabrati jasno i u pojedinostima. stalo kliziti. nije nigdje bilo više ni jednog Kineza. a ču lo se i kako Kinezi viču. čas lijevo poput bombe izletio iz hrpe i otko102 103 trljao se niz brdo. najprije polako.

a ovdje ih položite tako da im vatra obasja lice. To je moje mišljenje prema kome postupam pa se nadam da ćete se za tim primjerom povesti bar dotle dok se ja nalazim kod vas. ali prezir što ga je opažao na licu toga službenik a toliko ga je razgnjevio da se više nije obazirao na svoje dostojanstvo. da prekinu s tom nečovječ-nošću. On bi zapravo prema indij anskom običaju takoñer morao 105 šutjeti. sad je vrijeme da se porazgo-vor imo s Crnim Mustangom. "Nemoj ti sebi ništa umišljat i! Ti si ubojica koga ćemo kasnije objesiti na vrlo dobrom i trajnom užetu. Nemojte im spomin jati nikakva imena. a pogotovu poglavici?" "Smijete. tihi m koracima. a onda ćemo n eopazice prići odostraga da čujemo kako pogla. Zatim se ta dvojica približiše polako." U tom ča su opazi bijelog lovca koji ga je polako zaobišao i stao ispred njega. ali ja znam da se ta dva ratnika ne nalaze ovdje. Pošaljite dakle dva čovjeka gore. ali samo tako da te objesimo malo iznad tvojih ljudi. a drugoga l ijevo." "Ti ne znaš što govoriš! Ja sam Tokvi Kava. da poubijaju sve njegove stan ovnike i iz zemlje istrgnu tračnice vatrenoga konja. jednoga desno. Pri tome nisu mogli opaziti Winnetoua i Ol d Shatterhanda koji su stajali iza njih. vrhovni poglavica Naiini-Komanča!" "Ako si vrhovni poglavica tih ništarija. već od bijelih ljudi. već Ijutit o do viknu inženjeru: "Što nas tako gledaš? Ne umiješ li govoriti ili ti je strah pred n ama začepio usta?" "Strah pred vama?" nasmije se inženjer. pogotovu što se njihov pog lavica nalazi u našim rukama. ser. Dajte njega i onu drugu dvojicu donijeti ovamo gdje je sv jetlo i gdje možemo lakše i oštrije paziti na njih nego tamo u tami. Neka se svatko vlada mirno i neka ne počinje s nep rijateljstvom dok ja ne dam znak za to." "Well! A hoće li onda i Crvenokose! ostat i mirni?" "Dobro će se čuvati da prije zore ništa ne poduzmu. Mi ćemo se malo udaljiti. onda ćemo ti rado iskazati čast koja pripada tvom položaju. a to ne možemo dulje dopustiti. .vica razgovara s vama i što misli o svo m položaju." "Ali. ali vi ćete me morati odmah pustiti na slobodu jer će me inače osloboditi moji r atnici. ali nije rekao ništa. ali su od straha preda mnom pobjegli na kolima vatrenoga konja. oni su sinoć bil i ovdje."Ta je opasnost za Crvenokošce prošla. a tko bez ikakve svrhe muči ljude. taj vrijedi još mnogo manje. premda ležiš preda mnom kao zmija kojoj su izbijeni otrovni zubi! O tvojoj sudbini odlučit će Old Shatterhand i Winne tou!" Nato se poglavica glasno i podrugljivo nasmije i reče: "Spomenuo si ta imena da me uplašiš. ali zločinci su ipak lju di pa treba s njima postupati kao s ljudima. ali ništa važno. od onih tamo gore na rubu stijena. čovjek koji muči životinje ne vrijedi ništa . Oni bacaju kamenje dolj e u kotlinu. a Old Shatterhand i Winnetou odoše malo dalje da ih Crni Mustang odmah ne ugleda. Da." "Ne hvališi se! Ja sam doduše sv ezan. ali postoji još jedna koja im ne prijeti od žutih . Poglavicu je ljutio taj pogled. ti Komandi su ubojice! Za r ih žalite ako kojega od njih pogodi kakav kamenčić?" "Ne žalim." "Ali oni to ne znaju!" "Odvezat ćemo oba zarobljena s tražara i poslati ih k: njima u klanac." "Želiš li da ti se nasmijem pred ta tvoja dva ratnika! Ti se usuñuješ da mi se prijetiš. a vas će kazniti tako da spale Firwood-camp. Uostalom. Htio bih ih jasnije vidjeti kad nas prepoznaju." Inženjer krenu u jelik. Inženjer je stajao ispred svoja tri zarobljenika i ispitljivo ih gleda o." "Smijem li im odgovoriti ako nešto upitaju. Uskoro dovukose zarobljene Indijance i položiše ih tako da su licem gledali prema vatri.

čini se da to pomaže!" nasmije se lovac. naime iz Alder-Springa. nešto ću ti pokazati." "Pshaw! Ostavio si ga ondje da čuva naše ukradene puške!" "Uf. Sad poñe po oružje i pokaže ga poglavici. poglavica Apaša ! Kako su ta dva čovjeka došla ovamo?" Old Shatterhand mu vrlo prijazno kimnu i odgo vori: "Sigurno ćeš se vrlo obradovati kad čuješ da smo došli upravo odande otkuda si i ti stigao. "Priznaješ li to?" 107 "Ne!" "Tokvi Kava. Da bih ti dokazao kako glupo lažeš. natežući spone." "Ja nisam bio na Alder-Springu!" 106 "Ali si bi o posve u blizini. to sam ja. Bio je svezan. Budući da ponosno tvrdiš da si vrhovni pog lavica Naiini-Komanča. iako ne spava. prezirno i ponosno da inženjer Ijutito vikn u: "Kakve li bestidnosti! Podilazi me želja da mu dadem skinuti taj stari kaput ka ko bi njegova crvena koža dobro upoznala batinu. prije nego što se maločas pokazao. Pogledaj ovamo! To sigurno nisi očekivao?" Old Shatterhand je naime. mislim da ćeš biti odviše ponosan a da kažeš neistinu. Ovaj od pr epasti zaboravi da je svezan pa glasno kriknu i pokuša skočiti na noge. viknuvši: "I Winnetou." Sad je Komanč počeo uviñati da je njegov položaj mnogo gori nego što je dosad vjerovao. "Well. Komanč se napola uspravi. Kaniš li možda poreći i to da si danas prije podne svog unuka ostavio po sve samoga na CornerTopu?" Poglavica sklopi načas oči kao da skriva iznenadnu prepas t. dakle potpuno nemoćan. a onda podrugljivo odgovori: "Čini se da Old Shatterhand sanja. još više se zaprepasti. uf!" prestrašeno viknu poglavica. naime kod vjetroloma na Corner-Topu da bi nas večeras uhvatio n a Alder-Springu.nisam" bio je izrečen tako odlučno. kukavico. i dalje okrenut prema poglavici: "Zaista je besprimjerna kukavština da u takvom položaju ta ko odlučno poričeš. položio svoje puške iza zarobljenika." "Ti si svog unuka Ik Senandu poslao da pripremi taj napad?" "Nisam!" "Ti si sinoć bio ovdje i govorio s njime?" "Nisam!" Taj tros truki . ali nije još znao da su bijelci zaposjeli gornji rub klanca pa se zato još nije potpuno odrek ao nade. "Da nisam svezan". Kad ga je Komanč ugledao."Uf. Došli ste ovamo da napadnete na logor?" "Nismo." Old Shatterhand nastavi. p rezirem te. bijesno škrinu. A tko je onaj koga vidiš ovdje kraj mene?" Winnetou je pošao za njim i stao kraj njega . uf!" premda je bio sve zan. Vidio je da na ulazu u klana c plamti visoka vatra i da je njegovim ljudima zakrčen izlaz iz stupice. "To je Old Shatterhand!" "Da. "ja bih te smrvio kao što gr izzlv jednim udarcem šape mrvi u kašu čaglja koji laje na njega! Da ste me odmah pusti li na slobodu!" "S tim ćemo još malo pričekati. .

Recite mi. "Gdj e je Ik Senanda." Sad se Old Shatterha nd obrati indijanskim stražarima i upita: "Vladate li vi jezikom bljedokožaca?" Jeda n od njih odgovori: "Razumjeli smo što ste govorili." "Uf. uf!" "Da. "Zar i mene?" Komanču je bilo posve svejedno bi li ubio jednog bijelca manje ili v iše te odgovori hladno i ponosno: "Ne znam tko si. uf. nećemo mu vjerovati.to . Uhvatili smo ga na CornerTopu jer smo ondje bili prije nego što je on došao. "Odvest ćemo ga gore na rub klanca odakle može sve vidjeti. Neka on onda odluči što je najbolje za njega i za vas.medvjedarka i . zaista od srca hvala. a odande odjaha li u Alder-Spring gdje smo stigli prije tebe. sin moje kćeri?" "On je naš zarobljenik." "Onda ću sad dati da vam skinu spone. što da sad učinimo s tim časnim džentlmenom i njegovim ljudima!?" "N ajprije ćemo mu dati prilike da upozna svoj položaj i položaj svojih ljudi"." "Priznaješ li da si htio napasti Firwood-camp?" "Tako je!" "Što bi učinio sa stanovnicima toga mjesta?" "Mi bismo ih sve poubijali i skalpirali." "To .medvjed . Mi smo se vatrenim konjem odvezli u Rocky-Ground. Neka govori odozgo s gornj eg ruba klanca." "Od koga ćemo to doznati? Ako nam to kaže koji bljedo-kožac." "Dopustit ću poglavici da vam on to sam kaže.čarobna puška . on nije poricao zbog toga što bi se bojao!" "Priznaješ li dakle da si ukrao naše puške?" "Jesam. možete ostati u klancu. ali da smo uhvatili i tebe. Recite vašim ratnicima što ste čuli i vidjeli! Učinite li to.ne može biti!" "Morat ćeš nam vjerovati. odvrati O ld Shatterhand. oni će uvidjeti da im ne preostaje ništa drugo nego da čekaju na odluku svog poglavice. u f! Kaniš li i dalje ustrajati u tom tvom besmislenom poricanju?" Komanč je nijemo i mrko gledao preda se." "Well! Vi ćete sad otići u klana c i reći ratnicima Ko-manča da smo uhvatili njihova poglavicu i da ćemo ih postrijelja ti do posljednjeg čovjeka budu li se branili. dok nije na kraju sigurno pomislio da će ga njegovi ljudi ip ak spasiti. Jeste li sporazumni s tim?" " Jesmo." "A onda ?" "Onda će morati zapovjediti svojim ljudima da se predaju. Sad ću odvesti poglavicu na brdo da se uvjeri kako bi svaki otpor značio vašu propast. Možete preskočiti preko njega." "Hvala lijepa. uf." . moj dragi crveni gospodine! Za ovo Ijubezno priznanje ja ću vam se još posebno zahvaliti. Vidjeli smo sve što ste radili i čuli sve što ste govorili jer sam ja s VVinnetouom ležao u guštari vjetroloma samo četiri kor aka daleko od onog stabla uz koje si se ti ispružio. mi bismo i tebe skalpirali. uf. Zato reče: "Tokvi Kava ne zna što je strah."ča . tako da ga čuju svi njegovi ratnici. mister Shatterhand. S ove strane ulaza nije plamen tako visok i Širok da bi vam mogao postati opasan." "Sve?" "Sve!" "Zounds!" viknu inženjer." "Treba l i da se vratimo da nas opet svežete?" "Ne treba.srebrna puška!" promuca Tokvi Kava.

Bilo je to ono isto mjesto na kom e se nalazio HobbleFrank. pa da se cio izlaz zakrči mrtvim tijelima Indijanaca i konja. Da je pokušao pobjeći. Poglavica je to znao jer je vidio da se dolje nalazi j oš jedna velika bačva puna petroleja. najprije zaklati. ni pomisliti! Gore su 110 gorjele vatre i zublje tako da je sve bilo rasvijetljeno kao danju. Ali tako velik broj Indijanaca pa još tome na konjima. ne samo da bi u najveću opasnost doveo svoj život. što ih je vidio ovdje gore. Old Shatterhand?" "Da. Razmišljao je i razmišljao. Tu su vatru mogli bijelci održa vati do jutra pa i dulje. Pomno je promotrio stijene klanca i opazio dod uše ono mjesto kojim se moglo uspeti. Zato se bez otpora uspeo iza zapadnjaka gore na mjesto s kojeg s e jednim pogledom mogao obuhvatiti cio klanac. Svi su oni bili nagurani dolje u klan cu gdje je jedva bilo mjesta za njih i njihove konje. Zatim se oba zapadnjaka uspeše s Tokvi Kavom na brdo. odvrati Old Shatterhand. a drugi se odmah povede za njego vim primjerom. Zato mu se razočaranje tako jasno ocrtalo na . da nije ni pomislio na to da pazi na izraz svoga lica. evo dovode jedno ga koji. ako me nije posve napustila moja priroñena mudrost. tako da mu oni nisu mogli pobjeći. U prvom redu je opazio stražare koji su stajali vani pred vatrom. poglavica se teško zamisli. sad je morao uvidjeti da je to krivi račun. uspeti bi se mogao jedan čovjek ako gore n e bi bilo neprijatelja. da. "To mi je drago. Sve ako je Tokvi Kava dosad i računao s time da će mu njegovi ljudi priteći u pomoć. Kako ste ga uhvatili za uvojak skalpa?" "Odšuljali smo se za njim i kvrcnuli ga po glavi. tako da ni jednom jedinom Crvenokošcu ne b i uspjelo da prodre. to mi je silno drago! Jer čim smo uhvat ili glavnog vrapca.Dok su ratnicima razvezivane spone. Eno ga gdje stoji kao babilonski toranj i gleda u dolinu! Kako mi se čini. Zatim r azvezaše poglavici Komanča noge da bi se mogao uspeti uz brdo. a kad je prebrojio dobro naoružane bljedokošce. nimalo mu se n e sviña naša lijepa rasvjeta zubljama i rasvjetnim plinom!" Veseli mališan imao je pra vo. obasuti puščanom vatrom cio klanac sve do samog plamena. postavi se VVinne-tou. spremne da odbiju svaki p okušaj uspona na stijenu. ali je morao uvidjeti da ni to nije nikakvo rješenje. ali izlaza nije bilo. Jedan od ratnika se smjesta zaleti i preskoči na onom mjestu kroz vatru. Dovoljna bi bila samo jedna salva." "O dšuljali su se za njim i kvrcnuli ga po glavi! To zvuči tako jednostavno i samo po s ebi razumljivo kao kad kuharica u gostionici k "Zlatnoj krvavici" veli za mačku: . dragi Frank. to je on". a jedini put u slobodu zak rčila im je vatra koja je još uvijek visoko plamtjela. zatim speci dok ne bude smeña. Kad je ugledao pridošlice i prepoznao Tokvi Kavu po njeg ovom ukrasu od orlova perja. Bio je sav tako zaokupljen tim razmišljanjem i njegovim poraznim rezultatom. Ruke su bile dakako o stale svezane na leñima. gdje je ona bila najuža. a onda pojesti kao zeca". Pomislio je dakako i na to da bi njegovi ratnici mogl i na konjima u galopu projuriti kroz vatru. svi ostali će nam sami doći na lijepak. tražeći iz laz. već i život svojih opko ljenih ratnika. a s druge strane mogli su svi bljedokošci. Zatim Old Shatterhand postavi onamo još nekoliko željezničara da bi ula z 108 109 u klanac za vrijeme njegove odsutnosti stajao pod jakom stražom. prislonivši pušku o rame. mora da je poglavica te crvene braće s ratne staze! Jesam li pogodio. skoči od radosti uvis viknuvši: "Hura.

bi t ću prisiljen da vas osudim! Neću ni spomenuti krvoproliće što ste ga namjeravali počinit i. Winnnetou i ja." Komanč obori glavu. a da ne dobaci: "Pazi ga. Svoj život si proigrao. zašutjevši. Mi ne ubijamo. Milost ne že liš!" Poglavica i opet klonu. Ti znaš da se špijuni vješaju." "Uf! Otkada je Old Shatterhand postao tako okrutan?" " Otkako si od mene zatražio pravednost jer pravednost zahtijeva vašu smrt. ipak ne može -" "Uf." "Uf! Kad sam je ja zatražio?" "Kad si zahtijevao pravednos t. već kažnjavamo jer ti si h tio kaznu i zatražio je. ali da bi vas smjesta uprop astio. udesio je lice kao da mu je pur a ukrala kruh. Malo kasnije upita: "Gdje s e nalazi Ik Senanda kojeg si uhvatio?" "Na sigurnom mjestu gdje čeka svoju osudu. Ipak se nadamo da ćemo to post ići ako ti sa svoje strane ne propustiš da ublažiš njihovu srdžbu. U njemu je kuhao bijes. a svega ga je ispunila divlja i podmukla želja za osvetom. Taj cilj sam postigao. ali vaši konji su vam se opet vratili. Old Shatterhand se okrenu k njemu i upita ga: "No." "Da se predamo?" planu on. Neka pokuša što god hoće. "Ti si lud!" "Doveo sam te ovamo da ti dokažem da nas vaš otpor ne bi stajao ni kapljicu krvi." "Ah! A koji je to put?" "To je tvoja pravednost." "Zar bi nam oprostili svaku kaznu?" "Ne. uf". ali vi ste opet uzeli svoje puške." "To nimalo ne mijenja tvoju krivnju. Polako podigne glavu. ali neće na m biti lako da druge bijelce nagovorimo da popuste. to nije moguće. Ali kojom kaznom kažnjava zakon prerije krañu konja?" Poglavica odgovori nakon kr atkog oklijevanja: "Smrću. Bilo je upravo kao da se probudio oda sna pa se i sam trgnu zbog svog poklika. odgovori Indijanac." "Znači da me kanite umoriti?" ljutit o prasnu poglavica. opalit će sve naše ." "Ne pozivaj se na nju! Budem li je poslušao. upitavši nesigurnim glasom dok mu je lice bilo kao od kamena: "Što razumije Old Shatterhand pod milošću?" "Kažnjavanje blažom kaznom ili opr ost od čitave kazne. čim dadem znak. "Takav put postoji. ali da mali Hobble-Fran k nije mogao odoljeti." "A kojom se kazno m kažnjava kraña oružja?" "Takoñer smrću. javi se poglavica i t o mnogo glasnije nego što je namjeravao.licu da su Winnetou i Old Shatterhand doduše o tome šutjeli. je li Tokvi Kava promislio o tome da li za nj i njegove Komanče postoji p ut u slobodu?" "Jesam". 111 "Mi nismo ubojice." "Što treba da učinimo?" " a se predate." "Ali život bismo zadržali?" "Možda. Nije mogao sebe i svoje ljude spasiti ni lukavštinom n i silom. ali ponos mu je branio da to učini. Znao je da ne bi uzalud zazvao blagost tih čovjekolj ubivih zapadnjaka. mi ne hleptimo za vašim životom.

Oduzet će vam skalpove pa će vaše duše biti u vječnim lovnim poljanama osuñene da budu naše sluge i robovi. neka poginu. a onda ćeš vidj eti što ćemo učiniti. "Možda pri tome spremaš kakvu podlost. ali počevši od trenutka kad stigneš u klanac. Valjda ne vjeruješ da bi itko htio da Vas ovdje zadrži?" "Ako slobodno odemo.puške. Kad . Doñi!" "Kamo ćeš?" "Dolje. uperit će se u vas cijevi od devet puta deset pušaka." "WelU. moći ćete se vratiti. Zati m upita: "Ako učinim ono što tražiš od mene. ali volja mu je tvrda kao pećina. Doñi!" On ga uhvati za ruku. Dopuštam ti da siñeš dolje. uzmakne za korak i upita dok su mu tamne oči planule: 112 "Možeš n as spasiti samo ako se predamo?" "Samo tako. Ta i ti si svezan!" "Uf! Old Shatterhand je strašan čovjek. dakle kaniš sam dolje?" "Čuo si što sam rekao." Jasno se razabiralo da poglavica dršće od bijesa. onda im moram reći i razloge zbog kojih t reba da to učine. niste li nam onda dužni zahvalnost." "A hoćemo li ostati na životu?" "Nadam se. "Tako je." "Dobro. smjesta ubiti. Reci tvo jim ratnicima neka se jedan za drugim uspnu onuda. Govori tako blago i mirno." "Puteljak je tako uzak" da se dva čovjeka ne mogu usporedo uspinjati. Vladaj se prema tome! Jesi li dakle sporazuman s time da vežemo tvoje ratnike?" " Poglavica je nekoliko trenutak a oklijevao. ali bez oružja. ne bo jiš li se naše osvete?" "Pshaw! Tko bi se vas bojao! I ti govoriš o osveti? Ako vam sp asimo život. Ako ti to nije pravo. a onda se ponosno uspravi i odvrati. Onda će -" "Svezati?" lju ti to ga prekinu poglavica. mjereći ga i osmjehujući se. Ti si tako htio." "Ah." "Vrlo dobro što to uviñaš. ali meni je to svejedno. ali Tok vi Kava se istrgne. Vidjet ćeš posljedice svog prkosa. odgovori Old Shatterhand. pretvarajući se da ga želi povući sa sobom." "Onda mi daj razvezati spone da mo gu sići dolje k svojim ratnicima. Vidiš li da se tamo desno dade uspeti uza stijenu?" "Vidi m. gotovo vičući od jada: "Jesam!" "W eW Ali reci im da ćemo svakoga koji ne ostavi sve oružje dolje već sa sobom odnese ma i najmanji nož." "I vratiti se svom plemenu?" "Bude li vam život poklonjen. Dakako da ćemo ih sve najprije svezati dok ne održimo vijećanje što ćemo s njima." 8 Crni Mustang 113 L "Zašto?" "Nije dovoljno da odavde viknem nekoliko zapovijedi. Ako treba da se oni sami izruče bez oružja. a ne osvetu?" "Spasi naš. hoće li onda i sin moje kćeri ostati na životu i hoćete li ga pustiti na slobodu?" "Vjerojatno.

Sad idi!" On mu sam odveže ruke. Howgh!" Komanč se okrenu. I oni bijelci koji su stajali kra j ulaza uperiše puške u opkoljene Indijance. I Kinezi su veoma radoznalo očekivali kak o će završiti ta pustolovina. prije-ñoše na njegovu. a mi ćemo ih smjesta vezati čim stignu ovamo iz podzemlja. to je kao zakletva koju ću i ja održati. pogodit će te moje tane! To sam ti rekao." "To je o pet vrlo prevejano od našeg starog Shatterhanda. Oni će se jedan po jedan uspeti ov dje uz stijenu. ali ako stižu jedan po jedan. odmah cijela hrpa. Svi bijelci uperiše puške u klanac da na Old Shatterhandovu zapovijed otvore vatru. a ti se kao prvi ne uspneš gore. Zašto onda ne bih čuo što se govori?" 114 "Dobro znam da imaš uši. staro trabunjalo! Kako se možeš usuditi da me usporeñuješ s bombom!" "Jer eksplodiraš upr avo kao bomba!" "Eksplodiram! Kakav je to izraz za takvu važnu ličnost kao što sam ja! Zar ne znaš. budi t ako ljubezan pa mi iskazi dužno poštovanje. Ako te on pozove." "Tako? A sa mnom ne doživljuješ ništa? čuj me malo. "Ta ja sam stajao ovdje i imam zdrave uši. a ne žele čuti što treba da čuju. ne mogu nam ništa nauditi." "Šuti." "I s njime su voñeni pregovori?" "Jesu. ne odgo vorivši ništari počne se spuštati putem koji ga je imao dovesti k njegovima. nemoj se uzrujavati!" zamoli ga Droll. W innetou nije ni jednom riječi sudjelovao u razgovoru. do kojega bi moglo doći. jesi li čuo sve što se ovdje govorilo?" "Kako možeš tako glupo pitati?" odgovori mal išan. neprekidno ćemo doživljavati nove pustolovine. eto. kakvo ima pravo zahtijevati čovjek kao što s am ja! Izvoli to zapamtiti i za ubuduće! Zar sam ti možda zato dopustio da se rodiš ka o moj pravi pravcati bratić da mi sad kvariš raspoloženje? Taj čovjek1 tvrdi da uza me n išta ne doživljava!" "No. Da bi zaštit io poglavicu pred otporom njegovih ratnika. Tako sam rekao i tako će biti. Ispruži se kraj svoga bratića Franka. svaka će od tih pušaka dva puta opaliti. Zaista je posve druga stvar kad čovjek stigne u pravo društvo! Otkako smo jučer sreli Old Shatterhanda i Winnetoua. Odmah svi bijelci koji su se nal azili na protivnoj strani. ali sada kad je Komanč krenuo da se spusti u klanac. "Nisam ja to mi slio tako ozbiljno. podiže se u klancu glasan urli k. To je bio odgovor ratnika na njegovo saopćenje da se moraju predati. Droll je takoñer došao s druge strane.budem nakon pet minuta pozvao. Nije potrebno da kod svake riječi odmah prasneš kao bomba. a ti smjesta ne kreneš. no. Kad je stig ao dolje i progovorio nekoliko riječi svojim ljudima. da se u mojoj pošto" vanoj prisutnosti moraš uljudno izražavati?" Droll se počeše iza uha i odgovori u neprilici: "Ah. Kad bi se oni smjeli uspeti kako že le. spremni da prihvate i svezu Komanče koji su se trebali jedan po jedan uspeti gore. Ali sad pripazi! čini se da Old Shatterhand kani nešto viknuti. položi mu Winnetou ruku na rame i reče: "Ono što je rekao Old S hatterhand. ali i drugi ljudi imaju uši." "Na št o je morao pristati?" "Komanči se moraju predati. Nije li tu bio poglavica Ko-manča?" "Jest. nisu se ni najhrabriji meñu njima usudili umiješati u borbu. ali budući da nisu imali oružja. izda Shatterh and gromkim glasom nekoliko kratkih zapovijedi. opet se uzruj avaš. onda bi to za nas moglo postati opasno." . gurnu cijev svoje puške preko ruba klanca i upita: "Bratiću Fra nk. zelenišu. dragi Frank.

sad nas smiješ nekažnjeno vrijeñati jer sam ti dao riječ. svežite me opet! Ali pripazite da vam ne bismo i mi jednom svezali remenjem ruke! Doñe li do toga. a tko slušati!" Old Shatterhand mu na to odgovori jedino mirnim pitanjem: "Kaniš li možda svojim nepromišljenim riječima proigrati život? J oš uvijek si naš zarobljenik i nisi slobodan!" "Pshaw!" prezirno se nasmije Komanč. usp eli na vrh. evo. složi ruke oko usta i doviknu u klanac: "Tokvi Kava. Uspeo se istim onim putem kojim je i sišao. rek ao promuklim glasom: "Tokvi Kava je održao riječ." Radnici ga svezaše i odvedoše ga m alo dalje. Prvi ratnik koji je došao za njim takoñer je svezan. Ne zna se da li je uzrok tome bilo penjanje ili uzbuñenje zbog otpora njegovih ratnika. tko si? Gnojni čir koji ću izraziti iz tijela bljedokožne rase i baciti ga u najosamljeniji kut savane da ondje istrune! A što je Winnetou? Najkufcav-niji od svih Apaša. ležalo je više od stotinu meñusobno v ezanih Indijanaca na zemlji. ukrstivši ruke na leñima." Meñutim Komanč prasnu u prodoran smijeh i pogle d pun beskrajne mržnje pogodi Old Shatterhanda: "Poslušan?" viknu. Tako su prošli i svi ostali Komanči koji su se. ali na poglavici se vidjelo da mu bilo žestoko udara kad je. a zatim još leña m leña sv ezan uz narednog. Sad kad si bio tako poslušan. Dok se u spinjao. čvrsto ti obećaj em da ću vam osigurati život i slobodu. Tokvi Kava pozove Old Shatterhanda i reče mu: "Teško sa m nagovorio svoje ratnike da se pokore. Hoćeš li se sad i ti potruditi da nagovoriš bl jedokošce da nam poklone život?" "Ja ću održati čak i više nego što sam ti obećao". Pošto znadeš da Old S atterhand ne govori neistinu. poñe slijedeći ratnik polako za njim. možete biti sigu rni da više nećete imati da bilo što tražite pod suncem. jedan za drugim. "Kažem ti da ću uložiti svoj cio utjecaj. odvrati l c." "A taj pas si ti !" bijesno viknu Komanč. "Zar ja vama? Zar je lav poslušan psu ili bivol skunksu? Što misliš. Vežući zarobljenike tako po dvojicu zajedno. Zar si dopustio da ti se u ledu prošle zime smrzne posljednji ostatak mozga pa se usuñuješ ustvrditi da ti je Cr ni Mustang bio poslušan? Zaklinjem ti se velikim Manitouom i duhovi ma svih naših po glavica za kojima ćemo svi otići u vječne 116 lovne poljane da će doći vrijeme u kojem ćete vi doznati tko ima zapovijedati. Old Shatterhand je rekao da su naš život i naša sloboda sigurni!" "Ah! Tako se čvrsto pouzdaješ u moju riječ? Znaš li koju mi čast iskazu ješ time? Da. Činilo se d a im je rekao u kojim vremenskim razmacima moraju poći za njim jer su se skupili d alje i tek kad je on stigao na vrh.Zadani rok je prošao i Old Shatterhand se upravo u taj čas nagne preko ruba stijene. Kad su naposljetku svi bili svezani." . "Pogledaj ovu moju nogu! Udarit ću te njome da ćeš zavijati od boli. Ovak o kao što ti sada činiš. bijelci su se dvostru ko osiguravali. uvjeren si da sad smiješ biti drzak prema meni. "T okvi Kava ne dopušta da ga tjeraš u strah. čovjek dostojan najvećeg prezira. popni se gore!" Poglavica je čuo taj zov pa izda svojim ljudima još posljednju zapovijed i okrenu se od njih da posluša Old 8 115 Shatterhanda. ugledaše bijelci kako su svi njegovi ljudi položili oružje na hrpu. Otro v što ću ga s ogavnošću ispljunuti i nogom utoptati u zemlju. laje pas kome su iščupali zube pa ne može gristi.

"Nije vrijedan da ga do dirne tvoja ruka!" 117 I svi ostali bili su silno ogorčeni zbog nevjerojatne Ko-ma nčeve drskosti."Možeš se usuditi da mnogo toga rekneš sad kad imaš moje obećanje". opomenu ga Old Shatter hand. to i n eću učiniti jer ako vama prepustim vlast i moć vrhovnog javnog tužioca. to je st ara dobra poslovica koja je vrijedila i kod Timpeovih baštinika. stegne šaku i ljutito vikne: "šarli. Neću biti kriv ako ga izda dah. Ka d je to vidio Winnetou. "Prepusti dakl e meni da sam odgovorim na drskost tog crvenog momka!" "To ne mogu učiniti. Frank! Ovaj put i ne mislim na to da budem obziran. Dugački plavokosi Kaz okretao j e svoju malu glavu s jedne strane na drugu. odvrati njegov bijeli prijatelj. Nekoliko bijelaca koji su tome prisustvovali stadoše glasno zahtijevati brzu kaznu. pustio je maha svom bi jesu što ga je tako dugo i s toliko muke suzdržavao. smiješeći se mirno. Reci što god hoćeš jer ja se smijem tvojoj prijetnji. očito izraslih baš u tu svrhu. kako god hoćeš! Ja ću doduše održati ono što sam obećao. Već ćeš doznati kako to mislim." "Požaliti? Ta riječ odaje tvoju slabost. . to je ipak previše! To nipošto ne smijete dopustiti! Spreman sam da mu začepim tu veliku gubicu!" "Čime?" "Remenom koji ću mu oviti oko vrata. on te je uprljao svojo m slinom. gospodine ravnatelju. Volio bih da ga je pričuvao za nešto bolje! Tko ne želi slušati mora osjetiti." "Hvala! Ako je r oñen za to da bude obješen. a onda se usprk os sponama odbaci naprijed da pljune na Old Shatterhanda. njegov frnjasti nosić kao da se odjedn om dvostruko povećao. Treba li da ga kaznim ja ili ćeš ga ti kazniti?" "Nećeš ga kazniti ti. "Zar da vas on tako vrijeña i da za to ne dobije plaću? To ne mogu dopustiti. tamo na ono drvo koje ima nekol iko vrlo lijepih grana." "Tako? Jeste li se dakle ipak jednom opametili? Doduše kasno. To mu je i uspjelo. kad je bio siguran da će ostati na životu. a li drukčije nego što misliš". Onda ćemo ga podići gore. ali tome je sad kraj i moja će se opomena ubrzo ispuniti. Bio sam odlučio da ću biti još blaži nego što bih t biti prema svom obećanju. onda će već i sam naći prikladnu omču pa mu je ne moramo baš mi o iti oko vrata. a ti ćeš uskoro požaliti!" Umjesto odgovora uvuče Komanč glavu meñu ramena." 118 "Onda vas molim za najveću susretljivost i uslugu da mi dopustite da ja u tom koncertu zasviram na prvoj violini! Izvolite dakle dobrostivo zapovj editi. koji je inače bio uvijek miran i nadmoćan i koga ništa nije mo glo izbaciti iz ravnoteže. njegove inače dobrodušne mišje očice zabli-staše. onda već unaprijed znam da će taj Crvenokožac dobiti najveće poslastice umjesto dobrih batina. pa poduzetno navuče s re svojih čizama naviše i glasno reče: "Mister Shatterhand. poža lit ćeš. a ne o tvojoj". prekinu ga Old Shatterhand." "Ne brin i. ali ni jedne jedine ri eči više. tome se protivi cijelo moje biće kao kad bismo pudla češljali protiv dlake! Smatram svojom dužnošću -" "Ovdje može biti govora samo o mojoj dužnosti." Sad se lice bijeloga lovca uozbilji. a i glas mu je zvučao teško kad je rekao: "Well. "ali nemoj poći predaleko! Ne budeš li se mogao svladavati. ali ipak! Zar zaista imate ikakvu kaznu za n j?" "Imam. Sad. već ja. dragi Frank." "Što?" viknu Hobble-Frank.

Bijelci su ga razumjeli." Rekavši to izvuče Old Shatterhand iz džepa perčine onih dvaju kradijivaca pušaka. Budući da i sam možeš misliti kolik o sam ti privržen. ali ni je mogao zamisliti što bijelci namjeravaju. Ratniku koji bi nosio takvu kosu smijala bi se i rugala djeca i stare žene!" "Ti ćeš ih ipak nositi jer ti ih ja poklanjam. "Što hoćete? Što kanite sa mnom?" upita ih on. . Ovaj nastavi: "Razumljivo je da perčini spadaju na glavu pa zato mislim da će ti biti drago ako ih dam svezati na tvoju glavu da ih nosiš kao uspomenu na mene. Prestrašio se. Ja glumim seviljskog brijača bez četkice i sapuna." "Dobro. to je veličanstvena m isao! Toliko sam se obradovao i razveselio kao da mi je danas roñendan! Doñite ovamo . Sad dolaze posljedice: ti ćeš nosit i to . ali činilo se da Crvenokošci ne slute što se ima dogoditi. stegnu zube i siknu: "Opominjem te! Da se nisi usudio uvrijediti glavu ratnog poglavice ovim smećem žutih pasa!" "Govoriš o tome da se ne usudim i opominješ me? I ja sam tebe maločas opomenuo. gospodo. ja ih neću!" "Ne pita m ja hoćeš li ih ili ne. A to uopće i nisu skalpovi. a prestrašio se još i više kad su Kaz i Haz klekli desno i lijevo od njega i počeli ga upravo mjeriti jezovito zn ačajnim pogledima. a ti ćeš mu svojim nožem odrezati svu kosu s glave osim jednog t ankog uvojka za koji ćemo moći svezati ove lijepe kineske perčine. već ča k s ova dva. Zato te moje dobro srce želi iznenaditi ne samo s jednim perčinom. Oni su odreñeni za tebe pa ćeš sad dopustiti da ti ih svezu na gl avu. Na tvojoj gl avi se ne nalazi samo uvojak skalpa. već obična crvena njuška na koju ću dati objesiti kineske perčine kako bih time ozbiljno opomenuo tvoje ratnike da se nitko više ne usudi uvrijediti Winnetoua i Old Shatter-handa!" Tokvi Kava izbulji oči. ugledao je nož u ruci HobbleFranka. Zastor se diže. Samo poglavica je razabrao poglede upravljene na njega. pošto ih Kinezi sami žele zadržati. veliko djelo može otpočeti." "Kakav dar?" "Vi ste došli ovamo da skinete skalpove žutih ljudi. Morao je doći do zaključka da ti perčini imaju neke veze s njime. već sa mo kose žutokožnih ljudi. razlj utivši se. ali ih na žalost niste mogli dobiti. a čitava je kuća rasprod ana. "Hura. počnimo!" Veseli mališan bio je sav oduševljen za daćom što ju je dobio. a ja ću ti to nošenje olakšati koliko god samo mogu. Nadam se da ćeš zahvalno primiti od mene taj dar.kad treba da se digne zastor! Poštovano općinstvo već topće nogama.smeće žutih pasa". a Komanč će gl umiti oguljenog viteza otimača. Old Shatterhand odgovo ri umjesto njih: "Dobit ćeš od mene dar jer si prema meni bio tako prijazan i uljuda n. sigurno ćeš uvidjeti da mi je vrlo žao što se ti kao poglavica moraš odreć takva skalpa. "Ne zaboravi da sam ja poglavic a!" "Pshaw! Od maločas ti u mojim očima nisi ništa drugo. "Skalpovi se ne vješaju o glavu već o pojas. Hajde. Drugo nije mogao odgovoriti jer nije znao kakva se namj era skriva iza prijaznih Old Shatterhandovih riječi. a vidio je i kineske perčine što ih je ovaj dobio od Old Shatterhanda." 119 Tokvi Kava se ja vi samo sumnjičavim "Uf!"." "Uf. ali ti me nisu poslušao. uf!" odvrati poglavica." "Samo se usudi da to učiniš!" viknu Crvenokožac. Kaz i Haz neka takt čvrsto prihvate poglavicu da ne može pomaći glavu. a j a sam navikao na to da se moji darovi poštuju!" "Zadrži ih samo. neka ti se ispuni želja. gospodo Timpe broj jedan i Timpe broj dva! Pripazite. bez kože na njima.

a ta mu spoznaja dade golemu sn agu. Za samu jednu glavu bilo bi odviše da nosi i kosu i perčine. mrmljajući p oluglasno: "Ne. u tom trenutku bio tako nadmoćan snagom da su još dva čovjeka mora la kleknuti na njega prije nego što su uspjeli da mu tako čvrsto prihvate glavu da j e Hobble-Frank mogao započeti poslom. Tek što je prvi odrezani uvojak digao u ruci. Zasad se nisu morali naprezati jer se Tokvi Kava nije opirao. štaviše. Tako mu je Hobble-Frank malo-pomalo odrezao čita vu njegovu gustu i dugačku kosu. Nož je držao u ruci. već prema tome kako je to Hobble-Frank trebao pa je izg ledalo kao da je 121 Ml omamljen." "Usudi se. pridrže na zemlji. to se neće usuditi. Premda su mu ruke bile svezane na leñima. koji su se usprkos svojim s ponama bacali ovamo i onamo kao ribe na suhom. Marljivo je stao rezati kosu. Otkako postoje crveni ratnici i bijeli ljudi. gospodo. Oči umalo što mu nisu iskočile iz očnica. a crte lica mu se isceriše kao u d ivlje zvijeri. "Počni. viknuvši: "Svakom kruna po zasluzi! Pripazite. Bijelci stadoše veselo klicati. Oni povukoše uspravljen i gornji dio Komančeva tijela na zemlju i pridržaše ga. samo se usudi. dok su Crvenokošci naprotiv urlali i za-vijali. Nakon onog prekomjernog napora sad ga je obuzeo osjećaj potpune nemoći p a se prepustio sudbini i nije se više nijednom pomakao. Usprkos sponama napol se uspravio pa viknu dok mu je glas upravo drhtao od neizreciva gnjeva: "Kaniš mi odrezati kosu? Moju kosu. sad će se dogoditi". otvori oči i ugleda Hobble-Franka gdje mu se približuje. sklopivši oči i. Bijelci su imali pune ruke posla da Indijance. Dopustio je. to se ne može usuditi. izraz snage i sjedište orlovih pera koja objavljuju moje do120 stojanštvo i govore o mojoj slavi! Kosu mi kaniš odrezati. bac ali se uvis i bijesno se valjali amo-tamo. položivši perčine na zemlju i pristupivši k poglavici. podigne Frank oba perčina uvis. poglavica se presta braniti i tijelo mu se ispruži k ao u smrti. odv rati mališan. natezali i trzali svoje spone. Ležao je ispružen na zemlji." Sad se Tokvi Kava pres trašio na smrt. Tokvi Kava nije . ako zbog toga želiš umrijeti smrću uz tolike boli koju osjeća tisuću ljudi izmuče nih na smrt!" "Pshaw! Ta tvoja prijetnja neće me ni na trenutak spriječiti da učinim o no što sam odlučio. premda su po dvojica bili svezani zaj edno. kosu?" "Kanim. Razabrao j e da će se ipak dogoditi ono što je smatrao nemogućim. Položite ga na zemlju i čvrsto ga pridržite!" Ove posljednje riječi upra vio je Old Shatterhand obojici Timpea koji ga odmah poslušaše. osim jednog rijetkog uvojka. završimo!" "Posve pravo". to ne smije učiniti. Buka se tek post epeno slegla. Kad je to bilo obavl jeno. sad dolazi krunisanje!" I on spretno pričvrsti oba perčina o glavu Crnog M ustanga. Ono što je sad slijedilo ne može se opisati. Zato ću sad dati da ti odrežu kosu da bi bilo mjesta za kineske perčine.već čitava kosa. ukras moje glave. i to odmah. on dvostrukim pokretom gornjeg dije la tijela odbaci oba Timpea od sebe. da mu gl avu okreću čas desno čas lijevo. ali poglavica im je zbog silne uzbu-ñenosti koja ga je obuzela. ost ao je Old Shatterhand kod svoje odluke. Oni su ga doduše smjesta opet zgrabili i nape li svu snagu da ga pritisnu o zemlju. Frank. još se nikad nije dogodilo da bi nekom pog lavici odrezali kosu!" "Sve ako se dosad i nije dogodilo. Pog avica začu korake.

ali mi nemamo prava da im zadamo smrt." Radnici ga. Sad nas pustite na slobodu." "Ka ko to?" "Jer smo im nas dvojica. on uopće više i ne bi htio živjeti. Dolje je vatra na jednoj strani ulaza tako potisnuta da je izmeñu nje i s tijene ostalo dovoljno prostora da onuda provuku zarobljenike. Zato preostala trojica sjedoše da se dogovore. poslušaše.sudjelovao u toj dreci. gospodo. Uvjeren sam. ali ovaj posljednji s e sklonio na sigurno mjesto i nije se pokazivao. Ipak nije ništa odgovorio jer je bio navikao na to da u takvim prilikama prepusti riječ Old Shatterhandu. "Ja uopće ne cvilim. Zatim su željeznički radnici htjeli razdijeliti o ružje koje je ondje ležalo. premda su ljudi pazili da ne ozlijede Indi122 jance pošto su znali da Apaš t o ne želi. baš zato jer su smrtni ljudi." Sad se javi Winnetou koji je dosad šutio: "Najprije moramo vijećati o tome što se ima dogodi ti s Komančima. obećali da nitko neće biti u bijen." Crni Mustang se uspravi. budući da svaki čovjek mora jednom umrije ti!" "Hm! Kako to mislite. Moramo dakle Komančima oduzeti priliku ili . prije ili kasnije. da ste i vi istog mišljenja. naime "VVinnetou i ja." On se okrenu i uhvati Old Shatterhanda za ruku da zajedno s njime poñe niz obrona k. kimne inženjeru i reče: "Well . ali Old Shatterhand ih spriječi rekavši: "Stoj! Neka još sve o stane kako jest. Inženjer Swan uze bez oklijevanja riječ: "Samo se po sebi razumije da svi ti banditi moraju umrijeti pa zato predlažem. Old Shatterhand nam je obećao život!" "Život!" prezrivo odvrati Winnetou. Sam o zato želim živjeti da bih vam se mogao osvetiti onako kao što se još nikada nije osvet io nijedan crveni ratnik!" "Pshaw! Osveti se dakle! Upravo time što vam poklanjamo život pokazujemo koliko preziremo tvoju srdžbu i kako se malo bojimo tvoje osvete. pa neka ti bude!" "Pseto!" zaurla Komanč. "Da je poglavicu Apaša zadesil o ono što je zadesilo tebe. već je nepomično ležao. U klancu su ih pa r po par položili jedne kraj drugih." "Niste li to obećanje zadali možda malo prenaglo. siknuvši: "Ne treba tu nikakva vijećanja. Ti meñutim cviliš da bi prod užio svoju sramotu. mister Shatterhand?" "Oni moraju umrijeti. iako nevolj ko. Nije se ni okrenuo da provjeri provode li bijeli radnici njegov nalog da zaro bljenike odvuku dolje. Ne znate još što ćemo odlučiti o tim stvarima. Sad se napol uspravi i reče promuklo. Odvucite ih niz brdo i u klanac gdje su nam sigurniji nego ovdje. ser?" "Mislim da nisam! Na jbolja i najpravednija kazna je uvijek ona koja zločincu onemogućuje da ponovi svoje djelo. al i nekim neprirodnim mirom: "Osvetili ste se. ser! Veoma me raduje da ste nas tako pravilno ocijenili. Old Sh atterhand i oba inženjera iz Rocky--Grounda i Firwood-campa. Može se lako zamisliti da taj posao nije bio obavljen baš naj nježnije. a remenje je ovdje besplatno da ih sve lijepo redom povješamo o drveće." Preko ozbiljnoga Apaševa lica kliznu tih i smiješak. I mi smo dakako potpu no uvjereni o tome da oni moraju umrijeti. Ovaj se takoñer nasmiješi. budući da barut i olovo stoje nova ca. Zapravo su četiri osobe imale odlučiti o sudbini Ko-manča: Winnetou.

Ja to smatram kaznenim i parnički m troškovima koji će kao nagrada za vašu pomoć biti razdijeljeni meñu vas." Old Shatt erhand ustane i poñe s Winnetouom i inženjerom onamo gdje je ležao Tokvi Kava. "Pretpostavljam da je vijećanje time završeno. Moraju sramotno otići odavde i to pješice. "Mi imamo konje!" odvrati poglavica napol samosvjesno a napol nesigurno. možemo ih prodati za lij epu cijenu." "Well! Odaberite najbolje! Mi vam ih rado dajem o jer je samo vaša zasluga bila da smo tako krasno uspjeli pohva124 tati Crvenokošce . gospodine Swan. "Posve sam zadovo ljan. zaista temeljito pobrinu ti! Moji će se ljudi veseliti plijenu što će ga dobiti. Radoznali Hobble nije počekao da oni progovore." "Za to ćemo se pobrinuti." 123 "Egad! To i nije loše. glasio je miran i jednostavan odgovor . Ali što ćemo učiniti s onim skautom koji čuči kod nas u bunaru?" "Čestito ga izlemajte i pustite ga na slobodu. Ali zato jao. posve jasno! Tko će dobiti te stvari?" "Vi i vaši radnici. Kraj nj ega su sjedila oba Timpea. "Više i h nemate jer će svi vaši konji i sve vaše oružje pripasti nama.ovaj put pokaza na inženjera . ali mi smo im obećali da ćemo im pokloniti život pa ćemo održati riječ. na poprište svog besprimjernog gubitka. naime moji drugovi i ja. vik-nuvši: "Uf. ako nas ikad zadesi nesreća da im padnemo u šake!" "Zar se ne bojite?" "Bojimo? Ne pada nam ni na um! Kad bi se čovjek na Divljem zapadu bojao svega što ga može zadesiti. kratko odvrati Old Shatterhand. sigurno se neće tako brzo vratiti." "Pri tome moramo primijetiti da mi. Ali zar ne m islite da će Crvenokošci ipak pokušati da nam se osvete?" "Svakako. Konji im doduše ne trebaju. ser. ali ako ih željeznicom otpremimo nekoliko stanica na istok."i kakav je zaključak donio?" "Odmah ćeš čuti". Ja ću još sad samo poglavici sa općiti rezultat. To ćemo učiniti tako da oni namjeravani n apadaj na vaš logor plate svojim oružjem i konjima. Jesmo li se dakle sporazumjeli? Imate li vi. tri puta jao meni i Winnetouu. već u najboljem slučaju mogu stavljati stupice. već upita: "Što je sad odlučio gornji dom?" . uf! Onda nam skinite spone i oslobodite nas da možemo odjahati!" "Tko nema konje ne može jahati". ne bi se uopće nikada moga o prestati bojati." Sad poglavica odbaci svoju hinje nu ravnodušnost. osim dva konja koja ću odabrati za Franka i za Drolla jer njih dvojica imaju slabe konje. jagodama i divljim voćem. ne tražimo nikakav udio u plijenu. Zatim se obrati Tokvi Kavi i objavi glasno da su ga mogli čuti svi Crvenokošci: "Sinovi Komanča zaslužil i su smrt jer su htjeli ubiti i skalpirati ljude iz Firwood-campa.mogućnost da uskoro opet pomisle na napadaj." "Vrlo dobro! A ljudi iz Firwood-campa?" "Od njih će samo oni dobiti nešto k"oji su nam se na kraju pridružili. Čut ćemo strašne izljeve bijesa. ne mogu loviti. većinom će se hraniti korijenjem. "i donji dom" . Na povratku u svoje pašnjake moraju b ijedno živjeti jer nemaju oružja. još nešto dodati našoj odluci?" "Ne pada mi na um!" nasmije se Swan.pri tom pokaza na Win netoua i Old Shatterhanda." "Jest. Ali to će im teško usp jeti. ali se nećemo nato obazirati." ." "Njih je tako malo da ćemo im rado dati ono što im pripada. Droll i Frank pazeći na nj. Ovamo. to će ih dugo zadrža vati putem.

a da mu ja nisa m svojom puškom ispostavio smrtovnicu. opetovan o uvrijedili i rugali ste nam se." Komanč je htio razlj utiti Old Shatterhanda i izazvati njegovu zavist. "i vi ćet e me upoznati. Ovako se moraš odreći najboljega konja koji postoji od jedn og kraja svijeta do drugoga. ali vi ste nas. ne vrijedi ništa. Kakve li uvrede. razdijeljeni kockom da ne bi nitko mogao reći da je zakinut. "Ne govorite takve besmislice. Zatim su svi ostali konji. odvrati bijeli lovac. Usprkos tome nisam htio s vama postupati strogo. Rekao sam. Budući da su Old Shatterhand i Winnetou nakanili nastaviti put s Timpeima. vi zeleni useljenice. dakako! Naime u početnici i u dječjoj slikovnici." "A ja se još više smijem tebi". njegovog glasovitog mustanga nazvati žabom! On bijesno pla nu: "Tebi se slina cijedi iz gubice! Tebe je stvorio opaki Manitou i poslao te o vamo da sve uprljaš i pretvoriš u nečist. reče on. Howgh!" Poglavica planu na nj bijesno kao d ivlja mačka: "Kako bi se sad samo smijao da sam ovamo dojahao na svom crnom mustan gu! Premda tvoja ruka nije vrijedna da 125 dotakne ma i njegovu slinu. da bi za Franka i Drolla odabra o dva najbolja od zaplijenjenih konja. prljav-štine i korijenja prema pobjedonosnom koplju koma nčkog ratnika!" Old Shatterhand ne odgovori već ode. Sa sobom ponesite živote koje sam vam obećao. ali sve ostalo ostavit ćete ovdje. "Vi ste razbojnici i ubojice. Hob ble--Frank je dakako nadugo i naširoko pripovijedao o velikim djelima što će ih izvest i u korist Kaza i Haza." "Ja sam vam na tome neizmjerno zahv alan. Nisi mi vjerovao da ćeš zbog toga biti kažnjen pa si me i dalje vrijeñao. a mi smo vas pobijedili. "Ja sam Heliogabal Morfej Eduard Franke". Smijem ti se. Čatlo z nači žaba. I taj čovjek vjeruje da sam medvjede pojeo s krznom! Mislite l i možda da je moj želudac trgovina krznom i skladište krznenih kaputa i ogrlica? Jeste li uopće ikad vidjeli medvjeda?" "Dakako!" "Da."Naši konji i oružje?" viknu Crvenokožac. sjedio je HobbleFrank sa svojim bratićem i oba Timpea živo razgovara jući. Dok se to odvijalo. Ali se dogodilo obratno." . Moj stan tamo na žalu rijeke Elbe zove se "Ljetnikovac medvjeñe salo" jer se u čitavoj Americi nije još ni jedan jedini medvjed udebljao. Ali ja sam ih ustrijelio!" "Takoñer u slikovnici?" 126 "Izvolite biti mirni kad govore ljudi čije riječi morate slušati s poštovanjem i diviti im se! Budite prema meni veoma susretljivi i pokorni jer bez moje prijateljske pomoći nećete se ni kad domoći svoje baštine. a osim toga oduzet ćemo vam sve konje i oružje. Samo ti mirno zadrži svog čatla. Misliš li da su tvoj ždrijebac i Winnetouov vran ac glasoviti konji? Oni su prema mom mustangu kao što su dva prsta grobnog Indijan ca koji živi samo od guštera. možete otići. Zato si izgubio kosu. Svi su ti medvjedi malo-pomalo pokopani u m om želucu i -" "S kožom i dlakom?" prekinu ga Kaz. on bi ipa k postao tvoje vlasništvo. "Kaniš li nas okrasti?" "Šuti!" zagrmi lovac na njega. Ali budući da ste moji zemljaci. "I sam " si jasno rekao što vrijedi tvoj vranac. ja ću se veoma prijateljski i pravom majčinskom strpljivošću pobrinuti za vas. a isto tako i indijansko oružje. Kad svane dan. Konj iz čije se gubic e cijedi slina. premda sam vas opomenuo.

Ipak ih nisu htj eli pustiti na slobodu tako blizu logora. Sad je trebalo kazniti samo još skauta. Nij e bilo potrebno da se dugo i bez ikakve svrhe bave Indijancima. upitavši: "Zašto si pucao?" "Netko je virio preko ruba stijene". to me raduje. Ne ka moj crveni brat poñe sa mnom gore. Vladajte se prema propisima koji su meni priroñeni pa ćete doprijeti dale ko i vratiti se u svoju domovinu kao ugledan čovjek i poštovani Timpe!" Vjerojatno b i i dalje bio nastavio na taj način da Winne-tou nije sad odjednom brzim pokretom podigao svoju srebrnu pušku."No. bar u blizini klanca. bilo ih je mnog o. Old Shatterhand je još bio zabavljen podjelom plijena. Indija nci su morali štaviše pretpostaviti da će ih bijelci potajice pratiti pa je bilo vjero jatno da će ih i sama opreznost spriječiti u tome da se iz osvetoljubivosti vrate u logor. a onda se vratiše da sačekaju vlak. Gore je bilo odviše tamno da se traže tragovi. On se brzo okrenu. Glava je iščezla kad sam položio prst na otponac. a željezničari uzjahaše i krenuše sa svojim zarobljenicima. očito nije bio baš oduševljen što su pomilovani. Uskoro je stigao vlak i oni uñoše u vagone pri čemu su dakako poveli sa s obom i konje što su ih dobili Frank i Droll. rekoše mu da nisu našli nikoga. Zauzet ću se dakle za vas i za vašu baštinu. ne bi mog ao odvojiti od ostalih tragova. Nije bio bijel ac. ali su se pobrinuli za to da im ruke budu čvrsto svezane na leñima. Tako je inženjer Swan otišao u logor da brzojavi u Rocky-Ground neka opet pošal ju vlak ovamo. Zatim je svaki privezan o stremen jedno ga konja. a taj trud bi im i kod danjega svjetla bio uzaludan jer su žel jezničari sve utoptali pa se trag pojedinca čovjeka. Sad se naposljetku ponovo pojavio inženjer Leveret. Kad su se malo kasnije vratili i kad ih je Frank upitao što su našli. ali ipak bi bilo dobro postaviti stražu. Kad je doznao kako su Komanči kažnjeni. Odve zali su Indijance jednog od drugoga. čim je vlak krenuo. Ondje je krajina bila otvorena pa si mogao nadaleko gledati i promatrati. Zato je odlučeno da ih odvedu doba r dio puta u preriju i da ih postepeno." "Jesi li ga jasno vidio?" "Jesam. uvijek po nekolicinu. Iako su bili bez oružja. obrati Old Shatterhandu: . Hobble-Franku je do toga bilo veoma mnogo stalo pa se. Onaj čovjek koji se nalazio gore neće doduše čekati dok doñemo onamo. ugleda Apaša s puškom u ruci pa i on pogleda gore. a Winnetou i Old Shatterhand dadoše željezničarima potrebne upute." Oni se uspeše gore i povedoše sa sobom oba Timpea da ih postave na stražu. a budući da stanovnici toga logora nisu bili baš hrabri ljudi. Glava se mogla vidjeti samo dok nisam podigao pušku. Old Shatterhand i njegovi drugovi su ih pola sata pratili sve dok nisu izašli iz šume. oslobodili im noge. odvrati Winnetou. Hitac prasnu . uperio je nekamo gore i povukao otponac. ali se ipak" s t ime pomirio. Indijanci su ipak značili opasnost jer bi mogli nahrupiti na logor. jer se odande gore vrlo l ako može ustrijeliti svatko tko se ovdje dolje nalazi. 127 T Već se bližilo jutro i ubrzo se poče daniti. a onda je iščezla." "Hm! Gore više nije nitko tko spada k nama. "Jesi li pogodio?" "Nisam. upravo kao da sam vam roñeni brat." "Dakle Indijanac?" "Winnetou to ne zna tačno. puste na slobodu.

Tako se neće prehladiti pa kasnije neće imati razloga da nam predbaci da nismo nadoknadili ono što je njegov otac propustio. dobiti batina i da ćete ga zatim pu stiti na slobodu?" "Jesam. A zatim viknu: "Ne. iako nije unuk Crnoga Mustanga. ali nećemo prestati pri je nego što se posve osuši. a ljudi oko njega prasnuše u takav smijeh da nitko nije mogao razu mjeti ni svoje vlastite riječi. Prema tome. premda je ona zapravo bila smiješna. nasmiješiše se načinu na koji se taj mališan izrazio. Recite mi samo jedan jedini razlog zbog koga sam osuñen na to d a slušam i podnosim tako pakleni i podrugljivi smijeh. to je z aslužio. ali istodob no i pomirljivo: 9 Crni Mustang 129 "Ne brinite ništa!" odgovori. onda perem ruke. Hobble--Frank se razljuti zbog toga i pričeka dok se smijeh stišao. pa ga upita: "Zar si se potpuno odrekao s vog prijedloga. On uzdahnu kao da mu je težak teret pao sa src a i reče: "To ste mi sigurno kazali samo zbog toga da me smirite. Ne mogu se više družiti s ljudi ma koji se smiju meni i mojim plemenitim prijedlozima."Sad imam jednu molbu koju mi nipošto ne smijete odbiti!" "Koju?" "Niste li rekli da će onaj Ik Senanda koji se nazivao Yato Inda. Bude li tako izdržao nekoliko sati i pošto se skroz naskroz promoči." ." "Ipak se kraj sveg svoga iskustva ne mogu domisliti što z apravo misliš. premda od toga neće umrijeti. premda u ono vrijeme niste namjeravali da Koma nčima izručite cijelu vojsku Kineza. osim Winnetoua. premda mi nikad nije palo na um da se u kakvom logoru zaposlim kao skaut i izdajica. Naobražen čovjek treba da ima i čvrst značaj." On ušuti. takvu neuljudnost još nisam doživio! Ako moj ozbil jno mišljeni parbeni postupak izaziva u vas samo smijeh umjesto da djeluje odgojno . Dolijmo u bunar toliko vode da mu dopre do usta i da osjeti barem česti ti smrtni strah." Svi. Batina dobiva svaki dječak1." "To bi mi bilo žao. to nipošto nije dovoljna kazna za tako bijednog zločinca. Howgh!" On se sav gnjevan povuče u kut vagona. ako u srcu im ate ma i mrvicu smisla za pravdu. Old Shatterhand nije dugo mogao mirno promatrati mališanovu žalo st. Ispunili ste me izbrisivom srdžbom. a Old Shatterhand ga u pita: "Kakav to prijedlog želiš staviti?" "To biste zapravo i sami mogli znati jer i mate dovoljno iskustva. izvući ćemo ga i latiti se batina. Zato vam iskazujem čast da vam stavim drugi prijedlog. koji je vaš najveći prijatelj i zaštitnik! Duboko sam povrijeñen ." "Nije dovoljno da ga samo izbatinamo." "Čujte. Vjerojatno st e i vi od svog oca dobili batina. morate uvidjeti da su same batine mnogo premal o za takva lupeža. Uostalom." Hobbleov pogled posta još prijazniji. "Nikad više neću sta viti nikakav prijedlog. I ja sam sam često osjetio dobro128 tvorno djelov anje batine. dragi Frank?" Hobble-Frank ga pogleda upola ljutito. Zato ću ostati ovdje u ovom kutu pa me odavde neće otplaviti ni Mississippi ni Ama zonka. Kaznu batinanja treba pojačati jednom drugom kaznom koja će u zločincu ostaviti trajan dojam. Taj se klipan nalazi u bunaru. vrlo poštovani gospodine Shatterhande. Ti znaš da mnogo držim do tvog mišljenja. mene.

Zato ću još jednom pokušati da provj erim osjeća li se u vašem vladanju prema meni da ste se popravili!" On se i opet pri makne bliže tako da je sad već sjedio svega jedan korak daleko od Old Shatterhanda p a nastavi živo i prijateljski: "Dakle. a da ne bi bar jednom učinio nešto pametno! Mogu vam sad ispost aviti svjedodžbu da je moja čast opet potpuno uspostavljena. Lovci su stigli u Rocky-Ground u najboljem raspoloženju i jedina je teškoća bila u tome: kako indijanske konje neozlijeñene izvući iz vagona? Nisu bili navikli na takvu vrst transporta pa je već na polasku trebalo mnogo truda da ih smjeste u vagon. nego ja to već odavno znam. već i veoma dobar značaj. pomogli su da se izve du konji. Budući da željezniča ri nisu imali konje. zakopajmo sve što razdvaja naše duhove i osjećaje." "Tako?" slatkim će glasom mališan. Trenutak je vladala najveća napetost. ali kad su onda konji sretno izašli na tvrdo tlo i kad je inženjer upitao da li se u meñuvremenu dogodilo nešto neobično. pa ako ikad neki besra mni čovjek posumnja u vaše riječi ili ako im se štaviše nasmije kao što se to maločas meni do odilo u ovom vagonu. ser. dok mu je lice sjalo od radosti i zadovoljstva: "Ni jedan medvjed nije tako nespretan. onda se mirno obratite na mene! Ja sam čovjek koji umije prib aviti poštovanje onima koji imaju pravo da se nazovu mojim vjernim prijateljima i drugovima!" Kod tog njegovog smiješnog vladanja bilo je upravo dirljivo promatrati kako su se svi ostali trudili da ostanu ozbiljni što je bilo prijeko potrebno da on opet ne padne u gnjev. mališan se primakne malo bliže i reče mnogo prijaznije nego maločas: "Jeste li zaista uvjereni u to. a onda željezničar odgovori: "Ukrad en je riñan. Veoma bi neugodno bilo da je bio ukraden Winnetouov ili Old Shatterhan dov ždrijebao. mister Shatterhand? Bilo bi mi veoma drago kad bi bilo tako. mogao je ukradeni konj pripadati samo jednome od one šestoric e lovaca. što će sad biti s mojim prijedlogom? Jeste li s premni da ga odobrite onako kako sam ga ja predložio?" "Jesam. odvrati jed an od njih. Ljudi koji su ostali u Rocky-Groundu. misleći da me vi pravo ne prosuñujete." Posve se jasno začu višestruki uzdah olakšanja." Sad j e Hobble bio potpuno zadovoljan pa se jednim trzajem primaknu tik k Old Shatterh andu i viknu." "Koji?" smjesta upita svih šest drugova. ."To je posve tačno! A budući ti ne samo što imaš čvrst značaj. Dakako da se u prvom redu radi o tome kako će se on vladati prema nama!" "Posve tačno! A pošto znam da nas njegovo vladanje nipošto neće zadovoljiti. uvje sam da nećeš dugo ostati tamo u svom kutu. S početka nisu govorili ništa. To im je srećom uspjelo tako da je preostali dio puta pr ošao mirno i Hobble-Frank nije više našao povoda da se žali na pogreške i nedostatke čovječan tva općenito i pojedinačno." "Ne samo da to sad uviñam. već isto tako i za vas ako razaberete i uvidi te da sam ja čovjek na svome mjestu. "Uostalom. Kažem vam da ne s amo da bi bilo vrlo dobro za ostale. onda moram i reći : ukra den je jedan konj." Obradovavši se zbog te pohvale. češući se u neprilici po glavi: "WeW Kad me već pitate. gospodo. opet se primaknuvši bliže. Ostaje dakle kod onoga št o sam predložio?" 130 "Vjerojatno. dragi Frank. možda se ja samo varam.

"To je sreća!" oduševljeno viknu Frank. "Bratiću Droll, to je tvoj riñan koji posrće i kom e zahvaljuješ svoj išijas. Upravo je divno što je ukraden. Ionako si u zamjenu dobio m nogo boljeg konja!" r 131 T "Samo polako s tim tvojim oduševljenjem, Frank", opome nu ga Old Shatterhand. "Ovdje se manje radi o konju nego o kradljivcu. Slutim tk o je to. Da nije konja ukrao možda onaj zarobljeni skaut koga smo spustili u bunar ?" "Jest, ser", u neprilici odgovori čovjek kome je bilo upravljeno to pitanje. "K ako je izašao iz bunara? To je mogla skriviti samo vaša neizmjerna nemarnost." "Koju ću ja strogo kazniti!" doda inženjer. "Ta ja sam postavio stražara uz bunar. Gdje je taj čovjek? Nema ga više ondje, a ja ga i inače nigdje ne vidim." "Boji se pa se sakri o. Rekao je da će ostati sakriven dok se ne stiša vaš prvi gnjev, gospodine inženjeru." "Onda može dugo čekati. Kad se vrati, dat ću ga izba-tinati da to zauvijek upamti! Sad je skaut pobjegao, a mi možemo trčati za njim. Nadam se da nije odmakao odviše daleko i da ga još možemo stići. Brzo se spremite i -" "Polako, ser, polako!" prekinu ga Old Shatterhand. "Prevelika naglost ne može ovdje ništa koristiti. Ako me slutnja ne va ra, on je sad već toliko odmakao da bi svaki progon bio uzaludan. Mislim da je oda vde odjahao u Firwood-camp." "Ravno nama u ruke? Nemoguće! Onda ne bi bio pri svij esti." "Pshaw! Znao je da se Komanči nalaze u opasnosti i odjahao je onamo da ih k radomice opomene ali je srećom došao prekasno. To je sigurno on virio gore s ruba on e stijene kad je Winnetou uzalud pucao na njega." "Tako je", potvrdi poglavica A paša. "Vidio sam ga samo na trenutak. Ja sam doduše brzo podigao pušku, ali on je isto tako brzo povukao glavu." "Moramo se pomiriti s time! Uostalom, vjerujem da ćemo se opet sresti s tim čovjekom. Pustimo ga zasad nek"a cde. Sigurno je opazio da su njegovi Komanči pušteni na slobodu pa će pojahati za njima da im se priključi. Kad bi m i bilo stalo do toga da ga uhvatim, ubrzo bih ga se domogao, ali mi smo i onako odlučili da mu poklonimo slobodu pa neka uživa u njoj i bez batina." "Ali mene ipak boli srce", dobaci Frank, "da ga nismo najprije malo smekšali, a zatim isprašili." " Možda će ti se i kasnije pružiti prilika da ga isprašiš. Utješi dakle svoje rastuženo srce, d agi Frank! Sad bih u prvom redu htio znati kako mu je uspjelo da pobjegne iz bun ara i da povrh toga još ukrade i konja. Nadam se da mi to možete reći, čovječe!" željeznički adnik se trgnu od oštrog Old Shatterhando-vog pogleda. "Ja nisam tome kriv, ser, v jerujte", reče. "Clifton je trebao držati stražu uz bunar, ali je dopustio da ga Kinez i nasamare." "Kinezi? Zar su Kinezi bili ovdje?" "Yes, mister Shatterhand. Bila su dvojica, baš dvojica." "Vrlo je vjerojatno da su to bili kradljivci naših pušaka. J esu li im perčini visili na leñima?" "Perčine nisam uopće vidio, ali zato su imali novac a, lijepe metalne dolare, poludolare i četvrtdolare. S njim su otišli u saloon keepe ru1 i naručili što god im je srce pože-ljelo, odnosno što se moglo naručiti." "A vi ste da kako bili tako prijazni i oprezni da se pošteno napijete s njima, zar ne?"

"Ja nisam, ser, ali Clifton jest. Morate, naime, znati da ih je on dobro poznava o jer je radio u Firwood-campu prije nego što ga je inženjer Swan primio ovdje u pos ao. Najbolje će biti da vam redom ispripov jedim sve što se ovdje dogodilo." "Da, pr ipovijedajte! Ali recite sve po istini." "Ne mogu pripovijedati drukčije nego onak o kako se dogodilo. Bilo je predveče i već se smračilo. Obavili smo svoj posao i odmar ali se kad stigoše Kinezi, ñavo ih odnio, koji su nas tako nasamarili. Clifton je sj edio kao stražar uz bunar pa je kraj užeta o koje je bio svezan skaut, ovio oko najb ližeg drveta, Kinezi ga ugledaše, a budući da su ga dobro poznavali iz Firwood-campa, poñoše b njemu da ga pozdrave. Mi smo ostali pošli za njima jer smo bili radoznali što t a dva Kineza traže kod nas u Rocky-Groundu. Rekli su nam da su zbog premale plaće i lošeg postupka napustili svoja namještenja u Firwoodcampu i traže nova." "I to ste im povjerovali?" upita Old Shatterhand. "Ta oni su bili predradnici! I upravo predr adnici da su nezadovoljni? Ta to je bilo sumnjivo!" i Gostioničar. 132 133 "Možda i jest, ali mi se nismo na to obazirali. Od nas ne može nitko zahtijevati da sve tak o brzo shvatimo i razumijemo. Clifton im je rekao da će vjerojatno ovdje kod nas d obiti zaposlenje, ali oni nisu htjeli ostati već rekoše da će se s prvm vlakom, koji k rene prema istoku, odvesti komad puta onamo." "To rado vjerujem jer su izgubili perčine pa su dakle osramoćeni i moraju krenuti u takav kraj u kojem nema Kineza. Na stavite!" "Ostali su dakle ovdje da pričekaju na vlak koji vozi grañevni materijal, a u meñuvremenu su otišli u saloon gdje su se s keeperom dogovorili da im priredi dv a ležaja, Kako sam već rekao, imali su novaca i nisu škrtarili. Morali smo s njima pit i. Razvio se razgovor i mi smo im ispripovjedili da ste bili ovdje i da ste onda otišli da zaštitite Finvood--camp. Pomno su to slušali, ali se činilo da neće da čuju za va s i Winnetoua. To smo razabrali po nekim njihovim primjedbama." "Vjerujem. Oni s u nas okrali i zato su bili kažnjeni. Zbog toga su i otišli iz logora. Vidim ja što je na stvari. Čuli su da smo nas dvojica uhvatili skauta pa su došli na pomisao da nam se osvete tako da oslobode zarobljenika." "Zaista je moguće da nisu htjeli nanije ti štetu nama, već vama. Uostalom, možda su to učinili i zbog neke vrsti prijateljstva j er se čini da su u Firwood"campu stajali sa skautom u dobrim odnosima. Ukratko, od nijeli su i Cliftonu punu bocu rakije, a zatim još jednu. Kasnije su ponovo izašli C liftonu pa je potrajalo prilično dugo prije nego što su se vratili. Nisu više sjeli na svoja mjesta već su, kako smo to tek kasnije zapazili, sjeli tako da smo morali z atvoriti vrata da bismo imali više prostora; sad nismo više mogli gledati onamo gdje su stajali konji. Malo kasnije začusmo napadno rzanje, njisku i toptanje. Mora da su se konji zbog nečega uznemirili pa izañosmo, premda su nas Kinezi htjeli zadržati. Oba crna pastuha bila su odvezana, a riñan je nestao. Vidjeli smo da se nije otrg ao. Značilo je da nije sam pobjegao, već da ga je netko odveo. Ali tko? Svi smo mi b ili ovdje, osim Cliftona koji je držao stražu kraj bunara. Otišli smo k njemu ne obazi rući se na Kineze. Ležao je mrtav pijan i gotovo bez svijesti na zemlji, a kraj njeg a uže na koje je bio privezan skaut. Ugledali smo 134 i ono remenje kojim su mu bi le svezane ruke i noge. Dakako da smo se silno prestrašili i pokušali doznati od Cli ftona što se dogodilo, ali nismo mogli ništa iz njega izvući, budući

da je samo nešto nerazumljivo mucao. Da bismo bili posve sigurni i da se uvjerimo o tome što je na stvari, dao sam da me spuste na užetu u bunar pa sam ustanovio ono če ga smo se bojali. Skaut je iščezao." "To sam i mislio!" reče Old Shatterhand. "Kad se Clifton potpuno opio, Kinezi su izvukli skauta i oslobodili ga od spona. Zatim s u se vratili u saloon i lukavao se pobrinuli za to da vrata budu zatvorena kako bi skaut mogao ukrasti konja. Je li se kraj konja nalazila svjetiljka?" "Jest. G orio je fenjer." "Onda je dakako mogao vidjeti koji konji su najbolji pa se jedn ako k"ao i njegov djed, latio naših vranaca, ali pri tom ga nije ništa bolje poslužila sreća nego njegova djeda. Vranci su doduše dopustili da ih odveže, ali su se onda počel i braniti. Podigli su buku, a to ga je natjeralo da požuri da ga ponovo ne uhvatim o. Uzeo je dakle onoga konja koji mu je bio najbliži, a to je bio riñan." "To je tačno , ser, taj je konj stajao najbliže vratima." "Onda je skaut uhvatio upravo najgore ga. Ali svakako je dobar jahač i tačno poznaje kraj izmeñu Rocky-Grounda i Firwood-cam pa jer se inače ne bi mogao prihvatiti posla kao skaut. Tako mu je uspjelo da uspr kos tami stigne do Birch--Holea, iako je došao prekasno da izvrši ono što je namjerava o. Što su Kinezi rekli kad je on pobjegao?" "Ništa, ili da se bolje izrazim: nismo m ogli čuti što su ta dva lupeža meñusobno govorila. Ali kad smo se uvjerili da je naš zarob ljenik zaista pobjegao i kad smo potražili Kineze, oni su nestali." "Kamo?" upita inženjer. "To nismo mogli vidjeti jer je bila mrka noć." "Do vraga! Ne bismo li možda mogli naći njihove tragove? Moramo pokušati da uhvatimo te ništarije." "Pustite ih da bježe, mister Swan", dobaci mu Old Shatterhand. "Nisu vrijedni truda kojem bismo s e morali izvrći da ih pokušamo uhvatiti. Naša zadaća je uspjela iznad svakog očekivanja: s pasili smo Firwoodcamp, a da nikome od nas nije taknuta ni vlas. Sve ostalo, a p ogotovu ono što su učinila 135 ta dva Kineza tako je nevažno da bi bilo upravo smiješno da tratimo vrijeme, trčeći za njima." "Hm! Mene doduše svrbe prsti da poñem u potjeru za njima, ali uviñam da imate pravo, mister Shatterhand. Neka dakle bježe! Ali ovom Cl iftonu ću oprati glavu. Gdje je! Znate li to?" "Ne znam", odgovori željeznički radnik. "Odspavao je nekoliko sati, a kad se probudio, rekosmo mu da je dopustio da ga Kinezi nasamare. Odmah se od prepasti posve otrijeznio. Dakako da ih je stao pro klinjati što god je bolje znao i umio, ali time nije vratio ni Kineze ni skauta. O nda se u njemu javio strah. Rekao je da se neće pokazati prije dok se ne stiša vaša pr va srdžba, pokupio je svoje stvari i otišao." "Niste mu smjeli dopustiti da ode!" "S kakvim pravom bismo ga mogli zadržati, ser? Zar možda silom? On nije bio zločinac, a mi nismo redari." "Posve tačno!" odobri Old Shatterhand. "Vrlo vjerojatno se neće ni on više pojaviti, a nitko od nas nema razloga da baš čezne za njim. Ako se pak vrati, onda ga ozbiljno ukorite, mister Swan, i to neka je dosta! A sad ćemo otići onamo d a najprije pogledamo konje. Zatim ćemo nešto pojesti i dobro se ispavati jer smo cij elu noć bili budni. Sutra ujutro se opraštamo od vas."

pa budemo li ututanj tratili vrijeme. Za široki remen."Zar već?" upita inženjer. s er. Nahum Samuel Timpe. Koliko se moglo raz abrati trava je bila s obje strane potoka ugažena. Izgledali su kao ljudi koji su dulje vremena tr pjeli neobičnu oskudicu. obolio je od one pola tikve što sam je morao pojesti. a mlañi nož." " To je istina". a to mi daje više nade u sretan svršetak. a nekoliko je širih tragova pokaz ivalo da su Crvenokošci tu i tamo potrbuške ležali uz obalu da bi rukama dosegli vodu. ta varalica. ali dugačku kosu savio je u pundžu." . Ta dva Crvenokošca začudo nisu nosila drugo oružje. možda štaviše glad i žeñ. dakle. a oni i maju brze konje. to bolje za nas. sigurno više od šezdeset go dina. tek malo provirivši glavom iznad obale. Ako Indijanac jede divlju tikvu. Srećom su se Old Shatterhand i "VVinnetou zauzeli za našu stvar. vrlo teškom položaju. "Sigurno i sami znate da bi nam bilo vrlo drago da dulje ostanete kod nas. onako zelenu kakvu je nalazi uz vodu. nije čovjek koji dulje vremena ostaje na istom mjestu. Oko glave je imao ovijenu kožnatu krpu. kimnu Kaz." 136 5. bratiću?" "Dakako da mislim"." "A Kita Homaša mogao bi pojesti cijelo bizonsko tele. a pred nama leže važni zadaci. sudeći po njegovom izgledu. Kraj njega je ležala puška. ali sad nema ničega što bi nas ovdje moglo zadržati. a nemamo n i kukice da napravimo udicu." "Uvjereni smo u to. reče. i pri tome nisu imali prilike da poprave odjeću jer su im odijela bila razde-rana. Uvijek ćemo vas sačuvati u dobroj uspomeni. bilo je upalo. Čini se da naš bratić. koji mu je služio umjesto po jasa. veliki poglavica Komanča." "Sumnjam u to. " Tokvi Kava. neop isivo ružan izraz. Drugi Indijanac nije bio tako star. osim što je onaj stariji imao pušku. "što prije doñemo do svog novca. Nečista savjest tjera ga amo-tamo. Jao njima!" "Jesi li zaista tako siguran u to da ćemo ih uhvatiti?" "Jesam. "Veliki duh nas je napustio!" škrinu stari. a onda se opet uspravi i reče: "Uf! Riba ima. Jednom od njih bilo je. Ne misliš li i ti tako. rijetku. a mokasini u krpama. Mi smo morali hodati pješice. Želudac me boli. samo da bi ga imao!" promrmlja drugi Indijanac. nikad neću zaboraviti!" Ta j starac je. bio Crni Mustang. ali rukama ih ne možemo uhvatiti. ležala su dva Indijanca na obali p otoka. Na po137 glavičinom licu pokaza se upravo ñavolski. odvrati Kaz. "jer znamo kamo je krenuo pa ćemo zakrči ti put tom bijelom čaglju koji se naziva Old Shatterhand i koji je više kriv za našu n esreću nego onaj apaški čagalj Winnetou. Starac legne opet potrbuške i pogleda u vodu. onda m ora da se nalazi u vrlo. a drugi Indijanac onaj izvidnik kojeg su r askrinkali u Firwood-campu. "Mora nam pasti u šake". a upalo lice pokazivalo mu je izraz neobične zagriže-nosti. "Moramo gore u Santa Fe. bio je zataknut nož. moramo biti spr emni na to da ga opet neće biti u Santa Feu kad mi stignemo onamo. a i njegovo lica na kojemu se odražavala lukavština i podmuk-lost. Odbačene ljuske divlje tikve odavale su na koji način su Indijanci morali utažiti gla d. gladuje! To nitko neće povjerovati!" "A tko je tome kriv? Winnetou i Old Shatterhand kojima to nikad. Neko je vrijeme tako gledao. VARAVO ZLATO Ondje gdje Sierra Moro s i zdancima planine Rao Raton čini gotovo pravi kut.

mogl a ga je samo glad navesti da se tako optuži. "Nitko me ne čuje osim tebe. tri krave i dva teleta. protiv njega ne pomaže ni lukavština ni hrabrost jer on i najsmionijem ratniku otima život. onda bi nam taj bljedokožac ostavio konje i or užje pa bismo kradomice mogli ostati u blizini Firwood-campa. ali u tonu t og usklika ležalo je sve što je htio reći. budući da nije stigao jučer." "Tko je to?" "On stanuje jednako kao i gla d. a i ti si gladan. I ja sam sve do pr ed kratko vrijeme pobijedio svakog protivnika. ali onda je došao neprijatelj koji me je svladao pa zato sad gladujemo. "Što je to?" upita Tokvi Kava. on je tačno proračuna© put kojim moraju doći naši neprijate lji. S njim se ne možeš boriti. pokazujući uz potok. Nije dodao više ni riječi." "Ik Senanda nam je ostavio svoju pušku i svoj nož. ubrzo će nas uništiti glad. Ko liko baruta imaš još?" "Najviše za deset hitaca." "Uf! Zar zaista misliš da će Ik Senanda biti tako glup da to ispripovjedi? Samo da brzo doñe i donese mesa! On zna gdje ovih dana logorujemo. noževe. mora doći danas. Ali ovako sjedimo ovdje i gladujemo. Rekao si da se ne bojiš ni 138 jednog neprijatelja. ni medvjeda. "Pogleda j onamo!" odvrati Kita Homaša." "Uf. ni divljeg bizona. u mom tijelu. P oglavica pogleda u označenom smjeru pa se i njemu smjesta razvedri lice. Zato nije nikakva sramota govoriti o gladi i tužiti se na nju." "Imaš pravo". Budući da je inače bio neizmjerno ponosan. "Da. Ja se ne bojim ni jednog crvenog ni bijelog neprijatelja. uf!" javi se Kita Homaša kao da potvrñuje. čekajući neprijatelje. upravo ta srdžba bila je neprijatelj koj i me je svladao". Otišli smo iz logora da donesemo mesa. "Da. da sam šutio i čekao na dan Osvete. S ad bi se oni već nalazili u našim rukama!" "Rekao si istinu." "Onda neka Ik Senanda svakako doñe dan as jer ćemo inače poginuti od neprijatelja koji živi u nama jer je -" uf!" On prekine misao. Stekli smo prednost pred njima pa ako se Ik Senanda vrati i donese što trebam o. praha i olova. šapnu. šest bizona! Bik. jedino oružje što ga imamo za preko stotinu ratnika koji bi htjeli da jedu!" "Smije li se ratnik tužiti da je gladan?" ukori ga poglavica." "Hoće li on sv e donijeti sa sobom? Konje. "Da se nisam izrugivao Old Shatterhan du. postavljajući z amke. Ako su oni ostali."Ali naš put nas je vodio ravno preko brda kao napeti laso dok su oni baš zbog konja morali jahati u dugačkim lukovima i zaobilaznim putovima. nastavi poglavica. Našli smo samo jednu tikvu i pojeli je. ali nismo ništa ustrijelili ni uhvatili. silno će se razljutiti. Na licu mu se odražavala radost. "Glad stanuje i u mojem tijelu i razdire mi utrobu. puške. Crni Mustang poznaje sv a brda i doline u ovome kraju. odjeću i meso?" "Donijet će!" "Kad oni u logoru doznaju što se dogodilo. p a to nitko ne može spriječiti. izrekavši onaj "uf!" prigušenim glasom. morat će nam u ruke pasti Apaš i onih pet bijelih kojota koje čekamo. to je srdžba prema Old Shatterhandu koju nisam mogao pobijediti. "Bizoni"." . imali isto tako malo sreće kao što smo je mi imali. potvrdi poglavica. ali glad je neprijatelj koji se skriva u samom čovjeku.

Ja ću poći." "Da. ustrijelio kravu. doba civši još jedan gladan i pohlepan pogled na tri mrtva bizona. a ovome kao da je već zatajio nj uh. no ipak je Tokvi Kava morao ustrijeliti baš njega jer da je. S tići će ovamo jer donose vjetar. pogl avica je najvećom brzinom ponovo napunio pušku. no drugo je tele zaostalo. Ži votinje su dolazile uz obalu potoka. a nis u zapažale ništa. izgubit ćemo eso. ravnajući se prema kakvoći mesa. na čelu bik. Hitac smjesta prasnu. ali oni ga stigoše i oboriše udarcem kundaka. osvetijivi i bijesni bik smjesta bi nabio na rogove njega i njegova druga te ih zdrobio pod p apcima. ali jedna je cijev bila. 140 Oba In dijanca skočiše na noge. zatim još pedeset. kravlje mes o je dobro". Tele je j oš nekoliko puta nespretno skočilo. On se napola okrene prema njoj i tako pokaza poglavici bok i ono mjesto ispod lopatice u koje je trebalo pucati. Njegovo tvrdo i žilavo meso jedva da je bilo prikladno za jelo. a moj brat neka ostane ovdje. Bik se vidljivo tržne čitavim tijelom. Ruk"a mu nije više drhtala. odreñena za sačmu. glasno zakliktaše od radosti i potrčaše k svom plijenu. u f. stara i vrlo ružna životinja. Bile su udaljene još stotinu. "Može se jesti i meso bika kad se nema ništa drugo. ali je u tom trenutku pog odi drugi poglavičin metak u srce pa i ona nakon nekoliko sekundi pade. Kad su krave čule prasak. potvrdi Kita Homaša. "Dršćeš!" opomene ga Kita Homaša. "Ne budeš li siguran u hitac. ne može povjerovati koliko gole mo brdo mesa predstavlja takav odrastao bizon. uf!" viknu poglavica. ali sigurno ću pogoditi. . Tko to nije sam vidio. Zastane i tako glasno uvuče zrak kroz nozdrve da je to i bik čuo. Obje kugle pogod ile su ravno u srce i sad imamo dovoljno mesa za sve naše ljude!" "Da. Bik je bio gole ma. ali nije ni opalio jer mu je bi zon pokazivao prsa. a zatim radoznalo prišlo k mrtvom biku. Dovest ćemo naše ratnike. Jedna je pobjegla daleko a njezino tele za njom. Malo zatim vrati se i majka koju je dovela ljubav i briga pa stane njuškom gurati tele." On ode." Obojica se sagnuše i stadoše gotovo grozničavom napetošću promatrati bizone koji su im se brzo približavali. a krave i telad iza njega. ali ruka mu je zbog nemoći ili uzb uñenja drhtala. gotovo više i nije imao dlake. od kojih je sam bik bi o težak više od tisuću kilograma. nagnuše u bije g. zrak dolazi zajedno s njima pa je dovoljno da ostanemo ležati ovdje pod grmom." 139 "Bizoni idu niz vodu." "Hoćemo li im odmah izvaditi drob?" "Nećemo jer bi taj posao predugo trajao za dva čo vjeka. Indijanac i svaki iskusan lovac puca u bizona najradije sa s trane i nišani ispod lopatice u srce jer metak ondje probija samo meso. "Uf. Cim je ispalio hitac. ali osta mirno i nepomičn o stajati dok mu se glava spuštala sve niže i niže. a na kraju samo još trideset koraka." "Šuti! To je zbog gladi. Bizoni su prišli još deset koraka bliže. Onda mu čitavim tijelom proñe grčeviti d rhtaj i on pade na zemlju. Činilo se da se bizoni nalaze n a selidbi jer su tek pokadšto sagnuli glavu da otrgnu čuperak trave. Puška je imala doduše dvije cijevi."Dobit ćemo mesa!" Rekavši to poglavica zgrabi pušku. "Moj crveni brat vidi da nisam drhtao. tjerajući ga. Tokvi Kava nanišani. ali sad jedna od krava osjeti opasnost. Bio je pogoñen ravno u srce. Krave su se pouzdavale u svog vodiča.

nekako praznim pog ledom. udalji se ovaj malo podalje i sjede kraj nekog grma tako daleko od svojih ljudi da ovi nisu mogli čuti kakvu im je poruku unuk donio. svačiji se pogled uperio u poglavicu pun iščekivanja. izgledali su isto tako otrcani i izgladnjeli kao i on. Znali su za nju još prije n ego što sam došao. skinut ću mu skalp sa žive glave!" Poglavica steže šake." "Od koga su saznali? Ako doznam tko je to bio. glasio je odgovor. Sad se dakle radilo o tome hoće li njegov unuk uspješno ri ješiti zadaću pa se lako dade zamisliti kako je čeznutljivo i napeto dočekao njegov povr atak. "Gdje je deset puta deset pušak a i noževa?" "Dobio sam samo dva puta deset. Kad je Ik Senanda sjahao i pošao pre ma poglavici. odgovori on. "Gladi je kraj. potpuno zaboravivši na običajnu indijansku suzdrž-Ijivost: "Je li Tokvi Kava što ustri jelio? Ima li mesa?" "Ima". Tokvi Ka va problijedi. Hodao je brzo i bez ikakva opreza koji je inače na Divl jem zapadu potreban gotovo u svako vrijeme. Svi su bili gl adni." "Ništa nisam odao!" "Ali ratnici nisu poslušali moju zapovijed pa je dakle jasno da su već čuli za našu sramotu!" "Čuli su za nju. Ik Senanda poñe za njim i šutke sjede kraj njega. poglavičin unuk koga je Crni Mustang poslao na pašnjake Komanča da donese or užje i druge potrebne stvari." "Znači da si odao ono što se dogodilo u Firwood-campu. Nije ih trebalo ni pitati jesu li imali uspjeha jer je vidio d a ništa nisu donijeli sa sobom. ali ako opet doñe do konja i oružja. Udaljio se bio otprilike dvije engleske milje pa je zato patrajalo prilično dugo dok nije stigao do logorišta. U njemu su ležali Komanči koji su tak"o sramotno morali otići iz F irwood-campa. a oči mu bljesnuše od srdžbe. On je s Kitom Homašom pošao uz dolinu i sad se vraćao dolje u logor koji se nalazio na ulazu u dolinu.Put ga je vodio niz potok. 142 . Samo time što je svog unuka poslao u glavni logor Koma nča mogao je Tokvi Kava bar donekle prikriti sramotu što ju je doživio i zadržati svoj p oložaj poglavice. Poduzme li onda br zo još kakav sretni pohod protiv bilo kojih neprijatelja. njegovo crveno lice posta sivo poput pepela. Utihnuli su i radosn i poklici ostalih Komanča zbog ubijenih bizona. Poglavica ga pogleda neobičnim. Ubio sam bizona i jednu kravu. mogao bi uhvatiti Winnetoua i Old Shatterhanda zajedno s njihovim pratiocima što bi mu donijelo veliku slavu. U logoru zavla da takvo uzbuñenje da Crvenokošci nisu opazili konjanika koji se s nekoliko tovarnih konja približavao logoru prije 141 nego što umalo nije stigao do njih. U svom sadanjem stanju nije se nipošto smio pokazati svom plemenu. a k tome i tele. Opazivši da Ik Senanda vodi za uzde svega nekoliko to-varnih konja. Opazio je i one suplemenike koji su bili izašli iz logara da vide je li što uh vaćeno u stupicama. Bio je to Ik Senanda. a zatim upita promuklim glasom koji je od razočaranja zvučao grubo: "Gdje su jahaći konji?" "Nisu mi ih dali". mogao je onaj strašni poraz pasti u zaborav pa bi se riješio svi h svojih briga i bojazni. Mora dakle da je Tokvi Kava bio čvrsto uvjeren da se u blizini ne nalazi nikakav neprijatelj. svejedno jesu li to bije lci ili najbliži Apaši." Smjesta se začu stotinu radosnih poklika. Koliko god ih je bilo ovdje. Sad svi skočiše na noge i stadoše ga pohlepno ispitivati .

On zna da se ratnik mora obuzdati ." "Uf! Toliki stari ratnici nazivali su se mojim prijateljima i ja sam ih zaista smatrao prijateljima. Zašto mi nisi donio ništa drugo. bojao se odg ovora što ga je mogao dobiti. "Zar mi ne dopuštaju ni da uzmem svog crnog mustanga. odobravajući: " Sin moje kćeri ima pravo. gotovo mucajući od straha. a onda se smijete vratit i na lovne poljane plemena. pomisle da je on zabo ravio vladati svojim mislima i osjećajima?" čuvši to." Sad se poglavičin oči uperiše u lice njegova un uka s izrazom silne bojazni i on ga upita. Ali ja ću se osvetiti. Zar mi nijedan nije ništa po ručio po tebi?" "Nijedan. onda mu do njegova . Ako mi želiš nešto reći. oružje i konje. odgovori njegov unuk. Oni će nam morati dati svoja krzna. a ako se radilo o tome da za sebe izbije nekakvu korist. a ono što odlučiš. mi ćemo i ti. svog pastuha koji za mene više znači od života?" "Ni njega. Sve što kažeš je dobro." "Ti si glasovit i ostat ćeš gl asovit". a ja te slušam. Rekoše mi da se najdragocjen iji konj plemena ne smije povjeriti tvojoj neopreznosti. poglavica opet sjede. osvetit ću se svima koji su me učinili takvom strvinom." "Zar vatreni konj možda dolazi u područje Naiini-Ko-manča?" "Ne dolazi. ali oštri promatrač bi vjerojatno ipak primij etio lake izdajničke crte koje su mu zaigrale oko ustiju." "Os tao sam bez k"onja. "Uhvatit ćemo Winnetoua i Old Shatterhanda a zatim napas ti Apaše. Bi jes ga je natjerao da ustane. Taj mladi čovjek nije nika ko bio pouzdan." "Uf! Zao duh je u zemlju crve nih muževa poslao vatrenu vodu i vatrenog konja da ih upropasti. "Vatreni konj je jurio stotinu puta brže od nas pa je posvuda raznio tu vijest. već samo jednu pušku?" "Nisam smio. ali pak prolazi nedaleko od njih i ondje nekoliko p uta stoji na mjestima koje bljedokošci nazivaju stanicama." "Uf! A sad ne smijemo?" "U vijeću staraca mi je rečeno da prije toga morate svoju sramotu oprati kakvim slavnim djelom." "Uf. Ubrzo će se od jedn e velike vode do druge znati da su mi odrezali kosu pa će tako moje ime ubuduće biti kao dah koji se uzdiže sa strvine koju ni lešinar više neće žderati. koji ondje sjede i svi gledaju u nas. Ti si on j koji ima zapovijedati. Na jednoj takvoj stanic i bilo je nekoliko naših ratnika pa su sve doznali."Nećeš dobiti taj skalp"." Starac skoči na noge." "Onda će svi iskusiti kako se Tokvi Kava odužuje za takvo l ažljivo prijateljstvo! Ti si moj unuk i još si mlad. Zatim spusti ruku i reče: "Ja sam bogat. Treba li da ljudi. Neću sad misliti na bol koju su mi zadali ali ću se kasnije sjetiti svih onih koji su mi je zadali! Imaš li osim onoga što sam sad od tebe čuo možda još kakvu poruku za me?" "Nemam. a ipak sam vlasnik brojnih konja. Zar su ti zabranili i to d a povedeš za mene jednog konja?" "Jesu." Ik Senanda je to rekao tonom najiskrenije odanosti i pri tome pognuo glavu u znak da se potpuno podlaže svom djedu. ali Ik Senanda podigne u znak opomene prst i reče da ga smiri: 143 "Tokvi Kava je velik poglavica. onda govori! Kaniš li mi nešto predložiti?" "Ne. tješio ga je unuk. ali si hrabar i isto tako lukav kao i ja. ali je ipa k prošlo još neko vrijeme prije nego što se bar izvana primirio i rekao. uf!" Pogl avica zakloni rukom oči i neko vrijeme osta tako sjediti.

oni s e stadoše šuljati dalje. Čim su Komanči stigli meñu to grmlje. Trag. a zatim kraj izdanka Sierre Moro prema jugu. potražiše mjesto prikladno za lo gorovanje. i ne uzimajući u obzir njihovo blizo srodstvo." Kad se spustila noć. a isto-dobno i glad. svi ostadoše veoma potišteni." "Lukavština je uvijek vrednija od sile. Sad su svoj težak položaj." "Pshaw! Mi ih brojem tri puta premašujemo. Po tragu se moglo ra zabrati da je ta četica pro jahala ovuda otprilike prije jedan sat. jedva da su se četvrt sata šuljali kad osjetiše vonj dima. postići ćemo lukavštinom. Budući da je poglavičin unuk donio i dvadesetak noževa. čim se počel o mračiti krenuli u brdo da ne bi morali prenoćiti na otvorenoj ravnici gdje bi se n jihove vatre nadaleko vidjele. Uskoro začuše žubor potočića. smatrao svojim najboljim prij ateljem i nije nimalo sumnjao u njega. "Ali sad moramo počekati dok se posve ne smrači. osjetili mnogo jasnije nego prije pa im je dobro došla poglavičina zapovijed da poñu uz potok onamo gdje je ležao plijen što ga je on ubio. Vjerojatno nam dakle neće biti lako da ih zaskočimo. Kad im je on sad saopćio što se dogodilo. Vratiše se k svojim ljudima koji su doduše već po vladanju Crnog Mustanga i njegovog unuka pogodili kakva je 144 vijest stigla. U blizini se . Crni Mustang g a je. Mora da je ovuda p rošlo preko dvadeset konjanika i to samih bijelaca jer su svi njihovi konji bili p otkovani. Nisi ti kriv da ništa nisi mogao postići. Komanči dakako smjesta pomisliše da im se ovdje pruža prilika da se domognu konja i oružja pa vrlo revno stadoše progoniti konjanike. "Blizu smo im". a što n e možemo postići silom. a za nas je pogotovu sad vrednija. Naprotiv. koji je najprije dulje vr emena vodio kraj brijega.djeda nije bilo ništa više stalo nego do bilo koga drugoga. bizoni su ubr zo oguljeni i razrezani pa je čas zatim gorjelo već nekoliko vatri na kojima je svat ko pekao svoj komad mesa. a onda izmeñu stabala zasvijetli od-sj vatre oko koje su se bijelci okupili u krugu. vratimo se opet k ostalima koji treba da do znaju što je zaključilo pleme. Preostalo meso je podijeljeno i Komanči smjesta krenuše da postave stupicu Old Shatterhandu i njegovim pratiocima. Čim su naišli na t rag. Popodne istoga d ana stigoše na travom obraslu ravnicu i ovdje naiñoše na neki trag. šapne star ac unuku. Doñi. pogotovu što imamo tako malo oružja." Bregovi su bili obrasli šumom iz koje se brojno grmlj e spuštalo u ravnicu. kasnije mu se približi." Nije ni slutio da je Ik Senanda u vijeću staraca podmu klo nastupio protiv njega jer je najveća mladićeva želja bila da sam postane poglavica Naiinija. I zaist a. moramo se prišul jati logoru tih bljedokožaca. Prije nego što su krenuli razdi jelio je Crni Mustang najboljim strijelcima ono nekoliko pušaka što ih je Ik Senanda donio sa sobom. Bijelci su kretali istim smjerom kao i Crvenokošci. I sad ga pogleda s najvećim povjerenjem i r eče: "Znam da bi za me žrtvovao život i da si se kod našeg plemena zauzeo za mene. Najprije su svi pošli niz potok do logorišta. Sumrak 10 C rni Mustang 145 se spuštao pa su zbog toga smatrali da neće morati ići daleko. a predveče zañe meñu bregove. Prije nego što odlučimo što ćemo učiniti. Opa zivši to Tokvi Kava reče svom unuku: "Ti bljedokošci nisu neiskusni ljudi jer su. a odmah zatim poñoše poglavica i Ik Senanda da potraže bijelce.

Mislim da ovdje negdje teče granica područja plemena Komanča. ali onda ćemo. Konje su čuvala dva čo vjeka. ali m u sve te godine nije isplatio ni jednog dolara. začuše kak o govori: "Čini se da se ovdje osjećate veoma sigurni. Oba izv idnika prišuljaše se bijelcima tako blizu koliko god su to mogli s obzirom na svoju sigurnost. njegovi su ga drugovi začudo nazivali "Veličanstvo". Činilo se da je voña bljedokožaca neki sta ri od sunca preplanuli čovjek sniježnobijele kose i dugačke sijede brade. Moj stric je bio uvjeren da je n jegov novac posve siguran kod brata. tako lukav da je mog dobrodušnog oca naveo na to da radi za nj. to mu nitko ne bi smio oprostiti ni preko groba. ali ipak me je zakinuo za bašt inu." "Gdje ćemo postati milijun aši!" doda Hum veselo se nasmijavši. to imate pravo. a odmah ćete čuti i zašto. Zvali su ga Hum. sve dok se ne nañemo u San Juan Mountains.nalazilo jedno travom obraslo mjesto na kojem su pasli konji. To je bio siguran znak da Komanči nemaju posla s nikakvim novajlijama ni neopreznim ljudima. Kako su oba Crvenokošca čula. "Uvjeren sam da ćemo to zaista postati. Ali što se tiče jKomanča. nemam baš ništa protiv toga što mi dopuštate da postanem baštinikom još bogatije države Colorado. i još kakvu! Moj dragi stric bi o je. veoma visoki mladić lpvrčave plav e kose neprekidno je pripovijedao vedro i veselo. a . znači četiri stražara. već su mogli čuti i sve što se govorilo. naime. unatoč vašoj poruzi. nije ga htio preda mnom osramotiti." "Well! Ali pošto ste opet spomenuli tu stvar. Bio je to na padan lik oštrih crta lica i sigurno je sretno svladao već mnogu pustolovinu. Tako nisam mogao naslijediti ništa iza strica. Želite li da vas t i časni džentlmeni liše prijestolja i života?" "Moje prijestolje je evo ovo mjesto na ko jem sjedim pa bih volio da vidim Crvenokošca kome bi uspjelo da ga izvuče ispod mene ! Povrh toga nalazim se u društvu tridese146 torice podanika od kojih je svaki jun ak" i vitez. neki uskogrudi. Njegovi p ratioci bili su gotovo bez iznimke ljudi koji su očito imali već dovoljno iskustva n a Divljem zapadu. Htio sam vam dati sa mo vremena da u miru pojedete. Tako ćemo ra diti i ubuduće. Još nekoliko godina sam se mučio i kinj io dok nije i on umro." "Budući da se rasplinulo nasljedstvo iza mog bogatog strica. Moj stric nije imao djece pa sam ga zamolio da mi pomogne da se osovim na vlastite noge. nije mi osim dugova ostavio ni jednog centa u gotovom. držeći puške na gotovs. ali kad je onda tik prije smrti doznao da m u je brat propao. moj otac. Upravo u času k ad su se indijanski izviñači smjestili iza drveća odakle su kanili prisluškivati. ostavio mi je samo svoje tr govačke knjige. Žabo sam nos u njih 1 dobio hunjavicu. Uvježbanim Indijancima nije nipošto bilo teško da priñu posve u blizinu bijelaca jer su im krupna stabla pružala dobar zaklon. Najmlañi meñu njima. Njegov e oštre oči su usprkos starosti pokazivale mladenačku živahnost. ne samo mogli iz blizine jasno vidjeti bijelce. Kad je umro. dragi Hum. već neprekidno obilazili svoj četvrt kruga. Onda su sakriveni iza drveta. " činio bi to tako odreñeno i promišljeno kao da je oduvijek navikao na zapovijedanje. To je dovoljno ako ne b udu stajali na jednom mjestu. kao i obično. otkrivajući mi njegovu pokva renost. pr emda je bio valjan trgovac ipak nije uspio ništa steći. Naprotiv." "Nije me razbaštinio. no on me j e stao tješiti da sam ja njegov jedini baštinik. Ljudi su ga smatrali bogatim jer se tako prikazivao. a kad bi govorio. Osim potpuno prazne blagajne. postaviti stražu: sedam sa ti spavanja i svakog sata izmjena straže. Veličanstvo. recite mi 0 čemu se to zapravo radi kod tog v ašeg strica? Je li vas razbaštinio? Budući da ste tako valjan mladić. jer niste postavil i straže.

" "Lijep je to stric." "Hm! Ako ste tako jako neprijateljski raspoloženi prema V stricu. Što mislite o tome. onda vam mi tu zaista ne možemo ništa pomoći . mislit ću na bonan cu. gosp odo?" "To bi bio divan san!" odgovori Veličanstvo." "Već sam često slušao o tome. a Hum dobaci: i Kopač zlata. Neobično ime! Bo nanca je španjolski. Samo kad nekad žele nešto kupiti od bljedokožaca i moraju plat iti. ali ni jednom još nije uspjelo da pronañe ono glavno mjesto g dje leže cijele hrpe takvih gruda. Niste nam rekli što znači Hum. a u one velike komade ne diraju. a Hoaka kao da je indijanski. 148 "Prije nego što zaspim. "Uostalom. možete se utješiti X jer ćete prijeko u planinama San Juan u Coloradu dobiti više A. nešto ćemo ipak naći. of je engleski. Ali ta bonanca je nepobitna stvarnost pa su je tražil e već stotine gambuzina. ima Indijanaca koji poznaju to mjesto. iako ne baš onako bogatim kao što bismo to bili kad bi nas pratila sreća da ovdje na Sierra Moru otkrijemo veličanstvenu Bonancu of Hoaka.izgubio sam i onaj novac što bih ga bio naslijedio da je moj otac imao manje povje renja u strica. a zata jili ste nam i vaše obiteljsko ime. Bij elci su se upravo u tim krajevima namjerili na takve silno glupe i zadrte ljude. Ne znam kako se zvao. U glavi nosim tačan plan rudnika: on će nas učiniti bogatim." "Što? Ne znate kako se zvao? Pa to je istodobno i vaše ime. ali v V što se tiče vaše baštine koja je pala u vodu.1 Nekoliko od njih se već toliko približilo bonanci da su pron ašli velike grude zlata. nego stostruku odštetu za nju. Zašto? "Zašto? Zato! Upravo zato jer je to bilo im e mog dragog strica pa ne želim da me bilo šta na nj podsjeća. Veličanstvo. jer vi niste čovjek ko bi poštene ljude vukao za nos tako visoko gore u Rocky Mountains." "Tako je!" "No eto! Sigurno niste zaboravil i svoje vlastito ime! Mi vas zovemo Dugački Hum. istina je. Upravo sada se nalazimo u tom području pa kad sut ra krenemo dalje. Moguće je čak i to d a baš ovog časa logorujemo u blizini te glasovite bonance. Nato je Crveno-kožac izvadio kožnatu vrećicu iz džepa i dao mu komadić čistog . a ipak1 je ne koriste?" "Tko j e to? Zar zaista postoje takvi ljudi? Je li to istina?" začu se sa svih strana. ali ga oni od mržnje prema bi jelcima čuvaju kao tajnu. nije li upravo neshv atljivo da postoje ljudi koji poznaju tu bonancu. odlaze onamo da skupe šaku malih nugeta. Nije li tako?" "Jest. "D a." "Što znači ta riječ?" "Ne mogu reći jer još nisam nikada našao čovjeka pa ni Indijanc koji bi to mogao rastumačiti." i K y je nañemo li baš stostruku odštetu. zaista nis am takav čovjek. zaista! Dakle je potratio sav taj novac? Ka ko se zvao?" 10 147 "Ne marim za to. Zamislite samo kad bismo je kakvim sretnim slučajem pronašli!" Te su riječi oduševile sve prisutne pa stadoše živo ra zgovarati." "Ne. Možda ću onda sanjati o njoj pa ću vam ujutro pokazati put. Ovaj je bio gladan pa mu je svećenik dao kruha i m esa. naići ćemo na mjesta gdje su te grude zlata nañene. Tek nedavno sam u Albuquerqueu razgovarao s nekim svećenikom koji je u Estrechu d e cuarzu sreo jednog Indijanca.

nećete sutra vidjeti Estrecho!" "Well. up itavši svog pratioca: "Jesi li sve razumio?" "Sve". "Zavežite. samo ako zna gdje se ta jama nalazi. I tjesn ac! Ta riječ posve jasno kazuje k"ako je nastala bonanca! Kroz taj tjesnac je neka da tekla voda koja je iz kremena isprala zlatno zrnje i grude pa sve to naplavil a u jednu jamu. a jedan od njih je jedva pola minuta kasnije prošao upravo kraj ono g mjesta na kojem su oni ležali. "Doñi!" šapnu Crni Mustang svom unuku. Ovdje sad leži zlato u vrijednosti od mnogo. Crni Mustang zastane. stavi nabij enu pušku nadohvat ruke i sklopi oči. a k tome još i sve ono što imaju sa sobom. Vi govorite tako glasno da se to čuje na milje dale ko! Ne budete li mirni i tihi. Dakle. Pripazite samo na to ime! Kremen! Upravo u kremenu nalazi se zlato." "Svećenik? To nije smio učiniti jer bi se to protivi lo i zakonu i njegovoj vjeri!" "Što me se tiču i zakoni i vjera! Da ja naiñem na takvo g Crvenokošca. laku noć!" On se is pruži na zemlji. T o je pomisao od koje bi čovjek upravo mogao poludjeti! Ako vas to zanima. laku noć. dakle. Ali gdje leži taj Estrecho de cuarzo? Znate li to možda vi.prirodnog zlata. težak najmanje pedeset grama. Veličanstvo"." "Svećenik" ga je morao zadržati i prisiliti ga da prizna gdje leži bonanca. Veličanstvo? I kako se to kaže engleski?" "To su španjolske riječi i znače . probo bih ga ako mi ne prizna. Čuli ste da želim spavati i sanjati o bonanci! Tko me bude smetao u spavanju . džentlmeni i s eiiori. Veličanstvo. Uostalom. a li nisam ništa našao premda bih se mogao 149 zakleti da sam bio posve u blizini nala zišta. dakle nuget.kremeni tjesnac". Bilo je krajnje vrijeme da su to učinili jer su se ona četiri stražara udal jila od vatre. Što kažete na to?" "Zar ga svećenik nije ništa pit ao?" javi se jedan od prisutnih. ali tačno znam smisao onoga što su govorili. "Dakako da ga je pitao. mnogo milijuna pa je dosta da čovjek ispruži ruku pa da ga izvadi. senores! Zaboravili ste da moramo postaviti četiri stražara jer mi ne pada na um da u Komanče imam više povjeren ja nego što vidim vlastitim očima. neće sutra dobiti svoju grudu zlata. morao bi ih svakako vi djeti. Voña ga je uspio prekinuti t ek kad je rekao zapovjedničkim glasom: "Ostavite to sada. Howgh!" 150 . ali razumljivo je da ni je dobio nikakav odgovor. odgovori ovaj." I te su rij eči izazvale uzbuñenje koje se nikako nije moglo smiriti. Znam gdje se nalazi jer ću vam iskreno priznati da sam i j a jedan od onih koji su uzalud tražili Bonancu of Hoaka. odvrati Hum svojim vedrim glasom. cio mali imutak. imat ćete svoj mir. ovaj je odmah otišao. Indijanac je samo kratko rekao: . Vrećica mu je bila puna samih takvih nugeta. ostajte mi zdravo!" Svećenik je dopustio da mu Indijanac tim riječima z ačepi usta. sutra va m mogu pokazati taj Estrecho de cuarzo jer nas put vodi kraj njega. Bio sam čak i u Estrechu. Oni se opre zno odšuljaše. Da su se još nalazili ondje.Donio sam ga iz Bonan ce of Hoaka. Kad su se dovoljno udaljili od logorišta bijelaca. položi glavu na sedlo koje mu je služilo umjesto jastuka. "Ja nisam razum io svaku riječ. oružje i konje tih bljedokožaca. Sutra ćemo dobiti skalpove.

a li znam gdje se nalazi naša šapo-gaska2. Pripremit ćemo mnogo drva za vatru i čim b ljedokošci udu u Estrecho. "Što misliš pod tim skrovi-štem?" "Zar ne slutiš? Ti ga isto tako dobro poznaješ kao i ja. 151 "Pametan rat nik može učiti i od svog najvećeg neprijatelja. Onda će oni biti isto tako uhvaćeni kao i mi u Birch-Holeu pa će nam se morati predati." "Neće se moći osvetiti j er ćeš im pobjeći prije nego što oni uopće opaze da su zarobljeni." "Misliš li da ću a sina svoje kćeri izvrći opasnosti koja će ga stajati života?" "Mislim da ti to doduše nećeš učiniti namjerno. ujutro ili prije podne dok oni mogu doći tek predvečer. On i treba da opaze zlato pa će pitati gdje se nalazi bonanca. Ja naprotiv želim štedjeti naše ratnike da ne bih čuo još daljnje p rigovore kad se vratim k svom plemenu. reče Ik Senanda." "Kako im mogu umaći ako sam svezan?" "Misliš da će te vezati?" . jedva obuzdavajući smiješak. "To si naučio od Old Shatte rhanda!" 1 Zeleniš. novajlija na Divljem zapadu. Pripazi sad što ću ti reći! Ti ćeš iz naše šapo-gaske izvaditi toliko nugeta koliko je potre no. "Smatraš li taj plan lošim?" upita njegov djed.To je rekao tako odlučno kao da je posve siguran u svoju stvar. Četiri stražara neprekidno obilaze logor p a bi primijetili da dolazimo. otići ćeš u Estrecho. oni bi smjesta skočili na noge spremni na borbu i mno ge od nas ustrijelili. možeš već sutra ujutro biti kod Estrecha de cuarza. predati nama konja i pustiti da te ondje pronañu bljedokošci. Ako odmah kren eš onamo." "Ja ne poznajem tu bonancu pa još nikad nisam čuo njezino ime." Ik Senanda n e reče ništa. Či m bi jedan od stražara zovnuo. ali ćeš i h na kraju odvesti u Estrecho gdje ćemo ih mi tako opkoliti da se neće moći braniti ni pobjeći." "Uf!" trgnu se Ik Senanda. svi ti ljudi spavaju s puškama u rukama. ali u njemu ima nešto što mi se ne sviña. Ja ću s našim ratnicima hodati cijelu noć da u isto vrijeme stignemo onamo. a ja k"a o mudrac koji je naučio da sve tačno odvagne. oni će me dakako odmah smatrati izdajicom i osvetiti se na meni. Čim ti ljudi opaze da su nadmudreni. Ik Senanda je napr otiv bio manje uvjeren u to pa ga opomene: "Sigurno si vidio i čuo da ti bljedokošci nisu greenhorni1 koji se lako daju nadmudriti!" "Ja ću ih ipak nadmudriti." "Smat ram da bi bilo bolje da ih još danas napadnemo. ali da će ipak doći do toga. zabrtvit ćemo drvetom ulaz i zapaliti ga." "Čuo si da govore o bonanci!" "Jesam." "Govoriš kao mladi ratnik." "Zaista bih veoma volio doznati kako to kaniš izvesti. Dugo ćeš se opirati." "Kaniš li dakle biti ondje kad stignu bljedokošci?" "Još mnogo prije. 2 Skrovište zlata." "Što to?" "Bijelci će me ubiti." "Uf". "Ne smatram. Ovdje ne smije poteći krv ni jednog jedinog Komanča. Osim toga. Razmišljao je.

Crni Mustang im s nekoliko riječi saopći ono što su vidjeli i zaključili. Sastojao se od tvrdoga kre mena u čiju masu je vodio usjek. Hodali su bez odmora cijelu noć preko brda." "Onda doñi!" Oni se vratiše onamo gdje su ih čekali Komanči. moraš paziti na ulaz i smjesta dotrčati k nama čim opaziš da smo se pojavili noseći drvo. Učinit ću to što tražiš od mene jer ne možeš iznevjeriti sina tvoje kćeri." "Ne vjerujem da će te svezati." "Jesi li dakle sporazuman?" 152 "Jesam. zaustaviše se da se malo odmore i da pojedu koji komad hladn og pečenog bizonovog mesa. takoñer iz posve prirodnih razloga. no ipak su pogla-vičine riječi dočekali radosno. Jesu li bljedokošci bili ikada prema nama iskreni i pošteni?" o "Nisu. a ratnici Komanča stavit će moju hrabrost jer sam stavio na kocku slobodu i život da ti te bijele ljude predam u ruke. Put je zato bio težak jer su morali hodati noću i prolaziti k roz krajeve u kojima su nailazili na velike teškoće. Već spomenuti uski planinski lanac čini o je jezik kop se pružao u ravnicu. potpuno gol. biti upravo to da te puste na slobodu. Tik ispred završetka lanca protezao se od sjever a na jug duboki usjek. kroz neudobne doline i kl ance. ja ću s njima pregovarati onako kao što je Old Shatt erhand u Birch-Holeu pregovarao sa mnom pa će prvi uvjet da ih poštedim. Mora da ga je probila voda. Ti ideš pješice. I obje stranice toga usjeka uzdizale su se tako glatko i strmo da nije bilo ni jednog jedinog mjesta na kojem bi se čovjek mogao uspeti gore. a možda je nastao i uslijed vulkanske erupcije. taj je odjedno m naglo zakretao i već nakon svega nekoliko metara završavao pred okomitom stijenom. ali njegov odrezani vrh b io je." činilo se da se Ik Senanda samo upola smirio. Moram se naoko dati prisiliti da im odam gdje se nalazi bonanca. Crni Mustang se trudio da ras prši njegove bojazni pa mu je to naposljetku i uspjelo. a oni imaju konje. Ovdje se od zapada prema istoku pružao uzak pla ninski lanac." "Da ih poštediš? A ja sam mislio da ih kaniš poubijati!" "To ću i učiniti. oružje i trideset skalpova. Zatim nastaviše put i to tako žustro da su nešto 0K0 sredine prijepodneva stigli u blizinu Estrecha. Crvenokošci se nisu smjeli odmoriti i spavati već ih je naproti v čekao naporan noćni marš. koja je proticala tisućljećima. budući da će se onuda kretati bljedokošci. Tu im se pružila prilika da osvoje konje. taj je jezik bio obrastao gustom šumom. Predio u kojem se pružao taj klanac bio je veoma prikladan za njihove svrhe. pogotovu kad je rekao: "Sv e da ti i ne uspije da pobjegneš. Već n akon nekoliko minuta krenuše prema Estrechu de cu-arzu dok je Ik Senanda odjahao u šapo-gasku svoga djeda. gusto obrastao šumom. naime. Čim zañu u Est echo. a da nije prijeko p otrebno da održim riječ. mjestimice širok jedva deset koraka. smjeli poći boljim i udobnijim putem. Nisu. ali takvim neprijateljima smijem obećati milost. Bit će uvjereni d a bi te za nekoliko koraka mogli stići ako pokušaš bježati pa te neće svezati. Kak o smo spomenuli. Kad je svanulo. Oni će d akle morati pretpostaviti da to ne činim dobrovoljno pa će me svezati da ne pobjegne m. a krajnji vrh toga jezik"a bio je odrezan. iako nisu glasn o klicali. a oni bi mogli otkriti tr agove Komanča."Mislim. Bilo je kao da se p riroda ovdje poslužila 153 .

Vezali su ga u velike svežnjeve da ih uzmognu lako prenijeti. "Tenipestad! " izmaknu se vodiču. Taj usjek bio je onaj Estrecho de cuarzo za koji je čovjek s nadimkom "Veličanstvo" mislio da ga je nekoć stvorio neki vodopad. Veličanstvo. koji je imao vrlo oštre oči. svi jahači pogledaše prema dr-vetu. to je putokaz po kojem znam da ćemo. Nije mogao tačno znati gdje se oni nalaze pa su zato pošli po njega. vjerojatno mestic. Cim su stigli onamo. dobaci: "Ja osim drveta vidim još nešto. Topot kopita probudi čovjeka. ispod njega leži neka životinja. a onda su se. voña je s još nekoli ko pratilaca sjahao i pješice tiho sišao dolje dok su ostali polako pojahali za njim a. Nedugo zatim ugledaše Ik Senandu kako jaše preko ravnice. ni grma. Čim su stigli do drveta. Uostalom. On otvori oči. padoše bijelci odmah u s tupicu. Da ga iznenadi. Ako se ne varam. Pri tome nisu otkrili tragove onih dvaju neprijatelja koji su im se prišuljali i prisluškivali ih . bijelci opkoliše spavača." Ubrzo opaziše da je zaista ispod drveta ležao neki čovjek kao da spava. a zatim krenuše iz svog logorišta. Bijelci nisu slutili kakva ih v elika opasnost očekuje u Estrechu.golemom pilom za piljenje kamena. Za pojasom je imao zadjenut komad kože složen kao vreću. Samo njihov poglavica prišuljao se do usjeka da se uvjeri kako se ovdje nalaz i posve sam. ostali su spavati do kasno ujutro. "Taj čovjek ima nu-geta! To je neki mješanac. Ne sumnjajući ništa. Ulazu u Estrecho se nisu približili da ne ostave trag ove. polucrveno momče?" . budemo li i dalje tako polako jahali. našao ih je marljivo zaposlene skupljanjem suhog drva kojim su kasnije kanili hr aniti vatru. povukoše se Komanči u šumu. Tu nije bilo ni drveta. Kad se vratio k svojim ljudima zadovoljan uspjehom svoga istraživanja . tako da je sva tko morao posumnjati da nešto skriva i da nije vidio zlato. Njihov voña upita strogo: "Smijem li te možda upitati tko si ti." 154 "Hm! Jeda n osamljeni čovjek ovdje. za jedan sat stići u E strecho." Upozoreni tim riječima. Čovjek ispod drveta mora da je čvrsto spavao jer nije čuo korake koji su mu se prib ližavali. " Dotle su se približavali i konjanici. Zatim Ik Senanda pokaza Crnom Mustangu nugete što ih je donio sa sobom. a Ik Senanda ode da zaigra svoju prilično opasnu ulogu. Njihov voña. Predao im je svog konja k"oji umalo nije pao od umora. a bijelci ga nisu smjeli ugledati. Gornji dio mu je meñutim virio iz pojasa. u gleda bijelce i prestrašeno skoči. i uopće nijedne biljke koja bi našla mjesta ili hrane za korijenje. Put ih je vodio u neku kotlinu iz koje se diza lo jedno osamljeno drvo. Zatim nastaviše put dok nisu prišli Es trechu možda na tri engleske milje. Budući da nije bilo razloga da kreću već ranom zorom. zaustavili na jedan sat da se odmore i oni i njihovi konji. a jedan od njih. pokaza onamo i reče: "Vidite li ono drvo tamo dolje? Poznajem ga. Jahali su sve do podne. koji je sa svojim ljubimcem Humom jahao na čel u. Ovaj ga potanko uputi kako se ima vladati. Kao nehotice posegne rukom za pojas. u tom zabačenom i opasnom kraju? Da to nije kakav gambuzin o koji je čuo za bonancu i traži zlato? Moramo ga tačno pogledati. kako ljudskoj nozi ne bi pružila baš ni najmanje u porište. Nugete! Ovdje u blizini Estrecha! Da nije -? Odmah ga moramo temeljito ispitati. Bio je malo otvo ren pa su bijelci u njemu opazili komadić čistoga zlata veličine lješnjaka. možda je to čovjek. pošto je postalo veoma vruće. To je dakako bio Ik Se nanda koji je izvrsno igrao svoju ulogu. osjeti da mu je vrećica izvirila iz njega pa je naglo i bojažljivo gurne u pojas.

" "A tvoja majka?" " Kći Apaša. ako se ne varam? Tko ti je bio otac?" "Jedan bijeli lovac. sad te imam. koliko se ondje navodno nalazi na jednom mjestu. vrlo rado"." Lako se može z amisliti s kakvom su napetošću bijelci pratili preslušavanje i kako je njihov voña u seb i trijumfirao kad se mješanac tako zaletio." "Ah. "Veličanstvo" priñe bliže Ik Senandi i reče: " Zarekao si se. momče! Gdje je ta bonanca? Hoćeš li priznati?" "Ja . već se sastojala samo od svinutog kom ada kože. "Yato Inda? To znači ." "Zašto?" "Jer sam prijatelj bljedokožaca. kazao si više nego što si htio. Ne samo što znaš da postoji Bonanca of Ho aka. "Znam da postoji. Čemu se skićeš u ovom kraju koji pripada Komančima i u kojem ema uopće Apaša?" "Moje me pleme ne želi više. ona se pri tome ."Zovem se Yato Inda". zar ne? Sad je gotovo. ali će ih tako dugo tražiti dok ih ne nañe. uopće nigdje ne može pronaći. "To nipošto nij e neistina." "Zaista? Zar ti možda znaš gdje je?" "Ja zn am gdje je i . Pušku su ti od uzeli?" "Yato Inda će otići bljedokošcima i od njih kupiti pušku. Budući da ova nije bila sašivena. uf!" ispravi se on prestrašeno.uf." "Uf!" viknu mješanac još mnogo samosvjesnije." "Onda se ime slaže. Ta bonanca stvarno postoji.ne znam jer ja . ali su zadovoljni i onda kad za p uške i vatrenu vodu ne dobiju okrugao novac. ali mu još luk aviji Ik Senanda odgovori udesivši glupo i oholo lice: "Zar je i moj blijedi brat takoñer čuo za tu bonancu? Čini se da on smatra da je to laž." "Yato Inda ne treba novaca. odgovori mješanac veoma iskreno i nai vno. odvrati ovaj. Bljedokošci ne poklanjaju ništa." "To zvuči upravo kao da tražiš glasovitu B onancu of Hoaka?" Voña bijelaca je mislio da je to rekao vrlo lukavo." "Tako! To što su te Crv enokošci izbacili iz plemena znaci za nas preporuku. moraš i mati novaca.ja to ne srni -" "Ne smiješ reći.ne ja to . ime koje je pobuñivalo povjerenje. već znaš i gdje se nalazi!" 156 "Ne . Opet je dakle spomenuo ime što ga je naveo već u Firwood-campu. izmišljotina?" "Zaista to sm atram jer se tako mnogo zlata.dobar čovjek" . ali imaš zlatne nugete?" "Yato Inda nema nug ete." "Ne treba? Misliš li da će ti bijelci pok loniti pušku?" "Neće. vatrena voda! Či ni se da je vrlo rado piješ!" "Da. "To znaci da nemaš okruglog novca." "Tako! Lupežu! Doz nat ću da lažeš! Pripazi samo!" On mu brzim pokretom ruke segne u pojas i istrgne mu v rećicu iz njega.ja ne mogu ništa priznati jer ja to ne znam. Ali ako kaniš kupiti pušku." 1 55 "Hm! Dakle izbacili su te iz plemena? I to se slaže jer imaš samo nož. već zlatne nugete.

a danas prije podne posljednji put. Ako dotle ne odgovoriš. izvrsno glumeći prepast: "Ne pucajte. pretvarao se kao da od prepasti ne može izgovo riti ni riječi i tek kad mu je to isto pitanje bilo nekoliko puta ponovljeno.to .osveta!" viknu on kao d a je došao na dobru zamisao. da si otkriven? Odakle ti nugeti?" M ješanac otvori usta." "Čujete li.i htio . ah . Zato imaš sad najbolju priliku ako na m kažeš gdje se nalazi Bo-nanca of Hoaka. da ne poludite! Takva masa." "U šumi? Vrećicu? Takvu vrećicu punu ugeta neće nitko baciti u šumu. rasu se po zemlji. Na licu mu se jas no vidjelo da se bori sam sa sobom. Zar da me zbog toga još i vi ubijete?" "Ne zbog toga." "Ti nisi Indijanac. koji su se nalazili u njoj. "Da. a taj glupan ovdje misli da on sve to treba samo za sebe da bi mogao platiti pušku i vatrenu vodu! Čovječe. reče on kao da popušta: "Sve kad bih .našao sam vrećicu u šumi. To si zlato izvadio iz bonance pa ćeš nam smjesta reći gdj e se ona nalazi!" "To . Veličanstvo ga zgrabi objema rukama za nadlakticu." Mješanac je još uvijek stajao kao da se ne može odlučiti. Ako si zais ta prijatelj bijelaca.razvila i puna šaka nugeta. nastojao bih da mu se na sve načine osvetim. "Toliko da ga ne može odnijeti ni pedeset konja." "Je li to moguće!" viknu Veličanstvo. onda budi iskren!" "Ne smijem! Crvenim muževima je strogo z abranjeno da izdaju gdje se nalazi bonanca.našao sam ih. Sam sam ga vidio. mnogo zlata jer bi jelcima treba sve platiti. tebi dakle to nije zabranjeno.tamo . ali bijelci su bili b rži od njega. a on viknu. Zato trebam zlata.tamo . Odluči se dakle!" Svi bijelci uperiše puške u n jega. ako vam odam gdje je bonanca. zaboga. lupežu. a kad su svi bijelci navalili na nj. osveta za onu gorku uvredu koju si morao podnijeti.ne mogu reći!" "Zar tako? Odmah ću ti dokazati da možeš! Da jem ti svega jednu minutu vremena." "Kakve li gluposti! Koliko se zlata nalazi u toj bonanci?" "Uf!" viknu on tob ože nepromišljeno i trijumfalno.te nugete sam . osveta. podbada jući ga." "Osveta? Ah. Moram poći k bljedokošcima pa kod njih stanovati i živjeti. već zato jer lažeš. ljudi? S aberite se." "Dakako! To i mi znamo! Ali gdje?" "O ndje . vi biste mi sve oduzeli . on p romuca: "Te ." "Kada?" "često.ipak ne mogu odati. ." "Zašto ne? " "Jer su me izopćili iz plemena. ali ne odgovori. "Je li to istina. Nikad se više ne smijem vratiti onamo. Mješanac užasnuto kriknu i brzo se sagnu da skupi rasuta zrnca zlata. Zato sam bez puške i bez konja morao napustiti svoje plem e. Oni najbliži se baciše na zemlju i stadoše brzo skupljati nugete prije neg o što je on dospio da ih podigne. zatje-rat ćemo ti toliko metaka u tijelo koliko ovdje ima pušaka. A da sam ja Indijanac i da me je moje pleme 157 izopćilo . trgnu ga uvis i zagrmi: "Vidiš li sad. zaista istina?" "Jest.jučer . ne pucajte! Ta čuli ste da s am prijatelj bljedokožaca. već mješanac. takva neizmjerna masa zlata! To je dovoljno da se kupe čitave Sjedinjene Države.

Tom smo čovjeku obećali polovinu zlata pa smatram da ćemo to obećanje i održati. seiiori i gospodo! Nas očekuje neizmjerna rado st. zaklinjem ti se na to svim što mi je sve to! Dobit ćeš sve. nasmije se Veličanstvo. Ako n am pokažeš bonancu. da. Samo jedan jedini meñu njima toliko je vladao sobom da je umio bar donekle svladati uzbuñenje." "Da." "I vatrene vode koliko god želim p opiti?" "Više. na-smijaše se i ostali. da. ovdje. Bi lo je jasno da je stajao neposredno pred time da oda dragocjenu tajnu ali ipak i zrekne i posljednju misao: "Vas je više od trideset ratnika. Ali nećeš dobiti samo tako malo. a ne manje i ostali bijelci. pa izjavi: "Sad ću vas odvesti u bonancu. upravo sve što ti srce zaželi. povje-rovat će da smije uzeti polovinu zlata pa će vam pokazati gdje leži Bonanca of Hoaka. mnogo više vatrene vode nego što bi stalo u Mis-sissippi! Samo mi brzo reci gdje se nalazi bonanca!" Mješančevo lice je postajalo sve vedrije i vedrije. zar ne?" "T ako je. na ovom mjestu na kojem sad stojiš. bez oružj a. Bio je to Dugački Hum čije je lice doduše takoñer sjalo od radosti. . da. a ja sam sam. Odaberi brzo! Ili smrt ili toliko vatrene vode koliko možeš ispiti celog života!" Voña bijelaca je bio neopisivo uz buñen. mi ćemo te bez milosti ustrijeliti i to odmah." Svi počeše klicati od radosti. podijelit ćemo: ti ćeš dobiti jednu polovinu. 159 Njihov je smijeh i više nego jasno pokazao da uopće i ne misle da to učine. ali naše poštenje ne smije da bude manje. Činilo se da je ovoga isto tako potresla prijetnja kao i obećanje da će dobiti cio Mississippi pun vatrene vode. a mi drugu. ali je ipak tako glasno viknuo u opću buku da su ga svi čuli: "Milordi i džentlmeni. da". j Ako vam pokažem bonancu." 1 "To je besmislica! Mi smo pošteni ljudi te ćemo ti dati " polovinu. 158 "Da.nego . nećete morati daleko. vi ćete uzeti sve za sebe. podižući oduševl enu buku koju zapadnjaci označuju riječju "shout". "To sam i mislio. Čak i voña bijelaca je mahao rukama k ao krilima vjetrenjače po zraku i skakao od radosti usprkos svojoj poodmakloj dobi . Reka o sam ti to pa ću održati riječ. sve." .kažem ti. sijedoj bradi i poput snijega bijeloj kosi." "Krasnije ." "Ne moramo dalek o?" upita Veličanstvo. Bonanca se nalazi u Estrechu." "Onda bismo je i mi mogli naći. Mješanac se pretvarao kao da mu taj smijeh nije nipošto sumnji v. onda se možeš s ijati tim tvojim Apašima i živjeti krasni je nego predsjednik koga nazivate bijelim ocem. On odgovori na opće oduševljenje: "Yato Ind a će vam pokloniti svoje povjerenje. i "da. Ako nam pak ne kažeš. da". Preko pedeset konjskih tovara čistoga zlata! To se nije moglo ni zamisliti! Njihovi pohlepni pogledi kao da su se zalijepili o m ješančeve usnice.nego bijeli otac? Je li to istina?" upita mješanac opije n od radosti. a mene I ćete otjerati bez ig dje ičega. ako imaš samo toliko zlata koliko ti stane u obje ruke. moći ćeš udovoljiti i na jvećim željama i do mile volje piti vatrenu vodu. kao da predsjednikov život predstavlja sebi tisuću puta divnijim od živo ta u vječnim lovnim poljanama.

"Ne biste", odgovori mješanac vrlo samosvjesno. "Mogli biste je tražiti duge, duge g odine, ali je ne biste pronašli." "Onda poñi ispred nas, ali da nisi pokušao pobjeći! Naši bi te meci smjesta probušili." Mješanac se pretvarao kao da nije čuo tu prijetnju pa krene bez krzmanja. Znao je da svi ti bijelci idu u susret sigurnoj propasti. Mn ogo, mnogo lakše mu je uspjelo da provede svoj plan nego što je mislio. Razumije se samo po sebi da su oduševljeni bijelci, puni povjerenja, razgovarali samo o bonanc i. Jedino Hum je bio šutljiv; jahao je posve na kraju i pitao sam sebe kako da stv ar izvede da bi svoje drugove naveo da se prema mješancu ponesu pošteno. Malo kasnij e priñe mu Veličanstvo i upita ga, smijući se: "Ono što ste malo prije govorili o poštenju , sigurno je bila samo šala, zar ne?" "Nije, ser. Taj čovjek nam predaje polovinu sv oga blaga, a mi mu za uzvrat ne dajemo ništa. Bili bismo zaista najbjedniji nitkov i kad ne bismo održali obećanje koje smo mu dali." "To je dakle vaše pravo i ozbiljno mišljenje? Pshaw! Nikad nisam bio nepošten pa neću ni biti, ali svatko zna da se obećanj a zadana Indijancima ne moraju održati." "Onda je to sramotno mišljenje, ser, tako d a ja - hm -! Uostalom, taj Yato Inda nije Indijanac; njegov otac bio je bijelac. " "Onda je to pogotovu razlog da se ništa, ama baš ništa ne obazremo na nj jer takvi m ješanci ne spadaju nijednom narodu pa prema njima ne možemo imati obaveza. Neka nam pokaže bonancu i neka ide kud god želi." "Bez njegove polovine?" "Dakako bez nje! Bi lo bi upravo ludo od nas da mu ostavimo tako golemu količinu zlata!" 160 "Ja ne do puštam da ga prevarite." "Nemojte da vam se nasmijem! Ta šta možete vi jedan poduzeti protiv svih nas ostalih?" "Mogu!" "što to? što ste nakanili?" oštro upita Veličanstvo, " To što ću poduzeti ravnat će se potpuno prema vašem poštenju." "Treba li da to bude prijet nja, ser?" "Ne budete li pošteno postupali s mješancem, onda to i jest prijetnja." W innetou je zlato nazvao deadlj-dust1 jer je već u brojnim slučajevima iskusio kakvu nesreću je sretnim nalaznicima nanio taj metal do kojeg su došli brzo i lako. I ovdj e, gdje bijelci nisu još ni ugledali bonancu, već su se pokazale posljedice pohlepe za njim. Voña čete, čiji je ljubimac dosad uvijek bio Hum, odbaci prijateljstvo i zapr ijeti mu dok mu se na licu pokazao izraz neumoljivog neprijateljstva: "Da se nis te usudili opomenuti mješanca ili poduzeti bilo što protiv nas! Kad se radi o Bonanc i of Hoaka, ja ne znam za šalu, a svi ostali misle što i ja. Zato vas opominjem i ve lim vam: čuvajte se, jer vam je inače metak siguran!" Izrekavši tu prijetnju, koju je potpuno ozbiljno mislio, Veličanstvo potjera konja i odjaše s mješancem na čelo povorke, a Hum ostane posljednji; da, on je štaviše usporio korake svog konja jer su njegovi drugovi, jašući tik ispred njega, čuli njegov razgovor s voñom pa su se okrenuli k njem u da mu se i oni ozbiljno zaprijete. Sve više zaostajući, naposljetku je svoje drugo ve izgubio s vida. I on je isto tako želio da se domogne tog silnog zlata kao i on i, ali se ljutio zbog prevare što su je kanili počiniti, pa stoga nije jednakom brzi nom jahao za njima. Tako se dogodilo da je kasnije od njih ugledao stijene iza k ojih se navodno nalazila bonanca. Kad mu je pogled pao na njih, on ustuknu zaust avivši konja. Trenutak kasnije

skoči čak iz sedla da ga ne bi tako brzo opazili jer je kod Estrecha ugledao neke lj ude kako trče amo-tamo. To nikako nisu mogli biti njegovi drugovi. Odmah zatim liz nu plamen u vis i on začu urlanje brojnih glasova što mu je pokazalo da se pred njim nalaze Indijanci. i Smrtonosna prašina. 11 Crni Mustang 161 l !"i M " Hum se pres traši. Srećom se upravo počeo spuštati sumrak pa ga Crvenokošci nisu ugledali, a osim toga , oni su bili zauzeti Estrechom te se više nisu obazirali na druge stvari vjerujući da su svi bijelci došli u stupicu. Hum je odlučio da pokuša spasiti svoje drugove. Da ga Indijanci ne opaze, pričekao je dok se nije posve smračilo, a onda pojase dalje a li ne prema vatri, koja se sad još jasnije vidjela, već nalijevo prema istoku da bi u sigurnoj udaljenosti iza kakve stijene privezao konja i oprezno se prišuljao. Va tra je gorjela na zapadnoj strani stijene. On odjaše prema istočnoj i ondje pronañe sk riveni kutić u kome ostavi konja. Trebao je dosta vremena da se približi Crvenokošcima jer se morao kretati veoma oprezno. Šuljajući se prema zapadu, stiže naposljetku do o ne usjekotine u tlu koja je ulaz u Estrecho rezala od glavnog lanca brda. Ovdje legne na zemlju i otpuže do ugla s kojega je nalijevo u udaljenosti od nekih dvije stotine koraka vidio vatru. Plamtjela je tako visoko i široko da joj je sjaj dopi rao sve do njega. Nipošto se nije smio usuditi da priñe bliže jer je ugledao velik bro j Crvenokožaca koji su neprekidno bacali svežnjeve drva u plamen. To nisu meñutim bili jedini Indijanci. Svjetlo je obasjavalo i stijene, a kad je pogledao gore, opaz i još mnoge druge Indijance koji su se s njemu nepoznatih razloga uspinjali na brd o, razmještajući se na njemu. Zatim začu neki glas koji je odjeknuo s visine. Prema nači nu izražavanja morao je to biti Crvenokožac jer se služio mješavinom engleskog i indijan skog jezika kakvom se služe Indijanci. Hum nije doduše mogao razumjeti svaku pojedin u riječ, ali je ipak shvatio pravi smisao, a taj je, sažeto uzevši, glasio: "Odbacite oružje i povucite se u stražnji dio Estrecha! Tko ispali i jedan hitac ili se pokuša b ilo kako braniti, umrijet će na mučeničkom stupu; tko se pak preda bez otpora, njemu ćem o pokloniti slobodu i život." Ah, sad znam što je na stvari, pomisli Hum. Indijanci su opkolili bijelce u bonanci. Bonanci? Sad mi je sinulo? Ovdje uopće ne postoji n ikakva bonanca, već nas je taj lupeški mješanac, špijun Crvenokožaca, zaludio svojim nugetima samo zato da nas preda crvenima u ruke. Prava je sreća da sam pošten čovjek jer d a to nisam bio, onda bih sad zajedno s ostalima sjedio u toj kaši! Treba ih izbavi ti iz te nevolje, a to mogu učiniti samo ja! Ali kako? Njih je samo trideset, a čini mi se da je Indijanaca bar tri puta toliko. Neko je vrijeme razmišljao kako da po mogne drugovima, a onda reče sam sebi: "To je teško, neizmjerno teško, ako uopće nije i potpuno nemoguće. K vatri ne mogu, ovamo na stijenu se takoñer ne mogu uspeti jer je na njoj gotovo isto tako svjetlo kao i dolje. Hm, što ne mogu učiniti na sjevernoj strani, možda će mi uspjeti na južnoj!" On se okrenu i požuri niz stijenu da obiñe oko nje zina šiljka i da prijeñe na drugu stranu. Meñutim, jedva što je prešao stotinjak koraka ka d pred njim iznikne iz tame neki maleni uskogrudi čovjek i doviknu mu: "Stoj, drag i neznance! S kim se vi to utrkujete? Budite Ijubezni pa smjesta zaustavite svoj e noge jer ću vas inače ovom puškom prostrijeliti!" čovjek, koji ga je zaustavio, bio je očito bijelac pa nije bilo vjerojatno da mu je neprijatelj, ali Hum je bio toliko obuzet mišlju da brzo prijeñe na drugu stranu Estrecha

da nije ni pomislio na to kako je neobičan i nerazjašnjiv taj iznenadni susret, a ni ti je poslušao pridošlicu i zaustavio se, već mu samo naglo odgovori: "Pustite me! Ne smijem gubiti ni sekunde!" On jurnu dalje ali taj isti glas doviknu za njim: "No , taj čovjek nije od puža naučio trčati. Uostalom, daleko neće stići. Već vidim gdje dolazi u arac!" Hum nije znao što to ima značiti, ali je to doznao već za nekoliko trenutaka. J er tek što su utihnule te riječi, us" pravi se pred njim jedan drugi čovjek. Jednom ga rukom zgrabi i zadrži, a drugom ga tako tresne po glavi da se onesvijestio. Sad s e dakle nije nalazio u ništa boljem položaju od njegovih drugova koje je htio spasit i. Oni su, kako smo već spomenuli, jahali pod mješanče-vim vodstvom i stigli do visoke kremene stijene u koju se duboko zarezao uski Estrecho de cuarzo. Bijelci su, n e oklijevajući nimalo i puni povjerenja jahali za njim, pa nisu posumnjali ni onda kad se mješanac zaustavio, pokazao preda se i rekao: "Neka bljedokošci sjašu i neka t amo gdje klanac zavija sputaju konjima prednje noge. Ja ću dotle brzo otvoriti skr iveni rudnik da bih im odmah mogao pokazati bonancu." 162 11 163 Rekavši to, klekn e on uza stijenu i poče čeprkati po izmrvljenom kamenju kao da želi otvoriti ulaz u bo nancu. Zato oni do posljednjeg čovjeka projahaše kraj njega, a samo voña, koji je bio sjahao, zastane i pohlepno upita: "Ovdje je dakle zakopano to silno zlato?" "Jes t", klimnu mješanac. "Onda ću ti pomoći da to što prije obavimo." "Jama je tako uska da može kopati samo jedan čovjek." Ik Senanda je namjeravao da zaposli voñu i odvrati nje govu pažnju. Ovaj je bio toliko nestrpljiv da je, ne sluteći ništa, povjerovao i zapov jedio Ik Senandi: "Onda se odmakni! Sam ću kopati." On čučne i poče objema rukama marlji vo uklanjati razmrvljeno kamenje. Ik Senanda ga je časak promatrao, a onda tiho uz makne nekoliko koraka i brzim pogledom se uvjeri da se ni jedan od svih onih bij elaca, koji su još bili zabavljeni svojim konjima, ne obazire na nj. Zatim nečujno k lizne prema ulazu u klanac. U tom času okrenu se Veličanstvo prema njemu: "Zo-unds!" viknu. "Mješanac!" Naglo skoči na noge i trgne revolver. Hitac prasnu, a Ik Senanda pade, proklinjući. Prasak revolvera odjeknu upravo jezovito od stijene klanca, a istodobno mu odgovori grmljavina drugih hitaca. Na ulazu u klanac zaplamsa vatra koja se za nekoliko sekundi tako razgorjela i proširila da je potpuno zatvorila u sku pukotinu, a vani iza vatre odjeknu prodirni urlik Komanča. Voña bijelaca je smje sta skočio k mješancu, zgrabio ga snažnim rukama i odvukao ga u stražnji dio usjekotine premda se ovaj opirao i udarao oko sebe. "Opkolili su nas Indijanci", viknu on. "Brzo se zaklonite iza zavoja gdje nas ne mogu pogoditi, i pomozite mi da sve-žem ovog izdajicu." Njegov je nalog bio brzo izvršen i Ik Senandi začas svezaše ruke na leñi ma. Stenjući, čučao je meñu bijelcima, a iz rane na koljenu tekla mu je krv. "Čini se da s mo zapali u opasnu stupicu, ljudi", promuklo će Veličanstvo. "Ovaj nitkov bio je špiju n pa nas je namamio u nju. Ali neće se tome dugo radovati. Utrošit ćemo na njega jedno dobro uže! U prvom redu mora nekolicina od nas tamo na onaj ugao da puškama osigura ulaz kako nam se Crvenokošci ne bi približili."

ljudi mu spretno prebaciše omču oko vrata i stegnuše je malim trzajem.jer sam . Ne trati vrijeme besk orisnim brbljanjem jer je prva minuta eto već prošla. Svega još jedna minuta! Spremite se. Odao te je tvoj bijeg.Ljudi poslušaše njegovu zapovijed. Tok vi Kava će vas pustiti na slobodu ako se ja zauzmem za vas. ali ako me ubijete. "a ti. mladiću. zastenje Ik Senanda. Bez mene nećete nikad pronaći Bonancu of Hoaka!" "To ti rado vjerujemo". Fred"." "Ako me pustite na slobodu. gospodo!" Te su ri ječi bile upravljene onoj dvojici koja su držala drugi kraj lasa da bi svezanog sužnja u danom trenutku povukla uvis. reče jedan od njegovih ljudi. "Varate se.ja nisam pobjega o . Progledali smo te. ipak.ja sam nedužan!" "To možeš pripovijedati tamo prijeko na drugom svijetu. "Ne zaboravi da ti još preostaju svega tri min ute. U ostalom. onda treba da ba r ti kao prvi poñeš na put. pogledavši na krupni starinski nikleni sat što ga je izvukao iz džepa. neće vam se ništa dogoditi. "ako mi poklonite život.ja sam se htio samo ogledati . premda se opirao. a on ispitijivo pogleda gore uz stijene.ja sam se . kimne Veličanstvo. "Dat ću vam zlata. "ali i uz tvoju pomoć teško da bismo je našli." Mješancu je na čelo izbio znoj. tvoje zlato nam 164 165 r ionako sad ne bi koristilo jer se sad radi o našim skalpovima!" "I njih vam mogu spasiti budete li imali povjerenja u mene. vjerujte mi to! Zar ste ubojice? Ako me odriješite. "Ali g ledajte. ali ovdje to nema svrhe. ovdje je izbočina u stijeni kao stvorena za ovog momka. "Ta ko je pravo." "Dakle si." "Da.što hoćete? Pustite me na slobodu! Griješite! Ja sam ." "Ra dije to neću ni pokušati. spremi se jer ti preostaje još sve ga pet minuta da se pripremiš za vječnost. s istinom izašao na javu? Ali mi se ne dajemo zaluditi. tom krvniku lovaca? Ne preostaje nam dakle nikakva nada." On hladnokrvno razmota laso da ga baci na izbočinu. ." "Ja .čuo neki sumnjivi zvuk." Mješanac problijedi zbog tih iznenadnih i strašnih priprema pa promuca drhtavim usnama: "Što . zaista se varate! " zaplašeno viknu Ik Senanda. "Ovuda s e ne može uspeti ni vjeverica. a još manje čovjek". mladiću". reče Veličanstvo. promrmlja Veličanstvo." Dva čovjeka odvukoše Ik Senandu d o stijene ispod one izbočine s koje se već njihala omča. mnogo zlata"." "Ahsad si se opet oda o! Odakle znaš da nas je on to opkolio? Ti si nas dakle izručio u ruke najgorem od s vih Crvenokožaca. budite sigurni da ćete umrijeti najokrutnijom smrću na mučeničkom st upu! Budite pametni i nemojte sami sebe upropastiti mojom smrću. ali i t i uzalud cviliš moleći milost. Možemo o nju pričvrst iti uže kao na kakvu granu. vidjet ćete da ću se uz vas boriti protiv Indijanaca. Umjesto da brbljaš trebao s i se pripremiti za vječnost. Ako smo već mi izgubljeni. "Ja sam prijatelj bijelaca. taj zvuk je bio tako sumnjiv da ćemo te mi sad linčovati.

oni će nas odozgo potama niti. reče sijedi voña koji je mirno stajao kraj njih. Ik Senanda je bio mrtav. vijećali kako da pobjegnu iz stupice. a uza me stoji šest puta pede set ratnika. a onda zalebde u zraku. a mi ćemo vas takoñer jed nog po jednog ustrijeliti. on glasno viknu: 167 "Posve je s vejedno koliko vas je. momci!" Snažni trzaj povukao je tijelo Ik Senande uvis. Na stijene se nikako nisu mo gli uzverati 166 pa su zato na prijedlog Veličanstva htjeli pokušati da konjima jurn u prema izlazu iz klanca i u galopu se probiju kroz vatru. Zato najprije čujmo kakve nam postavljaju uvjete. Zato Veličanstvo doviknu pogla vici: "Što imate protiv nas da s nama postupate kao s neprijateljima? Pa mi vam ni smo učinili ništa nažao!" "Svi bljedokošci su naši neprijatelji". Stao se grčevi to trzati.U pomoć!" "Posljednja minuta je prošla". ali su mu pokreti postajali sve slabiji i slabiji. Ne koliko ljudi moralo ga je pritisnuti natrag o zemlju jer mu je smrtni strah udvo -stučio snagu. a ovdje u klancu bilo je j oš tamnije nego vani na otvorenom. Mi vas se ne bojimo. Ali tek što su prošli nek oliko metara. Tijelo mu se ispruži . Onda se sve postepeno s miri. okrenuvši se svojim ljudima . O dbacite oružje i pustite na slobodu svog zarobljenika!" "Behold! Dotle još nismo došli . Njegove su nog e pokušavale da se još trenutak zadrže na zemlji." "Uf! Daj se najprije malo ogledaj po svom zatvoru! Ovdje gore na rubovima stijene st oji više od deset puta deset ratnika Komanča spremnih da vam na moj znak pošalju svoje metke. Ali ja sam čuo da je Tokvi Kava hrabar i pravedan poglavica i da nije nikada neprijatelj onima koji ga nisu uvrijedili i nisu mu nanijeli nikakve štete. U meñuvremenu se spustila noć. glasio je odgovor. šapćući. Ali ja ću im pokloniti život ako nam se predaju. Istina je da ste nas opkolili. "Ne smijete me ubiti! Pozvat ću u pomoć! Tokvi Kava! l"ok-vi Ka-va! . a da ni jednome od njih ne uspijemo pokazati zube. On će zatražiti naše skalpove pa možemo biti sretni ako ga nagovorimo da nam ostavi b ar goli život." Bijelci skočiše s konj a i ponovo održaše kratak dogovor. "Ako je tome tako. Bijelci su mješančevo tijelo spustili na zemlju i odvukli ga posve na kraj kla nca. "Za v as postoji samo jedan jedini način da spasite život: da nam se predate bez otpora. Nitko nije čuo Ik Senandu da zove u pomoć jer su In dijanci i dalje urlali. Vi možete samo jedan po jedan skočiti kroz vatru." Sad se opet začu glas Crnog Mustanga: "Budu li se bljedokošci branili. ali pokušajte samo da nas izvučete odavde! Upravo n aše puške će vam dokazati da je besmislica da u nama gledate nemoćne zarobljenike. kad im odozgo doviknu neki oštar zapovjedan glas: "Stoj! Neka bljedo košci ne jašu dalje! Ja sam Tokvi Kava. izgubljeni su. Sad su. "Povucite. Bijelci opaziše da se njihovi neprijatelji uspinju na stij ene s obje strane usjeka i da zaposjedaju rubove klanca. "Jeste li čuli što je rekao? Taj čovjek ima pravo." "Do ñavola!" škrinu Veličanstvo. Zato sam uvjeren da ćeš smjesta obustaviti sadanje . poglavica Komanča. Izaći ne može o." Okrenuvši se opet gore. odlučivši da se upuste u pregovore s Crvenokošcima i da luk"avštinom pokušaju od njih iznuditi što bolje uvjete.Ik Senanda se od očaja uspravio i pokušao otrgnuti usprkos svom ranjenom koljenu. Tu se ne da ništa učiniti." "Koban položaj!" Šapnu Veličanstvo.

" "Ali onda ne možemo poći u lov da bismo namakli hrane i posve smo nemoćni prema neprijateljima ako ih susretnemo. Ja bih sve stavio na kocku kad bih izašao odavde." "Onda ste roñeni bez moz ga. Dovoljno je da počekamo dok vas glad i žeña ne istjeraju odavde. Hoćete li mu dopustiti da se vrati čim on to zatraži?" "Hoćemo!" "I u onom slučaju ako se ne složite?" "I u onom. ali Tokvi Kava mi je dao nalog da vam ponudim život i slobodu ako izručite svog zarobljenika i sve svoje oružje. "to još nismo uvidjeli. ratnici Komanča su tako bogati u dobrim konjima da prezirno odbijaju one loše što ih vi imate. Mi hoćemo vaše oružje i ništa drugo. Tih pušaka se ne bojimo. i titrava va tra nejasno osvjetljivali klanac. Mi imamo vani vode i divljači koliko god hoćemo." "Što tražite od nas?" "Iskopali smo ratnu sjekiru protiv svih bl jedokožaca pa biste zapravo morali umrijeti na mučeničkom stupu. " Ali ja ću vam poslati Kitu Homašu kao pregovarača. a vi toga ovdje nemate. a on se naprotiv ne izlaže nikakvoj opasnosti ako doñe k nama dolje u Estrecho. Uvjeravam te da ne spremam nikakvur stupicu. polako se uzdižući. a stotinu pušaka je spremno da vas uništi. ima uza se tri s totine ratnika." "Pshaw. Stari je zapadnjak znao da prema običajima Indij anaca pobjednik ima početi razgovor. Ja sam dakle spreman da razgovaram s tobom. vidjet ćete da u našim src ima ima još milosti. Nas je samo trideset dok on." "To može još dug o potrajati!" "Uf! Što dulje potraje. već želimo samo kroz njega projahati." Malo kasnije razmakoše Indijanci zapaljeno drvo na ulazu u klanac tako da je izmeñu plamena i stijene ostao slobodan prostor k"roz koji je preskočio Kita Homaša. to ćemo biti manje obzirni prema vama pa nećete više moći računati na našu milost." "A kako dugo će potrajati ta zaštita?" prezirno će Crvenokožac. odgovori bijelac. "Zapravo nije potrebno da n a vas trošimo metke. a i to da u ovom kraju ne tražimo ništa. a ni jedan konj i ni jedan konjanik ne mog u 168 prodrijeti kroz žar vatre." "Ja sam poglavica p a ne vidim razloga da trčim za nekim bljedokošcem!" ponosno odgovori Crni Mustang. Ako se pak predate odmah sada. Nitko se ne može uspeti uz stijene." "Zar možda i konje?" "Ne. Samo odozgo vas promatra dva puta po stotinu očiju. Zato je šutio i čekao sve dok Kita Homaša nije nako n duljeg vremena upitao: "Bljedokošci su dakle uvidjeli da je ludost da se brane o d nas?" "Nismo"." "Onda izañi! Mo ji ratnici će te dovesti ovamo gore!" "Ponosni poglavica Komanča ne može ozbiljno zatr ažiti da poñem k njemu. U meñuvremenu se spustila mrkla noć te su samo mjesec. P onosnim koracima i uzdignute glave prišao je Crvenokožac Veličanstvu pa obojica sjedoše." "Onda će Kita Homaša doći. Ovdje u Estrechu ima dovoljno zaklonjenih mjesta koja će nas zaštititi pred vašim mecima." "Govoriš li is tinu?" "Govorim. kako sam veli." .neprijateljstvo kad čuješ tko smo." "A našu preostalu imovinu?" "Pshaw! Sve što imate za nas je tako bezvrijedno kao suhe vlati trave što ih vije vjetar.

"Što ste odlučili?" upita ovaj. odmah će još jedan nesta ti u podzemlju!" Drugo tijelo poleti u dubinu pa teško i muklo tresne na dno klanc a. Mora da je zaostao za nama. Sad se odmah odlučite jer Crni Mustang neće d ugo čekati. d okaže da je progovorila čarobna puška u Winnetouovim rukama! Onda se sve smiri. kako bismo -" U tom trenutku začuše se visoko iznad njih nek i glasovi. ratnici Naiinija!" "Samo doñite ako imate srca. šumovi i gužva. Počekaj samo. Kita Homaša u stuknu sav užasnut kao da ne može vjerovati svojim očima. Naša jedina nada sastoji se u tome što je dugački Hum pobjegao. Sad ću uzeti vaše skalpove! Na njih. Odjednom je jedan od njih bio trgnut uvis. "to je -" "Jesi li mu pokazao put u vječne lovne pol jane. a traže i naše oružje. U titravom svjetlu vatre dalo se razabrati da je to Indijanac." Veličanstvo ustane i povuče se sa svojim drugovima iza zavoja klanca dok je Indijanac ostao mirno i nep okretno sjediti. vi crveni lupeži!" odgovori mu neki uzbuñeni glas. Veličanstvo ustane i vrati se teškim korakom oborene glave do Ki te Homaše. a nekoliko hitaca. pazi." Onda se začu šum ao da neki predmet pada dolje i čas tresnu ljudsko tijelo tik kraj Veličanstva na ka meno tlo. poglavica Apaša! Old Shatterhandova čarobna puška progovorit će svakome tko se usudi p ribližiti!" Odgovori mu bijesni krik: "A ovdje stoji tokvi Kava. a najbliža tvrñavica bljedokožaca nije baš daleko. Komanči! Ovdje stoji Winnetou . poglavica Komanča. "Tokvi Kava. a da su ga oni uhvatili. Možete brzo s tići onamo i ondje dobiti sve što trebate." Stali su vijećati i zaključiše da če pristati na zahtjeve Tokvi Kave ukoliko im ov aj ostavi bar nekoliko pušaka i noževa. lupežu. Veličanstvo obavijesti drugove koji nisu slušali razgovor o svemu o čemu je govoreno i šapnu: 169 "Oni nemaju ni pojma da smo objesili onog polukrvnog nitkova! Zahtijevaju da im ga izručimo. bratiću Droll?" odjeknu gore još jedan glas. a zatim glasne riječi: "Natrag. a odmah zatim poleti u velikom luku kroz mrak. "Prihvatit ćemo vaše uvjete ako nam ostavite ba r tri puške i deset noževa. uf!" viknu ovaj." "Najprije se moram dogovoriti sa svojim ljudima. a zatim se sagne k čovjeku čije su kosti bile smrvljene. gospodo. odmah ćeš odletjeti dolje. Bliži se čas osvete. onda bi taj crveni lupež to bio več re kao. "Pazi. "Old Shatterhand!" ."Vi zadržavate svoje konje. uf !" prestrašeno viknu Kita Homaša. "Tetka Droll će vas veoma ljubazno dočekati. Preko ruba stijene spusti se laso a po njemu sklizne neki čovjek i priñe crvenom pr egovaraču. "Uf. Mjesec koji je neko vrijeme bio sakriven iza oblaka. veliki poglavica Komanča je mrtav!" tiho reče. planuvši brzo jedan za drugim. Mješančevu smrt htjeli su zatajiti Indijancima p a ovoga svezati za konja i u tami ga povesti kao taoca uz obećanje da će ga kasnije pustiti na slobodu. To je prokleto neugodna s tvar. upravo 170 je izašao pa ljudi u kla ncu ugledaše dva čovjeka koji su se teško rvali na rubu stijene. "Uf. Palo je treće i četvrto tijelo.

Zbog toga su lutali naokolo da se domognu oružja i skalpova. ser." Crvenokožac se ubrzo snašao. a i vaši tragovi. Požur i se jer tvoj odgovor očekujemo u najkraće vrijeme." "Tempestad! Mislite li da je tako htio?" "Ne samo da mislim. ne morate se bojati daljnjih neprijateljst ava pa ćemo vam dopustiti da sa sobom ponesete mrtve. Ali odakle znate da nas je taj nitkov doveo onamo?" "Rekao mi je njegov trag. "Kita Homaša je zamjenik mrtvog poglavice. ali ne dugo. Onaj mješanac koji vas je doveo ovamo. Čak i ja ga tako rijetko čujem da sam ga gotovo zaboravio. Morali smo to uči niti ako smo htjeli spasiti život. a i njima smo mi oduzel i oružje i konje. Učinite li to. naše će puške nasta viti da govore." "Zaista je bio zarobljen. poñe Kita H omaša prema izlazu. hladnokrvan kao pravi Indi janac. ja sam." "Što kažete? Mješanac je mrtav? Prisluškivali smo što govore Cev enokošci i čuli da ste ga vi zarobili. mister! To se sve odvilo tako brzo da sin moje majke svojim crvljivim mozgom n e može uopće pratiti cijelu stvar. leži ondje u dnu usjeka ako ga želite pogledati. sin je jedn og bijelca čija je squaw bila kćerka Crnoga Mustanga. Spriječili smo vašu podlost. Pretpostavljani da si ovlašten da sa mnom nastaviš pregovore koje si počeo s tim hrabrim ljudima ovdje. Veličanstvo"." 171 "Unuk Crnog Mustanga? Ja ga uopće ne poznajem!" "Dobro ga poznajete. a plač i jadikovanje u kolibama Komanča postat će još veće i glasnije. Ja sam sav ukočen od čuda. Poglavica i on su prisl uškivali kraj vašeg logora sve što ste govorili.to je bio unuk kr vnika lovaca? Tko bi to mogao i pomisliti! No. što mislite koliko je Komanča bilo ovd je protiv vas?" "Tri stotine. Čini se da vi ono glavno ne znate. a poglavica i još nekoliko Komanča platili su je životom. Htjel i su vam oduzeti i jedno i drugo. već sam i uvj eren o tome." "Zaista? Zar je tako bilo? A mi glup ani nismo ništa opazili! Upravo smo odlučili da Komančima izručimo oružje. Eno ga." . Jeste li vi zaista Ol d Shatterhand?" "Jesam. a Veličanstvo priñe malo nesigurno i veoma začuñeno bliže: "Good evening . Našli smo lijepu omču i gurnuli mu glavu u nju sve dok ga nije izdao dah." "Bilo ih je samo stotinu. Ljudi pripovijedaju da ste vrlo iskusan i prokušan zapadnjak pa me zato zaista čudi da ste dopustili da vas unu k Crnog Mustanga tako namami u stupicu." "Time ste kanili spasiti život? Kako?" "Crvenokošc i su nas zapravo htjeli ubiti. Veličanstvo! O vama sam već čuo. već i slobodu ako mu izručimo oružje." "I vi ste mu to povjerovali? Sigurno ni je kanio ispuniti obećanje. a k tome još i konje." "Taj čovjek . Ne poslušate li. već vas je htio samo razoružati da vas onda to lakše može poub ijati. ser. ali poglavica nam je obećao da će nam ne samo pokloni ti život. Smijem li doznati vaše ime?" "Moje ime vam je sigurno posv e nepoznato. on je već prije Crnog Mustanga sret no otišao na drugi svijet. "Ah." Ne odgovorivši ni riječi."Da. Što mi ima saopćiti Old Shatterhand? " "Izañi k svojim ratnicima i zapovjedi im da se brzo saberu deset puta po deset k oraka od ulaza u klanac. Ljudi me običn o zovu .

te je štaviše . Pokušao je da vas spas i i pri tom bio toliko neoprezan da sam ga morao smatrati neprijateljem. koja je zajedn o s Tokvi Kavom stajala gore na rubu stijene." Zamjenik poglavice se polako približavao. "Stvar će ionako biti brzo dokrajčena jer v idite."Do ñavola! Onda smo se lijepo dali povući za nos." "To je zaista istina pa sam ga zato odmah pustio na s lobodu. a svi ostali su pobje gli. reče on. Tako je skovan izraz Bonanca of Hoaka." "Taj čes titi čovjek! Loše smo postupali s njime. Onda smo se odšuljali do stijene i Winnetou je uspio čuti što govore Crvenok"ošc i. Kako ste stigli ovamo?" "To je na jjednostavnija stvar na svijetu. Zove se Hum. Winnetou znade. Tok vi Kava je svoj plan platio glavom. naime VVinnetou. IMi smo već prije toga svezali tri lasa jednog do drugoga jpa sam se ja spust io po njima da vam reknem što se dogodilo. upita ga Old Shat-terhand: "Dakle niste tražili Estrecho. a onda se bije lci uvjeriše da Indijanci odlaze u razvučenoj koloni. Sad bijelci ra zmakoše vatru na ulazu u klanac što su je Indijanci zapalili pa sjedoše uz nju da se t emeljito porazgo-vore o svemu što su te večeri doživjeli." Bijelac im ukratko reče da pristaje n a to. zamutila i vaše glave. a pri tom sam ja udarcem šak"e oborio jednog od vaših ljudi. Old Shatterhand će dopustiti da nekolicina od nijh nenaoružani doñu ovamo i da poku pe mrtve kako bismo odmah mogli krenuti kući. Oni su doznali da kanimo u Santa Fe pa smo dakle morali očekivati da će na tom putu vrebati na nas da se osvete. tražeći sjajni metal i pri tom velikom većinom gubili glave. još uvijek se ne mogu dovoljno načuditi što vas ovdje vidim. "Znate li što to ime znači?" "Ne znam. Dok su blje-dokošci željni zlata čeprkali ovdje. ja i četiri druga zapadnjaka sukobili s Crnim Mustangom. Ali. Većina Indijanaca skupila se na ulazu u klanac a ona nekolicina. a ugledali smo i vaš logor i opazili da su vam se Indijanci prišuljali. O n živi u bajci pa kao neka sablast luta po glavama diggera1 i gambuzina. gospodo. mister Shatterhand. Hoaka je riječ iz jezika Akoma Indijanaca i znači nebo. čuli smo da se bonanca nalazi upravo ovdje u o vom Estrechu. Kita Homaša se vraća. Kasnije ćete čuti kako smo se mi. Uopće ne postoji čovjek koji bi to znao." "Tako?" nasmiješi se lovac. Ipak su nas otkrili kad smo se približili pa je došlo do borbe. ubrzo se pojavi nekoliko Crvenokožaca da odnesu mrtva tijela. a on nas je za uzvrat htio spasiti! Bio je pametniji od nas i bolji. Zato smo marlj ivo tražili tragove. a i ja vam mogu reći. nije bila dovoljna da potpuno nadz ire klanac. Danas rano ujutro stigli smo na logorište na kojem su oni noćas l ogorovali. jedan po jedan. Bonanca of Hoaka znači da kle nebeska bonanca. Ratnici Komanča povukli su se podalje od klanc a. Prišuljali smo se bliže. stari su redovnici propovijedali o pravom blagu koje se dade pronaći samo na nebu. kako čujem. "Spremni smo da prihvatimo vaše uvjete". Poglavic a se sukobio sa mnom: on je posljednji poletio sa stijene. D akako da smo opet pošli za njima i upravo u ovom času stigli ovamo kad su Indijanci zapalili vatru da vam onemoguće izlaz iz Estrecha. ser. Na licu mu se nije pomakla nijedna crta i ništa nije odavalo što se zbiva u njemu. Već sam vam rekao da smo Ko mančima pri tome oduzeli oružje i konje. Kad je pri tom voña 172 173 bi jelaca spomenuo Bonancu of Hoaka. "jer nemamo dovoljno oružja da vam se odupremo." "Ipak postoji." . već tu bonancu?" "Yes.

zaista sam poznavao dvije takve sažaljenja vrijedne osobe pa ih. već se veli gau deamus igitur2!" Ali mališan ga osinu ljutitim pogledom i bijesno upita: "Tako. "Da". "I zbog takve stare zablude." 1 Kopač zlata. vi se zovete Timpe?" upita Hum."Ah. To je upravo kao kod Timpeovih bašti-nika. Izvolite samo pogledati ona dva mladića. Zar ne. Gaudeamus igakur!" Dugački Hum nije poznavao ma lišana i njegov način izražavanja pa je smatrao potrebnim da ispravi njegovu pogrešku. Kaz?" Dugački Hum naćuli uši i brzo upita: "Timpeovi baštinici! Kako dolazite do tog imena?" "Ja? Ja uopće ne dolazim do njega. Jedini dobitak j e u tome da smo taj lijepi predio oslobodili od dvije velike ništarije. i ništa nego Franke? Dopustite onda! Ja sam naime roñen i krš ten kao Heliogabal Morfej Eduard Franke. 2 Radujmo se dakle! 174 "Hum? Hum! To uopće nije ime." "AH devils! A od koga potječe ta baština?" "Od našeg strica Josefa Habakuka Timpea koji je umro u Fave tteu." "Franke? Samo Franke. "Sad Crni Mustang može pustiti da mu u vječnim lov nim poljanama ponovo izraste kosa. tako dakle stoji stvar!" razočarano će Veličanstvo." "Zaista. prerijski lo vac. Ali najprije mi re cite zašto ste napustili domovinu?" "To ne moramo tajiti. gospodine Franke. kimnu Hobble-Frank. "Ja se zovem Kazimir Obad ja Timpe." "Prijeko u Evropi?" "Ne. sami ste to rekli." "Prevarili? Kako to? Tko vas je prevario?" Na Humu se vidje lo da ga vanredno zanima taj predmet razgovora. Zovete se Franke. ne ostavivši djece. znate li možda kako se ja zovem?" "Znam. a moj bratić se zove Ha zael Benjamin Timpe. obrativši se obojici bra tića. Z ato reče: "Oprostite. Najljepša vam hvala na njemu! Da se ja zovem Timpe. ne veli se gaudeamus igakur. poštovani. plavog poput zemičke. Zato smo krenuli u taj grad da raskrinkamo varalicu. skočio bih u more tamo gdje je voda najdublja. Čini se da poznajete naša imena?" "Poznajem. Jeste li me razumjeli? A sad mi još jednom recite kako se vi zovete?" "Ja se zovem Hum. to je zaista veoma. odvrati Kaz. zbog jedne stare bajke umalo što nismo zaglavili na mučeničkom stupu. To nije moje ime. Recite mi samo još to odakle znate da je taj stric ostavio za sobom veliki imutak?" "Od n aših bratića Petra Mihe Timpea i Marka Apsalona Timpea u Plauenu koji su naslijedili stotinu tisuća talira. ta ko? Ta šta ne kažete! Čujte. ovdje u Americi." "Gospodo. i sada poznajem." "To je za ista istina". Ipa k mora da se nekako drukčije zovete. Kaz odgovori: "Jedan je naš bratić p objegao s tom baštinom. veoma zanimljivo. štaviše." "Ali možda ste poznavali nekoga tko se zove Timpe?" "Jesam." "I onda ste prešli u Ameriku da i vi dobijete svoj dio?" 17 5 . Ovdje tražimo baštinu za koj u su nas prevarili. On se zove Nahum Samuel Timpe i navodno se sada nalazi u S anta Feu. Oni već dulje vremena nose k obno ime Timpe. ovog Haza ovdje smeñe g poput kestena i onog Kaza tamo.

a to je skraćeno od Na hum. Ako me sad još uvijek želite uhapsiti. čitava su ostavština strica Jozefa Habakuka. a kad su završili. premda se smijem. Ja se naime zovem Nahum Samuel Timpe pa sam ona varalica. ali mi nitko nije odgovorio pa sam onda krenuo na put da uhvatim varalicu koji je pobjegao s čitavom baštinom. Premda je još maločas rekao da Huma treba objesiti naglavce. Ja sam najprije nekoliko puta pisao. Ako odmah ne pljucne novac. A ko sam se ja morao pomiriti s time. oni su mu u ovom pismu razložili cijelu svoju spletku i rugali se vama. ipak nešto vrijedi!" Ovo je duboko dirnulo maloga Hobblea. Mene zovu Hum. Gaudeamus igakur. izvadi iz nje pismo i pruži im ga i dalje se smijući. Samo me brzo zgrabite!" Kaz i Haz su u prvi čas zanijemjeli od začuñenja. ispustiše pismo i razočarano pogledaše Huma: "No." Sad Hum prasnu u grohotan smijeh. ali ja sam zbog svog strica Josefa Habakuka izgubio stvarni imutak što bi mi ga moj otac ostavio da ga njegov brat nije prevario. govor im potpuno ozbiljno. Možete ga zadržati." Obojica se prihvatiše čitanja. ali najprij e pročitajte ovo pismo što ga je plemeniti oporucitelj u ono vrijeme dobio iz Plauen a. Izvolite ih pročitati i ispitati."Jesmo. Možete ga uhvatiti ovdje u Estrechu gdje sjed imo. pruži im obje ruke i reče: "Ne žal ostite se dalje! Nećete dobiti imutak koji je postojao samo u mašti. komu je jezik uvijek tekao kao podmazan. g ospodine Hume!" Kaz i Hum skočiše na noge pa stadoše Huma zasipavati pitanjima. sad oduše vljeno viknu: . ipak je potrajalo dulje vremena dok se Kaz i Haz nisu pom irili s ovim stanjem stvari. ipak mi je žao što je ona na kraju dovela do toga da smo se svi sastali ovdje na Divljem zapadu. naime s glavom prema dolje da gleda u unutrašnjost majke ze mlje. Zato ste umjesto roñaka varalice našli poštenoga bratića koji se s ilno raduje što se ovdje sreo s vama pa je spreman da ubuduće dijeli s vama sve dobr o i zlo u životu. To je pismo stiglo neposredno prije njegove smrti i ja sam ga naslijedio. "koji su me meñutim stajali vrlo mnogo novaca. Zar još uvijek ništa ne zapažate? Vi ste skrati li svoja imena Kazimir i Hazael u Kaz i Haz. bar kako mislim. isprekidan stankama prilikom kojih je rekao: "I zato kanite u Santa Fe? To nije potrebno." "Što? Kako? Vi se šalite! Šalite se na naš račun!" naglo upitaše Kaz i Haz. Ovaj se meñutim nije na to ni obazirao. to su im se i lica više otezala. stoji m vam rado na raspolaganju. vrč ide na bunar dok se ne razbije. jesam li varalica?" upita Hum. "Ne. onda ćete se i vi možda moći odreći nade koja je bil a potpuno neosnovana. I tako se opet vidi. Taj čestiti stric potratio je i očev i moj novac. reče. One iz Plauena poslužila je sreća da na lutriji dob iju stotinu tisuća talira pa su svoje roñake u Hofu uvjerili kako su taj novac nasli jedili od svoga strica Josefa Habakuka. A to. već izvuče iz džepa pom no spremljenu papirnatu vrećicu. a t o je ujedno jedini komad nasljedstva kojeg nisam platio svojim imutkom. Neposredno prije nego što je Josef Habakuk umro. predba civanjima i prijetnjama. Ma kako smiješna bila ta stvar. Hum naposljetku ustane. ali Hobbl e-Frank. a vaši bratići su se s vama 176 našalili jer su Timpe iz Plauena živjeli u neprijateljstvu s onima iz Hofa. vaš bratić kojeg tražit e. objes it ćemo ga kao netopira. oduševljeno vikne: "Sad ga imamo ! Sad smo ga upecali pravog kriminalca Timpea. "Moj stric je prevario mene za cijelu moju baštinu. Nipošto im nije bilo lako da se potpuno odreknu nade da će ipak doći do svoje baštine. ali što su dulje čitali. Zajedno su čitali pismo. "Ovi bezvrijedni papiri"." Premda je pismo bratića iz Plauena pružalo neoborivi do kaz da je Nahum nedužan.

Ta mi se nalazimo ovdj e na Bonanci of Hoaka čije ime treba da nas nauči da se sva sreća ne nalazi u zlatu. "To mi se ime dosad nije nikako sviñalo . u vašem kolu da ja budem treći. reći: "upravo kako kod Timpeovih baštinika". Kadšto bi se u svjetlu. ali sad sam ga zavolio. ali sonorno bruj an je kao od duboko ugoñenih Eolovih harfi. U jednom od njih pri stao je lovac i privezao svoj kanu. Taj zvuk ga je okruživao sa svih strana. Na svijetu nema ništa boljega od bratića kojega čovjek može poštivati. a Kaz reče: "Imaš pravo. kad požele spome nuti kakvo vjerno prijateljstvo. koji se probudio iz prvog sna. kao četvrti u vašem kolu. Cio svijet će ipak tačno znati da se pod tim razumije glasoviti Hobble-Frank. i pripalio kalumet. 181 . Uz to je u lakom ritmu odjekival o žuborenje i grgotanje vode. a meni dopustite da koraknem prvim korakom u susret pomirenju i da vam spom enem one poznate stihove: Dopustite mi. 12 Crni Mustang 177 Frankove riječi pročistiše atmosferu. kao da je dolazio iz svih smjerova a ipak se ne bi mogl o reći gdje počinje i gdje su note po kojima svira. Re kao sam. htio bih vani reći. Nemojte dakle tol iko krzmati zbog ove vaše sretne prijateljske družbe već jedan drugome čvrsto stisnite r uke. Već se spuštala tama. D ugačka sijeda kosa padala mu je na široka ramena. nema nikakva razloga da se l jutimo na tebe. UBOJNIČKI PLAMEN Uz rijeku Bighprn go rjela je mala vatra. praćnula koja riba i pala natrag u vodu gla sno pljesnuvši. k ao kod Timpeovih baštinika!" potvrdi Hobble. Stasom je bio pravi gorostas. savio p okrivač i ispružio se po zemlji. to ću se i ja. no još uvijek su se čuli ozbil jni. "Da."Što stojite ovdje kao dvije pečene šljive pred kuhinjskim vratima! Ovaj dragi i izvrs ni Hum govorio je upravo iz duše.1 Stavio je još nešto drva na vatru. Jedna se vjeverica spusti niz brijest i zagleda se u stranca svojim radoznalim očicama. Bilo je to tiho skrovito mjesto. Kukac. jedna copperhead. ot-puze šuštajući. ono tiho. povesti za vašim primjerom pa ću izbrisati dva sloga iz svoga prezimena. Rijeka se proširila stvorivši kao neko jezero s nekoliko dubokih i uskih zaljeva. probijao se gotovo nečujn o šuškajući kroz listinu. Howgh!" JEDNOOKI JOE BURKERS 178 1. a zatim se mirno vrati u svoje gnijezdo. duboki i turobni glasovi prašume. a drža nje mu je bilo mirno i staloženo pa su mu samo vatrene oči odavale da njegovoj pažnji ne može izbjeći ništa što se zbiva oko njega. bratiću. a onaj Franke možete potpuno ispusti ti. Upravo je završio večeru koja se sastojala od nekoliko pečenih riba. što ga je bacala vatra. oko dima koji se uzvijao uvis i Indijanska lula. Grane su pucketale u žaru. Zato se sad svečano odričem svoje dosadan je antipatije pa budući da se vi odreda služite skraćenim imenima. Osamljeni čovjek slušao je večernju himnu šume. U buduće ćemo živjeti u čvrstoj slozi. a uz nju je sjedio neki osamljeni čovjek u traperskoj odjeći. možda se njezin ljetni stan nalazio upravo u blizini vatre pa je sa d pobjegla odavde. Kaz i Haz se nasmi-jaše i prihvatiše Humove ruke. zmija iz obitelji riñovki . To sam iskustvo stekao ovdje na mom bratiću Drollu. u tako lijepoj slozi da će jednom svi. a možda nas taj novac i ne bi učinio sretnim. Možete me dak le ubuduće zvati samo Heliogabal Morfej Eduard.

Zapucketa li drvo na zemlji. Onaj čovjek prijeko na protivnoj strani zaljeva bio je sigurno Indijanac. Ni jedna jedina indijanska predaja ne govori o takvom p rolijevanju krvi kakvo je počelo neposredno pošto su se uselili bijelci i nastavilo se sve do nedavne prošlosti. Prekine li se kakva grančic a visoko gore. a ni pre ma njegovim povremenim neprijateljstvima na koja ga uvijek iznova tjeraju. on mu je ipak odao da ga je izazvala ljudska noga. Indijana c je takoñer čovjek pa i on ima ljudska prava. čulo se kako se povukao natrag u vodu. Indijanci su primili prve bijelce gotovo kao bogove. Opržio je krila i pao u plamen. suvišno je dakle svako filozofiranje. razoreni gradovi i sela. Odjedno m ga prekinu nepostojano i žestoko zujanje nekog velikog. A u Sjedinjenim Državama? Indi janac treba da umre. ne držeći zadanu riječ pa se dakle nitko ne smije čuditi ako Indij anac ne smatra da je roñen da bude "vječni Žid" bez domovine. vjeran i hrabar. Ma kako se lijepi govori držali u Kongresu Sjedinjenih Država. na drugoj strani zaljeva javi se žabac. iskren. ali ipa k ga ne treba prosuñivati prema izvještajima iz desete i dva-i naeste ruke. Nešto ga je uznemirilo.ali stoj! što je to bilo? i Žabac odjedno m prekinu kreketanje. živio je na njoj na svoj poseban način i pri tome se dobro osjećao. lovac je to jasno čuo i ma kako taj zvuk bio t ih. Treba ga potražiti. Svatko tko pravedno misli ne može odobriti vladanje bijelaca prema Indijancima. Prijeko. mora da je bio pravi div jer je kreketao tako snažno kao da riče. već je to bila veoma ljutita dreka. ma koliki se agenti i kojekakvi drugi "civilizator i" slali takozvanim "divljacima" . U Meksiku i u Peruu opustošena su polja i oranice. onda bi se u blizini mogao nalaziti čovj ek.nepristran čovjek umjet će razlikovati fraze od s tvarnosti. taj zna ocij eniti svaki. zujeći finim srebrnastim zvukom. treba mu pokloniti povjerenje i treba ga upoznati! Indijanac je skr oman.plesao je mali roj moskita u živahnom kolu. tan ka suha grančica koja je ležala na tlu. i Lovac na krzna. nevoljko podizanje buke bez ikakva obzira i pošto" vanja. nepravedno je da mu se uskrati pravo na život i da mu se malo-pomalo otmu sredstva za nj. štaviše. razlikovati je li taj zvuk izazvala bijelčeva čizma tvrdih potp lata ili meke elastične Indijančeve mokasine. već da brani onaj . Ali što? Tko je duge godine uz tisuće opasnosti živio na Divljem zapadu. ali ti su bogovi ubrzo pokazali veoma ljudska ili bolje reći neljudska svojstva. on je bio gospodar njezinih proizvoda. Činilo se da je teško uvrijeñen zbog traperove1 prisutnosti jer se nije javljao kratkim i zadovoljnim "kvak" ni otegnutim "kvaaaak" kojim normalno ugoñeni žablji bariton diže svoju široku gubicu iz vo de. a time št o su srušeni vodovodi pretvorena je zemlja u pustoš. ali je bio odmah i kažnjen. onda to nema velikog značenja jer ju je mogao slomiti vjetar ili ka kva životinja. Bijelci su ga zasljepljivali i varali p a ga ne smije nitko osuditi ako im vraća istom mjerom. A stari iskusni traper dobro zna razlikovati po zvuku je li se grančica slomil a pod nekom nogom životinje koja se šuljala ili pod čvrstim korakom čovjeka. Dugogodišnjom vježbom naučio je. debelog noćnog ljiljka koj i se neprestano i bezobzirno zaletio meñu komarce. Ta oni ga tjeraju iz jednog "rezervata" u drugi. Prijeko je zapucketala grančica. a to za trapera nipošto nije bilo ugodno. pravedan. pa i najneznatniji glas prirode. pa će i umrijeti. i Nekad je Indijanac bio jedini vlasnik cijele zeml je. Grozničava pohlepa za zlatom izda jstvo i bezmjerni egoizam uništili su živote milijuna miroljubivih ljudi i prekinuli daljnji razvoj jednog jedinstvenog oblika kulture. posve čisto izrazito grñenje i .

ponosno . tisuću puta ranjen i ozlijeñen. taj nekadan ji gorostas. Došlo je do borbe pa su Indijanci morali uzmaci pred nadmoćnim oružjem neprijatelja. on će odjednom izaći izmeñu drveća. a u savani vlada zakon da p lijen pripada onome koji je prvi započeo lovom. Onda se može do goditi dvoje: ako je došao u miru. Tamo prijeko se polako razmaklo nekoliko grančica. je li se dakle taj Indijanac nalazio ovdje u prijate ljskoj ili neprijateljskoj namjeri. one iste zemlje koja mu je nekoć pripadal a čitava. Pojaviše se dva tamna žarka oka. ali se smjesta opet zatvoriše. Sad se sigurno šulja oko zaljeva da se nezapažen približi lovcu. ostavivši brojne mrtve. Indijanac leži na umoru. Svi takozvani miroljubivi Indijanci nestaju malo-pomalo. a možda će morati nositi i posljedice tih ubojstva. ali ne umire miroljub ivo. osjetit će sućut prema ubijenom Indijan cu. Crvenokošci šalju. ne ostavljajući za sobom ni ime ni uspo menu na 182 183 muževna djela. čuvši da je u blizini zapucketala grančica. većinom mlade ljude u izvidnicu da se izvježbaju. Sijedi zapadnjak je znao da su se vojnici iz Fort Cu-stera. još uvijek je dovoljno snažan da mnoge napadače zdrobi u svojoj teškoj smrt noj borbi. pravedniji od svojih predaka. Ovaj je opazio samo oči. oplest će bajka svoju paučinu. a praunu ci pobjednika. ali često jednostavni nagon postiže više o d sve oštrine osjetila. ali Komanči i Apaši na jugu te Siouxi na sjeveru. Te će borbe još duga stoljeća živjeti u sjećanju dalekih pokoljenja. ali taj ratnik bio je star i i skusan. zaista imao razloga da bude na oprezu.mali komadić zemlje koji mu je dodijeljen. Prividno je držao oči sklopljene. koji je ležao niže na rijeci. Vatrena voda. crne kozice i slični pokloni bijelaca ipak nisu do kraja iscrpli njegovu snagu. Je li taj Indijanac bio sam? Je li na rijeku došao kao izviñač? Ili se možda u blizini nalazil a cijela četa Indijanaca koja je opazila vatru i izaslala njega da vidi tko logoru je uz nju? Ipak je bilo vjerojatnije da je taj Indijanac sam. On. nedavno sukobili sa četo m Siouxa plemena Tetong. Trebalo se dakako čuvati onog najgoreg. nai me. Zuni. umrla polaganom i nečasnom smrću od gladi i degeneracij e ili da će još umrijeti. Crvenokošci su lovili bizone. Onuda se dakle šuljao neki stari iskusni ratnik. ali je ispod spuštenih kapaka oštro gledao onamo odak le je dopro zvuk. istje rani iz svojih savana. ali on želi umrijeti kao junak. Pet ili šest puta one na sekundu zasjaše u odrazu va tre. a onda se grančice vratiše u svoj prvašnji položaj: Crvenoko-žac se uvjerio da je zap adnjak sam. ali nije razabrao lice pa nije znao je li pre mazano ratnom bojom ili ne. M oglo se sa sigurnošću očekivati da će se Siouxi osvetiti za to kršenje mira pa je zato lov ac. Njegova tvrda smrtna postelja je Stjenjak u čijim klancima i kanjonima dolazi do posljednjih borbi. On zna da su plemena Paueblo. Queres i sva on a ostala koja su se predala. povući će se u Rocky Mountains i korak za korakom gaziti po k rvi svojih neprijatelja sve dok i posljednji od njih ne bude umlaćen. Ipak su draguni. odmah zatražili da plijen pripadne njima. s mačem u ruci. naprotiv. Čovjek mora raspolagati veoma oštrim i uvježbanim osjeti lima da u takvom položaju učini ono što je pravo. Zaljev je bio najviše dvadeset stopa širok pa je vatra jasno osvje tljavala suprotni rub grmlja. koji su takoñer pošli u lov "na meso". njegova smrtna borba je upravo strašna. znao je da se uvečer lako dade razabrati svjetlucanje očiju pa ih je zato samo na trenutak otvorio. a oko svake lubanje što je poljodje lčev plug ili njegova motika iskopa iz zemlje.

Pošt o je najprije donio pušku. mora da su se Crvenokoščevi mišići umorili pa je možda na trenutak dodirnuo zemlju kol jenom. tu za neprijatelja tako opasnu vještinu. veoma tačno. Sad je bio tako blizu da bi ga zapadnjak mogao gotovo dodi rnuti rukom. a zatim ga drškom svog revolvera t resnu o tjeme . očistio ga i pojeo. nije ni jedna jedina crta njegova brončanog lica odala ni traga iznenañenja ili prepasti. Onda mu posve tihi i gotovo nez amjetljivi pokret zraka oda da se Crvenokožac približuje: to nije bio nikakav zvuk.pozdraviti. onda se najprije prstima tačno pretraži mjesto o koje se želi oprijeti. Mnog i vrstan strijelac i dobar zapadnjak ne može cijelog svog života naučiti šuljanje. "La-y a-tishi" . pronaI šavši ondje ispod gustih grmova divlje trešnje izvrsno skro1 vište. ali usprkos prividno opasnom položaju u kojem se n ašao. Kad je maločas zapucketala ona granči ca. v rećica s amajlijama i vrećica s puščanim kuglama. Okolnost da Crvenokožac nije pre-zreo takvo pečenje bila je siguran dokaz da se nalazio na ratnoj stazi: štedeći vrijeme. To je bio . Nosio je neukrašenu kosu običnog Indijanca i bio odjeven samo u košulju. ako dola zi kao neprijatelj. Crvenokožac je ubio opos uma. nije mogao prije četvrt sata stići do vatre. i Zatim uzme pušku i zavuče se u tamu ispod drv eća. Tko se još nije pokušao tako šuljati. Zapadnjak se pouzdavao samo u svoj dobar sluh pa je sklopio oči jer bi Indijan ac inače mogao opaziti njihov fosforescentni sjaj. Bijelac ostavi pod grmom pušku koja bi mu samo smetala pa otpuže za Indijancem. sjesti uz vatru i reći bijelcu neka bude oprezniji. Vrijeme je prolazi lo. a pogotovu koljenima.gledati prstima nazivaju Navajosi. Zapadnjak skine laso s pojasa pa g a onesviještenom Indijancu tako ovije oko ruku i nogu da se nije mogao maknuti. Dugo je potrajal o dok Indijanac nije otvorio oči. Po danjem svjetlu dao bi se mali zaljev posve lako obići z a pet minuta. Ovaj tobolčar vrlo neugodno zaudara pa ga Indijanci jedu sa mo ako nemaju ništa drugo. hlače i mokasine od kože. dodirujući tijelom zemlju kao zmija. ali tiho i potajice napne mišiće d a ispita čvrstoću svojih spona. već samo pritisak zraka što ga je izazvalo njegovo kretanje. i provjeri ne nalazi li se na njem išta što bi moglo izazvati šu m. Zapadnjak je još neko vrijeme čekao. Ljevicom ga zgrabi za šiju. odnese svezanog Indijanca do vatre pa ga položi ondje i i znova raspiri žar da bi ga mogao tačno promatrati kad se osvijesti. polako i nečujno.i Crvenokožac klonu onesviješten. Ponovo zatvori oči i osta ležati kao mrtav. Stiže ga i baci se na nj egovo ispruženo tijelo. Propuzao je kraj njega. taj neće vjerovati kako su željezni mišići i če živci potrebni za to da se ispruženo tijelo samo na vršcima nožnih i ručnih prstiju pomiče po zemlji. -! Crvenok ožac je morao doći slijeva. Indijanac je prošao i sad je trebalo zahvatiti. onda se radi o životu. trud i lutanja naokol o. ali po tami koja je sada vladala i kraj onoga opreza kojim se Indi janac mogao kretati. Dok se šulja na vršcima prstiju. A zatim se javi i osjećaj njuha: bijelcu se primicao neki neobični i neugodni zadah. Kad bi se čovjek 184 185 u takvom puzanju služio tabanima i dlanovima. izvukao je prvog oposuma na kojeg se namjerio iz njegove rupe u drvetu. a onda polako i posve nečujno podigne pokrivač i skupi ga tako na tlu da I se izdaleka činil o kao da on još uvijek leži ispod njega. naprotiv. pa je tim mesom utažio glad. Tačno na isto mjesto stavljaju se onda u nastavku šuljanja vršci nožnih prstiju. Za pojas mu je bio zataknut nož i tomahavk. nipošto ne bi mogao izbjeći šum.

odgovori Crvenokožac. Uhvatio sam te zato da sebe obr anim. Ali kojem plem enu pripadaš ti?" "Pripadam velikom narodu Germana koji su prijatelji crvenih ljud i i još nikad nisu napali njihove wigwame.." Svezani Indijanac tek sada prvi put a otvoreno i ispit. Navajosi. njiho vi meci nikada ne promašuju. "Imaš pravo da se ljutiš na tu žabu"." "Jesam". Ondje ima ljudi svijetle kose Engleza i ljudi tamne kose Španjolaca. čovjek veli gubice." "Kako se zovu?" "Nazivaju ih Old Firehand i Old Shatterhan d. ne bi bio moj zarobljenik. ja sam prijatelj svih crvenih muževa. odvrati bijelac. "Što je crveni čovjek htio kod moje vatre?" "Ča-tlo!" odvrati ov aj škrinuvši zubima. kukavica." 186 187 "Onda si ti drugi poglavica Siouxa od plemena Tetong. Kojem narodu pripadaš?" "Shi tenusi!" Riječ .ljivo pogleda bijelca i reče: "Bljedokošci su prešli preko velike vode. tenusi" znači ljudi. . "To je d obro! Oni su lasci sa svijetlim skalpom i lasci s tamnim skalpom. Zašto je taj čovjek govorio narječjem Navajo Indijanaca? Izgledao je više k ao Sioux. a osloboñeni Indija nac se uspravi. ali bijelac se nije ni oba zreo na nju." i "Zašto mi govoriš ne istinu? Ja poznajem jezik plemena " Tenusi. a umiju govoriti jezicima svih Indijanaca. ali ponosno. Tvoj mi izgo vor odaje da si ratnik Tetonga." "Uf!" iznenañeno će Crvenokožac. Što misliš što ću učiniti s tobom?" "Ubij me i skalpiraj!" odgovori Indijanac. Oni ubijaju grizzlvja nožem.Ubojnički Plamen". "Čuo sam za tebe! Poglavica Siouxa ne smije preda mno m ležati svezan. reče traper. odvrati Indijan ac jednostavno. Indijanac je dakle htio reći: "Ja sam Navajo. to neću učiniti"." "Bi li ti s njima popušio ka lumet mira?" "Oni su veliki poglavice pa bih morao čekati dok mi sami ne ponude lu lu mira. Slobodan si!" On razveže laso i skine ga s njega. Tako se naziv aju .dokaz da je u blizini sakrio pušku. "Ne. To je dakle bila uvreda. začuñeno ga pogleda i upita: "Zašto me puštaš na slobodu? Zašto ne ubiješ naj ećeg neprijatelja svih bljedokožaca?" "Jer si ti hrabar i pravedan ratnik. ti ne vladaš dobro njime." "Poznaješ li ti taj narod?" "Ne poznajem". Da je nisu uznemirio. Govori svojim vlastitim jezikom ili jezikom bije laca! Ja volim istinu pa ću i tebi reći istinu. poglavica Apaša njihov je krvni pobratim. "Ona te je odala." "Reci mi kako se zoveš!" "Mene zovu Pokai-po. a možda i konja da bi se nesmetano mogao prišuljat i. "ali sam čuo za d va velika bijela lovca koji su ratnici Germana. To su prij atelji crvenih muževa. Ali postoji nekoliko vrlo velikih i moćnih bijelih . Zapadnjak je znao da njegov zarobljenik nipošto neće početi razgovor pa ga zato upi ta onom mješavinom engleskog i indijanskog jezika kojom su se ljudi služili u blizin i indijanske granice. Winnetou. "To je dobr o. Samo si z bog toga postao neprijatelj bijelaca jer su oni sami prekinuli prijateljstvo s v ama. "Ja nisam tvoj neprijatelj. Meñu koje spadaš ti?" "Ja ne spadam ni k jednima ni k drugima!" glasio je odgovor. brbljavac. Ta riječ potječe iz narječja Navajo Indijanaca i znači žaba.

On pripali lulu.blago reče no . Ovi su se branili ali su morali u zmaci. Glina za njezinu glavu potjecala 188 je iz svetih kamenoloma na sjeve ru. Ali onda su došli bljedokošci. svečano odvrati Crvenokožac. "I crveni muževi misle isto tako." Počevši od tog trenutka mogao je traper biti siguran da je stekao novog prijatelj a koji je u svako doba bio spreman da žrtvuje za nj život. Ti si me htio napa sti ali ja sam te uhvatio." Indijanaci su navi kli da s najvećim mirom primaju i one vijesti koje ih silno iznenañuju. Zato su upitali plemen skog vrača i održali veliko vijećanje. a naš život je kao jedan jedini život. Krenuli su dakle da kazne neprijatelja." Zapadnjak uze lulu i napuni je.tako nepromišljeno izazvali nji-fpovu osvetu? Ali je li on kao bijelac smio m irno promatrati ™taj napadaj? . Ja sam Old Firehand. U svim šatorima Siouxa primit će te s dobrodošlicom. Indijancu je sigurno bilo drago što je umakao tako čitave kože. poglavica skoči na noge. Si novi Tetonga su snažni i smioni pa je zato ubijeno mnoštvo bikova i krava. ispripovjedi poglavica." Taj Sioux je danas prvi puta sreo Old Firehanda. no ja sam te pustio na slo bodu. ostavivši tri puta po pet i još tri mrtva. a meñu njima ima takvih koji su prijatelji crvenih ratnika. otpuhne dim u propisane smjerove i pruži lulu poglavici. a Pokai-po j e krenuo u Fort Custer da izvidi koliko se neprijatelja nalazi ondje i što treba p oduzeti da se zauzmu čvrsti stanovi bljedokožaca. Jesu li bljedokošci imali pravo?" "N isu". Ovaj ponovi obred i šutke do kraja ispuši lulu. ali što vrijedi takv o prijateljstvo? Ono prestaje čim se raziñe dim i izvjetri alkohol! Sad više izmeñu njih dvojice nije bilo tajni pa je Old Firehand doznao što je Pokai-poa dovelo na rije ku Bighorn. Veliki duh obećao im je pobjedu ako napadnu izdaj ničke bljedokošce. Ne smiješ mrziti sve bijele ljude jer su neki od njih bili lažljivi i nevjerni. a ipak Mamu je sve to povjerio. tvoj skalp bi pripao meni. Popušimo sad lulu mira i raziñimo se kao braća. odjeveni u šarenu odjeću1 i zatražili da im Tetongi prepuste bizone. a moja braća su tvoja braća.naroda. svaki od nas neka umre za drugoga . Prijateljstva meñu bije lcima takoñer se često sklapaju uz duhanski dim i zadah alkohola. Imali su više vatrenog oružja od crvenih ratnika. Zato ga upit a: "Jesi li ti poglavica bijelaca i kako glasi tvoje ime?" "Ubojnički Plamen se ne mora stidjeti da popuši sa mnom kalumet. viknuvši: "Old Firehand! Govoriš l i istinu?" "Zar je bilo tko drugi mogao nadmudriti i pobijediti Ubojnički Plamen? Neka poglavica Siouxa sjedne kraj mene. ali ipak se kradomice upitao slaže li se s čašću poglavice da mu neki nepoznati bijelac nuña lulu. a svaki oblačić dima. odgovori zapadnjak. što su ga ispušili. Zar je dakle bilo čudo da ga je Ol d HjFirehand smatrao dostojnijim svoga prijateljstva od onih ikoji su . Sad leže u šumi. "Lov je bio dobar jer je bizon došao s a svojim ženama i djecom u velikom stadu kakovo se nije vidjelo već brojna ljeta. ili treba li da izmeñu nas dvojice zavlada neprijateljstvo?" "Bit ćemo braća". vrijedio je kao neokrnjiva zakletva Veliko m duhu da će sklopljeno prijateljstvo održati vjerno do smrti. ali tek što je zapadnjak izrekao to ime. "Tvoji neprijatelji su i moji neprijatelji. "Ratnici Tetonga prešli su preko planinskih prijevoja da love bizone k oji prolaze onuda".

Ne dobiješ li je. Znam da misliš da imam pravo. "Zašto nećeš? Ti si sa mnom popušio kalumet!" "Ja sam tvoj prijatelj. onda biva i on ubijen jer vaše poglavice vele da imaju pravo da ga ubiju." "Koliko ih je?" "Deset puta deset." "Oni su nevjerni pa će ti obećati da ć pustiti. već treba da to sam učiniš. ali neće održati riječ. Ali ako vi doñete k nama i ubijete deset puta deset naših ljudi." "Ti si m oj brat. a i ti si jedan od njih. obećajem ti da ćeš otići kad god to zaželiš. glasio je iskreni odgovor. a on kaže da je jedino on osvetnik. Zar su crveni j m uževi šugavi psi i čagljevi? Možda postoje bijedokošci koji nas ne smatraju čagljevima. takoñer mora umrijeti. I Old Firehand ustane pa upita: "Gdje lo goruju ratnici Tetonga?" "Više gore uz rijeku. Old Firehand reče: "Neću opomenuti b ljedokošce." "Dobro! I ja moram slušati svog Manitoua. "Da. zar je tvoj Manitou drugi od mojega? Uboj-nički Plamen bio je u g radovima bljedokožaca i slušao govore njihovih svećenika." "Zašto onda taj Manitou nije odavno osvetio svoju cr venu djecu? Ili."Hoće li moj brat Old Firehand poći sa mnom k ratnicima Tetonga da napadne tvrñavicu?" upita malo kasnije Ubojnički Plamen. Zato treba da umru i bljedokošci u tvrñavici! Vaša knjiga veli da jedan drugoga mora volje ti. Zašto je onda ubijeno tri puta pet i još tri ratnika Tetonga koji nisu učinili ništa zla? Vaša knjiga veli da imate slušati svoje poglavice." i Vojnici." Crvenok"ožac se z amišljeno zagleda preda se i reče: "Oni će uhvatiti i zadržati Ubojnički Plamen. ali i svi blijedokošci su moja braća." 190 Nijedan bijelac ne bi u takvom s lučaju tako otvoreno odgovorio na ta dva pitanja. a ipak želiš biti brat tih izdajica i lažaca! Obradovao sam se kad sam čuo da si Old Firehand. 189 Lovcu nije bilo lako izgovoriti te riječi pa je zaista odmah dobio odgovor." "Ubojnički Plamen treba da opomene svoje neprijat elje?" začuñeno upita Indijanac. a da ja ne reknem ni riječi. Možeš li zaštititi Ubojnički Plamen?" "Misliš li da se Old F hand boji tih bljedokožaca? Ako ni oni ne održe riječ. uzevši tri puta. ali ti tvoja savjest zapovijeda da opomeneš opake bljedokošce u tvrñavi." Što da mu bijelac odgovori na t o? Kako je tom jednostavnom divljaku mogao dokazati da mu je dužnost da njihovu na mjeru izda ugroženim bijelcima? "Vi želite poubijate bljedokožce jer vam je to zapovje dio Manitou?" upita on. a upola tužno. i k tome još pet puta deset. Sjest ćeš u moj kanu i odvesti se u tvrñavicu. "Tako je. Ako k vama doñe crveni čovjek i ubije nekoga. Zna li Old Firehand što oni go vore? Vaša knjiga kaže da onaj koji prolijeva ljudsku krv. "Sam si rekao da su bljedokošci nepravedno postupili. Idi onamo i opomeni ih!" On ustane i zagleda se u vatru upola prkosno. "Neću"." . onda sam ja izvršio svoju dužnost i ti možeš napasti tvrñavicu. Ondje ćeš potražiti zadovoljštinu za svoje ubijene ratnike. onda vas mi ne smijemo ubiti jer naše poglavice nemaju prava bar tako vaši kažu. ja ću se s njima porazgovarati pušk om i tomahavkom. ali sa d ipak vidim da je teško biti prijatelj bljedokožaca.

Divljak govori manje. "Pogledajte ga samo! Taj neotesani k lipan ima ulaštene čizme kao učitelj plesa. "Ah. Nisu prošla ni puna dva sata otkako je svanulo kad se na slivu rijeke Bighorn i Little Bighorn pokaza tvrñavica. Osmorica ili desetorica bijelaca stajala je na hrpi . to je džentlmen koji doduše nosi pušku. premda bi Evropljanin sigurno bio uvjer en da bi se u tom slučaju moralo još o mnogo čemu dogovoriti. U njemu kao da je stanovala četa trapera jer je posvuda ležalo oružje prikladno za lov u preriji i drugi predmeti potrebni za hvatanje krznaša. o n je već žestoko zaudarao po brendiju pa dreknu na nj tako jako kao da je Old Fireha nd udaljen cijelu englesku milju: "Stojte. rekavši: "Zašto me smetate tako rano ujut ro. nije imao ni desnog oka . odgurne njegovu ruku i krene. Old Firehand nije sad dakako više smio ni pomisliti na san jer je morao pravodobno stići u tvrñavicu. gospodine! Ovuda se ne prolazi! Uredi li smo streljanu u kojoj se kladi. ser? Što hoćete?" 192 "Želim vas opomenuti!" "Što ima to da znači?" . Old Firehand im zaželi dobro jutro. Lovac ugasi vatru. h tio je poći dalje ali mu jedan od tih ljudi zakrči put. " Ja. ali ga onaj čovjek čvrsto primi za ruku. Stigli smo u Fort Custer da kupimo municiju. ali ne umije pucati!" podrugljivo se nasmije pijanica. gospodine!" odvrati ovaj. Vjerojatno će poglavica vrlo brzo krenuti na put. pa u natjecanju mora sudjelovati svatko tko se nañe izvan tvrñavice. odriješi kanu i spusti se niz rijeku. ser?" upita pri-došlica. a onda ćemo poći u lov na dabrov e. Premda-je bilo rano jutro. Na orahovo stablo pribili su malu 191 daščicu i kredom nacrtali središte u koje su pucali."Vjerujem ti pa ću otići posve sam. Mora da je jednom bio zapleten u neku tešku borbu jer je dob io udarac koji mu je potpuno odsjekao desnu stranu lica. "Mora sudjelovati? Tko je to odredio." "Želim vam dakle mnogo sreće u vašem pothvatu. crvenom p oput sirova mesa. opazi neku vrst logora podignuta ispred pali-sada tvrñavice. ser. Po glavica je postupio kao pravi Indijanac. Kad je zapadnjak privezao svoj kanu i polako se uspeo uz obronak. al i zato više radi. Ovaj je bio upravo ustao pa ga zlovoljno dočeka. a i ostali mu se pridružiše smijući se. vježbajući se u gañanju. već na konju kako to pristaje poglavici Siouxa. Najgori hitac plaća piće. Zaista je strašno izgledao s obraslom lijevom polovinom lica i desnom. ali ne u tvom kanuu. "Morate naime znati da sam ja voña ovih poštovanih džent lmena." Taj čovjek je bio van redno ružan i odvratan. Prolazeći kraj njih. Taj se logo r sastojao od jednostavnih koliba izrañenih od granja. To je išlo vrlo brzo. Već ćemo ga prisil da pokaže kako umije pucati iz svoje puškice!" Old Firehand se nije ni osvrnuo na b rbljanje. već uñe kroz otvorena vrata tvrñavice i dade se odmah prijaviti majoru. Good bye!" Oid Firehand krenu. "Zounds! Ta zar nećete malo stati i pucati s nama za okladu? Rekao sam vam da to svatko mora učiniti!" "Pshaw! A ja vam kažem da to ne želim!" On ga oštro i prijeteći pogleda u oči. Ostaj mi zdravo!" Trenutak kasnije nestao je u šumskoj tami. za svakoga punu čašu. a drži se kao paradni kočijaš.

vaš način mi se čini zaista neobičnim. majore! U prvom redu ću ustri jeliti svakoga tko se usudi da me se dotakne." "Ja ću umjeti da vas u tome spriječim!" zaprijeti se oficir. On se sa tri stotine pedeset Indijanaca nalazi u blizi ni. ja ću uhapsiti poglavicu i zadržati ga kao taoca!" "Onda ću mu odjahati u susret i reći mu neka ne dolazi. Malo kasnije poslaše mu podoficira s viješću da su oficiri odlučili da poglavici osiguraju slobodan prolaz. ne jamčim ni-zašto. Poželi o sam da se malo provezem čamcem. Ja sam za tvrñavicu učinio sve što sam mogao." " Dobro. Stajali su bli zu tankog zida od dasaka pa je tako Old Firehand čuo nekoliko ulomaka njihova razg ovora: "Prekrasan mustang. S reo sam poglavicu u šumi pa sam se požurio da vas obavijestim. Slučajno je moj prijatelj pa mi je obećao da će se s obzirom na naše prijateljstvo z asad klonuti svakog neprijateljskog čina. štaviše. odv rati major. a zatim ću u VVashing13 Crni Mustang 193 ton poslati tačni i vjerni izvještaj o cijelom ovom slučaju s Tetongima. "Samo pokušajte. To mi se zaista čini su mnjivim.. ser? Kako uopće dolazite do toga da budete prijatelj jednog poglavice Tetonga? Čuo s am da ste jučer ostavili ovdje konja i da ste unajmili kanu." Oficir se prest rašeno zagleda u pridošlicu. Zatim smjesti svoje stvari u bisage i vrati se u sobu. U staji je stajao njegov m ustang." "On." "Posve neobično! Imate li još kakve želje?" "Indijanc ima je nanesena nepravda." ."Sprema se napadaj na Fort Custer. poglavici obećao da slo bodno može ući u tvrñavicu i izaći iz nje. očekujući daljnji razvoj dogañaja. Danas će doći u tvrñavicu da zatraži zadovoljštinu ." Old Fireha nd izañe i poñe u trgovinu gdje je bio unajmio malu sobu. Bude li mu uskraćena. vi ionako nemate za što da jamčite". to znači da nam ne želite reći gdje se nalaze Crve-nokošci?" "Ne želim. Pobliže podatke vam ne mogu dati jer ne želim izdati svog prijatelja." "Pshaw! Ne bojim s e toga! Ja tako dobro poznajem ovdašnje prilike da sam. Ondje će u vidjeti da se ne treba uvijek" čuditi kad se Indijanci late oružja. "Naprotiv." "Ah!" viknu major problijedivši. Soba u kojoj s e nalazio ležala je tik gostionske prostorije." "Sreli ste ga u šumi. a po zanimanju sam traper. "A tko ga spr ema?" "Poglavica Tetonga. Dv ojica od njih izašla su u dvorište i ondje stala prigušeno razgovarati. učinite to pa me obavijestite može li poglavica bez opasnosti doći. "Jeste li vi pri svijesti. a kad se ovaj okrenuo da ode." To je oficiru ipak bilo previše. moram se posavjetovati s ostalim oficirima. Dobro se odmorio pa radosno zarza kad ga je lovac izveo u dvorište da ga o sedla. Bio se već oporavio od prvog iznenañenja pa doda: "Uostalom." "Oh.. Učinio je to da bude spreman na sve." "Ja ću vas prisiliti. ser." "Odgovarani vam istim načinom kojim ste i vi meni govorili. ser?" viknu on. Tko ste vi uopće?" "Zovem se Winter. viknu: "Stojte! Prije neg o što o toj stvari bilo šta poduzmem. U njoj je danas vladala neuobičajena buka pa je Old Firehand pomislio da su tome uzrok sigurno oni strani traperi. Vredniji je od sve naše kljusadi.

od akle se dobro mogla razabrati tvrñavica.. "Dolazim sam. ali dolazak jednog Tetonga bio je u tom času svakako veoma značajan." "Sigurno . Poglavica je savinuo kosu u pundžu sličnu kacigi i zatakao u nju tri orlova pera.. Kad je projahao kroz vrata... O čemu su to razgovarali? što je zapadnjak više razmišljao o onome što je čuo. a svim ostalim je pristup zabranjen.. "Stoj!" zapovjedi po doficir. Nešto nije smjelo da izañe na javu i zato nitko nij e smio ostati na životu. ali daleko vani.. a malo kasnije ona dvojica izañoše iz dvorišt a. izaći na javu. Za pojasom mu je visilo trinaest skalpova čij a je kosa bila spletena u per-čine."Tko zna čiji je?" upita onaj drugi. Lice mu nije doduše bilo oličeno ratnim bojama." Uto im priñe neki po doficir i reče Tetongu da ga čekaju u dvorani za vijećanje. "Crvenokožac. drumskih razbojnika koji najradije napadaju osamljene farme ili putnike koji prelaze preko planina. već se obrati svom bijelom prijatelju: "Gd je je to mjesto!" "Odvest ću te onamo". samo nitko ne smije ostati na životu jer će inače . "Onamo može ući samo poglavica.. Dobiva li Ubojnički Pl amen slobodan prolaz?" "Dobiva".. Poglavica se ne osvrne na nj. proigrali. Poglavica je danas posve drukčije izgledao." Sad se u gostinskoj sobi ponovo podigne takva strašna buka da Old F irehand nije mogao više razumjeti ni riječi. zapravo bavili zanatom bushheadera.. Bio je naoružan nožem.." 194 1 3 195 iI . a ogrtač mu je bio sašiven od skupocjenih krzna žuti h štakora koji su već u ono vrijeme gotovo izumrli. noseći zlatni pijesak iz K alif orni je? Dok je još razmišljao o onome što je čuo. "To su mi obećali.. Bio je posve sam. Old Firehand pristupi poglavici i pruži mu ruku: "Dobro jutro!" pozdravi ga ovaj. već dugo nismo uhvatili. šavovi njegovih kožnatih hlača i lovačke košulje bili su ukrašeni kosom ubijenih neprijatelja. bijedan je to život. već više godina na gornjem Shevenne Riveru. Da se nisu ti ljudi... sigurno će nam uspjeti. odgovori bijelac. tomahavkom i puškom dvocijevkom. Crvenokožac! Dolazi neki poglavica!" Ovaj zov čuli su i ljudi u dućanu pa svi izletješe napolje da vide Indijanca. požuriše mu svi u susret. a nosio je i luk i strelice.. ali da prije toga mora odl ožiti oružje. odvrati Old Firehand." "Neka moj b rat vjeruje u sve što mu kažu. a rep mu je dopirao gotovo do zemlje." "Onda se ne smijemo usuditi. Helming ." "Bit će to dobar posao.. u udalje nosti od otprilike jedne engleske milje stajala su tri konjanika usred čistine. Burke rs ga posve tačno poznaje . pretvarajući se da su lovci na krzna. to mu se t aj razgovor činio sve sumnjivijim... Njegov divno osedlani vranac imao je dugačku grivu.. Poglavica Tetonga neće odložiti oružje. Old Firehand izañe takoñer i zaista ugleda Ub ojnički Plamen kako već juri uz obronak. znakove svog dostojanstva." "Je li to zaista brat. "Sigurno pripada nekom od oficira.. pouzdano i spitano... začu vani na trgu glasne poklike.

Old Firehand ne reče ništa, već prihvati Pokai-poovog mustanga za uzde i odvede ga do dvorane za vijećanje. To je zapravo bila gimnastička dvorana u koju je stavljeno nek oliko stolica. Poglavica skoči s konja i uñe, a podoficir reče: "Dobio sam zapovijed d a odvedem poglavičinog konja." "To je moj konj, pusti ga", odgovori lovac pa ga od vede do dućana i sveže ga ondje kraj svog mustanga. Zatim stane mirno čekati. Na ulazu u vijećnicu stajala je straža od četiri momka, a na drugoj strani trga bilo je spremn o još šest momaka da na dani znak priskoče u pomoć. Oficiri su očito spremali izdaju. Tako je prošlo otprilike pola sata kad se iz dvorane začu zvižduk. Ona četiri stražara na ulaz u smjesta uñoše, a i ona šestorica ostalih krenuše prema vijećnici. Svi oni, koji su dosad stajali malo podalje, radoznalo nagrnuše bliže. Old Firehand smjesta uzjaha na svog mustanga, prihvati Teton-gova vranca za uzde i pojase prema dvorani. Stigao je onamo prije onih šest draguna. "Gubite se odavde! Dalje!" viknu on i progura s s k onjima kroz mnoštvo. čim je stigao do vrata, skoči s konja i uñe, povukavši za sobom konje , tak"o da su oni svojim tijelima zakrčili ulaz. Jedan pogled u dvoranu pokazao mu je kako stoji stvar. Zvižduk je dozvao četiri draguna da razoružaju poglavicu i da ga zarobe; onih šest ostalih imali su doći za njima, ali više nisu mogli ući. Tetong je st ajao u kutu, podigavši tomahavk, spreman da ubije prvoga koji ga dotakne, ali svi se pogledi uperiše u zapadnjaka. "što je to? Što tražite ovdje?" viknu major na njega. " Htio bih vas podsjetiti na vašu riječ", odgovori Old Firehand. "Obećali ste mi sloboda n prolaz za poglavcu Te-tonga." "On ga je i dobio. Smio je ući ovamo." "Ah! Ali za to ne smije izaći?" "Ne smije jer mu to nisam obećao." "Dobro, ser, Pokai-po, ovamo k meni!" Indijanac je htio krenuti, ali major izvuče revolver i uperi ga u lovca. "Napolje, jer pucam!" zapovjedi on. "Pshawl" odvrati lovac, pošavši prema majoru. "N eka Ubojnički Plamen kaže ovim ljudima tko sam ja." "Old Firehand!" reče Indijanac. "O ld Firehand!" zapanjeno ponoviše oficiri. Poznalo ime često postiže više nego što može postić sam čovjek koji ga nosi. "Da, ja sam Old Firehand, gospodo", reče zapadnjak. "Hoćete li mi to povjerovati ili treba da vam dokažcm? Ja sam svom crvenom prijatelju obećao slobodan prolaz pa ću mu ga i pribaviti. Ali prije toga mi dopustite da sudjeluje m u vašem vijećanju. Ubojnički Plamen ne govori dobro engleski a vi dobro ne vladate n arječjima Siouxa. Potreban vam je tumač. Počnimo dakle! Na vama je da li ćemo početi s oružj em ili s miroljubivim pregovorima!" Mnogi će smatrati da je to bila velika smionos t, ali zapravo nije bila. Old Firehand je poznavao svoje ljude. Van-keeji su se toliko bojali njegovog traperskog imena da su odmah započeli pregovori. Zahvaljujući Old Firehandovom nastojanju, poglavica se odrekao osvete koju je zahtijevao pri je nego što je stigao traper. On je zatražio život osamna-estorice bijelaca, naime po jednog bijelca za svakog ubijenog Tetonga, ali Old Firehand ga je nagovorio da z atraži osamnaest karabinki pa su mu one bile odobrene, premda se to očito protivilo zakonu.

Sad je Old Firehand opet oslobodio ulaz. Dotad nije nitko mogao ući jer su konji k opitima branili svoj položaj. Kad su Indijanac i Old Firehand izašli iz dvorane, odj eknu iz prvog reda radoznalog mnoštva glas: "Zašto da ne zatučemo tog Crvenokošca? Što traži ovdje meñu džentlmenima? Premažimo ga katranom i pospimo perjem!" To je govorio uprav o onaj jednooki traper koji je htio Old Firehanda prisiliti da se natječe u strije ljanju. "Da, katranom, perjem!" zaurlaše njegovi ljudi. Odmah se deset do dvadeset ruku pruži za Indijancem i za tren oka se izmeñu njih dvojice zabode široki klin ljud skih tijela tako da je Old Firehand bio odvojen od njega. On ugleda kako je blje snula ratna sjekira njegovog crvenog prijatelja, a istodobno se začu i gromki krik bijesa. "Majore, vi ste odgovorni za to!" dovikne on oficiru koji je sav preplaše n stajao kraj njega. 196 197 Zatim ispusti vranca kojeg je još uvijek držao za uzde i skoči na svog mustanga. Uto zapraskaše revolverski hicj. Objema ostrugama podbode Old Firehand konja tako da se ovaj propeo, dugačkim skokom skoči u najgušću hrpu ljudi p a se stade isto tako žestoko služiti kundakom svoje puške kao što se i njegov hrabri mus tang služio kopitima. Indijanac se branio, ali se mnoštvo tako natisnulo oko njega d a mu je spriječilo svaku kretnju i oborilo ga na zemlju. Ipak se još i na zemlji bra nio hladnokrvno kao što to umije samo Indijanac. Old Firehandovi udarci oslobodiše m u prostor. Pokai-po skoči na noge, zgrabi pušku koja mu je bila ispala pa kundakom s tane mlatiti po glavama napadača. Svi su vikali i urlali, oštrice noževa bljeskale, a revolverski hici praskali. Brojni su ljudi bili ranjeni, ali oba prijatelja ostaše neozlijeñena. Old Firehand doviknu poglavici: "Skoči na konja!" Ovaj ga je razumio usprkos urlanju ljudi, pa pojuri k svom vrancu koji se preplašeno ritao. Jednim sk okom bio je na sedlu. "Za mnom!" Viknuvši to, podbode zapadnjak konja i ovaj skoči. Crvenokožac potjera takoñer konja stisnuvši ga stegnima jer još nije dospio uhvatiti uzd e. Prodorno vikne pobjedničkim krikom Siouxa pa obojica pojuriše preko trga prema vr atima. Vrata su bila zatvorena, ali malo po strani od njih bile su palisade nešto niže. "Ho-ho-hi!" viknu poglavica i preskoči preko njih, a bijelac za njim. Iza njih odjeknu krikovi čuñenja, a onda njihovi konji pojuriše niz obronak na ravnicu. Uskoro su ih jahači mogli obuzdati u polaganiji trk jer nitko nije pošao za njima u potjer u. 2. OLD ZAH I opet je Old Firehand jedne večeri sjedio uz logorsku vatru, ali ov aj put nije bio sam jer mu je konj pasao u blizini. Dobar konj uvijek predstavlj a neku sigurnost jer ima oštrija osjetila od najuvježbanijeg lovca. Mustang umije na njušiti približavanje svakog neprijatelja pa to javlja svom gospodaru bojažljivim sopt anjem. Zapadnjak je otišao iz područja Fort Custera pa se nalazio na istočnom rukavu P ovvder Rivera da bi odavde otišao preko Blackhillsa do White Rivera gdje se nadao sresti Winnetoua, poglavicu Apaša. Kad je ono s Ubojničkim Plamenom iz jahao iz tvrñav i ce, stigli su bez smetnje do indijanskih predstraža. Odande su nastavili put uz rijeku Bighorn, naišavši na četu Tetonga koja je nestrpljivo čekala na svog voñu.

Odmah je održano vijećanje i zaključeno je da će čekati hoće li major ispuniti obećanje. Čini se, meñutim, da je ovaj mirno i temeljito razmislio o stvari jer su zaista već nared nog dana stigle puške obećane kao krvarina, a istodobno je stigla oficireva isprika. Major je poručio poglavici da mu je žao što je došlo do one upadice te da je on odmah i z tvrñavice istjerao svadljive trapere. Time je bio uspostavljen mir s posadom, al i Ubojnički Plamen je bio i dalje bijesan zbog sramote što su mu je nanijeli bushhea deri. Indijanci su se zakleli da će se osvetiti tim skitnicama pa odmah krenuše tražeći tragove "čovjeka s pola lica" i njegovih pratilaca. Old Firehand nije i imao razlo ga da se tome usprotivi pa se vrlo srdačno i prijateljski oprosti od Pokai-poa. Za tim pojase dalje uz rijeku i ubrzo skrenu prema istoku. Nakon dva dana jahanja s tigao je do svog današnjeg logorišta i nakanio da sutradan prijeñe preko Blackhillsa. Završio je s večerom i pustio da mu se ugasi vatra jer nije bilo hladno a komarči ga o vdje nisu smetali. Upravo je htio zaspati, kad njegov konj odjednom puhne onako kao što je običavao puhati kad bi htio javiti da mu je nešto sumnjivo. Old Firehand os luhne, ali nije uspio ništa zamijetiti, premda je konj ponovo puhnuo. Zato ustane i priñe k svom konju. Ovaj protare lijepo grañenu glavu o njegovo rame, raširi nozdrve i uvuče u njih zrak što ga je blagi povjetarac donosio s juga. Old Firehand se pove de za tim nijemim pozivom - i zaista, zrak je vonjao po vatri, donoseći dim. Je li taj zadah potjecao od njegove vlastite vatre koja se već ugasila, ili je južno od n jega gorjela još kakva logorska vatra? 198 199 Morao se uvjeriti o tome pa se odšulj a u onom smjeru. Konja je ostavio uz vatru jer je za nj bio siguran; konj je ima o sputane prednje noge, ali sve da i nije bio vezan, ipak ne bi prije otišao s tog mjesta dok mu se gospodar ne vrati. što je dalje išao, to je miris bio jasniji, dim je bio sve gušći i naposljetku ugleda izmeñu drveća odraz vatre. On krenu dalje, udvost ručivši oprez i, zaklonišvi se iza debelog hrasta opazi dva čovjeka koji su ležali uz vatr u. Bili su bijelci odjeveni u trajnu odjeću Divljeg zapada. Obojica su imala oružje nadohvat ruke, ali su izgledala dobrodušno i nipošto sumnjivo. Old Firehand se nečujno primače bliže a zatim ustane i s nekoliko brzih koraka nañe se kraj njih. "Good eveni ng, gospodo!" pozdravi ih. "Ima li za vašom vatrom još mjesta?" Čim se pojavio, oni su smjesta dohvatili puške, skočili na noge i sad su stajali pred njim s oružjem na goto vs. Obojica su bili srednjega stasa i snažni. Jedan je od njih imao obrijano, oštro rezano lice s prilično dugačkim šiljatim nosom dok je drugi nosio čupavu bradu iz koje j e stršao golemi nos. "Stop, ser!" reče onaj sa šiljatim nosom. "Zašto šetate po toj staroj šumi?" "šetate?" potkrijepi ga vlasnik golema nosa. "Maknite te puške, gospodo", odvr ati Old Firehand. "Ja sam samo osamljeni zapadnjak koji se raduje što je našao drugo ve." "Oho! Nipošto ne izgledate kao zapadnjak, ne! Sve je na vama tako čisto i sjajn o da sigurno niste još ni primirisali Divlji zapad. Odakle dolazite, hej ?" "Iz Fo rt Custera". "Ah! A kamo ste nakanili?" "Prijeko do White Rivera da se sastanem s prijateljem koji me ondje čeka." "Tko je taj prijatelj?" "Winnetou, poglavica Ap aša."

a ovo je Ned Gourti3. potvrdi crnobradi. 2 Kratica za racoom rakun. Čemu se toliko čudite?" "Ja dosad nisam poznavao tog čovje ka"." "Ne brinite ništa. upravo sjaju od metala i laka. Uostalom." "Vi ste neki neobičan čovjek." "Pravilno odabran". i za iskusnog backvvoodsm ana1 je opasno da noću tako sam luta po toj lijepoj šumi. to bi od vas bilo veom a neoprezno. to bismo mogli zaključiti i po vašem prijateljstvu s Winnetouom." "Onda ga dovedite! Poći ću s vam a. 0 tome ćete nam još pripovijedati. "Posve u blizini uz rijeku. Samo vi. a čovjek" šiljata nosa za nji m. Što se nas tiče. ser. Ubrzo su stigli do logorišta na kome je Old Firehand ostavio konja. mor am priznati.4 o Old Zahu. Vidjet ćemo što imate da nam kažete. dakle. čuvajte se ako ste lagali!" Old Firehand poñe naprijed. stari coon. Ali.2 taj čovjek je zaista p osve sam i tvrdi da vrlo dobro poznaje šumu. a ako pogledate onaj okrugli predmet na njegovom licu." 200 "Sami? Neka me In dijanci progone kao zvijer ako je to istina! Nipošto ne izgledate kao čovjek koji bi imao dovoljno hrabrosti da se ovuda skita sam. odgovori Old Firehand. 201 "Hm. "Hvala. čini se da ste vi bili vanredno hrabri ili da potcjenjujete opasnosti koje vam ovdje prijete. "O kome vi to govorite?" "Ta upravo sam vam rekao: o našem cornelu. Naš dobri Zah Helming sigurno će se obradovati. ne samo crvenih. n aša prava imena nisu nimalo važna jer smo prilično općenito pozniti pod imenom . A sad sjedimo pa se najprije upoznajm o! Tko ste vi. Povedite svog ko nja pa se vratimo k našoj vatri. sigurno smatrate da sam greenhorn?" "Tako nekako! Na vašem kaputu nema ni zakrpe ni mrlje. Ja sam Ned Knife2. Ovaj put smo pošli na dulji lovački izlet i nosimo sta rome cijelu hrpu krzna." Kad su se vratili . konj vam je dobar." "Helming?" iznenañeno upita Old Firehand. Uostalom. već i bijelih! Ali gdje vam je konj?" "Gdje vam je konj?" p onovi njegov pratilac. bit će vam jasno da je taj naziv pravilno odabran. vaš pojas i sve što visi na njemu. čovjek šiljata nosa reče svom pratiocu: "Ne Gourd." "Veoma neoprezno!" ponovi crnobradi." . kako su me nazvali po mom lijepom dugačkom nosu. a njegov pratilac reče: "Rekli ste nam istinu! A li čovječe. "ali sam nedavno ime Helming čuo u nekom razgovoru po kojemu bih mogao zaključiti da mu prijeti velika opasnost. "Možda ste već čuli za nas. ser?" "Zovem se Winter a na Zapadu se zadržavam već mnogo dulj e nego što bi se to moglo zaključiti po glatkoj cijevi moje puške i po mojoj vanjštini. Old Firehan d podigne sa zemlje pušku i pokrivač. ser.the both Neds"1. vi sami me iznenañujete. a vaša pucaljka je tako sja jno očišćena kao da je ovog časa stigla iz trgovine." 1 čovjek iz prašume. mister! Ja sam već često uzduž i poprijeko prošao ovim opasnim krajem pa sam ovdje kao kod kuće. U njoj ima zaista opakih l judi. Mi smo traperi i spadamo u družbu Old Zaha koji živi gor e na gornjem Shevenne Riveru."Good lack! Je li to istina? Vi poznajete Winnetoua? To nam morate rastumačiti! Al i najprije nam recite kojoj družbi pripadate!" "Ja sam sam.

Ned Knife je neko vrijeme zamišljeno gledao preda se. Na žalost je Nedov metak promašio jer je jednooki u posljednje m trenutku okrenuo glavu. Nije ni mogao stići jer je u to vrijeme. 3 Tikvica. ali ja mislim da stari coon n ije dobro nišanio. ser." "Stigli Old Zahu ". Ima tome već četiri godine kad je Hugh pošao u posjete našem Zahu . "Umorstvo se odigra lo nedaleko hide-spota2 staroga Zaha. pošao je sam za njim i upustio se u borbu s njim. čuli smo viku i stigli u pr avo vrijeme da nam na smrt ranjeni čovjek ispripovjedi što se dogodilo. Ne biste li nam malo pobliže opisali brazgotinu na licu što s te je spomenuli?" "Taj čovjek je stvarno imao samo polovicu lica". potvrdi njegov pratilac. Hugha. ovaj stari momak ovdje. Tako bar veli Ned Gourd. 2 Nož. kad smo ga mi očekivali. čovječe!" Old Firehand mu ukratko ispripovje di da je bio u Fort Custeru i spomene hushheadere koje je ondje našao te kako je čuo ulomke njihova razgovora. Mislim da će nam morati platiti stari dug. spremište krzna. probo ga i opljačkao tik prije nego što smo mi stigli. ali nikad nije stigao do njega. kimnu Ned Gourd. Ned se teško ranjen vratio k meni pa smo nas dvojica tek nakon mnogo muke i truda stigli Old Zahu. Hugh Helming donio je sa sobom mnogo zlata jer se htio potpuno povući od posla. U po1 Rudnik zlata. to nam morate pripovijedati. Putem mu se pr iključio neki jednooki klipan koji je rekao da se zove Joe Burkers. dakako. naime ovaj stari Ned Gourd i ja. Napao je starca u snu. svega pola dana daleko. javi se jeka. a onda podigne glavu i upita: "Maločas ste spomenuli voñu tih momaka koji se htio s v ama natjecati u gañanju." "Mrtav u šumi". Ned Gourd. zapovjednik." "Damned! Jesi li čuo. smjesta pošao s ostalim ljudi ma u potjeru". 202 "Što hoćete time reći?" upita Old Firehand. "ali ga nigdje nije uspio pronaći jer je u meñuvrem enu kiša isprala tragove. Prim ili smo od njega posljednje pozdrave za Old Zaha i odmah krenuli da osvetimo umo rstvo. nastavi Ned prvi. "Zah Helming je. a sa sobom je poveo i oba konja Hugha Helminga. koji je prijeko u digginsima1 u Kali-fornij i iskopao mnogo zlata. "Je ste li se već jednom sukobili s tim čovjekom?" "Jesmo. 4 Pukovnik. Ned Gourd. bio je moj Ned već kod njega i pogodio ga oštricom tomahavka duž obraza tako da je bio za sva vremena žigosan. odvrati Old Fir ehand. Mora da se jednom našao pod vrlo oštrim nožem. Na desnoj strani nije imao kože a gotovo ni mesa. ležao mrtav u šumi. bili smo slučajno u blizini. Morate naime znati da je Old Zah imao još jednog brata. Nas dvojica. Hi-hi-hi! Prije nego što je taj kukavni nitkov mogao odriješiti kon je. Na žalost nismo imali konje dok je ubojica jahao na svom konju. stari coone? To je on! Sad ćemo naposljetku moći krenuti njegovim tragom. Meñutim je i Ned dobio metak u slabine koji mu je zadao još mnogo posla i spriječio ga da zadrži bjegunca. osim toga nije imao jedno g oka. Ubojica se upravo o dmarao kad ga stigao. 1 Oba Neda. 203 . 2 Skrovište. Ipak smo mu ostali tik za petama kad sam ja nesrećom iščašio nogu upravo u času kad umalo što ga nismo zgrabili. Taj ga je ubio ."Do vraga." "Stari dug".

" "Lupimo po prstima "." "Namamimo u stupicu". Za nas je velika sreća i golema radost što smo se sreli. meñutim. Ovdje na Zapadu me. gdje su ti bile oči da si svog Neda Knifea pustio da tako nespretno brblja! Mo ram vam stisnuti ruku. pogotov u što mi." "Old Firehand! Sad se u mojoj staroj glavi sve razbistrilo. . sva trojica su već jahala prema Old Zahovoj nastambi. "jer vam mogu odati da za tim čovjekom ide u potjeru Pokai-po. stari coo ne. dobro. brojimo svega dvanaest ljudi. kimne Ned drugi. Ali kad je Old Zah. Mislim da ćemo morati izmudrit i kakav lijepi plan da te momke namamimo u stupicu. to baš nije ugo dno čuti. Ned Knife veselo plje snu po stegnu. Budući da s Winnetouom. Držim da ćemo ga ljubezno primiti. gospodo! Ob ećajem vam da ću s vama odjahati Old Zahu i da ću Joeu Burkersu pripremiti topao doček. ali tek što se sunce pokazalo na istoku. "Dobro. a zatim i ono što se kasnije dogodilo u Fort Custeru. stigao u Fort Benton." Ipak ona dvojica još nis u htjela poći na spavanje pa je Old Firehand morao još da im odgovori na brojna pita nja prije nego što naposljetku nisu legli na počinak. Znači. uhvativši lijevu ruku Old Firehanda čija se desnica na lazila već u rukama Neda Knifea koji ju je čvrsto tresao. "Ali gospodine". a vi ipak tvrdite da ste usprkos vašoj. doživjeli najčud snije pustolovine. promr mlja crnobradi. uračunavši i vas." "Čujte. odvrati Old Fi-rehand. Ali recite. poglavica Tetonga s četom svojih r atnika da se osveti zbog uvrede koju mu je ovaj nanio. Sad uopće nećemo trebati Siouxe da jednookog lupimo po prstima. koga sam htio potražiti. "Ne brinit e ništa. reče zapanjeno." "Njegove lupeže". "Možda ćemo naći i druge pomagače". A sad ne bi bilo dobro da i dalj e ostanemo budni jer nas sutra čeka još težak posao. Tetongi vam neće učiniti ništa nažao. vi ste zaista neobičan čovjek.sljednje četiri godine često smo čuli veoma opake stvari o tom jednookom Joeu Burkersu . mogu taj sastanak mirno na neko vrijeme i odgoditi. imat ćemo posla i sa Siouxima pa ji onda ako njihovi tomahavci najpri je smlave jednookog i njegove lupeže. zatim u Bentsfortu. a zatim s Te-tongima koji su n jegovi neprijatelji?" Old Firehand mu ukratko ispripovjedi svoj sastanak s Pokai -poom. i vašoj greenhornskoj odjeći. a posvuda gdje god b i se pojavio došlo bi do velikih pljački. nisam urekao tačan dan sastanka. čo vječe. Napolje s time. ponovi Ned drugi. Tko ste vi zapravo?" "Već sam vam rekao da se z ovem Winter. Moramo se požuriti da nas jednooki lupež ne pretekne i da našeg Old Zaha ne napadne nespremnog. viknu oduševljeno Ned Gourd. sav zanijet u misli. "Tempestad! To je lijepa četa. Old Zahu i njegovim ljudima nije meñutim nik ada uspjelo da ga uhvate. odvrati Old Fire-hand. ser. "to ipak nisu čisti poslovi! Na ovim blagoslovljenim lovnim poljanama nisam još nikada čuo ime Winter. čovječe. Kako ste to mogli sklopiti prijateljstvo s Winnetouom. koliko razbojnika ima taj lopov u svojoj družbi?" "Mislim da ih j e najmanje četrdeset"." "Bless my soul. Najprije se pojavio kod Fort Bentona gdje se silno razmetao i razbacivao nuget e. K asnije su ga vidjeli dolje u Santa Feu. Uvijek su dolazili prekasno. Ned Gourd. ptica je već bila izletjela. bolje poznaju pod imenom Old Firehand. A ovaj put je dakle skupi o čitavu bandu pa nam želi doći u pohode. Pripovijeda se da je rasuo i proigrao mnogo tisuća dolara. kao sunce čistoj pušci." "Ljubezno pr imiti". Ja sam Ubojničkom Plamenu učinio uslugu i sklo io s njime čvrsto prijateljstvo. "Nadam se da ćete pojahati s nama. sav kipeći od osvetoljubivosti.

Krajina se uspinj ala. Onaj sa šiljatim nosom poj aha galopom kraći dio puta. Inače kao da nigdje n ije bilo moguće s konjima pa bi čak i uvježbanom planinaru bilo teško da se spusti. uska stepenica ili druga neka nerav-nost. odgovori čovjek šiljata nosa. neprekidno kroz divlje predjele. u unutrašnjost kratera. Otprilike nakon četvrt sata utjecao je u taj potok jedan manji koji se s lijeve strane probijao iz neke udubine u stij eni. Kasno popodne pojavi se ispred njih šuma s vi sokim stablima izmeñu kojih su imali dovoljno mjesta za jahanje. Gotovo stotinu metara ispod njih ležalo je na d nu jezero čiji je promjer iznosio sigurno dobar sat hoda. Mjesto utoka bilo je okruženo gustim grmljem. ali ipak prohodan. a nastaju kad neko golemo drvo obori vjetar ili starost pa ono sa so bom povuče sve što je raslo oko njega i tako se usred prašume stvori otvoreno mjesto k ojeg onda lovci . a kako se već spuštao sumrak. oni se vrlo oprezno i uz prilično muke polako spustiše do jezera. ali pažljivi promatrač mogao je razabrati da su povijuše i trnovito grmlje samo v aravo pokrivale opasne bridove. a budući da sad u njoj nije bilo vode. To je bio težak put preko strmih plani na. "Tko je?" "Oba Neda. okrugle poput jajeta i okružene strmim stijenama. začu iz guštare kraj potoka neki glas. Svega nekoliko minuta kasnije proširi se taj bočni klanac i pred nji ma se pokaza prostrana dolina obrasla drvećem i obrubljena stijenama u širokom krugu . ali mora da je u njemu izviralo više izvora jer je iz jezera isticao prilično širok potok koji se sa sjeverne strane probijao kroz stijene kotline i prema riječima N eda Knifea utjecao u obližnji Shevenne River. Tu smo. Ned Knife razjasni Old Firehand u da se ovdje nalazi ulaz u hide--spot Old Zaha pa se u nj može stići podjednako s j ezera k"ao 206 i sa Shevenne Rivera. Morali su svladati priličnu uzvisinu i naposljetku stigoše na neku vrst visorav ni gdje je šuma prelazila u nisko grmlje isprekidano travnjacima. Ovdje oba Neda n ajednom zakrenuše. U sredini doline nalazila se jedna od onih malih čistina što ih zapadnjaci nazivaj u stormgap. a bio je tako uzak da je kraj zapjenjenog potoka pružao prostora samo za jednog jedinog konjanika. "Ta valjda nas poznaješ. a onda pokaže rukom preda se i reče: "Evo nas. Jezero nije imalo pritok a. Sa s jeverne i zapadne strane rasle su doduše iz stijenja pojedine vitke jele dižući se vis oko. Jack Hopkins? Doveli smo sa sobom jednog dobrog prijatelj a pa ćeš se začuditi kad čuješ kako mu je ime. Činilo se da je ta kotlin a ohladnjeli krater nekog vulkana. Sva tri putnika krenuše prema vododerini koja je ležala s istočne strane. U blizini toga izlaza nalazilo se j edino mjesto kojim se uz velike opasnosti moglo sići na dno kratera.Krenuli su prema granici Wyominga i Dakote. istječući iz jezera." Sad se stražareva glava pojavi iz grmlja. doduše strm. S južne strane su e oštra kruništa ko tla gotovo okomito dizala iz dubine. Put je bio tvrd i stjenovit. bio je i veoma težak." 204 205 Zaustavili su se na rubu duboke kotline. stari coone". ali se ovuda mogao verati samo čovjek koji je prezirao smrt. Očito je nastao tako da se za vrijeme zime iznad njega skupljala planinska voda i otjecala prema dolje. pukotine i rupe. I na toj stijeni je doduše tu i tamo bila pon eka izbočina. Ondje se spušta o jarak. a nakon kratkog prozdrava protjeraše trojica došljaka konje u vodu i zañoše f u kanjon spo rednoga potoka. Taj je potok prolazio kroz pukotinu u stijeni široku najviše dva metra i pružao jedinu priliku da se izvana bez osobitih p oteškoća stigne do jezera. Dok je poluglasno govorio. Odande ujahaše u rascjep u stijeni što ga je probila voda.

kakvo mi je zlo nanio taj Joe Burkers pa se nadam da će uskoro ugasiti i njegovo drugo oko. Prednja prostorija u koj oj se sad skupila čitava družba osim Jacka Hopkinsa koji je čuvao stražu. Uskoro se meñutim stišala ta bura odobr avanja jer je cornel nastavio: "Sad ću vam ukratko reći što je toga zapadnjaka kome se svi divimo. jedva nešto manji od Old Firehanda. I on je bio divovskoga rasta. Brvnara se sastojala od dvije prosto rije. Na zidovima su visila krzna i različito oružje. a kraj njega nekoliko klupa i panjeva koji su služili kao stolci. Vi znate. a zatim reče: "Dobro došli. Oni potjeraše konje na obalu i skočiše sa sedla. a ujedno i doznati vijest da se približuje ubojica mog siromašnog brata. koga smo pun e četiri godine uzalud tražili i s kojim imamo izravnati još jedan veliki račun. "Čujte. reče Ned prvi. a malo postrance tekao je onaj potočić koji je prolaz io kroz kanjon i slijevao se u pritok rijeke Shevenne. Moj vjerni Ned Knife mi je upravo rekao što vas je dovelo k nama. momci". "Doñite. a svjetlo je u nju prodiralo samo kroz dvije uske rupe s obje strane v rata. Malo dalje nalijevo. bila je vrlo j ednostavno ureñena. jest Old Firehand!" Mala se družba začudi i razveseli pa se svi stadoše gurati oko Old Firehanda da mu jednako srdačno kao i prostodušno izraze svoje poštovanje. Oluja i nevrijeme. Old Za h i Old Firehand uñoše u brvnaru. "ovaj čovjek. poubija i otme plodove n ašeg rada. stajala je mala brvnara na čijim se vratima nalazio n eki čovjek. ali čitavo njegovo tijelo pokazivalo je snagu koju nisu još uspjeli oslai Vatra kakvu pale bijelci i koja gori visokim plamenom. dolazi na čelu otprilike četrdesetorice razbojnika da nas napadne. U toj sobi stajao je grubo ote sani stol. većeg predvorja koje je služilo kao soba za dnevni boravak i manje sobe u stražn jem dijelu kuće u kojoj su se nalazili jednostavni ležaj i. ser". kojeg vidite kod nas. dovelo u naše jednostavno naselje: jednooki Joe Burkers. U pozadini je kraj visokih i gustih stabala smreka izraslo grmlje. ser. 207 I biti vrijeme i napori. pokazujući prema njemu. Oba Neda će vam ispripovjediti kako je do toga došlo i kako je to saznao Ol d Firehand. vrućina i hladnoća. najpri je ćemo k njemu. Ned Knife poñe k njemu važn im koracima da mu šapne u uho novost. a sjaj njegovih k rupnih modrih očiju nije još bio pomućen od starosti. Old Zah im poñe nekoliko koraka u susret. Starčeve oči zasjaše. ser.sjekirom i vatrom pretvaraju u hiding-hole ili hide-spot. Ondje je gorjela bijela vatra1 oko ko je se smjestilo nekoliko pravih zapadnjaka. jednostavnim traperima. Možda 208 . poče Old Zah. Old Firehand je svojim gorostasnim likom odmah pobudio opću pažnju." On pruži Old Firehandu ruku. Pukotine izmeñu pojedinih greda u zidovima bile su zabrtvljene m ahovinom. Moje se stare oči raduju što vide jednog od najglasovitijih junaka Zapada. upra vo n rubu otvorena prostora. koji im služi kao trajno logorište ili kao sklonište pred Indijancima. snijeg i kiša. Smatram najsretnijim danom svog života što s mijem pozdraviti Old Firehanda. "To je Old Zah. Dugačka sijeda kosa padala mu je na široka ramena." "K njemu!" ponovi Ned drugi. Oba Neda uzeše konje za uzde i odvedoše ih lijevo pod drveće gdje su mogli pasti zajedno s ostalima i gdje je za njih bila podignuta staja. a ovaj mu je čvrsto stisne. časak je promatrao Old Firehan da. duboko su urezali bore na njegovom čvrstom licu. k nama. Old Zah podigne ruku na usta i javi se zovom preri jske kokoške kojim je sazvao sve svoje ljude.

1 Inače se. a napadnuti traperi str elovito potrčaše u kolibu koja ih je mogla zaštititi. U prvom redu mora još netko do Jacka Hopkinsa da ga obavijesti i da mu pomogne u čuvanju straže." Uto se već začuje kršenje grana i brojni kor aci koji su se približavali. "ali nadam se da se nećemo morati poslužiti tim posljednjim s redstvom. doda Old F irehand. ser ". "Ako nas pak potpuno prikliješte. Ispod njega se pokaže rupa u tlu iz koje je prema stijeni vod io uski i neupadljivi utor. da njezin vlasnik umakne kroz stražnji izlaz i zatim se čitava kuća digne u zrak. iako ne moramo očekivati neprijatelja baš odmah. Kad si bliže pogledao u nj. 1 Mal a indijanska vatra koja ne plamti već se samo žari. da se zatvori u njoj. "Cornel. Pred došljake je donesen pečeni jelenski but pa je Old Zah za vrijeme jela pripovijedao o mjeram a sigurnosti što ih je pripremio za slučaj napadaja. mogu se mirno latiti krajnjeg sredstva i zapaliti fitilj. morate smjesta pripremiti za borbu jer. sopćući dotrčao natrag. Dark a nd bloody grounds2 ne predstavljaju tlo na kojem cvijeta cvijet samilosti. "Pogledajte ovamo. zatim poći malo dalje da bolje upoznam taj kraj i da izvidim da li se razbojnici približavaju. gospodo. brzo pokupiše oružje koje je visilo na stijenama i sve druge predmete od vrijednosti pa zajedno s njima pobjegoše kroz suprotni izlaz u guštaru." U tom trenutku odjeknu vani g lasno dozivanje prerijske kokoši. pade jedan od njih. a isto tako pade i nekoliko napadača pogoñenih mecima. Upravo je Wat R awley. već su ovdje! Ubili su siromašnog Jacka Hop-kinsa upravo u trenutku kad sam ja stigao do njega. Cio je taj ureñaj bio udešen tako da se neprijatelj namami u brvnaru." "Well." "Nemojte zaboraviti". ipak moram o računati s nepredvfñenim dogañajima. ser!" On zañe u stražnju sobu brvnare i otvori neka mala vrata koja su vodila u guštaru iza str ažnjeg zida. 2 Mračni i krvavi kraj. ser?" Old Firehand kimne u znak potvrde glavom. Samo je po sebi razumljivo da ja vrlo rado za trajanja te borbe odstupam vrhovno zapovjedništvo Old Firehandu." Mala se četa rasporedi na svoja mjesta pa su sam o Old Zah i Old Firehand ostali zadubljeni u prijateljski razgovor. Tr aperi zatvoriše ulaz u brvnaru.nećemo biti baš upućeni samo na vlastite šake jer Old Firehand veli da je jednookome u t ragu četa nama prijateljski naklonjenih Crvenokožaca. Daleko u tami na rubu čisti ne pojaviše se neki ljudi. "pa bude li potrebno. a odmah zatim prasnu hitac i kroz noć odjeknu krik ovi. 14 Crni Mu stang 209 "Naša krzna su skrivena u rupama u stijeni". Wat Rawley. Oba zapadnjaka pohitješe kroz brvnaru na prednji izlaz i stigoše zajedno s osta lim traperima do ulaza u klanac odakle se već čulo praskanje hitaca. a čulo se i tiho dovikivanje. Tek što je posljednji od njih . Oni su tik za mnom. kimne Old Firehand. Zatim odmaknu jedan od jednostavnih ležajeva. nastavi starac. Zatim se Zah okrene i povuče remen od bizonove kože provučen kraj vrata: pr ednji ulaz se smjesta zatvori i na njega se spusti kračun. "da bijelu vatru pretvorite u crvenu. stegni pojas i izañi! Svak"a dva sata bit će stražari mijenjani. mogao se jasno razabrati f itilj. Sad ću najprije izaći do stražara. završi on. Prije nego što su uspjeli stići do k olibe. Nisam mogao obraniti ulaz i jedva sam se uspio spasti. onda imam u ruci još jedno strašno sredstvo". "Shvaćate li to. Mi ćemo meñutim za svaki slučaj izvrši ti sve potrebne pripreme! Svatko od vas zna što ima raditi i kako se možemo suprotst aviti napadaju. "Brzo u kolibu!" viknu Old Zah.

oči su mu svjetlucale od užitka u borbi. to ćeš mi pl atiti!" On izjuri iza drveća koje ga je dosad zaštićivalo i baci se na zapadnjaka. Mala je četica kroz pli tki potok polako i oprezno izašla opet na čistinu. a zatim stražnja vrata zatvorio teškim vanjskim kračunom. "Heng it ali!" začu s e glas Joea Burkersa. koji su bili zatvoreni. Sad je stajao iza brvnare i nekoliko trenutaka prisluškivao. a odmah zatim pograbiše se smrtni neprijatel ji divljim zahvatom. Na njih. Naprijed. momče. Uto se odjednom kraj ovoga stvori Old Zah pa se sa strašnom snagom sruči na jednookoga. a napadači i branitelji začuše Tetonge kako jure kroz sumrak. Čekaj. a zatim oko hide-spota i onda opet kroz potok naprijed!" On prvi požuri. Najednom prasnu strašna eksplozija tako da je zemlja nadaleko zadrhtala. a njezini ostaci p oletješe uvis. nastojeći da onima. Svi oni. začuše kako neprijatelji prodiru u kuću jer im nije bilo tešk o da otvore vrata. "Pokai-po!" odjeknu gromki glas iz guštare.izašao iz stražnje prostorije. ali prije nego što su se prijatelji . a koga g od je pogodila njegova sjekira. mo mci. očajno udarajući sje kirama o vrata. pomno pazila na guštar u držeći puške na gotovs. Pred kućom je stajao dio napadača. Golemi vatreni stup uzdig ne se u obliku lijevka s mjesta na kojemu je stajala brvnara. 210 211 Old Firehand nije mogao priskočiti starcu u pomoć jer n a nj odmah pojuri nekoliko razbojnika pjeneći se od bijesa. a grom se višestrukom jekom odbio od stijena. a njihovo dozivanje dokazalo je da su svjesni opasnosti i da pokušavaju umaći i i i Stijenj kojim prerijski lovci pripaljuju vatru. Oba Neda su takoñer nastojala priteći u pomoć Helmingu . Dugačka sijeda Old Fireh andova kosa vijorila se kao griva. Njihovi se tomahavci sudariše i smrviše. Vrlo vješto izrañeni kračuni zatvarali su ljude u kući od vanjskog svije ta. tiho kroz šikaru. iz zatvora. Brzo pade i posljednji od njeg ovih protivnika na zemlju pa Old Firehand odahnu i okrene se Helmingu koji se još uvijek rvao s Joeom Burker-som. bio je izgubljen. "Ho-ho-hi!" odjekne indijanski ratni zov. a onda brzo povuče remen pa se i prednji ulaz brzo i čvrsto zatvori. Siouxi!" On razmaknu grmlje i izañe iz grmlja pa se baci na razbojnike. "Bar polovi na od njih nalazi se u kolibi". koji su se nalazili u brvnari mora da su bili smrvljeni. bježeći k svojim drugovima sakrivenim iza drveća. Zaharija Helming je svojim punksom zapalio sakriveni fitilj. a Old Firehand i ostali traperi jurnuše nečujno za njim puteljkom probij enim kroz grmlje koji je u luku vodio oko čistine do potoka. svojim tomahavcima probije put u slobodu dok je nekolicina sakrivena iza drveća. a izmeñu nas i tvojih ratnika posljednji preživjeli razbojnici iz Fort Guštera. a li i dvojicu od onih koji su bili vani zahvatila je eksplozija i ubila. "Old Firehandu zahvaljujemo za stupicu. Uto s ul aza u klanac zaori divlji prodorni urlik1. "Ovdje stoji Old Firehand s bijelim lovcima. šapnu Old Zah "pa će u njoj i propasti. Prošlo je svega nekoliko minuta. Pri tome su pomagali i oni koji još nisu ušli u brvnaru. Svi osta li počeše glasno vikati od užasa. Ondje gdje se potok iz grmlja pro bijao na čistinu bio je skriveni put zastrt s nekoliko grmova kroz koje se dalo iz viriti na otvoreni prostor pred kućom.

pokopaše ispod neke stijene dok su lešine razbojnika uz pomoć Crvenokožaca izvukli kroz kanjon do jezera d a im podalje od posljednjeg počivališta poginulih branitelja iskopaju za212 jednički g rob. Ondje su. bio jedini začetnik takvih zbivanja. pa ćete naći moju oporuku. "Dopustite mi da vam se u ime svih ovih ljudi zahvalim na ponudi. ali je imao znatan iznos no vca pohranjen u nekoj banci u Santa Feu od čega je velik dio ostavio svojim vjerni m ljudima dok je sve ostalo trebalo poslužiti u dobrotvorne svrhe. a zatim će zajedno otići u Santa Fe da se ondje ispuni posljednja Old Zahova volja. ali je bio velikodušan. a Old Firehand mu potresen sklo pi oči. Pro pašću crvene rase te su tragedije postajale rjeñe. Nikad nećete požaliti što ste nas primili u redove svojih drugova. Budite dobri prema mojim vjernim .dark and bloody grounds" taj ih se više nika d ne može odreći sa svim njihovim radostima. jednostavnu i strašnu kako je to odgovaralo njegovoj prirodi. živog ga je ska lpirao.dospjeli približiti borcima koji su se divlje bacali amo i tamo. klonu Old Zah na zemlju prigušeno kriknuvši. Old Firehand se dogovorio s traperima pa su odlučili da će Old Firehand najprije potražiti Winnetoua. zavijenu u pergamentu. ali ipak nitko ne smije vjerovati d a je crveni narod. dobri ljudi". ponosan i pravedan dok i njega nije podmuklost i podlost bije lih uljeza takoñer natjerala u opakost i lukavost. "Pokai-po se osvećuje!" viknu on pro dirno pa ljevicom zgrabi Burkersa za kosu dok mu je u desnici bljesnuo nož. "Ja sam gotov. ali ga čas zat im bijesni Crvenokošci odvukoše u stranu. "A zatim. osuñen na propast. Tri st relovita reza. mi jednostavni ljudi." "To je prava rij eč. Ubrzo zatim izvršene su pripreme da se mrtvi pokopaju. Old Firehand kleknu kraj Helminga koji je umirao. ser". poubijavši posljednje razbojnike. Lovci su čekali dok se nije ugasila brvnara. snažan trzaj i on podigne uvis kožu s Burkersove glave. "mislim da ćete poći sa mnom prijeko u Man kizitu gdje ja imam svoj hide-spot i gdje zajedno s hrabrom četicom zapadnjaka živim od lova. Indijanac je volio borbu. Ovdje se odigrala jedna od nebrojenih strašnih drama kakve su na Divljem zapadu osamnaestog i devetnaestog stoljeća bile tako česte. a Joe Burkers pade upola na nj. trudeći se da istrgne svoj nož iz prsiju čovjeka koji je ležao pod njim. javi se Ned prvi pa mu srdačno stisne ruku. tak"o da su mogli kopati na onom mjestu gdje je nekad stajao Old Zahov ležaj. Ovaj jedva otvori oči koje su mu se već gasile i zahvalno pogleda lovca. ser. Vrlo smo voljeli našeg Old Zaha. Crvenokošci su se na znak" svoga poglavice tiho povukli s bojišta. Ubojnički Plamen i njegovi ratnic i ubrzo se prijateljski oprostiše od Old Firehanda pa krenuše natrag u lovna područja Tetonga.ljudima------" Njegov pogled se ukoči. Kopajte ispod onog mjesta gdje je sta jala moja postelja. reče Old Firehand. Nugeta i nekovana zlata uopće nije imao. Obojici Neda i ostalim traperima tekle su suze niz obraze. tajnama i strahotama.dobrim . U meñuvremenu dojuri Ubojnički Plamen i ost ali Te-tongi. i dugo . Meñu njima se nalazio i jednooki Burkers jer su ga Crvenokošci isto tako ubili kao i sve njegove razbojnike. našli oporuku starog trapera iz koje se vidjelo da je njegov imutak bio previsoko procijenjen. ali moj siromašni brat je osvećen. Ovaj užasno kriknu i padne preko nepomičnoga Old Zahova tijela. Old Zaha i ona dva čovjeka koja su poginula u borbi. Tko se jednom naučio da živi u . Pokai-po je prekrštenih ruku staja o malo podalje naslonjen na drvo i promatrao tu malu skupinu s onoliko sućuti koli ko je to kao Indijanac smio pokazati.

Old Zah .. SADRŽAJ CRNI MUSTANG 1.. .. ...... Varavo zlato........ .7 2. 75 4. 137 JEDNOOKI JOE BURKERS 1." "Kao što smo pomagali njemu!" potvrdi Ned drugi.... ali ćemo i vama isto tako vjerno pomagati k"ao što smo pomagali nje mu..... .. . . . Skaut ... .. Brezov klanac .. . .. Na Jalšinom izvoru ... Crni Mustang. .... ... . Ubojnički Plamen 2. a jedna suza tuge i tronutos ti otkotrlja mu se u crnu bradu.... 96 5. .ćemo žaliti za njim. . 44 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful