Θ.Α.

ΑΜΕΛΙ∆ΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

θα µπορέσουν να ανταποκριθούν µε επιτυχία σε κάθε τύπο ασκήσεων που θα αντιµετωπίσουν. Β΄.  Οι ασκήσεισ που δόθηκαν στισ Γενικέσ Εξετάσεισ από το 2001 2 2010 (ΓΕΛ – ∆΄ Εσπερινού. Γ΄ Λυκείου. η οποία βαθµολογείται µε 10 µονάδεσ. Οι ερωτήσεισ και οι απαντήσεισ είναι σε µορφή PDF.  Πίνακεσ των βασικών αρχαίων ρηµάτων µε τα παράγωγα 2 συνώνυµα – αντώνυµά τουσ. ο καθηγητήσ µπορεί εύκολα να διαλέξει από µια µεγάλη ποικιλία ερωτήσεων και να τισ δώσει στουσ µαθητέσ του. Οµογενών και των Επαναληπτικών τουσ εξετάσεων  Οι απαντήσεισ όλων των ασκήσεων σε ευκρινείσ πίνακεσ. Στο ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο υπάρχουν:  Οι ασκήσεισ που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικήσ Έρευνασ) του ΥΠΕΠΘ τησ Α΄. Θεσσαλονίκη 2010 .ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στισ Γενικέσ Εξετάσεισ υπάρχει και µια λεξιλογική άσκηση. όσο δηλαδή και οι ασκήσεισ τησ γραµµατικήσ ή του συντακτικού. εφόσον θα έχουν µια συνεχή και συστηµατική ενασχόληση µε τισ λεξιλογικέσ ασκήσεισ και γνωρίζοντασ ακριβώσ τη µορφή των ερωτήσεων των Γενικών Εξετάσεων. Έτσι. Οι µαθητέσ.

απαντήσεις Πλάτωνα – Πρωταγόρα 86 6. Παράγωγα –Συνώνυµα – Αντώνυµα βασικών αρχαίων ρηµάτων 137 .απαντήσεις Αριστοτέλη – Ηθικά Νικοµάχεια 110 8.απαντήσεις Αριστοτέλη . Λεξιλογικές ασκήσεις Β΄ Λυκείου 43 4. Λεξιλογικές ασκήσεις Α΄ Λυκείου 4 2.απαντήσεις Πλάτωνα . Απαντήσεις 35 3. Λεξιλογικές ασκήσεις . Απαντήσεις 73 5. Λεξιλογικές ασκήσεις .ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Πολιτικά 129 9. Λεξιλογικές ασκήσεις .Πολιτεία 98 7. Λεξιλογικές ασκήσεις .

ζ. γράφοντασ µπροστά από κάθε αριθµό τησ στήλησ Α το ή τα γράµµατα που τουσ αντιστοιχούν από τη στήλη Β. ιδ β. ἀποθνῄσκω γ) θεῶµαι δ) βιῶ 3. θ.A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΕ 24. δεῖ ε) ὠφελῶ στ) προσήκει 4. λυµαίνοµαι θ) κωλύω ι) βλέπω ια) βλάπτω ιβ) λυσιτελῶ ιγ) εἴργω ιδ) ζῶ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 2 3 4 5 γ. ε. ὁρῶ α) ὀνίνηµι β) χρή 2. ἀνίηµι ζ) τελευτῶ η) ἐάω2ῶ 5. ια. ι δ. Κανένα στοιχείο τησ στήλησ Β δεν περισσεύει: Α Β 1. ιγ α. στ η. Να συνδέσετε τισ λέξεισ τησ στήλησ Α µε τα συνώνυµα ή τα αντίθετά τουσ στη στήλη Β. ιβ .

ειδήµων ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 2 3 4 γ. εξαίρετοσ στ. αἰσχύνω β.Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΕ 14. καχεξία 2. ιγ ε. ένοχοσ ιδ. σχήµα ια. ια ζ. αποχή 3. εἰδέναι ζ. είδηση ιγ. ιδ . ιβ. Α Β α. β. ιστορία θ. ι. αἱροῦµαι ε. αναισχυντία 4. στ α. αίρεση ιβ. µέτοχοσ ι. ἔχω γ. Να συνδέσετε κάθε λέξη τησ στήλησ Α µε τισ λέξεισ τησ στήλησ Β µε τισ οποίεσ έχει κοινό θέµα (σε σύνθεση ή µη) γράφοντασ µπροστά σε κάθε αριθµό τησ στήλησ Α το ή τα γράµµατα από τη στήλη Β. δ. έξισ 1. θ. αίσχοσ δ.

επίφοβοσ. οδόστρωµα. φείδοµαι . τὴν ἔµπυρον τέχνην: Να σχηµατίσετε τέσσερα ονοµατικά σύνολα για καθένα από αυτά που δίνονται. µε διαφορετικό κάθε φορά επίθετο. 3. Α Β 1 ἀπορῶ α ἀπορία 2 ἄλογα β µηχανῶµαι.Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3η ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΕ 1. Να αντιστοιχίσετε τισ λέξεισ τησ στήλησ Α µε τισ αντώνυµέσ τουσ που δίνονται στη στήλη Β. µελωδικόσ. τὴν ἔντεχνον σοφίαν. β) Χρησιµοποιώντασ ωσ πρώτο συνθετικό το θέµα του ρήµατοσ να γράψετε δύο σύνθετεσ λέξεισ. λαθροκυνηγόσ. 3. κόσµηµα. κοινόβιο. Να εντοπίσετε στο κείµενο λέξεισ οµόρριζεσ µε τισ ακόλουθεσ: πολυµήχανοσ. κλέψασ < κλέπτω: α) Να σχηµατίσετε τρία παράγωγα ουσιαστικά από το ρήµα. ἐφευρίσκω 3 καταναλίσκω γ ἔλλογα 4 εὐπορία δ φυλάττω. 2. προµήθεια. εύχρηστοσ.

λαθόν προµήθεια Ἐπιµηθεύσ. α) λαVκή. 2γ. α) κλοπή. . θεVκή. 2. ωραία. βίου λαθροκυνηγόσ ἒλαθε. β) καλή. κλεψιά β) κλεψίτυποσ. κλεψύδρα. χρησοίµην επίφοβοσ φοβεραί κοινόβιο βίον. Προµυθεύσ κόσµηµα ἀκόσµητον 3. κλέφτησ. 1β. 4α. 3. άπειρη. λαVκή.ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. 3δ. πρακτική. Α Β πολυµήχανοσ ἀµήχανον µελωδικόσ ἐµµελῶσ οδόστρωµα ἂστρωτον εύχρηστοσ χρήσαιτο. υψηλή.

αγώνας. πλοηγός. για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: καταναλώσας. (προσ-. προ-. φωταγωγός. µηχανοκρατία βίον βιοπορισµός. καταγώγιο. βίον. άξονας. ουραγός. άγηµα. αστυφύλακας ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ Ἄγω Οµόρριζα αγωγή (ανα-. καταλείπω . προς-. φέρω Αντώνυµα ἀφίηµι. ξεναγός. ανάγωγος. επ. παιδαγωγός. ὁδηγῶ. στρατηγός Συνώνυµα ἡγοῦµαι.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας. κατ-. εισ-. αγέλη. αγώγιµος. µετ-. (εξ-. παρείσακτος. δι-. υδραγωγείο. συν-. λαφυραγωγός. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ καταναλώσας ανάλωση. αρµαταγωγός. αγωγός. αόρατος ἀµήχανον µηχανή. λοχαγός. ευάγωγος. εισ-)ακτέος. φυλακαί. ἀµήχανον. άµαξα. ὁρᾷ. παρ-. σύναξη. κοµίζω. παρανάλωµα ὁρᾷ όραση. εισ-)αγωγέας.υπ-)αγωγή. χορηγός. παρθεναγωγείο. βιοπάλη φυλακαί φύλακας. απλές ή σύνθετες.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful