Título: “Andy Warhol” Autor: Lindsey Carlson María Isabel Blanco Pumar Xustificación: A área de educación artística ten

como obxectivo coñecer, comprender, apreciar e valorar distintas manifestacións artísticas; o estudo da pintura e a publicidade xogan un papel importante no cumprimento deste obxectivo. É por iso, que decidimos que o recoñecido artista Andy Warhol debería ter un lugar na nosa programación. Esta unidade sobre Andy Warhol fomenta a observación reflexiva das obras de arte e a utilización das características do Pop Art na elaboración das tarefas propostas. Nivel e área: Terceiro ciclo de Educación Primaria. Educación Plástica Nº de sesións: 6 Recursos TIC utilizados: Pizarra dixital interactiva, ultraportátiles Abalar, webcam, aplicacións web Competencias básicas: • Competencia en comunicación lingüística, • Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico • Tratamento da información e competencia dixital • Competencia social e cidadá, • Competencia cultural e artística • Autonomía e iniciativa persoal. Obxectivos: Lingüísticos: • Utilización da lingua estranxeira como vehículo de comunicación. • Ler un texto con tinxes biográficos na lingua estranxeira. • Comprender a información subministrada e actuar en consecuencia. • Describir oralmente os traballos realizados. • Valorar a lingua estranxeira como fonte de información e comunicación. Non lingüísticos: • Analizar a obra artística de Andy Warhol. • Recoñecer as principais obras do artista. • Identificar os trazos que caracterizan o movemento Pop Art. • Analizar os resultados obtidos nos traballos realizados aplicando distintas cores e variedades cromáticas. • Representar obxectos diarios recreando o estilo de Warhol. • Utilizar a webcam e as aplicacións informáticas para realizar un autoretrato. • Recoñecer a importancia da creatividade e orixinalidade na sociedade actual. • Manter unha actitude positiva cara o coñecemento das distintas formas artísticas, neste caso, a pintura.

. Educación Plástica Educación en valores: Educación moral e cívica. A publicidade nos medios e a moda son dous puntos importantes na sociedade actual. informais. O alumnado debe ser consciente dos seus efectos e debe ser capaz de discernir o seu propio pensamento e as súas ideas do que os medios queren dar a entender. Temporalización e secuenciación: Terá unha duración dun mes e medio dividido en 6 sesións de 55 minutos de duración. Educación para paz. • Interese por coñecer producións artísticas doutros países e por obter información sobre as persoas que as produciron. Educación para o lecer. Campbell soup cans.. Educación do consumidor. logo de informarse sobre a obra.) 2ª sesión: • Os “still life” de Warhol. • Lectura e comprensión dun texto sobre Andy Warhol e o movemento artístico Pop Art que servirán de base para o traballo práctico posterior. 1ª sesión: • Lectura de información sobre Andy Warhol e o Pop Art. Xogo coas cores. Nesta unidade hai un compoñente intercultural que ven dado pola presenza dunha auxiliar americana que nos pode axudar a comprender máis a este artista da mesma nacionalidade posto que teñen unhas raíces e costumes comúns. Introdución de vocabulario (de tacón.Contidos: Lingüísticos: • Emprego da lingua estranxeira como instrumento para unha aprendizaxe integrada. visitas) nos momentos de lecer. • Aprendizaxe de vocabulario concreto para as distintas tarefas. e o artista. • Exposición oral sobre os distintos traballos producidos. Non lingüísticos: • Exploración das características. • Apreciación da orixinalidade como fundamento da conduta creativa e respecto ás obras doutras persoas. A través desta unidade e grazas a Warhol podemos ver cómo se traballa no mundo da publicidade e cómo se pode mostrar un produto. (LIM e PDI) • Representación dun obxecto diario. • Composición de diversas tarefas recreando os aspectos das obras artísticas de Warhol . É necesario que o alumnado mostre un aprecio cara as obras artísticas e os seus autores. de vestir. coa finalidade de acadar novos coñecementos artísticos. elementos e técnicas que algunha das obras artísticas de Andy Warhol ofrecen e suxiren para a súa recreación e creación de obras novas. • Os obxectos diarios na obra de Warhol. xa que esta fomenta a colaboración e a cooperación entre o alumnado. Áreas/materias relacionadas: Lingua estranxeira. Presente en toda a unidade. valorando o coñecemento e o acceso a elas (museos. (LIM e PDI) • Observación e recoñecemento de distintas obras (LIM e PDI) • Deseño de zapatos. 3ª sesión: . así como a comunicación e o respecto polo traballo dos demais. Terá lugar no terceiro trimestre entre os meses de abril e maio.

• Finalización dos autoretratos. • Elaboración dun mural cos distintos traballos elaborados. . 6ª sesión: • Revisión do visto. 4ª sesión: • As celebridades e os retratos na obra de Warhol. • Adaptación das tarefas ao alumnado con problemas. A observación será o elemento clave para poder avaliar o traballo do alumnado durante todo o proceso. Criterios e instrumentos de avaliación: Criterios de avaliación: • Identificar quen é Andy Warhol. Medios de atención á diversidade: • Apoio da persoa auxiliar. • Utilización da cor ao estilo de Warhol para os autoretratos.• Animais na súa obra (LIM e PDI) • Debuxo e coloreado do gato Sam. xa que o alumno debe considerar o seu progreso durante as diferentes sesións e avaliar a súa melloría. 5º sesión: • Realización e impresión de catro copias de cadanseu autoretrato. Avaliarase a súa participación e o seu esforzo así como tamén a súa capacidade creativa nos distintos proxectos e tarefas. • Representar artísticamente diversos traballos que teñan como base o estilo de Warhol. • Análise sobre o uso das cores por Warhol. diminuíndo o grao de dificultade. • Tradución á lingua materna das instrucións se fose preciso. • Discutir e avaliar as características do seu traballo. • Impresión dun bosquexo da foto do alumnado a través da aplicación web Photo Pencil Sketch. • Snapshoot coa webcam e o programa Cheese. A autoavaliación xogará tamén un papel importante.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful