Elementi sistema automatskog upravljanja nazivi, oznake i osobine

Blok dijagrami i funkcija prenosa
• Veliki broj problema u upravljanju – uključujući procese, alatne mašine, servomehanizme, saobraćaj, pa čak i ekonomiju – mogu se analizirati pomoću istih matematičkih metoda. Važno svojstvo svake komponente je njen uticaj na sistem. Blok dijagram je metoda za prezentovanje sistema, koja prikazuje samo ovo svojstvo svake komponente. Linije signala uglavnom predstavljaju ulazne i izlazne signale komponente Najčešće nije prikazano na većini blok dijagrama

• • •

• Blok dijagram se sastoji od blokova koji reprezentuju svaku komponentu u sistemu, povezanu sa ostatkom sistema linijama koje predstavljaju putanje signala. • Petlja u blok dijagramu predstavlja fundamentalan koncept u upravljanju – povratnu spregu • Sa stanovišta povratne sprege imamo sledeću podelu sistema automatskog upravljanja 1. Sistemi sa zatvorenom povratnom spregom 2. Sistemi sa otvorenom povratnom spregom Primer : Upravljanje automobilom

Funkcija prenosa
• • • • Najvažnija karakteristika komponte sistema je odnos između ulaznog i izlaznog signala Ovaj odnos je izražen preko funkcije prenosa date komponente, a koja je definisana kao odnos izlaznog i ulaznog signala Najčešće se funkcija prenosa definiše kao odnos Laplasove transformacije izlaznog signala i Laplasove transformacije ulaznog signala.. Funkcija prenosa se sastoji iz dva dela : 1. Odnos veličina između izlaza i ulaza (odnos amplituda izlaznog i ulaznog signala); 2. Vremenske razlike između ulaza i izlaza(vreme kašnjenja izmedju promene ulaznog signala i odgovarajuće promene izlaza). • Ako je komponenta linearna i ulaz je sinusoidni signal, izlaz će takodje biti sinusoidni signal

Linearna komponenta pobuđena sinusoidnim signalom

Pojacanje =

Amplituda izlaznog signala (izlazne jedinice ) B = Amplituda ulaznog signala (ulazne jedinice ) A

Vremenska razlika = (-α/ω)-(-β/ω) = (β-α)/ω [s] Fazna razlika= fazni ugao izlaza – fazni ugao ulaza [stepeni] G= B∟β/A ∟α = (B/A) ∟ (β-α)

Izlaz iz komponente je signal sa amplitudom od 14mA i fazom od 25o .64 mA/V Fazna razlika= 25o – 30o = 5o Funkcija prenosa= 2.3V = 2. faznu razliku i funkciju prenosa za zadate uslove.64 ∟5o mA/V .5Hz sinusoidni signal sa amplitudom od 5.Primer: Ulaz u komponentu linearnog sistema je 0. Pojačanje = 14mA / 5.3V i fazom od 30o .Odrediti pojačanje.

Ovi sistemi su jeftiniji – nije potrebno meriti trenutni izlaz 2. Cena. koja se primenjuju kako bi se dobio željeni izlaz. unapred su određena podešavanja. • Prednosti u odnosu na sisteme sa zatvorenom povratnom spregom 1. kao rezultat neke kalibracije ili proračuna. Nema potrebe za korektivnim akcijama koje se baziraju na grešci • Mana u odnosu na sisteme sa zatvorenom povratnom spregom je to što greške koje su rezultat neočekivanih poremećaja nisu korigovane. .Sistem bez povratne sprege • Sistem bez povratne sprege ne upoređuje trenutni izlaz sa željenim izlazom kako bi odredio upravljanje • Umesto toga. Kontroler je mnogo jednostavniji.

Kalibraciona kriva Blok dijagram .Primer : Kalibrisana igla ventila.

Sistemi sa zatvorenom povratnom spregom • Sistem sa zatvorenom povratnom spregom meri razliku između trenutnog izlaza i željenog izlaza . ali tako da smanjuje grešku . Odlučivanje – računanje greške (željena vrednost minus merena vrednost) i koristi grešku kako bi odredio upravljanje 3. Merenje – merenje vrednosti kontrolisane promenljive 2. i koristi tu razliku kako bi odredio upravljanje koje će trenutni izlaz promeniti na željeni • Koristi se termin povratna sprega jer ona označava smer u kome merena vrednost signala putuje u blok dijagramu • Operacije koje obavlja sistem sa zatvorenom povratnom spregom: 1. Manipulacija – Upravljanjem manipuliše nekom promenljivom u procesu .

CH)G C(1 + GH) = RG C G = R 1 + GH .Primer : Blok dijagram servo sistema sa povratnom spregom E = R-Cm C = EG Cm = CH C = (R .

• Primer: Blok dijagram sistema sa zatvorenom povratnom spregom(upravljanje procesom) .

Cm)GH Cm(1 + GH) = (SP) GH Cm GH = SP 1 + GH .G = GCGMGP E = SP – Cm C = EG Cm = CH Cm = EGH Cm = (SP .

PROCES • Blok procesa predstavlja sve što se odigrava u i od strane opreme u kojoj se kontroliše procesna promenljiva. Proces ukljucuje sve što utiče na upravljanu(kontrolisanu) promenljivu ili procesnu promenljivu osim kontrolera i izvršnog organa. • .

SENZOR /TRANSMITER • Transmiter meri vrednost kontrolisane promenljive i konvertuje tu vrednost u upotrebljiv signal • Transmiter je generalizovani izraz i pokriva sve tipove signala. • U nekim slučajevima se reč merenje menja izrazom “merni signal” Podešavanje nule = tMIN Opseg = tMAX-tMIN Ulazno/izlazni grafik temperature – senzora .

16 x 60 +b → b = 20 – 9. Predpostaviti da je senzor linearan i izračunati sledeće: a) Pojačanje transmitera(senzora). d) Ulaz transmitera kada je izlaz Cm=11mA.16 x C + 10.4 c) Cm = 0.16 Cm = 0.16C + 10. Rešenje: a) H=(izlazni opseg)/(ulazni opseg)=(20mA . H=Cm/C. c) Izlaz transmitera kada je ulaz C=22oC.Primer: Temperatura – Senzor ima ulazni opseg od -40 do 60oC i izlazni opseg od 4 do 20mA.4 → C = 3.16C + b Kada je C=60oC tada Cm=20: 20 = 0.4mA)/(60oC .4 Cm = 0.4 = 13. b) Zavisnost izlaza Cm od ulaza C.75oC .16 x 22 + 10.6 = 10.16 mA/oC b) Cm = mC + b m = H = 0.(-40oC))=0.92mA d) 11 = 0.

Diferencijalno dejstvo (D) – upravljanje je proporcionalno brzini promene greške • • . radna tačka) • Razlika se naziva greška i računa se po sledećoj jednačini : Greška = Željena vrednost – izmerena vrednost E = SP – Cm Režimi kontrole konvertuju grešku u upravljanje ili izlaz kontrolera koje teži da smanji grešku.KONTROLER • Kontroler obuhvata deo za detekciju greške i deo koji sadrži režime za kontrolu • Deo za detekciju greške računa razliku između merene vrednosti kontrolisane promenljive i željene vrednosti (setpoint. Proporcionalno dejstvo (P) – upravljanje je proporcionalno grešci 2. Tri najčešća dejstva(moda) su: 1. Integralno dejstvo (I) – upravljanje pojačava korektivne akcije dokle god postoji greška 3.

ventilatori... amortizeri.MANIPULATIVNI ELEMENT • Manipulativni element koristi izlaz kontrolera da bi regulisao kontrolisanu promenljivu i obično se sastoji iz dva dela 1. pumpe. objekta upravljanja • Akturator transformiše izlaz kontrolera u akciju koja deluje na objekat upravljanja • • Objekat upravljanja direktno menja vrednost upravljane promenljive Primeri manipulativnih elemenata: ventili. aktuatora 2. . grejači.

Aktuator se sastoji od membrane koja se popotiskuje vazduhom i koja deluje nasuprot opruge.Primer: Pneumatski ventil Veoma često se koristi kao manipulativni element. . igla ventila će se pomeriti sa otvorenog na zatvoreno. Kako se vazdušni pritisak na dijafragmu poveća sa 3 na 15 funti po kvadratnom inču[psi].

IMENA PROMENLJIVIH • Kontrolisana promenljiva (C) – izlazna promenljiva procesa koja će biti kontrolisana Setpoint (SP) – željena vrednost kontrolisane promenljive Merena promenljiva (Cm) – izmerena vrednost kontrolisane promenljive Greška (E) – razlika između – željene i izmerene vrednosti kontrolisane promenljive Izlaz kontrolera (V) – Akcija(upravljanje) koje treba da vrednost kontrolisane promenljive približi Setpoint-u (željena vrednost) Manipulisana promenljiva(M) – promenljiva regulisana od strane aktuatora kako bi se dosegla željena vrednost kontrolisane promenljive Poremećaji u sistemu (D) – su ulazne promenljive u procesu koje utiču na kontrolisanu promenljivu ali nisu kontrolisane od strane sistema. • • • • • • .

Nestabilan sistem proizvodi oscilacije kontrolisane promenljive koje su često sa veoma velikim oscilacijama. . • Mane: – Ovaj tip sistema je skuplji od sistema sa otvorenom povratnom spregom – Povratna sprega u sistemu .• Najveća prednost sistema sa zatvorenom povratnom spregom je potencijal za precizno kontrolisanje procesa. otvara mogućnost da sistem postane nestabilan.

Ovaj standard predstavlja sistem simbola i identifikacionih kodova koji su “pogodni za korišćenje kada god je potrebna referenca za neki instrument”. .1-1984. Ovakav sistem obuhvata dijagrame toka. specifikacije .. kako bi “ustanovili uniforman način predstavljanja instrumenata i sistema koji se koriste za merenje i kontrolu”. šeme instrumentacije.. . “Instrumentation Symbols and Identification”. šeme konstrukcija. Uobičajen naziv za ove crteže je“P&I dijagrami”.Šeme sistema automatskog upravljanja The Instrument Society of America je pripremilo standard. obeležavanje instrumenata. ANSI/ISA-S5. Pipes and Instrumentation. tehničke papire.

definiše simbole za strukturu linija..P&I dijagrami • Kružni simbol naziva se “balon” (kružić) predstavlja generalni simbol za instrumente • • Instrument je identifikovan kodom smeštenim u kružić. T-temperature.).. primarne elemente..arhiver ... • Do tri dodatna slova mogu se koristiti za imenovanje funkcije induvidualnog instrumenta (npr indikator. kontroler. isto tako.) • Standard. L-level. .. Identifikacioni kod se sastoji od : • • • Identifikacije funkcije – slova u gornjem delu kružića Identifikacija petlje – brojevi u donjoj polovini kružića Prvo slovo u funkcionalnoj identifikaciji definiše merenu ili inicijalnu promenljivu kontrolne petlje (npr F-flow.. aktuatore. tela ventila. P-pressure. ventil.

P&I dijagrami – primer .

P&I dijagrami Struktura linija Prateća slova 3-15psi pneumatska linija C – kontroler (controller) 4-20mA električna struja I – indikator (indicator) --filled system capillary R – rekorder (recorder) Prvo Slovo .ID T – senzor (transmitter) A – analiza V – ventil (valve) L – nivo(level) Y – relej (relay) T – temperatura (temperature) .

Temperature Transmitter – odredjuje temperaturu i pretvara je u elektročnu struju u opsegu od 4 – 20mA Temperature Indicating Controller – koristi signal iz TT-102 kako bi proiveo kontrolni signal u opsegu 4 – 20mA Temperature control Valve – koristi strujni signal iz TIC-102 kako bi pozicionirao iglu ventila TIC-102 TV-102 .P&I dijagram LT-101 LIC-101 LY-101 LV-101 TT-102 Level Transmitter –Odredjuje nivo tečnosti u rezervoaru i pretvara signal u elektrišnu struju u opsegu 4 – 20mA Level Indicating Controller – uzima mA signal iz LT-101 kako bi dobio kontrolni signal u opsegu 4 – 20mA Level current to pneumatic convertor – konvertuje mA izlaz iz LIC-101 u pneumatski signal u opsegu 3 – 15psi Level control Valve – koristi pneumatski signal iz (LY-101) konvertera u poziciju stema ventila.

AT-103 Analysis Transmitter –određuje koncentraciju sirupa u proizvoda i pretvara signal u električnu struju u opsegu 4 – 20mA ARC-103 Analysis Recording Controller – koristi strujni signal iz AT-103 kako bi proizveo kontrolni signal u opsegu 4 – 20mA AV-103 Koristi strujni signal iz ARC-103 kako bi odredio poziciju igle ventila .P&I diagrams – cont.

za električne signale važi da su potrebne dve žice kako bi se zatvorilo električno kolo. kontrolisana promenljiva izlazi sa desne strane. na primer. Veličina blokova nije u vezi sa fizičkom veličinom elemenata. Električno i napajanje sa vazduhom nisu prikazani. dok spoljni ulazi su prikazani sa leve strane blok dijagrama. . strelice predstavljaju smer toka informacija. Sabiranje i oduzimanje signala je reprezentovano sa kružićima(diskriminatori) i odgovarajućim znakom. Blokovi su povezani sa elementima a predstavljaju funkcije Linije između blokova predstavljaju signale. odsustvo znaka implicira da se radi o sabiranju Po konvenciji. Signali su predstavljeni sa jednom strelicom iako.Blok dijagrami • • • • • • • • Blok dijagram služi za predstavljanje strukture sistema i prikazuju funkcionalne odnose između različitih elemenata.

nastavak Primer: Upravljanje nivoom Shema sistema koji upravlja nivoom Blok dijagram sistema koji upravlja nivoom .Blok dijagrami .

• Kako pojačanje kontrolera raste. optimalni odziv je ili kritično aperiodičan ili blago prigušeno oscilatoran • Sledeća slika pokazuje nabrojane tipove odziva . ni oscilatoran odziv . ni aperiodičan odziv ne zadovoljavaju cilj minimizacije greške. • Očevidno. i oscilatoran sa rastućom amplitudom. • Tipično . prigušeno oscilatoran.Prigušenje i nestabilnost • Pojačanje kontrolera određuje veoma važnu karakteristiku odziva sistema : prigušenje ili nestabilnost koju sistem prikazuje kao odgovor na poremećaj. kritično aperiodičan. oscilatoran sa konstantnom amplitudom. odziv se menja u sledećem redosledu: aperiodičan .

Prigušenje i nestabilnost Step odziv Aperiodičan odziv Kritično aperiodičan odziv Prigušeno oscilatoran odziv Oscilatoran odziv sa konstantnom amplitudom Oscilatoran odziv sa rastućom amplitudom .

ovo proizvodi grešku 2. nažalost. Promena opterećenja mora da menja kontrolisanu promenljivu. povratna sprega nikad nije perfektna zato što ne deluje sve dok se greška ne desi. • Sledeći koraci opisuju delovanje sistema: 1. sistem mora da odgovori na promenu pre nego što se desi greška. Kontroler reaguje na grešku tako što menja manipulisanu promenljivu 3.Cilj SAU-a • Cilj SAU-a deluje prilično jednostavan – održavati vrednost kontrolisane promenljive tako da bude jednaka željenoj vrednosti(Setpoint). bez obzira na promene opterećenja ili Setpoint-a. Promena manipulisane promenljive vraća kontrolisanu promenljivu bliže radnoj tački. . • Da bi ovo uradio.

SAU bi trebalo da: 1.Cilj SAU-a Cilj upravljanja : Pošto se opterećenje ili setpoint promeni. Minimizuje vreme smirenja 3. Minimizuje rezidual greške . Minimizuje maksimalnu vrednost greške 2.

Kriterijum dobrog upravljanja • Da bismo efikasno testirali SAU sledeći uslovi: 1. Mora biti odabran kriterijum dobrog upravljanja • Tri najčešća kriterijuma su: 1. Opadanje greške za četvrtinu amplitude 2. Kritično prigušenje . Test mora biti specificiran 2. Minimum integrala apsolutne greške 3.

Preskok od 50% grubo govoreći je ekvivalentan ovom kriterijumu.   a PPO = 100 C −C    2 1 .Opadanje greške za četvrtinu amplitude Kriterijum podrazumeva oscilatoran odziv u kome je naredna pozitivna amplituda kontrolisane promenljive manja za jednu četvrtinu od prethodne Varijacija kriterijuma procenat preskoka (PPO).

Postoje i drugi kriterijumi poznatiji kao indeksi performanse.Minimum integrala apsolutne greške Kriterijum podrazumeva da površina ispod krive koja predstvalja grešku bude minimalan. Integral apsolutne greške T IAE = ∫ e( t ) dt 0 Integral kvadrata greške ISE = ∫ e2 ( t )dt 0 Integral proizvoda apsolutne greške i vremena T ITAE = ∫ t ⋅ e( t ) dt 0 Integral proizvoda kvadrata greške i vremena T 2 T ITSE = ∫ t ⋅ e ( t )dt 0 .

Kritično prigušenje je najmanje prigušenje koje će šroizvesti odziv bez preskoka i oscilacija .Kritično prigušenje Kriterijum se koristi kada je preskok iznad radne tačke nepoželjan.

diskretni (ili digitalni) imaju dva ili više stanja.Tipovi signala • Tipovi signala mogu biti: 1. Signali koji se sastoje od povorke impulsa. mogu se nalaziti u samo jednom od tih stanja 3. gde je svaki impuls ekvivalentan kratkotrajnom diskretnom signalu . Analogni koji su po svojoj prirodi kontinualni 2. i u bilo kom trenutku vremena.

audio – zvuk alarma 2. električni – struja iz transmitera 4. kapilarni – ekspanzija u popunjenom sistemu 3. hidraulični – protok kroz ventil 6. elektromagnetni – telemetrija preko radio veze 5. procesni – pH vrednost toka procesa 10. mehanički – pozicija igle ventila 8. vizuelni – boja simbola na displeju . pneumatski – pritisak na aktuator ventila 9. ručni – promena radne tačke od strane operatera 7.Vrste signala • Tipovi signala u fizičkom smislu: 1.

2-1.Standardni opsezi • Kompatabilnost ulaznih i izlaznih signala omogućava sistemima da budu konfigurisani sa “of-the-shelf” elementima. (“sa police”) • • • • Omogućava kompatabilnost elemenata – smanjuju se zalihe rezervnih delova Tablica pokazuje standardne opsege za električne i pneumatske signale Za analogne signale ovi opsezi su praktično industrijski standard.5barg (0/50psig) Pneumatski Analogni Diskretni . 0-5V 0/24V 0/20mA 0. Za diskretne i pulsne signale ne postoje ovakvi standardi Vrsta Električni Priroda Analogni Diskretni Pulsni Standardni opseg 4-20mA.0barg (3-15psig) 0/3.

kažemo da je sistem linearan. .Linearnost • • • • Linearnost je nešto što prožima automatizaciju. nelinearni odnosi između ulaza i izlaza su česti. Linearni signali se lako intuitivno lako interpretiraju Elementima koji imaju linearni odziv se relativno lako upravlja Nažalost. • I/O grafik je grafik ulaznih vrednosti nasuprot izlaznih vrednosti. i postoji nekoliko formi nelinearnosti koje se pojavljuju u komponentama SAU-a. Kada imamo jednu pravu liniju.

u trenutku T1 ulazna vrednost c odgovara izlaznoj vrednosti C.Linearni elementi – uvek zadržavaju oblik ulaznog signala U trenutku T0 ulazna vrednost b odgovara izlaznoj vrednosti B... .

• Nelinearni element sa ulaznim sinusoidnim signalom i odgovarajućim izlaznim signalom • • I/O grafik prevodi ulazne vrednosti u odgovarajuće izlazne vrednosti Nelinearni elementi menjaju oblik ulaznog signala. tako da u ovom slučaju imamo signal koji nije sinusoidnog oblika .

.• • Linearni elementi sa mrtvom zonom Mrtva zona je opseg vrednosti u kojima ulaz može biti menjan tako da na izlazu nemamo nikakvu promenu. • Efekti mrtve zone se uočavaju kada god ulazni signal promeni svoj smer.

• • Nelinearni elementi sa histerezisom Histerezis se javlja kada ulaznom signalu koji raste odgovara jedna kriva na I/O grafiku a kada opada odgovara druga kriva • I/O kriva formira petlju.i vrednost bilo kog izlaza za zadati ulaz zavisi od istorije ulaza(prethodnih vrednosti ulaza) .

• • • Linearni elementi sa nelinearnom saturacijom Saturacija se odnosi na ograničenja opsega izlaznih vrednosti komponente Sve realne komponente dostižu saturaciju kada se ulaz pojača (ili smanji) iznad dozvoljene granice .

Karakteristike mernih instrumenata • Merni instrumenti mogu meriti bilo koju vrednost promenljive u okviru opsega merenja • • Opseg je definisan donjom i gornjom granicom Širina mernog opsega : gornja granica opsega – donja granica opsega • Rezolucija – Neki merni instrumenti menjaju svoj izlaz u diskretnim koracima . Drugo ime .prag . • Maksimalna rezolucija – najveći korak Prosečna rezolucija (%) = 100/N (N – ukupan broj koraka) • Mrtva zona – je minimalni iznos promene merene promenljive koji će biti registrovan od strane mernog instrumenta. rezolucija je jedinični korak izlaza mernog instrumenta.

• Osetljivost je promena izlaza podeljena sa promenom ulaza koja uzrokuje minimalnu promenu izlaza • Pouzdanost mernog uređaja je verovatnoća da će on vršiti svoj posao predviđeno vreme pod predviđenim uslovima. • Prekoračenje mernog opsega je svako iskakanje vrednosti merene veličine preko gornje ili donje granice mernog intervala • Vreme oporavka jeste period potreban da se merni instrument vrati u operativno stanje nakon prestanka prekoračenja mernog opsega • • Otklon je neželjena promena izlaza tokom određenog vremena Nulti otklon je promena izlaza mernog instrumenta dok se vrednost merene promenljive drži na njenom donjem limitu • Otklon osetljivosti je promena osetljivosti instrumenta tokom vremena .

Utvrđuje se određenim instrumentima. Test se ponavlja nekoliko puta . Greška = izmerena vrednost – idealna vrednost • Tačnost instrumenta se definiše preko greške na sledeće načine: • • • Merenom veličinom (+1oC/-2oC) Procentom širine mernog opsega (npr. 0. sa merenom promenljivom koja je ili konstantna ili se veoma sporo menja Tačnost predstavlja stepen saglasnosti izlaza mernog instrumenta sa idealnom (apsolutno tačnom) vrednošću merene promenljive definisano u skladu sa određenim standardom.Statičke karakteristike • Statičke karakteristike opisuju tačnost mernog instrumenta na sobnim uslovima .5% širine mernog opsega) Procentom aktuelne vrednosti izlaza ( 1% vrednosti izlaza) • . tačnost se definiše kao maksimalne i minimalne greške. određenom procedurom pod određenim uslovima.

Statičke karakteristike • Ponovljivost mernog instrumenta je mera disperzije (ili standardne disperzije) merenja • Reproduktivnost je maksimalna razlika između izmerenih vrednosti izlaza (pri čemu se vrši veći broj merenja) pri istim vrednostima ulaza (ali postignutim sa obe strane) u određenom vremenskom periodu. .

Idealna vrednost brzine je 200 puta izlazni napon Idealna brzina = 21 x 200 = 4200rpm Tačnost je 0. itd. i tačnošću od 0. or 0.5%. Rešenje Opseg TG je od 0 do 25V .005 x 5000 = 25rpm Idealna brzina = 4200 4175≤ brzina ≤4225rpm • .0V po 1000 obrtaja u minuti (rpm) i opsegom od 0 do 5000 rpm. odgovarajući opseg brzine je od 0 do 5000rpm.5% . On proizvodi napon koji je proporcionalan njegovoj brzini rotacije. Posmatrajmo TG skoji daje idealnih 5. koja je idealna vrednost brzine? Koje su minimalne i maksimalne moguće vrednosti za brzinu. električnih motora. Ako je izlaz TG 21V. kontrolu brzine.Statičke karakteristike • Primer:Tahogenerator(TG) je uređaj koji se koristi za merenje brzine rotacije motora na gas.

Dinamičke karakteristike • • • • • Dinamičke karakteristike opisuju performanse mernog instrumenta kada bi se merena promenljiva brzo menjala. kompletan odziv na iznenadnu promenu merene promenljive Merni instrument zahteva određeno vreme pre nego što dobijemo kompletan odziv Step promena merene promenljive. . Zbog ovih razloga. Većina senzora neće dati momentalan . odziv mernog instrumenta na step promenu merene promenljive se koristi da bi definisali njegove dinamičke karakteristike. proizvodi najgori scenario u radu instrumenta.

Odskočni odziv – prigušen sistem .

Odskočni odziv – neprigušen sistem .

analog) konverzija Smanjenje šuma (filteri) Linearizacija Odabiranje podataka D-A konverzija A-D konverzija Operacioni pojačavač predstavlja ključni deo obrađivača signala .Obrada signala • • • Obrađivač signala priprema signal za korišćenje od strane druge komponente Ulaz u obrađivač signala je obično izlaz iz senzora (ili primarnog elementa) Neki zadaci a obrađivača signala su: • • • • • • • • Izolacija i konverzija impedanse Pojačanje i A-A (analog .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful