You are on page 1of 90
INSTRUKCJA OBSELUGI SS Dzigkujemy za zakupienie produktu firmy Canon. Cytrowy aparat fotograticzny EOS 5D jest lustrzankg jednoobiektywowa, z wymien- rym obiektywem oraz automatyka ostrosei i ekspozycii. Aparat posiada matryce Swiatloczula CMOS 0 wymiarach 35,8 x 23,9 mm I rozdzielczosci 12,8 megaplksela Jest zgodny ze wszystkimi obiektywami Canon EF, z wyjatkiem specjalnych oblekty- wow EF-S. Szybkos¢ | precyzia 9-punktowej automatyki ostrosci oraz liceny zestaw {unkc[i aparatu pozwalaja skutecanie stosowaé go w bardzo szerokim zakresie prac fotograficenych - od migawkowych zdje¢ reporterskich do twérczego zapisywania cyfrowych obrazéw. Praed rozpoczeciem fotografowania aparatem EOS 5D zapoznal sig z ta instrukcja, a awaszoza Z ostrzedeniami i zaleceniami podanymi na stronach 8-11, aby unlkngé uszkodzenia aparatu i prawidiowo korzysta¢ z jego funkcjl. Sprawdzaj aparat przed rozpoczeciem fotografowania Sorawdajge apart zuracaj szczegbina uvage na pranidiowost zapsu obrazéw na karte Damigciowa Ani firma Canon ani dostavca aparatu nie pr2yjmulg odpoviedzanose za straty i urudnienia wynikajace 2 utaty abraz6w w rezltacie neprawidiowego deilania apa- ratu, katy pamigciowej lub bled sckodze podczas transteru obrazow do Komputera Zastrzezenia i znaki handlowe Fotografujac zwracaj uwage, aby nie narusza¢ prawa os6b do prywatnoscl. Pamietaj tez, ze prawo poszczegdinych paristw moze ograniczaé wykarzystanie 2djeé 06 lub obiektéw wylgoznie do prywatnych cel6w albo calkowicle zabraniaé fotografawania pewnych imprez publicenych lub wystaw. © Canon i EOS sq znakami handlowymi firmy Canon Ine. © Adobe jest znakiem hrandlowym firmy Adobe Systems incorporated. © CompactFlash jest znakiem handlowym firmy SanDisk Corpor © Windows jest znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation. Znak ten jest zarejestro- wany w USA i © Macintosh jest wany w Us © Wszystkie inne naz ion. ym tirmy Apple Corporation. Znak ten jest zarejestro- firm i znaki handlowe sq wlasnosclg odpowiednich wasciciel Ten aparat jest 2godny ze standardami Design rule for Camera File System (DCF) 2.0 oraz Exit 2.21 (nazywanym tez ,Exit Print"). Exif Print jest standardem rozszer zasady sspOlpracy cytrowych aparatéw fotograticanych z drukarkami. Dane o nastawach apara- w momencie viykonywania zdjgcia sq zapisywane razem z obrazem, Gdy drukarka jest rowniez zgodna ze standardem Exif Print, to podczas drukowania wykorzystuje te dane dla poprawienia jakasci obrazu, Komplet dostawy === Upewnij sig, 2e komplet dostawy aparatu zawiera elementy wymienione nite) Jezeli brakuje KtOregokolwiek z nich, to skontaktu] sie z dostaweg aparatu 1 E08 50 - korpus aparatu, muszla oczna, pokrywka ztqcza z obiektywem, litowa bateria podtraymujaca prace zegara } Akumulator: Battery Pack BP-511A (razem z pokrywig styk6w) J Ladowarka akumulatora: Battery Charger CG-580 albo CB-SL - Kabel sieciowy - tylko gdy w zestawie jest ladowarka CB-SL ~ -| Kabel interfejsu: IFC-400PCU ! Kabel wideo: Video Cable VC-100 | Pasek: Wide Strap EW-100DGR - z pokrywka okularu celownika ! EOS DIGITAL Solution Disk - CD-ROM, oprogramowanie aparatu ‘Software Instruction Manual - instrukcja oprogramowania, plik PDF na CD-ROM. | Pocket Guide - pomocnicza, skrécona instrukcja obstugi aparatu J EOS 5D Instrukeja Obstugi (ta instrukcja) J Software Guide - instrukcja instalowania i uruchomienia oprogramowania | Karta gwarancyjna aparatu * Zuracaj szezegding uwage, aby nie zqubié tych element6w zestawn * Standardowy komplet dostawy aparatu nie zawiera kart pamieciowych CF - naleey ‘dokupi¢ Je oddzieinie. Zaleca sig uzywanie kart CF marki Ganon. Ta instrukcja jest wiasnaseiq firmy Canon Polska Sp. 70.0. zsiedziba w Warszawie, przy ul, Moldawskiej 9. Te instrukci nie mozna (wv calosci ani w czesci): powielac, preetwarza¢, wprowadzaé do systeméw informacyinych,transmitowaé w jakiejkolwiek formie ani tlumaczy¢ na jakikolwiek jezyk bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Canon Polska Sp. 20.0 Spis treSci eencmesnzesmmsmensmnsseamanenmomismeE Cl Komplet dostavy 3 Gai szukad wskacdwek 6 Szybkie uruchomiente aparatu 12 Elementy budowy i obstug 14 Komencja oznaczet i symbol 20 Reczne nastawianle ekspazyc) Korygowanie nastaw automatyki ekspozyoj 92 | dejmowanie obiekt Sekwencja zdj¢ 2 korekta eksporyii (AEB) 3 fanie i yjmowanie karty pamigciowse| 28 Biokowanie ekspozyeii (AE Lock) 5 dstawowe czynnosci 30 6 Operowanie w menu 33 97 \Wybleranie jzyka menu | kornunikatow 38 98 98 99 99 Fotografowaniez blyskiem 100 Lampy biyskowe innych producentow. 102 pavwigkszanie -JakoS¢ zapisywania obrazu 50 tycene wy Suietlane, abracanie s12 Style obraz6w. 53 ‘Skoki podezas odtwarzania obrazdw’ 58 \WySuietlanie obrazdw na ekranieodbiomnika TV 58 Ochrona obrazéw przed us! Ceulosé aparatu 60 Opcje balansu bi 81 Balans bell wedhug waorca, 62 Whprowadzanie temperatury barwoue} 63 Korygowanie balan 64 Pi Sekwencja obrazow z korektq balansu bi 65 Standatdy Plt $26" 195 68 70 Eee las Sprawazanie nastaw apar 72 Indywidualizacja aparata - pamie nastaw i funkcje 10 Uaipetnienia (EM Tryby automatyk ostrosei 74