International Indexed &Referred Research Journal, May, 2012. ISSN- 0975-3486, RNI-RAJBIL 2009/30097;VoL.

III *ISSUE-32

May, 2012

•Ö­ÖÖ²ÖÖ‡Ô ÃÖÓŸÖ ¯ÖϳÖÖ¾ÖôûߟÖᯙ £ÖÖê¸ü ÃÖÓŸÖ -ŸÖŸ¾Ö–Ö- ú¾Ö×µÖ¡Ö߆ÖÆêüŸÖ.ˆ¯Öê×ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏןÖ×­Ö¬Öß ´ÆüÖæ­Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †³ÖÓÖ ¸ü“Ö­ÖêŸÖᯙ ¯Ö׸ü¾ÖŸÖÔ­Ö¾ÖÖ¤üß •ÖÖם־ÖÖÓ“ÖÖ ¾Öê¬Ö ¯ÖÏßÖãŸÖ
¿ÖÖê¬Ö×­Ö²ÖÓ¬ÖÖ´Ö¬µÖê ‘ÖêÖê †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü.•Ö­ÖÖ‡Ô“ÖÖ •Ö­´Ö ¤ü´ÖÖ †Ö×Ö úºÓþ›ü µÖÖ¤üÖ¯Ó ÖŸµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÖê™üß ÖӐÖ֏Öê›ü µÖê£Öê —ÖÖ»ÖÖ .ÃÖÓŸÖ ­ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üß ¤üÖÃÖß•Ö­Öß“µÖÖ »ÖÖêÆü´ÖµÖ †ÖµÖãµÖÖ»ÖÖ
×¾Ö÷ü»Ö³ÖŒŸÖß“ÖÖ ¯Ö׸üÃÖïֿÖÔ —ÖÖ»ÖÖ.ŸµÖÖ´Öãôûê “Ö ¤üÖÃÖß•Ö­Öß»ÖÖ ÁÖêšü ÃÖÓŸÖ ÆüÖê µÖÖ“Öê ³Ö֐µÖ
»ÖÖ³Ö»Öê.•Öß¾Ö­ÖÖŸÖᯙ ¯ÖϾ֟ÖÔ­ÖÖ“Öê ¯Ö›üÃÖÖ¤ü -³ÖÖ¾ÖÖ¾ÖãÖÖ †³ÖӐֺþ¯ÖÖ­Öê †Ö׾֍éúŸÖ
—ÖÖ»Öê.•Ö­´ÖÖ­Öê ¾Ö ú´ÖÖÔ­Öê úÖêÖŸÖêÆüß ‹ê×Æüú ¾Ö †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú †×¬ÖúÖ¸ü •µÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¤ü¸üß
¯Ö›ü»Öê»Öê ­ÖÖÆüߟÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ŸÖôûÖ“µÖÖ ÖÖôûÖŸÖ“Ö •µÖÖÓ“Öß ÖÖ­ÖÖ ÆüÖêŸÖê,†¿ÖÖ ˆ¯Öêׁ֟Ö
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏןÖ×­Ö¬Öß ´ÆüÖæ­Ö ¾Öîפüú ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ŸÖ™ü²ÖÓ¤üß ´Ö•Ö²ÖæŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ úÖôûÖŸÖ
•Ö­ÖÖ²ÖÖ‡Ô“ÖÖ •Ö­´Ö —ÖÖ»ÖÖ. “ÖÖŸÖã¾ÖµÖÔÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö³Ö֐ֻÖ껵ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÔÃÖ¢ÖÖ ˆ““Ö¾ÖֵٝÖÖÓ“µÖÖ
ÆüÖŸÖß ¾Ö ²ÖÆæü•Ö­Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ³Ö¸üú™ü»Ö껵ÖÖ †Ö¾ÖÃÖ£ÖêŸÖ ×¾ÖÍú×ôûŸÖ¯ÖÖê •Öß¾Ö­Ö •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ™üµÖÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ˆ¯ÖêÖÖ“Ö. •Ö­ÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖÃÖÖ·µÖÖ ˆ¯Öêׁ֟ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏןÖ×­Ö¬Öß
†ÖÆêüŸÖ. ן֓µÖÖ »ÖÆü֭֯֝Öß ´ÖÖµÖ²ÖÖ¯Ö ×­Ö¾ÖÔŸÖ»Öê. †­ÖÖ£Ö¯ÖÖê¸ü ´ÆüÖæ­Ö ­ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üß ŸÖß
¯ÖÏ×¾Ö™ü —ÖÖ»Öß. úÖêÖŸµÖÖÆüß ¤ãü¸üãÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¸üÖ ­Ö»Ö֐֟ÖÖ ¯Ö¸üŒµÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üß“Ö úÖ²ÖÖ›üú™ü
ú¸üߟÖ, ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ-ÃÖÖ´ÖÖו֍ú ¯ÖÏןÖšüÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖßŸÖ †›üÃÖ¸ü ,¯Ö¸ü´ÖÖ×£Öԍú -»ÖÖî׍úú Öê¡ÖÖŸÖ
†›ü£Öôêû †¿Öß ˆ¯ÖêÖÖ •Ö­ÖÖ‡ÔÃÖÆü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖᯙ ²ÖÆæü•Ö­Ö †Ö×Ö ÛáֵÖÖÓ“Öß ÆüÖŸê Öß .ÛáֵÖÖÓ“Öê
‹ê×Æüú •Öß¾Ö­Ö ¯ÖæÖÔŸÖ: ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê †ÃÖæ­Ö ¯Ö¸ü´ÖÖ£ÖÖÔ´Ö¬µÖê ¯ÖÖ¯ÖµÖÖê­Öß ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖŸÖ. µÖ֍úÖôûÖŸÖ
†Ö•Ö­´Ö ¤üÖÃÖß ´ÆüÖæ­Ö ­ÖÖÓ¤üÖÖ·µÖÖ •Ö­ÖÖ‡Ô»ÖÖ ¯Öæ•ÖÖ†“ÖÖÔ, ¾ÖΟ־ÖÖ, ŸÖߣÖÔµÖÖ¡ÖÖ, ¤êü¾Ö ¤ü¿ÖÔ­Ö
µÖÖ¯ÖÖÃÖæ­Ö ¤æü¸ü ¸üÖÆæü­Ö ˆ¯Öêׁ֟֟Öê“Öê ¤ãü:Ö -¿Öæ¦üŸÖꓵÖÖ ¾Öê¤ü­ÖÖ- ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏןÖ×­Ö¬Öß
†ÃÖæ­ÖÆüß ¯ÖÏ´ÖêÀ¾Ö¸üÖ¾Ö¸ü ÖÖ•Ö×¾Ö»Öê»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü µÖÖÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ •ÖÖם־ÖÖ †³ÖӐÖÖŸÖæ­Ö ¯ÖÏŸµÖµÖÖÃÖ
µÖêŸÖÖŸÖ.
ŸÖê¸üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ †ÖªÃ¡Öß¾ÖÖ¤üß ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ×­ÖÙ´ÖŸÖß úºþ­Ö ŸÖŸúÖ»Öß­Ö ˆ¢Ö¸üúÖ»Öß­Ö ÖÖîÖãÖÖ­Ö †ÃÖ»Ö껵ÖÖ , ÃÖÖ´ÖÖו֍ú-úÖî™üÓãײ֍ú ­ÖÃÖ»Ö껵ÖÖ, ú´ÖÔ-¬Ö´ÖÔ
ÃÖÓµÖÖêÖÖ­Öê -²ÖÓפüÃŸÖ “Ö֍úÖê¸üß´Ö¬µÖê •Öß¾Ö­Ö •ÖÖÖÖ·µÖÖÓ­ÖÖ “ áÖß•Ö­´Ö ´ÆüÖæ­Öß ­Ö¾ÆüÖ¾Öê
ˆ¤üÖÃÖ/ “ †¿Öß ¯Öϸê üÖÖ ¤êü‰ú­Ö ´ÖÖ­Ö¾Ö•ÖÖŸÖß“µÖÖ ú»µÖ֝ÖÖ“Öß •Ö֝Öß¾Ö ×¤ü»Öß. »ÖÖî׍úú
¾µÖ£ÖÖ-¾Öê¤ü­ÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔ­Ö ‘Ö›ü×¾Ö»Öê •Ö­ÖÖ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ •Öß¾Ö­ÖÖŸÖᯙ †ÖŸÖ»µÖÖ †Ö×Ö ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ
ÃÖ´Ö¸ü¯ÖÏÃÖӐÖÖ“Öê ³ÖÛŒŸÖ•Öß¾Ö­ÖÖŸÖᯙ †­Ö֣֯֝ÖÖ“Öê ¤ãü:Ö ׏֮֯֝ÖÖ­Öê ×¾Ö÷ü»ÖÖÃÖ ×­Ö¾Öê¤ü­Ö ê
»Öê.......“´ÖÖµÖ ´Öê»Öß ²ÖÖ¯Ö ´Öê»ÖÖ.......“...(Îú.58)†ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ ×•Ö¾ÆüÖôûµÖÖ“Öê ´Ö֝ÖæÃÖ
­ÖÃÖŸÖÖ­ÖÖ “ÆüÖŸÖß ‘ÖꈭÖß ŸÖê»Ö±úÖß \ êúÃÖ ×¾Ö“Öºþ­Ö ‘ÖÖ»Öß ¾ÖêÖß “(†.264)†ÃÖê
×¾Ö÷ü»ÖÖ¿Öß Ã֏µÖŸ¾Ö ÃÖÖ¬Öæ­Ö ¤üÖÃÖß²Ö§ü»Ö“Öê ¿Ö»µÖ ú£Ö­Ö ú¸üŸÖê. †×­ÖŸÖß ,†­ÖÖ“ÖÖ¸ü,
†¬Ö´ÖÔ, ú´ÖԍúÖÓ›ü,×­ÖŸÖß³ÖÏ™üŸÖÖ µÖÖ´Öãôûê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´ÖÖ­Ö¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ´Ö滵ÖÖÓ“ÖÖ ·ÆÖÃÖ ÆüÖ‰ê ú­Ö
¯ÖÏן֐ÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Ó ÖÖ ¯ÖϳÖÖ¾Ö •Ö­Ö´Ö֝ÖÃÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ÆüÖ¢ê ÖÖ.µÖÖ¯Ö׸üÛã֟ÖßŸÖ •Ö­ÖÖ‡Ô­Öê
Æüß­Ö¤ü߭֯֝ÖÖ“Öê “Ö™üêú ÃÖÆü­Ö ú¸üßŸÖ ÃÖÖ´ÖÖו֍ú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê×¾Öºþ¨ü†ÃÖÓŸÖÖêÂÖ
(†.68)úÖ¾µÖÖŸÖæ­Ö ¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖ“µÖÖ •Öß¾Ö­ÖÖŸÖᯙ ˆ¯ÖêÖÖ ¯ÖÖê¸üúê ¯ÖÖÖ“Öß ¾µÖ£ÖÖ
µÖÖ•ÖÖם־ÖêŸÖæ­Ö ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü֍ú›êü úºþÖê“Öß µÖÖ“Ö­ÖÖ ê »Öß. ÃÖ­ÖÖŸÖ­Ö-¯ÖÏן֐ÖÖ´Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
1. ÃÖÓŸÖ •Ö­ÖÖ²ÖÖ‡Ô : “Ö׸ü¡Ö ¾Ö úÖ¾µÖ , ¯ÖÏ. †Ö. 1991, ÃÖÓ¯ÖÖ. ÃÖÓŸÖ •Ö­ÖÖ²ÖÖ‡Ô ×¿Ö. ÃÖÓ. ÖӐÖ֏Öê›ü
2. ÃÖÓŸÖ •Ö­ÖÖ²ÖÖ‡Ô: ÃÖãÆüÖ×ÃÖ­Öß ‡Ô»Öêԍú¸ü ,¯ÖÏ.†Ö.2002
3. ÃÖÓŸÖ •Ö­ÖÖ²ÖÖ‡Ô: ¬ÖãÓ›üÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ¤êüÖ»Öæ¸üú¸ü

92

“ÖÖŸÖã¾ÖԝµÖÖ“Öê ¯ÖÖ»Ö­Ö ú¸üÖÖ¸üÖ ²ÖÆæü•Ö­Ö †–ÖÖ­Ö-†Ó¬ÖÁÖ¨üÖŸÖ†›üú»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ­ÖÖ •Ö­ÖÖ‡Ô­Öê
ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÓ¬Ö­Öê —ÖãÖÖºþ­Ö ¤êü‰ú­Ö, ¿Öæ¦üŸÖꓵÖÖ ¾Öê¤ü­ÖÖ-ˆ¯Öêׁ֟֯֝ÖÖ“Öê ¤ãü:Ö ¯Ö“Ö¾Öæ­Ö ¯ÖÏãÖÖׯ֟Ö
¾µÖ¾ÖãÖê×¾Öºþ¨ü ×¾Ö¦üÖÆê ü-²ÖÓ›ü ¯ÖãúÖ¸ü»Öê. ÛáֵÖÖÓ“ÖÖ †Ö“Ö¸üÖ¬Ö´ÖÔ ,¬ÖÖٴ֍ú-†¬µÖÖÛŸ´Öú
ãÖÖ­Ö ¤üÖÃÖß“Öß ¸üßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖ£ÖÖ›æü­Ö ²ÖÓ›üÖ“Öê ×­Ö¿ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü»Öê.
“›üÖê‡“Ô ÖÖ ¯Ö¤ü¸ü †Ö»ÖÖ ÖÖÓªÖ¾Ö¸üß i ³Ö¸ü»µÖÖ²ÖÖ•ÖÖ¸üß •ÖÖ‡Ô­Ö ´Öß
.........•Ö­Öß ´ÆüÖê ¤êü¾ÖÖ •ÖÖ»Öê ¾ÖêÃÖ¾ÖÖ i ׸ü¬ÖÖ»Öê êúÃÖ¾ÖÖ ‘Ö¸ ŸÖã—Öêü ii “
¯ÖÏßÖãŸÖ ¸ü“Ö­ÖêŸÖæ­Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü­ÖãÃÖÖ¸ü áÖß´ÆüÖæ­Ö ¾ÖÖ™üµÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê»Öê
•ÖÖÖê ­Ö֍úÖºþ­Ö •Ö­ÖÖ‡Ô­Öê ÎúÓÖן֍úÖ¸üß ¯ÖÖ‰ú»Ö ™ü֍ú»Öê . éú×ÂÖÃÖÓÍéúŸÖß´Ö¬µÖê ÛáֵÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖ­´ÖÖ­Ö ú¸üµÖÖ“Öß •Ö­Ö¸üßŸÖ †ÖÆêü.¯Ö¸ÓüŸÖã áÖß×¾ÖÂֵ֍ú ÃÖ³µÖŸÖꓵÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ“Ó ÖÖ ³ÖÓÖ —ÖÖ»ÖÖ
ŸÖ¸ü ŸÖß ´Ö­ÖÖê³ÖӐÖÖ­Öê ¤ãü:ÖÖ¾Ö»Öß •ÖÖ‰ú­Ö †ÖÎú´Öú ²Ö­ÖŸÖê . ›üÖ‡ê Ô“ÖÖ ¯Ö¤ü¸ü •Öê¾ÆüÖ ÖÖÓªî Ö¾Ö¸ü
µÖêŸÖÖê, ŸÖê¾ÆüÖ ÖÏÖ´ÖßÖ Ã¡Öß •ÖÖÖê ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÖ×¾Ö¡ÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üŸÖê. Æüß Ã±úÖê™üú -×¾Ö¦üÖÆê üß
•Ö֝Öß¾Ö ¾Ö¸üᯙ †³ÖӐÖÖŸÖæ­Ö ¾µÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖê.
­ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üß ¤üÖÃÖß ´ÆüÖæ­Ö ¸üÖ¡ÖÓפü­Ö ú™ü ˆ¯ÖÃ֝ÖÖ·µÖÖ •Ö­ÖÖ‡ÔÃÖ
ú£ÖÖ-úߟÖÔ­Ö -³Ö•Ö­Ö-ؤü›üß´Ö¬µÖê ÃÖÖ´Öᯙ ¾ÆüÖ¾Öê, ³ÖÖ¾Ö¤Ëü³ÖŒŸÖß“ÖÖ †Ö­ÖÓ¤ü ‘µÖÖ¾ÖÖ ¾ÖÖ™êü.
¯ÖÖ ¯ÖϯÖÓ“ÖÆüß­Ö †ÃÖæ­Ö ¯ÖÏÖ¯ÖÓד֍ú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ Öã¸ü±ú™üŸÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ´Öãôûê ן֓ÖÖ ÃÖÖÛŸ¾Öú ÃÖÓŸÖÖ¯Ö
ˆ±úÖôæû­Ö µÖêŸÖÖê. ±ú™üúôû þֳÖÖ¾Ö •Ö֐ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖê. ÖÏÖ´ÖßÖ Ã¡Öß“Öß †ÃÃÖ»Ö •Öß¾Ö­Ö³ÖÖÂÖÖ
²ÖÖê»Öæ­Ö ×¾Ö÷ü»Ö¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß »Ö••ÖÖ,³ÖµÖ, Ø­Ö¤üÖ µÖÖÓ“Öß ŸÖ´ÖÖ ­Ö²ÖÖôûÖŸÖÖ ×­Ö:ÃÖӐ֯֝Öê ¾Ö꿵ÖÖ
—ÖÖ»µÖÖ“Öß ×¾Ö¦üÖÆê üß ³ÖÖ¾Ö­ÖÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öß †ÖÆêü.•Ö­ÖÖ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ ‹ê×Æü -¯ÖÖ¸ü´ÖÖ٣֍ú •Öß¾Ö­ÖÖ´Ö¬µÖê
×¾Ö÷ü»Ö ÃÖÖ¾Ö»ÖßÃÖÖ¸üÖÖ ÃÖÓÖŸÖ ú껵ÖÖ´Öãôûê ³ÖÖ¾Ö•Öß¾Ö­ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›æü­Ö †Ö»ÖÖ.“ —ÖÖ›ü»ÖÖê™ü
ú¸üß •Ö­Öß êú¸ü³Ö¸üß “֍Îú¯Ö֝Öß “(†.219),“ÃÖÖôûß úÖÓ›üÖµÖÖÃÖ úÖœüß “֍Îú¯Ö֝Öß ˆÖôû
—ÖÖ›üß “(†.226) ŸÖÃÖê“Ö †.263, 262 ´Ö¬µÖê ×­ÖŸµÖúÖ´ÖÖ´Ö¬µÖê ¤êü¾Ö ´ÖÖ­Ö¾Öºþü¯ÖÖ­Öê
¾ÖÖ¾Ö¸ü»µÖÖ“Öê †ÖœüôûŸÖê. ŸµÖÖŸÖæ­Ö •Ö­ÖÖ‡Ô ×¾Ö÷ü»ÖÖ¾Ö¸ü †×¬ÖÃÖ¢ÖÖ ÖÖ•Ö×¾Ö»µÖÖ“Öê פüÃÖŸÖê. ¤êü¾Ö
†Ö×Ö ³ÖŒŸÖ ‹úÖ“Ö ­Ö֝µÖÖ“µÖÖ ¤üÖ­ê Ö ²ÖÖ•Öæ ÃÖ´Ö•Öæ­Ö ¤üÖ‘ê ÖÖÓ­ÖÖ ¯Ö¸üïָüÖ¯Ó ÖÖÃÖæ­Ö ¾ÖêÖôêû úÖœü»Öê
ŸÖ¸ü †Ûß֟¾ÖÆüß­Ö †ÖÆêü. “¬Ö׸ü»ÖÖ ¯ÖÓœü¸üß“ÖÖ “ÖÖê¸ü ÖôûÖ ²ÖÖÓ¬Öã×­ÖµÖÖ ¤üÖ¸ê ü “ µÖÖ¸ü“Ö­ÖêŸÖæ­Ö
¤ü¾ê Ö •Ö­ÖÖ‡ÔÃÖÖ¸üµÖÖ ÁÖêšü ³ÖŒŸÖÖ“µÖÖ †¬Öß­Ö †ÖÆêü.ŸµÖÖÃÖ “ŸÖã—Ö߸üÖ›Ó ü ¸Óü›üúß —ÖÖ»Öß •Ö­´Ö
ÃÖÖ×¾Ö¡Öß “Öã›üÖ »µÖÖ»Öß “....(†.163) †¿ÖÖ ×¿Ö¾µÖÖ ‘ÖÖ»Öæ­Ö ¤êü¾ÖÖÃÖ ×¾Ö¸üÖ¬ê Ö ÃÖÓŸÖ•Ö­ÖÖŸÖ
±úŒŸÖ •Ö­Öß“Ö úºþ ¿Öú»Öß. ×¾Ö¿Öã¨ü ³ÖŒŸÖß †Ö×Ö ×¾Ö¿Öã¨ü ¯ÖÏߟÖß µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓÖ´Ö †ÖםÖ
áÖß´Ö­ÖÖ“µÖÖ ³Ö׌ŸÖ³ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¯ÖÏߟÖß“ÖÖ ¯Ö׸ü´Öôû ן֓µÖÖ ú×¾ÖŸÖêŸÖ †ÖÆêü.
ÁÖ´ÖÛ­Öšü •ÖÖם־ÖÖÓ“ÖÖ †Ö׾֍úÖ¸ü “ÃÖãÓ¤ü¸ü ´ÖÖ—Öê •ÖÖŸÖê ÖÓ “ †ÖםÖ
³Öæ¯ÖÖôûß ¸ü“Ö­ÖêŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü“Ö. ³ÖŒŸÖ¾ÖŸÃÖ»ÖŸÖÖ ,Ã֐ÖãÖ ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ“Öß †­Öã³ÖæŸÖß,
ÃÖցÖÖŸúÖ¸üß ³ÖŒŸÖß“Öß Öæœü¸ü´µÖŸÖÖ µÖÖ¯Ö׸ü¾ÖŸÖÔ­Ö¾ÖÖ¤üß •ÖÖם־ÖÖ šüôûú¯ÖÖê פüÃÖŸÖÖŸÖ. ´Ö¸üÖšüß
¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖ“µÖÖ ˆÖ´ÖÖ¾ÖãÖêŸÖ ÃÖӟ֍úÖ¾µÖÖŸÖᯙ ÃÖ´Ö£ÖÔ †Ö׾֍úÖ¸ü ,»ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ¿Öß
•Ö¾Ö×ôûúŸÖÖ †Ö×Ö »ÖÖêú•Öß¾Ö­ÖÖŸÖᯙ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß»ÖÖ ”êû¤ü ¤êü‰ú­Ö ÃÖÖ´ÖÖ­µÖ
ÖÏÖ´ÖßÖ Ã¡Öß³ÖÖ¾Ö­ÖÖ-•ÖÖם־ÖÖ ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖŸúÖ»Öß­Ö ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖ ,ÃÖÓÍéúŸÖ
úÖ¾µÖÖŸÖᯙ ¾µÖÛŒŸÖד֡֝Öê-‘Ö™ü­ÖÖ¯ÖÏÃÖӐÖÖ­ÖÖ »ÖÖî׍úú ¸ÓüÖÖ´Öãôûê Æüß ú×¾ÖŸÖÖ ú™üú¸üß
,¿Öæ¦ü,׭֍éú™ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖᯙ ÛáֵÖÖÓ­ÖÖ Ã±æúŸÖá¤üÖµÖß ¾ÖÖ™üŸÖê.•Ö­ÖÖ²ÖÖ‡Ô ˆ¯Öê×ÖŸÖ ¤üÖÃÖß †ÃÖæ­Ö
ÃÖÓŸÖ¾ÖÖ×™üúê ŸÖᯙ •ÖÖ‡Ô“ÖÖ ¾Öê»Ö ÆüÖ‰ê ú­Ö úÖ¾µÖºþ¯Öß ÃÖãÖÓ¬Ö ×“Ö¸üúÖ»Ö ¤ü¸ü¾ÖôûŸÖ †ÖÆêü“Ö.

RESEARCH ANALYSIS AND EVALUATION

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.