Surah Asy-Syams

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha
Mengasihani.

Demi matahari dan cahayanya yang terang-benderang;


Dan bulan apabila ia mengiringinya;


Dan siang apabila ia memperlihatkannya dengan jelas
nyata;


Dan malam apabila ia menyelubunginya (dengan gelap-
gelita),

Demi langit dan Yang membinanya (dalam bentuk yang kuat
kukuh - yang melambangkan kekuasaanNya);


Serta bumi dan Yang menghamparkannya (untuk
kemudahan makhluk-makhlukNya);


Demi diri manusia dan Yang menyempurnakan kejadiannya
(dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya);


Serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan yang
membawanya kepada kejahatan, dan yang membawanya
kepada bertaqwa; -


Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya -
yang sedia bersih - bertambah-tambah bersih (dengan iman
dan amal kebajikan),

Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan
dirinya - yang sedia bersih - itu susut dan terbenam
kebersihannya (dengan sebab kekotoran maksiat).


(Ingatlah), kaum Thamud telah mendustakan (Rasulnya)
dengan sebab perbuatan derhaka mereka yang melampaui
batas;


Ketika orang yang paling jahat di antara mereka menerima
perintah dari mereka (supaya membunuh unta yang menjadi
mukjizat),


Maka berkatalah Rasul Allah (Nabi Soleh) kepada mereka: "
(Janganlah kamu ganggu) unta betina dari Allah itu, dan
(janganlah kamu menyekatnya daripada mendapat) air
minumnya (supaya kamu tidak ditimpa azab)!"


(Setelah Nabi Soleh memberi amaran) lalu mereka
mendustakannya serta menyembelih unta itu. Dengan sebab
dosa mereka, maka Tuhan menimpakan mereka dengan
azab yang membinasakan serta Ia meratakan azab itu
meliputi mereka (sehingga punah-ranah semuanya).


Dan Allah tidak hiraukan kesudahan (mereka) yang
demikian, (kerana itu adalah balasan yang adil).


Surah Adh-Dhuha

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha
Mengasihani.


Demi waktu dhuha,


Dan malam apabila ia sunyi-sepi –


(Bahawa) Tuhanmu (wahai Muhammad) tidak
meninggalkanmu, dan Ia tidak benci (kepadamu,
sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik).Dan sesungguhnya kesudahan keaadaanmu adalah lebih
baik bagimu daripada permulaannya.


Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu
(kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat)
sehingga engkau reda - berpuas hati.


Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu, lalu la
memberikan perlindungan?


Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar),
lalu Ia memberikan hidayah petunjuk (dengan wahyu - Al-
Quran)?

Dan didapatiNya engkau miskin, lalu Ia memberikan
kekayaan?


Oleh itu, adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku
kasar terhadapnya,

Adapun orang yang meminta (bantuan pimpinan) maka
janganlah engkau tengking herdik;


Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-
sebutkan (dan zahirkan) sebagai bersyukur kepadaNya.Doa solat dhuha

َ
ءا
َ
ه
َ
ب
ْ
لا
َ
و َ ك
ُ
ءا
َ
ح
ُ
ض
َ
ءا
َ
ح
ّ
ضلا ّ ى
ِ
إ
ّ
ن
ُ
ه
ّ
للا
َ لُت
ّ
ى
ُ
ق
َ
ة
ّ
ى
ُ
ق
ْ
لا
َ
و َ ل
ُ
لا
َ
و
َ
ج
َ
لا
َ
و
َ
ج
ْ
لا
َ
و َ لُئا
َ
ه
َ
ب
. َ لُت
َ
و
ْ
ص
ِ
ع
َ
ت
َ
و
ْ
ص
ِ
ع
ْ
لا
َ
و َ لُت
َ
رْ د
ُ
ق
َ
ة
َ
رْ د
ُ
ق
ْ
لا
َ
و

ُ
َ
ْ
ل
ِ
س
ْ
ً
َ
أ
َ
ف
ِ
ءا
َ
و
َ
س
ْ
لا ي
ِ
ف ي
ِ
ق ْ ز
ِ
ر َ ىاَ م ْ ى
ِ
إ
ّ
ن
ُ
ه
ّ
للا

ُ
َ
ْ
ج
ِ
ر
ْ
خ
َ
أف
ِ
ض
ْ
ر
َ
لا
ْ
ي
ِ
ف َ ىاَ م ْ ى
ِ
إ
َ
و َ ىاَ م ْ ى
ِ
إ
َ
و

ُ
ٍ
ْ
ر
ّ
ه
َ
ط
َ
ف ا
ً
ها
َ
ر
َ
ح َ ىاَ م ْ ى
ِ
إ
َ
و
ُ
ٍ
ْ
ر
ّ
س
َ
ي
َ
ف ا
ً
ر
ِ
س
ْ
ع
َ
ه
َ ل
ِ
ئا
َ
ح
ُ
ض ّ ق
َ
ح
ِ
ب
ُ
َ
ْ
ب
ّ
ر
َ
ق
َ
ف اً د
ْ
ي
ِ
ع
َ
ب َ ىاَ م ْ ى
ِ
إ
َ
و
َ ت
ْ
يَت
َ
أ ا
َ
ه ي
ِ
ٌ
ِ
تآ َ ل
ِ
ت
َ
رْ د
ُ
ق
َ
و َ ل
ِ
ت
ّ
ى
ُ
ق
َ
و َ ل
ِ
لا
َ
و
َ
ج
َ
و
َ ي
ْ
ي
ِ
ح
ِ
لا
ّ
صلا َ كَ دا
َ
ب
ِ
ع
"Ya Allah sesungguhnya waktu Dhuha, waktu
dhuha-Mu, cahayanya cahayaMu, kerinduannya
kerinduanMu, kekuatannya kekuatanMu, ya
Allah sekiranya rezekiku ada di langit maka
turunkannya jika ada di bumi keluarkannya.
Jika cahaya jauh pendekatannya dan jika ada
hampir maka permudahkannya dengan
kebenaran dhuhaMu, cahayaMu,
kekuatanMu dan kesucianMu, berikanlah
kepada hamba-hambaMu yang soleh.

SeIesai soIat, hendakIah baca tasbih ini
sebanyak 10 kaIi

ُ
ّ
ا
ّ
ل
ِ
إ
َ
َ
َ
ل
ِ
إ
َ
ل
َ
و
ِ
ّ
ِ
ل ُ د
ْ
و
َ
ح
ْ
لا
َ
و
ِ
ّ
ا َ ىا
َ
ح
ْ
ب
ُ
س

ُ
ر
َ
ب
ْ
م
َ
أ
ُ
ّ
ا
َ
و
َ
ل
ْ
ى
َ
ح
َ
ل
َ
و
َ
ة
ّ
ى
ُ
ق
َ
ل
َ
و
ّ
ل
ِ
إ

ِ
ّ
لا
ِ
ب
ّ
ي
ِ
ل
َ
ع
ْ
لا
ِ
ق
َ
ل
َ
خ َ دَ دَ ع
ِ
ني
ِ
ظ
َ
ع
ْ
لا
ِ
ما
َ
وَ د
ِ
ب
َ
و
ِ
ّ
ا

ِ
ا
ِ
ل
ُ
ل
ُ
ه
"Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada
Tuhan yang lain melainkan Allah, Allah yang
Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali
dengan pertolongan Allah yang Maha Besar,
pujian sebanyak bilangan ciptaan Allah dan
selama kekalnya Kekuasaan Allah"
Baca ketika sujud yang terakhir - 3
kali

Adapun orang yang meminta (bantuan pimpinan) maka janganlah engkau tengking herdik. tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. waktu dhuha-Mu. ya Allah sekiranya rezekiku ada di langit maka turunkannya jika ada di bumi keluarkannya. pujian sebanyak bilangan ciptaan Allah dan selama kekalnya Kekuasaan Allah" Oleh itu. segala puji bagi Allah. kerinduannya kerinduanMu. berikanlah kepada hamba-hambaMu yang soleh. ‫وإِىْ ماى بَعيدا فَقَربَُ بِحق ضحائِل‬ َ َ ُ ِّ َ ْ ِّ ً ْ ِ َ َ َ َ‫وجوالِلَ وقُىتِلَ وقُدْرتِلَ آتٌِِي ها أَتَيت‬ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ ‫عبَادك الصالِحيي‬ َ ْ ِ َّ َ َ ِ "Ya Allah sesungguhnya waktu Dhuha. lalu Ia memberikan kekayaan? َّ ُ‫سبحاى َّللاِ والحود ّلِلِ و ََل إِلَََ إِ ََّل َّللا‬ َ َّ ِ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ‫وَّللاُ أَمبَر و ََل حىل و ََل قُىةَ إِ ََّل‬ َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ َّ َ ‫بِاّلِلِ العلِي العظين عدد خلَق َّللاِ وبِدوام‬ ِ َ َ َ َّ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ ْ ُّ َ ْ َّ ِ‫هلُل َّللا‬ ِ ُ "Maha Suci Allah.3 kali Doa solat dhuha ‫اللَّهن إِىَّ الضحاء ضحاءك والبَهاء‬ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ُّ َّ ُ ‫بَهائُلَ والجوال جوالُل والقُىةَ قُىتُل‬ َ َّ َّ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ . tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Besar. maka hendaklah engkau sebutsebutkan (dan zahirkan) sebagai bersyukur kepadaNya. kekuatannya kekuatanMu. lalu Ia memberikan hidayah petunjuk (dengan wahyu . cahayanya cahayaMu. Jika cahaya jauh pendekatannya dan jika ada hampir maka permudahkannya dengan kebenaran dhuhaMu.Dan sesungguhnya kesudahan keaadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu (kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat) sehingga engkau reda . adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu. Baca ketika sujud yang terakhir . lalu la memberikan perlindungan? Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar). cahayaMu. Allah yang Maha Besar. kekuatanMu dan kesucianMu.oSlos eaSeleS ol0okSaySkoae Dan didapatiNya engkau miskin. Adapun nikmat Tuhanmu. ‫والقُدْرةَ قُدْرتُل والعصوتَ عصوتُل‬ َ َ ْ ِ َ ْ ِْ َ َ َ َ ْ َ ِْ ْ ِ َ َ ْ ِْ َ َ َُ‫اللَّهن إِىْ ماى رزقِي فِي السواء فَأًَسل‬ َّ ُ ‫وإِىْ ماى فِي األَرض فأَخرجَُ وإِىْ ماى‬ َ َ َ ِْ ْ ِ ْ ْ َ َ َ ْ ِّ ٍُ‫هعسرا فَيَسرٍُ وإِىْ ماى حراها فَطَهر‬ ً ِ َْ ً َ َ َ َ َ ْ ِّ .berpuas hati.AlQuran)? s a soeSsaaolcSa laokaoaS o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful