Folketinget 2011-12 S 3242 , endeligt svar på Offentligt

Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1240 København K

Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.:

21. maj 2012 Procesretskontoret Dan Bjerring 2012-0033-0240 427207

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 3242, som medlem af Folketinget Pernille Skipper (EL) har stillet til justitsministeren den 11. maj 2012.

Morten Bødskov / Dan Bjerring

Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk

Spørgsmål nr. S 3242 fra medlem af Folketinget Pernille Skipper (EL): ”Vil ministeren kommentere problemstillingen, som belyst i artiklen »NemID-kontrakter kunne spare millioner« (http://politiken.dk/indland/ECE1408549/de-fattiges-boernbliver-stadig-fattige/), herunder svare på, om ministeren vil være indstillet på at sikre, at også digitale dokumenter fremover vil være at betragte som originale dokumenter ved behandlinger i fogedretten?” Svar: I artiklen »NemID-kontrakter kunne spare millioner« er formanden for Finans & Leasing bl.a. citeret for et ønske om en ændring af retsplejelovens tvangsfuldbyrdelsesregler, for så vidt angår ”lån, der ikke skal tinglyses”. Det anføres endvidere i artiklen, at branchen er tilbageholdende med digitalisering af de pågældende låneaftaler på grund af formuleringen af retsplejelovens § 488, stk. 2, 2. pkt., hvorefter tvangsfuldbyrdelse på grundlag af f.eks. et gældsbrev forudsætter, at det originale dokument indleveres, medmindre fogedretten anser det for unødvendigt. Justitsministeriet kan oplyse, at der under Retsplejerådet er nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at foretage en gennemgang af retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse. Justitsministeriet vil videregive det rejste spørgsmål om, hvorvidt der er behov for justeringer af bestemmelsen i retsplejelovens § 488, stk. 2, 2. pkt., til arbejdsgruppen med henblik på at sikre, at det indgår i arbejdsgruppens videre overvejelser om det samlede regelsæt på området.

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful