ĐƠN XIN NGỪNG HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH

(SINH VIÊN KHÓA 2009)
I. PHẦN DÀNH CHO SINH VIÊN:
Kính gửi: Thầy/ Cô chủ nhiệm chương trình
Tôi tên:............................................................................................................................................................................................................... MSSV:....................................................... Lớp:..............................................................................
Điện thoại:....................................................................................................................................................................................................... Email:.............................................................................................................................................................
Trình độ Anh văn hiện tại:
1. Đối với SV đang học Anh văn tại trường: Đánh dấu cấp độ đang học ở HK 10.2A.
 Pre-EIC 1
 EIC 1
 EIC 4
 Pre-EIC 2
 EIC 2
 EIC 5
 Pre-EIC 3
 EIC 3
 EIC 6
2. Đối với SV đang tự học Anh văn bên ngoài trường:
Từng đạt cấp độ: ....................................................................................... ở học kỳ: .......................................................................................................................................
Đã có chứng chỉ quốc tế:  IELTS ≥ 5.5

 TOEFL iBT ≥ 70  TOEIC ≥ 650 điểm

Hoặc, chưa có chứng chỉ quốc tế, dự kiến thi vào tháng-năm:..............................................................................................................................................................
Nay tôi làm đơn này xin được ngừng theo học chương trình đào tạo (CTĐT) bằng tiếng Anh và
chuyển sang CTĐT bằng tiếng Việt từ HK11.1A. Lý do: .......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nếu được chấp thuận tôi cam kết sẽ chấp hành các quy định khi theo học CTĐT bằng tiếng Việt và
không chuyển về lại CTĐT bằng tiếng Anh.
Trân trọng.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày . . . . . . . . . . . . . tháng . . . . . . . . . . . . . năm 2011
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

……………………………………………………………….

II. PHẦN DÀNH CHO KHOA:

 Đồng ý. Lý do:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Không đồng ý. Lý do:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trưởng khoa
(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày . . . . . . . . . . . . . tháng . . . . . . . . . . . năm 2011
Cố vấn học tập
(ký và ghi rõ họ tên)

………………………………....................................................
………………………………....................................................