ΠΡΟΣΑ΢Η ΣΩΝ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΟΤ
ΟΦΕΙΛΕΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟ΢ΙΟΤ
ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕ΢Α
Η οικονομικι κατάςταςθ των Ελλινων
μικρομεςαίων επιχειρθματιϊν είναι ςιμερα τραγικι.
Υπάρχουν χιλιάδεσ πλζον άνκρωποι που χρωςτοφν
τουλάχιςτον 2-5 δόςεισ ΦΡΑ, 5-10 μινεσ ειςφορζσ
ςτο ΙΚΑ , φορολογία ειςοδιματοσ , άλλουσ
προςωρινοφσ φόρουσ όπωσ ΦΜΥ, άπειρεσ δόςεισ
ςτον αςφαλιςτικό τουσ φορζα ΟΑΕΕ κακϊσ και άλλα
βεβαιωμζνα ποςά ςε Δθμόςια Ταμεία κλπ.
Ανιμποροι πλζον να αντιδράςουν, λόγω τθσ
οικονομικισ δυςπραγίασ και τθσ αδυναμίασ
ανεφρεςθσ χρθματοδότθςθσ, παραμζνουν τισ
περιςςότερεσ φορζσ χωρίσ να μποροφν να
κεωριςουν βιβλία και ςτοιχεία, με αποτζλεςμα να
καταφεφγουν ςτθν αναηιτθςθ τιμολογίων
εξυπθρζτθςθσ από ςυγγενείσ και φίλουσ που
μποροφν να εκδϊςουν ςτοιχεία ΚΒΣ ι μθχανεφονται
παράνομουσ τρόπουσ και μεκοδεφςεισ προκειμζνου
να προμθκευτοφν και να εκδϊςουν φορολογικά
ςτοιχεία.
Ρράγματι, κατά τθ διάρκεια τθσ οικονομικισ κρίςθσ
ςθμειϊνεται δραματικι αφξθςθ των περιπτϊςεων
ζκδοςθσ και χριςθσ Ρλαςτϊν & Εικονικϊν Στοιχείων
και Τιμολογίων, που ανζρχεται μζχρι το 1.500%.
Αποτζλεςμα όλων των ανωτζρω είναι οι
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ να ςυςςωρεφουν χρζθ τα
οποία αδυνατοφν να εξυπθρετιςουν, ενϊ
ςυντθροφνται ςε λειτουργία φυτοηωϊντασ και
περιμζνοντασ τθ ςτιγμι που κα φτάςει ςτθν πόρτα
τουσ ο ζλεγχοσ κάποιασ Υπθρεςίασ, θ οποία κα
εντοπίςει τισ παραβάςεισ και κα επιςφραγίςει τθν
οριςτικι αποχϊρθςι τουσ από τθν αγορά, θ οποία
ταυτόχρονα ςυνοδεφεται και από βαριζσ ποινικζσ
κυρϊςεισ.

ΜΕΤ΢Α ΡΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Τα μζτρα που λαμβάνονται ςιμερα είναι μια
ατελείωτθ και ατελζςφορθ ςειρά διϊξεων από 15
τουλάχιςτον φορείσ, που διαγωνίηονται ςτθν
καταδίωξθ του μικρομεςαίου επιχειρθματία.
Η πράξθ όμωσ τελικά απζδειξε ότι, μετά από χρόνια
ατελζςφορων διϊξεων, όλα τα ανωτζρω μζτρα είναι
τελικά χωρίσ κανζνα ουςιϊδεσ οικονομικό
αποτζλεςμα, αφοφ οι μικρομεςαίεσ αυτζσ
επιχειριςεισ ζχουν πλζον μθδενικι φοροδοτικι
ικανότθτα.
Τα δε πρόςτιμα και οι προςαυξιςεισ όλων αυτϊν
των περιπτϊςεων, κακιςτοφν ακόμθ δυςχερζςτερθ
και πιο αδφνατθ τθν ζςτω και κατά κάποιο τρόπο
εξυπθρζτθςθ των τεραςτίων αυτϊν ποςϊν που
ςυςςωρεφονται.
Τζλοσ, ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ των ρυκμίςεων,
το φψοσ των δόςεων και των προκαταβολϊν που
ηθτοφνται για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ είναι τζτοιο
που τελικά το Ελλθνικό Δθμόςιο δεν ειςπράττει
τίποτε.

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η οικονομικι κατάρρευςθ κάκε μικρομεςαίασ
επιχείρθςθσ ςυμπαραςφρει μαηί τθσ και μια πλειάδα
ομοίων και ςυναφϊν επιχειριςεων, με αποτζλεςμα
τθν πρόκλθςθ του φαινόμενου «ντόμινο» που είναι
πλζον γνωςτό και ςτθν Ελλθνικι αγορά.
Αποτζλεςμα όλων των ανωτζρω είναι θ δθμιουργία
μιασ ςτρατιάσ υπερχρεωμζνων μικρομεςαίων
επιχειρθματιϊν και επιχειριςεων που είναι ζτοιμεσ
να κλείςουν (με το 80% ςιμερα να ζχει ιδθ κλείςει)
και μιασ ςωρείασ ξενοίκιαςτων καταςτθμάτων και
γραφείων ςε όλουσ τουσ εμπορικοφσ δρόμουσ τθσ
χϊρασ μασ, ακόμθ και ςτουσ κεντρικότερουσ.
Το τραγικότερο δε όλων είναι ότι οι ςυγκεκριμζνοι
μικρομεςαίοι επιχειρθματίεσ ζχουν βιϊςει τθν
ποινικοποίθςθ του επιχειρείν και τθσ
επιχειρθματικισ αποτυχίασ πρϊτα ςτον εαυτό τουσ,
ςτθ ςυνζχεια ςτθ ςφηυγο και τζλοσ ςτα παιδιά τουσ,
με αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται ςτρατιζσ
ολόκλθρων οικογενειϊν ςτα πρόκυρα τθσ πλιρουσ
οικονομικισ κατάρρευςθσ και τθσ θκικισ απαξίωςθσ.
Και όλα αυτά ενϊ οι φυλακζσ τθσ χϊρασ μασ ζχουν
ιδθ πλθρότθτα 130% και δεν ζχουν τθν δυνατότθτα
να «φιλοξενιςουν» και τουσ μικρομεςαίουσ
επιχειρθματίεσ που βρζκθκαν ςτθν ατυχι ςυγκυρία
του επιχειρείν μζςα ςτθν κορφφωςθ τθσ οικονομικισ
κρίςθσ.

ΣΥΜΡΕ΢ΑΣΜΑΤΑ
Κανείσ από τουσ ανωτζρω μικρομεςαίουσ
επιχειρθματίεσ δεν μπορεί να εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του, ενϊ ταυτόχρονα όλοι τουσ
απειλοφνται με βαριζσ ποινικζσ διϊξεισ που
επιςφρουν πλζον ποινζσ πολυετοφσ φυλάκιςθσ ι
ακόμθ και κάκειρξθσ.
Οι οικονομικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ διακόπτονται
βίαια, ενϊ κακίςταται αδφνατθ θ οποιαδιποτε
επαναδραςτθριοποίθςθ τουσ ςτο μζλλον.
Ταυτόχρονα, θ κοινωνικι τουσ αποπομπι και
απαξίωςι, τουσ οδθγεί μακθματικά ςε βαριζσ
μελαγχολικζσ καταςτάςεισ και ςε κατάκλιψθ, με
αποτζλεςμα πολλοί άνκρωποι να δίνουν με οδυνθρό
τρόπο τζλοσ ςτθ ηωι τουσ (τα ςτοιχεία των 2.500
αυτοκτονιϊν είναι πρωτόγνωρα για τθν χϊρα μασ).

ΡΟΙΟΣ ΤΕΛΙΚΑ ΟΦΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κανείσ, αφοφ ςτο τζλοσ όλοι ηθμιϊνονται.
Κατ’ αρχιν το Ελλθνικό Δθμόςιο, που χάνει τθ
δυνατότθτα είςπραξθσ ζςτω και μζρουσ των
οφειλομζνων φόρων και ειςφορϊν , αλλά πάνω από
όλα χάνει άξιεσ παραγωγικζσ μονάδεσ που κα
μποροφςαν να παράγουν και να δθμιουργοφν νζα
φορολογθτζα φλθ και ζςοδα.
Στθ ςυνζχεια ηθμιϊνονται οι ίδιοι οι μικρομεςαίοι
επιχειρθματίεσ, αφοφ οδθγοφνται ςε άτακτεσ
χρεωκοπίεσ, με όλεσ τισ ςυνζπειεσ που ακολουκοφν.
Ταυτόχρονα οι επιχειριςεισ μετακομίηουν ςτα
Βαλκάνια, προκειμζνου να επωφελθκοφν από τα
ανταγωνιςτικότερα φορολογικά ςυςτιματα και το
φιλικότερο επιχειρθματικό περιβάλλον.

Αποτζλεςμα όλων των ανωτζρω είναι τα επίςθμα
ςτοιχεία τθσ ανεργίασ να ξεπερνοφν πλζον το 25%,
με τα πραγματικά ςτοιχεία να ξεπερνοφν ακόμθ και
το 35%, αν λάβουμε υπ όψιν μασ και τουσ άνεργουσ
Ελεφκερουσ Επαγγελματίεσ και τουσ Επιτθδευματίεσ
που δεν εγγράφονται ςτον ΟΑΕΔ και ωσ εκ τοφτου
δεν προςμετρϊνται ωσ άνεργοι από τθν ΕΛΣΤΑΤ.
Επιπλζον, θ παραοικονομία γιγαντϊνεται και θ
φοροδιαφυγι και ειςφοροδιαφυγι κορυφϊνονται.
Πταν πχ κάποιοσ χρωςτά ςιμερα 85.000 ευρϊ ΦΡΑ,
ακόμθ και να μπορεί να πλθρϊςει τον ΦΡΑ του
επόμενου και του μεκεπόμενου μινα, δεν κα το
πράξει, αφοφ οι ςυνζπειεσ και οι διϊξεισ κα είναι οι
ίδιεσ.

Η ΠΡΟΣΑ΢Η ΣΩΝ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΗΜΙΟΥ΢ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑ΢ΙΑΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Η πρόταςθ αυτι των Ανεξάρτθτων Ελλινων
εξαςφαλίηει ζνα πραγματικό κίνθτρο για τθν
επανεκκίνθςθ τθσ Ελλθνικισ επιχειρθματικότθτασ
και, ειδικότερα, για τθν αναβίωςθ τθσ Μικρομεςαίασ
Ελλθνικισ Επιχείρθςθσ, θ οποία είναι το μεγαλφτερο
κφμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ, αφοφ ο άνεργοσ
επιχειρθματίασ δεν ζχει δικαίωμα οφτε ακόμθ ςτο
Επίδομα Ανεργίασ.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ εφαρμογισ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ αυτισ πρόταςθσ είναι θ ζξοδοσ τθσ
Ελλάδασ από το Μνθμόνιο, θ αυτοδιάκεςθ και θ
Εκνικι Κυριαρχία επί τθσ Οικονομικισ Ρολιτικισ και
του Ρροχπολογιςμοφ.
Η εφαρμογι τθσ πρόταςθσ πραγματοποιείται με τθ
δθμιουργία ενόσ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑ΢ΙΑΣΜΟΥ
ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ςτο Γενικό Λογιςτιριο
του Κράτουσ, ο οποίοσ κα τθρείται ςτθ Νζα Ελλθνικι
Τράπεηα Επενδφςεων, υπό τθν εποπτεία τθσ
Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ.
Στον λογαριαςμό αυτό κα πιςτωκοφν όλεσ οι
ανωτζρω οφειλζσ των μικρομεςαίων
επιχειρθματιϊν, φυςικϊν προςϊπων και
επιχειριςεων κάκε νομικισ μορφισ, με ετιςιο
κφκλο εργαςιϊν μζχρι 3.000.000 ευρϊ και ,
ειδικότερα :
ΦΡΑ, ΦΜΥ και Φορολογία Ειςοδιματοσ και λοιπϊν
βεβαιωμζνων ποςϊν ςτα Δθμόςια Ταμεία.
Ειςφορϊν ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και λοιπϊν αςφαλιςτικϊν
ταμείων
Άλλεσ πθγζσ (Τελωνεία, κλπ.)
Πλοι οι λογαριαςμοί κα τθροφνται υποχρεωτικά με
κωδικό εςόδου, προκειμζνου να κακίςταται δυνατι
θ διαπίςτωςθ τθσ πθγισ.
Ειδικότερα, ςτο λογαριαςμό αυτό κα τα ποςά κα
καταχωροφνται μόνον ωσ προσ το αρχικό
βεβαιωμζνο κεφάλαιο, με ετιςια προςαφξθςθ μζχρι
8%, μθ δυνάμενο το ςυνολικό ανϊτατο όριο
προςαφξθςθσ να υπερβαίνει το ανϊτατο όριο του
50% του αρχικοφ βεβαιωμζνου κεφαλαίου.
Δθλαδι π.χ. ζνα αρχικό κεφάλαιο που αφορά ςε μθ
απόδοςθ ΦΜΥ 15.000 ευρϊ κατά το ζτοσ 2003 και
βεβαιϊκθκε με πρόςτιμο εισ το τριπλάςιο, οι
προςαυξιςεισ του μζχρι ςιμερα το ζχουν οδθγιςει
ςτο εξωπραγματικό ποςό των 135.000 ευρϊ, ενϊ

ςφμφωνα με τθν παροφςα πρόταςι μασ, αυτό κα
βεβαιωκεί με το ποςό 15.000 + 7.500 = 22.500 ευρϊ
και μόνον αυτό.
Στθν περίπτωςθ δε που ο ίδιοσ επιχειρθματίασ
οφείλει ςυμπλθρωματικά και κακυςτεροφμενεσ
δόςεισ ΦΡΑ 25.000 ευρϊ, ειςφορζσ ΙΚΑ 12.000
ευρϊ, ΟΑΕΕ 6.000 ευρϊ και διάφορα άλλα ποςά
βεβαιωμζνα ςτο Δθμόςιο Ταμείο φψουσ 10.000
ευρϊ, δθλαδι ζνα ςυνολικό ποςό π.χ. 70.000 ευρϊ,
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ
και τον Κϊδικα Εςόδων, ο ςυγκεκριμζνοσ
επιχειρθματίασ είναι ςιμερα τελειωμζνοσ και
οδθγείται με μακθματικι ακρίβεια εκτόσ αγοράσ,
οδεφοντασ ολοταχϊσ προσ τθ φυλακι.

Οι ΑΝΕΞΑ΢ΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ προτείνουμε :
Μεταφορά, κατόπιν αιτιςεωσ του επιχειρθματία,
του ςυνόλου των ανωτζρω ποςϊν ςτον Εκνικό
Λογαριαςμό.
Αυτόματθ αναςτολι όλων των ποινικϊν διϊξεων και
διοικθτικϊν κυρϊςεων.
΢φκμιςθ του ςυνόλου των ανωτζρω ποςϊν, χωρίσ
προκαταβολι, με τον εξισ αρικμό δόςεων :
Μζχρι 100.000 ευρϊ, 100 δόςεισ
101.000 - 300.000 ευρϊ, 150 δόςεισ
301.000 - 3.000.000 ευρϊ, 240 δόςεισ,
μθ δυνάμενθ θ κάκε δόςθ να είναι μικρότερθ των
150 ευρϊ.
Εφόςον οι οφειλζτεσ κατζχουν ακίνθτθ περιουςία,
εκτόσ τθσ πρϊτθσ κατοικίασ τουσ, αυτι κα
προςθμειϊνεται υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου.
Εφόςον οι ςυγκεκριμζνοι οφειλζτεσ ζχουν λάβει
επιχειρθματικά δάνεια, αυτά κα κουρεφονται κατά
το 50% του υπολοίπου τουσ κατά τθν θμερομθνία
υποβολισ τθσ αιτιςεωσ για τθν ζνταξθ ςτον Εκνικό
Λογαριαςμό, ενϊ, ταυτόχρονα, κα αναςτζλλεται και
θ πλθρωμι των δόςεων των δανείων για 2 ζτθ.
Εξαςφαλίηεται θ πλιρθσ και ολοςχερισ αναγνϊριςθ
όλων των εργαςιακϊν δικαιωμάτων και των
ενςιμων των εργαηομζνων ςτισ ςυγκεκριμζνεσ
επιχειριςεισ και παραμζνει ςε πλιρθ ιςχφ θ
αςφάλιςι τουσ.
Εξαςφαλίηεται θ αναςτολι τθσ εγγραφισ ςτθν
ΤΕΙ΢ΕΣΙΑΣ Α.Ε. ι ςτο Κεντροποιθμζνο Αρχείο
Ριςτολθπτικισ Αξιολόγθςθσ τθσ Τράπεηασ τθσ
Ελλάδοσ, μετά τθν κατάργθςθ τθσ ΤΕΙ΢ΕΣΙΑΣ Α.Ε.,
κακ’ όλο το διάςτθμα τθσ εξυπθρζτθςθσ του χρζουσ.
Εξαςφαλίηεται θ άμεςθ ζκδοςθ αςφαλιςτικισ και
φορολογικισ ενθμερότθτασ τθσ επιχείρθςθσ και των
φορζων αυτισ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ
ςυνζχιςθ τθσ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ τθσ.
Η ρφκμιςθ κα είναι μοναδικι για κάκε επιχείρθςθ
και κα χάνεται εφόςον δεν πλθρωκοφν 3
ςυνεχόμενεσ δόςεισ.
Σε περίπτωςθ απϊλειασ τθσ ρφκμιςθσ, κα
επανζρχονται αυτόματα όλεσ οι κυρϊςεισ που
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ
διατάξεισ, ενϊ θ επιχείρθςθ κα κθρφςςεται άμεςα
μθ λειτουργικι και κα ςφραγίηεται εντόσ
διαςτιματοσ 5 εργάςιμων θμερϊν.
Η πρόταςθ αυτι των ΑΝΕΞΑ΢ΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ είναι
προϊόν τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ με τον
επιχειρθματικό κόςμο τθσ χϊρασ και αφορά ζνα
πλικοσ τουλάχιςτον 2.000.000 Ελλινων
μικρομεςαίων επιχειρθματιϊν, ενεργϊν και μθ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful