You are on page 1of 7

Autor: Tereza Ondrkov Soutn pspvek .

27 Kategorie: Stedn koly Tma: Vzdor

Petr Koukal
(rozhovor)

Petr Koukal: ptinsobn mistr R v badmintonu, astnk LOH v Pekingu a mediln tv organizace Rakovina vc veejn. Na vrcholu sv sportovn kariry prodlal rakovinu varlat. Podstoupil operaci a ti chemoterapie, mezi nimi dokzal obhjit titul mistra R. Kdy jsem ho kontaktovala, byl velice vstcn a mil, ihned mi nabdl tykn a pozval m do sv oblben restaurace Kolkovna. osvtu mezi mladmi mui, v ve slovo NVRAT a neztratil nadji. A k tomu svm pbhem inspiruje dal pacienty.

Jak T vbec napadlo, e se zane ivit badmintonem? Nepilo to samo. Byl jsem mal, bylo mi osm a tta hrl badminton. Tahal m s sebou na turnaje a na trninky, to m zaalo bavit spolen s dalmi sporty. Dlal jsem i atletiku, tenis, plavn. A od patncti, kdy nelo dlat vc sport dohromady, jsem si musel vybrat. Badminton u m pevaoval, protoe ho hrl tta. A to, e bych se jm mohl ivit, e se jm budu ivit, mi dolo a okolo sedmncti osmncti, kdy jsem zaal vyhrvat a troku si tm vydlvat. ekl jsem si, e bych to mohl zkusit a e bych se mohl dostat na olympidu. To by pomohlo sponzorm a vbec sportu samotnmu. Rozhodl jsem se, e nepjdu na vysokou, resp. e pjdu, ale pozdji, nechtl jsem ji peruovat. el jsem trnovat do Nmecka a zaal jsem se tomu vnovat mnohem vc. Nezd se Ti, e se badminton bere jako druhoad sport? To se mi nezd, to je prost fakt. Samozejm m to mrz, ale situace je podstatn lep ne ped pr lety. Vm, e i moje sportovn, moje spchy a vbec to, e se tomuto sportu vnuji, pomh. A mm z toho dobr pocit. Te ho dl podstatn vc lid, potkvm je na ulici s raketami, dv to vbec nebylo. Spousta lid u v, o co jde, kdy se ekne badminton, e je to olympijsk, nron a zajmav sport, dn pinkn u vody, jak si to kad pedstavoval dv. Jak probh Tv kvalifikace na OH? Jakou m formu? Do konce mi chyb est tdn a budu hrt jet pt turnaj, take co tden, to turnaj. Te jsem se vrtil, ve stedu zase odltm. A j jsem na 36. postupov pozici z 38. Je to hodn tsn. 36 a 45 jsou ti hri, kte se perou o dv posledn msta. Te jsem postupov a je poteba tch
1

pt turnaj minimln udret nebo poskoit jet v. Jsou to dost nervy. A dost nron obdob. Ale doufm, e svj nvrat dovrm prv na olympijskch hrch. Tvou kariru vak peruila nemoc. Jak Ti byla diagnostikovna rakovina? Zjistil jsem to tak, e jsem sedl tady v t restauraci, zaalo to u toho stolu naproti. Bydlel jsem kousek odtud a byl jsem tu skoro pod. Mli jsme tu takov verek, rozluku, ze ertu jsem ekl jedn sv kamardce, praktick lkace, e jsem si nahmatal nco v oblasti varlat, jestli by se mi na to nechtla podvat. Zaalo to vyloen jako vtip, ale ona byla natst pi smyslech a vdla, e to vtinou bv problm. To jsem nevdl a opravdu jsem si tam nco pr tdn pedtm nahmatal, ale nevnoval jsem tomu pozornost. A normln jsme tady li na dmsk zchod a ona se mi tam na to podvala. J jsem dlal, e to probhlo vyloen z hecu. Hned druh den rno mi volala, objednala m ke kamardovi na urologii. Tam m vyetil a potvrdil mi, e mm rakovinu. Jet ten den jsem el na operaci. Ml jsem stran tst, e tady ta akce byla, e tu byla ta kamardka a e jsme se o tom bavili. Byla to stran shoda nhod. Zaujalo m, e jen po pr dnech, kdy ses to dozvdl, jsi zaal toit dokument Cesta snu aneb Nejlep vci na svt nejsou vci. Jak T to vbec napadlo? J bych v takov situaci byla strachy bez sebe a nevdla bych, co mm dlat. Prvotn npad piel od mho kamarda, od lovka, co mi pomh s psychikou na kurt. Ten byl se mnou v nemocnici, snail se m rozveselovat a pomhat mi. Piel s npadem, e bychom obas mohli natoit pr minut o tom, jak se lm, jak se ctm, co km. To by mohlo mt njak vznam do budoucnosti, teba pro pacienty. Vyhldka na uzdraven byla u m velmi dobr, proto by to mohla bt takov motivan zleitost pro lidi, kte provaj tot. Nemysleli jsme si, e by z toho vznikl njak dokument nebo film. Mli jsme kamarda, kter to, tak jsme mu to nabdli. J jsem byl rd, e pijdu na jin mylenky. Zaali jsme s tmi prvotnmi surovmi zbry v nemocnici, potom chemoterapie, rozhovory s lkai a najednou to zaalo dostvat takov rz minidokumentu nebo minifilmu. Zaali nm kat, e bychom se tomu mli vnovat vc, e by to mohl bt pkn film, e by to mohlo mt pln jin rozmr, ne jsme si mysleli. Tak jsme zaali pibrat do tmu dal lidi, pracovat s lep technikou a toit na vce mstech. Dnes je to rok a pl, pod nepetrit natme, nkdy obden, nkdy jednou za tden, nkdy za msc. Rzn udlosti, to, co ns zrovna napadne. Mlo by to skonit za pl roku na olympid v Londn, to by ml bt ten happyend. Jak na tebe reagovali ostatn pacienti? J si onkologii pedstavuji jako msto, kde le sta lid, kte u moc nadje nemaj. Jak reagovali, kdy tam piel mlad, ptadvacetilet kluk? Le tam vtinou star lidi, ale je tam i pr mladch dosplch lid. Dti tam nejsou, ty le na dtsk onkologii, na kter jsem se byl taky podvat. Kdy jsem tam byl j, leeli tam opravdu sta lid, spousta z nich byla na smrteln posteli. Je to opravdu nepjemn bt tam a vnmat to, ale lovk si zane zvykat. Uvdomovat si, e to tak doopravdy je. S tmi lidmi jsem samozejm mluvil a oni mi vyprvli sv pbhy. Nkdo ekl, e tam chod 15 let a bude tam u asi chodit pod. e se to nelep, e u se jenom oddaluje smrt. Na jednu stranu je to pozitivn, e jsme se o tom bavili, ale na druhou stranu m to ubjelo. Ostatn se m samozejm
2

ptali, pro tam jsem, tak mlad kluk a bla bla bla Bylo to nepjemn, ale v tu chvli jsem to bral jako soust ivota. Napadlo T vbec nkdy, e na to me umt? Pipustil sis to? Pipustil jsem si to v moment, kdy mi doktor ekl, e mm rakovinu. V tu chvli jsem byl opravdu zoufal, neastn a nikdy na tch pr minut, hodin nezapomenu. kal jsem si, e bh v, co bude, e u je mon pozd a e za msc, za tden, za rok umu. Uvdomil jsem si, e vechno okolo jsou nesmysly a nejdleitj je zstat naivu. Zaal jsem si pedstavovat, jak bude svt beze m, co rodie, co kamardi, jak to bude. Fakt jsem si pedstavoval stran vci, myslel jsem na to, i kdy jsem nechtl. J jsem ml opravdu velkou kliku, e se na to pilo brzy. Od chvle, kdy jsem piel z vyeten, m vichni uklidovali, e je to v ranm stadiu a e ance na uzdraven je velk. e kdy m lovk rakovinu, tak tohle je ta lep . Nicmn stejn neeknou, e je to stoprocentn, take pod jsem byl v nejistot. Bl ses, e prv kvli nemoci se bude muset zat ivit jinak? Uvdomoval jsem si, e je mon, e u nikdy nebudu hrt badminton. Zrove jsem pemlel, co bych dlal a jak by to vbec bylo. Ale nebylo to tak, e by m to vyloen njak skliovalo. Badminton byl pro m stran motivace se uzdravit, ale na druhou stranu jsem pod ml takovou zsuvku vzadu, kter mi kala, e pinejhorm nebudu hrt, ale hlavn e budu t. Dokonce jsem se pistihl pi tom, jak jsem si kal, e se to mlo stt, e m to pole na jinou kolej. Take jsem si to uvdomoval, ale nijak mi to nevadilo. Inspiroval T nkdo, kdo proval tak takov stavy, a u prostednictvm mdi nebo pmo? Psali Ti lidi? Dost klov moment byl, kdy jsem se rozhodl, e se o tom bude mluvit. Sdlili jsme to nejdv badmintonov komunit, protoe se lid samozejm zajmali, pro nejsem na turnaji, pro netrnuju. Byly dv monosti. ekneme, e jsem nemocn a e mm zrann teba koleno, ale vdli jsme, e je to stejn na prd, e se to vichni dozvd. Rozhodli jsme se, e bude lep mluvit o tom oteven od zatku. Tm se najednou strhla hrozn mediln kampa, kterou jsem vbec neekal. Mdia se o m do t doby prakticky nezajmala. Kdy jsem nco vyhrl, tak napsali takov ten mal sloupeek do pravho hornho rohu novin. Najednou pili novini do nemocnice, vude kamery a bylo to pln len. A to mi pilo lto, e pili, a kdy jsem byl nemocn, ne proto, e jsem dobe hrl. Na druhou stranu nm to pomohlo. Kdy u se takov prvih stal, podailo se nm dostat ho mezi lidi, u kvli tomu, aby jin kluci mli tst, pili na to vas a mli o tto nemoci informace. Snaili jsme se kampa sami piivovat tm, e jsme se o tom mluvili. Zaali mi pst lidi, kte si m nali na internetu, na facebooku, psali mi smsky. Lid, kte to proili, mi poslali fotky. Star pn, kter tm tak proel, kdy mu bylo dvacet, mi poslal fotku sv rodiny. Doktoi mi kali, e mon nebudu mt dti, co pro m byla hrozn pedstava. Do nemocnice za mnou chodili kamardi. Najednou jsem zaal vnmat sv okol pln jinak. A taky m motivovaly pbhy. Nkdo mi napsal, e na to piel a po tech letech, ml daleko vt problmy, prodlal patnct chemoterapi, j jen ti. V tu chvli jsem si ekl, sakra, peil to takov lovk, peije to taky! To mi stran pomhalo.
3

Nevysiloval T tlak mdi, to, e po Tob pod nkdo nco chtl? Nkdy ano. Jednou, kdy jsem na to neml chu, byl jsem natvan a bylo toho na m moc, napsala mi pan, e dky mn a mmu rozhovoru v asopise, el jej manel do nemocnice, protoe se bl a nali mu to sam. Ml tst, el jenom na operaci, nemusel ani na chemoterapii. Psala, e jsem mu zachrnil ivot. Ten pocit m tak nabil, e jsem si novine pozval znovu. A proto tu sedme i dnes. J na tyhle otzky odpovdal tisckrt, je to nuda a mn u to pijde trapn, protoe se opakuju a slym to. Ale je dobr, e to nape i ty a pete si to spousta dalch lid. To m smysl. Jak to provali rodie? Hrozn. To m dostvalo nejvc. Samozejm jsem nechtl, aby m vidli v nemocnici na kapakch, na chemoterapich, mezi lidmi, kte opravdu umraj. Nebyli za mnou za cel ty ti msce, kter jsem strvil v nemocnici. J jsem jim to zakzal, vymyslel jsem si, e tam nejsou povolen nvtvy. Byli za mnou jen tsn po operaci, kdy jsem leel na urologii. Potom jsme se potkvali doma, protoe jsem si vydobyl, e mezi chemoterapiemi budu chodit dom a nebudu muset leet ve pitle. Potkvali jsme se tam nebo ped nemocnic, vbec jsem nechtl, aby u toho byli. Tm, e jsem se rok pedtm odsthoval do Prahy a nebyl jsem s nimi tolik v kontaktu, jsem vlastn ani nevdl, jak to provali. Uml jsem si to ale pedstavit, ctil jsem to z nich, a to m ubjelo. Mn pitom bylo patn, nebylo to pjemn, neml jsem vlasy, ale pod jsem byl v pohod. Kdy jsem vidl jin lidi na chemoterapich, kal jsem si, e to provm celkem dobe, a bylo mi lto, e se kvli mn mma trp. Tak jsem jim ani nekal, e mi je patn, e dostvm jin lky, e nco nefunguje tak, jak m. Spoustu vc jsem jim zamlel, protoe v tu chvli m nejvce vysilovalo to, jak trp moje okol. Anna K., kter prodlala rakovinu prsu, si brala na chemoterapie svou kamardku, aby to neprovala tak patn, povdaly si spolu a pojaly to jako mal mejdan. Jak ses s tm popral Ty? Tohle je jedna monost a j jsem nad n tak pemlel. Jen tam le na posteli a do ruky m zavedenou kapaku. Nen to nic drastickho, z eho by se lidem dlalo zle, ale pevedl jsem si to na sebe. Asi by mi taky nebylo pjemn, kdybych tam sedl s kamardem. Rd bych el za nm do nemocnice, ale tohle by mi bylo proti srsti. A bylo mi blb jim volat a ptt se, jestli by si na m neudlali as. Jsem od malika sp samot, a tak jsem si kal, e si to tam vytrpm a pak si s nimi zajdu na kafe. Sp jsem se snail stranit se a bt na to sm, protoe si to stejn nakonec sm vyeru. Nkdo by mi to mon na chvli zpjemnil, ale to mi pilo sobeck, lid tm trp, kdy jsou mezi vn nemocnmi. Stal ses tv kampan Rakovina vc veejn. Nebt Tv nemoci zaal bys nkdy dlat nco podobnho? Asi msc pedtm, ne jsem el na operaci, jsem se o takov vci zaal zajmat, hledal jsem si projekty, jako je adopce dt na dlku v Africe. Plat se jim vchova, kola a tak. Vdl jsem, jak chci pomhat, kolik penz do toho chci dt. Ale pak se staly tyhle vci a nedostal jsem se k tomu. Nevm, jestli bych se tomu nebo nemu jinmu dnes vnoval nebt nemoci. J jsem
4

byl vdycky na drcovsk SMS. Nikdy jsem moc nedvoval poulinm prodejcm, ale vdycky, kdy se staly njak prodn katastrofy, snail jsem se njakm zpsobem pomoci. Te, kdy jsem si proil, co jsem si proil, byl jsem k tto nadaci samozejm mnohem bl. Prv tato organizace spustila akci Poli pbh, kam lid zaslaj pbhy spojen s rakovinou. Mus vm jich pijt stran moc, jak je vyhodnocujete? Nevm, jestli stran moc. U prvnho ronku jsem nebyl pmo, byl jsem pizvan jen na vyhlen a tam pijelo asi sedmdest lid. Pbh bylo zaslno asi dv st nebo dv st dvacet. To mi zas tak moc nepilo. Je to urit dan i tm, e to byl prvn ronk a nebyl tak siln propagovn. Tak si myslm, e se k tomu lid neradi vrac, neradi vzpomnaj. J doufm, e se to teba i touto akc zmn. Na vyhlen jsou pizvni vichni, kte nco polou. Nevyhlauje se nejlep pbh. Vyhlsilo se deset nebo pt pbh, z nich kad zastupuje nco. Byl tam pbh maminky, kter psala o dcei. Dcery, kter psala o mamince. Byl tam pbh star pan, kter mla rakovinu v 85 letech a pijela tam v 94, byla zdrav a mluvila o sv nemoci. Byl tam pbh sourozeneck. Jsou tam pbhy, ve kterch se kad najde. Samozejm nejde je st a kat si, e tenhle je lep, tenhle hor, tamten je smutnj, tenhle veselej. To prost nejde. M to smysl sp v tom, e se ti lid setkaj v jednom divadle nebo konferennm sle a mohou si o tom problmu povdat. Vid, e v tom nejsou sami a maj monost setkat se s tmi, jejich pbh skonil dobe. Pou tam i lid, u kterch je to aktuln tma, u kterch tato nemoc stle probh. Mohou se tam setkat prv s tmi, u kterch nemoc mla stejn prbh a kte u jsou vyleni. te je Ty sm? Budu je st. U toho prvnho ronku jsem nebyl, te je urit st budu. Ped zpasy mus bt urit ve stresu. Neboj se, e Ti to neprospv? Nemu si to s sebou brt tak, e bych o tom pemlel ped zpasem. Na druhou stranu kdy jsem sm v hotelu, ti hodiny ped zpasem a jsem nervzn, prospje mi pest si njak emaily, kter mi lid poslaj. V tom momentu si uvdomm, e je ten zpas vlastn nedleit, e je to jen takov bonus. Maximln mu podkovat nkomu nahoe, e v tom hotelu vbec jsem a e mm anci bt ped tm zpasem nervzn. Tak ztratm stres a mohu zpas odehrt lp, ne jako kdyby lo o konec svta. Jak byl Tvj prvn trnink po lb? Hrozn. Byl jsem unaven, chemoterapie m dost vyerpala. Neml jsem energii, neml jsem slu, vechno m bolelo. Paradoxn jsem pibral, protoe jsem po chemoterapii nezvracel. Tm, e jsem neml pohyb a byl jsem zvykl za den spotebovat hodn kalori, tm e jsem jenom leel nebo se maximln prochzel, jsem pibral est sedm kilo. Byl jsem na kurtu neobratn, tk, nelo mi to. Bylo to hrozn. Ale ml jsem velkou radost, e tam vbec mu bt. Pjemn bylo zjitn, e te jsem pln na dn a vechno me bt jen lep. Ne jsem o nemoci vdl, hrl jsem sv maximum a ml jsem takov plron obdob, kdy jsem nevdl, jak se zlepovat, dochzely mi npady. A te jsem byl pln dole a vdl jsem, e m ek krsn plrok zlepovn.
5

etili T soupei? Na trninku mon, na turnajch vbec. Samozejm je to patn, kdy se takov vc stane. Oni to se mnou vnmali a provali, ale v moment, kdy jsme spolu na kurtu, je to pro n prce, stejn jako pro m. A naopak, li do toho s tm, e kdy se jim nedailo, zaali hrt takovou taktikou, e m na tom kurtu prost utavili, a neml jsem fyziku, abych to uhrl. A j to chpu, dlal bych to prv tak. Doke si zdrav lovk alespo ze setiny pedstavit, co vn nemocn lid provaj? Asi jo, empatit lid asi ano. Nen to dn velk filozofie, lovk se prost boj, e ume. A fakt se boj. Myslm si, e nen tk si to pedstavit. Ale pokud to doke, peml o tom jen chvli a hned to zapud, protoe je to stran. V moment, kdy se to tk pmo tebe, mysl na to prakticky dvacet tyi hodin denn, i kdy nechce. Dokonce se ti o tom zd. Ml jsem sny, e jsem piel o varle. Rno jsem se probudil a ml jsem hroznou radost, e je to jen sen. Ale bhem minuty jsem si uvdomil, e se mi to doopravdy stalo. Je to protivn a bohuel nebo bohudk na to myslm i te. Tlo se vdycky me njak pokazit. Ale u to, e si uvdomuje svou smrtelnost, ti ivot dl o mnoho bohat. Stejn tak jako se me rok trpit s rakovinou, me patn pejt silnici, ale j si ten den ped tm, ne m sraz auto, uiju mnohem vc ne dv. Boj se, e se Ti nemoc vrt, nebo se ct vc imunn, protoe u to m za sebou? Ctm se silnj, ctm se vc imunn. Jsem pesvden, e tahle choroba m pvod v ns samch. Nejsou to vci, kter nkde chytne. U m v tom nebyl dn genetick pvod. Myslm si, e jsem si to vypstoval sm svm ivotnm stylem, stresem. Od doby, kdy jsem se uzdravil, se snam k ivotu pistupovat tak, abych si takov situace u nevytvel, aby m ivot, co iju, maximln obastoval a aby tlo nemlo podnty k tomu bt nemocnm. Kdy se psychika oto o sto osmdest stup, stane se tlo podstatn imunnjm. Ale taky je fyzicky nchylnj, ne se z tch chemoterapi dostane, co asi pr let trv. J si myslm, e psychika je podstatn dleitj a silnj. Nevytal Ti nkdo, e ses tmto zpsobem stal slavn? Ano. Vytal. Pr lid mi psalo opravdu a okliv e-maily. Kdosi psal, e byl taky nemocn, a nechlubil se tm. Jin mi napsal, e je sprost, e si vydlvm tm, e jsem prodlal nemoc a podobn. Dostal jsem asi pt est takovch e-mail. Vdy to bylo po tom, kdy se o mn nkde nco napsalo. Je to stran, lovk si to pete a je to fakt len. Dva takov e-maily mi pily, kdy jsem byl jet v nemocnici. Kdy jsem tam leel, bylo mi blb a dostval jsem chemoterapii, snail jsem se propagovat tuto nemoc tak, aby se o tom psalo a aby se o tom vdlo. V tu chvli jsem dostal e-mail od nkoho, kdo mi nape, e to dlm kvli penzm. Ml jsem chu ten notebook zahodit. Ale sta si pest pr e-mail z druh strany, tch pozitivnch. Musel jsem se zamit na ty dobr. Na ty patn se tko zapomn, ale asi to tak prost je, nkte lid jsou takov. Odepisovals jim?
6

Ne. Neodepisoval. ekl jsem si, e takov lid nestoj za odpov.

You might also like