You are on page 1of 8

Autor: Jana Vakov Soutn pspvek .

28 Kategorie: Stedn koly Tma: Vzdor

Ze dna
(povdka)

Viviana ekala na autobusov zastvce, na sob mla ern kabt, fialov tek, tmav rifle a edofialov boty. Pes rameno mla ledabyle pehozenou kabelku. Rno se i lehce nalila. Jela se podvat na svj, mon, budouc dm. Matka, s n zatm bydlela, j tuto snahu osamostatnit se pli neschvalovala. Vdy ti ten tvj pokoj sta, stejn nic nedl, jenom si nco mr a sem tam ije. A kdy u bys trvala na svm, tak si kup njak mal byt v centru msta, a ne dm na okraji. Mami, tohle mrn m iv, ty bys mla bt rda, e na tob nejsem zvisl. A byt nechci, potebuji zahradu, volnost, odpovdla Viv a tskla dvemi. Vivina matka se posledn dobou chovala divn a snaila se j vemon prodlouit hledn novho domu, tohle byl u dest vjezd. Viv vystoupila z autobusu na prvn zastvce, kter byla postavena hned za cedul oznaujc nzev msta, a vydala se po cest kolem rodinnch domk s malmi zahradami. Zastavila se ped pzemnm domem s slem 252. Ml pknou lutou fasdu a velk okna s hndm rmem. Stecha byla vnov zabarven, rovn. Kolem pedn sti domu rostly rud re, Vivieniny nejoblbenj kvtiny. Vedle domu stla gar, kter byla stejn barvy, jako staven. Chalupu a ulici hradil asi po ps vysok devn plot. K hlavnm dvem, kter mly taky hndou barvu, vedl zk kamenn chodnek. Ten u dve zatel kolem domu a pokraoval mezi obma budovami dozadu na malou zahradu. Majitel jet nedorazil, proto se Viv vydala na prohldku sama. Krela po chodnku na zahrdku, kter vvodilo jezrko s fontnkou a nkolik strom, ty poskytovaly pjemn chldek. Z domu se dalo vyjt nejen hlavnmi dvemi, ale i zadem francouzskm oknem na terasu se stolkem a dvma kesly. Ve vzdlenjm rohu zahrady byla postavena klna na zahradn nbytek a jin potebn vci. Se vzhledem zahrady byla celkem spokojen, jen jet njak ten zhonek kvtin a bude to dokonal. Pomalu se vrtila zpt ped dm. Majitel u pijel, pivtal ji potesenm ruky. Dobr den, nevad vm doufm, e jsem si u prohldla zahradu? zeptala se Viv. Mu se usml: Ale kdepak, pro by mi to mlo vadit? Zvl, pokud vm to tady bude patit, sleno Hemnkov. Uku vm vnitek domu, urit se vm bude lbit, zsti je i vybaven. Vstoupili do pedsky, zde se zuli. Viv vzala svoje boty do ruky a veli do chodby, odtud se vchzelo do zbylch mstnost. Vpravo byla toaleta spojen s koupelnou. Nejbli dvee na lev stran chodby vedly do tuln lonice, byla zazena do pjemn lut barvy. Vedlej dvee vedly do malho przdnho pokojku, kter, jak si Viv ekla, bude slouit jako
1

pracovna. Dalmi dvemi se lo do obvacho pokoje, ten byl ladn do fialov a ed barvy. Pokoji vvodil prosklen konferenn stolek s boky ze svtle hndho deva. U zdi stla ed pohovka a na zdi naproti visela obrovsk ploch televize. Mezi stolkem a pohovkou leel fialov koberec. V rohu mstnosti byla postavena lampa. Obvac pokoj byl prchoz do jdelny s kuchyskm koutem a malou komorou. Z obvacho pokoje veli francouzskm oknem na terasu, kde se posadili, aby si vypili kafe a probrali vechno potebn.Viv se s panem Jrovskm domluvila, e se na dm pijede za dva dny podvat jet jednou, chtla ho toti ukzat i svoj matce. Mami, poje prosm se mnou, uvid, e ten dm je ideln. M pknou zahradu s terasou, prostorn obvk, vkusn zazenou kuchy a dva men pokoje. Matka nakonec svolila a vyjely. Pan Jrovsk tentokrt pijel dve a u na n ekal. Dobr den, sleno Hemnkov. Dobr den, pozdravil Viv a jej matku a obma podal ruku. Pan Hemnkov si kritickm pohledem prohldla cel dm, zahradu i gar. Zjistila, e domu opravdu nen co vytknout a i kdyby si nala ptele, bude jim velikost stait. Usmla se na dceru a kvla. Viv pochopila, e matka domek schvlila, a proto se rozhodla jej koupit. Za nkolik tdn se mohla sthovat. Matka byla trochu smutn, e jej mal holika u je samostatn. Pomohla Viv zabalit jej vci a jely spolu nakoupit njak nbytek, aby nebyl dm tak przdn a rovnou ve zavezly a uloily na sv msta. Tak j jedu, prohlsila pan Hemnkov. Dky za vechno, mami, dkovala Viv. Objaly se, pan Hemnkov nastoupila do auta a pomalu odjela. Viv si povzdechla, matka byla posledn dobou divn, to bylo urit tm, e Viv byla jedinek a matka se o ni vtinou pehnan bla. Viviana si narovnala nkolik kus obleen do skn, vykoupala se a la spt. Nsledujc den se probudila u v sedm hodin rno. Spokojen se prothla, oblkla se do ernch rifl, svtle modrho svetku a uvdomila si, e v dom nen nic k jdlu. Vzala tedy penenku s nkolika bankovkami, kabelku, oblkla si kabt a obula si svoje oblben tenisky. Venku bylo krsn, tak akort na prochzku. Nakoupila nkolik jogurt, pr vajec, ri, kuec maso, salm, mslo, pt rohlk a mal chleba. Zaplatila a vydala se projt si msto. Prola kolem kostela a kina, a pila k parku, prola jm a dostala se na mal nmstko s kanou uprosted. Podvala se na mobil, kolik je hodin, a zdsila se, e u je devt. Uslyela kruen, to se jej aludek doadoval sndan. Rychlm krokem se vydala zpt k domovu. Pichystala si bohatou sndani a vzala si ji na terasu. Kdy dojedla, poloila ndob do dezu a vrtila se na terasu s tlustm romnem, kter prv etla. Strvila poklidn dopoledne, chvli si mrala, jak by ekla jej matka. Ped polednem si upekla st kuete a uvaila si k nmu ri. Po dobrm obd umyla ndob a rozhodla se jt po nkolika tdnech zase za komi. Viv se oblkla do sepranch rifl a svho oblbenho pracovnho trika a obula se do jezdeckch bot. Do batohu vloila jezdeck kalhoty, pit a malou svainku. Do ruky vzala helmu a mohla vyrazit. Schvln si vybrala dm, kter nebyl daleko od farmy, kam chodila u od svch patncti let. Za deset minut rychlej chze stanula ped hlavn brnou statku. Vtina kon spsala trvu v travnatch vbzch. Vela do kancele, kde byla obvykle k nalezen majitelka stje Romana Velovsk, kter tu zrove dlala trenrku a byla Vivianinou dlouholetou ptelkyn.
2

Viv si odloila vci v sedlovn a obela stje do dvora, odkud se chodilo k jzdrn, kruhov jzdrn a dal pastviny. Romanu nala v jzdrn, trnovala tam skupinu pti dt. Ahoj, Romi, zvolala vesele Viv, doufm, e ti moc nezasahuju do trninkovho plnu, mla jsem poslednch pr tdn starosti se sthovnm a dal, proto jsem stihla pijt a dneska. Ahoj, ty v, e pro tebe jsou tu vdy dvee oteven. Tak u ses rozhodla odsthovat od matky, to je dobe, zvolala Romana, jestli chce, a to tady dotrnuju-to bude trvat tak deset minut, u jenom krokuj-meme se jet projet. Dostala bys zase Barona, nabdla Romana. Na nikom jinm z tvch kon jsem snad ani nejezdila, prohlsila Viv. To m vlastn pravdu, usmla se Romana. Viviana la za svm nejmilejm konm. Bohuel naposledy tady jezdila ped mscem, protoe prv pipravovala letn kolekci odv a jet mla spoustu starost ohledn koup domu. K zvdav vykukoval z boxu, tvil se ptelsky. Barone, zlato moje, Viv zrychlila krok a Baron zpozornl. Viviana vela do jeho boxu a lskypln kon objala, byl stejn krsn, jak si ho pamatovala. irok elo ozdoben malou blou hvzdikou, ulechtil hlava, dlouh ern hva. Z krabice ped jeho boxem vzala nkolik kart a peliv ho vyistila. Zanedlouho se v chodb ozval klapot kopyt a ve stji zaal obvykl um. Tak co, pojedeme? Jenom se jet podvm, jestli jet nen domluven njak trnink, naklonila se pes dvka boxu Romana. Dobe, ekla Viv. Za chvilku se Romana vrtila. Mm te dv hodiny volno, take klidn meme jet. Osedlaly kon a vyjely do ternu. Nejdve jely asi dva kilometry krokem po poln cest, kter vedla do lesa. Tam jely stdav krokem a klusem, a kdy vyjely z lesa, zaaly cvlat. Ke stjm se vrtily oklikou kolem jezera. Dky, byla to krsn projka, prohlsila Viv, kdy odsedlaly a osprchovaly kon a pustily je do vbhu. Nem vbec za, mohla bys te zase chodit pravideln a potom bys mohla jezdit i na njak hobby zvody, nabdla Romana. Svj as te Viv trvila trninkem, prac nebo na prochzkch s matkou. Za dva msce Romana usoudila, e je Viviana pipravena na parkur, na trnincch doshla vky pekek a sto deset centimetr, na zvodech mla jet devadest centimetr. Kdy se dozvdla, e pojede zvod, byla astn, ale postupn naden vystdal stres. V den zvodu, kter pro ni ml bt takovou ppravou na nadchzejc splnn jezdeck licence, la na farmu u v est hodin. Podn Barona vyistila a zapletla mu hvu a ocas do copu, bhem toho stihl k spodat svou sndani. Potom odnesla postroj do pvsu. Kdy mla ve nachystno, odela ze stje do Romaniny kancele, aby si s n vypila aj. Za pl hodiny Viv zavedla Barona do pvsu a mohly vyrazit. Jela jen Viv a Romana. Cesta trvala dal plhodinu, na zvoditi se nahlsily a Viv zaala pomalu sedlat svho kon. Do jejho zvodu zbvalo jet trochu asu, a tak la na opracovit, aby rozhbala svho kon. Najednou uslyela svoje jmno. Vjela na kolbit a v t chvli pustila z hlavy vechny starosti i obavy a jzdu si dokonale uila. Byla jsi skvl, nikdo by nepoznal, e jsi na zvodech poprv! Nemla jsi ani jedno shozen a zajeli jste to ve slunm ase, Romana byla naden, Viv mimochodem taky. Zstala sedt na Baronovi a pomalu ho nechala vyklusat, potom u jen krokovala. Po n jelo
3

jet nkolik zvodnk, tak musela ekat na vyhlen. Jak bylo jej pekvapen, kdy hlsili, e skonila na druhm mst. Pipnuli j na ruku blou kokardu a Viv s Baronem si zajeli estn koleko. Ve astn nlad dojeli na statek, Viv vyistila Baronovi kopyta a hned ho zavedla do vbhu. Viv te s Baronem hodn chodila na prochzky, vyjky, lonovala ho a trnovali jen jednou tdn. Den, kdy se setkali, vypadal zprvu naprosto obyejn. Kdo by tehdy ekl, e pozn toho, kdo ji bhem nkolika vtein zaujme natolik, e ho nenech odejt. Vedla zrovna Barona z jzdrny, kdy ped stj zaparkovalo auto s pepravnkem. Z vozu se ozvalo rozilen kopn. Viv zastavila kon a chvli zaujat pozorovala snaen nkolika mu z vozku dostat vztekl zve. Sleno, radji odejdte, ten k je nebezpen, varoval ji tloutk, kter byl nejble k n. Tak pro ho sem vezete? Sem chod jezdit i dti, neml by tu bt zl k, odpovdla Viv. Majitelka tohoto statku mu chce dt jet anci, jinak by byl u dvno v salmu, uchechtl se mu a dl u j nevnoval pozornost. Viv se rychle postarala o Barona a spchala zpt na dvr. Nikdy tak krsnho, zrove ale pohublho, kon nevidla. Pes celou jeho hlavu se rozprostrala rozshl lysina, lev oko bylo modr, prav tmav hnd. Ml svtle hndou srst, ernou hvu a nohy zdobily bl podkolenky. Pt mu drelo kon na dvoe, zve mlo vykulen oi, stlo s rozkroenma nohama a nozdry mlo doiroka rozeven. Valach hlasit zarl a rozcvlal se pry, mui ho vak nepustili. Romana jim ekla, kam ho maj zavst, a potom se chytla za hlavu. Kam jsem dala rozum, kdy jsem ho kupovala Co je to za? zeptala se Viv, kterou tento problmov k zaujal. Kenec plnokrevnka a painta, jezdil drezuru, ale kvli poru ve sv pedchoz stji se z nj stal nezvladateln k, jmenuje se Graffman, vzala jsem ho, protoe jsem myslela, e se s nm bude dt nco dlat, ale kdy jsem ho te vidla Zkusm to s nm. Neblzni, pece se nenech zabt, namtla Romana, Viv u ale neposlouchala a la se podvat ke Graffmanovu boxu. Vysok hndk stl v rohu boxu, te u nevypadal zle, ale vystraen. Sotva vak Viv pila bl, zve se k n vrhlo s vycennmi zuby a uima sklopenma a ke krku. Viv poodstoupila, ale nco ji na tom koni stejn zaujalo. Rozhodla se, e vem doke, e Graffman nen tak zl. Hned prvn den si vimla, e Graffman m starou, popraskanou koenou ohlvku, kter se mu navc zaezvala do ke. Proto se zastavila v jezdeckch potebch a koupila pknou, tmav modrou ohlvku a k tomu sladn vodtko, kdy u byla v tom obchod. Vybrala si i jezdeck rukavice, kter, jak pedpokldala, bude hodn potebovat, a zane s Grafem pracovat. Navc jet pibalila bylinkov pamlsky. Kad odpoledne trvila nkolik hodin ped Graffovm boxem a tie k nmu mluvila. K stl vdy celou dobu v zadnm rohu boxu. Po tdnu se Viv rozhodla vejt k nmu a alespo mu sundat starou ohlvku. Vzala si nkolik tvrdch rohlk a opatrn otevela dvka. Valach sklopil ui a tvil se velice nebezpen. Viv na nj nepestala mluvit a pomaliku se k nmu pibliovala. Graff najednou zatoil. Ne stihla Viviana zareagovat, pai j zdobil hlubok kousanec. K potom vyden vybhl z boxu a cvlal chodbou ven ze stje. Viv se
4

rychle vzpamatovala z leknut a utkala za nm. Natst zve vbhlo do otevenho vbhu pobl a tryskem obhalo dokola kolem. Viv spn zavela brnu, bylo j jasn, e te ho nechyt. Jet chvli Graffman vyhazoval, zanedlouho se zbavil pebyten energie a zaal se pst, stle ale pooku pozoroval osoby, kter se zatm shromdily kolem vbhu. Z kancele pila i Romana, kterou pekvapil klapot kopyt ozvajc se ze stje. Viv, ty jsi zrann! vykikla zden. To nic nen, Ale jo, poj, oetm t, prohlsila nesmlouvav Romana a vedla ji do sedlovny, kde byla lkrnika. Graffman pjde pry, rozhodla Romana. Ne! zapla Viv, Koupm ho od tebe, zvldnu ho, urit, i kdy mi nikdo nev, my to dokeme, on je jen vyden, boj se. Vdy stj shoela, u jen to musel bt ok, te se navc sthoval, a kdy se k nmu chovali ti mui tak zle, tak se nen co divit, nechtla bych vdt, jak ho nakldali. Viv ve ekla jednm dechem, musela se nadechnout. Uf, no njakou tu anci mu dt mu, ale prodm ti ho jedin, a bude jak tak zvladateln, protoe jestli ti zase nco udl, pomae pry, nehodlm tu mt takovho zlho kon, kdy mi sem chod dti, prozatm na jeho box dme cedulku nehladit, ustoupila Romana, ale radost z toho nemla. Nejradji by to zve hned poslala tam, odkud piel, ale vdla, e by okamit el na jatka. I j se na prvn pohled zalbil, ale mla tu spoustu jin prce, ne by se starala jet o njakho jankovitho kon. Rno byla Vivina ruka hezky vybarvena, v mst kousance mla modro fialov fleky. Graffa vera nechali ve vbhu, bylo teplo, tak to nevadilo. Viv za nm nepestvala chodit, novou ohlvku nosila vdy s sebou. Po nkolika dnech se ale poas zhorilo a bylo poteba kon zavst do stje, po dobrm to ale nelo, valach stle jet toil, kdy za nm nkdo veel. V pondl musela jet Viv na poradu ohledn kolekce, na kter pracovala, kdy zrovna nebyla ve stji. Bylo j tko, e neme bt s Graffmanem, ten k j za tch pr dn pirostl k srdci jet vc. K tomu vemu u od svitu prelo a kolem devt zaala bouka. Kdy potom v ter pila do stje, k byl zaven v boxu s memi, aby nemohl vystrit hlavu do uliky, starou ohlvku u na sob neml, ale jeho hlava byla poseta ranami a na krku ml odeniny od provaz. Co se stalo? zeptala se Viv, kdy nala Romanu. Bylo poteba ho zavst dom, kdy bylo tak kared. No a vzhledem k tomu, e to s nm po dobrm zatm opravdu nejde, tak pr chlap vzalo provazy, odchytli ho a nakonec ho do toho boxu dostali. Ta ohlvka nevydrela. Krmen dostal, neboj, dala jsem mu ho do labu jet ped jeho pchodem, ale ani se toho nedotkl a ty rny si nenech namazat, zkouela jsem to. Mrz m, e jsme ho nemohli odvst v klidu. Myslm, e s nm to je opravdu zbyten, nikdy se z toho nedostane a tyhle incidenty to akort zhoruj, povzdechla Romana smutn. Ne, v, e bych si ho radji ubytovala na zahrad, ne abych ti dovolila ho prodat! odmtla se ho Viv vzdorovit vzdt. A tak to pokraovalo dalch nkolik msc, Viv chodila ke konm ne jen jezdit na Baronovi, na kterm potom jela nkolik dalch zvod, ale hodn asu trvila i u Graffova boxu, valach se za tu dobu hezky spravil, u nebyl kost a ke. Bohuel j dochzel as na dokonen kolekce odv. Kvli tomu trochu zanedbvala nvtvy sv matky, to si dosti
5

vytala, ale nahrazovala to alespo kadodennmi telefonty. Kdy u si Viviana myslela, e bude muset sv snaen vzdt, vimla si, e Graffman stoj u docela uvolnn u dvek do boxu. Dv byl vdy napnut a v rohu. Viv toho dne otevela dvka, k ustoupil, vela dovnit a zase za sebou zavela. Te u se Graffa nebla a Graff se u tolik nebl j. Viviana si sedla na slmu, opela se o dvee a tie broukala. Konk se uvolnil a sklonil k n hlavu. Viv se rozbuilo srdce, poprv za celou dobu se ho bude moct dotknout. Opatrn ho pohladila po ele a po nozdrch. Ruku potom nechala leet na jeho umku a vychutnvala si ten okamik. Jak koda, e netrval dlouho; v chodb se objevila Romana, aby ji zavolala na vyjku s Baronem, kterou plnovaly. Kdy nevidla Viv u boxu, opatrn nahldla pes me dovnit. Hndk polekan ustoupil a sklopil ui. Jet chvli prosm, mohla bys odstoupit? podala mrnm hlasem Viv Romanu, kter jen pokvala hlavou a poodela nkolik krok dozadu. Viv pomalu vstala, z kapsy vythla pamlsek a s nataenou rukou se po malch krcch pibliovala ke koni. Graff nathl krk, opatrn sebral mls a zase se trochu sthl. Dvka pot opustila box. Te u bys mi ho prodala? zeptala se Viv, kdy vjely do lesa a zpomalily z klusu do kroku. Romana chvli pemlela. Hmm, mon u bych mohla. Pes to, e mu nikdo nedval anci, z nj pomalu zan dlat klidnjho kon. A ode m by nebylo fr, kdybych ho te poslala nkam pry. Tak dobe, prodm ti ho, jen nevm za kolik. J osobn jsem ho brala zadarmo, protoe vichni ostatn nad nm zlomili hl, ostatn j, kdy jsem ho vidla, taky. Jen dky svmu odhodln jsi toto dokzala, ovem bude s nm mt jet spoustu prce. V co, nechm ti ho zadarmo, jen za ustjen. Pi nejbli pleitosti ho pepu na tebe a dm ti jeho doklady. Dkuju, nevm, co ti na to mm ct, Viv se do o nahrnuly slzy tst. Dme si zvod? navrhla, aby zakryla rozpaky. Plat! vykikla Romana a pobdla svho kon do trysku. Kdy se vrtily z vyjky, mly ob mlad eny dokonale vyitn hlavy od vekerch starost. Viviana se postarala o Barona a spchala za Graffem. Kdy ji k spatil, jen zvedl hlavu a o krok ustoupil, ale od dvjho tku do rohu nebo toku na lovka, to byl obrovsk pokrok. Na chvli si jet sedla do boxu a mluvila s nm. Pak u ale byl as veee a ona u taky musela jt dom. Chodila za Graffem do boxu a postupn ho navykala na hlazen a doteky lovka. Rny na hlav i krku u byly zahojeny, a tak mu zkouela nasadit i ohlvku. K dlal znan pokroky, Viv se nebl, dokonce ji zdravil tichm rnm, ale ostatn lid v nm vyvolvali paniku. Kdy si zvykl i na ohlvku, Viv rozhodla, e je na ase vzt ho do vbhu. Vzala vodtko a do druh ruky pr pamlsk. Jemn zatahala za vodtko a hndk ji nsledoval, hlavu ml vztyenou, nozdry rozen a ve si prohlel. Lekl se koleek v rohu stje i balk sena, kter byly naskldan pobl, velk problm byla zelen hadice, kter leela pes cestu. Nakonec ji pekonal velkm skokem. Viv ho pohladila po krku a pousmla se. Veli do vbhu, obeli ho jednou dokola a potom ho pustila. Valach se cvalem rozebhl pry, ale za chvli se vrtil a zaal se pst. Viviana odela z vbhu, ekal ji skokov trnink ped nadchzejcmi zvody. Co kdybychom daly ke Graffovi dalho kon? A nemus bt tak sm, navrhla Viv po pekovn jedn obzvl obtn pekky.

To nen patn npad, myslm, e Baron by k nmu mohl jt. Je hodn a ptelsk. Po jedn Viv osprchovala Barona, potom ho zavedla do vedlejho vbhu. Oba kon se rozebhli k ohrad, kter je od sebe dlila, oichali se a potom se zaali vedle sebe pst. Naveer bylo poteba oba kon zavst zpt do box. S Baronem nebyl problm, Graffman se ale nechtl nechat chytit, ml hodn energie a bhal po vbhu. Nechaly tedy oteven vrata z pastviny a vedly Barona dom. Graff jet chvli cvlal kolem, ale potom se krokem vydal za nimi. Uprosted dvora se zastavil a Viv ho mohla chytit a zavst dovnit. V boxu ho Viv vyistila, vyhnula se vak zrannm mstm, kter potom namazala livou mast. Viv zaala podnikat s Graffmanem prochzky do prody, aby se k pestal veho bt, velk pote mu zpsobovaly mal potky pes cestu, ale i ty se nakonec nauil pekonvat v klidu. Krom toho nastala doba, kdy mu Viviana nasadila uzdeku a vzala ho na lon. Hndk chodil kolem n krokem, klusem a cvalem a taky pekonval nzk kavalety. Graff si taky pomalu zvykal na to, e k nmu obas pijde nkdo ciz, u se kvli tomu neplail, ale drel si odstup. Kdy u hndkovi nevadila ani Viv, uzdeka a zvykl si na praskn vtviek a rzn dal nstrahy, Viv se rozhodla jej poprv od jeho nehody osedlat. Uvzala si ho k mi na dvech boxu, vykartovala a pinesla ze sedlovny sedlo, uzdeku a podsedlovou deku. Valach zacouval, co mu vodtko dovolilo, zvedl hlavu a rozruen zafrkal. Nasazen uzdeky u zvldl na jedniku, Viv mu pes uzdeku nasadila i ohlvku, aby mohl zstat uvzan. Vzala podsedlovou deku, nechala ji koni ped umkem, aby si ji mohl oichat, potom mu ji opatrn poloila na hbet. Graff sebou trochu cukl. Tk, te pijde sedlo. A se zbav svho strachu, budeme spolu jezdit ven a nebudeme jezdit jenom krokem, budeme klusat, cvlat, skkat pes kmeny, konejila ho Viv. Vzala sedlo, taky ho chvilku podrela ped Graffmanovm umkem a potom ho opatrn zvedla a lehce poloila na jeho hbet. Graffman se zaal trochu plait, ale Viv ho lehce uklidnila, dopnula podbink, vzala lon a li na jzdrnu, kde Viv Grafa asi dvacet minut lonovala. Potom si nasadila helmu, sthla tmeny, odepnula lon a chvli zhluboka dchala, aby se uklidnila. Kdy nabrala odvahu, vloila nohu do tmenu a vyhoupla se do sedla. Graffman udlal krok stranou, nhle zaal vyhazovat a pobhat po jzdrn. Viv se drela jako klt, sama se divila, jak se udrela, ale zvldla to. Kdy valach konen zastavil, Viv ho hned pobdla dopedu. Toho dne se u jen proli kolem jzdrny krokem a skonili. Od t chvle jako by se ve obrtilo o ti sta edest stup. Graffman byl stle vc v klidu, pestaly mu vadit neekan nvtvy u jeho boxu a pod sedlem zaal dlat velk pokroky, jako by si vzpomnl, e pedtm byl velmi oblben, a nyn chtl bt taky. Po prvnch pr jezdeckch hodinch Viv zjistila, e Graffman opravdu nen vhodn k na skoky. Pekky bu shazoval, nebo pes n odmtal skoit pln. Proto se zaali vnovat drezue, kter hndka naopak velmi bavila. Cviky provdl precizn a s nadenm. Kad den se dostala do sedla dvakrt, jednou s Graffem na drezuru a podruh s Baronem na parkur. Jzdrensk trninky, a u skok nebo pijeovn, stdala s vyjkami do ternu. V ptek mli s Graffmanem obzvl vydaen trnink, byla u nj ptomn i Romana. Co kdyby sis na nm zkusila njak neoficiln drezurn zvody? navrhla trenrka. Taky m to napadlo, ale zvldl by to? Urit, nejbli jsou za dva tdny, tak m as na dopilovn detail, povzbudila Romana Viv.

ern sako, bl rajtky, naletn holinky. K vyitn, hva zapleten, postroj namazn a podsedlov deka bl barvy. Tak vypadal Graffman a Viv chvilinku ped tm, ne vyjeli na drezurn obdlnk. Po nkolika bezchybn vykonanch cvicch v Graffovi nkte divci poznali onoho vbornho drezurnho kon, jakm byl. Po zajet cel lohy je ekal potlesk. Viv naden pohladila kon. To nejhor mme za sebou, Graffe, te u ns ek skvl budoucnost

Souvislost textu s tmatem: Mlad ena se pes vechny nstrahy a nepodporu od ostatnch dostane k spchm s bojcnm konm.