You are on page 1of 4

Autor: Tereza Hnyov Soutn pspvek .

29 Kategorie: Stedn koly Tma: Vzdor

toit
(povdka)

Robin na ni ekal vdycky v ptek po kole. Byla si jm jist asi jako svmi biologickmi potebami. Nikdy nechodil pozd, a mon proto taky nikdy nepospchal. Jejich vztah byl podle veho harmonick a ml scn pedepsan na dobu neuritou. Pokad ji objal, vtiskl letmou pusu do vlas, a kdy si myslel, e nikdo neposlouch, vyslal k n zamumlan: Mm t rd, Rito. Zbytkem dne se pak vtinou proflkali v parku. Nkdy ji vzal na veei nebo do biografu, ale pouze pokud se pedem ujistil, e penze, ktermi zaplatil, zvldl vydlat sm. Ve svch jednadvaceti letech jet bydlel u rodi a len touil po seberealizaci. Jednou se j zeptal: Co bys ekla tomu, kdybych nm nkde postavil dm? Kdekoliv bude chtt. Mohli bysme se vzt. A pak zase to jeho: Mm t rd. Jej rodie to vidli podobn. ili ve sv iluzi o dokonal Rit. Rit, kter letos odmaturuje se sammi jednikami. Rit, kter si vezme podle vech mtek pijatelnho Robina. Rit, kter jim d spoustu vnouat. Ta je ale roztomil! Budou chodit postar sousedky a dlat cukrbliky do koru. Rita - ena v domcnosti. Tak jak se to slu. Pesn takhle si to nalinkovali a ekali, e jim Rita pjde na ruku. V jednom se ale spletli. Dvka nijak zvl netouila po tom bt hlavn astn vdan a zajitn. Jej mysl volala po svobod a po emkoliv, co neplatilo za normln. Vude toho bylo plno. mranice na njak zdi v Praze. Mlad dobyvatel vykikujc svoje mrov hesla. Ouml kytarist v ulicch a holky s kvtinami ve vlasech. Chuligni praiv! pokikovali lid vyklonn z oken. Kamardka Katka, co tomu propadla. Ta svoboda, Rito. Pedstav si, e me jet kamkoliv a kdykoliv bude chtt. Nezle na tom, kolik ti je, (tuhle rku bych vypustila) nebo jak vypad. Vykali se na Robina a poje s nmi! Tehdy se jet udrela a s keovitm smvem nabdku odmtla. Nemohla jen tak opustit rodie, vlastn ani Robina. Navc nevila, e by to Katka mohla myslet vn. Samozejm, zaala se oblkat jako oni. Dokonce se tak i chovala, ale pece by neutekla z domu. To by urit neudlala. Den pot ale Katka vn zmizela. Na stole v kuchyni pr nechala vzkaz - Uvidme se za ti msce. Jedu do San Francisca. U pl roku ji nikdo nevidl. Kdy se o tom Rita 1

doslechla, srdce se j rozbhlo v dosud nepoznanm rytmu: svoboda, svoboda! A od t doby nemohla myslet na nic jinho. U kdy vstoupila do ndran haly, zatoila se j hlava. Lid zamrzl dlouhm eknm na lavikch, majesttn srolovan jzdn dy, pskot prv pijdjcho vlaku. Zhluboka se nadechla a dala si pozor, aby vykroila pravou. Pro tst. San Francisco! vychrlila u pokladny. Pokladn si ji pemila psnm pohledem. Prosm? Ve tvi se j odrazilo okamit podezen, kter Rita svm poadavkem vykesala. Chtla jsem ct... Dn, jen tam. Na pult vysypala plku svch dosavadnch spor a hrd pevzala lstek. Vlak se kodrcal pes vhybky a Ritin pohled se stel k oknu a od okna k mladkovi, kter pistoupil na minul zastvce. Rita u je skoro pestala sledovat. Pichzeli s dobrm dnem a s na shledanou zase vystupovali. Od tohohle ale neslyela ani jedno. Vtrhnul do kup jako velk voda a zahlaholil: aaau, kam jede? Rita si nebyla jist, co by mla odpovdt. Pry. Aha, tak to jsme na tom stejn, licky se usml a nathl k n ruku. Monsier Je-mito-vechno-fuk. Pes dviny rty pebhl smv. Psobil ledabylm dojmem. Del vlasy ml pjemn rozcuchan a na tvi se mu pomalu rozrstalo strnit. Koile neurit barvy na nm a nezdrav visela. Pijala ruku. Mademoiselle Utekla-jsem-z-domu. Co vyhn mlad dmy z domov? opil. Snoubenec. Nebo sp nkdo, kdo si mysl, e je snoubencem, ale ve skutenosti nen. Zvazky, zodpovdnost, ... rozhodila rukama v beznadjnm gestu. Co utvrzuje mlad mue v nzoru, e je jim vechno fuk? Monsieur, jak ho v duchu zaala nazvat, se blsknul suvernnm smvem. Svoboda. Ritiny oi se rozily. Jako by j snad etl mylenky. Hledm svobodu. Potom jsi tedy nala, zamrkal na ni a zkuenm pohybem sthl okno. Za nm u se rozlzal relif msta. Vtej v Dn! Rita se usmla pro sebe. Nemohla se ubrnit pocitu, e se Monsieur vyv ve dvojsmyslech. Dnsk ndra se ani pinejmenm nepodobalo osvden klasice, na kterou byla zvykl. Znamenalo pro ni rozevenou nru... neho. Nebyla si pln jist, jak to nco pojmenovat, ale vila, e ji to napln. Monsieur el dva kroky ped n, na ramen se mu houpala evidentn poloprzdn taka a pohvizdoval si. Sv prav jmno j odmtl sdlit, a proto si Ritu taky nechala pro sebe. Usadili se na patnk ped ndran budovou. Ritino oekvn vybledlo, kdy zaraen zjistila, e najednou nev jak pokraovat. Monsieur na n spoinul pohledem a ve tvi se mu poprv mihlo podrdn. Take co te? Pod chce poznat svobodu? Protoe vtina z vs to vzd dv, ne nco udl, a vrt se k tomu, co dlala pedtm, jestli rozum, co tm myslm. vete po svobod, ale ve skutenosti nemte tuen, jakou m barvu. Jedin ,co vte, je, e bude lep ne to, co znte. Ale bude, m drah mademoiselle?

Ve skutenosti Rita, zamumlala dvka a pithla si kolena k brad. Teprve te si uvdomila, jak zoufal pln uvedla do pohybu. V kuchyni na stole jsem nechala vzkaz, e jedu do San Francisca a a m neekaj k veei. Monsieur se rozesml. Jsi okzalej ne erven knihovna! Mohla jsi jet dodat, e jim pole suenky. Rita na nj upela doten pohled. Jej mysl spalovaly vitky svdom. Tohle je lenstv. Nikdy to nemla dlat. Nikdy se nemla odhodlat. Napl ji objal kolem ramen. Ten dotek byl o tolik velej ne kad Robinovo mm t rd. V, Rito, o svobodu se nemus bt kadm dnem. Ne takhle. Sta si ji pro sebe vytvoit. Zrovna te utk jako zlodj. Postav se tomu svmu amantovi, rodim nebo komukoliv, a t pestanou omezovat. Pousmla se. Tob se to mluv. ije si tm svm je mi to fuk ivotem a me si hvzdat. Monsieur se napmil a energicky vythl Ritu na nohy. Chce ukzat mj ivot? Tu vybjenou svobodu? Fajn, uku ti ji. Zaplen se pustil skoro vylidnnou ulic a pekvapenou dvku thl za sebou. Rita si byla jist, e by do podobn tvrti sama nevkroila bez noe v ruce. I s nm to bylo na povenou. V pomalu zkomrajcm svtle se domy lepily na sob, jako by se bly, e je nkdo ukradne, kolem cesty se povalovaly odpadky a na pedzahrdce jednoho z dom se pouchovaly umudlan dti. Chudoba a strach z toho msta vyloen slala. To snad nemysl vn! ohradila se, kdy si vimla, e ped jednm z dom zastavili. Bez odpovdi. Monsieurova ruka zeslila stisk a prothla ji drou v pomran zdi. Vevnit to smrdlo nasldlm kouem, na zemi se vlely hadry a nedopalky. Rita se rozkalala. V rohu nco zacinkalo a po chvli se objevilo nkolik dlouhovlasch spoe odnch postav. Tve se jim rozsvtily irokmi smvy, kdy postupn pivtaly Monsieura a po chvli i pekvapenou Ritu objetm. U jsme se o tebe zanali bt, Berte, ozvala se jedna z postav. No to je toho, odbyl ji Monsieur. A uklite si tu, sakra, vedu hosta. Mstnost se rozlezlo uctiv ticho. Bert pustil Ritinu ruku a sebral ze zem petrolejku. Nevtrav svtlo obthlo mstnost jasnjmi konturami. Celkem jich bylo pt. tyi eny a jeden mu. Rita se marn snaila odhadnout alespo piblin vk. eny psobily jiansky. Snd ke, dlouh hnd vlasy a vrazn oi. Mu byl mal, ale stejn jako Monsieur vyhubl, vlasy mu dopadaly na ramena a v rukou ochranitelsky tmal dv lahve njakho alkoholu. Nalijte skleniku tady Rit. Je to podn rebelka a pijela za nma, aby poznala svobodu! zahlaholil Bert a konen se usml. Ptice se uvolnn rozchechtala. Skleniky u nemme, oznmil chlapk a vtisknul Rit do ruky jednu z lahv, kterou pedtm tak opatroval. Pesn si nepamatovala, kdy udlala nco podobnho. Nebo jestli vbec. Ale bylo j vc ne jasn, e se napije. Dojela pece do Dna. Udlala stranou hloupost, ale vymanila se. U tu nebyl nikdo, kdo by ji svazoval. Tady ji nenajdou, dokud sama nerozhodne, e se najt nech. Jej srdce se rozbuilo stejnm zpsobem jako poprv: svoboda, svoboda! 3

Souvislost textu s tmatem: Kdy se zaseknete na prahu mezi stereotypem vednho ivota a pedsudky pli konvenn spolenosti potebujete zase uctit zvan ivota. Rita balancuje na prahu dosplosti a zkou plavat proti proudu.