You are on page 1of 41

Βαζίληρ Τπαπεζάνογλος

vtrapezanoglou@eurobank.gr
www.think-act.gr
LinkedIn
Athens MBA , 22/5/2012

Τεχνολογίεσ Πλθροφορικισ & Καινοτομία:
θ ςυμβολι τουσ ςτθν ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ και
τθ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν

Πρζπει θ Ελλάδα να τρζξει
πιο γριγορα

2

Η καινοτομία ςθμαντικι για τθν Ελλάδα
“The red Queen effect” – μια αλλθγορία του αμερικανοφ βιολόγου Leigh Van Valen,
ο οποίοσ εμπνεφςτθκε από το χαρακτιρα τθσ Κόκκινθσ Βαςίλιςςασ από το βιβλίο του
Lewis Carroll’s “Η Αλίκη μέςα από τον Καθρέπτη"
…με βάςθ τθν αρχι τθσ εξζλιξθσ, ανεξάρτθτα από το πόςο καλά ζνα είδοσ προςαρμόηεται ςτο
τρζχον περιβάλλον του, κα πρζπει να ςυνεχίςει να εξελίςςεται για να μπορεί να ανταποκρικεί
προσ τουσ ανταγωνιςτζσ και εχκροφσ του, οι οποίοι επίςθσ εξελίςςονται …..»

Θ πρόοδοσ είναι ςχετικι: το «φαινόμενο τθσ Κόκκινθσ Βαςίλιςςασ»
(θ βαςίλιςςα τρζχει χωρίσ να φκάνει πουκενά, επειδι μαηί τθσ κινείται ολόκλθρο το τοπίο …)

Μη κάνεις ηίποηε και θα πας πιο πίζω,
ή ηρέτα για να μείνεις εκεί ποσ είζαι.
Αν θέλεις να πας κάποσ αλλού (πιο μπροζηά)
θα πρέπει να ηρέτεις δύο θορές πιο γρήγορα από όηι ηώρα …

Θ Ελλάδα ανικει ςε μια παγκοςμιοποιθμζνθ κοινωνία, ςε ζνα «ιςοπεδωμζνο»
οικονομικό ςφμπαν (“flat” economic universe)
Ανταγωνίηεται με πολλζσ πιο δυνατζσ και αποτελεςματικζσ χϊρεσ / οικονομίεσ
Θ πρόςφατθ κρίςθ απζδειξε ότι ζχει μείνει πολφ πίςω
Θ προςαρμογι δε φκάνει, αφοφ τα παρόμοια «είδθ» (χϊρεσ) πάνε γρθγορότερα
Θ καινοτομία διευκολφνει τθν επιτάχυνςθ για να προφκάςουμε τουσ ανταγωνιςτζσ
3

Το «τρζνο τθσ τεχνολογίασ» και το «μοτο-κροσ»
«Δεν πρζπει να χάςουμε το τρζνο τθσ τεχνολογίασ»
Παρωχθμζνθ προςζγγιςθ, βαςιςμζνθ ςε αντίλθψθ «γραμμικισ
εξζλιξθσ» τθσ τεχνολογίασ και τθσ ανάπτυξθσ
Θ πορεία δεν είναι … «ςτακερισ τροχιάσ»
Σθμαςία πωσ αξιοποιείται θ τεχνολογία

«Πρζπει να … προςπεράςουμε το τρζνο τθσ τεχνολογίασ»
Τεχνολογικό .. «μοτο-κροσ» (από το ...1986)
Ευελιξία, προςαρμογι, τεχνολογικά «μονοπάτια» για να
επιταχφνουμε τθν ανάπτυξθ
Προςανατολιςμζνοι ςτο αποτζλεςμα και όχι ςτθν τυπολατρεία

Θ καινοτομία, ςε όλεσ τθσ τισ πτυχζσ, αναγκαία προχπόκεςθ
για ταχφτερθ πορεία προσ τθν τεχνολογικι ανάπτυξθ

4

Η καινοτομία

5

Καινοτομία
Καινοτομία: πρωτότυπθ προςζγγιςθ για ζνα προϊόν, μια
υπθρεςία, μια λειτουργία (process) θ οποία με τθν εφαρμογι
τθσ αποφζρει αξία
Καινοτομία είναι μια πρωτότυπθ ι ουςιαςτικά ανανεωμζνθ
ιδζα που εφαρμόηεται με επιτυχία και προςδίδει πρόςκετθ
αξία (π.χ. νανοτεχνολογία ςτα τηάμια)
Δφο είναι τα κρίςιμα ςτοιχεία
Πρωτότυπθ ι ουςιαςτικά ανανεωμζνθ προςζγγιςθ ςε ςυγκεκριμζνο
περιβάλλον (αγορά, κλάδο, χϊρα, εποχι) και
Προςδίδει πρόςκετθ αξία (εκτιμάται ωσ χριςιμθ και υιοκετείται από
αυτοφσ ςτουσ οποίουσ απευκφνεται , δθλ. πελάτεσ ι χριςτεσ).

Καινοτομία
Στο επίπεδο του οργανιςμοφ
Στο επίπεδο του κλάδου ςτθ χϊρα ι διεκνϊσ
Σε επίπεδο χϊρασ, ανεξάρτθτα από κλάδο
6

Διερευνϊντασ τθν καινοτομία
Δεν είναι υποχρεωτικά καινοτομία κάκε πρωτότυπθ ςκζψθ,
οφτε κάκε αποδοτικό προϊόν ι υπθρεςία
Το να ζχει κανείσ ιδζεσ δεν είναι δφςκολο
Πρόκλθςθ είναι το να τισ εφαρμόηει με επιτυχία, με τρόπο αποδοτικό
(mouse και Windows από Xerox Park  αξιοποίθςθ από Microsoft)

Θ καινοτομία δεν ταυτίηεται με τθν ανακάλυψθ
Στθν πραγματικότθτα θ ανακάλυψθ διακρινόταν πάντοτε
από τθν καινοτομία όπωσ οι ποταμοί από τουσ ωκεανοφσ:
ςαφϊσ οι μεν τροφοδοτοφν τουσ δε.
(ΙΒΜ, Global Innovation Outlook, 2004)

Εκτόσ από τθν πρωτότυπθ ιδζα θ καινοτομία
χρειάηεται κατανόθςθ τάςεων και διορατικότθτα.
Χρειάηεται επίςθσ αποτελεςματικό ςχζδιο εφαρμογισ.
7

Καινοτομία: ανακεϊρθςθ κακιερωμζνων αντιλιψεων
Κάκε πρόςωπο, οργανιςμόσ, εταιρία ι κλάδοσ δραςτθριότθτασ διαπνζεται
από ζνα αρικμό «πεποικιςεων» που ςχετίηονται με γενικά αλλά και
ειδικότερα κζματα του κλάδου, τα οποία λειτουργοφν ωσ κοινι πίςτθ, ωσ
ζνα «πλζγμα ορκοδοξίασ».
Οι πεποικιςεισ αυτζσ προζρχονται από μακρόχρονθ εμπειρία,
παραδόςεισ, ςυνικειεσ, παραδοχζσ, αλλά και δόγματα και αφοροφν
όλα τα ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ επιχειρθςιακισ λειτουργίασ, του
επιχειρθματικοφ μοντζλου.
Πολλζσ από αυτζσ ζχουν ενςωματωκεί ςτθν επιχειρθςιακι πρακτικι
του κλάδου κάτω από ςυνκικεσ πολφ διαφορετικζσ από τισ ςθμερινζσ
Οι αντιλιψεισ αυτζσ λειτουργοφν ωσ «φίλτρα ςκζψθσ» εμποδίηοντασ
αλλαγζσ ςτα παραδοςιακά πρότυπα λειτουργίασ κάκε κλάδου
Το κλειδί ηηρ καινοηομίαρ είναι η επανεξέηαζη και αναθεώπηζη
ανηιλήτευν πος διέποςν ηα ζςζηαηικά ζηοισεία ηος
επισειπημαηικού μονηέλος και ηη λειηοςπγία ηηρ επισείπηζηρ
8

Καλλιεργϊντασ τον «κοραλλιογενι φφαλο» ...
Αλλθγορία: θ καινοτομία είναι ςαν ζνασ κοραλλιογενισ φφαλοσ.
(Mario Marino, http://whatmatters.mckinseydigital.com)

Οι βιολόγοι τθσ κάλαςςασ δεν ζχουν πλιρωσ καταλάβει πωσ
ςχθματίηεται, αλλά γνωρίηουμε ότι ανκρϊπινεσ ενζργειεσ μποροφν
να τον «καλλιεργιςουν» ι να τον καταςτρζψουν.
Ομοίωσ για τθν καινοτομία: είναι μια φυςικι, χαοτικι, απρόβλεπτθ
διεργαςία θ οποία είναι δφςκολο, ίςωσ αδφνατο, να ενκαρρυνκεί
αποτελεςματικά από ζνα μθ μυθμζνο.
Είναι ςαν τθ Jazz! Ζχει κανόνεσ αλλά και αυτοςχεδιαςμό, είναι
αλγορικμικι αλλά και ευριςτικι
Αν επιχειριςουμε να διαχειριςτοφμε «λεπτομερϊσ» τθν καινοτομία
(micromanagement), κινδυνεφουμε να καταπιζςουμε τισ δθμιουργικζσ
δυνάμεισ που αποδίδουν πετυχθμζνεσ νζεσ ιδζεσ.
Αντίκετα, πρζπει να βροφμε τρόπουσ να καλλιεργιςουμε και να
επιταχφνουμε τισ φυςικζσ διεργαςίεσ καινοτομίασ που αναδφονται
οργανικά.
9

Η καινοτομία δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ
Δεν είναι μια τυπικι λειτουργία, είναι ζνασ τρόποσ θγεςίασ των ανκρϊπων.
Τθν εξυπθρετοφν καλφτερα οι Θγζτεσ από τουσ Μanagers
Gary Hamel
Οι επιχειριςεισ δεν ζχουν DNA καινοτομίασ
Είναι ςαν να ηθτάτε από ζνα ςκφλο να περπατάει ςτα δφο πόδια …
Μόλισ γυρίςετε το κεφάλι ςασ περπατάει ςτα τζςςερα ...
Είναι φτιαγμζνοσ ωσ τετράποδο, όχι ωσ δίποδο

Σαν να ηθτάτε ζνα μθχανικό ρολόϊ να γίνει ψθφιακό ...
Χρειάηεται
Ανοιχτό μυαλό, φανταςία και τόλμθ
Πρωτοβουλίεσ
Προςανατολιςμό ςτο αποτζλεςμα
Πάκοσ

«Αςυμμετρία» μεταξφ του «μεγζκουσ» τθσ καινοτομίασ και τθσ ζκταςθσ του
αντίκτυπου, των αποτελεςμάτων
Είναι θ καινοτομία κζμα τφχθσ ? Οριςμζνεσ φορζσ ναι, αλλά γενικά
Τφχθ = Προετοιμαςία Χ αξιοποίθςθ ευκαιρίασ
10

Πωσ οι managers ςυχνά «ςκοτϊνουν» τθν καινοτομία

11

Παράγοντεσ που επιτάςςουν τθν καινοτομία
Απελευκζρωςθ εμπορίου (εξάλειψθ εμπορικϊν περιοριςμϊν)
Συμφωνίεσ ελεφκερου εμπορίου με Αςία, Λατινικι Αμερικι
Νζοι ανταγωνιςτζσ, νζα φκθνότερα και πιο ανταγωνιςτικά προϊόντα
Ανάγκθ για εξωςτρζφεια, ζμφαςθ ςε «εμπορεφςιμα» προϊόντα / υπθρεςίεσ

Ταχφτατεσ αλλαγζσ ςε καταναλωτικά πρότυπα & απαιτιςεισ πελατϊν
Προςδοκίεσ για νζα προϊόντα, νζεσ δυνατότθτεσ, νζεσ εμπειρίεσ
Μικρότερθ διάρκεια ηωισ προϊόντων (ιδιαίτερα θλεκτρονικϊν)

Ευκολία πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία (και γνϊςθ)
Ευκολότερθ πρόςβαςθ και αξιοποίθςθ τεχνογνωςίασ για προϊόντα, μεκόδουσ,
πρότυπα (χάνεται το πλεονζκτθμα του μονοπωλίου πλθροφόρθςθσ)
On-line επαγγελματικι εκπαίδευςθ / επιμόρφωςθ (π.χ. edX από ΜΙΤ / Harvard)

Διαφοροποιθμζνεσ / αυξθμζνεσ απαιτιςεισ πελατϊν
Πιο απαιτθτικοί ςε ποιότθτα, ταχφτθτα & κόςτοσ υπθρεςιϊν (βλ. mobile, Web 2.0)
Μιμθτικό life-style, απόρροια επικετικοφ marketing και διάδοςθσ των Social Media

Χαμθλό κόςτοσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ
Το Διαδίκτυο διευκολφνει τθν ανάπτυξθ εμπορικισ δραςτθριότθτασ & τθν
πρόςβαςθ ςε αγορζσ (πλατφόρμεσ ςυναλλαγϊν, SaaS, υπθρεςίεσ cloud κλπ)
Εφκολεσ και φκθνζσ εμπορικζσ πράξεισ για καταναλωτζσ ανά τθν υφιλιο
12

Σθμαντικζσ αλλαγζσ και τάςεισ ςτισ
Τεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

13

Τεχνολογίεσ Πλθροφορικισ: ϊκθςθ ςτθν καινοτομία
Συνδυαςμόσ διαδικτυακϊν πόρων και υπθρεςιϊν (mash-up)
Αξιοποίθςθ διαδικτυακισ επικοινωνίασ για ςυμμετοχι
ενδιαφερομζνων (πελατϊν, πολιτϊν)
Αξιοποίθςθ δυνατοτιτων «ζξυπνων» κινθτϊν τθλεφϊνων
Διαδραςτικζσ επιφάνειεσ – υπολογιςτζσ επιφάνειασ
Quick Response Code – QRC (augmented reality)
Human augmentation (φορθτζσ ι εμφυτευόμενεσ ςυςκευζσ
που αποκακιςτοφν ςε κανονικό επίπεδο ανκρϊπινεσ
λειτουργίεσ - διατάξεισ ενςωματοφμενεσ ςτο ανκρϊπινο
ςϊμα για διανοθτικι ι φυςικι ενίςχυςθ, π.χ. ςυςκευζσ για άκρα)

Το «internet των πραγμάτων»
Αςφρματθ επικοινωνία / αναγνϊριςθ
«Αιςκθτιρεσ παντοφ»
(π.χ. ιατρικι αυτοπαρακολοφκθςθ)

Internet TV
User interface
Browser-oriented computing
Touch-screen
Mobile services
14

Εξελίξεισ – Tάςεισ ςτθν αξιοποίθςθ τθσ Πλθροφορικισ
ΙΤ Service Management
Multichannel service
Managing IT as a Business
SaaS
Outsourcing
Cloud
Open Source / Co-development
Application Stores
Social Media - Viral marketing
SOA Architecture –
Enterprise Architecture
Internet of things
Cloud Computing - Virtualization

Security - privacy
15

Φάςθ ωρίμανςθσ τθσ Πλθροφορικισ
Περιςςότερο επιχειρθςιακόσ προςανατολιςμόσ
Αξιολογείται θ απόδοςθ των επενδφςεων ςε ΤΠΕ (ROI)
Εςτίαςθ ςτθν αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν και όχι ςτθ διαχείριςθ των
πλθροφοριακϊν μζςων
Ανάλυςθ μεγάλου όγκου πλθροφοριϊν για λιψθ αποφάςεων
(Big Data Management)
Αξιοποίθςθ για ριηικι αλλαγι και απλοποίθςθ επιχειρθςιακϊν
διεργαςιϊν
Βαςικόσ παραγωγικόσ πόροσ για πολλζσ δραςτθριότθτεσ
(τράπεηεσ, αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ, τθλεπικοινωνίεσ,
Εξωςτρζφεια και διάδραςθ ςτθν επεξεργαςία
Εναλλακτικοί τρόποι παροχισ υπθρεςιϊν

Αξιοποίθςθ κοινωνικϊν δικτφων για επιχειρθματικοφσ ςκοποφσ
Συςκευζσ για εφκολθ πρόςβαςθ ςε εφαρμογζσ πλθροφορικισ
16

Η εμπορευματοποίθςθ τθσ Πλθροφορικισ
Θ εμπορευματοποίθςθ (consumerization) τθσ Πλθροφορικισ εκρθκτικι φλθ
καινοτομίασ
Πολλζσ νζεσ τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ και εφαρμογζσ διακζςιμεσ
πρϊτα ςε ςυςκευζσ που διακζτει ο καταναλωτισ
Θ επαγγελματικι χριςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ ζδειξε ςθμεία κόπωςθσ
Οι καταναλωτζσ αποτελοφν μια νζα μαηικι αγορά πιο επιδεκτικι ςε καινοτομίεσ, που
αποςβζνει και αντικακιςτά πιο γριγορα και εφκολα τα προϊόντα που προμθκεφεται.

Παραδείγματα
Πολλαπλζσ εφαρμογζσ και λειτουργίεσ διακζςιμεσ ςτα
ζξυπνα τθλζφωνα (π.χ. άπειρεσ εφαρμογζσ ςτο Applestore)
GPS λειτουργίεσ ςτα αυτοκίνθτα
Ψυγεία με νοιμονα ςυμπεριφορά
Συςκευζσ θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν Nintendo/Sony/Microsoft
με εξαιρετικά προθγμζνεσ τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ προςομοίωςθσ

Τα επόμενα χρόνια κα αποτελζςει ζνα νζο ςθμαντικό «εξωγενι»
παράγοντα πίεςθσ για καινοτομία, ιδιαίτερα για επιχειριςεισ μαηικισ
πελατείασ (τράπεηεσ, τθλεφωνία, ενθμζρωςθ, διαςκζδαςθ κ.ά.).
17

«Εμπορευματοποίθςθ» και Web 2.0
Οι τεχνολογίεσ και οι εφαρμογζσ Web 2.0 λειτουργοφν ωσ πλατφόρμα και
πρωταρχικόσ παράγοντασ τθσ περαιτζρω «εμπορευματοποίθςθσ» τθσ
πλθροφορικισ
Ο ςυνδυαςμόσ «εμπορευματοποίθςθσ» και Web 2.0 αποτελεί εκρθκτικι
φλθ αλλαγϊν και αφορμι καινοτομίασ
Αλλαγζσ ςτθν κοινωνικι ςυμπεριφορά των χρθςτϊν-πελατϊν και ςτουσ
κανόνεσ ςυναλλαγϊν (Π.χ. δωρεάν ι πολφ φκθνζσ υπθρεςίεσ, διαμοιραςμόσ γνϊςθσ ,
εμπειρίασ, αγακϊν)

Πελάτεσ ενθμερωμζνοι, χειραφετθμζνοι, ςυναςπιςμζνοι
Ανάγκθ για οργανωτικζσ και λειτουργικζσ προςαρμογζσ
ςτισ επιχειριςεισ
Αλλαγζσ ςε ςυςχετιςμό δφναμθσ επιχείρθςθσ – πελάτθ
Απειλι αλλά και ευκαιρία

Οι πελάτεσ και ςυνεργάτεσ μποροφν
να αξιοποιθκοφν ωσ ςυν-δθμιουργοί
ςε καινοτόμεσ ιδζεσ
Η αποθέυζη ηηρ εμπειπίαρ πελάηη
18

Καινοτομία και Πλθροφορικι
Θ εφαρμογι των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (Τ.Π.) δεν αποτελεί μόνθ
τθσ καινοτομία
Θ καινοτομία δεν προχποκζτει τθ χριςθ Τ.Π.
Θ χριςθ των Τ.Π.
Είναι ζνασ εξαιρετικά ςθμαντικόσ διευκολυντικόσ
παράγοντασ για τθν καινοτομία (enabler)
Δθμιουργεί προχποκζςεισ και το λειτουργικό υπόβακρο

Θ πραγματικι αξία μιασ καινοτόμου εφαρμογισ Πλθροφορικισ
δεν εκτιμάται με το αν χρθςιμοποιεί «μοντζρνα»,
εξεηθτθμζνα ι επιςτθμονικά άρτια τεχνολογικά
ςτοιχεία, αλλά από το πόςο επιτυχθμζνα εξυπθρετεί
το ςκοπό για τον οποίο αναπτφχκθκε και υιοκετείται
από τουσ χριςτεσ για τουσ οποίουσ προορίηεται
Θ επιχειρθματικότθτα είναι πρακτικι, όχι επιςτιμθ ι χϊροσ ζρευνασ

Οι ιδζεσ και θ νζα τεχνολογία γίνονται καινοτομίεσ μόνον
όταν αποκτιςουν μια κρίςιμθ μάηα χρθςτϊν
19

“Eξωτερίκευςθ” τθσ καινοτομίασ
Υιοκζτθςθ πελατοκεντρικϊν λειτουργικϊν μοντζλων (εςτιαςμζνων
ςτον τελικό χριςτθ) προκειμζνου να καταγράφονται θ ςυναλλακτικι
ςυμπεριφορά, οι ανάγκεσ, τα προβλιματα, οι προςδοκίεσ του
Δθμιουργία καινοτόμων μοντζλων που να προκαλοφν τθν άμεςθ
ςυμμετοχι των πελατϊν και ςυνεργατϊν για τθ βελτίωςθ τθσ
εμπειρίασ τουσ από τον οργανιςμό
Αξιοποίθςθ των μζςων και εφαρμογϊν Web 2.0 που επιτρζπουν
αμεςότερθ επικοινωνία και ςυμμετοχι, αλλά και αξιοποίθςθ τθσ
δυναμικισ των κοινοτιτων
Μαηικι επικοινωνία
Ανταλλαγι εμπειριϊν και ιδεϊν
Marketing

Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων για τθν πρόςβαςθ των πελατϊν ςε
πλθροφόρθςθ που τουσ ενδιαφζρει με διαφάνεια, απλότθτα και
ευελιξία
20

Καινοτομία και επιχειρθματικότθτα
για τθν ανάκαμψθ

21

Χρειαηόμαςτε “Οικοςφςτθμα καινοτομίασ»

Σφλλθψθ ΙδζασΣχεδιαςμόσ /

Επιχειρθματικι
επϊαςθ /

Εμπορικι
εκμετάλλευςθ /

Ideationconceptualization

Incubationexperimentation

ExecutionCommercialization

• Σφλλθψθ ιδζασ
• Σχεδιαςμόσ
λφςθσ

• Εφαρμογι
• Πειραματιςμόσ

• Επιχειρθματικι
ανάπτυξθ
• Marketing

€€

€€€€€€

Χρειάηεται οργανικι ςφνδεςθ Ζρευνασ / Επιχειρθματικότθτασ / Χρθματοδότθςθσ
22

Τι χρειαηόμαςτε
Αφξθςθ πρωτογενοφσ ηιτθςθσ R & D (2010: δαπάνθ 0,50% ΑΕΠ, 2020: 1,5 %)
 ενδυνάμωςθ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ του Ιδιωτικοφ Τομζα
Ανακζςεισ ερευνθτικοφ ζργου από επιχειριςεισ ςε ερευνθτικζσ ομάδεσ
ΑΕΙ, Ερευνθτικϊν Κζντρων
Υποτροφίεσ ςε ερευνθτζσ από επιχειριςεισ
Spin-offs από ερευνθτικζσ ομάδεσ
Προςζλκυςθ ερευνθτϊν εξωτερικοφ
Αφξθςθ ροισ επενδυτικϊν προτάςεων για να μποροφν να λειτουργιςουν
αποδοτικότερα ςχιματα προϊκθςθσ επιχειρθματικότθτασ και επενδφςεων
Ηϊνεσ καινοτομίασ
Incubators
Accelerators
Clusters επιχειριςεων

Επενδυτικά ςχιματα με υποςτιριξθ / ςυντονιςμό από τράπεηεσ
Κανονιςτικό πλαίςιο που διευκολφνει τθν ανάπτυξθ οργανικϊν ςχζςεων
μεταξφ των partners
Ενίςχυςθ κουλτοφρασ καινοτομίασ ςτο δθμόςιο βίο
23

Death Valley

“R”

“D”
Source: Charles Wessner, US National Academy of Science

Research

and Development
(commercializing the result of academic research) are not systemically linked in many
countries
Τhis gap is due to a number of reasons such as the lack of bridging funds
(illustrated above)
(mainly conducted by academia like universities)

Η ςυμβολι τθσ Πλθροφορικισ ςτθν
ανταγωνιςτικότθτα και ςτθ βελτίωςθ
των υπθρεςιϊν (εμπειρία πελάτθ)

25

Το νζο τοπίο ανταγωνιςμοφ
Ο κλαςικόσ ανταγωνιςμόσ χωλαίνει
Προϊόντα
Μζγεκοσ
Τιμι

 αντιγράφονται εφκολα
 εναλλακτικά δίκτυα, internet
 μόνο βραχυπρόκεςμα οφζλθ

Από Οικονομία προϊόντων  Οικονομία υπθρεςιϊν
Τα προϊόντα πλατφόρμεσ υπθρεςιϊν
Κινθτό τθλζφωνο
 πολλζσ υπθρεςίεσ ενθμζρωςθσ, διαςκζδαςθσ,
φωτογραφίασ, μουςικισ κ.ά.
Αυτοκίνθτο
 GPS, τθλεφωνικζσ υπθρεςίεσ
Free press
 ενθμζρωςθ, διαφιμιςθ
Ζξυπνα τθλζφωνα – ταμπλζτεσ
 άπειρεσ εφαρμογζσ προςωπικισ ι επαγγελματικισ
χρθςιμότθτασ διακζςιμεσ παντοφ
Διαδραςτικι ψθφιακι τθλεόραςθ κ.ά.
Τα τελευταία χρόνια οι μθχανζσ αεροπλάνων προςφζρονται από τουσ
καταςκευαςτζσ ωσ «ωςτικι ιςχφσ» και όχι ωσ μθχανι- προϊόν !
26

Βελτίωςθ υπθρεςιϊν-Εμπειρία πελάτθ: θ νζα βάςθ ανταγωνιςμοφ

Το ενδιαφζρον μεταφζρεται από τα προϊόντα ςτισ υπθρεςίεσ.
Υπθρεςία ςθμαίνει ςχζςθ
 θ διαχείριςθ ςχζςεων αποκτά τεράςτια ςθμαςία
Σθμαντικό μζροσ του αγοραςτικοφ κοινοφ (20-30%) αναηθτά νζεσ
εμπειρίεσ όταν καταναλϊνει προϊόντα ι υπθρεςίεσ, όπωσ οι
θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, θ διαςκζδαςθ, ο τουριςμόσ, το φαγθτό κ.ά.
Το ςυμπζραςμα είναι ότι θ «εμπειρία του πελάτθ» αναδεικνφεται ςε
κεμελιακό ςτοιχείο που μπορεί να εξαςφαλίςει τθν πιςτότθτα του
πελάτθ και τθν επιχειρθματικι επιτυχία
Η εμπειρία του πελάτθ βελτιϊνεται με τθν καινοτομία και τθ χριςθ
εξωςτρεφϊν, πελατοκεντρικϊν επιχειρθςιακϊν μοντζλων

27

Κρίςιμεσ επιχειρθςιακζσ ικανότθτεσ
Οι βαςικζσ ικανότθτεσ που αποτελοφν ςθμαντικά και ανκεκτικά ςτο χρόνο
ςυγκριτικά, ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα:
Λειτουργικι αριςτεία
Και οι δύο
Ικανότθτα αποτελεςματικισ διαχείριςθσ των
ικανόηηηερ
εξαπηώνηαι από
ςχζςεων με τθν πελατεία (customer intimation)
ηιρ ςποδομέρ
και τουσ ςυνεργάτεσ (effective partnership)
και ςπηπεζίερ
πληποθοπικήρ

Βεληίυζη ςπηπεζιών & εμπειπίαρ πελάηη

Ικανότθτα ςυνεχοφσ διαφοροποίθςθσ και προςαρμογισ των προϊόντων,
υπθρεςιϊν και των δικτφων διανομισ και εξυπθρζτθςθσ
Αποτελεςματικι λειτουργία & ποιότθτα υπθρεςιϊν
Βελτίωςθ εικόνασ οργανιςμοφ
Θ παραγωγικότθτα βελτιϊνει τα περικϊρια κζρδουσ  δυνατότθτα
καλφτερων τιμϊν και για τουσ πελάτεσ
28

Πελατοκεντρικότθτα
Το Marketing υποςτθρίηει : οι ςθμαντικότερεσ καινοτομίεσ είναι αυτζσ
που «προζρχονται από τουσ πελάτεσ»
Τρεισ βαςικζσ κατευκφνςεισ προςζγγιςθσ τθσ πελατοκεντρικότθτασ
Λφςεισ για νζεσ ανάγκεσ, προβλιματα ι προςδοκίεσ, που δεν
καταγράφουν πάντοτε οι κεραίεσ marketing των επιχειριςεων
 δυνατότθτα να τισ εκφράςουν άμεςα οι ίδιοι

Άρςθ των ςυμβιβαςμϊν ι περιοριςμϊν που (υποχρεϊνονται να)
αποδζχονται οι πελάτεσ, αποτζλεςμα ςυχνά των παραδοχϊν και
αντιλιψεων κάτω από τισ οποίεσ λειτουργεί ζνα κλάδοσ. Π.χ.
Τραπεηικι εξυπθρζτθςθ από απόςταςθ, «θ τράπεηα ςτο ςπίτι ςου» θ «θ τράπεηα
παντοφ κοντά ςου».
Από προκακοριςμζνθ ςφνκεςθ υπολογιςτϊν («όλοι ίδιοι»), θ Dell κακιζρωςε τθν
«προςωποποιθμζνθ» ςφνκεςθ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ / επικυμίεσ
Wi-Fi: Internet παντοφ

Αποτελεςματικι διαχείριςθ ςχζςθσ (ςυςτιματα CRM,
ςυςτιματα Business Intelligence για ανάλυςθ ςυμπεριφορϊν
και προςφορά προςωποποιθμζνων υπθρεςιϊν κ.ά.)
29

Κάκε χριςτθσ κι ζνασ κόμβοσ, ζνα κζντρο επικοινωνίασ

30

Παράδειγμα: Βελτίωςθ τραπεηικϊν υπθρεςιϊν
Τα 3 ςτάδια βελτίωςθσ των τραπεηικϊν υπθρεςιϊν με τθν
εξζλιξθ των δυνατοτιτων του Internet και των κινθτϊν υπθρεςιϊν:
1. Internet  Internet banking
Ο πελάτθσ αποκτά άμεςο ζλεγχο τθσ τραπεηικισ
ςχζςθσ και διευρφνει τισ επιλογζσ του

2. Ζξυπνα κινθτά Τ/Φ  mobile banking
Εξυπθρζτθςθ παντοφ και οποτεδιποτε.
Συνδυαςμόσ τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν
και των δυνατοτιτων του κινθτοφ Τ/Φ

3. Ψθφιακό πορτοφόλι & επικοινωνία κοντινοφ πεδίου (NFC) 
Πανταχοφ παροφςα εξυπθρζτθςθ χωρίσ μετρθτά, με χριςθ του κινθτοφ Τ/Φ
Οι πελάτεσ που ακολουκοφν τθν εξζλιξθ είναι οι πιο ευχαριςτθμζνοι, αλλά
και οι πιο αποδοτικοί για τισ τράπεηεσ (αυξθμζνθ πυκνότθτα ςχζςεων)
31

Επικράτθςθ των πλθρωμϊν μζςω κινθτοφ τ/φ

Το κινηηό ηηλέθυνο θα ανηικαηαζηήζει ηο μπλοκ επιηαγών ?!
32

Η ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ

33

Συμβολι ΤΠΕ ςτθν ανάπτυξθ
Άμεςθ Συμβολι
Ωσ οικονομικόσ κλάδοσ ςυνζβαλε
ςτο ΑΕΠ τθσ χϊρασ με αυξανόμενο
ρυκμό μζχρι το 2008
Περίπου 3,5 % του ΑΕΠ το 2007
(4,5 % ο ευρωπαϊκόσ Μ.Ο.)

Με τθν κρίςθ επανιλκε ςτα
επίπεδα του 2004
Μεγάλο ποςοςτό οι υπθρεςίεσ
Τθλεπικοινωνιϊν (60% το 2008)
Απαςχόλθςθ 70.000 εργαηομζνων
(2008)

34

Ζμμεςθ ςυμβολι
Ωσ παραγωγικόσ πόροσ και μζςο
ζχει οριηόντια ςυμμετοχι ςε
όλουσ τουσ κλάδουσ
Οριςμζνεσ ζμμεςεσ ςυμμετοχζσ
ςτθν παραγόμενθ αξία είναι
μετριςιμεσ
Δφςκολθ θ εκτίμθςθ τθσ
ςυμβολισ ςε ποιοτικζσ βελτιϊςεισ
και αλλαγζσ (π.χ.λειτουργικζσ
βελτιϊςεισ, λιψθ αποφάςεων,
βελϋτίωςθ Brand)
Μεγαλφτερθ ςυμβολι ςτισ
δραςτθριότθτεσ ζνταςθσ
πλθροφορίασ / γνϊςθσ

Συμβολι ςτθν ανάπτυξθ
Στισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ τα 2/3 τθσ αφξθςθσ του ΑΕΠ προζρχεται από τθν
τεχνολογία
Ο Κλίντον παραδζχκθκε ότι θ εκρθκτικι ανάπτυξθ των ΤΠΕ ςτθ διάρκεια τθσ
κθτείασ του (1992-2000) ςυνζβαλε ςτθν επιτυχία τθσ οικονομικισ του πολιτικισ
Πλεόναςμα ΘΠΑ 1998-2000: Εποχι τθσ ζξαρςθσ του Internet, e-commerce, ERPs,
CRM, BPM, networks

Συμβολι ςε μακροοικονομικό επίπεδο
Οριηόντια τεχνολογία  άμεςθ και ζμμεςθ ςυμβολι ςε όλουσ τουσ κλάδουσ

Αποτελεςματικότθτα και ανταγωνιςτικότθτα ςε μακροοικονομικό επίπεδο
Ενίςχυςθ προϊοντικοφ ανταγωνιςμοφ
Ενίςχυςθ εμπειρίασ ςυναλλαςςομζνων με χϊρα (επενδυτζσ, επιςκζπτεσ,
Ενίςχυςθ “brand” χϊρασ (Ιςραιλ)

Συμβολι ςε διοικθτικό / διαχειριςτικό επίπεδο
Αποτελεςματικζσ υπθρεςίεσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
«Κλίμα» (από customer experience)

35

Συμμετοχι ΤΠΕ ςτθν προςτικζμενθ αξία

36

Broadband bonus as % of GDP (OECD, 2012)
2006

2007

2008

2009

2010

Broadband bonus as a
% of GDP per capita in
2010

0,06

0,13

0,14

0,17

0,18

Quality-Adjusted
broadband bonus as a
% of GDP per capita in
2010

0,06

0,14

0,18

0,42

0,41

“Measuring the Broadband Bonus in Thirty OECD Countries”, OECD, 2012
37

O τριπλόσ ρόλοσ των ΤΠΕ ςτισ επιχειριςεισ
Παραγόμενθ
υπεραξία
€€€€
€€€€
€€€€

€€€
€€€

€€

38

Νζεσ οικονομικζσ
δραςτθριότθτεσ (e-commerce,
e-invoicing, bundling υπθρεςιϊν,
mobile services, ψθφιακι TV )
Διευκολφνει ανάπτυξθ ςε μζγεκοσ,
προςφερόμενα προϊόντα,
πολυπλοκότθτα (εξωςτρζφεια,
δίκτυα διανομισ, ςυνεργαςίεσ, BI)

Υποςτθρίηει λειτουργίεσ ςε όλεσ τισ
φάςεισ παραγωγισ και διανομισ
προϊόντων και υπθρεςιϊν

Τι χρειάηεται ο κλάδοσ Πλθροφορικισ ςτθν Ελλάδα
Συνολικι ςτρατθγικι ανακεϊρθςθ
Να οργανωκεί ωσ κλάδοσ (ρόλοι φορζων, πρότυπα, πιςτοποιιςεισ, κϊδικασ δεοντολογίασ,
τυποποίθςθ υπθρεςιϊν και επαγγελμάτων, δείκτεσ αναφοράσ κλπ)
Να διευρυνκεί ο ορίηοντασ αναφοράσ των επιχειριςεων (διεκνισ αγορά)
Να κεςμοκετθκοφν μθχανιςμοί για γριγορθ ανάκεςθ ζργων Δθμοςίου & ζλεγχο
υλοποίθςθσ

Οι ελλθνικζσ εταιρίεσ να εξειδικευτοφν και να διαφοροποιιςουν τα προςφερόμενα
προϊόντα / υπθρεςίεσ
Ζμφαςθ ςε τεχνολογικά προθγμζνα και εξειδικευμζνα προϊόντα εμπορεφςιμα και ςτο
εξωτερικό - εςτίαςθ και ςε niche markets (internet of things, smart grids, monitoring)
Κάλυψθ αναγκϊν ελλθνικισ οικονομίασ (ανανεϊςιμεσ μορφζσ ενζργειασ, μεταφορζσ /
ναυτιλία, θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, γεωργικζσ εφαρμογζσ, τρόφιμα, e-Business)
«Υβριδικζσ» εφαρμογζσ (ιατρικζσ ςυςκευζσ, βιοτεχνολογία κ.ά.)

Δθμόςιο: Ενίςχυςθ «πρωτογενοφσ ηιτθςθσ», «αρχιτεκτονικι» κζντρων εξυπθρζτθςθσ,
βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ «υποδοχισ» των εφαρμογϊν Πλθροφορικισ
Ενίςχυςθ δραςτθριότθτασ R&D, άρκρωςθ μθχανιςμϊν απορρόφθςθσ τεχνογνωςίασ
και ςυνεργαςία με ερευνθτικά κζντρα και ΑΕΙ για τθν παραγωγι καινοτόμων
προϊόντων
Κουλτοφρα ενδο-κλαδικισ ςυνεργαςίασ (όχι μόνον ευκαιριακζσ ςυμπράξεισ)
Συνεργαςίεσ με ξζνεσ εταιρίεσ για μεταφορά τεχνογνωςίασ
39

Δεν είναι μόνον θ Τεχνολογία ...
Κλίμα – κουλτοφρα
Εμπιςτοςφνθ – Συνεργαςία – Συλλογικότθτα
Πολιτειακό Κεφάλαιο

Αποδοχι αλλαγϊν – ανάλθψθ κινδφνων
Αποδεκτι θ αποτυχία, όχι δυό φορζσ για τον ίδιο λόγο

Βαςικι κατανόθςθ του κζματοσ από τουσ κυβερνϊντεσ

Οργάνωςθ
«Οικοςφςτθμα καινοτομίασ»
Ιδζα-Αποτελεςματικι Εφαρμογι-Χρθματοδότθςθ-Εμπορικι Εκμετάλλευςθ

Πόρουσ
Επιςτθμονικό προςωπικό διακζτουμε (εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ)
«Λεφτά υπάρχουν ...», αλλά ξοδεφονται χωρίσ εςτίαςθ και ςχζδιο

Σχζδιο – εςτιαςμζνθ ςτρατθγικι
40

Συμπζραςμα
Θ Ελλάδα χρειάηεται επιτακτικά να καινοτομιςει
Θ Πλθροφορικι είναι ζνασ ικανόσ και ςθμαντικόσ
παράγοντασ καινοτομίασ
ΟΙ ΤΠΕ μποροφν να ςυμβάλλουν άμεςα και ζμμεςα ςτθν
ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ
Θ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν, θ καλφτερθ εμπειρία πελατϊν
(και πολιτϊν) μπορεί να ςτθριχκεί ςε καινοτόμεσ εφαρμογζσ
τθσ Πλθροφορικισ και ευρφτερα των ΤΠΕ
Είναι και κζμα γενικότερθσ ςτάςθσ τθσ κοινωνίασ !

41