8. 1.

Definicija i sastavni dijelovi računarskog sistema Računarski sistem je elektronički sistem koji obrađuje ulazne podatke ili informacije (INPUT i proizvodi iz njih nove ili izlazne podatke (OUTPUT) po prethodno definisanoj proceduri - programu. Djelovi racunarskog sistema su harware i software-OS I Aplikativni…. OS je kolegcija programa koji omogucavaju rad ,komunikaciju i upravljanje hardverskim kompo.. 2. Hijerarhija računarskog sistema, nivoi, podsistemi Nivoski koncept (struktura sa više nivoa) Funkcionalna dekompozicija NIVOSKI koncept o Aplikacioni nivo o Nivo viših programskih jezika o Nivo asemblerskog jezika o operativno-sistemski mašinski nivo o Klasični mašinski nivo o Nivo mikroarhitekture o o o o o 3. Digitalno-logički nivo Nivo elektronskih komponenata Centralna procesorska jedinica Memorijski podsistem Ulazno-izlazni podsistem 11. 9.

Osnovne prednosti i nedostaci fortrana u odnosu na druge jezike višeg nivoa ? Dobre osobine: o o o o o o o o o Nedostaci: o o Jednostavnost Efikasnost Ugrađene funkcije Prilagodljiv format Rasprostranjenost, Programske biblioteke Povezanost sa Matlab-om, Ansys-om... Paralelno programiranje Dokumentacija OO osobine Grafička podrška za Windows OS

Nabroji nekoliko vodedih proizvođača fortranskih compiler-a ? DEC VAX,DEC Alpha,Sun ultra sparc,PCs under Dos and windows

10.

Šta je i šta sadrži IDE ? o o o o o o o o o Editor teksta Kontrola sintakse Editor resursa Biblioteke Compiler Debbager Testiranje i optimiz Pakovanje i instalac. Izrada HELP‐a

Podsistemi su:

Podjela računarskih sistema prema paralelnosti obrade

Koji su koraci u stvaranju programa u Visual Fortran IDE ? o o o o o o o Izbor tipa projekta Imenovanje projekta Dodavanje file‐a za izvorni code Pisanje programa Kompilacija Izvršenje (execution) Optimizacija

-SISD – Single Instruction Single Data - SIMD – Single Instruction Multiple Data - MISD- Multiple Instruction Single Data - MIMD – Multiple Instruction Multiple Data 4. Brojni sistemi, definicija, osnovne vrste, transformacije iz jednog u drugi Brojni sistemi predstavljaju način prikazivanja brojeva pomodu niza simbola koji se nazivaju cifre brojnog sistema. Njima su definisana i pravila za osnovne operacije nad brojevima. Osnovne vrste brojnih sistema: o Nepozicioni brojni sistem : Jedna cifra ima uvijek istu vrijednost bez obzira na poziciju u zapisu. o Pozicioni brojni sistem: Vrijednost cifre zavisi od njene pozicije u broju. 5. Postupak rješavanja problema primjenon računara o o o o o o o o 6. Formulacija problema Analiza problema Izbor metoda za rešavanje, algoritam Razvoj programa – pisanje koda Kompajliranje algoritma Ispitivanje korektnosti programa-testiranje Izrada dokumentacije Održavanje i nadogradnja programa 15. 14. 13. 12.

Koje tipove projekata možemo razvijati u Visual Fortran IDE ? o o o o o o Integer Real Character Complex Logical Abstract

Šta je deklaracija varijabli ? Deklaracija: davanje imena (identifikator) i određivanje tipa

Čemu služi komentar ? Sluzi za opisivanje nekog postupka,tj neke radnje. Osnovni programski koncepti o o o o proceduralno programiranje modularno programiranje strukturirano programiranje objektno-orijentirano programiranje OOP

Kompajler, asembler, mašinski jezik – definicije pojmova Kompajler- koji čita program napisan u izvornom jeziku, te ga prevodi u u ciljani(pretezno masinski_ Asembler - je programski jezik niskog nivoa koji masinski jezik specifične procesorske arhitekture predstavlja u ljudima čitljivom obliku Mašinski jezik - direktno razumljiv hardverskim komponentama 16.

Karakteristike i prednosti proceduralnog programiranja Najvažnije osobine: o Fokusirani na procedure (algoritam) o Svi podaci (varijable) su “vidljive” i dostupne iz glavnog programa Teški za modificiranje i proširivanje Imaju složenu strukturu za kompleksne probleme mogudnost ponovnog korištenja istog koda na različitim mjestima unutar programa jednostavnije pradenje programskog toka osnova za razvoj modula, odnosno osiguranja strukturiranog pristupa. o o Prednosti: o o o

7.

Osnovni programski jezici višeg nivoa : FORTRAN,Cobol,Algol,Pascal,Bacis,INTERPRETER,SQL,C, C++.Java, Visual Basic, C#

Osobina naslijeđivanja (inheritance) Je mehanizam koji omoguduje da klasa redefinira ponašanje i osobine naslijeđene neke druge klase . modularnost postaje nužna. Nasljeđivanje se može definirati i kao nadređena-podređena relacija između klasa u kojoj podređena klasa ima isto ponašanje kao i nadređena klasa. Objekti se sastoje od članova : o Attributes – npr. OO koncept programa Objektno orijentirano programiranje polazi od toga da se program posmatra kao skup pojedinačnih dijelova. Čvor na kome se trenutno nalazimo nazivamo tekudim čvorom ili tekuca pozicija u listi. Svaki objekt ima sposobnost primanja poruke. štededi vrijeme u analizi. To se naročito ističe kod složenih aplikacija Poruka je formalna komunikacija poslana od strane jednog objekta drugom a koja zahtjeva neki servis . kreiranje objekata za manipulisanje porukama Testiranje klasa i objekata pojedinačno Definisanje glavnog programa koji objedinjava sve objekte Osnovne operacije nad apstraktnim strukturama podataka o o o o o o Pristup i modificiranje podataka Matrice: primjer definisanja Pretraživanje Proširivanje (dodavanje novih podataka) Brisanje Sortiranje Spajanje i razdvajanje više struktura 29. ponašanje i identitet o Stanje objekta definisano je unutrašnjim varijablama o o Ponašanje definisano je funkcijama. Podklasa ima sve što i nadklasa.17. motor… o 20. odnosno to je predložak za kreiranje objekata. o poboljšane karakteristike debagiranja i testiranja. ali ne i implementacijske detalje klase. Osobina polimorfizma U objektno orijentisanom programiranju to znači da jedna poruka može uzrokovati različite oblike odgovora u zavisnosti kako je objekat kome se šalje interpretira. Modularno programiranje Kod velikih i složenih programa. i otklanjanju grešaka. Ona definiše način njihovog pohranjivanja i upotrebe od strane programa. . upali svjetla 28. Definicija i shema povezane liste Struktura čiji element sadrži podatak i pokazivač adrese slijededeg elementa. da bi se osigurala. 25. dizajnu. zakoči. Svaki objekt jedne klase nasleđuje njene osobin. ili objekata. 30. Definicija klase je zajednički opis za skup objekata s istim atributima i operacijama. testiranog koda da bi se u razvoju omogudio komponentno-zasnovani pristup. Pravilo odabrana struktura bitno utiče na efikasnost programa. Objasni pojam "stek" Poseban slučaj liste kod koje je dodavanje ili oduzimanje elemenata mogude samo na vrhu structure 24. razvoju. Objekt: sadržaj i osobine Svaki objekt ima: stanje. skup poruka na koje odgovara = interface. 1 ili 2 nasljednika 22. 31. Enkapsulacija Osigurava da programski kod izvan klase vidi samo funkcionalne. Prednosti OOP o jednostavno korištenje dijelova koda u različitim programima. obrade podataka i slanja poruke drugim objektima. Kreiranje objekata. odnosno da je primatelj poruke odgovoran za njenu interpretaciju. 27. Definicija i shema binarnog stabla Binarno stablo je uređeno stablo u kome svaki čvor ima 0. OO postupak razvoja programske aplikacije Object-Oriented Analysis . Niko osim objekta ne može znati kako “iznutra” taj objekt izgleda. koji surađuju (rade) jedan s drugim međusobno izmjenjujudi poruke. 23. ali i još nešto što je specifično samo za nju. 26. o sposobnost kreiranja jednostavnih i konzistentnih sredstava za među-djelovanje različitih tipova objekata. Prvi element liste naziva se različitim imenima kao što je glava. čitljivost programa i olakšalo njegovo razumijevanje i održavanje. ubrzaj. Zbog linearne strukture liste svaki čvor osim prvog i zadnjeg ima svog predhodnika i sljedbenika. tj ostalim klasama pokazuje svoje sučelje tj. Poruka utiče na promjenu stanja objekta. vrata. Funkcije se aktiviraju porukama. 19.OOP o Izrada potrebnih klasa o o o 21.OOD o Specificiranje poruka između objekata o Izrada gradivnih elemenata od objekata Object-Oriented Programming . Redoslijed elemenata je uređen pokazivačima. o smanjeni troškovi razvoja. o Jednostavnije modeliranje složenih problema upotrebom apstraktnijih elemenata = objekata o sposobnost kupovine dijelova postojedeg. testiranje i dokumentiranje je jednostavnije i brže o Veze između modula trebaju biti jednostavne i vidljive o Modul u pravilu treba imati jednu ulaznu i jednu izlaznu tačku o Nakon izvršavanja modul vrada kontrolu na mjesto pozivanja 18. Zbog toga se kaže da je objekt instanca klase. testiranju. što znači da dva ili više objekata mogu reagovati potpuno različito na istu poruku. krajnji čvor se naziva rep ili krajnji čvor liste. o mogudnost podjele velikih projekata na više programskih dijelova koje radi različiti programeri. Methods – kreni. objekt auto: sjedala. početak ili prvi čvor. Nabroji osnovne apstraktne strukture podataka o o o o o o o Matrice Records (Slog) List (linkovane liste) Stack (Stek) Queue (Redovi) Tree (Stablo) Grafovi Definicija strukture podataka Struktura podataka je matematički način organizacije podataka. Rezultat enkapsulacije je da svaki objekt prema „vanjskom svijetu“. Polimorfizam je ponašanje koje se mijenja zavisno od toga koja klasa ga uzrokuje. tj. Modul je logički nezavisna i zaokružena logička cjelina o Moduli se mogu nezavisno programirati i testirati o Mogu se formirati moduli zajednički za sve o Ispravak. stanja i interakcije o Organizacija sličnih objekata u klase Object-Oriented Design . Object=black box. na koji način izvršava svoj zadatak.OOA o Identifikacija objekata u “real world” problemu o Specificiranje ponašanja.

izvršni file pozivnog programa je manji. Ista se dodaje glavnom programu u fazi izvrsenja čime se postiže niz prednosti. (FIFO . izdvojen i kompajliran nezavisno od glavnog programa. koja je deklarisana preko imena funkcije. Prethodno kompajlirana. Navedi primjere deklarisanja i objasni u cemu je razlika izmedju subroutine i funkcije u fortranu? Sabroutine: kao rezultat može vratiti više argumenata ime subroutine ne mora biti deklarisano (nije varijabla) poziva se sa „CALL“ može biti bez liste argumenata Funkcija: Korisnička funkcija je procedura čiji je rezultat jedna varijabla proizvoljnog tipa. Objasni pojam staticke biblioteke? je blok koda. izdvojen i kompajliran nezavisno od glavnog programa. Definicija i shema reda Sekvence elemeneta istog tipa.first in first out) Novi elementi se dodaju na jednom kraju a oduzimaju na drugom kraju (linearna struktura) 42. skupova T1. ekonomija.12)) Oslobađanje prostora: Deallocate (A. update programa je jednostavan jer nije potrebno ponovno kompajliranje ili instaliranje programa nego samo zamjena postojede dll novom. 32. Ponavlja se 1 i 2 za podnizove sa manjim i vedim članovima 39. Može sadržavati samo subroutinu ali ne i glavni program. B(:. T2. Objasni pojam dinamicke biblioteke? za povezivanje (dll) je blok koda. o o o . Ista dll može se koristiti od strane više pozivnih programa. 33. 38. o o o o o o 35. .Neusmjereni 2.. pri čemu je svaki od tih skupova takođe stablo. Prvi snimljeni element je i prvi dostupni element. Objasni pojam”dinamicka alokacija” navedi primjer primjene? ALLOCATABLE – odgođena deklaracija. sistema i procesa Čvorovi mogu imati imena i atribute Edges spajaju dva čvora mogu biti imenovane i imati smjer Graf je generalnija struktura od stable Mogudnosti primjene grafova Linked list Tree (instance of graph) Flowcharts (dijagram toka programa) Mape puteva (GPS) Electrične sheme Montažne sheme Sadržaj planova. Vrlo je korisna u organizovanju velikih programa. 41.40. Definicija i shema grafa Univerzalni način povezivanja elemenata Sastoji se od skupa čvorova i skupa linija za povezivanje Vrlo pogodni za modeliranje objekata. 44. trenutno nepoznata format matrice Primjer: Real allocatable A(:).B) Navedi osnovne programske jedinice u fortranu sa primjerima deklaracije? o Funkcije o Subroutine o Moduli Navedi algoritme za sortiranje nizova i kratko objasni “merge sort” alg.ista se dodaje se work-space glavnog programa te se njegovim kompajliranjem ugrađuje u izvršni (.... Primjer zamjene binarnog stabla linkovanom listom Definicija i shema “stabla”kao strukture podataka? konačan skup od n (n vece ili jednako 0) elemenata između kojih postoji sljededa strukturna veza: 1. Može sadržavati samo subroutinu ali ne i glavni program. o o o o o o o 36. Tm.B(12.Usmjereni 43. 37.?  Buble sort  Sortiranje umetanjem  Shell sort  Mergesort  Quicksort 34. Znatno smanjuje vrijeme kompajliranja glavnog programa. Može se koristiti za više programa ili podprograma.exe) file. jedan čvor se zove korijen (root) stabla. bolji je menadžent memorijom. vojne operacije… Matrično predstavljanje grafa 1. Vrlo je korisna u organizovanju velikih programa i dijeljenju subroutina između različitih programa. Objasni algoritam sortiranja”quick sort”? Izbor vodedeg člana Razvrstavanje preostalih članova na vece i manje.:) Allocate (A(57).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful