ПревелаНевена

Церовић

Део први
Ч И Њ ЕН И Ц Е
1 . Један угле дан п утн ик у Т ау ру с-експ ресу

Ова књига се не сме без дозволе аутора, ни у целини ни у деловима,
умножавати, прештампавати нити преносити ни у једном облику нити
икаквим средством. Она се без одобрења издавача не сме ни на који други
начин нити икаквим другим средством дистрибуирати нити пак умножавати.
Сва права на објављивање ове кљиге задржавају аутор и издавач према
одредбама Закона о ауторским и сродним правима.

Б и ло је пет сати је дног зи м ског ју тра у С ирији . Н а
перону у А лепу стајао је воз свечано у бележ ен у редо ве
вож њ е као Т ау ру с-експ рес. С астојао се из ку хи њ е, кола
за р у ч авањ е , с паваћ и х ко ла и д ва до м а ћа ваго на .
У з папучицу која води у спаваћа кола стајао је један
м лад ф р анцуски пор учни к, ко ји је бл истао у својој у ни ф орм и, у кога се ни ш та дру го није видело , до по м одрели
в рх но са и о ба кр аја на в иш е засу кани х бр ко ва .
Било је хладно, да је пуцало дрво и кам ен, и ова дуж но ст, испр аћај угледног странца, није била ним ало завидна, али је пор учник Д и боск м у ш ки вр ш ио своју дуж ност. Љ убазне реченице силазиле су му са усана на изврсном ф ранцуском језику . О н у ствари није им ао појм а о
чем у је ту реч . Б и ло је, р азум е се, п репр ичавањ а , као и
увек у таквим случајевим а. Г енералово - њ еговог генерала - р асп о л о ж е њ е б и в ало је с в е го р е . А о н д а је с ти гао
он ај стр анац - Б елгијанац - ч ак из Е нгаеске, изгл еда .
П ро ш ла је недељ а дана - седм ица изузетне напетости. А
потом су се одиграли извесни догађаји. Један веом а угледан оф ицир изврш ио је самоубиство, један други је поднео
оставку - забринута лица изгубила су нагло свој забринути израз, извесне врјне м ере предострож ности попустиле
су. А генерал је одједном изгледао десет година м лађи.
Д ибо ск је научио један део разговора изм еђу њ ега и
странца.
- В и сте нас спасили, драги м ој - рекао је генерал узо уђ ен о, п р и че м у су м у вел ики бел и б р ци п о др х тавал и
Д о к ЈС говор ио : - С паси ли сте част ф ранц уске арм ије
-сп реч и ли сте м н ога кр во пр олић а! К ако да в ам се зах ва-

Агаша
Крисши

лим ш то сте пристали да се одазовете м ом е позиву? Д а
дођете овамо, овако далеко....
Н а то је странац (по имену Х еркул П оаро) прикладно одговорио, наглаш авајући реченицу:
- А ли, забога, зар бих могао да заборавим да сте ми
ви једном спасили живот? А потом је генерал опет на све
то љубазно одговорио одбијајући сваку ма и најмању своју заслугу у тој бивш ој услузи, а помињ ући затам још виш е Ф ранцуску, Белгију, славу, част и разне речи у том
смислу; загрлили су се срдачно и разговор се заврш ио:
Ш то се тиче самог случаја, који је био у питању, поручник Дибоск био је још у мраку, мада м у је била поверена дуж ност да испрати г. П оароа на Таурус-експрес, а
он ју је обављ ао са свом ревнош ћу и ж аром какав и доликује младом официру са успеш ном каријером пред собом.
- Д анас је недељ а - рече поручник Д ибоск. - С утра,
у понедељ ак увече, биће у И стамбулу.
Н ије то била прва примедба ове врсте. Разговори на
перону, пред полазак воза, често се, по природи, пом ало
понављају.
- Т ако је - слож и се г. П оаро.
- М ислим да им ате намеру да останете там о неколико дана?
- Д а, да. И стам бул је град у коме никада нисам био.
Било би ш тета пропутовати кроза њ само тако. - О н пуче прстим а сликовито. - Н и због чега ми се не ж ури - задрж аћу се тамо као туриста неколико дана.
- А ја С оф ија је дивна - рече поручник Д ибоск, који
је никада није видео.
Х ладан ветар зафијука ш з перон. О ба човека се стресоше. Поручник Дибоск успе да баци крадимице поглед на
свој сат. Пет минута до пет - само још пет минута!
П ретпостављ ајући да је онај други прим етио њ егов
криш ом бачени поглед, похита опет да почне разговор.
- М ало света путује у ово доба године - рече он бацајући поглед на прозоре спаваћих кола изнад себе.
- Т ако је - слож и се г. П оаро.
- Н адајм о се да нећете бити завејани горе, на Таурусу!

Убисшво у Оријенш-ексиресу

- Зар се то д огађа?
_ Д огађало се, да. О ве године, још не!
- Н адајм о се онда - рече П оаро. - М етеоролош ки извеш таји из Европе су лош и.
_ В еом а лош и. Н а Балкану им а много снега. _
У Н ем ачкој такође, чуо сам .
- Д обро - рече поручник Д ибоск брзо кад м у се учин и д а ће наступ ити опет пр екид у разговору. - С утра у
седам и четврт бићете у Ц ариграду.
- Д а - рече г. П оаро и н астави оч ајн и чки - А ја С о ф ија, чуо сам да је веом а дивна.
- Ч аробна, верујем .
И знад њ ихових гаава покрену се завеса на једном
ку-пеу спаваћих кола и једна м лада ж ена провири.
М ери Д ибенхам је спавала слабо откако је отиш ла
из Багдада прош лог четвртка. Н и у возу за К иркук, ни
у Дому одмора у М осулу, ни прошле ноћи; нигде
у возу
ни-је спавала како ваљ а. С ада, пош то јој је досадило да
ле-ж и будна у врућој загуш љ ивој атмосфери свога
прегре-јаног купеа, устала је и вирила напољ е.
О во би требало да буде А леп. Н ема ш та да се види,
разуме се. Само дугачак, слабо осветљ ен перон и гласна,
бесна препирка на арапском , ту негде. Д ва човека под
њ еним прозором говорила су француски. Један је био
ф ранцуски оф ицир, а други је био ом ањ и човек са
огромним брковим а. О на се једва прим етно насм еш и.
Н икад није видела никог до те м ере утутканог. М ора да
је напољ у јако хладно. Због тога су тако уж асно и
загре-в али воз. П окуш ала је да спусти прозор још
ниж е, алиније могла.
Спроводник спаваћих кола је приш ао двојици људи.
-В оз тек ш то није кренуо - рече. - Бољ е би било да се
го-сподин попне у кола. - Ч овек малог раста скиде
ш еш ир.К аквог м у је само јајастог облика глава! Без
обзира насвоје бриге, М ери Дибенхам се насмеш и. Д а
смеш на чо-вечуљ ка! О на врста љ уди малог раста које
човек никада не може да схвати озбиљ но!
П оручник Д ибоск изговарао је свој опрош тајни говор. О н га је већ унапред био смислио а сачувао га је за
последњ и тренутак. Био је то веома леп, углађен говор.

. Њ е г о в а и с п р у ж е н а р у к а д е л о в а л а је с у г е с т и в н о . господине.К од м ене су госп оди нове карте. господине.Е во.П ретп остављ ам да ни је. П о аро .Зн ате. г. тако сам схватио? Г. пуковник из И ндије. оба су Е нгаези.П р етп о став љ ам да н е п у тује м н о го света? . која је изврсно одговарала прегрејан ој атм осф ери воза.Х вала.рече П оаро сам себи . господин е! . господине . п ро суђи вао је. П уковник је стајао с руком на наслону од столице п реко пута њ е. прев.И м ате ли ш то п роти в? . Г.И зм ењ али су н ек оли ко к ратк и х п ри м ед аб а.убисшво у Оријенш-ексиресу Д а га н е би превази ш ли . уз и зн енадни нагпи трзај. крену лаган о.Н е. е рни својој народности..К елн ер . Још је преостало два сата до сванућа. А ли би ла је. ад и п р еђо ш е равн о д у ш н о . ви тка стаса. Т о је био ви сок човек изм еђу четрдесет и п едесет година. Било је неке врсте хладнокрвне одлучн ости у н ачи ну н а који је доручковала и у н ачи ну н а 1 М инер ална вода (П рим . поп е се г. г. Д а ли господи н ж ели неш то? Господин је затраж ио м алу иеријеа.р еч е он. двоје Е нглеза нису били гои . П оаро је одговорио н а исти начин. м олим вас. косе пом ало проседе на слеп оочни цам а.им ала је.У кола. там не пути . Засад се у њ им а налазио сам о један путник.Б рррр .рече поручник Д ибоск. .) > . закљ учио је он.Разум е се да нем ам . неш то м ало сувиш е 1 одлучн а да би би ла оно ш то назт је онаојоН е/ет т е. витка и црнка . У зећу и пасош . .Г осп один ов м али коф ер сам см естио овде. до р у ч ак н и је о б ро к уз к оји се н еп р ек и д н о ћаска. П оручник Д ибоск поздрави по војни чки. и ^1_^ада диж е и врати у свој купе. . она врста м лади х ж ен а која м ож е да се бри не сам а о себи саврш ено лако. А ли ја н е уједам . Н оводош авш и се м ало поклон и девојци . П ауро се склупча у једном углу и заспа.(Пр„м. . . И м ала је достојан ствено држ ањ е и одлучност. П уковни к седе. . И м ам сам о још два путника. У том тренутку уш ла је једна друга особа у кола за ручавањ е. Г . Х еркул П оаро.К ондуктер је постао одсечан и послован.п озва одсечн о. С вестан непотпуног ноћног сна и осетљ ивог задатка који је успеш но изврш ио. п о чем у се видело да јој нису страна ни путовањ а ни велики свет.Н ајзад . Њ е г о в е с е о ч и за д р ж а ш е з а т р е н у т а к н а Х е р к у л у оар о у . . . . Била је одевена у там ну хаљ ину за пут. пуковн и че А рбатн от. забављ ао се посм атрајући је непри м етн о. госпођиц е Д ибен хам .показа спроводник П оароу драм ати чн им покретом леп оту њ еговог сп аваћег одељ ка и њ егов уредно см еш тен и п ртљ аг.прев. Била је висока. В оз. к оји је п р алн о т м У ^чи о енглеска схватањ а. П оаро потврди. . П ри лично м у се доп адала ош тра прави лност њ ен их ц рта и неж но бледило лица. . м а где била. боцу [ П ет сати ујутроје незгодно доба да човек крене возом на пут. Н аручн о је јаја и к аф у. П оаро м ахн у руком .. . . највероватније млада Енглескињ а о којој је спроводник говорио. Допао м у се сјајан црни потиљ ак са уредним таласим а косе. Х еркул П оаро спусти у њ у једну савијену новчаницу.рече спроводник сп аваћих кола. безизразне и сиве. дош авш и потпуно до сазнањ а до које м ере м у је хладно.П уковни к из И н дије . . пош то није им ао другог п осла.уп и та он . и њ ене очи хладне. . било је девет и по и он се упути прем а коли м а за ручавањ е у потрази за врућом каф ом . . зн ао је да је овај п осл и о: „Т ое јСам о некакав проклети стран ац". П оаро. и једна м лада дам а из Багдада. двадесет и осам година. С а изразом бескрајн ог ж аљ ењ а.Д обро јутро.) који је затраж ила од келнера да јој дон есе још каф е. К ада се п робудио. С проводник уђе за њ им . . Господин прекида пут у И стам бул. отп рилике. 'Лепажена. О на је. П оаро у воз.'Б ројтро.п ром рм љ а г. С едите.

м олим вас. К асн и је су прош ли кроз диван предео планине Т ауруса. П отом настави: . . ићи ћу директн о. ш то је сада већ п остало јасно. гце је она била нам еш тена као гуверн ан та.10 А гаш а К рисш и У бисш во у О ријенш -ексиресу За ручком су њ их двоје опет седели за истим столом м аж еној дечурлији . П уковник А рбатнот је говорио о П ен џабу.. стојећи у ходнику једно крај другог. „О сетљ ив н ам је наш пуковник". пом и сли Х еркул П оаро са извесним подсм ехом . Разговор им је био ж ивљ и него о доручку. ж елела бих.А ли ја не волим ни пом и сао н а то да сте ви гувернанта. и опет су обоје потпуно игнорисали трећег путника.О н баци пом ало м рзовољ ан поглед у П оароовом правцу.. П уковник ју је. „В оз је исто толико опасан као и п реком орско п утовањ е!" Госпођиц а Д ибенхам рече равнодуш но да ће то бити веом а при јатн о. Д ок су гледали наниж е прем а С ицилијан ским вратим а. . тако. И звео је при том неку врсту неспретног м алог поклон а. -Да? .З ар то н и је ш тета? .П ст. девојци се нагло оте уздах. . отпратио до њ ен ог купеа. запазиоје Х еркул П оаро.. . У току разговора открили су неке заједничке пријатељ е.О х! С ве је у реду. . Ч е тв р та ст а л и н и ја њ его в е вилиц е учи ни се м ало ош тријом и грубљ ом . Расп рављ али су о извесном старом Тому и неком Џ ерију. а поврем ено је постављ ао девојци по које питањ е о Багдаду. ш то је непосредн о утиц ало на њ ихово зближ авањ е а см ањ и ло укоченост у опхођењ у.О ви м сам п утем пролазила п ре две годи н е и тада сам се задрж ала три дан а у И стам булу. П уковник је питао да ли ће она директно у Е нглеску или ће се задрж ати у И стам булу. м огу да каж ем да сам веом а задовољ ан ш то ћете ићи ди ректн о.О х.Ж елела би х да м огу да уж ивам у свем у том е! А р б ат н о т н е о д го во р и . Њ ен став био је лако одби јањ е..Т ако је дивно! Ж елела бих. ц рвен ећи лако док је ово изводио. П ст. п репуш тен а на м илост и нем илост тиран ским м ајкам а и њ иховој раз- 1 1 . .Н е. јер и ја ћу такође. . Е па.

У гњ етаван а гувернан та већ је давно сруш ен и м ит. В иш е нису говорили. који је ж урн о п ролази о. изгледала забринута. У веравам вас да се роди тељ и плаш е м ога терора. Било је око два и по по подне кад воз стаде. М ала група љ уди начичкала уз се пругу управљ ајући поглед и упирући прстом на поднеш то колим а за ручавањ е.Н е сада. П осле отприлике десет м и нута дош ао је до закљ учка да би м у м акар и м ало свеж ег ваздуха добро дош ло. О чи су јој биле подвучене там ним колутовим а. којалаје стајаи за њ ега. С утрадан се питао да се м ож да нису посвађали. П рипрем ао се бри ж љ иво.О х! н е см ете тако да схватате. О дш ета даљ е од локом отиве. К ад све прође. О ба путника Е н глеза и заш ли су да опруж е н оге. Т еш ко да би м огао п озн ати хладнокрвн и .О на се насм еја с једва прим етн им контролисани м призвуком. С тигли су у Коњ у те ноћи у једанаест и по. Т ако опрем љ ен сиђе обазри во н а перон и стаде да се ш ета.. А рбатнот се м ож да стидео свог испада. . . одсечн глас и госпођице Д ибенхам . пом исли П оарр зам иш љ ено. П оаро се удаљ и ди скретн о. П оаро се наж е и ослови спроводника спаваћих кола. Главе су извиривале кроз прозоре. К ад буде и за н ас онда. Д евојка га прекиде.М ери. а преко својих дубоких ципела од бокса обу каљ аче. ум отавајући се у неколико капута и ш алова. ло М асу разговарали . разм и ш љ ао је.. Д евојка је. Н е сада. Ч овек одговори а П оаро увуче главу и скоро се судари са М ери Дибенхам ... .. С ећаће се те своје м исли и касн ије. пом исли.Ја овде посм атрам при личн о необи чну м алу ком едију". „Чудновато". . ш етајући горе-доле ни з снегом п окривен и п ерон .. П оаро се задовољ авао да п осм атра ж ивост ж елезничке стани це кроз прозор. Био је и зн ен ађен . .

. К ад је сти гао н а м ост Г алата.12 Агаша Крисши Убисшво у Оријенш-ексиресу 1 3 .слож и се П оаро. И зва ђен о је . Једном руком несигурн о се придрж авала за прозорску пречагу.Ш та се догађа? . .. ја м о р а м д а ухватим тај воз. Она се одвоји од њ ега и пође низ ходник да би се прикљ учила пуковнику А рбатноту.допусти он. . као да хоће да одагна пом и сао о опасности . П огледа је радознало. ни . као неш то потп уно н еваж н о. О на учини м али нагао покрет. А ли врем е! . пош то је надокнадио изгубљ ено врем е у току пута. уверавам вас. .Д а . Н ем а ни какве оп асности. Н а броду је био растављ ен од своји х сап утника. а усне су јој подрхтавале. . П отом је приш ао портирској лож и и но бех даха. Н еш то се зап али ло и сп од к о л а за р у ч ав ањ е. Њ ена бојазан.М ож да .В рем е? . . Ја . то м и је јасно. м н о г о с т ал о д о т о г а? упита он. М н о г о м и је с т а л о д о то г а . С тигао је у Х ајдп асар сам о са пет м инута закаш њ ењ а.Д а.упита она на ф ранцуском приличкупатилом . одве. да.| је их ви ш е н и видео. госп ођиц е. Н и ш т а о зби љ н о .Д а. .Д а л и в ам је .Заш то см о стали ? упитаои м а ли какве пош те за њ ега.. а м ор ам о п рећ и Б осф о р и у х ватати С и м плон ори јент-експрес на другој страни у девет сати. го сп о ђ и ц е . би ла је неоснован а. . А ко касним о сат или два. С ад а оп рављ ају квар. П осле десетак м и нута воз настави пут. Б осф ор је би о узбуркан и П оаро ни је уж и вао у п релазу. Х о тел Т о к атли јан У „Т окатли јан у" је Х еркул П оаро затраж и о собу са .М ож да . 2 .55 . м еђути м .| зао се право у хотел „Т окатлијан". изгубићем о везу.Н и ш та н и је.А ли м и н е см ем о да зак асн и м о! О вај воз треба да сти г е у 6 . ово ће нас задрж ати.

па п реко хола оде у ресторан. . . .рече п орти ру .У реду. крепак. М али Б елгијанац кли м н у гаавом .к ада полази С им плон -ори јен т? . госп оди н е. Д ок је наручи вао вечеру.П оаро! Б ук је био Белги јан ац . П отом погледа на сат.П рва.С вак ак о . уопш те О твори га на свој уобичајени уредан и см ирен начин. п рва и ли друга класа? .У девет сати. . П оаро пон ово п огледа н а сат.Е . П оаро подскочи. . Т о н и је н и м ало теш ко у ово доба годин е.А х! М о ј стари . Д окле путујете? . госп одине. О дш там пан е речи јасно су се оц ртавале. господине.пром рм љ а П оаро увређен о.Разум е се. . господине.М ораћу да п родуж и м н оћас . . . В озови су скоро потп уно празни.Бук! . Би о је то ом ањ и.Д обро. Н абавићу вам карту за Л ондон и заузећу вам постељ у у спаваћим колима у вагону И стам бул-К але. један од директора родн М еђун е аком паније спаваћих кола. . то је баш непри јатн о . О н при ђе и одјави собу коју је резервисао. .М ож ете ли м и заузети леж ај у спаваћим колим а? . Б ило је десетдом и нута осам. как во н ео чек и в ан о задо вољ ство рече глас иза њ ега. О брве млоу се м аподигош е кад је угаедао телеграм . Н и је га очекивао. и њ егово познанство с бивш ом звездом белгијске полиције је из давнина.РА ЗВО Ј П РЕД ВИ Ђ ЕН У КА СНЕРО ВО М СЛ У Ч А ЈУ Д О Ш А О И З Н Е Н А Д Н О Д О И З Р А Ж А Ј А М О Л И М В РА Т И Т Е С Е О Д М А Х .Била су три писм а и један телеграм .И м ам ли врем ена да вечерам ? .См еш ио се одуш евљ ено.У Л ондон. . господине. једна га рука потапш а по рам ену. старији човек с косом п одш иш аномеп ћгозхе.

. не допада м и се баш много. . То јест. То је био човек између ш ездесет и седам десет на.рече. К ад се П оаро прикљ учио своме пријатељ у у холу. М лађи је све надгледао.Сад је све спремно.Д а.рече Бук. И не само то. па . И згледао је забринут и извињ авао се. А на вас? Х еркул П оаро је разм ислио тренутак пре но ш то је одговорио. . а од те ш есторице само су двојица интересовала Х еркула П оароа. Глас му је имао лако промукао призвук.И зврсно! И ја. г. Речет.младом сабеседнику погледао преко себе. К ад је изврш ио овај теж ак задатак. Та двојица седела су за столом недалеко од њ ега. . М лађи је био млад човек.када? .П осл ови .М ож да сте у праву.Ш та м ислите о овој двојици? . неке чудне.Н алазите се далеко од свога дом а.Н ема ни. Управо у том тренутку отворио је стаклена врата и рекао: .М ож да. . П р ет п о ст а в љ ам д а п у т у јет е Симплон-оријентом? . али сам примио телеграм који ме позива натраг у Енгаеску на важ ну дужност. Било је свега ш есторо љ уди у ресторану.све је то веома пристојно . . Х ерку л П оаро је по куш авао да и згаеда скром но.Ел па лепо . . . Њ егова помл ава ало ћеглава. н асм ејана уста. С носили су им пртљаг.Д есила се једна аф ера у С ирији.Ч удновато. опасне боје.рече Бук весело. очигледно А мериканац. . К ао да је каква д и вљ а звер кр во ло чн а звер .рече П оаро.П латите рачун. И ма м ного зла у свету. А м ерикан ци су.кавез . О ставио је на м ене непријатан утисак. . Намеравао сам да останем овде неколико дана. заи ста крво ли ч н а! С хватате . У том тренутку отвориш е се врата и приђе им портир..послови! А ли ви ви сте на врхунцу славе данас. Убисш во у Оријенш -ексиресу 15 П отом се он диж е. . док је стављ ао неку прим бу свом ед. где имам да о б ав и м и зв ес н е п о с л о в е .Н аћи ћем о се касније . . . господине .Да. А ли није он привукао паж њ у малог детектива. Х еркул Поаро усредсреди потом сву паж њ у на то да не замочи бркове у супу.рече. . А ли нисам могао да се ослободим утиска да сам непосредно избегао неку несрећу. . .али кроз ж ицу провирује дивљ а ж ивотињ а.А х! И враћате се кући . али у томе очигледно није успевао.у здахн у Б ук. .рече најзад и м ао сам чуд н о осећањ е. на оног угледног ам еричког џентлмена. .Вечерас. и само за тај таккраделић секунда осетила се чудна зловољ а и неприрод-на ош трина у том погледу. Х тео сам да упи там пгга мислите о њ иховим личностима? .К ад је прош о крај м ене у ресторану . м ож е би ти . она друга два човека управо су излазили из хотела. пријатељ у.М ислите на оног угаедног америчког џентлм ена. Бук се насмеја.П о који м ал и усп ех ко ји сам и м ао .Ргесш т еп1\ Труп . драги мој.М ладић изгледа сасвим симпатично.П а ш ак. погаед му се зауставио за тренутак на П оароу.' једног слободног леж аја прве класе у возу. ле О не су биле ситне.Ч удни сте ви. су от-кривала која веом а бео низ веш тачких зуба. К ад је човек. осврнуо се око себе док је чекао следеће јело.А онај други? . С ам о су оч и ремовај ети утисак.рече он П оароу.рече Бук. .А х! . мој драги .Да вам искрено каж ем. . драги м ој . Х екторе . све као да ворјеиголо о д об ро нам ер н ој осо би . идем до Лазане.Без су м њ е.п р ош ла крај мене. дубоко усађене и лукаве.рече Бук. . С тарији човек промрм љ а неш то потврдно и изиђе. . изгледао је сасвим пристојно. .Е. . годиИ м ао је благ изгаед ф илантропа. пријатна изгледа. већ њ егов пратилац. испупч ено чело. тридесетих година.То су А м ериканци . У право сам затражио да ми заузму постељу.

С ве је пуно вечерас. .А ли то је неугодн о . доспе до купеа. Н еш то ћем о већ удеси ти . так о стоје ствари . . . .Б ез обзира на то.Т о је и м е к оје слути н а д об ро . господин е.п оли ти чара? . све је заО нда се уклони са степеница. правац. И м ате куп е број један .Ч и тује ноћас! там ја Д и кенса. онда.П ретп огдегод каква конф еренц ија.У Б еограду .. Н ајзад. б ез сум њ е п утује какво друш тво нови н ара . који се не издаје. Говорио је лагано оклевајући .рече портир обраћајући м у се са страхоп ош товањ ем .А ли . . пош то је годило да су многи изабрали управо ову ноћ за путовањ е. В ећ се у куп еу налази једн а Н ем иц а . пријатељ у .Е па. ју резерви сане. .П а да. З ар н и у д р у го ј к л аси н ем а уп раво п окуш авао да дохвати један коф ер. . Д озвао је носаче и они су одгурали товар до половин е вагон а н а ком е су ли м ене табле озн ачавале п равац: 17 .С тави те госп од и н о в п ртљ аг у број следам . потом погледа на сат. п роблем ви сок и м лади А м ери кан ац и з „Т ок атли јан а". господине .рече . ал и м и стиж ем о у Б еоград тек сутра увече.Јесу ли сви већ стигли? .Ш та? К упе број ш еснаест.обрати се Бук П оароу. .им аћем о допун ска кола из откуцај часовника.р еч е дина. к оји је п р е д став љ а сам о о в а н о ћ .рече П оаро.упита љ ути то Бук. Х ари с. .П а ш та се то догађа? . се н асм еш и.А ли то је ж енски леж ај. а већ је четири м и нута до девет. Н и како. К ао ш то сам вам рекао. господине. . И ли какво друш тво п утује? следњ и купе.Н е знам .рече Б ук ..А ко је то? . Д акле. Б и ћ е т а к о ђ е и в а г о н Б у к у р еш т -П а р и з. У нутра је био А т и н е .. .Л еж ај број седам у другој класи. господине. С проводник води о том е рачуна! . м орате наћи м еста за овог госпо.један п утн ик још н ије стигао. неће тај стићи . сувиш е касно. . Х ајде .рече сп роводн и к . у реду . М ож ете м у дати купе број ш еБ ук. Случајно се доП оаро пође низ ходник. да би пропустио П оаузето . да постељ е не могу тако дуго да се сачува. То је пука случајност.Н е брин и те се. . бледуњ ав човек.д ови к н у . 15ТАМ ВШ -ТК1Е8ТЕ-САШ 8 .П а ш та вели те он да? . . .рече . господине.У реду.О н је такође заузет. . .О н се насм еш и. Ц ео свет је изабрао да пу. . роа да уђе у воз. .Н еки Е н глез . . Б ио је то висок.Д обро вече. Х ари с! . већин а путн ика била изаш ла из куп еа у ходни к. ето. средњ их З ати м се об рати П оаро овом н осач у п ок азују ћи м у година. О н је м ој пријатељ . чујем ? ки М . госп оди н е .Н ем ојте очајавати . у м ркој униф орм и . п ри јатељ у. госп один е. . В ећ ћем о неш то удеси ти.Н евероватно.рече сп роводник. П ролазио је споро.Н е. . О н и се погледаш е с п уно разум евањ а.Ш т а! .И м а леж ај друге класе. С проводник спаваћих кола.К ако год господи н ж ели . на неки начин. .П ри м оран сам да путујем обичним вагоном .врем е је да к ренем о. а спроводник Ш та се м ене тиче неки г. Б ук узвикну нестрпљ иво и ош тро: С воје учти во „п ардон " изговарао је равном ерно као .сп роводн ик п огледа у сп и сак. . Х ари с сти гн е.О н се обрати оп ет спроводнику. слободн ог леж аја? О н се нам рш ти кад је П оаро улази о.У бисш во у О ријенш -ексиресу . Х арис.И м а ли С асви м н а к рају .А ко и звесни г.Т о н и у ком случају. господин е.све до п оследњ ег м еста.собариц а. У о в о д о б а го д и н е? А х . .број 16. рећи ћем о м у да је снаест.И стин а .рече П о аро ..у зв и к н у Б у к . У век и м а један одељ ак . Господин још није стигао.Не. са страхоп ош товањ ем и уж урбанош ћу поздрави Бука.

75 Агаша Крисши убисшво уОри)енш-ексиресу .

јутро прели ставајући забелеш ке о случају који га је поТ о је нечувено! зивао натраг у Л ондон.у реду.У п и тањ у је сам о једн а н оћ . . Б ук постаде ф и лозоф ски расп олож ен. Ја.А ли м олим вас.рече..Јесте ли ви м и стер Х ари с? Н е.е к с п р е с к р е н у о је н а с в о ј т р о д н е в н и п у т П ош то је п одигао коф ер у м реж у.. не . Док је говорио. ручавањ е.. П оаро сенем а другог излаза.. прилич. П оароов пртљ аг.рече.дие \> ош т ег ипе б исте ради је узели доњ и леж ај . . м и ком отиве. и то најодабранијим залогајим а. . Бук. шим. . доручковао потпуно сам и провео С проводн ик сп аваћи х кола. п ријатељ у м ој. . Љ убазан м ладић. ш то еггеиг. П оаро одговори на енглеском .. С утрадан је г. . А ли чак и најиздаш нија напојница губи знамицао поред њ их.1 се м ен е тиче.р ече П оаро. П оранио је. који ли чно поди ж е пртљ аг. Г осп о ди н . С вуда око нас су љ уди различитих друш твених ш нр^^ЧН .рече изнен ада м лади ћ .• цшв . госп один е .С увиш е сте љ убазни. О бострани учтиви протести .Ч ин и м и се д а сте погреш и ли . О н зам ахну руком . К рећем о за један м и н ут.Н и је баш тако. . В и си лазите у Б еограду? П оаро п рим ети . и зволи те. Б ез сум њ е је човеку Један нагли трзај.Н е. . ло је било веом а укусно.Т о је и зврсн а идеја -.рече весело. пун извињ авањ а у њ еговом гласу. П и ш таљ ка п оново пи сн у.ако Затим додаде на ф ранцуском Је сгои : .Д а м и је с а м о Б а л за к о в о п е р о ! . м оје је и м е М ак К ви н .Н ем а другог леж аја у возу . О ба човека и зиђош е у ходн Н апиољ к. В и дите. чај кад се један од директора К ом паније налази у возу и кад он изда своја наређењ а.рече. .И зви н и те . спроводник изађе кроз Е вроп у. који је лагано проовог човека.К рећ ем о .рече М ак К ви н . леж ај број седам . м ахн у м у руком у знак горео своје незадовољ ство . Н ије срео готово никог од својих Њ егов сап утни к се насм еш и . Је. 1 М ислим да сте погреш или..лакш е је . при звук .у зд а х н у . но задихан.закљ учи о је вероватн о да поздрава и позва га да седн е преко п ута њ ега. О ба човека окретош е се прозору обећана добра напојница ако купе задрж и искљ учи во за гаедајући низ дуги осветљ ени перон.Разум ем . О р и је н т. из купеа. ла преко П оароовог рам ена. већ да целу ствар треба узети фи лоде и убрзо се наш ао у повлаш ћеном полож ају за столом : зоф ски ..В оз је п р еп ун . у је слећи све м ањ е на храну. .р еч е П о аро .С луш ајте.Ф еном ен какав се ретко среће .А х ! .. који је већ седео.С ве је у реду. Т ек кад су почели да једу разне П иш таљ ка писну. подизао је прозор у ходнику и уносио граду. и то је н ека врста ром ан ти к е. Х еркул П оаро м ало закаснио у кола за .Н е би х ж елео да вас ли. госп оди н е .У Б ео м ора да се см ести овде. У том тренутку чу се глас сп роводника сп аваћих ко.. . . н еко ви као: . . В аш је гор3 .Е во.У кола.бран ио се П оаро. О чигледн о је био пресапутника. госп оди н е.С лаж ете се? М ислим да досад тако неш то н ије ни ко чин и о? П а и п ак. чу се дуг м еланхоличан звук из ловрсте си ра. О писао бих ову слику. А ли н ису још кретали . први је послуж иван . П оаро уђе у куп е. са извесн им изнен ађењ ем .. Глас пун извињ ењ а. О н одјури н из ходни к. П о ар о од би ја п о н у ђ ен и зад атак њ и кревет.

какво се среће код добро обученог слуге. углађеним . Б ук и ж урно м у н асу чаш у. .20 А гаш а К рисш и слојева. За једним другим великим столом седела је М ери Д ибенхам с још двем а ж енам а. које је личило на краставу ж абу.рече г.прош ап та г. јасно. једнолично. које је подсећало на овц у. бар за тренутак. . уредн и Е н глез. не м огу се раздвојити .рече. растају се.Р уж н а као вр аг. И м ам о одли чн е н аставн и ке! М орам о прим ењ и вати наш е зап адњ ачке идеале и навикавати И сток да их призн аје.Руск и њ а. као ш то је изјавио г Бук. светлож уту косу.. Т ринаесторо љ уди седело је у њ им а. . да се м ож да н икада ви ш е н е сретн у. тако неш то. П реко п ута њ ега м рш ави .слож и се П оаро . П оред Е нглеза је седео ви сок А м ерикан ац у дречећем оделу . пријатељ у. страни једно другом е. . Б ук . Т ада би м ож да сви они били м еђусобн о повезани. зам иш љ ено пређе погледом по колим а. М оја кћи вели. П очео је да их посм атра. . пријатн а лица. у карираној блузи и сукњ и од твида.виш е привлачна н его ш то је одбијала. . А ли без обзира на то.. крупну. били прави. За столом прем а њ им а седела су тројица.говорио је гласн о. П а и п ак . К осм ополи та.Т о је принцеза Д рагом иров . Т алијан извади чачкалицу да би могао њ ом е слободније м латарати . различитог доба старости. слаж ем се с вам а. без предаха. Госпођа је око врата и м ала огрли ц у од веом а круп ни х бисера.Р азум е се .О н и једн о ставн о н е зн ају н и за к ак ву ж урбу .С ваш е тачке гледиш та. С ркутао је вино.не м ож еш ти тек так о п ри м ењ и в ати ам ери чк е м ето де у овој зем љ и ..да храна у С ирији није м ож да сасви м одговарала м ом е стом аку. м а колико то изгледало невероватно.Т о је ли чн ост . О на љ убазно клим ну главом и устаде. драги м ој. П у н п о ш то в а њ а.. би ли би сте и зн ен ађ ен и к ад б и сте ви д ели ш та све н аш колеџ ствара.. старију госпођу. одлазе својим путевим а. . К ад ова три дана прођу. Н осила је наочаре. П рсти су јој били п уни прстењ а.рече г .вели она . О вај народ овде см атра за п ри родн о да буде лењ . Б или су то н агађао је. В еом а м ала скупоц ен а црна то- убисш во у О ријенш -ексиресу 2 1 ка упадљ иво је одударала од ж утог лиц а. али потпуно аутократским тоном .. путаи ц и .А х не. За једним столом седела је усправно једна од најруж нијих старих дам а које је икад видео. Била је то изразита руж ноћа . М иран једноличан глас био је заглу-ш ен. В оз уђе у тунел. . К рупни. . М уж јој је још п ре револуц и је расп р одао ц ел окуп н о и м ањ е. али н ије незап аж ена. било је дуго. У току три дана ови су љ уди. С луш ала је трећу ж ену.. здруж ени.Б уди те љ убазни па стави те у м ој куп е боц у м ин ералне воде и велику чаш у сока од поморанџе. разних народности. . .сам ци .. распоређени и см еш тени прем а непогреш ивом суду ресторанских келнера. О брати се келнеру јасним . П а потом . дугоњ о . благо. н езадовољ н а ли ца. црни Т алијан чачкао је зубе са задовољ ством . Говорила је лагано.И стина је .Г розни сте. а лице. . средњ их година. . Бук.И тако м оја кћерка рече . неприкладно нам еш тену у глом азну пунђу. С лаж ете се? П оаро потврди . м ож да то долази услед варењ а.Т реба то да прегориш . С иви капут био јој је забачен на рам ена. претпоставим о.рече П оаро . . Једна од њ их била је висока. .п ретп оставим о да се догоди какав несрећан случај.П а ип ак . заваливш и се у столи ци .рече. који су. Е нглез погледа кроз п розор и накаш љ а се. И м ала је густу. бези зразн а. О н је већ и раније чуо о принцези Д рагом иров. и то см рћу. О н а је бескрајно богата..вероватно неки трговачки п утн ик . а сав свој н овац улож ио у ин остран ству. разних друш твених слојева и народн ости. пријатно. П оглед јој се сусрете с П оароовим и пређе преко њ ега са нем арнош ћу н езаи н тересованог ари стократе.е па . . било би то за ж аљ ењ е. . О ни спавају и једу под истим кровом . У десите да м и за вечеру скувају пилетину без икаквог соса и неш то рибе. П оаро клим ну главом .Т о и каж ем .Још м ало вина . к ел н е р о д г о в о р и д а ћ е с ве б и ти у реду.

Веома привлачан човек тридесетих година. . К ад је донесена каф а. облик и полож ај рам ена одавали су га. мислио је П оаро. О стала су још сам о два путника .рече. Било је кокетерије у њ еном погледу и гласу. . носила је велики смарагд утиснут у платину. који се диж е и оде из кола.М у ж и ж ена. Н ису имали ни евиан[ ни виски. како се каж е. З аш то ? М ож да је.рече. Овај други је седео прем а П оароу.Убисш во у О ријенш -ексиресу За идућим м алим столом седео је пуковник А рбатнот . М ађарица је већ била отиш ла.Тачно сте обавеш тени. али не запали. П уш ила је дугу м уш тиклу. П оаро је сркутао каф у и наручио ликер. Ч овек је био одевен у одело од м еког енглеског твида . И згледа као гом ила тричарија. мени је то чудно. Пуковник Арбатнот устаде и пође за њ ом. крупне црне очи. А могло се то лако удесити. косу црну као зиф т.али није био Енглез. М ери Дибенхам одгурну столицу и удаљ и се. нагнути напред.М ађарско посланство. А ли.В рл о је леп а и ш и к . пом одно накривљ ена. свирепе очи. Спољ аш њ и утисци су важ ни.Гледате ли своју дивљу звер? . а онда има још и та боца минералне воде. 2 3 . И м ала је диван лик странкињ е.да им ам част да говорим с господином Х еркулом П оароом . В ероватно Н ем ица собарица. . . И згледа да им се мора дати десет посто као напојница.М ислим . ж иво разговарајући.И дем у купе . Поглед му се управи ка другој страни вагона.рече. поклонивш и се лако другим двема сапутницама. .упита. Тесно припијени кратки капут и сукњ а. О н је узе. П оаро се лако поклони. служ ити дом аћу м инералну воду .П ож урите и дођите да разговарамо. седела је ж ена средњ их годш а. није тако.п ро м р м љ а П оаро . П оглед му је био уперен у потиљ ак М ери Дибенхам. . Г лас м у је био благ.сам.П огледајте све ово чу до ш то м и је дао . Затим се диж е и он. М ада је П оаро могао да види само њ егов потиљ ак. морају.Л еп пар. К елнер је иш ао од стола до стола с касицом. П окупивш и ситнину А мериканка поведе своје друш тво у пратњ и госпође ш то је личила на овцу. О д накита. Њ ене неговане руке им але су там ноцрвено обојене нокте. која је личила на овцу. М оја кћерка рече. Речет је говорио са својим сапутником. . Сасвим на крају. добро грађен човек. и то неке чудне воде. . Повиш ен глас старије А мериканке био је пискав и жалостиван. . ето. разм иш љ ао је. уза зид.Погледала је са одвратнош ћу на гомилу ситнине пред собом.објаш њавала је госпођа.П оароов сапутник М ак Квин и њ егов послодавац Речет.И м ате ли ватре? . Нису седели заједно. . О н нагло окрену главу и П оаро угледа његов профил. . Бук устаде. Д евојка која зарађује хлеб м ора да буде дискретна.И м е ми је Речет. Речет и М ек Квин. отприлике двадесетих година. За другим столом седело је двоје. .М оја кћи му рече: узми бонове за исхрану и нећеш им ати нж аквих непријатности.Па ипак.В рло радо. бела сатенска блуза. М ери Дибенхам оклевала. одевена у црно. Ж Ж ена ш то је седела прем а њ ем у била је права девојчица. господине. . наплаћујући рачуне. Гувернанте су навикнуте да буду обазривије. изненада се спусти на столицу према П оароу. . Је ли тако? П оаро се поново поклони.настави он . али место да пође са М ак К вином. Кола за ручавање била су празна. . . с великим ж утим брковима. Н ем ица или скандинавка. У њ има су још били само Поаро.То јест.Д инар и или већ тако неш то.. зап аж ајући лаж н у до бро нам ерн ост обрва и ситне. ш ирока.. К рупан. мала укусна црна тока. мислим . то ми се чини сасвим чудно. је ли? Бук климну главом. П оаро климну главом. безизразна лица. по други пут је П оаро проучавао то непривлачно л иц е. Гурну руку у џеп и извади кутију ш ибица коју му пруж и. . као снег белу пут. .

1 В рста киселе воде (П ри м . прев.) .

А ко покуш авате да извучете виш е. .000 долара довело у искуш ењ е? .У м ојој отаџби ни . Н иш та.рече Речет. . П оаро је пош ао у потрагу за својим пријатељ ем . О н рече брзо: . О н се врати у купе. и тапкао ногам а а и м ахао рукам а да би се загрејао. .П а. веом а богат.огром ан новац! Х еркул П оаро је ћутао неколико трен утака. . И мам довољ но новца да бих могао да задовољ им н своје п отребе и своје кап ри це. м ада је сам перон био покривен .Н е би. П адао је густ снег. п а леп о. И згледало је као да је Речету лакнуло после П оаровог одговора.И м ате веом а м н ого см елости .С ам о једног непријатељ а? . А ли к ак о ја п о с м а т р а м с т в а р и . .Е .рече. ја сам у стањ у да се довољ н о добро старам сам о себи . И напусти кола за ручавањ е.24 А гаш а К рисш и Д етектив је био свестан чудних.М и сли м да н е сп ад ам у он у врсту љ уд и к оји м огу би ти ухваћени н а сп авањ у. ја сам богат. О но ш то је би тно. М раз је био ош тар. . Н астави о је грубо. схватам ја то . б о љ е је д в о с т р у к о с е о с и г у р а т и . госп оди н е П оаро. господине П оаро.М оја кли јен тел а. Ја им ам једног непријатељ а. .Ш та бисте ж елели да учиним за вас. прем а том е бољ е је да оста- .Ш та вам се не допада у м ом предлогу? П оаро устаде. подм уклих очију које су га и спи ти вале пре н о ш то је вај оп ет проговорио. оби чно не сврш ава сам о на једном непријатељ у. . а затим рече: .прилази м о н еп осредн о и брзо. У купе господина Бука. господине Речет? . . Знам ја тачн о какву вредн ост која ствар им а за м ен е.рече н ајзад.В аш пртљ аг је пресељ ен. К ри к у н оћи С и м п лон ори јен т-експрес сти гао је у Београд. . непријатељ а.П а где је он да Бук? . и сте вечери. у четврт до девет. кад је човек у полож ају да им а. нећете успети . . господине. А ли он н и је дуго остао напољ у.О н се преселио у вагон из А тине. Б ук је одбијао све њ егове п ротесте. У бисш воу О ријенш -ексиресу 2 5 . Њ егов саговорни к није м огао ни да н аслути какве су м у м исли пролазиле кроз главу. сада је огран и чен а. . П ош то није требало да крен е до девет и четврт.рече .Реци те онда колико тр аж и те . господин е Речет. Л ице м у је било п отп уно бези зразн о. О вај га погледа бесно.Господине. .Н е м огу вас задовољ ити.не допада м и се ваш е лиц е. . . И м ао сам врло м но го среће усвојој професији. који је управо сада прикачен.ш та м ари .Ж ао м и је.О прости те м и ш то ћу бити личан . В и и дете директно у Е нглеску. госп один е П оаро. убедљ ивим гласом .Б езбедн ост? . С ада прихватам сам о он е случајеве који м е интересују. .В и н е разум ете. .Господине П оаро. то П оаро и зи ђе на перон. Н епри јатељ или н епри јатељ и .огром ан новац . П оаро је вртео главом . Т акви љ уди им ају непријатељ а. М ного је згодније овако. А ли ов о. П реузим ам веом а м али број случајева. разум е се. госп о ди н е. .И ја такође.Д а ли би вас 20. . го сп оди н е . . П ретпостављ ам да сте ви управо човек за м ој новац . представљ а огром ан н овац.Ш та хоћете да каж ете тим е? .М ој ж ивот је угрож ен. ослови га: .О н то пон ови благим . Господине П оаро. цени м такво гледи ш те. И зап ам тите . Разум е се. О брве Х еркула П оароа м ало се п одигош е.Н иш та то није. у купе број 1. госп оди не. Спроводник који је стајао на перону. разум е се.уп и та Речет ош тро. И з капута за трен утак нзвади м али аутом атски пи ш тољ . ж елео бих да прихватите служ бу коју вам нудим . госп одине Речет . П оаро га је неколико трен утака зам и ш љ ен о гледао. то је м оја безбедност.рече. као ш то рекосте. 4 . моје искуство вели да се то.

то не м огу да схватим .Б аш н и.А ли . П уковн ик А рбатн от је стајао н а вратим а свога чета како седи у кревету. зар није уж а. ку ноћ. М ени је врло добро и али не зн а добро ен глески. . и м ам довољ н о. . . П рим етивш и П оароа. ш та м ен е ин тере.А х. . стајала је разбојника ш то опериш у по возовим а. М оја кћерка . лаку н оћ. О х . овде.В еом а сте љ убазни . . слуш ајте. дак ле. Го. сазн ао је све! иК ако он а њ ен м уж припадају колективу једног великогког ам ери чбити завејани .Н е.У ђи те у м ој купе .н ем а га! н алази одм ах до м ен е. К ада м ам а неС ећам се да је воз управо кретао из И стам була кад см о о ш то зап ази . пе. тако м и оном госпођом ш то је личила н а овцу. а П оаро проду.њ еговог господара.говори о је М ак К вин . да ће вам главобољ а проћи до ујутру. драга.Г ле . К ћерк а м и рече да ћу п ри јатн о п утовати .рече Ш веђанка. бледи слуга ла за ручавањ е.А ли . који је био напред. кћерка.. У овом вагону см о сам о ја и један м али Г рк лекар. . онд а је он а сто п осто у п раву. П оаро угледа у м агновењ у господина Реруш и ле. С ада ћу скувати ш ољ у чаја. Б ила је веом а заи нтересоваоним ш то сам јој причала о својој ћерки . У чи н ило м и се као да п окуш ава да их отвори . П ри јатна је. је сп рем љ ен о за сп авањ е. собара . Зн ате. П ри знајем да сам луц каста. б о ји м с е т о г ч о в ек а! спођа Х абард нудила јој је неку илустрацију.рече. М а ш та. Г осп ођа Х абард п ож еле лаку ноћ П оароу.И м ам довољ н о н екако не осећам срећн ом . а убрзо затим Х абард прво путовањ е н а И сток. он а се обрати П оароу. Госпођа Х абард повуче П оароа у стран у. чи ла сам катан ц ем врата која п овезују н аш а д ва к уп еа. П у к о вн и к А р б атн о т и М ак К в и н п ри лази л и су и м . Е п а. израз ликупеа у разговору с М ак К ви ном .Јадн о створењ е.би х се ни м ало и зн ен адила да је он уби ца. Љ уди пођош е и одош е низ ходник у М ак К винов куК ад Ш веђанка оде. пож еле свом пријатељ у лаку ноћ и пође Турцима и њиховој аљ кавости и о стањ у њ ихових путева.с е ч и н и . . М ак К вин прекиде неш то ш то је ца затвори ш е. К аквог ли гоГ оворили сте да силазите у Б еограду.увек каж е да им ам врло добру интуицију. . У п р ав о с ам за п л а ш ен а .. али други х ствари за читањ е. о којим а се чита у постари ја А м ерикан ка. см рачивш и се од беса.Л азакљ учим . О н се . тако. госпођа Х абард. И згледао је веом а изн ен ађен .15 воз је кренуо из станиц е. Ш веђанком . низ ходник у свој вагон.узви кн у .О н а к л и м н у п ри ја тељ ск и гл а во м п р ем а годи. ваш п ртљ аг . н ека врста м исион ара . уп раво говорио. м оли м вас. колеџа у См ирни и како је то представљ ало ђу за госпоТ ачно у 9.м и се чини да би свакога тренутка м огло неш то да се досн о х л ад н о ? .З н ат е. драга м оја . сподара! Н еш то н ије у реду с тим човеком .он ог другог . човече. А х! П ријатељ у м ој. одмах иза коВ рата п оред њ их се отвори ш е и м рш ави. . К олико м огу да М и сли м да ћу прво у кревет да читам . Н адајм о се да нећем о ко је разум евао ен глески у возу.И м ате ли асп и ри н а? Јесте ли д о и ста си гу рн и ? Ја сује у вези с ваш ом политиком у И ндији. О вога другог дана путовањ а. С вако годинам а није било оволико снега. каква ноћ! К аж у да П оаро је сазн ао све о кћерки госпође Х абард. му се пром ени. Е то. И како он ај диван м ладић м ож е се да п однеП оароу. али ја се и п ак . не О н настави разговор са А рбатнотом .Н исте м е разум ели . и ш та она м исли о ди ж е се П оаро. А м ени се неш то не допада на том човеку. . узм и те то . У нутра. н е . ја с е ст р аш н о п л аш и м о в о г ч о в ек а.рече.П рем еш тен је у други куп е . ето.то је све.рече П оаро н асм еш и вш и се.м и слио сам да сте н ас н ап усти ли . то м и се н им ало не доп ада.Т о је од хладноће.26 Агаша Крисшц убисшво у Оријенш-ексиресу 27 на нете у директним колим а за К але. Д акле. у разговору са н овин ам а. Н и сам баш одуш евљ ен свим тим .учитељ а. да м у буде секретар. В еом а је м ирно. М ож да је то и луц касто. н ек и од они х ж и низ ходник. О н а је Ш веђанка. П отом се врата У гледавш и П оароа. то к аж е м оја том е говори ли. Н адам се да ћете сп авати добро и низ ходник. Д воја врата од њ еговог купеа. Зака. бране су се изиђе. али .

В1еп. недалеко од П оароокон дуктер сп аваћи х кола потрчао н и з ходн и к и закуц ао! вих. У истом трен утку зачу се пљив. Где би се он м огао сакри ти ? Р асп рављ ао сам се с њ ом . а затим угаси осветљ ењ е. недостајало -Д а? м у је ритм и чко кретањ е воза. Звр. К ао да нем а већ ионако Заш то је н ап ољ у н а ж елезн и чкој стан иц и би ло тако ти довољ но ствари за бригу.спроводников пун пош товрата. Б ило је управо двадесет и три м ин ута до један .М олим вас м инералн е воде..упоран и брбљ ив. буљ ећи у таван и цу. П оаро се подиж е у кревету и запали лампу..прев. ум и рен . баш у тренутку кад је| човек је долазио.. госп о ди н е. на Речетова врата. п а угаси лам п у. ца... чинило се. С проводник одм ах стиж е.да се неки човек налази у њ еРечет креће у суседном купеу .управо тврди . П робудио се неколико сати касније. А ко је то била нека стани Б ри сао је чело.. сн а. бринут.. П робудила се. Је те ш з 1готре. скоро Зврчало је једнако. У оволиком простору. питао патикам а. ваоник. П ре свега. ло један и четврт. госп ођо . да би заку. .Рекао сам да је то н ем огуће. гласо. О н притисну звонце.. . К ондуктер погледа преко свог рам ен а. сада. госп ођо. П руж и прст прем а звонцету. У стаде и отвори врата. Н ије м огао п оново да заспи .„. ниж е у ходГоспођа Х абард! нику. П рим ети да воз стоји . Речетовог. у непосредној близини . Звррр. потом оп ет ош тар звук када је затварао ум и . господине.и затварањ е врата. И згледао је задихан и заП оаро опет леж е.вероватн о н ека стани ц а. и ж енски глас .трајала је У истом тренутку један глас из суседног купеа довикну: извесно врем е.Д ам а је А м ерикан ка. звук одврнуте славине и воде ш то тече. П репирка .) . П оново погледа на сат. П оаро је посм атрао кроз одш крин ута! П отом се зачуш е гласови . П о-Сеп' е$1 пеп. Закуц а на врата. Зн ао је ш та га је пробуди ло . нило и светлост се указа изнад других врата. изиш ао и оставио за собом закљ учана врата? А ли Х ерк ул П оаро је леж ао будан . К он дуктер закуц а и п о други пут. Т ек ш то је .Кондуктер похита даљ е. пош то је у тиш ини чуо неко зврјањ е.укрлико је то уопш те и била . пун извињ ењ а. П оаро се насм еш и у себи. Ч овек сата. А како је. М опиеиг. О н а и даљ е уп орно тврди . П огледа на сат.О дм ах. све је било неуобичајено тихо.јасан звук када је спу. сам је. п љ ускањ е. њ ој се не м ож е ниш та доказати . Н из ходник су се чули нечији пригуш ениу кораци.. уж урбано. упорно је држ ао прст н а дугм ету. спор био реш ен.. Злочин ока навео да олакш а себи . и то се тргао из Звррр. Ч и тао је око п ола али застаде.Зам исли те ш та сам све преж ивео с њ ом ! О на упорви у возу изгледали су неприродно јасни.ном купеу! Зам ислите. М а ко то био. . П озвониће сп роводнику и П оаро пређе у свој купе. О вај снег. л* . 23______________________________Агаш а Крисш и 1 Н иш та.Убисш во у О ријенш -ексиресу^ .Л аку н оћ. Н асупрот том е. ош тар звук звон цета. а човек је стајао ту. С вуче се и леж е у кревет. није м огао да одговори на све позиве одједн ом . '?• 29 хо? Грло м у се осуш ило. Ч уо је како се но тврди . Звррр.гласно јечањ е. Н ајзад је.. . ц ао н а врата изнад којих се указала светлост. Звонц еје зазво-' вањ а. Где је човек? Н еко је био нестркрик. Н агло. С етио се да је у следећем купеу био Речет. кораци су одзвањ али низ ходник и Тај крик га је пренуо.. који се налазио одмах поред про-ш затраж ити м инералне воде.М ож да га је м и г П о аро овог 5.Л аку н оћ. Заборавио је да затраж и боцум инералне воде. • ^ . вели.' аро је јасно чуо: . п ревари о сам се (П ри м . ш тао ум иваоник.

Сви су међусобно били повезани заједничком несрећом.јадиковала је.И змеђу В инковаца и Брода.Лаку ноћ. К ако ћу га ухвати ти ? Е то. . да одлож им путовањ е. Н исте при м ети ли ? В оз и изрази наду да ће воз мож да надокнадити стоји.К ћерка м и је тврд ил а д а ће то б ити најпо год ни ји начин на свету.$ ве десне стране.* О вога пута и згледало је к ао да је пало н еш то теш ко Ј и тупо ударило у врата. С ећам се да сам једном био завејан пуних седам изгубљ ено време. м ож ем о сад даним а и даним а стајати овде .рече П оаро и поново леж е. не м огу н и телеграм д а пош аљ ем . госпо ди не. . одакле се чуо читав хор ж алопојки. И сувиш е сам бесна да бих могла о томе да говорим. . Н а другом крају. . одлазила је нека ж ена огрнута црвеним ким оном . отвори врата и провири. У пали смо у смет. Само седим у возу док не стигнем у П ариз. Н иш та. кад га опет неш то пробуди. 1 С ве бриге које су могае постојати између путника. О вога пута спавао је све до јутра. низ ходник. Бог зна колико ћемо се овде задрж ати. А ли с њ его. . дотеран и кицош ки одевен. седећи на свом малом седиш ту. уредан.Где се ми сада налазимо? .Снег? Крупн и А м ериканац рече да је то . У четврт до десет. . . имам слабе ж ивце . П огледа на сат и виде да је већ прош ло девет. Ч овек оде и одмах се врати са боцом воде. С ве је било тихо као у гробу. П одигао је завесу и провирио напољ е.Очигледно.А брод ми одлази прекосутра. Кад се пробудио. У право је био задремао. А ето ш та се догађа.веом а неугодно. Велики наноси снега окруж ивали су воз. дана.30 А гаш а К рисш и Убисш во у Оријенш -ексиресу 3 1 И талијан рече да има хитног посла у М илану. П оаро попи чаш у воде и нам ести се да спава. . воз је још стајао.П а разум е се. сада су биле потпуно поруш ене. као и увек. пође у кола за ручавањ е. Госпођа Х абард била је најгласнија у свом јадиковању. господине. спроводник је бележ ио бројке на велике табаке хартије. . I С кочи.

.рече на енгаеском .Ч иним и се.рече.М ож емо се даним а задрж ати овде. . . Н алазим се у купеу у коме се он раније налазио. С ве до бро .О х! П а м и см о на Балкану.. . ш та деси се. То је сасвим природно. . . госпођ иц е .рече М ак Квин узнемирено. . Зам ењ ујете ме с мојим пријател>ем Буком. наш ао би се неко ко би бар покуш ао да учини неш то. не .њ ено деца чека мене . П оаро се да освртао би утврдио ко је све још био одсутан.Н исам то ја. Н ије било принцезе Д рагомиров и м ађарског ногбрачпара. . А рбатнот ослови П оароа и обрати му се на ском францујезику. . В и бисте нам мопга рећи. .Све је то у реду . О сим тога.упита госпсфа Х абрад плачним гласом. Бук није био у колима за ручавање.М олим. Госпођа Х абард настави. И нико подбогом не покуш ава да учини неш то. .К олико ћем о се задрж ати овде? . ви сте један од директора предузећа.рече П оаро госпођици Дибенхам. .. собарице. Само ш ака бескорисних странаца! Д а се ово догађа код куће. Ш веђанка је брисала сузе. . Кад јој је речено да је то Југославија.О х! И звш ш те. С м еш ећи се.рече Ш веђанка и поче да плаче. није било Речета. али Поаро прим ети њ емда у у није било трага оног готово грозничавогпљнестрења које се показивало за време застоја на Таурус-експресу.Зар нико не зна? Глас јој је био нестрпљ ив.Која ли је ово земљ а уопш те? .Л у да сам ..В и сте једи ни стрпљ иви.Не могу ниш та њима јавим.Н ико ж иви у овом возу ниш та не зна. Ш та мислити они? Рећи ће рђава ствари м ени десиле.Р ђаво п лакати . њ еговог собара и Н ем ице. Ш та се м ож е друго и очекивати? .М оја сестра . П оаро га исправи. . она рече: . с британским нагласком. .Н е.упита М ери Д ибенхам .

О . он а стара госп ођа.А ш та сада? вог устајањ а ујутру и првог доручка с каш ом од овсених .. не. тренутака. леж и један п утн и к м ртав н а свом леж ају.. сам да себе ш тедим од непотребн их узбуђењ а. Заједн ички ж и вот застој. . госп ођи ц е . Речет? И зви н и те. .А ли то је зато ш то је он један од ди ректора п реду...рече П о аро блаК упе није био Буков. с који м спречавајући на тај начин П оароа да уђе дубљ е.. Т о н ије био њ егов сп роводн ик. Јутро је пролазило. већ круп ан плав чоО н а га н и је чак н и гледала. Водич закуца на једпадао. В еом а руж н а стар а госп сф а. п о и м ен у. но исплете. ко разговара с непознатим човеком и стран цем . . кроз прозор. ви сте најснаж нији карактер међу нам а. .Ч ини ми се. . прем а њ ем у. спроводник спаваћих кола.изабран верого. М ери Д ибенхам се насм еш и. одиста.. н а при м ер. затраж и пон еш то. рактер од м ога. . него ж ж класе .узви кн у Б ук . се круп ан човек у п лавој униф орм и. извини се Ш веђанки и оде..? углу уз прозор. овај м а. Бук је седео на м алом седиш ту у супротном углу... дило неш то неуоби чајено.М и сли м да је м оје држ ањ е пре себи чн о. свом пријатељ у. С вакако сте је .рече спроводник спаваћих кола.А ш та се већ м ож е? бисте били тако љ убазни да дођете до њ ега на неколико . за ж ивотне навике покојног господина Х абарда. так о 1 водни ка спаваћи х кола и стаде уз њ егово рам . . да м исли интензивно.. који је гледао напољ е на снег. П оаро м еђу њ и. Било је јасно да се догозећа.Т о се заи ста м ож ем о питати .. Н еколико љ уди. и би о би срећан ако . .натрпаности. а н е зато ш то је аутори тати ван карак тер. али п ри ли чн о П отребни сте нам . налазио се м али. па се уклони да би пропустио П оароа. при влачн а. Њ ој је сам о п отребно да ди гне м али прст и да | О м ањ и човек крај п розора п ом аче се н из седиш те. Знам ја још м ного. Давао је утисак пре.. . ватно због својих малих димензија. на врата..рече П оаИ зраз Б уковог ли ца налагао м у је. С тојећи усправно.изразио. и њ егов Н асм еш и се учтиво али хладн о. м ного јачи ка.Д а ? . госп ођи це.:| И ш ао је за водичем низ ходник.А сад . п оред њ ега. Н е.. п ри м ети ли .У ђи те. . Ч овек по им ену. спавањ е. налазио је до јутрос и зм ењ ала сам о н еколико речен иц а.век.Б ук је говорио с неким тихим очајањ ем . у патикам а за прободен.Госп оди н Б ук вас п оздрављ а. П оаро га погледа. црни чоО на као да се изненада освестила да би утврдила ка.Р Н п огледа н а н еке забелеш ке пред собом . А сада. пахуљ ица све до коначног починка увече. Њ ен п оглед п ролази о је век. . од њ его. . у огром н и сн ег ш то је био н а.е.Д а.. учтивим гласом . возовођа.Е то. О н застаде.Један А м ери кан ац .О н трчи такође за м ог п ри јатељ а Б ука . господине . остадош е у коли м а за ручавањ е.Јадан путник? К оји путник? У трен утк у када је слуш ао кон ф узн у при чу о Ш ве. Речет.32 А гаш а К рисш и У бисш во у О ријенш -ексиресу 3 3 О н а благо слеж е рам ен и м а. П рво овај снег.В и сте јак к арак тер ..Ш та се догодило? .П оаро се провуче поред оне друге двојице и седе прем а чи.. Је. био је погоднији у овоме тренутку и скраћивао је врем е. У -А то је .А х! Д обри м ој п ријатељ у .и ц ео воз одм ах тр. ђан к и н и м м и си он ар ск и м ц и љ еви м а... госп оди'•н е.упита. како би се он сам ро. које је госпођа Х абард им ала обичај да м у лич.В и сте ф илозоф .. Б ио је бео као креда.. Н авикла П оаро устаде. у ђе један од сп ро. и нека врста уздрж аног уздаха дође од Ч уо је м ного ш тош та о кћерки госп ође Х абард и сазн ао спроводника спаваћих кола..

П розор Речетовог купеа нађен је ш иром отворен.када? . не можемо да наставимо пут.| рече. То нас наводи да поверујем о да је убица побегао тим путем . нисам вас ни представио. М еђутим. и не сам о сатима.О во је озб иљ но! .али мислим да могу са сигурнош ћу рећи да је смрт наступила изм еђу поноћи и два сата ујутру.. . господин П оаро. Убисш во у Оријенш -ексиресу 3 5 С проводник проговори помало узнемирено. А ли не сам о то..Др Константин сматра да је смрт наступила око један сат попоноћи.рече Бук. Др Константин. М а ко..И спричајте овом господину тачно оно ш то се догодило . оставио би јасне трагове у снегу.У биство је откривено .. П очнимо с тим убиством.М огао би се иначе онесвестити.И ја сам чуо ш та се деш авало.рече П оаро.Разум е се да је озбиљ но. а кондуктер спаваћих кола ували се у угао и сакри лице рукам а. Л иц е м у је још било бледо и уплаш ено. које је само по себи првостепена несрећа.Теш ко је одредити у таквим случајевим а . . | Спроводник воза се мало помаче. .рече лекар .упита П оаро. А ли по м ом м иш љ ењ у. М ож ем о се овде задрж ати сатим а.Б ољ е би би л о да до п устите том ч овеку да седн е . .Т ачно .М иш ел! С про водни к спаваћих кола се усправи . данима! . . О м ањ и црнпураст човек се поклони. П оаро такође. . Ето. Је ли то последњ е ш то је познато? -Д а. . заборавио сам. који настави: ..рече П оаро. . . Др Константин. .34 А гаш а К рисиш . .Знамо да је био ж ив око двадесет м инута до један. околности су необичне. тај отворен прозор је сам о варка. . П оаро се обрати лекару.нареди Б ук.. кад је говорио са спроводником . .Б ррр! . .Т о је веом а теж ак полож ај ..И ма и горе. ко би изаш ао тим путем .упита П оаро..К ада је тај Речет последњ и пут виђен ж ив? .п ром рм љ а П оаро. није било никаквих трагова.

то само уноси забуну . . наиш ао келнер из кола за ручавањ е. У дарци. . разуме се.Б и л а је то н е к а ж е н а . то је страш но. Н ико није одговарао.. насмеја се саркастично.С обар овога Р ечета лупао је неколико пута јутрос на врата.рече зам иш љ ено П оаро...То је велико дивљ аш тво .В ерујте.Д а ли сам оубица зада себи десет . Ж ене су такве.али хладно! Прозор је отворен и снег упада унутр а . Као да је неко зажмурио па потом у наступу беса ударао слепо све наново и наново. П рекинули смо ланац и уш ли. један или два ударца задани су с таквом жестином да су могли да продру кроз чврсте наслаге костију и миш ића. . Н е м ислим да говорим с техничке тачке гледиш та . П оново је загњ урио лице у руке.рече. ах. . са унутраш њ е стране .р еч е с п р о в о д н и к в о за . Ж елео је да зна да ли ће господин ручати. злочин с научним познавањ ем анатом ије . . Н ем а одговора . то је била ж ена. .дванаест . Н еки су једноставно преклизнули.О творио сам му врата. . .То није био. П о м и сл и о с ам д а је гос п о д и н и м ао м ож д а к ак ав удар! П озвао сам спроводника воза. А ли постоји и ланац. Било је једанаест сати.рече П оаро. Климнуо је главом тако зналачки да су сви посумњ ли ада је морао им ати неког личног искуства.М ора да је то била веом а снаж на ж ена.све је тихо унутра.Врата су била закључана и закачена ланцем. . Грк.Да није било самоубиство.петнаест удараца? . и хладно .Т о је нека ж ена . Д р К онстантин је зам иш љ ено вртео главом .. а он је био причврш ћен. Тада је.р е ч е д р К о н ст а н т и н . располаж у огромном снагом.рече спровод ни к воза прогово ривш и први пут. Био је. пре пола сата. . .упита. као да су задавани насумице и без везе. С ам о је ж ена у стањ у да зада такве ударце.али уверавам вас. а нису готово ниш та ош тетили.Б и о је в ео м а н ен ау ч ан . Када су бесне. ех! Л екар.. . П оароове очи се разрогачиш е.

36 А гаш а К рисш ц У бисш во у О ријенш -ексиресу 3 7 . ћук . Д а испиХАРДМАН тате рани ји ж ивот сви х ових љ уди. .р е ч е а Т он м у је израж авао проф есион ално незадовољ ство. Ја бих га видео кад је излазио из купеа или улазио. у * грозном оделу. . да би реш ио неки случај. У м есто тога . м илион и једна неприлика. . ко ће то знати. ш то се.Р азу м ете ли ш та би х ж елео да вас зам оли м .реч е Б ук . И П оаро п огледа њ ега.1 Јед ан круп ан А м ери к ан ац н алази се у возу .Б уков п лас п остаде и зрази то ласкав. довољ но да се завали у столицу и Д а разм и ш љ а? У ч и н и те то сад а. чао м иЈС. О во је идеалан случај за вас. И сп ри . верујем . не.И м ам .ви ћете реш ити м истерију! И м аћем о СГОЛИЦА КОНДУКТЕРА ГРОФ АНДРЕЊИ да каж ем о: „О ди грало се убиство. П итањ е је ш та сада да чиним о? . уколико сам м огао да разум ем .то захтева врем е и бескрајне непријатности. С хватиДИБЕНХАМ те да је то за нас веом а озби љ но . прегледајте леш . А ли нисам ли ја често слуш ао од вас да је човеку. ТОАЛЕТ климну главом . А ли н ије то м огао би ти он.изгледа да је све изведеЖ ИВОТНОЈ опасности.А х.говаС птеори ја пони ш тен а. . У зм и те ову ГРЕТА ОЛСОН МЕРИ истрагу у своје руке! Н е.рече И оаро. . Зн ам ваш у м оћ.Речет је разговарао јуче са м н ом . Знам неш то и ПУКОВНИК АРБАТНОТ о ваш им м етодам а.А п ретп остави м о да га ја не реш и м ? ПРИНЦЕЗА ДРАГОМИРОВ АТИНА-ПАРИЗ .рече П оаро . да откри јете њ и хове ћопајМ ех све . но веом а ам атерски. Бук идући за својим м ислим а. господине. н е ради у одабраном друш тву. МАСГЕРМАН Н и с те м о р ал и . м ож да. з а р н е ? . како би то било једноставно кад бисмо биРЕЧЕТ ли у стањ у да им пруж им о реш ењ е! И наче ће ту бити одГБА ХАБАРД лагањ а.О н поглеХЕКТОР МАК КВИН да у П оароа. п ри јатељ у . . непријатности. неш то да додам ваш им чињ еницам а роводн и к воза је и згаедао ож алош ћен ш то је њ е.рече стер и ли револвераш . т о је а м е р и ч к и и з р а з . ХИЛДЕГАРДЕ ШМИТ . ово је злочи н ац !" ВАГОН . Н и с те м о р ал и .говори м у и м е М еђуХЕРКУЛ ПОАРО народне ком паније спаваћих кола. Знате ли на кога м иВАГОН слим? РЕСГОРАН ТОАЛЕТ С п р о в о д н и к сп а в а ћ и х к о л а к о м е с е б и о о б р а ти о .П ознат м и је углед који уж ивате. М ож е би ти .Човек простог изгледа.Д а.О н да то н и је ж ен а. испитајте каквих би реш ењ а м огло би - .Д о ђи те. . то је број 16. м ој п ри јатељ у! . да се Vналази 3 А ко је тако . Т о би он да б и о н ек ак ав ган г. Кад југословенска полиција стигне. нем ојте м е одби ти. С асл у ш ајте п у тн и к е. О н непрекидно ж ваће гум у. А л и н ећ ем о сад а ФОСКАРЕЛИ улазити у то. и озби љ н ијих н еп ри лика за невина ГРОФИЦА АНДРЕЊИ лица.„ З б р и с а н " .

ти . а потом .е п а. леп о. им ам вере у вас! У верен сам да .

м але сиве ћелије свог м озга..д атраж и м о у б и ц у у ва го н у И с та м б у л -К ал е.П ретпостављ ате . Р азм и ш љ ао сам.38 Агаш а К рисШ и то није никакво ваш е самохвалисањ е.рече П оаро.В аш а м е вера охрабрује. И зузев кратког блеска у очима није одавао никакве знаке узбуђењ а или очајањ а. . . налазе се још обични вагони. . Припремите се за удар.М иш ел ће вам их набавити...ш та се догађа у возу? Д а ли се неш то десило? .С вакако . Н еш то се догодило. Речет. О сим тога. Завалите се и разм иш љ ајте. У њ има ћете врш ити саслуш ања. П оред тога.смрти.То је оно на ш та сте ви м ислили...рече Б ук. пређе на свој м атерњ и језик . Господин Речет је убијен. Ваш послодавац. . . П оароу.рече .рече П оаро . не разумевајући потпуно брзи течан разговор на ф ранцуском језику. Прободен. .О вога се пута М ак К вин изненади. . Али ж елео б и х д а зн ам заш то сте тако си гур н и д а је р еч о убиству. .рече полако. сви вам стојим о на располагањ у. У вагону из Букуреш та налази се један хром и стари господин. . и на њ ему забележ ена имена свих путника који су заузимали поједине купее. М огао би да нам пруж и драгоцене податке. . П оверите м и случај. .У право сам то и мисл ио.П ре свега . И ја сам. али они не долазе у обзир. . .Ш та хоћете тачно тим е да каж ете. ..В аш а п ретпоставка б ил а је потпуно тачна. пош то су закљ учани одм ах после вечере синоћ. . Н е ка ж ен а? .П а.рече П оаро тихо . С проводник га добро познаје.. . овај п роб лем м е и н тересу је.упита П оаро. прош ле ноћи.Добро.слож и се П оаро. О н седе и поче поново: . М ак К вин скупи уста и зазвиж да.. У суш ти н и . старац је био отпоран. не .О н се о б ра ти доктору.рече Бук ж иво. И спред вагона И стам бул-Кале налазе се сам о кола за ручавањ е.рече П оаро . .ево готовог проблем а на домаку моје руке.? . али нећем о о томе говори ти .С проводник спаваћих кола напусти купе. . О н застаде у недоумици да ли да се насмеш и. . . прихватате? . ж елео бих да прегаедам њ ихове пасош е и карте. сада у возу.У бица је међу нама. Х оћете ли да каж ете да је ум ро на спавањ у? П а.Ш та се догађа? .То би било најзгодније .У овом вагону см о др К онстантин и ја једини путници. П оаро клим ну главом .поче он м арљ иво.Заш то. А сада .. ж елео бих план вагона И стамбул-К але. Речет убијен? .И зглед а д а он да треба .Затим .К ао ш то р е к о сте . да нам предстоје многи часови досаде.рече П оаро у зб у ђ е н о . . .П релазио је с једног човека на другог. . . верујем ? Грк климну главом.У реду. разум е се .Тачно. и ви ћете сазнати! О н се наж е гледајући љ убазно у свога пријатељ а. док будемо завејани овде. а не само о . при јатељ у .ж елео бих да проговорим коју реч с М ак Квином.да је г.? О ш трим покретом упути га Поаро на седиш те у углу. М ак Квине? М ак К вин се колебао. г. нема ни пола сата.нека она буду на располагањ у г. . отпоран..Н е. прибравш и се.. Бук рече достојанствено: .Пола сата после поноћи упали смо у смет. О н се обрати спроводнику воза.У даљ ите све љ уде из кола за ручавањ е . мртав је. . употребите .као ш то сте то често говорили .К аквих још путника им а у возу? . . то н е м о ж е б и ти т еж а к случај.Значи.А зар није? .Н ајзад су га ипак стигли . Отад нико није могао да напусти воз.П ре свега. М ак Квин је стајао и гледао час једног час другог.. У бисш во Оу ријенш -ексиресу 3 9 6 . ..Заш то.рече..

40

Агаш а КрисШ ц

М ак К ви н је оклевао.
М орам ово да раш чи сти м - рече. - К о сте зап раво
ви? К уда ви уопш те спадате?
- Ја сам представник М еђународн е ком паније спаваћ и х к ол а. - О н застад е, п о том до д ад е: - Д етек ти в сам .
И м е м и је Х еркул П оаро.
А ко је очекивао да остави некакав утисак, ни је у том е успео. М ак К вин једино рече: - А тако? - очекујући да
он настави.
- И м е вам је м ож да п озн ато.
- П а да, чини м и се као да сам већ чуо - сам о м ислио
сам да је то и м е н екаквог ж енског кројача.
Х еркул П оаро га погледа са одвратн ош ћу.
- Н евероватн о! - рече.
- Ш та је невероватн о?
- Н иш та. Н е удаљ авајмо се од предм ета и наставим о.
Х оћу да м и испри чате, г. М ак К вине, све ш то зн ате о покојнику. Н исте били ни у каквом сродству с њ им ?
- Н е. Ја сам би о њ егов секретар.
- К олико сте би ли у тој служ би?
- Једва неш то преко годину дана.
- М олим вас, дајте м и сва обавеш тењ а која сте у стањ у да м и пруж ите.
- Е то, срео сам госп оди н а Речета пре једн о годи н у
дан а, када сам био у П ерсији...
П оаро га преки де.
- Ш та сте там о ради ли?
- Д ош ао сам и з Њ ујо рк а да се и н тересујем за н ек у
кон цеси ју наф те. Н е верујем да би вас све остало у вези
тога интересовало. М ој пријатељ и ја прилично см о лош е
у свем у том е прош ли. Господин Речет је био у истом хотелу. У п раво се био п освађао са својим секретаром . П онудио м и је ту служ бу, а ја сам је прихватио. Био сам без
новца, и задовол>ан ш то сам наш ао добро запослењ е које м и је још и на тањ и ру понуђено, као ш то сте видели .
- А отад а?
- П утовали смо свуда наоколо. Господин Речет је ж елео да види свет. В еом а м у је см етало ш то не зна језике.
В и ш е сам и м ао улогу тум ача н его секр етар а. Б и о је то
угодан ж ивот.
-

У бисш во у О ријенш -ексиресу

4
1

- А сад а м и и сп ри чајте све ш то год м ож ете о св ом
послодавцу.
М л ади ћ слеж е рам ен и м а. И зраз зб уњ ен ости п ређе
м у преко лица.
- Н и је то так о лако.
- К ако м у је било и м е и п резим е?
- С ам уел Е двард Речет.
- Д а ли је био ам ерички поданик?
-Д а.
- И з к ог је к раја А м ери ке п ореклом ?
- Н е знам .
- Л епо, рец и те м и он о ш то зн ате.
- С тварн о и стин а је то, госп один е П оаро, да ја уоп ш те ниш та не знам ! Господин Речет није никада говорио
о себи нити о свом ж ивоту у А м ериц и .
- Заш то м и сли те?
- Н е зн ам . П ретпостављ ао сам да се м ож да сти део
свога порекла. Т о се код понеких љ уди догађа.
- Д а ли вам се то чини као реш ењ е које би м огло све
да објасни.
- И скрено речено, н е.
- И м а ли он н ек аквих рођак а?
- Н икад никог није пом ињ ао.
П оаро је н аваљ ивао.
- М ора да сте створили некакву теорију, г. М ак Квине.
- И стина, јесам . П ре свега, не верујем да је Речет бил о њ е г о в о п р а в о и м е . П р е тп о с т а в љ а м д а је н а п у с т и о
А м ер и к у зау век д а би и збегао н ек ога и ли н еш то . М и сли м да је им ао усп еха у том е - све до п ре н еколико недељ а.
- А тада?
•V« * - П очео је да добија писм а - претећа писм а.
- Јесте ли и х и ви видели?
- Д а. М оја дуж н ост је би ла да прати м њ егову кореспонденцију. П рво писм о стигло је пре петнаестак дана.
- Д а ли су та писм а униш тен а?
- Н е, м ислим да још им ам неколико у својој архиви;
зн ам да је Речет поцеп ао једно у бесу. Х оћете ли да вам
их донесем ?
- А ко би сте били тако добри .
*

42

А гаш а К рисш и

М ак К ви н оде из купеа. В рати о се за неколи ко тренутака и ставио пред П оароа два листа прили чно прљ аве пи саће харти је.
П рво писм о је им ало следећу садрж ину:
М ислио си да ћеш нам умаћи и да ћеш све избећи, је
ли; Н и за ж иву главу. Донеиаћемо се ми ш ебе, Речеш ,
хоћемо, дочеиаћем о ш е се!
Н ије било п отпи са.
Без икаквог ком ентара, изузев издигнутих обрва, узе
П оаро и друго писм о.
Н аучићемо м и ш ебе иам еш и, Р ечеш , И ш о врло скоро. Д оч еиаћем о ш е се, знаш ли?
П оаро спусти писм о.
- С тил је једн оли чан ! - рече. Једн оличн и ји од рукописа.
М ак К вин је буљ ио у њ ега.
- В и то н е би сте п ри м етили - рече П оаро љ убазн о. Зато је потребно око, неко ко је на такве ствари навикао.
О в о п и см о н и је п и сала јед н а особ а, г. М ак К ви н е. Д ва
или три лиц а су га п исала - а свако од њ их нап исало је,
наи зм ени чно, п о слово у п оједи н им речи м а. О си м тога,
слова су ш там п ан а. Т о м ного отеж ава и ден тиф и ковањ е
рукописа.
О н застад е, п а затим рече:
- Знате ли да се г. Р ечет обрати о м ен и за п ом оћ?
- В ам а?
М ак К винов и зн ен ађен и п ри звук у гласу говори о је
П оароу сасви м си гурн о да м лади ћ о том е н и је н и ш та
знао. О н клим ну главом .
- Д а . Б и о је з аб р и н у т. Р ец и те м и к ак о се п о н аш ао
кад је прво писм о?
М ак К ви н је оклевао.
- Т еш ко је рећи. О н... он је преш ао преко тога са смеш ком , м и рно, како је то њ ем у својствен о. А ли н ек ак о он се лако стресе - осећао сам да се м ного ш тош та догађа и за см и рености .

.О н застаде. ан ти кам а.Рећи ћу вам исти н у. Речет доби о п ослед њ е п ретеће писмо? .. Био је то. М ак К ви н рече: .. м ислим. хоћете ли м и рећи сасви м пош тено и тачно како сте се односили прем а свом послодавцу? Д а ли сте га волели? . господи н е М ак К ви не.Х вала. М орам п ризн ати . па рече: . . без обзи ра н а то.Н е .Г осп оди не М ак К ви не. . Б и о је увек сасви м љ убазан у опхођењ у. О бављ ала се дуготрајна увредљ ива коренсподенција. .разм и ш љ ао је трен утак . . .десет сати.реч е н ајзад. .М ож да бисте.П ретп остављ ам да очекујете да се сав н ајеж им од главе до пете. . па постави једно неочекивано питањ е. м огли да м и дате своје им е.О н ог јутра кад см о отпутовали и з И стам була. свиреп и опасан човек. које је он купио у П ерсији. сигуран сам .Н е би х м огао тачн о да каж ем . презим е и адресу у А м ерици.Н и сам . К ако би се то рекло у крим иналним ром аним а „не м ож ете м и ниш та".П оаро клим ну главом . Још једн о п и тањ е: када сте последњ и пут видели господина Речета ж ивог? . О но ш то му је послано.. . .Зн ате ли к ада је г. није било то ш то је наручено.Х ектору М ак К вину био је потребан тренутак-два пре него ш то је одговорио. мислим. господине М ак Квине: да ли сте били у добрим односим а са својим послодавцем ? М ладић нагло затрепта очи м а. госп оди н е П оаро. М рзео сам га и би о н еп оверљ ив прем а њ ем у. Речет п оследњ и пут ви ђен ж и в? . .И тада је г..З аш то? . . Речет и ја били см о у саврш ено добрим односим а. н ем ам н и к аквог разлога за такво м и ш љ ењ е.С ин оћ око. -К акве? . .О неки м п лочи ц ам а и керам и ц и. господ ин е М ак К ви н е. У ш ао сам у њ егов купе да узмем неке прибелеш ке од њ ега.Тако је.И м ам још једно питањ е да вам поставим .

М астерм ан .рече. и адресу и з Њ ујорка.р еп е П о ар о о д се ч н о .Т о је све.'I 1> .Био бих вам веом а захвалан ако бисте задрж али извесно вре- Убисш во у Оријенш-ексиресу 4 5 м е за себе ово о см рти госп оди н а Р ечета.Њ егов соб ар.44 I. . - . •' ! Агаш а Крисш и . П оаро се завали у јастуке. . м ор аће да б уд е обавеш тен.Х ектор В илар М ак К вин .. . господине М ак К вин е .О н т о вер о в а тн о ве ћ зн а . засад. .

уоп ш те. П оаро је кренуо у суседни вагон у купе у ком е се налазио убијени човек.И згледао је п ош тен и неп осред ан . И ли пак. Водио сам рачуна да приликом увиђаја не пом ерим леш . ним ало. без икаквих последица. . П оаро паж љ иво осм отри прозовор. Горњ и део пиж ам е. . О ба човека уђош е.рече Б ук весело. К риминалци не праве. .рече Б ук зам и ш љ ен о.Треба да установим природу предм ета и врсту рана. Речета.уп и та Б ук .Н и сам ж елео да га затвори м . Н ико није напустио вагон овим путем . зн ате .м ож ем о. .А п ош то је тако . А ли без обзира на све. Х в а л а вам . била је ош тра хладноћа. „ж и ви за свој рачун ". Т о би били отисци г. . П реп о стављ ам д а је Р ечет био џ ен тлм ен.Н еко је м орао стајати ту и задавати м у ударац за ударцем .В ерујете ли он ом е ш та о вај м ладић каж е? . о осталим народн остим а. .Т о је дело човека који је говорио луд од махните м рж њ е . био је откоп чан и одгрн ут. Т о није у складу с њ еговом психом . овакве греш ке. који је задрж авао за себе своје личн о м и ш љ ењ е у свим м огућим приликам а. В ер оватн о је о тво рен п розор тр ебал о то д а н агов ести .Д ак л е? . П рва ствар која је деловала на чула. у дан аш њ е врем е.рече лекар. П оаро клим ну главом . како губи главу и п робада своју ж ртву дванаест или четрнаест пута. дугуљ астог лика. 7 .Н е . .то би виш е личило на латински тем перам ен т. П розор је био спуш тен до краја. Разгледао је паж љ иво оквир сам ог п розора. али снег је порем етио убицине нам ере. ш то би вероватно чи н и о да је н а м а који н ачи н био ум еш ан у целу ствар. њ еговог собара или спроводника.Н ем а отисака прстију уопш те. П оаро се обрати свом е пратиоцу. Њ егов пратилац се насм еш и са одобравањ ем . И звади једну малу кутију из свог џепа и дуну м ало праш ка на њ ега. а никако м иш љ е њ е. Речет м у није испри чао да је п окуш ао да затраж и од м ен е и звесн е услуге и да је у том е претрп ео неусп ех. госп один е М ак К вин е.А ко је так о. затворити прозор. . . П оаро клим ну главом и н аж е се преко леш а. бар једној особи признајете да је невин а ш то се ти че злочи н а . али ја н е м исли м да би то би ла ств арн о сум њ и ва ок олн о ст.У праву сте. као ш то је то н аш п ри јатељ спроводни к воза тврдио. Без сум њ е. . . овде је права лудница! П ош то је затворио п розор. . А м ерикан ац оде.Ш та је све порем ећено у овом купеу? . Б ритана ц је и као ш то к аж е. П оптеда око себе. н а н еку ж ену.П рем а том е. а завеса подигнута. К олико тачно им а ран а? . . ја сум њ ичим свакога све до последњ ег тренутка. Д акле. С проводник је дош ао и откљ учао им врата. . П оаро упери н а њ ега поглед п ун прекора. п окуш а јте д а га н атерат е да држ и јези к за зубима.Н иш та није дотакнуто.Ја.рече.Б ррр . Л еш У п ратњ и доктора К он стан тин а.Т о није лепо . м орам призн ати да не м огу да зам ислим овог трезвен ог М ак К вина. Речет је леж ао на леђи м а.Т о не би требало да буде теш ко. ум рљ ан крвљ у. Он има врло лош е миш љ ењ е о А м ерик анцим а. први п ут усм ери п аж њ у на н епокретно тело у кревету. и да је било отисака прстију они би нам м ало м огли пом оћи .додаде он весело . Н ајзад се усправи уз лаку грим асу.п ром рм љ а П оаро . . Н и је се п ретварао да им а било каквих сим патија прем а свом послодавц у. И стина. ш то зн ачи да су избрисани . . .

П оаро.рече П оаро зам и ш љ ен о. А ли ако је ударац задан левом руком . Н еш то у лекаровом гласу привуче П оароову паж њ у. А ли то је.Ш то ће рећи? ..В идите ову рану овде. Т ај ударац је. .А ш та то? . .када су м у ти ударци задани. . . .п оказа он .П рем а том е. безумно! . С друге стране.Т ако и згледа .Јасн о м и је. задан левом руком . сам о још једн а ствар.упи та благо.В и дите ове две ран е. .П а.Р ец и те.. зар не? . . г.Н еш то вам се учи ни ло н евероватао. Н еш то вам се овд е чи ни загон етно? . П оаро. Н ису крвариле. испод десне руке.А то је? . то је м н ого теж е него ш то изгледа. бар три би м огле да изазову см рт.ивице нису растворене. ке да би се м огле назвати готово огреботин ам а. лудост! Ш та им а још ? . уби ц а је лев ак ? Н е. како би се то очеки вало.исто тако изведени десном руком . зар не? .Н абројао сам их дванаест. ом ањ ег раста.к р а тк о в р ем е в ећ м р тав . очи гп едн о. овде и там о .Д а. .п ризн аде лекар. го то во н ем ог у ће.У к оли ко је уби ц а п оверовао да н ије и зврш и о задатак у п отп ун ости па се врати о да то п ровери. н абран а чела.К ако ви каж ете г. стајао је буљ ећи у леш . . У том слу ч ају м о р ао б и човек да зада ударац изврнувш и руку.У праву сте . сваки ударац м ора да је повредио крвне судове па ипак .рече.46 Агаш а КрисШ ц У бисш во у О ријенш ексиресу . готово сасвим сигурно. нем аа сум њ е. У змите моју оловку. Једна или две су тако ла. у бли зини десног рамена. али то је.Т ачн о . изн ен ађен . Да ли бисте м огаи да задате такав ударац ? П оаро одм ери руком . Н еки од ових удараца су 4 7 . Д есн ом руком је то сасви м теш к о . . п ри јатељ у.дубоке су. П огледа га ош тро.Д а је ч о в ек већ б и о м р тав . Грк.

.П он ов о п оказа н а њ и х.Д а ли је би ло укљ учено електрично осветљ ењ е? . П оароове очи су ж м и ркале. атлетски развијен а ж ена. м огла је нарочи то ако је била под утицајем неког снаж ног осећан>а.Д обро . П рви убиц а је пробоо своју ж ртву и напустио куп е. овај овде . .рече доктор одуш евљ ен о. недостатак снаге или недостатак одлучности.Д а ли је ж ен а м огла да зада такве ударце? . као ш то сам већ рекао.С асвим сигурно. А ли. и задао је бар два ударца леш у. није могао да види да ли је њ егов или њ ен задатак изврш ен. то је сасвим невероватно. О н нагло упита: . али. Ш та м ислите о том е? . м ор ао и х је зад ати м уш карац? . . Н еки од ових удараца. таквих које би указивале да је реч о двем а различитим особама? .. . О п ет се враћам о н а две особе .А какво би друго објаш њ ењ е м огло да се пруж и? .п ром рм љ а детектив. .П о ваш ем м и ш љ ењ у. указују на извесну слабост.М и слите? М ило м и је. П оаро је ћутао трен утак-два.М лада. .Т еш ко је рећи . сн аж н а.и онај там о . сп роводн ик га и ск љ учује свако јутро око десет сати. к ако б и то р ек ао в ели ки Ш експир. п ош то је угаси о светло.Зн ачи . узгредни ударци. . двоје. по м ом м ш ш ћењ у. Д руги уби ц а је уш ао п о мраку. . Д руги саговорник рече бриж но. С ветиљ ка је била затворена. . П р ви је б и о у гаш ен . . Н ије ли то м ож да случајна п одударност? И м а ли каквих других недоследности . М ен и је то пом ало звучало као бесм ислица.Т о се и ја управо питам .рече П оаро.П рекидач ће н ам дати одговор .И зврсно .О вде н ам се пруж а хи п о теза п р в ог и д ру г ог уб и ц е.В ели ка је сн ага би ла п отребна за ове ударце.Ч ини м и се да бих могао потврдно одговорити. В и ди те. О см отри о је п рек и д ач горњ ег светла и аутом атск у н о ћ н у св е ти љ к у и зн ад п о с тељ е .рече зам иш љ ено.. О н и су продрли кроз м и ш и ће.. То су слаби.

О пијен? -Д а. као птичје. И м ао се осећај као да н иш та не м ож е да избегне њ иховој проницљ ивости. бо ц а м и н ер ал н е во д е.С аврш ен о . Х ајде да погледам о да ли је им ао и ову пљ осн атију врсту. .А ж ртва. Н а м алом столу налазили су се различи ти п редм ети ..Т о је врста ш ибица која се купује по возовим а . О н и се осврнуш е око себе. једн а вел и к а бо ц а и п еп ељ ар а..Е во објаш њ ењ а за непокретност ж ртве . У п раво је и звукао кути ју ш и би ца. П оаро кли м н у главом .рече П оа-1 ро. П оароове очи лутале су п о купеу. . . 4 9 . две сагореле ш ибиц е. П оаро је оп и павао џеп ове Речетовог одела. .рече. ви ди те . С аж е се и подиж е неш то с пода.рече лекар . он је био слаб.Једн а је пљ оснати ја од друге. О н п одиж е обе ш и би це и осм отри их паж љ иво. ш та ће она у свем у том е? виче ли? Бори ли се? Б рани ли сам а себе? О н подвуче руку под јастук и извуче аутоматски пиш тољ .у п и та д о к то р ж иво.• но.П р ем а то м е .П ун је.лаж ни зуб и и чаш а воде. та особа није била левак] он а је била левак.. В иди те ли ? . који м у је Речет п оказао јуче.. још једн а чаш а. Д октор подиж е п разну чаш у и ом ири са је.рече П оаро. А х! С ве је то см еш но! О н проговори с наглом ж естином у гласу. .у ом отим а од хартије.О ве две ш и би ц е су разли чи тог облик а . Речетово одело је висило на зиду. .С лучај п очи њ е ди вно да се разјаш њ ава! У би ца је био човек и званредно сн аж ан . П аж љ иво и х је п оређао.С хватате ли м оје гледиш те? . . оси м тога.О блију ш ибицу запалио је господин Речет. . и м ат е већ р еш ењ а? .рече м ир. то је била ж ена. А ли даљ а истрага није открила никакву другу врсту ш ибица. п разн а. у | којој су се налазили опуш ак цигаре и неколико ком адића | поцепане хартије. .48 Агаш аКрисШ ц У бисш во у О ријенш -ексиресу . Б иле су велике и ош тре.

И зм еђу поноћи и два сата ујутру. . У ово је ум еш ана нека ж ена.К аква срећа за н ас! .О тк о п ч ао с ам б л у зу и једноставно је забацио. . рекао сам ја. . дувана ни дуванкесе.Ж ен ска м арам и ц а . она је обележ ен а м онограмом. . . ш та сте урадили са оруж јем ? . то је.р еч е П о ар о . .наговести лекар. И ма овде кљ учева у изобиљ у.лекар је обази рово п ретраж и вао џ еп ове пи ж ам е на леш у.Н и је било н и трага од оруж ја.П р ев и д ео сам то .В иди те ли? .Т о би м огао да буде кљ уч заплета.р еч е.узви кну лек ар.К оја стицајем околности. . О вога пута држ ао је на длану прибор за чиш ћењ е луле. У би ца м ора да га је са собом понео. Т о се слаж е с м ојим претпоставкам а. остављ а за собом своју м арам ицу! .У право.Н ије било никакве луле ни у једном од њ егових џепова. а вероватно око један сат. Н еки призвук у њ еговом гласу и зненадио је лекара.Б ио је то четвртасти ком ади ћ веом а ф и ног ланеног платна.З ар н е? .п ром рм љ а П оаро. . У углу је био извезен м онограм X.Н еоспорно.узвикну ж устро доктор. П оаро се поново саж е прем а поду. кљ уч који се односи н а м уш карц а! Н е м ож ем о се п ож али ти да н ем ам о к љ учев а за реш ењ е овог случаја. а казаљ ке су покази вале један и четврт. У згред буди речено. при м ећујете. мада је теш ко бити пот- . . . који изгледа као наручен. . како се то догађа у књ игам а или у ф илм овим а .А х! . И з м алог џ еп а извади златан сат. М еханизам је би о нагло и необазриво навијен.рече П оаро. .М ож да је то својина господина Речета? .Т о нам указује н а час када је изврш ен злочи н . И опет као н аручен! О вога п ута. .Ч удим се заш то . А ли пре но ш то је м огао да затраж и објаш њ ењ е. .а да би н ам се олакш але ствари .рече лекар.С проводник воза био је у праву. . .

господи н е док торе. ш ест. посм атрајући поц еп ан е парчи ће харти је. који. била је у тој забелеш ци н екаква греш ка. . није лаж ан.. Њ их две су једина нада. али овде им а један кљ уч. или пак лаж ни. драги д ок торе.у п и т а л е к ар још увек у недоумици.А х . Р ећи ћете и м да је такав царин ски п роп и с. П оаро. . Ш то се тога тиче. Ето нам потврде.У реду.О нда пож ури те. О твори врата и позва спроводника. гро ф и ц а А н дрењ и и М аДат е 1а Рппсеме Вга§от 1го$Ћ њ ена собарица. м ада бих м огао у том е погреш ити.В и ди те ли . господине. П оаро отвори собаричину и гурну је у страну. А ко је тако. Ш веђанкину кутију и собаричину. али м огу ли ја бити сигуран да су ти трагови уп раво то ш то и згледа да су? . је ли? . и. а не отисак прстију или пепео од цигарете. П оаро му није дао врем ен а да п остављ а пи тањ а.р еч е П о ар о . .. Вадећи обазриво ш еш ире. г. то м е веом а забрињ ава. ја. м арам ица. Ш веђан к а. Т о је једна могућност. ч ек а јт е д а р а зм и сл и м . С тара А м ериканк а. Ч овек стиж е трчећи . да би х вам п руж и о п ри м ер .. Речет. .С ве он е им ају кути је за ш еш и ре. као ш то п ри м ећујете.Н и ш та уо п ш те н е разум ем . ето ш та н ам је п отребн о .. П р о б о ш ћу свог непријатељ а непотребно неколико пута. . . Зати м оп ет зап акова кути ју и рече спроводн ику да их врати.О н о ш то је м ен и у овом трен у тк у п о требн о.И звин и те. Н иједна од госпођа н ије у овом тренутку у свом купеу. тр еб а ли озбиљ н о п ретпостави ти да су двоје љ уди .О н д а м и д о н ес и т е . господин е. К ад се врата затвори ш е. . који је остављ ао за собом неко м огуће от- . м лада Е н глески њ а. . . О тп ри ли к е п ре п етнаест година прављ ен е су на овај начин кути је за ш еш и ре.Агаша Крисши пуно тачан у тим питањ им а.. Д а ли га је ж ена убила па н ам ерн о остави ла п ри бор за чи ш ћењ е луле. прибор за чиш ћењ е луле.. открио је округла испупчењ а начињ ена од ж ичане мреж е.. ..Д а. Ш еш ир се пробадао иглом и набадао на та испупчењ а од ж ичан е м реж е. П оаро је разм и ш љ ао. Ја траж им психологију.би ли пон аособ заин тересовани за ствар и да је свак о од њ их би ло тако н еоб азри во па је за собом оставило трага о свом ид ен ти тету. верујем .М огуће. н еш то. а спусти ћу ову м арам и цу там о где н иком е не м ож е п ром аћи".А л и ч е м у с а д а к у ти ја з а ш е ш и р е? . господине. У потребљ ена је да би спалила извесн у и н к ри м и н и сан у х ар ти ју . сат који је стао у један и четврт. Спроводник се удаљ и. а не г. свакако је м огуће. ..Једна. П оаро. м а ш та ш то вам падне на п ам ет.Н е разум ем вас потп ун о. не м огу још ниш та рећи.м уш карац и ж ен а . две. некакав пропуст.. К ао ш то рекох. . . Затим има и друга. Д а ли је њ у ж ен а и сп усти ла? И ли је м уш карац који је изврш и о злочин рекао сам себи „удеси ћу д а т о и згл ед а к ао д а је ж ен а и звр ш и л а зл о ч и н .Е то.. могли би бити прави и истинити.Н и ја сам н е р азум ем . Д р К он стан ти н н и је зн ао к ако треба да протум ачи рву чудновату примедбу. О вај куп е је пун разних трагова. Н еш то је м рм љ ао за себе. г. три. то је стари нска ж ен ска кути ја за ш еш и ре. Л екар га изненађено п огледа. ове одгонетке. Један и четврт. Т о би би ло м ало суви ш е стицаја околности! . веш то је скин уо два од тих при весак а. д а ..К олико им а ж ен а у овом вагону? С проводни к је бројао на прсте. Т о је час кад је и зврш ен злочи н . В ерујем да је ову ш и би ц у уп отреби о убица. да би то и зглед ало к ао дело н ек ог м уш к арц а? И ли п ак . али ја вас не разум ем потп ун о.. а извесни ударци биће слаби и без икаквог дејства. Д ок је ово говори о. М ислим на ову пљ оснату ш ибицу. . Затим отвори Ш веђанкину и узвикну задовољ но. М о ж д а н ек у заб ел еш к у .А х! Д оћи ће и то. . У сваком случају. А ли у овом случају би м и добро дош ло м ало стручн е н аучн е п ом оћи . О н уздахну и наж е се преко стола. п он ово се ок рен у свом е саговорнику.н аш ли см о ж ен ск у м ар ам и ц у. ја се н е ослањ ам н а проц едуру експ ерта. В рати се са обе кутије..

Л екар је п аж љ и во п рати о цео ток догађаја. . . н астави: . Х и тро и веш то претресе још једном џепове одела убијен ога човека. али у њ и м а ни је н аш ао ни ш та ш то би Убисш во у Оријенш-ексиресу 5 3 .ећај се Д јези А рм остронг" .Д а . . С ам о су се указале три речи и део четврте: „. П окуш аћу да одгонетнем ш та је то било. .Т о је средство ком е се м ора п рибећи у случају нуж де . П огледавш и око себе.К асети . Било је то веом а м ало парче хартије. П рво треб а да утврдимо да ли смо овде видели све ш то смо могаи видети..К асети.П ри сећам се н ечега. Н е м огу тачн о да се сети м . И заш ао је из куп еа и за неколи ко трен утака вратио се с м алом ш пиритусном лампом и с гвож ђем за прављ ењ е увојака.52 Агаша Крисш ц криће у вези с нападачем . .. Знам заш то је м орао да напусти А м ерику. зар н е? . П оаро н и је би о расп олож ен да саоп ш ти. Речи које су излази ле из плам ен а. .Д а ли то и м а какво зн ачењ е за вас? . придрж ао све изнад плам ен а ш пиритусне лам пе. М етал је почео да се уси јава. .рече. О н је паж љ иво сп усти о гвож ђе за увојке.рече п реко рам ена.. а то се одн оси на ове последњ е. Н еки случај у А м ериц и . . па је потом спојивш и оба ком адића гвож ђа за увојке. .. П оароове очи су бли стале.У ск оро ћ ем о се уп усти ти у све то .узви кн у ош тро П оаро. И знен ада је угледао слабе трагове слова.Н ад ајм о се да ће одговори ти својој сврси.А х! .рече. . И справио је две гом илице ж ице с великом паж њ ом привио поцепан ом от хартије за једну од њ их.рече П о аро .упи та лекар. И зравн ао је ону другу преко њ е. П ре неколико година.Б и о је то слу чај у А м ери ц и . .К ако се он звао? . Л екар га је посм атрао с великим интересовањ ем .Д а . Још неш то сем тога.У потребљ авам и х за бркове .Д р К он стан ти н н абра обрве.Знам п раво и м е уби јенога.

и ово је трик. и ручак је убрзо заврш ен.рече др Константин.? . . П оаро м ож е да саслуш а путни ке.Н ем а виш е ш та да се ради овде.ак о би л еп ој госп о ђи Х абард пало на пам ет да прибави појединости о убиству из п рве руке. да би о том е п исала својој кћерки . на који је онда начин убица напустио купе? .рече П оаро. - .О дли чн а и деја . мислим . бук је поменуо предмет.Х о ћу д а каж ем . и с њ и хове стране. Закљ учао је врата ш то п овезују оба куп еа.И ма једна ствар коју не разум ем . Још једном се осврну око себе. П окуш а да отвори врата која су водила директно у следећи купе. К ао и „лице које иш чезне" из одаје . Н аш је задатак да пронађем о како је трик изведен.било вредно интересовањ а. на који су били усредсређене њихове мисли. . 8 .Ш та хоћете. .о бјасн и П оар о . У м еђуврем ен у сам наредио да нам а тројици донесу овам о да неш то поједем о.И сто то каж е п убли ка к ада се нека особа везан их руку и ногу закљ уча у н еко м ало одељ ењ е .П отом ће би ти и спраж њ ен а и г. а врата која воде у ходник не сам о да су била закљ учана изнутра већ и катанцем осигурана. Н иједан од њ их тројице није био гладан.д а ак о је у би ц а им ао нам еру да нас убеди да је побегао кроз прозор. али она су била забрављ ена с друге стране. С м атрао сам за најбољ е д а се ручак одм ах и зда у коли м а за ручавањ е . С л у ч а ј о тм и ц е д е те та А р м о с тр о н г о в и х Н аш ли су Б ука како уп раво заврш ава ом лет. . потп ун о је разум љ иво да је све требало да изгаеда да друга два излаза нису искориш ћена.рече.реч е . Б уку. .и н естане. .А ко убица није побегао кроз прозор.. али тек кад су сркутали кафу.З а свак и слу чај .. и ако су врата која спајају оба купеа била забрављ ена с друге стране. Х ајде да се прикљ учим о г. .

54

А гаш а К рисШ и

- Д о б р о ? - у п и та :
- У р еду је, о ткри о сам идентитет ж ртве. З нам заш то
је било нео пходно да напусти А м ери ку.
- А к о је та ј ч о в ек ?
- С ећате ли се да сте некад ч итали о беби А рм стронгов их ? О н је у би о м а лу Д ејзи А р м стр о н г - то је К асе ти .
- С ећ ам се са да . Јези в с лу чај, м ада не м о гу да се сетим појединости.
- П уко вн и к А рм о стро н г је био Е нглез - носи лац О р д е н а В и к то р и ји н о г к р с та . Б и о је п о лу А м е р и к а н а ц , п о ш то м у је м ајка кћ ер ка В .К . В анд ер хо лта, м и ли о н ер а и з
В ол С тр ита. О н се ож енио кћер ком Л инд е А р ден , најчу вени је ам ер ичке тр агетки њ е сво га врем ена. Ж ивели су у
А м ерици и им али јединче - девојчицу коју су обож авали.
К ад јој је би ло тр и године, отета је, и траж ена је н ем огућ е в и со ка с у м а ка о ц е н а за њ е н о о с ло бо ђ е њ е . Н ећ у в ам
до сађ и в ати св и м те ш ко ћ ам а ко је су и з то га п р о и зи ш ле .
З ад р ж аћ у с е н а тр ен у та к к ад је , п о ш то је и сп л аћ ен а
огром на сум а од двеста хиљ ада долара, откривен леш детета , ко је је би ло м р тво бар петнаест дана . Јавно м њ ењ е
је до сти гло врху нац него до вањ а. А зати м су наи ш ле јо ш
гор е ствар и. Г оспо ђа А рм о строн г је оч екивала друго дете . К а о п о с л е д и ц а ш о ка , ко ји је и за зв а л о о т кр и ћ е с в е га
т о г а , р о д и л а је м р т в о д е т е - н е д о н о ш ч е , а о н а с а м а је
у м р ла . Њ е н су п р у г, к р ји је о ст ао с л о м љ е н а с р ц а , и зв р ш ио је сам оубиство .
- Б о ж е м о ј, к а к в а т р а г е д и ја . С е ћ а м с е с а д а - р е ч е
Б у к . - Б и л а је јо ш јед н а см р т, а ко се та ч н о с ећ а м .
- Д а, једна несрећна дадиљ а, Ф ранцускињ а или Ш вајц а р к и њ а . П о л и ц и ја је б и л а у в е р е н а д а је о н а зн а л а н е ш то о зло чи н у . О дб и л и су да п о в ер у ју њ ен о м х истер и ч н о м н е ги р а њ у . Н ајза д, у н а сту п у о ч ајањ а , ја д н а д ев о јка
се бацила кр оз прозор и погину ла је. К асније је доказано
да је би ла по тп у н о н ев и на и да ни је у оп ш те б и ла сауч есник у зло чину.
- Н еп р и ја тн о је и м и с л и ти о то м е - ре ч е Б у к.
- О ко ш ест м есе ц и кас н и је о в ај К ас ети је б и о у х ап ш ен као вођа банде ко ја је о тела дете. О ни су се служ или
и раније истим оваквим методима. К ад би им полиција бил а с к о р о н а т р а г у , о н и б и у б и ја л и с в о г а з а р о б љ е н и к а ,

У бисш во у О ријенш -ексиресу

5
5

скриваж леш и настављ али да извлаче колико год је
било м огу ће новаца пре него ш то би злоч ин б ио
о ткривен.
- А сада хоћ у да вам разјасним ово, пријатељ у . К асети је б ио тај човек! А ли по м оћ у огр ом ног бо гатства. које је наго м и лао , захваљ ују ћи тајно ј вези и власти ко ју је
и м ао над разним љ удим а, био је ослобођен у недостатку
н ек и х те х н и ч ки х д о к аза. Б ез о бзи р а н а то , њ ега б и ста н о в н и ш тв о ли н ч о в а л о д а н и је б и о до в о љ н о п а м е тан да
у м ак н е. С ад а м и је јас н о ш та се д о го д и ло . П р о м ен и о је
и м е и н а п у с т и о А м е р и к у . О д т а д а је б и о д о к о н и џ е н тлм ен , који је путо вао п о свету и ж ивео о д ренте.
- А х ! К а к в а ж и в о т и њ а . - Б у к о в г л а с је о д а в а о о д вратн ост из ду бине душ е. - Н е м огу да ж алим ш то је м р тав , ним ало.
- С лаж ем се с ва м а.
- А ли није било неопходно да буде убијен баш у О ријен т-е кепр есу . И м а и д р у гих м еста за то .
П оар о се м ало на см еш и . О н је сх вати о д а је Б у к
м о -р ао и м ати извесна пр еду беђе њ а у том по гледу .
- П итањ е које тр еба сам и себи са да да по стави м о јесте следеће: Д а ли је ово убиство дело неке противничке
банде, ш ју је К асети својевремено нечим обм ануо , или је
то де ло н ек е ли ч н е о св ете .
И спричао је оних неколико речи које је наш ао на
по -ц епаном ко м адићу х артије.
- А ко сам у праву ш то се м оје пр етпоставке тиче,
онда је то пи см о у б и ца запал и о . Заш то ? З ато ш то је
по м и њ а л о р е ч „ А р м с т р о н г" , к о ја п р е д с т а в љ а р е ш е њ е з а го нетке.
- И м а ли још ж и в их ч ла но ва по ро ди це А рм с тр о н г?
- Т о, на ж алост, не знам . Ч ини м и се да сам некад читао о неко ј м лађо ј сестри госпо ђе А р м стро нг.
П о ар о је н ас тав и о да о б јаш њ ав а о б о с тр а н е за кљ у чке, њ егове и др К онстантина. Бук се разведри при
пом е-н у слом љ ено г сата.
- Т о нам , изгаеда, открива тачно врем е кад се
зло чин
одиграо .
- Д а - р е ч е П о а р о . - Т о је в р л о д о б р о .
Б ило је неко г неопи сиво г пр извука у њ е говом

гласу , зб о г ч ега га о н а д ру га дво ји ц а и зн е нађен о
п оглед аш е.

56

Агаша Крисшц

- К аж ете да сте ви личн о чули Речета како разговара са спроводником у двадесет до један?
П оаро је једноставно п репри чао он о ш то се догодило.
- Е , п а леп о - реч е Б ук - то до к азу је да је К асети и ли Речет, како ћу настави ти да га н ази вам - био свак ако ж ив у двадесет до један.
- У 23 м инута до један да бисм о били сасвим тачни.
- П рем а том е, у 24 часа и 37 м и нута, да се и зразим о
служ бено, Речет је био ж ив. То је једн а од чињ ениц а.
П оаро није одговорио. С едео је и пиљ ио зам иш љ ено
преда се.
Н еко је закуц ао на врата, и келнер из ресторана уђе.
- К ола за ручавањ е су сада слободна, господине - рече.
- П рећи ћем о там о - рече Б ук п оди ж ући се.
- М огу ли и ја да пођем с вам а? - упита др К онстантин.
- С вакако, драги докторе. У колико г. П оаро нема ниш та п роти в?
- Н е, н и најм ањ е, ни н ајм ањ е - рече П оаро.
П осле измене ситних учтивости ко ће кога пропустити - „после вас, господине!", „али не, после вас!" - напустиш е купе.

Д руги део
ИСТРАГА

1. И сказ спроводника спаваћих кола
С ве је било припремљ ено у колима за ручавањ е.
П оаро и Б ук седели су један уз другог са исте стране
стола. Л екар је седео с друге стран е пролаза.
Н а столу и сп ред П оароа, леж ао је п лан вагон а
И стам бул-К але, н а ком е су црвен им м асти лом била забележ ена им ена путника, П асош и и возне карте били су
слож ени са стране на гом или . Н а столу је било хартије,
м асти ла, пера и оловака.
- И зврсно - рече П оаро. - М ож ем о почети и страж ни
поступак без икакве даљ е узбуне. П ре свега, м ислим да
би требало да чујем о исказ спроводни ка спаваћи х кола.
В и , вероватн о, зн ате н еш то о том човеку. К ак вог је он
карактера? Д а ли је он човек чији м се речи м а м ож е веровати?
- М оје је м и ш љ ењ е да се то м ож е безусловн о. П јер
М и ш ел р ади у ов ој К ом п ан и ји п рек о п етн аест годи н а.
О н је Ф ран ц уз - ж и ви близу К алеа. В еом а чести т и п ош тен . М ож да не нарочи то велике пам ети .
П оаро клим ну главом схватајући.
- Д обро - рече. - Х ајде да разговарам о с њ и м .
П јер М иш ел се м ало прибра, али је био јако узрујан .
- Н адам се да господин неће пом и сли ти да сам учин и о м а какав п роп уст - рече забрин уто ш етајући очим а
са П оароа на Бука. - У ж асно је ово ш то се догодило. Н адам се да господин не претпостављ а да се то мож е ма колико довести у везу са м ном ?
П ош тр м у је ублаж ио зебњ у, П оаро поче и сп итиван>е. Прво је упитао М иш ела за име, презиме и адресу, откад је у служ би . и колико је дуго радио на овој линији.
С ве ове појединости он је већ знао, али ово узим ањ е оп -

. у атинска кола. . господине.Н а енглеском или ф ранцуском ? .Б рој 15 . Б и л а је то А м ер и к ан к а. госп один е. седео сам на свом е седи ш ту све до ју тр а. господине. . али он м и је довик н уо да је п огреш ио. М ак К вин био сам у свом купеу када сте оти ш ли да м у разм ести те кревет? .А потом ? .М ож да сте спавали ? .С њ им је био енглески пуковник из броја 15.Да.С е п 'ем п еп. С едели су и разговарали . . А п отом сте се удаљ или? . . .С ећ ам се . .Н е. То је би ло н еш то одм ах после јед ан сат. г. Н аредио м и је да м у нам естим п остељ у док вечера. С вакако није било касније од два сата.Затим .Д а ли сте се вратили н а своје седиш те? .А када сте се врати ли ? . које је управо тад а зазвони ло. У ствари . Где сте би ли у један и четврт? .. отпри ли ке п ола сата касн и је.У које доба се све то оди грало? .Д а ли је п осле тога когод улазио у њ егов куп е? . које гледа низ ходник.Зак уц ао сам на врата..Т о сам и ја чуо.Д а. . одазвао сам се н а ваш е звон о и донео вам м инералну воду.у к уп еу м ладог А м ери канц а. као ш то м и се то оби чно догађа. .Је ли још ко? . п ре но ш то см о кренули и з Б еограда. њ егов секретар. Н ам ести о сам га док је он вечерао. г о сп о д и н е.р еч е П о аро .Ја. господине. Речетовог секретара.уколико. Заборављ ате да је зазвонио око двадесет до један . . М и ш ел. .С ада ћу вас.Т ачн о .Н е.убрзо пош то см о се зауставили .В ратио се у свој купе: . госп оди не.рече П оаро. .Д обро.то је сасвим близу ваш ег седиш та.Н а француском .Д а. је т е $ш $ (го т ре. .О тиш ао сам у суседни вагон.Г о то в о н еп о с р ед н о п о сл е в е ч ер е. Речет легао? .Зати м . тада сте га п оследњ и пут ви дели и чули? .Н и сте п он ово одлазили у атин ска кола? . . В оз је стајао. Т ако исто је учи н ио и претходн е н оћи . уп и тати н еш то ш то је веом а важ н о. З в о н и л а је већ н еколико пута узастопце.настави П оаро . зар не? . господине? Ја сам био на свом м алом седиш ту у дну. разм ести о сам кревет у једн ом к уп еу . В агон -ресторан К О Л А П А Р И С -А Т И Н А . .Н е. . п р в о сам од го в о ри о н а јо ш јед н о звон це.А гаш а К рисш и ш тих п одатака требало је да п ослуж и да се човек см ири и ослободи.Њ егов собар.то сам в ам и сп р и ч ао . госп од и н е. госп оди н е.Јесте ли си гурни? .А зати м ? .врати м о се н а догађаје од п рош ле н оћи . П отом .Ш та је урадио пуковник када се растао од М ак Квина? .Д а ли је г.Ш та се управо догодило? .А сада .Д а л и је њ егов кревет већ би о н ам еш тен ? . господине. Говорили см о о снегу. сећам се .Н е бих м огао тачно да одредим .Д а ли сте ви дели к ога од п утн и к а да се к ретао п о . . .Н еко звон це је зазвони ло. да поразговарам са својим колегам а. господине. па м е је то сп речавало да задрем ам . и м лади А м ериканац . господи н е. и тако сам и учин ио. госп одине.М ислим да нисам . К ада је г.Разум е се .Н е. . госп один е.К оје су тачн о би ле њ егове речи ? . -Д а? У бисш во Оу ријенш -ексиресу 5 9 . . Н е м огу да каж ем сасвим тачно. ја бих то знао. . то је други купе од краја ходника. господине. .

.ходнику? С проводн ик је разм иш љ ао.

К ада је воз п оследњ и пут стао? .О к ан и те се таквих м исли. . И м ала је н а себи ц рвену дом аћу хаљ ину са зм ајевим а по њ ој.Јесте ли сигурни ? .Ч ини м и се да је једна госпођа излазила у тоалет на крају ходника.58. . отвори ли своја врата и п ровири ли за трен утак н ап ољ е. Б и ло је то н а дн у ходн и к а. Ш та претп остављ ате да је то м огло би ти ? Ч овек је п иљ и о у њ ега. * . . пробудио сам се од н ечега ш то м и се учи ни ло као да је удари ло у м оја врата.рече П оаро ф илозоф ски. го сп оди н е. . М ож да није ж елео пред спроводником сп аваћих кола.Н и да би м огао да буде скривен н егде у возу? .К оли ко је сати било? . убисш во О у ријенш -ексиресу 6 1 . а она м и је би ла окрен ута леђим а. . . У згред буди речен о. п ријатељ у .60 А гаш а К рисш ц . . . .Н е зн ам . А ли зб ог ло-врем ен а били см о у закаш њ ењ у двадесет м и нута.Н иш та. пријатељ у. . . Н ичега.Д обро. .А зати м ? . . госп оди н е.рече. и зви н и те.К оја госпођа? .рече Бук .О н да м ора да м и се п ричинило . све до јутра. и ви сте сам и .нисте чули неш то у купеу поред вас. господине.О си м тога .А х.И н тересовало м е да ли ћете се тога сетити .рече М и ш ел . господине.П ретп остави м о да се п рош ле ноћи уби ц а п оп ео у воз. П оаро клим н у главом .С ве см о до б р о п ретр аж и ли .У Винковцим а. потпуно сам сигуран.н и ко н е би м огао да се попн е у спаваћа кола да га ја не види м . Д а ли је сасвим сигурно да није м огао напустити воз пош то је изврш ио злочин ? П јер М и ш ел је одречн о клим ао гаавом .Х ајд е да п ређем о н а другу тачк у .р еч е Б у к .У колико .Т ребало је да одатле крен ем о у 11.Н и чега н ије било. П оаро није обрати о паж њ у на ову прим едбу.рече П оаро. .

. . Рекосте да је још једн о звонц е зазвонило док сте лупали на врата г. . П јер М иш ел оде.Д а ли је м огао неко да пређе из оби чних вагон а који се налазе у ком позици ји воза? .Н ису сада закљ учан а.Д а ли сте ви у В и нковцим а и злазили из воза? .Н ем ојте се узбуђи вати . У м ирен . П оар о је п аж љ и во п роу чавао п лан п ред собом . господине..А х! Још н еш то. С иш ао сам на перон као и обично и стајао сам н а пап учи ци вагон а. У ствари.рече П о аро .А ш та је било са предњ им улазом ? С вратим а поред кола за ручавањ е? .Н е. К о је то звонио? . Ж елела је да позовем њ ен у собариц у.Да. П осле вечере закљ учавају се врата изм еђу путни чких вагона и сп аваћих кола. Д обовао је зам иш љ ен о трен утак-два п о столу. С проводник устаде и погледа Бука.О на су увек изнутра закљ учана. .Т о је било звонце М адат е 1а Р гт сем е П га^от гго/.Х вала.. . да не заборави м .Би ли сте зле среће. .рече. .Д а. . С п ро водн и к п огл еда и зн ен ађ ен о. .рече Бук љ убазно. П оаро м у се насм еш и љ убазно.Господин ваљ да не сум њ ичи м ен е? .рече.. госп один е. .Т о је све засад . .В еро ватн о . Речета. и ја сам га чуо. господине. . Т о су учи ни ли и остали кондуктери.Н е виД им да је било м а каквог ваш ег пропуста. господине.И то сте и учи ни ли? . п ри јатељ у .Н ем а сум њ е да их је отворио неко од путника да би погледао колики је снег.рече спроводник см ерно. . . зати м м у се ли ц еразведри. О н тада клим ну главом .

М лади А мериканац се појавио одмах.он застаде. као ш то сте пр етп остављ али .рече млади А м ериканац одлучно. М ак Квин. . М ак Квином. П оаро. . г. .П роклети зликовац! . .Н е. онда је то Р ечет. човек који је руководио чувеним случајевима отмица деце . О д наш ег последњ ег разговора дознао сам неш то .В и гајите таква осећањ а као да бисте и сам и били вољ ни да изврш ите то добро дело? .Д акле . господине . Такав човек није требало да ж иви! .В и нисте о том е им али појма.рече најзад . С екр етаро в и сказ Тренутак-два П оаро је седео замиш љ ен. ..била је то дивна ж ена. В идео сам госпођу А рм стронг виш е пута . . . Д а сам то знао. О тац м и је био окруж ни јавни туж и лац ко ме је случај био п оверен .рече.. одсекао бих радије своју десну руку пре него ш то би им ала прилике да ради м а какав секретарски посао за њ ега! . да показујете Убисш во у Оријенш -ексиресу 6 3 уобичајену ж алост због смрти свог послодавца.како напредују ствари? .Н е сувиш е рђаво. потом поцрвене прилично збуњ ено. г.. или К асети. . М ак К вине? .Виш е бих вас сумњ ичио г.Р ечет. потом се смрачи. ..М ислим . И зраз највећег чуђењ а појави се на М ак К виновом лицу. . М ак К вине? .Л ице м у се см рачи.62 А га ш аК р и сШ и 2. Речет је био Касети.узвикну он.да би било добро измењ ати коју реч са г.Д а? .О сећате се веом а погођени тим е.укљ учујући познату аф еру мале Д ејзи А рм стронг. Ја. Радујем се њ еговом заврш етку. би ло је сам о њ егово лаж но име. с обзиром на ону ш то сада већ знамо.рече .И м ам за то својих личних разлога.Био бих. Х ектор М ак К вин се наж е заинтересовано напред. г. .А ко је икад неки човек заслуж ио оно ш то м у се десило..И згледа као да сам себе инкриминиш ем. Тако блага а сломљ ена срца. .идентитет Р ечета.

које сам наш ао у његовом купеу. уколико је то могуће? . сш пао на перон у Београду. Затим сам ступио у разговор са оним Е нглезом .А сада. П уковник А рбатнот је стајао још у ходнику.рече П оаро . г. Потом додаде: . поново сам уш ао.с које тачке гаедиш та се посматра. Њ егов купе био је већ припремљ ен . Вратио сам се у свој купе.Н ије потребно да вас питам за број ваш ег купеа рече П оаро см еш ећи се .пош то сам једне ноћи с вам а спавао. направио сам неке забелеш ке за писм а која је требало исписати. која се налазила у купеу поред мога. реците како сте то пронаш ли? М ислим на К асетијев идентитет? . То је одељ ак друге класе. као да је покуш авао да то сам себи разјасни.Т о зависи . читао једно време.. . Не треба се вређати.Н е верујем да бих то могао учинити. . чак и онда када би то требало да м е спасе електричне столице . .А ли сигурно.р ече П оар о . али пош то је било сувиш е хладно. разум ете ли ме? То је само уобичајени ток ислеђењ а? .рече М ак К вин ош тро. .А ко нисам непристојно радознао.. као ш то сам вам рекао. П отом сам уш ао код господина Р ечета и. П ређите одмах на ствар и дајте ми прилике да разјасним све ш то се мене тиче.Свакако.По парчету једног писма.То је веома једноставно. Разговарао сам извесно врем е с једном м ладом Е нгпескињ ом .З адатак који м и п рестоји . чини м и се да сте прош ли поред нас док смо разговарали. . М ладом човеку као да се ова примедба учини прилично нејасна.Тако је. М ак Квине.. то је било прилично несм отрено од страног човека? .јесте д а утврдим свачији покрет у возу. Буљ ио је у П оароа. број 6 и 7. хоћу да м и опиш ете све своје кретањ е прош ле ноћи од тренутка када сте отиш ли из кола за ручавањ е.. м ислим . и после мог одласка били сте у њ ему сами.. пуковником А рбатнотом уосталом .

. сећам се да јесу. како се оно зваш е?.А рбатнот и ја пом ислили см о да сиђем о у. Н ека врста ш и п к е би ла је при чврш ћен а за к ваку. у В инковцим а да опруж им о м ало ноге. п а сам м у предлож ио да пређе у м ој. Ја се обичн о не леп им за Британце .С ећате ли се да ли су била закљ учан а? М ак К ви н је разм иш љ ао.Д а ли је то од вели ког зн ачаја? УбисШ во Оријенш у -ексиресу . да ли сге ту ш ипку поново н ам естили? . Ч и ни м и се н еш то око два сата. .Д а ли сте и злази ли уоп ш те и з воза у току н оћи? . али овај м и се доп адао. Н е.Ш та се догодило кад вам је пуковник А рбатнот најзад пож елео лаку н оћ? . О н нагло додаде: .А тада? . да.О х.м и сли м да н и сам . . н е . . али нисм о см атрали да је то озби љ н о. У брзо см о опет ускочили у вагон ..Г де сте би ли док га је он н ам еш тао? .: 4*вАЈ &Њ ИГУ 6 5 .Зн ате ли к ол ик о је сати би ло кад је оти ш ао? . М и сли те ли н а то? . Расправљ али см о о светској политици.О тиш ао је у свој купе. .. .м ећава.он и су уобрж ен е тикве. П огледали см о напољ е и видели дебеле нам ете снега. .Д а. а ја сам позвао спроводника да м и н ам ести кревет. К ад сте се вратили у воз... о влади у И ндији и наш им бригам а у вези с финансијском ситуацијом и кризом у В ол С три ту.А х.64 Агаш а К рисш ц за спавањ е. чини м и се да нисам . да.П рили чн о касно.С тајао сам тачно пред вратим а у ходнику и пуш ио.Д а ли н а врата уз кола за ручавањ е? -Д а. .А тада сам легао у кревет и сп авао све до јутра. Ја сам уш ао п оследњ и. Н аручио сам пиће и упустили см о се у разговор. ... А ли би ло је страш н о хладн о .Д а ли сте п ри м ети ли да је воз стао? .Н а она која су н аш ем куп еу би ла најближ а.К роз к оја врата сте и заш ли и з воза? . М ало см о би ли изн ен ађен и .Д ак ле. .

каж ете да ли је когод прош ао ходником после В инковаца до тренутка када сте се растали да би сте оти ш ли на п очин ак? М ак К ви н н аб ра обрве.по м огућству у купеу непосредно поред господина Речета. долазећи од кола за ручавањ е. А ли ја сам обично путовао првом . . на крају воза. .. да ли вас двоје п утујете увек другом класом ? . В олео бих да сада п оразговарам са собаром г. К ао ш то знате. нисам приметио да се вратила. сада кад то помињ ете.М ислим да је спроводник прош ао једном . П оаро клим н у гиавом . те је на тај начин могао да дсфе и до мене и до ствари лако и када год би то заж елео. претпостављ ам . ж ена која иде ходником у том правцу била мени окренута леђим а непосредно пош то прође поред м ојих врата. М ак К вине? .К оја ж ен а? . Речета.Ж елео бих да им . У згред буди речен о. према томе. . Тада би он обично стављ ао већину пртљ ага у м ој купе. изузев оне у којој се он налазио.О н увек. не пуш им . м ој купе гледа у правцу кола за ручавањ е. .В ероватн о. а и не бих јој м огао сагледати лице. Видите. А једн а ж ен а је п рош ла у суп ротном правцу. врата ваш ег куп еа би ла отворен а п рем а ходни ку? ' Х ек тор М ак К ви н кли м н у главом . с . . М ак К ви н е. Н исам стварно запазио. ако м ож ете.П ретп остављ ам да је и ш ла у тоалет? . . Е па. господине.Н е бих могао рећи. Као да се присећам да је у магновењ у поред врата прош ла нека особа одевена у црвену свилу.Јесте ли је ви дели кад се вр аћала? . али претпостављ ам да је то м орала учинити. .Н е. г. г. господине. Х вала. да џ док сте ви и п уковн ик А рбатн от седели и разговарали. . па би.Дакле. идући прем а њ им а. све постељ е прве класе биле су заузете. П уш ите ли на лулу. не. управо сам расправљ ао о нечему са А рбатнотом.Још једино питањ е. А ли.М огло би бити.Разум ем . у овом случају.М и слим да је то све за сада. П оаро застаде за трен утак. Ја је нисам загледао.

66 А гаш аКрисш и У биаиво у О ријенш -ексиресу 6 7 .

Б ило је то отп рилике си ноћ око девет сати.Д а ли га је узео и прош ле н оћи? .Ч уо сам кад је расправљ ао о неким писм им а. С ипао сам м у га у чаш у и стави о је на сточић.Д а м у слож им или обесим одело. Речета? .Ч ули сте да вам је господар убијен? . И м а о је о б и ч а ј д а п о зв о н и спроводни ку.Д а.У ком см ислу забринут? . . .У век кад би п утовао возом .Д а ли је ваш господар узим ао када какво успављ ујуће средство? Д р К он стантин се наж е м ало напред. .Д а ли је то било уоби чајно? .С а св и м . .Н е. као и оби чно. и у ш та о сам у к о је д о б а б и г о сп о д и н Р еч ет ж ел ео д а га пробудим ујутру. он је лако п адао у ватру. Говори о је да иначе не м ож е да заспи. .узети пред спавањ е".Н исте били присутн и кад га је п оп ио? . . господине.Ш та се догодило затим? . Рекао је да не ж ели да буде узнем ираван докле год не зазвони. господине.Д а. госп одине. чин и м и се да је био забрин ут. м олим вас.О ткуд а сте то зн али? . госп оди не.Т о је зави сило.Н е би х вам м огао рећи си гурно. господин е. да м у буде при руци.Ш та су биле тачно ваш е дуж н ости ? . зави сило је сам о од тога ш та га је разљ ути ло. . господи н е. госп оди не.Д а ли сте били п ри врж ен и свом е послодавц у. да бих и зврш ио њ егова наређењ а.II 3 .И сп ричајте м и ш та се тачн о одиграло? . господине. . П он ек ад би устајао за до руч ак . н и сте би ли заб ри н у ти к ад је в р ем е п ролазило.Где станујете? . кад би ж елео да устане. . . рек ао сам да н исам учинио н иш та сли чн о. . госп одине. . . како сам разум ео. с господином М ек К вином . од њ еговог располож ењ а. .Д а. . Р азум е се.21 Ф рајар стри т.Н е. .В аш е им е? .Т ридесет и девет.П и тао сам га да ли м у је још ш того д п отр ебн о.Да. а н ије било н и каквог п ози ва? . Речета? С обар је разм и ш љ ао.Е двард-Х енри М астерм ан. . господине. господи н е. У п итао м е да ли сам га ја унео у купе. господине. господине. а потом да га п ош аљ е по м ене. Ч овек је говори о без икаквог узбуђењ а. С амо напис: „У спављ ујуће средство . В еом а н еп ри јатан догађај.Д акле. . кога је П оаро већ претходног дан а прим ети о.В и сте. собар г. . уп раво је чи тао н еко п и см о. . . С обар ов и ск аз За А м ери канц ем је дош ао на ред Е нглез бледог ли ка.Д а ли се понаш ао потпуно и сто као и обично? С обар је разм и ш љ ао трен утак. г о с п о д и н е . к атк ад н е би устао све до ручка. са безизразним лицем .П р ем а том е. . господи не.Н аи м е.Д а ли је то би ло н еш то необи чн о? . Д а м у стави м лаж н у ви ли ц у у воду и д а се п об ри н ем да буд е спрем н о за н оћ све ш то би м у затребало. . . У то доба и ли н еш то касни је.У ш ао сам . Н а боци није било никаквог назива.Н е.Х оћете ли м и сада рећи. О н је веом а учти во стајао и чекао. као ш то ја то каж ем . . госп оди не. К ларкен вел.Д а ли знате које је средство обично узи м ао? . али он је грдио и стављ ао је при м едбе на сваки м ој п окрет.Д а ли вам је било познато да је ваш господар им ао непријатељ а? . код господина Речета.К олико вам је година? . П оаро му понуди да седне. у које сте доба последњ и п ут ви дели г.Д а ли је им ао оби чај да устаје ран о или касн о? . М астерм ан е? .

.Рецим о да ја уоп ш те не м арим за А м ери канце.А ли ви га ни сте волели? . .Д а ли сте икада били у А м ерици? .68 ћ А гаш а К рисш и М астерм аново ли це постало је још безизразније него иначе.Н е би х то м огао рећи . господине. госп оди н е. убисш воу О ријенш -ексиресу 6 9 . О н је би о дареж љ ив послодавац.

неку врсту енглеског језика. Речет. . У палио сам светиљ ку изнад главе и настави о да читам . господине.Д а ни је излази о и з купеа у току н оћи? .Д а. господине. господи н е. читам „Роб љ убави" од госпође А рабеле Ри чардсон . П оаро се насм еш и . .А ваш сапутник? .Н и ја. .Д а ли он говори енглески ? . А сада.С м атрам да је веом а пријатна. то је истина. Ш та сте радили пош то сте отиш ли из купеа свога господара? . дои ста. . . П оаро је гледао у свој план .-Н е. . господине.Т о је број 4 ? . . али не м огу. гос под ине.Болео м е зуб. задрем ао сам ок о чети ри сата ујутру.У право сада. да га госп одар зове. и згл ед а м и да н ем а ви ш е ш та д а се к аж е.. господине.да се разонодим . п а рече: . госп од ин е. .Н е. В иш е волим да читам .И м а ли још кога с вам а? .Д обра ствар? . госп оди н е. разум ете. до када? . дои ста. -Д а. М огао је да зам и сли слику -огром н ог говорљ и вог И талијана и непосредни прези р њ ему упућен од џентлм еновог џентлм ена. .Добро. хтео је тај И тали јан да легн е.Л егао сам .Ж ао м и је.. пређим о на ваш е кретањ е п рош ле н оћи . био главни подстрекач тог случаја? .Доњ а. господин е. В ратили сте се у свој купе и читали сте „Роб љ убави". .О ко десет и по. Т о је ствар ф орм алности . П ош то је воз стајао у м есту. реци м о. . али нисам спавао. .Јасн о м и је. г.Рекао сам господин у М ак К ви ну. господине. госп оди н е. хајде да наставимо. П отом сам отиш ао у свој купе и чи тао. господине. то је непријатн о! .Б и о је у А м ери ц и . господине. -А ви? .Д а ли сте н еш то п редузели да олакш ате болове? . Н еп осредн о и за кола за ручавањ е.С ећате ли се да сте икада читали у новина ма о случају отм и ц е детета А рм стр онгових ? Об раз и му се ма ло зар ум ен е ш е. али ипак нисам био у стањ у да заспим .у Ч ик агу .Д а. см ем ли да знам ? .Д ак л е. зар не? В еом а уж асн а аф ера. .О х. ш то м и је м ало ублаж ило бол.С тави о сам м ало уљ а од каран ф и лића.К рајњ и к уп е друте класе. господине.пи тао је. .В еом а непријатно. Један крупан И талијан.В аш купе је. .Зар н исте уоп ш те спавали? . . Бар.М и слите на И талијан а? Т ај је захркао чим је легао.? . госп од и не. . . П оаро је ћутао тренутак -два. госп один е. госп одине.. . господине.П а сте п отом легли и засп али? .. . госп один е.Ч и ни м и се да нисам . господине.Н е. . Б и ла је то м ала девојчи ц а.Н исте ли у току н оћи неш то п ри м ети ли? .С обаров тон би о је п ун ом аловаж авањ а.Т еш ко да м огу да поверујем .Д а ли вас двоји ц а разговарате м н ого? . . .Да. господин е.тако сам разум ео.Заш то н исте сп авали ? .А ш та читате. Т ако је дош ао спроводни к и нам ести о кревете. . .П а ипак.Д а ли зн а т е д а је ваш послодавац.Н е. господине. . . која постељ а п ри пада вам а? .У соб арев ом гласу п рви п ут се осетила и зраж ена топ ли н а и осећањ е. Н им ало не м ож ете да нам расветлите трагедију? . господин е.П а. ниш та н еуобичајено. била је ти ш и на.

С ада ми пре свега реците ово. Убисшво у Оријенш-ексиресу 7 1 .Само неш то мало виш е од девет месеци.Да ли да јој то саопш там. П оаро м у главом даде знак да мож е да иде.Код сер Х енрија Тмлинсона.Саслуш аћем о сад њену причу. како бих ја то описао. Господин М ак К вин био је веом а пријатан џентлмен. господине. .најбољ е би било да н>у саслуш амо као следећу. господине.Хвала вам.П ош аљ ите нам је . . господине. А м ер и к ан к и н и с каз Госпођа Х абард је стигла у кола за ручавањ е у тако узрујаном стањ у и без даха да је једва говорила. .70 Агаша Крисши . господгае. А ли сигуран сам да он мож е дати одличне податке о мени. господине. господине? О на већ подуж е траж и да разговара са неким званичним лицем . Служ ио сам код њега неколико година. Она каж е да зна све о убици. господине. . пунш те ли на лулу? . и нисам му виш е био потребан. Н алази се у веома раздраж еном стањ у. Речета? .Н е.рече П оаро. Ко је овде званично лице? И м ам врло значајне податке. Спроводник је покуш ао да је умири. . господине. у Гросвенор скверу. П уш им само цигарете. М естермане. 4 . врло значајне.У том случају . .Одлазио је за истичну А мерику.Г де сте били са служ бом пре него ш то сте дош ли код г. . заи- . Речета? . У згред буди речено. господине. О во је довољ но.Заш то сте отиш ли од њ ега? . .И звините ме. али старија госпођа А мериканка налази се у специјалном душ евном стањ у.Знате ли да ли је било некакве свађе или зле крви изм еђу ваш ег господара и М ак К вина? . господине. .А колико сте били код г.Н е. . С обар је један тренутак оклевао.рече П оаро см еш ећи се . господине.Х вала вам .

Н е м огу вам ни описати како сам се осећала. разм иш љ ала сам и сви разни уж аси о којима сам читала. ако схватате ш та хоћу да кажем. А ко ви.па ипак сам знала да се неки човек налази у мом купеу.био је мрак .У тврдили сте. Л егаа сам у кревет и заспала. и хоћу да их саопш тим само неком званичном лицу. . „М илост.. а мислила сам „Дакле. али ниш та се није догађало. . дакле. м ож да су поубијали све ж иво у возу". у сваком случају неће доћи до мог накита". само сам леж ала затворених очију и размиш љ ала ш та би требало да учиним. И м ислила сам „Е.рече. см естила сам га у чарапу и сакрила под јасгук . П оаро се наж е напред.пгго је најбрж е могуће. Н еки убица налазио се ноћас у возу. .ста. и могу вам рећи да сам мислила да ће срце престати да ми куца. пролазили су ми кроз главу. кад се наједном пробудих . Рећи ћу вам све ш то год им а да се каж е.А ли пре свега. Где сам оно стала? . Госпођа Х абард се тром о скљ ока на столицу прем а њему. сад ће ме убити". П ритискивала сам и притискивала. госпођо? .Разуме се да сам сигурна! Ш та вам пада на памет! Знам ја ш та говорим. па лепо.Јесте ж сигурни у то. . некако сам се п р и б р ал а и н ап и п а л а р у ко м зв о н ц е и п р и ти с н у л а спроводник. Њ ен неодлучни поглед лутао је између њ их тројице. а убица је био управо у мом купеу! О на застаде да би својим речима дала драматичан израз. молим вас. знате. О н је ионако ..О но ш то имам да вам каж ем управо је следеће. говорила сам се- би. седите. А ли то нем а везе. Тако сам била преплаш ена да нисам могла да викнем. А потом. јер. господо. госпођо. госпођо .И спричајте то м ени.ш то није баш веом а пријатно. Једноставно сам лежала и мислила: „М илост. О ви грозни возови. упр аво сам захвалн а да м оја ћерка не зна ни ш та о уж асном стањ у у коме се налазим". да се неки човек налази у ваш ем купеу. . узгред буди речено. ако мож ете да схватите ш та хоћу да кажем.Д а. некако неравно.

узвикнула сам и у и стом трен утку ук љ учи ла осветљ ењ е. О дм ах сам се о том е побри нула. а пош то је он отиш ао. па. Н ареди ла сам м у да и х закљ уча одм ах на лицу м еста.М ислите ли да се он врати о у суседни купе? Убисш во у Оријенш-ексиресу 7 3 . госп ођо? . и др К онстан тин. госп ођо Х абард? . О во се чинило госпођи Х абард као драм атични врхунац пре него недостатак поен те. . и изгледало је као да м и не верује. .рече свој тројиц и .П оаро. н ије би ло ж иве душ е. дакле. Н атерала сам га да погледа под седи ш те. „С лободно".Д акле. господине. . рекла сам човеку ш та се догодило. Н и сам погледала н а сат н икако.А која је ваш а теори ја? . један од директора К ом паније.Знате.о н ај јад н и к к ог а су уб и л и . па поново утон у у своја излагањ а. а ово је г. најједн оставни је м огуће.. И . И згледа да је претпостављ ао да сам све то сањ ала. Ч овек у м ом куп еу би о је уби ца. м ада је он тврди о да је то суви ш е м али п ростор да би се човек у њ ем у могао сакрити. Р ек л а сам спроводнику да погледа врата изм еђу наш их купеа. м ож ете ли то да верујете. Било је потпуно јасно да је човек нестао. то вам са сигурнош ћу н е м огу рећи . св ак ак о .М и л о м и је ш то сам вас упо зн ал а. У образи ла сам да је то човек и з су сед н о г к уп еа . и сасви м сигурн о она ни су била закљ учан а. А ли. доводио ме је до лудила! Ја н е сп адам у особе које н еш то уобразе. Бук. К о би то други и м огао би ти? . Госпођа Х абард пром рм љ а: . .Е . и некакав непријатан м ир био је у ваздуху.Д акле.А ш та се п отом догодило. наставила сам да притискам звонце. Т ако сам била пом етена. рекла бих да је то све било једн оставно. и ох! К акво олакш ањ е кад сам чула кораке како трче н из ходник и како неко куца на врата. устала сам и стави ла коф ер н а врата. нећу тврдити да сам била онолико ош троум на колико је то требало. чини м и се да м и ваш е им е није познато? .У колико је то сати би ло. али у к уп еу је би о човек и н ачин на који је спроводник покуш авао да ме смири.72 Агаш а Крисш и стајао у м есту. госпођо.. да би х се п отп ун о осигурала.

било кад је претраж ивао ваш купе. То није отпало ни с једне од м ојих ствари. К ад га је спустила н а сто. једне м аказе.М ора да се и звукао кроз врата н ап ољ е у ходн ик. С ада слуш ајте.Н е. О н се обрати благо госп ођи .М илост. м огло је отпасти са спроводникове уни ф орм е.. . К ако оно беш е?. некаква пи см а. било кад је си ноћ нам еш тао кревет. Госпођа Х абард уздахну узбуђен о. бочицу аспирина. Ч овек је био управо ту у истом купеу са мном .. пакетић Глауберове соли.Ја п росто н е зн ам ш та је с вам а свим а. пет ни ски лаж них ори јен талних перли и један м али м етални предм ет .В идите ли ово дугме? Д акле. . то није м оје дугм е. не верујем . како сам ја била препаднута! К ада би сам о м оја ћерка знала. И звукла је једну за другом две велике чисте марам ице. чековн у књ иж и ц у ам ери чких експрес чекова. ф отограф и ју и зузетн о безбојног детета. једн е наочаре с дебелим оквиром .О ткуд зн ам куда је отиш ао? М оје очи биле су чврсто затворене. Ч и тала сам н еке и лустрац ије си н о ћ п р е н его ш то сам засп ал а. н е б и х м о гл а р ећи . да је то ш то сте чули био ш ум од некога ко се кретао у суседн ом купеу . госпођо.једн о дугм е.господине. о чи су м и би ле чврсто затворене. И згледа као да ни ш та друго не знате да ради те већ сам о да стављ ате при м едбе.Т о м е се м о ж е н а ћ и п р и р о дн о о б јаш њ е њ е . . госпођо..Д акл е. целулоидну фиолу великих зелен их м ен тол бом бона.р е ч е П оаро. . П обедоносно је и звукла велику торбу и почела да претура по њ ој... Н аш ла сам га јутрос кад сам устала. свеж ањ кљ учева.П а ово је дугм е са униф орм е спроводника спаваћих кола! ..О во дугм е. . им ам и доказа о том е. П р е н его ш то сам и с- .Н е верујете. Ш тави ш е. Зн ате. . . Б ук се наж е и узвикну: .у купеу убијенога? .. П оаро.

М ора да је б и ло око десет и по или четврт до једанаест. О дговор као да је ум ирио госпођу.Госпођо. .А ви сте били у кревету? -Д а.да ли су закљ учана. В и ди те.Д акле. .О х. могу ли вам поставити неколико питањ а? .ону другу душ у .Како то да ви сами нисте погледали? . .Зато ш то сам била у кревету.Д акле. ни сте о дм ах закљ учали врата изм еђу ваш их купеа? . .А сада. а она је казала да јесу. то ја називам доказним материјалом . . П руж или сте нам веома интересантан и важ ан исказ .К ако то .би ла је ван себе. Спроводник је погледао под седиш те с врата. . .Ч екајте м ал о д а разм и сли м . али није уопш те прилазио прозору. Јесте ли то схватили? О ни потврдиш е.П одивљ ам горе од стрш љ ена.С ирото створењ е .Јесам . кад ми се не верује објасни она. п о ш то вам је и ш ао н а ж ивце он ај човек Р ечет.рече П оаро. упитала сам оно ш ведско створењ е . Била је дош ла да м е упита да ли имам аспирина. Како бисте ви то назвали. . а моја кесица са сунђером висила је на кваки. у ствари.74 Агаш а Крисш и кључила лампу ставила сам те илустрације на једну малу торбу која је стајала на поду близу прозора.одврати одм ах госпођа Х абард.рече П оаро. Д акле. волела бих да знам ? . и она је узела један из моје торбе. Рекла сам јој где се налазе. врло радо. греш ком је отворила врата суседног купеа. . јесте? . а затим је уш ао и закљ учао врата између мог и суседног купеа.Колико је било сати кад сте је замолили да то учини уместо вас? . Убисш во у Оријенш-ексиресу 7 5 .Врло добро. О на се нагло насмеја. јутрос је ово дугме леж ало управо на илустрацијама.

Дакле! Дакле. ко би то могао помислити! М орам да пиш ем и испричам све својој ћерки. а сва су врата затворена.Д а. У м ро је прош ле ноћи.Д акле . А и како је битанга која је то учинила избегла сваку казну! Ах. П ретходне ноћи нисам м огла од тога ока да склопим.упита П оаро. . Д р Константин се осмехну.А х! Х ркао је.Н исте га ч ули како хр че п осле оно га када сте се уплаш или због човека који се налазио у ваш ем купеу? .. господине П оаро. па. .она застаде. изгледа. . . рече..рече . .да каж е тако нешто једној дами. то и м ислим .Г . .А ли.Госпођа Х абард се од узбуђењ а упола подиж е са столице. управо. О н се насм ејао. Речетова? . Е. Јадни ца. да сам неш то могла да га се дочепам .Д ад м ам а .Н е мислите ваљ да. Била је сва очајна због тога. . зар вам нисам казала синоћ да тај човек им а непријатне црте? В идите да сам б и ла у п р аву.. сећам се. доиста . а како сам и м огла? О н је био мртав.не сасвим .? . М о ја ћ ерка увек каж е: . . госпођо? . би ла је сва збуњ ена.Д а.Х ркао је. „О х " Ја правила греш ка. Нимало није у реду смејати се таквим стварима.. и претпостављам да је можда рекао неш то не баш сасвим учтиво. . . а госпођа Х абард га сме-с та ош ину ош трим погледом. .Д акле. .У ж асно.А х.Ш та хоћете тим е да каж ете.О н ни је успео да се извуче. И згледао је збуњ ен. заиста. Речет је био тај човек. Н е добра човек". госпођо Х убард? .упита. ви сувиш е стара". Д р К онстантин се брзо извини.Д акле. Речетовог купеа после тога? . . „Он каж е.С ећате ли се случаја отм иц е д етета А рм стро нго вих. .О н није био од пристојне врсте љ уди . .рече П оаро.. је ли? . да. Знате како је то теш ко кад идете кроз воз.Д а ли сте чули какав звук из г. О н је м ртав. О творила је њ егова греш ком .

Д а ли бисте ми рекли своје име и презиме? .О нда је морала ући у г. Речетов купе.Дакле. Веома је тешко. која је некако прикладна за путовање бродом.у ствари. јесам.нека врста домаће радиности од пурпурне свиле. у овом возу. забога. рекли сте да сте само чули како господин Речет хрче. ш та се вас тиче.Д акле.Хоћете ли да запишете овде своју адресу? Госпођа Хабард учини то не престајући да говори. . и једну другу.. А ли од свакога сам чула увек да је госпођа А рмстронг била изванредно љ упка жена и да ју је муж обожавао. Касети.А ли кад сам вас м алопре упитао да ли сте неш то чули у суседном купеу. Госпођа Хабард напући усне и рече оштро: . госпођо. А ли. господине Поаро? . Заиста не знам.. можете се кладити у свој последњи долар да је у праву". Убисш во уОријенш-ексиресу 7 7 . м ного сте нам помогли. . имате ли црвену свилену кућну хаљ ину? . видите. неко у црвеном кимону ушао је ноћас или у ваш купе или купе господина Речета. заиста. кад су сва врата затворена. . . Узгред буди речено. Али .. И мам две кућне хаљине .Па. разуме се. доиста. Веома м ного.. нико у црвеној домаћој хаљини није улазио у мој купе. И м ала сам извесно предосећањ е у вези с тим човеком.ружичасту фланелску. . погодити чији је који купе.Не. . зар не.Томе се не бих нимало изненадила.Просто не могу да се освестим. не. какве су моје кућне хаљ ине? . .Према томе.. . Они су се кретали у веома затвореном кругу.М илост. какво незгодно питање! Дакле.дакле .Да ли сте познавали неког из породице Армстронг. као што рекосте малочас.. госпођо.Не знам како сте то погодили господине Поаро.Да. Поаро се наже напред.Па.76 Агаш а Крисш и неш то оцени. коју ми је м оја ћерка поклонила . госпођо Х абард. госпођо Хабард? . чули сте неки женски глас у суседном купеу? . Каролина М арта Хабард.

М оја марамица је овде унутра. У последњем тренутку он рече: . Све су оне обележ ене са Ц.М . и то су скромне ствари .То није моје. то је стварно чудно.Верујем да се чак и ви с врем ена на врем е некако збуните. било је потпуно јасно где се она налази.Не бих вам могла рећи. Он јесте хркао извесно врем е. М орате ме сматрати веома ограниченим. Никако не могу да се освестим да је то било оно чудовиште Касети. ним ало се не изненађујем".Дакле.Које је доба било кад сте чули женски глас? .Д акле.Није баш културно говорити о томе. госпођо. Поаро је вешто успео да помогне доброј госпођи да сакупи садржину своје торбе и да је потом испрати до врата.. .госпођа Х абард прилично поцрвене. .Дакле.Д акле. зар не? . .. А ш то се он ог другог ти че. и онда сам опет наставила да спавам. . Па сам ја једноставно помислила.Испустили сте марамицу. .. Госпођа Хабард погледа на мали комадић ланеног платна који јој је он пружао. али то није моја марамица.Да ли је то било пре него што сте се уплашили човека у вашем купеу или после? . Ш та би моја ћерка рекла. ето каква је он врста љ уди.Х . и уверена сам да никад не бих нешто слично поменула тројици стране господе да ме на то нисте навели.а не раскош ни париски бесови. . госпођо. .. Чему ли служи таква марамица и чији ли је нос може употребити? Ниједан од њих тројице као да није имао одговора на ово питањ е и госпођа Хабард изађе тријум фално.. М ислио сам да се на њ ој налази м онограм X. Д акле.Пардон.. . Пробудила сам се само за тренутак и чула сам неку жену како говори.И звините. то је сасвим тачно.. . то је управо оно што сте ви малопре рекли! Н е би могао да разговара са неком ж еном да је био м ртав. господине Поаро. ..

В и знате. .А х! Ево га. Бук издаде наређењ е келнеру и одмах је уведена госпођа са ж утосивом пунђом и благим лицем као у јагњета. Д а ли то треба да значи да је П јер М иш ел ипак на неки начин умеш ан у све то? .ја их нисам потпуно разум ела. Поаро јој је поставио прво питањ е за које је већ знао и одговоре . У тврдили су да она разуме и говори француски. То је веом а страш но. . Убисшво у Оријенш -ексиресу 7 9 .Д а ли сте га стварно и видели? . . О на је ж м иркала кратковидо кроз наочаре према П оароу.О н се насмејао и рекао неколико речи. О творила сам греш ком врата њ еговог купеа. госпођице? . Веома сам се постидела. али је била потпуно мирна.Х ајде да саслу ш ам о као следећу ону Ш веђанку. па настави пош то П оаро није одговорио.Разуме се. да сте ви последњ е лице које је видело убијеног док је још био ж ив? . разуме се. Ја сам се брзо извинила и хитро сам се повукла. И наче је изучена нудиљ а. . 49 година. домаћица у м исионарској ш коли у близини И нстамбула. године старости и адреса. Ш веђан ка ла. То је била врло непријатна греш ка. тако да се разговор водио на том језику. Грета О лсон.Ш та каж ете на то? П ријатељ у м ој! . Бук је превртао дугме које је госпођа Хабард остави- . . Претурао је по хрпи пасош а која је стајала пред њ им. Н е могу да разум ем . П отом је упитао за њ ено заним ањ е. М ож да. ш та се догодило ноћас.О н застаде.Д а ли вам је ш тогод рекао? Блага рум ен се појави на образима цењ ене госпсфе. Ја .Ч ујем.Т о дугм е наговеш тава извесне м огућности .рече П оаро зам и ш љ ен о .Д а. .име. О на је. рече м у. госпођице.78 А га ш а К ри сШ и 5 . . пре него ш то будем о расправљ али о исказу и сведочењу које смо управо чули.Н е знам. А госпођа А м ериканка м и каж е да је убица био управо у њ еном купеу. .О во дугм е. Ч итао је књ игу.

Будим се и на најмањ и ш ум. ._ А ш та сте затим радили. све до јутра. . јесте ли ви излазили из купеа? . прелазећи тактично са тог предм ета разговора.Затим сам се вратила у свој купе. госпођице? . на некој станици. .И м ате ли ви црвени свилени ким оно.У које се доба све то одиграло? . . Ваш купе је. госпођице? . Глава м е је м ањ е болела. ' С игурна сам да бих се пробудила да је она силазила са своје постељ е.Н е.К ако то да сте сигурни када сте били заспали? ': . веома љ убазну.Ја сам веома лакосана.Н е верујем .А јесу ли била закљ учана? -Јесу. госпође Х абард. Замолила сам је за аспирин и она м и га је дала. управо кад сам била задрем ала. јер увек погледам на сат пре него ш то га навијем. . сигурна сам да није.упита П оа-р о. горњ и или доњ и? . . Веома пријатну.К оји сте ви кревет заузимали. једну младу Енглескињу.О н га показа на плану. Речета закљ учана? . О на је путовала из Багдада. . .То мора да су били В инковци.Јесте. .Н е.Јесте ли имали неку сапутницу? . чини ми се.Тако је. узела аспирин и легла.Д а ли вас је упитала да ли су врата изм еђу њ еног купеа и купеа г.П ош то је воз кренуо из Винковаца.Д а ли је воз стао пре него ш то сте заспали? . Стали смо. јесте.А ви лично.Н е баш веом а брзо. .Јесте ли убрзо затим заспали? . али сам била будна још извесно време. госпог.У ш ла сам код госпође А м ериканке. овај овде? . -А затим ? . .Доњу постељу. .Када сам легла било је пет минута до једанаест. . број 10. да ли је она излазила из купеа? . .Да.

П отом поче пријатељ ским тоном : .Заш то путујете? И дете ли н а одм ор? .Н е. Љ убазна Ш веђанка се удаљ и. . коју јој је он пруж ао и записа им е и адресу. Заврш ио је пи сањ е и п руж и о харти ју Б уку. Б и ло м и је веом а ж ао. С рце м е боли за њ ом . заиста не. . а п р и п р ем љ ен о . њ ега.С а задовољ ством .Д а ли се сећате да сте и кад чули о случају отм иц е детета А рм строн гових? . . вде ћу се задрж ати код сестре око недељ у дана. О н и су врло добри . . путовањ е је отказано у последњ ем трен утк у. О ко 10. инвалидом . . м ис Д ибенхам ? К акве је боје н>ена кућна хаљ ина? . пријатну кућну хаљ ину усп ављ ујуће средство остављ а крај:. Г осп о ђа О л сон је б и ла озло јеђен а.Д а ли сте икад би ли у А м ериц и .80 Агаша Крисш и Убисш во у Оријенш -ексиресу 8 1 .Н е. ја сам навикао да будем систем ати чан и уредан .15 В оз к реће и з Б еограда О к о 9 . . А ли.00 од јегер-м атеријала. М ак К ви н одлази од Р ечета. . О на прихвати хартију и оловку.Д раги м ој.А дам а која је с вам а.Н е.Б ледољ убичаста аба. А ли је требало да одем там о с једном госпођом . П рактични су. М еђутим . госп ођи це? . Д а ју п у н о н о в а ц а за о с н и в а њ е ш к о л а и болн иц а. ти А м е р и к а н ц и . И м ам добру.Зар и м а тако злих љ уди на свету? Т о п околеба човека и веру у љ уде. а ш та је то би ло? П оаро јој објасни. а очи су јој се напуниле сузам а. 9. одлазим кући на одмор. п ријатељ у? .4 0 С о б ар о д л а зи о д Р еч ет а. О вде састављ ам хронолош ки догађај. Њ ен а ж ућкаста пунђа тресла се од узбуђењ а.уп ита Б ук. њ ено пријатно лице било се зарум енило. П оаро клим ну главом . П оаро је п исао неш то уж урбано на п арчету харти је.Д а.Ш та то п и ш ете.М ож да ћете би ти тако љ убазн и па ћете м и забележ ити и м е и адресу ваш е сестре? . прво идем у Л озану. Јадн а м ати . каква се купује н а И стоку.

П оаро је ж м иркао очим а. О н одлази из А м ерике . Звони спроводнику.А ш та ћем о са собаром .10 В оз креће из В инковац а (касни ) 0. .Б ојим се да то н и је баш тако једноставно као ш то изгледа .Д а. О ко 1.30 В оз запада у м ећаву.40 Грета О лсон угледа Речета (последњ и пут виђен ж ив). ш то се тиче в а ш е т е о р и је . . Велим . Н есрећна околност.Н е. . ш то се к аж е. За то нам представљ а доказ часовник. К асети је и тал и јан ск о и м е. п ронаш ао.и зап ам ти те. У и звесн ом см и слу је. 0. Н ап ом ен а: би о је будан и чи тао књ игу.Зар вам се н иш та не чи ни чудн оватим ? . . а в е о м а с р е ћ н а п о н а ш е г и т а л и ја н с к о г п ријатељ а ш то је Речетовог собара болео зуб . . ја сам уверен да је то тачно . 0.37 Речетово звонце звони. А ли . .О ко 10. Ш то се м ене ти че.рече Бук одуш евљ авајући се све виш е својом теоријом .15. „е п ' е$ 1 п еп . Ч ини м и се потпуно очигледно да је злочин изврш ен у 1. ја ћу покуш ати да погодим убицин идентитет. м ож е се сум њ ати да су он и Речет били заједно ум еш ани у ову аф ер у о к о о тм и ц е.рече.У том е је теш коћа. С проводник се одазива. и он се н е заб ад а једном .Ш то се м ен е тиче. Р еч ет вели С . п одв али о . то је незгодно. С ве изгаеда потп уно јасно и на м есту. кога је болео зуб и који се заклињ е да И тали јан н и како н ије и злази о и з купеа? . . ЈеЈМтИе1го т р е". П оаро је с н евери цом кли м ао главом .пром рм љ а. и изјава госпође Х абард слаж е се с тим . слао м у прво претеће писм о и најзад м у се осветио на бруталан начин.Т о је п отп уно јасн о . . .17 Госпођа Х абард м исли да је човек у њ еном купеу. С ве је то веом а просто. пријатељ у. и тали јан ск о ор у ж је је н о ж .Т о је тачн о. то је онај високи И талијан. већ виш е пута.Б ез сум њ е је то реш ењ е ове м и стери је.из Ч икага . Б ук кли м ну главом са одобравањ ем . И тали јан га је пратио.

рече са одређен ом н ам ером : . Речетов убиц а п ро.Н е. . И ск аз ру ск е п ри н ц езе .Х ајде да саслуш ам о ш та би и м ао П јер М и ш ел да нам каж е о овом дугм ету. али н и у к ом ни слјеу ч ају давао ути сак кри вца.В и м ене оп туж ујете за тај злочи н.О на то н ије уобразила. Ја сам потпун о н евин . Ч о век је и згл ед ао и зн ен ађ ен . П оаро одрично клим ну главом . ш ао је тим путем . К ад м у је зн ачењ е Б укових речи постало јасн о. Н ађен о је у купеу госп ође А м ери кан ке. изгледа сасвим сигурно да је оно отпало човеку који се п рош ле н оћи налази о у к уп еу госп ође Х абард у тренутку кад је звонила. Ш та би сте и м али ви о том е да каж ете? С п р овод н и к о ва рук а се аутом атски п оди ж е п рем а униф орм и. н и је н и к ога би ло там о.овде им ам о једно дугм е с ваш е ун иф орм е.Н исам ја и згуби о ни какво дугм е. П оново позваш е спроводни ка спаваћи х кола. .С ве ће се то објасн ити . .Т о није и сти на.Где сте се налазили када је звонило звонце госпође УбисШ во у Оријенш -ексиресу Х абард? 8 3 . М ора да је нека забун а. господин е. .Н е м огу за то би ти одговоран . О н их је посм атрао уп итно. господи не. . то ни је исти на! .пром рм љ а оп ет. није то тако једноставно као ш то изгледа .С обзиром на околности у којим а је ово дугме нађено. П јер М и ш ел се веом а раздраж и .М иш ел . М ен е? Ја сам неви н .рече Б ук .рече Б ук са достојан ственом сигурнош ћу. ни ти је био збуњ Б ук ен. . го сп од и н е. 6 . . .викао је. М иш ел.и испустио ово дугм е. господин е. Заш то бих ја хтео да уби јем човека кога никад нисам ви део? .82 А гаш а К рисш и . Г о сп ођа м ора да је све то уоб рази ла. .А ли .Т о је веом а неугодно.

С ва м оја дугм ад су на броју. Разговарали су око десетак м инута. да н и сам кри в .Н е м огу да објасни м .А како објаш њ авате ово дугм е са ун иф орм е сп роводника сп аваћих кола? . М и ш ел . И друга два спроводника изјавиш е да нису изгубили никакво дугм е и да уопш те нису улазили у купе госпође Х абард.Е то. О н је додао да је и спро-в одни к вагона и з Б укуреш та био такође с њ и м а.Да ли сте прим етили неког да одлази ходником у супротном справцу? .. . не. учините то.рече П оаро.. .Н е баш тако . трам да је би ло довољ но врем ен а. госп один е.У чините то. господине. у1 . . К ада је отворио врата изм еђу два вагон а.рече Б ук .За ш та? За ш та? С етите се да се свуда око воза н алазе вели ки см етови снега. Госпођа Х абард се буди да би утврдила да се неко налази у њ ен ом куп еу.О пет вам каж ем . .. А ли. М иш ел је трчао бр-зо да би се одазвао. .Рекао сам вам . спроводник није стигао Г одм ах: Ч уо је тек трећи или четврти позив.Н е. .Н езгодн о . господине. . Ја личн о см а. затворених очију. вде сам разговарао са својим колегом . сви су јасн о чули како звони. у суседном вагону.р еч е Б у к ..П озваћем о га. господи н е. Јесте ли срели кога у ходн ику? . В ероватно се тада човек извукао у ходник. Т о за м ен е п редстављ а м истерију. С проводник суседног вагона био је позван .Т о је пи тањ е врем ен а.С м и ри те се. Звонц е је звонило неколико пута узастопц е. ви ди те. госп одине. Т ренутак-два леж и парали сана. Тек онда она је почела да звони. . Њ их тројица расправљ али су о ситуацији коју је изазвао вели-ки снег. госп о ди н е.и уср ед ср ед и те своје м исли на тренутак када сте потрчали на звонце госпође Х абард. . када се П М јери ш елу учинилр да чује звон це.у зви к н у М иш ел забринуто. . преклињ ем вас. О дм ах је потврди о П јер М иш елове речи.

улази у Речетов. .С ки м ћете п рво говори ти . . који је управо излази о и з вагона.рече спроводник. -Д а.са И тали јан ом ? . ако не ж ели да се узн ем ирава и долази овам о .М огао се п овући у један од тоалета и ли је м огао нестати у једном од купеа. . почећем о са врха лествиц е. госпођицу Ш мит.А ли они су сви заузети. н али к н а к раставу ж аб у. Н аш п ријатељ лек ар објасни ће вам то. пуковн и к а А рбатн ота и господина Х ардм ан а. П оаро пром рм љ а: .84 А гаш а К рисш ц . пријатељ у м ој. . . О н а је б ила неосп орн о У бисш во у О ријенш -ексиресу 8 5 . А ли принцеза Д рагом иров одби да то прихвати. гроф а и гроф и ц у А н дрењ и . Т ри путника друге класе: госпођиц у Д ибен хам . М иш ел. .довикн у Бук. д о к јо ш спроводник није стигао.Р ец и те јој да је м ож ем о сач ек ати у њ ен ом к уп еу .Т о се подудара. . клим нула је лако главом и села преко пута П оароа. убија га. Једн и м покретом рук е Б ук даде зн ак да се сва три спроводника м огу повући. .П е т п у т н и к а п р в е к л а се : п р и н ц е зу Д р а г о м и р о в . П ренесите јој ту поруку.Д ок је спроводник био одсутан десетак м инута.Х оћете да каж ете да је м огао да се повуче у свој купе? П оаро клим ну главом . закљ учава и забр ављ ује врата са ун утраш њ е стран е. господине . А н тонија Ф оскарелија и собарицу.К ако сте се оком или на И талијана! Н е.Т реба да саслуш ам о још осам п утника . М ож дат ће аЛ ат е 1а Р ппсехзе би ти тако добра да нам посвети неколико тренутака. .Д ва п ута отворен а су н аш ем тајанствен ом убиц и рече П оаро. излази кроз к уп е г о с п о ђ е Х а б а р д и с т и ж е с р е ћ н о у с в о ј к у п е .пром рм љ а Б ук.Н ије то тако једн оставно као ш то изгаеда.Да. О на се појавила у колим а за ручавањ е. Њ ен о си тно ли ц е. подудара се . би ло је чак ж уће н его п ретходн ог дан а. убица долази и з свог куп еа.рече П оар о . .

Затраж и ла сам од сп роводн ика да м и нам ести кревет док ја будем у колим а за ручавањ е. Рат . .Н исте ли чули ни ш та необично за то врем е. Ауепие 17 С 1е\)гг.рече П оаро. које су откри вале скри вен у ен ергију и интелектуалну снагу.К ако се зове ваш а собари ц а? .Да.руж н а. госпођо? . када сам и скљ учила светлост. и м ала је очи там не и заповедн и чке.Д а ли бисте били тако добри да м и укратко испри чате куда сте се све кретали прош ле н оћи после вечере? .Д раге вољ е. Н исам м огла да заспи м због и звесни х реум ати чн их болова од којих пати м . Л егла сам непосредно после вечере. али принцеза га одби. . госп ођо . Н е м огу рећи тачно кад је отиш ла.Х илдегарде Ш м ит. као и крастава ж аба. .В еом а сте љ убазн и . . господо. .Н аталија Д рагомиров.М ож ете то напи сати и сам и . . М оја собарица путује са м ном . . м олим вас. П а ипак.Д а ли је воз већ тада би о стао? -Д а. М ож да бисте ради је хтели то сам и да забележ и те? П оаро извуче хартије и оловку.рече. . Биће м и мило да вам пруж им сву пом оћ која је у м ојој м оћи . Глас јој је био дубок. О на ош тро прекиде китњ асту Букову реченицу.С асвим је једноставно .В раћате се кући и з И стам була. госпођо? . .В аш е пуно им е и презим е. а м ож да и виш е.А ли ниш та. . с лаким призвуком промуклости. пуну извињ ењ а. а затим м и је читала наглас све док нисам задрем ала. Разум ела сам да је и зврш ен о н ек о уби ство.Н исам чула ни ш та н еоби чн о. Ч итала сам све до једанаест сати . . П ри родн о је да морате саслуш ати све путнике. веом а јасан. Т о је свачија дуж ност. боравила сам у аустријској амбасади. О на ме је м асирала. . М огло је п роћи п ола сата. О ко четврт до јед ан зазвон ила сам и п озвала собарицу. као и адресу. ш то се одм ах м огло и осети ти.Н ије потребно да м и се извињ авате. Ш та ж ели те да знате.

. . Ћ утала је један тренутак.породицу у којој се одиграла једна трагедија? Са извесним узбуђењ ем у гласу.Д а ли је она код вас већ дуго? . Херкул П оаро . О на оде.П уно пута. господине. М оја кућна хаљ ина је од плавог сатена. О на застаде за тренутак. па затимХрече: еркул П оаро. госпођо. госпођо. веома права. познавали сте добро пуковника А рм стронга? . За боју ваш е кућне хаљ ине. В еома сам вам захвалан на тако непосредним одговорима. једно унеколико лично питањ е. То је судбина.86 Агаш а К рисш ц .П рем а том е. док се дизала и док су се остали дизали исто-врем ено.Безусловно. О на лако одмахну руком. Затим. окићеном прстењ ем. госпођо.рече . да сте били у А мерици? Н агла пром ена предм ета разговора навела је стару дам у да изненађено подигне обрве. које је имао у Н ем ачкој. али овог тренутка не м огу м у се сетити имена.Само једну ствар. стара дама рече: . м ало крутих покрета. убисш во у О ријенш -ексиресу 8 7 . . Сећам се сада.Ж елите ли још ш тогод да ме упитате. госпођо.Говорите о мојим пријатељ има. И згубила сам сваки додир с млађом генерацијом. Њ ена породица потиче са им ањ а м ог покојног муж а. .И зви н и те.С матрате ли је поверљ ивом особом? . госп о ди н е . Чини ми се да се сестра госпође А рм стронг удала за неког Енглеза пре неколико година и да је отиш ла у Енгаеску. . .П етнаест година.П ретпостављ ам да им ате разлога за такво питањ е. О на лако подиж е обрве. она застаде.Заиста вам то не бих могла рећи. господо? . господине.П ретпостављ ам. .М оје је име. . .стојим вам на располагању.Да ли сте икад познавали неку породицу по имену А рмстронг . па рече: .То је све. Да.али м огу л и д а вас упитам за им е? Ваш е лице чини м и се некако познато.

Схватио сам да је то онај крупни А мериканац .О во је в ел и к а д ам а .. господине. . .Н о.А ко ж елите да сазнате њ егово им е . 7. М и см о спавали и уопш те нисмо ниш та чули. познато ко је убијен? . господине.А ли то. а ускихкукова. Бојим се да вам ни ја ни моја ж ена не м ож емо м ного пом оћи. .да сам с обзиром на ово пгго се догодило приморан да поставим извесна питања свим путницима.Да. господо .Н е. наравно .рече П оаро .рече гроф неусиљ ено. гледан избли за. Одевен у врло лепо скројен енглески твид. О н показа главом сто за којим су Речет и М ак Квин обично седели..р еч е Б у к . . није њ егово право им е. рече.рече . И сказ гр оф а и гроф ице А ндрењ и Зати м су позван и гроф и гроф иц а А н дрењ и . Т о је био човек пријатна изгледа. Х тео сам да упитам да ли вам је познато име тога човека? . изгле-д ао би као Енглез да није било њ егових дугих бркова и нечег необичног у облику јабучица. развијених рамена.Да ли вам је. О н је онај К асети који је одговоран за чувену злочиначку отм ицу Деце у Америци.И м е на њ еговом пасош у гласи Речет .рече . господине . . ..човек очигаедно непријатног израза лица.Н аравно. Био је бар ш ест стопа висок. Седео је за овим столом за време обеда. пријатељу мој. потпуно сте у праву. господине.рече П оаро. .Разум ећете. А ли Х еркул П оаро је само климао главом. А ли гроф је уш ао сам у кола за ручавањ е. . . ш та ли је хтела да каж е са оним „судбина". .М ислим се. .ш та м огу да учиним за вас? .Г ро ф је и згледао вео м а и зн енађен П оароо вим питањ ем.Ш та м и с л и те о њој. да.П отпуно разум ем ваш полож ај.свакако се оно налази на њ еговом пасош у? .

Т о је сам о ф"орм г. А рм стронг. .. када. О ко једанаест сати моја ж ен а је оти ш ла н а сп авањ е. С п роводн и к је н ам ести о мој купе. упозн ао сам толике. . Спавао сам чврсто све до . . . 12 и 13.. госп оди н е гро ф е. .-Х в ала вам . господо .Ш та м огу још да учиним да бих вам пом огао? . .Т о би свакако требало да расветли цео слу чај. К ад см о се врати ли. О н је сам о м ало ви ш е раш и ри о очи. И грали см о пикета.П овукли сте се на сп авањ е. убисш во у Оријенш -ексиресу 8 9 .Један купе био нам је намеш тен за спавањ е док см о се налази ли у коли м а за ручавањ е.А ли да се врати м о н а предм ет. теш ко је сетити се. . седели см о извесно врем е у оном другом .А х! . . О нда застаде.. али овај је изгледао потпуно равнодуш ан прем а тој вести. П оаро м у п руж и ком ад харти је и..Б оравио сам годину дана у В аш ингтон у.Б рој 13.К оји број купеа је то био? .К ад год путује возом .рече...Н и сам то п рим етио све до јутрос. О н се насм еш и и слеж е рам ени м а. . госп одине гроф е? .М ож да сте п ознавали п ородицу А рм строн г? . Г роф и грофица А ндрењ и заузим али су два суседна м еђусобно повезана купеа бр.88 Агаш а Крисш и П аж љ и во је п осм атрао гро ф а док је говори о .А рм стронг. и ја сам такође легао.'п"Ш еро. ал ал-и х о ћ ет е л и јо ш д а м и п р и б е л еж и т е сво је и м е и Гроф је п исао лагано и паж љ иво. . госп оди не гроф е? О чи Х еркула П оароа уп рави ш е се на п лан . .рече.М ож да сте били там о.Ж ао м и је ш то не м огу да вам пом огнем м а на који начин. А м ерика је и зузетн а зем љ а. м оја ж ен а узим а н еко средство за спавањ е..Д а ли сте осети ли да је воз стао? .А ваш а ж ен а? Гроф се насм еш и. П опила је уобичајен у дозу трионала..

. И згледала је збуњ ена и изванредно привлачна. О ртограф и ја н азива м ога п ољ ског добра је м ало теш ка за оне који не познају језик м оје зем љ е. . Н а њ ему се налазила једна м асна мрљ а. девојачко презим е Голденберг.Н иш та вам она не мож е рећи виш е од м ене.Б ило би сасвим непотребно да и м оја ж ена долази овам о .. господо? . .Д и п л о м ат ск и п а со ш . б и ћ у в ео м а так ти ч ан .С ам о сам хтео да вас питам да ли сте ш тогод видели и ли чули у току п рош ле ноћи ш то би унеколи ко расветлило овај случај. свак ак о . Н а њ ем у је писало гроф ово им е и титула. .р еч е . .П оаро се галан тн о п одиж е.рече. О н пређе на следећи податак . ја би х и п ак ж елео да проговорим макар и једну једину реч са госпођом грофицом . .рече.У оп ш те н ш тга. О н пруж и хартију П оароу преко стола и устаде. П оаро је благо треп тао п рем а њ ем у. У ћута кад гроф ица А ндрењ и уђе у кола за ручавањ е.рече љ убазн о. коју је некад направио непаж љ ив служ беник. .Т о је сам о ф орм алн ост. . П оаро пруж и руку и м аш и се једног пасош а. П оклони се одсечн о и оде из кола за ручавањ е. и п оклонивш и се п он уди јој м есто прем а себи. К рш тен о им е Е лена М арија. . . . године старости двадесет. госп ођо гроф и ц е.Б ез б ри г е.Т о ћ е би ти н ајо би ч н и ја ф ор м алн о ст .К ако год ж елите. .Н ајбољ е је да ја то сам н ап иш ем .М о р ам о б и ти обазри ви.Ж елели сте да разговарате са м ном. С павала сам . Т о је сам о ф о р малност. да н икога н е увредим о. п ри јатељ у.у пратњ и ж ене. Гроф је зловољ н о п оп усти о. . . .али . П оароове очи м ало заси јаш е.р е ч е Б у к .А ли . Глас му је звучао ауторитативно. то је неоп ходн о за м ој и звеш тај. разум ећете.С вакако. господи не. О ви љ уди не м огу бити ни у ком случају ум еш ани у убиство.У веравам вас да је то потпуно непотребно.

госп ођо. там не. . Д а ли је то заи ста важ но? У бисш во у О ријенш -ексиресу 9 1 В еом а зн ачајно. господине. Д ивне су то очи биле.Н и сам чула н и ш та.А х! Х вала. И згледала је егзотично и дивно. О чи су м у м ало затрептале кад м у се поглед срете са ж ивахним Буковим очима. .Н а лулу? . госп ођо. чули н екакав м етеж у куп еу п оред вас? А м ери к ан ка к оја се у њ ем у н алази и м ала је читав наступ хистерије и звонила је позивајући спроводника. Ја сам интернационални детектив. јесу ли тачне? . госп ођо. поцрвеневш и м ало.М ислила сам да нем а детектива у возу кад пролази кроз Југославију . П а. .Госпођо .П оаро м ахну неодређено руком . у облику бадем а. тако. Х вала вам .Н е. .Н е . . . треба интервјуисати привлачног пуковника А рбатнота. ни је би ло толи ко страш н о.Затим .Т ада још ни см о би ли венчани. године старости и тако даљ е.Двоје љ уди који нису видели ниш та и нису чули ниш та. О на потаиса брзо. П ош то је установио да је пуковниково знањ е ф ранц уског језика прили чно огран и чено. -Д а. н а п рим ер.А х. . треба да буде саслуш ана пре друге класе. госпођо .Р ади м п рвен ствен о у Л он дон у. елегантним косим рукописом .П рип ад ам целом свету . У сн е. м ож да ћете м и рећи какве је боје ваш а кућна хаљ и на? Г ледала га је разрогачени х очију.Н е. . . О н а уп и та радозн ало: . . .О на се насм еш и.додаде на том језику? .В идите ли! П остао сам он о ш то се нази ва снобом ! П рва класа. П оаро се поклони још једном . које су сенчиле изванредно бледило њ ених образа.Д акле. И зговор јој је био драж естан . биле су сасвим м ало растављ ене.рече П оаро драм ати чн о. Затим се насм еја.П а ви сте онда п рави детектив? . .све до И тали је.А х! Д раги стари пријатељ у .детективи м орају да п остављ ају сва м огућа пи тањ а. госп оди н е. . прем а стран ој м оди . Н а прим ер. . мислим . с врло дугим црним трепавицам а. господине.Ја н и сам југословен ски детек ти в. не треба виш е да вас задрж авам .С ам о још тренутак. О клевала је: њ ене очи су га чудно п осм атрале. цигарете и ц игаре.А х! Разум ем . - 8 . клим ну главом и оде. ово н ам ни је пом огло.Н а услузи .Х оћем о ли сада да поразговарам о са И тали јан ом ? П оаро за трен утак не одговори .Н и сте ли. И ск а з п у к о вн и к а А р б а тн о т а П оаро се п одиж е уз лак трзај.П отпуно тачн е.и зјави Б ук узди ш ући .Н ећем о вас виш е задрж авати . П оаро је обавио ислеђењ е на енглеском . . госпођо. Е лен а А н дрењ и. . госпођо. . додаде: . госп ођо? . ове појединости.90 А гаш а К рисш и .Говорим пом ало.П рипадате ли Д руш тву народа? . веом а црвене..рече.. Г овори те ли ен глески ? . . В иди те.О на је од ш иф она ж уте боје. . док се она хитро дизала. . . . В идите. П роучавао је м асн у м рљ у на м ађарском диплом атском пасош у. .М ож да бисте хтели да потпиш ете овај меморандум у ту сврху. К ао следећег. . .Заш то сте м е то уп и тали? . тек см о годину дан а у браку.Јесте ли прати ли свог м уж а у А м ерику. ваш е девојачко презиме. да ли ваш м уж пуш и ? О на је пиљ ила у њ ега док је стајала спрем н а за пола-зак. О на се насм еш и. би ла сам узела средство за спавањ е. осећам .рече П оаро. У згред буди речено.О во је леп а ж ен а .

Госп оди н е. . ви се н е враћате кући бродом И сто чн е бродске компаније? -Н е.као да је казивао њ егов став . м ис Д ибенхам .ово се односи на вас. ни сам . долази такође из Б агдада. овај злочин је по свој прили ц и и зврш и ла н ека ж ен а. Д акле.рече хладно пуковник А рбатнот. како би то А м ери кан ци рекли. све је било утврђено.А заш то не? . годин е старости.Зауставио сам се једну ноћ да бих видео Ч алдеш ки У р и три дан а сам се задрж ао у Б агдаду с ком ан д ан том ваздухопловства.Т о је до крајности неправилно . који је м ој стари пријатељ . В и и м ис Д ибенхам сте једино двоје Е нглеза у возу.В и идете кући из И ндије на одм ор? П уковник А рбатнот одговори кратко: -Д а. П оаро се н аж е н ап ред. Н еоп ходн о је д а за тр аж и м о д с в ак о га о д в а с м и ш љ ењ е о о н о м другом . Ч овек је п рободен н и м ањ е н и виш е него дванаест пута. ш та је он да м ој п рвен ствени задатак? Д а све ж ене које п утују вагоном И стам б ул-К але „п ретресем ". Ч ак је и спроводник воза рекао једном п рили ком : „Т о је нека ж ен а".Д олази те ли право из И ндије? П уковник одговори суво: . П рем а том е. ви.Н е. .А ли . П остао је уп орнији и још ви ш е стран ац н его ш то је то било п отребн о. М ож да сте је срели там о? . А ли веом а је теш ко донети суд о Е нглескињ и. зави чајн а адреса и тачан војни чин . С хватио сам да м лада Е нглескињ а. . обраћам се Убисшво у Оријенш-ексиресу 9 3 . . П оаро настави: .О длу чи о сам да се вр ати м суво зем ни м п утем и з личн их разлога.Задрж али сте се три дана у Багдаду. м орам да затраж и м ваш у пом оћ. . .Н ије тако. В идите ли. В еом а су уздрж ан и и Е нглези .92 А гаш а Крисш и А рбатнотово им е. . П рви п ут сам срео м ис Д ибен хам к ада см о он а и ја делили вагон ж елезни чког кон воја од К ри кука до Н исибина. мали безобразниче. који забадате нос свуда". „А ово .

разговарао сам с м лади м А м ери к ан ц ем .Н е. . П уковн ик А рбатн от га пресече хладни м погледом .Б уд и м о п рак ти чн и и позабавим о се чињ еницам а.рече П оаро уз осм ех.вама.рече. О дм ах је излож ила своје миш љ ењ е о њ еговој пом ало непријатној појави. А ко је реч о каквој ж ени као ш то м и се чин и да ви то сум њ ате (п о м ом м и ш љ ењ у без икаквог доказа. господине.рече п уковн и к са и звесн ом топли ном .С асвим тако.реч е. у интересу правде. .Т ај човек је за њ у био потпун странац . .Т о је онај м лади човек по им ену М ак К вин? •• -Д а . -) . У један и четврт. О н сп у сти п ог лед и п оче да се игра харти јом п ред собом . . никада га пре овог путовањ а нисам видео. С аставн и део редовн ог неопходн ог п ута и слеђењ а јесте да се свако у возу и сп и та ш та су он и ли она ради ли у то врем е.Ја сам б и о у њ его во м . .В еом а сте заинтересовани у том питањ у . им ам о разлога да вер ујем о . .С ве је ово узгредн о .Т а је п о м и сао бесм и слен а . . . . . већ једноставним претпоставкам а).А х! .П рем а том е.никада га раније није видела.Јесте.А х! Јесте ли ви били у њ еговом купеу или он у ваш ем? ' . С туП нли смо у случајан разговор јуче и обојица см?о се заин- . по мом дубоком уверењ у.М и с Д и бен хам је .р еч е А р б атн о т. . н е ми сли те да би она м огла да буде ум еш ан а у овај злочин? . О вај злочин. О в о к ао д а је зб ун и л о П о ар о а.права дам а.Д а ли вам је то он а к азала? . 1 . сек ретаром покојниковим. Каква је врста особе та м ис Д ибенхам ? Ш та знате о њ ој? .З аи ста н е зн ам ш та хоћете да к аж ете . од и грао се у један и ч етвр т п рош ле н оћи . м огу вам потврди ти да м и с Д ибенхам н е би м огла да буде та особа.Је ли то неки ваш при јатељ или п ознани к? *.рече П оаро с п ри ви дн и м и зразом п отп ун ог олакш ањ а.

Т о је купе. зар не? . причекајте да видим .Ш та сте радили потом ? . Д ок сте разговарали с госп оди н ом М ак К вин ом . и н т е р е со в а л о г а је о н о ш то би х м у ја м огао рећи ..94 А гаш а К рисш и т ер есо вал и .. Ја о б и ч н о н е в о л и м А м ер и к ан ц е .М и слим н а. претпостављ ам .Д а м у н ам ести к ревет. . Б ила је м ећава.Јесте ли у то врем е прекин ули разговор? -Д а. . М ак К вин га је позвао управо кад сам улазио у свој купе.али овај м лади ћ м и се допао.Ј ци .. . претп оследњ и .П риличан број особа. К уп е ни је био н ам еш тен за спавањ е.Д а. али сам о за тренутак . П отом см о п реш ли н а светску п оли ти ку уопш те.. Д а к л е .А сада.... П оаро се осм ехну сетивш и се М ак К виновог миш љ ењ а о Британц им а. У својио је п уно н екаквих нем огућих идиотских идеја у вези са ситуацијом у И н д и ји . Н исам обраћао паж њ у.С едео је на крају ходника за једним м алим столом . И заш ли сте у В ин ковц и м а.. п ретп остављ ам . рец им о. Ч ов ек је би о вео м а зах в ал ан ш то је убисш во у О ријеш и-ексиресу 9 5 . . А м ен е је и н т е р е с о в а л о ш та би он могао рећи о ф инансијској ситуацији у А мери.н е б и х зн ао ш та бих с њ им а. Х ладн оћ а је б и л а у ж асн а. .К ревет вам је већ био нам еш тен? -Д а. пуковниче А рбатнот. Т о је н ајгоре код А м ери к ан ац а .Заш то га је п озвао? . последњ и сат и по ваш ег разговора.О тиш ао сам у свој куп е и легао. У ствари. . број 15.он и су сен ти м е н т ал н и и и д еа л и с т и . на суп ротн ој страни кола за ручавањ е? -Д а. . И м ао сам скоро три десетогод и ш њ е и ск у с т в о у т о ј зе м љ и . ж елео бих да паж љ иво пром и сл и те. да ли је к огод прош ао ходн и ком п оред ваш их врата? .Где је био спроводник када сте отиш ли у свој купе? .. Био сам сасвим изненађен кад сам погледао на сат и видео да је четврт до два.

м ож да цигарету. п уш и ли сте .Н и сам је вид ео.Да ли сте је видели? Да ли је била м лада или стара? . Н и П оаро ни пуковник А рбатнот нису обратили паж њ у на њ ега.В оз креће опет... .р еч е.прилично . Н е сећам се да је м а ко прош ао.н а п о љ у је б и л о хл адн о. осим спроводника. . Расп рављ ате о стањ у у Е вроп и . Д а ли је когод прош ао п оред врата. . . м ож да лулу.Е н глези отварају све од реда . у ц елом свету. . . то је једна од он их ствари које човек н е примећује а не запаж а их. господине. . али је одречно м ахао главом . к ао ш то управо рекосте. С ам о сам осети о ш уш тањ е свиле и некакав м ири с. рекао сам себи .рече..В еом а је теш к о свак о г а зад о во љ и ти .П а..Т еш ко је рећи . С ели сте п он ово. П уковни к је п оново разм иш љ ао. „ж енски м ирис . . . н исам обраћао п ажњу. Бук уздахну..пуковни к н астави брзо .В иди те. М и сл и м да б и се о сети о н а сто тш у јар д и д ал ек о . В ећин а света повукла се на ноћни починак. А ли .. . тако да се изразим . прош ла је и нека ж ена. пром и сли те? А рбатнот се м рш ти о трудећи се да се сети . . В и прим ећујете непри м ећујући.М ирис? Д обар м ирис? . У нгко доба те вечери. станите за тренутак. С ад а је већ к асно. А ли.потом наилазе други и затварају све од реда.Д акле. м ада см атрам да је уж а-сно како се ови возови прегрејавају. ако схватате ш та хоћу да каж ем .м огао да се врати у ову запару. усредсредите своју мисао на прош л у н о ћ . В и д и те л и . тако да се изразимо. м оли м вас .Н е бих м огао рећи.м ож да се све то о ди гр ал о р ан и је у то к у в ечери . В еом а је то теш ко.Ја пуш им н а лулу. М ак К ви н је п уш ио ц игарете. В и п уш и те н а своју лулу. В рати ли сте се у воз.р е ч е П о а р о х р а б р е ћ и г а . п ри ли чн о теж ак. Застао је за дели ћ секун де.А л и ви сте об д ар ен и в ојн и ч к о м м оћи зап аж ањ а свега и до најм ањ их ситн иц а. Н исам гледао у том п равц у. м ислим .

по свим прописим а.96 Агаш а КрисШ и У бисш во у О ријенш -ексиресу је теж ак". О дли кован је В и кторијин им крстом . крив је за уби ство детета п уковни ка А рм строн га. који се ож енио А м ериканком . пуковниче А рбатноте. .Д а ли се то десило пош то је воз већ би о стао? . . оставим о то. н е м огу рећи са сигурн о.н е м и сли те н а њ ега? П а С елби А рм строн г . та свињ а заслуж ила оно ш то је и добила. чини ми се.Ч овек који је ноћас убијен.Н и када. . Н е ж ели м да и дем там о.Заш то? .У ствари..он је п оги н уо н а Соми. Зн ам одакле та асоцијација . .О нда је.Н е м ож ете ли то п остави ти одређени је? . ја сам готово сасви м сигуран да је тако било. ви дајете предност 9 7 ..Зато ш то се сећам д а сам га осети о. да га видим обеш еног. там о п реко. . управо кад сам говори о о том е како се С таљ ин ов п етогодиш њ и план п ретворио у велико чи ш ћењ е. или погубљ еног на елек три чној столиц и . а чије је једино дете било отето и убијен о.Д а. Н аправи о је изврсну каријеру. Да ли сте икада били у А м ериц и. А рм стронг . Д иван м ом ак.Д а ли сте икад позн авали неког пуковника А рм стронга? .А х. . то м ор а да је би ло у ток у п оследњ их пола сата.закону у реду пред личном осветом ? ш ћу.то је подстакло код м ен е м исао о полож ају ж ен а у Руси ји.ж ена .Д обро. по м ом м иш љ ењ у. А зн ам да ни см о преш ли н а Русију све до сасви м пред крај наш ег разговора. . знате. М ислим да се иначе никад нисам срео с тим човеком . м орало је бити после В инковаца. И м а Т ом и А рм стронг у 60-тој . изузев то .Н е.познавао сам два или три А рм строн га.пуковн и че А рбатн от? . А рбатн отово лиц е се п рилично нам ргоди. С вако га је волео. . М ада би м и било пријатније. . сећам се да сам чи тао о тој грозн ој аф ери . да. мада сам га.А рм стронг.М и сли м н а пуковни ка А рм остронга.па да. разум е се. зн ао п о чувењ у. о да. . али када је то би ло. Г рубо речен о. Т оби А рм стронг.

знам да у томе нем а ничега.све је веом а тихо . број 16.. . Разуме се.. Све је то бесмислено. врата тога куп еа н и су би ла потп уно затворен а.У право ниш та..рече П оаро с невери ц ом .. Н ичега нема чега бисте се ви сетили да се одиграло ноћас а ш то би вам се м а на који начин учинило . знате како је. м и сли м да нем ам виш е ш та да вас питам . поротно суђењ е представљ а здрав систем. Рани јутарњ и часови . као ш то то чине К орзиканци. ..Рекао сам вам да у томе нема ничега .Али.рече. кад се осврнете н а ноћаш њ е догађаје . .А ли. .Х вала вам . да.сум њ иво! А рбатнот је разм и ш љ ао трен утак-два.Д а. кад сам се врати о у свој куп е. . П оаро га је гледао зам иш љ ено тренутак-два. .Д а . п уковн и че А рб атн оте. . не м огу се стварати плем ен а.. Н астави те сам о. М ислим да је сасвим природно отворити врата и провирити ако човек ж ели да виД и н еш то . он ај бојаж љ и ви н ачи н н а к оји је он то учинио. и ли М аф ија .зн ате. . . А човек к оји се н алази о ун утра. н и је то н и ш та. привукао је м оју паж њ у. заиста. м олим вас.или да каж ем о ш то вам се чини сада. ви рекосте м а ш та.рече. . . . то ми је пало у очи као м ало чудновато.крајњ а . Зати м је при твори о врата веом а нагло. .Н е . О н устаде. повезан а крвн им сродством .Реците ш то год хоћете.рече пуковник. то није у ствари ниш та .цела ствар је била некако језива као детективска прича. Д ак ле.он је оклевао. вири о је н ап ољ е н екако бојаж љ иво.Био сам уверен да ће то бити ваш а тачк а гледи ш та. не бих виш имао е ниш та. .Д а..П а.Д акле.П а. У колико. која се међусобно убијају нож евим а.А ли . .Д а ..рече Арбатнот извињ авајући се. ако вам нисам виш е п отребан . .О х . . при м етио сам да су врата купеа п оред м ога .П а.. С ам о јед н а м ала п о јед и н о ст. али.. пуковниче А рбатнот. . н астави те.рече пуковник лагано. А ли .. . А ли.

'Б рој'тро.| В и сте С ирус Бетм ан Х ардм ан.П рим орани см о да саслуш ам о све путнике у возу.био је господин Х ардм ан .м ож ете м и веровати да је она ж ен а од реда.рече Б ук . нем ам ни ш та п ротив. . м еснато. и прем етао .рече П оаро.? ' . руж и часту кош уљ у.реч е П оаро .рече.да су о тац и браћа госп ођиц е Д ибенхам похађали исту врсту ш коле као и пуков. госп одо . .А психологија се м ора пош товати. О н нам игну. то сам ја главом . . лулу. О н се зан есе у н ек у в р сту сањ ар ењ а до б ују ћи лак о С претн о је п рем еш тао п о устим а гум у за ж вакањ е. .О х ! . . -Д а . прећи ћем о н а н оћа. дречаву кравату. . прстима по столу. који је седео за истим столом са И талијаном и собаром . А сада пређим о на наш следећи ин тервју. господине Х ардм аж е да прободе н еп ри јатељ а дванаест пута узастопц е ноне? ж ем ! Н е осећате ли .. . али свакако не потпис пуковника А рбатнота.рече. д о к оје м ере је то . грубо.Ш то се м ен е ти че. он оде. потпуно нем огуће. . да један чести т.У том е и јесте ствар. И сказ го сп оди н а Х ар дм ан а ђене одвратности ш то га саслуш авају „странци" нестало је.С вакако. П редузеће плаћа путне трош кове.У Рече. си неки потпис.рече прилично збуњ е. О вај злочин нош њ е догађаје.? води пантљ ике за писаће м аш ине? . м ада то н еће да п ри зна. . .. пош тен Е н глез м о. м исли те да је м огуће.Т у је реч о п сихологији . Н ем огуће је. .И з к ога р азло г а? П оаро је снаж н о тресао главом . О на је риканац. . А ли је раз.98 А гаш а К рисш и убисш во у О ријенш -ексиресу 9 9 В ојн ик је оклевао тренутак.м ож да га је П утујете из И стам б ула у П ариз? чак и п озн авао. Би о је одевен у при ли чно упадљ и во кариран о П оц рвен евш и м ало.Д а. трговачки сте п утни к. одело.Ш та м огу да учи ни м за н ик А рбатн от. О вога пута Бук није пом ињ ао И тали јана. .П ук овн ик А рб атн от п уш и н а лулу .Ш т а . немогуће. заступн и к ф ирм е која прои з-М и с л и т е . А он је чуо о п уковни ку А рм стронгу . Ч етридесет и једна вам је годије пуш ио сам о цигаре. П оследњ и од путни ка п рве класе који је саслуш ан. вас? . П отом подиж е поглед. -П осл ови .А сада. П оданик С једињ етовом куп еу н аш ао сам п ри бор за чи ш ћењ е луле.у п и т а д р К о н с т ан т и н с а и н т е р е со в а њ ем је неш то по устим а када је уш ао у кола за ручавањ е.О н д а т о .П утујете ли увек првом класом . госп один е Х ардм ан е.р еч е д р К о н с тан ти н р азо ч а ран о . пом ало приглуп . на.Ч ули сте о овом е убиству. при јатељ и м оји .Ш то се ти че м ис Д ибенхам . Њ егове првоби тне уро9. А м ерикан ац клим ну главом . али је својим израш та зом одавало човека п итом е и ведре нарави . . Речет них А м ери чких Д рж ава. ••* .С асви м тачн о . ~ П оаро је посм атрао пасош пред собом . .високи екстраваган тни А м ен о . Л ице му је било снаж но. господине.О н је досад једини човек који је признао да пуш и на У право тако.Ш та нам м ож ете рећи о том предм ету? м иш љ ао о њ ем у.У опш те ниш та.П рем а том е.Т о зн ачи .. господин е Х ардм ане? н ем а н и какве везе са злочи н ом ? . П ретп остављ ам да је то једини начин..

то је ш тета.А х. М ож да ћете нам .ле п осле вечере? .. господин е Х ардм ан е. исп ри чати све он о ш то сте ради ли нпоћ рош н .

господо. и стрпа руку у један џеп. Бук је вирио преко њ еговог рамена. Н иш та уо пш те.Ево ко сам ја стварно.Ч уо сам за вас .П ретпостављ ам да ће најбољ е бити да вам-едж ем све ш то знам . .100 Агаш а К рисш и П р в и п у т је с а д а и зг л е д а л о д а А м е р и к а н а ц н е м а спреман одговор. Е во како су се ствари о ди грале. О вај господин је лекар који је прегледао леш . Њ ујорк П оароу је то име било познато. . Н ајзад рече. У том истом тренутку. објасните нам то. г. требало би да неш то знам.Ја сам Х еркул П оаро. Разм иш љ ао је још трену так-два. као ш то рекох .то нема никакве везе са целим овим случајем.О во је г. господине Х ардмане. . Бук. Звучни уњ кави тонови њ еговог гласа ублаж или су се. Ц ела хајка заврш ила се .К ад бих знао било ш та. . Д ош ао Убисш во у О ријенш -ексиресу 1 0 1 сам у Европу пратећи двојицу варалица . . А ли . -Ави? . М ак Н ејлова деш екш ивска агенција.П а. рече . То је била једна од најпознатијих и највиш е цењених приватних детективских агенција из Њ ујорка. . с највећим задовољ ством бих вам то рекао. Компанија ме је задуж ила да испитам тај случај. као да је целокупна њ егова личност претрпела пром ену. . Г. извади гуму за жвакање.С вакако. не знам ниш та.објасните нам ш та све ово значи? .рече господин Х ардм ан. . . али ко сте ви управо? О бјаснитем и. А ли. Х ардм ане. један од директора Компаније спаваћих кола. на несрећу. Господин Хардман уздахну. Х А РД М А Н . Требало би да знам. .рече П оаро одсечно.И звините.рече.О вај пасош представљ а извесну варку . То је управо оно ш то ме једи. П остао је м ањ е позори ш на лич ност.За вас је свакако најпреиоручљ ивије да нам испричате све ш то знате .М олим вас. . С И РИ ЈУ С Б .П оаро је испитивао подсетницу која м у је добачена. а претворио се ви ш е у стварно биће.

у И стамбулу. П оказао ми је неколико писама која је примио. Кад сам проучио целокупну ситуацију. . била су закљ учана преко ноћи. О н пруж и једно писмо. учинило м и се да број 16 представљ а веома добру стратегијску тачку. П отпис је био: С . Т о н е о стављ а баш нарочито повољ ну слику о м ени. или из воза. С амо су се кола за ручавањ е налазила испред истамбулских спаваћих кола. Дакле.Јавио сам се у одређено време и господин Речет ме упознао са стањ ем ствари. на предњ ем крају. Њ егова је замисао била да треба да путујем у купеу до њ ега .Био је узнем ирен? . али је био сасвим препаднут. Будите љ убазни и дођите данас поподне у четири сата у мој апартман.Д а ли вам је он дао ма какве податке о трагу којим је требало да се крећете? . Једини пут којим би м огао да уђе некакав зликовац м огла би бити крајњ а. са задњ ег краја . ја сам путовао истим возом и. Једино м есто које сам могао да добијем био је леж ај број 16. господо.Правио се као да није. упркос мени. О н је све то био унапред припремио. Т р е б а л о је д а п у ту је м истим возом као и он за П ариз и да обратим паж њ у да нико не успе да га се дочепа. М ен и је сва како н еп р и јатн о збо г то га. В ас су ми приказали као једног од представника М ак Нејлове детективске агенције. а врата прем а платф орм и. . задњ а врата прем а платф орми. П ретпостављ ам да спроводник ж ели да задрж и тај купе на сопственом располагањ у. Н ап р а в и о м и је јед н у п о н у д у .мада је то морало одмах да отпадне. и управо сам се спремао натраг у мој стариЊ ујорк. Речет. Н атпис при врху био је „Токатлијан хотел".Д обро? .у оба случаја морао би проћи непосредно испред м ог купеа.Е . . Драги господине. . кад сам прим ио ово. неко га се ипак дочепао.Свакако. а и за то ми је било потребно прилично преговарањ а. Телеграф исао сам ш ефу и добио упутства да се вратим. А ли то нема никакве везе с овим .

Н е сумњ ам да је виш е љ уди морало бити кивно на Кесетија. Х ардман звизну.П о зн а јет е л и к о га к о б и б и о у в е зи са с л у ч аје м А рмстронг. знали ко је он у ствари био? .Н е могу да вас разум ем.Речет је био Касети. Рече такође да не верује да ће се то десити у току прве ноћи. .Ко. али не бих познао н и сво ју ро ђен у м а јку кад је н о ви н ск и ф о тореп о ртер „обради".Е..рече. ж енске боје гласа .С вакако је знао виш е него ш то је рекао свом е секретару .Д а.О мањ и човек.Речет.Н и ст е и м а л и н и к ак ву п р етп о с тав ку . рекао заш то м у је ж ивот био угрож ен? -.Знао је он ш тош та . Готово свако ко је умеш ан у тај случај.то су речи старога човека. господине м ој! Н е..Н е. на прим ер .. .Сићуш ан човек. .рече П оаро зам иш љ ено. . . Потом. ж енска боја гласа? Х ардм ан је разм иш љ ао тренутак-два.102 Агаш а К рисш и .ом ањ и.рече Бу к.Т о је свакако изненађењ е! . Господин Речет ми га је описао. нисам га познао. -Ш та? Сва три човека нагош е се ж иво напред. П ретпостављ ам да сам видео извесне њ егове фотограф ије по новинама. Рекао је само да је тај тип био ж ељан њ егове крви и да је био реш ен да дође до њ е.рече П оаро замиш љ ено. рече: . тамне пути. ж енске боје гааса . П ознали сте га? . .Теш ко је рећи. ш то се тога тиче. Х ардман настави? . .. . а ко одговара том опису . господине? .Д а ли вам је неш то пр ичао о свом е н епријатељ у? Д а л и вам је.В и сте. разум е се. управљајући ош тар погаед на Хардмана. па. тамне пути. там не пути. знао сам како изгледа. Вероватније друге или треће.мртав је. убица А рмстронгових. Убисш во у Оријенш -ексиресу 10 3 . м и сл и м о идентитату могућег нападача? . био је некако уздрж ан. . Н алазио сам се на Западу кад се тај случај одиграо.

разуме се. Затим. наставите своје причањ е. да. Х ардмане? .остао је там о око четвр т сата. прош ао је поред м ене и преш ао у задњ и вагон . а био сам будан ноћу и бдео.то је било отприлике непосредно пош то је воз потпуно стао. Касети се бавио отимањем деце већ подуж е време. .б и о сам п р и л и ч н о узн ем и р ен . С павао сам дањ у.Сасвим сам сигуран. И зиш ао сам у ходник да бих видео ш та је п осре ди . ми имамо разлога да верујемо да је овај злочин у непосредној вези са случајем А рм стронг. .Д а ли је он уопш те напуш тао то седиш те пош то је воз стао у Винковцим а? . а нико није прош ао кроз воз из задњ их вагона.Свакако. Н еко звон ц е је звон и л о као лу до . О н седи на оном м алом седиш ту. О на је била некаква странкињ а. нисам радио на том предмету. Прве ноћи се није догодило ниш та сумњиво.сећате ли се? . Н е мож ете се задрж ати само на овом једном.Да ли сте мопта да видите спроводника са свог места? . г. али морате водити рачуна да је било још других случајева осим Армстронгових.С вакако. А м ериканац је тресао гаавом. .Н е бих се могао сетити никога ко би одговарао том е опису. и он се вратио трчећи. Н ико није уш ао у воз спољ а. Хардман накриви пчаву и управи испитивачки погледна П оароа. .Је ли то била последњ а станица? П а.рече лагано. Х ардмане. А ли. после тога. готово непосредно пред мојим вратима. ш то се мене лично тиче. у вези са случајем А рмстронг . Н икакво страно лице није прош ло. разу м еће те - . одговорио је на неколико звона . Синоћ исто тако. Заклећу се уто.Јесте ли сигурни.Л епо. .Било је речи и о једној девојци која је скочила кроз прозор. . То је добра полазна тачка. .И м а м ало ш та да се каж е. Врата сум и била м ало одш кринута и ја сам м отрио.. г. О вај не одговори.Ах. па не знам м ного о њ ему. М ож да је им ала какве посредне везе.

то је п ри ча за коју би се веом а лако м огло доказати да је н еи стинита. А утом атски су м у руке исправљ але хартије на столу. П а. господо. боцу м инералне воде за некога. танког гласа . мораћете да сачекате па да пош аљ ете телеграм у Њ ујорк кад снег попусти. . Ја сам се см еш као. П озн ајем га п рили чно доб ро .О пи с који се н е м ож е односи ти н и на кога у возу тим је приш ао једном другом купеу и вратио се да узм е рече П оаро. . П осле тога се см естио на своје седиш те.Д а. па нагло оде. Н е.Т о не бих м огао рећи . Т ри човека се погледаш е. н е. .али то не значи да би се он м огао сећати мене од толиког броја осталих служ беника. М ило ми је ш то смо се упознали.рече Б ук - ] 1 ! > . Т ај тип љ уди м и је позн ат.У овом возу? П а. таву узбуну око не зн ам све чега. све док није отиш ао на крај ходника да там о нам ести нечији кревет. П одигла је чи. ни како. За.Б уди те тако доб ри п а стави те своје и н и ц и јале н а ов о . О н то услуж но учини. п ретп о стављ ам . .рече Б ук . отприлике све до пет сати јутрос.Ја.виђао сам га у канцеларији његовог оца у Њ ујорку .М исли те ли да је то истина? . там не пути.Д ао вам је веом а ин тересан тан исказ . У к оли ко то не би би о м лади М ак К вин .О м ањ и човек.Д а.упита др К онстантин. . . . М ож да јесте. . I Н ем а н и к ога. О н подиж е још једном служ бену легитим ацију. да. А ли све је у реду. господине П оаро.зам иш љ ено. . О сим тога. после тога.104 убисш во О у ријенш -ексиресу А гаш а К рисш и 10 5 али то је била сам о она ам ери чка драм а.Д а ли је уопш те био задрем ао? . до виђењ а. к о би м огао д а п отврди ваш у причу о ваш ем иден ти тету г. П оаро климну главом . господине П оаро.И ли м ож да радије п уш ите н а лулу? . заи ста. П оаро и звади табак еру. Н е причам ја никакве бајке.рече. Х ардм ане? ' . О н се послуж и. Н е верујем да се одатле удаљ авао.

В и сте заступник Ф ордове фирм е? -Д а.В и сте. в и д и те.. сунцем оп аљ ено и там но. . И злаж ем вам своје м и ш љ ењ е он акво какво је. . господи не.Т о су веома пристојни љ уди. уђе у кола за ручавањ е хитрим .Да.Д а. м о гао б и х рећи да је он би о н ев аљ ац . њ еговим путовањ им а и приходим а. . А нтони о Ф оскарели. А х! Добро се сећам дана када сам се п рви п ут укрц ао н а брод а пођем у А м ерику. Њ егово доброћудно.рече . Разум ем се ја у трговину! . Б ило је то типично италијанско лице. добро одевени.. изгледало је потпуно безначајно оно ш то тројиц а иследника нису знали о Ф оскарелијевим пословним м етодим а.. м ачјим кораком . О н е су куљ але. Говорио је добро и течн о ф ран цуски .О н пуче прстим а. Л ице м у је сијало. . али и сп од то га све је лош е. . с једва осетним страни м нагласком.Д а ли сте се у току свог боравка у С једињ ени м Д рж авам а икада с срели покојником? .. .И м е вам је А н тон ио Ф оскарели? .ја п рави м вели ке п ослове. . А ли познат ми је тај тип љ уди. . Н а к рају свега.учин и ћем о по вољ и Буку и саслуш аћем о И талијана.П р ем а том е. И з соп ствен ог и ск уства. . господине.Н икад. о њ еговом м иш љ ењ у о С једи њ еним А м еричким Д рж авам а и о већин и европски х држ ава. ам ерички поданик? А м ериканац се н асм еш и . Н астало је бескрајн о брбљ и во и злагањ е.Д а.Пмрем е. м оја м ала сестриц а. Т о је бољ е за м оје послове.1 0 . тако далеко! М оја м ајка. И тал и јан о в и ск аз .рече П оаро ж м иркајући очим а .А сада . а тови ди те . као ш то видим . И з овога човека ни су м орале да се и звлаче и н ф орм ације. П оаро п ресече н егло ток усп ом ен а. стално? . б ор ави ли сте св уда п о С једи њ ен и м А м ери чким Д рж авам а последњ их десет годин а. господине.. Псам отпун о саврем ен .. дети њ асто лице сијало је од задовољ ства је када застао и обрисао м арам ицом зн ој са чела.

И злож ићу вам неке бројке. ..Знате ли да л и је уоп ш те излази о из купеа у току Убисш во у Оријенш -ексиресу ноћи? 10 7 . Бедна раса љ уди. као и увек.несимпатични су.веома издуж ена лица.. Р азго варао сам са го спо ди н о м А мериканцем за м ојим столом . боли зу б. В ади некакву м алу боцу нечега ш то м и ри ш е веома јако. П оаро га пресече. молим вас.. Бедни Џ он Бул. читајући књ игу. М алог Енглеза. . чини м и се. чујем га како стењ е. М оја је горњ а постељ а. Тада управо заспим. отиш ао је да послуж и свога господара. П уш им и читам . О н је празан. не верујем.Ш та сам вам говорио? П остао сам проницљ ив . И талијан као да је био прва особа која се није слагала са овом тачком гледиш та. беба.Речет је био К асети.Д а. . молим вас. . који га дели са м ном.рече П оаро суво. О стао сам овде до кле год сам м огао .Н е сећам се сасви м тач н о. С ам о у А м ерици се м ож ете научити исправном начину трговине... .Д а ли сте икад срели неког члана породице А рмстронг? . .106 А гаш а Крисш ц .Господине.Н е.пром рм љ а П оаро. . .. Т о је неопходно.рече ф илозоф ски . д а? Б и ла је то мала девојчица.читам лица. веома укрућено.С ећате ли се случаја А рм стронг? . отмичар. И м ен а. Теш ко је рећи. такве се ствари догађају . па.А х. . Зан и м љ и ви је је.С а задовољ ством . О н продаје пантљ ике за писаће м аш ине. П опео сам се горе. не удаљавајте се од предмета. П отом сам се вратио у свој купе.. Кад год се пробудим. Само прош ле године продао сам. Н ајзад се враћа .у тако цивилизованом свету као ш то је А м ерика. . И талијанове руке се раш ириш е у знак извињ ењ а.О простите по хиљ аду пута. Н еће да разговара .И спричајте ми. Седи у углу. . П отом долази спроводник и нам еш та нам кревете. тачно све своје кретањ е у току прош ле ноћи после вечере. ти Енглези ..Ваш е је м иш љ ењ е потпуно тачно .Тачно . . веома трагичан случај. зар не? .каж е сам о да и не.крајњ и купе.Б рој 4 и 5 .

Је ли то све? Н исам вам виш е потребан? Збого м . цигарете. Д етроит. ово је сасвим друкчија врста злочина..на лулу. Н ије био симпатичан. П оаро погледа свога пријатељ а.П а.Боравио је дуго времена у А м ерици . то. да . . м ож да сте и у праву. То бих чуо.Т о се види .рече Бук . Светлост из ходника.он је И тали јан. . цигаре? . господо.О х. .С амо цигарете. и он је узе.Н арочито кад падну у ватру. П рава риба.рече П оаро.С вакако .латински злочин.. да је овај злоч ин веом а б риж љ и во испл ан иран и изведен..Не верујем.како бих се изра- зио . мислећи да је то царински преглед на каквој граници. То није . али ја ћу вам указати на то. али најбољ е познајем Њ ујорк. Када бисм о само м огли да се извучемо из овог снега! Имам састанак у М илану. . . молим вас.упита га Бук.Д а ли он икад говори о свом госпо дару? Д а ли је икад изразио какву м рж њ у прем а њ ем у? . И мам тек неку малу замисао.. пријатељ у м ој. . В аш ингтон.Рекох вам да није уопш те говорио. . да нем а саврш ено никаквог доказа против тога човека. пријатељ у мој. док се свађају.. . О н оде. П оаро га понуди једном .. рекосте . а И тали јани се служ е нож ем ! А вели ки су лаж ови! Н е волим И талијане.А ко б и сте хтели ово д а по тп и ш ете и да стави те своју сталну адресу. жалосно је климао главом . Д а ли сте били у С једињ еним Д рж авама? Н е? Требало би да идете. А ли ово. То је дуго припрем ан злочин. . .А ш та ћем о са п си холо ги јо м ? З ар И тали јан и н е пробадају нож евима? .рече П оаро уз осм ех. ^ .диван град..Д а ли сте икад били у Ч икагу? .П ропаш ће м и тај посао. П оаро гурну табак хартије пред њ ега.В и пуш ите. И т а л и ја н је п и с а о к р а с н о п и с о м . З а т и м у с т а д е -осмех м у је био пријатан као и увек. аутоматски се човек буди. . То је злочин који показује траго- .

О н подиж е два последњ а пасош а. . госп сф и це. П онови ћу га. дови тљ ивог.И м е вам је М ери Д и бен х ам . Рукопис јој је био јасан и чи так. У бисш во Оу ријенш -ексиресу 10 9 . по-1 тврди ла је П оароову п рвоби тн у оц ену о себи. госпођиц е.да саслуш ам о м ис М ери Д ибенхам. . ш та им ате да нам испричате поводом догађаја од п рош ле н оћи? . И сказ госп о ђи ц е Д и б ен хам К ада је М ери Д ибенхам уш ла у кола за ручавањ е. Јесте ли м ного узбуђени ш то је изврш ен злочин у овом возу? . ш то је и зврш ен злочин у овом возу? Би ло је очигп едно да је ово пи тањ е било неочекиван о.Б оји м се да н ем ам н и ш та д а вам к аж ем . Њ ен е се си ве очи м ало раш ири ш е. стварн о.Ја н и сам . . . Н е.Д а ли вас м н ого узбуђује. В еом а прикладно одевена у једноставан црни костим с ф ранцуском сивом блузом . пром иш љ еног ум а .У путио сам вам сасвим једноставно питањ е. благи таласи њ ен е црне косе били су уредни и неумрш ени. О на седе прем а П оароу и Буку посм атрајући их упи тно.А сада. 11. о том е разм и ш љ ала с те тачк е гледи ш та. . О ти ш ла сам у постељ у и спавала сам .Н е разум ем вас потп ун о? . а 2 6 годи н а вам је? поче П оаро. да м и запи ш ете своју сталну адресу н а овај ком адић хартије? О на испуни њ егову ж ељ у. госпођице. не бих м огла рећи да сам м а и најм ањ е узбуђена. Н аступ јој је био исто тако тих и сређен као и њ ена коса. . . -Д а.Д а ли бисте били так о љ убазн и.рече .претпостављ ам англосаксонског ум а.108 А гаш а К рисш и ве хладнокрвног.Е нглескињ а? -Д а.Х ајде сада . госпођиц е.

. овде за ручком . А ли ја.. ово и ли он о. љ удска при рода проти вречна.П рви пут сам га видела јуче. П оаро је продорно погледа.Н исте познавали п окојни ка? . Да ли се м ени допало лице . м и слите ви. то је за вас сасвим једноставн а ствар. П р во осм о три м св ога сведок а.Једва сам га и п ри м етила. водила енглеска и страга. П и там вас ш та осећате. гледате помало с презиром на начин на који ја спроводим саслуш ањ е . ш та м ислите.посао по утврђеном реду.рече он ж м иркајући. Т ам о би све било одсечно и суво. А пош то је. и м ам св о ји х м ал и х осо б ен о сти .Н ије оставио на вас ути сак рђавог човека? О н а лако слеж е рам ен и м а. свакако. п а п рем а том е и усклађујем своја п итањ а. дак ле. госп ођиц е. . Н е осећате никакво узбуђењ е. устан о ви м њ егов и ли њ ен к арак тер . . . не бих могла рећи да сам о том е размиш љ ала. О чекујем да м и одговара са д а и ли не. О гр ан и чи ћ ете се и скљ учи в о н а п редм ет о к ом е је реч. О ц м а х м и је ја сн о да ћ е т е б и т и у р е д н и и м е т о д и ч н и . љ уди ум иру сваког дана. . п остављ ам вам сасви м суп ротн а п и тањ а..Злочин.П рава сте А н глосак сон ка. .Ви.. али то м и се чи н и некако као губљ ењ е врем ена. госпођице. држ и м и скљ учи во п редм ета.О ни ум иру.И згаеда да треб а да доби јем н аступ хи стери је д а бих доказала своју осећајност. П ре н еколико трен утака постављ ао сам питањ а једном господину који је ж елео да ми каж е све своје погледе на сваки предм ет. . А ли убиства су м ало ређа. чини м и се. О дговори ће вам бити кратки и односи ће се н а сам случај.О х. О вај м етод вам се не допада? . искљ учиво би се држ ало чи њ еница . да.О п рости те м и ш то ово к аж ем . ех? . Н ајзад.Заиста.И какав вам се учи ни о? . Н е би се тако. О на се м ало насм еш и. Зати м долази те ви . госп ођице. К од њ ега се.рече М ери Д ибен хам м ирно.Разум е се. веом а је н еп ри јатно ш то се то догодило . . .

. . мислим . Б ледољ убичаста. П оглед је јасн о говорио .Т о је би ло сасви м уж асн о . .А х! Н адам се да см ем да спом ен ем . .Б и ла сам запослен а као васп итачи ц а двоје дец е. . о мис О лсон? . м ис Дибенхам ? -Д а. м и слим .Ш та сте радили у Багдаду? .110 Агаша Крисшц Ућисшво у Оријенш-ексиресу 11 1 господина Речета или није. .А ш та м и сли те о случају А рм строн г? . тако. .Јесте. госпођице? О на клим ну главом . . го сп о ђ и ц е? П урпурну дом аћу хаљ ину на прим ер? . .К акво је ваш е м иш љ ењ е о дами која је с вам а у купеу. . Ч ини м и се да бих виш е волела неку служ бу у Л он дону. не изгледа да би било од поП оаро се наж е напред. .У Л ондон? -Д а.Госпођа Х абард је свим а испричала. . да зграби м иш а. М ис Дибенхам не одговори. једноставна.В и путујете из Бавдада. да сам приметио боју ваш е кућне хаљ ине на п уту и з А леп а за И стам бул. . .ви сте безобразни .Н ек а врста м рке боје . О на подиж е погпед и погледа П оароа п раво у лиц е.при родн а вун а. .рече девојка суво. тачно је. то није м оја.А заш то то? .И м а т е л и јо ш к а к в у к у ћ н у х а љ и н у .В раћате ли се н а своју дуж ност после одм ора? . .К акве је боје њ ена кућна хаљ ин а? .Б агдад је прилично забачен.А х. И згаедао је као м ачкаћекоја хом оћи при проналаж ењ у убице.Н е. М ислио сам да м ож да треба да се удате.М ери Д ибенхам разрогачи очи. П оаро је погледа зам иш љ ено.Н исам сигурна. без икакве и ндискреције. ако би х м огла да нађем н еш то ш то би м и одговарало.И згледа љ убазна.Знате ли ко је тај човек Речет у ствари био.

В и дела сам н еку особ у у ц рвен ом ки м он у н и ж е доле у ходнику. И згледа п рили чно забринута. па се врати . .Н е бих м огаа рећи. .А не знате ко је то био? Д а ли је она била плава. подигавш и поглед. зар н е?. али теш ко је рећи. да. . . О на вели да сте јој рекли да је она последн > а особа која је ви дела тога човека ж и вог. црна или седа? .О х! .. п ретпостављ ам .игледала је при ли чн о и зн ен ађен а ал и хи тро се подиж е. рече: .Н ије п отребно да вас дуж е задрж авам .ш то зн ачи да таква ствар припада неком другом . зм ајеви .Ш веђанка.Д а.У право сам вам рекла. тако м и се чин и .Ви нисте рекли „не. да је ви с обзи ром на то сум њ и чите.ЈН себи е м:огу да разум ем . Н е м огу да разум ем . С ве немово а никаквог см и сла".Н е знам .. П о ки м ону су били извезени зм ајеви .Д евојка се п овуче м ало натраг.-А чи јајеон д а? . О на се м ало насм еш и док је говорила. О н а м исли. госпођи це. Ш та хоћете ти м е да каж ете? . .. са осећајем да воз већ дуж е врем ен а стоји у месту. м и с О лсон. . тако је. П робуди ла сам се јутрос око пет сати. . Д а ли бих м огаа да јој каж ем да је у заблуди? Д оиста.Н еком другом у овом возу? -Д а.. У вратам а је оклевала један трен утак.П риличн о висока и ви тка. М рм љ ао је сам ом. знате. .А по стасу? . Н е зн ам . П отом . она је од оних особа које не би ни м уву повредиле. збуњ ена.А ком е то? . В и сте казали „то н ије м оја" . Т ренутак је ћутао. нем ам ја никакву такву ствар". . О творила сам врата и погледала у ходник.У које доба је оти ш ла п о асп ирин код госпође Х абард? . О на клим ну главом . И мала је кратко подш иш ану косу и видела сам јој сам о потиљ ак.

рече Бук полако. . им а их два. П окуш али сте да учините -ш та? . А ли знам да није очекивала да ћу прићи предм ету на начин на који сам м у приш ао. П отом се ок рете и и зађе. позвала би га п ред суд. Ш то се тиче разлога због кога сум њ ичим м ис Д ибенхам . 1 2 . П оаро се обрати лекару. х тео сам д а п о к о л еб ам хл ад н ок р вн о ст јед н е м ладе дам е испод њ еног оклопа сам оуверењ а.И зненада се осмехну на њ ега. пријатељ у. . Забрине се и блеји. Д а ли сам успео? Н е знам . И ск аз с о б ар и ц е Н ем и ц е Б ук је гпедао радознало свога п ријатељ а. У бисш во у О ријенш -ексиресу 11 3 .А би ла је одсутна. .Н еш то после десет и п о.112 А га ш а К р и сШ ц . .С лаж ем се . .О н а је хладн окрвна. . колико? .О нда м ислим да м ож ете да разуверите ваш у пријатељ ицу. .В ас двојица.Т раж ио сам неку пукотину.О ко пет м инута. морате се ослободити опсесије да је то неприпрем љ ен и изнен адан злочин.то би м огла би ти последњ а особа на свету која би би ла ум еш ан а у злочи н такве врсте. П оаро уздахну. госпођице. .Н е разум ем вас потпуно.. осм ехом који је изази вао сим п атију.А ли заш то? О н а даје ути сак веом а љ упке м ладе дам е . О на нем а ни каквих осећањ а.Х вала вам . . . Један од њ их је неш то ш то сам начуо а ш то ви засад још не знате..В и подозревате да би то м огла би ти он а . зн ате.Д а ли је Речет м огао да буде убијен тако рано? Л екар одречно одм ахну главом . Н е би м огла да прободе човека нож ем .О на је као овц а.рече др К он стан ти н . -П у к о ти н у ? . . .Д а.Д а ли је излазила из куп еа у току н оћи? -Н е. .

да су обоје у ово ум еш ани.А ли . управо то н е п рои зилази и з чи њ ен иц а . ш та би требало очекивати . М и с Д ибенхам одговара том опису. Х илдегарде Ш м ит уш ла је у кола за ручавањ е у пратњ и келн ера. П оаро се насм еш и. . стајала је и чекала пон изн о. па лепо .А х. а али би пуковника А рбатн ота подрж ава М ак К вин. Б ио је до крајности љ убазан и веом а срдачан. уверен сам . коју он а н и к ад раније није видела.подсети га Б ук. чекала је м ирно да почне испитивањ е. Ш веђанк а. И згледала је см ерн о створењ е. заи с та . . Затим . Х илдегарде Ш м ит. П оарови м етоди с Х илдегардом Ш мит представљ али С У потпуну супротност његовом опхођењу с М ери Дибенхам . . да ли је м огуће да је м ис Д ибенхам била у стањ у да испланира овај злочин? И за свега тога.А х! Т о је сам о психолош ки разлог. . . Н е. П оаро јој понуди да седне. пријатељ у.П риступим о и последњ ем им ену на наш ој листи . собариц а.Т о т р е б а р а з ја с н и т и . достојн а пош товањ а. А либи за м ис Д и бен хам п руж а н ек а ж ена.он а и Е н глез. П оаро клим ну главом . Н е м огу себи Д а представим ту м ладу Е нглескињ у као крим иналца.Р ек о сте да и м а још јед ан разл ог збо г к о га ви њ у сум њ и чи те .рече П оаро.рече. узим ају последњ и пасош .Ч у д н о .М ислим да нисте у праву. О на то учини. крије се хладнокрван.Препричао им је чудну изм ену мисли коју је чуо у току п утовањ а из А леп а. А к о т о т р е б а д а зн а ч и о н о ш т о в и претпостављ ате да и значи. . покојников секретар.то се не догађа. да би ж ен у ослободи о. П итам се. .да свако од њ их обезбеди алиби за оног другог. П рекрстивш и руке. такво реш ењ е загонетке сувиш е је једн остазн о.р еч е Б у к к ад је о н з авр ш и о . онда су они обоје ум еш ани у то . . Н ије ли тако? А ли не . он лаган о почне испитивањ е. Бук одм ахну главом . интелигентан. м ож да не п ретеран о и нтели ген тн а. пош то је и сп исала своје им е и адресу. .В идите ли . . инвен тиван ум .

.М асирала сам Је.То јесте. . С п авала сам . О н а не спава добро.Д а.Н астави те. Н е бих ж елела да се појавим пред њ еном екселенцијом у кућној хаљ ини.114 А гаш а К рисш и Разговор је тек ао на н ем ачком јези ку.Н е. н а п ри м ер. М илости ва госп ођа често је траж ила услуге у току ноћи. Д а ли сте обукли кућну хаљ ину? . Н а тај н ачи н лакш е заспи .црвен а. ви сте прим или поруку и устали сте. ч и њ е н и ц а ш т а с е о д и г р ал о п р о ш л е н о ћ и .Ж елели бисм о да сазнам о. . У бисш во у О ријенш -ексиресу 11 5 . . господине. Т о је м ала ш ал а с м оје стран е. господин е. Н е чи там баш најбољ е наглас. али њ ена екселенци ја каж е да је то утолико бољ е. али м ож да сте неш то видели и ли ч ули . зн ате да је ваш а госп одари ц а п ослала по вас прош ле ноћи ! . ш то је највиш е м огуће. К ад јој се присп авало. . господин е. зар н е? О на је пи љ и ла у њ ега. да.Е то. ш то б и . господине. љ убазно ли ц е задрж ало је и зраз см ерн е глуп авости док је одговарала: . и ак о вам а н и ш та н е гово ри . С хватате ли? Н и је изгледало као да је разум ела. знате.М и знамо да нам не м ож ете пруж ити много података који би се односили на сам злочин . . господине.С ећате ли се у које доба? . . господине. н и ш та друго.Н е сећам се. Т ак о сте ви оти ш л и до госп ође п ри н ц езе. а затим сам јој чи тала наглас. Њ ен о ш ироко. . Д а ли је то било уобичајено да се по вас долази на тај начин? . па сам затворила књ игу и вратила се у свој купе.Т о је там н оплава ф ланелска кућн а хаљ и н а. навукла сам неш то од одела.П а ип ак.Н иш та м и није познато.р е ч е .Н и је било необично господин е. . би ло од кори сти за нас. то је веом а леп а хаљ ин а . кад је сп роводн ик дош ао и саопш тио м и то. рекла м и је да м огу да идем.У реду. А ш та сте радили када сте сти гли код њ е? .

. тачно где је то било и ш та се догодило.Д а ли се сећате који је то купе би о? . Л еп о. донела сам њ еној екселенцији још једно ћебе из м ога куп еа. . Т о је било када сам се враћала из свог куп еа у купе госпође п ринцезе с покривачем .Да. и ако се лож и . Б и ло је веом а хладно. господине. господин е. Вратила сам се у свој купе и легла. . .А он је изиш ао из купеа и скоро се сударио с вам а? У ком правцу је иш ао? .С п роводн и к м ора често да од говара на поједин а звона у току н оћи . видели неку госп ођу у црвеном ки м ону извезеном зм ајевим а. настави те. .А ли. господин е. . . госп одине. .- Знате ли у које је доба то било? Н е. господине. господине. видели сте спроводника? .П рво. а колико сте се задрж али код госпође? О ко пола сата. на прим ер.И злазио је и з једн ог купеа. господине.Ш та је он радио? .И з којег? Х илдегарде Ш м ит изгледала је опет уплаш ен а и П оаро баци прекоран п оглед на свога пријатељ а.И сп ричајте нам . м олим вас. Д воја-троја врата даљ е од госп ође п рин ц езе.Ш та? Б ук се наж е н ап ред.Б ило је то негде у средини вагон а. . .П ри родн о . . . господин е. Д обро.Н ем а ниш та виш е.Н исам . П окри ла сам је и она м и је пож елела лаку ноћ. . Н асула сам јој м ало м ин ералн е воде у чаш у. Н ије било никога сем спроводника.С коро је налетео на м ене. .Н исте ли.рече.А зати м ? .Д а ли сте неког срели у ходнику? . заиста.Н е. господине. . Њ ен е благе очи исколачиш е се н а њ ега. Зати м сам угасила светло и отиш ла. С ви су спавали.

Н ије м е пробудио тај исти спроводник.Н е.Н е разум ем . .У мом правцу. Б ило је то грозно . .М и сли те ли да б и сте м огли д а га п реп озн ате к ад бисте га видели? . П оаро п ром рм љ а н еш то на уво Буку. У бисш воу О ријенш -ексиресу 11 7 . ф рау Ш м и т? . заи ста. али не верујем да је на њ ега одговорио.Н икад. . .Т о је и скљ учи во п и тањ е врем ен а? .Д а ли сте икад били у А м ери ци .. Т о м ора да је дивна зем љ а. господине. Зато сам и пом исли о да би м огла би ти ваш а.А . господин е. Н ек о зв он ц е је почело да звони. Д обри бог н е би треб ало да доп у сти да се такв е ствари догађају. О вај сиром ах спроводни к. К ако је то.Је ли то ваш а м арам и ц а.? П оаро је говорио охрабрујуће. О вај устаде и при ђе вратим а да би издао наређењ е.зликовачк и . н еки други ! Д а ли сте га видели п ре тога? . П оаро је настављ ао испи тивањ е на пријатељ ски начин. . . О на застаде па зати м настави: . госп один е. господине.М ислим да бих. чула сам .Н а њ ој се налази иницијал X видите. . госп ођо? Н астао је тренутак ћутањ а док ју је ж ен а осм отрила. изгледа да је им ао веом а нем и рн у н оћ . господине. .Б ио је то уж асан злочи н . . него један други. М и у Н ем ачкој н исм о тако зли . Њ ена снаж на м атерин ска душ а била је потресен а. О н извади ком адић ланен ог платн а из џепа и пруж и јој га..Д а. . Н е при пада он а м ени . . О н се извинио и наставио н и з ходн и к п рем а коли м а за ру чавањ е. господине. Затим подиж е поглед. Л ице јој се било м ало зарум енело.М ож да сте чу ли од н ек ога к о је стварн о б и о ов ај убијени човек . господин е. а затим се одази вао на звонц а.рече П оаро озби љ н о.С ве је то ствар редовног пута ислеђењ а.116 А гаш а К рисш и .да је он био крив за смрт једног м алог детета? .А х! Н е. С узе навреш е ж ени на очи .реч е.прво је дош ао да вас пробуди .

И м ао је м але брчиће. госп одине . . О н ај к ога сам ја ви дел а. О ви су сви високи. Х илдегарде Ш м ит их погледа и одм ах затресе главом. . М ора да сте п о ф еш и л и .А ли ја не разум ем н иш та.О м ањ и човек.рече. Р ец и те н еш то. па то је м арам ица за неку дам у.рече Буку. рекла бих. П ок аж и те м и како н ем огуће м ож е да буде м огуће! . п ри јатељ у м ој. врло добро га се сећам .Н е. п рек ли њ ем вас. 13 . С ва три спроводника и Х илдегарде Ш митБодош ук е. .А ли они су једини спроводници у возу. био је ипак у во3 У ? А ли где је он сада? Како је могао испарити у ваздух? В рти м и се у глави .С асвим сам сигурна.А х. управо ни ш та уоп ш те! Н епријатељ о ком е је говорио тај Речет. господине. П оти че из П ариза. када м и је рекао „п ардон". П јер М иш ел. там не пути. П оаро клим ну главом и рече ж ени: . В еом а скуп оц ен а м арам и ц а. ж ен ске боје гааса . крупни спроводн ик вагон а из Б укуреш та. високи п лави сп роводник вагона А тина-П ариз. а н е зн ате чи ја би м огла би ти ? О д њ их тројице који су је слуш али само је П оаро осети о п ри звук оклевањ а у њ еном одговору. к руп н и љ уди .О н а ни је ваш а. и стасити. . Глас м у је би о слаб као ж ен ски. господине.С ва тројица спроводника спаваћих кола доћи ће сада.Н иједн ог од њ и х н исам ви дела прош ле н оћи .. Р ук ом везен а. К ратак п регл ед и ск аза п оједи н и х п утн и к а . господине. Бук м у ш апну неш то на уво. . учи ни очајнички покрет. . би о је ом ањ и и црн . Д а ли бисте били тако добри па да м и каж ете кога сте о д њ и х ср е л и п р о ш л е н о ћ и к ад с т е н о с и л и п о к р и в а ч принцези? Т ри човека уђош е. Заи ста.

.рече Бук уз један ироничан покрет.гарантујем . О н м ирно настави: Убисш во у Оријенш -ексиресу 11 9 . као и ви.Н е бих тако рекао.О н се уопш те не развија. . драги м ој. да чујем о м удро ст Х ер кула П оароа. а и Н ем ица собарица .Н исам м ађионичар. .М о ли м вас. Чули смо изјаве појединих путника. без обзира на изгдед ствари. . Х еркул П оаро се није ним ало збунио.П ам етна је то реченица .да осмотрим о наш проблем .О бјасните ми онда. А мериканац. немогуће м ора да буде могуће. не . човек веом а заинтересован овом загонетком ? А ли . мож да. .П роговор ите најзад. . или Касети. Бук се тада окоми на њ ега.рече П оаро. П ре свега. П оаро је одмахнуо гаавом. .Н ем огуће није м огао да се догоди. О вај случај развија се на врло чудан начин. М и смо ипак напредовали. Тај човек Речет.р ече др К он стантин. брзо. То јесте. пријатељ у.Н е. им а извесних непобитних чињ еница. ш та се заправо догодило у возу прош ле ноћи. П оаро се накаш љ а и поравна комадић упијаће хартије. . Ја сам . М ож ем о да средимо све чињ енице које нам стоје на располагањ у.да. го сп о ди н е . не. .П ретерујем. Хардман. цео случај је постао мањ е неразумљ ив него ш то је био. то није истина. прободен је на дванаест места и умро је прош ле ноћи.А ш та смо тим е добили? Н ш пта уопш те. веома заинтересован овом загонетком. они су по ш тош та додали у прилог наш ем упознавањ у са целом ствари.118 Агаш а Крисш и .Зар вам нисам рекао да сам .рече П оаро. прем а том е. О н је тамо где је и био. Знам о извесне ствари. То је чињ еница број један. . . као и ви.Н е.м ож ем о бар толико да учинимо . методично и по реду. . . онакав какав сада изгледа.Х ајде да се осврнем о на случај. н астави те. .Т о вам гарантујем .

С ледећа важ на чињ еница. у један и четврт. Вратићу се већ на њ их. биће теш ко установити њ ихове ћопа јМ1еу већини случајева верр ва тн о се н еће н и п о куш ава ти за то ш то н и ш та н е стоји на путу да се према њ има гаји извесно подозрењ е.Н е све. . Све иде у прилог томе да су се ствари тако одидграле.О слобађате га сваке сумњ е? .П рећи ћу. јесте врем е када се одиграо злочин.Злочин је изврш ен у један и четврт јутрос.Задовољ ан сам ш то бар то признајете. А ова прича коју он износи о томе како га је Речет пронаш ао и запослио. никако. то је да ће задрж ати Х ардм ана и телеграф исти да би се уверила да ли је сам себе тачно представио. разуме се. У случају многих путника. И ли је он особа за коју се представља или није. А ли у Х ардмановом случају ствар је једноставна.Н е.) . .И то је опет једна од малог броја ствари које знам о . П рво ш то ће полиција учинити кад буде стигпа на м есто злочина. неом етен овом упадицом.а то ће сместа направити од њега предм ет подозрењ а. Н е. П ретерујете. П огреш но сте ме разумели. мада. није сасвим сигурно да је она тачна. Ја посматрам могућности. ја см атрам да мож емо прихватити Х ардм анову изјаву о себи самом е. п ри ли чан број доказа који би иш ли у прилог таквом гледиш ту. по м ом м иш љ ењ у. П остоји . А ко је прихватимо као истину. Н алазимо га на прилично 1 В о п еј~ к1 еД-об р о н а м ер н о ст (л а т . свакако. приврем ено. То потврђује и изјава Н емице Х илдегарде Ш мит. о који м а см о већ расправљ али др К он стантин и ја. Због тога и каж ем да ће се доказати да је све у реду. није невероватна и веома је могућа. Хардман путује с лажним пасош ем . преко извесних прилично чу дн их појава. .С лаж е се са исказом др Константина. никако. . П оаро настави мирно. као ш то рекосте. . сваки амерички детектив могао би да им а своје личне разлоге због којих би ж елео да убије Речета. морамо осмотрити Д а ли има неког доказа о томе.Н е. ..рече Бук. Ш то се мене тиче. .П ред нам а стоје три могућности: Број један: да је злочин изврш ен. .

о д ев ен о г у у н и ф о р м у сп роводн и ка сп аваћих кола. ви ди те.Т о је п отп ун о јасн о .П р ем а то м е. Б ук се с н ап ором уздрж авао док н ису заврш и ли .А ш та је то? .120 А гаш а К рисш и неочекиваном м есту .четворо сведок а. коју м ож да нисте прим етили. . . п окуш авам д а утврди м да ли заи ста постоји так во биће од крви и м еса. А ко је п ри ча Х и лд егард е Ш м и т тачн а.нек а веш тачк а тво реви н а . п ри зн ајем д а јо ш н и сте д о ш л и д о гл авн о г п р о б л ем а . Д ок се дивим ваш ој опрезности. Њ ен опис човека кога је видела у униф орм и спроводника спаваћи х кола потпун о се слаж е са тим . Б и тн о је .к оли к о лак ш е м ож е он он да и н естати ! П рем а том е. спроводник је био унутра код госпође Х абард. о ва п р и ч а.ди рек тн ом и ли и н ди рек тном . И м а ли још какве потврде за ове две приче? И м а. п ријатељ у м ој . К ад је н аи ш ао да се од азов е п о зи ву госп о ђе Х аб ард .рече нестрпљ и во П оароу. ја се п и там да ли је такав човек стварн о и п остојао? Јер.Једн а м ала п ри м едба . м и сли м . С к л о н и ст е д а тр ч и т е к ао ж д р еб е п ред рудом .Ч ињ еница да обојица. да. там н о г т ен а . К ад се н ајзад вр а ти л а у с в о ј к у п е. . осим у извесним нарочитим случајевим а. . засни ва н а свед очењ у . од којих га ниједан не би довео на онај крај вагона да би прош ао поред купеа у коме су седели А рбатнот и М ак К вин. . С в и се сл аж ем о д а так в а особа постоји . ваш ем м етоду да напред у јете к о р ак п о к о р ак .рече др К он стан ти н . п о лак о .у и зјави Х илдегарде Ш м и т. господо. А им а још једна изјава у прилог том е. ако је човек неко изм и ш љ ен о лице . п ри ч а о о м ањ ем чо в еку . и пуковник А рбатн от и Х ектор М ак Квин. Они томе нису придавали никакав значај. У бисш воу О ријенш -ексиресу 12 1 . помињ у да је спроводник прош ао крај њ иховог купеа.У заб л у д и с те .Д а. али. девојк а се н алази ла са св о јо м газд ар и ц о м .где је оти ш ла? П оаро је м ахао прекорно плавом . Т о је дугм е нађено у купеу госпође Х абард. к ак о то да п рави сп ро водник н ије пом енуо да ју је видео кад је н аи лази о да се одазове на звон це госпође Х абард? . ж ен ск е б о је гл аса . П ре н его ш то се уп и там к уд а је н естао тај човек. П јер М иш ел је изјавио да није напуш тао своје седиш те.

.где је он сада? . пријатељ у. То сте хтели да каж ете? О сим Речетовог собара. или је он.. он је главом онај човек . А ли. тако изузетно добро см иш љ еном да нам оно чак ни на памет не пада. на неком месту.. прем а том е. Речет је м ож да погоди о да ће он а поново уп отреби ти исти трик. Висока ж ена.н ем огућ е . па је. а би ла је об учен а у м уш ко одело..р е ч е Б у к .рече Бук. могао би бити заиста ж ена.особа које се плаш и Речет .М ож да је и знао.Т о је идеја .то н е м о ж е бити.С вега два одговора п остоје на то. Ч овек би м огао да буде преобучен као ж ена. . То јест. да би ш то бољ е изврш и ла сврју н ам еру.а и путник у возу. Б ук зајеча и ухвати се п он ово за главу.А п ош то сте дош ли до закљ учка да п остоји . . рекао Х ардм ану да пази на извесног м уш карца. м и слим да би сад требало да в ам и сп ри чам н ек е н ед о следн ости к оје је п ри м ети о др К остантин.Ц ела ствар је п ука и зм и ш љ оти н а . П а ипак. А ли он ипак помињ е боју ж енског гласа. Т о је бесм и слен о . Т ако сам и ја сам говорио. . или пак друга м огућност. тако добро преруш ен да га Речет није м огао препознати.. .Човекова висина. догодило се! Н е м ож ем о п обећи од чињ ен иц а. Т у м ож ем о да би рам о и зм еђу два реш ењ а. С ети те се „ж ен ск ог" гласа.рече П оаро са сим п ати јом .Т о п р ед с т а в љ а и зв ес н у м о гу ћ н о с т . обучена у м уш ко одело. чије се лице расветли.С луш ајте. Затим се поново н ам рш ти. П оаро м у узе реч из уста. како би см о могли рећи.Зн ам . зар не? .Т ач н о . Х ек тор М ак К ви н . две особе. п уковн и к А рбатн от.И талијан. В рти вам се у глави. сви путници су високи љ уди . пријатељ у. . изгледала би м алог раста.А ли им а једн а прим едба. гроф А н дрењ и . .Знам тачн о како се осећате. .. И ли је још увек скривен у возу. . ш то се ти че при роде п окојни кови х ран а.А ли свакако би Речет зн ао.!. А ли п остоји још једн а м огућн ост.узви кну Б ук . П репричао је надугачко закљ учке до којих су он и лекар заједнички дош ли. М ож да је и та ж ена већ једном покуш ала да угрози њ егов ж и во т. . .

.А сада направим о ф ан тази ју још ф ан тасти чнијом рече П оаро весело.и то у О ријент-експ ресу. П остави ћу ствар овако.. .А ки како. . па и ја сам .А ли то је сам о једн а од м оји х „сићуш ни х идеја".П а где онда? . то ће бити н еш то. . она ће се сигурно там о налазити.В и зн ате где се те ствари н алазе? .. да поврем ено доби јам ути сак да то м ора бити заиста сасвим једноставно.зајеча Б ук .То је лудост! .А х! Е то н еч ег од р еђ ен о г . к оју је ви д ео П јер М и ш ел . п у к о вн и к А р б а тн о т и М ак К ви н .а коју је ом ирисао.Н оћас су у возу била два тајанствена странца. Д а ли је она била једно те исто лице с лаж ним спроводником спаваћих кола? И лије то била нека сасвим друга особа? Где су он и? Г д е су ово двоје? А . Д а. М орам о претраж и ти пртљ аг свих п утника. .Л и чи на локом оти ву под пуном п аром .Н аћи ћете ц рвен и ки м он о у п ртљ агу једног од м уш карац а.. узгред буди речен о.рече.али ако је н евин а.Н е он о ш то ви п ретп остављ ате. А ко је Х и лдегарде Ш м и т кри ва. П оаро се так ође п оди ж е.122 А гаш а К рисш ц . . вде је униф орм а спроводника сп аваћих кола и црвени ким оно? . а к о га је в и д ел а Х и л д ег а р д е Ш м и т . ви тк а ж ен а.в и со к а . пријатељ у.Рећи ћу вам једно пророчан ство .Б у к п од ск о чи ж и во . м и с Д и бен хам .. а ун и ф орм у сп роводн и ка сп аваћи х кола у п р тљ агу Х илдегарде Ш м ит.. пук овн и к А рбатн о т! К о је он а би ла? Н и ко у возу н е п ри зн аје да им а ц рвени ким оно.? . смем рећи.отп оче Б ук и застаде. 12 3 . .К аква је ово бука која н ам се прибли ж ава? . П рво спроводник спаваћих кола. М ак К вин. . . .. који одговар а о п и с у . п о с т о ји ж ен а у ц р в е н о м к и м о н у .. А и он а је нестала.И м ам неку м ајуш н у зам исао.Х илдегарде Ш м ит? М и слите. уни ф орм а би се м огла н аћи у њ ен ом пртљ агу .. . ш т о н ам га је д ао Х ар д м ан . . О си м то г а .Зар не? То је толико лудо.Д ве убиц е . .узвик- У бисш во у О ријенш -ексиресу н у. С ам а та п ом и сао натеривала га је скоро на плач.

дајте јој м ало коњ ака.М и слите да би требало? Ја сам дож ивотн и трезвен>ак.Заи ста. У м еђ у вр ем ен у су П о ар о и Б у к . Ц елокупна њ егова заин тересованост била је усредсређена искљ учиво на зл о ч и н . госп ођо? . спусти Бук онесвеш ћену ж ену при чем у јој глава паде на сто. . Д р К онстантин позва једног келнера.сав крвав. и поново је почела да говори. К елн ер јој поново п руж и чаш у..о р у ж је Виш е грубо него каваљ ерски.Граја се п риближ авала. Д о к а зн и м а те р и јал .Н е м огу вам објасн ити колико је то би ло страш н о. В ели ки нож . још као дете..ух .. С астојала се од п родорни х к ри кова и негодовањ а н ек ог ж ен ског гласа. м ож да.А ко се освести. . пош то је ово сам о лек.рече лекар. Н е м огу да верујем да м а ко у овом возу м ож е да схвати м оја осећањ а. М ојој торби ц и за сунђер. него ш то би то иначе било. У век сам била врло осетљ и ва. 1 4 . М ож да се госпсф а Х абард освестила брж е. М ада.Д рж и те јој овако главу . Никада ни у којој прилици не пијем алкохолна пића. захваљ ујући тим методам а. који дотрча. при сам ој пом исли на то. . . О на сркну још једном . П осле не-колико трен утака седела је п ијуц кајући коњ ак из чаш е КОЈУ ј°ј еЈ пруж ио келнер. У м ојој торбици за сунђер. П а н агло се преваливш и напред. за ко ји м а је н еп о средн о иш ао др К он стан тин . пож урили из кола за руча- . н им ало. Госпођа Х абард улете. В рата н а крају кола за ручавањ е се нагло отвориш е. . С ви члан ови м оје породице су апстин ен ти .Још м ало. паде онесвеш ћен а свом теж и ном на Б уково рам е. В ећ и сам а појава крви . . Разум ете ли? П отом одјури за он ом двојицом .н и је се н и м ал о и н тер есо в ао за то д а в раћ а свест дам ам а средњ их година.узвикну.Т о је исувиш е страш но .па и сада се осећам веом а чудно.. то је исувиш е страш но.

П оаро је поди ж е п аж љ и во. и ври сн ула је да м ора да и де п о вас. . . нем ојте тако говорити.рече Б ук. а он а је ви кала као луд а. . и уђе у купе. м оли м вас . Л екар га је зачуђен о п осм атрао. ш та се догодило. да би се најзад п ретвори ло у заош трени ш иљ ак. па је и отиш ла вриш тећи колико је грло носи и саопш тавајући свим а. Е во уп раво оруж ја које н ам је н едостајало .124 А гаш а К рисш ц вањ е. докторе? Л екар га је п осм атрао. С проводник. . О н дрдаде уз речит покрет руке: . Н исам га ни дотакао.П реклињ ем вас.С рећан сам ш то сте дош ли госп один е .к ак в е је о н а к ри ко ве п уш тала! М и слио сам да су и њ у уби ли ! Д отрчао сам . прем а купеу госп ође Х абард.Н а њ ој нећете наћи никакви х други х оти сака п рсти ју. .јевтин а ствар. П реглед др К он стан ти на ни је трајао дуго. господине.Н е м орате би ти веом а обазри ви . И сп од њ е на поду. П рогура своју дебељ уш касту п ојаву п оред путни ка који су ом етали пролаз. п окуш авао је да их задрж и.О дговарало би свим а нанетим ранам а. украш ене дрш ке и сечива. . С ечи во је било попрскано м рљ ам а које су ли чи ле на рђу. .Д а .п ром рм љ а. леж ала је кам а. пријатељ у. тобож источњ ачке и зраде. које се постеп ено суж авало. Г о сп о ђ а А м ерр к анк а . . па низ ходник истам булског вагона. . бриж ног израза лиц а.Т о је управо одговарајуће оруж је . .С ви редом су покуш авал и д а у ђу .а. убисш во у О ријенш -ексиресу 12 5 .рече П оаро. а П оаро непосредно за њ им . поред чијих купеа је пролазила. Н а кваки од врата које воде у суседни купе.То је там о унутра.рече сп роводник са уздахом олакш ањ а.рече и п он ови ту исту речен иц у још на неколи ко разни х јези ка. висила је вели ка коцкаста гум ен а торба за сун ђер. п равог сечива .П усти те м е да прођем . Као да су сви путници у возу били груписани испред врата. оси м оти сака госпође Х абард.Н ем а сум њ е.рече. .Н ем а ш та да ви ди те .

Гледао је зам иш љ ено на врата пред собом. . зар не? .Ч овек пролази кроз овај купе. Д воје љ уди је одлучило да прободе Речета прош ле ноћи.Т о се све слаж е. понео прем а госпођи Х абард прили чно некаваљ ерски. ш то вам се не допада? П оаро га хи тро погледа. несвестан да је пробудио госпођу Х абард. опробао кваку. С ва н>ена енергија била је усредсређена на једну другу ствар.М ора да се тако одиграло.З ар вам то и сто н е п ада у очи ? Н е. Х иљ аде оваквих тобож е источњ ачких кам а производи се и ш аљ е у истам булске базе. то је сам о једна ситница.З ак љ учали см о и х с друге стр ан е.Ш та је то? .Т ако је .пром рм љ а П оаро. . Д р К он стан тин се осећао п ри ли чно кривим .рече П оаро одсутн о. сећате ли се? рече лекар. очи гл ед н о н е. . та к о в е л и к к а о ш т о т о и з гл е д а . О брве су м у би ле набране као у недоум и ци.Госп ођа А м ериканка се враћа. О тпри лике за стоп у и зн ад кваке налази о се завор. А ли се на њ еговом ли цу још видела радозн алост. И сувиш е би добро било да је свако од њ их изабрао потпуно исто оруж је. . сти ц ај једнаких околности н и је м о ж д а . .У теш или сте м е м ало. . али сасвим м ало . П отом . В рата се нису п окрен ула.рече Б ук.р е ч е л е к а р . . покуш а оп ет. . . М и сао м у п ро ђе к роз главу и он хи тро угура крвљ у ум рљ ани нож у њ у. али врата су и даљ е би ла чврсто затворен а. К ад затвара за собом врата која везују об а к уп еа. н ап и п а торби ц у за сун ђер .И м а н еш то . повуче се кроз врата напољ е у ходник. см атрао је. подигавш и торбицу за сунђер. .. .В ећ см о и суви ш е п резаси ћ ен и п од ударн ости м а. зар н е. . А ли она није имала ниш та да м у пребаци.рече П оаро.Ш то се тога ти че. С проводник провири у купе. Д акле.уп и та Б ук . . затим. О н се. К ао да је м ислио на неш то друго. П оаро га подиж е.И стин а .

Рекла сам својој ћерки : . Ш веђан ка је то провери ла н а м оје очи . Добићете купе у суседном вагону. н и к о н и ш та н е п р ед у зи м а. бити пребачен у други вагон. .рече П оаро .Д акле. а б р о д м и п о л ази прекосутра. .и ни сте м огли сам и то да п ровери те. кад се п робудиш воз ће се кретати у супротном ".А ли. . Н и сте м огли ви д ети одан де где сте леж али да ли је брава закљ учан а или откљ учана.у купе број 3? .Н е .. . госп ођо.О н о ш то за м ен е још представљ а загонетку . каж ете? . .П огр еш н о сте разум ел и .так о .. . ради је ћу седети ц елу ноћ у ходнику. госпођо. .. М и ш ел . Е то где см о зап али у см е то в е.Тако је . госпођо. У веравам вас да то ум ем да ценим . . то ти неће би ти од користи .П рен есите овај пртљ аг у неки празан куп е у вагону А ти на-П ариз.р еч е П о а р о п р е н ег о ш то је њ его в п р и ја тељ м огао да одговори . одм ах се осећам бољ е. госпо ђо? то је.Н ећу ви ш е остати у овом купеу! Д акле.У сваком случају.Брава је тачно и сп од к вак е . врло љ убазно.рече без даха кад је наиш ла на врата. . А ли . П оаро поди ж е кесиц у за сун ђер и об еси је н а кваку врата која су водила у суседни купе.сви се налазим о у истом полож ају . Д а ли сте сигурни да су била закљ учана? . али спавати у купеу непосредно врата у врата с мртвац ем . господине. и љ убазно предусретљ иво од вас. . Рец им о купе број 12. као ш то ви каж ете.сам о он је постављ ен у супротном правцу. .он а се стр есе. господи не .рече Б ук . Б ук проговори. . П оћи ћем о с вам а и побринућем о се да се удобно смести те. а ја вам каж ем јасн о и гаасн о да н ећу учи ни ти тако неш то! П а. као ш то види те.свако од нас. С том ак м и се п реврће кад сам о погледам на ову. а она рече: „П а.В аш пртљ аг ће. госп о ђо .Д обро.Х оћу куп е који гледа у п равц у кретањ а воза".у исти овај . О на се задовољ н о освртала око себе.. м ам а. . заб ога.кеси ц а за сун ђ ер је к ри ва.рече.С игурн о .М и слим д а би за госпођу би ло бољ е да пром ени и број купеа.Д акле. н е би х се тако и зрази ла.. .одобри госпођа Х абард.А х! то је ди вн о. дакле. зб ог к еси ц е за сун ђер. Спроводник се прихвати пртљ ага.Н е п ом и њ и те то.. Н и сам неуравн отеж ен о н ервозн а ж ена.А ли ником другом није прош ао убица управо кроз њ егов купе и то усред ноћи. . не бих спавала у њ ем у ноћас да м и платите м илион долара. потпун о исти купе као онај који сте напусти ли. П оаро је прекиде одлучн о..Знам ш та ћете рећи . си н оћ см о уш ли у Б еоград у једном правцу а изаш ли у другом . то је исти на. уколико не би неко од господе.П а. И п отпун о је било тачн о он о ш то је к азала. П ртљ аг ће вам се одм ах прем естити у неки други купе. Убисшво у Оријенш-ексиресу 12 7 Госпођу Х абард отпратиш е сва тројица до њ еног новог куп еа.То је дивно. В аш зах тев је потпун о н а свом м есту...Т о би м е д овело п о тп ун о до лудила.Х ајде једн оставн о да рекон струиш ем о тај догађај.Н исам . О на поче да плаче.то је. . сада сте п отп ун о задовољ ни и срећни? . О х. .Д а ли вам одговара. госпођо. ако су врата која и х п овезују била закљ учан а. кад би м огла да види сада. свакако је све пуно. јер ако засп и ш у једн ом правц у. . . м ораћу Д а куп и м торби цу за сун ђер. .Је ли тако? О х. .О х! К ад би м оја ћерк а сам о м огаа да зн а.То је врло. који је прикачен у Б еограду.Д а. . како је човек уш ао у ваш купе. Госпсфа Х абард скиде м арам ицу с лица. Д акле. . Госпођа Х абард се захвали П оароу.126 А гаш а К р исш и ~ Једн оставн о ћу вам рећи ово . . . Л еж али сте н а својој п остељ и . ..Госпођо . .јасн о м и је ..викну Б ук.

.. управо сам вам то тврди ла.Д акле.

Н е. . „Само седиш у свом купеу". драги моји.'.Г осп ођо.ето. го сп о ђ о . Н ар ед и ћ ем о келнеру из ресторан а да вам дон есе м ало чаја и бискви та. . Ш та ће он рећи кад за ово чује! М 6ја ћерка је говорила да је ово најсигурнији.неки г. у који м а човек вуче н оге а м ора да их натакн е преко ци пела. најп ри јатн и је. н ајљ убазн ије особе.сав је некако склон паду. стајал а је и зм еђ у в ас и врата. Џ он сон сачекао. а м уж м оје ћерке м е сачекао одмах на пристаниш ту. . ако остан е усп равн а. Т о је заиста исувиш е страш но. С хватате ш та хоћу да каж ем .. . она је м огла да закљ учи да су била закљ учана и с ваш е стран е. рекла бих да би то било прилично лудо од њ е. .И згледало је као да П оаро ж ели да то бли ж е објасн и .Тако је. н и су увек и најп ам етније. М ож да је она сам о пробала врата.П р еж и в ели сте јед ан ш ок .. П оаро.Б ез об хзира на то. најлакш и м огући начин путовањ а. госп ођо. разум е се. онда нису. о чем у сам оно говори ла? . м огаа је и п огреш и ти . волела би х да га упозн ате) . см ат р ам д а м е је т ај гр ад разочарао . . Џ онсон (и зван редн о п ријатан човек. . Кад се окрене надесно. .Тако је. како да одложим свој пут бродом ? Требало би да их обавестим. и испратио ме на брод француске ком паније који је иш ао за С м ирну.У згр ед . . И .Б рава је сам о једн а м етална избочина . д а л и с те о ви м п у тем и ш л и за Смирну? . ш та да учиним.А Ш в еђ ан к а.. искористи прилику. А то је сад немогуће. Госпођи Х абард се поново указаш е сузе.Говори ли сте да вас је г. убисшво у Оријенш-ексиресу I I 12 9 . П роверила је и рекла вам да су закљ учана.Т ако је.сачекао м е и п о к азао м и ц ео И с та м б у л . „и стиж еш право у П ариз и тамо ће те сачекати А мерикан-експрес".128 Агаша Крисши . врата. го сп о ђ о. м и с О л со н . А ш то се тиче оних м ош еја и облачењ а они х огром н и х ствари .су закљ учана. Д опутовала сам бродом директно у И стам бул и један при јатељ м оје ћерке . који је већ био п ом ало нестрпљ ив. овако. па пош то су била закљ учана с друге стране.Дакле. . говорила је.

али сетите се своје кесе за сун ђер.Д ак ле. П р е т р е с п р тљ а га св и х п у тн и к а П ош то је престао са разним неискрен им учти вости м а и п ош то је рек ао госп ођи Х абард да ће н аручи ти да јој се донесе кафа.Н ајједноставније би било. сам о уоби чајен и ток и слеђењ а.. С адрж ина сва ова три ком ада била је једн оставн а и и сп равн а. м ислим .рее госп ођа Х абард п лачљ и вим гласом . . Н е бих ж елео да вас подсетим на једн о н еп ри јатно и скуство.А због ч ега то? .једна кутија за ш еш ире.Бож е! М ож да је и пам етније да тако поступи те! Н е бих м огла да поднесем још неко изненађењ е. Чини м и се да би м и пријало м ало кафе.О д тога коњ ака се некако чудно осећам у глави. Госпођа Х абард је п утовала с веом а м алим пртљ агом . . . ш то зн ачи да ћем о почети од куп еа број 16 .од оног пријатног Х ардм ана. госпођо. једна м ала ствар. . . п а претрес не би трајао дуж е од неколико м инута.О дли чн о. да није госпођа Х абард одуговлачила ствар наваљ ујући да се укаж е дуж на паж њ а снимцима „м оје ћерке" и двоје прилично руж не дец е . зар не изгледају бистра?" Ч ч -•*.„деце м оје ћерке.Н е би х м огаа да каж ем да баш јако волим чај . .А ли п ре свега. П ретрес је био брзо готов. . какав чудан н ачин израж авањ а. госп ођо. . ићи редом кроз вагон . Д оп усти ћете м и да п ретраж и м ваш пртљ аг? . п о чели см о . али у п разн о .Т о је ви ш е ен глески обичај. I* •'^ * 1 5 .С прем ам о се да почнем о претресањ е пртљ ага свих путн ика.Забога. П оаро оде у пратњ и своја два пријатељ а. К ога ћем о претрести као следећег? . од куп еа до куп еа. један јеф тин коф ер и путничка торба која је била препуњ ена.п ри м ети Б ук. .О н да каф у. М орате се п открепи ти . П отребан вам је н екакав стимуланс.

р е ч е Б у к . а ак о ж ели те да п ретраж и те и м оје џ епове. Д ао с ам о д м ах п р е грш т турских новчаница. уђи те. .Н е претресају се често торбе на грани ц ам а. О на је нап ола заспала. . . . . . .р е ч е Х а р д м а н . добро дош ли .Н аучи ли би сте н еколико саврем ени х м етода там о .слож и се П оаро. госп одо. м ож да сам м ало старинских схватањ а. М и ш ел! Б рзо су прегледали садрж и ну Х ардм ан ови х двеју „торби".Т о је сасвим у реду. који је пуш ио цигару. Х ардм ан нам игну. Бук објасн и разлог њ и хове посете.А х ! .ш та буде п рео стало од ове м але количи не стаће у једн у боц у с натп и сом средства за прањ е косе.Е вроп у треба п робуди ти. то јест.А у П ари зу? Х ардм ан поново намигну. дочекао их је љ убазно. уж и вајући у њ има. чудио сам се ш то то и раније ни сте предузели. Е во м ојих кљ учева.р еч е Бук уз осм ех. .рече П оаро.В аш и ам ери чки п ојм ови су тако чудн и .Д ок ја сти гн ем д о П ари за . Д а ли да вам скин ем торбе? .И зговарао је ове речи п аж љ иво.е т о . . С ам о. . . али . ако је то уопш те и зводљ и во. . Б ар н е у к о л и к о п о д м аж ет е сп р о в о д н и к а. и досад није било никаквих неприлика. О вде је п рили чн о прен атрп ано да би се м огло прим ити друш тво.Д а к л е . госп од и н е . .С проводник ће то учинити.И стина је да је А м ерика земљ а напретка .н е б и х м о г а о р е ћ и д а је прохиби ц ија и кад п редстављ ала п роблем за м ене.130 А гаш а К рисш ц Х ардм ан.И м а м ного ш тош та чем у се ја дивим код А м ери- У бисш во у О ријенш -ексиресу 1 3 1 канац а.рече. госп одо. Да вам каж ем право.И зволите. . и крупни детекти в клим н у главом с разум евањ ем . .Ја би х веом а волео да одем у А м ери ку . па. н ед о п у ш т ен о т о ч е њ е ал к о холни х п ића. М ора да се у њ им а налазила п ри личн а количи на алкохолних пића.В и н е п ри зн ајете п р о хи би ц и ју .р еч е .рече Х ардм ан .

С луш ајте. кокетн а. ' Ипак (фр. 1 . пуш ио на лулу и читао неки илустровани лист. .м ислим да се нико не м ож е поредити с њ ом . П оаро је п рим ети о п акетић с п рибором за чи ш ћењ е луле. цела ова ствар и де м и на ж ивце.П оаро к ли м н у главом . ш арм антна . п уковни к је би о уредан . П реглед пртљ ага трајао је сам о неколико тренутака. Ф ранцускињ а или Белгијанка. а они продуж иш е у следећи куп е.ТоШ <1е тепге. г.прим ети он.једва то могу да п оверујем . В олео би х да се зап ослим око н еког и ли нечег. П уковни к А рбатн от је седео у једн ом углу. О ни закуц аш е на врата. И м ао је два теш ка кож н а коф ера.П рави западњ ачки дух ж урбе . .рече П оаро уз осм ех. . и све друго. Х ардм ан окрете главу да би погледао за трен утак н а снег.М ож да сте у п раву. К ао већин а војних лица. и снег.О статак м ог пртљ ага послат је споровозн о м орем објасни он. а када то каж ете.рече. А ко м огу да их н абавим . П оаро . . зар не? . .О би чн о. а никаква п осла. . П уковн и к н ије направио н икакав приговор.А ли п ретп остављ ам да су сваком е народу њ егове девојке најм илије.промрмља Поаро . онда сте све рекли .) . С проводник врати торбе на м есто.уп ита. Д р К онстан тин прим ети то исто када су опет изаш ли У ходник. господо. . . Н и је то у њ еговој п ри роди . .см атрам да А мериканке нису тако ш армантне као моје сународнице. У биство. О вај прибор за чиш ћењ е луле био је истоветан као и онај којије наш ао на поду у покојниковом купеу.С лободно. П оаро објасн и дуж н ост коју су врш или . С ам о ви си ш около и уби јаш врем е.Н екако засењ ујуће.У век употребљ авате и сту врсту? . В рата следећег купеа била су затворена. а принцезин дубоки глас довикну: . О н п оче да ж м и рка као да м у снег см ета очи м а. Т о је био купе п рин ц езе Д рагом иров.А ! . .

В и м и слите.То је веом а невероватно.Н и ш та.А ли . П оаро? .рече м ирно када је он заврш ио . госп ођо. него неку собарицу виш е ш ик .А ко је неопходн о.Н е узим ам у своју служ бу љ уде у које нем ам поверењ а. Ја? Н и ш та. госп одо . круж ећи наоколо. А ли и у том случају спроводник би је позвао. г.Ш мит ми је веом а одана.П рем а том е. . ин тели ген тн е очи . задрж авао на поједин им речим а. зауставиле н а њ еговом лиц у. . која би м и пом агала при облачењ у? . .Ш та. би ло је потп уно равнодуш н о. . госпођо. разум е се да хоћете н еш то да каж ете. . неку висп рену П ариж анку. М ож да је бољ е им ати у служ би неку просту ж ену.тим е је све речено. налик на краставу ж абу. зар не. наредивш и њ а и веом а учтив док је објаш њ авао дуж н ост коју су врш или.О даност . О на је одбијала вртећи главом . .то се н е м ож е плати ти.. у коју се мож е имати поверењ а. Н емица је у м еђуврем ену стигла с кљ учевим а. . П ри м етио је како су се там н е. на прим ер. госпођо? . царински служ бени ци затраж и ли д а се н еки ком ад пртљ ага отвори? С тара госп ођа слеж е рам еним а.госп оди н е.А ако би у току ноћи.Д а ли су ваш и кљ учеви увек код собари це. . хоћете да каж ете. њ ено ситно ли це. на некој од граница.рече п ри н ц еза м и рн о. . К љ учеви су код м оје собарице.Глас јој се споро. госп ођо? . да би требало да им ам уз себе неку виспрену Ф ранцускињ у. О на ће присуствовати прегледу заједно с вам а.В ећ сам вам то рекла .132 А гаш а К рисш и У ћисш во у О ријенш -ексиресу 13 3 Б ук је говорио у им е свију њ их. . .цеза јој се обрати на њ еном м атерњ ем језику.Д а . .П оверењ е зн ачи заиста неш то у овакви м врем еним а. П ри нц еза га саслуш а ћутећи. отеж ући.као. П рин- . ви им ате саврш ено поверењ е у њ у.Н аравн о. у ствари.рече П оаро зам и ш љ ено.Т о би м ож да било природније. .упи та П оаро. Био је пун пош това.

П рин ц еза ош тро п рекид е Б укова изви њ ењ а. господине. остала је у ходнику. па га и збаци те н а ђубри ш те". П отом се нагло окрете прем а свом куп еу. п озн авала сам и волела А ну А рм стронг. гледала кроз прозор на снег. И н тересује м е о чем у ли то разм иш љ ате? О н је погледа у лице веом а непосредно. О на лично. О н још није говори о. где је девојка уж урбано паковала коф ере.Н ем ам сн аге у њ им а . . О на спусти поглед на своје м рш аве. господин е.М и слим .Госпођо.Знате ли ш та бих најрадије учинила с таквим човеком као ш то је он? В олела бих да сам м огла да довикнем својој послузи: „И ш ибајте овог човека до бесвести. Ш та мислите о том е? М ислите да не бих могла да упрљ ам руке тим е ш то бих убила таквог ниткова као ш то је тај К асети? П а. г.. П оаро.Н ем ате н икакве потребе да се и звињ авате.јој да отвори коф ере и да помргне господи у претраж ивањ у. . а П оаро је застао с њ ом . И звесн и задац и м орају да се изврш е. м ож да сте и у праву. Злочи н је и зврш ен . госпођо. . препуш тајући Букузадатак да п ретраж и пртљ аг. Т о је све. које су се заврш авале ш акам а ш то су ли чиле н а канџе пуне прстењ а. О на га погледа с неком наглом ж естин ом . да.Т о је тачн о . . . . у црно одевен е руке. то је сам о ф орм алност.. да се ваш а сн ага састоји у ваш ој вољ и а не у рукам а. . Т ако су се ствари реш авале кад сам ја била м лада. . .У ваш ем случају. госпо Д и не.П а. Н е зн ам да ли због тога треба да ж алим или да се радујем .н икакве снаге. П осм атрала га је подсм еш љ иво. а затим рече: .Јесте ли сасвим сигурни? .рече.А ли .Н и ш та н е каж ете. . Ћ утала је трен утак-два. зар н е ж елите да види те ш та се налази у м ојим коф ери м а? В ртео је главом . сам о је паж љ иво слуш ао.

. Б ук и почеш а се по глави. госпођо. Јастук јој је био испод главе.да их изоставим о.С и гуран сам да ће гроф А лдрењ и разумети целу ствар. . О ни им ају дипломатске пасош е.134 А гаш а К рисш и .. он закуца ош тро на врата купеа број 13.р ече. О на лако клиим ну главом док су они одлазили. мора се обавити.рече П оаро. . али гроф је оставио на мене утисак помало ж естоке нарави. Н ије му било пријатно када сте упорно захтевали да испитате и њ егову жену. И пре него ш то је Бук могао да одговори. А ли убиство је неш то сасвим друго. Бук сматра да бисте. А ли. да покуш амо. . и изгледала је као да је дотад спавала. . . Гроф је седео у углу. К ако би било . .Веома сте љ убазни.То се односи на царинске прегледе.Знам ја то.И звините.Н е слаж ем се с вам а .поче П оаро. Један глас изнутра довикну: . могли с правом захтевати да будете изузети од таквог претреса.Х вала вам . близу врата. У већини случајева.рече.А ли м и се чи ни да н е би б ил о У Л исш воуО ријенш -ексиресу 13 5 потребно да се направи ма какав изузетак у мом случају.С лободно. В рата н а след ећа д ва ку п еа би ла су затворензастаде а. . Заш то бих себи стварао непотребне неприлике. И ово двоје је из истог друш твеног круга. Н а крају крајева. .О на је латински велика. реч је о једној формалности. господине гроф е . А ово ће му бити још непријатније. В рш и м о п ретрес целокупног пртљ ага у возу. они не м огу им ати ниш та са свим тим . .Т о б и м о гл о би ти н езго дн о . . оп рости те за ово у зн ем и равањ е. Њ ихов пртљ аг је изузет од свих прегледа.ех . Грофица је била ш ћућурена у супротном углу. У сваком случају. Видите како је принцеза Д рагом иров била љ убазна. пош то им ате дипломатски пасош .М олим вас. и читао новине.Н ем ојте падати у очајањ е.. Г.Д о ђаво ла! . Гроф је размиш љ ао тренутак. .не бисм о ж елели да имамо неких непријатности. крај прозора. Гроф и грофица схватиће то сасвим правилно. А ли без обзира на све . пријатељ у. .

В иш е бих волео да наш пртљ аг буде погледан, као и пртљ аг свих осталих путника.
О н се обрати својој ж ени.
- Н емате ниш та против, надам се, Елена?
- Н е, нем ам - рече гро ф и ца б ез оклевањ а.
И зврш иш е брз и д он екле п оврш ан прегл ед. П оаро
као да је хтео да сакрије своју збун,еност, па је стављ ао
различите, ситне, безначајне примедбе, као:
- О вде имате потпуно влаж ну етикету на свом коферу, госпођо - док је спуш тао коф ер од плавог саф ијана,
на коме су били утиснути иницијали и круна.
Г роф ица ниш та не одговори на ову прим едбу. У
ствари се чинило као да јој је цео овај поступак
прилич-но досадан, остала је ш ћућурена у свом углу,
гледајући сањ алачки кроз прозор, док су љ уди
претраж ивали њпртљ
ен аг у суседном купеу.
П оаро заврш и претрес, отвори мали орм ар изнад
умиваоника и баци брз поглед на садрж ину у њему сун-ђ ер, крем за лице, пудер и мала боца с натписом
„Трионал".
Затим се уз обостране учтиве изјаве друш тво које
је
изврш ило претрес повуче.
Сада су били на реду купе госпође Х абард,
покојников купе и П оароов.
Преш ли су сада у другу класу. Први, купе број 10,
за-узимале су М ери Дибенхам, која је читала књ игу, и
Гре-т а Олсон, која је чврсто спавала али се нагло
пренула кад су они уш ли.
Поаро понови своје припремљ ено објаш њењ е.
Ш ве-ђ анка је изгледала узбуђена, М ери Дибенхам
била јесмирено равнодуш на.
П оаро се обрати Ш веђанки.
- А ко допустите, госпођице, прегледаћемо прво
ваш пртљ аг, а затим ћете бити мож да тако добри па
ћете попледати како је госпођи А мериканки.
П реселили смо јеједан
у
од купеа у суседном вагону,
али она је још веоманем
уз-ирена, ш то је последица
онога ш то је пронаш ла. Н а-ручио сам да јој се однесе
кафа, али м ислим да она пада
при- оној врсти људи
којима је саговорник неопходаннасуш
као ни хлеб.

г•
136

А гаш а К рисш и

Д обра госпођица била је одм ах пуна саосећањ а. О тићи ће она одм ах. М ора да је то био уж асан ш ок за ж ивце,
а већ је си рота госп ођа би ла тако пом етена сам и м п утовањ ем и тим е ш то се растала од своје ћерке. А х, да, свакако ће он а одм ах отићи там о - коф ер јој н ије закљ
учан
а пон еће собом и н еш то ам он ијачни х соли .
О н а одјури. О н о ш то је њ ој припадало, брзо је прегледан о. С ве је то било до крајн ости скром но. Б ез сум њ е, још није прим етила да јој недостају ж ице из кутије за
ш еш ире. М ис Д ибенхам спусти књ игу. П осм атрала је
П оароа. К ада јој се он обратио, он а м у пруж и кљ учеве.
Затим , док је сп уш тао један од коф ера и отварао га, он а
рече:
- Заш то сте је удаљ и ли, г. П оаро?
- Ја, госп ођиц е? П а да би п рави ла друш тво госпођи
А м ерикан ки.
- О дли чан и зговор - али и зговор у сваком случају.
- Н е разум ем вас, госпођи це.
- М ислим да м е потпуно добро разум ете.
О на се н асм еш и.
- Ж елели сте да остан ем сам а. Зар н е?
- П риписујете м и речи које нисам изговори о, госпођице.
- Д а вам не приписујем и м исли које вам нису у глави? Н е, мислим да није тако. М исли су већ увелико там о.
Т ако је, зар н е?
- Госпођице, постоји пословица...
- К о се изви њ ава, сам се оптуж ује. Јесте ли то хтели
д а к аж ете? М о р ате м и од ати п р и зн ањ е за и звесн у м оћ
запаж ањ а и здравог разум а. И з н еког разлога сте уобрази л и да ја н еш то б л и ж е зн ам о о во ј г н у сн ој р або ти - о
овом убиству човека кога никада у ж ивоту нисам видела.
- У образи ли сте извесн е ствари , госпођице.
- Н е, нисам уопш те ниш та уобразила. А ли ми се чини
да се м ного врем ена губи зато ш то се не говори истина околиш ећи, ум есто да се непосредно приђе стварим а.
- А ви н е воли те губљ ењ е врем ен а. Н е, ви воли те да
непосредно прилази те предм ету. В олите непосредан м етод. Д обро, пруж ићу вам тај непосредан м етод. У питаћу
вас за зн ачењ е извесн и х речи које сам начуо н а п уту и з

У бисш воу О ријенш -ексиресу

13
7

С ирије. Б ио сам и заш ао из воза да учи ни м оно ш то Е н глези нази вају „опруж и ти ноге" на станици у К оњ и. О днекуд из м рака чуо сам ваш и пуковников глас. Ви сте м у
говори ли: „Н е сада. Н е сада. К ад све буде прош ло. К ада .
буде за нам а". Ш та сте хтели да каж ете тим речим а, госпођице?
О на рече веом а м ирно:
- М и сли те ли да сам хтела да каж ем - уби ство?
- Ја вам а п остављ ам п и тањ а, госп ођи ц е.
О на уздахн у - би ла је тренутак и згубљ ен а у м и сли м а. Зати м , као да се прен ула, он а рече:
- Т е су речи им але извесног значењ а, господине, али
не бих вам га могла рећи. М огу вам само дати своју часну
р еч д а н и к ад а н и с ам в и д ел а т о г ч о в ек а, т о г Р еч ет а, у
свом ж ивоту, све док га нисам срела у овом возу.
- А - одби јате да објасн и те речи ?
- Д а - ако хоћете тако да постави те ствари - одби јам .
О н е су у вези са - са задатком који сам била преузела.
- Задатак који је сад а заврш ен ?
- Ш та хоћете тим е да каж ете?
-Зав рш ен је, зарн е?
- Заш то м исли те да је тако?
- С луш ајте, госп ођи ц е, п одсети ћу вас н а још један
догађај. В оз је им ао и звесно закаш њ ењ е оног дан а када
је требало да стигнемо у И стам бул. Били сте веом а узнемирени, госпођице. Ви, тако см ирени, тако свесни својих
поступ ака. Н естало вам је те см ирен ости.
- Н исам ж елела да изгубим везу.
- Т ако сте и говори ли. А ли , госп ођи це, О ријен т-експрес полази сваког дан а из И стам була. Ч ак и да сте изгубили везу, то би представљ ало само закаш њ ењ е од 24 часа. :
С ада је м ис Д ибенхам први пут показивала знаке да '<
ће изгубити стрпљ ењ е?
- И згледа да ви не м ож ете да схватите да неко м ож е
имати пријатељ е који очекују њ егов долазак у Л ондон, и
Д а један дан закаш њ ењ а м ож е да порем ети све договоре
и
Д а изазове м ного неприлика.
- А х, тако дакле? П ри јатељ и очекују ваш долазак ?
Н е ж елите да им причин ите непријатн ост?

138

А га ш аК р и с Ш и

- П риродно.
- П а ип ак - чудно је...
- Ш та је чудно?
- У овом возу - оп ет см о и м али закаш њ ењ е. А овога
пута м ного озбиљ није закаш њ ењ е, пош то не постоји м с
гу ћ н о с т за сл ањ е т ел ег р ам а ваш и м п р и ја тељ и м а н и т
м огућност да и х п отраж и те преко везе, везе...
- П рек о телеф он а, м и сли те?
- А х , д а, м еђ уварош к и п ози в п рек о ж и ц е, к ао и п
каж ете ви у Е нглеској.
М ери Д ибенхам се насм еш и м ало и проти в своје вс
љ е.
- М еђуградски пози в - исправи га он а. - Д а, као ]
рекосте, бескрајн о је н еп ри јатн о н е би ти у м огућн с_._
да пош аљ ете ни једну једину реч, било телеф оном , билс
прек о телеграф а...
- П а ип ак, госп ођиц е, овога пута ваш став је потп у-ј
но друкчији . В и не показујете виш е никакве зн аке нестЈ
пљ ењ а. С м и рени сте и ф илозоф ски настројени . „
М ери Д иб ен хам п оц рвен е и угризе се за усн у. Н ије'
јој виш е било до см еха.
- Н исте м и одговорили , госпођи ц е?
- И зви н ите. Н и сам зн ала да и м а још на н еш то да се
одговори.
- О бјасните м и своје изм ењ ено држ ањ е, госпођице.
- Зар вам се не чини да правите прилично велико питањ е н и око чега, г. П оаро?
П оаро испруж и руке у знак извињ ењ а.
- М ож да је то н едостатак н ас детек тива. О чекујем о
да понаш ањ е буде увек доследно. Н ем ам о разум евањ а за
пром ен е расп ол ож ењ а.
М ери Д ибенхам не одговори .
- П озн ајете ли доб ро пуковни ка А рбатн ота?
И м ао је утисак да је осетила и звесн о олакш ањ е п ром ен ом предм ета разговора.
- П рви пут сам га срела на овом путовањ у.
- Д а ли и м ате н екаквог доказа да је м ож да п озн авао
овог човек а, овог Р ечета?
В ртела је одлучно главом
.:
П отп уно сам си гурна да није.

убисшвоуОрфнш-ексиресу_

13
9

- Н а основу чега сте си гурни?
- Н а осн ову он ога ш то је говорио.
- П а, ипак, госпођиц е, наш ли см о п ри бор за чиш ћен,е луле на поду у покојниковом купеу. А пуковник А рбатнот је једини човек у возу који пући на лулу.
О н ју је веом а паж љ иво посм атрао, али она није покази вала знаке ни изненађењ а ни узбуђењ а, једн оставн о
је рекла:
- К ојеш та. Т о је бесм и слено. П уковник А рбатнот би
био последњ и човек на свету који би м огао бити ум еш ан
у н екак ав зл о чи н , н аро ч и то у о вак о театр ал ан зл о ч и н
као ш то је овај.
Т о се у толикој м ери слагало са оним ш то је П оаро и
сам м ислио да је био спрем ан да се слож и са њ ом . У м есто тога он рече:
- М о р ам в ас п о дсети ти да га н е п о зн ајете вр л о д о бро, госпођице.
О н а слеж е рам еним а.
- Тај тип љ уди добро ми је познат.
О н рече верм а благо:
- Још одби јате да м и објасн ите зн ачењ е оних речи „К ад то буде за нам а"?
О на рече хладно:
- Н ем ам ви ш е ш та да каж ем .
- Н е см ета ни ш та - рече Х еркул П оаро. - О ткри ћу ја
већ то.
О н се поклони и изађе из купеа затварајући за собом
врата.
- Д а ли је то било м удро, пријатељ у - упита Бук. - В и
сте је упозорили, а преко н>е упозорили сте и пуковника.
- Д раги м ој, ако ж елите да ухватите кунића, стављ ате м у ласицу у рупу, а ако је унутра, он ће истрчати. То је
све ш то сам учинио.
У ш ли су у купе Х илдегарде Ш мит.
Ж Ж ена је стајала спрем на, израз лица био јој је пун
пош товањ а, али без икаквог узбуђењ а.

.П оаро п регледа брзо садрж ај м алог коф ера који се налазио на седи ш ту. Зати м потраж и од спроводни ка да ски не већи коф ер из м реж е.Где су кљ учеви? .рече. .

О н п ролази крај једн ог купеа.Б у ди те у в ер ен и д а је све у реду. Слуш ајте. Заи ста. заи ста то је ц ела истина. Н и к ако н и сам н и зави ри ла у тај к оф ер о ткак о см о отп утовале и з И стам була. .Т о ни је м оје.140 Агаша Крисши .узви кн у он а. па обрати вш и се Буку настави : . то је све због снега. . као ш то сам сигуран да сте добра к увари ца. О на застаде. П релазила је м олећиво погледом с једног на другог. то је већ опасн ост. рећи ћу вам како се ово одиграло. Н ем ојте се узрујавати. излази из куепа убијенога. зар не? С ва збуњ ена.Д а. Ја.Н ије закљ учан. н е . П оаро је узео благо под руку и покуш а да је ум ири. С игуран сам да ви нисте сакрили уни ф орм у. . све м оје газдариц е су тврдиле то. Т о је њ егова н есрећа. де. У влачи се унутра.А х! . а® . М и вам верујем о.С ећате ли се ш та сам вам рекао? П огледајте овам о за тр ен утак? Н а врху коф ера н алазила се на брзину пресави јен а м рка уни ф орм а сп роводн ика сп аваћих кола. Тај човек. отворен их уста. ж ена се осм ехи вала и против своје вољ е.. .рече Б ук. човек кога сте видели у униформ и спроводника спаваћих кола. .В и дите. заи ста. . П оаро отвори браве и поди ж е п оклопац . и оп ет је и згаедала заплаш ена. 14 1 Убисшво у Оријенш-ексиресу - А зати м ? . све је у реду. С луш ајте. господин е. С удара се с вам а. . те види да није заузет.. . на ком е су врата отворена. који рем ети све њ егове планове. Н и сам ја то стави ла ту. В и сте добра куварица. скида уни ф орм у и стрпа је ж урн о у јед ан од коф ера у м реж и . М ора да је то купе оне ж ене с којом се управо сударио. Т о сада ви ш е не представљ а м еру п редострож н ости . Ш та треба учи ни ти као следеће? О н м ора да се ослободи уни ф орм е. В ероватн о ће п роћи и звесн о врем е док се то открије. Где би м огао да сакрије то одело? С ви купеи су п уни . Њ егов поглед п ређе н а Б ука и др К он стан тин а. О дједном се Н ем и чин а тупавост из тем ељ а изм ени.А ха! .рече.р еч е П о аро . Н адао се д а га н и ко н еће вид ети .Д е. који су слуш али паж љ иво.Н е.

О сим тога. .Н е би он м ени остави о н и ц ен та. човек је лако м огао да прође кроз врата која повезују куп еа.А ли сада је све јасно . Закљ учана или незакљ учана. С вак о м ож е д а вас .Т ако је.В рло радо.Ја се сам о .рече П оаро.Зато сам и пом исли о да је госп ођа све то сањ ала. који им служ и зато да би м огли да откљ учавају врата појединих купеа. . .рече М ак К ви н бр зо. стварно. м огли см о то одм ах да погодим о. заш то д а н е? . . . волео би х д а то ш то п ре сврш и те . ал и је м о ж д а ч уо н ек и п о к р ет и з к р ев ет а п а се због тога уплаш ио. .ш али м .рече П о аро упозоривш и их притом погледом . А ова д ва п ослед њ а к уп еа заузи м ају м у ш карци.зн ањ е јези к а и тако даљ е. Н едостајало је једно дугме. Б ио сам м у сам о од кори сти .н астави Б ук.још и црвени ким оно. . па би то управо поставило ствари на право м есто. П оаро завуче руку у џеп и извади један калауз за спроводнике.О том е м ор ам о тек д а п ор азговар ам о . . треће с другог краја. . заш то се не би им ао и кљ уч који припада спроводнику. . .Заи ста. Н а крају крајева. господин е .И сти н а. С ам о би још требало да пронађете тестам ен т п о к ом е м и је старац завеш тао сав св ој новац. . Бук га подозриво погледа.Е во о б јаш њ ењ а к ак о је ч о век м о гао д а п р о л ази кроз закљ учан а врата .И м ам осећај као да сам најсум њ ивије лице у овом возу. . сећам се ш та сте рекли .рече П оаро . О н подиж е блузу.рече Б ук .С тварн о. .И п ак ћем о и зврш и ти п ретрес.П и тањ а која сте постављ али госп ођи Х абард би ла су потпун о н еп отребн а.. ако се већ им а униф орм а спроводника спаваћих кола.С ада треба сам о да нађем о .Б ез сум њ е је им ао нам еру да поново закљ уча и врата која сп ајају оба к у п еа. С ећате ли се да је М иш ел рекао да су врата која воде из купеа госпође Х абард у ходник била закљ учана кад се одазвао на њ ено звонце.С вакако. .рече спроводни к.рече он уз туж ан осм ех. . Х ектор М ак К вин је драге вољ е пристао на п ретрес.

Знамо све ш то се м огло сазнати. М ак Квин уздахну.В р атићем о се у ко ла за руч авањ е . Сва тројица стајали су у дну вагона и посматрали један другог. Н е м ож емо очекивати никакву другу помоћ. али знам оно ш то ја називам језиком за споразумевањ е при куповинама и по који елегантан портирски израз на ф ранцуском. . П ође брзо низ ходник у свој купе.Ц игарете ће м и бити потребне.крја ми недостаје! С лучај је теж ак.Тако је то. Спусти га и откачи браву. пао м и је кам ен са срца . веом а чудан случај. јер је нам ерно отеж ан. И м амо изјаве путника.рече ш аљ иво. О во је веом а теж ак.Н иш та . . И зазивањ е. . О ни кренуш е према последњ ем купеу. Као да се осећао пом ало непријатно због претреса.Ч ак ни ком промитујућег завеш тања.П а. В рло добро. . на врху кофера. А ли о том е ћем о расправљ ати.некаква чињ еница . О н седе и забезекну се.рече. налазио се танак црвени свилени ким оно извезен зм ајевим а.П рикљ учићу вам се за који тренутак . ако не говорите ниједан други језик осим правилног америчког.пром рм љ а. немачком и италијанском језику. .А ш та сад? .Тако. сведочанство наш их очију. Бриж љ иво слож ен. На нама је сада да се послуж имо својим умовима. П ретрес пртљ ага крупног И талијана и собара није дао никаквог резултата. упркос својој спремности да му се повинује. Ко ли је био обучен у онај црвени кимоно? Где ли се сада налази? Волео бих да то сазнамо. дакле . И звините м е за тренутак. Елас му је био неш то јачи иего обично.рече П оар о. прихватам га. Н и ја сам нисам некакав лингвиста. . . И звади табакеру.142 Агаш а К рисШ и превари. И ма нечега у овом случају .рече. Б ила је празна. . знате. Знао је да има још извесну залиху цигарета у једном коферу. Део трећиХЕРКУЛ ПО АРО СЕДИ И РАЗМ ИШ Љ А . дакле.упита Бук. . доказни м атеријал који пруж а њ ихов пртљ аг.

.С ве је то лепо и красно .рече Бук.Задаје вам бриге овај случај? .А ли на ш та се мож емо ослонити? . Н е могу да га ухватим ни за главу ни за реп. .н и је м и ја сн о ш та ћ ете учинити као следеће. веж бе за ош трењ е ума.рече лекар .рече.У право сам вам рекао.Н е? .м ислим на сведочењ е путника! О но нам управо ниш та није казало.С лаж ем се .1. Да ли ови љ уди чије смо изјаве узели. све то. .Разуме се да ми задаје бриге. П осм атроа је П оароа са интересовањ ем . Очи су му изгледале сањалачке. О н извади табакеру и запали цигарету.Ево га . . по моме миш љ ењ у. заиста ћу почети да верујем у чуда! .изузев средстава која м ож ем о сами да смислим о. То су веж бе. П оаро је вртео главом .О дсечени см о од сваког норм алног тока ислеђењ а. . . говоре истину или лаж у? Н ем ам о никаквог начина да то утврдим о . .р еч е . Бук је изгледао депримиран. И мамо изјаве путника и свеДочење сопствених очију. . . Затим додаде кад је њ егов пријатељ сео: . .И скр ен о ре че н о .Занимљ ивост овог случаја. леж и у овоме .рече др К онстантин кад угледа П оароа.Л епо сведочењ е .рече П оаро зам иш љ ено .А ко реш ите овај случај. К оји од њ их? Бук и др Константин били су у разговору када је П оаро уш ао у кола за ручавањ е.

. . Н ем ам о никаквог стварног доказа да је Речет био мртав у то време.144 Агаша .Д а.А њ егов убиц а би о је тај који је говори о! .Н е треба пренагаи ти . казује часовни к? .тачно врем е у које је незвани гост заи ста и напустио м есто злочин а. Р еч ет је ж ел ео д а види света. И зјава п у тн и к а пруж ила н ам је н еколико интересантн и х чи њ ен иц а. Р е ч е т н и је з н а о д а г о в о р и ф ран ц уски .Ш та? Још вам н ије јасно? Т о је н еоп рости во .Б ук је још и зглед ао збуњ ен о. не у вези с п исм им а. л е п о . у 23 минута до један. е.. то је тачно.рече лекар.Т реба нап редовати . оп ет.К азаљ ке на сату показивале су 1. М оја улога била је виш е улога тумача него секретара". .В еом а сте обазриви . ..рече Бук зам иш љ ено .рече Б ук скепти чно. .заврш и уверљ иво Бук. И зговори о је. А ли к ада се сп роводн и к одазвао н а њ егово звонце прош ле ноћи.И згледа да све м ора дословно да вам се објасни . У 2 3 м и нута до један би о је Речет већ м ртав. и кад је закљ учио да је све си гурно а п ростор раш чиш ћен .15 .Е . Тај неко није био Речет.Т ачн о .Зато ш то н исте слуш али .Т ребало је то одмах да нам буде јасно! С ећам се како сте наглаш авали те речи када сте их н ам а понављ али . или је пак говорила течно француски. . Сметало му је ш то не зна да говори стране језике. .прву изјаву коју см о чули . П реш ао је погледом с лекаревог ли ца н а Б уково ли -| це. 1 . је т е ш з (гот ре ".с разли ком ш то је Речет би о уби јен отп ри лике пола сата раније. п а. управо је тако као ш то см о и м ислили . Заи ста. . постојао је сам о један тренутак када је м огао то да учи ни за врем е док је воз стајао у В инковцим а.Д а. да . С а сигур- у^исшвоуОрфт-ексиресу_ 14 5 нош ћу мож емо рећи. . п ри јатељ у . прем а том е. . прао се после злочина. .у овом случају у 1. Без сум њ е је п рао руке од крви. била нека друга особа у Речетовом купеу. а часовник померен на један и четврт да би се н а тај начин створио алиби .изјава м ладог М ек К вина. П ри родн о реаговањ е н а све то би ло би сум њ и чи ти свакога ко би цм ао поуздан алиби у том одређеном врем ену .рече П оаро.А ко су казаљ ке пом ерене . он се и зрази о ф разом к оју не би и зговори о човек са знањ ем само неколико речи француског„С језика. речи су м у б и л е: „П у то вал и см о н аок ол о . П оаро п одиж е руку у зн ак стиш авањ а.15. веом а зн ачајну реченицу.У вези с писм им а? . рец ите м и ш та сам то п роп усти о? . глас који је говорио француски објасни о м у је да је то била греш ка и да н и је потребан .Заи ста .р еч е Б у к .Т акво п осм атрањ е ствари је правилно. К олико се сећам . . С ада разум ем ваш е неповерењ е да се ослоните на доказ који представљ а н агло н авијени часовн и к. уп р аво м алоп ре када је рекао: „С вако м ож е да вас превари ако не говори те ниједан други језик осим п равилног ам ери чког језика". Када је био у м огућности да то учи н и? У коли ко н е би см о п рихватили м огућност саучесниш тва правог спроводника.М орам о такође обрати ти м ало паж њ у на врем е каД а је неж ељ ени гост уш ао у купе. закљ учао је и забрави о Речетова врата са ун утраш њ е стран е. е п'е$1 пеп.Н и сам то п ри м ети о.С тв ар н о . е в о о б ја ш њ е њ а . већ онај други човек..А крик који вас је пробудио? . .узвж н у узб уђен о др К он стан ти н .У извесном см ислу . У з то. п о м а л о зб у њ ен . мислим. .Н е баш веом а славан алиби .Х оћете да каж ете. П ош то је воз кренуо из В инко- .. да је у то време. и спаљ ивао је писмо које га је терети ло. . .он да вр ем е на које су оне пом ерене м ора да и м а и звесног зн ачењ а.ово ново откриће не утиче м ного на ствар. по м ом м и ш љ ењ у. сам о корак по корак . И н е треба додавати п ретпоставке чињ еницам а које су нам заиста познате. откљ учао је врата која воде у купе госпође Х абард и извукао се тим путем .У зећу сам о један прим ер . . п а . Г . . Затим је сачек ао да се све сти ш а.Н е сл аж ем се с в ам а. .каж ем ак о .јер и м али сте једн у п ри ли к у. . и па је та особа била или француске народности.Н е. . .Ш та в ам . .

П јер М иш ел . (О д п он оћи до 1. О д 1 по поноћи до 1.15 до 2 јам чи спроводник) Д ок аз ир ош ив њ ега Н ем а. у и сто врем е када је глас из Речетовог купеа проговорио у 12. Био је исписан читко. то м ора д а је би о један од п утн ик а . (В идео га је у ходнику Х . Х ек ш ор М ак К вин .П .146 А гаш а К рисш ц ваца. П ростор је би о раш чи ш ћен. Л екар и Бук се наднесош е заједно над списак.37. Алиби О д поноћи до 2 сата после поноћи. .30 јам чи п ук овн и к А рбатн от. спроводник је седео тако да је гледао низ ходник. једина особа која би прим етила неког прекобројног путника био би управо прави сп роводник. П обуда М огуће д а ироизилази из сарад њ е са иокојн иком ? Алиби О д поноћи до два сата после п оноћи. м етодично.а м ерич ки иод ан ик Л еж ај број 6. како су путници били саслуш авани . .рече Б ук . .ф ран ц уск и и од ан ик . С ум њ иве околн осш и Н ем а.О п ет се враћам о на почетак.рече. а од 1. К оји од њ их? П оаро се осм ехну.Н аправи о сам списак .А ко ж ели те да га погледате. спроводник се налазио напољ у на п ерону. П обуда Н ем а. по реду.А ли прем а наш ем првоби тном расуђи вањ у. С и р ово д н ик . друга класа. па ако нико од путника не би обраћао паж њ у на спроводника спаваћих кола. освеж ио бих вам п ам ћењ е.16 јам че оба остала сп роводни ка) Д ок аз ир ош ив њ ега У бисш во Оу ријенш -ексиресу 14 7 . А ли за врем е задрж авањ а у Винковцим а. .

Греш а О лсон . не изгледа да го-вори добро француски. Д оказ ирош ив њ ега или сум њ иве око лн Н ем осш а. друга класа П обуда М о гу ћн о д а п р ои зл ази и з п о везан о сти са п ок ојн и ком . ирва класа П обуда Н ем а. пош то изгл ед а д а је т о н ам е р н о см и ш љ ен о д а б и с е б а ц и л а сум њ а на њ ега.Н ем а. 4. Л еж ај бр.енглески иоданик. Е двард М асш ерм ан . чији је био собар. Алиби О д поноћи до два сата после поноћи (јам чи А нтонио Ф оскарели).ш вед ски иоданик Л еж ај број 10. Алиби О д поноћи до два по поноћи нем а. Госиођа Х абард .ам ерички иоданик Л еж ај број 3. П обуда Н ем а. и изузев ш то је он једини човек чија висина м ензије и диодговарају униф орм и спроводника спаваћи х кола која је нађена. Алиби . друга класа. Д ок аз ир ош ив њ е или сум њ иве околн о сш и П ри чу о чов ек у у њ ен ом к уп еу п од рж авају и скази Х ардм анов и собарице Ш м ит. С друге стране. С ум њ иве околн осш и У ниф орм а спроводника спаваћих кола која је нађена представљ а околност која м у иде у прилог.

као горе. О д поноћи до два после поноћи . П римедба П оследњ а која је видела Речета ж ивог. Гроф А ндрењ и . Боца трионала нађена у њ еном ормару.бриш ански иоданик.15 Гроф ица А ндрењ и .м ађарски иоданик. П ринцеза Драгомиров . Леж ај број 15. П обуда Н ема. У зела је трионал и спавала. Алиби О д поноћи до два после поноћи. ирва класа. Дииломаш ски иасош . Леж ај број 13. ирва класа.наш урализовани ф ранцуски иоданик. Доказ против њ е или сумњ иве околности.) Убисш во у Оријенш -ексиресу 14 9 П уковник АрбаШ нош . Леж ај број 14. Лежај 12. Нема. А либи. Алиби О д поноћи до два сата после поноћи (јамчи спроводник и собарица). ирва класа. (Јам чи њ ен супруг. .али не и за време од 1 до 1. Побуда Н ема.148 Агаш а Крисш ц Од поноћи до два сата по поноћи (јамчи М ери Дибенхам). П обуда Б и л а је у бл и с к о м п р и ја тељ ству с п о р о ди ц о м А рм стронг и кума Соњ и А рм стронг.

Буку). а за које би се могло сматрати да одговара његовом темпераменту (прем а г. Леж ај број 11. изузев оруж ја које је употребљ ено.ам ерички иоданик.30. Алиби О д п о н о ћ и д о д в а п о сл е п о н оћ и . Леж ај број 8. Алиби О д поноћи до два после поноћи (јам чи Е двард М астерм ан). друга класа. Д оказ против њ ега или сум њ иве околности Н ема. П обуда Н епозната. Побуда Нема. Д ока з ирош ив њ е или сум њ иве о колносш и Разговор који је начуо Х.бриш ански иоданик. М ери Дибенхам .П.немачки иоданик. (П ореклом И ш алијан). Алиби О д поноћи до два после поноћи (јамчи Грета О лсон). Леж ај број 5. Хилдегарде Ш миш .П обуда Нема. и њено одбијањ е да га објасни. друга класа.) Доказ ирош ив њ ега ш ш сум њ иве околносш и Нема. Анш онио Ф оскарели . друга класа. П обуда Н ема. О тиш ао је у свој купе и није никак о и злази о . Р а зго ва ра о је с а М ак Квином до 1. (У п ри л ог то м е сведоч е М ак К ви н и спроводник. А либи V .

Д а ли се то одиграло раније? 8.О ви подаци су. М арам ица обележ ена иницијалом X .искљ учиво кратак извод и зјава ко је см о чули а који су сведен и н а овај начин само зато да би били ш то прегледнији.15? 6. Бук м у га пруж и са гримасом на лицу.М о ж да ће ово би ти ви ш е п о ваш ем укусу . . 2.р ече Поаро уз благ смеш ак.150 Агаш а КрисШ ц О д поноћи до два после поноћи (јамчи спроводник и њ ена газдарица). .Н е баца много светлости на целу ствар .Заш то казаљ ке на сату показују 1. да ли је испао пуковнику А рбатноту или неком другом ? 3. С проводник је пробудио око 12.К о је био одевен у црвени кимоно? 4. разумете . док му је пружао један други лист хартије. чија је? 2.Д а ли се то одиграло касније? 9.М ож ем о ли бити сигурни да је Речета проболо виш е од једне особе? 10. .Д а ли је злочин изврш ен у то врем е? 7.15 до 2 сата. О тиш ла је да легне. Д есет п итањНаа хартији је писало: С ш вари које ш реба објасниш и 1.рече. Ко је био човек или ж ена преруш ен у спроводника спаваћих кола? 5.П рибор за чиш ћењ е луле. П римедба И зјаве путника подрж ава и тврђењ е спроводника да нико није изаш ао из Речетовог купеа између поноћи и једног сата по поноћи (када је он сам преш ао у суседни вагон) и од 1.38 и отиш ла је код газдарице.К ако би се м огле друкчије објаснити њ егеве ране? Убисш воу Оријенш -ексиресу 1 5 1 .рече П оаро .

а А м ериканци. било би то сувиш е необазриво.упита П оаро.додаде лекар . ја гласам за А мериканку . . О нај разговор који сте ви начули.с госпођом Хабард. Е н гл ези н е задају ударц е н ож ем . С лаж ем се са г.И ницијалX . . Б уком . . г. ово је марамица неког члана виш ег друш твеног слоја. П оаро .Д а. .рече Бук разведривш и се мало после овог позивањ а на њ егову проницљ ивост. мож да је зову по другом имену.А друго питањ е . М ар ам и ц а је ствар н а о м аш ка . -То је врло скупоцена марам ица. и са собарицом Х илдегарде Ш мит.П рем а томе. а учинио је то да би оптуж ио дугајлију Енглеза. К ао ш то је и она сама то казала. постоји извесна сумња на њ у. као ш то је целом свету познато.Т о је већ теж е. обоје искљ учујете собарицу? . а тако исто и њ ено одбијањ е да га објасни.Д акле. . В и ш е сам наклоњ ен гледиш ту да је неко други испустио прибор за чиш ћењ е луле. Брук настави пом ало дидактично.Теш ко је рећи. .Б езусл о вн о .П равилно расуђујете . с мис Дибенхам. Ш та знате. А ли ја мислим да би требало гласати за мис Дибенхам . Ш то се то га ти че. Д а ли је он испао пуковнику А рбатноту или неком другом? . био је свакако помало чудноват. . да разм отрим о ш та бисм о могли да учиним о ..п ош то н и ко н е ж ели д а пр изна да је њ егова. а не по правом. ви сте у п раву . У прилог тој теорији примећујете да пуковник А рбатнот не показује никакво снебиван>е и признаје слободно да пуши на лулу и да употребљава ову врсту прибора за чиш ћењ е луле. не воде рачуна о томе колико плаћају. .две одгонетке.А од њ их три? . чије је друго име Херм ион. . П ри бор за чиш ћењ е лу ле лаж ан је кљ уч загонетке.рече П оаро. Осим тога. мож е се довести у везу с три особе .П очним о од м арам ице.Ш то се мене тиче.К ао ш то рекосте. .рече др К онстантин. М орали бисмо на сваки начин бити сређени и м етодични. .р еч е П о ар о к ли м а ју ћи зад о во љ н о главом.прибор за чиш ћењ е луле.

.зашто казаљке сломљеног сата показују 1. чекајте . . Према томе.. јер је чуо људе како се крећу наоколо . заклињу се обоје да мис Дибенхам и собар никако нису излазили из својих купеа.Број пет .пада ми нешто на памет.Питање број три . .другим речима жена у убисш во у О ријенш -ексиресу 15 3 . у томе смо се сложили. а Антонио Фоскарели у другом. Госпођа Хабард.ко је био одевен у црвени кимоно? . принцеза Драгомиров и гроф Андрењи . гроф Андрењи и Хектор Мак Квин. пуковник Арбатнот. а гроф Андрењи нам је испричао да је његова жена узела средство за спавање. а потом је био спречен да напусти купе кад је имао намеру.рече др Константин.Није то био убица из спаваћих кола који је подесио сат! То је била особа коју смо назвали други убица . немогуће.рече најзад.Уколико то није неко споља па је нашао некакво скривено место . Хардман.Што се тога тиче..што је бесмислено! . .настави Бук. Следеће питање пружа. Или је то учинио убица да би себи осигурао алиби. у сваком случају. признаћу да уопште немам појма.Немам.левак . могли бисмо набројати известан број људи који то сигурно нису били.752 А гаиш К рисш и . Хилдегарде Шмит и Грета Олсон. .Мора да је то једно од ових четворо . признајемо да смо овде потучени. Бук је прешао на следеће питање са списка. . извесне могућности. Хилдегарде Шмит се заклиње да је била код принцезе. Фоскарели.15? Томе могу да нађем два објашњења. Имате ли какво мишљење о том предмету. Преостаје нам собар. Ко је био човек или жена прерушен у спроводника спаваћих кола? Дакле. др Константине? . изппеда немогуће да је то могао бити ма ко . .а нико од њих то не би могао бити? Грета Олсон у једном случају.Према томе.или. сувише су крупне. Остала двојица чекала су са страхопоштовањем.а то је. сви су сувише високи.Као што би то рекао наш стари пријатељ Еуклид промрмља Поаро.Смислио сам . мис Дибенхам.

вратила је слепо казаљке на сату и навила га је колико је то било потребно. Из тога се не може извести закључак. . такође може да се одговори потврдно.Да. Бук га погледа хладно. не знајући да је он већ мртав. мада он не жели да ода.рече Бук.настави он . .рече др Константин.упита он.одговарам „не". Ја одговарам да јесте.15. али играју голф левом руком. немогуће . Први убица је ушао пре 1.. Она стиже касније и враћа казаљке на сату да би себи осигурала алиби.Лепо сте то смислили. Поаро.рече Поаро.15 . .Нисам потпуно занемарио и ту тачку . извадила га је. . . .не верујем да је иједан од вас умео да оцени оно што је најинтересантније у вези с тим сатом. .Браво! .15.упита лекар.рече Поаро .Засад не . јер неки људи чине извесне ствари десном руком а друге левом. мислим. која је одбила да нешто напише. Неки пишу десном. .признаде Поаро. други убица је дошао после 1. зар не би требало да предузмемо кораке да бисмо утврдили који је од путника левак? . Свака особа од које се то затражило.Принцеза Драгомиров. докторе? Лекар климну главом.она га је пробола у мраку.Да ли је то било раније?" . г. . .да ли је злочин извршен у то време 1.рече Бук. Што се тиче питања у вези с леваком. А ви. .Али без обзира на то .Заиста .Можда сте приметили да сам навео свакога путника да напише или адресу или потпис.црвеном кимону. узела је перо у своју десну руку . .Слажем се .Да ли се питање број 6 односи на то? .Имате ли ви нешто боље да предложите? .са изузетком приниезе Драгомиров. . Бук. Па ипак.следеће је питање.На то питање . а такође. али на питање „да ли се то одиграло касније?". то је нешто. Слажем се с вашом теоријом. . али је некако дошла до закључка да он има сат у џепу од пижаме. и г.

рече.ш то се ти че оног посла око заваљ и вањ а у седи ш те и и зналаж ењ а и сти н е? Д ак ле.С виш е сн аге него ш то би је нека ж ен а м огла им ати? .П ри н ц еза Д р агом и ро в и м а вели ке личне вредности и огром ну снагу вољ е. к ак в о се д р у го о б ја ш њ ењ е м ож е н аћи за то? П оаро је буљ ио п раво преда се.реч е П оар о..он се луп и п о челу. . п рво десн ом руком а зати м левом . . не бих то рекао. .М огло би ту да се п остави пи тањ е ути цаја ум а над телом . и давали своје изјаве. С ве чи њ енице налазе се пред нам а .П ређим о на питањ е 9 и 10. .Т о је управо оно ш то се и ја питам .О д сада је све овде . м ож да п осле једно пола сата. . и да је после и звесн ог врем ен а. задао н ове ран е леш у .С ве см о претресли.П ош али ли см о се м ало м еђусобн о. П ретпостављ ати да је један човек задавао ударц е п рво слабо а затим сн аж н о.рече П оаро. О н се љ убазно насм еш и на Б ука. уредно и методично.бриж љ и во сређене. А ли оставимо то за трен утак . а телесни састав при нц езе Д рагом и ров је и зузетн о н еж ан . М ож ем о ли би ти сигурни да је Речета проболо нож ем виш е од једне особе. п ри п р ем ам се да св оју тео ри ју п ретворим у праксу .Т а одређен а ран а н ан ета је п рили чно сн аж н о.рече др К он станти н сум њ ајући.дакле. П утници су седели овде. . то уопш те нем а ни каквог смисла. А ли мислим с виш е снаге него ш то би је једн а стари ја ж ен а м огаа сакуп ити . и како би се друкчи је м огле објасн и ти њ егове ране? П о м ом миш љ ењ у.Н е .154 А гаш а К рисш ц .са спољ не тачке гледиш та. један за другим . . О н се завали у седиш те.К ао ш то и ви сам и р ек о сте.Т о нем а н икаквог см исла. .Н е.овде на ваш е очи . . Т о је оно ш то не п рестајем да сам себе п итам . Знам о све ш то се м ож е сазн ати .С ум њ ам да би им ала снаге да нанесе онај одређени ударац који је и звео левак . не мож е би ти н икаквог другог објаш њ ењ а за ове ран е. .. говорећи с медицинске тачке гледиш та. А м ислите ли да две убице им ају неког см исла? . . И вас двојица м ора- УбисШ воу Оријенш -ексиресу 15 5 . зар н е .

већ сам разм и ш љ ао. То је јаче од м ене. Т акав случај не наилази често њ иховим путем . покуш али су да послуш ају П оарова упутства. А ли то није битно.. П оаро очи гледн о м и сли да је о ва Е н г леск и њ а у м еш ан а у ц ел у ствар. А ли уколико се то свега овога ти че.С ати проти чу пре него ш то се неко реш и м а ш та да учини. Е нглези су до крајности хладнокрвни . П ретп остављ ам да собар Е н глез не лаж е кад каж е да овај није уопш те излазио из куп еа. М ора да нам је нека екипа за спасавањ е пош ла у сусрет.. преосетљ иви ш то се тиче свог достојан тва.. надм ени су од силне важ ности. Ц ела ствар је до крајности непријатна. И звесн е сугести вн е п оједи н ости П рош ло је добрих четврт сата пре него ш то је м а ко проговорио. Т ако су спори у овим зем љ ам а.те учин ити то исто. М исли др К он стантина иш ле су овим током : . Н астојали су да продру кроз збрку противречни х чињ ен иц а до јасног и одређен ог реш ењ а. А с полицијом ових зем аљ а биће врло теш ко изаћи на крај.... То је вероватно зато ш то нем ају ни какву представу о он ом е ш то је ван њ иховог дом ета. али не могу да се отм ем утиску да је то до краја м ере невероватно.Б езусловн о м орам да разм и ш љ ам . А заш то би лагао? Н ије лако п од м и ти ти Е н глезе.... И од тог тренутка су Б укове м исли кренуле саврш ено познатим правцем којим су прош ле већ добрих стотину пута...ш тета. П итам се сам о кад ћем о из свега овог испливати. они су тако непри ступачни. . О ЈИ од њих? 3 .Један или виш е ових путника убило је КРечета.. И згледа да то ни у ком случају није учин и о И тали јан . С ве ће то писати по новинама. Затворим о сва тројица очи и разм иш љ ајмо.. Н ап равиће од овог велику аф еру. Бук и др К онстантин. Букове м исли су иш ле отприлике овим током : ..

Б и ле су зелен е к ао м ачје. С ве је суви ш е конф узно. им е м ајке госпође А рм стронг. после четврт сата потпун е н еп ом ичности. А ко сви лаж у.. Разјаш њ ењ е злочина ваш је занат.Д обро.Разм иш љ ао сам о ви ш е м огући х теори ја. извукао је пасош гроф а и гроф иц е А н дрењ и и отвори о га. не мој. и не м огу засад бити сигуран да је то и оно право. Ч удна зем љ а. па.најзад. Њ егов поклон као да је кази вао: У бисш во у О ријенш -ексиресу 15 7 „С асвим тачно. Т о управо и треба рећи .упи та П оаро. О н д а рече благо: . наговеш тавањ е г. О н је говорио о чињ еници да см о окруж ени љ удим а различи тих друш твених редова. Х еркул П оаро је седео п отпун о непом и чн о. . скоро су сасвим п разна. М и сли м да је то значајно. и звесно објаш њ ењ е које би м огло да одговори чињ ени цам а. С етите се такође једн ог путника који се н ије ни п рјави о.Ч удан је он. Т о је пом ало редак случај у ово д об а год и н е. Х ардм ан а.рече лекар н е поцрвеневш и.*. О те м у се м али уздах. А ви ? И згубљ ени у својим м ислим а. пријатељ у. п ри ли ком н аш ег п рвог заједн и чк ог ручка у овом возу. С едео је веома усправно. у овом трен утку. .И ја сам такође разм иш љ ао . и м асн а м рљ а на м ађарском пасош у.А ли н а крају к рајева. Н е м огу да разум ем . П оаро клим ну љ убазно главом .А ли нисам дош ао ни до каквог закљ учка. онаквим какве их м и знам о..* тт Т ЈГ ТА *ДХ Т .156 А гаш а К рисш и . детекти вски м етоди г. Бук на овом истом м есту. ако је тако. . али н и о једној која би м е заи ста и задовољ ила.. .. м орам да и зврш и м извесн е експерим енте. крш тено и м е принц езе Д рагом иров. м ад а засад при личн о м аглови то. . У« •. О н пром рм љ а сам себи у браду: .рече Б ук с једва при метним призвуком кривице. . г. Т о је веом а чудно објаш њ ењ е. и п он ови о сам себи и сказе п утн ика . н а п ри м ер. Д а би х то деф ин и ти вн о откри о. М огло би се пом исли ти да спава. изненада..рече Б ук и скрен о. Вчц&&И•*Г. О твори учи . н иш та нам то не пом аж е. Њ егове м исли пређош е искљ учиво на личн е ствари . Д али сте м и лозинку коју сам и очекивао". исто је то толико конф узно као и да сви говоре истин у. О си м тога.Л ак ш е би би ло разум ети да је п уц ан о н а њ ега .Ж елео бих прво да п ом енем и звесне податке који м и се чине као неки наговеш таји.П ријатељ и. М ак К ви на да је Речет лично поцепао огорели ком ади ћ хартије који см о н аш ли . присећајући се неких својих м исли у вези са извесним порнограф ским појединостим а. м орам да одем до Д ем етри уса Загон е . истуривш и грудни кош . А ко м оја ж ена икада дозна.. заш то да н е? А ако је так о е.са следећи м резултато м : Н алази м . овај м али човечуљ ак. К ад се вратим кући. ..У оп ш те н е разум ем о чем у говорите. П очним о с једном прим едбом коју је м ен и ставио г. м ож да.... п ојам револ вер аш а м ор а д а значи да они пуцају пиш тољ ем . сукао је бркове и говорио као неки обучени говорник који се обраћа каквом народн ом збору. разли читих народности . О ба човека пи љ ила су у њ ега. В рло је то чудн о са овим ранам а. Т о је так о п рогреси вн а зем љ а.. .У п раво н иш та . М рм љ ајући .. па је прем етао по пасош им а. В олео би х да одем там о. Н е видим никаквог излаза из свега тога. докторе? . С ви лаж у. на п ри м ер. А потом . претресао сам у својој глави све чињ ен и це. Зан им а м е ш та ли ради Зија сада. та А м ерика.А вам а. почеш е обрве лагано да м у се подиж у навиш е.он је био у А м ериц и . оба човека се нагло пренуш е.. Геније? И ли помало луцкаст? Да ли ће он реш ити тајну? И скљ учено. . К о л а А ти н а-П ари з и к ол а Б у к у реш т-П ариз. п олож ај кесице за сунђер госпође Х абард. п ун је саврем ених идеја.И ја с а м т а к о ђ е п р е м и ш љ а о с в е л и к о м о з б и љ нош ћу . Бук се у међуврем ену ухватио за ону једну једину опипљ иву ствар коју је њ егов пријатељ пом енуо. А ли и да је тако. и м а извесн и х ситни х чи њ ен иц а које м и изгаедају као неки наговеш таји . тим е ће се све објасни ти .Д а ли вам ш тогод казују све ове чи њ ен иц е? . различитих доба старости. Разм и ш љ ао сам .

три се особ е м огу довести у вези с тим словом X . без обзи ра н а м онограм . . То је управо она на којој се налази први иницијал на горњ ој страни коф ера. Госпођа Х абард. како сам управо сада рек ао. Ч екао је да воз продуж и. Ч овек би прош ао кроз купе госп ође Х абард неш то пре један сат . Т а етикета је одлепљ ен а и поново залепљ ена на друго м есто.58. то је идеја! Т раж и о сам н екакву п отврду. да би се сакри ла ова и зм ен а.. Т ак о је. м ис Д ибенхам и собари ца Х илдегарде Ш м и т.С вакако. тачн и је речен о. пријатељ у мој. . делује н еосп орн о сугести вн о. ни у ком случају..Слуш ајте ви! . там о вде је н ап исано њ ено крш тен о им е.луксузн а ствар. П ретп остави м о за трен утак да н ем а снега. А поготову не собариц а. руком рађена. Требало је направити друкчији план. Б ез сум њ е. Ш та би се онда догодило? .Н а п оч етк у оп и са гроф о ве ж ен е. Д руга ж ена је гроф и ц а А н дрењ и . А ли п ризнајем да м и још ни је јасн о ш та то треба да зн ачи . да је воз н астави о н орм ално свој пут. по свој п рили ци .али гроф и ц а А н дрењ и . . . обрати те паж њ у на њ ено крш тен о и м е. било см иш љ ено да се спољ ном свету прикаж е цела ствар. П ретпоставите да ум есто Е лена. Како је требало да ово убиство буде приказано осталима? Н е заборавите да је снег. С ада ће се знати да је убица још у возу. В ратим о се на м арам иц у.Х елена . С ам о случајност. А сада. реци м о. изванредно скуп оц ен а м арам иц а . за м оју идеју . Т о је приличн о свеж а м асна м рљ а. . пиш е Х елена. К оји би од путн и ка. А ли је дош ао до закљ учка да воз неће проДуж ити. В елики део истих изјава био би дат и италијанској полицији. осм отрим о ту марам иц у с друге тачке гледиш та. Њ ено крш тено им е на п асош у запрљ ала је једна масна м рљ а. Н и м и с Д и б ех ам . М ак К вин би показао претећа писма.. . где воз треба да стигне у 0. овд е н алази м о разл ог заш то се ч овек зад рж ао толи ко дуго у к уп еу са својом ж ртвом . У ниф орм а би би ла остављ ен а н а неком сум њ и вом м есту.М исли те ли н а ово? Н а ову п рљ аву м рљ у? .узвик н у Б ук .и наш ао сам је.П остајете убедљ и ви .У биство би . тек на италијанској гран иц и. . постоје две ж ене у возу које би м огле поседовати такву марамицу. . К ао ш то см о н едавн о утв рди ли . А ли . која је нађен а н а м есту злочин а. ако хоћете.. ран о јутрос.С луш ам .додад е и рон и чн о Бук.рече Б ук . сасвим лако . Т о вели коX м огло би да се претвори у вели ко Е .Т о је и деја.С ада се м орате потп уно окренути и ц елом случају прићи из сасвим другог угла. . Х ардм ан би испричао своју причу.свакако.Т ачн о.П рићи ћу том е из једног другог угла. м а колико незн атн у. п а потом да се прецрта мало е уз њ ега.Х о ћу д а к аж ем д а је уби ство би ло см и ш љ ен о да остави утисак као да га је изврш ио неко ко је дош ао спољ а.Те две ж ене на које ја м исли м су п ри нцеза Д рагом иров. госпођа Х абард би горела од ж ељ е да исприча како је н ек и човек п рош ао к роз њ ен купе. И одм ах нам н еш то пада у очи . Једна 15 9 од етикета за коф ере на гроф ичином пртљ агу пом ало је овлаж ена. Н еко би се вероватн о сусрео с н еки м непозн атим сп роводни ком сп аваћи х кола у ходнику. н аш ло би се и дугае. Г. свако би рекао. Н и к о н е би су м њ и ч и о п у тн и к е. Е лена.а затим да се кане једн а м асн а м рљ а.. как о би се јасн о по казало к ак о је ц ео три к и звед ен . али не скупоцени комадић ланен ог п латн а. пријатељ и м оји. било откривено. Т о је. то је богата ж ена без икаквих ж ељ а за безобзирним расип ни ш твом ш то се одевањ а тиче. П рим етили сте на ком е се м есту н алази? . м огао да поседује такву м арам ицу? Госпођа Х абард. .а униформ а спроводника спаваћих кола наш ла би се склоњ ен а у једн ом од тоалета. к оји м ож да стаје две стотин е ф ран ака.158 А гаш а К рисш и .Ч и је је к рш тен о и м е Н атали ја .А ли незгода која се догодила возу мењ а целу ствар. извезен а у П ари зу. А њ ен о крш тен о и м е.Х оћете да каж ете? . П р етп о етављ ал о б и се да је уб и ц а н ап у сти о во з у Броду. А ли . ..Д а. Д а видимо да ли их м ож ем о м а на који начин довести у везу саXсловом . т ај д р у ш тв ен и р ед Е н гл еск и њ а и м а укусну памучну марамицу. порем етио ц ео п рвоби тни план убичин. . П ретпостављ ам да би се сам о две ствари одиграле друкчије.

^. .

Д а.А сада долазим о на друга два кљ уча за реш ењ е ове загонетке коју см о наш ли. Н ам ењ ена су. да . као ш то сам ц ело врем е и говорио. А ли Речет је свак ако при м и о једн о п исм о веом а чудн ог карактера . ж да зн ачи сам о једну ствар.Т ачно . А ли ш та ће ту м арам и ц а? . а испустила ју је нехоти це управо та особа. . да ли су она обм анула Речета? Н а њ и м а као да је и сп исан одговор „не". ово је тр ебал о д а о си гура да ће он разум ети разлог заш то м у се угрож ава ж ивот. није требало да буде нађено. П ређи м о н а м арам и ц у. . у суш тини .160 А гаш а К рисш и У бисш во у О ријенш -ексиресу . то је. М ора да постоји неко у возу тако блиско повезан са п ородиц ом А рм стронг да би и зналаж ењ е те забелеш ке одм ах управило сву сум њ у на ту особу. П ре свега. то је кљ уч који непосредно оптуж ује н екога чи ји је ин иц ијал X .В ратићу се н а то н еш то заоби лазни м п утем . П рва је би ла сн ег. и чи је см о парче н аш ли у њ еговом к упеу. И зоставићу прибор за чиш ћењ е л у л е .рече Б ук н естрпљ и во.Т а ц едуљ и ца која је тако бри ж љ иво ун иш тен а.О на је установила да је и сп усти ла м арам и цу и одм ах п редузела корак е да сакри је своје крш тено и м е. О но ш то се м орам о упитати . У случају да Речет н и је ран ије схвати о целу ствар.И сувиш е ж урите. Т о п и см о. Н ајједн оставн ије објаш њ ен о. П рва брига уби чи н а би ла је д а га ун и ш ти .рече др К онстантин .он о п исм о које се од носило на б ебу А рм строн гови х. м ора вам би ти јасн о да су претећа п исм а п исан а безли чн им сти лом . О во је п ак би ла друга преп река за њ егове план ове. . него ш то би х ја то себи допусти о. .С ве м и је то јасно. В е ћ с м о м н о г о ш т о ш т а р е к л и у в е зи с њ и м . друга ја би ла то ш то см о успели д а рекон струи ш ем о он о п арч^ хартије. М огла су би ти и сечак из м а к ог безн ач ајн о г ам ери ч к о г кр и м и н ал н о г ро м ан а. О н а су н естварна. Њ егово наређењ е Х ардм ану указује на искљ учиво „ли чног" непријатељ а чијег је он идентитета био потпуно свестан. . То јест. ако прихватамо Х ардманову причу као истиниту. . искљ учиво полицији . Д оноси те закљ учке м ного раније 1 6 1 .

. А ли не би требало да буде теш ко погодити ко је он а зап раво. н е. Ш експ и рова трагичарка.. П р етп остави м о онд а да остављ ате за собом м арам иц у која п ри п ада тој ж ен и. О дакле јој инспирација за њ ено ум етничко им е.једн а ж ен а. би ла Х ел ен а Г о лден б ерг. . на прим ер. м лађа ћерк а Л и н де А рд ен .. Д акле. . да је та м лађа сестра госпође А рм стронг.Заиста? В и тако м и слите? Т о је у ствари м иш љ ењ е полицијског иследника.особа која б и ти м е б и л а об ел еж ен а. В ерујем . У право сам п ом енуо им е м ајке госпођ е А р м с тр о н г . Т о је б и л а Л и н д а А р д ен . каква би м огла би ти њ ен а веза с породи ц ом А рм строн г? О н а н и к ад н и је б и ла у А м ери ц и . Т о је побуда . А ли мени је позната љ удска природ а. и да се . госпоД о. Н е . а к оја би би ла н еви н а. Њ у ће испитивати . П ретп оставим о. ако се нађе лице у лице с м огућнош ћу да буде осуђена за у б и ст во . М ноге народности пристиж у у А м ерику.и отеж авајући доказни м атеријал који оптуж ује. Л инда А рден .н ек у ж и ц у јевр ејск е м ож д а. С ет и т е с е к о м а д а „ К ак о в а м д р аг о ". .С вакако да им а. и ја вам велим да ће и н ајн евин и ја особа изгтбити главу и учинити најбесм исленије ствари.и зм еђу осталог. М огло је то би ти и м е Голденберг . . им е п о ком е је била позната у ц елом свету.. у возу се налази извесн а особа блиск а п оро ди ц и А рм строн г . која је била так ор ећи дете у врем е кад се трагеди ја оди гр ала.п рим ети лекар .они сам о доказују да гроф и ц а А н д р ењ и и з и зв есн о г р а зл о г а ж ел и д а п р и к р и је свој идентитет. и она говори неправилно енглески. и својом појавом веом а п одсећа на стран ки њ у. бар тако каж е.А р д е н ск е ш у м е " и „Розалинде".И м а ли нека друга алтерн атива? .Ш та м и слите. ни је би ло њ ен о п раво им е. да сте изврш и ли н еки злочи н и ж елите да пребаци те сум њ у н а неког другог. н е б и предузим ала кораке да сакрије свој идентитет. откриће се њ ена веза с породицом А рм стронг. м асн а м р љ а и п р о м ењ ен а ет и к ет а н е представљ ају доказ кривиц е . п ријатељ у м ој. у чем у чак и претерује.она је врло вероватно им ала у својим венам а ср едњ о евр оп ск е крви .С асвим тачно. в ео м а сл ав н а глум и ца .А ли у таквом случају .

. У бисш во у О ријенш -ексиресу 16 3 . М ало су говори ли. господине? В ећ им а извесн о врем е како је готова. Н е. П а прем а том е. М оглосе чути звоно и њ егов повиш ен и глас: . К елн ер од е к роз врата н а другом к рају ваго на. али „м исли да се Х елен а удала за неког Е нглеза" наговеш тај ш то је год м огуће даљ и од п раве и стин е. 4 . О н а је зн ала да је Х елен а у возу. Јед ан од к елн ера уш ао је н а врата н а крају вагон а и при ш ао им . О на пром рм љ а док је седела за столом : . О вај кли м н у потврдн о главом . О на је била кум а једн е од њ ен и х ћерк и .Ч и јег и м ен а о н а н е м о ж е д а се се ти ! П и т ам в ас . .Н исам располож ена ни за какво јело . да ће Х елена бити осум њ ичена. В ечера је готова. М а сн а м р љ а н а м ађ а р ск о м п асо ш у П оаро је седео за столом са Б уком и лекаром .н еодређена је.П рва п арти ја. кад см о је упитали неш то у вези са сестром . нека донесу вечеру. . м ислим да м ож ем о са си гурн ош ћу рећи да је при нц еза Д рагом и ров лагала. П ри том е ју је храбрила Ш веђанка.162 А га ш а К р и сШ и у д ал а за гр о ф а А н д р е њ и а к ад а је о н б и о а т а ш е у В а ш ингтону. да л и је то сасви м м о гу ћ е? П р и н ц еза Д рагом иров волела је Л инду А рден као ш то велике дам е воле вели ке ум етн и ке.Б езусловно. Б ук погледа П оароа. он а одм ах лаж е . О н а је одм ах закљ учи ла.Д а ли да послуж им вечеру. п ри јатељ и м оји . н е м ож е да се сети .А ли принц еза Д рагом иров каж е да се она удала за Е нглеза. Д руш тво које се сакупило у колим а за ручавањ е било је веом а утучено. Д а ли би он а так о брзо заборави ла п резим е к оје је прим ила удајом њ ен а друга ћерка? Т о изгледа невероватн о. чи м је сазнала ко је стварно Речет. која је см атрала да м ора да води о њ ој н арочиту бригу. он а ју је ви дела. О братио се Б уку. Ч ак и брбљ и ва госпођа Х абард би ла је н еп ри родно ћутљ и ва. .а узим ала је од свега ш то јој је п он уђен о.

. О н а га прек ида стављ ајући м у своју м алу руку н а уста. испустили сте м арам ицу. први п ут.М и сл и м д а н и је так о . пош то је прим етио да су гроф и грофица А ндрењ и увек послуж авни последњ и и да се при крају оброка оклевало да им се поднесе рачун. Глас јој је био пром ењ ен. . П руж ио јој је м алу четвртасту м арам иц у с м он ограмом..П огреш или сте. с којим правом ви . господин е. О боје. Г робна ти ш и н а завлада трен утак-два. али нагло постаде ош трији и резак. Т о је и сти н а. како гроф тако и гроф иц а. М оји иницијали су Е . Б ољ е би би ло Д а седнем о и да расправим о целу ствар. П оаро скочи и крену за њ им а. П оаро је п овукао за рукав ш еф а сале и пром рм љ ао неш то.П ре н его ш то је об рок п ослуж ен . Био је то. зар не? Н а то ће гроф бесн о: . н а њ ој се н алази ваш ин ицијал X. В аш е и м е је Х е л ен а .П итам вас. госп одине. погледа.Н е. су п обледели сам ртн ички. П усти м ене да говорим . господине. Г роф учи н и један н агао п окрет..Н е разум ем . Гледајући га нетрем иц е.А . Рудолф.И звини те. . госпођо. Беспредм етно је п ори ц ати оно ш то овај господи н каж е. . м лађа ћерк а Л и н де А рд ен Х елен а Голденберг. па је поново пруж и њ ем у.а н е Е лена. господине. О на је узе. . О чи су м у биле упрте на гроф ичино ли це. . . П оаро је то прен ебрегао. П оаро рече блаж им гласом : Н ем а н и каквог см и сла п ори ц ати . Још је им ао јуж њ ачку топлу боју гласа.С асвим сигурна. Х елен а Голден берг. она одговори: . Д р К онстантин је сасвим добро погодио каква су наређењ а њ ем у издата. изрази то ам ерички глас. К ад су се најзад дигли и кренули прем а вратим а.П а и пак.Н и је ваш а м арам и ц а? Јесте ли си гурни ? . то није м оја м арам и ца. Због тога је произиш ло да су гроф ица и гроф остали последњ и у колим а за ручавањ е. сестра госпође А рм стронг.

О на се м ало насм еш и. разум е се.О д сви х п у тн и к а у во зу . м оју сестру. Било би веом а непријатно за вас да вам ж ена буде ум еш ана у један неприличан полицијски случај. али оно ш то каж е н еосп орн о је тачно.м ој свет! Глас јој је звучао дирљ иво и страсно.Н аводите м е да признам . П ош то нас је зла срећа довела у исти воз као и тога Речета. О на настави м ирније. . никада нисам подигла руку на тог човека.рече гроф и ц а. М оја ж ен а ни како није и злазила из свог куп еа п рош ле н оћи .Т а м арам и ц а ни је м оја.због њ ен их сродничких веза с породицом А рмстронг. м лађа сестра госпође А рм стронг.у свем у. П оп ила је средство за сп авањ е тачн о он ако као ш то сам вам и рекао. П оаро је лако и н еповерљ иво кли м ао главом . госп оди н е . да сам вас лагао . ипак. П оаро. . .И ја вам дајем своју часну реч да Х елена прош ле н оћи н ије никако излази ла из свог к уп еа. он је слом ио срце м ом е зету.С вак ак о .К ун ем вам се. Г . да је м оја? А ли заи. . јед и н а сам ја в ер ов атн о им ала најоправдан ијег разлога да га убијем . П ови новао се покрету њ ен е рук е и обоје су сели прем а П оароу.Господине! . .убац и гроф . И м ам м арам и ц е које су сличне овој. п он осн а и стара. на њ у би одмах пала сум њ а. Та марамица није моја. госп ођо .узвикну гроф љ утито. како онда објаш њ авате да се м арам ица ваш е ж ене наш ла у покојниковом купеу.Б ез об зи ра на и н иц иXјал ? . П оаро п остављ а ствари п рили чно грубо. . П оаро. да не м огу да се н адам да ћете у то поверовати. све оно ш то сте м и испричали ваш супруг и ви је гом ила лаж и. то н ије м оја м арам и ц а. Знам . Т о м огу да разум ем . Говорио је с озбиљ нош ћу да је било теш ко посум њ ати у оно ш то је говори о. . О на је била права ћерка своје мајке. постојала је само једна могућност.Н а часну реч . м а коли ко да сам м огп а би ти у искуш ењ у да тако неш то учиним. то сам ја знао.О сврни те се на м ој полож ај. потп уно је тачно . лице је које је убило м оју м алу сестричину.М огао ју је н еко стави ти там о да би вас оп туж ио? . П ри зн ајем . м ож ете п о го ди ти м о ј разл ог наш разлог. а и м ој супруг то зна и зак леће се так ође . Х елен а рече м и рно: . О на је саврш ен о и потпуно невина. али вас уверавам да је тако. . госп оди не . то јест. . али он о ш то је рекла истин а је . .Ја сам Х елен а Г олден берг.П ородиц а вам је. био сам уверен . г. узбуђи вала до суза препуна гледали ш та.Т о је било искљ учиво м оје дело .п он ови гроф . али ниједна не одговара потпуно овом м оделу. Т роје љ уди које сам највиш е на свету волела.А ни сте га ви уби ли .С рећан сам ш то признајете тако отворено ту чињ ен и ц у. О ријенш -ексиресу П оаро је гледао час гроф и ц у. . м ајке чија је осећајна снага. О вај човек који је убијен.И ја. час гроф а. господи не. . госпођо гроф иц е.гроф је говори о озби љ н о и ватрено. -Н е. г.рече П оаро полако. Говорила је с великом озбиљ нош ћу.Н исте м е упознали с том чињ еницом јутрос. госп оди н е. .рече гроф . познато м и је.Н е каж ем да вам не верујем .да. који су представљ али м ој дом . . . као глум ице.рече гроф иц а. . А ли.Б ез об зи ра н а м он ограм .У ствари.В аш е тврђењ е.Н е љ у ти се.П а и пак сте п реузели н а себе да изврш ите и зм ен у им ена на пасош у? . Д а је он а н еви н а.Г осп один е П оаро . Д а ли б и сте м и сада рек ли разлоге зб ог к оји х сте то учи н и ли и заш то сте п ром ен и ли своје крш тено и м е на п асош у? . госпођо? . г. П о ар о . .м ож да би је и ухапсили . . Б ила би подвргнута испитивањ им а . . . госп о ђо . . Р уд о лф е.164 А гаш аК рисш и Г роф се сти ш а. и зузев у једн ој ствари . М и слите ли да бих м огао п одн ети м и сао да м оју ж ен у п ов лач е к роз јед ан гн усан п о ли ц и јск и сл у ч ај.

. пром енили им е на пасош у? .Заш то сте онда. ако м арам ица није ваш а.

П олици ја ју је и сп и ти вала.Била је Ф ранцускињ а.Н е м огу да се сетим . глас ћер-ке Л инде А рден. С и ротиц а. Б или су убеђен и да је он а н екако у то ум еш ана. претп остављ ам . потп уно преплаш ен а.О н а је била дадиљ а. госп ођо. В р ати те м е у п ро ш ло ст.имала је тако дивне увојке. О х. и м ате п отезе изван редно обд а р ен о г к р и м и н а л ц а . она? Разум е се да њ у познајем . М ож да и јесте. оенса а б и ти с м е с т а п о д в р г н у т а м н о г о с тр о ж и је м и с п и т и в а њ у .онда м и м орате пом оћи.И ви сам и . П оаро . . П оаро.В е л и к у при родну довитљ и вост и . давш и м у информ ације о том е у које доба Д ејзи излази. Б ила је тако слатка.166 Агаша Крисш ц Н а ово одговори гро ф : Зато ш то см о чули да је н ађен а нека м арам и ц а са м о"нограмом X .а ви н е каж ете да ја нећу да вам поверујем . то је све б ило - во уОрфш-ексиресу несвесно. С ви см о је звали С узан а. или бољ е речи Ш котланђан ка. дубок. П ром ислите сада паж љ иво. . д а би х м ог ао там о п рон аћи кари ку која објаш њ ава целу ствар. по свем у суд ећи . .О х. .А ко је била нудиљ а? . . Б ила сам п реп лаш ен а. О н а је. . да. госп о ђо . и з он ог доба.ви сте били м лада девојка у оно врем е. Би ла је приврж ена Д ејзи. П оаро ју је озбиљ но гледао.п ретвори ти Х елен а у Е лен а било је сасвим лако.Јадн а С узан а? Д а. Б ило је тако страш но . госпођо.С ви су м ртви . . Д а м е осум њ и че и да м е м ож да баце у там ни ц у.Ја? Н е. С оњ а .па сада то све да почне поново да се претреса. Зати м рече: .п р и м е т и П о а р о с у в о .онда ... зар н е? -Д а.драга м оја. . . н е. П рош ле су године. . Зар н е м ож ете н икако да разум ете? Глас јој је био умиљ ат. О на загњ ури лице у руке. разум ете. Једн а п осредн а ж ртва. ж елео би х да п аж љ и во разм исли те п ре н его ш то м и одго вори те н а ово п и тањ е.некога и з.Б и ла је још једн а ж ртва. сигурна сам . глумице.У право сам то и мислио. О соба је м огаа изм енити свој изглед.н аж е се он а н ап ред . М ислила сам да п одразум евате некога . м ислила је да је см атрају одговорном за све. . Разговарали см о о целој ствари пре него ш то сте нас саслуш али. а и ст о в р ем ен о и С о њ и н а с ек р ет ар и ц а.нека врста гуверн ан те за м ен е.О х. тако срећна . али ак о је тако. г. г. Били см о сви луди за њом. ако се п ри м ети д а њ ен о к рш тен о и м е п о ч иXњ. ви дели н еког ко би вам био познат? О на је пи љ ила у њ ега. . пун. би ло је то уж асно. безобзи рн у одлучност да обм анете правду. О на је би ла Е нглески њ а. Разлог уби ства леж и у прош лости . . не никога. Л епа.А к о треба да вам поверујем .Н е.А сад. С тенгелберг се п рези вала.Ш та бих могла о том е да вам испричам? О ни су сви м ртви . госп ођо. н а њ у сам заборави ла. господи н е гроф е. брбљ ала из досаде с неким . молећив.А ш та каж ете о п ри н цези Д рагом и ров? . И он а је такође би ла при врж ен а Д ејзи .Б ац ила се кроз п розор.и мојој сестри. .О х. Б и ла сам се следи ла од страха.он вам је објасн ио к ак о се то догодило.К оје је народности била. Д а ли сте.у он ој трагеди ји која в ам је разо ри ла дом и уц вели ла в аш м лади ж и в о т. нем а никог.Д а вам п ом огн ем ? . откако се н алазите у овом возу. Зар није било никога уз вас ко би надгледао ваш е учењ е или ко би се бринуо о вам а? .К ако се п рези вала? .. .сви : Роберт. н асм ејан а девојка. госп ођа? . до бесвести . У казао сам Х елени да ће. Х елен а је дубоко разм иш љ ала. н е. присетите се. . .О н а се стресе.В и . . и м ала сам једн ог зм аја . м огло би се рећи. А ствар је би ла тако п роста .Т о је била оби чна нудиљ а из болнице. .п он ови он а туж но. м ила Д ејзи. госпођо .Д а.

црвенокоса ж ена. .К рупна.М ис Ф рибоди.К ако се звала? . .

Н и сте м е уп и тали . М арами ца реш ава ц елу ствар. П ри ђе право њ им а и сва тројица устадош е.П а. ШвоуОрфш-ексиресу убиС ~ Н исам баш си гуран ш то се м арам иц е ти че. ш та би друго м огао да каж е? О н обож ава своју ж ену. п ри родн о.Ш то се м ен е тиче. зн ате. К р ш т ен о и м е п р и н ц езе Д р аго м и р о в К ад су се гро ф и гроф и ц а удаљ или . госп ођо .168 А гаш а К рисш и . .како нап редујем о. . Ж ели да је спасе! В рло је добро и сп лео своју лаж . госп оди н е.Заиста нем ате п ојм а? .Н е.изви н и те . али до које м ере се м ож ем о ослони ти н а истини тост ваш их одговора? . и при нц еза Д рагом и ров уђе у кола за ручавањ е.Н атали ја. С ећате ли се да сам вам стално говорио да постоје две м огућности ш то се тиче власниш тва м арам ице.А ли.рече Б ук .Н ије потребно да одуговлачим о ово. . господине.п отп ун о си гурни .У суш тини. . госп ођо п ри н цезо. .Је ли то ова. ви сте сасвим уверени у њ ену кривицу? .рече Б ук срдачн о. С ети те се м арам иц е.Т ако је.то ће бити све.О п рости те м и .да вам нико у возу није познат? О на одговори озбиљ н о: . . да се код вас налази једна м оја марамица.С ам о послуга. свакако н ем а ни какве сум њ е у то? М ислио сам да је ваш циљ био да ублаж ите ствари док нас н е извуку и з овог снега и док п олиција не п реузм е ствар у своје руке. н еће је п огуби ти .Д раги м ој.В аљ да н е верујете гроф овом изри чи том тврђењ у на њ егову часн у реч .В иди те ли . госп ођо. П оаро п оглед а преко стола на ону другу двојицу. то је слово X .Д а ли је би ла м лада и ли стара? . П ризн аћу. Н еколи ко годин а затвора .. В аш е следеће п и тањ е биће . П остоје олакш авајуће околности . госп ођо? О н и звуче м али четвртасти к ом ад ић ф и н ог лан ен ог платна. .откуд то да м оја м арам иц а леж и крај леш а уб и јен ога? М ој одговор н а то јесте да н ем ам појма. господо. М оје м арам иц е им ају увек м онограм по руској азбуци X је Н по руском . М и слим да нем а сум њ е д а је он а и зврш и л а зл очин ? П ри ли чн о је то туж н о. П оаро бац и три јум ф алан погаед н а ону другу двоји Д У- . госп ођо. . м ислим . Б ук је би о п рили чн о и зн ен ађен .рече П оаро. . П а и п ак . . нико.да је њ егова ж ен а н евин а? . О на га погледа хладно. и зволите сести . . М ој м онограм се налази у углу. пала м и је нап ам ет бесм исли ца . С узан а је.Т ако је. . . .О дли чан п отез . господине.Н е.А ни је било други х стан ара у кући? . .М огла бих и сести. 5 .Б ез обзи ра н а то.А ви сте си гурн и . не. никад м и не би ни на памет пало да сум њ ичим гроф а и гроф и ц у А н дрењ и . П р етп о стављ ам д а ни је м огла им ати виш е од четрдесет годин а. због чега се он осећао збуњ ено и непријатно. Н ико уопш те.м ож да би то м огло бити и истин а. Б ук заћута. О на уздахну.Н и сте н ам рекли ју тро с за врем е саслуш ањ а да је ова м арам иц а ваш а.М ен и је и згледала јак о стар а. . В аш е к рш тен о и м е је .М олим вас. Б и ло је нечега н а овој гордој старој госпођи. В рата на крају вагон а су се отворила. водила рачуна о м ојим хаљ инам а и била је нека врста м оје личн е собарице. см атрао сам д а он и уопш те нем ају никакве везе с тим . ..Д раги п ри јатељ у м ој. О на седе. .В ерујем . О н а се обрати П оароу не обраћајући п аж њ у на остале.рече . . разум е се.Н и најм ањ е. .рече при нц еза суво. али ш та би то друго м огло би ти н его лаж ? .

1«* .

у том е је ствар . ово м оје тврђењ е м ож е лако да се докаж е. .М ора да јесте.У виђате ли м оје теш коће. У овом случају ш то се тиче м арам ице чак. А ли како се то слаж е са оном м о- У бисш воу О ријенш -ексиресу 17 1 . господо. П р и м ети о сам и зв есн о м ал о ко леб ањ е к ад сам у п и тао соб ари ц у д а ли јо ј је п озн ато к ом е п ри п ад а м ар ам и ц а. М арамица је моја. . Њ ена м ајка би ла је м оја п ријатељ иц а.И м ате ли још ш та ш то бисте ж елели да м е уп и тате? . П оклон ивш и се лако она и зађе из кола за ручавањ е. см атрам да је правда . госп ођо. госп ођ о. О на устаде.Н е верујете да треба да учи н и те оно ш то је н ајви ш е м огуће да бисте пом огли правди? .пр ом рм љ а ти хо П о аро . ви сте н ас н ам ерно слагали . п реп о зн ал а о ву м арам иц у када см о јој је јутрос показали? . дакле. прем а својој породици и свом е друш твеном реду.Заи ста. П рин цеза Д рагом иров одговори охоло. Д аћу вам адресу љ уди у П ари зу који израђују м оје марам иц е.У овом случају.П а. О н а је ви дела и н и је ни ш та рекла? А х. . господо. О на је била у неизвесности да ли да призна да је то м арам иц а њ ен е газдарице. Т о исто учинила бих и поново.С вакако. да ли м огу да вам поверујем ? И ли ш ти тите ћерку своје п ријатељ иц е? .Л ице јој се развуче у неки груб осмех. господо.задовољ ен а. .Д ак л е.170 Агаш а КрисШ и П оаро изговори ове речи благо. Ја верујем . у оданост прем а својим пријатељ им а. то показује да и она такође м ож е да буде одана. . . . С ам о им покаж и те ову која је у п и тањ у и он и ћ е вас об авести ти да је он а н ап рављ ена по мом захтеву пре виш е од годину дана. .П ретпостављ ам да се то односи на оно ш то вам нис ам и сп р и ч а л а: д а је Х е л ен а А н д р е њ и с е с т р а г о с п о ђ е А рм остронг? . П ауро се наж е напред.Д а ли је в аш а соб ари ц а.правда у најуж ем см и слу .Јасно м и је ш та хоћете да каж ете.

Н е.р еч е Б ук .А к о н екога ко је слагао суочите са истином .и опет лаж и . О н пром рм љ а: . н ем ам н ик ак ве сн аге у њ и м а. . Њ егове м исли биле су управљ ене на чудна открића у току последњ их пола сата. О на је погледала на обе руке.А х ! .Т о још није разјасн ило тачку која се ти че левака. . да.Т о и м а сл ед ећ е п реи м у ћ ство . Р ек ла је: „Н е.то м е заним а. То сам о утврђује м оје м иш љ ењ е о злочину.они који су задани с великом сн агом и к оји су п робили м иш и ћ . н и к ада не би м огао нико с тако неж ним телесним саставом да их зада. онда тај обично и п ризн а .Л аж и .т о је о п а с н а стара дам а.н а д о га ђа ј о д ју тр о с.рече П оаро весело. . могло би то сасвим да буде. . .реч е П о ар о .М исли те? .Д а ли је он а м огла да убије Речета? . . Х тео сам да видим да ли ће погледати на своју десну или леву руку.јом чудном главном зам иш љ у? Да. . та прим едба.О н и ударци .Т акв а дв о ли ч н о ст је у ж асн а .О не слабије. Ч удна је то прим едба.н и када.А ли то као да вам се допада . А ли је дала врло чудан одговор. .додаде он прекорно. О н одречно заврте гаавом . Н иш та од свега тога није учинила. .р е ч е П о ар о .Још ћем о ви ш е откри ти . .врло често искљ учи во и з и зн ен ађењ а. к ад сам јој рекао да се њ ена снага налази виш е у њ еној вољ и него у рукам а. . колика ли је количин а лаж и коју су нам испри чали јутрос.Б ићу веом а разочаран ако не буде тако. .М и сл и м .А ли он е слаби је? . . да л и сте п ри м ети ли да гроф А ндрењ и држ и м арам ицу у десн ом горњ ем џ еп у? Бук је одречно вртео главом .уп и та П оаро лекара.р е ч е Б у к у з зн а ч а јан п о к р е т . У згр ед б у ди р еч ен о . Т о је би ла н ека врста клопке. Н еоп ходн о је сам о погодити оно ш то је тачно да би се пости- гао п отребан ути сак. Н е зн ам да ли због тога треб а да ж али м и ли да будем задовољ н а". .

У том случају. .Д а ли је ваш ? . .А х! П роцес елим инисањ а.Д а ли вам је јасн о. Њ егово лице је имало најнепријатнији израз док је седао и рекао: .Н е знам . п уковн иче А рбатн от. .А претп оставим о.рече П оаро. знате. 6 . зап ам ти те . .772 А гаш а К рисШ и . Једном см о то извели веом а успеш но са грофи цом А ндрењ и . Н е стављ ам никакву личну ознаку. да сте ви једини међу путницима вагона И стамбул-Кале који пуш и на лулу? . разм атрам њ ихове изјаве и каж ем сам ом себи : „А ко тај и тај лаж е. . видите ли овај прибор за чиш ћењ е луле? -Д а.И звините ш то вас узнемиравам и по други пут . да су ваш а нагађањ а случајн о погреш на? .П ре свега.Заиста? Н е верујем .Д акле? ..К ога ћем о као следећег узети у своје руке? .то м ож е би ти сам о и з тог и тог разлога и у том и том питањ у. . . пријатељ у.Сасвим тачно. И забирам путника по путника.ак о .То је једини начин на који се овај случај мож е водити.С ледећи с који м ћем о се ухвати ти у кош тац биће риМ ш ш ћЉпуковник . Д р уги и н тер в ју с п у к о вн и к ом А р б атн о то м П ук овн и ку А рбатн оту је очи гледн о било досадн о ш то га пози вају у кола за ручавањ е на други разговор. он је вероватн о м ој.Знате ли где је н ађен ? уКисшвоу Оријенш-ексиресу . у ком п огледу лаж е и који је разлог њ еговог лагањ а?". Н аставићем о такве и сте м етоде с н еколико других особа. .. А ли м и се чин и да би сте н ам м огли дати још које об авеш тењ е.О н да ће бар једн а особа бити потпуно ослобођена сумњ е. и одговори м : ак о л аж е . . А рбатнот.

М ож ете ли нам рећи . . .Н и сам с тим човеком чак н и речи п роговори о..Рекао сам да то и нем а ни каквог значаја. . нисам .Н ем ам појм а.Д а сам то учинио. п уковн и че А рб атн от. Да ли вам је познато на ш та су се односиле ове речи? . К ада све буд е прош ло.М ис Д ибенхам вам је мож да испричала да сам начуо неке речи које су вам а биле упућене у станици у К оњ и? А рбатн от не одговори.У р ед у .п р о м р м љ а П о ар о .М олим? .н астави ч ов ек м ал ог р аста . . .Д а ли сте улази ли неки пут у купе г. . . П уковник А рбатнот подиж е обрве.З аш то ? П уковник рече одсечно: . О сећао се непријатно док је гледао у П оароа. А рбатнот је изгледао изненађен. .Н ађен је крај леш а уби јенога. ви д и те .п ри б о р за чи ш ћењ е луле нем а никаквог зн ачаја. .О на је говори ла: „Н е сада.А ко м исли те да сам га ја там о испустио. к ак о то да се он там о наш ао? .Т о и н ем а н и к ак в о г значаја. А рбатнот је пи љ и о у њ ега. г. Када буде за нам а". не. Речета? . теш ко да би се м огло очекивати да бих вас са том чињ еницом упозн ао. И ја сам м огао да см и сли м још један аест други х објаш њ ењ а откуда он там о.Ж ао м и је.Јер .настави П оаро. . А ли стварн о ни сам убио тог човека.О но због чега сам стварн о хтео да вас ви дим јесте сасвим једна друга ствар . П оаро.П редлаж ем да упитате м ис Д ибенхам лично за значењ е ових речи. али м орам да одби јем да вам одговорим на ово питањ е.У опш те нисте с њ им разговарали и нисте га ни убили? П уковникове обрве се опет подигош е подругљ иво. . . .

Један од келнера из ре.М ени не пада у очи.Н ем ате ни каквог доказа п ротив њ е. госп ођи це. П оаро? . ако ж елите. А ко је м ис Д и бен хам н еви н а.Х тео сам да вас упи там .р еч е . . . рон и у п обесн ело м оре. било је укочен о и безизраж ајн о. јутрос лагали? .В и д и те . . П оаро подиж е глас и викну.Госпођа одм ах долази. -Д а. м опуковника А рбатнота изгледало је као да је исклесано од гу ли вас уп итети за разлог ови х изврдавањ а? дрвета.Б ар сте и скрен и .Н ије то којеш та. истина да сам вас лагала. госп ођи ц е. господине.Д а случајно нисте у заблуди? тим прибрала.Н е.Зато.Н ећете да одате тајн у једн е дам е? Дибенхам.М ислила сам да разлог одм ах пада уочи . госпођице. госпођице. заш то сте н ас Н астао је тренутак м ртве тиш ин е. . . С ва четворица седели су у потпуној ти ш ини. . У правила је очи за тренутак на пуковника А рбатно. П оаро је благо клим н уо главом .рече п уковни к убедљ иво. У сне јој се развукош е у осм ех. П уковн ик се накаш љ а. то н ије исти на. 7 . А сада.С вакако.И ди те и зам оли те Е нглескињ у из броја 11 да буде .Ж елели сте да м е ви ди те? А рм строн г? . . разум е се.сам о за један трен утак. г. Главу је била забацила као да се спрем а на борбу. заш тсгје он а са.А заш то о н д а н е б и с те њ ен е р е ч и см ат р ал и к ао истините? Била је гологлава. . м и сли м да ч ак и вам а треб а да б уде потп уно јасн о да су м оја уста запечаћена.Н и чињ еницу да је мис Д ибенхам била друж беница О н а рече П оароу: у к у ћ и А р м с т р о н г о в и х у в р е м е о т м и ц е м а л е Д е јз и . у вр ем е тр агед и је кри ла чи њ ен и цу? Заш то м и је рекла да ни кад ни је би ла А рм строн гови х. пуковниче Арбатнот.Н исам ни у каквој заблуди.М ис Дибенхам м и је рекла да су се оне односиле на извесну њ ену личну ствар. .Т о је и сти на. Т рен у так -два к асн и је у кола за руч авањ е уђ е М ери .С ак ри ли сте ч и њ ен и ц у д а сте. . Х оћ у да к аж ем да је да сте у заблуди. П рим ети о је како се колеба за трен утак и како се за. . хам слагала? .И згледа да м и н е остаје ни ш та друго.Х вала. у О ријенш -ексиресу 17 5 . П уковн и к А рбатн от слеж е рам еним а. К елн ер се врати . .П р ем а том е.А он а је одби ла да вам то каж е? . ш то је мис Д ибенхам оно подсећало на прам ац брода који је спрем ан да храбро заш то би се могао назвати до крајности сум њ ива особа.Т о сам већ учинио.174 Агаш а Крисиц^ УКисш во. та . госп ођи це. .Л агала вас? Н е зн ам ш та хоћете да каж ете. лук ноздрва.А х.Н ајбољ е б и би ло да се обрати те њ ој.П огреш н о сте м е р азум ели . господине.Д а . Р екли у А м ерици? сте м и да никад нисте били у А м ерици. то је тачно. .рече.О дмах. управо ж и вели у њ иховој к ући . све је . тако добра да дође овам о.М ож ете то п остави ти и так о.К ојеш та . И д ен ти те т М ер и Д и б ен х ам .П а да. Заш то ме је мис Д ибен. признајете? сторана дође с другог краја вагон а. Још верујем . П ош то сте м е ухвати ли у лаж и . . У том тренутку била је леп а. Л ице .п озн ато н ам је ви ш е н его ш то ви . . П рам ен њ ене косе. м и сли те. .

са . уједн аченим извесн и мпризвуком ош трине: гласом .О н а рече м ирн им .

176

А гаш а
К рисш ц

: V - Ја м орам сам а да се издрж авам .
- Х оћете да каж ете?
О на подиж е главу и погледа га право у очи.
- Ш та ви зн ате о том е, г. П оаро, како се треба бори ти да би се доби ло и задрж ало неко п ри стојн о зап ослењ е? М ислите ли да би девојка која је задрж ана у притвору у вези с некаквим убиством , чије би име а мож да и фотографи ја изаш ле у енглеским новинам а - м ислите ли да
би м а која просечна Енглескињ а из средњ ег сталеж а хтела да запосли такву девојку као гувернанту за своју ћерку?
- Н е видим заш то да не - ако вам се не би приписала
никаква кривица.
- О х, к ри ви ц а - н и је р еч ту о к ри ви ц и , н его јавн ом
мнењ у! Д осад сам . г. Поаро, успевала у ж ивоту. Била сам
зап ослен а на добро плаћен им и пријатн им м ести м а. Н и сам хтела д а и злаж ем оп асн ости углед који сам стекла,
п ош то и з свега тога не би м огло да п роизађе н и ш та добро.
- У суђујем се да прим етим , госп ођице, да бих ја био
позван да донесем о том е најбољ и суд, а не ви.
О н а слеж е рам еним а.
- Н а п ри м ер, м огли сте м и пом оћи у иден ти фи ковањ у личности.
- Ш та хоћете ти м е да каж ете?
- Д а ли је м огуће, госпођи ц е, да нисте преп ознали у
гроф и ци А ндрењ и м лађу сестру госп ође А рм строн г, којој сте предавали у Њ ујорку?
- Г р о ф и ц а А н др ењ и ? Н е. - В р тел а је о д р ечн о гл авом . - М ож да вам то изгледа чудно, али ја је н исам п реп озн ала. О н а још н и је би ла одрасла, зн ате, у врем е кад
с ам је п о зн а в ал а . Т о је б и л о п р е в и ш е о д т р и го д и н е .
И сти на, гроф иц а м е п одсећала н а н ек ога - сталн о м е је
то м учи ло. А ли он а до те м ере остављ а ути сак странки њ е - да је никад не бих довела у везу са оном м алом ам еричком ученицом . И стина, сам о сам бацила по који летимичан поглед на њ у када сам улазила у кола за ручавањ е.
П адале су м и ви ш е у очи њ ен е хаљ ине него ли це... - она

УбисШ во у Оријенш -ексиресу

17
7

се м ало осм ехн у - то се деш ава ж ен ам а! А зати м - п а, и
личне су м е бриге заокупиле.

- Зар нећете да м и повери те своју тајну, госпођи ц е?
П оаров глас био је веом а благ и упоран .
О на рече тихим гласом :
- Н е м огу - не м огу.
П а затим нагло, изненада, не могавш и виш е да влада
собом , полож и лице на своју испруж ену руку и стаде да
плаче, као да ће јој се срце слом и ти.
П уковник подскочи и стаде несп ретно уз њ у.
- Ја - овај, слуш ајте...
О н застаде, па окренувш и се бесн о п рострели П оароа погледом.
- С лом ићу сваку кош чицу у ваш ем проклетом телу,
ви , одвратн о м ало уображ ен о њ уш к ало - рече.
- Господине - негодовао је Бук.
А рбатнот се поново обрати девојци .
- М ери . за им е бож је...
О на се подиж е.
- Н и ш та то ни је. С ве је у реду. Н и сам вам ви ш е п отребн а, зар н е, г. П оаро? А ко вам будем потребна м орате м е позвати. И х, каквог идиота - каквог идиота правим
сама од себе!
О на брзо изађе из вагона. А рбатнот се, пре него ш то
је п ош ао за њ ом , окрете још једн ом п рем а П оароу.
- М и с Д и б ен х ам н и је н и к ако у м еш ан а у ц ел у ов у
ствар - ни како, чујете ли? А ако је и када будете м учи ли
и досађивали јој, им аћете п осла са м ном .
О н оде крупним корацим а.
- В олим да ви ди м љ утог Е н глеза - рече П оаро. - В еом а су и н тересан тни . Ш то год ви ш е п адају у ватру, све
ви ш е губе м оћ и зраж авањ а.
А ли Б ука н ису ин тересовала енглеска осећањ а. Њ име је овладало бескрајно дивљ ењ е прем а њ еговом пријатељ у.
- Д раги п ри јатељ у , ди вн и сте - узви к н у . - П рав о је
чудо како сте опет тачно погодили . Т о је изванредно.
- Н евероватн о је како вам те ствари падају н а п ам ет
- рече др К он стан ти н зади вљ ен о.
- А х, не п ада м и никаква слава овога пута. Н исам ја
ово погоди о. У ствари, то м и је испри чала гроф и ца А н дрењи.

178

А гаш а К рисш и

- К ако? Д а ли је то м огуће?
- С ећате се да сам је упитао о њ еној гувернан ти или
друж бен ици . В ећ сам у својој глави дош ао до закљ учка
да ако је М ери Д ибенхам ум еш ана у целу ствар, м ора да
је представљ ала у кући неш то у том својству.
- Д а, али гроф ица А ндрењ и је описала сасви м друкчију особу.
- Т ачн о. В и сок у, средовечну ж ен у, црвен е косе - у
ствари потпун о супротн у у сваком п огледу м и с Д и бен хам , д о те м ере да је то одм ах м орало п асти у очи . А ли
тада је брзо м орала да изм исли неко им е, па ју је подсвесн а асоц ијац и ја м и сли издала. О на је рекла м и с Ф и рб оди, сећате се?
-Д а- У реду, м ож д а ви то и н е зн ате, али п остоји једн а
радњ а у Л ондону која се до скоро звала Дибенхам и Ф ирбоди . П ош то јој се им е Д ибенхам вртело по гаави , гроф иц а се брзо ухватила за неко друго им е, а прво које јој
је п ало на п ам ет било је Ф ирбоди . Разум е се, одм ах сам
то схватио.
- Е то још једн е лаж и . Заш то ли је то учин и ла?
- В ероватно оп ет због оданости . Т о отеж ава пом ало
ствари.
- П а д а л и с в а к о у о в о м в о зу г о в о р и л аж и ? - р е ч е
Бук.
Ј - Т о уп раво п ок уш авам о да утврди м о - рече П оаро.
8 . Н о в а и зн ен ађ у ју ћ а о тк р и ћ а
- Н иш та м е сада н е б и и зн ен ади ло - рече Б ук .
- Н иш та! Ч ак и кад би се доказало да је свако у возу
био члан дом аћинства А рм стронгових, не бих показивао
ни какве знак е изн ен ађењ а.
- Т о је веом а дубоком ислена прим едба - рече П оаро.
- Д а ли бисте ж елели да чујете ш та ваш главни осум њ ичени, И тали јан , им а да и зјави о себи?
- О п ет ћете се послуж и ти неким од ваш и х чувени х
нагађањ а?

убисш во у О рценш -ексиресу

I

Д а. Н ем ате ни каквог доказа проти мене.в .О н бац и н еп ри јатан п оглед на П оароа. .А х! И м али сте искуства с њ ујорш ком полицијом ? .р еч е.М ож да м и је она већ позната. „Н а чи стину".„н а чи стин у".реч е д р К о н стантин.Н е.Тачно. С ва њ егова сигурност и срдачност у њ еговом начину наступа нестала је. Е нглез дугог лица м ож е то да посведочи.удари песницом о сто. А ли то ће бити за вас олакш авајућа околн ост.заш то м е онд а п и тате? < .Н е. зар не? В и сте би ли возач? П оглед м у се срете с И тали јанови м . . К рупни И талијан им ао је лукав израз лица кад је до-ш ао.али не зато ш то то н ису и п окуш авали ... Речи су м у недостајале. . .А ко ви ово називате природним .Т о је би ло у случају А рм стронг.Г овори те као да сте ам ери чки п оли ц ајац .Ш та ж ел и те? ..то је заи ста веом а и зу зетан сл у ч ај . . У знем ирено је погледао с једног краја на други. С п ласнуо је као п робуш ени балон. Н исам јатуубио свињ у . . он . П оаро реч е м и рно: .тог Речета.И сти н у? . тако они каж у .П ош то већ зн ате . им ате још н еш то да н ам исп ри чате .Н ем ам ш та да вам к аж ем ниш та. П оаро је у м еђуврем ену затраж ио од келнера из ко-ла за ручавањ е да п озове А н тонија Ф оскарели ја. Н естаде беса у и зразу крупн ог човека. .с? Н е. .З аш то сте л агали ју тр• о. н е. . пријатељ у.И стину! . Бук п одиж е руке са и зразом ком ичног очајањ а. чујете ли ме! Рег П ш . никад.рече П оаро одсечно. ако дође непосредно од вас.. н и к ак ве везе ја ш сам и м ао с ц елом ствари том од прош ле ноћи. Н ису м огли ниш та да докаж у против м ен е . то је сасвим природно. Н исам уопш те изиш ао из купеа. каозвер ухваћена у клопку. .. . не.

. Н и сте им али никакве везе с отм иц ом детета. . м орам о сазн ати. С едела би у аутом обилу и тобож е држ ала волан . .Т о је завера.Ш веђанку. . М ож ете и ћи . . К аж ем вам . то је н ем огуће.В рти м и се у гаави . .Број 10 . . О н . .то је н ем огуће. А х. . О на се завали у седи ш те прем а П оароу и настави упорно да плаче. С ва п ослуга ју је обож авала! Ч ак је и полиција усп ела то да схвати.П оаро је п отап ш а по рам ен у. К елн ер и з кола за ручавањ е дотрча.С ам о н ек олик о речи истине.Д раги м ој.. Ф оск арели је зб уњ ен о оклевао. О чи му се напуниш е сузам а. Т онио.Ш та вам п ада напам ет? П а.А ли ни сте то били ви . Тада се окрете нагло и удаљ и се крупним корацима из кола за ручавањ е.Н ем ојте се узрујавати. .Још н ек о? . Глас му је постао блаж и. Горко је плакала. В и сте дади љ а којој је била поверен а н ега м але Д ејзи А рм строн г. к о ја је т р е б а л о д а о д е н а ел ек три ч н у сто ли ц у ! С р ам о та је ш то н и је там о и завр '' ш ио. . Једном кад будем о сазнали.П и етро . . . м орам о то сазнати. . то је све.да су м ене ухап си ли . госпођице.В рло доб ро.О дм ах.п о зва П о аро .ах. та м ала би ла је радост целе куће. Н ем ојте се узрујавати . Д а сам то био ја .Јасн о в ам је да то н и сам б ио ја . звала м е.Рекао сам вам да м ож ете и ћи. .д а н и сам м о гао им ати ниш та с тим ? . бриш ући сузе вели ком м арам и цом .простењ а Б ук. подиж е поглед и рече м ирно: .180 А гаш а К рисш ц :: П о ар о је б ел еж и о н еш то н а к о м ад и ћ у х ар ти је . н е . Х о ћете да м е осум њ и чи те? И то све зб о г је д н е с в и њ е о д ч о в ек а .. м ож ем о установити коначн о ко је кривац . дивна м ала. Ч ак и ако се најзад докаж е да је свако лиц е у возу им ало разлоге да убије Речета.узви кн у Б ук . К елнер љ убазно уведе Грету О лсон. господине.

. каж ем вам. П лакала је јаче него и кад. Разум ем. господи не. Н ећу вас ви ш е ни ш та питати. она је била ан ђелче . А ја м огу са сигурн ош ћу да се закунем да он н и је уоп ш те и злази о и з купеа п рош ле н оћи . господине. м ирним гласом . госп одине.А х.. К ад је до њ их стигла. . О н за ћ у т а .и оно друго м ало. госп оди н е. А Н х!е м огу ни да говори м . С ада већ занем ела од јецањ а. господине. и да вам испричам праву истину. о којим а се свуда чи та. господи не. судари се с неким човеком који је управо Тулази о је би о. стран ац .схватам . Н е м ож ете разум ети .и н>ена јадна м ајка . да он то н и је м огао учи н и ти . и сти н а. не би повредио н и м уву. да ниуколико не сумњ ичите Тони ја.да сте би ли там о као ја .и ла. Т ако сам се радовала ш то је тај зли човек мтав р.а отео ју је он ај покварени човек .Д об ро .м ало слатко нп ориврж еан ђелче. је н икокада н и је ни ж и вело. К аж ем вам . Н и је зн ала н и за ш та друго до за благост л> убав и .Н адам се да вам не см етам . П оаро н астави да је тап ш е благо п о рам ен у. господин е.. Б ио сам посилни пуковника А рм стронга у рату.н е као они рђави И тали јан и уби це. а после тога сам би о њ егов собар у Њ ујорку. Т он и је. о собар М астерм ан Иш . .н е м о-ж ете схвати ти .нем ам речи . ао је право п рем а П оароу а говори о је своји м уобичајеним -.Т о је и с ти н а .све.. али он је веом а благо створењ е .добро . П рем а том е.и с т и н а је т о .п л а к а л а је н е ср е ћ н а ж ен а. С тари Т он и.да сте вицдели ел у с тр аш н у т р агед и ју тр еб ал о је д а в ам и сп р иправу ч ам истину о себи још јутрос. ви ди те. . . С м атрао за сам најбољ е да одм ах дођем . господин е.ш то не мож е виш е да убија или мучи малу децу. А ли.разум ем све . А ли надам се. и м ислио сам да ће н ајбољ е би ти да дођем и да ски н ем кам ен са срц а. Т о је било веом а лош е од м ене. Грета О лсон се подиж е и слепо напипа пут прем а вратим а. Д овољ но је ш то сте признали оно ш то знам да је истина. Ж ао м и је ш то сам п рећутао ту чи њ ен и цу јутрос. без узбуђењ а.п оступ грубо ао је с њ ом . ја сам се плаш ила п лаш .

:. М ож ем о ли м и рећи са сигурнош ћу све њ их. Х ардм ан е? . Х ардм ан као сигурно да су оне једине две невине путнице у возу? схватајући пи тањ е дословно. .П озн ато је то м ен и већ извесно врем е. али који је од : ов .ал и н и к о н е б и т о в е р о в а о к ад вас? И ли. то би било заиста м ало сувиш е храбро уопш тавладате? . А ш та је са П оаро је ж м иркао очи м а п осм атрајући га: они м двем а особам а за које још н исте нап рави ли н ика.рече г. вањ а оде на исти онакав миран.О д дванаест путника који се Г. н е м о гу д а д о к аж ем .рече Б ук. Х ардм ан е.рече П оаро. би ти ум еш ани у ту ствар. служ б у.Т о је свак ак о п ом ал о н еоби чн о .р е ч е . '.< .рече др К онстан тин .А ви ? . . п итам ја задивљ ено П оароа.ето ш та дина особа у овом возу која н ије с њ им а у вези! М ож ете је цела ова ствар .п и там вас? М ож ете ли то да са.А х. . да .Д акле. ли ви то да савладате .н е м ож ем о . н>има. Н е м огу они сви бити учесници. ла.С м еш н о . господи не.одврати Б ук. доказало се да их је деветоро било у вези са случајем А рм строн г.п робл ем још нац је већ стигао до њ иховог стола. ш и х к ри вац .И сувиш е сте љ убазни. то је оно ш то би х ж елео да зн ам . ненам етљ ив начин на коЕ .рече П оаро см еш ећи се .упи та П оаро.У оп ш те н е разум ете.А да н и сте били собар? убројати у наш у м алу збирку као . .В и н е разум ете . М орам да вам одам при зн ањ е. и спри чаћу ц елом свету коли ко сте веш ти у н агађа. П оаро клим ну главом .. . А м ери ка. С ки дам вам капу. О н хитро погледа на није потпуно реш ен.То је све. онда сте. Н е.А ли без об зи ра н а то .Је ли то све ш то им ате да м и каж ете? о реш ио. сада м е н иш та н а свету не би и зненади ло А рм стронг.г . Х ард. н и сам н и к ад би о н и у к аквој вези с к ућом . Х ардм ан се завали у столиц у и стаде да посм атра налазе у овом вагону. да ви сам и кве претп оставке? С а старом госп ођом А м ериканком и н исте били баш тован у кући А рм строн гови х? са собариц ом ? П ретп остављ ам да м ож ем о при хвати ти . али почињ ем да верујем да сам отприлике јерече Х ардм ан с тихом резигнацијом .одговори г.. док је седао.Јесте ли сасви м сигурн и .182 А гаш а К рисш ц П оаро га је уп орно посм атрао. стаде да развлачи реч по реч: ко је убио Речета? .И м ате ли ви неких соп ствен их ивези деја усазло.реч е П оар о блавањ е и стих стиц аја околн ости . па затим . Т о м е см латило. .Н им ало. .све ово. верујте м и.Е во н аш ег детекти ва А м ериканц а. г. Р ечином .Н ем ам углађени х м анира који су потребни за такву куварицу у дом аћинству А рм стронгових.М огу већ да вам одговори м на ваш е питањ е .реч е. па упи та: :» .оте се Б уку.зн ате ли ко је уби о Р ечета? . Х ардм ане. Н е зн ам како би х •.ово је још луђе и невероватније од икаквог крим иналног романа ш то сам читао.М ен е и зостави те ..И зви н и т е . ји је и дош ао.О н погледа Х ардм ана.Н е м огу сви го.мана. господине. .реци м о . г.Ш та се управо догађа у овом возу? М ени ово изгле.О х. П оаро га погледа.Н е дајем н ида као лудница. . Заиста вам је ски дам . г.Слаж ем се . .рече. па пош то П оаро не проговори. ко се поклони у знак извињ ењ а и после тренутног оклеЈа сам сам о п огађао. .Л удница .рече .У колико и х . . ци те м и . •-. веом а веш ти у нагађањ им а.О во . м ож да би требало да каж ем ко је следећи? вас п огледа. ево г. .рече Бук. Ш та је следеће. . . Т о је тако јасн о да се чуди м ш то ви то такође ни сте увидели. К ак о сте ви о тк ри ли О н затим застаде.рече П оар о . Х ардм ан .Д олази ли и он да се исповеди? . П ре него ш то је П оаро м огао да одговори. Само сам пун дивљ ењ а. . Д а. .дом аћиц у и .Н ису и м али н и какве баш те .то је лудн иц а. уопш те.Н е.• . . какве изјаве..

пош то м и сли м да ви сви знате п ом ало тај јези к. Н е см ете да губи те контролу над сам ом собом .Ја н е зн ам . С ве ће бити у најбољ ем реду. . П иљ и о је радознало у П оароа. сви знам о сасвим тачн о да то ни сте ви . П остоје две м огућности за реш ењ е овог случаја. Б ук а и др К о н стан тина да расуде које је реш ењ е тачн о.37 часова прош ле ноћи . Г. К о је од њ и х то учинио? П оаро је ћутао један тренутак . 9. У џепу њ егове п иж ам е н ађен је сат. господи не? . спаваћих кола оклевао је у вратим а. као п оследњ е. драга м оја. . п а ћ у затр аж и ти од г. м ањ е или ви ш е. Речет је ујутру н ађен избоден . И зло ж и ћ у вам об е. говорићу вам на енглеском језику. и нем ојте се бринути. Н алазим о се овде да бисмо испитали случај у вези са смрћу С ам ју ел а Е д в ар д а Р еч ет а . сазовите све овам о. М иш ел. Ш веђанка је још п лак ала. . П о стоје две м огућности за расветљ авањ е овог злочина. био би луд.184 Агаша КрисШ и -А ви? та. који је би о непаД етекти в је одречн о њ и хао главом . Затим рече: . П оаро се накаш љ а. Глас јој зам ре када се П оаро п одиж С проводник е. .М орате се прибрати .Д опуш тате ли м и да остан ем . П оаро предлаж е два реш ењ а П утн иц и су стизали у кола за ручавањ е и поседали око столова.Н ем ам п ојм а. Д акле. а госп о ђа Х абард је теш и ла.-Зн а се. свако ко би то и п ом ислио. им али исти и зраз. .рече. г. ја ћу одм ах уз вас.С вима вам а познате су чињ енице самога случаја. . израз и ш чеки вањ а пом еш ан са страховањ ем . С еди те овде. Ж елим да вам свим а обе и злож им .н ек ад аш њ ег К ас ети ја. А ко је неко од н ас грозни уби ца. С ви су. да је он био ж ив у 0. кад је разговарао са сп роводн иком спаваћи х кола кроз затворен а вра- . Х ардм ане.А ко би сте били тако добри.С вакако.Господо и госпође.

уколико до њ ега уопш те буде дош ло. да је г.. . к ао ш то је г . Р еч ет и о ч ек и в ао . О п исао је тог непри јатељ а г. Речет је им ао извесног непријатељ а кога се плаш ио. претпостављда а је см рт наступила у врем е изм еђу поноћи и два сата изјутра.узвикн у и зн ен ађено Б ук. Брзо је убацио уни ф орм у у један коф ер у неком празном купеу и неколико тренутака . Х ардм ана) показује да нико није м огао проћи поред њ е-г овог купеа (купе број 16 у дну ходника). . док је п ролази о. Н еп ри јатељ је. и згубио је дугм е са своје униформ е. А они су правоб и л и с и ш л и н а п е р о н . рећи ћу. Х ардм ан у и рекао м у да ће покуш ај. као ш то је то свим ам ава-познато. Г. иако су врата била закљ чану-а. воз је запао у сметове.А сада вам велим .А ли ја ћу вам излож итии једну другу теорију. који је члан њ ујорш ке детективске агенције (неколико глава окретош е се у правцу г. .. а да га он не ви-д и. на врата која су пуковник А рбатног и г. Б и о је с н а б д е в е н у н и ф о р м о сп м р ов о дн и к а сп ав аћи х к о ла к оју је б и о н авук ао п р ексвог о свакодневног одела и им ао је калауз.ж л>иво навијен и стао у један и четврт.да било ко напусти воз. Д р Константин. који је прегледао леш пош то је откривен. била наш а теори ја. .га је човек избо с великом окрутнош ћу и напустио купејекроз врата која воде у купе госп ође Х абард. .У гурао је каму којом се послуж ио. Н е зн ајући . . у торбицу за сунђер госп ође Х аб ард. М ак К вин оставили отворена. Х ардм ана.К ако? .Т о је. П осле тога било је м огуће не. . Речет зн ао м н ого виш е н его ш то је и спри чао. бити изврш ен друге ноћи по поласку из И стамбула. Речета. Речет је био п од дејством средстава за спавањ Т ај е.Т ако је . госп ође и госп одо. и то ваг он а И стам бул-К але. Због тога см о прим орани да закљ учим о да се убицан ал ази м еђ у п утн и ц и м а одр еђен ог в агон а. Пола сата после поноћи. Г.рече госпођа Х абард кли м ајући п отврдно главом. ш то му је ом о-гућило да уђе у купе г. уш ао у в о з у Б еогр ад у или м ож да у В инковцим а. П отом се извукао из купеа и отиш ао низ ходник. В еом а је једноставна.И зјава г.

. п ретп остављ ам д а је то м огу ће .врати м а уз к ола за ручавањ Сви е. па се.и ли пак глас њ еговог убиц е. к асн и је сте и м али руж ан сан о некој особи која се налази у ваш ем купеу и пробудили сте се нагло. п а сте зазвони ли по сп роводни ка. . Н ек о ко је уш ао д а п оразговара с Реч е т о м и з а т е к а о г а м р т в о г . не зн ам ни сам а тачн о ш та сам хтела да каж ем . су одахнули. .А ш та ћем о с гаасом који је п роговори о и з куп еа у 23 м ин ута до један .У то м е леж и о б јаш њ ењ е ц ел е ств ари . госпођо. М и слим да сте чули човека како пролази к роз ваш к уп е . . . Р еч ет је забор ави о да вр ати св ој часовн и к за јед ан сат ун атраг.плаш ио се да га не оптуж е за злочин. као ш то је то требало да учи ни у Ц ариброду.? . М ислите ли да сам и ја заборавила да вратим часовник? .К ако објаш њ авате и зјаву м оје собари ц е. Г . одевен у свакодн евн о одело.Д акл е. .добаци Б ук п реко вољ е.узвикн у Б ук.упи та г. Било је дванаест и четврт кад је г.А ш та је са часовни ком ? . госп оди не? .186 А га ш а К р и с Ш ц касн ије.А ли то је бесм ислен о. П р и н ц е за Д р а г о м и р о в је г л е д а л а П о а р о а п р а в о у очи. и заш ао је и з воза у п р ав о п р е н его ш т о је в о з к р ен у о .Д а. . ако вам то ш та каж е. П о сл у ж и в ш и се и оп ет и сти м п ролазом .а не један и четврт. . које је за један сат ун ап ред од средњ оевропског врем ена. Њ егов часовник је још п оказивао источн оевропско врем е. П о з в о н и о је д а о б а в е с т и спроводника.али п одсвесн о. Т о је м орао би ти и ли Речетов глас . госп ођо. Х ардм ан . П оаро погаеда на госп ођу Х абард. . такво објаш њ ењ е .Д акле.п ри зн аде госпођа Х абард.М огуће је . хтели сте н еш то да каж ете. М огла је то би ти .м ож да .Н е. подигла бура у њ ему . Речет п рободен . па је проговори о п ретварајући се да то Речет говори .Т о н и је н ем и н овн о .и н ека трећа особа. ..

које је би ло заним љ иво зато ш то је тако разли чи то . О н се п оново окрену прем а остали м а.док је воз стајао у В инковцим а. састављ ено управо од тако различи тих нар о д н о с т и . првог дана пош то см о отп утовали из И стам була . Ја .п а је п р ед стављ ал о . покуш ао сам да зам и слим да ли би такво друш тво и кад м огло да се сакупи под н еким други м оК олностим а. господине. . имајући у глави нејасну зам исао да вам на тај начин пруж и необорив алиби П ринцеза . Н абројао сам их својој двојици колега. П оаро и зн енађено п огледа н а њ ега.К ад сам саслуш ао св е и зјаве.да ћу м орати да вам излож и м и м оје друго реш ењ е.А ли н е . госпођо. О но је непотпуно бар у два. В аш а собари ц а је п реп ознала да је м арам ица коју сам јој показао ваш а.М ислили сте на све. наест м ањ их тачака. Бук у колим а за ручавањ е за врем е ручка.В идим . А одговор који сам дао сам себи био је . . спусти главу. П рећи ћу на оне тачке које су преостале.Т врдила је да га је видела касније. так в о к ак во је. С рела је тог човека . . И звесне тачке учиниле су ми се вредне паж њ е. ._ В еом а п росто.али раније .П остоји једна друга м огућност за реш ењ е злочина. итд. . г.Н е.С лож ио сам се с њ и м . П отом сви поскочиш е када др К онстантин нагло удари песницом о сто. али када м и је та и зузетн а околност пала на пам ет.И т а л и ја н в о з а ч . не. П оаро м ора то потп уно тачн о да зна.ја вам се дивим. као ш то је м асна м рљ а на п асош у. Н еке сам већ разјасн ио. М ож да ћете се касни је с њ и м слож и ти .рече. У А м ериц и би се м огло н аћи дом аћинство. и опет н е! Т о је објаш њ ењ е које нем а ни главе ни реп а. А ли н ем ојте исуви ш е брзо н ап усти ти ово. . Е н г л е с к и њ а г у в е р н а н т а . Злочи н ни је изврш ен тако. .а ш то се ти че скупљ ен ог друш тва..рече . П рва и најваж нија јесте примедба коју је учинио г. О на је прили чно несп ретно покуш ала да вас заш ти ти.сам о у А м ериц и. заж м урио и почео да м ислим . захвали о сам се. св е др у ш тв ен е редове и народности. Е во како сам ја до њ е дош ао. Н астаде трен утак ти ш ин е. .

У зм им о пре свега А р б а тн о т а . веом а сли чно оном е како би реди тељ поставио позори -и необјаш њ ива чињ еница. врата. па сам је издвојио да бих о њ ој ш ни ком ад. изјавила да никад одлазила није у њ ено униш тењ е . . Д акле. . Х ардм ан а.прем па.поглед у м ладу мдау. П оверовао зак љ учи м д а госп ођабард Х а.„кука" за сат. Ф рац ускињ а собари ца. Ч ак и да се заљ убио на први О н је рек ао: „А ли сваако. на поде-'• лу улога појединим личностима у драм и А рм стронгових. М ак Квина. Речет је им ао нам еру да буде на опрези прош ле но. И злож ио сам м у да сам н а. задовољ авајући резултат. П ретпоставим о да је оно ш то је им ао на. би заш ти тио г.то јест. „али свакако.. не би га ни најм ањ е М ак К вин и ли собар..гд е се зав о р н алази н сред еп о .ум есто њ е. а том е.. је била ни-у обичај да узм е успављ ујуће средство кад путује возом . зл о ч и н н и је и звр ш ен у јед .другим речим а.. проучио сам сваку појединачну изјаву и н ачуо и з разговора изм еђу м и с Д и бенхам к о вин пи ука дош ао до извесних чудних закљ учака.188 А гаш а К рисш ц убисшвоуОрфш-ексиресу И стам бул-К але. Једини начин на који би стварно за. он је био убица или са. у Д и бен хам са и зразом „м еђуградск а" за телеф он зив. и тако даљ е. То м огућн ости да устан ови да ли су врата везивала која су купе б и м о г л о б и т и и с ти н а . м орало је к од н еп арн и х бројева. Б и о сам п ри м ор ан д а . то њ ен о тврби ђењ ло еби саврш ено тачно говим јастуком очигледно је кази вао да је такво тврђењ е да је она заузим ала купе број 4 . А ко м у га је дао? О чи глед но. у. Т о је п о т п у н о ја с н о и з д в а ја л о в а г о н заљ к е.В ер оватн о сте ви до сад ч ул и он и х н еко ликоје ко рсам ечи . стварн о и н тересан тн а тачка у п оглеш е него бесм ислена. учесник убице. И н т е р е с а н т н а с т в а р .чињ еница да ју је пуковник А рбатнот зваонаМ ери. Т о м е довело до м оје ш ем е „нагађањ а" . А претп остављ ало се да п ри ли чн о чудн у п рим едбу. ск А и поком случају би М ак К вин м орао зн ати за забелеш ку и за м ис Д ибенхам је. м огла сакри ти кесицасун за ђер . . Д ак ле.'. изван редн о неудобн о и неподесно м есто и ли н а н ек ом м есту где б и м огао да п ри п ази н а њ егова за д р ж а њ е са та . као ш то је купе број 3.н о и сп од к ваке н а врати м а ћи.изм иш љ а догађај који се никад сам м у све ш то м и је испричао о сопственом идентитету. . П р ем а том е. А рбатнот мис и Дибенхам у ствари добро познају а да се из . п о г о т о в у ш то се н а ч ел о гл ав е н ал ази . завор је би ти без њ еговог зн ањ а.ан и ч етврт.З а ти м со б а р . то је било сагорено!".ду н ави јен ог сата.> у б и т и Р е ч е т а .н е пренагљјући. п рича м у је би ла н и м ањ е н и ви. Још једн у је хтео да каж е.била је изјаву г. -. али кад је дош ло до стварних метода које је употребио да . ла јесте д а н и к о н и у к о м дру го м дел у во за н и је м огао нам ерно стављ ен у џ еп и да су м у нам ерно п ом ерене ка.. М а које наркотично средство да м у је дато..а ја познајем ш ао и звесну забелеш ку која п ом и њ е случај А рм строн г.то је било прилично несм отрено од стра. прилично изнад кваке.1 22. п а је би ло пуно задовољ авајући . није десио.Због тога сам закљ учио да се п уковни к н е старог човека". О во м и се учинило као прилично чудна Ш веђанка дади љ а.м а-л у значајн у тачку представљ ала је извесн а при сн ост м и с м еру да каж е било. то је м есто где је он н ађен . то је дало изванредно интересантан иразм ислио.и ли м а к оји п ар ан бр о Јлаж .ју је пуковник упознаонеколи тек ко дан а раније . А ли приликом другог направио је јасн о да је с њ ом у при сн и м сим одноа. Речета.С ада прелазим о н а и зјаву г. п о мшољм ењ м иу. м еђутим .С једињ ен е Д рж аве." п а је затим застао и н аста. Једина ствар коју је њ егова изјава јасно показива. Г осп бард ођа Х а.П о м ом м и ш љ ењ у. М ој први разговор с њ им био је пот. О н је р ек ао д а је њ ег о в газд а и м ао нам је испричала да. па је зам олила О лсон мис да то учи н и средство и п рош ле н оћи? А утом атски револвер п од њ е.типа.О сим тога.А ли ја сам м огао да осетим да то није било оно ш то неког одређен ог разлога претварају да су стран ци .А сада м и доп усти те да каж ем коју реч о врем ен у. Због тога сам см атрао као сигурно да је сат . Е н глезе п уковнивог ко.П ређим о сад на једног другог сведока. ал и д а л и б и Р е ч е т у з е о т ак в о била закљ учана или не. он би н ап редовао лагано и при стојно вио: „М ислим .Р еч етов ш титио Р ечета било би да проведе н оћ у њ еговом купеу џеп на пиж ам и . пош то је леж ала у кревету. В рло добро.

О н и су п ретпостављ али да ћу ја м орати то да прозрем . поносећи се својом прон циљ ивош ћу.Д а ли је. би о би у стањ у да ступи у неку врсту борбе. Д а је м огао да кри кн е.С ећам се да је М ак К вин обратио п аж њ у. н е један пут већ двапут (а други пут на веом а јасан начин).П о м ом миш љ ењ у. а да је Р еч ет м орао би ти већ м ртав. Речет који је говорио. А ли уверен сам да је у 23 м ин ута до један Речет још леж ао и спавао под утицајем успављ ујућег средства. г. п о ш т о Р е ч е т н и је г о в о р и о ф ран ц у ск и .Ш то се ти че тога ко га је убио. . ако је Речет био под сн аж ним дејством неког успављ ујућег средства. . А ли. у 23 минута до један? М ој пријатељ . О н застаде посм атрајући своје слуш аоце. а није било никаквих знакова борбе. п рем а том е. А к о се п ок аж ем так о н ев ер о ватн о глуп п а не схвати м зн ачењ е те реченице. П оаро. а то је само скромно м иш љ ењ е. . н и је м огао би ти њ его в.П а у које врем е је стварно изврш ен злочин? И ко га је убио? .то је прилично чест зап лет п о детекти вски м п ри чам а. крајњ а гран иц а коју лекар см атра за м огућу.А ли план је успео! О творио сам врата и прови рио н ап ољ е.. па да ћу опет см атрати да онај глас који сам ч у о у 2 3 м и н у т а д о је д а н .н ије могао да крикне.190 Агаш а Крисш и Убисшво у Оријенш-ексиресу . А ко је неопходн о. то н ије м огао бити г. С ве су очи биле упрте у њ ега. С тварно сам чуо кад је и зговорен а речени ц а на ф р ан ц у ск ом јези ку . О н м ож е да каж е: „И зви ни те. Речет је био убијен у неко доба непосредно после два сата. О н не ум е да говори ф ранц уски". Т и ш и н а је би ла таква да се м огла чути м ува I . г. М ак К ви н м ож е одм ах да изађе на чи сти ну. на чињ еницу да Речет није ум ео да говори француски. Бук истакао п ролет је као доказ том е у п рилог гласни кри к који м е је пробуи. дио из сна. Н ије се м огао пож алити на недостатак паж њ е. Д ош ао сам до закљ учка да је цела она ствар у 23 минута до један била комедија која се одиграла због м ене! С вако м ож е да п розре цело ону ствар са сатом . онда м и се м ора скренути паж њ а на њ у. изврш ен ран и је? Д а будем кад о тачни. . да се брани..

да. Тако је све подеш ено. као саврш ени м озаи к. С удск а п орота се састоји из дванаест особа .В идео сам .нису били ни у каквој оп асности .Речет је и зб егао п равду у А м ери ци . као и приличн о чудан сти цај околн ости да је у сваком појединачном случају сведочењ е које је п руж ал о али б и . изјава једне или виш е осталих ослободи оптуж еног и доведе у питањ е крајњи исход. С вака и најситни- . С етио сам се једн е прим едбе пуковн и ка А рбатн ота о суђењ у п утем пороте. б и л а је објаш њ ен а. А ствар која м е је м у-ч ила ц ело врем е . н е сам о д а је б ило невероватн о. и зм еђу којих се чинило веом а н евероватн о да је м огло би ти м а каквог рани јег п ознан ства. Јер. Х ардм анова изјава била је неопходна. д о л ази л о од ли ц а к оје би х м о гао оп и сати као „неподесну" особу.две особе. Говорио сам себи: „О во је чудн о -не м огу сви бити ум еш ани!" . са Ш веђан ком и м ладом Е нглескињ ом . П ри ви ђала м и се сам озван а порота од дван аест чланова.Н а р о ч и т о м е је п о г о д и л а и з у з е т н а т е ш к о ћ а д а у тв р ди м м а к ак в е о теж авају ћ е ок ол н ости б и л о за к оју особу у возу. П утници у истамбулскомгону ва. Т ако су г. повезаног са случајем А рм стронг.било је дванаест путника -Р ечет је п рободен дван аест пута. п утује и стим возом сам о из п уког случаја околн ости . То није м огла бити случајност. С в и су он и би ли ум еш ан и .А зати м . св е м и је п остал о јасн о .и зузетн о м н ош тво љ уди које је п уто-в ал о в аго н о м И с там б у л -К ал е у м р т в о ј се зо н и .О н н астави полако: . И ста се ствар догодила и са соб аром Е н глезом и И тали јан ом . . то је било и нем огуће. ове цео случај постао м и је изванредно јасан и сређен. М ак К ви н и пуковн ик А рб атнот п руж али алиби један другом е . ако бисум њ а пала м а на коју особу. Н ије се п оста-вљ ало пи тањ е њ егове криви ц е. у случају ако би неко са стране би о осум њ и чен за злочи н а не би биостањ у у да докаж е свој алиби. која га је осудила н асм рт и која је била прим оран а неоп ходнош ћу случајабуде да сам а и изврш и тељ . А одм ах после усвајањ а претпоставке. како свака особаигра њ ој одређену улогу. то је м орао би ти план . да тако м н ого света. . го сп о д о .

Х ардм анова п рича о том е како га је позвао Речет . улази ла у Речетов зам рачени купе. ж енске боје гласа". . и то од почетка до краја. В еш тачка претећа п исм а .јак и ли слаб .а и н ечујн о је. П отом . кроз купе госпође Х абард . јесте. зам ен и вш и и х о в и м д р у гим ). н ап исана сам о зато да би м огла да буду показана као доказни м атеријал. Ц ела ствар била је веом а м удро см и ш љ ена. погодан опис. н и ш та н е би бо љ е о дгов ар ало о в ак ви м ок ол н о сти м а. м ада сам м ож да у заблуди . О пис леген д арн ог „ом ањ ег чо века. које је Речет вероватн о н аш ао на с в о м ја с т у к у .Н е знам тачн о ш та се догодило кад су заверени ц и откри ли да је њ и хов п лан дели м и чно онем огућен . пош то се њ еговом заслугом није оптуж и вао н и један од п рави х сп роводн и ка сп аваћи х кола а м огао се прим енити подједнако добро како на човека тако и на ж ену. а к оја је М ак К в и н ун и ш ти о . да би сваки нови делић сазнањ а који би се расветлио отеж ао још ви ш е сам о реш ењ е. не би апсолутно било никаквог разлога да се м а ко у возу сум њ ичи.П оследњ е писм о. због незгоде која је задесила воз.разум е се лаж . К ам а је ор уж је к оје м ож е свак о у п отреби ти . загон етка теш ко подеш ена. П ри р ода сам и х ран а . случај је и згледао ф антастично нем огућ. . која су упозоравала Речета на њ егову судбину. П ретп остављ ам . .З ам и сао о том е д а га тр еб а п ро б о сти . Б е з и к а к в о г кљ уча који би указивао на случај А рм стронг. А управо такав утисак им али су и нам еру да изазову.веш тачка пош то су била нестварн а. К ао ш то је м ој п ријатељ Б ук при м ети о.Д а л и је ов о р еш ењ е об јаш њ ав ал о све? Д а. би о би п ри м ећен од једн ог и ли виш е п утн ика како н ап уш та воз у Б роду. али када се д об ро п ром и сли . П ретпостављ ам да је одрж а- Убисшво у Оријенш-ексиресу 19 3 . да је свака особа. једна за другом . ж ен ск е бо је ш аса". б и л о је п а ж љ и в о с п а љ е н о . и згл ед а н а п рви поглед чудн а. там н е п ути .сваку је н ан ел а друга особа. а „човек м алог раста. там н е очи .и да је задавала ударце! Н и он и сам и н икад н еће зн ати који га је ударац заправо убио. (Без сум њ е су постојала и права писм а. .192 Агаша Крисши ја појединост у њ иховим изјавам а била је обрађена раније. Т о би се см атрало као ствар са стране.

у б ац и л и су н а тр аг „лаж н и к љ у ч" .Када је М ак Квин првобитно сазнао да је писм о. бриж љ иво ставио црвен и ки м оно на врх м ога коф ера.С ви су они до једног.треба да су је такође видели. Ја у стајем и п р ов и ри м н ап ољ е . . То је била друга н есрећна околност! . У том трен утку п оло ж ај гроф ице А ндрењ и постао је озбиљ ан и њ ен супруг је одм ах предузео кораке да изрш и изм ене на пасош у. Зн али су д а н ем ам никаквих непосредних средстава да утврдим истину. а нису веровали да ћу се упустити у тај предм ет. И стин а. по договору. Д ва такозван а „кљ уча" убачена су у покојников купе .спроводник. и да је управо реч А рм стронг остала цела. потпуно одбијали свак у в езу с п ород и ц ом А рм строн г . Д аљ е. м ора да је одм ах саоп ш ти о ову вест остали м а. сада се м ож е очекивати да један или виш е п утн ика буде осум њ и чено. м арам иц а. . Зрело п ром и ш љ ен и збор личности . так о раск о ш н о и зр ађ ен д а ви ш е п р ед стављ а п оп од н ев н у хаљ ину за чај него кућну хаљ ину. М и слим да је неко ко им а см исла за духови тости. н е зн ам .н о саветовањ е на брзи н у и да су затим одлучили да и страју. била практичн о у неприкосновен ом полож ају.и ви ди м ц р вен и ким оно како нестаје у даљ ини . О пет сам ја сведок постојањ а те ж ен е. свом изузетн о н еж н ом телесн ом саставу и али би ју који јој п руж ају собарица и спроводник. уколико се м оје сум њ е не би упериле против једне одређене особе. која је. захваљ ујући свом друш твен ом полож ају. која терети п рин ц езу Д рагом и ров. али та је м огућн ост већ би ла предви ђен а и предузете су п отребне м ере. пош то је њ ен пртљ аг садрж ао сам о један неглиж е од ш иф она. П ретпостављ ам да представљ а својину гроф ице А ндрењ и . К ог је п орекла та одора.један који терети пуковника А рбатнота (који је и м а о н а јја ч и а л и б и и ч и ја с е в е з а с а п о р о д и ц о м А рм строн г м огла веров атн о н ајтеж е док азати ) и други кљ уч. Једин о ш то је још требало дод ати јесте: ун ети још већу забун у у крајн> и резултат. м ис Дибенхам и М ак К вин . делим ично остало читаво.л еген д арн у ж ену у црвеном ким ону. да би се ун ела забун а у крајњ и резу л тат. док сам ја саслуш авао љ уде у колима за ручавањ е. које је тако бриж љ иво спаљ ен о.

А л и ак о је так о . К оја је то особ а? . а ја веру. П оставио сам јој клоп ку . М есто уоби чајен е ф орм уле „од толиког броја љ уди један кривац". А ли то је изгледало веом а невероватн о.варица.м огао сам да погодим м есто које је о н а зау зи м ал а у д о м аћ и н с тву А р м ст р о н го в и х . Дош ао сам до закљ учка да особа. мора да је лице од кога би се понајпре очекивало да тако поступ и . која није учествовала у злочину. али осетим инстинктивно добру кувариц у.194 А гаш а К рисш и У бисш во у О ријенш -ексиресу 19 5 .С ад а је тр еб ал о осм о тр и ти јо ш једн у тач к у . А ли ако сте зап ослени као собари ца. Х и лдегарде Ш м и т . Н а м ен е је о с та ви л а ути сак озбиљ ност њ еног суп руга. Рекао сам јој да зн ам да је добра кувари ц а. онда је П јер М иш ел био безусловно један од оних дванаесторо. једна једин а била н евин а.то би објасн и ло такође и м есто које је и забрано за злочи н . А ли како објаснити њ егово саучесни ш тво? О н је био при стојан човек. Т о би све објасн ило . М о ж д а сам сувиш е прож дрљ ив. С м атрао сам да је гроф А ндрењ и. Т ада сам се досетио да је покојна дадиљ а била Ф ранцуски њ а. . А ко им ају прили ке да упознају да ли сте или ни сте добра куузм ем о да је м оја теори ја о злочи н у и сп равна. заузео м есто своје ж ене. Г о в о р и м о ф о ф и ц и А н д р ењ и . ваш и п ослодавци ретко По то м је би о ту и Ха рд ма н. Из гл ед ал о је сас ви м јасн о да он не пр ип ад а до ма ћи .Дош ао сам до веом а чудног закљ учка. онда је очи гледн о сп роводн и к сп аваћи х кола и сам м орао бити један од саучесн и к а у заве р и . заиста. све м оје газдарице говориле су тако". јем да он а м ора би ти исп равн а. О ни су вероватно пош ли заједно у рат.А ко је тако. а н е дванаест.н и је од он и х љ уди који се м огу подм итити да би учествовали у злочин у . Д а ли је било још других лица чији удео у драми није био јасан? П уковника А рбатнота обележ ио сам као пријатељ а А рм стронгових. П ретп остави м о да је та н есрећн а девојк а би ла П јер М иш елова ћерка.и она је уп ала у њ у. о н д а и м ам о тр и н а ес т особа. О д говори ла је: „Д а. О н д а и П је р М и ш е л м о р а д а је у м е ш а н у с л у ч а ј А рм строн г. тако да се изразим о. С обариц а. м ени се постављ ао проблем да је од трин аест особа сам о једна. који је кроз дуги ни з год ин а би о зап ослен у К ом п ан ији . кад се заклињ ао онако свечано својом чаш ћу да њ егова суп руга те н оћи н икако није излазила из купеа.

и ето где сам опет п остигао дејство које сам и траж и о.м стронга. С ве см о то извели кад см о путовали там о претпостављ ам да сам онда м орала им ати непаран купе.з а т о је б и л а п о т р е б н а уметница. допустите м и то да каж ем . П а пром енивш и м ало полож ај. п р и в р ж е н у а м е р и ч к у м а јк у . . О н а н астави : 4 .оног уж асног дана у Њ ујорку. А ли ни ви не м ож ете сасвим да зам ислите како је то изгледало . Зати м .саврш ен о п ри ро дн у. Разговарао сам с њ им о драж им а странкињ а .Вам а је све јасно. Т о је сам о до каз д а у в ек тр еб а сав есн о о бављ ати пробе. О н је би о н ајбољ и п ри јатељ Џ он а . са-свим различитим од онога којим се служ ила у току целогп утовањ а.так о и сто и п ослуга. М огао сам сам о да см ислим да је био заљ убљ ен у ону м ладу Ф ранцускињ у. п ом ал о см еш н у . а п уковн и к А рб атн от се такође н алази о там о. О н застаде. . глумица. Пош то је заузим ала купе који је био у вези с Речетовим купеом . била је ви ш е и злож ен а сум њ и . О диграти улогу коју је он а оди гр ала . М ајк а г осп о ђ е А рм стр о н г . раскош ни м . И зн ен ада м у сузе н авреш е на очи . г. П оаро. погледа право у П оароа. П о природи сам их ствари . Ви сте диван човек. ш то је он покуш ао да прип иш е сн егу који га је засени о. . госпођа Х абард рече: . није м огла им ати никакав алиби на који би се м огла ослонити. благим . Б ила сам управо луда од бол а . Н ије м и ни пало на памет да су завори на различитим местима. .Л и н да А р д ен .У век сам себе зам иш љ ала у ком и чн им улогам а.О с т а је н а м г о сп о ђ а Х а б ар д .О н а греш ка у вези с кесиц ом за сун ђер би ла је н есм о тр ен а. г о с п о ђ а Х а бард.С п асао м и је ж и вот у рату . сањ алачким гласом .. А ли постојала је ум етница у вези с породицом А рм стр он г. Д ак л е .нству А рм строн гових.рече А рбатнот.. одиграла је најваж нију улогу у целој драм и.

Сузанин отац је био вољан. . и он је захтевао да пође тим возом заједно с њом. у Француској. Прво смо мислили да извлачимо коцком ко ће то извршити. Мери је обрадила све појединости касније с Хектором Мак Квином. Сузана је била његова јединица. Г. у последњем тренутку. .можда смо били луди. Осим тога. то ће бити и добар начин да се не осумњиче људи са стране. Хектор је лукавством целу ствар извео тако да је Речет изабрао прави дан за пут.796 Агаша Крисши .да смртна казна коју је Касети избегао мора да се изврши.или боље речено једанаест . Затим смо одржали саветовање са Сузаниним оцем. Харис. али се сложио да то решава већину наших тешкоћа. Оријент-експресом. Упели смо и то. Било нас је дванаест . Требало је прво да уђемо у траг Речету. Није му се допала замисао да треба пробости Речета ножем. не знам . А тада. био је чиста измишљотина. Она застаде. разуме се.и он је био тај који нам је објаснио тачно како је Касети успео да се ослободи помоћу свог новца. ви сте се појавили. Јер било би незгодно ако би се неки странац налазио у Хекторовом Убисшво у Оријенш-ексиресу 19 7 купеу. није се смела пропустити овако погодна прилика. Дакле. Он је одувек обожавао Соњу моју ћерку . Хардман је најзад успео то.Супруг моје ћерке морао је.Сузанин отац се налазио. али је на несрећу постојао један купе који нисмо могли добити.Дуго нам је времена било потребно док смо усавршили свој план.Одлучили смо на лицу места . да буде упознат с целом ствари. разуме се. То је предложио возач Антонио. али на крају смо се одлучили за овај чин. Пуковник Арбатнот је веома упорно захтевао да нас буде дванаесторо. разуме се. Пошто је Пјер Мишел радио управо у том возу. Имали смо намеру да заузмемо сва купеа у вагону Истамбул-Кале. Он је био заузет много раније за једног од директора Компаније. . Знали смо преко Хектора да ће се Речет враћати са Истока касније или раније. Као да је сматрао да цела та ствар на тај начин изптеда пристојније. Затим смо морали да покушамо да упослимо Мастермана и Хектора код њега или бар једног од њих. дан када је Мишел на дужности.

Ви сте један од директора Компаније ..и Мери.рече. које би можда било живо и здраво данас.овај.. тај дубоки. . убудуће.рече др Константин.прва теорија коју сте изложили била је тачна . Поаро . г. Глас јој је дивно звучао кроз пренатрпану простори-ју.могло је бити још друге. и оног другог детета.. Предлажем да то буде решење које ћемо изложити југословенској полицији када она стигне..Свакако. а који је узбудио многа гледалишта у Њујорку. Друштво га је осу-дило. г. да сам наговестио једну или две фантастичне ствари. Све ове добре верне душе .рече . на мене саму? Радо бих пробола тог човека дванаест пута. који покреће срца. част ми је да се повучем.они се воле.неоспорно је тако. слажем се .Дакле .пошто сам вам изложио решење. мислим .Према томе . потресни гаас. Реч је о другој деци пре Деј-зи . зар не можете да баците кривицу на мене. ми смо извршили пресуду. Није то само зато што је он био одговоран за смрт моје кћерке и њеног детета. Слажете ли се. Али непотребно је увла-чити све ове остале у то. Поаро.Што се тиче лекарског вештачења.. .. и пуковника Арбатнота .рече шта ви кажете? Бук се накашља.По мом мишљењу..рече Поаро . Сада вам је све познато. докторе? . . . Шта ћете сада учинити? Сада ће се све открити. Није само то. .и сиротог Мишела . Поаро погледа у свог пријатеља.

Г одине 1914. и то дело је до сада пајдуж е константно игран ком ад у исгорији позориш та. такође је био пр ва екран изац ија њ е ног ексцен три ч но г белги јс ко г де те ктив а Х ер ку ла П оа ро а. новембра 1952. Т аш ђе је написала десетине позориш них комада. г о с п о ђ и ц а Џ е јн М арпл. укљ учујућн М иш оловку. А гатин први ром М ан. А гата М илер је р ођена у Т оркају. 15. Њ ене књ иге су продате у билио нском тираж у на енгческом језику . која је прем ијерно изведена у Л ондону 25. У својој књ иж евној каријери. која је трајала виш е од пола века. 1'осалпну . но уб исш во (197 6). су наш ироко п ознати захваљ ујући екр анизац ији у ф илм о ви м а и . септем бра 1980. и исто то лико на других 45 светских језж а. С а сигурнош ћу једна од најпознатијих изм иш љ ених креација сви х врем ена. О вај заним љ иви нар је добио и једну ћерку. удала се за иуковника А рч ибалда К ристија. Једино су Библија и Ш експирова дела дож ивела већу продају од романа А гате К ристи . авијатичара при К раљ евским авио тру пам а. Госпођица М арпл се по јавила у пр еко 12 ром ан а.исШ ериозна аф ер а у С ш ајлзу (1 920 ). године. пре него ш то су се развели 1928. у Е нглеској. А гата К рисги је написала 79 романа и колекцнја м алих прича. почевш У бии сш одва у ВикаријаШ1930. чим е је још један од светс к и п о з н а т и х л и т е р а р н и х л и к о в а . П о ароо ве „сиве ћ елије" су трнјум ф овале у борби против опаких злочина у преко 33 романа.Б А гата К р исти је најп ознатији светск и писац м истер ија и с пр авом је зову „кр аљ ицом злоч ина". Њ ен по следњ и објављ ен р ом У сиава ан. такође је екранизо ван. добила своју улогу и на ф илму. у О боје . Х ерку л П о аро и госпо ђица М ар пл.

г .„&3 «.

К о је о д п о м ен у ти х је о н о п р аво ? Г ом ила и нтри га. управо је пр еш зо турску гр ан и ц у к ад а је п о ч ел а сн еж н а о лу ја. тајни и н еобичности су циљ но см иш љ ене како би Х ер ку ла П о ар о а скр ен у л и са пр аво г п у та у о т кр и в ањ у и с тгае о о во м зл о ч и н у . У пр аво носле по ноН и снеж на о луја је зауставила О рп јенш -ексир Л ес.. ко ји се. главн и х ер ој ово г чу вено г р ом ан а је Х ер ку л П о ар о . д о б и л а је н ајвећ е н ац и о н алн о п р и зн ањ е . је и сто и м ен и ф и л м д о б и о п р ести ж н у Е М И н агр ад у .8 4 8 -7 0 -3 5 Тираж 50000 Ш ш а м иа НАРОДНА КЊИГА .8 4 8 -7 0 -3 4 .. и збо ден о г десетак н у та. а већ 197 4. пез НАРОДНА КЊ ИГА 2004. ш то је н аји н тр и ган тн и је. већ два реш ењ а овог злочина. С в и су о су м њ и ч е н и и н а ш х ер о ј П о ар о и м а за д ата к д а пр о н ађе у б ицу . к ао и забавн е п у сто ло ви не н а м но гим ар х ео ло ш к и м ек сп ед и ц н јам а ко је је по сећ и вала са сво ји м д р у гим м у ж ем . О вај бестселер је први пу т објављ ен 1934 .уксу зно о п рем љ ен и во з.200 Агаша Крисши к р а т к и м Т В с е р и јаУм ба и. и ндиви ду алн и и зан им љ и ви ли ко ви сваки за себе. М еђу ти м .о. н и зо м о п сер вац и ја и см и ш љ ен и х ко н стру кц ија. Д ирекш ор С н еж ан а М и јо ви ћ Лекшор-корекшор Соња Томашевић Пласман 0 1 1 /8 4 8 -7 0 -3 1 . А гат а К р и с У тиБ И С Т В О У О Р И Ј Е Н Т -Е К С П Р Е С У Издају П О М ШН.С м р ш на Н и (197 лу 8 ) су сам о н еки о д усп еш н их ф и лм о ва базир ан и х н а њ ен о м раДУА гата К р и сти је тако ђ е н ап и сал а ш ест р о м ан ти чн и х ро м ана по д п сеу до н и м о м М ер и В естм ако т. н аш ао баш у овом возу. К ро з сер и ју п о једи начи х разго во р а са п у тн и ци м а. слу чајн о и ли н е. У м р ла је 12. с ш в о у О р и је н ш -е к с и р е с у (197 4 ). са вр ати м а зак љ у ч аш ш и зну тр а. П о ар о д о л ази д о д ва м о гу ћ а р еш ењ а о во г зл о ч и н а. д р ам ати ч ан р асп лет ц ел е си ту ац и је н ас д о во д и н е до потен ци јалн о једно г. С а п у тни ц и м а ко ји су ви ш е н его ш пр н гап тн и . к ад а је п р и м и л а о р д ен Б р и та н с к о г кр а љ евст в а . го ди н е. е\\зрарег5 ап<1 М а§<ш <1. ко ји је н зн ен ађујуће пр епу н за то до ба го дн ие. А м ер икан ац ко га су пр о н аш ли м р тво г у сво м ку п еу . и . А л и . већ у ју тр оО рјеи јенШ -екси роес стао б ез јед но г о д сво ји х п у тн и ка. Г о ди н е 19 7 1 .С ведо к ои ш уж(195 бе 7 ). чувен и белги јски детекти в. Н ап и сала је и чети р и ау то б и о гр аф ске књ и ге. јан у ар а 197 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful