You are on page 1of 4

Cch cp nht cho cc phn ni dng vi b Editor

m bo cho tnh ng b v m quan ca Website ch lm theo cc bc sau y. Bc 1: Nhp y cc Form cn thit (Ngy thng, nh i din, m t). V nh i din: Nu l cc tin ly t cc bi khc v, th tt nht l ly trc tip nh ca h trnh tn Bandwidth ca Website mnh. Cch ly: Click chut phi vo nh chn Properties -> Copy ng dn mc Address (URL) vo form nh i din

Nu l cc tin k c nh hoc tin bi do mnh t vit vi cc nh ca mnh th dung phng thc upload ca Website. Thc hin nh sau : Click (Ch n s hin th ra ca s Popup v th hy cho php bt popup ca trang ny nu k thy hiu th ca s - Thng trnh duyt s c thng bo nu popup b tt) Sau khi click s hin th

Click Brown v tm n nh cn Upload (Ch : Hy chnh sa nh vi kick thc ph hp v nh nht c th vi Website trc khi Upload k b nh hng n tc load trang Web sau ny) Khi Upload thnh cng ng dn s t ng cho vo Form nh i din.

V m t tm tt Ch nhp ni dung vo , khng qu di cng k qu ngn

Bc 2: Nhp ni dung v s dng b Editor nhp ni dung V cch s dng b Editor c th xem cc Demo hng dn ti trang ch cung cp (http://www.innovastudio.com/editor_tutorial.asp) V text cho ni dung + Font ca Website s dng l h font Unicode (Arial, Tahoma, Time New Roman, Vedana) k h tr cc Font khc (.vn,.vni) + Trc khi cho text vo Form ni dung, hy Copy n Paste vo Notepad trc : Cch ny xa b cc th khng cn thit trong Word hoc cc trang Website khc, nh hng n hin th. c bit ch vn ny

+ Sau khi Copy -> Paste v Notepad hy Copy t Notepad tr li Form Ni dung ri chnh sa, x l Text trong Editor Ni dung (Bi en, In nghing, chn Font ch, Kch thc ch.)

V nh trong Editor ni dung Click

V d ly nh t my tnh

Vi cc bng: C th xem hng dn t http://www.innovastudio.com/editor_tutorial.asp

(Ch : Khi nhp tin nn to thi quen lm ch tt c nhng ni dung mnh a ln, t c hiu qu thm m cng nh kim sot ni dung ca Website)