Arasiyalsatta Erippu Poratam Ean

AWpV¥ NyP G¡“

ÚTÖWÖyP• HÁ?

ÙT¡V֟

¦Á ÙTVŸ

:

AWpV¥ NyP G¡“ ÚTÖWÖyP• HÁ?

Bp¡VŸ

:

ÙT¡V֟

ÙY¸œ|

:

T‡“ B|

:

ÙT¡V֟ ‡WÖ«PŸ LZL•
29, CR³VXÖ[Ÿ hz›£“
‡£Y·ºYŸ SLŸ, ‡£YÖÁ–žŸ
ÙNÁÛ] Ü 600 041
2007 ÚU

RÖ¸Á RÁÛU

:

GÁ.GÍ. 60 È.GÍ.G•

Aor Gµ†‰ A[°:

11 “·¸L·

¦Á A[°

ÙP•– 1/8

:

L‚ÂVÖeL• &
AyÛP YzYÛU“:

ArWÁ FPL•, ‡|eL¥

AoNÖeL•

f¡ÚVyzª fW֑eÍ, ÙNÁÛ]

¥ fÛPeh–PjL·: ÙT¡V֟ TzTL•
ÙT¡V֟ ÚT£‹‰ŒÛXV• A£f¥
ÚUy}Ÿ Ü 636 401
ÙY¸œ|:

ÙT¡V֟ TzTL•
‡£Y·ºYŸ ÚT£‹‰ŒÛXV• A£f¥

ÙT¡V֟ ‡WÖ«PŸ LZL•
29, CR³VXÖ[Ÿ hz›£“
‡£Y·ºYŸ SLŸ, ‡£YÖÁ–žŸ
ÙNÁÛ] Ü 600 041
periyarmulakkam@yahoo.com

L֋‡“W• Ü ÚLÖÛY Ü 641 044
SÁÙLÖÛP

:

E£. 5

‡WÖ«PŸLZLUÖL B] ‘\h Uֆ‡WU¥X; SÖÁ LÖjfWp¥ C£‹R
LÖX†‡¨• RtÛN ÙT£U[«¥ BRWY¸†‰·[‰. rVU¡VÖÛR
CVeL• BW•‘†R LÖX†‡¨• SP†‡V LÖX†‡¨• RtÛN RÖÁ
BRW° A¸†‰ Y‹R‰. ^ÍzÍ Lypeh GÁÛ] RÛXY]ÖeL
ÙT£• BRWY¸†R‰e iP RtÛNRÖÁ GÁ\Ö¥ –ÛLVÖL։.
GÛRo ÙNÖ¥fÚ\Ú]Ö GÛR G‡ŸT֟efÚ\Ú]Ö AÛR R–²SÖ|
”WÖ°• Th‡ ÙNšf\‰. GÁ\Ö¥ RtÛN Uֆ‡W• Th‡ehe
hÛ\VÖU¥ ÙNš• ‡WÖ«PŸ LZL• BW•‘†‰ 10,15 B|L¸¥
BRWY¸†‰ TX LypL· SÖyz¥ C£‹R ÚTև¨• ‡WÖ«PŸ
LZL†‡]Ÿ RÛXp\‹R Ly|TÖPÖ] SÖQVUÖ] G‹R«RUÖ]
rVSX–¥XÖR Y›¼¿ ‘ÛZ“eLÖL A¥XÖU¥ G‹R«R
‡VÖL†‡¼h• ˜ÁY‹‰ TÖ|T|f\YŸL· GÁ¿ ÙNÖ¥¨•TzVÖ]
S¥X ÙTVÛW, “LÛZ RtÛN YÖjfe ÙLÖ|†‰·[‰.

3.11.1957 AÁ¿ RtÛN RÂ UÖSÖyz¥ RÛXÛU
Yf†‰ ÙT¡V֟ AYŸL· ÚTpV ˜ÁÄÛW
AÁ“–eL ÚRÖZŸLÚ[! R֚U֟LÚ[! ÙNÁ\ RPÛY
‡£op›¥ izV ‡WÖ«PŸ LZL U†‡V ŒŸYÖLe hµ iyP†‡¥
AWpV¥ NyP†ÛR G¡T‰, L֋‡ TP†ÛR G¡T‰ GÁTRÖ]
‘WoNÛ]L· Y‹R ÚT։ ÙT£•TÖXÖ] AjL†‡]ŸL· C‹R
ˆŸUÖ]• U†‡V ŒŸYÖL L–yz›¥ ÙNšYÛR«P CR¼LÖL J£
R UÖSÖ| iyz A‡¥ CÛR UeLºeh G|†‰o ÙNÖ¥¦
UeL· BRWÛY ÙT¼¿ ARÁ ‘Á“ p½‰ SÖ· RYÛQ ÙLÖ|†‰
‘WNÖW• ÙNš‰ A˜¨ehe ÙLց| YWX֕ GÁ¿ L£†‰
ÙR¡«†R֟L·. A‹R ˆŸUÖ]†‡Á L£†‰Tz GÚT։ iy|Y‰
GÁ¿ ˜V¼p ÙNš‰Y‹ÚR֕. zN•T¡¥ ÛY†‰e ÙLÖ·[X֕
GÁ¿ CWÙPÖ£ RPÛY ÙNÖÁÚ]Á. C‹R ŒÛX›¥ G]‰
‘\‹R SÖÛ[ ˜ÁÂy| R–² SÖyz¥ TX CPjL¸¥ TX«RUÖL
SP†‡]֟L·. RtÛN›¥ G]‰ ‘\‹R SÖ· «ZÖÛY p½‰
«ÚNcUÖL SP†R ÚY|• GÁ¿ L£‡ G]‰ GÛPeh GÛP
ÙY·¸ ÙLÖ|T‰ GÁ¿ ˜z° ÙNš‰ ARÁTz «ZÖ SP†R
˜V¼p ÙNšR֟L·. C‹R «ZÖ°eh ÙT£•TÖXÖ] UeL·
Y£Y֟L·, Y£YR¼h Y֚“ C£eL ÚY|• GÁTRÖL
G‚ T֟ef\ÚT։ G¥XÖ UÖYyPjL¸¦£‹‰• R–²UeL·
ÙT£YÖ¡VÖL Y£Y֟L· GÁ¿ ÚRÖÁ½V‰. ˜Á h½‘y|
ÛY†‡£‹R RÂUÖSÖyÛP CÚTÖÚR ÛY†‰e ÙLցPÖ¥
CW| «R SÁÛU ARÖY‰ ÙNX°• ÙR֋RW°• C£eL։;
G¥ÚXÖ£• RjL· L£†ÛR ÙR¡«eL°• J£Y֚“ C£eh•
GÁ¿ L£‡ «ZÖÛY ÙVÖyzÚV RÂUÖSÖ| H¼TÖ|
ÙNšVTyP‰. ÙW֕T ÙS£eL†‡¥ ARÖY‰ (20.10.57¥ ŒÛ]†‰)
T†‰ SÖyL¸¥ ‰YeLTyP‰. C£‹RÚTև¨• SÖyz¥
EPÖ] f[Ÿop EQŸop Cjh UeLÛ[ ÙLց| Y‹‰
ÚNŸ†‰«yP‰. C‰ –L –L TÖWÖyP†ReLRÖh•.

C‰ RÂo p\“e ÙLցP UÖSÖ|

RtÛN ˜Á]‚›¥ E·[‰
Gjh• CVeL† ÚRÖZŸL· C£‹RÖ¨• GÁÄÛPV
˜V¼peh• ÚTÖeheh• RtÛN ˜RÁÛUVÖ]RÖL E·[‰. 3

4

E·[TzÚV ÙNÖ¥¨fÚ\Á Th‡ UeL· ÙY¸›¥
C£ef\֟L· E·Ú[ CP–¥XÖRRÖ¥ zeÙLy ÙLÖ|TÛR
Œ¿†‡›£T֟L· SÖĕ ATz† RÖÁ ÙNÖ¥¦«y| Y‹ÚRÁ.
G]‰ 40 B| ÙT։YÖ²eÛL›¥ G‹RÛ]ÚVÖ
UÖSÖ|L· SP‹‡£efÁ\]. RÛXÛU Yf†‡£efÚ\Á rVU¡
VÖÛR CVeL LÖX˜R¥ p\TÖL ˜R¥ UÖSÖ| ÙNjL¼Tyz¥
SP‹R‰. A‰RÖÁ ¡eL֟| UÖSÖ|. ^—ÁR֟L· 60Ü65 ÚTŸ Y‹‡£‹
R֟L· G¥XÖ NyPNÛT ÙU•TŸLº• G¥XÖ U‹‡¡Lº• Y‹‡£‹
R֟L· S¥X iyP• C£‹RÖ¨• C‡¥ 1/2 Tjhehe hÛ\YÖ]
A[°RÖÁ C£eh•. AR¼h ‘\h TX UÖSÖ|L· SP‹‡£‹RÖ
¨• C‹R UÖSÖyÛP† ÙRÖ|•TzVÖ] A[°eheiP SP‹R
‡¥ÛX. CÁ¿ ‡WÖ«PŸ LZL RÂUÖSÖ| GÁTRÖL iyz·
Ú[֕. GÁ LQeh† RY\ÖL C£‹RÖ¨• C£eLX֕. C‰
p\TÖ] UÖSÖ| BRWYÖ] UÖSÖ| G¥XÖY¼Û\•«P p\“!
L™z†R]UÖ] S•‘eÛL ÛY†‰ A‹R‹R SLWjL· fWÖUj
L¸¦£‹ÙR¥X֕ GÁÛ] RjL· h|•T†‡¥ ÚNŸ‹R J£Y]Ö
LÚY L£‡ EQŸop·[ UeL· iz·[ UÖSÖ| RÂUÖSÖ|
GÁT‰ J£ TeL• C£‹RÖ¨• G]eh GÛPeh GÛP ÙY·¸
A¸eh• «ZÖ Th‡ehÚU¥ LÖWQ•, U‡“·[ RjL· RÛXY
Äeh, Y³LÖyzeh C‰YÛW SP‹‡WÖR U¡VÖÛR SPef\ ÚT։
AÛR S֕ LÖQ ÚYPÖUÖ? S• Tjh• C£eLÚYPÖUÖ
GÁ¿ CªY[° A‡LUÖ] UeL· iz›£ef\֟L·. SÖÁ
ÙT£ÛUeLÖLo ÙNÖ¥X «¥ÛX Gjh• iyP• hÛ\YÖL
C£‹RÖ¥ “iyP• C¥ÛX ” GÁ¿ ÙNÖ¥¨Y‰RÖÁ G]‰

T֟T]ŸL· Š|R¥

YZeL•. SÖĕ STŸLº• ÙRցPŸLº• Uf²opPÁ ÚTpe
ÙLցz£‹ÚR֕. LÖÛX FŸYX• G¥ÚXÖÛW• UVef«yP‰
J£YŸ SÖ¨ XyN• GÁf\֟ J£YŸ ™Á¿ XyN• C£eh•
GÁf\֟. E·[TzÚV LQeh T֟†RÖ¥ GªY[° C£eh•
GÁ¿ ÙR¡V։. G¥ÚXÖ£ÛPV LQeh• hÛ\YÖL†RÖÁ
C£eh•. UÛZ A£ÛUVÖ] ER« ÙNšR‰. LÖÛX›¥
UÛZ›¥ÛX. G¥ÚXÖ£• UÛZ ÚT֚«yP‰ ÚT֚«yP‰
GÁ\֟L·. FŸYX• ˜z•YÛW U¡VÖÛRVÖLe Lֆ‰e
ÙLցz£‹R‰. CªY[°RÖÁ RÖjhÚYÁ CÂÚU¥
RÖjLUÖyÚPÁ GÁ¿ p¿ Š\¥ ÚTÖP BW•‘†‰«yP‰. SÖÁ
GTzÚVÖ BLy|• UÖSÖ| LÖÛX›ÚXÚV SP‹‰«yP‰
ÚTÖjL· GÁ¿ i½ «yÚPÁ. CÂÚU¥ Ys¦†R TQ†ÛR
‡£‘VÖ ÙLÖ|†‰ «PÚTÖf\֟L·? GjLÖY‰ RÖ²YÖW†‡¥
ÛY†RÖY‰ ÙLÖ|†‰«|Y֟L·; SÖĕ AªY[° N¥§NÖL
«y|«y|ÚT֚ «PUÖyÚPÁ. SPef\‰ SPeLy|• GÁ¿
i½«yÚPÁ GTzÚVÖ AÚRÖ| UÛZ ŒÁ¿ «yP‰. UÖSÖy|
T‹R¥ DWUÖL C£ehÚUGTz EyLÖ£Y֟L· GÁ¿
LYÛXTyÚPÁ CÚT։ GÁ]PÖ GÁ\Ö¥ G· «ZeiP CP–
¥XÖRTz Aª[° YN‡ (!) VÖL EyL֟‹‡£ef¾ŸL·.

GÁ] B]Ö¨• N¡! CÚT։ AWNÖjL†ÛR –L°•
ÙS£ehf\֟L·. ÚU¦P†‡¦£‹‰• T†‡¡ÛLeLÖWŸLº•,
T֟T]ŸLº• C] G‡¡Lº•, HÁ «y| ÛY†‡£ef\֚?
GÁ¿ ÙS£ehf\֟L·. GR]Ö¥? h¼\• L| ‘z†RÖ?
G¥ÚXÖ£eh• ÙTÖ\ÖÛU! S֕ ŒÛ]eL ˜zVÖRÛR
ÙNÖ¥X˜zVÖRÛR C‹R iyP• ÙNšf\ÚR; S• ÚVÖefVÛR
ÙY¸VÖf«|f\ÚR; C‹R iyP• C£TRÖ¥ S֕ ‘·Û[
”opVÖL C£eL ÚYz·[ÚR; CYŸLÛ[ APef]Ö¥RÖÁ
SUeh U¡VÖÛR C£eh• GÁ¿ AWNÖjL†ÛR ÙS£ehf\֟L·;
TX ˜V¼pL· SPefÁ\].
BLÚY CÁÛ\V NŸeL֟ APeh˜Û\ ÙNš‰ ˆWÚYzV
N‹RŸT• C‰. RjLºeh CÐP–¥XÖ«yPÖ¨• iP FW֟
YÖÛV AÛPeLYÖY‰ ‘z†‰† ˆ£Y֟L·. BLÚYRÖÁ
ÚRÖZŸLÚ[! ˜ÁÚT C‰ GÁÛ] pÛ\ ÙN¥X Y³VГ
UÖSÖPÖL C£eh• GÁÚ\Á.
CÁÛ\V XypV• ˜V¼pÛV jL· ÙR¡‹‰ ÙLÖ·[
ÚY|•. Nև J³VÚY|• GÁT‰ J£ NÖRÖWQ NjL‡.
B]Ö¥ A‰ ‘WUÖRUÖ] ÙNVXÖLe LÖQT|f\‰. ‘\«›¥
VÖ£• RÖ²‹RYŸL· A¥X; GjLºehÚU¥ GYĕ C¥ÛX
G¥ÚXÖ£• NU• GÁ\ C‹R ŒÛX SUehRÖÁ AYpVUÖL†
ÚRÖÁ¿f\‰.

pÛ\eh Y³iy|• UÖSÖ|
C‹R UÖSÖ| Uf²opeh¡V‰• ÙT£ÛUTP†ReL‰UÖ]
UÖSÖPÖh•.
GÁÛ]e ÚLyPÖ¥ SÖÁ ÙNÖ¥¨fÚ\Á. ‡WÖ«PŸ LZL†
RÂUÖSÖ| GÁ¿ ÙNÖ¥XTyPÖ¨• EjL· RÛXYÄeh ˜efV
ÙRցPŸLºeh Ù^›¨eh ÙN¥X Y³VГ UÖSÖ|RÖÁ C‹R
UÖSÖ|. AWpV¥ r¼¿oN֟“ s²ŒÛX ATz†RÖÁ E·[‰.
C‹R UÖSÖyzÁ TXÁ ÙY¼½ A‰YÖL†RÖÁ C£eh•.

“J£YÁ ÚU¥Nև; J£YÁ g²Nև; J£YÁ TÖ|TyÚP
N֐‘P ÚY|• J£YÁ TÖ|TPÖU¥ EyL֟‹‰ ÙLց|
N֐‘P ÚY|•” GÁf\ ‘¡°L· ATzÚV C£eL ÚY|UÖ?

izV «ÛW«¥ AWNÖjL «£‹‰ C£ef\‰. A‰ ÚXp¥
fÛPeLe izVR¥X, ˜ÁÙT¥X֕ NÖRÖWQ•, B]Ö¥ A‰
CÚT։ ÚXp¥ fÛPTRÖL C¥ÛX. ‘·Û[VÖÛW
EÛP†ÚR֕; WÖUÛ]e ÙLÖº†‡Ú]֕ CÁĕ TX LÖ¡VjL·
ÙNšÚR֕; HÁ GÁ¿ ÚLyL B¸¥ÛX! WÖ^ÖÈ LÖX†‡¨•
G‰°• ÙNšV«¥ÛX. C¥XÖ«yPÖ¥ CÚT։ LÖUWÖNŸ RÖÁ
«y| «yP֟ GÁ¿ AYÛW ry|† R·¸ «|Y֟L·. CÚT։
AY£eh• T‡¥ ÙNÖ¥X rXTUÖf«yP‰. “WÖ^ÖÈ LÖX†‡ÚXÚV
JÁ¿–¥ÛX SÖÁ GÁ] A‡NV• ” GÁ¿ i½«|f\֟.

CÛRe L֐TÖ¼½e ÙLÖ|T‰RÖÁ AWNÖjL•. CÛR
J³eL ÚY|•. G¥XÖ Nև• J£ Nև RÖÁ GÁfÚ\֕ S֕.
C‹R J£ LÖ¡V• RÖÁ CªY[° ÙT¡V f[ŸopÛV EPÖe
f«yP‰.

U¼\ SÖ|L¸¥ G·¸ SÛLVÖ|YŸ!

5

6

C‰ f[Ÿopeh E¡V LÖ¡VUÖ? U¼\ SÖyz¥ C‰ ÚTÖ¥
ÙNÖÁ]ÖÚX p¡TÖÁ. HÁ? ‘\«›¥ GÁ] ‘¡° C£ef\‰
GÁTÖÁ.

NÖRÖWQUÖL AWNÖjLÚU ÚVÖefVUÖ], ÙT։ UeLºe
LÖ], ÚU¥NևeLÖWŸL· B‡eL†‡¥ C¥XÖR AWNÖjLUÖL
C£ehUÖ]Ö¥ J£ Y¡›¥ ÙNš‰ «PX֕.

CÁÚ\ ÙNšV ÚY|• GÁ¿ ÙNÖ¥X«¥ÛX. SÖÛ[eÚL
ÙNšVÚY|• GÁ¿ ÙNÖ¥X«¥ÛX. AÛR†R«W ÚY¿
Y³›¥ÛX ÙVÁ\Ö¥ GÁ] ÙNšY‰?

ˆPÖÛU
J³eLTP
ÚY|•
GÁ¿
ÚTÖyz£ef\֟LÚ[! ˆPÖÛU J³V ÚY|ÙUÁT‰
NÖ͇W†‡¼h BLU†‡¼h «ÚWÖR•RÖÁ. B]Ö¥ ˆPÖÛU
J³eL ÚY|ÙUÁT‰ AWNÖjL†‡¼h AWpV¥ sRÖyP†‡¼h
BL AYpVUÖL C£‹R‰; ÙNšR֟L·. A‰ÚTÖX CR¼h HÁ
T¡LÖW• ÙNšVeiP։?

SÖÁ HÁ s†‡WÁ? SÖÁ HÁ ÛYTÖyz ULÁ? SÖÁ
HÁ g²Nև? CR¼h T¡LÖW• ÚY|• GÁ\Ö¥ “h†‰fÚ\Á
GÁ\ÖÁ ÙYy|fÚ\Á GÁ\ÖÁ ” GÁ\Ö¥ h†RÖU¥ ÙYyPÖU¥
C£ef\‰RÖÁ R“ GÁ¿RÖÚ] GQ ÚYz·[‰?
h†‡]Ö¥ GÁ] ÙNšY֚?

˜‰h[†ŠŸ N•TY•
Nև J³V T¡LÖW• HÁ TQeiP։ GÁ¿ ÚLyPÖ¥
CTz ÚTrfÚ\Á ATz ÚTrfÚ\Á GÁ¿ Gµ‰f\֟LÚ[
R«W ÚTrY‡¥ GÁ] R“? Nև J³V ÚY|• GÁTRÖ¥
GÁ] ÙLy| ÚTÖh•? NŸeL֟RÖÁ HÁ BRW° RWeiP։
GÁ¿ ÚLyTYŸLÛ[e LÖÚQÖÚU!

˜‰h[†Š¡¥ ¿ÚTÛWe ÙLÖÁ¿ CWP֛W•
®yÛPe ÙLÖº†‡]ÖÚ] GÁ] ÙNšR֚? GÁ] ÙNšV ˜z‹R‰?
VÖÚWÖ SÖ¨ÚTŸ —‰ YZehÚTÖyPÖ¥ ˆŸ‹‰«|UÖ? G¡‹R
®|• ÙN†RYĕ Y‹‰ «|YÖ]Ö? ÙNÖÁ]ÖÁ GÁ\Ö¥ GÚT։
ÙNÖÁ]ÖÁ? A‹R Uև¡ ÙNÖÁ]ÖÁ A‹R ÚVÖefV ÙTÖ¿ÚT
fÛPV։. SÖÁ ÙNÖ¥YÛR«P U‹‡¡ TeRY†NX• AYŸLÚ[
S¥XTz ÙNÖ¥¦›£ef\֟. “WÖUN֖ h†‰fÚ\Á GÁ\ÖÁ
ÙYy|fÚ\Á GÁ\ÖÁ GÁ¿ ÙNÖÁ]ÚT։ GÚT։ ÙNÖÁ]ÖÁ?
Gjh ÙNÖÁ]ÖÁ L|RÖpÛVe LÖy|” GÁ\‰• J£YÛ]•
LÖÚQ֕ Kz«yP֟L·, “ÚTT¡¥ Y‹‡£ef\‰ GÁ\֟L·
p.Aš.z.¡ÚT֟yz¥ A‰ÚTÖXe LÖQ«¥ÛXÚV GÁ\֟
J£Y£–¥ÛX Kz«yP֟L·. h†‡]Ö¥ ÙYyz]ÖÙXÖ³V Nև
ÚTÖL։ GÁ\ ŒÛXY‹RÖ¥ G‹R UÛPVÁRÖÁ r•UÖ C£TÖÁ?

C‰ GÁ] rVWÖÇV•?
J£ UÂRÁ SÖÁ HÁ ‘\«›¥ RÖ²‹RYÁ GÁ¿ ÚLyLe
iP։; ÚLyL E¡ÛU›¥ÛX ÙVÁ\Ö¥ C‰ GÁ] rVWÖÇV•?
jL· p‹‡eL ÚY|•. G]‰ 40 B| ÙT։ YÖ²eÛL›¥
J£YÛ]eiP EÛR†R‡¥ÛX. h†‡V‡¥ÛX. J£YÄeheiP
J£ p¿ LÖV• iP TyP‡¥ÛX. LXYW–¥XÖU¥ SÖN–¥XÖU¥
GªY[° ŠW• SPeLXÖÚUÖ AªY[°eLªY[° S¥X‰ GÁ¿
«£•‘ ARÁTz SPTYÁ.

BÛUVÖL “C£eL ÚYzV‰RÖÁ G|eL ˜zV։”
GÁ\ÖY‰ ÙNÖ¥ÚXÁ.

ÙYyPÖU¥ h†RÖU¥ LÖ¡V• NևeL ˜zV։ GÁ\
ŒÛXÛU Y£UÖ]Ö¥ r•UÖ C£‹RÖ¥ SÖÁ UÛPVÁRÖÚ]?

®–WyP¥ TX]¸ehUÖ?
J£ B›W• T֟TÖÛ]VÖY‰ ÙLÖÁ¿ J£ CWP֛W•
®|LÛ[VÖY‰ ÙLÖº†‡ J£ ¿ T֟TÖ]ŸLÛ[VÖY‰ A‡¥
ŠefÚTÖyPÖÙXÖ³V Nև ÚTÖL։ GÁ\ ŒÛXÛU Y‹RÖ¥
GÁ] ÙNš®ŸL·?
(ÙLÖ¥¨ÚY֕! ÙLÖº†‰ÚY֕! GÁ¿ XyNeLQe
LÖ]YŸL· ˜ZeL–yP]Ÿ) GY]ÖL C£‹RÖ¨• C‹R
˜z°eh†RÖÚ] YW ÚY|•? AP! ÛT†‡VeLÖWÖ! SÖÁRÖ]Ö
ÙNÖ¥¨fÚ\Á? (SÖjL· ÙNšÚY֕ G] ˜ZeL•)
7

B¿UÖRUÖL f[Ÿop SPef\‰ 750 ÚTÛW ÛL‰ ÙNš‰
Rz†RÖf «yP‰ JÁ¿• ÙNÖ¥XÖU¥.

“h†‰fÚ\Á ÙYy|fÚ\Á ” GÁ\ÖÁ GÁ¿ ÙNÖ¥¦

8

–Wyz S•ÛU APef«PX֕ GÁ\Ö¥ GÁ] AŸ†R•? C‹R
–WyP¨eh TV‹‰ «y| «PeizV ˜V¼p A¥X S•˜V¼p,
«y|«yPÖ¥ S֕ R¼ÙLÖÛX ÙNš‰ ÙLցPYŸL· BÚY֕!
UÖ]U¼\ ÚLÖÛZ GÁTÛR† R«W ÚY¿ C¥ÛX.

Nև J³eL ÚY|• GÁ\Ö¥ A‰T¼½ AeLÛW›¥ÛX
“h†‰fÚ\Á” GÁf\ÖÚ] AR¼h GÁ] T„f\֚ GÁ\Ö¥
GÁ] AŸ†R•?

Gµ‰f\ÖÁ? T†‡¡ÛLeLÖWŸLºeh UÖ]• U¡VÖÛR C£‹RÖ¥
SÖÁ ÙNÖ¥YR¼h T¡LÖW• ÙNÖ¥X ÚYPÖUÖ? jL·RÖÁ
UeL·; SÖjL· UeL· A¥X, WÖÇV• AYŸLºÛPV‰RÖ]Ö?

CWzÙXÖÁ¿ ˜zVÚY|•

‰ÚWÖfL[Ö¥ Y‹R BT†‰

CWz¥ JÁ¿ ÚLyfÚ\Á; Nև J³V ÚY|UÖ?
ÚYPÖUÖ? (J³‹ÚR ˆW ÚY|•! GÁ\ XyNeLQeLÖ]
UeL¸Á ˜ZeL•) J³V ÚY|• GÁ\Ö¥ NyP†ÛR•
ÙYjLÖV†ÛR• S•‘]Ö¥ ÚT։UÖ? GÛRo ÙNšRÖ¥ ˆ£ÚUÖ
AÛRo ÙNšRÖ¥ RÖÚ] ˜z•? (ÙNÖ¥¨jL· ÙNšfÚ\֕! GÁ\
XyNeLQeLÖ]YŸL· E¿‡ÙUÖ³) NyP†‡Á ™X• ˆW։,
T֟¦ÙUzÁ ™X• ˆW։ GÁ\Ö¥ ®yz¥ ÚT֚ T|†‰e
ÙLÖ·[ ÚYzV‰ RÖ]Ö?

S• ‘WLXÖRÁL· AYŸLºeh AzÛUVÖL ÚTÖY
RÖ¥RÖÚ] CYŸLºeh CªY[° AL‹ÛR Y£f\‰? ÚY¿SÖyz¥
C‰ÚTÖ¥ C£‹RÖ¥ J£ Wֆ‡¡›¥ ÙYzh| ÛY†‰
LyzP†ÛR Cz†‰ ÙSÖ¿ef«PUÖyPÖ]Ö? ‰£ef›¥,
TÖfÍRÖÂ¥, CjfX֋‡¥, Ù^ŸU›¥ C‰ ÚTÖX J£
ŒÛXÛU C£‹RÖ¥ GÁ] Bf›£eh•? C‹R UÖ]jÙLyP
SÖyz¥ RÖÚ] CªY[° ÙLÖyP• Azeh• ÚT։• LyzP•
C£ef\‰? AYÁ YÖ²f\ÖÁ.

T֟TÖÄeh Uy|• RÖÁ AWNÖjLUÖ?

®–WyP¨eh T‚YRÖ?
“HPÖ Azef\֚” GÁ\ÖÚX “ÙLÖ¥f\ÖÁ ÙLÖ¥f\ÖÁ”

AWNÖjL• VÖ£eh? T֟TÖÄeh• YPSÖyPÖÄeh
RÖ]Ö? R‹‡WUÖL ‘†RXÖyPUÖL AWpVÛX AÛU†‰e ÙLց|
ÚVÖefVÁ Ajh ÚTÖL ˜zVÖRTz NyP• ÙNš‰ ÙLց|
ÙRÖyPR¼ÙL¥X֕ NyP• C£ef\‰; RPÛ] C£ef\‰;
Ù^›¥ C£ef\‰ GÁ\Ö¥, UÖ]jÙLy| YÖ²‹RÖ¥ ÚT։•
GÁ¿ G†RÛ]ÚTŸ C£T֟L·? Y›¼¿ ‘ÛZ“eh ÚY¿
Y³›¥ÛXÙVÁTYÁ C£TÖÁ; CWz¥ JÁ¿ T֟efÚ\֕
C¥XÖ«yPÖ¥ NÖfÚ\֕; NÖf\ E›Ÿ r•UÖ ÚTÖLÖU¥ EPÁ
CWÛP AÛZ†‰e ÙLց| ÚTÖLy|• GÁfÚ\֕.

GÁ¿ NR• ÚTÖy| –Wy|YRÖ? APef J³eL ˜V¼p
ÙNšYRÖ? CÁ¿YÛW VÖÛW GTz G‹R F¡¥ ÙNšY‰ GÁ¿
˜z° ÙNšV«¥ÛX. B]Ö¥ ATzTyP AYpV• Y‹RÖ¥
RVÖWÖ? GÁ¿ RÖÁ ÚLyfÚ\Á (RV֟! RV֟! GÁ\ XyNe
LQeLÖ] hW¥) SÖ¨ ÚTŸ NÖY‰ Ù^›¨eh ÚTÖYÙRÁ\Ö¥
ÚTÖf\‰. GÁ] ‡£z «yPÖ ÚTÖfÚ\֕? C¥ÛX J£ h|•T•
‘ÛZ†RÖ¥ ÚT։• GÁ¿ ÚTÖfÚ\ÖUÖ?  g²Nև A‰RÖÁ
NÖ͇W• A‰RÖÁ ÚYR• AÛR†RÖÁ J†‰e ÙLցz£eL
ÚY|• GÁ\Ö¥ 100eh 97ÚTWÖL E·[ S֕ GR¼h C³UeL[ÖL
C£eL ÚY|•? BLÚY SPT‰ SPeLy|•
TV–¥ÛX!
TV‹‰ ÙLց| ˜V¼pÛVe ÛL«y|«P ÚTÖY‡¥ÛX.
A‹RUև¡ AYpV• Y‹RÖ¥ ÙNš‰ ˆW ÚY|•.

Nև J³V ÚY|• GÁTR¼h GYĕ T¡LÖW•
ÙNÖ¥Y‡¥ÛX. S•ÛU APeL T֟ef\֟L·.

T֟T] T†‡¡ÛLL¸Á ÚTÖef¡†R]•
S• AWNÖjL U‹‡¡LÛ[ Cµ†‰ÚTÖy| CYŸL· RÖÁ
CP• ÙLÖ|ef\֟L· GÁ¿ ÙNÖ¥¨f\֟L·. CÚRÖ TP•
ÚTÖy|e LÖy|f\֟L·. U‹‡¡L· EyL֟‹‰ ÙLց|
pjL†ÛR«y| T֟T]ŸLÛ[ LzeL «|f\֟L·. T֟T]ŸL·
TV‹‰ ÙLց| K|f\֟L·. SÖÁRÖÁ pjLU֕. CTz TP•
ÚTÖ|f\֟L·. LÖUWÖNŸ H««y| ÚYzeÛL T֟ef\֟
GÁf\֟L· T‡]֛WeLQef¥ ÚTÖf\ T†‡¡ÛL C‹‡VÖ
”WÖ°• ÚTÖf\ T†‡¡ÛL CªY[° AÚVÖefV†R]UÖL

9

3 10

C‹R CW| Y£P†‡¥ G]eh C£T‰ CPjL¸¥ L†‡
ÙLÖ|†‰·[֟L· GR¼h ÙLÖ|†R֟L·? GÁ Lµ†ÛR A¿†‰e
ÙLÖ·[YÖ? C¥ÛX, ˜†R• ÙLÖ|eLYÖ C¥ÛX, «¼¿†
‡Á]YÖ? EÁ]Ö¥ Bh• YÛW T֟ ˜zVÖ«yPÖ¥ G|†‰e
ÙLÖ·! UeL· BRW° C£ef\‰ GÁTRÁ A½h½VÖL†RÖÚ]?
L֋‡ pÛX EÛPeL ÚY|• GÁÚ\Á. EPÚ] N•Uyz
ÙLÖ|†R֟L·! CTz UeL· HWÖ[UÖL BRW° R£f\֟L·;
CªY[° UeL· BRW°, S•‘eÛL, AÁ“, ÙN¥YÖeh E·[‰
CÛR GÁ] ÙNšY‰? CÛR EQŸ‹‰ AY]YÁ

‡£‹‰YRÖ; C¥ÛX LÛPp Œ–P• YWy|• GÁ¿ WLÛ[ehe
Lֆ‡£TRÖ?

pXŸ U ÙYyzÛV G|†‰ ÚLÖ«¥LÛ[• ‘WLÖWjLÛ[•
ÚL֓WjLÛ[• ‘[‹R֟L·. pXŸ ^ØY¦eh• ÙLÖ·¸LÛ[e
ÙLց| AYŸLºÛPV ®|LÛ[e ÙLÖº†‡]֟L·. CTz
CYŸL· ÙNš•ÙTÖµ‰ ÚRYŸL· ”–›¥ UÛ\‹‰ NtN¡†
R֟L·!”

ÙN¥YÖeÛL RTÖL ETÚVÖfeLUÖyÚPÁ
SÖĕ AYNWeLÖW]¥X! S• ÚToÛNe ÚLyL B·
C£ef\‰ GÁTR¼LÖL “ÙYy| h†‰” GÁ¿ ÙNÖ¥XUÖyÚPÁ
ÚY¿ U֟eL• C¥ÛX ÙVÁ\Ö¥ GÁ] ÙNšY‰? ÙLÖÛX
A‡NVUÖ? T†‡¡ÛL›¥ ‡]• T֟ef¾ŸLÚ[! U֖VÖÛW
U£ULÁ ÙLÖÁ\ÖÁ: UÛ]«ÛV “£cÁ ÙLÖÁ\ÖÁ; ATÁ
ULÛ]e ÙLÖÁ\ÖÁ GÁ¿ AYpV• GÁ¿ ÚRÖÁ¿f\ÚT։
SPef\‰! ÙNš‰ «y| R‘†‰e ÙLÖ·[X֕ GÁ¿ ÙNšf\YÁ
100eh 10 ÚTŸRÖÁ C£eh• 100eh 90 ÚTŸ ÙNš‰«y| Y£YÛR
AÄT«T‰ GÁ¿ ÙNšf\YŸL· RÖÁ. RTÖ] LÖ¡V†‡¼h
ETÚVÖLT|†RUÖyÚPÁ. A‹R A[° EQŸop Y‹‰«yP‰
GÁTÛR AWNÖjL• ÙR¡‹‰ ÙLÖ·[ ÚY|•; ÙT։ ÚYc•
ÚTÖ|f\YÁ ÙR¡‹‰ ÙLÖ·[ ÚYQ|•.

G‡¥ C‰ Ü TÖLYR†‡¥ !
ÙLÖº†‰Y‰ ÙYy|Y‰ 2000 Y£PjLºeh ˜ÁÚT
SP‹‡£ef\‰. A‹R LÖX†‡¥ ‘†RXÖyP• ÙNš‰ GTzÚVÖ
T֟T]ŸL· Ù^›†‰«yP֟L·. C‹R LÖX†‡¥ GÁ]
‘†RXÖyP• ÙNšRÖ¨• AYŸL· Ù^›T‰ GÁT‰ SPeL։.
T֟TÖÁ “†‡NÖ¦VÖL C£‹RÖ¥ T֟TÖÛ]o ÚNŸ‹RYÁ
“†‡NÖ¦VÖL C£‹RÖ¥ “C‹‰ UR†‡¥ NևfÛPV։. NևÛV
EPÖh• NÖ͇W “WÖQjL· C‹‰ UR†‡¼h N•T‹RTyPÛY
A¥X ” GÁ¿ ÙNÖ¥X ÚY|•.

CÁ\Ö H¼TyP‰ C‹R EQŸop?

C‹R 1957¨• CR¼h T¡LÖW• C¥ÛXÙVÁ\Ö¥ GÁ]
AŸ†R•? BR]Ö¥RÖÁ –L–L Y£†R†ÚRÖ| ÚY¿ T¡LÖW•
C¥XÖRRÖ¥ C‹R Uև¡ GQjL· GQ ÚYz·[‰.
C‹R LÖ¡V†‡¼h T¡LÖW• ÙNšVTP ÚYPÖUÖ?

T֟TÖÛ]e ÙLÖ¥¨Y‰• T֟TÖÛ]e h†‰Y‰•
CÁ¿ ÚS¼\¥X. A‹R LÖX†‡ÚXÚV SP‹‰·[ÚR! T֟TÖÁ
Gµ‡ ÛY†‰·[ “WÖQjLÛ[ T֟†RÖÚX ÙR¡ÚU? CW‚VÁ
ÙNÖ¥¦›£ef\ÖÁ; C‰ TÖLYR• 7Y‰ ÍL‹R• 2Y‰ A†‡VÖV•
CtpeÙLÖ¥ÛX Tzy BŸ. pYWÖU NÖ͇¡ ÙUÖ³ ÙTVŸ“
“ÚWÖLWpj AoreiP T‡“ 715Ü716Y‰ TeLjL¸¥ E·[‰.

Nև›¥ÛX GÁ¿ iP GYĕ ÙNÖ¥Y‡¥ÛXÚV? ÙLÖz
ÙLÖº†‰fÚ\Á GÁ\‰• 8 SÖ¸¥ ‰z‰z†‰eÙLց| T‡¥
ÙNÖÁ]ÖÚV! CR¼h AÚR ÚTÖX T¡LÖW• ÙNÖ¥XÖR LÖWQ•
T֟TTÖÄeh TV‹‰ ÙLց|RÖÚ]! RY\ÖL ŒÛ]†RÖ¥ NŸeL֟
RÖÁ HU֋‰ÚTÖh• T֟TÖÁ RÖÁ HU֋‰ ÚTÖYÖÁ S֕
HUÖ\UÖyÚP֕. CÁĕ ÙNšVÚYzV LÖ¡VjL· TX
C£efÁ\] AÙR¥X֕ ÙNšR T֟†‰ JÁ¿• SPeL«¥ÛX
ÙVÁ\Ö¥ LzTÖL C‹R ˜z°eh Y£ÚY֕.

CWVÁ ÙNÖÁ]‰
CWVÁ ÙNÖ¥f\ÖÁ “K! RÖ]YŸLÚ[ SÖÁ ÙNÖ¥YÛRe
ÚLºjL· ; RÖUpVÖU¥ ATz ÙNšjL·! jL· G¥ÚXÖ£•
‘WÖUQŸL· ŒÛ\‹‡£eh• ”–eho ÙNÁ¿ RTr, VÖL•,
A†VÖV]•, «WR• BfVÛYLÛ[o ÙNšfÁ\YŸLÛ[e
ÙLÖ¥¨jL·. ‘WÖUQŸL[Ö¥ ÙNšVT|• AÄÐPÖ]ÚU
«Ð„°eh BRÖWUÖf\‰. B]RÖ¥ G‹R ÚRN†‡¥ ‘WÖUQŸL·
C£ef\֟LÚ[Ö, G‹R ÚRN†‡¥ YŸQÖpWUjLºeh¡V LŸUjL·
AÄÐzeLT|fÁ\ÚRÖ A‹R ÚRN†‡¼ho ÙNÁ¿ AefÂÛV
ÛY†‰e ÙLÖº†‰jL·, SÖN• ÙNšjL·
” GÁ\ÖÁ. AÛReÚLyP
RÖ]YŸL· EPÚ] pXŸ AefÂÛV ÛY†‰e ÙLÖº†‡]֟L·.

CÚT։ ˜‰h[†Š¡¥ BL«¥ÛXVÖ? ¼¿eLQeLÖ]
E›Ÿ ÚT֛¼¿. CWP֛W• ®|Lºeh ÙS£“ ÛY†‰e
ÙLÖº†‡]ÖÁ. T¡RÖTUÖ] LÖ¡V•. Nև GªY[° ÙL|‡
GÁTR¼ho N¡VÖ] ERÖWQ•. BLÚY TX ˜efVUÖ] LÖ¡VjL·
SPeL ÚYz›£ef\‰ GÁTRÖL ÚTp ˜z†R֟.

11

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful