P. 1
athma,motcham-naragam

athma,motcham-naragam

|Views: 101|Likes:
Published by bmuraliusa

More info:

Published by: bmuraliusa on Dec 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

gdò O.vù .

_]un, 3un:oà - ¡;oà
_omvù . O.mvnù
Oo¬v_ . O.mvnù y;no:ù opoà
zs, _ppvon¬ù _jvqìj
yqo¬¿où ¡où, yqonòu_ù
Ooòoo - coo o11
.yìj _d_ . zoo¯ 3u
pn¬ò pòou . ¬ò.¬¬. co _.¬¬.¬à
¸óo ¬_]_ ¸¬g. 11 j¬¬o¬
gdò ¸¬g . O:àu 1/s
ooovnõoà
¸:o: ojoouìj. ¸o;ò m:oà, yd_õoò
¸óonõoà óm3v:jo ó;n:õ¬, Ooòoo
gò óo:õ_u:io¬. O.mvnù .jì.oà
3.q)_{oovà ¸qóò
3u:_ù - cac 1o1
O.mvnù .jì.oà
yqo¬¿où 3.q)_{oovà ¸qóò
on)yj;à - 3onoo - c11 o11
¡òOono: . - #
gqæo, Cæo:+±-¸)a±
Çu/ao/
Çoma¿
Çu/ao/ q)omc/ aQa±
29, @qQanom/ _qr_Oq
q_om_o/ ¸a/, q_oomæ_/
Ç+møm - 6JJ J+l
periyarmulakkam@yahoo.com
l. acq_æ æq¿æ
ovumvnop _võoà ¡n:jò .;o _;à:]p :¡_,
¸y_à ¸oovõoà ¡n:jò o[_ Ooòonõ_ì O.¡] Opn:ióv
:òj, uõo¿õ_¬ pnono3o gqopõ _pì. »oùóo
3pnò¡vqì.op ¡nà ¡ò¡né »où)_ oqóò3¡nà. ¸3pn_
o: .nùì.oùo¿à, .nùì.o;òonpnùo¬ò, ¸;ovò, 3pövà
_óvooo¬ò 3.;nò :opõ_à :opìjõon;ùo¿à, ouvà,
j;noà, :;oioà _óvooo¬ò 3.;nò :opõ_à
:opìjõon;ùo¿à _oovõo]op ¬yùõoõ o:go¬yà
up]opyà .[¡v O.n_uõo¬ò _pì.]op] pio¿õ_
_pn;uné oo]_õOond_à u[_à ym]_õ o¡õOond_à
o¡uì :;on;à Ooé_oqopon_à, ¡u_ _võo]yò
»douvno .[_õOond: »dou ¡d.ùo¬[ ooù
_oo¡uì :;on;]opõ od_ .vì._opno] Opmopn_à,
u[_à oo O.m3vnùo¿à, ouv oà.)puno uo] _jìjõ
Oon¬opn_à, ¡u_ {ooovyà, o:g¬, upà ¬ò._ .[¡
¡nà Oond_¬¬ oq]yò {ooovyà o[_ o¬õóo:
3od_Ouò.pnoõ oqy _poo ¬_pì j_)3pnà. _oooo¬ì
.[¡ _p[__ò .o p:oo 3.oyà, ¬_yyuqõóò3¡nà.
_v_à ¸oooo¬ o: __ o[_ Op¬ono _qõoonà
¬òóò¡ ¬do]yò u3p _op ¬__óò3¡nà. onooùo¬
pvgOoé_ _opóo[_ {pnounogà ooounogà .j]_ì
.nùõ_à.j 3od_ó3¡nà. _)p _pò ._yvno_ _3p
pooì:ò öj yqO¡ò3od _òon _;d:no_ ovumvnop
un¡n:jò _jgo;vò 3.n_ ¡àunò ¬_]_ó Oonòoì.::op
¸_om]_à, oo ¡d.ùo¬ ¸op o¬õó ¬__à.j Oonòoop
_pm]_à ¬_pì.::pn_à.
¸æg acµæ
_ponopno, ¡uõ_õ o:go¬ì .[¡vno_, up]opì
.[¡vno_ o¡_à oooo _òoo ¬ò.pnogà, o±:ì._à
uõo¬ò _ò.à }ió ¸oùo¿õ_ ¸¡g, _[¡ò, _ò.à
_óvooo¬ò »¬¬ o:_ì.n:o: »o:]_ o_p
ooov »d:nõo3od_à ¬ò.3p _õóv oooo ¬ò.
pnogà ¸3¡o p:ooo¬ò Oo¬v:jqõóò3¡nà. ¸_gà .où
¡àuo:v _à_v[ovò o:go¬yà, up]opyà Oond_
o)_ __õ3o 3.n:_o::pnòpnò ¡nà ¸opì.[¡
_;néóo Ooév 3odjvpnv[3¡Ovnpv »douvò
o:go¬yà, up]opyà .[¡ì 3.o3od_à ¬òóò¡ ¸oov]
op3vn, _ooov3vn Oond_ ¡nà ¸yò :;3ooõooòoo.
¸_3.no3o pnò ooo ouv]opì .[¡yà ¡nà 3.o 3odjv
¸oovà ç[.::_ ¬ò3.nà. ¬ì.jOvoò oo ooo]
poooùo¬ ¡uõ_ ¬y;no] pàunò ojv ¿jóoo¬ ¬òonà
Ooé_ .nù]_à, gò¡_à .vò O.¡np pnò oo:ovnoó
ouvOuò_à, ouvì O.mvnO;ò_à o¡õOond_ ¸oonù]op
oo¬3v pu_ _ypunogà, ouv oà.)puno oo o.]yvõ
on;ùoo¬] puõ_ì .o:vnogà oo]_õ Oond_, ¸oùoo¬]
Opqoò __]_ ¡àu_ »oì._]yo:_ó ¿jóoì3.nù
Opn_õo _;à:]pyò .ooné oooouvà ¬ò._à ouvnó
onmvùo¬ ¬ò.oùo¿à o)yõ_ o; 3odjvoùo¬no3pn_
oooì O.mvnùo¬ ¬ò.oùo¬ò onv_à Oo¿õo 3odjvpné
o::_.
nmm? nOuq? nqmon?
_òo¡vyoà O.mv j;noà, yqoo¬vn:[ j;noà,
;nunvoà, .n;pà _óvooo¬_¬¬ oopoo¬ ¡à: _õóv
opn¡nvoùoo¬õ o:g¬o¬no uy]_ ooõoà, _o_, »[ooà
Ooév ¬oOooò oàuyõóò¡n3on ¸oò un]y;3u o:g¬
¡à:õooyà, ouvì .[_à Oond:oò ¬ò_à, u[¡oùo¬
¡n]yoùo¬ - ouv] _3;nóoO¬ogà yùunoõoì.:_, ¸_3o
_j)p _jonogà Oonòoì.:_ o::_. __ ¬ì.j
_q)p3.ny_à o:g¬, upà ¬ò._ ¬òoOoò._ .[¡yà,
_oo ¬ì.j »d:nv[_ ¬ò._.[¡yà, _o[o¡
»d:nõóvoùo¬ Oo:: ¬do]3pn_ »d:nõóonùo¬n·
¸òo_ ¡òo ¬do]3pn_ »d:nõóonùo¬n· ¸òo_
¸¡vnouvonò »d:nõóonùo¬n· ¬ò.oooo¬ì .[¡yà,
_o[¡ò ¡u_ - ¸pno_ uõo¬ o:ou ¬òo ¬ò._ .[¡yà
o[_ _3ono]_ì .nùõoõ o:ouì.:jqõó3¡nà. ¸opì.[¡
_pon opn o _i_ _oà, »qoà, O.vù ¸[¡
pòouoo¬yo:v o:g¬ ¬ò.opì .[¡yà, uõo¬ò
onjõoo ¡o]y[ono ç[.:: Oon¬ooo¬pnò upà ¬ò_
Oon òoì._à up]opì .[¡y3u _i_ oomõoõ
oqyy¬3¬n3u po;, u[¡.j .o o:g¬o¬ò pòouovyà
upì:mgo¬no ó¡¬po, _¬onuv, o_o, O.¬]p, öõóv,
ooo, oooo, ¬unù]p, onõóv, onu _pdv .o »¬
upioo¬ì .[¡yà ¡nà _i_ po]povnoì :;¬pn:õo
3 4
»]3pouòoo. çOooò, ¸o[¡[_ ç[oo3o u_ìjõo¬
pn;n¬uné Oo¬ì.:_ gqoqõOonqoù .yò Oonòo_jvnuò
p]_onù]pà ¬òóò¡p[_¬ ¸o:õooà j_)_à, ¡à:]pnò
_o3od_à ¬òóò¡ {ù.)p]y[_¬ j_)_3upnò,
goOonqoqà ¸o;oùo¬ o:go¬3vn, o:g¬ _pùoo¬3vn,
¸opn;ioo¬3vn, ouvioo¬3vn, ouvnóonmoo¬3vn
onì.n[¡õ Oon¬¬ _j)p3p Ovnpv ¸¡oò u3pn, {vnv]yò
u3pn, {oo {_]p _jvnu[ 3.néo:: o¡và
»oou¡)ppn_à. _ponò _ì._yvò ¡nà ¸o[¡ò
:;3ooõooòoo.
+aq nmug ng?
_pono_ uõo¿õ_õ o:g¬ ¬ìO.n__, ¬ì.j
ç[.::_· ¬ò.opì .[¡ _;né3onà. uopò :¡)_, o¬ù)_
{ooõoì.:: :¡_pnò o:g¬ ¬òóò¡ gq o¬_ {óovà
Ooévì.:_ _qõo 3od_à. ¸op vnqà u_õo _jvn_.
çOooò _ì3.n_ o: uõo¿õ_ì :¡ù Oonòdõ Oon_]p
:¡_pnò o:g¬ ¬òóò¡ 3.óoà, {ooìjà ç[._óò¡3p
po; pnono ç[._oyòoo. ¬ì.jOvoò, o_ _p)opoo¬
¡nà o:o]yò __õóõ Oond_ gq »qo]op3vn,
o¬_oo3vn on:j onu ¬ò_à, ¸opõ oooì:õ _à:_
¬ò_à Oonòdõ Oon_]p :¡3o, _p)op onuovõ _à::
¸¡óò¡_. ¸_3.no, _yv_à uopò :¡)p :¡_pnò ¸oò
uoy[_õ o:g¬ {ooìj] 3pnò¡vqõo 3od_à. ¸_ ¬ì.j
¬ò_à ¬ì3.nOpò_à .nùì3.nunonò onpn;ouno uop_õ_
¸¡g o¬ùóoyà _;néóo o¬ùóoyà _òonp ono]yòpnò
o:g¬ {ooìj] 3pnò¡ _qõo 3od_à. o:g¬ ¬ò._ -
o:g¬, ¬onu, ¸òon, on: ¬ò_ puj, ou¬óqpà,
¸;:, _ióoà _pdv .o Ounpo¬ò .o Oon[o¬no
_q)pn_à, _¡vò - ¸ù]p]yò »oo] 3pn[¡]y[_à,
¡:ì:[_à, ¸po[ _à on;ounóv gq oõyov3v _¡ì:_
opnogà, ¸pno_ oo;nò _v[oo ¬ò_ Oonòoì._unonò,
¸oov[oovò _vi_p_õ_à, .¿o _põo:_ ¬ò_
Oonòoì._unonò ¸õo:jò 3oùõooõ_à, çpno_ gq oõy
_q)_pn3o _o 3od_à ¬ò._gà, ¸)p oõypnò o:g¬,
¬òonà oòo _d:oò, ¸òon, on:, ¬ò_ Oonòoì
._óò¡Opò_ Oonòo pnon_à, ¸)p oõy ¬ò_à o:g3¬
¬ì.j uõo¬ uoy[_ o)pnù ¬ò._pnò _i_ oonmõo]
põopnvqõóò¡_. _o3o ¸)p oõy uop_õ_] 3pnò¡v
onoà ¬_ ¬ò.pnogà ¸_ ¡àouì O.n_]poo;
¬ì.jvq)p_ ¬ò.pnogà .nùõo3od_unonò, ¡à¡n:j
_¬¬ o:g¬oo¬õ Oond_pnò ¸op] pn;n¬uné »o;
_jyà. ¸pno_ _ì3.n_ ¡u_ ¡n:j_¬¬ o:g¬o¬
¬ooOvò¡nò _u, uoo, on[_, O¡qìj, ¡y, ¿mvò, o)y;ò,
¡:o]y;à, uop, _j, uòoò, 3uoà, 3¡néo¬, .vio;uno
uqoio¬ _óvoooO¬òonà o:g¬noõ oqpì._óò¡o.
_oooO¬òonà _o[¡ò »douov ¸¡v _[¡ò _òonp
ono]yò o:gO¬ò_ gìjõ Oon¬¬ì.::ooo¬. ¸y_à,
_uvuoo3v ooooviómvnogà, ¸_gà Oo¬¬uoovn
ogà, ¸i_ o:g¬ _qì.pnogà, ¸ióq)p oqà }ù
¸àuoov_¬¬ o:g¬ò poovdq)_ oqopnogà
oqpì.::3pn_, _uvuooõ_ ¸ì.nò gq ¡n_à od_ :jõo
_jvnyq)p_à, 3uò¡n:o: 3uò 3onoOuò_à, öj¡n:o:
.npn¬ 3onoà, ¡;o3onoà ¬ò_à _ì.jì .oon¡noõ o:g¬
pòouovó Oonòop[_õ on;oOuòoOoò_ .nùõ_à3.n_
¸o[¡ò »douov ¸¡v _jvnppn3o3v ¸oooo¬õ
o:gO¬ò_à, ¸o[¡ò _vi_pooõ o:g¬ oõy ¬ò_à
Oonòo3odjv ¸oovà pnono3o ç[.::_. _ì3.n_à
uopò pòonò _j)pooo¬ 3.no _jvnpooo¿õ3o o:g¬
oõy ¬ò¡ Oonòd o_óò¡nò. »pn;ouno, o_ _p)opo¬
gq _no 3ojõooõon;_o:v Ooéooov u)y; oõy ¬ò_à,
Opéooõy ¬ò_à, ».noon oõy ¬ò_à oq_ó¡nùo¬.
o_oonvqõ_à O.n__ ¡n_à ¸ì.j3v oqyvq)3pnà.
_ì3.n_ ¸¡g o¬ùóo O.[¡:ò ¸)p _no3ojõoooo¬
u)y; oõy ¬ò_ ¬donuò p)y;à, oo]y¡à ¬ò_ Oonò_
óò3¡nà. u[_à ¸)p _no3ojõooõon;ò Ooéyà _no]yò
op _òoOpò_ ¡uõ_] Opmvno::n_à o: ¡nà ¸o[o¡
gq ono_à u)y; oõy ¬ò3¡n, Opéo]yò oõy ¬ò3¡n
Oonòonuò “__ ç3pn p)y;àpn3o gpv 3o¡òoo, _onò
¸_ _òo_ ¬ò_ od_:jõo ¡àunò _jvoòoo” ¬ò_
Oonòdo_ó3¡nà. ¬o3o g3; onmvà ¡uõ3o gq ono]yò
u)y;unogà, Opéo oõyvnogà 3pnò¡v_. :¡_ ¸_ p)y;à
¬ò_ 3pnò¡õ on;oà ¬òoOoò¡nò, ¸_ ¸¡g o¬ùóoyà,
_;néóovò .o_3uvn_à. ¸_3.no3o ¡uõ_ _ì3.n_
Opéo oõy, o:g¬ oõy ¬ò_ 3pnò_óò¡ onmvOuòonà
3uò ¡n::nqõ_õ o:g¬ oõy ¬ò_ 3pnò_oyòoo. »pn;o
uno, ¿mv, o)y; ó;ooà _òo_ ¬ò_ od_:jõo _jvnp
ono]yò ¡nà ¸ooo¿õ_ gq Opéo oóyovõ od_:j]_,
¿mvò ¬òóò¡ Opéo]op ;n_ ¬òóò¡ .nàj :jì.pnogà
¸_ ¿mvò ¬òóò¡ o:g¿õ_ ç[.:: on.à ¬ò_à Oonòd,
¸óon.à y; ¡nà u)y;io¬ O_:]_, ¸]3pn¡à y; ¬¡no_à
5 6
Ooé_ oqóò3¡nà. __ onoon¬y;à Opmvnp ono]yò
ç[._]yõ Oond: oq]pn_à. _ì3.n_ ono on¬y;à
Opm)poùo¬ _u, ¿mvò _o[¡ò _vi_pò, ¸pò ono
¸¬g _óvoooo¬õ od_:j]p:ò ¿mvooì .nàj
ojì.yòoo ¬ò.opyà gqon_ ¡ò¡né »oqóò3¡nà.
¸_3.no3o ¬ióq)_ ¬ì.j uop] pdoù oqóò¡Opò._
Opm)pg:ò ¡yõ o:g¿à, 3uoõ o:g¿à, oùo .oon_à
o¡_ o¡pno ¡à uoop o:_ uo¡v] Opn:ióo::o.
¸_3.no3o ovnyo¬ ¬ì.j oqóò¡o ¬òóò¡pno oonpn;
_;néóoyà, »:[o[_ _;néóoyà ¡uõ_] Opmv o)p :òj
3.y, unm, ¸àou _pdv Opéoio¬ò »oùóoyà uyìjà
o¡_ o¡pno uo¡v] pooì.::o. __3.no3o on[_, oqìj,
3.é _pdvooo¿à uo¡)_ oqóò¡o. _ì.nõó, H;ió
_pdv _ypio¬ od_:j]p :ò vnoo, jd, oioà _pdv
Opéoioo¬ì .[¡v .v_à uo¡v _;à:]_ o::o. _)p
_o¡vò _oyà ¡uõ_¬ uy _qõ_à o:g¬ »oùóoo¬
¬oo ¬ò_ .nùì3.n3uvnonò on;oonmvà, _pn;à _pdv
oo;io¬ od_ :jõo _jvnpoooo¬3v o:g¬ Oovò
¬ò_à, o:g¬ oõy ¬ò_à Oonòd oqóò3¡nà. _ooo¿à
¡n¿õ_ ¡n¬ uopò ¸¡g o¬ùóoyà _;néóoyà _y;
_y; uo¡)_ Oond3:pnò oqà. 3u_à _ì3.n_ gqoqõ_õ
o:g¬ oõy ¬ò_ 3pnò¡ì._à onmvio¬, u[O¡nqoqõ_õ
o:g¬ oõy ¬ò_ 3pnò¡ì.:nudqì.opyà .nùõóò3¡nà.
¸_ ¸ooqoqo:v ¸¡g _;néóo _óvo[¡ò o]y
vn3uvn_à.
_ì3.n_à ¡à uoy[_ ¬::np onmvioo¬ 3uon::nù
Ooéyà3.n_ ¡nà ¸yovì.::n_à ¸op u)y;oõy ¬ò_
¡nà Oonòo] _ooyòoo. _)p ¸¬gõ_ ¡nà opmvà O.[_
o:3:nOuò¡n_à ¡uõ_ì _;o ¸¡gà _;néóo _jgà
ç[._à oo; o:g¬ »oùóo ¡àou o:_ ooo _jvn_.
¸ò¡yà onjõoovò .õ_ouo:vnpoùo¿õ_ o:g¬
»oùóo o¡_ onoà oo; _q)3p y; 3odjv_unvqõóò¡_.
¸pno_ o±:ì.:_ çun[¡uo:)po_õ_à n_Ooév_jvnp
¡±:uo:)po_õ_à o:g¬ Oovò ¬ò.op Oonòd]pnò
__pooyà yqìyovyà ¸o:vó Ooév3odjvqõóò¡_.
¡òo ¸¡gà _;néóoyà »o:voùo¿à pio¿õ_õ
on;oonmvà ¬::np _:]y_à n_Ooév _jvnp _:]y_à
o:g¬ Oovò ¬ò.opõ Oond_pnò yqìy ¸o:óò¡nùo¬.
¸ì3.n_ pio¬ ¸¡gõ_3uò gò_ _qì.op ¬do]
y;3odjvoùo¬np _qõóò¡nùo¬. _onò »_yvno
.õ_ouo:)poùo¬, ¬)p o¡v]y[_à pio¿õ_] Opm)p
on;o]opõOond_ ounpnouo:o_à, Opmvnppnvq)pnò
¡uõ_ ¬::oòoo ¬ò3¡n, ¸òo_ __pnò _v[oo ¬ò3¡n
oqy] yqìyvo:o_ uné _qõóò¡nùo¬. ¬o3o onpn;o
uõo¬ò o:g¿õ_à o[_ ¸¡go:v uõo¬ò o:g¿õ_à,
_;néóoõon;ùo¬ò o:g¿õ_à, .õ_ouo:)poùo¬ ¬do]
y[_à o]yvnoi o¿d_. gqoqõOonqoù o:g¬ ooõo]
y_à, o:g¬ u_ ou]_à O.n_ì:_à o]yvnoi o¿d_.
o:g¬ ¬òóò¡ »oùóo uõo¿õ_ ¬ì3.n_ ¬ì.j
»d:nv[_ ¬ò.opì.[¡yà, ¸ogoùóo uõo¿õ_
¬_oo;yà _qõo_jyà ¬ò.opì .[¡yà oqõouno _pò
_òoù ¬_y _q)3pnà. ¸pno_ uopò »oo] 3pn[¡]y[_à,
¡:ì:[_à, oà.oio¿õ_à on;oà od_:jõo _jvnp
{oovò, o:g¬ oõy ¬ò_à o:g¬ Oovò ¬ò_à {oo]_õ
Oon¬o_à, »pn;ouno ¸o[¡[_õ on;oonmvà 3pnò¡v
:òj, ¸){ooìj Oon¿oà Oon¿ouno un¡o_o_à oo_à
¬ò.pnoõ _¡ì::_ _qõó3¡nà. _)p _o¡v3o3vpnò
Oon¿o ono]y[_ _ò ¸3¡o o¡vio¬ o:g¬ Oovò ¬ò_
¬dovq)p uõo¬, o¿¿no (ooéò¬; _;néóo ç[.::
:¡_, ¸oOodo]op un[¡õOond_, ¸3¡o o¡vioo¬
uopò Oovò ¬ò_ Oonòo] opmvà Oond_o::nùo¬.
»pn;ouno, oà:vòon] p)y o¡v]op ¬_]_õ Oon¬¿
3onà. oà:vòon] p)y ç[._]yvqõ_à o¡v_à, ¸_
¬ì.jó Ooévì._o_ ¬òóò¡ ooéò¬ »oùóoyà ¡uõ_]
Opmvnuò _qõ_unonò, ¡nà _òo_à ¸op “gq Opéoo
oõy” ¬ò_à, .opv ono]_ mµo¬ 3.oõ Oondjq)ppnéó
Oonòoì._à “¿no yq±jó oà.n¡oo” ¬ò_3u Oonòd]
yq3onà. _ponò uõo¿õ_ ¸¡gà _;néóoyà o¬; o¬;
o:g¬ »oùóovò ¸¬g _o¡)_ Oond3: 3.n_à ¬ò._
ydoà. ¸_3.no3o ¸¡gà _;néóoyà _o¡võ _o¡v,
o:g¬ò »oùóo o¬ù)_ Oond3: oqà ¬ò._à gìjõ
Oond:no 3od_à. _ì3.n_à ._]p¡g _o¡)p uõo¬:3u
pnò ¸3¡ouno, Opn::p[Ooòonà o:g¿à, ¸oùpà
Oovòo¿à pnd:oun_oopì .nùõóò3¡nà. ¸oùo¬
3u3o3v “o:g¬ oqoop”õ o:ì .nùõóò3¡nà. on:_
u;ndjì .õ_o_o:voùo¬:3u ¸3¡ounoõ o:go¬ì
.[¡v oopo¬ ¬ò.ooo¿à j;noio¬ ¬ò.ooo¿à
uyìjì O.[_ _qì.opyà .nùõóò3¡nà.
Oon¿o ono]y[__ò ¸õoopoo¬ ¸ì.j3v - ¸pno_
o:g¬ oõyvò ¡o:O.[¡_ ¬ò_ ¡à:õ Oondjq)poùo¬o:
_ì3.n_ ¸ì.j3v ¡àjop[_ Oo:oì.:_õ Oond_,
pio¿õ_¬¬ ¸¡g o¬ùóovòon] pòouov uo¡]_õ
7 8
Oond_, ooéòoò qoà ¸õoopoo¬ Ouéì:õo _v[o
¬_]_õOond_ o±:ì._óò¡nùo¬.
_ydq)_ ¬òo ç[._ó¡Opò¡nò, uõo¬ o;o;
_ì3.n_ ooéòoõ_ì O.nq]puòonpop ç[o u_õoõojv
{ooouõ_ o)_ Oondjqõóò¡nùo¬ ¬ò._ o¬i_óò¡_.
uopov o;ó Ooéo_à, Oo]pooo u_.jyà :opõoó
Ooéo_à, 3.óoõoo¬yà ¡n:jvioo¬yà v)y;io¬ò
:j]_õ on:_o_à 3.nò¡ onmvio¬ uoponò Ooévõo_à
¬òóò¡ {oo ç[.:: :¡_, uõo .nu; _oio¿õ_õ o:
_ooOvòonà o:g¬ Oovò ¬òóò¡ _q:_ ¡à:õoo
_o¡)_ oqoyò _óomvOunò_uòoo. ¬o3o gq ono]yò
¸¡g o¬ùóoyà _;néóoõ ooooyà _òonp3.n_ ç[.::
o:g¬ oà.)puno ¬doio¬, _oyà _q)_pnò
y;3od_un ¬ò¡nò, ¸_ _q)_pnò oqó¡_. ¬ì.jyà
¸_ gq ¸¬gõono_ - Oon¿ouno_ _q)_ o;õo_à ¬ò3¡
Oonò_3onà.
çOooò uopò, pnò ¬òonà ¸¡)poò ¬òóò¡
_oo]op »o:voonponò, pò j]yõ_ ¬::npop] poõ_]
Opmvoòoo ¬ò_ odovuné gìjõOon¬¬ó oo.]yò
oàuyõo _±:ì.: un::nonoovnò ¸i_- ¸pno_ , poõ_
¸¡g o:o:vnéì 3.no3.n_ ¸o_õ_õ o:g¬ ¡à:õooyà,
o:g¬ Oov_à o)_pnò yqà. _op un[_o_ oo.uno
onmvuòo. _;o ¸¡g o¬ùóo O.[¡nòpnò _jyà. ¸ò¡yà,
ooù »douov ¸¡)yq)pn_à ov¡o3un, q:ì :jonp3un
on;ouno] pio¿õ3o jmvnpo[o¡ì 3.o .nu; uõoo¬
uvõóõ Oond_à _qì.nùo¬. çOooò, uõo¿õ_õ o:g¬
¡à:õoo _qì.pn3o3v, ¸oùo¬ :opõoõojvoùo¬né
_qì.yonòpnò, ¬_ ¬ì.j _q)p 3.ny_à »oo]yò o:g¬
oà.)puno _q:_ ¡à:õooõ_ _q)p uyìj _o¡)_
o::pnò, o:g¬ »oùóoyà ¬ì.jyà uõo¿õ_ o;o;õ
_o¡)_ Oond_pnò 3.n_à ¬ò.yò o)3pouòoo. ¸p[ono
oq]pì._oy3on, vnù upno_ _[¡à Oonò_oy3on
.voòoo. _onò, ¸oopõ _q:_ ¡à:õooyà q:ì
:jonp_à gp)p ono]yòpnò, »oo]yò g_õo_à,
ou]_o_à, _ò._à {ooO._à ¬ò._ un]y;à »_y.
upà ¬ò_à o¡v_à _;nv] p_)p3pvn_à. uop
oùõoà ooi_oo¬ì3.nò po] po3v on_o¬ò
ono¿Ooé_o)p {ooou un¡, _jooo¬ o:jõ _ono onp
_;à:]p3.n3p ¸o[¡[_ó oo Oon¬ooo¬ 3poovnó
o::_. ¬ì.j ¬oò, ¬ì.j] po3v _qõ_à uõo¬ çpno_
gq O.n_ ¡òouov »]3po]_ pio¿õOoò_ gq oio]op
{_oonò, »:3o ¸p[_õ Oon¬ooo¬ {ùovõo 3odjv
¸oovà ç[.:_o_ó¡3pn, ¸3p3.nò uopùo¬ò o:_
onjõooõ_ Oon¬oooo¬ {ùovõo 3odjv ¸oovà
ç[.:_ o_óò¡_. ¸õOon¬ooo¬ pnò _ì3.n_ upà
¬oì._opno _qõó¡_. ¸àunymvno Oon¬oo {ùovioo¬
u¡õo:n_ ¬ò.p[_ {.)pooo¬ ç[._]y, ¸){.)poooo¬
u¡ ¡:ì.oùoo¬] pdjõo _jvnp {oov3on ¸òo_
pdjõo 3od:nà ¬ò_ 3pnò¡v ouv]y3on, ¸òo_ oomò
ov¡o]y[ono3on, 3o_ op]yò çun[¡ì :opì.p[ono
3odj3vn, ¸õOon¬oooo¬õ o:g¬ ¬ò.o[_:ò oà.)pì
._]_opnoòpnò uõo¬ çun_onùo¬ ¬òóò¡ ¬doà
Oond3:n, ¸o[o¡õ “o:g¬ »d:nõóonù” ¬ò_à, ¸o[
¡[_ u¡ ¡:)pnò “o:g¬ pdjì.nù” ¬ò_à Oonòo 3odj
vpné o::_. (_)p _:)pnò _pò _pono uopò po_
Ooép _:un_à;. _onò, _)põ Oon¬ooo¬ {ùovà Ooévì
.::_ ¬ì.j· ¬)p _pn;ioo¬õ Oond_· ¬ò_ .nùì3.n
3uvnonò, ¸_ ¸)põ ono]yv {ooou, ö3pn±o {oo,
uõo¬ò ¸¡g {oo - ¸pno_ .nu; uõo¬ò ¸¡ooà, oo
mò ¿jóo] y¡à _óv {oovò - ¸pno_ ono 3po où]p
uno]y[_ ç[.ó Ooévì.::ooo¬ ¬ò3¡ Oonòo 3od_à.
3u_à, gq _¡ì::: Oon¬oo :[ono 3pooù]p uno]y[3on,
oomò ov¡o]y[3on ç[¡pnvòon o::nò, vn;no_ ¸¡¿ù,
¸òo_ p)y;õon;ù ¸op un[¡ {ooõ_à 3.n_, .nu; uõo¬
q:¡à:õoovò .ooné, pio¬ :jonp] opõ on:j un[¡ó
oàuyõonp ono]yò :m)_ 3.néì jyv Oon¬oooo¬ o_]_
- ¸pno_ _òovop] yq]y3vn, ¸òo_ ooo[o¡ un[¡3vn,
¸òo_ oo jyvoo[o¡ó 3où]3pn çpno_ gòo¡ó Ooév
3¡m_à3.n_ ¸_ gq jyv upuno ç[.:_ o_óò¡_à »d_.
_ponò .nu; uõo¬ - ¸pno_ _q:_ì :jonp_¬¬oùo¬
“¬ò upà O.m_,” “»ò upà o¡_” ¬òóò¡ upó odo:õ_
_¬nóo:gà 3¡m:_ o_óò¡_.
_)pó odo:vòonuò yq]pì.n_ Ooévonun· ¬ò_
{oo]p O.m3vnùo¬, ¸õOon¬oooo¬ un[¡nuò, .opv
Oon¬ooo¿õ3o jyv ovnõóvnoioo¬ó Ooé_, yqìy Ooév
_v[o]_ _qõóò¡nùo¬. _on_à, ¸à_v[oo¬ò .o_à,
_joò »:ouvio¬n ogà, on ù jó ouvio¬n ogà,
un¡[3¡Ovnpv, Oon¬ooo¬ò _õóvio¬ yq]pì.:nu3o3v
3.néo::o. _ì.j3vpnò upio¬ Oo_onouné
9 10
un¡ un¡yà, ym)_ ym)_à, O.qóõOond_à o)ppon3o3v,
upio¬ò »dou] p]_o_à, ¸oov_à ¸¡op[óòonu[
3.no3pn_, ¸op gq o:iono3o Oon¬¬ 3odjvpnóyà
o::_. _òo¡v] yoà ¬)p upõon;oovno_ od_ »ò
upà ¬òo· ¸pò p]_oà ¬òo· ¬ò¡nò, oo o:i_oo¬yà
_¡oo¬yà un]y;)pnò Oonò_on3o gpv ¸pò »dou]
p]_oà - ¸pno_ ¬)põ oq]oõ Oond_ _yvò up]op
»d:nõóonùo3¬n ¸opõ o¡un::nò, ¸¡)yqõogà
un::nò. ¸3pn_ ¸àqoõ Oon¬ooõ_ 3¡ù o3;npuno
¸¡vnouyà g_õo noio¿à j_)_ o::pò¡, ooù
¸o[o¡] pio¬ ov¡o]y[_ ».3vnoì._]yõ Oon¬¿à
oqoyuné o::_. o¡ì.no _ì3.nopv _õóv upio¬
¬ò_ Oonòoì._.ooo¬ ¬òonà .nu; uõoo¬ çun[¡ -
Oon_ouì ._]y - .oà .¡]_, j3;nópõ o::_à,
¸;onio_à, Ooòo)p_à :opõ_à unùõoio¬no
_qõóò¡o3o vò¡ì O.n_ono uop oùõo]y[_ ¬oopì
.o_à _òonu[ 3.néo::_. u[_à up]yonò ç[.:_
oqà Oo_yo¬ ¬òoOoò_ .nùì3.nunonò, _pono_, upà,
uopoò ¸¡oo3v ¸j3vn_ Oo_]_ o_ó¡_. ¬ì.jOvoò
goOonq upõon;_à po_ upì.j o:g¬ »d_ ¬ò_
{ooì.3pn_, po_ up]opõ o:g¬ »d:nõóonù ¬ò_
¡àjopnoõ onoì.::n_à, u[O¡nq upõon;_à
¸ì.j]pn3o Oonò_ó¡nò, _ponò ¸oùo¿õ_ 3o_
up]opyà ¡uõ_ 3o_ up]opyun o:g¬ Ooéyqì.nù·
¬ò_ o¡pno_ 3vnoõo3on, ¸òo_ ¡à up]op ooyà
.j3vn, ¸ò¡ ç[onp.j3vn ¸où u[O¡nq up]op »d:nõó
_qì.n;n· ¸ì.jvnonò __ gò_õOonò_ _;d.n:òoon·
¬ò_ ¬oq3u {ooì.yòoo. ¬oq3u ¬ò¡nò up
_óonmvnùo¬, up ¸:unoo¬ ¬ò.oùo¬ _pono ¬oq3u
oq_oyòoo.
_)p gq on;o]pn3o3v upà uõo¬ò ¸¡oo
¬oo¬g _;à Oo_]yqõóò¡_ ¬ò._ o¬i_à. _;d:no_,
uopùo¬ò g[_ouõ_ì .yono uopoo uopò :m]_õ
on::3o upà »pgó¡_. qò¡no_, upuno_ uopoo
3o:]y3o3v yqìyvo:vó Ooéóò¡3p gpv, g_õo]yò
o¡_à oooo Oo_]p {ù.)yì.yòoo. ¡nòono_, ¬)p
up]y_à ._]p¡gõ_ó o¡_à _:uòoo. çOoò¡nò
¬oo¬g ¡òo upunon_à, _pdò çpnoOpnòo¡ - ¸pno_
¡u_ ¸¡o[_à, .¿3o)ymv]y[_à ¬::npopõ _q:_]
pouné ¡à:]pnono 3od_Ouò_ Oonòonudqì
.yòoo. ¸ì.jvnonò ¸à_o¡vò gòo¡ ¡à:o:_, ¸3p
3.nò¡ u[O¡nòo¡ ¡à.nudqì.p[_õ on;o_uòoo.
¸é)pno_, upuno_ o:g¿õ_à ¡uõ_à _o:vò p;oùoo¬
»d:nõó, ¸]p;oùo¬ò ¡:ojõooovyà onù]opovyà
¸_ ¬oo¬g ¸oà.nopunon_à Oon)p ¸¡ooo:,
:;]yv:o ¸_.o]opo: 3uonopno {ooõoó Ooéóò¡_.
¸ò¡yà upuno_ .oóOoog Ooéyà ¸¬gõ_ 3un:o_à
.nouòoìjà _qì.pnogà, ¬oop ¸õó;uio¿õ_à,
ooõo]yò qoà uòoìj _qì.pnogà, ¡à.ó Ooéopnò
uopoo ¸õó;uà Ooévgà, ¸oon_ Ooéopò qoà .oà
oà.nyõogà _d_ó¡_. 3oà3.¡ì :opìjõ_] pn;n¬uné
upà _:à Oon_õóò¡_.
upà uõoo¬õ 3onopo¬nõ_óò¡_. up]yonò
_oo¬g ¸}yo¬ ç[.:_à, »oo oà.oio¬ò »douõ
on;oonmvio¬ »oùop[óòonuò, {ù.)puné uõo¬
up]yonò p_õoì._óò¡nùo¬. _oo¬gà po; gqo_o:v
»opì:ò u[_à gqooo on_à.j Ooéóò¡_. {[o,
»douó oooò ¬ò.oò gqoò ¬oo¬g ¸3vnõóvon
on_à, gq _¬ onà.ò ¸oò 3uò.:_ o::nò »:3o
¸o_o:v ooo .no_à yù)_ 3¡3; “ooooviómõ_”ì
3.néo:onà ¬òóò¡nò. oqõounoó Oonòonò oõöò Opnpò
Ooé.o_à, O.néì j;noì :;oioà Ooé.o_à o_y
_oõOon¬¿ó¡ on;o]pn3o3v pòoo gq oooò ¬ò_
¬doõ Oondjqõó¡nò, :¡qà ¸ì.j3v ¬do3od_
Ouò_ _ooì._ó¡nò ¬ò¡nò ooooò 3vnõóv]y[_à,
ooo ouv]yò O.qouõ_à 3o_on:ovà 3poovn· ¸_
3.no3o gq »dou ooooò ¬ò.o_à gq p:oo ;nun
¬ò_ Oonòdo::nò ooo .no_à yù)_o::_ ¬òóò¡nò.
;nuooo: »oóò 3o_ Opéouòoo ¬òóò¡nò.
¸_3.no3o gq »douõ óq¬poò ¬òó¡o_à çooo
¸o:)pnò ooo.no_à yù)_o_à ¬òóò¡nò. ¸ò¡yà
çooò qoà ¸òonuò .nouòoìj ¬ò._ óo:v3o
óo:vnOpòóò¡nò. ¸_ 3.no3o gq _¬o_à _ù_oò
Oonòoì.::Opòonà o:g¬ onõ_, ¸_ ¬)p 3po]y[_à,
¬)põ ono]y[_à O.nq)yv_, ¸yò »¬¬ gq 3on:no_
un¡onò _¬onà up3u 3.né o_à ¬òóò¡nò. _ì.j3v
goOonq up]y[_à goOonq O.qouõo¡ ¸_3opnò
»douvno upà - _o¡3v o:g¬ ¸opn;à, o:g¬ _un;ò,
o:g¬ _pò _óvoùo¬nò ç[.::_ ¬ò_à
Oonò_óò¡nùo¬.
11 12
z. gqæo
_]un ¬ò_à o¡và.[¡ _i_ ¬_pì.:jqì.opì
.nùõ_à ¡u_ ¡d.ùo¬ .où __ gq p]_o oon;oo,
_opì.[¡ ¬_p3on, 3.o3on 3odjv ¸oovà o_pnvó
öùyq]põon;qõ_ ¬p[_· ovumvnopõon;ùo¬ ¸onoovunéõ
od: od: o¡vio¬Ooòonà poov:_ó öùyq]p]
_o¡ovì .npnõóõ Oon¬¿on3oò· ¬ò_ oonuò 3.oonù
o¬. _onò _ì.jì.:: ¡d.ùo¬ o_pnvó öùyq]pà ¬ò._
¬òo· ¬ò.opó omo; »o;npoùo¬ ¬ò_ {oo]_ o:_,
¡à 3¡nõoì.j3v, ¡nà 3u3o Ooòoõojv {oov3o3v
_qõóò3¡nà.
çOooò o_pnvó öùyq]pà ¬ò¡nò, ç3pn ¸i_à
_i_à _j)_3.no - _od_ 3.no - _jì3.no .noi
o¿õ_ó o;dj, o__]y, udooõ _op]_, o)_ O.n)_oo¬
¸o:]_ì _o Ou__o_ ¬ò_pnò ¸3¡où oqy _qõó¡nù
o¬. _onò ¡àouì O.n_]poo; ¡nà ¸àunym] _o¡vò
»opõ_à gq o_pnvó öùyq]põon;;òo ¬ò.op _pdò
Opmo]_õ Oon¬¿óò3¡nà. ¡nà vnù ¬ò¡nò, uõo¬ o_pnvà
( uõo¬ o_pnvà ¬ò¡nò »oo uõo¬ o_pnvà; ¬òo on;o]
yonò - çò öùyq]pì .:3odjv {ooouõ_ o)p_·
¬ò.op »où)_, »où)p.j u_.jyà ¸){oo ç[.:nud
qì.p[_ ¡àunò _vò¡opó Ooéyà _o¡vò, ¸j3vn_
3.ù]_ ¸¬yon;]op3v j_ì:ì._ ¬òóò¡pno Opndo:,
3u[Oondjqõóò¡.jvnò o_pnvó öùyq]pà ¬ò.opì.[¡,
u[¡ uõo¬ ¸3¡où {oo]yq)pp[_, ¡nà un_.:: Oon¬oo
ovyà, y::]opyà, Ooéooovyà »o:vo;néõ onoì.:
3odjv {ooouvò _qõóò3¡nà.
_pon3o3vpnò ¡nà, »oo uõo¬ »d_ ¬ò.op
_òoo ¬ò_à, om ¬ò.op] pìj ¬ò_à, 3poo ¬ò.op
3poo _òoo ¬ò_à, Oo::_ ¬ò.op ¡òoOpò_à, ¡òo_
¬ò.opõ Oo::_ ¬ò_à, onì.n[¡ì.: 3od_Ouò.op
gpõo3od_à ¬ò_à u[_à .oon¡no un_.:: ¸:ì
:;nv]opõ o_3on;no - Ooé3on;noõ onoì.: 3odjv
{oovò _qõóò3¡nà. _onò ¡à3.nò¡ _ì.jì.::oùo¬
»oóò ¡òo O.vù oà.nyì._à, uyõoì._o_à,
.põoì.:nuò _[¡à Oonòoì.:nuò _qì._à ¸qou
¬ò._ un]y;à ¡uõ_ ¡ò¡né] Opmyà. »pn;ouno __
o¡vuné ¡nvonù pu_ _¡¬ò “»oo]pnù »dO:ò.
yòOoò.nò oov]pooovné ooõoì._à” ¬ò_ gq _¡¬
onoì._óò¡_. _pò O.nq¬ ¸õ_¡¬ò ondóò¡.j
.nù]pnò “»oo]pn;nò »d_ ¬ò_ Oonò_.oò »oóò
:onono uyõoì._onò” ¬ò_ Oonòoì.::op _òoo ¬ò_
_¡ì::ì.:qõóò¡_.
_yò _q)_ »oo]pnù ¬ò._ vno;õ _¡ì:_óò¡_·
“»oo]pnù ¬ò¡nò »vù)3pnù·” ¬ò_ Oonò_opnonò,
»vù)3pnù ¬ò.p[_ o:ooOuòo· :ono ¬ò¡nò
¸ù]pOuòo· oov]pooo ¬ò.p[_] yqo¬¿où
oq]Opòo· ¸où :onoo ¡à: _q)pn;n· ¬ò.o 3.nò¡
.o pùõo ooon;io¬, ¸õ_¡¿õ_ì O.nq¬ o_oyò ooqõ_
ç[.::n_à ¸pò ¸yon;]yò pooìjì.j ¸õ_¡¬ò oq]_
“¸3¡o uõo¬nò »d_ ¬ò_ oqpì.:: gq o¡v]op
_òoo ¬ò_ Oonò_.oò ¸¡oòonpoò ¬ò_
O.nq¬._opno3o oo]_õ Oon¬¿3onà. _ì.j _q)pn_à
_ydq)_ ¸oò - ¸pno_ »oo]pn;nò »d_ ¬ò.op
_òooOvò_ Oonò_.oò, ¬ponò ¸¡oòonpoò, ¬ò_
od_:jõo 3odjv_ _i_ _õóvunóò¡_. ¬oonO¡oò,
»d_ ¬ò.op _òoo ¬ò_ Oonò_óò¡p[ono, ¸oò
Oond: oq]_ _[¡_o:vpn· ¸òo_ .où - ¸3¡où -
u[¡oùo¬ ¬ò3onqà »d_ ¬ò_ Oonòoì.:: gq
¸:ì:;nv]y[_, ¸_ ¬ì.j _q)pn_à od qj]pounéì
:ò.[¡nuò po_ Oon)p ¸:ì:;nv]op _o)_ Oonòo
o)_o::n3o ¸)p ¸:ionp - öjì.jvnp - mq:ò
g]_ì3.nonp _oouno pòouyo:v ¸)pó Ooéoo _[¡
_o:vpn· ¬ò_ 3vnoõo 3odjv_ _i_ _õóvuno
onmvun_à. _o3o »oo]pnù »d_ ¬ò.op u_]_õ o¡vp[_
_pn;uno, ¸oò Oond: ¸:ì:;nvà _[¡à ¬ò_
ç[._unonò, _i_ »oo]pnù Oonò_oOpòonà omvnopné]
pnò _qõ_à ¬ò_ O.nq¬ Oond_ ¡nvonù Oonòdvqõo
3od_à. ¸òo_ ¸ì.j »oo]pnù ¸:ì:;nv]_õ_
o3;npuno ¸:ì:;nvì.::op gqoò po]_ ¬_]_ó
Oonò_o_ ¬òóò¡ pòou _[¡unoOpò_ oqy ¡nvonù
Oonòdvq)pnò uop_õ_ ¸oooò ¸:ì:;nv]y[_ó
op)y;uòoo ¬ò_ o¬¿où oqy ¸ì.jó Oonòd
vqõo3od_à. _o3o ¸õ_¡¬no_ »oo uõo¬ò O.n_
onoì O.qà.nòou 3vno;3vn ¸òo_ ¸¡on¬o¬nóv
13 14
O.qà.nòou3vno;3vn vno;õ _¡ì:ò oo]_õOond_
¡nvonù Oonòdvq)pn_à ¸õ_¡¬ O.n_oò _[¡_o:v_
¬ò.3p ¡up:ì:;nvà.
_ponò _]un ¬òó¡ o¡v]opì .[¡ vnù ¬òo
Oonòdvq)pn_à - »oo3u ¬òo oq]_õ Oondjq)pn_à
¸op o:ovà Ooévnu3o3v ¡nà ¡à_o:v ¸::;nv]opó
Oonò_óò3¡nà.
¸pno_, _]un ¬ò._ gq o¬_ ¸òo, O.nq¬ ¸òo.
¸_ op)y;à, ¸¡g, »oùóo _ponóvoooo¬ »o:vpòo
¬ò.3pn_, ¸_ gq O.m_à ¸ù]pu[¡ onù]opOvò3¡ ¡uõ_õ
onoì._óò¡_. _ióo±, puj ¸o;nyo¬ò .nù]pn_à
_]un ¬ò.p[_ _ióoµò 3onò (Soul) ¬ò_à, 3onò ¬ò.
p[_ ¸¡g, 3vnooo _oo :¡õ_à _:à, mõoà, »¬oõy,
uop oùõoà, »vù ¬òó¡ O.nq¬o¬ onoì._óò¡o.
puj ¸o;nyo¬_à ¸_3.no3o _]un ¸òo_ _òun
¬ò¡nò on[_, ¸¡g, »:ò, »vù, :;noò, qo¬, _v[o,
:;àuò, o.noà ¬òóò¡ O.nq¬o¬ onoì._óò¡o.
_ooo¬ò _q)_ ¸pno_ _)p onù]opo¬ò _q)_
o¬õoì.:3odjv_ g3; gq onù]oppnò __à. :;noò
¸òo_ »vù ¬ò.p[_]pnò ¸ù]pà o¬io 3odjv
yqõóò¡_. u[¡ onù]opo¬ ¬òonà pn3o ¸ù]pà
jmyà.jvné _qõóò¡o.
_o3o, :;noò ¬ò._ ¬òo ¬ò_ .nù]pnò ¸_ gq
on[_ (:;no ony; _qpv]yò _vióõOondjqì._
¬ò.pno]pnò ¸o;nyo¬ò onoì._óò¡_.
__ _isouqõo, _ì3.n_ .põo]yò _]un ¬ò¡nò
¸_ oû;]_õ_¬ _qõ_à gq {]yv o¬_Ooò_à, ¸_ ¿:ou
o¬_Ooò_à, ¸p[_ :¡ìj, _¡ìj _òoo ¬ò_à, ¸_
uopò _¡)p :òj Oo¬ì.:_ u_.jyà oû;à ¬_ì._
¬ò_à u[_à ¸_ oû;]yò _qõ_à 3.n_ Ooép onmvi
o¿õono ¸pò .voo, oû;]op o:_ì :m)p:òj o:g¬
qoà ¸_.oõóò¡Opò_à u[_à ¬]poo3vn opuno
¸opì.[¡ì .o upio¬ò .o opunoó Oonòoì.:jq õ
ó¡pné ¸¡óò3¡nà.
»pn;oà ¬òoOoò¡nò, ¸_ uop_õ_¬ _q)_
uop oû;]y[_ 3o¡né “¬ò oû;à” ¬ò_ Oonò_opò qoà,
oû;]y[_à ¸p[_à 3o_.::Opò_ Oonò_o_ 3.nò¡
ç3p3pn :mgo¬ on:j, ¸)p _]un oû;à o:_ì :m)p
:¡_ ¸o:v 3odjv - ¸o:võojv .oò _óvoooo¬ì
:;pnounoõ oqy, ¸p[_] p_)p.j, ¸p[ono3o uopò onp
3odjv_ ¸oovOuò_ Oonòoì.:_, ¸)p unym
_]ungõ_à o:g¿õ_à »¬¬ oà.)p]op3v upio¬
3.nyõóò¡o Ooò_à, ¸p[ono3o »oo]yò uop
3onjo¿õ_ upà ¸oovOuò_à Oonòoì._óò¡_.
_o3o, _)_, ó¡¬_, .g]pà, _¬onà _óv
upio¬ò .g]p upà po; u[¡ _õóvuno qò_ upio¿à,
ç¡õ_o¡v g3; Oon¬oovò _]unooyà, _]ungõ_à
o:g¿õ_à »¬¬ oà.)p]opyà .[¡v o¡vioo¬ oo]_õ
Oondjqõóò¡o.
{[o, 3u[od: _]un ¬ò.yò - 1. uop _]un
un]y;àpnò 3u[od: up oà.)pio¿õ_ - ¸pno_
o:g¿õ_à _]ungõ__¬¬ oà.)p]y[ono ç[.::
upio¿õ_ó 3où)ppn· ¸òo_ jò, _d_, ¸_, _)_, mùoo,
.¡ì.o, ¡oùoo, }ù onjoo _pdv _)_õo¬ò _]unõo¬
¬ò.ooo¿à ¸yò 3où)pooo¬n·
z. _)pì.j uop _]ungõ_à u[o¡v _]unõo¿õ_à
o]yvnoio¬ »d:n· ¸òo_ ¬òonà g3; pòouvno_pnon·
a. uop _]un, uop oû;]yò _qõ_à 3.n_ ¸_
Ooép oooõ_ ç[¡ .ooo, oû;]op o:_ì :m)p:¡_
¸_.oõóò¡_ ¬ò._ 3.no3o u[¡ jò, _d_, mùoo,
.¡ì.o, ¡oùoo, }ù onjoo, ¸_ _)_õo¬ _pdvooo¬ò
_]unõo¿à oû;]op o:_ ooóv :¡_ ¸ooo¬ò
oooõ_] p_)p .ooo ¸_.oõóò¡oon·
1. _)p _]unõo¬ò, 3u[od: _)_õo¬ goOonò
_õ_à o¡_ o¡_ o]yvnoio¬ _oio¬ pòouo¬ _pdv
ooo¬ - ¸pno_ joò o]yvnoio¬ ¸¡g o]yvnoio¬
»¬¬_ 3.no3o, uop _o_à u[¡ _]unõo¬ 3.no3o
_qì.3pn_ joò ¸¡g o¡v]yò o[_ o_pò o]yvnoà,
un_pò _pdvooo¬ »o:v _)_on·
15 16
õ. »oo]y_¬¬ 3u[od: _)_õo¬ ¬òonà 3o_,
uop _)_ un]y;à 3o_ ¬ò_ Oonò_à.jvno 3o_.n:o:
»o:v _)_on uopò·
¬ì.jOvoò 3uo_, ¡n[ond, O.¿o, m¿oò ¬ò_
Oonòoì._opno o¬_õo¬, u;à ¬ò_à g3; qoì
O.nq¬n_à, _qàj ¬ò_à g3; ». qoì O.nq¬n_à
Ooévì.:jq)pn_à, po]po ojo] 3pn[¡]yonò
po]poì O.vo; »o:vpnó _qì._ 3.no3o, »oo
o¬_õo¬ ojoà, »qoà, onvò, _oà, {oo _ponóv
3.p]pnò, .oopì O.vùoo¬ »o:vpnvq)_, .oì.o
on;oio¬nò ¸3p o¬_õo¬ 3o_ .o O.vùoo¬yà
¸o:)pn_à, _joò ¸o[¡ò qoì O.nq¬o¬ò O.vù
¬òono[¡[_à g3; (pn_; O.vqo:v o¬_ono3opnò
_qõ_à.
__3.no3o pnò _oùo¬ ¬òóò¡ »vùì :;noo¬
¬òonà, »qo]yò - 3pn[¡]yò 3o_ 3o_ ooovné -
O.vùo¬ Oonòoì.::n_à, ¸o[¡ò qoì O.nq¬o¬
gò3¡vn_à. ¸pno_ u;]op3v qoìO.nq¬néõ Oond:
3uo_, ¡n[ond, O.¿o _pdv .o O.vùo¿õ_ »qoà,
3pn[¡à _óvooo3¬ on;ouné _qì._3.nò, ¸_õ óqu
_óo, j_, .:o, uqoà, _;i_, uopò _ponóv .o
_)_õo¿õ_à »qoà, 3pn[¡à, _oà _pdv on;ounéì
.o O.vùo¬ Oonòoì.::n_à, Opn:_õon:_à .noio¬no_
¬òon _o oùõo]y[_à g3; unymvno - g3; O.vù
Oond:pno qoì O.nq¬no]pnò _qõ_à. _o3o _o
oùõoio¬ ¬ò.oonóv ooo _oì:;noo¿à onvò, »qoà,
3pn[¡à, _oà _pdvoo po;, ¸o[¡ò qoì O.nq¬o¿à
p]_o_à gò3¡vn_à.
¬o3o ¬]poo3vn 3onjop _oì:;noo¬ ¬ò.yò,
uopò ¬ò._à gqopuno 3pn[¡_o:v »qo]y[_ó
Oonòoì._à O.v3;Ovnpv, uopò ¬òó¡ gq p]_o]
poìO.nq¬ _òoo ¬ò.op _ponò gqon_ »o;onà
çOooò uopò ¬ò_ _¡ì:_op[_] Opn:_õ on::õojv
gq o¬_, uop oû;]yò ¬)pì .no]y_à óo:vn_ ¬ò.pn
3o3vvn_à. »pn;ouno gq uop »qo]opõ on:j, ¸ooo
u[¡ gq uopoo] Opn:_õon::ó Oonòonò ¸oò gq
uopò ¬ò.ooò oû;à ¬ò.yò çpno_ gq ¸ov]
op]pn ò Opn :_õon :_on ò. ¸)p ¸ov]y[_
ç[Ooo3o O.vù oo, onò, ov_, unùj, ___, 3pn¬ ¬ò.o
3.nò¡ çpno_ gq O.vo;yo:v ¸ovuno]pnò _qõo
_jyà. ¸)pì O.vqõ_o:v ¸ovo¬_ooyà ooo]_ì
.nùõo _;à:]pnò, ¸_ poo, 3pnò _ponóv O.vùo¿o:v
O.nq¬no]pnò onoì._à. _ì.jOvòonà _q)pn_à o:,
¸ì.jõ on::ì.:: uop_à, _vi_pò - ¸pno_ ¸ooóò¡
oõy _qõ_à3.n_pnò ¸)p] 3pn[¡]y[_ uopò ¬òóò¡
O.vo; »o:vpnogà - ¸pno_ ¸ooóò¡ oõy _òon_
3.néo::nò uopò ¬ò¡ O.vo;yo:v ¸3p 3pn[¡à :oà
¬ò_à O.vo;yo:vpno _óo_óò¡_.
¸ò¡yà, uopò ¸ooyà oõyov »o:]pnvqõ_à
oo;, ¸)p oû;]yò ¬)pì .noà - ¸pno_ _ò Oonòoì.::
¸ovio¬nóv od, on_, oné, onò, oo _ponóv ¬ì.noà
3.né o:: 3.ny_à uopò ¬ò3¡ Oonòoì._óò¡_.
_oovnò ¸ooyà oõy »¬¬ gq op]3pn[¡ »qo]y[_]pnò
_i_ uopò ¬ò_ Oonòoì._opné _q)_ oqoop ¡nà
.nùõóò3¡nà. _)pì.jvné uopò ¸ooyà oõyov
»o:vpné _qõ_àoo;pnò ¸o_õ_¬ »v3;n - _o3on -
_]un3on gò_ _qõóò¡_ ¬ò_ oq_óò¡nùo3¬ gpv
3o¡òoo.
_)p ¸ooyà oõy _qõóò¡ _oùo¬ ¬òono[
¡[_3upnò _]un ¬ò.pno gò_ _qõóò¡_ ¬ò._
_]uonyo¬ò Oon¬oovn_à. ¸pno_ “oû;]yò _q)_ _]un
:m)_ o::nò ¸oog {ò_o_à” ¸pno_ uopò
Oo]_ì3.nonò ¬ò_ Oonò_onùo¬. ¬ì.j _q)pn_à
“oû;]y[_ ¸ooyà oõyovõ Oon_ì._ pnò _]un” ¬ò._
_]uonyo¬ò Oon¬ooOvò._à _ponò joì._à.
_o3o, _)p ¸ooyà oõy oû;]y[_ ¬ì.j
»d:nóò¡_· __ ¬ì.j {ò_ 3.nóò¡_· ¬ò.opó omo;
»où)3pnunonò _]unoò pòou _òoOpò_ gqon_
o¬ióo_à.
_p[_ _ò ¡uõ_ _]unooì.[¡ó oo 3o¬oo¬
¬_óò¡o.
¸pno_, oû;]y[_¬ _]un ¬ì.j o)p_· çò o)p_·
oû;]op o:_o:_ _]un ¬ì.j Oo¬3v_óò¡_· ¸_
17 18
çò Oo¬3v¡o_óò¡_· ¬)p unym _]un uop oû;]y[_¬
oqóò¡_· ¬)p unym _]un ¸_õóqu _pdv, oû;]y[_¬
_opóò¡_· _oùo¬ò ¸oog, .oà, _oà _pdv .oop
un_pono ¡:ojõooo¿õ_ _]un on;oun ¸pò oû;
¸ouìjõ on;oun· ¬ò.o 3.nò¡ .o 3o¬oo¬n_à. (_oo
.opv 3o¬oo¬noì .oqõ_õ onoì.:onà ¬ò¡n_à .opv
3o¬oo¬ jyv uopùo¿õ_] 3pnò¡õ o:nuò Ooéop[_ì,
.opv ono]yò _q)3p vnm:]y_à oõyvòonuò
3.néo::pnò ¸_ .yv uopùo¿õ_à 3pnò_op[_ vnù
¬òo Ooév _jyà; _oo gq j¡à {[o, _o ¬_]_õOond:
o¡vunóv ¡nò ¬ò.opì .[¡õ oooì3.nà.
gq uopò pnò “¡nò” ¬ò_ Oonò_o_ ¸)p
uop_õ_¬ _qõ_à ¸ooyà oõyvnóv _]un ¬ò.pn·
¸òo_ 3o_ O.nq¬n· ¬ò_ .nùì.pnonò, ¸_ 3o_
O.nq¬n ¸òoon ¬ò.opõ od_ :jì.p[_ _òon3o3v
_]un ¬ò._ ¡nò ¬ò_ Oonò_opòo ¬ò.pno_, öõó;]yò
od_ :jõoõojvpno _qõóò¡_. ¬ì.jOvoò gq uopò
3.oà3.n_, “¬ò _]un” ¬ò_à “¡nò ¬ò _]unoo
o:un:3:ò” ¬ò_à - _)p unym ¡nò, ¬ò ¬ò._ 3o_
¬ò¡n_à, _]un ¬ò._ 3o_ ¬ò_à :m]_ì 3.ooopyà,
3.oà.j _qì.opyà .nùõóò3¡nà. _o3o oû;]yò ¸ooyà
oõy _]un ¬ò¡nò, _)p “¡nò” ¬ò._ ¸opo:_ 3o_.::
u[O¡nq o¡vuno _qõ_à ¬ò_ oqp 3odjvpno
_qõóò¡_ ¬ò._ _ponò gqon_ joì._à.
_onò, gq uop oû;]yò _]un ¬ò.pno gq o¬_
gà, »vù ¬ò.pno gq o¬_gà, ¡nò ¬ò.pno pòouov
»où]p gq o¬_gà _o qò_ o¬_õo¬ _qõ_Ouò_
{ooì._ omvno {ooì.non_ ¬ò.3pn_ ¸ì.j
{oo]pn_à ¸ooo¬ò ¬_ uopoo ¡:]_óò¡_ - ¸òo_
uop_o:v ¡:]opõ_ _onìpnm]po_o:v_ ¬ò_à
o¡và uvõo]opyà, _;doo¬yà oo¬oõoõojvpno
_óo_à. _ponò “¡nò” ¬ò_ Oonòoì._o_à ¬doì
._o_à, poì.:: gq o¬_oòo ¬ò_pnò ¬do
3odjvqõóò¡_.
:ò, ¸_ ¬òo opuno]pnò _qõoõo_à· ¬ò¡
3o¬oõ_, ¡u_ ¸:ì:;nv]op] Opmoõóò3¡nà.
¸_ :ooné _q)pn_à _qõoonà. _onò ¸)p :oono_
_]un, _on]un, .;un]un ¬ò_ :m]_ó Oonò_óò¡_ 3.nò¡
¸oo¬g O.mv :oonogà, _]ungõ_õ _oio¬ o[:õóò¡
¸¬g :oonogà _qõon_ ¬ò._ un]y;à »_y. yq]_op[_
vnoqõ_à »mou Oon_]3p ¡up:ì:;nv]op] Opmoõ
ó3¡n3u Ovnpv, __3o omvno ¸:ì:;nvà ¬ò.pno ¡nà
gò_à _oo¡v]yò Oonòo o;oòoo.
_o3o, uop oû;]_¬3¬ _]un ¬ò.pno] po]_ì
:m]_ »où]põojv o¬_ gò_à _òoo ¬ò._ {óovun_à.
19 20
J . ¸om
_ì3.n_ uopò pòoo »où]_à ooovò “¡nò”
¬ò_ OonòdõOon¬o_ ¬_ ¬ò.3p _ì3.n_ _oo]
yvnv]yò o¬õoì.:3odjv o¡vun_à. _ò ¸]
yvnv]yò _]un ¬ò.opì.[¡ó Oonòo_ 3.no3opnò
_ì3.n_ “¡nò” ¬ò.opì.[¡yà Oonòo3odjvqõóò¡_.
uopò pòoo “¡nò” ¬ò_ OonòdõOon¬o_ ¬ponò·
¸_ ¬_· ¬ò_à _;néóovno_ _)_ upà ¬ò.pò oo:o
- ¸pno_ “3opn)p p]_ounoì .noõoì.:_, ¸opõ
od_:jì.3p o:go¬õ od_:jì.pn_à” ¬ò_ Oonòoì
.:jqõóò¡_.
»pn;ouno, “pòoo ¸¡)po3o pooooo (o:go¬;
¸¡)poononò” ¬ò_à, “pòoo]pnò ¸¡)pnò o:go¬
¸¡v 3odjvyòoo, ” “pòoo ¸¡)po3o ¿no”
¬òO¡òonà Oonòoì._oop ¡nà 3o:jqõó3¡nà.
_o3o, _)pì.j Oonòooùo¬ ¬òonà gq uopò
pòoo “¡nò” ¬ò_ OonòdõOon¬óò¡n3o ¸_ ¬_· ¬ò_
od_:jõ_à o¡v]yò ç3pn gq O.mv o±:à _qì.pno
{oo]3pn ¸_ oo.]yò uo]_õOo::np_ ¬ò_ oqy3vn
_ì.jó Oonòdvqõoõo_à ¬ò.pnogà u[_à “¡nò”
¬ò.opõ od_:jõo _v[o Ooé_ gqoò ¸opõ od_:j]_
o::n3ovnonò :¡_ ¸oò “¿novnogà” “_¡ovnogà”
¸òo_ o:go¬ì.[¡õ ooooì.: 3odjvooòonp -
o:ovà Ooévì.: 3odjvooòonp “¡n¬yoonogà”
_óo:õo_à ¬ò_ oqyó Oonòopnogà _qõoõo_à
¬ò.pno _jg Ooé_ Oon¬¬ 3odjvqõóò¡_.
¬ì.jvq)pn_à gq uopò, pnò vnù· poõ_¬
_qõ_à ¡nò - ¬ò - ¬ò_ oqà »oùóo ¬_· ¸_ ¬ì.j
»d:nóò¡_· ¬_oo;vò ¸ogoùóo _qõóò¡_· ¬ò.pno
»douov »où)pnò, ¸oò ¡n¬yo ¸:ì:;nv]op - ¸pno_
_]un3on o:g3¬n _qõóò¡_ ¬ò.op ¡à.np Oon¬oo
ov3v Oon¬¬ 3odjvoonó o_onò ¬ò_ Oonòoì._
oyò »dou »d_ ¬ò.op gìjõ Oon¬¿óò3¡nà.
»oo]yò O.vqà - »qo_à »¬¬ o¬_õoO¬òonà,
gqopó 3oùõoovnò, ¸pno_ .o o:_ì O.nq¬o¬nò 3où)_
_qõ_à ojo]op3v O.m_à »où]_opn_à.
çOooò »oo]y_¬¬ ¬)pì O.vqõ_à un_p
oo:vnp gq po o¬_ ¬ò._ óo:v3o óo:vn_ ¬ò.op
¿n.o]yò oo]_õ Oon¬¬ 3od_à. çOooò ¬)pì O.vqà
gq 3pn[¡]y[_ ¸òo_ gq »qo]y[_ ¸òo_ gq ojo]
y[_]pnò ».3vnoì.:_ - Oonòoì.:_ oqóò¡3p ¸òon
uò o¬_gõ_ì O.vù Oonòoì._oyòoo ¬ò.3pvn_à.
»pn;ouno, ¡nà çpno_ gq o¬_ ¬ò.op ¬_]_õ
Oond_ ¸p[_ì O.vù ¬òo· ¬ò_ gq uopooõ 3o:_,
¸oò Oonòo O.vo;3v yqì:ó Oonòd ¸)pì O.vqõ
_d:no o¬_oo] Opn:_õon:_à.j ¸àuopoo3v
3o::nò, ¸)p uopò Opn:_õ on:_à .no]yò _qõ_à
o¬_ono_ ¸)pì O.vo; - ¸pno_ ¸oò _ò Oonòo
O.vo; »o:vpno ¸_ onoì.:npop ¡nà ¡ò¡néì
.nùõoonà. ¸pno_,
gq o¬õ_ (light) - gq 3uo_ - gq ojon;à - gq
j¬poà ¬ò._ 3.nò¡ O.vùoo¬ »o:v o¬_õo¬
¬ò.ooo¬ò, çpno_ gòo¡ ¬_]_õOond_ ¸o[¡ò O.vù
¬òo ¬ò_ 3o::nò, _o¡3v _ò Oonòo O.vùoo¬]pnò
Oonò_onò.
_onò gq o¬õ_ ¬ò._ ¬_ ¬ò_ Opn:_õon::ó
Oonòonò, o¬õ_ ¬ò.yò ¸oò Opn:_õ on:jv .noà
gq oàoov3vn, odonjov3vn, po:o:3vn, oà:ov3vn,
_oov3vnpnò Opn:_õon::ì.::pnoõ onoì._à.
¸_3.no3o gq 3uo_ov] Opn:_õ on::ó Oonòonò
gq .oooov3vn, ¸òo_ onoo3vn, _oov3vn, _u
op3vn, ooì:jov3vnpnò Opn:_õon:jvpnéõ onoì._à.
¸_3.no3o gq ojon;à ¬ò.opyà Opn:_õon::ó
Oonòonò ¸oò 3uò qjov3vn, odonjov3vn ¸òo_
y¡)p ojon;uné _q)pnò, gq oóo;à ¬ò.op3vn, _o
¬ò.op3vn Opn:_õ on:jvpno]pnò onoì._à.
21 22
¸_3.no3o gq j¬poà ¬ò.opyà Opn:_õon::ó
Oonòonò ¸oò Opn:_õ on:jv .noà onópuno3on,
¸:o:vno3on, ond3on _ovno3on, 3pnono3onpnò
onoì._à.
_ì.j3v u[_à ¸pò »::mgì O.vùo¿à ¸pno_
3uò Oonòoì.:: O.vùo¿à omvno.j Opn:_õon::ì
.::pnogà _qõo _jvn_. çOooò ¸oò o¬õ_ (light)
¬ò.pnoõ on:jv_ oà: ¬ò.pnon_à, oà: ¬ò.pno gòo¡]
Opn:_õ on:jvpno _òonuò _qào.] Opn:_õon:jv
pno]pnò onoì._à. _qàj ¬ò.opõ on:_à3.n_ ç3pn
gq ooovno udoò 3oùõooovõ on:jvpno]pnò onoì
._à. _ì.j3v ¡uõ_õ onoì._à o¬_õo¬ ¬òonà ç3pn
gq ¿. un]y;]y[_ - gq »qo]y[_ - gq unymvno 3pn[
¡]y[_ - ¸)pì O.vù Oonòoì._opnoõ onoì._3uvò¡
¸)pì O.vqõ_ ¸)p o¬_ o:_ì.:_, ¸)p o¬_õo¬
3oO¡)p ¿.]op ¸o:)pn_à, 3oO¡)p _o]op ¸o:)
pn_à, ¸)pì O.vo;3vyo:vpnoõ on_à.jvno gq
o¬_gà onoì.:_jvn_ ¬ò._ _o[¡dq)_ ¡ò¡né
»o;õ ó:õóò¡o.
_o3o, o¬õ_ ¬ò¡_à, u[_à 3uo_, ojon;à,
j]poà ¬ò¡_à gqop ojo]yò onoì._à gq 3pn[¡]yò
O.v3; ¸òonuò, gq o¬_oò O.vù ¸òo ¬ò._à _ponò
»o;]p_)ppn_à.
¬o3o, _oo 3.nò¡ _ò_à .o 3o¬oo¿à
o)3poio¿à gq.õouqõo, uopò ¬ò¡nò ¬òo· ¬ò.op3v
¡nà _i_ _pdò _;né3onà. uopò ¬ò.yò pòou
o¬õoà _ióo]yò Self ¬ò.pno_ pnò, ¡nò, ¬ò ¬òóò¡
_¡ìj »oùóoo3¬vn_à. ¸õ_¡ìjõo¬ò gq uopò pòoo
¡nò ¬ò_ OonòdõOon¬¿à3.n_à ¬oõ_, ¬ò_o:v_ ¬ò_
OonòdõOon¬¿à 3.n_à ç[._óò¡ »oùóo ¬ì.jì.::_·
¸_ ¬ì.j »d:nó¡_· ¬ò.opõ ooo]pnò _]unoò
pòou pnono3o o¬i_à.
¸pno_, gq uopò ¡nò ¬ò.yò ¸)p uop oû;]yò
¬)pì .noà po]yq)_ ¡nò ¬òóò¡_· ¸òo_ ¸)p oû;à
Oun]p_un· ¸òo_ oû;uòonuon· oû;]yò ¬_oo; ¡nò
¬ò¡ »oùóo _qõóò¡_· oû;]yò _q)_ ¬_ 3.néo::nò
¡nò ¬òóò¡_ 3.néo_óò¡_· ¬ò._ 3.nò¡ 3o¬oo¿õ_ó
ounpnoà óo:]pnOonpv “¡nò” ¬ò._ o¬ion_.
_)p _o¡vò ¡nò ¬ò.opõ oooõ_à3.n_ ¬ò oû;à,
¬ò »vù, ¬ò _]un, ¬ò _o, ¬ò _oò, ¬ò uoà, ¬ò
¸¡g, ¬ò j]y, ¬ò ¬doà, ¬ò o]pà, ¬ò :;noò, ¬ò
:;noony, ¬ò ¿:ou oõy, ¬ò o:g¬, ¬ò _d:oò ¬ò._
3.nò¡ - ¸pno_ uopò ¸òo_ _]un - ¸òo_ _oò
¬ò.ooo¬nóv ¬op ¡nà uopono _]unono _qõoõo_à
¬ò_ oq_óò3¡n3un ¸oooo¬Ovòonà pòoò _q)_
poì._]y, ¸ooo3¬n_ ¬ò ¬ò.opó 3où]_ì 3.ooopì
.nùõóò3¡nà. _o3o ¡nò 3o_, 3u[od: u[¡ooo¬
¬òonà 3o_ ¬ò.pno {ooõ_à.jvno _qõóò¡_· _ponò
_ooo¬ ¬òonà uop_o:v pòou, »oùóo _óv “¡nò”
¬ò._ ¸òo ¬ò3¡ Oonòo 3odjvqõó¡_.
_)p {oovò uoponóv “¡nò” ¬ò_à pòou
»oùóo Ooép onmvio¿õono, ¡nò ¸òonp ¸pno_ ¬ò
_]un ¬ò.pnóv gq o¬_3on gq _o3on gq oõy3vn
_óv ¿:ou _oò ¬ò._ ¬ì.j ¸)pì .voo ¸_.oõo
_jyà· ¸_.oì._pnò ¬ì.j {vnvun_à· ¡nò Ooép
onmv]y[_ ¬ò _]unoo] pdjì.3pn, odjì.3pn,
oòunoà _óvoooo¬õ Oon_ì.3pn ¬ì.jõ o:g¬ò
}yvn_à· ¬òóò¡pno o¡và uogà 3vnoõo]põopn_à.
_)punymvno :;óoooo¿õ_ó ounpnoà Oonò_
.oùo¬, O.m_à g3; ounpnoàpnò Oonò_onùo¬.
¸OpòoOoò¡nò “_àunymvno :;óooo Oo_ _v;à
_d_o¿õ_ _òo3u3v .o;nò 3o:oì.::pné o::_.
_oo onpn;o uopùo¿õ_ì jmyà.jvnoooo¬ ¸òo,
Oonòon_à »ioo¬ì 3.nò¡oùo¬nò ó;ó]_õ Oon¬¬
_jvn_, 3od_unonò oooòvà, ¿no Oo:j, ono±:à,
öop, 3opn)pon;à, p]_o öop _ponóvoooo¬ì .nqio¬,
¸p[_ 3o_ .o .õ_oio¬ 3od_à ¬ò._ 3.nò¡ .yooó
Oonòdo_onùo¬.
onpn;ouno ó¡¬poùo¿à, _¬onunooùo¿à ¸3¡où
_)p o¡v]yò ooooì.:nuò ‘yùìj ¡no¬’ »]3po]_,
pnio¬ _)p oû;]_:3o3v gq ono]yò u_.jyà ¬_pì.:_
ç3pn gq .ooo ¸o:võo_à ¬òóò¡ ¸¬3on_ o:_
23 24
o::nùo¬. _ponò ¸oùo¬:à ¸yoó oõo3on, j;:3:n
óo:vn_. .g]pùo¬ _]un ¬ò.3p óo:vn_, {]yv o¬_
¬ò.3p “óo:vn_” ¬ò.pno _jg o:j o::nùo¬. _ponò,
¸oùo¿õ_¬¿à _àunymvno Oono_onõo¬ óo:vn_.
_onò, _)_ upõon;ùo¬ ¬ò.oùo¬ un]y;à _]un,
¿:ou oû;à, 3un:o 3onoà, ¡;o 3onoà, u_:¡ìj, ¸_gà
.oopuné - ¸pno_ ‘jòonóì _d:nó’ ¬ò_ .jì.jvné
ç[.::_ ¬ò_à, _ooo¬ ¬òono[o¡yào: u[O¡nq
opuné ¸pno_ _]unõo¬ :_ù] 3poopo¬nóì :_ù3onoà
¬ò.yò _q)_ Oond_ :¬o¬o¬, o)pyvnùo¬ _pdvoù
o¬nò _)p »oo]yò :;nuoùo¿õ_õ Oon_õoì._oop
¸oùo¬_ u)y; oõyvò qounéì O.[_ onj)_ oqóò
¡nùo¬ ¬ò_à _ò_à .oopunéó Oonòoì._óò¡o.
_o3o, _oo pnono3o gò_õ Oonò_ _;d.n_¬¬ o:_õ
oopo¬né] Opò._óò¡o.
+ . Cæo:+¿æ ¸)a¿æ
uopò »:ò, »vù, unov ¬_à _ìO.nq¬no
_õoì.:jqõóò¡nò ¬ò_ oooùo¿à, :;àu3u unvn
oà.)pì.:_ _ogoóò _oùo¬né] 3pnò¡vqõó¡_ ¬ò_
¬unù]pùo¿à, _òun ¬òO¡nq O.nqo¬ _o¡oò oq±j]_
uop »:_õ_¬ j_]yvqõó¡nò ¬oó oo upio¿à _oon_
gò_õOonò_ _;ono, ¡nà _ò ¸]yvnvio¬ò o¬õóõ
on:jvì.j o¡ oqóò¡o. _onò ¬òon upio¿à ‘_òun’
Ooép ¡òou youõ_] p_)pon_ 3un:o_à ¡;o_à
¬é_Ouò.op ¸:ì:;nv 3.può¡ g]_õOon¬óò¡o. _onò
3un:o_à ¡;o_à ¬oon_ _qõ_à ¬ò¡nò, goOonq up_à
goOonq opuno3o oùoõóò¡_. ¬)p ¡n::nò ¡;o]opì
.[¡ ¬_yvq)pn_à, p]pà ¡n:j_¬¬ Oonjv :;noo¿à,
.vio; »qoio¿à, o±:uno ¸_.oio¿àpnò ¡;o]y3o
vqì.pnogà, ¸oon3¡ 3un:o]y_à p]pà ¡n:j_¬¬
»vù)p :;noo¿à, u;¿Ooj, Oonj, .poùõoà, »og,
O.do¬ _pdv 3.no 3.nõóvio¿uqì.pno3o ¬_y
oo]yqõóò¡nò.
¡;o_à 3un:o_à .oà .¡ì.p[_ì j3;nópùo¬nò
o::ì.:: ¿ù o[.oo »ooà ¬ò3¡vnà oq_óò3¡nà. o_
:¬o¬oo¬ ¸é)_ odoò oqó¡nò, _óondj oqó¡nò,
¸pn3p) ¸ì.jó Ooévn3p) _ì.j ¡:on3p) ¬ò_ çun[_o_
3.no3o, uopùoo¬ ¡;o]opõ on:jì j3;nópùo¬ u;:_
o_à, o_ :¬o¬o¿õ_ u::né, onõOo: _pdvoooo¬õ
on:j p]pà opõ_] yqìjo_3.nò uõo¬:à 3un:o]opõ
on:j .oà .¡]_ oqó¡nùo¬. 3u_à _pon¬o¬
Opnpon¬oo¬yà, ¸;oò _joo¬yà op]_, _nõó;op) }
¬_uno] _3;noà, ;n_] _3;noà Ooépnò ¬ò_à u¬np Oon_
¡;ó3o oj)_ ¬ò_à _òj_oné ¬ò_ u;:j, ¸oùo¿õ_]
pio¬ò {vnvuno »mouoo¬ì O.¡3od_à ¬ò¡ ¬doà
»yõonu3o çun[¡ o_op[_]põo 3.;nypuné ¡;oà o¬ió
oqó¡_.
O.n_ono ¬àup]op »[_ 3¡nõóon_à 3un:o]op,
.oà, onà.ò (o_y;, o_oo, _q.õy, :;nù]poo
_pdvooo¬onò ¬¬yò O.¡ op onoonà. 25 26
uõo¿oóò o_ouyà çun[¡_à ¸õó;uio¿à _)p
3un:o - ¡;oì o.]yv]yon_à, :;nvóo]pà ¬ò_à
:]pon::]yon_à O.qó o¬ù)_ oqó¡_ ¬ò._ u_õo
_jvnp »douvn_à.
3un:o_à ooùõo_à o¬¿ó on;nvõ oo:oo¬o:,
pno 3ooo¬ o_oo¬ o: 3unouno_ ¬ò.op uõo¬
»oqà.j Ooév 3od_à. 3un:o ¡;oà ¬ò._ ¬ì.j]
yq:ùo¬ :;nooo¬ opì.¡ Ooéop[_] po opvò _¬
¸o:vn¬à Opmvnuò 3o¡à 3.n:_õ Oond_ o)_ op
u¡]_ udo:ov »o:õo, pjõ oào.yà n:jovyà
_ypunoõOond_ O.nq¬ .¡]_ó Ooò_ó¡nùo3¬n,
¸_3.no3o .oò opì.¡õon;ùo¬ uõo¬ò onjõooì
:;vno]yò opu¡]_ì O.nq¬ .¡]_ì 3.noó Ooé_
Oond: _ypio3¬vn_à. _oovnò ¸op uopò _pdò
u¡)pno3od_à. _)p »oo onjõooovyà g_õo]opyà
uõo¿õ_ »po Ooéoopyà po_ ¸¬gõ_à 3pooõ_à
3u[.::op 3un:oà ¬ò_ uõo¬ oqp3od_à. _)pì.j
¸¬gõ_à 3pooõ_à 3uò uõoo¬ ¸o:vó Ooévnuò
.nù]_õOon¬oop3v uõoo¬ 3un:o]y[_ ¸_ìjà
3oooOvò_ ¡nà oqp 3od_à, uopò _)p ¡n:jò
¬ì.j] po_ 3pooõ_à, ¸¬gõ_à p_yõ_à 3uò ¸o:v
_ooì._óò¡n3on, ¸p[_ _p;oné _qì.p[ono3o
q:ùo¿õ_ 3uò »oo]yò ¸oùo¬_ p_yõ_à, ¸¬gõ_à,
3pooõ_à 3uono ¸_.oõo _ooon:j _i_ p:jì
:_ióõ Oon¬¿ó¡nùo¬. q:ùo¿à 3.;nooõon;ùo¿àpnò
3un:o]op oqàjoop ¡nà .o »pn;oio¬nò onoonà.
3un:o]opyà 3po3ono]opyà .[¡ì .nu; uõo¿õ_ó
Oonòoì._à oq]_õoo¬ó o[_ ooo]_ì .nqio¬.
uop_õ_ ¬Opyò onpn;ouné _oo o;õo_3un ¸op3vpnò
3un:o]yò oq±j]_ _qõó¡nùo¬.
¸pno_, _i_¬¬ uop_õ_ì O.nq¬ 3od_à,
O.d 3od_à, 3poovnoOpòonà {oo]p un]y;]yò
óo:õo 3od_à, ¡òo ond.ì .qoà 3od_à, opn
_o:o:n 3.nõóvà O.¡ 3od_à, ononudqõo 3od_à.
_)p o¡vio¬ uop_õ_ó on_àoo;v_à, Oo]p:¡_à
¸_.oõoõ ojvpné _ooì.:õ ojvpné _qõó¡_ ¬ò._
vnqà ¸¡)ppn_à.
_o3o, _)põ onmvioo¬3v 3uò »oo]yò
_qì.pnogà ¸op ¸o:võo_à ¬ò_à _oo »d:n_à
.j, ¸pno_ 3uò »oo]yò ¬i_ .nù]pn_à O.nò_à
;]oio¿à {o¡)_ ó:õ_Ouò_à, »oo3u O.nò_oo
Ouò_à, ¸i_ _;ào. mùoo _ponóv 3po oòoooo¬
¬ò.oùo¬ ¬òo¡õ_à ond.uné ¡à .õo]yò _q)_ Oond_
¡uõ_ opn 3.noiOon_]_ Oondjqì.nù oO¬ò_à, onu3p_
o[.o oq:oio¬ ¡uõ_ ¬_ 3poo3vn, ¸op »:3o3v
Oond_o)_ Oon_õ_Ouò_à, ¡o;, yo;, qì:òooOvò_à,
¡nà ononuò o;¿öovné _qì3.nOuò_à Oonòd ç[.n_
Ooé_o::pnò, ¸oooo¬ uopò {]yvuné ¡à: _)p
»oo]opyà, _i_¬¬ 3.no 3.nõóvioo¬yà ¸{]yvuné
¬do, o±:ì.:_ oà.ny]p O.nq¬oo¬Ovòonà _)p
3un:o]y[_ ¬ò3¡ Ooog Ooéo_:ò {òon_, _p[ono
Ooò_à .o opuno ¸õó;u uno opo¬_à, u[¡ uõoo¬
o¿o]_à, .:jo 3.n:_à O.nq¬ .¡]_ào: _p[ono
Ooog Ooév3odjvqõó¡_. »pn;ouno, çop uõo¬
o¿oõ_ ¸ooyà3.n_ _:à _:unéì .nò _:ioo¬]
yo_à oòdò poovò Oon:j ¸o[o¡ ¡n¡ ooì.yò
oq]_ ¬òo ¬ò_ .nqio¬. _jvqõo {pò _òonuò uõo¬
ymyà3.n_ uoooo¬yà, .no¡oo¬yà »o:]_õ 3on:o:
o¬ 3.nò - o)y;on)p ud:.io¬ 3.nò uõo¬ 3onoòo¬
o:_oyò oq]_ ¬òoOoò_ .nqio¬. ¬oop]
Opnp_à Ooéop[_ qopoà _òonu_à Opnpdòonu_à
uõo¬ ov_ o¬ùõoì oì.3o¡ 3o[_ ¡n:j[_õ
odo¬néì3.né O.n]_ì O.n]Opò_ und_ uj)_
Oondjqõ_à3.n_, O.nàouoo¬ oo]_ »[ooà Ooéo_à,
¸o[¡[_ì .]_ o:oà, gq 3onj .]_õ 3onjõooõono
¡ooo¿à, .n ]y; io¿à, on ooio¿à, _oo¿à,
Oon]_õo¿à 3où]_ ooì.yò oq]OpòoOoò_ .nqio¬.
¡n¿õ_¡n¬ onjõoo _ò.o;uné un¡, çopo¬ ud)_
oqà3.n_ _v;õooõoné - çò - o:oõooõoné ¿.né Ooog
Ooé_, _à.n:3¡oio¬ Ooéoyò oq]_ ¬òoOoò_
3vno]_ì .nqio¬. _uov »__ o±:ì.:_ .vù Ooéyà
_jvnooùo¬ ¸o; ov[_õ_õo: 3.n_uno _on;uòonuò
o±:ì._à3.n_, _poõ oò_õ_à, Ooàj, :]po¬
O.nàouo¿õ_à yoà .]_ q:o:, _q._ q:o:, _ì._
q:o: 3.nò¡ ¸moo¬ 3.n:_ì O.nió o¡3o]yvà Ooé_
.n_.:np 3onà3.¡o¿õ_õ __à.]_:ò 3.n:_õ
Oondjqõ_à oq]_ ¬òo ¬ò_ ¬doì .nqio¬. uõo¬ò
g[_õ_ 1 o 3.ù o¿õ_õo: ¸pn o_ o; n om
27 28
.jìj-¬_]_ onoooo: _òonuò _qõ_à3.n_ 3op
.n:onoo, 3pon;ì .n:onoo _pdvooo¿õ_à, oò_o¬,
O.nàouo¬ :òonò {ò_ Oond_, _v;]y[_ gqoqõ_
o:ì jmvnp 3op.n;nvoà _pdvooo¬ Ooévì._op[_à
o:oõooõoné Ooog Ooéoopyà, Ooévì._oyò 3¡nõoà
¬òo ¬ò.opyà 3vno]_ì .nqio¬. _ì.jvno ¡u_
¡n:jò, __3.no3o ¬oo¬g onmvio¬ ¡o:O._óò¡_
¬ò.op 3¡nõóonò, u[¡ uõoo¬ ¬oo¬g .n_._]yvno_,
¸oùo¬ ¬oo¬g o±:ì.:_õ Oondjq)pnono_ o¡_à
o:ovà Ooévn_ - ¡nà 3un:o]y[_ì 3.no 3od_à, ¡nà
:;joné _qõo3od_à, o:ou j]y;;né - ;n_noné -{;)p;
Ooòoon é - o; ¿öovn é _qõo3od_à ¬òó¡
3.;noovòonuò 3o_ p]_oà ¸yò ¬òo _qõó¡_ ¬ò.op
3vno]_ì .nqio¬. _)punym 3un:oà o[:õoì.:_ ¸op
¸o:o3p uopoò _õóv o:ovà ¬ò_ 3.nyõoì
.:jqõóò¡ 3.;nooy¬¬ _oio¬ ud)yqõ_à _)p ¡n:jò
_)p »oùóoov ¸põonuò ¬òo onmvà ¡àunò Ooév
_jyà ¬ò.op 3vno]_ì .nqio¬. _ponò pnò _pdò
3un:o »oùóo gpõoì.: 3odjv_ ¸oovà ¬ò_
oq_ó3¡nà.
o3onp;ùo3¬) _)p 3un:o »oùóo gpõoì.:
3odjvopì 3.no3o ¡;o »oùóoyà ¸põoì.: 3od_à.
3un:o »oùóo ¬ì.jì 3.;noovò :;y :à.3un
¸_3.no3o ¡;o »oùóoyà, ¸jou]po]y_o:vgà,
.vion¬]po]y_o:vgà, :;y :à.un_à. ¡;o]y[_
.vì._opn3o3v ¸}yo¿õ_ uopò _¬nó¡nò, opmvu
òonp 3onopvnó¡nò. _oooo¬ Ovòonào: uopò
o¡pno_ _[3.nõoo:v 3od_unonò, o¡pno_
_v[oovò _ò.]op _o;3od_unonò ¬òono[o¡yào:
uop_õ_ oy, oùu.oò ¬òóò¡pno »oùóoo¬ odjì.né
gpv 3od_à. oy, oùu.oò ¬òóò¡ooo¬no »oùóo
_)yv ¡n:j[_ ç[.:jqõooòoovnonò, _òo¡vyoà
_)¡n_ ¸3¡o o¡vio¬ò qµvùo¿õ_ - çò _)p »oo]yò
»¬¬ u[¡ ¬)p ¡n:_ uõo¬ò {ooouõ_à 3uono _q)_
¸3¡ouno »oo uõo¿õ3o ou]_o]opyà, _ò.]opyà,
_v[oo _ò. _oùóoovyà Oon_]_ oùo op)y;]_:_à
onpó Ooéyqõ_à ¬ò_ opmvunéó Oonò_3oò. _oovnò
_)p oùu .ooò »oùóo, 3un:o ¡;o ¡à:õooo¬ uop]
pòouõ_ uogà 3o:no ¬ym ¬ò.op }io¬ ¡ò¡né
¿n.o]yò ooõo 3od_à. ¡nò 3u3o on:jv _)põ
on;oio¬pnò _)p »oo]yò ¡u_ ¡n:o: un]y;à _)p
_pono {oov_à, u¬n ¸jou]po]y_à oo]yqõóò¡o.
_ooo¬ gp)pnò pnuno3o _)p ¡n_ ovumvnop O.[_
o_à, op)y;à O.[_o_à, uop] pòou ¸o:)_o_à.
_oovnò o3onp;ùo3¬) }io¬ _)p ¡n:jò _[3.nõó[_à,
»dou o_pooõ_à uop]pòouõ_à .n_.: 3od_
unonò, 3u[od: onmvio¬ò »io¬ ooo]opó Oo_]p
3od_à ¬ò_ 3o:_õOon¬ó3¡ò.
29 30
5. q/æ¿æ - uoo qmma¿æ
»oó_¬¬ ¬òon upioo¬yào: _)_ up]yòpnò
pùuà ¬ò._ __ __ ¬ò_ Op¬oné oo;v_]_õ o[:õoì
.:jqì.yonò, odqj]pouno Ooéooo¬ _ò_à Oop]_
oqop[_ _:unvqõóò¡o. __ oà.)puno _)_ up_à,
3on:.n_o¿à, pùu_à gq ¬òoo ç[._]yvqì.ponò,
¸oo¬gó Ooév]pnò vnqõ_à uoà oq3u po; ¸op]
pndjì 3.no vnqõ_à uoà o;n_. gq ¸jvnqõ_
¸òou¬]pnò _oo¬g jdovà ¬ò_ ooõ_ onmvno -
¸pò .ooné _oo¬g ono]y[_ 3un:o]ydqõoonOuò_
o_]Op_y oo]yqõó¡nùo¬. _opõ 3o:: :¡_pnò
_]poov pùu oà.)puno ¬doà oqó¡3p po; 3o¡òo.
_àunymvno onmvio¿õ_õ _)po3u[._óò¡Opò.op
}io¬ ¡ò¡néõ oooõo 3od_à. _o[¡nòpnò ¡n_
_ò_õ_ oqà onmvio¬ po:ì._óò¡o. ¬)p 3po]y_à
pùuuòonudqõooòoo. Oo¬o¬õon;] 3po]yò pùuà ¡à
¡n:_] pùu]opo: .òu:i_ »]puunyà, 3po]y[_à,
oqo]y[_à »douvno ¡òouv¬ì.pnyuqõóò¡_.
Oo¬o¬õon; ¡n:_] pùuà, óo_ {;à: opo_3.no ¸oò
;n¿và {;à: ¡à¡n:j_à op)3pn_óò¡_.
¸]poov pùuà {o¡)p ¡n:jò ¬òo opõoOuò¡nò,
gqoò Opqoò :óooõ_ o)pnò »:3o 3.no¬on;ò :j]_õ
Oond_ 3.nonò. ¸i_ :óoov_o_ 3onà3.¡oo¬ o¬ùõ_à
_o¡ ¬ò.op ¡òo¡)_ Oond:nùo¬. Oo¬o¬õon; ¡n:jò
.jõonpoò ¬ò¡nò ¸oò Oo:ó] poo _o)_ o_onò.
¡à ¡n:j3on pùuà ¬ò_ o)pnò ¡uõOoòo, ¡à.nono
onì.n_ 3.n:_ o_3onà, :¡_ ¸oò poooy 3.nonó¡_,
o;¬oy ¡nõódq)pnò ¬ì.jyà .j]_ o_onò ¬ò¡ pùuà
pnò ¡uõ_õ o[:õoì.:jqõóò¡_. ¸oùo¬ _ò3oqà3.n_
¡nà _õoyõon¬nóvqõoõ on;oOuòo· ¡u_ upio¬ pùuio¬
¬ò¡ .o p]_oio¬ pnò ¡àou _){oovò oo]yqõóò¡o.
¸oùo¬ _ò3o[¡]y[_ì .o_à H;ióyà u:_à
on;ouòo. Ooòoo unono]yò »vù)p _±:3;no, pv3;no,
uq]_o _¬.]ymo¿à, »vù)p oononooo¿à, oò_mo¿à
¸oùo¿o:vpno]pnoqõoõ ondó3¡nà. pì.no opo¬ò
:¬o¬oo¬ì O.[_ o¬¬vò 3.n:_o::nò, ¸o[o¡ ¬_]_
o¬ù]_ì .n_onõ_à ¸onop _¬;uio¿à ¸oùo¿o:vpno]
pnoqõóò¡o. Opqo_à ¡:õoõ o:n_, ¸qó_à o;õ
o:nOpò_ uqoio¬_à 3ooouné ¡àunò ¡:]pì._
.oùoo¬yà, ¸oùo¬ 3où]_õ oòov¬]_ó ou]_oà .n;n:j,
unõoO¬o oqpì.::oùoo¬yà ¸oùo¬ uõo¬nõó oqoopõ
ondó3¡nà. _o[o¡Ovòonà ¡nà ¬¬yò u¡õo _jvn_,
¸òo_ uo¡õogà _jvn_. ¸oùo¬ O¡ndjov, _:]op,
_q:ùoo¬õ Oonò_ o_ó¡nùo¬n· ¸]poovoùo¿õ_à pà
ov »povonò ¬oo¬gõ_ _o3on.nv]op] 3pjõ Oon¬¬
_jy3un ¸oo¬gõ_ »po jm)_ op on:j oqóò¡nùo¬.
_ponò Oo¬o¬õon;ò pnò j]yondvn· ¡u_ _ò3onùo¬
¬òo _::n¬o¬n· ¬ò¡ 3o¬oyà ó¬à.õo_à. _p[ono
¡nà ¡u_ _ò3onùo¬ 3.m_à oo.unoõ _[¡à Oonòdo:
_jvn_. ¬)põ Oon¬ooyà, }yyà, pùu_à ono]y[_à
_:]y[_à o)pùì.]y[_à ç[¡on_pnoqõ_à. ;n3u¬
o;]yò gq Oo:jvnù pùuà Ooéop[onoó onoyà, .n_à
3o:_à u:_à Oon_õó¡nù ¬ò¡nò, ¸_3.no ¡n_à _i_
onoov _ovonéõ Oon:jõ Oond_ onmõOon_ì._
p_yvn_un· ¸)po:]y[_ ¸oov]y[3o[¡on_ ¸_ _õóv]
pùuuno oqõoonà. ¸p[ono ¡nà ¸)p Oo:jvnù u_
_o¡ Oonòo _jyun· _ò__ ¡n__ _d_o¿õ_ _)yv
ono]_ pùuà ¬ò¡ onmvio¬ _ì3.n_ Ooév _jvnpoo
o¬no]pnoqõ_à. ¸ì3.n_ ¸oo ¸oovunoó Ooév
3odjvooo¬no] pnoqõ_à.
¸õono]yò p[3.nyqì._ 3.nò_ _mpuno 3.nõ_
o;]_ó onpoio3¬n u[¡ ooyo3¬n óo:vn_. ¸)p)p ¡n:_
uõo¿õ_ ¸)p)p m3; ooùõoà. ¸õono]yò ¸oùo¬ óo[_]
poo¬oo¬ì 3.no]pnoqõo _jyà. ¸ì3.ùì .::oùo¿õ_
oo¬óo_à ¸.mupuné oo¬)_ Oondj q)p_. ¸õono]
y_à uop O.éop[_ ¸oovuno on_ _pdvoo ¸:ù)yq)
pnò .qo uopo¬ pìjoyòoo. _ponò »_pn_à »pnuò
o::n_à ¸_oo:õ_õ _o¡ oòoo. ¸ì3.n_ ¸youno
oo¬)pn_à p[3.nopì3.no oo¬)p pnovà __oopyà
Oo¬ mqõ_õ Oond_ 3.noì.:nuò O.qà _po¬ Oo:j
¸o[¡ò jop]_ ooì._à opõounvq)_ o)p_. ¸ò¡yà
¸õono]yò :óooõon;ùo¿à uo ¸mOpò3¡ Oonòoonà.
¬oo¬g oo¬)pn_à onm Oo¬¡n:_õ_ ¸_ìjo_ ¬ò¡
_o¡ ¸õono]yò óo:vn_. ¸p[_ó onpo_à óo:vn_.
¸ponòpnò _oo¬g 3.qõ_ ¸òou::nò _oo¬g
jdovOuò_à ¬_y ooõo _:uq)p_. ¸ponò ¡à
31 32
¡n:jò onoõó;u]yò :óoo ¬_õ_à _nyoO¬ò3¡ .o
_nyo¿à 3pnò¡ o::o. ç3pn onà.ooyà udooyà
_oõOond_ o)pn_à, onu ¬ò_ o_)_ _à:_à _::n¬o¬
¸youqõó¡nùo¬ ¬ò.opv¡)_ pnò :óooõon;ùo¿à ¡n¿õ_
¡n¬ oq]yvnóõOond_ oqóò¡où. _]poo 3onvò
_qõoovò _ò_à jypn oõ 3on vò o:_o_
¸oovunOoò_ 3o::nò “.no p_õó¡nò ¸oò Oonòooõ
3o:: onop 3on¡ò 3.n:_õ o_o 3od_” Ouòó¡nùo¬.
¸õono]yò Ooòou_yvonò Oooo_op[_ opvò¡
_oonO¡òonà Ooé_ Oondjq)pnùo¬. pio¬ oo¬ì
O.nq¬o¿õ_ó Ooog 3od_Ouò¡ _o¡vò gqo3;n
O:nqoù 3.n:j 3.n:_õ Oond_ Ouò3u_à pùuà ¬ò_à
O.v;nò .oon_ Oooo:_ o)pnùo¬. ¸õono]yò ¬]poo
o:g¬q)pn_à _oo 3.n:_, ¬oo¬g 3.ù o)pn_à
3on_3.n_à Ooòo_à Oopìjuq)p_. ¸ponò pnò
_oo¬g o:g¬o¿à ¸jvnùo¿à ç[.: _:uq)p_. _onò
_ì3.nopvõ Oon¬ooyà upõ 3on:.n_o¿à ono3po
où]puno]y[_ ç[¡.jyà uopò ¸¡gõ_à pòouõ_à
ç[¡on_uqõo 3od_à. _¬oào¿à, ó¡¬poùo¿à,
_)_õo¿à ¬òon up¬pù o¿)pn ò .n oà Ooévõ
o:nOpòó¡nùo¬. _onò .noà, o]pà _pono p]_oio¿õ_
¸)p)p up]yoqõ_ ¸ù ]pà 3o¡n o]pn oqõ_à.
.noooo]yò 3pnò¡v _¬onà up]yò, o]pOuò¡nò qò_
3oo¬yà _¬ì._pnò o]pOuò_ ¬_y ooõo_jvn_.
¸i_ uooo »:à:ò 3pé]_õOond:n_à _¬]_ó
o]punoop[_ gì.no]pnò oqpì.:õo_à. ¸ponò ¸)pó
o]pà pìj ¬ò_ Oonòdo: _jvn_. ¡uõ_¬ Oo¬õ_ì
3.nonò ¡nò_ Ooàj pdoùo:_ o_g.oùo¿à 3.npnõ
_o¡õ_] poo ___.oùo¿uqõó¡nùo¬. ¸oon_
Ooépnòpnò ¸pooó o]pOuoõ oqpì._ó¡_. _onò
_oùoo¬o: .òu:i_ o_ouvno oonpn;_o:v
Oo¬o¬õon;ò onóp]yò .nyyà onòo;nvò .nyyuno]
_o:]_o:_ì 3.nó¡nò. ¸oò ¡n:jò ¸oo¬g pnò ooy.
_i_ _¬õono::nò .no ¬òó¡nùo¬. ¸i_ _¬]pnvn
Ooò_ 3o:.3p umvnopvòoOooõ oqpì._ó¡_. _i_
ovùoovonò _¬õo 3odjv ¸oov_d_. ¸i_ _¬monò
¸]poov ¸oovuòoo. ¸oon3¡ _)_ up]yò ¬_ào.
uy]_o::n_à .noà, ¸oò oioy3vn ¸opì.[¡õ
oooo3vvòoo. _i_ ¡nà .ooo ¸j]pn_à uon
.noOuòó3¡nà. ¸i_ ¸oò ¸opõ Oonò_ yòonojò
3o_ unùõouòoo. gqoò o[¡ì.ò uoo¬õ
o::onOuòó¡nò. u[¡oò ¸opì .noOuòó¡nò. _ì.jó
ogomv]y[_à .põo]y[_à ç[¡on_pnò Oon¬ooo¿à
3on:.n_o¿uqõoõ o_à. _ponò ¸oo]_à ono3po
où]puno]y[3o[¡on¡qõo 3od_Ouò._ ¡ò_ o¬i_à.
¸ò¡yà ¸)p)põ ono]yò y¡ouõ 3o[¡on_ çun[¡ ç3p3pn
¬_y oo]yqõoonà. ¸o[o¡õ _¡]_ _ì3.n_ oooo
vòoo. _onò ¡nà _õóvuné oooõo 3odjv_, _òo¡v
{ooouvò ¬ì.jvqõo3od_Ouò3pvn_à. ¸ydq)_ pì.
opyd:n Ooò_à .nùõo 3od_à. ¡nà, ¡u_ Ooòoà,
¸¡g, g_õoà _pdvoo :;3vn_ouno opvò
Oooo:ì.: 3od_Ouò.ponò, ¸_ pùu]y[_ o3;npuno
Opò_ Oonòo_jvn_. _ì3.n_ ¡nuqõ_à {oovò pùu]yò
O.v;nò o]y;_à, onojo¿à o:jõOond_ 3.n3onunonò
¡à oqo]yò oy ¬òoon_à· ¡u_ ¡n:jò {ooõ_à uõo¬ò
3pooõ_à ç[¡on_pnò ¬)p] pùu_à ç[.n_ Ooévì.:
3od_à. _o ¡uõ_ì jypnoó onuo¬ 3odjvyòoo.
_ì3.n_ ¡u_ ¡n:jò zz 3onj _)_õo¬qõóò¡où.
_oùo¿õ_ ç[.:jqõ_à o:g¬o3¬n j;noio¬ò
ooõ_ì.j aa 3onj o:g¬o¬nvqõ óò¡o. _pooì
.ió::nò gq _onuõ_ gò¡o;õ o:g¬ opà oqà. »oó3o
uõoo¬o: o:g¬o¬ pnò ¸younvqõó¡_. _oo¬g
o:g¬oo¬ ¡nà onì.n[¡onò 3.n_à. ¡n:jò O.qouov
o¬ùõo, uõo¬ o±:]opì 3.nõo, ¸¡oo o¬ùõoõ oòo
¸]yvnoovà. ¸oùo¬ ovumvnopy:_à oounyà
onjop[_] Opnpo:oq]y ¸oovà. ¬)p] 3po]y_à
_oov;d_à _ò¡vouvnp ¸oovuno ¸àoio¬. ¡à
¡n:j3on g[_õ_ sa 3.ù .jì:òonp p[_¡o¬nvqõó¡nùo¬.
_opo: ¸ounouno onmvà gq 3po]y[_ 3o_ ¬òo
_qõó¡_· ¸_3.no3o onì.n:_õ_õ o±:ì.:_ Oo¬
¡n_o¿õ_ì :opìjõono] _o¡_oio¬ 3pn_à, oì.ò
3pn_à, _v;õooõono _oio¬ O.d_ :¬o¬o¿:ò
ç[_uy Ooévì._opno 3on;õ on:oov] _o¡_oio¿õ_ó
Ooò_ .nù]pnò Opmyà. _oon_ :opì:ò¡yà onì.n:_õ_
ooovò¡yà o:òo:)_ _oõoó Ooò_à çop uõo¬
Opnoooo¬ _óOoòoo unono]yò u:_à unpOunò_õ_
o:o]y[_ ¸younoõ onoonà. _oùo¬ _p)op _:j
o¿:_à o3vnyoùo¬ oùì:oo¿:ò Ooòopno .mpn.]op
¬òoOoò_ Oonòo_. _i_¬¬ o±:]opo: ¸i_3.néó
onoonOuò_pnò uoà _¡)_ 3.nó¡nùo¬. _õOon_ouoo¬õ
ooo]_ .mon;à 3p:ì ._oyòoo. _]poov ¡n:jò
¡:õ_à o¡vio3¬n o.ûpuno]pnoqõóò¡o.
33 34
_i_ onuo¿õ_à, o:i_o¿õ_à, »[oo 3ojõoo
o¿õ_à, o_ù _::io¿õ_à o:oõooõono]pnò Oooo:ì
._óò¡o. yqì.y _pdv 3po¬pnoio¿õ_à, _õóvuno
u:io¿õ_à ounù zo o:o]y[_ ¸youno unpn unpà
oqunoà óo:õó¡_. gq onuõ_ gq 3oo¬ó onì.n:nóv
o:j ¸;ooì _ooõ_ó ounù zo ¿.néõ_ ¸yoà
Oooo:ì._ó¡_. _oon¡qõo, ¸óonuvò :¬o¬o¬, onu
3v oyOvo _qõ_à uõo¬, o¿oõooo)_ Oond_ :opõo
opvòon_ _v;õooõonoõ oì.3o¡ Oo¬¡n_ Ooò_
_òj_ó¡nùo¬. _oov;djooyà 3où]_ì .nù]pnò, ¸)p
onuõ_]pnò ¸yo ¸ounoOuò._ ¡ò_ o¬i_à. ¸]poov
onuo¿õ_ _qõ_à Oon]_õo¿õ_à _:à.;io¿õ_à, ono
3ojõooo¿õ_à, o_ù oó3omo¿õ_à gqopuno ¸¬oòoo.
;n_ngõ_õ o: ¸oo¬g _:à.;uòoo. ;n_nonv_à
Oon_i3onòouvonò ¸)p ooioo¬, _oio¬ ._à
o±:]opì .n;nuò ¸_.oõó¡nò ¬ò_ Oonòoonà. _onò,
oqoo o¬¬ò ¬ò¡ o:g¬ _ì.j oonõ_op[_
_:iOon_]_õ Oondjqõoonun) _ponò ¡nà o:g¬ u_
_[¡à Oonòooòoo. ¸_ ¬òo Ooéyà. _òo¡õ_ vn;no_
pioõ ono; 3.n::nò, 3.onuò 3.n:_õ Oon¬¿ó¡_.
vn;no_ op[¡õ Oond_ 3.non_à oò_ì3.no 3.onuò
oàun _qõó¡_. ou.]yò _d:n¬ pndovyà vn3;n op[¡õ
Oond_ 3.néo::pnyà .]ymõoovò ono]yqìHùo¬. çò
_)p ¡n:jò g[_õ_ sa opunooùo¬ p[_¡o¬nvqõo
3od_à· _p[_à o_ouõ_à on;oOuòo· _onò, ¡nò
»ioo¬ó o)3pn¡ì._]p gq onù]opvò .yò Oonòd o:
onà. “Oo¬o¬õon; }o ¸;onio]pnù ¡à .o]opõ Oon¬o¬
v:_ì 3.nopnoó ooù oóod::où. ¸)p }o ¸;onio]pnò
pnò o;¬oyyà ¡à ¡n:o: o:_ ¿jo::n¬” ¬ò¡où.
u[_à ooù. _onò ¡à ¡n:o: o:3:njv o;¬oy ¸)p }o
¡n:_õ_]pnò 3.néó3où)yqõó¡n¬. Oo¬o¬õon;ò
Oon¬o¬v:_ì 3.noopyà onuo¿õ_à o:i_o¿õ_à
Oooo_oopyà ooõ_ì.nù]pnò, onuo¿õ_ó Oooono_pnò
.òu:i_ ¸youn_à. onuo¬, upà, o:i_o¬ _pdvo[¡ò
3.;nò Oooon_à .o_à, o±: ¡±:_à, ¸Oo¬omvio¿à
ooõó: _jvn_. .oà oà.nyì.yò ¬]poo3vn p)y;_à
¿jóoyà Ooéyà ¸¡on¬o¿io: _oon_ Oooo_oyò
¸)p] p)y;Ounò_uòonuò _::n¬o¬no]pnò ¡:)_
Oon¬óò¡où. ¸:3¡o]yò 1õo ¿.né Oon_]pnOoòo· 1o
¿.né Oon_]pnò ¬òo· o]yvnoà ¬òoOoò_ vn;no_
o)yì._d:n·
Ooòoo unono oùõonmò ooõ_ì.j onuo¿õ_
oqunoà z 3onjõ_ ¸younó¡_. __ po;, ooõóò o;np
Oon¬o¬o¿à 3.nõ_o;]_] p;où Ooogà Oonòo3odjv
yòoo. ooõ_ì .nù]pnò onuo¿õ_ ¡nà Oon_ì._ oùõonù
oquno omovo: ¸youn_3uvò¡ gqop]y_à _o¡vn_.
pùuOuò¡nò onì.n_ 3.n_o_pnonOoò_ 3o::nò, ¸ì.jõ
3o:._ .noà ¬ò¡ pùu _o¡ov]pnò ¡uõ_õ o[:õoì
._ó¡_. _]poov o_õ_ó Oooon_à .oà qò_ _òongõ
_ó onì.n:_:ò oòo 3.nyõoì 3.n_unopn_à. _)p unym
ounù zõ oq:io¿õ_ ¡à onuo¬ o¡_ ov[o¡ __]_õ
o:jõOond_ oàun _q)pnò, :¡_ ¡à ¡n:jò gqoòo:
uq)_õ_à p[_¡vné _qõoõ ono _jvnOpò._ ydoà.
»¬¬_ »¬¬.j »douovó Oonòonò ¸oò pìj Oonòonò,
_oò ¡n]yoì 3.óo 3.oó¡nò ¬ò_ od oóod_à o::]
pnqõ_õ _o¡oòoo. 3uo: u3p¡ Oo¬o¬õon;ùoo¬]
_;]yo_3onOuò_ .v__]ponà. u;:jonò ¸ù]p]3pn:ò
oon u;:: 3od_à· 3_n:vò ¬dõ_¿o _qõó¡_ ¬_]_
o::nò Oo]_ì 3.noné ¬ò¡nò ¬oò .vì._onò· ¬_]_
o_ gq oo .nùì3.nOuò_pnò Oonò_onò. unùõo]_õ_à
p_)p opõ_à ¡u_ ¸¡ooyà Ooòo]opyà Oooo:nuò
¡nà vno;yà Ooòo _jvn_. gq o::]pnù ¡àou] pnj)p
{oov3o3v ¸:õó oo]_õ Oondjqõo _vòo_
om]y;_ùouné {¿:õoì.:jqõó¡_.
up o¡v]y_à u[¡ o¡vio¬_à Oo¬o¬õon;ò
¡àouo:õ 3ooouno _q)yqì.op ¸oùo¬ 3po om]y;3u
¡ò_ o¬õ_ó¡_. ¸ióq)p j3;nóp_à onuo¿à _ì3.n_
¬i_ 3.nvo· ¬òonà _i_ o)_ 3où)po. ¸oùo¬ ¬òono[
o¡yà _i_ q:o: o:jv_ì:ó Ooogõ_ì .o_à
Oon_]_o:_ ¸i_ o¿¿no _;néóovd¡ióvqì.pnò
¡n¿õ_¡n¬, ¸)¡n::nù _ò3o[¡uo:)_ oqó¡nùo¬. ¸où
o¬ onuõ_ »[oouòoo. 3pù _òoo, yqopn _òoo.
¸ì.jvq)_à od_ :jõo opvnvqõo, ¡à onuo¿õ_ o:oõ
ooõono .oà Oooo:_, 3pù, yqopn ¡:]yyà ¡nà
_)põ oyvdqõó3¡nà. ¡à ¡n:_ì O.nq¬o¬ Oo¬¡n:_õ_ì
3.nóò¡o ¬ò_ oóod_oponò .vò ¬òo· o_o¬ono_
¡nà _ò3o¡ _v[o Ooéoyòoo. ¸douvò qµvnoò
Oo]poùoo¬ì :opõo ooõ_à gpo _o¡ov gqoù
od_:j]pnoì .]ymooo¬ò .j]yqìHùo¬. _]pooõ_à
¸_ ¡n]yoà {o¡)p ¡n_. ¡n]yoqõ_ ¡;oà 3od_unonò
35 36
qµvnodqì.oùo¿õ3o _qì::à omvnéì 3.né o_à.
_ponò 3o_ ¬)p ¡n¬yoùo¿õ_à ¡;o]yd:u;n_. ¸oo¬g
¡n¬younvqõ_à mmò, Oo]poooì :opõo oo]_ onu
3vn_ 3.n:j 3.n_ó¡nùo¬. Oo¬o¬õon;ò ¡n:jò
onuõ_ _õonò _:_õo:ó Ooooòoo. _¬o_à ¸ì.j]
pnò. Oo¬o¬õon;ò 3onv_õ_ì 3.nonò _o ¸_õoo
Oo¿ì.p[_ó Oooo_oopo: 3o_ Ooooòoo.
ooonv]y_à ¸oùo¬ ¬)pì .p]op, ¬)p {¡]_:ò, ¬)pó
ooovò .vm: 3od_Ouò_ _;néóo Ooé_, ¸p[_]
y;ooio¬ m[¡ì .vm:_ Oo¬¡n_o¿õ_ ¸_ìjó¡nùo¬.
¡nà »pg o::3od_unon_à .nùì.nooõ oì::_
¡òo3oo¬ .nù]_, ¸)p)p çqõ_à un:_õ_à _oo 3.n:_,
»_oponòpnò _õoyvdqõó3¡nà. ¡uõ_ _oo¬g 3onjó
onuo¿à .oóOoogà u_)_à, ¡nà o_o¬ono_ _ò3o¡
_jvnyqõó3¡nà.
_3on¬ on¬y;à 3.nyõ_à _omvmò poì._à,
ó;oo]pò_ pùìo.ov ¬_]_õ Oond_ o_]y;õoo;õ_]
pùì.oà Ooé_ ooõo o)_o_ó¡nò. _oò 3.óooõ 3o:_õ
_¬õoì3.nonò ¡àou _poo __]_õOond_ 3.né
o_ó¡_. ó;oo ¬¡no]_õ_ì 3.n3oOuò_ Oonò_à ¬à.
ç õo¿à, :.ç õo¿à _ò_uòonuò 3.nooòoo.
_õono]y_à o)y; ¿mvoo ;n_ 3o_ Ooò¡ .nàjo¬
o_i_à oopo¿à, ¸pò qouno j;:_o¿à, .oà
.¡õ_à ¿jóoo¿à gp)p.njòoo. 3po _ò3o[¡]y[3on,
¸¡g o¬ùóoõ3on, g_õo]y[3on, _:_õo:o:vnvqõ_à
¬o[o¡yà gpõo _vo3od_à. ¸àunym Ooéyà 3po_à,
up_à, oqo_àpnò _ò_õ_oqà. óon.] upì:]_ì
:j]yq)p _qõó, p[3.n_ ¸poo _q)po:à Opmvnuò
q:o:õo:j ¸_ì:o:_, _ò3o[¡]_õ_ op 3pjvponò
pnò p[3.n_ ¸é3;nì.noò u[o¡v ¡n_oo¬ì 3.no ¡òo
{ooouovvo:)_ oqó¡_. ¡nà pùuà 3od:nOuò_
Oonòooòoo. ¡àup]y_¬¬ ¸ù]pu[¡ p]_oioo¬ gp]_,
:¡qõ_ ¬oop]yò ».on;3un ¸opó Ooé_, uõo¿õ_¬
ou]_o_uà o3onp;]_o_à, o]yv_à, _oonqdov_à
.;oó Ooéop[_ op 3p: 3od_Ouò_pnò Oonò_ó3¡nà.
od Oooo_à .oioo¬ »douvnoõ o±:ì._ó¡où
o¿õ_õ Oon_]_ ».on;à Ooéoyò, Oooo_io¬ ¬ò_pnò
Oonò_ó3¡nà. .opv _q:_ ¡à:õoooo¬] pà ¿jóoo¿õ_
_pn;unoõ Oond_ oounvq)p o::]pnù, _ì3.n_
odoo¬yà __àjì :;on;]yò ço o_óò¡où. ¬)põ
ono]y_à ¡òouõ_à .3;.on;]y[_à o3;npuno ¡à ¡n:jò
gq o::pnù _q)yqì._ om]y; qounogà ¡òo¡vì._à.
¸ù]pu[¡ Oon¬oooo¬ gp]_, g_õo3u :;pnoOuò_
öùyq]y, u[¡o_õ_ ».on;¿ Ooéo_pnò 3un:oOuò_
jo::3od_o_ ¸oovà. o±:ì._.oùo¿õ_ »pov¬]_]
yqìy Ooéo_pnò 3uono jdovà. _o[o¡ó Oonòonò
¬òo ¡n]yoà o)_ o::_· oono uõoo¬õ _pì: ¸oùo¬
¸¡ooõ o:jõ 3.n:_ ¡nò Oonò_oop ¡àj _òono::nò
.noà ¬ò_ ¡nò Oonòooòoo. ¬y_à »douovõ od_
:jõo 3od_à. ¸ì3.n_ pnò ¡à ¡n_ _ò3o[¡uo:y
3uvò¡, ¬ò .n::ò, _ì.n::ò 3.no op 3.nó3¡ò
¬ò¡ q:õ Oon¬ooo¬nò ¡n_ ¡n¿õ_ ¡n¬ ¡nouo:o_
ydoà. ¬ò j]yõ_ ¬:jvop ¬_]_õ on:j3oò. ¸yò
om ¬o] 3pnò¡vop gìjõOond_ ¸pò.j ¡:õ_à.j
3o:_õ Oon¬¿ó3¡ò. ¡nò Oonòoyò :oóq)pnò ¬ò
¸¡vnouõ_ì .mpn.ì._à.jyà 3o:_õ Oon¬¿ó3¡ò.
37 38
6. g_aaæ
»oóò o[j, onpò ¬ò.o 3.nò¡ onù]opo¬ ¬ì.jì
O.d uõoo¬ ¸jouì._]y ¸:õó _¬Ooò_ ç[._]yì
.vò._]pì.:_ oqóò¡o3on, ¸_3.no3opnò g_õoà
¬ò_à onù]opyà ¬¬3vno;yà .nu; uõoo¬yà çun[¡
u[¡oùo¬ onpì .vò._]y oqà gq ¿jóo _yp3uvò
onuò ¸yò »dou3vn, o]3pn gò_3u óo:vn_. o[j,
onpò, o]yvà, g_õoà, }y ¬ò.oOoòonà g3; pnvò
:¬o¬o¬. ¸pno_, _p)opoo¬ì .v__]pì O.mvoùo¬
‘_óondj’ ‘_óondj’ ¬ò._ 3.nò, _oo ¬¬3vno;yà .nu;
uõoo¬yà, o_]poùo¿à p)y;õon;ùo¿à çun[¡ó Ooép
gq O.qà ¿jóo3vvn_à.
¬ì.jõ _p)opì .qoà »¬¬ u:_à _óondjõ_
uõo¬ .vì.:3odjvqõó¡3pn, ¸_3.no3opnò ¸¡gà
oõyyà uõo¿õ_ ç[._àoo; 3u[od: g_õoà _pdv
_óondjo¿õ_ ¸oùo¬ .vì.:_] y;3odjvyqõó¡_.
»oóò g_õouno onmvà ¸òo_ g_õo nouno
onmvà ¬ò.oOoòonà ¸oooo¬ó Ooéó¡ _:o¬ò
odouovyà, ¸¡ooyà Oond_ uyõoì._ó¡3pvòonuò,
Oo_à onmv]opì .[¡ un]y;à _jg Ooévì._oyòoo.
onpn;ouno »oóò “o.on;à” “O.né” “o¬g”
“çun[¡à” _pdv onmvioo¬ g_õoiOo:: onmvio¬ ¬ò_
Oonòoì._ó¡_ ¬ò¡n_à, _)põ onmvio¬ vnooy3un
¸òo_ çpno_ gòo¡3vn _òonp uopù ¬oo;yà
__oo;vò »oo]yò _jv3o _òoo.
gqouvà ¡à od_õ_] Opò.:oòoo ¬ò_
Oonò_opnonò, ¸ì.jó Oonò_à uõo¬ goOonqoqà
_pdò pioo¬ì .[¡3v {oo]_ì .nù]_ pio¿o:v o_
:;nvà _pò _òo¡v oo; »¬¬ .o .õ_o onj¡n¬ò
3u[od: “g_õoi Oo::” onmvio¬ ¬ò.ooo¬ò
¬opvnoOpnòo¡ u3ononõ_õ onvio¬nò Ooévnuò
_q)yqõo _j)ppn ¸òo_ Ooévnuò _qõó¡nùo¬n· ¬ò_
{oo]_ì .nù]pnò »dou o¬ióo_à.
/_¡., - Z¡_Z ¸s=¿<.: =¡¡¸¸··, ¡+.·,
=¡¡,.. ¸¡¿=Z·. _.s=., ¡.¡·:¸ .¸·¡¸ ¸.=:·
¿¸«·4:¬·=¬« :·,·¬¿ ¿_==¸¿.., =¡,.. ¡.¡¿
¬¡¸¿+.· ~._ =¡¸¸¿. .·_s=.. _¡¸ __¬¸ ¿_<¬=
=+¸ .=·+. .¡_ .«=¸<¸ ¡<.¸¿. .·_s=.,
u[_à »oóò uõo¬ onjõooõOoò_ _q)_ oqó¡
Opnpòo¬ò _õóvunoooo¬noõ onoì._o_ ooonvà,
ovn.n;à, oo]Opnpò, od, oõöò, »]y3vnoà, oo]yvà,
ooounpù Opnpò _óvoo _pò _q]_oà, oòovnoà,
_o;]poà, 3pövà n¡nog¬¬ ¸3¡o _o¡o¬ __à. _o[¡ò
qo3u uõo¬ O.qà.n_à o_óò¡nùo¬ ¬ò.op ¡nà
:;]yv:o]yò .nùõóò3¡nà. _)p uõo¬ò vn;no_ gqoù
g_õouno ¡:)_ Oon¬oop ¡nà .nùõóò3¡nun· g_õoà
¬ò¡nò ¬òo· ¸_ ¬_ ¬òóò¡ o¡v]yò ¡nà _ì3.n_
:;3ooõooòoo. ¸p[_ _)p ovno]yò _:à ooõog
uòoo. u[¡.j ¡nà g_õoà ¬ò.pno »oo opõóò ¬op
¬_]_õ Oond_ 3.oóò3¡n3un, 3u[od: onjõoo]
_o¡o¬ò n_.:jqì.oùo¬ ¸)p)p] _o¡õ_à ¬opOvop
g_õoà ¬ò_ ¸oùo¬no3o OonòdõOon¬ó¡nùo3¬n ¸opyà,
¸o;oùo¬ u[¡oùoo¬ì .nù]_ ¬opOvop g_õoiOo::
onmvà ¬ò¡ Oonò_ó¡nùo3¬n ¸opyà un]y;3u _i_
g_õoà ¬ò.pno oo]_õ Oond_, vnm:uno_ _)p
g_õo]opõ od_ :jõo _jó¡pn ¬ò_pnò 3o:ó3¡nà.
gq 3oooõon;ò Ooéyà g_õoiOo:: onmv]op ¸)p
3oooõon;ò _òooov3o3v ¬_unò Ooé_o:_
3oooõon;oo un]y;à g_õoiOo::oò ¬ò_ Oonò_ó¡nò.
gq _un¬pn Ooéyà g_õoiOo:: onmv]op 3uò
¸yonm ¸)p _un¬pn _òooov3o3v .o p:oo Ooé_
o:_ _un¬pnoo g_õoiOo::oò ¬ò_ o_ó¡nò.
/_¡., .- ¿_ Z=. .»:,Z ¿_==s.=.. =··:¸<¸¸ ¸=...
.»:¿ ¬.¸ Z=<. ¿_==s.=..¬. ~._ .»·«_4¡·.,
__3.no3o, ¬òon] Opnpò _o¡v__¬¬ uõo¿à,
¸o;oùo¬ onj¡n:o¬ò g_õovouno ¡:)_ Oond3:
u[¡oùoo¬ g_õovoùo¬ ¬ò_ Oonòd oqó¡nùo¬. _oo
¡nà _¡ì::: gq oom:à un]y;à _qì.pnéó Oonòo
o;oòoo. “g_õouné” uõo¬ vn;n_à ¡:õo _jvn_
39 40
¬ò_à, g_õoà ¬ò.pno gq _¡ì::: _o3un, Oov3on
_òoo Ovò_à, g_õoà ¬ò_ Oonòd oqoOpòonà
¬¬3vno;yà, .nu; uõoo¬yà ¸jou]po]yò _q]yo;ì
.vò._]põojv ¿jóo _yp3u po;, u[¡.j ¸_ uõo¬
oupùu]_õ_ì .vò.:õ ojv_ ¸òoOoò_à Oonò_o
p[ono3o ¬_]_õ on:_ó3¡nà.
»douv3o3v g_õovoà ¬ò._ gò_ »dO:ò_à,
¸_ yq:_, O.né, çun[¡à 3.nò¡pnóv _oio¬pnò ¬ò_à
Oonò_opné _q)pnò, ¸)põ _oio¬ O.m_à {oovnéõ
_j Oond_ _qõ_à _:io¬ ¸;oùo¬, _qunùo¬, ovn.nm
o¬, oõöòo¬, 3pövonyo¬ 3.nò¡ o::]pnùo¬:3u __à.
uopùo¿õ_] _ò.uop]_, ¸oùo¬_ ¸umõooovõ
Oo_]_ çun[¡ o¿o]_ on_à o::io¬ 3u[od:
o::io3¬vn_à.
__ ¸)p)p] _o¡ovõ ooõOond: _:oo¬
un]y;uòonuò, ¸)p)p] _o¡o¿õ3o ;]p_à, oopyà,
¬_àjà 3.noõ oo)yqõ_à onmvio¿un_à.
_)põ o::]pno;õ od_ ¬)p uo_à ¸¿ooì
._o3pvòoo. _oùo¬:]yò uõo¬ Oo_ìjõ on:_o_
uòoo. ¸p[_ì .yono _)põ o::pnqõ_]pnò ¡n:j3o
uõo¬:à Ooòonõ_à uyìjà _q)_ oqóò¡_. uop
oqo]y[_¬ ¬_àjqõó ovny 3.nò¡ _)põ o::à
uõo¬:à _yõoà Oo_]y oqo_ ¬ò._ uõo¬ò
¸¡oo]opyà .ou[¡] pòouovyà on:_opòonuò
3o¡òoo.
on jõoo] _o¡vò g_õoàpn ò _àun ym
_qõó¡Opò¡nò u[¡.j .õy, .;unù]yoà, _]unù]pà,
_on;]_oà, uon]un]_oà ¬ò.oo _pono _o¡o¬ono_
g_õoà ¬ò.opõ ono_jóò¡pn ¬ò.opó o)y]_ì
.nqio¬.
¸ooyà _ì.j]pnò _qõóò¡o ¬ò.3p ¡u_
¸:ì:;nvà.
/. ¸ooqaæ
»oo]y3o3v ¡n¬yoà ¬ò_ Oonòoì._à onù]op
vno_ ¸3¡ouné, O.qà.nòouvno uõo¬nò Oo_õoì.:õ
ojvpn o _q)_ oqóò¡_. on ; oà ¬òoOoò_
.nùì3.n3uvnonò, ¸oonù]opvò o:g¬ ¬òóò¡ O.nq¬
¸:ióvqì.pnoõ Oon¬o3pvn_à. uõo¬ o:g¬ _òoo
¬ò_ Oonòoì._oopì.[¡ un]y;3u _]y;ì.:gà,
Oo_ìjõ Oon¬¬gà j3;nópùo¬, .nymo¬, Ou¬òoo¬,
.djpùo¬ ¬ò.oùo¬nò o[:õoì.:_ o::nùo3¬ po;,
o:g¬ ¬ò.opì.[¡v o¬õoà vnqõ_à Op¬onõoì.:nuò
_qì.3pn_ ¸_ (o:g¬ ¬ò._; uo]y[_à j]yõ_à
¬::np_ ¬ò.pnogà, ¸ì.jì.:: gòo¡ ¡à:]pnono
3od_à ¬ò_à {ùì.)pì._]pì.:_ o::_. _ì.j _q)p
3.ny_à ¬òo¡v] yoà o:g¬ ¬òóò¡ gq o¬_ »d_
¬ò_ o[:õoì.::3pn ¸ò_ _p3o o:g¬ _òoo ¬òóò¡
onp_à ç[.:_, Oo_onouno3o _oonpì :;yonpà ¡:)_
oqo3pn_ ¡n¬_ oo; _jgO.¡ _jvnu3o _q)_
oqóò¡_.
o:g¬ _òoo ¬ò_ Oonò_à.jvno .o
upio¿ào: »oóò »¬¬o. »pn;ouno ¿ov upà, {û¬o;
upà, »oonépà (Materialism) ¡n¬yo upà ¬ò.o 3.nò¡
.o »d_ ¬ò¡n_à o:gO¬ò.pno gò_ _òoo ¬òóò¡
gq ó¬ùóo o_]_ ¸op ¸__õ_õ Oond_ o)_ u[_à
»ooOui_à ¸õOon¬ooovì .;ì. :;on;_à Ooév
ç[.n_o¬ onpn;ouno _)p _q.pno_ g[¡ndjòpnò
opmvunogà .ounogà Ooév _j)_ oqóò¡Opò.pnogà
Opmv oqóò¡_.
çOooò, __oo;vò »oo]yò ¬)p ¡n_à O.m_à
j3;nópõ o::]pnmò _yõo]y_à, o:g¬ :;on;]yò 3.;nò
og;o_à, ov[_ì :opìjà ¡:]y o)poùo¬ò
_yõo]y_à _q)_ o)ppn_à, »oo]y_¬¬ ¸;onioio¿à
up]_:_à o:g¿:_à :ooõoì.:3: _q)ppn_à,
o:go¬ u_õ_à ¸:ì:;nv]_õ3on, o::]y[3on ¡n:jò
_p;g _òonuò 3.no3pn_, ¸oùo¬ u_ 3pn¡_à
o[:õoì.:_ ¸)p ¸:ì:;nvà o_õo _jvnu_à .;o
_jvnu_à 3.né o::_. _onò _)p g[¡ndjò o:g¬ 41 42
u_ìj ¬ò._ .nu; uõo¿õ_¬ gqop Oo_ìjà, ¸yqìyyà
p;õojvpnvq)pn_à u[_à o:g¬ 3.;nò ¸òo_ o:g¬
oà.)puno 3un:oà, on¬y;à, oop, j;noà, :;óon;à
_óvooo¬ò 3.;nò onjoo ç[._]yõ Oond:oùo¿õ_
u_yyà _]y; ]opõ Oon _õoõojvpn vq)pn _à
¡_{ooy¬¬ ¸¡¿ùo¬nò _oo¡và _;néóo Ooév]
Opn:ió _3onoõoì.:_ oqo_à, ¸oop ¸:ì:;nvõon;ù
oo¬ O.m_à ¸¡on¬o¬ ¬ò_à ¿noonòo¬ ¬ò_à
Oonò_o_à uyì._uné _q)_ oqóò¡o. 3uò¡n:_
¸¡on¬o¬ ¬ò_ Oonòoì._.oùo¿õ_¬ _ò_à ¸3¡où
¡n]yoùo¬no]pnò _q)_ oqó¡nùo¬. ¸_ un]y;uòonuò
_ióon)_, ¸Oumõon, O_ùuo, qµvn, ooon _ponóv
_:io¬ò _õóv .::oio¬ò o:go¬ {ooì._]_à
upioo¬ ¬yùõogà, ¡n]yo]opì .;ì.gà ¬ò3¡ .o
¬pn.oio¬ ç[._]pì.:_ ¸o[¡[onoì .]ymõooo¬
_d_ì :;o;io¬ _pdvooo¬ Ooévì.:_à oqóò¡o.
_¡ì.no ¸Oumõonoò {_vnùõ ¬òóò¡ .::o]yò
“¡n¬yo]op »ooOui_à ovn:õoó Ooéop[ono oioà”
¬ò_à O.v;nò gq ¬pn.o]op ç[.n_ Ooé_ ¸pò qoà
zõ,ao _d_o¬no ¡òo 3oooo¬ _à_;uné Ooévì.:_
oqóò¡o. ¸ióq)_ ¡uõ_ ¸_ì.ì.:jqõ_à
¸¡õoovò.j ¸óoiouno_ :;on;]y[onogà, _d_ì:;o;
oo3vno]y[onogà _d_ gò_õ_ ¸éà._ _v;à
¿.néõ_ 3uono3o Ooog Ooé_ o)yqõóò¡_. “ó¡¬po
upà Oojìjõ od_ o::_” ¬òóò¡ 3.;n_à, “upà ¬ò
¡nò ¬òo·” “o:g¬ ¬ò¡nò ¬òo·” “o:g¬ _òonp _[
3.nõ_” _óv _oo3.nò¡ pooìjo¬ò .o o:oõooõ ono
_d_ì:;o;io¬ ¸óo:_ Oo¬vnõoì .:jqì.pnoõ
onoì._óò¡_. oio ¸io]yoùo¬ _d_õ_ _d_ 1oo õ_
õo opà »vù)_ Oond_ oqo_:ò, .o _:io¬ò óo¬
¬pn.oio¬ ç[.:_ Oo¬¡n_o¬_io: :;on;io¬
Ooévì.:_ oqopnoõ onoì._ó¡_. 3o_ Ounpo¬ qo_à
ooon _pdv _:io¿õ_ _:oo¬ ¸_ì: __ 3.nò¡
:;on;_à _d_ì :;o;io¿à ¡o:O.[_ o)yqì.pnogà
onoì._o3pn_ goOonq ooon_à goOonq 3oooov
ç[_õ Oond_ yqìyp;]põo ¸¬g :;on;à Ooéyqì.pnogà
onoì._óò¡_. _pò pooouõ onmvnovà.
¸Oumõono_¬¬ {_vnùõ .::o]yò 11-o_ oy, ao¯- E
O¡à.ù o:j:]yò {_oì.:jqõóò¡_. _yò
3o; oqàjà ¸io]yoùõ_ oq:ó o)pn gq :noù ¸òo_
qò_ ¿.nvn_à ¬ò.pnogà onoì._óò¡_.
_ì.j3v od:ò .::o]yò oo ¬pn.oio¬
¸pno_ “pn;n¬ {ooìjõon;ùo¬ oioà” ¬ò_à, “¸¡on¬o¬
oioà” ¬ò_à, “»dou ¡n_3onù oioà” ¬ò_à .o oioio¬
ç[._]y ¸_3.no3o :;on;_à Ooévì.:_ oqóò¡o.
_óoioio¬ò ooo[¡ò ov_ co,¯o õ_ 3uò _óvq)p
3.ny_à ¸ooo¬ _ì3.n_ pnò uõo :;.ounyà,
Ooòonõonyà ¡o:O.[_ oqóò¡pno ¸¡oõoì._óò¡o.
_o[¡ò oo)_¬¬ ¡.ùo¬ò »oo]y3o3v uõo
¸¡on¬o¬, ;n_p)ymo¬ ¬ò_ Oonòoì.:: O.m3vnùo3¬
¸younvqõóò¡nùo¬. _o3o ¡n¬yoì :;on;à »oóò
oo_unogà Ooòonõonogà ¡o:O._óò¡o ¬ò.op]
Opmoõo3o _o[o¡ 3u[3on¬o¬noõ _¡ì::3:nà.
_o, ¸ponò ç[._à Oo_y ¬òo· ¡òou ¬òo·
¬ò.oooo¬ì .[¡ 3vnoì3.nà. onpn;ouno uopò
¡n¬yoonvq)pnò ¸pno_ o:g¬ ¡à:õoo _òonpoon
vq)pnò gq o:_ì.n:j[_ ¸:ió ¡:õoun::nò ¬ò_à,
yq_, O.né, 3unoà, ¿_, gqoò Oon]op gqoò ¸.om]pò,
_o¡ po¡õ oo]pò, uõoo¬ _ào]pò _ponóv onmvi
oo¬ó Ooévì .vì.:un::nò ¬ò_à Oonòoì ._óò¡_.
_opì.[¡õ oooõ__òj, »douvno oq]yò _)põ o:g¬
¡à:õoo »¬¬ uopò ¬oono_ »oóò _qõóò¡non·
¬ò.op _pdò 3vnoì3.nà.
onpn;ouno, o:g¬ ¬òóò¡ .p]y[_ uõo¬ò
O.qà.nòou3vnùo¬ oqyOondjqõ_à oq]_ ¬òoOooò
oùo oõyyà - ¸pno_ »ooà, »oo]y_¬¬ _o;noo¬, jò,
_d_, pn o; io¬ _pdv vn gà po_ _óoovn ò
»d:nõoì.:_ po_ oõyvnò _vioó Ooévì._óò¡pno_à,
¬i_à ovn:]yqì.pno_à, oùo _o;nooo¬yà ;:oõ_à
pòouyo:vpno_à, ¬òono[o¡yà ouunéì .nùì.pno_à,
oqõouné Oonòopnonò ¸ooò¡ (¸õo:g¬ o]pà ¸ò¡;
gq ¸_gà ¸oovnppno oõyyo:vpno_ ¬ò.pnoõ oqyõ
Oondjqõó¡nùo¬. _õoq]_ omvn pì.n ¬ò_ 3vnoì.p[_
_ò_à, _ì.j gq o¬_ _qõóò¡pn _òoovn ¬ò_
_jg Ooépo[_ _ò_à, _ì.j uõo¬ ¬doõ
43 44
Oondjqì.pno_ »oo]y[_ ¡òouvn· youvn· ¬ò_ _jg
Ooéop[_ _ò_à _)pì.j »oo]yò ¬)p uopono_
»douvò ¡à: _qõóò¡non· ¸)pì.j ¡à: _qì.p[_]
p_)p.j ¸oo_ uoà, Oué, Ounp _óvooo¬nò ç[._à
¡:ojõooo¬ onoì._óò¡oon· ¸pno_ ¬)p uop_o:v
¡:ojõoovò _q)pno_ 3u[od: oõyyà, _o_à Oond:
gq o¬_oo, ¡à: ¡:õóò¡ uopoò ¡:ojõooo¬ _oo
Ovò_ oq_à.jvno _qõóò¡oon· ¬ò.op 3vnoì
3.nunonò, __oo; gq uopoovno_ ¸àunym
¡à:õoovò u_ ¡:õó¡nò ¬ò.pnoõ od_ :jõo_jv
oòoo ¬ò_à, ¸)pì.j gq o:g¬ _qì.pno gq uopò
o:] po_ onjõoovò ¬do _qõo _joyòoo
¬ò_àpnò Oonòo 3odj _qõó¡3p po; 3o¡òoo ¬ò_
»_yvnoó Oonòoonà.
¸pno_, ¸ì.jó Oonò_opno_ onpn;o uõo¬o:3v,
un]y;uòonuò o:g¬ :;on;à Ooé.oùo¬ono_, o:go¬õ
od:oùo¬noó Oonòoì.::oùo¬ono_, o:g¿õ_ó ouunoõ
oq_à ouvnóonmo¬, up]opõ onì.n[_à ¬pn.o] poooùo¬
_ponóvoùo¿õ_¬¬no_ ¡n¬yo]opõ od_ .v)_
¡_¡_ió] _v;ì.:_õ odoù ojõ_à _¬yoì .djpùo¬,
on¬ymo¬, ooyoùo¬ _ponóvoùo¿õ_¬¬no_ u[_à
uon]unõo¬, 3opn)yo¬, O.m3vnùo¬ _pdvoù o¬¿õ_¬
¬no_ __oo; gqo;no_ _q)ppno3o _qì.pno3on
Oonò_op[óòoo.
goOonq uop_à pòoo gq po uopOoò_à,
poõono, pnò Ooév3odjv onmvà .o »d_ ¬ò_à,
¸o[o¡] yo_à Ooéopnogà, ¸oooò _±:ì.::.j
Ooé_ Oond_à, ¸popò .ooo ¸o:)_ Oond_à, ¸_
3.no3o u[¡oùoo¬yà Ooéyà.j _djõ Oond_à
u[¡oùo¬ Ooéoyò _o3pn¡à o[:]_ó OonòdõOond_à,
¸p[ono oqìj Oo_ìjõ on:jõOond_à, _ò. _ò.
_õouo:)_ Oond_)pnò _qõóò¡n3o gpv, o:g¬ò oùo
oõyovì .[¡3vn, oùoovno]opì .[¡3vn, oùo pvn.;]opì
.[¡3vn, oùo ou]_o]opì .[¡3vn, ¡à: _qì.oò
gqo_à _òooOvò_pnò Oonòo3od_à.
_o3o, _ydq)_ ¸ì.jì.:: gq o¬_ _òoo
¬ò_à, _qì.pnogà vnqà ¡à:vqõooòoo ¬ò_)pnò
_jg o::3odjvqõóò¡Opò._ gq .õouq)pn_à,
¸ì.j gò_ _qì.pnoõ o[:]_ ¡à.ó Ooéoyononó_à,
onmv]yò çpno_ - ¸pno_ o:g¬ ¡à:õoovonò
ç[.:õo_à ¬ò_ oq_óò¡ _ò Oonòo onmvio¬no_
¡:õóò¡pn· ¬ò_ .nù]pnò yq:npoò, O.né Oonòonpoò,
:¡ù O.nqo¬ o¿oõonpoò, _o¡ po¡õ ooo Ooévnpoò,
:¡qõ_ _àooõ Oon_õonpoò _pono onmvio¬ Ooévnpoò
¬ò.oò ¬òó¡ gqoooõo:õ ono_joyòoo ¬ò_pnò
Oonòo 3odjvqõóò¡_. ¸ò¡yà yq:_, o¿ooà, O.né,
_o¡ po¡õ oo]pò _ponóv onmvio¬ ¬oo ¬ò_
yùunoì.3p o±:uno onmvunvqõóò¡_ ¬ò¡n_à uõo¬
¬op ¬op 3u[od: unym _oio¬ ¬ò_ oq_óò¡nùo3¬n
¸opó Ooévnuò _qõo _)p ¬do]opyà ¡à:õooovyà
»d:nõ_opn3on, {oo {_]_opn3on _jóò¡pn·
¬ò._pnò _i_ 3vnoõo]põopn_à.
__ gqj¡uqõo, 3u[od: - ¸pno_ o:g¬
¬ò.p[_õ o[:õoì.:: _oio¬ »o:vpno gq o:g¬
¬ò._ _òoo ¬ò_à, ¸òo_ _qõo _jvnOpò_à
oq_óò¡oùo¬:]yono_, ¸)pì.j oqyõOondjqõ
óò¡nùo¬ ¬ò_ :¡;nò oqpì._óò¡oùo¬:]yono_, _ò
Oonòoì.:: yq_, O.né, o¿ooà, :¡o; _àoì._ _pdv
_oio¬ o:g¬ ¡à:õooõon;ùoo¬o: (_¬yoùoo¬o:;
¸youné _qì.pnoono_ ¸òo_ :¡ uõo¿õ_ _¬yoù
oo¬ì 3.nò¡ ¡òou Ooévoòoo ¬ò¡no_ Oonòo
_jyun· ¬ò_ .nù]pnò ¸_gà _jvnp onmvuné]pnò
onoì._óò¡3p gpv 3o¡òoo.
uõo¬ò .oqõ_ _;néóo _v[oyà, ._]p¡guòonp
on;o]pnò o:g¬ ¬ò_à o¡v]yò, 3u[od: opuno
onmvioo¬ì .[¡Ovòonà 3vnooo Ooé_ .nùì.op o:_
o:_, poõ3o jmvnp.j gòo¡ {oo]_õ Oond_
“o:g¬ »d:n· _òoovn·” ¬ò_ 3o:._à,
“o:go¬ gìjõOon¬¿óò¡nvn _òoovn· ” ¬ò_
3o:._à,
“o:g¬ _òonudq)pnò uõo¬ò gqoqõOonqoù çò
o]yvnounvqõo3od_à·”
“gqoù, .oõon;;nogà gqoù çopvnogà çò _qõo
3od_à·”
“gqoò, oò, _q_, O¡ndj, _±:3;nó _pdv
oonyà gqoò ¡òo y:oûmvnogà çò _qõo 3od_à·”
45 46
gqo_õ_ çò .]_ì:¬o¬, gqo_õ_ çò ¡n_
:¬o¬, gqo_õ_ çò :¬o¬vòoo· ¬ò_à,
“_qoù g3; ono]yò po]povno ovn.n;à
_;à:]pnò gqoù ¡±:_à, gqoù on._à çò
¸o:v3od_à·” ¬ò._ 3.nò¡ 3o¬oo¬ 3o:_, ¸pò
qoà 3u[od: _oio¬ Oond: o:g¬ ¬ò.pno gò_
»d_ ¬ò_ Ouéì:õo _v[o Ooéó¡nùo¬. _àunym
3o¬oõon;ùoo¬ì ._]p¡g _òonpoùo¬, _;néóo oõy
_òonpoùo¬ ¬ò_ pnò Oonòo 3od_3u po; 3o_ gò_à
Oonòo _jvoòoo.
_ì.jì.:: 3o¬o 3o:.oùoo¬ g3; gq .ydò
onvo:õo 3od_unonò, “_àunymvno] 3pn[¡io¬ò
gò_õOonò_ o]yvnoio¬ onoì._opn3o3v (3u[od:
_o_o:v; o:g¬ ¬ò.pno gò_ _òoo” Ovò_
Oonòdo:onà.
¬ì.jOvoò, oùo oõyyo:v o:g¬ gqoù _q)_,
oùo]y_à j_)_, oùo]opyà gò_ 3.noì .nùì.o
;nvq)pnò, oùo]opyà gò_ 3.no3o oq±j]yqõoon
Ouò3¡n· 3o_ 3o¡noõ onoì._opn3o3v oùo oõyyà,
oùo ovn.o_à, ou]_o_à Oond: o:g¬ ¬ò.pno gò_
_òoo ¬ò._pnò .yon_à.
çOooò, O¡ndjõ_à, _:o_õ_à, ¡òoo_õ_à,
o±:ì._.o_õ_à, o±:ì._]_ó¡o_õ_à “o:g3¬”
on;o¬ponvq)pnò, o:go¬ó oùo pvn.;]_o_o:v
oOoò_à .n;.:ouòonp oùo ou]_o_o:voOoò_à
¬ì.jó Oonòo _jyà· _)pì.j ._]p¡ooõ Oond_
Oonòoõojv ounpnoio¬ gqj¡uqõo, _;néóoovõ Oond_
¸¡võojv ounpnoioo¬ì.[¡ o[_ oooì3.nà. g3;
oovnò oo {o¡v ¸moov ¸¬¬ ¸¬¬ 3o¡né oo]_, go
Oonq p:oo ¸¬¬v ¸moov po]povné ¬doì .nù]
pnò, ¸o[_¬ gò_õOonò_ ¬doõoo o]yvnou
qì.n3oò· ¸3p uopò ¸3p oovnò ¸3p {u¡]yò ¸3p
_ovddq)_ ¸¬¬oooo¬ çò o]yvnoì._óò¡_· g3;
_uvò g3; oonjvò oopõ_à g3; unym oopo¬, oo
_o¬]_à oo _o¬õonu_à, _o¬]pooo¬ò oo o¬;nuò
oopvnogà, oo ¸youno uoo¬ Oond: oy;nogà, oo
_o¡ono uoo¬,(pnovio¬; Oond: oy;nogà, oo
_o¬]_ ¡ò¡né] pop)_à gq uoo: _òonp Oo_à
oy;nogà _qõoõ on;oà ¬òo· gq oonjvò gq _uvò
¡:: Oojo¬ gò_ .o óo¬o¿:_à, gò_ ooò. óo¬
o¿:_à o¬qo_à, gò_ .yonv;õooõono onéì._à,
gò_ g[_õooõonéõ onéì._à, gò_ _ o:_ ¬òonà
oqó »yù)_ o_o_à, gò_ _ o:nu_à :¿o o:nu_à
o¡:nvqì._à ¬òo on;oà· o:g¬ gqoù _q)pnò
_ooo¬ ¬òonà ¸popò _o]yò çò gò_3.nò _qõoõ
o:n_·
gq ouvà o:g3¬ _)pì.j Ooéyqì.nù ¬ò_
Oonòopnonò ¸àu;à, Ooj, pnovà, _pdvooo¬ _ì.j
.oò ¸o:op[_õ on;oà ¬òo· ¬ò._ 3.nò¡ 3o¬oo¿õ_
¬òo ounpno3un, ¸_pnò uopùo¬ oà.)puno 3o¬o
o¿õ_à ounpnoà ¬ò._ pnono3o joì._à.
o:g¬, upà, _]un, ¡nò, .no-jdovà 3un:o-
¡;oà, g_õoà ¬ò.oOoòonà uoponò o[.oo Ooévì
.:: ¿ù o:_õoop3v Ovnpv 3o¡òo. _ò_à Op¬onoõ
o¡3od_unonò goOonq ¡n:j__¬¬ gq oo ov¡oõ
o::]pnù - m;nù »opì:ò »:ò 3¡non_, »d_
onp3od_Ouò_ oqàjà uopì jò_qoo¬ - j3;nópùo¬
_]poov o[.oooo¬ó Ooé_ uõoo¬ q:ùo¬nõó -
¸¡o[_ì .oooùo¬nõó - pò ¡à:õooovvpõ_à.j Ooé_-
_ogoo onjõoovò _ò.]op uõo¬ Oo_õ_à.j _dj,
pnio¬ _ogoo onjõoovò _;o _ò.) _é]_õOond_,
u[¡ uõo¿õ_ u_ »oo onjõoovò 3unoiOon¬¿à.j
Ooé_ o::où. ¬o3o ._]p¡g onyo¬ - uop _o
¸:unoo¬ pio¬ ._]p¡oonò ov¡oì j3;nópùo¬nò
o::ì.:: _)p u_ »oo ¡à:õoooo¬] poù]Opm)_,
uõoo¬ _ogoo onjõoovò .[_¬¬oùo¬noó Ooév
3od_à. o¿¿no ¸¡g ¡n¬o:oò 3ononvp onyo¿õ_
Materialist ¸_oouno o¬ù)_ Oond3: oqó¡_. o¿¿no
o¬ùóo ¬ò_à oàu:jvonò o:g¬, _]un, 3un:o - ¡;oà,
.no-jdovà, g_õoà ¬ò_à o[.ooo¬ {ù]_¬
Ooévì.:_õ Oond3:pnò _qõó¡_. _on_à ¡nà
goOonqoqà _oo¿¿no _o¡ovõ ooõOond_ ov¡oì
j3;nópùo¬nò {_ov u_ »oo onjõoovò ¡à:õooov
oo;oò »oooo:_ ¿:j, _ogoo onjõooov _ò.
o;unéó Ooév _v_3onuno.
47 48

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->