CÚRÖ ÙT¡VÖ¡¥

ÙT¡V֟

¦Á ÙTVŸ

:

CÚRÖ ÙT¡VÖ¡¥ ÙT¡V֟

Bp¡VŸ

:

Ty|eÚLÖyÛP AZf¡N֖

ÙY¸œ|

:

ÙT¡V֟ ‡WÖ«PŸ LZL•
29, CR³VXÖ[Ÿ hz›£“
‡£Y·ºYŸ SLŸ, ‡£YÖÁ–žŸ
ÙNÁÛ] Ü 600 041

Ty|eÚLÖyÛP AZf¡N֖

T‡“ B|

:

2007 ÚU

RÖ¸Á RÁÛU

:

GÁ.GÍ. 60 È.GÍ.G•

Aor Gµ†‰ A[°:

11 “·¸L·

¦Á A[°

ÙP•– 1/8

:

L‚ÂVÖeL• &
AyÛP YzYÛU“:
AoNÖeL•

ArWÁ FPL•, ‡|eL¥
f¡ÚVyzª fW֑eÍ, ÙNÁÛ]

¥ fÛPeh–PjL·: ÙT¡V֟ TzTL•
ÙT¡V֟ ÚT£‹‰ŒÛXV• A£f¥
ÚUy}Ÿ Ü 636 401
ÙY¸œ|:

ÙT¡V֟ TzTL•

ÙT¡V֟ ‡WÖ«PŸ LZL•
29, CR³VXÖ[Ÿ hz›£“
‡£Y·ºYŸ SLŸ, ‡£YÖÁ–žŸ
ÙNÁÛ] Ü 600 041
periyarmulakkam@yahoo.com

‡£Y·ºYŸ ÚT£‹‰ŒÛXV• A£f¥
L֋‡“W• Ü ÚLÖÛY Ü 641 044
SÁÙLÖÛP

:

E£. 5

A½«Á EopÛVÚVÖ, p‹RÛ]›Á pLW†ÛRÚVÖ, Th†R½«Á
G¥ÛXÛVÚVÖ J£Y]Ö¥ A[«y|e i\˜zUÖ? AR¼h J£
A[°ÚLÖÚXÖ ‰XÖeÚLÖÚXÖ EPÖ? HRÖY‰ —yPŸRÖÁ
EPÖ? ÚRÖZŸLÚ[ p‹‡†‰ TÖ£jL·! BÚXÖp†‰e i¿jL·!
A½ÛY A[eL GjLÖY‰ A½°UÖ EPÖ? ATz C£eL
A½«Á ^×YÖÛXVÖL°•, p‹RÛ]›Á ÙTyPLUÖL°•,
B¼\¦Á pLWUÖL°•, G¥ÛX LÖQ˜zVÖR Th†R½«Á
C£‘PUÖL°• C£‹‰Y£• ÙT¡VÖÛW S֕ G‹Re ÚLÖ¥
ÙLց| U‡‘y| T֟T‰? YV‰ H\ H\, AYW‰ SÛW
ÙYºeL ÙYºeL, AYW‰ Th†R½°• ‡\ĕ H½e ÙLցÚP
RÖÁ ÚTÖf\‰. ÚLÖLÚX aÖ¦¥ J£ Nց P ÙRÁ\Ö¥
ÚNX†‡¥ J£ ˜Z• ºf\‰. ÚNX†‡¥RÖÁ J£ ˜Z• GÁ\Ö¥,
‡£YQÖUÛX›¥ J£ ÙL^• ºf\‰. CTzVÖL CYW‰
Th†R½°• SÖÙ[Ö£ ÚU• ÙTÖµÙRÖ£ YQ˜UÖL Y[Ÿ‹‰
ÙLցÚPRÖÁ Y£f\‰.

CÚRÖ ÙT¡VÖ¡¥ ÙT¡V֟!
13.12.1947 • SÖ· AÁ¿ ‡£YQÖUÛX›¥ SÛPÙT¼\
‡WÖ«PŸ LZL UÖSÖyz¥, R[T‡ ÚL.«.AZf¡N֖ AYŸL·
R‹ÛR ÙT¡V֟ AYŸL¸Á TP†ÛR† ‡\‹‰ ÛY†‰ ÚTpV‰:Ü
AÁ“–eL RÛXYŸ AYŸLÚ[! ÚRÖZŸLÚ[! R֚U֟LÚ[!
ÙT¡V֟ AYŸL· TP†ÛR† ‡\‹‰ ÛYTÙRÁ\Ö¥ C‰ ÚXNÖ]
ÚYÛX A¥X GÁTRÖ] GQj ÙLց| ATzTyP
LÐPUÖ] ÚYÛXÛV G]eh A¸eLÚY|ÙUÁ¿ L£‡ÚV,
G]eh ÙT¡V֟ AYŸL¸Á TP†ÛR† ‡\‹‰ ÛYeh• T‚ÛV
YWÚY¼“e L–yz›]Ÿ A¸†‡£eL ÚY|ÙUÁ¿ SÖÁ
L£‰fÚ\Á. AÙRTze LÐPÙUÁ¿ jL· ŒÛ]eLe i|•.

Th†R½°• AÁ“• Yh†R Y³

SÖÁ ÙT¡VÖÛW SÁh A½ÚYÁ
NÖRÖWQUÖL S֕ p¼¿zo NÖÛXeho ÙN¥ÚYÖUÖ]Ö¥
Ajh·[ S• ÚRÖZŸ, C‰ sŸVLXÖ; C‰ N‹‡WLXÖ; C‰ T։cÖ;
CÛY CÂeh•; C‰ Nª Nª;C‰ Lª Lª; CÛY
“¸ehÙUÁ\Ö¥ SUeh ˜Á]ÖzÚV CÛY A½˜LUÖLÖR
TPjL[֛£TRÖ¥ “¸ehÚUÖ! ‡†‡ehÚUÖ! GÁ¿ N‹ÚRfeL
CP–£eLX֕. B]Ö¥ C‰ Xy|, C‰ ÈÚX‘ CÛY LNeh•
GÁ¿ i½]Ö¥ S֕ r•UÖ C£ÚTÖUÖ? “AP ÚTÖPÖ ÚTÖ
G]eh† ÙR¡• Xy| ‡†‡ehÙUÁ¿” G] EPÚ] N‹ÚRL–
Á½ T‡¥ i½«|ÚY֕. LÖWQ• CTPjLÛ[ S֕ SÁh
A½‹‡£TRÖ¥. AÚR ÚTÖ¥ ÙT¡VÖÛWT¼½ SÖÁ SÁ\֚
A½‹RY]ÖRÖ¥ 30 B|L[ÖL SÖÁ ÙS£jf A½‹‡£eh•ÚT։
AYÛWT¼½ SÖÙ]Á] LÐPTy|e i\ÚYz›£eh•?
AÁ½• AYÛWT¼½ EjL¸P• ÚTrYÙRÁ\Ö¥ A‰ ÙLÖ¥XÁ
ÙR£«¥ Fp «¼\ LÛRVÖL†RÖÁ ˜z•.

A½ÛY A[eL A½°UÖ EPÖ?
SYU‚L· GÁ¿ i\T|• UWLR•, UւeL•,
ÛY}¡V•, ToÛN, X•, ÙL•“, “ÐTWÖL•, ÚLÖÚURL•
˜R¦V¼½¼h• TY[•, ˜†‰ CÛYLºeh• AY¼½Á J¸,
ŒÛ\ CY¼Û\e ÙLց| KW[°eh U‡“e i½«PX֕. B]Ö¥

3

4

C†RÛLV J£ Th†R½«Á LÖWQUÖL†RÖÁ GÁÛ]
ÚTÖÁ\ APjL֐‘PÖ¡Lº•iP, AYÛW SÖz YWÚYz›£e
f\‰. AYW‰ ÙR¸‹R Th†R½°† ÚRÂÁ £pÛV H¼L]ÚY
AÄT«†R LÖWQUÖL†RÖÁ, A‹R £p›¥ UVjf†RÖÁ CÁ¿
U‰ÚRz AÛX• Y|LÛ[ÚTÖ¥ S֕ Cjh iz·Ú[֕.
J¸ L| UVjfe fPeh• «yz¥ ”opLÛ[ÚTÖ¥ S֘•
AYW‰ L£†‰eL· GÁĕ ‘WNjL† ÚRÛ]| CÁ¿
‡Û[†‡£efÚ\֕. AYW‰ Th†R½° Ž‚V ŽQ½°eh•
–L ŽÛUVÖ]‰. BLÚY RÖÁ S•ÛU ‘\ SÖyPYÚWÖ|
J‘y| T֟eh•ÚT։ S•ÛU «P ‘A‡ŸÐPNÖ¦L·’ Cª°X
f¥ ÚYÙ\Ö£ UeL· iyP• C£eL˜zV։ GÁ¿ i\† ÚRÖÁ¿
f\‰. EÛUVÖL†RÖÁ i¿fÚ\Á. ÙTÖ¥XÖR ÙLÖzV «¡VÁ
T֕“L· S•ÛU Byp“¡‹‰ Y£•ÚT։ J£ TeL• CªY¼TŸ
L¸Á APeh ˜Û\† ÙRÖ¥ÛX• U¼Ù\Ö£ TeL• AÁTŸL¸Á
TyzÂe iTÖ|• S•ÛU YÖyz Y£• ÚT։, ÙT¡VÖÛW
ÚTÖÁ\ E£YjL· S•–ÛPÚV C£‹‰ N¼¿ B¿R¥ Fyz
Y£YRÖ¥ RÖÁ S֕ E›ÚWÖ| C‹SÖyz¥ YÖZ ˜zf\‰.
CÁÚ\¥ S֕ GÁÚ\Ö C\‹‡£ÚT֕ A¥X‰ C‹SÖyÛP
«yÚPĕ GjLÖY‰ Kz«yz£ÚT֕. B•, ÙT¡V֟
J£YŸRÖÁ S•ÛU C‹SÖyÚPÖ| CÛQ†‰ ÛY†‡£ef\֟.
AYW‰ Th†R½°• AÁ“•RÖÁ S•ÛU AYŸTÖ¥ Cµ†‰ AYŸ
Y³o ÙN¥X† Š|f\‰. AÁ]ÖÛWÚVÖ A¥X‰ AÁ]ÖW‰

CVeL†‡Á Y[ŸopÛVÚVÖ N¡YW A½‹‡£eLUÖyP֟L· C‹R
TR« ÚYyÛP E£YÖWjL·. BLÚYRÖÁ pX N‹RŸTjL¸¥
AYÛW G‡Ÿ†‰ «cU• ÙNš‰ T֟ef\֟L·.

T֟T]Ÿ “^ÍzÍ Lyp N֖L· RÛX›¥ ÛL ÛY†‰«yP‰”
GÁ¿ «cU• ÙNš‰ UeLÛ[ ^ÍzÍ Lyp —‰ ÙY¿“
AÛPVo ÙNš‰ C£‹R‰ GÁ\Ö¨• ÙT¡V֟ ÚToÛNe ÚLyP
‘\h NyP• AYpV•RÖÁ; LQeh YZeh LYÂeL
ÚYzV‰RÖÁ GÁ¿ L£‡e ÙLցP֟L·. T]LXWN£eh•
“ˋ‰ UR T¡TÖX]o NyP•” CV¼¿Y‰ rXTUÖL ˜z‹R‰.

G‚]֟ T]L¥ CV¼½]֟ ÙT¡V֟
CYŸ RU‰ CVeL†ÛR BW•‘†R LÖX• 1925 A¥X‰
1926 BL C£eLÚY|ÙUÁ¿ ŒÛ]efÚ\Á. A‹Re LÖX†‡¥
S• UÖLÖQ AÛUoNWÖL C£‹RYŸ SU‰ U‡‘¼h¡V T]L¥
AWNŸ BY֟L·. AYŸ RÛXp\‹R A½YÖ¸; ÛLÚRŸ‹R WÖ^R‹‡
¡•iP. AYŸ “ÙT։TQ• HWÖ[UÖLe ÚL֛¥L¸¥ ®QÖeL
T|f\‰. AÛ]†‰• T֟TÂÁ YÖ²°eÚL ETÚVÖLTy|
Y£YÚRÖ| S• UeL· ÚY¿ UÛPVŸL[ÖeLTy| Y£f\֟L·.
AÛRe Ly|T|†R ÚL֛¥L· R• YW° ÙNX°e LQehLÛ[o
NŸeLÖ£ehe LÖyP ÚY|• GÁ¿ NyP• ÙNšV† ˆŸUÖ†R֟.
ATzTyP J£ NyP• ÙNšV AYpV• ÙT։UeL· BRW°
ÚY|•. AY£ÛPV AÁÛ\V ^ÍzÍ LypÚVÖ –yPÖR֟,
–WÖÍR֟, ^—ÁR֟ CYŸL¸Á iyPUÖL C£‹RRÖ¥, RÁ Lyp†
‡yP†‡¼h UeL· BRW° fÛPT‰ LÐPÙUÁ¿ L|
ÙLցP֟. A†‡yP†‡¼h ÙT։ UeL· BRWÛY VÖWÖY‰
‡Wyze ÙLÖ|†RÖ¥ SXUÖL C£ehÙUÁ¿ L£‡ AT‚ÛV
VÖ¡P• J“«TÙRÁ¿ ÚVÖpeLXÖ]֟. AY£ÛPV
ÚVÖNÛ]eh ÙT¡V֟ J£YŸRÖÁ ‘zTyP֟. ÙT¡VÖ¡P• Y‹‰
CW| ™Á¿ SÖ· ÙRÖPŸ‹‰ LX‹‰ ÚTp]֟.
LÖjfWp¦£‹RÚTÖÚR Yh“YÖ¡ ‘W‡Œ‡†‰Y†‡¼LÖL°•
N˜RÖVo qŸ‡£†R‡¼LÖL°• TÖ|Ty| ARÁ LÖWQUÖL AÛR
«y| ÙY¸ÚV½ «Xf›£‹R ÙT¡V֟ AYŸLº• AYW‰
ÚY|ÚLÖºeh CQjf† R–²SÖÙPjLĕ CÙTÖ¥XÖR
‘WÖUƒV†ÛR G‡Ÿ†‰ ‘WNÖW• ÙNšV† ‰Yjf]֟.“N֖eh
A¡p T£“ HÁ TÛPeL ÚY|•? A‹Ro N֖ N֐‘|YRÖL
G‹R PÖePWÖY‰ NŸz‘ÚLy Gµ‡e ÙLÖ|TÖWÖ? ATz›£eL
N֖e ÙLÁ¿ i½o ÚN֕ÚT½ T֟T]ŸL· RÖÚ] AÛR E|
Y›¿ Y[Ÿef\֟L·. TÖ|Ty| Tyz fPeh• jL·RÖÚ]
AR¼h• Tz A[‹‰ Y£f¾ŸL· GÁfÁ\ T¥X«ÛV† ‰Yef
“N֐‘Py|•! ÙRÖÛX‹‰ ÚTÖf\֟L·. AR¼h LQeLÖY‰
LÖyz† ÙRÖÛXeLy|ÚU! LQef¥XÖ«yPÖ¥ AYŸL· ÙT։o
ÙNֆ‰eLÛ[ÙV¥X֕ SÖ[Ö YyP†‡¥ RU‰ ÙN֋Ro ÙNֆ
RÖefe ÙLÖ·Y֟LÚ[! jL· AZ AZ, AYŸL· EjLÛ[e
ÙLÖ·Û[VzTRÖ? ” G Á T R Ö L C Á Ä • C  T z  T X
«cVjLÛ[e f[‘ BjLÖjh LŸÈ†‰ Y‹R֟. A‹Ro NUV• 5

G‡Ÿ‘Á «Û[° rVU¡VÖÛR CVeL•
A‹R C‹‰ UR G‡Ÿ“ ‘WNÖW†‡¥ ÚNŸ‹RYŸL·RÖÁ.
SÖjL· HÙZy| ÚTŸL· NyP–V¼¿YR¼h BRW° ÚRz†
R‹R‰• ÙT¡V֟ AYŸL· p‹‡eLXÖ]֟. ÙT¡V ŠW
‡£ÐzÛPVYŸ. BRXÖ¥ ÚVÖp†‰ T֟†R֟. C‹R ‘^ÍzÍ
LypeLÖWŸLÚ[Ö TQeLÖWŸL·; TQ†ÛRe L֐TÖ¼\ R• TR«ÛV
zeL GÛR• ÙNšV CYŸL· ‰‚Y֟L·; CYŸLÛ[ S•‘
S•UÖ¥ GÁ] ÙNšV ˜z•? CYŸL[‰ ÚYÛX ˜z‹R‰•
S•ÛU CYŸL· ÛL«y| «|Y֟L[Ö]Ö¥ S֕ GÁ] ÙNšY‰?
S֕ UeL¸ÛPÚV ÙNšR CªY[° ‘WNÖW†ÛR• ®QÖehYRÖ?
iP։! iP։ ! R CVeL• JÁ¿ LÚP ˆWÚY|•.
Aª«VeL†‡¼h GÁ] ÙTVŸ ÙLÖ|T‰’ GÁ¿ p‹‡†R֟. R•
B’Í ALWևLÛ[ÙV¥X֕ “Wyz T֟†R֟. AÚT։
LÙP|†R Y֟†ÛRRÖÁ ‘rVU¡VÖÛR ’ GÁT‰. AÚT։
ÚRÖ¼¿«†R‰RÖÁ rVU¡VÖÛR CVeL˜• Bh•.

rVU¡VÖÛR Y[Ÿ‘]Ö¥ ÚRÖÁ½V
ÚT£ÛUL·

6

Aª«VeL†‡Á ™X• ‘WÖUƒV†ÛR RÖeL BW•‘†ÚR֕.
AYŸL· NÖ͇W†ÛR BRÖWUÖLe LÖyz]֟L·. AÛR BW֚‹‰
T֟†‰ AÛR B¡V• RUeLÖL Gµ‡ ÛY†‰e ÙLցPÙRÁÚ\֕.
TWÖNWŸ YÖeh, UÄYÖeh GÁ¿ i\ BW•‘†R֟L·. AY¼½¼h•
ReL U¿“L· i½Ú]֕. “WÖQjLÛ[• ETŒc†‰eLÛ[•
LÖyP BW•‘†R֟L·. AY¼Û\• BW֚‹‰ T֟†‰
AY¼½¨·[ “Wy|LÛ[ G|†‰i\ BW•‘†ÚR֕. ˜z«¥
LP°Û[ BRÖWUÖLe LÖyP BW•‘†R‰• “Œ¿†‰ R•‘! AÛR
T¼½ E]eh JÁ¿• ÙR¡V։; GUeh• JÁ¿• ÙR¡V։” GÁ¿
T‡¥ i½Ú]֕! CY¼Û\ÙV¥X֕ GjLºehe i½† R‹RYŸ
ÙT¡V֟RÖÁ. rVU¡VÖÛR† R†‰Y†ÛRÚV SUeh• SU‰
Cª°XL†‡¼h• A¸†RYŸ ÙT¡V֟RÖÁ. rVU¡VÖÛR

CVeL†ÛR† ÚRÖ¼¿«†R‰• AYÚWRÖÁ. A‹R ÙT£ÛU›¥
TjhÙLÖ·[ ÚY¿ V֟eh• Gª«R E¡ÛU• fÛPV։.

J£ HUÖ¼¿ «†ÛR” GÁ\֟; “‘WÖUƒV• J£ T|ÚUÖN
TÖRL•” GÁ\֟; “NÖ͇WjLÛ[e hÛT ” GÁ¿ h½†R֟. GÛRe
L| SÖÙU¥X֕ AtpÚ]ÖÚUÖ, GR¼h SÖÙU¥X֕
AzT‚‹‡£‹ÚRÖÚUÖ, GÛR S•UYŸL· pXŸ ÙT£ÛU GÁ¿
iP ŒÛ]†‰Y‹R֟LÚ[Ö AY¼Û\ÙV¥X֕ A½° ÙLց|
«[ef SU‰ YÖ²eÛLÛV ÙW֕T CXhYÖef]֟.

AYŸ RU‰ rVU¡VÖÛR† R†‰Y†‡Á ™X• SUeh
GÛR• G¸RÖef† R‹R֟. SU‰ H²ÛUÛV• RÖ²ÛUÛV•
iP U\eLo ÙNšR֟. HÛZ TQeLÖWÁ GÁT‡¥ÛX; ÙRÖ³XÖ¸
˜RXÖ¸ GÁT‡¥ÛX; AÛ]Y£• ÚRÖZÄeh† ÚRÖZÁRÖÁ
GÁ\ U]TÖÁÛUÛV Fyz]֟; AÛR Y[Ÿ†R֟.
^—ÁRÖWŸLÛ[ ˜Wy| TQeLÖWŸL· GÁ\֟; LP°· ÙY¿•
E£Û[eL¥ GÁ\֟; ‘WÖUƒV• A‹Re LP°ºeh† Š;
A†ŠÛQo reh \Öef]Ö¥RÖÁ S֕ CÁT YÖ²° YÖZ
˜z• GÁ\֟. CY¼Û\ei½ J£ p½‰• Atp]Ö¡¥ÛX.
VÖÚWÖ J£ AÁTŸ N¼¿ ˜Á AtNÖ ÙStN• TÛP†R AZf¡N֖
GÁ¿ GÁÛ] TÖWÖyz]֟. G]eh AtNÖ ÙStN†ÛR A¸†RYŸ
ÙT¡V֟RÖÁ. AYŸ G]‰ A½«¦yP «†‰RÖÁ GÁÛ] AtNÖ
ÙStN˜ÛPVY]ÖefV‰. AYW‰ AtNÖ ÙStN†‰eh J£ NÖÁ¿
i¿fÚ\Á ÚLºjL·.

Tz†RYŸ Ü TzVÖRYŸL·, ^—ÁR֟L· Ü hzVÖ]YŸL·,
E†‡ÚVÖLÍRŸL· Ü hUÖÍRÖeL·, TQeLÖWŸL· Ü HÛZL·
BfV NLXÛW• SU‰ LLÛ[• JÚW UyPUÖef]֟.
G•.‘.‘.GÍ. PÖePÛW• SU‰ A•TÐP ÛY†‡VÛW•
AYŸL[‰ TzÛTe ÙLցP¥X, AYŸL[‰ AÄTY†ÛRe
ÙLց| AYŸL[‰ ÙNVXÖ¼¿• ‡\Û]eÙLց| LQef|•Tz
ÙNšRYŸ AYŸRÖÁ. “GTz ÙT¡V ÚWÖ| E£Û[VÖ]‰ ÚWÖyz¥
TWTTy|·[ p¿ L¥, ÙT£j L¥ AÛ]†ÛR• RÁ TºYÖ¥
N¡UyPUÖehf\ÚRÖ ATz† R• A½°£Û[VÖ¥ AÛ]†ÛR•
NUUÖef† R‹R֟ SU‰ A½«Á R‹ÛR ÙT¡V֟. ˜L†‰ ÚWÖU†ÛR
eL ER°Y‰ i¡V Le‡, AÛRe iŸÛUT|†‡† R£Y‰
NÖÛQeL¥. AÚR ÚTÖ¥ Th†R½°RÖÁ SU‰ UPÛUÛV
ÚTÖeh• L†‡; ATh†R½°eho NÖÛQeL¥ÚTÖ¥ ER«
ÙNšY‰RÖÁ L¥«. BLÚY L¥«ÛVe L¥XPÖ R•‘! A‰
A½ÛYe iŸÛUT|†‰• R•‘! GÁ¿ SUehe i½]֟.
ÙS|jLÖXUÖLÚY S֕ SU‰ A½ÛY ETÚVÖLT|†RÖRRÖ¥
A‰ Uµjf «yP‰. BRXÖ¥ AÛRe L¥«ÙVÁĕ
NÖÛQeL¥XÖ¥ ˆy|PÖ R•‘! GÁ¿ i½]YŸ AYŸRÖÁ.

ÙT£‹RÁÛUeh G¥ÛX ÙT¡V֟ !
J£ NUV• «£‰SL¡¥ izV J£ UÖÙT£•
ÙT։eiyP†‡¥ ÙT¡V֟ AYŸL· B¡V†ÛR• B¡V†‡Á
pÐV ÚLÖzLÛ[• –Le Lz]UÖL† RÖef ÚTpe
ÙLցz£‹R֟. SÖĕ AYŸ A£f¥ ÚUÛP —‡£‹ÚRÁ.
ÙT¡VÖ¡Á ÚToÛNe ÚLy| B†‡WUÛP‹R ÚRÖZŸ J£YŸ L]¥
Leh• LLÚ[Ö| R• L†‡ÛV E£«eÙLց| ÙT¡VÖÛWe
h†‡«P KÚPÖz• Y‹R֟. Y‹RYÛWe L| Atp BPÖU¥
AYW‰ ÛLÛVe ÙLyzVÖL ‘z†‰e ÙLցP֟ ÙT¡V֟. AYÛW
J£ SÖ¼LÖ¦›¥ AUŸ†‡ B†‡W• APjLo ÙNšR֟. ARÁ‘Á
GÁ] ÙNšR֟? AYÛW ÚTÖ§ÎÂP• J“«†RÖWÖ? A‰RÖÁ
C¥ÛX. AYÛW ÙY¸›¥ «yPÖ¥ iyP• AYÛWe
ÙLÖÁ¿«|• GÁTÛR ÙT¡V֟ A½Y֟. BLÚY AYÛW† ReL
T։L֐ÚTÖ| ®y|eh AБ ÛY†R֟. AªY[°
ÙT£‹RÁÛU TÛP†‡£TRÖ¥RÖÁ AYÛW ÙT¡V֟ GÁ¿
S֕ AÛZefÚ\֕.

S¦ÛY J³†‰ SUeh YÖ²Y¸†RYŸ ÙT¡V֟!

AoN†ÛR Kyz A½ÛY Y[Ÿ†RYŸ ÙT¡V֟!
LP°Ù[Á\Ö¥ AÙR¥X֕ “ÙY¿• “£PÖ ” GÁ¿
i½]֟; “UR• UPÛU›Á «£‹ÙRÁ¿” “LÁ\֟; ““WÖQ•

7

8

Tz†RYŸ GÁ\Ö¥ JÁ¿• ‘WUÖR• C¥ÛX.
Tz†‰«yPÖ¥ Uy|• J£YÁ A½YÖ¸VÖf«P UÖyPÖÁ.
A½YÖ¸L· G¥X֕ Tz†‰†RÖÁ A½YÖ¸L· B]֟L· GÁ¿
i¿YR¼h• C¥ÛX. A¥X‰ Tz†‡£T‡]ÖÚXÚV J£YÁ
NLX LÖ¡VjL¸¨• Œ“QÁ Bf«P˜zV։. SÁ\ÖL
Tz†‰·[ J£ ‡T‡, J£ S¥X SÖ¼LÖ¦ ÚUÛ^ÛVo ÙNš‰«P
˜zV։. A‰ RoNÁ ÙRÖ³¥. BLÚY AYÁRÖÁ AÛR† ‡\•TPo
ÙNšYÖÁ. A‹R SÖ¼LÖ¦ ÙNšV ˜zVÖRRÖ¥, A‹R ‡T‡ÛV
A½Y¼\YÁ GÁ¿ i\«P˜zUÖ? A‹R† RoNÛ]ÚV S֕
J£ E¸Vz†‰e ÙLÖ| GÁ\Ö¥ AÛR† ‡\•TP AY]Ö¥
ÙNš‰RW ˜zUÖ? E¸ ÙNšTYÁ L£UÖÁ; AY]Ö¥ ÙNš‰
RW˜zV։. E¸ ÙNšTYÁ L£UÖÁ; AYÄeh†RÖÁ E¸ ÙNš•

TehY• ÙR¡•. BLÚY, AY]YÄeh A‹R†R† ÙRÖ³¦¥
ÚRŸop| GÁ¿ i\XÖÚU R«W, J£YÁ U¼\Û]«P A½«¥
EVŸ‹RYÁ GÁÚ\Ö RÖ²‹RYÁ GÁÚ\Ö S•UÖ¥ i\
˜zV։.ÚY|UÖ]Ö¥ LY†‰ TÖ£jL·.

G…¿eh YÖjfVRÖLo ÙNÖÁ]ÖW֕. AÛRe ÚLyP‰• AYŸ
TֆˆjL[Ö C‹R ‡£y|TNjL ÙNšf\ ÚYÛXÛV! NÖRÖWQ
SÖy|e L·¸ TXÛL›¥ C‹R ÙTyzÛVo ÙNšRÖ¥, CÁĕ
200 ¤T֚ hÛ\V «¼LXÖÚU! C‹R T[T[“eLÖL S֘•
200,300 A‡L• RW ÚYz›£ef\ÚR! «ÛX NWNU֛£‹RÖ¥
CÁĕ A‡L• ÚTŸiP YÖjLo N°L¡VUÖL C£ehÚU! GÁ¿
i½]ÖW֕. UXŸ UÖÛX A‚Y‰• YÖÛZ CÛX›¨T‰•
UeL· EÛZÛT U‡eh• ÙNVXÁ¿.

SU‰ G†‡WÖ^ו Yeg¥ Tz“ Tz†RYŸRÖÁ. SU‰
ÙYjLPW†‡]˜• Yeg¥ Tz“ Tz†RYŸRÖÁ. B]Ö¥, AYŸ
SÖÙ[ÖÁ¿eh ¤.2000,3000 YÖjhf\֟. CYŸ J£ ÙTy{cÄeh
¤.0Ü8Ü0 ’rehe ÚL֟z¥ XÖyP¡ Azef\ÖÚW. Tz“RÖÁ
A½YÖ]Ö¥, CY¡£Y£• N¡«fR†‡XÁÚ\Ö TQ• N•TևeL
ÚY|•. CR¼ÙL¥X֕ AYŸL¸Á TzT¥X A½°RÖÁ
™XeLÖWQ• GÁTÛR A½V ˜zf\RÖ? C¥ÛXVÖ? CTz
G¥X֕ «[efe i½, Th†R½°RÖÁ EXÛL Bº• GÁ¿ LÖyz
SUeh YÖ²Y¸†RYŸ ÙT¡V֟RÖÁ.

CTz GR¼ÙL|†RÖ¨• peL]‹RÖÁ. B•! U„•
«„•iP CY£eho peL]• ÙNšVTP ÚYzVÛYRÖÁ.
LÖWQ–Á½ AYŸ SUeh peL]• ÚTևeL«¥ÛX. peL]•
AÛ]Y£eh• AYpVUÖ]‰; A‰°• S•ÛU ÚTÖÁ\ FRÖ¡
UeLºeh peL]e L£†‰ ULÖ ULÖ AYpVUÖ]‰. GÛR•
ÚYÍy ÙNšY‰RÖÁ, ®ÙNšY‰RÖÁ SU‰ TZeL•. TÖ£jL·!
C‹R ÚUÛ^ —‰ h«‹‰ fPeh• C•UXŸ UÖÛXL[Ö¥ VÖ£eh
GÁ] XÖT•? C•Uև¡ G†RÛ] UÖÛXL· AÁ\ÖP•
TÖZÖfÁ\]? S• SÖyz¥ UÖÛX A‚«†R¥ GÁ\ AŸ†RU¼\
NPjLÖ¥ ‡]• G†RÛ] B›W• ¤T֚L· TÖZÖfÁ\] GÁTÛR
jL· A½®ŸL[Ö? CR¼LÖL G†RÛ] ÚT£ÛPV EÛZ“
G†RÛ] HeLŸ ”–L· ®QÖeLT|fÁ\] GÁT‰ T¼½ jL·
p‹‡†R‰PÖ?

ÚRÛYÛV G„! ÙNXÛY• peL]UÖeh!
ÙNµÛU›¥ BÛNTPÖÚR! EÁÄÛPV ÚRÛYÛV
A]ÖYÍVUÖL A‡L¡†‰e ÙLÖ·[ÖÚR!
U¼\YŸL¸Á
BP•TW†ÛRe L|, AªYÖP•TW†‡¥ ÚUÖL• ÙLÖ·[ÚR!
CÁ¿ ÙY¿• BÛNeÙLÁ¿ «£•TT|• ÙTÖ£[Ö]‰
SÖÛ[eh AÛPV ˜zVÖU¼ ÚTÖ]Ö¥ SUeh† ‰ÁT†ÛRÚV
«Û[«eh•! B]RÖ¥ AYpV–¥XÖR ÙTÖ£Û[† ÚRÛYÙVÁ¿
L£‡«PÖÚR! G¸V YÖ²eÛL SP†‰! HU֋‰ ÚTÖLÖÚR! GÁ¿
GoN¡eÛL ÙNš‰ S• Y¿ÛUÛV U\eL Y³ÙNš‰ R‹RY£•
ÙT¡V֟RÖÁ.
AYW‰ ÙTÖ£[ÖRÖW peL]˜• N¼¿ AXևVÖ]‰RÖÁ.
˜µeÛL NyÛP›¥ ÚUÖL• ÙLÖ·[ÖÚR! SÖ¨ ˜µeÛLo
NyÛPLºeh ÚYzV ‰‚›¥ 5 AÛWeÛLo NyÛPL· ÛR†‰e
ÙLÖ·[XÖÚU! ÚYÛX ÙNšV°• N°L¡VU֛£ehÚU! GÁ¿ i½
NyÛP ÛR†‰e ÙLÖ·Y‡¥iPo peL]†ÛR AÄÐzeh•Tz
ÙNšY֟. AR]Ö¥RÖÁ AYŸ GÚT։• AÛWeÛLo NyÛPLÛ[
A‚‹‰ Y£f\֟ GÁTÛR jL· A½‹‰ ÙLÖ·[ ÚY|•.
AYW‰ peL]†‡¼h U¼Ú\֟ ERÖWQ• i¿fÚ\Á.
LY†‰e ÚLºjL·. AYŸ J£ NUV• h•TÚLÖQ• ÙNÁ½£‹R
ÚT։ ÚRÖZŸ pÁ]†R•‘ ®yz¼h «£‹‰Qo
ÙNÁ½£‹RÖW֕. AYŸ ®yz¥ J£ ÚWzÚVÖ C£eLeL| GÁ]
«ÛXeh YÖjfßL· GÁ¿ ÚLyPÖW֕. AYŸ ¤T֚

9

10

A|†R A‡NV• GÁ]ÙYÁ\Ö¥, ÚYÙ\‹R SÖyz¨•
C¥XÖR YÖÛZ CÛX›¨TÙRÁ\ TZeL• S• SÖyz¥ C£‹‰
Y£f\‰. ÚL֐ÛT›¥ N֐‘|Y‰ ASÖNÖW•. YÖÛZ CÛX›¥
ET‰ SUeh ÙT£ÛU. CÙT£ÛUeLÖL XyNeLQeLÖ]
¤T֚ ÙT¿UÖ] CÛXL· AÁ\ÖP• ®‡›¥ G½VTy|
®‡ÛV ApjLT|†‡ YWÚYzVRÖ? Th†R½°e ÙLց|
p‹‡eL ÚYPÖUÖ jL·? YÖÛZ† ÚRÖyPjL· C¥ÛXVÖ]Ö¥
Aª«PjL¸¥ GªY[° AYpVUÖ] EQ° ÙTÖ£·L·
T›¡Pei|•? YÖÛZeLÖÙVÁ] A†VÖYpV ÙTÖ£[Ö?
YÖÛZ›ÛX
A¿TRÖ¥
YÖÛZeL֚
A‡L•
L֚eLT|Y‡¥ÛX. BLÚY CÛXeÙLÁ¿ R† ÚRÖyPjL·
pXŸ ÛY†‰ Y£f\֟L·. YÖÛZ¼T†‡ hÛ\eLTP ÚY|•.
UXŸL· E¼T†‡• hÛ\eLTP ÚY|•. UeLº•
YÖÛZ›ÛX›¥ E„• TZeL†ÛRe ÛL«y|† Ry|L¸¥
EQ¥ ÚY|•. UXŸ UÖÛX A‚«†RÛX «y|† ‰‚
UÖÛXVÖY‰ ¥ UÖÛXVÖY‰ A‚«†R¥ ÚY|•.
U¼\YŸL· ÙNšVÖ«yPÖ¨• Th†R½° TÖÛR Y³oÙN¥¨•

SÖUÖY‰ SÖNLWUÖ] CTZeLjLÛ[e ÛL«P¥ ÚY|Y‰
˜efV•. CY¼Û\ÙV¥X֕iP SUeh «[efe LÖyzVYŸ
ÙT¡V֟RÖÁ.

P֕’L YÖ²°eh ÚT։UÖ] A[°eh TQ• N•Tև†‰
«yP֟. CY£eh UÛ]«›¥ÛX UeL¸¥ÛX. RÖÁ N•Tև†R
ÙTÖ£Û[e ÙLց| G|‘z B· SÖÛX‹‰ ÚTÛW ÛY†‰e
ÙLց| GªY[ÚYÖ rLUÖL YÖZX֕. GTz†RÖÁ TQ†ÛR
YÖ¡ CÛ\†RÖ¨• HÙ]Á¿ ÚLyL B¸¥ÛX. ATz C£‹‰•
ÙT¡V֟ GÁ] ÙNšf\֟? AYŸ CTz rL YÖ²eÛL
AÄT«TÛR«y| C†R·[ÖR YV‡¥iP R]‰ ÚSW•
”WÖÛY• ÙT։SX F³V†‡ÚXÚV ÙNXY³†‰ Y£f\֟.
BLÚYRÖÁ ÙT¡VÖ¡¥ J£ ÙT¡V֟ GÁ¿ CYÛW AÛZeL
ÚYz›£ef\‰. C†RÛLV ÙT¡V֟ C£‹RRÖL EXL N¡†‡W•
i\e LÖÚQ֕. S֘• CYÛW† R«W ÚYÚ\֟ ÙT¡VÖÛWe
LÚP֖¥ÛX. C• LÖQÚTÖY‡¥ÛX GÁT‰RÖÁ G]‰
A‘‘WÖV•. BLÚYRÖÁ SÖÁ ˜R¦ÚXÚV ‡WÖ«P SÖ|
‘A‡ŸÐP•’ ÙTÖ£‹‡V SÖ|; S֕ A‡¥ ‘\‹‡£TRÖ¥
‘A‡ŸÐPNÖ¦’L· BÚ]֕ GÁÚ\Á. HÙ]Â¥ C†RÛLV J£
ÙT¡VÖ¡Á YÖ²SÖ¸¥ ‘\‹‡£eh• ÚT¿ ÙT¼¿·Ú[֕.

CÛR SÖÁ i\Ö«yPÖ¨• SU‰ N¡†‡W Bp¡VŸL·
i¿Y֟L·. SU‰ R¼LÖX Bp¡VŸL· i\Ö«yPÖ¨• ‘¼LÖX
Bp¡VŸL[ÖY‰ C‹SÖyz¥ Th†R½ÙYÖ¸ÛV ®pVYŸ ÙT¡V֟
GÁTÛR U\eLÖU¥ ÙTÖ½T֟L·; AYŸL· ÙTÖ½eL U\‹‰
«|Y֟L[Ö]Ö¥ AYŸLÛ[o N¡†‡W Bp¡VŸL· GÁ¿ EXL•
U‡eL։.

ÙT¡V֟ ÚY¿! D.ÙY.WÖUN֖ ÚY¿!
CYÛW ÙT¡V֟ D.ÙY.WÖUN֖ GÁ¿ SU‰ UeL·
NÖRÖWQUÖL AÛZefÁ\֟L· GÁ\Ö¨•, GÁÛ]
ÙTÖ¿†RYÛW›¥ G]eh ÙT¡V֟ ÚY¿ D.ÙY.WÖUN֖
ÚY¿RÖÁ. D.ÙY.WÖ°eh
UÖP UÖ¸ÛLL· E|.
¼¿eLQeLÖ] ®|Lº• ¼¿eLQeLÖ] HeLŸ StÛN
“tÛNLº• E|. KW[° ÙWÖeL ¤T֝• TÖjf›¥ E|.
B]Ö¥, ÙT¡VÖ£eh AÙR¥X֕ C¥ÛX. AY£eh EXÙL¥X֕
ÙN֋R FŸRÖÁ. EXL UeLÙ[¥X֕ AY£eho NÚLÖRW
NÚLÖR¡L·RÖÁ.

BR¦]Ö¥, ÙT¡VÖ£eh† RTyP ˜Û\›¥ V֟ GÁ]
ˆjh ÙNšRÖ¨•, ÙNš‡£‹RÖ¨• AÛR UÂR rTÖYÚU
ATz†RÖÁ GÁ¿ i½ ÙTÖ¿†‰e ÙLց|«|Y֟. B]Ö¥
CVeL†ÛR ÙTÖ¿†RUyz¥ p½‰ RY¿ ÙNš‰ «yPÖ¨• E[•
ÙTÖ\֟. rXT†‡¥ B†‡W• ÙLÖ·Y֟. RÛV RÖyNV–Á½o
N¼¿• ÙTÖ¿‘¥XÖRYÁ, ˜yPÖ·, ÚTÖef¡, ÚN֕ÚT½ TV¥
GÁÙ\¥X֕ iP NUV N‹RŸT• TÖWÖU¥ Hp«|Y֟.
CVeL†‡Á —‰ AªY[° T¼¿R¥ E·[YŸ. AYW‰ RÁ]XU¼\
C‹R CVeLT¼¿R¥RÖÁ C‹R HN¥ ÙUÖ³LÛ[e ÚLy|e
ÙLց| SU‰ CÛ[OŸLÛ[ “ÙT¡V֟ YÖ²L! YÖ²L”! G]
YÖ²†ÙRÖ¦ i½ ‘ÁT¼½o ÙN¥¨•Tz Š|f\‰.

ÙT¡VÖ¡¥ ÙT¡V֟ HÁ?
S• SÖyz¨• HÛ]V SÖ|L¸¨• G†RÛ]ÚVÖ
TQeLÖWŸL· E|. AYŸL¸¥ pXŸ R]eh TQ–£ef\‰
GÁ¿ U¼\YŸ TÖWÖyP ÚY|ÙUÁTR¼LÖL TQ•
N•TևT֟L·. pXŸ TQ ™yÛPLÛ[ A|ef AZh
T֟TR¼LÖLo N•TևT֟L·.CÁĕ pXŸ RU‰ YÖ²ÛY
BP•TWUÖL SP†R ÚY|• GÁTR¼LÖL TQ•
N•TևT֟L·. B]Ö¥, G‹R TQeLÖWĕ, AYÁ
G‹SÖyPY]֛ĕ N¡ÚV. AYÁ RÁ rVSX†‡¼LÖL rV
ÙT£ÛUeLÖL ÙT։YÖ²«¥ D|T|YÖÚ] A¥X։,
RÁ]XU¼¿ GYĕ ÙT։ YÖ²«¥ D|TPUÖyPÖÁ. B·
˜z‹‰ Kš° ÙT\ ÚYzV LÖX†‡¥ iP RÖÁ N•Tև†R
ÙTÖ£¸· ˜µTVÛ]• AÛPV ˜V¼pTÖÚ] A¥X։.
RÁ GtpV LÖX†ÛR ÙT։ YÖ²°eho ÙNXY³eL CÛNVÖÁ.
B]Ö¥ CYŸLºeÙL¥X֕ UÖ¿TyPYŸ ÙT¡V֟. CY£•
N•TևeL ÚY|ÙUÁ\ BÛNÚVÖ|RÖÁ J£ UÂRÄÛPV 11

CÁĕ AŽTY• ÙT\ ÚY|•. C‰ÚY
CÛ[OŸeh EQŸ†‰• J£ ÙTÖ£·.

12

YÖ¦TŸL· GÁ\ÖÚX ÙT¡VÖ¡Á ALWև›¥ AŽTY•
A¼\YŸL· GÁ¿RÖÁ ÙTÖ£·. B]Ö¥ LÖjfWÍLÖWŸL·
ALÖWև›ÚXÖ, AYŸL·RÖÁ ŒL²LÖXo p¼‘L·, G‡ŸLÖX
UÁ]ŸL·, RU‰ CÐPTz RPYÖ[†ÛR ÙTVŸ†‰† R•ÛU
TR«›¥ EyLÖW ÛYeLe izVYŸLº• AYŸL·RÖÁ GÁT֟L·.
B]Ö¥, CÛR ÙT¡V֟ J“e ÙLÖ·[UÖyP֟. J“e
ÙLÖ·[ÖU¦£eLe LÖWQ˜• E|. G]‰ AŽTY˜• A‰RÖÁ.
SÖÁ J£ NUV• ÚRÖZŸ AšVTÁ AYŸL· RÛXÛU›¥

DÚWÖyz¥ SP‹R J£ UÖSÖyz¼h AÛZeLTyz£‹ÚRÁ.
AR¼ho ÙN¥¨•ÚT։ CW›¦¥ SÁ\ÖL† Šjf«yÚPÁ. Yz
DÚWÖyÛP† Rցzo ÙNÁ\ ‘\hRÖÁ «³†‰e ÙLցÚPÁ.
BLÚY A|†R ÍÚPcÂ¥ C\jf† ‡£•‘YW U‚ 11
Bf«yP‰. SÖÁ ÚTN ÚYzV LyP˜• Y‹‰«PÚY, SÖĕ
G]‰ ÚToÛN† ‰Yjf «yÚPÁ. RÛXYŸ HÚRÖ AYNW
ÚYÛXVÖL 1 U‚ YzeÚL ÚTÖL ÚYz›£‹RRÖ¥, ÙT¡V֟
AYŸL· 12.30 U‚eÚL iyP†ÛR ˜z†‰«P «£•‘ 12Ü15eÚL
GoN¡eÛL ÙNšR֟. SÖÁ ÚTpe ÙLցz£eh•ÚTÖÚR RÛXYÛW
Gµ‘ AÛZ†‰o ÙNÁ¿ «yPÖ¥ SÖÁ GjÚL ÚL֑†‰e
ÙLÖ·ÚYÚ]Ö GÁ\ TV• J£ “\• RÁÛ] YÖyP, AYÛWe
LÖXÖ LÖX†‡¥ AБ ÛYeLÚYzV RU‰ ÙTÖ¿“ J£“\•
ÚYRÛ] ÙNšV, GÁÛ] Œ¿†‡e ÙLÖ·º•Tz ^ÖÛPVÖLe
ÚLyP֟. G]eh AÚT։ UÛPe LŸY• ÙW֕T A‡L•.
BLÚY, CYÙWÁ] S•ÛU† RÛP ÙNšY‰ GÁ¿ ŒÛ]†‰‘C‰
GÁ] NŸYևLÖWUÖ’ GÁ¿ ÚLy|«y| G‡¡¦£‹R ÚRÖZŸLÛ[
T֟†ÚRÁ. AYŸL· Uy|ÙUÁ] NÛ[†RYŸL[Ö? “Go on”GÁ¿
A R Ö Y ‰ , “ Œ ¿ † R Ö ˆ Ÿ L · , Ù R Ö P Ÿ ‹ ‰ Ú T r j L ·” G Á ¿
i½«yP֟L·.

HUÖ¼\X֕! CRÛ] GQֈŸ!
ÙT¡V֟ EjLÛ[ SÁh A½‹‰·[֟. BLÚY, AYÛW
EjL[Ö¥ HUÖ¼\ ˜zV։. AY£• EjL· SÁÛUeLÖL†RÖÁ
TÖ|Ty| Y£f\֟. BRXÖ¥ AYŸ Y³ SP°jL·; SP‹RÖ¥
CÁ“¼¿ YÖZX֕. CÁÚ\¥ “ÙYjLP WUQ ÚLÖ«‹RÖ” ÙYÁ¿
i«eÙLց| ÙR£«¥ E£[ÚYzV‰RÖÁ. ÙT¡V֟ RÁÂ¥,
RÖÙ]Ö£ ®WŸ, RÖÁ Uy|• ®WWÖL C£eL «£•“TY¡¥ÛX.
RÁÛ]o s²‹‰·[ A†RÛ] ÚTÛW• ®WWÖeL ÚY|ÙUÁ\
«£T˜• AR¼ÚL¼\ B¼\¨• TÛP†RYŸ ÙT¡V֟ BY֟.
AYŸ J£ ®W “£cŸ Uy|U¥X. G¸V YÖ²eÛL SP†‡ Y£TYŸ.
AYŸ AÚSLUÖL ™Á\ÖY‰ Yh‘¥RÖÁ ‘WVÖQ• ÙNšY֟.
A‰°• A‹R Yz›¥ J£ 4Y‰ Yh“ C¥XÖR hÛ\VÖ¥RÖÁ.

CXypV ÚSÖeh! CÛPV\Ö EÛZ“!
AYW‰ h¼\o NÖy|eh B†‡WT|• ÚRÖZŸL· A½°
ÙLց| p‹‡eL ÚY|•. AÄT«eL ÚYzV ÙTÖ£·
C£eh•ÚT։, CYŸ HÁ CTz Kš° J³oNXÁ½o r¼½†
‡¡f\֟ GÁTÛR?

SÖĕ «P֑zVÖL ÚTpeÙLցÚP C£‹ÚRÁ.
h½‘yP ÚSW• YW°• ÙT¡V֟, ÚRÖZŸ AšVTÁ AYŸLÛ[
AÛZ†‰e ÙLց| ÚT֚«yP֟L·. SÖÁ ÚTp ˜z‹R‰•,
HÚRÖ ÙT¡V LÖ¡V†ÛRo Nև†‰ «yP‰ÚTÖ¥ ŒÛ]†‰e ÙLց|
UÖSÖy| EQÛYe iPo NyÛP ÙNšVÖU¥ ÚLÖT†ÚRÖ|
ÚaÖyP¦¥ ÙNÁ¿ N֐‘|«yÚPÁ. ÚRÖZÛW Y³VБ«y|
Y‹R ÙT¡V֟ AYŸL·. ‡£y| ”Û] L£YÖy|† ‰|eLÖL
ÚU֐T• ‘z†‰† ‡¡Y‰ÚTÖ¥, LÛP† ÙR£«¥
‡¡‹‰ÙLցz£‹R GÁÛ]e L|‘z†‰ «yP֟. SÖÁ
TÖWÖR‰ÚTÖ¥ ÙLÖtN• “W Ay P ” BL N¼¿ ANyÛPVÖL
SPeL BW•‘†ÚRÁ. B]Ö¥ AYWÖ «|Y֟. “ GÁ]jL,
N֐‘y{jL[Ö? ” GÁ¿ EWeLe ÚLy| «yP֟. G]‰ NR
SÖzLº• R[Ÿ‹‰«yP‰. AÛRe ÚLyP‰• G]eh ÙW֕T
AYUÖ]UÖf«yP‰. S֕RÖÁ RY¿ ÙNšR«yÚP֕ GÁTÛR
EQŸ‹‰ ÙLցÚPÁ. BLÚYRÖÁ YÖ¦T† ÚRÖZŸLºeh
GoN¡eÛL ÙNšV «£•“fÚ\Á.

CÁ¿• SÖÛ[• ‡£YQÖUÛX, U¿SÖ· 15܋ÚR‡
T]UÛX, 16‹ÚR‡ LÖy|UÁ]֟ ÚL֛¥ 17܋ÚR‡ «µ“W•,
18܋ÚR‡ AWsŸ CTz G¥X֕ CYŸ HÁ r¼½VÛXf\֟
GÁT‡¥ EjL· LY]†ÛRo ÙN¨†R ÚY|•. AYW‰
h½eÚLÖ¸Á RÁÛU A†RÛLV‰. A‡¥ AY£eh·[ «£T•
AªY[°• A‡LUÖ]‰. A‹R XypV• ŒÛ\ÚY\ AYŸ A¥¨•
TL¨• EÛZeL† RVjL֟. E]eÙLÖ£ ÙLÖ·ÛL fÛPV։
ÙLÖ·ÛL›£ehUÖ]Ö¥ A‡¥ ÚTևV T¼¿R¥ C£eL։;.
ÚTևV T¼¿R¥ C£‹RÖ¨• AR¼LÖL EÛZeL EÁ U]• J“e
ÙLÖ·[։; EÁ U]• CÁT†ÛRÚV SÖ|•.
AYŸ U]ÚUÖ CXypV†ÛR SÖ|•. AY£ehe L£ÛTe
LPÖ¥ ‡WÖ«P C]†‡Á C³° OÖTL†‡¼h Y£•. E]eÚLÖ
L£ÛTe LPÖ¥ LÖ¡ÛLV¡Á L£ji‹R¥ OÖTL†‡¼h Y£•.
pYÛTe LPÖ¥ AY£eh C³° eL ˜V¼p OÖTL†‡¼h
Y£•. B]Ö¥, E]eÚLÖ EÁ LÖR¦›Á TY[o ÙNªY֚
OÖTL†‡¼h Y£•. AR¼h VÖÙWÁ ÙNšR¥ i|•?

13

14

H¼TyP «ÚWÖR•! G‡ŸT|• hÚWÖR•!

ÙW֕T BZ†‡¥ ÙNÁ¿«yÚP֕ GÁ¿ L£‡† RÁ YÛXÛV
®pe fÛP†RY¼Û\ ‘z†‰ AÛR ÚU¦µeL, ARÁ TºÛYe
L| HÚRÖ ŒÛ\V ˜†‰o p‘L· ÙLÖQŸ‹‰ «yPRÖLe
L£‡ UfZ, LÛPp›¥ AÛY A†RÛ]• T֕“•, S|UÖL
C£ehUÖ]Ö¥, AYÁ GTz AY‡¿YÖÚ]Ö Ü RÁ
A½VÖÛUeh Y£‹‡, AÚR ÚTÖ¥ S֘• ÙT¡VÖ¡Á BZ†ÛR
S•UÖ¥ EQW ˜zV«¥ÛXÚV GÁ¿ Y£‹‡VµYÚRÖ| AYW‰
B²‹R L£†‰eLÛ[ ATzÚV ‘ÁT¼\ ÚYzVRYpV• GÁ\
˜z°eh† RÖÚ] YW ÚYz›£ef\‰. AYW‰ L£†‰eL·
LP¦Ä· ˜†‰o p‘ ÚTÖÁ\]. S•˜ÛPV L£†‰eLÚ[Ö
LP¦Ä· S|, S†ÛR ÚTÖ¥Y]ÚY Bh•.

AÁTŸLÚ[, AÁ]Ö¡Á CÛPV\ֆ ÙRցzÁ p\ÛT
S֕ EQŸ‹‡£efÚ\ÖÚUÖ? EQ£• ŒÛX›X֛ĕ
C£efÚ\ÖUÖ? C¥ÛX C¥ÛX, C¥ÛX GÁ¿RÖÁ i\†
‰‚f\‰ GÁ U]•. B•! AÁ]YŸ rU֟ 30 Y£P LÖXUÖL
S•ÛU UÂRWÖeL G|†‰e ÙLց|·[ ˜V¼pÛV CÁ¿•
EQŸ‹ÚR֖¥ÛX. AªY[° UÛPVŸL·; –£L YÖ²°
YÖ²TYŸL· S֕. CTzTyP UeL· YÖµ• SÖyÛPe ÙLÖzV
ÙS|jLP¥RÖÁ ÙTÖjf A³†RÖÙXÁ]? A¥X‰ J£ ÙT¡V
”L•T•RÖÁ H¼Ty| A†RÛ] ÚT£• A³‹‰ ÚTÖ]Ö¥ GÁ]?
ATz SÖNUÛP‹RÖ¨• J£ A½°·[ N™LUÖY‰ ‘Á]Ÿ
ÚRÖÁ\ Y³ ‘\ehÚU! CÙT¡VÖ¡Á EÛZÛT VÖÚW U\eL
˜z•? R• EÛZ‘Á TXÛ] CYŸ LցTÙRÚT։ GÁ¿
jL· ‰zeL ÚYPÖUÖ? EjL· Ne‡LÛ[ÙV¥X֕
CÙT¡VÖ£eh jL· AzÛUT|†R ÚYPÖUÖ? ATz†RÖÁ
ÙNšVÖ«yPÖ¨• CYW‰ EÛZ‘Á p\ÛT EQ£U[°eh
EÁ A½° UPÛU›£¸¥ Uµjfe fP‹RÖ¨• N¼¿
J‰jfVÖY‰ C£eL ÚYPÖUÖ? CYÛW HrTYŸ G†RÛ] ÚTŸ!
CYÛW T³TY£• Š¼¿TY£• G†RÛ] ÚTŸ?
SUeh·[ÖLÚY “Lef¡ “ef¡” GÁ¿ ”N¥ «Û[«TYŸL·
G†RÛ] ÚTŸ? C†RÛ]ÛV• Nf†‰e ÙLց| CYŸ CÁĕ
E›ÚWÖ|• C£ef\֟ GÁ\Ö¥ ARÁ ÙTÖ£Ù[Á]? C‰RÖÁ
G]eh BoN¡VUÖL C£ef\‰. CY¼Û\ G¥X֕ NyÛP ÙNšV։
YÖZ CYÙWÁ] p•UUÖ? LWzVÖ? A¥X‰ SLW։ ÙLֆ‰•
T֕TÖ? GÁT‰RÖÁ G]eh “¡V«¥ÛX.

ÙT¡V֟ AYŸLÛ[ SÖÁ H\ehÛ\V 30 Y£PjL[ÖL
A½‹‡£efÚ\Á. ÙS£jf TZf C£efÚ\Á GÁ\Ö¨•, AYW‰
S•‘eÛLeh CÁ¿YÛW SÖÁ Tֆ‡WÁ BÚ]Â¥ÛX.
ÙLÖ·ÛLÛV ÙTÖ¿†RÖ? C¥ÛX. CVeL†ÛR ÙTÖ¿†RÖ?
C¥ÛX. ‘Á GÛR ÙTÖ¿†‰ GÁÂP• AY£eh S•‘eÛL
‘\eL«¥ÛX? GÁÄÛPV ÙN֋R ŒÛXÛV ÙTÖ¿†‰†RÖÁ.
AYŸ ÚTÖ|• LÖfR†‰eheiPo N¡VÖL T‡¥ AБ›£eL
UÖyÚPÁ. ATz›£‹‰• AYŸ GÁÛ] ÙY¿†‰ «yPÖWÖ?
C¥ÛX. A‰RÖÁ AY¡P˜·[ p\TÖ] T“ RÂÛU›¥
GÛR• ÙTÖ¿†‰e ÙLÖ·Y֟.

B›W• L¡TÖ¥zV֛ĕ A³†‡£ehÚUB¡V•!
C†RÖ¦ J£ UÖÈÂÛV•, J£ L¡TÖ¥zÛV• ÙT¼\
‰|. Ù^ŸU J£ U֟eÛb•, WÖÁÍ J£ ¤ÚbÖÛY•,
WÑVÖ J£ ÙXÂÛ]•, AÙU¡eLÖ J£ ¦jLÛ]•
ÙT¼\‰|. B]Ö¥ AYŸL[‰ s²ŒÛXLº• N‹RŸTjLº•
ÚY¿. AYŸLÛ[ÚTÖ¥ S• ‡WÖ«P SÖyz¥ B›W• L¡TÖ¥zL·
ÚRÖÁ½›£‹RÖ¥ iP C‹R B¡V• AYŸL[†RÛ] ÚTÛW•
A³†‡£eh•. L֋‡VÖ¡Á YŸQÖÍWU ‘WNÖW†ÛR G‡Ÿ†ÚRÖ,
B¡V SVYtNL s²opLÛ[ G‡Ÿ†ÚRÖ, A¥X‰ S•UY¡Á
EÛPÛU›¨·[ «£T†ÛR• UPÛU›¨·[ ‘¢‡ÛV•
G‡Ÿ†ÚRÖ AYŸL[Ö¥ J£SÖ· iP É«†‡£eL ˜zV։.
Th†R½R¥ TÖY• GÁ¿ ŒÛ]†‡£‹R UeL¸ÛPÚV, AYŸL·
‘\‹R֟L¸¥ÛX. ÚUÖyN SWL†ÛRe LÖyz ÚUÖNz ÙNš•
UeL¸ÛPÚV AYŸL· ‘\‹R֟L¸¥ÛX.

GR¼h• R[WÖR CY¡Á L£†ÙRµop!
EP¥ CªY[° R[Ÿ‹‡£‹RÖ¨• C†R[Ÿ° CYW‰
ÚTop¥ LÖQ˜zV«¥ÛXÚV! iyP• ˜z‹R‰• CÁ¿ iyP•
–L A£ÛU GÁ¿ i½«|jLÚ[Á! GªY[° E¼NÖL†ÚRÖ|
GªY[° ÙT£–R†ÚRÖ| N¼¿e LÛ]ef\֟ TÖ£jL·! ÚRÖ·
Ryz, ÙRÖÛP† Ryz ÙRցPÖ¼\ YÖ£jL· GÁ\ÛZeh•
C[jhUWÛ]«Po N¼¿ A‡LUÖLÚY LŸÈef\ÖÚW Cª®W
“£cŸ. CR¼he LÖWQ• GÁ]! CYW‰ EQŸop, EQŸop›Á
ÚYL• CÛYRÖÁ LÖWQ•. EQŸop›Á ÚYL†ÛR,
L£†ÙRµop›Á BZ†ÛR, AY¼½Á A½ÛY S•UÖ¥ GÁ¿ÚU
N¡VÖL A[eL ˜zV«¥ÛXÚV. S֕ GªY[°RÖÁ BZ†‰eho
ÙNÁ¿ ‰[Ö«]Ö¨•, BZU½VÖR ˜†‰e h¸eh• ÚRÖZÁ HÚRÖ 15

16

ÚY¿; ‡WÖ«P T“L· ÚY¿ GÁÙ\¥X֕ BRÖWjLÚ[Ö|
«[efe i½]֟. Cª«[eL• UeL¸ÛPÚV ÙN¥YÖeh ÙT¼¿
Y¨†‰«P°•, ‡WÖ«PŸL· R• LÛXLÛ[•, R• SÖL¢L†ÛR•
Y[Ÿ†‰e ÙLց| HÛ]V SÖyz]£PÁ N¡ NUÖ]UÖL YÖZ†
‡WÖ«P SÖy|‘¡«Û] ÚLyL BW•‘†‰ «yP֟L·.

BLÚYRÖÁ AYŸL· «ÛW«¥ ÙY¼½ LP֟L·.
B]Ö¥, S• ÙT¡V֟ ‘\‹R CPÚUÖ ATzTyPR¥X.
“AY]Á½ KW„°• AÛNV։ Lց” GÁ\ S•‘eÛLÚVÖ|
YÖ²‹R UeL¸ÛPÚV ‘\‹R֟ CYŸ. LP°Û[ YQjLÖU
¦£‹RÖ¥ LVÛU; NÖ͇WjLÛ[† RLŸ†RÖ¥ SֆˆL•;
“WÖQjLÛ[ S•TÖU¥ C£†R¥; SWL†‡¼h Y³ÙNš‰ ÙLÖ·[¥
AÚVÖefV AÁ]e LÖYz T֟T]ŸL·RÖÁ C‹SÖyz¥
”ÚRYŸL· GÁ¿ S•‘›£‹R UeL¸ÛPÚV ‘\‹R֟ S• ÙT¡V֟.
ATz YÖ²‹R S•ÛU Th†R½° ÙLց| p‹‡eh•Tzo ÙNš‰
BRÖWjL· TX LÖyz S•ÛU RÛXŒ–Ÿ‹‰ SPeh•Tz ÙNšR֟
S• ÙT¡V֟. C†RÛLV ÙT¡V ÚYÛXÛV CÚR s²ŒÛX›¥
C‹SÖyzÚXÖ AÁ½ ÚY¿ SÖyzÚXÖ VÖÚWĕ Nև†‡£e
f\֟L[Ö GÁTÛRo p‹‡†‰ TÖ£jL·. S•UYŸ RÛXŒ–Ÿ‹‰
YÖZ Y³Yh†‰e ÙLÖ|†R ÙT¡V֟ YÖµjLÖX†‡¥,
YÖ²fÁÚ\֕ GÁTR¼LÖL†RÖÁ S•ÛU TÖefVNÖ¦L[ÖLe
L£‡e ÙLÖ·[ ÚY|• GÁ¿ ˜Á]ÚW h½‘yÚPÁ. S•
˜V¼p›Á ˜µÙY¼½ÛV S֕ CÁĕ LÖQ«¥ÛXVÖ]Ö¨•,
ÙY¼½›Á ŒoNV†‡¥ S•‘eÛL ÙLցz£eh• ŒÛX›XÖY‰
S֕ CÁ¿ C£TRÖ¥RÖÁ S֕ TÖefVNÖ¦L· BfÚ\֕.

AYW‰ ‘WNÖW†‡Á ÙY¼½ LÖWQUÖL†RÖÁ, CÁ¿
UÖR‹ÚRÖ¿• LZL UÖSÖ|Lº•, ‘¡«Û] UÖSÖ|Lº•
BjLÖjÚL SÛPÙT¼¿ Y£fÁ\]. AYW‰ ‘WNÖW†‡Á
LÖWQUÖL†RÖÁ CÁ¿ B›WeLQeLÖ] CÛ[OŸL· SÖ|
‘¡«Û]eLÖL† Šeh ÚUÛP H\°• RVÖWÖL C£‹‰
Y£f\֟L·.

ÚUÖyN˜• SWL˜• ˜zorUÖ½L¸Á L¼TÛ].
HÁ?

SÖÙ[Ö£ ÚUÂ ÙTÖµÙRÖ£
YQU֚ Y[Ÿop
ÙT¡V֟ S• CVeL†ÛR GTz SÖÙ[Ö£ ÚUÂ
ÙTÖµÙRÖ£ YQ˜UÖLo p¿L p¿L Y[Ÿ†‰ Y‹R֟ GÁTÛRe
LY†‰ TÖ£jL·. rVU¡VÖÛR CVeL• L| AR¼ÚL֟
‡yP†ÛR H¼T|†‡V ÙT¡V֟, A†‡yP†ÛR SÛP˜Û\›¥
ÙLց|YW† R•˜PÁ J†‰ÛZeL ˜ÁY£• Lyp G‰ GÁ¿
ÚLyP֟. L֋‡V֟ RÛXÛUÛV ÙT¼\ LÖjfWr rVU¡VÖÛR†
‡yP†ÛR H¼L U¿†R‰. ^ÍzÍ Lyp H¼¿e ÙLցP‰. BLÚY,
A†‰PÁ ÚNŸ‹R֟, ARÁ ™X• RÖ²†RTyÚPÖ£• E†‡ÚVÖL•
ÙT¿YR¼LÖ] Yh“ YÖ¡ E†‡ÚVÖL ŒVU] E¡ÛUÛV YÖjfe
ÙLÖ|†R֟. E†‡ÚVÖL• ÙT¿YRÖ¥ Uy|• R• ‡yP•
ÙY¼½ÙT\ ˜zVÖÙRÁTÛRe LP֟.
BLÚY, C]ÙTVWÖ¥ ‡WÖ«PŸ LZL†ÛR†
ÚRÖ¼¿«†R֟. ARÁ ™X• B¡VŸ ÚY¿, ‡WÖ«PŸ ÚY¿ GÁ\
‘WoNÛ]ÛVe f[‘]֟. B¡V SÖL¢L• ÚY¿, ‡WÖ«PŸ SÖL¢L•
ÚY¿; B¡VeLÛX ÚY¿; ‡WÖ«PeLÛX ÚY¿; B¡V T“L·

17

18

LP°Û[ N‹ÚRf†RÖ¥ TÖT•, NÖ͇WjLÛ[ Œ‹‡†RÖ¥
SWL• GÁ¿ S•‘, p‹RÛ]V¼\ HUÖ¸L[֛£‹R S•ÛU GTz
C‹ŒÛXeh AÛZ†‰ Y‹R֟ ÙR¡UÖ? ˜R¦¥ LP°¸Á
E¼T†‡ U֟eL†ÛRÚV AYŸ «[efe LÖyz]֟. GTz? B‡›¥
UeL¸ÛPÚV JµeLj L¼‘eL “h‹R ÙT¡V֟L· JµeL†‡Á
TX]ÖL ÚUÖyN†ÛR•, JµeL D]†‡Á TV]ÖL SWL†ÛR•
AÛPÚY֕ GÁ¿ UeLºeho ÙNÖÁ]֟L·. ÚUÖyNÙUÁ\Ö¥,
Ajh EÛZeLÖUÚX E| L¸†‰, FŸYp, W•ÛT ÚTÖÁ\
AZfV UjÛLLÛ[e ize LÖXj L³eLXÖÙUÁ¿•, SLW†‡¼ho
ÙN¥ÚYÖUÖ]Ö¥ S֕ Cjh Jµjg]UÖL SP‹‰ ÙLցPR¼LÖL
Ajh ÙLևeh• GÙQš›¦y| ÙTÖ¡eLT|ÚYÖÙUÁ¿•,
ÙN‹RQ¦Á—‰ ÚTÖy| G¡eLT|ÚYÖÙUÁ¿•, ÙLÖzV
T֕“Lº•, «XjhLº• S•ÛUe Lz†‰† ‰Á“¿†‰ÙUÁ¿•
L¼TÛ] ÙNš‰ LÖyz]֟L·. ÚUÖyN CÁT†‡¼LÖLo pXŸ
JµeLUÖL SP‹‰ ÙLցP֟L· GÁ\Ö¨•, CV¼ÛL CoÛN›Á
LÖWQUÖLo pXŸ ‘W†‡VyN CÁT†ÛR «P˜zVÖRYŸL[֚,
‘\Ÿ LÖWQ–Á½ Jµjg]ÙUÁ¿ L£‡Y‹R LÖ¡VjL¸¥
RÖWÖ[UÖL D|TyP]Ÿ. B]Ö¨• AYŸLºeh SWL†‡¼h ÚTÖL
ÚSŸ‹‰ «yPÖ¥ GÁ] ÙNšYÙRÁT‰ “¡V«¥ÛX. Ajh·[
ÙLÖ|ÛUL· AYŸLÛ[ ÚU¨• TV˜¿†RÚY. AYŸL·
ÚLÖÛZL[Öf A‡¦£‹‰ HRÖY‰ R‘†‰e ÙLÖ·[
U֟eL˜PÖ GÁ¿ p‹‡eL BW•‘†R]Ÿ. AYŸL¸Á
ÚLÖÛZ†R]†ÛR YÖ²eÛL YN‡VÖLo ÙNš‰ ÙLÖ·[X֕ GÁ¿
ŒÛ]†R J£ iyP• “AR¼ÙLÁ], LP°Û[† ÙRÖµRÖ¥ TÖY

UÁ“ ÙT\X֕; AYŸ TÖ«LÛ[ UÁ†‰ ÚUÖyN†‡¼h
AБ ÛYT֟ ” GÁ¿ i½V‰. AYŸLº• GTzVÖY‰
SWL†‡¦£‹‰ R‘eL LP°Û[ S•‘ AYÛW† ÙRÖZ
BW•‘†R]Ÿ. TÖ«LÚ[, GÚT։• A‡LUÖRXÖ¥, AYŸLºeh
UÁ“ A¸eL°•. ÚLÖÛZ†R]•RÖÁ LP°¸Á E¼T†‡ehe
LÖWQ• GÁ¿•, LP°º•, ÚUÖyN˜•, SWL˜• VÖ°•
L¼TÛ]RÖÁ GÁ¿• «[efe i½]֟ ÙT¡V֟.

AYÄÛPV EP¥ GªY[° T£UÁ GÁ¿ p‹‡†‰ TÖ£jL·.
AYÄÛPV Y֛¥ Uy|• G†RÛ] SLWjL· ÚRÖÁ½›£eLe
i|•. GÁTÛRe LQefy| TÖ£jL·. CªY[°•
Gµ‡›£‹RÖ¥ iP SUehe LYÛX C£eL։. HÚRÖ LÛRÙVÁ¿
R·¸ «PX֕. B]Ö¥ AÛR S•‘†RÖÁ BLÚY|•, AÛR,
S•TÖ«yPÖ¥ SWL• GÁ\¥XÚYÖ i½«|f\֟L· C‹R B͇L
ÚLÖzL·. CTz• J£ UÂRÁ C£TÖ]Ö GÁ\Ö¥, ÚLyPÖ¥
CR¼LÖ SWL†‡¼h ÚTÖL ÚY|•?

TÖZÖ] sÂV• S•ÛU TÖ²T|†R ÚY|UÖ?
N¡, C‰RÖÁ ÚTÖLy|• GÁ¿ R·¸«y| UÛX
GTzVTÖ EP֛¼Ù\Á\Ö¥, UÛXÙV¥X֕ J£ LÖX†‡¥
C\eÛLLÚ[Ö| T\‹‰e ÙLցz£‹R]Y֕. AÛY ÚRÚY‹‡WÛ]
ÙW֕T°• ‰Á“¿†RÚY. AYÁ pYÙT£UÖÂP• ˜Û\›y|e
ÙLÖ·[ AYŸ A‹R C\eÛLLÛ[ A¿†‰«yPÖW֕. C\eÛL
A¿‹‰TPÚY AÛY ”–›Á —‰ «µ‹‰ UÛXL[֛£efÁ
\]Y֕.

CÛR A½°·[ UeL· J“eÙLց| CYÛW
‘ÁT¼½]֟L·. AP ‘P NWÖNW• A†RÛ]• E¼T†‡
ÙNšR AeLP°· C£eh–P• GjÙLÁ¿ T֟†RÖ¥, AYŸ
˜TÖµeh• ATÖX֚ C£TYŸ GÁ¿ i\T|f\‰.
“ATÖ¥RÖÁ GÁ]TÖ C£ef\‰? ” GÁ¿ ÚLyPÖ¥, “A‰°•
TÖZPÖ ” GÁ¿RÖÁ i\T|f\‰. ÙY¿• sÂV ÙY¸RÖÁ
LP°·. ARÖY‰ “˜TÖµ• TÖZ֚ ˜z«¥ J£ sÁVU֚ ”
C£eh• GÁ¿ i\T|f\‰. TÖZÖ] C‹Ro sÁV ÙY¸ HÁ
CTz S•ÛU TÖZÖeL ÚY|ÙUÁT‰RÖÁ SUeh
“¡V«¥ÛX.

N¡ N˜†‡W• GTzVTÖ H¼TyPÙRÁ\Ö¥ AÛY
G¥X֕ ÚRցPTyP]Y֕. CªY[° ÙT¡V N˜†‡W†ÛR†
ÚRցzVYŸL· VÖÚWÖ, AYŸL· GjhRÖÁ A‹R UÛQ
G¥X֕ ÚTÖyP֟LÚ[Ö ÙR¡V«¥ÛX. CTzÙV¥X֕ AP
“ºh BLÖV “ºÙL¥X֕ Gµ‡ÛY†‰«y|, CTz NÖ͇W•
i¿f\‰; CÛR S•‘†RÖÁ BL ÚY|ÙUÁ¿ i½]Ö¥, “
SÖNUÖL ÚTÖL! CTzTyP NÖ͇WjLÛ[e ÙLÖº†‡†
ÙRÖÛX” GÁ¿RÖÚ] i\† ÚRÖÁ¿•. CTze i¿YRÖ UR†
‰ÚYc•? Th†R½°·[ UÂRÁ J“e ÙLÖ·YÖ]Ö CÛR?

SÖNU֚ ÚTÖh• S•‘eÛLeh• J£ G¥ÛX
C¥ÛXVÖ?
CÛR«y| S• “WÖQjLºeh Y£ÚYÖUÖ]Ö¥,
LP°Ù[†RÛ] GÁ\Ö¥ 33 ÚLÖz ÚRYŸL·, 48000 ¡ÑL·, fÁ]WŸ,
f•“£PŸ, «†‡VÖRWŸ GÁ¿ CÁĕ G†RÛ] G†RÛ]
ÙRšYjLÚ[Ö i\T|f\‰. C‹R† ÙRšYjLºeÚL J£ ÚRN•
ÚTÖR։ ÚTÖ¥ C£ef\‰.

SÖÁ J£ F¡¥ LÛP†ÙR£TeL• ÚT֛£‹R ÚT։
LQT‡ «XÖÍ ÛNef· c֐ GÁ\ ÚT֟ÛP T֟†ÚRÁ. ARÁ
g² ÚYLUÖL ÚTÖh• “‰ ÛNef· Cjh YÖPÛLeh† RWT|•
GÁ¿ Gµ‡›£‹R‰. ÚTŸ ÛYT‡¥ ÙLÖtNUÖY‰ A½ÛY
ETÚVÖLT|†R ÚYPÖUÖ CYŸ? LQT‡ «XÖÍ ÛNef·
GÁ\Ö¥ A‰ GR¼h? SLWYÖ? PVŸ ÚRVYÖ? yž ÙYzeLYÖ?
A¥X‰ T֟ ÙSÖ¿jLYÖ? LQT‡ «XÖÍ ÛNef· GjLÖY‰
ÚYLU֚ ÚTÖhUÖ? EÁ ÛNef· ÚYLU֚ ÚTÖhÙUÁ\Ö¥
AR¼h T\eh• ÛNef· Yz GÁ¿ ÚTŸ ÙLÖÚPÁ!
ÙLÖtNUÖY‰ ÙTÖ£†R• ÚYPÖUÖ ÙTV£eh? C‹R 1947Ü¥XÖ
CTz J£ ÙTVŸ ÛYT‰?

CTz›£‹‰• CYŸL· ÙRÖµ• ÙRšYjL¸Á E£Y
XyNQjLÛ[ TÖ£jL·. “T¥ÚXÖ J£ LÖR•, T¥¦|eÚLÖ
˜eLÖR•” J£ T¥¦] ALX• 10 ÛU¥, J£ T¥¨eh• U¼Ù\Ö£
T¥¨eh• CÛPÚV·[ ÙY¸ 30 ÛU¥. ATzVÖ]Ö¥
AYÄÛPV Y֛Á ALX• Uy|• 610 ÛU¥. ARÖY‰ 16 T¥
CP• 160 ÛU¥. 15 CÛPÙY¸›Á CP• 450 ÛU¥ BL 610
ÛU¥ BfV‰. AYÁ Y֚ Uy|• CªY[° ALXUÖ]Ö¥
AYÄÛPV ÛL GªY[°? AYÄÛPV LÖ¥ GªY[° [•?

19

20

G£ÛU UÖy| YÖL]e LYŸÙU|eh
GTz† R•‘ ‘zeh• ?

Atp KP? C¥ÛXVÖ]Ö¥ GjLÛ[ GÁ] ˜yPÖ·L· GÁ¿
L£‡e ÙLց| ÚTrf\ÖVÖ? EjL· U]‡¥ GÁ]RÖÁ ŒÛ]†‰e
ÙLց| CªY[° BQYUÖL E[½ Y£f¾ŸL·? HÚRÖ TR«
ÙT¼¿«yPRÖ¥, ÙLÖtN• TQeLÖWŸL[Öf Y£f¾ŸL· GÁ\Ö¥,
RÖWÖ[U֚ TQeLÖWŸL[ÖhjLÚ[Á! SÖjLÙ[ÖÁ¿• ATz
EjL¸P• Tjh ÚLyL YW«¥ÛXÚV! ÙLÖtN• ^ÖefWÛRÚVÖ|
A‹R TQ†ÛR ÛY†‰e ÙLց| ‘ÛZjL·. ÚL֛¨eh•
h[†‡¼h• ÙLÖ|†‰e hyze rYWÖLֈŸL· GÁ¿ RÖÚ]
EjLºeh GoN¡eÛL ÙNšfÚ\֕. C‰YÖ TÖY•! EjL·
p‹RÛ]eh «QT• ÙNš‰ ÙLÖ·YRÖ TÖY•! jLÚ[
p‹‡†‰ «ÛPRÖ£jL·.

“WÖQ†‡¥ i\T|• EXLjL· G†RÛ] ÙR¡UÖ?
DÚWµ T‡]Ö¨ ÚXÖLjL·. ARÖY‰ ÚUÚXµ, gÚZµ; AY¼½Á
ÙTVŸLÚ[ ARX, «RX, rRX , RWÖRX.... TÖRÖ[, ÚLRÖ[ GÁ¿
ÚTÖh•. G¥X֕ RXRÖ[RÖÁ. C‹R 14 ÚXÖLjL¸¨˜·[ D,
G¿•“, ÙTÖy|, “µ BfV NLX ÉYWÖpLºeh• G^UÖ]Á
GUÁ J£YÁRÖÁ. JªÙYÖ£ Œ–P˜• ÙN†‰e ÙLցz£eh•
AÚSL ÚLÖz ÉYWÖpL¸Á E›ŸLÛ[o p†‡W “†‡WÁ LQehTz
LÖXÖ LÖX†‡¥ ÙLց| ÙN¥XeizVYÁ AYÁRÖÁ.
Aª°›ŸLÛ[ GTze ÙLց| ÙN¥f\ÖÁ GÁ\Ö¥, RÁ
sX†RÖ¥ h†‡† RÁ TÖNe L›¼\Ö¥ r£efy| Cµ†‰o
ÙN¥f\Ö]֕. TÖNe L›¼\Ö¥ CµeL E›ÙWÁ] UWeLyÛP
ÚTÖÁ\ J£ YÍRÖ? C†RÛ] ÚLÖz ÉYÁLÛ[ A‹R‹R
CP†‡¼h ÙYh ÚYLUÖLo ÙNÁ¿ Cµ†‰YW ETÚVÖLT|†‰•
YÖL]ÙUÁ] ÙR¡UÖ? U֟L³ UÖRe h¸¡¥ h[†RjLÛWo
ÚN¼½¥ “W| ÙLցz£eh• G£ÛUe fPÖY֕. GjLÖY‰
G£ÛUefPÖ —ÚR½o ÙNÁ¿ CªY[° ÉYÁLÛ[ Cµ†‰e
ÙLց|YW ˜zUÖ? jLÚ[ p‹‡†‰ TÖ£jL·.
CÛRÙV¥X֕ ÚLyT‰ UR†‡¼h «ÚWÖRÙUÁ\Ö¥,
ATzTyP A½°eh JªYÖR UR†Û† RV°ÙNš‰ ÚV
ÛY†‰e ÙLÖ·Ú[Á. ®QÖL GjL· —‰ rU†‡ HÁ GjL·
E›ÛW• YÖjhf\֚ GÁ¿RÖÁ ÚLyfÚ\֕. CTz G¥X֕
ÚTrY‰ SU‰ AWNÖjL†‡¼h• ‘zeL«¥ÛXV֕.‘Á GTz
‘zeh•ÜJ£ G£ÛU UÖy| YÖL]e LYŸÁÙU|eh
CoqŸ‡£†Re L£†‰eL·?

UR•, LP°Û[, TQÚU TÛP†R‰
UR• GÁ\Ö¥ GÁ]? A‰ UÂR† RÁÛUeh UÖ¿
Ty|†RÖ]Ö C£eL ÚY|•? UR†‡Á ÙLÖ|jÚLÖÁÛUÛVo
N¼¿ p‹‡†‰ TÖ£jL·.
SU‰ ˜L• SU‰ EP¦ÚXÚV –L ‘WRÖ]UÖ] J£
AjL•. ARÁ ÚRÖ¥ –L ÙUÁÛUVÖ]‰. ARÁ —‰ Y[£•
ÚWÖUÚUÖ AÛR«P ÙUÁÛUVÖ]‰. A‹R ÚWÖU†ÛR ATzÚV
Y[W«yPÖ¥ S֕ HÚRÖ LWz Uև¡ A¥X‰ hWjh Uև¡e
LÖypV¸ÚT֕. S•ÛU ATz C£eL «PÖU¥, J£
T[T[TÖ] LQÖz ˜Á EyLÖW ÛY†‰, SU‰ ÚRÖ¨eh,
VÖÙRÖ£ ˆjh• ÚS¡PÖRTz ULÖ iŸÛUVÖ] L†‡ ÙLց|
SU‰ ÚWÖU†ÛR Y³†‰, RU‰ RÛXÛV GÙQ›y| q«, S•
˜L†‰eh ÍÚSÖ°• T°P£• ÚTÖy| S•ÛU AZh\ AXjL¡†‰
J£ U֐‘·Û[ Uև¡ AГfÁ\ÖÁ SU‰ ÚRÖZÁ, AYÚ]֟
A•TyPTV.

A½eÛL AГf\֟L[֕ T·¸ Bp¡VŸLºeh,
“WÖQjL¸¨·[ BTÖNjLÛ[ ‘·Û[Lºeh «[efe i\ÖÚR!
UR†ÛR T³eLÖÚR GÁ¿. A†‰ —½]Ö¥ RzT֟L[֕
CYŸL·. “A†‰ —½]Ö¥” GÁ\Ö¥ GÁ]TÖ AŸ†R•? A†‰
GÁTR¼h A[ÙYÁ]? AR¼h A[° H¼T|†‰Y‰ VÖ? SÖ]Ö?
H]TÖ AÛWhÛ\ rVWÖÇV†ÛR ÛY†‰e ÙLցÚP B]Uy|•
TÛRef\֚?
EcÖW֚ C£jL·! C¥XÖ«yPÖ¥ GÁ] ÙNšÚY֕
ÙR¡UÖ? T†‡W•, Byp GjL¸P• C£ef\‰ Ü GÁ¿
GoN¡ef\֟L[֕. H•TÖ GjLÛ[ CTz TV˜¿†‰f\֚?
SÖjLÙ[Á] pÁ] ÙTÖzTNjLÖ[Ö. EÁ TV˜¿†R¨eh 21

SU‰ Aµeh Tz‹R, SÖ¼\UÛP‹R ‰‚LÛ[† ‰ÛY†‰
AY¼½¼h X˜• Ltp• ÚTÖy|o NXÛY ÙNš‰ LQÖz
ÚTÖ¥ ÙTyz ÚTÖy|, N֘• S• UeLº• E|†‰eÙLց|
ÙU¥¦V ÙRÁ\¥ LÖ¼¿ YÖjL E¥XÖNU֚o ÙN¥X ER°•
ÚRÖZÁ, SUeÚL֟ YQÖWTV.

22

Tjh ÙY›¦¥ SU‰ TÖR• Gjh ÙL֐T¸†‰ «|ÚUÖ
A¥X‰ L¥, ˜· h†‡ LÖÛXe ÙL|†‰«|ÚUÖ GÁ¿ S֕
TVTPÖU¥ C£eL, SU‰ LÖ¨eÚL¼\ ÙN£ÛT ÛR†‰e
ÙLÖ|eh• ÚRÖZÁ, SUeÚL֟ Nef¦VTV.

SU‰ ®| UX^X ™†‡W†RÖ¥ SÖ¼\ÙU|eLÖU¥ C£eh• Tz
SU‰ ÙR£eL· SÖ¼\ÙU|eLÖU¥ C£eh•Tz SU‰ LeiÛNe
Lµ«, SU‰ NÖeLÛPÛVo r†R• ÙNš‰, SU‰ ÙR£eL¸¨·[
hÛTLÛ[ AL¼½ SUeh Ar†R†RÖ¥ ÚS֚L· ˜R¦V]
YWÖU¥ C£eL SUeh ER°TYĕ, SU‰ ®yz¥ J£YŸ
C\‹RÖ¥ AYW‰ ‘Q• Aµf “µeL· H¼TPÖU¥ C£eL
AÛRo ryÙP¡eL SUeh ER°TYÄUÖfV ÚRÖZÁ, SUeÚL֟
ÚRÖyzTV.
AÚRÚTÖ¥ TQ• H\ ARÄÛPV TyP˜• N¼¿ EVŸ‹‰
ÙLցÚP ÚTÖh•. B›WeLQeLÖ] ¤T֚ ÙT¿UÖ]
ÙNֆ‰ÛPVYÁ. UReh£eLºeh J£ NÖRÖWQ TQeLÖWÁ.
XyNeLQeLÖ] ¤T֚ ÙT¿UÖ] ÙNֆ‰ÛPVYÁ AYÄeh
‘W“. ÚLÖzeLQeh ÙT¿UÖ] ÙNֆ‰ÛPVYÁ AYÄeh
DÍYWÁ. BLÚY TQ•RÖÁ LP°·. URN•‘WRÖVTz.
LP°Û[• UR†ÛR• E¼T†‡ ÙNšRÚR A‹R TQ•RÖÁ!
H URÚU! E]‰ D]† RÁÛU ÙY¸VÖf«yP‰. CÂ
EÁ]Ö¥ C‹SÖyz¥ YÖZ CVX։. E]eÚL֟ GoN¡eÛL
«|fÚ\֕. S֕ ÚUÚX i½VY¼½¼h ÚSŸÛUVÖ] NUÖRÖ]ji\
˜zUÖ]Ö¥ i¿L! CÁÚ\¥ “H URÚU! URYևLÚ[! jL·
A³‹‰ T|jL·” GÁ¿ GeLÖ[–y| Y£TY£• ÙT¡V֟RÖÁ.
‡WÖ«P SÖ| ‘¡‹‰ ‡WÖ«P UeL· AÛ]Y£• JÁ¿Ty|
JµeLUÖ] SÖL¢L YÖ²° YÖZ SUeh Y³ Yh†‰† R‹‰
Y£TY£• ÙT¡V֟RÖÁ.
ATzTyP ÚT£• “Lµ• –eL ÙT¡VÖ¡Á TP†ÛR
SÖÁ EjL· ˜Á ‡\‹‰ ÛYeh˜Á EjLºeÚL֟ «QT•
ÙNš‰ ÙLÖ·[ BÛNT|fÚ\Á. CTP†‡¨·[ K«V†‡Á
Œ\• CÁ¿ T[T[TÖL C£eh•. B]Ö¥ SÖÛ[ÚVÖ U¿ SÖÚ[Ö
ÙLÖtN• Ujf†RÖÁ ÚTÖh•. BLÚY ÙT¡VÖÛW EjL·
ÙStN†‡¥ K«VUÖL† ˆy|jL·! ÙStNL† p†‡W†‡¼h GÁ¿ÚU
ÚRš«£eL։. ÚU¨• jL· E›£·[YÛW AYW‰ L£†‰eL·
L£†‰eL¸ÅÚP ÙTև‹‰ fPeh• RÂVÖÛW p\“L·
BfVÛYL· EjLÛ[ ÚUÁÛUT|†‡e ÙLցÚP Y£•.
BLÚY EjL· C£RV†‡¥ AYÛWo p†R¡†‰e ÙLÖ·ºjL·
GÁ¿ ÚLy|e ÙLց| EjL· N֟TÖL SÖÁ ÙT¡V֟ TP†ÛR
™z›£eh• ‡ÛWÛV «XehfÁÚ\Á. AÚR ÚTÖ¥ jLº•
EjL· UPÛU† ‡ÛWÛV «Xef Th†R½° ÙLց|
p‹‡jL·.
23

24