You are on page 1of 4

THI TH TNPT Cu 1:Cho 14 gam bt Fe vo 400ml dung dch A gm AgNO3 0,5M v Cu(NO)3 aM, Khuy nh cho ti khi phn

ng kt thc thu c dung dch B v 30,4 gam cht rn D. Tr s ca a: A.0,2M B. 0,125M C.0,1M D.0,15M Cu 2: iu kin xy ra n mn ha hc l: 1/ Cc in cc phi tip xc i nhau hoc c ni vi nhau bng 1 dy dn. 2/ Cc in cc phi c ng tip xc vi dung dch cht in ly 3/ Cc in cc phi khc cht A.Ch cn 3 B.ch cn 1 C. 1,2,3 D. Ch cn 1,2 Cu 3: cht X c CTPT l C4H8O2. Khi cho X tc dng vi dung dch NaOH sinh ra cht Y c CTPT l C2H3O2Na. Cng thc cu to ca X l: A.HCOOC2H5 A.NH4Cl A.HCOOC2H5 B.CH3COOC2H5 B.CaO B.CH3COOC2H5 C .C2H5COOCH3 C.H2SO4 C.C2H5COOCH3 D.HCOOC3H7 D.KNO3 D.HCOOC3H7 Cu 4: Hp cht no ch cha lin kt cng ha tr: Cu 5: Metylpropionat l tn gi ca hp cht hu c c cng thc cu to sau: Cu 6:Mt este X c CTPT l C4H6O2, khi thy phn trong mi trng axit thu c dimetylxeton. Cng thc cu to thu gn ca X: A.CH2=CHCOOCH3 C.CH3COO-C(CH3)=CH2 B.CH3COOCH=CH2 D.HCOOCH=CH-CH3

Cu 7: C 5,668 gam cao su Buna-S phn ng ht vi 3,462 gam brom trong CCl4. Hi t l mt xch butadien v styren trong cao su l bao nhiu? A.2:1 B.1:2 C.1:3 D2:3 Cu 8: ng dng no t di khng th l ng dng ca kim loi kim: A.iu ch mt s kim loi khc bng phng php nhit in B.To hp kim dng trong thit b bo cha C.Ch to t bo quang in D.M bo v kim loi Cu 9: Ch dng qu tm c th nhn bit c tt c cc cht trong dy no sau y? A.Glyxerol, phenol, axit glutamic C.Glucoz, axit glutamic, glixin B.Alanin, anilin, metylamin D. Valin, Lysin, axit axetic

Cu 10:C 6 dung dch sau: NH4Cl, NaOH, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2. Ha cht duy nht dng phn bit c c 6 dung dch trn l: A.Dd HNO3 A.3 B.Dd phenolphtalein C. Dd BaCl2 B.1 B.2 D.qu tm D4
1

Cu 11: S ng phn dipeptit c to thnh t glixin v alanin l:

Cu 12: nhn bit ra 4 gi bt ring bit gm Na2O, Al2O3, Al v MgO, ngi ta dng: A.Dd HCl B Nc C.Dd HNO3 D.Dd H2SO= Cu 13: Cu no sau y khng ng: A.Tinh bt v xenlulozo u l polisaccarit nhng xenluloz c th ko thnh si , cn tinh bt th khng B.Phn bit t nhn to v t t nhin bng cch t, t t nhin cho mi kht D.a s cc polime khng bay hi do khi lng phn t ln v lc lin kt phn t ln D.Len, t tm, t nilon km bn vi nhit, nhng khng b phn hy bi axit hay kim Cu 14: kim loi c th iu ch t qung boxit:: A.Nhm A.Nc v qu tm C.NcBrom B.ng C.Magie B.Nc v dung dch NaOH D.Dung dch NaOH C. polime ha B.Khng thy to kt ta D.Thu c 23,4 gam kt ta B.BeCO3, Mg(HCO3)2, CaCO3,SrCO3 D.BeCl2, MgCl2, Ca(NO3)2, SrCl2 D.H s trng hp D.St Cu 15: Cho cc cht lng sau: axit axetic, glixerol,triolein. phn bit chng c th ch cn dng:

Cu 16: Cng thc (-NH[CH2]CO-)n . Gi tr ca n trong cng thc ny khng th gi l: A.H s trng ngng B.H s pilime ha A.Thu c 7,8 gam kt ta A.Thu c 3,9 gam kt ta A., MgSO4, CaSO4, SrSO4 C.Be(OH)2, Ca(OH)2, Mg(OH)2 Cu 19: Tm pht biu ng: A. Amin l hp cht c nhm -NH2 trong phn t B. Hai nhm chc NH2 v COOH trong phn t aminoaxit tng tc vi nhau to thnh ion lng cc C. Protein l polime m phn t gm khong 11-50 mt xch -amino axit ni vi nhau bng lin kt peptit D. Protein l polime m phn t ch gm cc polipeptit ni vi nhau bng lin kt peptit Cu 20: x phng ha hon ton 1,51 gam cht bo cn dng 45ml dung dch KOH 0,1M. Ch s x phng ha ca cht bo l: A.252 B.167 C.151 D. 126 Cu 21:Cho hn hp X gm dimetylamin v 2 hidrocacbon ng ng lin tip. t chy 100ml hn hp x ta thu c 140ml CO2 v 250ml hi nc cng iu kin, p sut. CTPT ca 2 hidrocacbon: A.C2H6 & C3H8 A. Cu(OH)2/ OHB.CH4& C2H6 B.H2(Ni, to) C.C2H2& C3H4 C.Dd brom D. C2H2& C3H6 D.Dd AgNO3/NH3
2

Cu 17 : Cho 350ml dung dch NaOH vo 100ml dung dch AlCl3 1M. Khi phn ng kt thc:

Cu 18: Dy no sau y ch gm cc cht tan nhiu trong nc:

Cu 22: Frutozo khng phn ng vi cht no sau y? Cu 23: T capron thuc loi :

A.T axetat A.FeCO3 (to) B. Fe(OH)2 (to)

B.t polieste

C.T poliamit

D.T visco

Cu 24: Phn ng no di y khng th dng iu ch FeO?

C.CO+ Fe2O3 (500-600OC) D.Fe(NO3)2 (to) Cu 25: Cht no c tnh bazo mnh nht: A.NH3 B.CH3CH2NH2 C,.CH3CONH2 D.CH3CH2OH Cu 26: Hin tng no di y c m t khng ng: A.Cho 1 t bt Fe vo lng d dd AgNO3 thy xut hin dd mu xanh nht B.Cho NaOH vo dd FeCl3 mu vng nu , thy xut hin kt ta nu C.Thm Fe(OH)3 mu nu vo dd H2SO4 thy hnh thnh dd c u vng nu D.Thm Cu vo dd Fe(NO3)2 thy dd chuyn t mu vng sang mu xanh Cu 27: Nhm bazo no c th iu ch bng phng php tc dng oxit kim loi vi nc: A.Zn(OH)2& KOH B.Cu(OH)2& Al(OH)3 A.920 A.342 A.Al B.1786 B.85,5 B.Fe C.NaOH & Ba(OH)2 C.1230 C.171 C.Cu D.684 D.Mg D.Be(OH)2 & LiOH D.1529 Cu 28: Mt loi polietylen c phn t khi l 50000u. H s trng hp ca loi polime ny xp x: Cu 29: Khi lng saccarozo dng pha ch 500ml dung dich saaccarozo 1M l: Cu 30: Kim loi nh c nhiu ng dng trong k thut v i sng l Cu 31: DDT l loi thuc st trng hu c quen thuc. Thnh phn ca DDT gm 40% cacbon; 50,01% clo v khi lng v cn li l Hidro.CTPT ca DDT l: A.C12H13Cl3 B.C19H15Cl7 C.C10H11Cl5 D.C14H9Cl5 Cu 32: Hn hp X gm FeS2 v MS c s mol n nhau, M l kim loi c ha tr khng i. Cho 6,51 gam X tc dng hon ton vi lng d dd HNO3 un nng, thu c dd A1 v 13,216 lt (kc) hn hp kh A2 gm NO & NO2 nng 26,34 gam. Thm mt lng d dd BaCl2 long vo dd A1, thy to thnh m1 gam kt ta trng khng tan trong dd axit d ni trn. Kim loi M: A.Zn B.Mg C.Cu D.Pb Cu 33:Dng m gam nh kh ht 1,6 gam Fe2O3. Sn phm sau phn ng tc dng vi lng d NaOH to ra 6,72 lt kh. Tnh m: A.1.08g B.0.81g C.1,755g D.0,54g B. Hn hp bt CuO v Ca(OH)2 D.Than hot tnh C.Dd HCl D.Dd AgNO3/NH3
3

C 34: phng b nhim c kh (CO, Cl2) ngi ta c th s dng mt n phng c cha: A. Hn hp bt CuO v MnO2 B. Hn hp bt CuO v than hot tnh A.Dd NaOH B.Cu(OH)2/OH-

Cu 35: Thuc th dng phn bit Gly-Ala-gly vi Gly-Ala l:

Cu 36: Ha tan m gam hn hp bt Fe v Fe2O3 bng 1 lng HCl va thy thot ra 1,12 lt kh (kc). Dung dch thu c cho tc dng vi dung dch NaOH d, lc ly kt ta tch ra em nung trong khng kh n khi ln khng i thu c cht rn nng 12 gam. Gi tr ca m l: A.16g B.12g C.10g D.11,2g Cu 37: Kh CO2 chim 0,03% th tch khng kh. Mun to ra 500gam tinh bt th cn bao nhiu lt khng kh (kc) cung cp cho phn ng quang hp : D.1402666,7 lit B.1382716,05 lt C.1482600,65 lt D.1382600,05 lt Cu 38: Trong cc nhn xt di y, nhn xt no khng ng: A.Peptit c th thy phn hon ton thnh cc -amino axit nh xc tc axit hoc bazo B.Peptit c th thy phn khng hon ton thnh cc peptit ngn hn nh xc tc axit hoc bazo C.Cc peptit u phn ng vi Cu(OH)2 trong mi trng kim to ra hp cht c mu tm hoc tm D.Enzim c tc dng xc tc c hiu vi peptit : mi enzim ch xc tc cho s phn ct mt s lin kt peptit nht nh Cu 39: Nhn xt no kh khng ng: A.a s cc polime khng tan trong cc dung mi thng thng B.Cc polimee c nhit nng chy khng xc nh C.Cc polime khng bay hi D.Cc polime u bn vng vi axit Cu 40: S n mn kim loi khng phi: A.S kh kim loi B.S oxi ha kim loi C.S bin n cht kim loi thnh hp cht D.S ph hy kim loi hoc hp kim do tc dng ca cc cht trong mi trng