You are on page 1of 61

1

1

CUPRINS

 

Pag.

INTRODUCERE ..............................................................................................................

3

Capitolul I. POLITICI FISCALE PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA ÎN TĂRILE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE SI ÎN ROMÂNIA

 • 1.1. Evolutia taxei pe valoare adăugată în tările europene

......................................

4

 • 1.2. Cote ale taxei pe valoarea adăugată utilizate în

Europa

..................................

6

 • 1.3. Evolutia taxei pe valoare adăugată în România în perioada 2002-2007

.........

7

Capitolul II. GENERALITATI PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

 • 2.1. Caracteristicile principale ale taxei pe valoare adăugată

...................................

10

 • 2.2. Sfera de aplicare. Operatiunile impozabile si locul lor

......................................

12

 • 2.3. Plătitorii taxei si obligatiile acestora

.................................................................

14

 • 2.4. Baza de impozitare si cotele de impunere

.........................................................

18

 • 2.5. Operatiuni scutite

..............................................................................................

20

 • 2.6. Faptul generator si exigibilitatea

.....................................................................

21

 • 2.7. Deductibilitatea taxei pe valoare adăugată

........................................................

23

Capitolul III. STUDIU DE CAZ LA S.C. AGATIA S.R.L.

 • 3.1. Prezentarea generală a societatii……………………………………………

...

25

 • 3.2. Organizarea activitatii privind taxa pe valoare adăugată………………….….

26

 • 3.3. Organizarea contabilitătii privind taxa pe valoare adăugată………………

......

41

 • 3.4. Analiza comparativă a evolutiei taxei pe valoarea adaugată ............................

47

 • 3.5. Implicatiile taxei pe valoare adăugată asupra rentabilitătii întreprinderii

..........

50

3.5.1.

Taxa pe valoare adăugată în raport cu rezultatele întreprinderii

................

50

2

2
 • 3.5.2. Impactul taxei pe valoare adăugată asuprea situatiei financiar

patrimoniala a fluxurilor de trezorerie

.......................................................

54

 • 3.5.3. Influenta cheltuielilor de exploatare angajate de taxa pe valoare

 

adăugată asupra rezultatelor întreprinderii……………

...

………………

..

55

 • 3.5.4. Influenta TVA asupra lichiditătii si solvabilitătii întreprinderii

................

59

CONCLUZII SI PROPUNERI..........................................................................................

61

BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................

63

ANEXE ...............................................................................................................................

64

3

3

INTRODUCERE

Termenul de impozit provine din latinescul “imponere” (a stabili cu forţa). În pre capitalism cu termenul de impozit erau denumite tot felul de obligaţii către stat, biserică, nobilime, în natură, în muncă şi uneori sub formă bănească. În capitalism s-a pus în evidenţă faptul că impozitele sunt numai acele dări facute în bani pentru acoperirea anumitor nevoi ale statului.

Modelul a fost introdus în Franţa în aprilie 1954, prin instituirea taxei pe valoarea adaugată care înlocuia taxa asupra producţiei şi taxa asupra tranzacţiilor, părintele ei fiind Maurice Laure. Ideea de la care s-a plecat a fost aceea că fiecare participant la producerea şi comercializarea unui produs îi adaugă valoare, iar pentru evitarea impozitări repetate fiecare trebuie să plătească impozit asupra valori adăugate. Taxa pe valoarea adaugată se înfăţişează deci ca un impozit unic încasat fracţionat din fiecare stadiu al circuitului economic în raport cu valoarea adăugată. Soluţiile tehnice menite să asigure unicitatea impunerii, aşa cum au fost ele constituite iniţial, erau diferite mărfurile livrate la intern şi pentru cele ce fac obiectul comerţului exterior. Taxa pe valoarea adăugată a fost introdusă în România la 1 iulie 1993, înlocuind impozitul pe circulaţia mărfurilor care s-a comportat de-a rândul ca un impozit universal asupra consumului. Introducerea ei avea să reprezinte una dintre măsurile fundamentale taxa pe valoarea adaugată întreprinse pe linia reformării sistemului fiscal românesc. În prezenta lucrare am incercat sa abordez principalele aspecte legate de Taxa pe Valoare Adăugată. În primul capitol intitulat „Evolutia încasărilor din în România si în tările membre ale U.E” cuprinzând informatii referitoare la evolutia taxei pe valoare adăugată atât în România cât

si în tările europene dar si o comparatie intre cotele de impunere ale acesteia utilizate în Europa. Capitolul II l-am denumit „Generalităti privind Taxa pe Valoare Adăugată” si include date legate de caracteristicile principale ale taxei, sfera de aplicare ale acesteia, persoanele impozabile si obligatiile acestora, baza de impozitare si cotele de impunere dar si faptul generator si exigibilitatea. Capitolul III reflectă modul de aplicare al taxei pe valoarea adaugată prin prisma

societătii comerciale Agatia S.R.L

Am analizat, în perioada 2006-2008 influentele pe care taxa

.. pe valoarea adaugata le-a avut asupra lichiditătii înrteprinderii, dar si implicatiile taxei pe valoare adăugată asupra rentabilitătii la nivelul firmei.

4

4

Capitolul I POLITICI FISCALE PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA ÎN ROMÂNIA SI ÎN TĂRILE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

1.1. Evolutia taxei pe valoarea adaugată în tările europene

Tările care au introdus taxa pe valoarea adăugată au optat pentru principiul destinatiei dând prioritate ideii de a impulsiona activitatea economică în primul rand , prin consum. Asieta taxei este reprezintată de livrarile de mărfuri către tertii si pentru consumul propriu, achizitiile de bunuri , prestatiile de servicii ,bunuri importate. Totodata, sunt impozabile si unele operatiuni care pot fii asimilate vânzărilor sau cumpărărilor ca de exemplu: creditul pentru consum, cesiunea de mărfuri si pe un plan mai general, orice tranzactie privind transferul proprietatii unui bun material. Taxa pe valoarea adăugată se poate calcula prin aplicarea cotei de impozit:

 • a) fie asupra valorii adăugate în fiecare stadiu pe care îl parcurge marfa de la producător la cumpărator ;

 • b) fie asupra pretului de vânzare din stadiul respectiv, obtinându-se astfel taxa asupra

pretului de vânzare din care se deduce taxa (calculată în acelasi fel ) aferentă pretului de vânzare din stadiul anterior. Diferenta rezultată este taxa pe valoarea adăugată aferentă stadiului respectiv. În practica se utilizează cu precădere a doua varianta de calcul. La baza aplicării taxei pe valoarea adăugată poate sta, în general, fie principiul originii mărfurilor, fie principiul destinatiei acestora. Taxa pe valoarea adăugată este varsat la bugetul statului de către fiecare întreprindere (care apare în calitate de vanzător) si se suportă de consumatori mărfurilor sau a serviciilor respective o data cu cumpărarea lor. Numarul si nivelul cotelor taxei pe valoarea adăugată difera de la o tară la alta iar în aceiasi tară pot diferi de la o perioadă la alta.

5

5

a

cotelor

luarea

5  a cotelor luarea Sursa :Les impots en Europe 2002, Editions Dalloz, 2002 Paris

Sursa

:Les

impots

en

Europe

2002,

Editions

Dalloz, 2002

Paris

Diferentiere nivelului se face cu în

considerare a unor aspecte, cum sunt: sfera de aplicare a taxei, natura mărfurilor si a serviciilor supuse impozitării, asigurarea veniturilor pentru buget în colaborare cu politica dusă în domeniul cheltuielilor publice, asigurarea protectiei sociale pentru cei cu venituri mici etc. Astfel , de exemplu, în tările în care se utilizează mai multe cote, la mărfurile alimentare se aplică, de regulă, cota standard. Prin utilizarea taxei pe valoarea adăugată, statul are posibilitatea de a încasa o mare parte din impozit, mai repede decât în cazul impozitului pe cifra de afaceri brută, deoarece taxa se plateste la fiecare stadiu de prelucrare si realizare a mărfii, sau serviciului. Totodată organele fiscale au posibilitatea de a controla modul de calcul si de plată la buget al impozitului, deoarece plătitorii au obligatia de a tine o evidentă detaliată a trzactiilor de vânzare-cumpărare si a sumei impozitului plătit. Prin neimpozitare cu taxa pe valoarea adăugată a mărfii destinate exportului si prin impozitarea importurilor la fel ca si produsele indigene se asigură conditia de baza pentru buna functionare a unei piete concurentiale. În acest fel, taxa pe valoarea adăugată iti demonstrează caracterul ei neutru fată de comertul exterior si capacitatea de a nu distorsiona productia sau distributia internă. Rata standard a taxei pe valoare adăugată în România (19%) este mai mică decat rata standard aplicată în unele tării ale Uniunii Europene dar este mai mare decat nivelul minim stabilit prin regulile Uniunii Europene (15%). De asemenea, rata standard a taxei pe valoare adăugată în România este mai mică decat în Republica Ceha, Polonia, Ungaria sau Slovacia. Veniturile bugetare din taxa pe valoare adăugată în România sunt mai mici decât în tările est europene mentionate.

6

6

1.2. Cote ale taxei pe valoarea adăugată utilizate în Europa

Cotele de impozit în majoritatea tărilor lumii sunt diferentiate; intalnim pentru cele de lux si daunatoare sanatatii (blănuri, obiecte de cristal, tutun, băuturi alcoolice etc) si moderate , pentru restul bunurilor si serviciilor 1 Prin Legea Codului fiscal nr.571 din 22 decembrie 2003 incepand cu anul 2004 pe langă cota standard de 19% care se aplica asupra bazei de impozitare s-a introdus cota redusa de 9% pentru livrari de bunuri si/sau prestarii servicii. Pe langa cota de 19% si cea de 9%, se aplica deasemenea si cota de 5% asupra bazei de impozitare pentru livrarealocuintelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite.

STATELE U.E.

COTELE

STANDARD(%)

Suedia

25

Finlanda

22

Austria

20

Irlanda

21,5

Italia

20

Franta

19,6

Olanda

19

Grecia

19

M.Britanie

15

Portugalia

20

Germania

19

Spania

16

Luxemburg

15

Danemarca

25

Belgia

21

România

19

Bulgaria

20

Cipru

15

Republuca Ceha

19

Estonia

18

Lituania

19

Malta

18

Polonia

22

1 Finante publice ale Romaniei” Gabriela Anghelache, Pavel Belean, Bucuresti ,2003

7

7

Slovenia

20

Slovacia

19

Ungaria

20

Letonia

21

„Cotele de TVA aplicate în statele U.E. la 01.05.2009”

1.3.Evolutia taxei pe valoarea adaugata în România în perioada 2002-2007

Evolutia sistemului taxei pe valoare adăugată în România nu poate fi izolată de evolutia generală a sistemului fiscal. O modalitate de evaluare a soliditatii politicii fiscale constă în stabilirea gradului în care finantarea deficitului bugetar influentează alti parametrii macroeconomici. Taxa pe valoare adăugată a cunoscut modificări importante la începutul anului 2004, noul sistem al taxei pe valoare adaugată a fost definit si astfel s-a diferentiat de sistemul precedent , prin patru elemente:

 • - rata standard de 19%

 • - eliminarea ratei reduse

 • - restrictionarea facilitătilor legate de plata taxei pe valoare adăugată

 • - revizuirea categoriilor de produse pentru care se acordă facilităti legate de plata TVA. Activitătile acoperite de sistemul TVA au fost clasificate astfel:

  • - activităti pentru care se aplică obligatoriu rata standard;

  • - activităti pentru care se aplică rata zero;

 • - activităti scutite de TVA. Restrictionarea facilitătilor legate de plata taxei pe valoare adăugată au fost concepute să actioneze pe două directii. Prima directie a constat în aplicarea ratei standard pentru o serie de bunuri si servicii scutite anterior de taxa pe valoare adăugată. A doua directie a constat în aplicarea ratei standard pentru o serie de bunuri si servicii supuse anterior ratei reduse de taxa pe valoare adăugată. Dreptul de deducere a taxei pe vlaoarea adăugată reprezinta obligatia statului de a restitui platitorilor taxa pe valoarea adăugată cuprinsa în pretul facturilor prin care acestia s-au aprovizionat cu bunuri sau au beneficiat de servicii pentru a produce bunuri si servicii de natura operatiilor impozabile, inclusiv pentru realizarea de investitii în acest scop.

8

8

TVA este deductibilă în momentul în care devine exigibilă la furnizori si/sau prestatorii. Cu alte cuvinte, dreptul de deducere a taxei pe valoare adăugată se exercită în functie de data facturii fiscale sau a altui document fiscal care reflectă achizitii de bunuri si/sau servicii, precum si, în unele cazuri, în situatia livrăriilor de bunuri si/sau servicii scutite de TVA cum sunt cele destinate exportului sau altor operatiuni similare si pentru transportul internătional. Incepând cu 01 ianuarie 2007, taxa pe valoarea adaugata a cunoscut modificări majore în ceea ce priveste reglementarea ei în România, prin alinierea sa la normele europene si prin definirea si transpunearea în legislatie, respectiv în Legea nr. 571/2003 privin codul fiscal, a primelor notiuni si reguli privind taxa intracomunitara. Se incearcă armonizarea legislatiei fiscale cu prevederile europene pe urmatoarele directii privind eliminarea unor operatiuni scutite de TVA care nu sunt în conformitate cu acquis-ul comunitar, imbunătătirea colectării veniturilor si a sistemului de rambursare a TVA. Legislatia avantajează firmele permitând fie scutiri de la plata TVA, fie amânări de la plata TVA-pentru bunurile importate care constituie contributii în natură la capitalul firmei si pentru importul de echipamente si utilaje. Aceasta practică generează doua forme de bunuri de capital importate: cele pentru care se plăteste taxă pe valoare adăugată si cele pentru care nu se plăteste taxă pe valoare adăugată.Dacă aceasta distinctie există chiar si pentru bunuri de capital identice, autoritatea vamală nu poate stabili usor sub care lege operează importatorul. Inspectorii fiscali trebuie să se asigure ca nu s-au emis solicitării frauduloase pentru un echipament exceptat de la plata TVA. În practica celor mai multe tării, toate bunurile importate sunt supuse TVA, inclusiv inputurile pentru productie si bunurile de capital. Când aceste inputuri se transforma în bunuri , iar bunurile sunt vandute, producătorul îsi recuperează TVA- ul.

Astfel, autoritatea fiscală este intr-o pozitie mai bună deoarece taxa pe valoare adăugată este colectată la frontieră si rambursarea se face ulterior. Guvernele au incercat să compenseze unele firme favorizate pentru efectele negative generate de administrarea ineficientă a sistemului taxei pe valoare adăugată acordându-le scutiri de plata taxei pe valoare adăugată. Dacă rambursările de TVA s-ar face cu promptitudine, taxa pe valoare adăugată nu ar constitui o problemă importantă pentru nici o afacere. Guvernul Romaniei a solicitat o perioadă de tranzitie de cinci ani , până la 31 decembrie 2011, pentru aplicarea unei rate de taxă pe valoare adăugată reduse aplicabile preparării hranei în restaurante, bistrouri si hoteluri. Aceasta solicitare rezultă din intentia guvernului de a promova industria turismului. Intentia guvernului de a reintroduce rata redusă pentru taxa pe valoare adăugată nu este, în sine ,

9

9

incompatibilă cu regulile si practiciile din U.E. Dintr-o perspectivă mai largă insă, o asemenea schimbare ridică o serie de probleme. Dacă se va aplică o rata de taxa pe valoare adăugată redusă pentru serviciile turistice este foarte probabil ca mai multe afaceri să fie atrase în aceasta industrie, probabil ,mai multe resurse vor fi orientate spre turism, dar cu certitudine alte grupuri de interese îsi vor intensifica presiunile pentru a beneficia de stimulente fiscale similare. De la 01.01.2007 barierele vamale dintre România si statele membre ale Uniunii Europene au disparut , bunurile circuland liber în Comunitate ceea ce face ca , din punct de vedere al TVA sa apară doua notiuni noi:

 • - Livrarea intracomunitară (LIC) : fostul export în statele membre ale Uniunii Europene.

 • - Achizitie intracomunitară (AIC): fostul import din statele membre ale Uniunii Europene. Dacă se realizează operatiuni care au loc în alt stat membru decât în România, ele vor fi neimpozabile în România, însă impozabile în celalalt stat membru, ceea ce inseamna ca cel ce realizează operatiuni trebuie să verifice ce obligatii are în acest alt stat membru.

Capitolul II. GENERALITĂTI PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

2.1 Caracteristicile principale ale taxei pe valoare adăugată

10

10

Taxa pe valoarea adăugată este practic un impozit indirect nou pe plan mondial, experimentat si adoptat initial în Franta din initiativa lui M.Laure’ în anul 1954. Această taxa pe valoarea adăugată a fost adoptata la 1 ianuarie 1970 de către toate tările Pietei Comune înlocuind impozitul pe circulătia mărfurilor care conduce la impunerea în cascadă. Taxa pe valoarea adăugată este de fapt un impozit indirect asupra consumului cu caracter general, calculată si aplicată în fiecare stadiu al circuitului bunurilor si serviciilor de la productia primară până la stadiul consumului final.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este principalul impozit indirect de la noi din tară din

punctul de vedere al încasării la bugetul statului precum si din punctul de vedere al sferei de aplicare. 2 Regulile referitoare la taxa pe valoarea adăugată sunt stabilite de legea nr. 571/2003.

Caracteristicile principale ale T.V.A.-ului Caracteristicile principale 3 ale acestui impozit sunt următoarele :

are un caracter universal, deoarece se aplică asupra tuturor bunurilor şi serviciilor din

economie, rezultate atât din activitatea curentă de exploatare, cât şi din activitatea de fructificare a capitalurilor disponibile ; este un impozit neutru unic, dar cu plată fracţionată; este eliminată discriminarea,

deoarece cotele se aplică asupra tuturor activităţilor din economie; faptul că plata este fracţionată rezultă din aceea că el se calculează pe fiecare verigă care intervine în realizarea şi valorificarea produsului ; asigură transparenţa, deoarece asigură fiecărui subiect impozabil posibilitatea de a

cunoaşte exact şi concret care este mărimea impozitului şi obligaţiei de plată ce-i revine ; asigură eficacitatea, întrucât, ca o taxă cumulativă, ea este percepută la fiecare tranzacţie

privind produse şi servicii ; asigură neutralitatea datorită faptului că, fiind o taxă unică, mărimea sa rămâne

independentă de numărul verigilor (tranzacţiilor) şi deci de lungimea circuitului economic parcurs de un produs sau serviciu. Legislatia privind taxa pe valoarea adăugată a cunoscut mai multe modificării privind în special operatiuniile impozabile si persoanele impozabile. Prin Legea Codului fiscal nr.571 din 22 decembrie 2003 când cota standard era de 19 %, se elimina rata redusă si se restrictionează facilitătiile acordate cu un an mai devreme la plata TVA.

 • 2 Fiscalitate-L.Tatu/C.Serbanescu

 • 3 Nicolae Hoanţă, Economie şi finanţe publice, Editura Polirom, Iaşi, 2000, p.201.

11

11

În sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată conform legii 571/2003 privind Codul Fiscal, se cuprind operaţiunile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • a) constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu plată;

 • b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România;

 • c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă;

 • d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităţile economice ;

Operatiunile impozabile pot fi:

 • a) operatiuni taxabile, pentru care se aplica cotele procentuale.

 • b) operatiuni scutite de taxa cu drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa, dar este

permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii.

 • c) operatiuni scutite de taxa fară drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa si nu este

permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. Prin persoană impozabilă se înţelege orice persoană, indiferent de statutul său juridic, care efectuează de o manieră independentă activităţi economice, oricare ar fi scopul şi rezultatul acestor activităţi. Scopul unei activităti economice poate fi comercial (market) sau necomercial (nonmarket), clasificare reglementata în premiera, prin Ordinul Institutului National de Statistica nr. 337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aplicabil incepand cu data de 1 ianuarie 2008. Instituţiile publice nu sunt considerate persoane impozabile pentru activităţile lor administrative, sociale, educative, culturale, sportive, de ordine publică, de apărare şi siguranţa statului, pe care le desfăşoară în calitate de autorităţi publice, chiar dacă pentru desfăşurarea acestor activităţi percep taxe, redevenţe, cotizaţii sau onorarii. Bunurile la care se aplică taxa pe valoare adăugată sunt :

bunurile mobile corporale, cum sunt: materiile prime, materialele, obiectele de inventar,

mijloacele fixe care pot fi detaşate; bunurile imobile, cum sunt: locuinţele, construcţiile industriale, comerciale, agricole sau cele destinate pentru alte activităţi, terenurile agricole, terenurile pentru construcţii şi cele adiacente construcţiilor, inclusiv cele aferente localităţilor urbane sau rurale pe care sunt amplasate construcţii sau alte amenajări; bunurile de natură mobilă care nu pot fi detaşate fără a fi deteriorate sau fără a antrena deteriorarea imobilelor sau care devin bunuri imobiliare prin destinaţie; energia electrică şi termică, gazele, agentul frigorific.

12

12

2.2. Sfera de aplicare. Operatiunile impozabile si locul lor

Sunt impozabile operatiunile cu plata precum si cele asimilate acestora efectuate de o manieră independentă de către persoanele juridice si cele fizice. Prin livrare de bunuri se intelege transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor detinute de proprietar către beneficiar, direct sau prin persoanele care actionează în numele acestora . Livrarile de bunuri se refera la:

vânzarea de bunuri cu plata în rate;

trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, în condiţiile prevăzute de legislaţia referitoare la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, în schimbul unei despăgubiri;

transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în urma executării silite.

preluarea de către persoane impozabile a bunurilor achiziţionate sau fabricate de către acestea pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfăşurată sau pentru a fi puse la dispoziţie altor persoane fizice sau juridice în mod gratuit, dacă taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost dedusă total sau parţial. Se exceptează de la aceste prevederi bunurile acordate în mod gratuit, în limitele şi potrivit destinaţiilor prevăzute prin lege. De asemenea taxa pe valoare adăugată se aplică si prestărilor de servicii, care sunt considerate a fi :

orice muncă fizică sau intelectuală;

lucrări de construcţii-montaj;

transport de persoane şi mărfuri;

servicii de poştă şi telecomunicaţii, de transmisiuni radio şi TV

închirierea, arendarea şi concesionarea de bunuri mobile sau imobile;

operaţiuni de intermediere sau de comision;

cesiuni şi concesiuni ale drepturilor de autor, brevete, licenţe, mărci de fabrică şi de

comerţ, titluri de participare şi alte drepturi similare; servicii de publicitate;

operaţiuni bancare, financiare, de asigurare şi/sau reasigurare;

amenajarea de spaţii de parcare, de depozitare şi de camping;

13

13

activităţile hoteliere şi de alimentaţie publică;

asigurarea accesului la reţelele de comunicaţii şi a posibilităţii de utilizare a acestora;

prestaţiile consilierilor, inginerilor, avocaţilor, notarilor publici, executorilor

judecătoreşti, auditorilor, experţilor contabili, birourilor de studii şi alte prestaţii similare, precum şi prelucrarea de date şi furnizarea de informaţii; operaţiuni de leasing. În sfera taxei pe valoarea adăugată intra bunurile introduse în tară direct sau prin intermediari autorizati de către orice persoana fizică sau juridică, în conditiile prevăzute de Regulamentul Vamal.

Locul operatiuniilor impozabile.

Locul livrării de bunuri se consideră a fi în România atunci când bunurile sunt situate pe teritoriul tării noastre si anume:

 • a) locul unde se găsesc bunurile în momentul când incepe expedierea sau transportul;

 • b) locul unde se efectuează instalarea sau montajul în cazul bunurilor care fac obiectul unei instalării sau montaj, indiferent dacă punerea în functiune este efectuata de către furnizor sau de altă persoană în contul sau.

 • c) locul unde se găsesc bunurile în momentul în care are loc livrarea ;

 • d) locul de plecare al transportului de pasagerii în cazul în care livrările de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor sau avion;

 • e) locul de plecare al transportului de pasageri în cazul în care livrările de bunuri sunt

efectuate intr-un autocar sau tren. Prin derogare, locul livrării bunurilor pentru importuri se consideră a fi România, în cazul în care locul de unde a pornit expeditia sau transportul se află în afara Romaniei, însă destinatia finala este România.

2.3. Platitorii taxei si obligatiile acestora

Potrivit articolului nr. 150 din Codul Fiscal, platitorii taxei pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat , pentru operatiuni din interiorul tării sunt:

 • a) persoanele impozabile inregistrati ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată pentru operatiuni taxabile realizate;

 • b) beneficiarii prestărilor de servicii taxabile efectuate de persoane impozabile stabilite în străinătate, pentru care locul prestării de servicii este sediul activitatii economice.

14

14
 • c) persoanele fizice, pentru bunurile introduse în tară potrivit regulamentului vamal aplicabil acestora.

 • d) titularii operatiunilor de import de bunuri efectuate direct prin comisionari sau terte

persoane juridice care actioneaza în numele si din ordinul titularului operatiuni de import, indiferent dacă sunt sau nu inregistrati ca plătitori de TVA la organele fiscale. Obligatii:

Cu privire la înregistrarea la organele fiscale:

Persoanele fizice şi juridice ce realizează livrări de bunuri sau prestări servicii ce se încadrează în sfera de aplicare a T.V.A.-ului sunt obligate să depună la organul fiscal o declaraţie de înregistrare ca plătitor de T.V.A. Declaraţia de înregistrare se face prin completarea formularului anexă la Hotărârea Guvernului nr. 349/1992 care se depune la organul fiscal pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea La inceperea activitatii precum si în alte cazuri stabilite prin legislatie persoanele impozabile sunt obligate să se inregistreze ca plătitori de TVA, urmând procedurile privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozit si taxe.

să solicite organului fiscal scoaterea din evidentă ca plătitori de TVA în caz de încetare a activitatii în termen de 15 zile de la data actului legal în care se consemneaza situatia respectivă.

Cu privire la întocmirea documentelor:

 • a) să consemneze livrările de bunuri si/sau prestările de servicii în facturi fiscale sau în alte documente legal aprobate si să completeze în mod obligatoriu urmatoarele date: denumirea, adresa si Codul fiscal al furnizorului/prestatorului si, după caz ale beneficiarului, data emiteri, denumirea bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate, cantitatiile, după caz, pret unitar, valoarea bunurilor/serviciilor fară TVA, suma taxei pe valoarea adăugată;

 • b) să solicite de la furnizori/prestatori facturi fiscale ori documente legal aprobate si să verifice întocmirea corectă a acestora, iar pentru operatiunile cu o valoare a TVA>5000 ron sunt obligati să solicite si copia de pe documentul legal care atestă calitatea de platitor de TVA a furnizorului/prestatorului.

 • c) să întocmească declaratia vamală de import, direct sau prin reprezentanti autorizati să determine baza de impozitare pentru bunurile importate si să calculeze TVA datorată bugetului de stat.

15

15

Cu privire la evidenta operatiuniilor:

 • a) să tina evidenta contabilă potrivit legii astfel încât să poata determina baza de impozitare si TVA colectată pentru livrarile de bunuri si/sau servicii (prestarii) efectuate, precum si cea deductibilă aferentă intrărilor.

 • b) să asigure conditiile necesare pentru emiterea documentelor, prelucrarea informatiilor si conducerea evidentelor prevazute de lege privind TVA;

 • c) să furnizeze organelor fiscale toate justificăriile necesare în vederea stabiliri operatiuniilor realizate atât la sediul principal cât si la subunitati;

 • d) să contabilizeze distinct veniturile si cheltuielile rezultate din operatiunile asocierii în participatiuni.

Cu privire la plata TVA:

 • a) să achite TVA datorată, potrivit decontului întocmit lunar, până la data de 25 a lunii urmatoare inclusiv;

 • b) să achite TVA aferentă bunurilor plasate în regim de import la organul vamal cu exceptia operatiuniilor de import scutite de TVA;

 • c) să achite TVA aferentă operatiunilor de leasing corespunzatoare sumelor si termenelor de plată prevazute în contractele încheiate cu locatori/finantatorii din străinătate.

 • d) să achite TVA aferentă serviiciilor contractate cu prestatorii cu sediul sau cu domiciliul în străinătate pentru care locul prestării se consideră a fi România.

 • e) să achite, în termen de 7 zile de la data primirii facturii externe TVA aferentă serviciilor contractate cu prestatorii cu sediul sau cu domiciliul în străinătate pentru care locul prestării se consideră a fi în România.

 • f) să achite taxa datorată bugetului de stat, anterior datei depuneri cererii la organul fiscal pentru scoaterea din evidentă ca platitor de TVA în caz de încetare a activitatii.

 • g) în cazul persoanelor impozabile inregistrate ca plătitori de TVA dacă din decontul

privind TVA din luna precedentă rezultă taxa de rambursat, acestea au dreptul să compenseze aceasta sumă cu suma datorată potrivit prevederilor legale. Persoanele înregistrate în scopuri de TVA trebuie să depună la organele fiscale competente, pentru fiecare perioadă fiscală, un decont de taxă, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada fiscală respectivă. Decontul de taxă întocmit de persoanele înregistrate în scopuri de TVA va cuprinde suma taxei deductibile pentru care ia naştere dreptul de deducere în perioada fiscală de raportare şi, după caz, suma taxei pentru care se exercită dreptul de deducere, suma taxei colectate a cărei exigibilitate ia naştere în perioada fiscală de raportare şi, după caz, suma taxei colectate care nu

16

16

a fost înscrisă în decontul perioadei fiscale în care a luat naştere exigibilitatea taxei, precum şi alte informaţii prevăzute în modelul stabilit de Ministerul Finanţelor Publice. Datele înscrise incorect într-un decont de taxă se pot corecta prin decontul unei perioade fiscale ulterioare şi se vor înscrie la rândurile de regularizări. Persoanele impozabile care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze trebuie sa intocmească si să depună la organele fiscale competente un decont special de taxa. Decontul special de taxă pe valoarea adăugată trebuie întocmit potrivit modelului stabilit de Ministerul

Finanţelor Publice şi se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea operaţiunilor. Decontul special de taxă trebuie depus numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei. Taxa de rambursat pentru luna de raportare stabilită prin decontul de TVA conform metodologiei de mai sus se regularizează în ordinea urmatoare:

 • a) prin compensarea efectuată de persoana impozabilă în limita taxei ramase de plată rezultate din decontul luni anterioare sau din deconturile lunilor urmatoare, după caz, fără avizul organului fiscal, la întocmirea decontului de taxă pe valoare adăugată.

 • b) prin compensarea cu alte impozite si taxe datorate bugetului de stat de persoana impozabilă, efectuată de organele fiscale din oficiu sau, după caz, la solicitarea expresă a persoanei impozabile, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de compensare;

 • c) prin rambursarea efectuata de organele fiscale, poate fi solicitată lunar.

Termenele de plată a T.V.A. datorată bugetului de stat sunt diferenţiate în funcţie de natura operaţiilor impozabile realizate, astfel :

 • a) Până la 25 a lunii următoare se achită T.V.A. datorat pe luna precedentă.

 • b) Concomitent cu plata taxelor vamale pentru bunurile din import indiferent de calitatea importatorului.

 • c) O dată cu îndeplinirea formalităţilor de vămuire pentru bunurile din import care sunt exceptate sau scutite de taxe vamale dar care sunt supuse T.V.A.-ului.

 • d) Concomitent cu plata furnizorilor sau prestatorilor externi pentru bunurile şi serviciile din import.

 • e) Concomitent cu cererea înaintată organului fiscal pentru scoaterea din evidenţă ca plătitor de T.V.A. adăugată în caz de încetarea activităţii. Plata se poate face :

  • - în numerar, când încasarea se face prin agenţi fiscali sau vamali.

  • - direct la casieria trezoreriei sau organului vamal

17

17
 • - prin cec cu limită de sumă care se prezintă organului fiscal la care s-a înregistrat ca plătitor

 • - prin dispoziţie de plată depusă la banca unde agentul economic are cont deschis. Organele fiscale sunt cele care controlează modul cum se respectă prevederile normelor legale, de a calcula majorări de întârziere pentru plăţi restante şi de a aplica amenzi pentru abaterile constatate care constituie contravenţie. Agenţii economici care realizează operaţiuni impozabile au obligaţia asigurării condiţiilor necesare pentru emitere documentelor, prelucrarea informaţiilor şi conducerea evidenţelor prevăzute de reglementările în domeniul T.V.A.-ului iar cei care au ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul, activităţi hoteliere, prestări servicii către populaţie au obligaţia instalării aparatelor de marcat care să corespundă cerinţelor privind aplicarea taxei pe valoarea adăugată. Agenţii economici vor asigură pregătirea adecvată a personalului propriu şi dotarea cu aparatură tehnică necesară realizării în condiţii optime a lucrărilor prevăzute de normele legale în domeniul taxei pe valoarea adăugată.

2.4. Baza de impozitare si cotele de impunere

Baza de calcul sau baza de impozitare reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Baza de impozitare reprezinta elementul principal care ajută la calculul taxei pe valoarea adăugată si este determinata de :

 • a) preturile negociate intre vanzator si cumpărător ;

 • b) tarifele negociate pentru prestari de servicii;

 • c) comisionul pentru operatiunile de intermediere ;

 • d) preturile de piata sau în lipsa acestora costurile bunurilor ;

 • e) valoarea în vama la care se adauga taxa vamala, alte taxe si accizele datorate pentru bunurile si serviciile din import.

Se cuprind în baza de impozitare a TVA:

 • a) impozitele, taxele, dacă prin lege nu se prevede altfel, exclusiv TVA;

 • b) cheltuieli accesorii cum ar fi: comisioanele, cheltuieli de ambalare, transport si asigurare, decontate cumpărătorului sau clientului.

18

18

Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este considerata :

 • a) pentru livrări de bunuri si prestari de servicii din tot ceea ce constituie contrapartida obtinută sau care urmează a fi obtinută de furnizor/prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui tert.

 • b) preturile de achizitionare sau în lipsa acestora, pretul de cost, determinat la momentul livrarii. Dacă bunurile sunt mijloace fixe pretul de achizitie sau pretul de cost se ajustează;

 • c) suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabilă pentru executarea prestarilor de servicii.

Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele:

 • a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret, acordate de furnizori direct clientilor la data exigibilitatii taxei;

 • b) sumele reprezentand daune-interese, stabilite prin hotarare judecatorească definitivă si irevocabilă, penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partială a obligatiilor contractuale, dacă sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care, în fapt, reprezintă contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate;

 • c) dobanzile, percepute după data livrarii sau prestării, pentru plati cu intarziere;

 • d) valoarea ambalajelor care circulă intre furnizorii de marfă si clienti, prin schimb, fără facturare;

 • e) sumele achitate de furnizor sau prestator, în numele si în contul clientului, si care apoi se decontează acestuia, precum si sumele încasate în numele si în contul unei alte persoane.

Baza de impozitare se ajustează în urmatoarele situatii:

 • a) dacă au fost emise facturi fiscale si, ulterior, operatiunea este anulată total sau partial, înainte de livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor.

 • b) în cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea sau preturile bunurilor livrate sau a serviciilor prestate .

 • c) în situatia în care reduceriile de pret sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor precum si în cazul majorarii pretului ulterior livrării sau prestării;

 • d) contrvaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului; ajustarea este permisa incepand cu data de la care se deruleaza falimentul.

19

19
 • e) în cazul în care cumpărătorul returnează ambalajele în care s-a expediat mărfurile,

pentru ambalajele care circulă prin facturare. În România cota standard a taxei pe valoarea adăugată este de 19% şi se aplică operaţiunilor

impozabile, cu excepţia celor scutite de taxa pe valoarea adăugată.

Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă este cea în vigoare la data la care ia naştere faptul generator al taxei pe valoarea adăugată. Cota redusa a TVA este de 9% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele prestarii de servicii si/sau livrarii de bunuri :

 • a) dreptul de intrare la castele ,muzee,case memoriale, monumente istorice;

 • b) livrarea de manuale scolare ,cărti, reviste, ziare;

 • c) livrări de produse ortopedice;

 • d) medicamente de uz uman si veterinar;

 • e) cazarea în cadrul sectorului hotelier inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping.

Cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite.

2.5.Operatiuni scutite

Se exonerează de la plata taxei pe valoarea adăugată livrările de bunuri cât si prestările de servicii care sunt efectuate de organizatii si unitati de interes national, mentionate de lege:

activitatea de invătământ desfasurată de unitătile autorizate, inclusiv activitatea căminelor si a cantinelor organizate pe lângă aceste unitati.

spitalizarea, îngrijirile medicale, inclusiv veterinare, şi operaţiunile strâns legate de acestea, desfăşurate de unităţi autorizate pentru astfel de activităti

serviciile ce au strânsă legătură cu practicarea sportului sau a educaţiei fizice prestate de organizaţii fără scop patrimonial în beneficiul persoanelor care practică sportul

realizarea şi difuzarea programelor de radio şi televiziune, cu excepţia celor publicitate;

de

operaţiuni bancare şi financiare: acordarea de credite, inclusiv acordarea de împrumuturi de asociaţii/acţionarii societăţilor comerciale în vederea asigurării resurselor financiare

20

20

ale societăţii, precum şi acordarea de împrumuturi de către orice persoană fizică sau juridica; operaţiunile specifice efectuate de Banca Naţională a României activităţile de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc, efectuate de Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. şi contribuabilii autorizaţi de Comisia de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc; lucrările de construcţii, amenajări, reparaţii şi întreţinere executate pentru monumente

comemorative ale combatanţilor, eroilor, victimelor de război şi ale Revoluţiei din decembrie 1989 valorificarea obiectelor şi veşmintelor de cult, tipărirea cărţilor de cult, teologice sau cu

conţinut bisericesc bunurile importate destinate comercializării în regim duty-free

reparaţiile şi transformările la nave şi aeronave româneşti în străinătate, precum şi carburanţii şi alte bunuri, aprovizionate din străinătate, destinate utilizării pe nave şi/sau aeronave;

2.6 Faptul generator si exigibilitatea

Cele două noţiuni sunt asociate în condiţiile în care ambele intervin în momentul livrării mărfii sau la data prestării serviciului. Faptul generator al taxei reprezintă faptul prin care sunt realizate condiţiile legale, necesare pentru exigibilitatea taxei. Codul fiscal leagă faptul generator de îndeplinirea condiţiilor ca taxa să devină exigibilă. Taxa pe valoarea adăugată devine exigibilă atunci când autoritatea fiscală este îndreptăţită în baza legii, la un moment dat, să solicite taxa de la plătitorii ei, chiar dacă plata acesteia este stabilită prin lege la o altă dată. Momentul este dat la care se livrează marfa sau se prestează serviciul. Livrările de mărfuri şi prestările de servicii care se efectuează continuu, dând loc la decontări sau plăţi succesive cum sunt:

energia electrică şi termică;

gazele naturale, apa;

serviciile telefonice, etc.

Se consideră că sunt făcute în momentul expirării perioadelor la care se referă aceste decontări sau plăţi astfel că în cazul lor exigibilitatea taxei intervine la data întocmiri documentelor prin care furnizorul sau prestatorul serviciului a stabilit cantităţile livrate şi

21

21

serviciile prestate, dar nu mai târziu de finele lunii următoare celei în care s-a realizat livrarea mărfii sau prestării serviciului. Există cazuri în care exigibilitatea taxei este anticipată faptului generator şi anume:

atunci când factura se emite înaintea livrării mărfii sau prestării serviciului exigibilitatea

intervine la data emiterii facturii; dacă se încasează avansuri înaintea livrări de bunuri sau prestării de servicii

exigibilitatea intervine la data încasării serviciului. Pentru serviciile efectuate de către persoanele impozabile stabilite în străinătate, pentru care beneficiarii au obligaţia plăţii TVA, exigibilitatea intervine la data primirii facturii prestatorului. Pentru operaţiunile de leasing extern şi intern, pentru livrările de bunuri cu plata în rate, pentru închirieri, concesionări sau arendări de bunuri exigibilitatea intervine la fiecare din datele specificate de contract pentru plata ratelor, a chiriei, rentei sau arendei. În cazul livrării de bunuri sau prestării de servicii, realizate prin intermediul unor maşini automate de vânzare sau de jocuri, taxa pe valoarea adăugată devine exigibilă la data când se extrage numerar din automatul de vânzare sau de jocuri. Exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferentă sumelor constituite drept garanţie pentru acoperirea eventualelor reclamaţii privind calitatea lucrărilor de construcţii – montaj ia naştere la data încheierii procesului verbal de recepţie definitivă sau, după caz, la data încasării sumelor, dacă încasarea este anterioară acestuia. În cazul unei achiziţii intra-comunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrări de bunuri similare, în Statul Membru în care se face achiziţia. În sfârşit, în cazul importului de bunuri, taxa devine exigibilă la data când se generează drepturile de import pentru bunurile respective, conform legislaţiei vamale. Merită subliniat că în privinţa faptului generator şi a exigibilităţii taxei legislaţia românească este complet armonizată cu cea comunitară. Dacă exigibilitatea intervine, în general, în momentul livrării mărfurilor, în schimb obligaţia vărsării taxei pentru luna expirată este până la data de 25 a lunii următoare, dar indiferent dacă marfa livrată a fost sau nu încasată de la client. Se aprecia că acest răgaz este suficient ca sumele cuvenite să ajungă în contul furnizorului, iar intenţia legiuitorului era aceea de a cointeresa furnizorii să-şi găsească clienţi solvabili, astfel încât să încaseze mărfurile livrate până la data de 25 a lunii următoare, când impozitul datorat trebuie vărsat la bugetul statului. Astfel să se decapitalizeze, vărsând sumele

22

22

datorate din propriile venituri şi neavând nici posibilitatea recuperării prin deducere a TVA imobilizat la cumpărări în luna expirată. În condiţiile blocajului financiar prelungit din România producătorul este adesea pus în situaţii delicate. Dacă clienţii săi sunt rău platnici el ar putea să condiţioneze livrarea mărfurilor de achitarea imediată a acestora. Dacă însă sunt în cauză principalii săi clienţi, prin întreruperea livrărilor producătorul riscă să producă pe stoc şi la scurt timp să-şi întrerupă activitatea. Dacă livrează totuşi mărfurile către aceştia, în speranţa că le va încasa cândva, riscă să se decapitalizeze. Şi atunci, alege răul cel mai mic. De regulă, îşi asigură resursele indispensabile pentru plata salariilor, pentru a evita conflictele sociale, întârzie plata propriilor furnizori şi adesea acumulează datorii însemnate către stat, inclusiv în privinţa TVA. De aceea există vechea şi insistenta solicitare ca vărsarea TVA să se facă doar în momentul încasării mărfurilor şi nu pentru mărfurile expirate în luna expirată, indiferent dacă acestea au fost sau nu încasate. O astfel de soluţie nu este agreată de stat deoarece ar afecta şi mai mult ritmicitatea colectării veniturilor la buget. 4

2.7.Deductibilitatea TVA

Agentii economici plătitori de TVA au dreptul sa deduca TVA pentru achizitii de

materii prime si materiale, combustibil si energie, obiecte de inventar si de natura mijloacelor fixe, precum si alte bunuri sau servicii ce sunt reflectate în cheltuielile de productie, investitii sau circulante.

Sfera de aplicare a dreptului de deducere

Dreptul de deducere ia nastere la momentul exigibilitatii taxei si poate fi exercitat de orice

persoana impozabilă dacă achizitiile sunt destinate utilizarii pentru realizarea urmatoarelor operatiuni:

operatiuni taxabile;

operatiuni rezultate din activităti economice pentru care locul livrarii sau prestarii se

considera a fi în străinătate;

Nu este deductibila:

 • 4 Legislaţie fiscală, vol. I – Taxa pe valoarea adăugată, Editura All Beck, Actualizat 15.06.2005, Bucureşti, 2005, p.23-27. Constantin I. Tulai, Simona G. Serbu, Fiscalitate comparată şi armonizări fiscale, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2005, p.253-254.

23

23
 • 1. taxa aferentă sumelor achitate în numele si în contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia;

 • 2. taxa aferentă sumelor incasate în numele si în contul altei persoane, care nu sunt incluse în baza de impozitare a livrarilor sau a prestarilor de servicii;

 • 3. taxa datorata sau achitata pentru achizitiile de bauturi alcoolice si produse din tutun, cu exceptia cazurilor în care aceste bunuri sunt destinate revanzarii sau pentru a fi utilizate pentru prestari de servicii.

Conditii de exercitare a dreptului de deducere

Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabilă trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

1) sa detina o factura pentru taxa datorata sau achitata, aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează sa ii fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează sa ii fie prestate în beneficiul sau; 2) sa plateasca taxa aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează sa ii fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează sa ii fie prestate în beneficiul sau prin inregistrarea ca taxa colectata în decontul aferent perioadei fiscale în care ia nastere exigibilitatea taxei; 3) sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale pentru taxa achitata aferentă importului de bunuri si documentul de plata a taxei de către importator sau de către alta persoana în contul sau; 4) taxa sa fie aferentă unei achizitii intracomunitare de bunuri si sa inregistreze ca taxa colectata în decontul aferent perioadei fiscale în care ia nastere exigibilitatea; 5) sa detina o autofactura emisa în statul membru din care bunurile au fost trans-portate ori expediate pentru taxa aferentă unei operatiuni asimilate cu o achizitie intracomunitara de bunuri si sa inregistreze aceasta taxa ca taxa colectata în decontul aferent perioadei fiscale în care ia nastere exigibilitatea taxei.

24

24

Capitolul III. STUDIU DE CAZ LA S.C. AGATIA S.R.L.

3.1. Prezentarea generala a societatii

Societatea Comercială Agatia S.R.L. a fost fondată în anul 1993 fiind inregistrată la Camera Comertului cu nr J13/4310/93 Codul Unic de Înregistrare fiind RO 4648324. Obiectul principal de activitate al societătii îl constituie confectionarea încăltămintei cod CAEN 1520. Ea se dezvoltă pentru a satisface noile cerinţe si aşteptări ale clienţilor, pentru a avansa în acelaşi ritm cu societatea în care trăim şi de asemenea caută permanent să ridice standardele în ceea ce priveşte eficienţa şi rentabilitatea în beneficiul clienţilor şi angajaţilor. Firma opereaza pe plan national avand un număr de 100 de firme colaboratoare, magazine de distributie raspandite pe intreg teritoriul tării dar si furnizori de materii prime, materiale si accesorii. În conditiile unei concurente acerbe pe plan local, firma a reusit sa-si mentină si chiar sa-si crească productivitatea, reputatia, dar si numarul clientilor. A reusit sa-si contureze o imagine bazată pe stabilitate si credibilitate dar cel mai important aspect fiind cel de asigurare a calitatii. Productivitatea firmei este oferită atât de un colectiv competent si cu experientă de peste 40 de ani dar si de o linie tehnologica de inaltă calitate si inovatie. Prin activitatea sa de peste 15 ani a devenit o companie recunoscută pe plan local pentru promptitudinea si amabilitatea personalului. Firma dispune de un centru de creatie propriu. Firma Agatia S.R.L. are o echipa de 50 de angajati cu vastă experientă în domeniul productiei de incăltăminte din piele având o experientă indelungată pe piata din România. Principala preocupare a companiei Agatia S.R.L. este de a sprijini clientii în gasirea celor mai optime solutii în achizitionarea produselor si serviciilor .

25

25

Echipa pe care se bazeaza, seriozitatea ofertei si relatiile excelente cu partenerii de afaceri reprezintă garantia faptului ca oferă servicii de cea mai buna calitate. Firma plasează în centrul atentiei clientul, cu necesitatile si dorintele sale. Societatea are relaţii comerciale de colaborare atat cu clienti cât si cu furnizori. În acest moment societatea acţionează în peste 10 judeţe: Galaţi, Brăila, Tulcea, Ialomita, Arges, Prahova, Brasov, Dâmbovita, Călărasi şi Constanţa . Livrarea produselor se realizeaza cu un autoturism Volswagen dar si prin agentiile de curierat rapid. Societatea Agatia S.R.L. a desfăsurat o activitate profitabila de-a lungul anilor si cauta sa fie în permanentă competitivitate în domeniul Productiei Incaltamintei printr-o preocupare permanenta de mentinere a partenerilor traditionali, de câstigare a noi segmente de piată, de crestere a calitătii produselor si serviciilor sale prin actiuni de publicitate si marketing propriu.

3.2. Organizarea activitatii privind TVA

Organizarea

organigramă.

activităsii

Societătii

Agatia

S.R.L.

este

ilustrata

prin

urmatoarea

Director General

25 Echipa pe care se bazeaza, seriozitatea ofertei si relatiile excelente cu partenerii de afaceri

Director Economic

Contabilitate

Director Resurse Umane

Director Comercial

Productie Vânzări Aprovizionare
Productie
Vânzări
Aprovizionare

La nivelul S.C. Agatia S.R.L. contabilitatea este organizată si se conduce in compartimentul financiar-contabil, raspunderea pentru aplicarea corespunzatoare a reglementarilor fiscale revenindu-i directorului economic. Acest compartiment este subordonat directorului general, dar totodata colaboreaza cu toate departamentele functionale ale firmei.

26

26

La nivelul întreprinderii, jurnalele, registrele, evidentele si alte documente similare se intocmesc în cadrul compartimentului financiar-contabil, astfel încât sa cuprinda cel putin elementele prevazute pentru fiecare dintre acestea. Documentele nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor. Fiecare persoana impozabilă poate sa îsi stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectată si taxa deductibilă, conform specificului propriu de activitate. In cadrul societătii Agatia S.R.L., documentele prevazute se intocmesc prin utilizarea sistemului informatic. Evidenţa TVA deductibilă şi colectată se conduce cu ajutorul Jurnalului pentru cumpărări şi a Jurnalului pentru vânzări. S-au verificat documentele justificative care au stat la baza înregistrării TVA deductibilă şi colectată în perioada Ianuarie 2006 – Decembrie 2008, documente care corespund poziţiilor din aceste jurnale.

Jurnalul pentru vânzari, serveste ca:

registru jurnal auxiliar pentru înregistrarea vânzarilor de bunuri si servicii;

document de stabilire lunară a TVA colectat;

document de control al unor operatii înregistrate în contabilitate.

Se completează într-un singur exemplar în care se înregistrează zilnic pe baza documentelor tipizate cu regim special, elementele necesare determinării corecte a TVA colectată.

Jurnalul pentru cumpărări serveste ca:

document de stabilire lunară a TVA deductibila;

registru fiscal auxiliar pentru înregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a

prestarilor de servicii; document de control a unor operatii înregistrate în contabilitate.

În jurnal se înscriu toate documentele aferente intrarilor de bunuri si servicii pentru nevoile firmei, indiferent de destinatia lor, pentru realizarea de operatiuni impozabile. Înregistrările contabile pentru a determina, în final, taxa pe valoarea adăugată de plată sau taxa pe valoarea adăugată de recuperat prezintă unele particularităţi:

dacă întreaga activitate economică a întreprinderii şi totalitatea vânzărilor sunt supuse

plăţii taxei pe valoarea adăugată; dacă sunt activităţi scutite de taxă pe valoarea adăugată;

dacă întreprinderea are livrări la export pentru care este stabilită cota zero;

27

27

Intreaga activitate desfasurată de S.C. AGATIA S.R.L. este supusă plăţii taxei pe valoarea adăugată. După ce vânzările şi cumpărările au fost înregistrate în jurnale se face diferenţa între taxa pe valoarea adăugată colectată şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă. Sunt posibile următoarele situaţii:

dacă TVA colectată > TVA deductibilă → TVA de plată

dacă TVA colectată < TVA deductibilă → TVA de recuperat de la buget

Bonurile fiscale de benzina sunt supuse deducerii dar nu si bonurile fiscale neînsotite de factură fiscală. S.C. Agatia S.R.L. a achizitonat în perioada analizata pe parcursul prezentului studiu de caz bunuri cum ar fi produse de papetarie si detergenti pe baza de bonuri fiscale neînsotite de facturi, iar acestea au fost corect înregistrate în Jurnalul de Cumparari, la rubrica neimpozabile. De asemenea, bunurile fiscale privind servicii de intretinere a autoturismelor au fost tratate în conformitate cu prevederile legale, fiind înregistrate în Registrul de Cumpărări la rubrica de scutite/neimpozabile.

Decontul de TVA

Pe baza datelor centralizate lunar în aceste jurnale, agentii economici au obligatia completarii si depunerii la unitatea fiscală teritoriala a decontului de TVA, în care se evidentiaza TVA colectata si suma impozabila, TVA deductibila si suma impozabilă, TVA de plata sau de recuperat, după caz. După înregistrarea operaţiilor contabile cronologice şi sistematice, la finalul exerciţiului se înregistrează în contabilitate regularizarea de TVA. Această operaţie se realizeză în momentul în care s-a întocmit jurnalul de cumpărări, respectiv jurnalul de vânzări. Taxa pe valoarea adăugată se regularizează prin diferenţa dintre TVA deductibilă înregistrată în jurnalul de cumpărări şi TVA colectată înregistrată în jurnalul de vânzări. În urma acestor regularizări se întocmeşte lunar pe baza jurnalelor de vânzări şi a jurnalelor de cumpărări, decontul de TVA (anexa nr.1), care se depune la Direcţia Generală a Finanţelor Publice pâna la data de 25 a lunii următoare, potrivit prevederilor art. 156 din Codul Fiscal

Decontul de taxa în cadrul S.C. Agatia S.R.L. cuprinde:

Suma taxei deductibile pentru care ia nastere dreptul de deducere în perioada fiscală de raportare;

28

28

Suma taxei colectate a cărei exigibilitate ia nastere în perioada fiscală de raportare si,

după caz, suma taxei colectate care nu a fost inscrisa în decontul perioadei fiscale în care a luat nastere exigibilitatea taxei, precum si alte informatii prevazute în modelul stabilit de Ministerul Finantelor Publice. Datele inscrise incorect intr-un decont de taxa se pot corecta prin decontul unei perioade

fiscale ulterioare si se vor inscrie la randurile de regularizării. Decontul de taxă se depune la organele fiscale competente pentru fiecare perioada fiscală până la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care se încheie perioada fiscală respectiva.

Opera tiuni inregistrate în anul 2006

Martie

Societatea a efectuat cumpărări de servicii si produse după cum urmează:

Furnizori

Baza impozitare

TVA deductibilă

Total

Participări târguri si expozitii

2

869

545,11

3 414,11

 

5

000

950

5 950

Leasing masini Combustibil

 

750

142,5

892,5

Curierat rapid

 

500

95

595

Electrica

 

500

95

595

Materii prime

 

16 327

3 102,13

19 429,13

Consumabile

 

1000

190

1190

Abonament Telefon

 

615

116,85

731,85

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnalul de Cumpărări. Pe baza sumelor din facturi s-au făcut înregistrări contabile. Societatea a efectuat vânzări de produse după cum urmează:

Clienti

Bază impozitare

TVA colectata

 

Total

S.C. Rodav S.R.L.

2475.2

470,288

 

2 945,488

S.C. Cris Com S.R.L.

 • 4026.96 765,12

 

4

792,08

S.C. Romarta Lux S.R.L.

 • 9978.15 1 895,84

   

11 873,99

S.C. Elima Com S.R.L.

 • 2930.97 556,88

 

3

487,85

S.C. Comlux S.R.L.

3855.6

732,56

4

588,16

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnal de Vânzări. Pe baza sumelor din facturi s-au făcut înregistrări contabile. Toatal Jurnal Cumpărări a fost de 27 561 ron, iar Totalul Jurnalului Vânzări a fost de 15821,71 ron deoarece aferent vânzărilor în valoare totala de 23 266,88 ron, au fost inregistrate si 3 retururi în valoare toatala de 7445.17 ron.

29

29

Pe baza sumelor din facturile fiscale si din jurnalele de vânzare si cumparare, au fost intocmite fisele analitice ale conturilor de TVA si s-a completat “Decontul privind taxa pe valoarea adăugată”. Deoarece cifra de afaceri a anului anterior nu a depasit suma de 100.000 de euro, societatea va depune Decontul de taxa pe valoare adăugată trimestrial. În perioada ianuarie-martie 2006 societatea a livrat bunuri în valoare totala de 74 205 ron cu TVA aferentă de 14 099 ron si a achizitionat bunuri si servicii în valoare totala de 60 839 ron cu TVA aferentă de 11 559 ron. Astfel, Taxa de plată în perioada de raportare a fost de 2 540 ron.

Iunie

Societatea a efectuat cumpărări de servicii si produse după cum urmează:

Furnizori

Baza impozitare

TVA deductibilă

Total

 

Leasing masini

 

4 500

 

855

5

355

Combustibil

 

1

500

285

1

785

Curierat rapid

 

1

600

304

1

904

Electrica

 

418

79,42

497,42

Materii prime

 

27 798.47

 

5 281,7

33 080,17

Consumabile

 

1

500

285

1

785

Abonament Telefon

 

500

95

595

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnalul de Cumpărări. Pe baza sumelor din facturi s-au făcut înregistrări contabile. Societatea a efectuat vânzări de produse după cum urmează:

Clienti

Bază impozitare

TVA colectata

 

Total

S.C. Arc Vis Dento S.R.L.

 

1

582.7

 

300,7

 

1

883,4

S.C. Cris Com S.R.L.

 

885.36

   

168,2

 

1

053,5

S.C. Romarta Lux S.R.L.

 

12 105

   

2 299.9

 

14 404,9

 

S.C. Elima Com S.R.L.

 

3 086.86

   

586,5

 

3

673,3

   

1 922

 

365,18

 

2

287,18

S.C. Consum Coop S.R.L. S.C. Consens S.R.L.

 

3

723.5

 

707,4

 

4

430,9

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnal de Vânzări. Pe baza sumelor din facturi s-au făcut înregistrări contabile. Toatal Jurnal Cumpărări a fost de 37 816 ron, iar Totalul jurnalului Vânzări a fost de 21 189.58 ron deoarece aferent vânzărilor în valoare totala de 23 305 ron, au fost inregistrate si 3 retururi în valoare toatala de 2 106.42 ron. În perioada aprilie-iunie 2006 societatea a livrat bunuri în valoare totala de 108 957 ron cu TVA aferentă de 20 702 ron si a achizitionat bunuri si servicii în valoare totala de 85 036 ron

30

30

cu TVA aferentă de 15 966 ron. Astfel, Taxa de plata în perioada de raportare a fost de 4 736 ron.

Septembrie

Societatea a efectuat cumpărări de servicii si produse după cum urmează:

Furnizori

Baza de impozitare

TVA deductibilă

Total

Leasing masini

2400

45,6

2445,6

Combustibil

1000

190

 

1190

Curierat rapid

600

114

 

714

Electrica

290

55,1

345,1

Materii prime

43 621.11

8 288

51

909

Consumabile

300

57

 

357

Abonament Telefon

334

63,46

397,46

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnalul de Cumpărări. Pe baza sumelor din facturi s-au făcut înregistrări contabile. Societatea a efectuat vânzări de produse după cum urmează:

Clienti

Bază impozitare

TVA colectata

 

Total

S.C. Elima Com S.R.L.

 

8

500

1 615

 

10

115

   

2

564

487,16

3

051,16

S.C. I0-ge S.R.L. S.C Gala Niro s.r.l

2

939.3

558,46

3

497,76

S.C. Romarta Lux S.R.L.

 

6 699.66

1 272,9

7

972,5

S.C. Asistel S.R.L.

 

1

260

239,4

1

499,4

S.C. Oferta Impex S.R.L.

 

7

700

1463

 

9163

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnal de Vânzări. Pe baza sumelor

din facturi s-au făcut înregistrări contabile.

Toatal Jurnal Cumpărări a fost de 48 545.11 ron, iar Totalul jurnalului Vânzări a fost de 29 662.96 ron În perioada iulie-septembrie 2006 societatea a livrat bunuri în valoare totala de 84 242 ron cu TVA aferentă de 16 006 ron si a achizitionat bunuri si servicii în valoare totala de 69 416 ron cu TVA aferentă de 13 189 ron. Astfel, Taxa de plata în perioada de raportare a fost de 2 817 ron.

Decembrie

Societatea a efectuat cumpărări de servicii si produse după cum urmează:

Furnizori

Baza de impozitare

TVA deductibilă

Total

Târguri si expozitii

2

000

380

2380

 

2

200

418

2618

Leasing masini Combustibil

 

1 000

190

1190

Curierat rapid

 

300

57

357

Electrica

 

375

71,25

446,25

31

31

Materii prime

28 290.79

5

375,25

33 666

Consumabile

100

 

19

119

Abonament Telefon

370

 

70,3

440,3

Chirie spatiu comercial

1 400

 

266

1 666

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnalul de Cumpărări. Pe baza sumelor din facturi s-au făcut înregistrări contabile. Incepând cu luna Noiembrie, societatea a încheiat un contract de închiriere a unui spatiu comercial de desfacere în vederea promovarii produselor. Deasemenea societatea a încheiat un contract cu o firma de curierat rapid pentru a reduce costurile provenite din utilizarea mai multor firme de curierat. În luna Octombrie, contractul uneia din masini cumparata în leasing s-a terminat. Societatea a efectuat vânzări de produse după cum urmează:

Clienti

Bază impozitare

TVA colectata

 

Total

S.C. Romarta S.R.L

2

000

 

380

2

380

S.C. Elima com S.R.L.

 

6000

1

140

7

140

S.C. Vertcon S.R.L.

18 706

3 554,14

22 260,14

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnal de Vânzări. Pe baza sumelor din facturi s-au făcut înregistrări contabile. Totalul Jurnal Cumpărări a fost de 36 135.79 ron.Totalul Jurnalului de Vânzări a fost de 26 706 ron. În perioada octombrie-decembrie 2006 societatea a livrat bunuri în valoare totala de 139 203 ron cu TVA aferentă de 26 449 ron si a achizitionat bunuri si servicii în valoare totala de 101 706 ron cu TVA aferentă de 19 324 ron. Astfel, Taxa de plata în perioada de raportare a fost de 7125 ron.

Opera tiuni inregistrate în anul 2007

Martie

Societatea a efectuat cumpărări de servicii si produse după cum urmează:

Furnizori

Baza de impozitare

TVA deductibilă

 

Total

Chirie spatiu comercial

1

800

342

2

142

 

3

300

627

3

927

Leasing masini Combustibil

1

000

190

1

190

Curierat rapid

 

350

66,5

 

416,5

Electrica

 

300

57

 

357

Materii prime

28 914

5 493,66

34 407,66

Consumabile

 

150

28,5

 

178,5

Abonament Telefon

 

300

57

 

357

32

32

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnalul de Cumpărări. Pe baza sumelor din facturi s-au făcut înregistrări contabile. În aceasta luna societatea încheie un contract de leasing pt un alt autoturism. Societatea a efectuat vânzări de produse după cum urmează:

Clienti

Bază impozitare

 

TVA colectata

 

Total

S.C. Romarta Lux S.R.L.

36

560

 

6 946,4

 

43 506,4

S.C. Elima Com S.R.L.

3

576

 

679,44

 

4 255,44

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnal de Vânzări. Pe baza sumelor din facturi s-au făcut înregistrări contabile. Toatal Jurnal Cumpărări a fost de 36 114 ron, iar Totalul jurnalului Vânzări a fost de 40 136 ron. Deoarece Cifra de Afaceri a anului trecut a depasit suma de 100.000 de euro, Decontul de TVA se va depune de către societate lunar. Societatea a livrat bunuri în valoare totala de 40 136 ron cu TVA aferentă de 7 626 ron si a achizitionat bunuri si servicii în valoare totala de 36 114 ron cu TVA aferentă de 6 862 ron. Astfel, Taxa de plata în perioada de raportare a fost de 764 ron.

Iunie

Societatea a efectuat cumpărări de servicii si produse după cum urmează:

 

Furnizori

 

Baza de impozitare

 

TVA deductibilă

 

Total

Târguri si expozitii

 

2

000

380

2

380

Chirie spatiu comercial

 

1

800

342

2

142

   

3

500

665

4

165

Leasing masini Combustibil

 

800

152

 

952

Curierat rapid

 

600

114

 

714

Electrica

 

350

66,5

 

416,5

Materii prime

 

24

175

4 593,25

28 768,25

Consumabile

 

200

38

 

238

Abonament Telefon

 

350

66,5

 

416,5

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnalul de Cumpărări. Pe baza sumelor din facturi s-au făcut înregistrări contabile. Societatea a efectuat vânzări de produse după cum urmează:

Clienti

Bază impozitare

TVA colectata

Total

S.C. Asistel S.R.L.

1 900

361

2 261

S.C. Consesn S.R.L.

5 184

984,96

6 168,96

33

33

S.C. Metropol S.R.L.

 

3

200

 

608

 

3

808

 

S.C. Cris Com S.R.L.

 

2

015

 

382,85

 

2 397,85

 

S.C. Romarta Lux S.R.L.

 

25 000

 

4

750

 

29 750

 

S.C. Consum Coop S.R.L.

 

4300

 

817

 

5

117

S.C. Elima Com S.R.L.

 

1

400

 

266

 

1666

 

S.C. Oferta Impex s.r.l

 

3

700

 

703

 

4

403

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnal de Vânzări. Pe baza sumelor din facturi s-au făcut înregistrări contabile. Toatal Jurnal Cumpărări a fost de 33 775 ron, iar Totalul jurnalului Vânzări a fost de 46 699 ron. Societatea a livrat bunuri în valoare totala de 46 699 ron cu TVA aferentă de 8 873 ron si a achizitionat bunuri si servicii în valoare totala de 33 775 ron cu TVA aferentă de 6 417 ron. Astfel, Taxa de plata în perioada de raportare a fost de 2 456 ron.

Septembrie

Societatea a efectuat cumpărări de servicii si produse după cum urmează:

 

Furnizori

 

Baza de impozitare

 

TVA deductibilă

 

Total

 

Servicii Birou Notarial

 

2

000

   

380

 

2

380

   

1

900

   

361

 

2

261

Chirie spatiu comercial Abonament Telefon

 

900

 

171

 

1

071

Consumabile

 

500

 

95

 

595

Materii prime

 

44 111

   

8 381,09

 

52 492,09

Electrica

 

680

 

129,2

 

809,2

Curierat rapid

 

1

520

   

288,8

 

1 808,8

Combustibil

 

1

400

   

266

 

1

666

   

3

600

   

684

 

4

284

Leasing masini Târguri si expozitii

 

2

100

   

399

 

2

499

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnalul de Cumpărări. Pe baza sumelor din facturi s-au făcut înregistrări contabile. Societatea a efectuat vânzări de produse după cum urmează:

Clienti

Bază impozitare

 

TVA colectata

 

Total

 

S.C. Romarta Lux S.R.L.

 

27 575

 

5 239,25

 

32 814,25

 

S.C. Asistel Com S.R.L.

 

2

900

 

551

 

3

451

S.C. Cris com S.R.L.

 

5

870

 

1

115,3

 

6

985,3

   

3

080

 

585,2

 

3

665,2

S.C. Io-ge S.R.L. S.C. Treib Consult S.R.L.

 

2

800

 

532

 

3

332

S.C. Consen S.R.L.

 

3

090

 

587,1

 

3

677,1

S.C. Gala Niro S.R.L.

 

1

700

 

323

 

2

023

S.C. Trada com S.R.L.

 

2

300

 

437

 

2

737

34

34
   

3

480

 

661,2

 

4 141,2

 

S.C. Compa Dani S.R.L. Botoc Nicoleta

 

50 400

 

9 576

 

59 976

 

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnal de Vânzări. Pe baza

 

sumelor din facturi s-au făcut înregistrări contabile. Toatal Jurnal Cumpărări a fost de 58 711 ron iar Totalul jurnalului Vânzări a fost de 103

 • 195 ron. Societatea a livrat bunuri în valoare totala de 103 195 ron cu TVA aferentă de 19 607

ron si a achizitionat bunuri si servicii în valoare totala de 58 711 ron cu TVA aferentă de 155 ron . Astfel, Taxa de plata în perioada de raportare a fost de 8 452 ron.

11

Decembrie

Societatea a efectuat cumpărări de servicii si produse după cum urmează:

 

Furnizori

Baza de impozitare

 

TVA deductibilă

Total

   

Leasing masini

 

3

400

646

4

046

Combustibil

 

800

152

 

952

Curier rapid

 

500

95

 

595

Târguri si expozitii

 

2

300

437

2

737

   

1

200

228

1 428

 

Chirie spatiu comercial Consumabile

 

200

38

 

238

Electrica

 

100

19

 

119

Materii prime

 

9

276

1 762,44

11 038,44

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnalul de Cumpărări. Pe baza sumelor din facturi s-au făcut înregistrări contabile. Societatea a efectuat vânzări de produse după cum urmează:

Clienti

Bază impozitare

TVA colectata

 

Total

   
 • 1 600

304

1

904

S.C. Consum Coop S.R.L. S.C. Rodav S.R.L.

 
 • 1 800

342

2

142

S.C. Romarta lux S.R.L.

 

051

 • 5 959,69

6 010,69

S.C. Asistel S.R.L.

 
 • 1 400

266

1

666

S.C. Consens S.R.L.

 
 • 3 300

627

3

927

S.C. Compa Dani S.R.L.

 
 • 1 700

323

2

023

 

5

400

1 026

6

426

S.C. Oferta impex S.R.L. S.C. Cmsn S.R.L.

 

870

165,3

1 035,3

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnal de Vânzări. Pe baza sumelor din facturi s-au făcut înregistrări contabile.

Toatal Jurnal Cumpărări a fost de 17 776 ron, iar Totalul jurnalului Vânzări a fost de 21

 • 121 ron.

35

35

Societatea a livrat bunuri în valoare totala de 21 121 ron cu TVA aferent de 4012 ron si a achizitionat bunuri si servicii în valoare totala de 17 776 ron cu TVA aferent de 3 377 ron. Astfel, Taxa de plata în perioada de raportare a fost de 635 ron.

Opera tiuni inregistrate în anul 2008

Martie

Societatea a efectuat cumpărări de servicii si produse după cum urmează:

Furnizori

Baza de impozitare

TVA deductibilă

Total

Consumabile

 

800

152

 

952

 

5

000

950

5

950

Târguri si expozitii Combustibil

 

800

152

 

952

Leasing masini

8

000

1 520

9

520

Electrica

 

400

76

 

476

Curierat

 

500

95

 

595

Materii prime

 

32 123

6 103,37

38 226,37

 

1

500

285

1

785

Chirie spatiu comercial Abonament telefon

 

500

95

 

595

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnalul de Cumpărări.Pe baza sumelor din facturi s-au făcut înregistrări contabile. Societatea a efectuat vânzări de produse după cum urmează:

Clienti

Bază impozitare

TVA colectata

 

Total

S.C. Rodav S.R.L.

3

046

 

578,74

3 624,74

S.C. Elima com S.R.L.

3

500

 

665

4

165

S.C. Comlux S.R.L.

5

900

1

121

7

021

S.C. Gala Niro S.R.L.

1

400

 

266

1

666

S.C. Treib Construct S.R.L.

3

900

 

741

4

641

 

3

100

 

589

3

689

S.C. Consum Coop S.R.L. S.C. Romarta Lux S.R.L.

20 166

3 831,54

23 997,54

S.C. Oferta impex S.R.L.

1

300

 

247

1

547

 

7

300

1

387

8

687

S.C. Io –ge S.R.L. S.C. Daria Mod S.R.L.

5

200

 

988

6

188

S.C. Cris Com S.R.L.

 

1 500

 

285

1

785

S.C. Foto Dumbrava S.R.L.

1

300

 

247

1

547

S.C. Compa Dani S.R.L.

2

000

 

380

2

380

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnal de Vânzări. Pe baza sumelor din facturi s-au făcut înregistrări contabile. Toatal Jurnal Cumpărări a fost de 49 623 ron , iar Totalul jurnalului Vânzări a fost de 59 612 ron .

36

36

Societatea a livrat bunuri în valoare totala de 59 612 ron cu TVA aferent de 11 326 ron

si a achizitionat bunuri si servicii în valoare totala de 49 623 ron cu TVA aferent de ron. Astfel, Taxa de plata în perioada de raportare a fost de 1 898 ron.

9 428

Iunie

Societatea a efectuat cumpărări de servicii si produse după cum urmează:

Furnizori

Baza de impozitare

TVA deductibilă

Total

Consumabile

 

600

 

114

 

714

Combustibil

1

200

 

228

1

428

Leasing masini

3

700

 

703

4

403

Electrica

 

440

 

83,6

523,6

Curierat

 

800

 

152

 

952

 

1

300

 

247

1

547

Chirie spatiu comercial Abonament telefon

1

100

 

209

1

309

 

7

800

1

482

9

282

Târguri si expozitii Materii prime

 

30 000

5

700

35 700

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnalul de Cumpărări.Pe baza sumelor din facturi s-au făcut înregistrări contabile. Societatea a efectuat vânzări de produse după cum urmează:

Clienti

Bază impozitare

TVA colectata

 

Total

 

3

300

 

627

3

927

S.C. Consum coop S.R.L. S.C. Cris com S.R.L.

8

300

1

577

9

877

 

2

700

 

513

3

213

S.C. Compa Dani S.R.L. S.C. Elima com S.R.L.

9

120

 

1 732,8

10 852,8

 

9

800

1

862

 

11 662

S.C. Oferta impex S.R.L. S.C. Asistel com S.R.L.

2

400

 

456

2

856

S.C. Trada com S.R.L.

3

750

 

712,5

 

4 462,5

S.C. Foto dumbrava S.R.L.

4

800

 

912

5

712

S.C. Mini cora S.R.L.

7

600

1

444

9

044

S.C. Romarta Lux S.R.L.

 

16 954

3 221,26

20 175,26

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnal de Vânzări.Pe baza sumelor din facturi s-au făcut înregistrări contabile.Toatal Jurnal Cumpărări a fost de 58 100 ron, iar Totalul jurnalului Vânzări a fost de 68 724 ron . Societatea a livrat bunuri în valoare totala de 68 724 ron cu TVA aferent de 13 058 ron si a achizitionat bunuri si servicii în valoare totala de 58 100 ron cu TVA aferent de 11 699 ron. Astfel, Taxa de plata în perioada de raportare a fost de 2 019 ron.

Septembrie

37

37

Societatea a efectuat cumpărări de servicii si produse după cum urmează:

Furnizori

Baza de impozitare

 

TVA deductibilă

 

Total

 

Consumabile

 

800

 

152

 

952

   

7

300

 

1

387

 

8

687

Târguri si expozitii Combustibil

 

1

600

 

304

 

1

904

Leasing masini

 

5

700

   

1

083

 

6

783

Curierat

 

920

 

174,8

   

1

094,8

Materii prime

 

48 755

   

9 263,45

 

58 018,45

   

1

900

 

361

 

2

261

Chirie spatiu comercial Abonament telefon

 

950

 

180,5

   

1

130,5

Electrica

 

600

 

114

 

714

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnalul de Cumpărări. Pe baza sumelor din facturi s-au făcut înregistrări contabile. Societatea a efectuat vânzări de produse după cum urmează:

Clienti

Bază impozitare

 

TVA colectata

 

Total

 

S.C. Romarta lux S.R.L.

 

12

710

 

2 414,9

   

15 124,9

 

S.C. Asistel S.R.L.

 

10

700

 

2

033

 

12

733

   

11

000

 

2

090

 

13

090

S.C. Io-ge S.R.L. S.C. Elima com S.R.L.

 

2

700

 

513

 

3

213

 

S.C. Oferta impex S.R.L.

 

11

500

 

2

185

 

13

685

S.C. Consum coop S.R.L.

 

1

000

 

190

 

1

190

 
   

2

600

 

494

 

3

094

 

S.C. Compa Dani S.R.L. S.C. Trada com S.R.L.

 

7

000

 

1

330

 

8

330

 

S.C. Cris com S.R.L.

 

8

700

 

1

653

 

10

353

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnal de Vânzări.Pe baza sumelor din facturi s-au făcut înregistrări contabile.Toatal Jurnal Cumpărări a fost de 68 525 ron ,iar Totalul jurnalului Vânzări a fost de 67 910 ron . Societatea a livrat bunuri în valoare totala de 67 910 ron cu TVA aferent de 12 903 ron si a achizitionat bunuri si servicii în valoare totala de 68 525 ron cu TVA aferent de 13 020 ron. Astfel, Taxa de plata în perioada de raportare a fost o suma negativa de -117 ron. Deoarece achizitiile au devansat livrarile ne confruntam cu o Taxa pe valoare adăugată de recuperat.Societatea alege reportatrea acestei sume pentru luna urmatoare.

 

Decembrie

Societatea a efectuat cumpărări de servicii si produse după cum urmează:

 

Furnizori

Baza de impozitare

 

TVA deductibilă

 

Total

 

Consumabile

 

900

 

171

 

1

071

   

2

300

 

437

 

2

737

Târguri si expozitii Combustibile

 

600

 

114

 

714

Leasing masini

 

4

000

 

760

 

4

760

38

38

Electrica

330

62,7

392,7

Curierat

620

117,8

737,8

Materii prime

25 277

4 802,63

30 079,63

 

1 500

285

1 785

Chirie spatiu comercial Abonament telefon

340

64,6

404,6

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnalul de Cumpărări.Pe baza sumelor din facturi s-au făcut înregistrări contabile. Societatea a efectuat vânzări de produse după cum urmează:

Clienti

Bază impozitare

TVA colectata

 

Total

S.C. Asistel com S.R.L.

3

000

570

3

570

 

3

700

703

4

403

S.C. Oferta impex S.R.L. S.C. Romarta lux S.R.L.

10 650

2 023,5

12 673,5

 

4

900

931

5

831

S.C. Consum Coop S.R.L. S.C. Mini Cora S.R.L.

2

800

532

3

332

S.C. Elima Com S.R.L.

4

300

817

5

117

 

3

600

684

4

284

S.C. Io-ge S.R.L. S.C. Geo-val S.R.L.

2

700

513

3

213

S.C. Cris com S.R.L.

2

900

551

3

451

Pe baza acestor facturi societatea a întocmit Registrul Jurnal de Vânzări.Pe baza sumelor din facturi s-au făcut înregistrări contabile. Toatal Jurnal Cumpărări a fost de 35 867 ron , iar Totalul jurnalului Vânzări a fost de

38 550 ron . Societatea a livrat bunuri în valoare totala de 38 550 ron cu TVA aferent de 7 324 ron

si a achizitionat bunuri si servicii în valoare totala de 35 867 ron cu TVA aferent de ron. Astfel, Taxa de plata în perioada de raportare a fost de 509 ron.

6 815

3.3. Organizarea contabilitătii privind TVA

Compartimentul contabilitate al unitătii este organizat conform prevederilor articolului 11 din Legea Contabilitătii nr. 82/1991 cu modificarile si completările ulterioare pe compartimente distincte conduse de contabilul sef. Compartimentele care functioneaza în cadrul unitătii sunt:

Compartimentul Aprovizionare – desfacere

Compartimentul contabilitate

Compartimentul financiar

În cadrul compartimentului Aprovizionare – desfacere se întocmesc comenzile către furnizori în vederea aprovizionării unitătii cu mărfurile necesare activitatii de comercializare pe care o desfasoara.

39

39

Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în evidentele contabile ale întreprinderii sunt prezentate în continuare, avându-se în vedere compartimentele în cadrul cărora aceastea sunt întocmite :

APROVIZIONAREA La sosirea mărfii aceasta este receptionată de către gestionar si comisia de receptie care confruntă cantitătile din factură cu cele existente faptic. De asemenea se face si o verificare a calitătii mărfurilor primite. Dacă nu s-au constatat diferente se întocmeste nota de intrare receptie (anexa nr.3) al cărei număr este trecut pe spatele facturii; gestionarul semnează de primirea mărfii. De aici factura merge la contabilitate unde este trecută în registrul de scadentă. NOTA DE INTRARE RECEPtIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE Serveste ca:

-document pentru receptia valorilor materiale -document justificativ pentru încărcarea în gestiune -act de probă în litigii cu caărăusii si furnizorii pentru diferentele constatate la receptie -document justificativ de înregistrare în evidenta marfurilor si în contabilitate Circulă la:

-magazie după semnarea de către comisia de receptie, delegatii furnizorului si gestionar -la compartimentul de aprovizionare pentru înregistrarea cantitatilor aprovizionate si certificarea efectuarii plătilor către furnizor -la compartimentul financiar – contabil pentru înregistrarea în contabilitatea sintetica si analitică Se arhivează la compartimentul financiar – contabil. Nota de intrare receptie la sfirsitul lunii este contabilizată pe fiecare gestiune si apoi pe total gestiuni. În cadrul S.C:Agatia S.R.L. se achizitionează bunuri folosite pentru nevoile firmei - nu se achiziâineaza bunuri în scopul revânzării lor în formă brută, ci doar bunuri de natura materiilor prime, utilizate la producerea de încăltăminte. În acest sens, pe NIR nu este trecut un adaos comercial, acesta fiind stabilit asupra produsului finit. Întreprinderea practică un adaos comercial cuprons între 0-75%. În momentul înregistrării adaosului comercial, TVA-ul aferent este înregistrat în contul 4428, TVA neexigibil, până la data vanzării, când se va trece în contul 4427 TVA colectată.

40

40

DESFACEREA – LIVRAREA marfurilor din magazie către clienti se face pe baza de factură fiscală care se întocmeste normal în trei exemplare de către compartimentul desfacere si se semnează de către reprezentantii acestuia. Factura fiscală serveste ca:

document de însotire a mărfii pe timpul transportului

document de încărcare în gestiunea primitorului (clientului)

document justificativ de înregistrare în contabilitate (furnizorului si cumpărătorului)

Circulă la:

compartimentul financiar, pentru acordarea vizei de control preventiv

la persoanele care dispun încasări si plăti din contul de la banca al unitătii

la compartimentul desfacere, în vederea înregistrării în evidentele operative si pentru eventualele reclamatii ale clientilor (exemplarul 2 al facturii, la care se adauga dispozitia de livrare)

la compartimentul financiar – contabil, pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul

3)

Se arhiveaza:

la compartimentul desfacere (exemplarul 2)

la compartimentul financiar – contabil (exemplarul 3)

La sfîrsitul fiecărei zile se întocmeste borderoul de livrare în două exemplare pe fiecare gestiune în parte de către serviciul desfacere. Acestea ajung la serviciul contabilitate insotite de exemplarul 3 al facturii. Aici se face verificarea aritmetică a calculelor si în cazul în care se constată erori se corectează atât factura cât si borderoul. Facturile fiscale de achizitie a bunurilor sunt înregistrate zilnic în registrul de vânzari, fiind luate în calcul la întocmirea decontului de TVA. La sfarsitul lunii pe baza totalului din lună, defalcat se poate întocmi nota contabila 2 – livrări mărfuri din gestiune. Aceste două note contabile – 1 si 2 stau la baza întocmirii decontului de Taxa pe valoare adăugată.

Conturi utilizate la înregistrarea taxei pe valoarea adaugată în evidentele contabile ale S.C. Agatia S.R.L.:

41

41

Contului 442 „Taxa pe valoarea adăugată”, care este un cont sintetic de gradul I neoperaţional, care prin conturile sintetice de gradul II nominalizate mai jos, asigură evidenţa şi reflectarea în contabilitate a impozitului indirect general de consum pe transportul bunurilor şi serviciilor:

Contul 4423 „T.V.A. de plată” este un cont operaţional, având funcţia contabilă de pasiv, în a cărui conţinut economic se regăseşte obligaţia de plată a întreprinderii, rezultată din operaţiunile de acest gen. Se creditează cu valoarea T.V.A.-ului de plătit bugetului de stat, dacă T.V.A.-ul colectat are un rulaj creditor mai mare decât contul de T.V.A. deductibilă. Se debitează cu sumele plătite la bugetul de stat, reprezentând taxa pe valoarea adăugată şi cu taxa pe valoarea adăugată de recuperat, compensată în perioadele următoare cu T.V.A. de plată, datorii prescrise anulate. Contul realizeză principiul de bază, pe care se sprijină acest tip de impozit, şi anume principiul deductibilităţii. Soldul creditor reprezintă taxa pe valoarea adăugată constituită ca obligaţie, exigibilă la plată, dar neplătită.

Contul 4424 „T.V.A. de recuperat” este un cont cu funcţia contabilă de activ, în debitul căruia se înregistrează la sfârşitul fiecărei luni, când din închiderea contului privind taxa pe valoarea adăugată a rezultat T.V.A. de recuperat de la bugetul statului, respectiv atunci când valoarea T.V.A.-ului deductibilă este mai mare decât valoare T.V.A.-ului colectată, situaţie în care rezultă o creanţă faţă de bugetul statului. Se creditează cu sumele recuperate de la buget sau ca urmare a operaţiunilor de compensare, prin diminuarea în lunile următoare a T.V.A.- ului de plată. Soldul contului exprimă valoarea T.V.A.-ului de încasat de la bugetul statului sau de recuperat în perioada următoare.

Contul 4426 „T.V.A. deductibilă” este un cont cu funcţia contabilă de activ, în a cărui conţinut economic se regăseşte taxa pe valoarea adăugată înscrisă în facturile furnizorilor de bunuri şi servicii, deductibilă din punct de vedere fiscal. Se debitează cu sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă cumpărătorilor. Se creditează cu sumele deductibile din taxa pe valoarea adăugată înregistrate deductibile scazute/compensate din T.V.A. colectată, cu sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată deductibilă ce depăşesc valoarea taxei pe valoarea adăugată colectată ce urmează a se încasa de la bugetul statului/ diferenţele rezultate la sfârşitul perioadei între T.V.A. deductibilă şi T.V.A. colectată.

42

42

Contul 4427 „T.V.A. colectată” este un cont cu funcţia contabilă de pasiv, a cărui conţinut economic asigură reflectarea în contabilitate a taxei pe valoarea adăugată aferentă operaţiunilor de vânzare din întreprindere a bunurilor şi serviciilor. Se creditează cu taxa pe valoarea adăugată aferentă mijloacelor fixe realizate în regie proprie, taxa pe valoarea adăugată înscrisă în facturile emise către clienţi sau alte documente legale reprezentând vânzările de mărfuri şi bunuri, prestările de servicii şi executările de lucrări/ serviciile prestate, taxa pe valoarea adăugată aferentă avansurilor încasate. Se debitează cu sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată plătibilă bugetului de stat. La sfârşitul fiecărei luni se soldează în corespondenţă cu T.V.A. deductibilă şi T.V.A. de plată.

Contul 4428 „T.V.A. neexigibilă” este un cont bifuncţional, în care se înregistrează valoarea taxei pe valoarea adăugată neexigibilă, provenită din operaţiunile de vânzare şi cumpărare, pentru care nu s-au întocmit acte legale. În creditul contului se înregistrează taxa pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi executărilor de lucrări cu plata în rate conform prevederilor legale, mărfurilor din unităţile comerciale cu amanuntul, livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi executărilor de lucrări pentru care nu s-au întocmit facturi. În debitul contului se înregistrează taxa pe valoarea adăugată, aferentă cumpărărilor efectuate cu plata în rate conform prevederilor legale, vânzărilor de mărfuri din unităţile comerciale cu amănuntul, vânzărilor de bunuri şi servicii sau prestărilor de lucrări cu plata în rate, devenită exigibilă în cursul exercitiului şi taxa pe valoarea adăugată amânată la plată. Soldul contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată neexigibilă.

Înregistrările contabile pentru a determina, în final, taxa pe valoarea adăugată de plată sau taxa pe valoarea adăugată de recuperat prezintă unele particularităţi:

 • a) dacă întreaga activitate economică a întreprinderii şi totalitatea vânzărilor sunt supuse plăţii taxei pe valoarea adăugată;

 • b) dacă sunt activităţi scutite de taxă pe valoarea adăugată;

 • c) dacă întreprinderea are livrări la export pentru care este stabilită cota zero;

 • d) particularităţi privind contabilitatea taxei pe valoarea adăugată de regularizat. După ce vânzările şi cumpărările au fost înregistrate în jurnale se face diferenţa între taxa pe valoarea adăugată colectată şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă. Sunt posibile următoarele situaţii :

dacă TVA colectată > TVA deductibilă → TVA de plată înregistrarea TVA deductibilă =

%

401 „Furnizori”

1547

43

43
 

301 „Materii prime”

 

1300

4426

„TVA deductibilă”

247

înregistrarea TVA colectată

4111

„Clienţi”

=

%

11305

9500

 

701 „Venituri din vânzarea produselor finite”

4427 „TVA colectată”

1805

 

închiderea conturilor de taxă pe valoarea adăugată

 

4427

„TVA colectată”

 

=

%

1805

 
 • 4426 „TVA deductibilă”

247

„TVA de plată”

 • 4423 1558

 

înregistrarea plăţii prin virament bancar

 

4423

„TVA de plată”

=

5121 „Conturi la bănci în lei”

1558

dacă TVA colectată < TVA deductibilă → TVA de recuperat de la buget închiderea conturilor de taxă pe valoarea adăugată =

%

4426 „TVA deductibilă”

700

 

4427

„TVA colectată”

 

400

4424