You are on page 1of 3

I. Tr ring, vect ring: 1.1 nh ngha: Cho A l ma trn vung cp n trn trng s .

S c gi l gi tr ring (gi tt l tr ring k hiu GTR) ca ma trn A, nu tn ti mt vect sao cho: Khi vect u c gi l vect ring (VTR) ca ma trn A ng vi gi tr ring 1.2 Tnh cht: 1. Gi tr ring chnh l nghim ca phng trnh (1) c gi l phng trnh c trng ca ma trn A. 2. Mt gi tr ring c th c nhiu vect ring. 3. Mi vect ring ch ng vi mt gi tr ring duy nht. 4. Ma trn A l nghim ca a thc c trng ca chnh n (trong trng hp ny a thc c trng c coi l a thc ma trn, ngha l bin s ca n khng phi l bin s thc m l bin ma trn) 5. Nu l gi tr ring ca ma trn A th A khng kh nghch. Ngc li, nu mi GTR ca A u khc khng th A kh nghch. 6. Nu l GTR ca ma trn A th l gi tr ring ca ma trn Chng minh: 1. S l tr ring ca A khi v ch khi . Suy ra: h phng trnh tuyn tnh thun nht c nghim . 2. iu ny l hin nhin v da vo nh ngha v tnh cht 1 th h phng trnh c v s nghim. 3. Gi s vect ring ng vi 2 tr ring . Ta cn chng minh: . Tht vy, ta c : M: 4. Ta c: 5. Do . Do :

l GTR ca ma trn A. Do : .

Chng t A suy bin (khng kh nghch). 6. Ta c . Do : . T , bng cch chng minh quy np, bn s c kt qu. Nhn xt: t kt qu trn, ta nhn thy c 1 cch tnh nhanh . l ta tm a thc c trng ca ma trn A. Sau , tnh gi tr ca P(a). 1.3. Phng php gii tm tr ring, vect ring: Bc 1: Gii phng trnh c trng tm gi tr ring. Bc 2: Tm vect ring ng vi gi tr ring : ng vi mi gi tr ring va tm c, ta gii h phng trnh tuyn tnh thun nht Lu : theo tnh cht trn, th hpt (2) lun lun c v s nghim. Do , nu bn gii pt (2) m v nghim hoc c nghim duy nht th phi kim tra li. 1.4 Khng gian con ring ng vi GTR

Cc vet ring ca ma trn A ng vi gi tr ring cng vi vect 0 to thnh 1 khng gian con c gi l khng gian con ring ng vi . K hiu: Nu gi tr ring l nghim bi k th 1.5 Cc v d : V d 1. Tm GTR, VTR ca ma trn A: Bc 1: Lp phng trnh c trng ca ma trn A: Gii phng trnh c trng, ta c: Bc 2: Tm cc VTR: 1. Ta tm cc VTR ng vi gi tr ring ng vi gi tr ring ta c VTR

l nghim ca h phng trnh:

Vy VTR ng vi GTR c dng 2. Ta tm cc VTR ng vi gi tr ring ng vi gi tr ring ta c VTR

l nghim ca h phng trnh:

Vy VTR ng vi GTR

c dng

V d 2: Tm GTR, VTR ca ma trn A: , xem A l ma trn phc Bc 1: Lp phng trnh c trng ca ma trn A: Phng trnh (1) v nghim thc. Tuy nhin do A l ma trn phc nn ta tm GTR phc ca ma trn. Gii phng trnh c trng, ta c: Bc 2: Tm cc VTR: 1. Ta tm cc VTR ng vi gi tr ring ng vi gi tr ring ta c VTR l nghim ca h phng trnh:

Vy VTR ng vi GTR c dng 2. Ta tm cc VTR ng vi gi tr ring ng vi gi tr ring ta c VTR phng trnh:

l nghim ca h

Vy VTR ng vi GTR V d 3:

c dng

a. Tm a thc c trng ca ma trn: b. Da vo a thc c trng, chng minh A kh nghch v ch ra biu thc xc nh c. Tnh d. Tm GTR, VTR ca A. Gii. a. Tng t nh cc v d trn, ta d dng tm c a thc c trng ca ma trn A: b. Theo tnh cht 4 ta c: . Do :

t Ta c: Do : A kh nghch v c. Ta c

. . nn:

d. T a thc c trng ta tm c cc GTR: Khi : VTR ng vi gi tr ring c dng: VTR ng vi gi tr ring c dng: VTR ng vi gi tr ring c dng: