You are on page 1of 18

ELS FONS DINVERSI NO MOSSEGUEN!

GUIA PER A LA COMERCIALITZACI DE FONS DINVERSI

D.Z. 26 Barber del Valls

Que cal saber sobre els F.I.


Son instruments dInversi collectiva Permeten un accs fcil a diversitat de mercats Tenen una fiscalitat favorable Permeten una gran flexibilitat en la planificaci financera Poden assumir Risc de Mercat, de Divisa, Geogrfic,... Assumeixen despeses per la gesti Poden ser cotitzats (ETFs) o dInversi lliure (Hedge Funds) Les aportacions i reemborsaments no son immediats

D.Z. 26 Barber del Valls

Tipus de Fons dInversi


Classificaci Oficial dels Fons dInversi (Sadjunta en suport paper)
D.Z. 26 Barber del Valls

Tipus de Fons dInversi


Fons dInversi en Renda Fixa
Inverteixen majoritriament en instruments financers de renda fixa pblica o privada com Bons i Obligacions tant amb cup fix com variable Un exemple s el fons CX SPREAD

D.Z. 26 Barber del Valls

CX SPREAD

D.Z. 26 Barber del Valls

Tipus de Fons dInversi


Fons dInversi de Renda Variable
Inverteixen majoritriament en Instruments financers de renda variable com accions, ndex..

Un exemple s el Fons CX Borsa Espanyola (IBEX 35)

D.Z. 26 Barber del Valls

CX BORSA ESPANYOLA

D.Z. 26 Barber del Valls

Tipus de Fons dInversi


Fons de Fons
Aquests fons dInversi inverteixen en daltres fons Un exemple s el fons CX Equilibri 2 (GESTI ACTIVA)

D.Z. 26 Barber del Valls

CX EQUILIBRI 2

D.Z. 26 Barber del Valls

Com valorem un fons dInversi?


Cal comparar sempre fons de un mateix tipus. Rendibilitat Volatilitat Alfa Beta Sharpe
D.Z. 26 Barber del Valls

Rendibilitat / Volatilitat
La Rendibilitat de un fons s el seu guany efectiu en un perode de temps expressat en %. Ens indica doncs quin guany efectiu hem obtingut en el perode. La Volatilitat de un fons s una mesura del seu Risc ( es calcula comparant les variacions dels valors liquidatius del fons en un perode determinat respecte a la seva mitjana ) A major Volatilitat ms Risc de variaci del valor liquidatiu.
D.Z. 26 Barber del Valls

RISC/RENDIBILITAT

ALFA: Mesura quina part de la rendibilitat de un fons s deguda a la bona (o dolenta) tasca del gestor i no al mercat. BETA: Mesura quin ha estat el comportament del fons comparat amb el seu ndex de referncia, mesura la seva exposici al mercat o risc sistmic

RATIO DE SHARPE Es defineix com a la prima de rendibilitat obtinguda per cada unitat de risc suportada pel fons (i en relaci amb un actiu sense risc) A major Sharpe millor Sharpe <0 vol dir que la rendibilitat s inferior al risc assumit.

D.Z. 26 Barber del Valls

ACONSELLEM FONS DINVERSI ALS NOSTRES CLIENTS?

No noms podem fer-ho sin que s necessari que ho fem!

D.Z. 26 Barber del Valls

- Per al client: Augmenta la diversificaci de les seves inversions, millorant el tractament fiscal de les mateixes i incrementant la possibilitat de obtenir rendibilitats per sobre del termini tradicional (i per extensi per sobre de la inflaci)

D.Z. 26 Barber del Valls

- Per a lentitat: Millora la rendibilitat obtinguda del client Evita sacrificar marge financer - Per loficina: Doble via per Millorar OGP ja que rebaixa SPREAD i alhora millora Recursos amb Marge
D.Z. 26 Barber del Valls

Exemples de Inversi Combinada amb FONS


Invertim: 100.000,00
Tot a termini? Quin preu hem de oferir per captar? 4%, 4,25%... (Captem al 2,25%? Al 3?...) = trinxem el SPREAD i el nostre marge.

Provem:
Combinacions de Termini+Fons+Estructurats...

D.Z. 26 Barber del Valls

ALGUNS EXEMPLES

CAPTACI 100.000 TERMINI

CAPTACI AMB 30% EN FONS SPREAD

D.Z. 26 Barber del Valls

Seguim amb lexemple....


CAPTACI 100.000 CAPTACI 100.000 COMBINADA

D.Z. 26 Barber del Valls