You are on page 1of 8

S 1.

Cu I. Gii phng trnh


3
( 3 1) ( 3 ) .
x
e y dx y x dy + +
Cu II.Gii h pt bng phng php TR, VTR hoc kh
'
1 1 2
'
2 1 2
( ) 3
( ) 2 4
t
x t x x e
x t x x t
+ +
'
+ +

Cu III. Tnh gii hn


5 4
2
0
1 3 1 2 1
lim
cos 2
x
x x
x x x

+ +

.
Cu IV. Tnh tch phn hoc chng t phn k
2
3
2
0
9
x dx
I
x

.
Cu V. Tnh tch phn
2
0
( 1)( 2)
dx
I
x x x
+


+ + +
.
Cu VI. Kho st v v th hm s
3 x
y x e

.
Cu VII. Tnh din tch min phng gii hn bi
2 2
; 2 4 y x y x x .
S 2
Cu I. Gii phng trnh
' 2 2 5
3 3 3 y x y x x + + .
Cu II. Gii phng trnh
'' '
3 2 2 3 6
x
y y y x e + + + + .
Cu III. Tnh gii hn
0
1 1
lim
arctan
x
x x


,
.
Cu IV. Tnh tch phn hoc chng t phn k
1/
0
3
1
x
e dx
I
x


.
Cu V. Tnh tch phn
0
cos2
x
I e xdx
+


.
Cu VI. Kho st v v th hm s
2 1/ x
y x e .
Cu VII. Tnh din tch min phng gii hn bi
3
; 0; 1
1
x
y y x
x

+
.
S 3
Cu I. Gii phng trnh
' 2
2
x
y y x e
x
.
Cu II.Gii h pt bng phng php TR, VTR hoc kh
' 2
1 1 2
'
2 1 2
( ) 5 3
( ) 3
t
x t x x e
x t x x
+
'
+

Cu III. Tnh gii hn


0
1 tan 1 tan
lim
x
x x
x

+
.
1
Cu IV. Tnh tch phn hoc chng t phn k
1/ 4
1/ 2
2 1
dx
I
x x


+
.
Cu V. Tnh tch phn suy rng
2
2
ln
dx
I
x x
+


.
Cu VI. Kho st v v th hm s
ln 1 y x x +
.
Cu VII. Tnh din tch min phng gii hn bi
2
2
1
;
2 1
x
y y
x

+
.
S 4
Cu I. Gii phng trnh ( 1+ e
x
y + xe
x
y)dx+ (xe
x
+ 2)dy = 0.
Cu II.Gii h pt bng phng php TR, VTR hoc kh
'
1 1 2
'
2 1 2
( ) 4 2 1
( ) 7 2 3
x t x x t
x t x x t
+ + +
'
+

Cu III. Tnh
2
2
2 2
0
cos( ) sin
lim
sin
x
x
x x x e
K
x x

.
Cu IV. Tnh tch phn hoc chng t phn k
2
2
2 ( 1) 2
dx
I
x x.
Cu V. Tnh tch phn suy rng
3
2 3
1
(4 3)
dx
x x


.
Cu VI. Kho st v v th hm s
2
ln y x x .
Cu VII. Tnh din tch min phng gii hn bi
2
; 1 y x x y x x .
S 5
Cu I. Gii phng trnh y = sin
y
x x
x
+ vi iu kin y(

)= 2

.
Cu II.Gii h pt bng phng php TR, VTR hoc kh
'
1 1 2
'
2 1 2
( ) 3 2
( ) 2 3
t
x t x x e
x t x x t
+ +
'
+ +

Cu III. Tnh
1
0
(1 )
lim
x
x
e x
L
x

.
Cu IV. Tnh tch phn hoc chng t phn k
2
2
1
3 2 1
dx
I
x x x.
Cu V. Chng minh rng tch phn suy rng

1
x
dx e
x
phn k. Tnh
1
lim
x t
x
x
e dt
t
J
e

.
Cu VI. Kho st v v th hm s
2
4x x
y e

.
Cu VII. Tnh din tch min phng gii hn bi
2 2
3 ; 4 y x y x
.
2
S 6
Cu I. Gii phng trnh xdy- ydx=3x
2
sinxdx
Cu II.Gii phng trnh y- 4y + 5y = 8sinx + 16cosx
Cu III. Tnh gii hn
0
2
1 sin cos
lim
2
x
x x x
x
tg

+
.
Cu IV. Tnh tch phn hoc chng t phn k
1
2
0
ln
dx
I
x x


.
Cu V. Tnh

+
3
2
1 x x
dx
.
Cu VI. Kho st v v th hm s
1
x
e
y
x

.
Cu VII. Tnh di cung
2
2 ,1/ 4 1 y x x x
.
S 7
Cu I. Gii phng trnh a/ y=
x
y
+3xe
x

b/(3x
2
+y
3
+4x)dx+3xy
2
dy=0.
Cu II.Gii h pt bng phng php TR, VTR hoc kh
' 2
1 1 2
' 3
2 1 2
( ) 4 3
( ) 2
t
x t x x t t
x t x x e
+ +
'
+

Cu III. Tnh gii hn


x
x
x
e
x
/ 1
4
/ 1
0
) 4 1 (
lim 1
]
1

+
>
.
Cu IV. Tnh tch phn hoc chng t phn k
0
3
2
( 1) 1
dx
I
x x


+ +
.
Cu V. Tnh tch phn suy rng sau

+ +

1
2
2
) 1 )( 1 (
3
x x x
x
.
Cu VI. Kho st v v th hm s
2
| | 1 y x x
.
Cu VII. Tnh di cung
2
ln
,1 3
2 4
x x
y x .
S 8
Cu I. Gii phng trnh a/ y-
x
y 2
= 5x
5
b/ (e
y
+sinx)dx+(cosy +xe
y
)dy=0.
Cu II.Gii h pt bng phng php TR, VTR hoc kh
'
1 1 2
'
2 1 2
( ) 3 12
( ) 2 7
t
x t x x t e
x t x x
+ + +
'
+

Cu III. Tnh gii hn


2
1/
3
0
1
lim
3
x
x
x
x

1
+
1
]
.
3
Cu IV. Tnh tch phn hoc chng t phn k
0
1
e
x
dx
I
e

.
Cu V. Xt tch phn suy rng
dx
x x

+ +
0
3
) 1 )( 1 (
1

l tham s. Tm gi tr

nguyn dng
b nht tch phn suy rng ny hi t. Vi

tm c, tnh tch phn ny.


Cu VI. Kho st v v th hm s
2 3
y x x
.
Cu VII. Tnh di cung , 0 ln 7
x
y e x .
S 9
Cu I. Gii cc phng trnh a/ 0
2
2
3
dy x dx
y
, y(4)=2 b/ y - x x
x
y
cos
4
4
.
Cu II. Gii phng trnh vi phn: y+2y-3y= (6x + 1)e
3x
Cu III. Tnh gii hn
1 2 4
3 7
( 1) .( 2) .( 4)
lim
( 5)
x x x
x
x
x x x
x
+ + +
+
+
+ + +
+
.
Cu IV. Tnh tch phn hoc chng t phn k
2
1
(1 )(2 )
dx
I
x x.
Cu V.Tnh tch phn suy rng
2 4
80
1
1
dx
x x

.
Cu VI. Kho st v v th hm s
3 3
1 y x
.
Cu VII. Tnh di cung ln , 2 2 2 6 y x x .
S 10
Cu I. Gii cc phng trnh a/ y+ x
x
x
x
y
,
sin 6 3
3
>0.
b/ (5xy
2
+4y)dx+(5x
2
y+4x)dy=0.
Cu II.Gii h pt bng phng php TR, VTR hoc kh
'
1 1 2
' 2
2 1 2
( ) 2 3 4
( ) 4
t
x t x x t
x t x x e

+ +
'
+ +

Cu III. Cho f(x)=


+ +
x
t
dt e x g b x x
3
0
3
2
) ( , 4
. Tm b
) (
) (
lim
0
x g
x f
x + >
nhn gi tr hu hn.
Vi b va tm c, hy tnh gi tr gii hn trn.
Cu IV. Tnh tch phn hoc chng t phn k
1
0
ln xdx
I
x


.
Cu V. Xt tch phn suy rng
dx
x x
m

+ 1
3 2
1 .
1
. Tm iu kin v m tch phn suy rng ny
hi t. Tnh gi tr tch phn ny khi m =
3
7
.
Cu VI. Kho st v v th hm s
3
3 y x x
.
Cu VII. Tnh di cung
/ 2
2 1 , ln9 ln 64
x
y e x +
.
S 11
Cu I. Gii cc phng trnh a/
' 2 3
3
2 , 0
x
y
y e x x
x
+ > .
4
b/ ( ) ( )
sin 5 cos 5
x x
e y y dx e y x dy + + +
.
Cu II. Gii phng trnh
'' ' 3
6 9 12 (3 2)
x
y y y e x + + .
Cu III. Cho
2
0
sin
3
( ) , ( ) ln(1 sin )
x
x
f x e b g x t dt + +
. Tm b
0
( )
lim
( ) x
f x
g x
nhn gi tr hu hn.
Vi b va tm c, hy tnh gi tr gii hn trn.
Cu IV. Kho st s hi t ca
1
5 10
0
1
dx
I
x

.
Cu V. Xt tch phn suy rng
( )
2
2
1 . 1
m
dx
x x
+

+
. Tm iu kin v m tch phn suy rng
ny hi t. Tnh gi tr tch phn ny khi m = 1.
Cu VI. Kho st v v th hm s
2
1 y x x +
.
Cu VII. Tnh th tch vt th trn xoay to nn khi quay min phng gii hn bi
, 0, 2
x
y xe y x

quanh trc Ox.


S 12
Cu I. Gii phng trnh
( )
'
arctan , (1) 0.
y
xy y x y
x

Cu II. Gii phng trnh
'' '
4 sin2 1, (0) 1/ 4, (0) 0. y y x y y + +
Cu III. Tnh gii hn
2
0
sinh ln(1 )
lim
tan x
x x
x x
+

Cu IV. Kho st s hi t ca
2
0
sinh
cos
x
xdx
I
e x

.
Cu V. Tnh tch phn
0
x x
dx
I
e e
+


+
.
Cu VI. Kho st v v th hm s
2
2 y x x x
.
Cu VII. Tnh th tch vt th trn xoay to nn khi quay min phng gii hn bi
2
, 0, 2 y x y x y + quanh trc Ox.
S 13.
Cu I. Gii phng trnh
( 1) (2 2 1) . x y dx x y dy + + +
Cu II.Gii h pt bng phng php TR, VTR hoc kh
' 2
1 1 2
' 9
2 1 2
( ) 3 2
( ) 3 8
t
t
x t x x e
x t x x e
+ +
'
+ +

Cu III. Tnh gii hn


2
0
cosh2 2
lim
tan2 2sin
x
x
e x x
x x

.
Cu IV. Kho st s hi t ca
1
3
0
ln
(1 )
xdx
I
x x

.
5
Cu V. Tnh tch phn
2 2
0
(1 4 ) 1
dx
I
x x
+


+ +
.
Cu VI. Kho st v v th hm s
2
2
1
2 1
x x
y
x x
+

+
.
Cu VII. Tnh th tch vt th trn xoay to nn khi quay min phng gii hn bi
2
4 , , 0 y x y x y
(
y x
)quanh trc Ox.
S 14.
Cu I. Gii phng trnh
'
y y x y + .
Cu II.Gii phng trnh
'' '
3 2 3 5sin2 y y y x x + + .
Cu III. Tnh gii hn
( )
2
0
1 1
lim
x
x
x
I
x

.
Cu IV. Kho st s hi t ca
3 7
0
1
xdx
I
x
+


+
.
Cu V. Tnh tch phn
3 2
2
2 2
dx
I
x x x
+


+
.
Cu VI. Kho st v v th hm s
2
2
1
( 2) 1
x
y
x
+

+
.
Cu VII. Tnh th tch vt th trn xoay to nn khi quay min phng gii hn bi
1
, , 2, 0 y x y x y
x
quanh trc Ox.
S 15.
Cu I. Gii phng trnh
'
1 1 y x y x y + + +
Cu II. Gii phng trnh
'' ' 2
4 4 cos
x
y y y e x + + .
Cu III. Tnh gii hn ( )
lim 2arctan
x
x x
+

.
Cu IV. Kho st s hi t ca
5
0
ln(1 ) x dx
I
x x
+
+


+
.
Cu V. Tnh tch phn
2
2
1
3 2 1
dx
I
x x x.
Cu VI Kho st v v th hm s
2
2
2
x
y
x
+

+
.
Cu VII. Tnh th tch vt th trn xoay to nn khi quay min phng gii hn bi
2
, , 0
x
y e y e x quanh trc Oy.
S 16.
Cu I. Gii phng trnh
2
2 ( 6 ) 0, (1) 1. ydx y x dy y +
Cu II.Gii h pt bng phng php TR, VTR hoc kh
' 2
1 1 2
'
2 1 2
( ) 3
( ) 8 4 3 2
x t x x t
x t x x t
+ +
'
+ +

6
Cu III. Tnh gii hn ca hm
3 2 2
2
0
sin 3 3arcsin
lim
ln(cos ) sin
x
x x x
x x

+ +
+
.
Cu IV. Kho st s hi t ca
0
1 1
sinh
I dx
x x x
+
_


,
.
Cu V. Tnh tch phn
( )
2
2 1 2
dx
I
x x
+.
Cu VI. Kho st v v th hm s
2
2 2 y x x + +
.
Cu VII. Tnh th tch vt th trn xoay to nn khi quay min phng gii hn bi
sin ; 0; 0
x
y e x y x

( 0 x ) quanh trc Ox.


S 17.
Cu I. Gii phng trnh
' sin
cos
x
y y x e

+ .
Cu II.Gii h pt bng phng php TR, VTR hoc kh
' 5
1 1 2
' 6
2 1 2
( ) 5 10
( ) 4
t
t
x t x x e
x t x x e

+ +
'
+ +

Cu III. Tnh gii hn ca hm


0
1 3sin 1 2sin 2
lim
tan2 x
x x
x
+ + +
.
Cu IV. Kho st s hi t ca
( )
2 2
1/ 5/
0
x x
I e e dx
+

.
Cu V.Tnh tch phn hoc chng t phn k
3
1
2
0
arcsin
1
x x
I dx
x

.
Cu VI. Kho st v v th hm s
| 1|
2
x
y
x

+
.
Cu VII. Tnh din tch min phng gii hn bi
( )
[ )
2
; 0; 1,
1
x
y y x
x
+
+
.
S 18.
Cu I. Gii phng trnh
(2 4) ( 2 5) 0 x y dx x y dy + + +
.
Cu II.Gii h pt bng phng php TR, VTR hoc kh
' 2
1 1 2
'
2 1 2
( ) 3 2 3 2
( ) 3 4 2
x t x x t t
x t x x t
+ + +
'
+ + +

Cu III. Tnh gii hn


2
1/ sin
0
arcsin
lim
x
x
x
x
_

,
.
Cu IV. Tm

tch phn
( )
3 4
0
2 3
4 1
x
I dx
x x

+
+


+ +
hi t.
Cu V. Tnh tch phn hoc chng t phn k
0
1/
3
1
x
dx
I e
x


.
Cu VI. Kho st v v th hm s
2
8
4
x
y
x

.
7
Cu VII. Tnh din tch min phng gii hn bi
[ )
1
; 0; 0,
x x
y y x
e e
+
+
.
S 19.
Cu I. Gii phng trnh
' 2
tan cos 0 y y x y x + .
Cu II.Gii h pt bng phng php TR, VTR hoc kh
' 5
1 1 2
' 6
2 1 2
( ) 7 2
( ) 2 4 3
t
t
x t x x e
x t x x e

+
'
+ +

.
Cu III. Tnh gii hn
2
0
1 1
lim
arctan x x x
x


,
.
Cu IV. Tm

tch phn
( )
1
4
3 4
5
x
x
I dx
x


+
hi t.
Cu V. Tnh tch phn hoc chng t phn k
4
1
2 2
1
(1 ) 1
x dx
I
x x


+
.
Cu VI. Kho st v v th hm s
2
4 1 x
y
x
-
=
.
Cu VII. Tnh din tch b mt trn xoay to ca vt th trn xoay to nn khi quay min phng
gii hn bi
2
1; 0 1/ 4; 0 y x x y +
quanh trc Ox.
S 20.
Cu I. Gii phng trnh
2 2
3 4
2 3
0, (1) 1
x y x
dx dy y
y y

+ .
Cu II.Gii phng trnh
'' '
sin2 0, (0) (0) 1 y y x y y + + .
Cu III. Tnh gii hn
2
0
cos 1
lim
sin x
x x
I
x x

.
Cu IV. Tm

tch phn
( )
0
4 1 2
4
x
x
I dx
x

+
+


+
hi t.
Cu V. Tnh tch phn
2 2
0
x
I x e dx
+


.
Cu VI. Kho st v v th hm s
3
6 1
3 y x
x x
+
.
Cu VII. Tnh din tch b mt trn xoay to ca vt th trn xoay to nn khi quay min phng
gii hn bi
ln ; 0;1 2 y x y x
quanh trc Oy.
8