You are on page 1of 12

e-B

TAHUN TAKSIRAN

2011

PEMASTAUTIN YANG MENJALANKAN PERNIAGAAN (PENGEMUKAAN SECARA ELEKTRONIK) BORANG NYATA ORANG PERSEORANGAN (PEMASTAUTIN) DI BAWAH SEKSYEN 77 AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 Borang ini ditetapkan di bawah seksyen 152 Akta Cukai Pendapatan 1967

Nama

HAMIHAN BT HUSAIN

No. Cukai Pendapatan OG 03028030031 MAKLUMAT INDIVIDU

Nama (seperti di kad


pengenalan/pasport)

HAMIHAN BT HUSAIN

No. Cukai Pendapatan No. KP Baru Warganegara Status Pada 31-12-2011 Jenis Taksiran Ketetapan Umum Dipatuhi Penyimpanan Rekod

OG 03028030031 610406085496 MALAYSIA KAHWIN BERSAMA ATAS NAMA SUAMI YA YA

No. Pasport Semasa Jantina


PEREMPUAN

Tarikh Kahwin 22/04/1984

Diluluskan oleh Menteri Sebagai Pekerja Berpengetahuan Alamat Surat-menyurat

Tarikh Diluluskan Oleh Menteri

NO 44 PRSN MANJUNG POINT 5 DESA MANJUNG POINT

Poskod Negeri Alamat Premis Perniagaan

32040 PERAK NO 105 TKT BAWAH VENICE SUTERA 8

Bandar

SERI MANJUNG

DESA MANJUNG RAYA

Poskod Negeri No. Telefon Alamat Laman Web / Blog e-Mel Nama Bank No. Akaun Bank

32200 PERAK 056883342

Bandar SERI MANJUNG

No. Majikan E

Tarikh cetakan : 5/30/2012 1:02:24 PM

Muka surat 1/12

Nama

HAMIHAN BT HUSAIN

No. Cukai Pendapatan OG 03028030031 MAKLUMAT SUAMI / ISTERI

Nama Suami / Isteri (seperti di kad


pengenalan/pasport)

ABD MUEN ABD HAMID

No. Cukai Pendapatan No. KP Baru

SG 560218085867

PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN YANG BELUM DILAPORKAN Jenis pendapatan Bayaran bagi tahun Amaun kasar Caruman kumpulan wang

Tarikh cetakan : 5/30/2012 1:02:24 PM

Muka surat 2/12

Nama

HAMIHAN BT HUSAIN

No. Cukai Pendapatan OG 03028030031

PENDAPATAN BERKANUN DAN JUMLAH PENDAPATAN Pendapatan Berkanun Perniagaan Kod Perniagaan Perniagaan 1 Perniagaan 2 Perniagaan 3 Pendapatan Berkanun Perkongsian No. Cukai Pendapatan Perkongsian 1 Perkongsian 2 Perkongsian 3 + 4 dan seterusnya (jika ada) Agregat pendapatan berkanun perniagaan TOLAK: Rugi perniagaan bawa hadapan JUMLAH Pendapatan Berkanun Lain Penggajian Dividen Faedah dan diskaun Sewa, royalti, dan premium Pencen, anuiti dan bayaran berkala lain Apa-apa perolehan atau keuntungan lain Tambahan mengikut peruntukan perenggan 43(1)(c) Agregat pendapatan lain PENDAPATAN AGREGAT TOLAK: Rugi perniagaan tahun semasa JUMLAH
0 49,507 0 49,507 33140

Amaun
49,507

Amaun

D D D
49,507 0 49,507

Tarikh cetakan : 5/30/2012 1:02:24 PM

Muka surat 3/12

Nama

HAMIHAN BT HUSAIN

No. Cukai Pendapatan OG 03028030031

PENDAPATAN BERKANUN DAN JUMLAH PENDAPATAN TOLAK: Perbelanjaan lain Perbelanjaan mencari gali - Jadual 4 dan perenggan 44(1)(b) Perbelanjaan ladang yang layak- Jadual 4A dan perenggan 44(1) (b) JUMLAH Hadiah wang kepada Kerajaan/Kerajaan Tempatan Hadiah wang kepada institusi atau organisasi diluluskan Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada aktiviti sukan atau badan sukan yang diluluskan Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada projek berkepentingan negara yang diluluskan oleh Menteri Kewangan Hadiah artifak, manuskrip atau lukisan Hadiah wang untuk kemudahan perpustakaan atau kepada perpustakaan Hadiah wang atau sumbangan manfaat bagi menyediakan kemudahan di tempat awam untuk orang yang kurang upaya Hadiah wang atau kos peralatan perubatan kepada mana-mana badan rawatan kesihatan Hadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau balai seni lukis negeri TOLAK: Jumlah Derma dan Hadiah JUMLAH PENDAPATAN PERINTIS KENA CUKAI JUMLAH PENDAPATAN (SENDIRI) JUMLAH PENDAPATAN DIVIDEN PASANGAN DARI HK3 JUMLAH PENDAPATAN YANG DIPINDAHKAN DARI SUAMI/ISTERI* BAGI TAKSIRAN BERSAMA * Jenis pendapatan SUAMI/ISTERI yang dipindahkan Ansuran/PCB yang telah dibayar untuk pendapatan tahun 2011 SENDIRI dan SUAMI/ISTERI bagi taksiran bersama
0.00 49,321 186 49,321 186 186
(Terhad kepada 7% daripada pendapatan agregat)

49,507

Tarikh cetakan : 5/30/2012 1:02:24 PM

Muka surat 4/12

Nama

HAMIHAN BT HUSAIN

No. Cukai Pendapatan OG 03028030031

TUNTUTAN PELEPASAN
Individu dan saudara tanggungan Perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibubapa
(keadaan disahkan oleh pengamal perubatan)

9,000 Terhad 5,000

Peralatan sokongan asas untuk kegunaan sendiri, suami / isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya Individu yang kurang upaya Yuran pendidikan (sendiri) :
(i) peringkat selain Sarjana dan Doktor Falsafah - bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah - sebarang bidang atau kursus pengajian

Terhad 5,000 6,000

Terhad 5,000

(ii)

Perbelanjaan perubatan bagi penyakit yang sukar diubati atas diri sendiri, suami / isteri atau anak Pemeriksaan perubatan penuh atas diri sendiri, suami / isteri atau anak Terhad 500

Terhad 5,000

Pembelian buku/majalah/jurnal/penerbitan (selain surat khabar atau bahan bacaan terlarang) untuk diri sendiri, suami/isteri atau anak Pembelian komputer peribadi untuk individu (potongan dibenarkan sekali dalam setiap 3 tahun) Tabungan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 Yuran langganan perkhidmatan jalur lebar Faedah pinjaman perumahan (mesti memenuhi syarat-syarat kelayakan) Suami / Isteri / Bayaran alimoni kepada bekas isteri Suami / Isteri yang kurang upaya Bilangan anak layak mendapat pelepasan Bilangan anak dituntut oleh diri sendiri

Terhad 1,000

Terhad 3,000 Terhad 3,000 Terhad 300 Terhad 500 Terhad 10,000 Terhad 3,000 3,500 Bilangan anak dituntut oleh suami / isteri

Jumlah Anak - di bawah umur 18 tahun Jumlah Anak - 18 tahun dan ke atas yang masih belajar Jumlah Anak - Anak kurang upaya Insurans nyawa dan KWSP Anuiti tertunda ('Deferred annuity') Insurans pendidikan dan perubatan Terhad 3,000 Terhad 6,000 Terhad 7,000

Tarikh cetakan : 5/30/2012 1:02:24 PM

Muka surat 5/12

Nama

HAMIHAN BT HUSAIN

No. Cukai Pendapatan OG 03028030031

TUNTUTAN REBAT / TOLAKAN CUKAI / PELEPASAN CUKAI


Zakat atau fitrah Tolakan cukai seksyen 51 Akta Kewangan 2007(dividen) Tolakan cukai seksyen 110 (lain-lain) Pelepasan cukai seksyen 132 Pelepasan cukai seksyen 133
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tarikh cetakan : 5/30/2012 1:02:24 PM

Muka surat 6/12

Nama

HAMIHAN BT HUSAIN

No. Cukai Pendapatan OG 03028030031 MAKLUMAT PENDAPATAN PERNIAGAAN

KERUGIAN Baki hantar hadapan Baki kerugian tahun semasa Baki kerugian tahun kebelakangan Kerugian hantar hadapan Amaun diserap Kerugian Perintis ELAUN MODAL Elaun diserap Perniagaan 1 Perniagaan 2 Perniagaan 3 + 4 dan seterusnya (jika ada) Perkongsian 1 Perkongsian 2 Perkongsian 3 + 4 dan seterusnya (jika ada) MAKLUMAT CUKAI PEGANGAN Seksyen Jumlah kasar dibayar Jumlah cukai yang dipegang dan diremit ke LHDNM 18,263 Baki hantar hadapan 0

107A 109 109A 109B 109F

Tarikh cetakan : 5/30/2012 1:02:24 PM

Muka surat 7/12

Nama

HAMIHAN BT HUSAIN

No. Cukai Pendapatan OG 03028030031

PERBELANJAAN KHAS, POTONGAN SELANJUTNYA DAN POTONGAN DUA KALI KOD TUNTUTAN AMAUN

JUMLAH TUNTUT

TUNTUTAN INSENTIF / PENDAPATAN DIKECUALIKAN Jenis insentif Elaun Jadual 7A Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Perbelanjaan Jadual 4 Perbelanjaan Jadual 4A Pendapatan Perintis Projek Pengeluaran Bahan Makanan Yang Diluluskan Amaun diserap Baki hantar hadapan

MAKLUMAT KEWANGAN ORANG PERSEORANGAN Nama Perniagaan


AMIHAN ENTERPRISE

AKAUN PERDAGANGAN UNTUNG RUGI Kod Perniagaan Jualan atau perolehan TOLAK : Stok awal Belian dan kos pengeluaran Stok akhir Kos jualan UNTUNG / RUGI KASAR
74,155 178,202 36,123 216,234 335,997 33140 552,231

Tarikh cetakan : 5/30/2012 1:02:24 PM

Muka surat 8/12

Nama

HAMIHAN BT HUSAIN

No. Cukai Pendapatan OG 03028030031

PENDAPATAN : Perniagaan lain Dividen Faedah dan diskaun Sewa, royalti dan premium Pendapatan lain JUMLAH PERBELANJAAN: Faedah pinjaman Gaji dan upah Sewa/pajakan Kontrak dan subkontrak Komisen Hutang lapuk Perjalanan dan pengangkutan Pembaikian dan penyelenggaraan Promosi dan iklan Perbelanjaan-perbelanjaan lain
9,199 14,137 15,310 8,705 115,669 7,800 115,669 0

JUMLAH PERBELANJAAN UNTUNG / RUGI BERSIH Perbelanjaan yang tidak dibenarkan KUNCI KIRA-KIRA Aset tetap: Tanah dan bangunan Loji dan jentera Kenderaan Aset tetap lain
80,595

286,489 49,507

Tarikh cetakan : 5/30/2012 1:02:24 PM

Muka surat 9/12

Nama

HAMIHAN BT HUSAIN

No. Cukai Pendapatan OG 03028030031


80,595

JUMLAH ASET TETAP Pelaburan Aset tetap: Stok Penghutang dagangan Penghutang lain Baki tunai Baki dalam bank Aset semasa lain
104,687 26,238 36,123 228,840

JUMLAH ASET SEMASA JUMLAH ASET LIABILITI: Pinjaman dan overdraf Pemiutang dagangan Pemiutang lain
391,124 6,260

395,888 476,483

JUMLAH LIABILITI EKUITI PEMILIK: Akaun modal Baki akaun semasa bawa hadapan Untung/Rugi tahun semasa Ambilan/Pendahuluan (bersih) Baki akaun semasa hantar hadapan

397,384

85,851 49,507 50,000 476,483

Tarikh cetakan : 5/30/2012 1:02:24 PM

Muka surat 10/12

Nama

HAMIHAN BT HUSAIN

No. Cukai Pendapatan OG 03028030031

RUMUSAN CUKAI
Jumlah pendapatan Tolak : Jumlah pelepasan PENDAPATAN BERCUKAI Diluluskan Oleh Menteri Sebagai Pekerja Berpengetahuan
atas kadar (%)

0 0 0

15% Cukai ke atas yang pertama Cukai ke atas baki JUMLAH CUKAI PENDAPATAN Rebat cukai individu Rebat cukai suami / isteri Zakat atau fitrah Tolak : Jumlah rebat (Terhad kepada Jumlah Cukai Pendapatan)
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0
atas kadar (%)

0.00 0 0.00 0.00

JUMLAH CUKAI YANG DIKENAKAN Tolak : Jumlah Tolakan/Pelepasan Cukai (Pelepasan cukai seksyen 132 & 133 terhad kepada jumlah cukai yang dikenakan) CUKAI KENA DIBAYAR Ansuran / PCB yang telah dibayar untuk pendapatan tahun 2011- SENDIRI dan SUAMI/ISTERI bagi taksiran bersama BAKI CUKAI KENA DIBAYAR

0.00 0.00

0.00

AKUAN
Saya, No. KP Baru
HAMIHAN BT HUSAIN 610406085496

dengan ini mengakui bahawa maklumat mengenai pendapatan dan tuntutan bagi potongan pelepasan yang saya berikan dalam borang nyata ini adalah benar, betul dan lengkap

Tarikh cetakan : 5/30/2012 1:02:24 PM

Muka surat 11/12

Tempat Bayaran
Pembayaran boleh dibuat di : (a) Bank

- kaunter CIMB Bank Berhad (CIMB), Public Bank Berhad (PBB) dan Malayan Banking Berhad
(Maybank), EON Bank dan AFFIN Bank Berhad (ABB) dengan menggunakan slip bayaran yang disediakan oleh bank. - perbankan internet CIMB, PBB, Maybank, EON Bank dan perbankan telefon Maybank. - Auto teller Machine (ATM) PBB, Maybank & CIMB, Mesin Deposit Cek PBB dan Mesin Deposit Tunai CIMB.

(b) LHDN

- e-Bayaran melalui FPX (Financial Process Exchange) di laman web LHDNM, http://www.hasil.gov.my
- kaunter bayaran LHDNM atau melalui pos Cek, kiriman wang dan draf bank hendaklah dipalang dan dibayar kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri. Gunakan Slip Pengiriman Bayaran (CP501) apabila membuat bayaran. Sila catatkan nama, alamat, nombor telefon, nombor cukai pendapatan, tahun taksiran dan kod bayaran di belakang instrumen bayaran. Bayaran melalui CEK / KIRIMAN WANG / WANG POS / DRAF BANK hendaklah dihantar secara berasingan ke alamat LHDNM seperti di bawah. Bayaran secara tunai tidak boleh dibuat melalui pos.

(c) Pos Malaysia Berhad

- Kaunter dan Pos Online

Kenaikan cukai 10% dibawah subseksyen 103(3) ACP 1967 akan dikenakan sekiranya gagal membayar cukai atau baki cukai kena dibayar pada atau sebelum 30 Jun 2012 . Jika cukai atau baki cukai masih tidak dibayar dalam tempoh 60 hari dari tarikh kenaikan cukai diatas, kenaikan cukai 5% di bawah subseksyen 103(4) ACP 1967 akan dikenakan ke atas cukai atau baki cukai tersebut. Alamat Pos SEMENANJUNG MALAYSIA Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Cawangan Pungutan, Tingkat 15, Blok 8A Kompleks Bangunan Kerajaan, Jalan Duta Karung Berkunci 11061 50990 Kuala Lumpur Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Cawangan Kota Kinabalu Wisma Hasil Jalan Tunku Abdul Rahman 88600 Kota Kinabalu Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Cawangan Kuching Aras 17, Wisma Hasil No.1, Jalan Padungan 93100 Kuching KOD BAYARAN
084

Kaunter Bayaran Tingkat Bawah, Blok 8A Kompleks Bangunan Kerajaan Jalan Duta Kuala Lumpur

SABAH & WP LABUAN

Tingkat Bawah Wisma Hasil Jalan Tunku Abdul Rahman Kota Kinabalu

SARAWAK

Aras 1, Wisma Hasil No.1, Jalan Padungan Kuching

NO. CUKAI PENDAPATAN


OG 03028030031

NO. ANSURAN
99

TAHUN TAKSIRAN
2011

Nama dan Alamat Pos


HAMIHAN BT HUSAIN

Amaun Bayaran RM No. Rujukan (No. Kad


Pengenalan / Polis / Tentera / Pasport)

610406085496

No. Cek dan Lain-lain Nama Bank Pembayar No. Telefon Tarikh : Tarikh cetakan : 5/30/2012 1:02:24 PM Muka surat 12/12