You are on page 1of 34

C.

ZIARI{TI SPORTIVI

ALBULESCU, V ALENTIN (1925), n. la Bac\u. Economist. A debutat `n presa sportiv\ `n 1966, realiznd reportaje, comentarii, `n principal din lumea baschetului. ~n anii 1966-1975 a semnat `n publica]iile Via]a Studen]easc\, Informa]ia Bucure[tiului [i Scnteia Tineretului. Tot despre baschet a scris 4 c\r]i: Cu baschetbali[tii romni `n Finlanda, De la Napoli la Essen, Baschet. Mic\ enciclopedie [i Baschet romnesc. Autorul f\cea o incursiune `n evolu]ia baschetului din ]ar\ [i din str\in\tate, de la `nceputuri pn\ `n acel moment. Din anul 1986 a ini]iat [i a realizat un program de fotbal la clubul Sportul Studen]esc, denumit Regia fotbalistic\. ~n 1991 a `nfiin]at, `mpreun\ cu Radu Cosa[u, Gheorghe Laz\r, Radu Timofte [i Eugen Petrescu, prima revist\ de fotbal color, intitulat\ Fotbal Plus (al c\rei director devine), publica]ia impunndu-se `n presa de specialitate. ALEXANDRESCU, HORIA (1947), n. la Bucure[ti. Absolvent al IEFS [i a Facult\]ii de Ziaristic\ din cadrul Academiei {tefan Gheorghiu. A debutat `n pres\ `n anul 1971, iar realiz\rile sale gazet\re[ti din lumea sportului au dovedit cuno[tin]ele din domeniile: atletismului, sporturilor nautice, gimnasticii, jocurilor sportive [i,

`n special, din handbal [i fotbal. A desf\[urat o intens\ activitate ca redactor la ziarul Sportul [i Scnteia Tineretului, fiind prezent la numeroase ac]iuni interna]ionale desf\[urate att `n ]ar\, ct [i `n str\in\tate. Dup\ 1989 a devenit redactor-[ef adjunct la Tineretul Liber, apoi redactor-[ef la Curierul Na]ional, din 1994 director general al cotidianului Cronica Romn\, iar din 2001, director general al cotidianului Independent. Abandonnd oarecum problematica sportiv\, s-a lansat `n comentarii politice, realiznd numeroase emisiuni televizate la posturile Antena 1 sau Prima TV. ~n perioada `n care a fost reporter a scris mai multe lucr\ri, din care amintim: Olimpiada californian\ [i Steaua, campioana Europei. Din anul 2001 este director general al cotidianului Independent. ALEXANDRESCU, TOMA (1914-1989), n. la Bucure[ti. Gazetar sportiv. A f\cut parte din genera]ia de avangard\ a ziaristicii sportive. A fost secretar general la Universul sport [i la Gazeta sporturilor. A crescut [i a `ndrumat numero[i jurnali[ti de valoare: Aurel C. Neagu, Victor B\nciulescu, Emanuel Valeriu. ~ntre anii 1966-1970 a fost secretar de redac]ie la Sportul Popular. A semnat numeroase articole despre fotbal la Universul sport [i Gazeta sporturilor. Autorul lucr\rii Cele dou\ pasiuni ale lui Sony Niculescu. {tafeta profesiunii de ziarist a fost preluat\ [i dus\ mai departe cu succes de fiul s\u, Horia Alexandrescu, directorul ziarului Independent.

177

PERSONALIT|}I

ALEXE, CONSTANTIN (1934), n. la Ploie[ti. Absolvent al Facult\]ii de Ziaristic\ [i a Facult\]ii de Filosofie [i Sociologie (1985). S-a afirmat ca un talent `n fotbal, f\cnd parte din echipele de copii ale Cluburilor FC Ploie[ti Prahova (de juniori), Metalul Plopeni, Voin]a [i Unirea. ~n 1956 a jucat `n selec]ionata Armatei a II-a, cu care a c[tigat Spartachiada Militar\ de Fotbal. Din 1960 a lucrat `n presa sportiv\, dovedindu-se un bun profesionist, cu remarcabile calit\]i `n ceea ce prive[te tehnica scrisului, mai ales a materialelor de regul\ dominate de ideea luptei pentru dreptate [i adev\r. ~n calitate de cronicar, redactor, [ef de departament al publica]iei Sportul (ulterior, Gazeta sporturilor) sau de secretar general de redac]ie al revistei Fotbal, s-a dovedit un bun cunosc\tor al fenomenului sportiv [i un ne`nduplecat adversar al celor ce uneltesc `mpotriva sportului. Autor al unor lucr\ri de specialitate, `mpreun\ cu T. Stana: Sportul [colar [i universitar din Romnia [i La izvoarele performan]ei. Pasiunea pentru ziaristica sportiv\ a fost transmis\ [i celor dou\ fiice, Dana, reporter TVR [i Gabi, redactor de sport la Ziua. Din 2001 a colaborat la cotidianul Independent. ALEXIU, {TEFAN (1960), n. la Bucure[ti. Inginer. Absolvent al Institutului de Construc]ii, Bucure[ti (1985). ~n 1997 a terminat Cursul de Radio BBC [i Management. Din 1992 a lucrat la radio, `n cadrul Redac]iei Sport, ca reporter-crainic. ~n perioada studiilor medii [i superioare a practicat o serie de sporturi, precum handbal la clubul Voin]a Bucure[ti, `n divizia secund\, polo pe ap\ la SSp. nr. 2 , Bucure[ti, fiind inclus [i `n lotul na]ional. A transmis de la numeroase competi]ii la care au evoluat sportivii romni, f\cnd dovada unui talent `nso]it de pasiune profesional\, competen]\ [i spirit de obiectivitate. ANTONESCU, ION C|LIN (1925-1985), n. la Bucure[ti. Ziarist. Absolvent al Universit\]ii serale marxist-leniniste [i al Cursului pentru perfec]io-

narea preg\tirii cadrelor din domeniul presei, de la Academia {tefan Gheorghiu (1974). Debuteaz\ `n presa sportiv\ `n 1948, la Gazeta sporturilor, fiind unul dintre cei mai vechi ziari[ti postbelici. Pe parcursul unei activit\]i de aproape patru decenii, s-a aflat `n permanen]\ `n primele rnduri ale gazetarilor sportivi, dovedindu-se specialist `n jocurile sportive: handbal, fotbal [i hochei pe ghea]\. A decedat `n timpul unei gale interna]ionale de box, desf\[urate la fostul stadion 23 August (pentru c\ nu a suportat decizia nedreapt\ dat\ de arbitri unui boxer romn). BARBU, EUGEN (1924-1993), n. la Bucure[ti. Scriitor [i ziarist. {i-a petrecut cea mai mare parte din via]\ `n mahalaua bucure[tean\, Cu]aridaOuatu, de unde [i-a luat eroii celebrului roman Groapa [i, tot de acolo (perimetrul dintre Calea Grivi]ei [i Bd. Filantropiei), [i-a strns Unsprezece (titlul volumului s\u de debut) juc\tori pentru `nfiin]area echipei Sport Club Amator, care a activat `ntre anii 1946-1948 `n campionatul municipiului Bucure[ti. O alt\ carte cu subiect sportiv a fost Tripleta de aur. Iubind sportul, `n special fotbalul (el `nsu[i fiind juc\tor amator), a asigurat rubrici permanente la revistele: Luceaf\rul [i S\pt\mna, al c\ror redactor-[ef a fost mult\ vreme, [i la s\pt\mnalul de specialitate Fotbal. Dintre lucr\rile sale (romane sau scenarii de film) amintim: Principele, S\ nu-]i faci pr\v\lie cu scar\, Facerea lumii, S\pt\mna nebunilor. Dup\ evenimentele din 1989 a intrat `n politic\, fiind unul dintre membrii fondatori ai partidului Romnia Mare [i director onorific al revistei cu acela[i nume. Membru al Academiei Romne. B|NCIULESCU, VICTOR vezi Personalit\]i (A) B|NU{, MAX (1926), n. la Bucure[ti. Ziarist. A urmat cursurile [colii de jurnalistic\ [i art\ fotografic\ de la Praga, unde a fost r\spl\tit cu premiul

178

C. Ziari[ti

interna]ional, oferit de Deutsche Sport. De tn\r a optat pentru gazet\ria sportiv\, activnd ca secretar general de redac]ie la cotidianul Sportul popular [i la revista s\pt\mnal\ Stadion. Autor a dou\ volume: Cele dou\ Rozeanu (Angelica [i fiica) [i Cei care m-au ucis, ultimul fiind inspirat din perioada `n care a fost `nchis, pe nedrept, `n urma unui proces `nscenat de publica]ia De la A la Z. ~nainte de evenimentele din 1989, a lucrat la postul de radio Europa Liber\. A devenit doctor `n Comunica]ie [i Jurnalistic\ la Universitatea din Los Angeles. Dup\ 1989, a revenit `n ]ar\, unde a desf\[urat o laborioas\ activitate `n presa scris\ [i audio-vizual\ (director general al publica]iei Tinerama). BERAR, JACQUES (1908-1991), n. la Bucure[ti. Ziarist. Absolvent a [ase clase de liceu [i a [colii de cadre sindicale I.C. Frimu. {i-a `nceput cariera ziaristic\ `n anul 1930, iar din 1938 a colaborat la ziarul Rampa, apoi la revista Cortina (19401947). ~ntre anii 1947-1949 a fost secretar literar la teatrul Boema, apoi s-a transferat `n presa sportiv\, la ziarul Sportul Popular, desf\[urndu-[i activitatea cu prioritate `n domeniul fotbalului. Timp de aproape patru decenii a fost ziarist sportiv [i a preg\tit numeroase promo]ii de jurnali[ti, forma]i `n [coala presei sportive. A fost autorul unor texte destinate spectacolelor de divertisment [i al c\r]ii intitulate Inamicii portarilor. BIOLAN, SANDU (1959), n. la Ro[iori de Vede, jud. Teleorman. Inginer. Absolvent al Institutului Politehnic din Bucure[ti, Facultatea de Mecanic\ (1985). A lucrat la TMU Ch. Bucure[ti `ntre anii 1985-1996. Din 1994 a debutat `n presa sportiv\, fiind colaborator la revista s\pt\mnal\ Fotbal Plus. S-a afirmat prin spiritul critic [i obiectiv de relatare a fenomenului fotbalistic. Din anul 1998 a devenit [eful departamentului fotbal-intern la revista Fotbal Plus, `n aceast\ calitate punndu-[i `n valoare talentul jurnalistic, dar [i capacitatea organizatoric\.

BOCIOAC|, ION (1931) n. `n com. Provi]a de Jos, jud. Prahova. Absolvent al Facult\]ii de Ziaristic\ a Universit\]ii din Bucure[ti (1958). ~n tinere]e a practicat fotbalul ca junior la echipa Petrolistul din Bolde[ti-Prahova. A debutat `n presa sportiv\ la 1 august 1955 [i s-a aflat `n slujba unui singur organ de pres\ pe parcursul `ntregii sale cariere jurnalistice cotidianul Romnia Liber\. ~n calitate de comentator sportiv, a fost prezent la marile competi]ii interna]ionale de fotbal: CM din Mexic (1970), Anglia (1966), Germania (1974), Italia (1990) [i la turneele finale ale CE de fotbal din Fran]a (1984) [i Anglia (1996). A mai participat la JO de la Mnchen (1972), Moscova (1980) [i Barcelona (1992), precum [i la turneul final al CM de handbal de la Paris (1970). A f\cut parte din vechea gard\ a gazetarilor sportivi, remarcndu-se prin spirit obiectiv [i competen]\. BONIFACIU, SEBASTIAN (1922-1999), n. la Bucure[ti. Licen]iat al Academiei de ~nalte Studii Comerciale din Capital\ (1945). A debutat n pres\ la publica]ia Universul Sport n prim\vara anului 1940. ~n anul urm\tor s-a transferat la Gazeta sporturilor, ocupndu-se de rubricile extern\, a sporturilor nautice, tenis [i fotbal. ~n 1947, dup\ desfiin]area Gazetei, s-a angajat ca secretar de redac]ie la s\pt\mnalul International News. ~n 1951 a fost redactor de sport la radio, iar din octombrie 1951 pn\ n ianuarie 1954, a fost secretarul general de redac]ie al publica]iilor sportive Fotbal, Avia]ie sportiv\, Cultur\ fizic\ [i sport, Informa]ii sportive din cadrul Editurii CFS. Din ianuarie 1954 pn\ n octombrie 1955, a fost redactor la ziarul Sportul popular, iar pn\ n 1957, la Informa]ia Bucure[tiului. Timp de 10 ani (1957-1967) a fost secretar de redac]ie al Revistei de turism (ap\rea n cinci limbi str\ine) editat\ de ONT Carpa]i. ~ntre decembrie 1967 iulie 1974 a fost redactor [i secretar de redac]ie la Sportul popular. Pentru c\ nu era

179

PERSONALIT|}I

membru de partid, a fost exclus din pres\, devenind un simplu func]ionar la CNEFS (`n iulie 1974). Din 1975 a fost corespondent permanent al ziarului Corriere dello Sport, din Roma. ~n urma unei depresii a fost pensionat definitiv (1976). Din 1990 a colaborat la diferite publica]ii (Sport Star, Sport Magazin, Libertatea). A publicat trei antologii de literatur\ sportiv\: Legea muntelui, O gal\ de box [i Sportul n literatur\. ~mpreun\ cu Aurel Brebeanu a tradus din limba italian\ volumul Sport [i mafie. A redactat mai multe lucr\ri din domeniul literaturii turistice. A fost urmat `n carier\ de fiul s\u, Victor Bonifaciu redactor al sec]iei de sport a TVR. BREBEANU, AURELIAN (1940), n. `n com. Runcu, jud. Dmbovi]a. Absolvent al Facult\]ii de limbi romane, clasice [i orientale din cadrul Institutului de limbi str\ine, Bucure[ti (1965). Concomitent, a urmat cursul de Teoria [i practica presei, efectund practic\ la Radio, `n departamentul emisiunilor pentru str\in\tate. ~n 1965, dup\ absolvirea facult\]ii, a colaborat la Romnia liber\, sec]ia extern\, [i la Sportul popular, pn\ `n iunie 1996, cnd a primit derogare din `nv\]\mnt [i s-a angajat la cotidianul Sportul popular (devenit Sportul [i din 1990 Gazeta Sporturilor). De-a lungul carierei sale s-a dedicat mai multor sporturi: fotbal (sporadic), volei [i echita]ie (rubrici la care a fost redactor responsa-bil), pentatlon modern, [i activit\]ilor sportive de mas\. A condus o perioad\ sec]ia interna]ional\ a ziarului. Din 1967 a devenit corespondent al cotidianelor Stadio din Bologna, Corriere dello Sport din Roma, `n care a publicat cronici, interviuri, reportaje [i comentarii despre diversele evenimente sportive (`n special despre cele din fotbal). A participat la realizarea unor c\r]i [i albume cu tem\ sportiv\ [i a f\cut traduceri pe care le-a publicat, sub form\ de seriale, `n ziar sau `n volumul Sport [i mafie. ~n ianuarie 1990, a fost ales redactor-[ef adjunct al Gazetei

Sporturilor (func]ie care o de]ine pn\ la sfr[itul anului 1992), iar din 1996 a fost redactor-[ef al aceluia[i ziar, coordonnd rubrica de volei (sport c\ruia i s-a dedicat mai bine de trei decenii). Din 1999 a devenit secretar general la Sportul romnesc, apoi colaborator la Cronica Romn\, pn\ `n anul 2000, cnd s-a retras din activitate. BURLACU, MARIAN (1967), n. la Bucure[ti. Gazetar sportiv. ~n 1987 a debutat `n pres\ realiznd programele jocurilor de fotbal, sub `ndrumarea lui C. }opescu [i O. Vintil\. A colaborat la ziarul Opus [i la revistele Meciul nostru, Flac\ra, Via]a studen]easc\, Cotidianul, Sport Star [i Fair Play. ~n perioada 1992-1994 s-a angajat la ziarul Viitorul Romnesc (devenit apoi ziarul Ora) ca redactor [i [ef al departamentului de sport. ~n 1994-1995 a lucrat la ziarul Sportul Romnesc ca [ef de departament la Extrafotbal. ~n 1995-1996 s-a angajat la funda]ia romn\ de jurnalism Coloana Infinitului, iar `n 1996 a activat ca [ef de departament la Sport 21. ~ntre 1997-1999 a func]ionat la ziarul Pro Sport, ca redactor al rubricii de rugby. Din anul 2000 a fost redactor-[ef al revistei lunare de rugby, Rugby magazin [i al s\pt\mnalului 100% Rugby. Membru al APS. BUZ|RIN, ALIN (1966), n. la Craiova. Ziarist. Absolvent al Facult\]ii de Chimie din cadrul Universit\]ii Bucure[ti ( pe care o `ntrerupe `n anul IV) 1993. ~n 1991, a debutat `n presa sportiv\ la revista Fotbal plus, fiind unul dintre membrii fondatori ai acesteia. ~ntre 1992-1994 a lucrat ca redactor la cotidianul Sportul Romnesc. Pentru pu]in timp, a f\cut parte din colectivul redac]ional al ziarului Gazeta Sporturilor (1994), iar `ntre 1994-1997 a activat, din nou, la Sportul Romnesc. ~n 1997 s-a transferat la publica]ia nou `nfiin]at\ Pro Sport, devenind editorialist gra]ie talentului [i meritelor sale profesionale.

180

C. Ziari[ti

CACOVEANU, VIOREL (1937), n. la Cluj. Absolvent al Facult\]ii de Filologie, limba [i literatura romn\, Cluj (1962). ~n decembrie 1953, a debutat `n pres\ la Sportul popular, ca realizator de cronici de box. ~ntre 1962-1987 a fost redactor la F\clia, iar `ntre 1987-1997, la Steaua. A realizat rubrici de sport la mai multe publica]ii ca: Tribuna, Steaua, F\clia, dar [i la Radio Cluj. A publicat materiale cu tematic\ divers\ [i cronici sportive la Sportul popular, Luceaf\rul, Urzica, Moftul Romn, Romnul, Azi, Romnia literar\, Gazeta sporturilor. A debutat `n literatur\ cu schi]a Steaua (1961) [i cu volumul Fata care spune da! (1970). A scris [i schi]e umoristice, ca: Aprobare pentru un tango, Drumul spre Europa, Singur\tatea unei femei frumoase; Jocul, carte de sertar povestiri sportive (ini]ial a fost respins\, dar a ap\rut, ulterior, cu titlul Preg\tirea moral-volitiv\ a sportivului de performan]\). S-a num\rat printre cei mai fideli sus]in\tori ai sportului clujean, cultivnd idealurile [i tradi]ia clubului universitar al {epcilor ro[ii. CALLIMACHI, DIMITRIE (1927), n. la Bucure[ti. Absolvent al Facult\]ii de Drept, Bucure[ti (1951). Din 1945 joac\ rugby la Clubul Locomotiva CFR [i la CSU Bucure[ti. A debutat ca ziarist sportiv la UCFS (1952-1953) [i a continuat la Gazeta Sporturilor (1953-1989), fiind [ef de rubric\ [i scriind, cu predilec]ie, articole despre rugby [i hochei pe ghea]\. A fost corespondent permanent al ziarului parisian l'Equipe (1953-1989). A devenit secretar general de redac]ie al revistei Sport (1958-1989). Excelent reporter [i portretist al lumii rugbyste, a `ntocmit aproape toate programele `ntlnirilor interna]ionale de rugby. A publicat c\r]i de beletristic\, cu subiecte sportive, abordndu-le, `n special, pe cele din rugby. ~n 1969 a participat ca lector la Academia Olimpic\ din Grecia. Membru al Biroului federal (FRR) `ntre anii 1990-1992, fiind [ef al Comisiei de pres\ [i propagand\. Membru al APS [i AIPS.

C|BULEA, VASILE (19301998), n. `n com. Lup[a, jud. Alba. Absolvent al {colii de Literatur\ M. Eminescu Bucure[ti (1952), al Facult\]ii de Filologie Institutul Pedagogic, Bucure[ti (1964) [i al Facult\]ii de Ziaristic\, Bucure[ti (1980). ~n 1952 a debutat `n pres\ la ziarul Scnteia, apoi a lucrat la diferite publica]ii: Steagul Ro[u Bucure[ti (1954-1959), Gazeta literar\ (1959-1960), Scnteia Tineretului (19611989), Tineretul Liber (1989-1996). Pe parcursul `ntregii sale activit\]i profesionale a `ndeplinit diferite func]ii: reporter, redactor [i [ef de sec]ie (Scnteia Tineretului), redactor-[ef adjunct [i pre[edinte-director general (Tineretul Liber). ~n domeniul publicisticii sportive, a avut mai multe realiz\ri: o dezbatere prezentat\ `n serial despre handbalul romnesc [i alta despre fotbal (Totul despre fotbal 17 episoade, `n 1981), serialul Salt pe continentul vulcanic, `n 16 episoade (prezint\ turneul echipei na]ionale de fotbal `n America de Sud, la care a participat `n calitate de ziarist); a organizat competi]ia de mas\ Cupa Scnteii Tineretului la tenis (1971). A publicat `n premier\ c\r]i sportive `n serial (S\ juc\m tenis cu Ion }iriac, precum [i altele, biografii roman]ate ale unor mari sportivi, precum: Lucian Popescu box [i Ion Voinescu fotbal). A fost ini]iatorul [i pre[edintele fondator al Clubului tricolorilor din Romnia, `n 1993. A fost membru stagiar al Uniunii scriitorilor din Romnia, membru al Asocia]iei Presei Sportive [i al AIPS, al Asocia]iei Ziari[tilor [i Scriitorilor de Turism [i, `n anumite perioade, a fost membru al Biroului federa]iei de tenis [i al Comitetului FR Fotbal ca reprezentant de pres\. Pentru `ndelungata sa activitate profesional\ (43 de ani), a fost distins cu numeroase premii, diplome, ordine [i medalii ale Romniei. CHEOSE, MIHAIL-VALERIU (1927-1985). Medic [i ziarist. Absolvent al Facult\]ii de Medicin\ General\ `n 1952, al Universit\]ii serale marxist-leniniste, `n 1959 [i al Cursului pentru perfec]ionarea

181

PERSONALIT|}I

cadrelor din domeniul presei, de la Academia {tefan Gheorghiu, Bucure[ti (1972). A practicat [ahul de performan]\. Ca ziarist, s-a dedicat, din 1949, cu pasiune [i competen]\ sportului min]ii, pe care l-a reflectat att `n paginile ziarului Sportul, ct [i `n alte publica]ii de specialitate. Om de aleas\ cultur\, s-a aflat `n permanen]\ printre cei mai valoro[i comentatori de sport, `n special de hochei pe ghea]\. CHILOM, ION (1943), n. la Sibiu. Absolvent al facult\]ilor de Drept, Bucure[ti (1973) [i de Jurnalistic\ (1975). ~n perioada 1953-1975 a practicat fotbalul, mai `nti la Clubul Dinamo Bucure[ti, la juniori, apoi la Dinamo Obor, Dinamo Oradea [i Voin]a Bucure[ti. Din 1968 a debutat `n pres\, colabornd la rubrica de sport a publica]iei Poli]ia Romn\. ~n 1990 a devenit redactor-[ef la Expresul de Deva, dup\ care `[i continu\ activitatea jurnalistic\ `n capital\, la cotidianele de specialitate: Sportul Romnesc (1991-1993), ca [ef al departamentului de fotbal, Gazeta Sporturilor (1993-1996), Sport XXI (1996-1998), Jurnalul Na]ional (1998-2000) [i din 2001 s-a aflat, din nou, la Gazeta Sporturilor. Spirit analitic, bun comentator profesionist [i obiectiv `n relatarea fenomenului fotbalistic, s-a `nscris printre ziari[tii care au onorat presa sportiv\ de dinainte [i dup\ 1990. CHIRIL|, IOAN vezi Personalit\]i (A) CIUC|, AUREL-MIHAI (1956), n. la Bucure[ti. Inginer. Absolvent al Facult\]ii de Transporturi din cadrul Institutului Politehnic Bucure[ti. ~n 1979 a debutat `n pres\ la cotidianul Sportul, sec]ia de fotbal interna]ional [i, pn\ `n 1984, s-a ocupat `n paralel [i de sec]ia de corectur\ a ziarului. A f\cut cronici [i comentarii despre partidele de fotbal, prima sa cronic\ la un meci interna]ional fiind realizat\ `n 1986, `n urma meciului URSS Romnia (Baku). Din 1985 a colaborat, concomitent, [i la editarea s\pt\mnalului Supliment Fotbal. ~n 1991, al\turi de un grup de ziari[ti de la Gazeta Sporturilor, a `nfiin]at cotidianul Sportul romnesc fiind redactor-[ef adjunct pn\ `n 1997. Apoi s-a transferat la

cotidianul Pro Sport, unde a `ndeplinit func]ia de redactor-[ef adjunct. A fost prezent la dou\ finale de fotbal: a CM din SUA (1994) [i a CE din Anglia (1996). Figureaz\ printre ziari[tii sportivi valoro[i ai vremii. COCA-COSMA, TEOHARIE (1941), n. la Gala]i. Profesor de educa]ie fizic\. Absolvent al {colii tehnice de electrotehnic\ Gala]i (1961), ANEF, Bucure[ti, (1965), Facult\]ii de Drept, Bucure[ti (1972), Cursului postuniversitar de rela]ii interna]ionale de pe lng\ Universitatea din Bucure[ti (1968), Cursului de management Deutsche Welle (1991) [i Cursului de management BBC (1992). A fost antrenor de fotbal categ. a II-a. ~n 1957 a fost selec]ionat `n lotul l\rgit de juniori ai ]\rii, pe perioada studen]iei (1962) a f\cut parte din lotul divizionarei B bucure[tene {tiin]a. A practicat fotbalul, ca junior, la Dinamo Gala]i, `n 1957, iar `n 1958 a debutat la echipa de seniori. ~n 1965 a predat disciplina educa]ie fizic\ la {coala general\ nr. 141 din Bucure[ti, iar din 1968 a lucrat la Societatea Romn\ de Radiodifuziune, `n departamentul informa]ii, publicistic\, sport. A `ndeplinit succesiv mai multe func]ii: redactor (1968), redactor principal (1979), colaborator al Redac]iei sport `n calitate de publicist-comentator (1981), comentator sportiv al TVR (1984), publicist-comentator al Redac]iei sport (1988), redactor-[ef DIPS (1990), director general adjunct SRR (1990), redactor-[ef adjunct DIPS (1992), redactor-[ef al Redac]iei sport (1996). Ca membru al Consiliului de administra]ie al SRR [i SRTV, `ntre anii 1990-1992, a participat la elaborarea schemei de organizare a SRR, la redactarea [i negocierea Legii Audiovizualului, la redactarea [i negocierea Legii de organizare a SRR [i SRTV la redactarea Codului deontologic al ziaristului de radio, la redactarea [i negocierea contractelor colective de munc\ din 1990 [i 1991. A transmis de la mari competi]ii interna]ionale [i a realizat interviuri cu personalit\]i sportive din ]ar\ [i str\in\tate.

182

C. Ziari[ti

COMARNISCHI, CONSTANTIN (1922-1975), n. la Ia[i. Ziarist [i jurist. Absolvent al Facult\]ii de Drept, Bucure[ti (1945). A practicat tenisul de mas\ de performan]\, fiind unul dintre cei mai valoro[i juc\tori ai ]\rii din perioada postbelic\. ~ntre 19461949 a practicat, ca stagiar, avocatura la Colegiul Ilfov, iar `ntre 1949-1950 (`n timpul stagiului militar), a reprezentat echipa de tenis de mas\ a CCA Bucure[ti `n cadrul CN. Dup\ 1950 a debutat `n presa sportiv\ la ziarul Sportul Popular, Sportul, promovnd, treptat, de la func]ia de redactor la cea de [ef al rubricii de tenis de mas\ [i de cmp. S-a ocupat [i de domeniul altor sporturi, ca tirul sau jocurile sportive. A participat la CM de tenis de mas\ din India, Calcutta (1975), ca trimis special al ziarului Sportul Popular. A decedat la numai 53 de ani, `n plin\ activitate profesional\. CONSTANTIN, RADU (1971), n. la Bucure[ti. Profesor de educa]ie fizic\. Absolvent al ANEFS (1994), specializarea rugby. A jucat rugby din 1983, sub supravegherea tat\lui s\u, antrenorul emerit Vasile Constantin, la echipa de juniori Locomotiva, unde a cucerit, `n 1990, un titlu na]ional. ~ntre 1990-1994 a activat `n prima echip\ divizionar\ A de seniori Grivi]a Ro[ie, unde a realizat un titlu de campion na]ional. ~ntre anii 1994-1997 a jucat la echipa Sportul Studen]esc. A participat la turneul FIRA (1990) ca juc\tor interna]ional la juniori, unde Romnia a ob]inut locul V. A fost [i antrenor preg\tind, pentru o scurt\ perioad\ de timp, echipa de copii a Sportului Studen]esc. Din 1994 s-a angajat ca reporter de rugby la PRO TV, comentnd competi]ii interna]ionale ale CM de juniori de la Bucure[ti, Tri Nations Series, Super 12 sau Campionatul inter-provincial din Noua Zeeland\. A transmis [i comentat informa]ii de la jocurile echipei Romniei, la CM de la Belfast [i Dublin (1999), unde a participat [i ca juc\tor `n selec]ionata jurnali[tilor din Emisfera nordic\, `mpotriva ziari[tilor din Sud.

COSA{U, RADU (OSCAR ROHELICH) (1930), n. la Bac\u. Absolvent al Facult\]ii de Filologie. ~n 1949, a debutat `n ziaristic\ semnnd `n Revista elevilor, `n ziarul Scnteia Tineretului [i apoi `n revista Cinema. Din 1969 a inaugurat o rubric\ de succes `n ziarul Sportul Popular Cronica lui Belphegor. A scris tablete, pe care le-a publicat `ntr-o carte intitulat\ Cinci ani cu Belphegor, ap\rut\ la Editura Stadion. Din 1989 a publicat `n revista Fotbal Plus. S-a remarcat prin ironia, subtilitatea [i stilul inconfundabil `n eseurile, reportajele [i cronicile nuan]ate cu personalit\]i care s-au remarcat, prin performan]e deosebite, `n marile competi]ii. Din 1997 a fost editorialist la cotidianul PRO Sport. A f\cut parte dintre scriitorii romni care prin relat\rile lor au onorat fenomenul sportiv. ~n 1971 [i 1985 a primit premiul Uniunii Scriitorilor, cel al Academiei Romne (1981) [i cel al Asocia]iei Scriitorilor din Bucure[ti. ~n romanul Maimu]ele personale, ap\rea ca personaj un juc\tor de fotbal. Opera sa con]ine 6 volume de nuvele [i alte 6 volume care au ca tem\ educa]ia sentimental\ a perioadei 1975-1981, avnd titlul Supravie]uire. COSTACHE, VICTOR CRISTIAN (1963), n. la Bucure[ti. Ziarist. Absolvent al Institutului militar Nicolae B\lcescu din Sibiu, specialitatea indenden]\. A jucat fotbal la TM Bucure[ti (1974-1979 [i 1981-1982), ASA Sibiu (1980-1981) [i CFR Sibiu (1984). A abandonat cariera sportiv\ din motive profesionale, fiind ofi]er activ. ~n 1990 a debutat `n pres\, `n calitate de colaborator al Gazetei Sporturilor, devenind apoi [ef al departamentului Fotbal. Din 1996 a fost [eful departamentului Fotbal la cotidianul Sport XXI, apoi redactor-[ef adjunct [i redactor-[ef. S-a transferat la Jurnalul Na]ional, fiind redactor-[ef adjunct, apoi la postul Prima TV ca editor [i, pentru o scurt\ perioad\ de timp, a fost redactor la cotidianul Na]ional. Din septembrie 1998 a fost redactor la cotidianul PRO Sport, `ntrerupndu-[i activitatea trei luni (iulie-septembrie 2000), timp `n care a fost redactor-[ef adjunct la Gazeta Sporturilor.

183

PERSONALIT|}I

COSTEA, MIRCEA (1926-1993), n. la G\e[ti, jud. Arge[. Ziarist, ofi]er activ. A lucrat ini]ial la publica]iile militare ca reporter [i redactor. ~n 1957 a fost numit redactor-[ef al ziarului Sportul popular, pe care l-a condus pn\ `n 1967, cnd a `ndeplinit func]iile de [ef de sec]ie [i pe cea de reporter special. ~n 1971 devine redactor-[ef al publica]iilor sportive, care includeau revistele de tehnic\ sportiv\, de specialitate pe ramuri de sport [i de ilustra]ie sportiv\. ~n aceast\ calitate, a scris pn\ `n 1989 numeroase editoriale, materiale [i cronici de fotbal, tenis de mas\, box [i hochei pe ghea]\. Dup\ 1989 a fost [ef de sec]ie la Gazeta sporturilor. A decedat subit, `n 1993, la CM de hochei pe ghea]\ din Olanda (grupa B), unde se afla ca trimis special, `nso]ind echipa na]ional\. COSTOIU, EMIL (1928), n. `n com. Lipia, jud. Buz\u. Absolvent al Institutului Politehnic Bucure[ti (1953). Inginer [i ziarist. A practicat sportul competi]ional ca juc\tor de volei, la Concordia Ploie[ti [i CSU Brad Timi[oara. ~n 1964 a debutat `n presa sportiv\, fiind corespondent [i colaborator al publica]iilor Prahova Nou\, Timpul [i Sportul popular. Tot `n 1964 a devenit [i arbitru de volei, iar `ntre 1965-1986 a activat [i ca arbitru interna]ional. ~ntre 1954-1990 a fost inginer la Institutul de Proiect\ri Laminoare din Bucure[ti [i a colaborat, `n acela[i timp, la cotidianul de specialitate Sportul, semnnd materiale de analiz\, comentarii [i cronici. Dup\ 1990 [i-a concentrat activitatea profesional\ asupra presei sportive, lucrnd la Gazeta sporturilor, iar preocup\rile sale au vizat, `n special, sportul care l-a consacrat voleiul. CRISTEA, NICOLAE (1949), n. la Bucure[ti. Absolvent al Facult\]ii de Istorie a Universit\]ii Bucure[ti (1975). Profesor [i ziarist. A jucat fotbal la Centrul de copii [i juniori 23 august (ca junior) [i baschet, `n cadrul Universit\]ii, antrenor fiindu-i Costi Herold. Dup\ 1990 a debutat `n pres\, `n calitate de colaborator al publica]iilor Tineretul liber, Viitorul Romnesc [i Gazeta Sporturilor. ~n 1991 s-a afl\ printre membrii fondatori ai revistei

Fotbal Plus, unde a lucrat pn\ `n 1992. Doi ani (1992-1994) a fost redactor la ziarul Sportul romnesc, apoi revine la Fotbal Plus, unde `ndepline[te func]ia de redactor-[ef adjunct (1997). A predat istoria la liceul Iulia Ha[deu din Bucure[ti [i la Facultatea de Istorie a Universit\]ii Spiru Haret, fiind, `n acela[i timp, [i director al Direc]iei de Formare Continu\ [i Integrare profesional\ din Ministerul Educa]iei Na]ionale. CUNE, FRANCISC-ANTON (1950), n. la Bucure[ti. Inginer. Absolvent al Facult\]ii de Metalurgie din cadrul Institutului Politehnic Bucure[ti (1974). A lucrat mai `nti, timp de 13 ani, la Grivi]a Ro[ie. A avut contact cu presa sportiv\ `nc\ de timpuriu, colabornd, din timpul studen]iei, la diferite programe [i publica]ii de fotbal. Din 1990 s-a dedicat exclusiv activit\]ii jurnalistice semnnd `n special articole din fotbal la publica]iile: Oblio, Baricada, Viitorul, Pronostic sportiv. S-a angajat la Viitorul romnesc, apoi s-a transferat la Meridian, Adev\rul [i Fotbal Plus (impunndu-se ca un gazetar de ]inut\, cu un dezvoltat sim] analitic `ndreptat `mpotriva neajunsurilor [i neregulilor din fotbal). S-a remarcat `n calitate de publicistcomentator, relatnd numeroase evenimente fotbalistice interne [i interna]ionale, fiind un bun cunosc\tor al fotbalului european [i mondial. Din 1999 a devenit redactor-[ef adjunct al revistei Fotbal Plus. CUPEN, ION (1941), n. la Bucure[ti. Absolvent al Facult\]ii de Ziaristic\ din Bucure[ti. ~n 1961 a debutat `n pres\, `n calitate de colaborator al revistei Via]a Studen]easc\. Apoi a fost corespondent al cotidianului Sportul [i al revistei Fotbal. ~n 1967 s-a angajat redactor la revista Fotbal. ~n continuare, a lucrat ca redactor-principal la Gazeta Sporturilor, Sportul

184

C. Ziari[ti

Romnesc, Ziua [i Sport XXI. ~n 1997 a devenit editorialist la cotidianul Pronosport [i editor senior. Pe parcursul carierei sale de jurnalist, a abordat aproape toate genurile publicistice: cronica, reportajul, interviul, comentariul, eseul, dovedind un deosebit talent `n tehnica scrisului de culoare. A conceput c\r]i cu tematic\ sportiv\: Constela]ia valorilor sportive (`n colaborare cu M. Ionescu) [i Confesiunile unui veteran al gazonului. ~n anul 1996 i s-a oferit Premiul Presei Scrise, de c\tre Asocia]ia Presei Sportive din Romnia. A fost considerat unul dintre cei mai valoro[i ziari[ti ai presei sportive romne[ti. D|NOIU, ADRIAN-PETRE, (1962), n. la Bucure[ti. Inginer. Absolvent al Institutului Politehnic. ~n anul 1994, a debutat `n pres\, fiind redactor al ziarului guvernamental Vocea Romniei. Dup\ doi ani s-a transferat la cotidianul sportiv Sport XXI ca redactor, pn\ `n 1997. ~ntre 1997-2000 a fost [ef de sec]ie la Jurnalul Na]ional, iar `n anul 2000 a devenit editor al celei mai vechi publica]ii sportive din ]ar\, Gazeta Sporturilor, reu[ind s\ relanseze ziarul `n publicistica sportiv\ romneasc\. DEREVENCU, T. GHEORGHE (1926), n. la Cetatea Alb\ (azi, `n Ucraina). Absolvent al Facult\]ii de Drept din Bucure[ti (1950). ~ntre anii 1952 [i 1986, a fost redactor [i redactor-[ef la mai multe edituri, contribuind la publicarea unor lucr\ri de specialitate [i popularizare din domeniul educa]iei fizice, sportului [i turismului, la promovarea unor discipline [i ramuri sportive. A tradus numeroase lucr\ri din domeniul sportului [i literaturii beletristice. Este autorul volumelor ~mpliniri (1989) [i Un penalty ratat (2001). Membru al Uniunii Scriitorilor [i al Asocia]iei Ziari[tilor din Romnia. DIAMANTOPOL, CONSTANTIN (1920), n. la Baku, `n Azerbaidjan. Absolvent al cursurilor Liceului Sf. Iosif din Bucure[ti (1939) [i Academiei Comerciale (1944). ~ntre 1949-1952 a fost redactor la ziarul Universul, colaborator la

Informa]ia Bucure[tiului (1953-1954), unde s-a angajat `ntre anii 1954-1982 [i apoi a devenit din nou colaborator (1989). A fost comentator TV (1959 -1982) prezentnd concursurile de: atletism, ciclism, fotbal, hochei pe ghea]\, patinaj artistic. A comentat, de asemenea, de la fa]a locului `ntrecerile JO de iarn\ de la Grenoble (1968), pe cele din aer liber de la Ciudad de Mexico (1968) [i Mnchen (1972). DOBRE, ADRIAN (1966), n. la Pite[ti. Inginer. Absolvent al Facult\]ii TCM din cadrul Institutului Politehnic Bucure[ti (1990), [i al {colii superioare de Jurnalistic\, Bucure[ti (2000). A practicat, pn\ `n pragul studen]iei, fotbalul la Clubul FC Arge[, la juniori (1978-1983). ~n 1992 a debutat `n presa sportiv\ la publica]ia Meridian, iar dup\ un an s-a transferat la Tineretul liber; pn\ `n 1996 lucreaz\ la Gazeta sporturilor, unde a reu[it treptat s\ se afirme ca unul dintre cei mai buni cronicari [i organizatori `n munca redac]ional\. A f\cut parte din noul val al oamenilor de pres\, care s-au impus `n anii de dup\ Revolu]ie prin profesionalism. DOBRE, ILIE (1953), n. `n com. Sute[ti, jud. Vlcea. Profesor de istorie. Absolvent al Facult\]ii de Istorie a Universit\]ii din Bucure[ti (1978). ~n timpul studen]iei a colaborat la mai multe publica]ii, realiznd anchete, interviuri, reportaje. ~ntre anii 1978-1982, dup\ absolvirea facult\]ii, a predat la liceul din Videle. ~n 1982 a debutat `n presa scris\, la revista Via]a coopera]iei, apoi a fost crainic la Radiodifuziunea Romn\ (1990). S-a remarcat prin rapiditatea prezent\rii fazelor de joc, prin debitul verbal debordant, prin participarea sa afectiv\ la desf\[urarea competi]iilor, `n special a celor din jocurile sportive. A devenit, `ntr-un fel, celebru prin transmiterea `n direct a unui gol (37 de secunde f\r\ respira]ie sau un

185

PERSONALIT|}I

minut [i 35 de secunde cu respira]ie), performan]a sa fiind inclus\ [i `n re]eaua INTERNET (pozi]ia FRF). Publicist-comentator al redac]iei Sport-Radio, a realizat peste 600 de transmisii sportive `n direct. ~n acela[i timp, s-a remarcat prin publicarea unor reportaje care prezentau via]a unor personalit\]i din lumea sportului: N. Dobrin, M. L\c\tu[, {t. Iovan, Fl. Halagian, Jean Vl\doiu, R. C\m\taru, Gh. Tadici, Cr. Ga]u, Mariana }rc\, Ilie Dumitrescu. DOMOZIN|, SEBASTIAN (1936-1997), n. `n com. Ianca, jud. Olt. Absolvent al Facult\]ii de Ziaristic\ (1975). A debutat `n 1956 la sta]ia de radioficare din Ianca, iar `n 1957, la cea din Craiova. Dincolo de aceast\ profesiune de credin]\, S.D. a fost unul dintre cei mai aprecia]i crainici sportivi; a comentat mai ales meciurile de fotbal, promovnd un stil de exprimare inimitabil. S-a remarcat prin transmisiile din meciurile: Universit\]ii Craiova cu Kaiserslautern, Leeds United, Fiorentina, Bordeaux, AS Monaco, Benfica Lisabona, Bayern Mnchen, Dinamo Minsk, Hajduk Split, Bettis Sevilla, Olimpiakos Pireu. A fost directorul postului de radio Craiova. Cabina de transmisie a stadionului Ion Oblemenco din Craiova `i poart\ numele, `n semn de pre]uire. DRAGOMIR, BOGDAN (1976), n. la Rmnicu Vlcea. Ziarist. Absolvent al Facult\]ilor de Drept (1998) [i {tiin]e Politice, Bucure[ti. ~ntre 1987-1992 a practicat fotbalul la echipele de copii [i juniori FC Bra[ov, remarcndu-se la jocurile de mini-fotbal desf\[urate `n sal\. ~ntre 1992-1995 a fost component al echipei de juniori Steaua [i a ob]inut un titlu de campion na]ional (1993-1994), fiind preg\tit de antrenorul Radu Troi. A fost [i component al lotului UEFA 94 de juniori, condus de Marcel Pigulea, ceea ce a f\cut s\ fie considerat un viitor al fotbalului romnesc. A avut contact cu fotbalul divizionar la clubul Rocar Bucure[ti, cnd [i-a `ncheiat junioratul. ~ns\ un

accident deosebit de grav i-a oprit drumul spre afirmare. Nevoit s\ renun]e la fotbal, [i-a `ndreptat pa[ii c\tre presa sportiv\, la cotidianul de specialitate Sportul Romnesc (proprietatea tat\lui s\u, Dumitru Dragomir), apoi la Radio Contact, ca redactor. ~n anul 2000 a devenit moderatorul emisiunii Ofsaid TV, difuzat\ la televiziunea Tele 7 abc. DUMITRESCU, LAUREN}IU (1938), n. `n com. Brezni]aOcol, jud. Mehedin]i. Ziarist. Absolvent al Facult\]ilor de Filosofie [i Ziaristic\ (19571962). A absolvit cursurile postuniversitare de perfec]ionare ziaristic\ (`n 1982). ~n 1962 a devenit redactor al ziarului Informa]ia Bucure[tiului. ~n 1968 s-a transferat la revista Fotbal (publica]ie care, `n 1971, s-a unificat cu ziarul Sportul) ca redactor. Dup\ anul 1989 a `ndeplinit func]ii de conducere, fiind [ef de sector, [ef al departamentului fotbal [i redactor-[ef al publica]iei Gazeta Sporturilor. A fost prezent att `n publicistica sportiv\, ct [i `n cea beletristic\, fiind autorul unor c\r]i de succes: O pasiune statornic\, Campioana unei mari iubiri, Bulg\rele de foc (roman `n dou\ volume), Mingea de foc (`n care evoc\ biografia marelui nostru fotbalist Gheorghe Popescu II). Din anul 2000 a colaborat la cotidianul Cronica Romn\. Membru al mai multor comisii din cadrul FRF (de juniori [i tineret, de fair-play, de sprijin etc.). DUMITRU, {TEFAN (1952), n. `n com. {tef\ne[ti, jud. C\l\ra[i. A practicat fotbalul de la vrsta junioratului, la Clubul Spartac din C\l\ra[i. ~n 1976 a debutat `n pres\ la Loto-Pronosport. ~ntre anii 19841992 a lucrat la ziarul Sportul (ulterior Gazeta Sporturilor), `n special la departamentul interna]ional. ~n 1992 s-a angajat la Pronostic sportiv, iar `n 1994 a revenit la Gazeta Sporturilor, an `n care debutat [i la Fotbal Plus, pentru ca din 1997 s\ treac\ din nou la Pronostic sportiv, r\mnnd, `n acela[i timp un valoros colaborator al revistei Fotbal Plus. ~ntre 1988-1997 a devenit colaborator

186

C. Ziari[ti

la Annuario del Calcio Mondiale Torino, fiind cunosc\tor al fotbalului italian dar [i al altor publica]ii din ]ar\, interesate de comentariile sale. FNTNEANU, EMANUEL (1943), n. la Bucure[ti. Absolvent al Liceului Vasile Alecsandri, Gala]i [i al Facult\]ii de Filologie, Bucure[ti (1964). ~n 1968 s-a angajat la ziarul Sportul (Gazeta Sporturilor), `n calitate de comentator sportiv la c\l\rie, tenis de mas\, rugby [i volei. A scris c\r]i ce aveau ca tem\ sportul: Inscrip]ii pe un balon oval, Volei Mic\ enciclopedie, C\l\rie Mic\ enciclopedie, Calul prietenul meu, Vivat Sportul Studen]esc, Cristalele pasiunii, Mari escroci, mari escrocherii. Dup\ 1990 a fost [eful departamentului interna]ional [i redactor[ef adjunct la Gazeta Sporturilor, pn\ la reorganizarea publica]iei, `n vara anului 1999. A fost secretar general la Sportul Romnesc [i la cotidianul Azi. ~n anul 2000 a devenit [eful departamentului de sport al cotidianului Cronica Romn\. A participat, `n calitate de ziarist, la numeroase campionate europene [i mondiale, la diferite ramuri de sport, precum [i la Congrese ale CIO. Este colaborator la radio [i televiziune. Pre[edinte al Asocia]iei Presei Sportive din Romnia, membru al Comitetului Executiv al Uniunii Europene [i vicepre[edinte al Uniunii balcanice a presei sportive, precum [i pre[edinte al Comisiei de tenis de mas\ a Asocia]iei Interna]ionale a Presei Sportive. Membru al Grupului de lucru al CIO [i al JO (Sidney, 2000) de realizare a Programului Ortis, menit Centrului de pres\ al JO. Din 1970 a fost [i membru al Asocia]iei Interna]ionale a ziari[tilor de c\l\rie (singurul din Balcani). FETEC|U, ADRIAN (1957), n. `n com. Scor]oasa, jud. Buz\u. Absolvent al Facult\]ii Construc]ii de Ma[ini din cadrul Institutului Politehnic Bucure[ti (1982). A practicat, ca amator, tenisul de cmp [i fotbalul. ~n anul 1992 a debutat la radio ca redactor- comentator. A colaborat la diverse publica]ii sportive publicnd, mai ales, articole de fotbal [i box. A `nso]it delega]ia de box a ]\rii noastre la numeroase competi]ii interna]ionale

(CE [i CM de amatori). Din 1993 s-a implicat `n sportul cu m\nu[i, `n calitate de comentator al unor gale de box, ca membru `n Biroul federal [i `n comisia de pres\ a EABA. A publicat cartea Fenomenalul Va[tag [i a editat 6 reviste de box, cu prilejul organiz\rii concursurilor Centurii de aur. ~n 1982 a `nfiin]at Grupul Vou\, o forma]ie de divertisment. FIR|NESCU, CONSTANTIN (1934), n. la Bucure[ti. Absolvent al Liceului Ion Neculce, Bucure[ti, al Facult\]ii de Filosofie sec]ia ziaristic\ a Universit\]ii din Bucure[ti (1958). ntre 1958-1962 a fost redactor-principal al sec]iei externe a ziarului Ap\rarea patriei, dar a colaborat [i la rubrica de sport, mpreun\ cu Marin Ciuperceanu [i Ion C\pe]. ntre 1962-1966, a fost redactor-[ef adjunct la ziarul Glasul Patriei, adresat romnilor din str\in\tate. n toamna anului 1966, s-a transferat la Sportul Popular, ndeplinind func]iile de redactor[ef adjunct [i secretar-general de redac]ie. Dup\ 1990, a de]inut func]ia de redactor-[ef adjunct la Gazeta Sporturilor, iar din 1997 a devenit directorul general al publica]iei, pn\ `n vara anului 1999, cnd s-a pensionat. Sub ngrijirea sa a fost editat albumul Rapid 50, ap\rut cu prilejul semicentenarului clubului feroviar. A participat la dou\ edi]ii ale CM de fotbal, Mexic (1970) [i Italia (1990). A `nso]it reprezentativele na]ionale [i echipele cluburilor participante la competi]ii oficiale de fotbal sau la turneele amicale. S-a remarcat printr-o `nalt\ ]inut\ moral\, competen]\, spirit de obiectivitate [i profesionalism. Membru al Asocia]iei Presei Sportive din Romnia [i al Comitetului Federa]iei Romne de Fotbal. GA}U, PETRE (1912-1974), n. la Nijopole, Iugoslavia. Absolvent al {colii de cadre I.C. Frimu, licen]iat `n Drept [i Filologie. A jucat fotbal la Unirea Tricolor [i Sportul Studen]esc Bucure[ti. Din tinere]e s-a dedicat gazet\riei sportive, fiind

187

PERSONALIT|}I

printre primii cronicari ai fotbalului. ~ntre 1938-1942 a colaborat la cotidianele de sport Gazeta Sporturilor, Universul Sport [i Sportul zilnic. ~ntre 1934-1938 a lucrat la ziarul Tempo. ~ntre 1942-1947 a fost func]ionar tehnic la Uzina 23 August, iar `n 1947 a revenit `n presa sportiv\. Dup\ cel de-al doilea r\zboi mondial, s-a afirmat ca unul dintre cei mai competen]i slujitori ai fotbalului contribuind, prin articolele [i lucr\rile sale de specialitate (anuare [i diferite publica]ii), la cunoa[terea fenomenului fotbalistic. A fost unul dintre ini]iatorii apari]iei revistei Fotbal [i al ziarului Sportul, sus]innd ideea de emancipare [i afirmare a fotbalului romnesc. Tat\l marelui handbalist C. Ga]u, care a reprezentat cu cinste sportul romnesc. GAVRILESCU, ION (1934), n. la Vaslui. Absolvent al Facult\]ii de Ziaristic\-Filosofie (1959). ~n 1954 a debutat `n pres\, a semnat `n revista Universitatea a Universit\]ii C.I. Parhon chiar din timpul facult\]ii. ~n 1959, dup\ absolvire, a scris la revista Coopera]ia, patronat\ de Centrocoop. ~ntre 1969-1999 s-a aflat la ziarul Gazeta Sporturilor, `n calitate de redactor, reporter sport de mase [i publicist comentator. S-a ocupat de rubricile de tenis (1969-1972) [i de handbal (1972); a fost titularul rubricii de tenis din departamentul jocuri sportive. ~n 1991-1992 a devenit corespondent sportiv al postului german Deutsche Welle `n limba romn\. ~ntre 1992-1995 a fost corespondent al postului de radio Europa Liber\, pentru Bucure[ti. ~n 1968 a participat, cu ocazia CE de tenis de la Zagreb, la simpozionul cu tema Cum se reflect\ tenisul `n gazeta de sport. Fiind un bun juc\tor de tenis, a participat la Campionatul de tenis al gazetarilor din ]\rile balcanice, unde a ocupat locul III. A semnat prefe]ele c\r]ilor de tenis ale tehnicienilor: A. Seg\rceanu, I. Racovi]\, M. B\din, I. N\stase [.a. Membru al AIPS [i al APSR. De asemenea, a fost vicepre[edintele clubului de tenis al ziari[tilor, pentru care a jucat tenis din 1956.

Din anul 2000, a colaborat la Cronica Romn\, iar din 2001 la cotidianul Independent. GRLE{TEANU, DAN (1927-1989), n. la Bucure[ti. Ziarist. Absolvent al Facult\]ii de Ziaristic\ a Academiei {tefan Gheorghiu. A `nceput s\ lucreze `n pres\ de la vrsta de 20 de ani, colabornd la diferite publica]ii, printre care [i Timpul. Pasiunea sa pentru sport, dar [i chemarea pentru o profesie c\reia i s-a dedicat cu toat\ fiin]a, aceea de cronicar sportiv, i-au `ndrumat pa[ii, `ncepnd din anul 1965, c\tre cotidianul de specialitate Sportul popular (ulterior Sportul), `n paginile c\ruia a publicat articole din diferite sporturi. Pe parcursul anilor, a `ndeplinit func]ii de conducere, care i-au oferit posibilitatea s\ contribuie la formarea unor tineri ziari[ti. S-a remarcat printr-o atitudine obiectiv\ fa]\ de fenomenul sportiv. Este autorul urm\toarelor lucr\ri: Decenii de aur (`n colaborare cu Nicolae M\r\[escu), Sport `n Romnia (`n colaborare cu Romeo Vilara), Un sfert de secol de avnt sportiv [i Trei decenii de aur `n istoria sportului romnesc. GEAMBA{U, CRISTIAN (1960), n. la Buz\u. Inginer. Absolvent al Facult\]ii de Utilaj Tehnologic din Bucure[ti (1985). ~n paralel cu activitatea de produc]ie a colaborat [i cu presa sportiv\. Din anul 1991, s-a dedicat `n exclusivitate profesiei de ziarist semnnd articole, mai `nti la Gazeta Sporturilor, apoi la Sportul romnesc; din 1997 a devenit unul dintre cei mai aprecia]i editoriali[ti ai cotidianului PRO Sport. S-a remarcat [i ca moderator al emisiunii Procesul etapei, difuzat\ de postul PRO TV. GHI}ULESCU, ION (1930), n. la Bucure[ti. Absolvent al Colegiului Na]ional Sf. Sava [i al Facult\]ii de Ziaristic\ din Bucure[ti (1974). S-a familiarizat cu jocul de fotbalul `nc\ din copil\rie, pentru c\ locuia lng\ terenul Unirea Tricolor. ~n 1951, s-a angajat ca reporter la

188

C. Ziari[ti

sec]ia de sport a Radiodifuziunii Romne, iar din 1960 a fost numit [eful sec]iei de sport. A efectuat peste 1 700 de transmisii sportive `n direct (`nsumnd peste 1 000 ore), 130 fiind transmisii ale meciurilor echipei na]ionale de fotbal. A f\cut transmisii `n direct sau `nregistr\ri de la JO (1960, 1964, 1972, 1980, 1984, 1992 [i 1996), de la turneele finale ale CM de fotbal (1966, 1990, 1994), de la CM de handbal (1964 [i 1967) [i de la alte CE, CB [i universiade. A ini]iat, `n 1951, prima emisiune complex\, `nregistrat\ pe band\ magnetic\ Cu microfonul printre sportivi. ~n 1964 a realizat [i organizat emisiunile transmise `n direct, Sport [i muzic\ [i Fotbal minut cu minut. A fost organizatorul primelor emisiuni Radio vacan]a (1967). A conceput [i prezentat emisiunile, de notorietate la acea vreme, Radioprogramul dimine]ii de la 6-8 (19721990) [i Matinalul (1990). ~n 1990, a fost numit director de programe al Radiodifuziunii [i membru `n Consiliul de administra]ie, pn\ `n 1999. La reuniunea de la Helsinki a contribuit la afilierea Romniei la FIJET [i AIPS. ~ntre 1967-1989 a `ndeplinit func]ia de vicepre[edinte al APSR. GL|VAN, DINU-DORU (1946), n. la Timi[oara. Absolvent al liceului seral din Re[i]a (din motive politice, nu i s-a permis s\ urmeze cursurile liceului la zi [i cursurile facult\]ilor de Drept sau Jurnalistic\). ~n 1960 `ncepe s\ scrie la ziarele na]ionale pentru copii, din 1964 colaboreaz\ `n presa local\ [i regional\, ocupndu-se `n special de domeniul sportiv. A fost secretar de redac]ie al unei publica]ii din Re[i]a, apoi metodist la Consiliul jude]ean pentru educa]ie fizic\ [i sport din Cara[Severin. ~ntre anii 1958-1963 a practicat la CSS Re[i]a atletismul de performan]\ [i schiul, a jucat handbal, baschet [i volei. {i-ar fi dorit s\ sus]in\ probele practice ale IEFS, dar numeroase accidente l-au oprit. S-a dedicat statisticii sportive, fiind comentator sportiv al concursurilor desf\[urate `n s\li [i pe stadioane. ~n 1965 a devenit corespondent al ziarului Sportul popular (ulterior Gazeta Sporturilor). Din 1966 a condus postul public de radio (Radio Re[i]a), care

apar]inea de Societatea Romn\ de Radiodifuziune. ~n 1968 colaboreaz\ cu redac]ia de sport a Radiodifuziunii romne. S-a specializat `n atletism, nata]ie, gimnastic\ (`ns\ era [i un bun cunosc\tor al sporturilor de iarn\), tenis, box, fotbal. A fost trimis special al postului Radio Bucure[ti [i al Gazetei Sporturilor, transmi]nd de la competi]iile JB, Campionatele [i Cupele mondiale de atletism, nata]ie [i gimnastic\ desf\[urate `n Europa, America, Asia [i Australia, precum [i de la JO de iarn\ (Sarajevo). GRAUR, DUMITRU (1947), n. la Bucure[ti. Absolvent al ANEFS cu specializarea fotbal [i antrenor categoria a III-a (1971). Provine dintr-o familie de intelectuali, cu serioase r\d\cini gazet\re[ti. S-a angajat dup\ absolvirea facult\]ii la cotidianul Sportul (ulterior Gazeta Sporturilor), unde a r\mas pn\ `n 1974. A lucrat apoi timp de 10 ani, la revista Flac\ra, condus\ de poetul Adrian P\unescu. ~ntre 1984-1997 lucreaz\ la TVR, iar `n 1990 devine redactorul-[ef al redac]iei sport a Televiziunii na]ionale, formnd un colectiv redac]ional tn\r [i realiznd programe [i transmisii sportive apreciate. A fost realizatorul mai multor emisiuni de sport: Sport magazin, Puls 180, Sport Club, Repriza a III-a, Nocturna sportiv\. A comentat cteva sute de transmisii `n direct de la meciurile de fotbal, atletism, handbal [i concursurile de automobilism. ~n octombrie 1997 ( cnd p\r\se[te postul na]ional de televiziune), devine directorul departamentului sport al postului Prima TV. Din 1999 a fost [eful departamentului sportiv al postului Antena 1, iar din 2001, director al cotidianului Gazeta Sporturilor. GR|DINESCU, EMIL (1959), n. la Foc[ani. Absolvent al Facult\]ii de Planificare [i Cibernetic\ Economic\ din Bucure[ti (1983). A practicat sportul de performan]\, fiind finalist al CN de gimnastic\, categoria III-a (1973). ~n 1990 lucreaz\ ca reporter, redactor [i crainic sportiv al Televiziunii Romne. A comentat Turneul olimpic de box de la Barcelona (1992), finalele CCE la fotbal (edi]iile 1993, 1995 [i

189

PERSONALIT|}I

1997), meciul din semifinala CM de fotbal dintre Italia [i Bulgaria, din SUA (1994), finala CE de fotbal din Anglia (1996), meciul de calificare a Romniei cu }ara Galilor, de la CM din SUA (1994), diferite CM [i CE de box, turnee olimpice [i CM de hochei pe ghea]\, numeroase partide din CN [i CR (1993). GROMAN, ANTON (1926), n. la Bucure[ti. Antrenor. Absolvent al {colii de antrenori organizate de CCFS (1953). A `nceput s\ joace rugby la liceul Petru Rare[ [i la Locomotiva PTT din Bucure[ti, ca senior la cluburile Steaua, SS Armata Pandurul [i Dinamo Bucure[ti. Paralel cu munca de antrenor, a desf\[urat o intens\ activitate jurnalistic\, `n 1950 fiind colaborator extern al redac]iei Actualit\]i de la radioul na]ional, sec]ia sport. ~ntre 1951-1952 a fost dublu campion na]ional al clubului Dinamo. ~ntre 1954-1970 [i-a desf\[urat activitatea pedagogic\, succesiv, la cluburile Dinamo Bucure[ti, Tn\rul Dinamovist, Dinamo, Rapid Bucure[ti [i CSS Bucure[ti, preg\tind unele echipe na]ionale, de juniori [i tineret, pentru diferite ac]iuni interna]ionale. ~ntre 1971-1977 s-a angajat la TVR, redac]ia Actualit\]i, sec]ia sport. Dup\ 1977 a continuat s\ fie colaborator al redac]iei de sport din Radiodifuziunea Romn\, transmi]nd, printre altele, cronici [i comentarii de la Turneul final de Rugby, World Cup, din Africa de Sud. S-a remarcat, `n televiziune, ca un bun comentator [i prezentator al emisiunilor sportive, al transmisiilor `n direct din fotbalul intern [i interna]ional, gimnastic\, volei, baschet [i, mai ales, din rugby. A participat la competi]ii de mare anvergur\: Cupa Na]iunilor FIRA (ulterior, Cupa Europei), Turneul celor 5 na]iuni. ~n familia Groman a existat [i o ziarist\, prima femeie-reporter sportiv din presa audio din Romnia, TheodoraDorina Groman, realizatoare a mai multor reportaje, comentarii, `nregistr\ri (studio sau reportofon), colaboratoare a diferitelor publica]ii sportive, printre care [i La Roumanie Nouvelle. Maestru al sportului (din prima genera]ie).

HEN}, PETRE (1934), n. la Bucure[ti. Absolvent al Facult\]ii de Ziaristic\ din cadrul Universit\]ii Bucure[ti (1958). ~n perioada studiilor a colaborat la diverse ziare din capital\ [i provincie. ~n 1958 s-a angajat la revista Sport ca redactor, devenind apoi [i colaborator permanent al cotidianului Sportul (Gazeta Sporturilor, din 1990), cronicar al mai multor sporturi (box, handbal, tenis de mas\). S-a ocupat, `ndeosebi, de sportul cu m\nu[i. Este autor a mai multor c\r]i, `n colaborare cu P. Ochialbi, despre aventurile marilor campioni `n careul magic: Centura cu diamante, Ultima repriz\, Careul magic. A `ndeplinit mai multe func]ii profesionale, fiind reporter, redactor, [ef de rubric\, secretar general de redac]ie (la revista ilustrat\ Sport), iar `n ultima vreme, a fost [eful departamentului de sport de la Gazeta Sporturilor. IENCEC, EMIL (1911-1974), n. la Bucure[ti. Ziarist. Absolvent al Academiei Comerciale (ASE) Bucure[ti (1936) [i al Academiei de Teatru (dup\ r\zboi). ~n 1941, a debutat `n presa sportiv\ `n calitate de corespondent al diferitelor publica]ii, `n mod deosebit al ziarului Gazeta Sporturilor. Dup\ 1945, continu\ s\ fie redactor de specialitate la Sportul Popular, concomitent cu practicarea ciclismului de performan]\, sport `n care s-a afirmat `nc\ din anul 1933 pe pista velodromului bucure[tean, reu[ind s\ ob]in\ [i titlul de campion na]ional. ~ntre 1960-1968 este actor al Teatrului de stat din Constan]a, apoi revine `n presa [i literatura sportiv\, publicnd mai multe c\r]i de succes: ~n umbra lui (roman), Goana dup\ glorie, Sfaturi pentru cicli[ti, A[ii pedalei (`n colaborare cu I. Goga), Tot pe drum, pe drum... cu N. Ion }apu (`n colaborare cu G. {tef\nescu). A format promo]ii de ziari[ti, care au preluat [tafeta presei sportive `n anii de dup\ r\zboi. ILISEI, GRIGORE (1943), n. `n com. M\lini, jud. Suceava. Absolvent al Facult\]ii de Filologie a Universit\]ii Al. I. Cuza din Ia[i (1966). A debutat `n pres\ `n 1961 la ziarul Zori Noi din Suceava. ~ntre 1966-1968 a fost redactor al Studioului de radio

190

C. Ziari[ti

[i televiziune Ia[i, corespondent al Radio Bucure[ti (1968-1973) [i redactor-[ef adjunct al Radio Ia[i (1973-1983). ~ntre anii 1968-1983 a transmis pentru Radio Bucure[ti [i Televiziunea Romn\ de la competi]ii na]ionale, continentale [i mondiale de fotbal, atletism, handbal, volei [i tenis de cmp. A lucrat, pn\ `n 1990, la redac]ia revistei Convorbiri literare. Din 1990 a `ndeplinit func]ia de director al Studioului TVR Ia[i. A publicat numeroase lucr\ri cu con]inut beletristic la editurile Eminescu, Junimea [i Cugetarea [i a colaborat att `n presa romneasc\, ct [i la publica]iile din Rusia, Polonia, Germania, Fran]a [i Republica Moldova. Experien]a sa de crainic [i reporter se reg\se[te `n paginile c\r]ii ~ntr-o cabin\ de transmisie, ap\rut\ `n 1972. Dintre apari]iile sale editoriale s-a remarcat romanul Octavia (1986). Membru al Consiliului de conducere al Asocia]iei Scriitorilor din Moldova. IOANI}OAIA, TRAIAN-OVIDIU vezi Personalit\]i (A) IONESCU, ADRIAN (1956), n. la Bucure[ti. Ziarist. Absolvent al Facult\]ii de Jurnalistic\ a Universit\]ii din Bucure[ti (1991). ~n 1980 a debutat `n presa sportiv\ ca redactor al agen]iei Agerpress. ~ntre 1990-1993 a fost redactor la Curierul Na]ional, apoi [eful sec]iei de sport a ziarului Cronica Romn\ (1993-1994). ~ntre 1994-1996 a fost corespondent, la Londra, al ziarelor Ziua [i Sportul romnesc. Din 1996 pn\ `n 1999 a fost [eful departamentului fotbalinterna]ional al cotidianului Sportul Romnesc, contribu]ia sa la fotbalul de pe mapamond reliefndu-se prin materialele de specialitate, realizate cu profesionalism [i competen]\. ~n 1997 a reprezentat sportul rege `n structurile organizatorice, devenind ofi]er de pres\ [i purt\tor de cuvnt al Ligii Profesioniste de Fotbal. IONESCU, EFTIMIE vezi Personalit\]i (A)

IONESCU V. MIHAIL vezi Personalit\]i (A) IONESCU-ST|NESCU, DOINA (1958), n. la Bucure[ti. Absolvent\ IEFS (1982). A jucat tenis (la simplu [i la dublu), categoria I, participnd la CN de copii [i juniori. Component\ a loturilor na]ionale de junioare [i senioare, a evoluat la cluburile Cutez\torii [i Dinamo Bucure[ti. Din martie 1979 a lucrat la revista Lumea, `n calitate de corector de limb\ englez\. ~n 1981 a debutat `n presa sportiv\ cu prilejul Universiadei desf\[urate la Bucure[ti. ~n octombrie 1983, s-a transferat la ziarul Sportul, iar din 1991, la Sportul romnesc, fiind [ef de sec]ie. ~n 1995, `n calitate de colaborator permanent al TVR, a realizat dou\ documentare cu tem\ sportiv\: Pre]ul succesului (despre patinaj artistic) [i Wimbledon, cel mai iubit turneu de tenis. A participat la numeroase competi]ii sportive interna]ionale: JO de iarn\ de la Lillehamer, CE de patinaj artistic, Sofia (1991), CM de patinaj artistic, Mnchen (1991) [i Birmingham (1995); la turneele de tenis de la Roland Garros (1992, 1993, 1994, 1995), de la Wimbledon (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995), de la Stuttgart, Essen [i Mnchen (1990, 1991, 1994). Din 1997 este director la Eurosport, filiala Romnia. IONESCU, GEORGE (1925-1997), n. la Bucure[ti. Ziarist. A practicat rugby de performan]\, jucnd `n divizia A la Sportul Studen]esc, unde a f\cut pereche cu fratele s\u Dumitru Titi Ionescu, la CS Armata-Pandurul Bucure[ti [i PTT. A fost ini]iatorul transmisiunilor sportive multiplex, Sport [i muzic\ [i Fotbal minut cu minut. ~n 1951, din ini]iativa sa, a fost realizat\ [i transmis\ emisiunea Cu microfonul printre sportivi (prima, `nregistrat\ pe band\ de magnetofon), care cuprindea comentariile principalelor evenimente sportive desf\[urate de-a lungul unei s\pt\mni (mai trziu, aceasta `[i va schimba numele `n Magazin sportiv). ~ntre 1950-

191

PERSONALIT|}I

1955 a fost [eful sec]iei de sport a radioului na]ional. Vicepre[edinte al Radioteleviziunii romne [i reprezentantul acestei institu]ii la Praga. IONESCU M. MIRCEA (1945), n. la Bucure[ti. Absolvent al Facult\]ii de Filosofie din Bucure[ti (1968), [i al cursului postuniversitar de ziaristic\ de la Academia {tefan Gheorghiu, 1979. ~n 1967 a debutat `n jurnalistic\ la cotidianul Munca, unde realizeaz\ o interesant\ rubric\ de sport, punnd accent pe competi]iile fotbalistice. S-a transferat la ziarul Sportul (Gazeta sporturilor), aflndu-se printre gazetarii de frunte ai sportului romnesc. ~n 1973, paralel cu activitatea din presa scris\, a fost crainic sportiv la radio [i televiziune (impunndu-se `n rndul celor mai aprecia]i). Activitatea `n lumea sportului a fost completat\ de cea de arbitru de fotbal. ~n 1986 a p\r\sit ]ara, r\mnnd `n Italia. Aici st\ `ntr-un lag\r, apoi se stabile[te temporar `n SUA, la New York, unde va fonda ziarul Lumea noastr\, Lumea sporturilor (13 iunie, 1987). Publica]ia era, la `nceput, un magazin de sport, `n paginile c\ruia s-au g\sit apoi [i informa]ii din cultur\, politic\ [i divertisment. Este autorul a 7 piese de teatru (jucate `n ]ar\), iar 3 dintre ele au tem\ sportiv\ Centrul `nainta[ s-a n\scut la miezul nop]ii, Pele [i caii verzi, Adio Pele [i 4 c\r]i Asasinul acord\ interviuri, ~ntlniri care se uit\ greu, Columb a descoperit America, Hagi a cucerit-o, Pierdut `n New York. Membru al Uniunii Scriitorilor din Romnia, al Asocia]iei Comentatorilor [i Cronicarilor Sportivi Americani, al APSR [i APSI. Dup\ 1990 [i-a manifestat inten]ia s\ revin\ `n presa sportiv\ romneasc\. IOVAN, PAUL (1934-1996), n. `n com. Bcle[, jud. Mehedin]i. Absolvent al IEFS Bucure[ti. Ziarist. A practicat `n anii junioratului atletismul, f\r\ s\ ob]in\ performan]e notabile. De timpuriu [i-a `ndreptat pa[ii c\tre presa sportiv\, colabornd la rubricile de sport ale unor publica]ii. Devine redactor al ziarului

Sportul (ulterior Gazeta sporturilor) punndu-[i `n valoare att cuno[tin]ele de specialitate, ct [i talentul literar. A scris articole de atletism, baschet, schi, dar mai ales de box. A `nso]it echipele reprezentative ale ]\rii noastre la mari competi]ii interna]ionale (CM, CE [i JO). A f\cut parte din genera]ia de gazetari de prestigiu a presei romne[ti, remarcndu-se prin profesionalism [i obiectivitate `n prezentarea fenomenului sportiv. A fost so]ul campioanei na]ionale de gimnastic\ Sonia Iovan. IVANOVICI, HORIA-CLAUDIU (1974), n. la Bucure[ti. Absolvent al Liceului Dinicu Golescu, cu profil electrotehnic, Cmpulung-Muscel, [i al Facult\]ii de Drept a Universit\]ii Spiru Haret. ~ntre 1987-1990 a practicat fotbalul, ca junior, la ARO C`mpulung-Muscel [i FC Arge[. ~ntre 1991-1995 debuteaz\ `n presa sportiv\ ca redactor al departamentului sport la Evenimentul zilei. Se transfer\ la cotidianul Na]ional (1995-1996), apoi la Sportul Romnesc (1996-1998), fiind redactor-[ef adjunct, redactor-[ef adjunct la Antena 1 (1998-2000), iar din anul 2000 devine redactor-[ef la Gazeta Sporturilor. A contribuit la organizarea unor emisiuni de radio [i televiziune, remarcndu-se (prin audien]\) cu emisiunea Contraatac de la Antena 1. LAZ|R, GHEORGHE (1958-2001), n. la Bucure[ti. Inginer constructor. Absolvent al Facult\]ii de C\i Ferate Drumuri [i Poduri (1975). A practicat volei de performan]\, mai `nti la {c. Sp. nr. 2 din Bucure[ti (1965-1967). A evoluat la cluburile Rapid Bucure[ti (1970-1971), Progresul Bucure[ti (1971-1973) [i CFR Bucure[ti (1974-1981). ~n 1966 a fost campion na]ional la juniori [i campion european [colar, `n 1969. Debuteaz\ `n presa sportiv\ `n 1975, fiind corespondent al publica]iei Sportul, pn\ `n 1990. ~ntre 1990-1991, este redactor la Gazeta sporturilor, redactor-[ef adjunct la revista Fotbal Plus (19911992 [i 1994-1996), redactor-colaborator la aceea[i publica]ie fotbalistic\ [i corespondent al ziarului portughez A Bola. Se num\r\ printre realizatorii a dou\ anuare ale fotbalului romnesc, volumul VI (1974-

192

C. Ziari[ti

1990) [i volumul VII (1990-1996). Membru al comisiei de istorie [i statistic\ a FRF. LEP|DATU, DORU (1943), n. la Bucure[ti. Director de imagine la TVR. Absolvent al Academiei de Art\ teatral\ [i cinematografic\ sec]ia operatorie, 1965. A practicat baschet la cluburile Progresul [i Dinamo din Bucure[ti. Din anul 1964 a lucrat `n televiziunea na]ional\ participnd la numeroase transmisii sportive. Din 1968 a realizat transmisiile unor reportaje sportive, ce aveau `n prim-plan personalit\]i din lumea televiziunii: T. Vornicu, C. }opescu, O. Vintil\, D. Graur, T. Coca-Cosma, I. Stoica. Printre pasiunile sale sportive se `nscriu cursele de cai (organizate pe hipodromul de trap din Ploie[ti) [i comentarea marilor reuniuni hipice interna]ionale. Pentru reu[itele ob]inute, de-a lungul carierei sale a fost r\spl\tit cu men]iune la Festivalurile de la Budapesta (1979) [i Slovacia (1985), precum [i cu premiul ARS pentru excelen]\, `n imagine (1995). MACOVEI, CONSTANTIN (1932), n. `n com. Hude[ti, jud. Boto[ani. Absolvent al [colii normale de nv\]\tori din Sendriceni-Dorohoi, 1951, [i al Institutului Maxim Gorki din Bucure[ti, 1955. ~n 1953 a debutat n pres\ la ziarul Scnteia Tineretului, pn\ n martie 1957. Din martie 1957 pn\ n septembrie 1959, a fost [eful sec]iei interna]ionale a ziarului jude]ean Drumul socialismului, Deva. Din 1959, lucreaz\ la ziarul Sportul (Gazeta sporturilor) fiind reporter, redactor (de fotbal, volei, pentatlon modern [i gimnastic\), [eful sec]iei interna]ionale, secretar de redac]ie (adjunct [i general). Din 8 ianuarie 1990 pn\ n octombrie 1992, a fost redactor[ef, apoi redevine secretar-general de redac]ie, pn\ `n 1999. A fost prezent la CM de fotbal din Anglia (1966), la mai multe edi]ii ale CM [i CE de gimnastic\, la JO de la Moscova (1980 ). Pre[edinte al ASPR (1990-1994).

MATEESCU, NICOLAE (19081998), n. la Bucure[ti. Absolvent al Facult\]ii de {tiin]e Economice. A debutat `n pres\ fiind corespondent al ziarelor Universul, Libertatea, Sportul. A arbitrat mai multe jocuri oficiale de volei, `n diferite campionate or\[ene[ti [i divizionare (A [i B). ~n anul 1962 a ob]inut titlul de Arbitru interna]ional. A colaborat cu Colegiul Central de Arbitri la redactarea primelor regulamente de volei, iar `n anul 1977 a publicat, `mpreun\ cu Mircea Popescu, cartea Voleiul romnesc. A fost casier general al Ministerului Agriculturii, pn\ la pensionare. Primul membru al FR de Volei [i pre[edinte al Comisiei Centrale de Competi]ii o perioad\ lung\ de timp. Pe parcursul activit\]ii profesionale a primit diplome [i distinc]ii: Diploma de monitor (`n aprilie, 1929), Meritul Cultural pentru Sport, ca ziarist (1943), Crucea Serviciului Credincios clasa a III-a (1935). MATEESCU, TEODOR (1939), n. la Bucure[ti. Absolvent al Facult\]ii de IstorieFilosofie a Universit\]ii Babe[-Bolyai, din Cluj (1968). A practicat diferite sporturi: handbal (`n divizia [colar\), fotbal (`n divizia C la Clubul Dun\rea C\l\ra[i) [i tenis de cmp, ca amator. ~n 1969, `[i `ncepe activitatea profesional\ ca redactor de sport la Radio Cluj. ~n 1972, s-a transferat la radio Romnia Actualit\]i, `n calitate de reporter-crainic, realiznd peste o mie de transmisii `n direct de la competi]iile (de fotbal, handbal, atletism, baschet [i nata]ie) interne [i interna]ionale. MIHALACHE, GEORGE (1925), n. la Bucure[ti. ~ntre 1939-1941 a jucat fotbal `n echipa Distribu]ia din Bucure[ti (ulterior, Juventus). Din 1941 a scris la revista Cortina cronici de teatru [i articole despre via]a arti[tilor. ~n presa sportiv\ a debutat `n 1951 la

193

PERSONALIT|}I

cotidianul de specialitate Sportul popular, pn\ `n 1958. A avut o activitate profesional\ bogat\, fiind colaborator la diferite publica]ii, la radio [i televiziune, a scris scenarii de teatru cu caracter sportiv, cum ar fi Bujor al 12-lea (`n care a ap\rut fotbalistul Titus Ozon, piesa jucndu-se la teatrul Savoi, `n 300 de spectacole, cu casa `nchis\), a compus muzic\ pentru spectacolele de revist\. La radio [i la televiziune a colaborat la realizarea emisiunilor de variet\]i introducnd momente din via]a sportivilor. Cu ocazia particip\rii echipei na]ionale la turneul final al CM de fotbal (Mexic) a scris, `mpreun\ cu Ciupi R\dulescu, spectacolul de revist\ Fotbal Mexico, 1970 (spectacolul s-a jucat la Sala Palatului). Dup\ `ntoarcerea tricolorilor de la CM a realizat o alt\ revist\ A[a a fost la Mexico. Autorul a 20 de c\r]i, cele mai multe fiind inspirate din fotbal [i box: Il dio [i diavolii din fa]a por]ii (via]a lui Mircea David, portarul echipei na]ionale); De ]i-ar spune poarta mea; Antrenorul e de vin\; Minunea blond\ (despre Iuliu Baratki); ~ngeri cu fe]e murdare; Guralivul Clay (fostul campion mondial, Cassius Clay). La acestea se mai adaug\ peste 150 de emisiuni Unda vesel\, realizate la radio. MIH|IC|, ION (1924), n. la Buz\u. Reporter. Absolvent al liceului [i al Cursului de perfec]ionare a fotoreporterilor, organizat de Academia {tefan Gheorghiu (1974). A debutat `n presa sportiv\ `n 1948, ca fotograf sportiv amator. A lucrat la ziarele Sportul Popular, Sportul [i la revista ilustrat\ Stadion (ulterior, Sport). Multe din fotografiile sale au fost folosite la realizarea unor c\r]i (Romnia `n lumea sportului). A organizat cteva expozi]ii de fotografie sportiv\, care s-au bucurat de un real succes. MIH|ILESCU, CORNELIU (1940) n. `n com. Panciu, jud. Vrancea. Reporter radio. Absolvent al Institutului Pedagogic Gala]i [i al Facult\]ii de Filologie (1967). A practicat atletism de performan]\, la proba de semifond [i schi. Din 1960 a debutat `n presa sportiv\ colabornd la rubrica de sport a ziarului Via]a Nou\ din Gala]i. ~n 1970 se transfer\ la Radio Romnia, `n calitate de crainic (pn\ `n anul 2001 a f\cut peste 1000 de transmisii

de la competi]iile interne sau interna]ionale la care au participat reprezentativele Romniei). A transmis primul meci `n care a jucat Gheorghe Hagi, `n divizia A, la clubul Farul Constan]a (1982). Profesionist competent, permanent bine documentat [i obiectiv `n relatarea fenomenului sportiv, s-a `nscris `n rndurile celor mai valoro[i jurnali[ti mass-media din ]ara noastr\. MINOIU, GHEORGHE (19321990), n. la Dr\g\[ani, jud. Vlcea. Reporter-radio. Absolvent al Facult\]ii de Zootehnie (1957) [i de Ziaristic\ a Universit\]ii din Bucure[ti, 1975. Din 1965 s-a angajat la Radiodifuziunea Romn\. A avut o bogat\ activitate redac]ional\, mai pu]in de reporter. A fost `n mod deosebit realizator, comentator [i prezentator al emisiunilor sportive. A realizat reportaje [i emisiuni complexe, abordnd subiecte din toate sporturile. Din 1970 a coordonat, dup\ I. Ghi]ulescu [i G. Ionescu, emisiunea Sport [i muzic\ (ulterior Fotbal minut cu minut). S-a bucurat de o mare popularitate `n rndurile ascult\torilor, datorit\ profesionalismului s\u de excep]ie, spiritului de obiectivitate [i promptitudinii cu care a r\spuns celor mai diverse preferin]e ale iubitorilor sportului din ]ara noastr\. MIRONESCU, VALERIU (1926-1993). n. la Cahul, Republica Moldova. Absolvent al Liceului Aron Pumnul din Cern\u]i, cu studii de ziaristic\ `n Fran]a [i `n cadrul Academiei {tefan Gheorghiu (1969). ~n 1965 a debutat `n presa sportiv\, la publica]ia Flac\ra Ia[ului. ~ntre 1970-1990 lucreaz\ la sec]ia de sport a ziarului Scnteia, publicnd articole de ]inut\ [i de o remarcabil\ valoare profesional\. A f\cut parte din genera]ia jurnali[tilor sportivi de excep]ie, articolele sale referindu-se la fenomenul sportiv `n ansamblul s\u. Adeseori, s-a implicat `n solu]ionarea problemelor din sportul romnesc oferind solu]ii viabile att prin metoda scrisului, ct prin func]iile pe care le de]inea `n organismele de conducere ale mi[c\rii sportive. Dup\ 1990, a

194

C. Ziari[ti

colaborat la revista Fotbal [i a sus]inut rubrica de sport a revistei Economistul. MITROI, GHEORGHE (1933), n. la Bucure[ti. Ziarist. Absolvent al Facult\]ii de Limb\ [i Literatur\ Romn\ a Universit\]ii Bucure[ti (1957). A debutat `n pres\ `n anul 1957, desf\[urndu-[i activitatea timp de 40 de ani (dintre care 31 de ani numai `n presa sportiv\). A `ndeplinit mai multe func]ii de r\spundere: redactor[ef adjunct la revista Via]a studen]easc\ (19571973), [ef de sec]ie la ziarele Scnteia [i Adev\rul (1973-1997); secretar general [i apoi vicepre[edinte `n Consiliul APS (27 de ani, 19671994). A publicat cartea Cronicile microbistului, ap\rut\ la Editura Stadion, `n 1970. A `nso]it echipa na]ional\ de fotbal, ca ziarist sportiv, la turneele finale ale CM, la numeroasele concursuri interna]ionale la care romnii au reprezentat diferite ramuri sportive, populariznd marile performan]e ale acestora. Pentru merite deosebite `n domeniul presei sportive, a ob]inut premiul APS (1992) pentru cea mai longeviv\ rubric\ din presa romn\ (Cronica microbistului, ap\rut\ f\r\ `ntrerupere din anul 1968) [i Placheta de onoare a Uniunii Presei Sportive Balcanice (1996), pentru `ndelungata contribu]ie la dezvoltarea presei sportive [i sprijinirea sportului balcanic. MORARU, VLADIMIR (1946), n. la Bucure[ti. Profesor de educa]ie fizic\ [i ziarist. Absolvent al Institutului de Educa]ie Fizic\ [i Sport, specializarea atletism (1968). ~ntre 1968-1972, a predat la Grupul {colar Vulcan din Bucure[ti. ~ntre 1972 [i 1984, a fost redactor al ziarului Sportul, unde `ncepuse s\ colaboreze din 1970. A scris articole de atletism, kaiac-canoe [i a realizat rubrica Comentariul s\pt\mnii, la pagina extern\. Dup\ JO de la Los Angeles, din SUA (1984), la care a fost invitat de ziarul San Diego Union, a cerut azil politic. ~n America, din 1985, a fost coordonator al informa]iilor sportive la publica]ia Los Angeles

Unified School District (responsabil cu propaganda sportiv\ a celor 49 de licee ale districtului [colar Los Angeles), pn\ `n 1988. ~ntre 1985-1990 a fost editor sportiv la Northeast Newspapers, `ntre 1991-1995, director de public-relations la compania de marketing Franken Enterprises. Editor sportiv la Herald Tribune (s\pt\mnal `n Pasadena Calif), `ntre 19951998. Din 1998 devine vicepre[edinte comunica]ii la Franken Enterprises. A semnat volumul Legendele Olimpului Atletic, ap\rut la editura Sport-Turism, 1983. A p\strat leg\tura cu ]ara, din 1998 fiind colaborator [i corespondent al ziarului PRO Sport. Membru TAFWA (Track and Field Writers of America), asocia]ia scriitorilor de atletism, `n 1988. MURE{ANU-MOALF|, ION (1931-1985), n. la Bucure[ti. Reporter radio. Absolvent al Facult\]ii de Filologie a Universit\]ii din Bucure[ti (1969). ~n 1950 s-a angajat la Radiodifuziunea Romn\. A lucrat, mai `nti, la serviciul economic, apoi ca reporter al redac]iei Actualit\]i, al emisiunilor politice interne. ~ntre 19501985, a lucrat exclusiv la sec]ia de sport, fiind redactor-[ef, reporter [i crainic sportiv. ~mpreun\ cu I. Ghi]ulescu a fost corespondent al radioului romnesc la JO de la Mnchen (1972). A transmis de la CM [i CE, de la Campionatele interna]ionale de atletism ale Romniei [i de la CN de box, rugby (el `nsu[i a jucat rugby), ciclism, volei [i, mai ales, fotbal. A realizat rubricile s\pt\mnale [i retrospective, prezentnd numeroase reportaje [i interviuri din lumea sportului. NAUM, HRISTACHE (19311986), n. la Tecuci, jud. Gala]i. Ziarist. Absolvent al liceului teoretic, al Universit\]ii serale sindicale (1953) [i al Cursului pentru perfec]ionarea preg\tirii cadrelor din domeniul presei de la Academia {tefan Gheorghiu (1974). A debutat `n presa

195

PERSONALIT|}I

sportiv\ `n 1951, slujind sportul de performan]\. Realiz\rile sale profesionale s-au eviden]iat, `n special, `n handbal, ciclism [i atletism. Fiind specialist `n ciclism, a fost primul ziarist din estul Europei care, `n 1968, a fost prezent la Turul Fran]ei. A `nso]it, `n calitate de comentator radio-tv, echipele de handbal masculin [i feminin la numeroase competi]ii interna]ionale, organizate `n ]ar\ [i peste hotare: la mai multe edi]ii ale CM , la Universiada din Canada (1983). A redactat, singur sau `mpreun\ cu al]i colegi, mai multe c\r]i cu tematic\ sportiv\: Sportul `n Romnia (1963); Dou\ decenii de avnt sportiv (1964); Infernul gloriei (1981); Ultimul ap\r\tor, Cornel Penu (1983); Handbal de la A la Z (1986). Decesul s\u a l\sat, la vremea respectiv\, un gol `n presa sportiv\ de specialitate. NAUM, RADU (1967), n. la Bucure[ti. Crainic [i reporter Tv. Absolvent al Facult\]ii de Utilaj Tehnologic din cadrul Institutului de Construc]ii Bucure[ti (1994) [i cole Spciale des Travaux Publiques et du Btiment, Paris (1991). A practicat, ca amator, baschetul, `notul [i schiul la CCS nr. 2. Din 1991, a debutat `n presa sportiv\ ca redactor la ziarul Sportul romnesc. ~n 1994 a ocupat, prin concurs, postul de redactor al redac]iei de sport a TVR. Fiul regretatului publicist Hristache Naum. ~n 1994, `n cadrul unei festivit\]i APSR, i-a fost decernat\ Cupa [i Diploma pentru debut. A participat, `n calitate de ziarist, la CM de handbal masculin (1993) [i la finala Cupei Federa]iei de handbal (edi]ia 1993). ~n calitate de comentator al televiziunii na]ionale, s-a aflat la CM de handbal feminin (1993, 1995, 1997, 1999) [i la CE de handbal feminin (1994 [i 1996). ~n aceea[i calitate s-a aflat la JO de la Atlanta SUA. A realizat un reportaj de la finala Cupei Africii la fotbal, din Tunisia (1994), [i programul Turneului de ciclism al Fran]ei (`ncepnd din 1995). ~mpreun\ cu V. Bonifaciu a comentat CM de automobilism Formula 1 (edi]iile 1994 [i 1995). Realizatorul emisiunii de televiziune Time-out [i coautor (cu Modesto Ferrarini) al c\r]ii Formula 1, dansul cu moartea. NEAGU, C. AUREL vezi Personalit\]i (A)

NEAGU, DRAGO{-AUREL (1928), n. la Bucure[ti. A `nceput activitatea sportiv\ `n 1946, apoi s-a `ncadrat la Clubul Dinamo Bucure[ti (1956) cnd a fost trecut `n rezerv\. Primii pa[i `n sport i-a f\cut `n atletism, apoi s-a dedicat, `n exclusivitate, tirului-arm\ liber\ [i pistol vitez\realiznd 13 titluri de campion na]ional, la individual [i echipe. ~n 1963 a debutat `n presa sportiv\ ca fotoreporter la Sportul (ulterior Gazeta Sporturilor). Momentele imortalizate, de o deosebit\ ]inut\ artistic\, reprezint\ rodul unei activit\]i profesionale `ndeplinite cu pasiune (timp de 3 decenii), `n condi]ii tehnice modeste, care l-a impus `n lumea artei fotografice sportive ca un lider de necontestat. Maestru al sportului. NEAGU, F|NU{ (1932), n. `n com. Gr\di[tea, jud. Br\ila. Scriitor [i ziarist. Absolvent al Liceului Militar din Ia[i (1948), al {colii Pedagogice Costache Negri din Gala]i (1952), al {colii de literatur\ Mihai Eminescu (1952-1953). ~ntre 1954 [i 1957, urmeaz\ cursurile Facult\]ii de Filologie din Bucure[ti, 1954-1957 (pe care, `ns\, nu o termin\). ~ntre 1953 [i 1954, pred\, ca profesor suplinitor, la {coala General\ din com. Largu, jud. Br\ila. A debutat ca redactor la Scnteia Tineretului (1954-1956), iar `n 1954 a scris povestirea Du[man cu lumea. ~n 1959 a debutat cu volumul de povestiri Ningea `n B\r\gan (pentru care i s-a decernat Premiul Uniunii Scriitorilor). ~[i public\ primul roman ~ngerul a strigat `n 1968. Anul 1977 `i aduce cel de al II-lea premiu al Uniunii Scriitorilor, pentru romanul Frumo[ii nebuni ai marilor ora[e. ~n acela[i an, `i apare volumul de publicistic\ Cronici afurisite, care cuprinde toate tabletele semnate `n rubricile de sport ale ziarelor Scnteia Tineretului [i Luceaf\rul. Astfel, prin scris a devenit un fervent sus]in\tor mai ales al mi[c\rii fotbalistice din ]ara noastr\. Implicat `n via]a de zi cu zi a sportului-rege, a `nso]it echipa na]ional\ sau echipele diferitelor cluburi la marile

196

C. Ziari[ti

competi]ii interna]ionale. ~n 1990 a devenit directorul s\pt\mnalului }ara, `n paginile c\ruia a publicat o tablet\ cu subiect sportiv (foarte apreciat\ la acea vreme), care punea `n discu]ie principalele probleme ale sportului romnesc. ~n decembrie 1993, a fost numit director general al Teatrului Na]ional I.L. Caragiale, din Bucure[ti. A semnat [i 10 scenarii de film. Dup\ un debut ca actor `n filmul Casa de la miezul nop]ii, va avea o presta]ie stranie `n filmul Crucea de piatr\, cu un scenariu semnat de Titus Popovici, `n regia lui Andrei Blaier. ~n noiembrie 1993, a fost ales Membru corespondent al Academiei Romne. Din anul 2001, este pre[edintele CA al cotidianului Cronica Romn\. NEGREA, GHEORGHE (GELU) (1945), n. `n com. Orodel, jud. Dolj. Profesor [i ziarist. Absolvent al Facult\]ii de Limb\ [i Literatur\ Romn\ a Universit\]ii din Bucure[ti (1969) [i Academiei de Teatru [i Film (1994). A practicat boxul, fotbalul [i [ahul, participnd la competi]iile interne. Din 1969, a debutat `n pres\ ca redactor la ziarul Viitorul, din Turnu Severin, pn\ `n 1990. ~ntre 1990-1992, a fost directorul publica]iei Diminea]a din Turnu Severin, redactor-[ef la cotidianul Universul romnesc (1992-1993), [ef de departament la Sportul Romnesc (1993), secretar general de redac]ie la Vocea Romniei (1992-1996) [i redactor-[ef adjunct la Sportul romnesc (1997-1999). Dup\ 1990, a colaborat la mai multe publica]ii, precum: Dilema, 22, Ramuri, Orizont, Cronica Romn\. NERTEA, GHEORGHE (1934), n. la Bucure[ti. Absolvent al IEFS, specializarea fotbal (1965). A jucat fotbal, ca junior, la Clubul Constructorul Bucure[ti (1951-1953). Apoi a devenit juc\tor divizionar `n primul e[alon, activnd la IC Oradea, divizia B bucure[tean\, {tiin]a (1961-1964). Dup\ retragerea de pe gazon, a debutat ca ziarist sportiv. Mai `nti, a fost redactor al revistei Fotbal(1966-1974), apoi al cotidianului

Sportul (dup\ 1990, Gazeta Sporturilor). Din 1999, s-a aflat la Cronica Romn\ [i din 2001, la Independent. ~n activitatea sa gazet\reasc\ (de peste 3 decenii), s-a f\cut remarcat prin stilul concis de relatare a evenimentelor fotbalistice [i prin pasiunea cu care a slujit aceast\ profesie. NICOLAESCU, GHEORGHE (1929), n. la Bucure[ti. Absolvent al Facult\]ii de Filologie din Bucure[ti (licen]iat) (1966). A jucat fotbal la clubul Piticii Rapidului (1946) [i la Sport Club Amator n campionatul districtual Bucure[ti. A c[tigat Cupa ziarelor n 1966, ca juc\tor la Sportul popular, . Este autorul c\r]ilor: Mingea, o copie a soarelui (1990), Cu Hagi et comp. de la Roma la New York (via Cardiff) (1994) [i Hagi (2000). A fost prezent la toate CM de fotbal, din 1966 (Anglia) [i pn\ n 1994 (SUA), ca reprezentant al ziarului Sportul popular (`ntre 1954-1999, fiind [i redactor), ca redactor, [ef de sec]ie, publicist comentator [i reporter special al Gazetei Sporturilor. Dup\ retragerea din activitate (1999) s-a dedicat `n continuare scrisului, remarcndu-se prin reportaje [i beletristic\ sportiv\. ~n anul 2000, a realizat o carte de mare succes, Hagi, unic `ntr-un secol. OPREA, LUCIAN (1950), n. la Craiova. Absolvent al Facult\]ii de Drept din Bucure[ti (1979). ~n 1972, a debutat `n presa sportiv\, la Agerpress. Pe parcursul activit\]ii sale profesionale, de peste un sfert de veac, a semnat rubricile permanente la revistele Via]a studen]easc\ [i Flac\ra (pn\ `n 1990). A lucrat `n presa audio-vizual\, la televiziunile Amerom [i Soti, la Radio Romnia [i Total. A fost redactor la agen]iile Agerpress [i Rompres, publicist comentator la ziarul Tineretul liber, 1991, 1992-1995, responsabil al paginilor de sport la Expres magazin, [ef de departament la revista Privirea. A colaborat la numeroase publica]ii din provincie, iar din 1997 devine reporter special la Gazeta Sporturilor. S-a

197

PERSONALIT|}I

remarcat `n mass-media prin spiritul critic, acid de abordare a subiectelor, dar, `n acela[i timp, dominat de obiectivitate. P|TRA{CU, DAN (1937), n. la Bucure[ti. Absolvent al Liceului Mihai Eminescu (1955) [i Facult\]ii de Ziaristic\ (1959). A fost dat afar\ din UTC [i din facultate (dup\ ce o absolvise), dar mai trziu i s-a dat dreptul de a se prezenta la examenul de stat. ~ntre 19611966, a semnat articole `n Gazeta coopera]iei, apoi, pn\ `n 1989, `n ziarul Steagul ro[u (acolo a avut primul contact cu presa sportiv\). Din 1968 pn\ `n septembrie 1995, a f\cut parte din redac]ia ziarului Informa]ia Bucure[tiului (devenit, din decembrie 1989, Libertatea), apoi s-a transferat la Cronica Romn\. ~ntre 1995-1996 a fost redactor-[ef la Actualitatea, `ntre 1996-1998, redactor-[ef adjunct la Sportul Romnesc [i la revista Fotbal-Plus, pn\ `n 2002. A participat la mai multe turnee ale CM de fotbal: Mexic (1970), Germania (1973), Italia (1990), SUA (1994). ~n 1992 a fost prezent la JO de la Barcelona. P|UNESCU, ADRIAN (1943), n. `n com. Cop\ceni, jud. B\l]i (azi, `n Republica Moldova). Poet [i publicist. Absolvent al Facult\]ii de Filologie a Universit\]ii din Bucure[ti (1968), al Universit\]ii Iowa SUA, ca bursier (1970-1971). A practicat, ca amator, fotbalul, tenisul, biliardul, tenisul de mas\, popicele [i [ahul. ~n 1960, a debutat `n literatur\, semnnd un poem `n revista Luceaf\rul. ~n 1962 devine redactor al publica]iei Cri[ana din Oradea, apoi particip\ la `nfiin]area revistei Amfiteatru. ~ntre 1968-1971 semneaz\ materiale `n revistele Romnia literar\ [i Luceaf\rul, este redactor-[ef al revistei Flac\ra

(avea un tiraj de peste 500 000 de exemplare), de unde va fi destituit `n 1985, pe motiv c\ Flac\ra devenise revista nemul]umi]ilor din regimul comunist. A fost publicist-comentator la Contemporanul. Opera sa literar\ cuprinde un num\r de 30 de c\r]i publicate, cele mai multe fiind poezii. Mare iubitor de sport [i, `n mod deosebit, de fotbal, a oferit deseori, prin operele sale, solu]ii pentru revitalizarea mi[c\rii sportive din ]ara noastr\, promovnd ideea corectitudinii [i a fair-play-ului `n lupta pentru rezultat. Numero[i sportivi au fost premia]i de revista Flac\ra (G. Hagi, N. Vlad, I. Patzaichin, L. Blni), dar [i numeroase echipe (de fotbal, de handbal masculin, de gimnastic\ fete [i canotaj feminin). Dup\ 1989 a intrat `n via]a politic\, fiind membru al PSM (1992) [i senator de Dolj. Dup\ alegerile parlamentare din 2000, devine senator PDSR (PSD). ~n perioada august 1999- ianuarie 2000, a fost directorul cotidianului Sportul Romnesc. A primit premii [i distinc]ii: Premiul Uniunii Scriitorilor din Romnia (1968 [i 1971), Ordinul Crucea Germaniei (1973), Premiul Academiei Romne (1983). P|UNESCU, VALENTIN (1933), n. `n com. Valea cu Ap\, jud. Gorj. Absolvent al Facult\]ii de Filosofie a Universit\]ii din Bucure[ti (1955). A lucrat, succesiv, la mai multe publica]ii: Steagul ro[u (1955-1957), Sportul popular (1958-1967), Libertatea (1967-1968); ca redactor [i reporter la Scnteia (1968-1989), redactor de rubric\, corespondent `n America Latin\ [i comentator-publicist al ziarului Adev\rul (19891990). ~n 1990, a fost reporter special, editor general [i director general la Curierul na]ional. ~n presa sportiv\ a activat, `n calitate de corespondent voluntar, la Sportul Popular (1950-1955) [i ca redactor la Sportul (1958-1967), Libertatea (1967-1968) [i Scnteia (1968-1971). Dup\ 1971 a trecut, la fel ca al]i ziari[ti sportivi romni sau str\ini, `n zona

198

C. Ziari[ti

problematicii interna]ionale: T. Vornicu, I. M\rgineanu, I. Jukov, fra]ii Alsop (SUA). ~ntre 1972-1977, a fost acreditat din partea FRF pe lng\ federa]iile de fotbal din Brazilia [i Argentina. Ca ziarist sportiv, a comentat de la unele turnee finale ale CM de fotbal. A colaborat la publica]ii din str\in\tate: Nep Sport, Naroden Sport, Sport Zrich (la cea din urm\, fiind corespondent `n Romnia, apoi `n America Latin\, `ntre 1967-1977). ~n America de Sud a colaborat la publica]iile: Nacional (Ciudad de Mexico), Cronica (Buenos Aires), Journal do Brasil (Rio de Janeiro) [i Folha la Tarde (Sao Paulo). ~ntre 1968-1970, a fost membru al Comitetului FRF. Membru executiv al Federa]iei Interna]ionale a Editorilor de Ziare, membru fondator al Congresului mondial al directorilor de ziare, membru de onoare al Societ\]ii Interamericane a Presei [i Clubului Primera Plana din Ciudad de Mexico. A primit, printre alte ordine ob]inute, una dintre cele mai `nalte distinc]ii braziliene Ordinul Rio Branco. PETRESCU, EUGEN (1940), n. la Bucure[ti. Inginer [i ziarist. Absolvent al Institutului Politehnic din Bucure[ti (1961). A jucat fotbal, ca junior, la clubul Voin]a din Bucure[ti, iar `n timpul studiilor universitare, baschet. ~n pres\ a colaborat la publica]iile Fotbal (pn\ `n 1974) [i Sportul (pn\ `n 1980). ~n 1991 devine membru fondator al revistei Fotbal Plus. S-a impus `n domeniul statisticii [i al organiz\rii muncii redac]ionale, `n calitate de publicist comentator [i `n virtutea unei strnse leg\turi cu presa sportiv\ str\in\ de specialitate. A lucrat `ntr-un colectiv al FR de Fotbal, contribuind la realizarea a dou\ Anuare (1974-1990 [i 1990-1996), precum [i la Anuarul Ligii Profesioniste de Fotbal (1993-1994). ~n paralel se ocup\ [i de presa economic\. POPA, ELENA (1964), n. la D\buleni, jud. Dolj. Ziarist\. A practicat, ca amatoare, tenisul de cmp. A debutat `n pres\ `n anul 1990, semnnd articole la rubrica de sport a ziarului Dreptatea. ~n 1991, s-a transferat la cotidianul Sportul Romnesc, afirmndu-se ca un veritabil talent, prin prezentarea unor reportaje din via]a intim\ a personalit\]ilor sportive [i

prin spiritul s\u critic de abordare a problemelor din sport, `n special din fotbal. Este, de altfel, prima femeie care face cronicile unor meciuri de fotbal din campionatul primei divizii. ~n 1998, este redactor al departamentului jocuri sportive de la cotidianul PRO Sport. ~n 2000 s-a transferat la Gazeta Sporturilor. POPESCU, MARIUS (1935), n. la Oradea. Jurist, ziarist sportiv. Absolvent al Facult\]ii de Drept din Bucure[ti (1960). A practicat fotbalul la Constructorul Bucure[ti (s-a retras, `n 1954, dup\ ce a ob]inut premiu I la Olimpiada de chimie [i `n urma unui accident, care i-a provocat ruptur\ de menisc la ambii genunchi) [i nata]ia, f\r\ `ns\ s\ ob]in\ performan]e. A debutat `n pres\ `ntre anii 1957-1958, fiind colaborator la diverse publica]ii. ~n 1960 a fost redactor (revista Albina) [i, `n acela[i timp, colaborator la rubrica de sport a ziarului Scnteia. ~n 1966 s-a angajat la Sportul Popular ca redactor, iar `n 1968, la revista de specialitate Fotbal. A revenit la Sportul Popular, fiind [eful sec]iei de fotbal, apoi a fost secretar general al revistei Flac\ra (timp de 3 ani). ~ntre anii 1977-1986, a fost redactor-[ef adjunct al ziarului Sportul, `ntre 1986-1989 reporter special al ziarului Munca, apoi secretar general al revistei Eco. Dup\ 1990 s-a angajat `n cadrul Ministerului de Externe [i a fost trimis ca ata[at de pres\ [i cultur\ la Ambasada Romniei la Berna. ~n 1995, a revenit `n ]ar\ continund s\ scrie pres\ sportiv\ [i c\r]i (12 lucr\ri, 9 dintre acestea avnd subiect sportiv). Este autorul biografiilor unor mari sportivi ai ]\rii, profesorul Gheorghe Constantin, Nicolae Dobrin, Ion Oblemenco [i Cristian Ga]u. POPOVICI, MUGUREL (1959), n. la Constan]a. Doctor `n [tiin]e economice. Absolvent al Facult\]ii de Cibernetic\ Economic\ a ASE din Bucure[ti, [i al Academiei Interna]ionale Olimpice (Grecia), la care se adaug\ studiile postuniversitare de la Facultatea de Ziaristic\. A jucat fotbal `n echipa de copii a clubului Steaua, polo, ca junior, la Dinamo, handbal [i tenis de mas\ `n campionatul universitar. ~n 1989 `[i `ncepe activitatea `n pres\ la publica]iile Sportul,

199

PERSONALIT|}I

Fotbal, Sportul ilustrat [i Sport magazin. Din 1990 devine [eful departamentului sporturi la Gazeta Sporturilor [i redactor-[ef adjunct (1996). A participat la redactarea mai multor lucr\ri de specialitate [i studii din cadrul MTS, COR [i al unor federa]ii. Din 1997 devine vicepre[edintele FR de Ciclism [i membru al unor comisii din FR de Handbal [i de Polo. ~n 1999 a fost redactorul-[ef adjunct al publica]iei Sportul Romnesc, apoi purt\torul de cuvnt la FC Rapid Bucure[ti, iar din 2001, [eful departamentului sport al televiziunii Tele 7 abc. PREDO{ANU, ION (1949), n. `n com. Pe[ti[ani, jud. Gorj. Ziarist sportiv. Absolvent al Facult\]ii de Matematic\-Mecanic\ din Cluj (1972). A practicat handbalul. A debutat `n pres\ la revista Via]a studen]easc\ (1970); `ntre 1972-1981 s-a angajat la revista Flac\ra, ca redactor, fotoreporter [i secretar de redac]ie. ~n perioada 1981-1990, a fost secretarul general de redac]ie al publica]iei Comer]ul socialist (redactor[ef, `ntre anii 1987-1990). ~ntre 1990-1991 devine secretar general la ziarul Azi, apoi se transfer\ la Sportul Romnesc, ca reporter special, pn\ `n 1996. ~ntre 1996-1997, a fost [eful departamentului fotbal intern al cotidianului Sport XXI, iar `ntre 1997-1999, reporter special [i [ef de sec]ie la Jurnalul Na]ional. Din iulie 1999 a revenit la Sportul Romnesc ca reporter special, apoi s-a transferat la Cronica Romn\, unde a desf\[urat o activitate laborioas\, sus]inut\ de competen]\ [i profesionalism. RAE}CHI, GHEORGHE (GEO) (1952), n. la Bucure[ti. Absolvent al Facult\]ii de Drept a Universit\]ii din Bucure[ti (1979). ~n 1970, debuteaz\ `n pres\ `n calitate de corespondent [i colaborator, apoi ca redactor al sec]iei jocuri sportive la ziarul Sportul, avnd specialitatea rugby. Treptat, s-a ocupat [i de alte discipline sportive: gimnastica, atletismul [i fotbalul. ~n 1991, devine prim redactor-

[ef adjunct al ziarului Sportul romnesc, fiind unul dintre fondatorii acestei publica]ii, iar `ntre 1995-1997 redactorul-[ef al ziarului Sport XXI. ~n 1998 a fost directorul emisiunii TeleEuroBingo de la Antena 1. Membru al Biroului Federa]iei Romne de Polo, a colaborat cu TVR, a fost ofi]er de pres\ al federa]iile de gimnastic\ [i rugby. RO{OIU, CONSTAN}A (1978) n. la Bucure[ti. Absolvent\ a Facult\]ii de Ziaristic\ a Universit\]ii Hyperion (2001). A practicat, ca amatoare, handbalul [i voleiul. ~n anul 1998 [i-a `nceput activitatea `n pres\, fiind redactor principal la revista Fotbal Plus. A publicat articole de sintez\, reportaje, cronici [i analize de specialitate, foarte apreciate pentru profesionalismul lor. Considerat\ ca fiind unul dintre liderii genera]iei de ziari[ti afirma]i `n perioada de dup\ revolu]ie. ROTARU, GEORGE (1948), n. la Brlad. Absolvent al Facult\]ii de Litere din Bucure[ti. A activat ca junior la cluburile {tiin]a [i Dinamo, din Gala]i. ~n 1969, a debutat `n presa cultural\, iar `n 1986 s-a `ndreptat c\tre presa sportiv\ semnnd articole `n cotidianul Sportul (din 1990, Gazeta sporturilor). A scris numeroase cronici de fotbal, remarcndu-se printr-o activitate laborioas\ `n domeniul statisticii. So]ia sa, Marilena Rotaru, s-a remarcat prin talentul jurnalistic manifestat `n televiziune. RUSU, MIHAI OCTAVIAN (1948), n. la Bucure[ti. Ziarist. Absolvent al IEFS (1974). A practicat tenisul de cmp de performan]\, primii pa[i `n lumea sportului alb f\cndu-i, `n 1959, la Centrul de antrenament nr. 2 (Doherty). A fost multiplu campion la simplu [i dublu, sec]ia copii, iar la 14 ani devine vicecampion na]ional. ~n anii 1965, 1966 [i 1967 s-a clasat [i men]inut `ntre primii 16 juc\tori ai ]\rii. Dup\ efectuarea stagiului militar [i `n timpul studiilor universitare a fost cooptat `n lotul na]ional al ]\rii, f\cnd prima deplasare `n China. ~n 1974 a f\cut parte din Clubul Steaua [i a evoluat al\turi de Ilie N\stase, la dublu `n finala Campionatului

200

C. Ziari[ti

na]ional. Pn\ `n 1977 este triplu campion na]ional al clubului Steaua [i semifinalist `n proba de simplu (1976), la care i s-a ad\ugat titlul republican de sal\, la dublu (1977). ~n 1979, s-a stabilit `n Germania, la Mnchen. Aici practic\ tenisul ca profesionist [i, ulterior, devine antrenor [i antrenor federal (ocupndu-se de campioana german\ Silvia Hanika). Din 1983 a fost colaborator extern la emisiunile de radio ale postului Europa liber\, iar din 1988, redactor[ef al emisiunilor sportive. Pn\ `n 1995 (cnd postul s-a mutat la Praga), a `nso]it permanent cele mai importante echipe romne[ti (mai ales pe cea de fotbal Steaua), la competi]iile interna]ionale (CM, CE, JO). Dublu campion mondial de tenis, `n 1993 [i 1994, la competi]iile desf\[urate `ntre ziari[ti, `n Slovacia [i Austria. C[tig\tor al Cupei Na]iunilor (`n Germania), performan]\ care `i completeaz\ cartea de vizit\ ca sportiv [i reprezentant al massmediei. ~n 1990 devine membru al Asocia]iei ziari[tilor germani [i membru al AIPS. ~ntre anii 1996-1999, este [eful de pres\ al Open Romnia. SATMARI, SORIN (1944), n. la Bucure[ti. Absolvent al IEFS (1967). ~ntre 1959-1971 a practicat sportul de performan]\, ca juc\tor la Dinamo Bucure[ti, IEFS [i ICED. A fost component al loturilor na]ionale de juniori, ob]innd titlul de campion balcanic `n 1965. Din 1979 a fost reporter la Televiziunea Romn\, apoi la Gazeta sporturilor, redactor-principal [i [ef al departamentului la ziarul Ziua, iar din 1997, redactor-[ef la Sportul romnesc. A `ndeplinit func]ii importante `n sport, fiind secretar general al FR de Baschet, `ntre 1983-1987 (perioad\ `n care baschetul masculin a promovat `n grupa valoric\ A european\, iar selec]ionata feminin\ a c[tigat medalia de argint la CMU din Canada), vicepre[edinte pe probleme de sport al clubului Dinamo Bucure[ti, `ntre 19911993 (clubul a ob]inut la JO de la Barcelona cel mai bun bilan] din istoria sa, 9 medalii, dintre care 5 de aur, 3 de argint, la 6 discipline), membru al Biroului

COR. ~n 1990-1991 a fost redactor-[ef al publica]iei Sportul Capitalei, iar din 1996 a devenit ofi]er de pres\ al FRF. S-a f\cut remarcat `n presa sportiv\ printr-un ascu]it spirit critic, prin originalitatea abord\rii ideilor [i problemelor de actualitate din via]a sportiv\ a vremii. LEOPOLD SL|VESCU, PAUL (SCHLESINGER) (1932), n. la Bucure[ti. Ziarist. Absolvent al Facult\]ii de Filosofie a Universit\]ii din Bucure[ti, sec]ia ziaristic\ (1957), al Cursului pentru perfec]ionarea preg\tirii cadrelor din domeniul presei de la Academia {tefan Gheorghiu (1974). ~n 1952, a debutat `n presa sportiv\, fiind colaborator. ~n 1966 a fost redactor la revista Fotbal, iar din 1968, la ziarul Sportul ( din 1990, Gazeta sporturilor). P\r\se[te definitiv ]ara stabilindu-se `n Canada. Dup\ 1990, a fost corespondentul Gazetei Sporturilor `n SUA [i Canada. A scris articole despre fotbal, tenis de mas\, atletism [i reportaje despre toate celelalte sporturi. Este coautor, `mpreun\ cu M. Tudoran, al c\r]ii Fotbalul un univers [i autorul lucr\rii Umbra performerului (1979). SCHWARTZ-BART, RAUL (1926-1960), n. la Bucure[ti. Are studii medii. ~n 1948, devine reporter de radio la Radiodifuziunea Romn\. A comentat meciuri de fotbal [i box [i a transmis `n direct de la mai multe competi]ii sportive. ~n 1956, a cerut azil politic `n Australia, dup\ ce a transmis, pentru Radio Romnia, competi]iile sportive de la Olimpiada de la Melbourne. Ulterior, s-a stabilit `n Germania, apoi `n Anglia. A decedat `n condi]ii necunoscute, f\r\ s\ se cunoasc\ data exact\. SECO{AN, NICOLAE (1945), n. la Timi[oara. Absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucure[ti (1968). A practicat, ca amator, fotbalul la juniorii {tiin]ei Timi[oara [i baschetul la {coala Sportiv\ [i Utilajul Timi[oara. A fost publicist-comentator la Radio

201

PERSONALIT|}I

Timi[oara, ulterior, [eful Diviziei Sport Radio Timi[oara. Prima transmisie radio a f\cut-o de la meciul de fotbal Steaua-Universitatea Craiova (31 martie 1969). Dintre transmisiunile realizate de el s-au remarcat cele care au prezentat Universiada de la Bucure[ti (1981), [i turneul final al CM din Italia (1990), precum [i meciurile echipei timi[orene Politehnica `n cadrul competi]iilor europene de fotbal. S-a impus prin profesionalism [i spirit de obiectivitate, fiind unul dintre cei mai valoro[i comentatori ai meciurilor de fotbal din campionatul divizionar intern. SIRIOPOL, TELEMAC (1935) n. la Brlad, jud. Vaslui. Absolvent al Facult\]ii de Ziaristic\ din cadrul Academiei {tefan Gheorghiu, Bucure[ti. A fost colaborator permanent [i [eful subredac]iei ziarului Gazeta sporturilor (timp de 42 de ani). A mai colaborat la televiziunea din Gala]i [i la publica]ia Via]a liber\, din acela[i ora[. A transmis reportaje pentru publica]ia Gazeta sporturilor de la CM [i CE de fotbal, baschet, judo, box [i volei, de la JO (Moscova [i Barcelona), precum [i de la alte competi]ii interna]ionale, desf\[urate `n Grecia, Turcia, Germania, Cipru, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Cehoslovacia, Iugoslavia. ~ntre 1990-1994, a editat ziarul Sportul g\l\]ean. Este autorul mai multor volume cu tematic\ sportiv\: Fluier final, ap\rut `n 1981 (reeditat `n 1996), Profiluri g\l\]ene (1983), Itinerare sportive (1985). SOARE, NICOLAE (1932), n. la Bucure[ti. Absolvent al Facult\]ii de Ziaristic\ din Bucure[ti (1975). A practicat fotbalul la cluburile ARUGC din Bucure[ti, FC Olt Rm. Vlcea (1954-1955) [i la Avntul 1 Mai (1961). Ca elev, a activat la cluburile de box Flac\ra Bucure[ti [i Voin]a, fiind antrenat de maestrul Fulea. ~n perioada 1955-1959 a lucrat, ca tehnician, la Atelierele 9 Mai din Bucure[ti. ~n anul 1959 a debutat `n pres\, la Radiodifuziunea Romn\, cu un reportaj `nregistrat la fabrica de ciment Titan din

Capital\. A activat `n aceast\ institu]ie pn\ `n 1990 (`ntre 1966-1967 a demisionat, dar a revenit la insisten]ele vicepre[edintelui Mircea Manea). {i-a `nceput activitatea, mai `nti, la sec]ia economic\, apoi s-a transferat la cea sportiv\. ~n 1963, a comentat primul meci de fotbal RapidUTA. Pe lng\ alte emisiuni curente [i transmisii de meciuri de fotbal, a realizat, `mpreun\ cu Ilie Dobre [i Dumitru Pelican, prin anii 70, emisiunea Magazin sportiv. Dintre realiz\rile sale s-au remarcat: reportajul despre para[utismul sportiv, conceput `mpreun\ cu Maestrul emerit al sportului V. Sebe (materialul a intrat `n fonoteca de aur a radioului); relat\rile de la Olimpiada de la Moscova (1980), Turneul final al CE de fotbal din Fran]a (1984), transmisiunile `n direct de la CN (handbal, volei, baschet, hochei), CM [i CE [i edi]ii ale Centurii de Aur. A colaborat la emisiunea Sport [i muzic\, ini]iat\ de I. Ghi]ulescu, [i a scris, ocazional, articole pentru diverse publica]ii de sport (Fotbal). Pentru activitatea desf\[urat\ `n radio, a primit Placheta Centenar Marconi, Casa Radio, octombrie 1995. STAMA, TIBERIU (1926), n. la Bucure[ti. Ziarist. Absolvent al Facult\]ii de IstorieGeografie [i al Facult\]ii de Ziaristic\ (1960). ~n 1948 a debutat `n pres\, fiind corespondent al ziarului Sportul popular. A jucat rugby la clubul Constructorul Bucure[ti, oin\ [i fotbal la echipele Liceului Gh. {incai. A scris cronici despre lupte, popice, fotbal, scrim\, [ah, baschet, oin\. Este unul dintre fondatorii FR de Baseball. R\mne fidel rubricilor de rugby [i scrim\ (primele cronici despre rugby realizndu-le `n 1950). A fost reporter sportiv (1948-1965) pn\ `n 1975, redactor, iar pn\ `n 1999, publicist-comentator. A colaborat la redac]ia sport a radioului na]ional, `ntre 1967-1983 (17 ani), realiznd o emisiune permanent\ pentru tineret, cu profil sportiv. A colaborat la TVR [i la televiziunea Amerom. Din 2001 a fost colaborator la cotidianul Cronica Romn\.

202

C. Ziari[ti

Membru al Asocia]iei Interna]ionale a Presei Sportive, al FR de Scrim\ [i al FR de Rugby. Pentru sus]inerea deosebit\ a activit\]ilor sportive de rugby [i scrim\ a primit, din partea Fran]ei, Diploma De Recuno[tin]\. ST|NCULESCU, VALERIU DUMITRU (1929), n. la Constan]a. Absolvent al cursurilor {colii de ziari[ti sportivi de la ANEF (1947). A r\mas credincios gazet\riei sportive, lucrnd doar `n cadrul unei singure redac]ii, Sportul popular (devenit\ Sportul, iar dup\ 1990, Gazeta sporturilor). A r\spuns de rubricile de baschet, volei, `not, polo, s\rituri `n ap\, schi, bobsanie [i biatlon. Ca ziarist sportiv s-a dedicat scrisului timp de peste o jum\tate de secol, fiind totodat\ un exemplu de profesionalism pentru genera]iile mai tinere de ziari[ti. A fost cunoscut `n lumea presei sportive [i sub porecla de Bi]\, dat\ de reputatul profesor de educa]ie fizic\ Camil Mor]un. ~n 1992, a devenit membru al biroului FR de Baschet. ~n vara anului 1999 s-a retras din activitate. A primit din partea APS, Trofeul Aurel C. Neagu, pentru longevitate [i fidelitate profesional\. Din acela[i an (1999), devine [i purt\tor de cuvnt al COR. STOICA, IONEL (1950), n. la Bucure[ti. Absolvent al Facult\]ii de Ziaristic\ din Bucure[ti [i al Cursului postuniversitar de sociologie-jurnalism. A studiat 3 ani Dreptul. ~n copil\rie a cochetat cu ciclismul, la SC nr. 3, [i cu fotbalul, la Clubul Tn\rul Petrolist, din Moreni. ~ntre 1980-1990, lucreaz\ `n televiziune, ca redactor al emisiunilor pentru tineret. A adus `n prim-plan personalit\]i din lumea sportului, modele pentru genera]iile tinere: I. Patzachin, Nadia Com\neci, Gh. Berceanu, rugbi[ti din prima genera]ie de aur al anilor 80. Dup\ 1990 a fost unul

dintre primii realizatori de emisiuni sportive ai TVR. A ini]iat [i a realizat o lung\ perioad\ de timp cea mai veche emisiune de actualit\]i [i analiz\ fotbalistic\, intitulat\ Repriza a III-a, precum [i o emisiune-spectacol, Art\ Sport. A `ncercat prin activitatea profesional\ s\ prezinte sportul ca pe un fascinant spectacol. {ELARU, NARCIS (1970) n. la Bucure[ti. Economist. Absolvent al ASE din Bucure[ti (1997). A practicat voleiul de performan]\ la Steaua Bucure[ti, remarcndu-se ca un talentat conduc\tor de joc. A ob]inut titlul de campion na]ional. A mai jucat la ASA Buz\u (Electra divizia A) [i la IOR Bucure[ti. ~n 1995, a debutat `n presa sportiv\ ca redactor al revistei Fotbal Plus [i colaborator al emisiunii de televiziune Repriza a III-a. Din 1996 devine redactor [i comentator TV, realiznd emisiuni [i transmisii de la competi]iile de fotbal intern [i interna]ional (Liga campionilor: Manchester UnitedInternazionale Milano), de la `ntrecerile CE de volei, desf\[urate la Brno. {ERB|NESCU, NICOLAE (1944), n. la Bucure[ti. Absolvent al Facult\]ii de Istorie a Universit\]ii Bucure[ti (1969). {i-a `nceput activitatea jurnalistic\ colabornd la diferite publica]ii sportive. ~ntre 19771981, a fost directorul Muzeului Sportului (de la fostul stadion 23 August), reu[ind, `n aceast\ calitate, s\ realizeze o important\ baz\ de date, util\ `n conceperea unor lucr\ri de specialitate. A semnat articole la revista Educa]ie fizic\ [i sport, la ziarul Sportul [i, `mpreun\ cu E. Fntneanu, a editat o istorie a c\l\riei romne[ti, Calul prietenul meu. ~ntre 1980-1990, a fost colaborator sportiv la postul Radio Romnia. Dup\ 1990 s-a angajat la Gazeta sporturilor, la Sportul romnesc (1991-1993), apoi la ziarele Ora [i Ziua, iar `n prezent la cotidianul Sport XXI. ~ntre 1999-2000, a fost secretarul general al FR de Box.

203

PERSONALIT|}I

{ODNG|, PAVEL (1942) n. `n com. Moneasa, jud. Arad. Ziarist. A jucat fotbal ca junior la IC Oradea. ~n 1958 a debutat `n pres\, fiind colaborator la publica]ia Cri[ana. Din 1966 a fost corespondent, la Arad, al revistei Fotbal. ~n continuare, a scris reportaje [i cronici pentru ziarul Sportul, pn\ `n 1990, cnd s-a retras din activitatea gazet\reasc\. ~n 1991 devine antrenor de tenis cu piciorul al echipei na]ionale ( la CE din Ungaria ob]innd locul al II-lea, la simplu [i medalia de bronz, la dublu). ~n anul 1999 a `nfiin]at Asocia]ia Fotbal `n sal\, al c\rei sediu se afl\ la Arad. Fiind un bun cunosc\tor al sportului ar\dean, s-a preocupat de realizarea unor materiale documentare utile pentru istoria sportului local. {TEF|NESCU, DAN (1948), n. la Ro[iorii de Vede, jud. Teleorman. Medic. Absolvent al Facult\]ii de Medicin\ din Bucure[ti (1972). Ca student, a colaborat la revista Simpozion din Ia[i [i la publica]iile Medicinistul [i Via]a Studen]easc\ din Bucure[ti. ~n lumea sportiv\ a fost cunoscut ca reporter [i crainic sportiv. ~n 1966 a avut contact cu presa sportiv\, la Ia[i, `n primii ani de facultate (`nceput\ la IMF). ~n 1970 a realizat prima emisiune de sport n direct, la Radio-Bucure[ti, transmi]nd meciul Dinamo FC Liverpool, din CCE. ~n calitate de crainic-radio realiza aproximativ 30 de transmisii n direct pe an. Secretar al Consiliului jude]ean al Colegiului Medicilor din Romnia. Membru al Asocia]iei romne de s\n\tate public\ [i management sanitar, membru APSR [i al Societ\]ii medicilor scriitori [i publici[ti din Romnia. {TEF|NESCU, GHEORGHE (1923-1995), n. la B\l]i (azi `n Republica Moldova). Ziarist sportiv. ~n 1947 a debutat `n presa sportiv\ fiind corespondent, colaborator [i redactor al ziarului Sportul popular (Gazeta sporturilor). S-a remarcat prin articole de specialitate, de motociclism, ciclism, hochei pe ghea]\ [i patinaj artistic. Un timp, s-a aflat printre

redactorii publica]iei ilustrate Stadion, dovedind talent `n arta fotografic\. T|N|SESCU, DAN-CLAUDIU (1938) n. `n com. Mogo[oaia. Medic [i ziarist. Absolvent al cursurilor {colii sanitare Pitar Mo[, 1951, [i al Facult\]ii de Medicin\ din Cluj (1964). A practicat baschetul de performan]\. ~n anii 1990, 1992 [i 1996 a fost ales primarul comunei Mogo[oaia. A fost redactor-[ef al revistei S\pt\mna [i a colaborat la ziarului Sportul romnesc. De-a lungul anilor a scris 11 c\r]i, cele mai dragi dintre ele fiindu-i Iapa pierdut\ [i Cmpia singuratic\. Bun cunosc\tor al fenomenului sportiv [i comentator de fotbal, a realizat, din 1997, la postul de televiziune Tele 7 abc, un program s\pt\mnal dedicat analizei meciurilor din campionatul divizionar, precum [i problemelor cu care s-a confruntat sportul romnesc. T|N|SESCU, DUMITRU (1925-1999), n. la Bucure[ti. Absolvent al ASE (1945-1948), al Facult\]ii de Ziaristic\ (1957) [i al Facult\]ii de Istorie (1972). ~ntre 1950-1960 s-a angajat la Radiodifuziunea Romn\ ca redactor sportiv [i [eful sec]iei sport (timp de 7 ani), apoi s-a transferat la Televiziunea na]ional\, fiind [eful emisiunilor sportive [i secretarul general al redac]iei Actualit\]i. ~n calitate de crainic [i reporter sportiv al Radioteleviziunii, a transmis `n direct aproximativ 3500 de manifest\ri sportive (`nsumnd peste 7 000 de ore). A participat, ca trimis special, la JO de var\ desf\[urate la Tokyo (1964) [i Moscova (1980) [i la cele de iarn\ de la Innsbruck (1964), de unde a transmis `n direct sute de ore de emisie. A mai realizat, de asemenea, comentariile din studio ale altor 7 edi]ii a JO de var\. A participat, ca trimis special al televiziunii, la CM de Fotbal (Anglia 1966), de unde a transmis `n direct 36 de partide. A fost prezent la 4 CE

204

C. Ziari[ti

de volei (Bucure[ti), de box (Berlin), de baschet (Sofia) [i de canotaj (Snagov), de unde a efectuat numeroase relat\ri. A transmis 7 edi]ii ale Turneului celor 5 Na]iuni la rugby, a `nso]it echipele na]ionale de fotbal [i de rugby ale Romniei `n diverse ]\ri ale lumii [i a comentat, timp de 4 decenii, toate marile competi]ii interne [i interna]ionale. ~ntre anii 1950-1960 a elaborat emisiuni sportive de diferite genuri, fiind [i ini]iatorul principalelor programe sportive ale radioului [i realizator a numeroase emisiuni TV sportive. Membru fondator al Uniunii Ziari[tilor Romni [i al AIPS. A fost decorat cu 9 ordine [i medalii [i distins cu insigna Pentru merite sportive [i diploma ICF `n 1972 (cu ocazia semi-centenarului acestei prestigioase institu]ii de `nv\]\mnt superior). TIMOFTE, RADU (1943), n. `n com. Stulpicani, jud. Suceava. Ziarist. Absolvent al Facult\]ii de Limb\ [i Literatur\ Romn\ a Universit\]ii Bucure[ti (1971). Absolvent al cursului postuniversitar al Academiei {tefan Gheorghiu, `n 1975. A debutat `n presa sportiv\ `n anul 1971, ca redactor al sec]iei tehnice, scriind la rubricile de tir, schi, la Sportul (ulterior Gazeta sporturilor). Unul dintre membrii fondatori ai revistei de specialitate Fotbal Plus, `nfiin]at\ `n august 1991. ~ntre anii 1992 [i 1995 a `ndeplinit func]ia de ofi]er de pres\ [i purt\tor de cuvnt al FRF, calitate `n care a fost prezent `n staff-ul de conducere al fotbalului nostru, la turneul final al CM din SUA. ~n 1984, a activat ca ziaristcomentator al ziarului Gazeta sporturilor. TOLONTAN, C|T|LIN (1968), n. la Bucure[ti. Absolvent al Academiei de Studii Economice, Facultatea de Comer]-Turism (1995). A fost prezent `n presa sportiv\ `nc\ din 1990, `n calitate de colaborator al revistei Studentul. ~n 1992 s-a angajat la cotidianul Azi, apoi, `n 1993 [i 1994, a lucrat ca redactor la Gazeta sporturilor. ~n a doua parte a anului 1994 s-a transferat la Sportul romnesc, iar din 1997 a devenit redactor-[ef al cotidianului PRO Sport, remarcndu-se ca unul dintre cei mai talenta]i jurnali[ti ai perioadei postdecembriste [i, indis-

cutabil, ca cel mai valoros produs gazet\resc al noii genera]ii de ziari[ti. I s-a acordat premiul APSR `n 1994, pentru debutul `n pres\. TOMA, R|ZVAN (1964) n. la Bucure[ti. Inginer tehnolog [i ziarist. Absolvent al Institutului Politehnic Bucure[ti, Facultatea TCM Ma[ini Unelte, 1989. A practicat, ca amator, fotbalul, tenisul de mas\ [i judo. Din 1986 a fost colaborator la ziarul Sportul. Un an dup\ absolvirea facult\]ii a lucrat la Re[i]a, ca inginer. ~n 1990 a fost angajat la Gazeta Sporturilor ca redactor la sec]ia interna]ional\. Membru fondator al revistei Fotbal Plus, a lucrat la aceast\ publica]ie `n perioada 1991-1994 ca redactor [i apoi ca redactor-[ef adjunct. ~ntre anii 1994 [i 1996 a fost redactor la Sportul Romnesc [i, o scurt\ perioad\ de timp, redactor-[ef adjunct la cotidianul Sport XXI. Din luna august a anului 1996 a revenit la Gazeta Sporturilor, ca referent la sec]ia interna]ional\. Bun statistician, a realizat dou\ lucr\ri de specialitate: High-life-ul fotbalului european 1997-1998; coautor la lucrarea Fotbal de la A la Z, edi]ia a II-a, [i la Anuarele fotbalului romnesc, volumele VI [i VII. TRANC|, MIHAI (1932-2002), n. la Craiova. Profesor de educa]ie fizic\. Absolvent al ICF (1963). A debutat `n box (1947) ca sportiv al Asocia]iei Muncitorii Comunali, Craiova, (devenit apoi Constructorul [i CFR), avndu-l ca antrenor pe Lucian Popescu. ~n 1952 a ajuns finalist `n CN la categoria semiu[oar\ de 60 kg. Din 1953 [i pn\ `n 1961 a activat la Clubul Dinamo Bucure[ti, fiind preg\tit `n aceast\ perioad\ de antrenorul Constantin Nour. Aici s-a afirmat ca sportiv de mare performan]\, c[tignd 5 titluri de campion na]ional cu echipa; a fost de 5 ori finalist la individual. ~n cariera sa a sus]inut 153 de `ntlniri oficiale,

205

PERSONALIT|}I

pierznd 31. S-a retras din box `n 1961. Dup\ absolvirea facult\]ii, s-a angajat ca ziarist sportiv, `n 1962, la Sportul Popular, unde a ocupat func]ia de [ef adjunct al sec]iei tehnice. ~n 1965 este solicitat ca secretar general al FR de Box, post pe care l-a ocupat pn\ `n 1968. ~n 1968 este transferat ca metodist la clubul Rapid pn\ `n 1969, de unde revine `n pres\ [i scrie la revista Educa]ie fizic\ [i sport (1969 pn\ `n 1971). Din 1971 se re`ntoarce la ziarul Gazeta Sporturilor ca publicist-comentator, pn\ `n 1982 cnd este rechemat ca secretar general al FR de Box, unde activeaz\ pn\ `n 1985, fiind [i membru al Comisiei Tehnice Interna]ionale AIBA. Din 1986 revine la Gazeta Sporturilor, unde scrie pentru rubricile de box, lupte [i polo. A fost [i antrenor de box categoria a II-a; membru al Uniunii Ziari[tilor din Romnia [i al AIPS. S-a `nclinat spre literatura sportiv\ scriind `n 1966, `mpreun\ cu C. Nour, lucrarea Preg\tirea fizic\ a boxerului. Din 1968 a fost Maestru al sportului. TRANDAFIRESCU, STELIAN (1928), n. `n com. Pietro[i]a, jud. Prahova. Ziarist. Absolvent al Facult\]ii de ziaristic\ din Bucure[ti. Cariera jurnalistic\ a `nceput-o ca redactor sportiv `n anii 1953-1966 la ziarul Via]a Sindical\ (Munca). ~ntre anii 1966-1974 a fost redactor-[ef adjunct la revista Fotbal, num\rndu-se printre fondatorii acestei publica]ii. Dup\ 1974, o dat\ cu unificarea redac]iilor de sport, a de]inut func]ia de secretar-general al redac]iei nou create Sportul, pn\ `n 1980, apoi a fost redactor principal sau [ef de rubric\ `n cadrul aceluia[i ziar, depunnd o activitate sus]inut\ `n relatarea, cu obiectivitate [i talent, a fenomenului fotbalistic din ]ara noastr\. Dup\ 1990 a continuat activitatea `n cadrul cotidianului Gazeta Sporturilor scriind cronici sportive. TUDOR, CORNELIU VADIM (1949), n. la Bucure[ti. Scriitor, ziarist, om politic. Absolvent al Facult\]ii de Filosofie a Universit\]ii din Bucure[ti (1972), [i al Facult\]ii de Istorie a Universit\]ii din Viena, 1976. ~n anii tinere]ii a practicat cu bune

rezultate atletismul. Din 1972 a activat `n pres\ ca redactor la revista S\pt\mna, publicnd materiale editoriale [i comentarii sportive, `n mod deosebit de fotbal. ~n aceast\ calitate, a `nso]it echipa na]ional\ de fotbal [i unele echipe de club la competi]iile interna]ionale. Dup\ 1990 a `nfiin]at revistele Romnia Mare [i Politica, fiind redactor [ef al acestora. ~n acela[i timp a intrat `n via]a politic\ devenind pre[edinte al Partidului Romnia Mare, iar din 1992 a avut dou\ mandate de senator. Printre scrierile sale s-au remarcat: Saturnalii; Istorie [i civiliza]ie; Carte romneasc\ de `nv\]\tur\. P\strnd o strns\ leg\tur\ cu sportul, a acordat o mare aten]ie acestuia `n publica]iile pe care le-a condus. ~n anul 2000 a candidat la func]ia de pre[edinte al Romniei. TUDORAN, MIRCEA ALEXANDRU (1931), n. la Caracal. Ziarist. Absolvent al Academiei de Studii Economice, Facultatea de Planificare (1955), al Universit\]ii serale marxistleniniste (1964) [i al Cursului pentru perfec]ionarea preg\tirii cadrelor din domeniul presei de la Academia {tefan Gheorghiu, 1974. A colaborat din anii de liceu (1946) la Sportul Popular, `n calitate de corespondent, din Caracal, iar din 1953 a lucrat permanent la acela[i ziar, la rubricile: alpinism, turism, baschet, tenis de mas\, hochei [i fotbal, acestuia din urm\ r\mnndu-i credincios. Din 1967 a fost redactor [i [ef de sec]ie la revista Fotbal, iar din 1974 a f\cut parte din redac]ia ziarului Sportul, pn\ `n 1987, cnd a p\r\sit Romnia stabilindu-se `n RF Germania, la Mannheim. A continuat s\ desf\[oare o activitate ziaristic\ sus]inut\: dup\ 1987, la Radio Europa Liber\, pn\ `n 1996, la diverse publica]ii din diaspora romn\ (Lumea sporturilor, de la New York, Lupta, de la Paris, Universul, de la Hollywood, Curentul, din Mnchen), iar din 1996 a devenit corespondent al unor reviste din Romnia: Cotidianul, Gazeta Sporturilor, Fotbal Plus [i Tinerama. ~n paralel a lucrat [i pentru Institutul Romn de Cercet\ri din Mannheim, afiliat la Academia Romno-American\, institut cu profil

206

C. Ziari[ti

istoric [i sportiv. A scris mai multe c\r]i, `n perioada `n care se afla `n ]ar\: Iarna drume]ind `n mun]i, Anuarul fotbalului romnesc, Fotbalul un univers (`n colaborare cu P. Sl\vescu), lucrarea enciclopedic\ `n dou\ volume Fotbal de la A la Z, (`n colaborare cu M. Ionescu). Ca secretar al Institutului de Cercet\ri din Mannheim, a publicat numeroase articole `n diverse reviste [i ziare; a realizat o serie de bro[uri cu con]inut politic [i sportiv (de la manifest\rile sportive interna]ionale). Ziarist cu voca]ie de statistician, s-a remarcat prin numeroase articole, inspirate mai ales din lumea fotbalului [i a voleiului. }OPESCU, CRISTIAN vezi Personalit\]i (A) URZICEANU, RADU vezi Personalit\]i (A) VALERIU, EMANUEL vezi Personalit\]i (A) VASILESCU, RADU vezi Personalit\]i (A) VASILIU, ADRIAN (1935), n. la Bucure[ti. Elev al Colegiului Na]ional Militar din Predeal timp de doi ani, [i absolvent al Liceului Mihai Viteazul din Bucure[ti. A urmat, un an, cursurile Institutului de limb\ rus\ Maxim Gorki, apoi a absolvit Facultatea de Ziaristic\ din cadrul Universit\]ii Bucure[ti (1959). Din anul 1959 a debutat `n pres\ la ziarul Sportul (`n anii de liceu [i facultate fusese corespondent la Sportul popular). A scris la `nceput cronici de baschet (sport pe care l-a practicat `n perioada studiilor [colare [i universitare) [i handbal. A preluat definitiv rubrica de nata]ie a ziarului Sportul (`not [i polo), colabornd [i la rubricile de atletism [i canotaj (`ntre 1960-1970), de]innd [i func]ia de [ef de sec]ie sporturi. Dup\ 1990, `n cadrul departamentului interna]ional, s-a ocupat [i de ciclism [i sporturi de iarn\ (schi, patinaj, hochei). A lucrat ca redactor la Sportul (pn\ `n 1982), cnd a fost transferat la ~ntreprinderea de administrare a bazelor sportive, din motive politice. ~ntre 1982-1990 i s-a interzis s\ publice articole `n ziare. ~n martie 1990 a revenit la Gazeta sporturilor ca publicist-

comentator. ~n lunga sa activitate profesional\ a luat parte la 4 edi]ii ale CM de `not, la 3 edi]ii ale CM de atletism, la 5 edi]ii ale CE de `not, la 2 edi]ii ale CE de atletism [i la o edi]ie a CE de baschet. A colaborat la TVR, din 1968 pn\ `n 1988, prezentnd cele 6 edi]ii ale JO. Autor a 3 c\r]i cu tem\ sportiv\, cea mai important\ dintre ele fiind Steaua Snagovului (dedicat\ reputatei canotoare Sanda Toma, singura sportiv\ din lume care nu a cunoscut `nfrngerea de-a lungul carierei sale). VLVOI, MARIAN (1952), n. la Bucure[ti. Absolvent al IEFS (1977). Ziarist [i profesor de educa]ie fizic\ [i sport. ~ntre anii 1977 [i 1990 a func]ionat la catedr\ ca profesor [i antrenor de `not [i volei al Clubului sportiv [colar Constan]a. Dup\ 1990 a lucrat `n pres\, la ziarul Diminea]a, apoi la cotidianul Sportul Romnesc (1991-1992), la Curierul Na]ional (1991-1992), dup\ care a trecut ca [ef al departamentului sportiv la ziarul Cronica Romn\. A colaborat la diferite reviste [i cotidiane: Flac\ra, Fotbal Plus, Gazeta sporturilor. Din 2001 a activat `n departamentul de sport al cotidianului Independent. VESA, MIHAIL (1942) n. la Bucure[ti. Ziarist. Absolvent al Institutului de Cultur\ Fizic\ [i Sport (1964). A practicat, ntre anii 1956-1967, atletismul, baschetul, fotbalul [i handbalul (a fost handbalist `n Divizia A la cluburile Universitatea [i Voin]a din Bucure[ti). Din 1967 s-a ocupat de presa sportiv\ (ziarul Sportul, revista de Cultur\ Fizic\ [i Sport, pn\ `n anul 1991). A colaborat `n presa scris\ ca ziarist sportiv la publica]iile Ultimul Cuvnt, Cronica Romn\, Azi. ~ntre anii 1996 [i 1998 a fost ofi]er de pres\ la Ministerul Tineretului [i Sportului, iar din 1998 a condus biroul de pres\ al CS Steaua. VILARA, ROMEO MIHAIL AUREL vezi Personalit\]i (A)

207

PERSONALIT|}I

VILARA, ROMEO ALEXANDRU-GABRIEL (1961), n. la Bucure[ti. Absolvent al Liceului Mihai Viteazul [i al Facult\]ii de Instala]ii din Bucure[ti. A fost corespondent de pres\, iar din 1989 s-a angajat la ziarul Sportul. Din 1992 a lucrat `n TVR la redac]ia de sport. Din 1995 a fost redactor-[ef al redac]iei de [tiri interna]ionale. A participat la competi]iile JO de la Barcelona, JO de iarn\ de la Albertville [i Lilehammer, la CM de atletism (`n aer liber) de la Tokyo (1991), de la Stuttgart (1993) [i de la Gteborg (1995) [i CM (`n sal\) desf\[urate la Sevilla (1992), la Toronto (1993), la Barcelona (1995) etc. VINTIL|, OCTAVIAN (1938), n. la Ploie[ti. Absolvent al Academiei de Educa]ie Fizic\, (1965), al Facult\]ii de Ziaristic\ din Bucure[ti (1979) [i al Academiei Interna]ionale Olimpice. A fost realizator de emisiuni sportive [i al Matinalului la Radio Romnia Actualit\]i. A practicat sportul de performan]\ la clubul Steaua, sec]ia scrim\, proba de sabie. A fost campion al Romniei la Steaua (1960-1971); campion al Jocurilor Panamericane (1965), semifinalist la JO de la Mnchen 1972, c[tig\tor al CCE din partea Clubului Steaua. ~n 1996 a primit Premiul Olimpic Fair-play. A debutat `n presa scris\ `n 1965 ca redactor la Scnteia Tineretului, `n 1967 la radio, cu ocazia campionatelor interna]ionale de scrim\. A efectuat transmisii `n direct de la mai multe manifest\ri sportive: JO de la Mnchen (1972), Montreal (1976), Moscova (1980), Albertville [i Barcelona (1992), Atlanta (1996). A transmis, de asemenea, de la numeroase competi]ii interna]ionale de scrim\, gimnastic\, atletism, kaiac-canoe, canotaj, tir, nata]ie, pentatlon modern. ~mpreun\ cu C. }opescu a scris dou\ c\r]i: Stelele Stelei [i Steaua performan]\ [i prestigiu. A fost prezentator a numeroase emisiuni sportive radiofonice, coordonator al emisiunii Fotbal minut cu minut. A prezentat emisiunea Duminica `n familie, de la Antena 1, nf]i[nd aspecte semnificative din via]a unor mari sportivi ai ]\rii.

VI{AN, DUMITRU (1947), n. `n com. Corbii Mari, jud. Dmbovi]a. Ziarist. Absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucure[ti. A practicat fotbalul la Clubul Petrolul Videle. Activitatea `n pres\ a `nceput-o `n anul 1965, `n calitate de corespondent al ziarului Sportul. A colaborat la cotidianul Sportul pn\ `n anul 1973, cnd scriitorul Eugen Barbu i-a oferit o rubric\ de [tiri [i de Can-can-uri, la revista S\pt\mna (aici a semnat cu pseudonimul Cartouche, inspirat dintr-un film al actorului Belmondo). Concomitent cu activitatea publicistic\ s-a implicat [i `n conducerea unor cluburi divizionare ca pre[edinte: {oimii Sibiu, Drobeta Tr. Severin [i Aversa Bucure[ti. Din 1989 a scris la revista Fotbal, iar la 3 februarie 1990 a `nfiin]at S\pt\mna fotbalistic\, al c\rui director a fost pn\ `n 1995. Publica]ia [i-a propus s\ scoat\ la iveal\ fa]a nev\zut\ a fotbalului [i a atins un tiraj record de 75 000 de exemplare. ~n 1995 a renun]at la scris [i s-a ocupat de organizarea Ligii de fotbal a ziari[tilor [i de Clubul sportiv al jurnali[tilor, al c\rui pre[edinte a fost ales, conducnd reprezentativa na]ional\ de fotbal a oamenilor din pres\ la 3 edi]ii ale Campionatului mondial al ziari[tilor, unde echipa romnilor a ob]inut de dou\ ori titlul suprem (1996 Tunisia [i 1998 Grecia) [i o dat\ titlul de vicecampioan\ mondial\ `n anul 2000 Belgia. Din anul 2000 a fost director de imagine la Clubul Universitatea Craiova. VOCHIN, ANDREI (1968), n. la Bucure[ti. Absolvent al liceului Spiru Haret (1986) [i al Facult\]ii de Mecanic\ a Institutului Politehnic Bucure[ti (1992). A debutat n pres\ n anul 1990, la ziarul Tineretul liber. ~n anul 1991 s-a angajat la Sportul romnesc, unde a fost [ef al departamentului de fotbal. De-a lungul anilor a colaborat la opt publica]ii din capital\ [i din provincie. ~mpreun\ cu Ovidiu Ioani]oaia [i C\t\lin Tolontan a realizat emisiunea fotbalistic\ Procesul etapei, difuzat\ la Pro TV. ~n 1994 a urm\rit la fa]a locului partide ale CM din SUA. Din 1997 a lucrat la publica]ia PRO Sport ca redactor-[ef adjunct.

208

C. Ziari[ti

VOIA, RADU (1922), n. la Chi[in\u (azi `n Republica Moldova). A urmat cursurile Liceului B.P. Ha[deu din localitate, pn\ la cedarea Basarabiei (n 1940), cnd s-a mutat cu familia la Ploie[ti. A absolvit Liceul Sf. Petru [i Pavel (1941) [i Facultatea de Drept din Bucure[ti. A debutat n pres\ n anul 1943, fiind colaborator la publica]ii cu specific sportiv, iar din 1950 a devenit redactor la Sportul popular (ulterior Sportul). A scris reportaje, interviuri, comentarii externe, traduceri din presa interna]ional\. A sus]inut rubrica de [ah a ziarului, fiind component al echipei Romniei la [ah (laureat\ a CM pe probleme de [ah, 1948) [i a ob]inut dou\ titluri de campion na]ional (1951-1952). Teoretician de subtilitate, a elaborat peste 60 de studii, dintre care 25 au fost premiate. A scris diferite lucr\ri ce aveau ca tem\ [ahul, ap\rute n ]ar\ [i str\in\tate. A fost citat `n volumele de antologie: Compozi]ia [ahist\ n Romnia, de Em. Dobrescu [i V. Nestorescu (1973), The Endgame Studies, de H. Lommer (1975), Razvitie etiudnh idei, de G. Kasparian (1979), Planeta-[ah (vol. IV, 1985-1990). A sus]inut [i rubrici de patinaj artistic [i tenis. Autorul volumelor: Mic\ enciclopedie a tenisului (1979), Top tenis (1981). ~ntre anii 19821990 a lucrat `n televiziune, efectund prima transmisie n direct de la un meci de tenis. A semnat articole `n Buletinul olimpic romn (1961-1968), ziarul De[teptarea (1990-1991), Cronica secolului XX, C.N.M., Gazeta Sporturilor, Sport Star, Divers Magazin. VOICIL|, DAN (1936), n. la Ploie[ti. Absolvent al Facult\]ii de Litere din cadrul Universit\]ii Bucure[ti [i al Facult\]ii de Ziaristic\, Bucure[ti (1967). S-a angajat la Radio, `n calitate de crainic-reporter (1968), ulterior a fost publicist-comentator.

A realizat reportaje [i comentarii din toate sporturile. A transmis `n direct de la CM de kaiac-canoe, Finlanda, de la CE de baschet [i lupte, de la turneele finale ale CM de handbal, de fotbal SUA (1994), CE din Anglia (1996). A prezentat [i numeroase meciuri din campionatul intern `n emisiunea Fotbal minut cu minut. A colaborat la publica]iile sportive de specialitate Gazeta Sporturilor [i revista Fotbal, `nscriindu-se `n rndul profesioni[tilor de prim\ m\rime, prin competen]a [i spiritul de obiectivitate de care a dat dovad\, fiind `n acela[i timp [i un model de profesionalism pentru genera]iile mai tinere, c\rora le-a dedicat o bun\ parte din activitatea sa. VORNICU, TUDOR vezi Personalit\]i (A) ZAMFIR, CONSTANTIN (1940), n. la Bucure[ti. Inginer electronist. Absolvent al Institutului Politehnic (1964). A practicat atletismul la Clubul Locomotiva (1955), rugby-ul (antrenat de T. George) la Clubul Locomotiva Grivi]a Ro[ie [i Arhitectura. Din 1991 s-a dedicat gazet\riei sportive (articole despre rugby), scriind pentru cotidianele Curierul Na]ional, }ara, Ziua, S\pt\mna. A publicat peste 150 de articole, a lucrat `n TVR (1993-1998), realiznd o rubric\ de filatelie (realizeaz\ 85 de [tampile cu tematic\ din rugby, 15 plicuri [i 20 plicuri speciale). ~n 1984 a fost membru al Asoca]iei Interna]ionale a Ziari[tilor, [i al Comisiei de disciplin\ a FR Rugby din 1992. A colaborat la lucrarea Palmaresul activit\]ii interna]ionale a echipei na]ionale de rugby seniori `n perioada 1919-2001.