You are on page 1of 6

GRADINITA NR.

195 PRICHINDEL

PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA

1. INTRODUCERE Modelul managerial adoptat la cerintele pedagogice ale societatii si la realitatea economicosociala a comunitatii locale justifica identificarea simptomelor ce genereaza problemele generale vizand functionalitatea sistemului de invatamant, precum si elaborarea deplanuri strategice care sa urmareasca rezolvarea acestora. Un plan de dezvoltare institutionala nu face altceva decat sa integreze o unitate scolara sau prescolara in acest proces. Descentralizarea sistemului de invatamant , ca modalitate de delegare a autoritatii decizionale la nivel local pe de o parte si cresterea firesca a influientei comunitatii locale asupra unitatii scolare pe de alta parte vor permite ca, pe masura ce scoala si gradinita isi vor spori independenta decizionala fata de nivelurile ierarhice superioare ale sistemului scolar, sa devina dependente de comunitatea locala , atat in privinta optiunilor educationale strategice, cat si din perspective resurselor ce vor putea fi atrase in sistem. Deversificarea ofertei pedagogice in functie de nevoile si evolutia economica, a vietii sociale si culturale in conditiile existentei unor planuri si programe ce ofera diverse alternative precum si dezvoltarea formelor de invatamant scolar si prescolar privat, la distanta sau adaptate la metode moderne ( de exemplu : Waldorf, Big Brother, Big Sister, etc), nu reprezinta altceva decat evolutia fireasca a sistemului spre integrarea fireasca in comunite si un raspuns la cerintele acesteia. De asemenea , retehnologizarea si regandirea invatamantului prescolar prin modernizarea bazei didactice si dotarea cu tehnica de calcul si echipamente electronice vor produce schimbari fundamentale va creste calitatea si eficienta procesului educational si va dezvolta spiritual de inovare si cercetare in randul copiilor. Astfel,se va contribui esential la schimbarea unui obiectiv fundamental, ce reflecta nivelul de dezvoltare sociala: deplasarea de la nivelul de acces la educatie la nivelul atingerii succesului in educatie. Reforma in domeniul managementului si a finantarii educatiei, proces ce trebuie sa beneficieze de o puternica sustinere legislative, va conferi unitatilor de invatamant un nivel ridicat de autonomie financiara lucru valabil si pentru unitatile prescolare. Prin urmare, fiecare unitate isi va elabora propriu proiect de buget si va incheia contracte cu comunitatea si autoritatile locale, in care vor fi prevazute angajamente reciproce ale acestora. Implicatiile descentralizaraii procesului de luare a deciziei financiare sunt multiple:

completarea finantarii bugetare cu surse de finantare extrabugetara, provenind de la nivelul comunitatii locale, finantarea globala a unitatilor de invatamant( finantarea de baza pentru activitati curriculare programate si finantare complementara realizata in mod competitive pentru investitii si cercetari), obtinerea de resurse si de finantari suplimentare prin derularea unor activitati specifice , in cadrul comunitatii, sporirea competentelor ordonatorilor secundari si tertiari de credite conditie necesara pentru realizarea celor descrise mai sus, diversificarea surselor de finantare bugetara regulate si ocazionale ale autoritatilor locale, realizarea de venituri proprii(inchirieri, servicii auxiliare, parteneriate strategice), initierea unui program de autofinantare prin obtinerea de donatii, sponsorizari si elaborarea de proiecte educationale sprijinite prin programele de asistenta financiara externa, etc. 2. AUDITUL / DIAGNOZA Elaborarea unui proiect de dezvoltare institutionala presupune, inainte de orice, realizarea unei diagnoze ce prezinta situatia si resursele disponibile ce fundamenteaza elaborarea strategiei de dezvoltare pe urmatorii ani. O diagnoza presupune analiza nevoilor identificate pri metode si procedee diferite cu scopul de a obtine o imagine clara a starii de fapt. Prezentare generala Gradinita de copii nr. 195 este o institutie prescolara de stat destinata educatiei copiilor cu varsta cuprinsa intre 3 si 6-7 ani, cu program prelungit. Copiii sunt repartizati pe grupe , tinand cont de particularitatile de varsta si individuale. Unitatea se afla sub indrumarea si coordonarea MEdC, I.S.M.B. si este administrata de Primaria sectorului 6. Gradinita ofera conditii necesare unei dezvoltari normale a copiilor prescolari, valorificand potentialul fizic si psihic al fiecaruia, tinand cont de ritmul propriu de dezvoltare al copilului si de nevoile sale afective. Gradinita este situata in cartierul Militari, beneficiind de o curte larga si de spatiu verde, are personal calificat cu studii psiho-pedagogice de specialitate. Dispune de sali de clasa spatioase, luminoase, mobilier modern adaptat nevoilor educative , grupuri sanitare ingrijite si usor accesibile copiilor. Gradinita pune la dispozitie urmatorul program: 6,30- 17,30 cu masa si program de odihna. Resurse: Resurse materiale:

- 12 Sali de clasa cu tripla functionalitate, - mobilier si echipamente adecvate varstei copiilor si activitatilor educationale desfasurate, - cabinet metodic dotat cu materiale de specialitate si alte materiale didactice necesare educatoarelor pentru activitatile desfasurate cu copii, - aparatura audio, video, computere, televizoare, - cabinet medical, - grupuri sanitare moderne, accesibile, - bloc alimentar echipat corespunzator, - sali oficii pentru pregatirea hranei si spalatul vaselor . Resurse umane: - personal didactic , personal didactic auxiliar si personal nedidactic: - 25educatoare din care: 16 educatoare cu gradul didactic I, 4 educatoare cu gradul didactic II, 4 educatoare cu definitivatul, 1 educatoare debutanta. - personal didactic auxiliar: administrator financiar administrator patrimoniu - personal nedidactic : 9 ingrijitoare 4 bucatari 1 lenjereasa 1 mecanic 2 paznici - personal sanitar : 2 asistente medicale - copii proveniti din medii diferite. Resurse educationale: Resurse financiare : Analiza Swot Analiza Swot constituie un instrument necesar pentru elaborarea strategiei de dezvoltare si se refera la identificarea elementelor ce caracterizeaza mediile intern (puncte tari, puncte slabe) si extern (oportunitati, menintari) . resurse provenite de la administratia locala si centrala resurse extrabugetare, contributii ale parintilor. dotare buna cu materiale didactice baza materiala imbunatatita permanent materiale si auxiliare de specialitate computere utilizate in procesul educational.

Puncte tari -Sali de clasa amenajate si dotate cu mobilier corespunzator, materiale necesare activitatilor comune si optionalelor -climat din interiorul unitatii este favorabil, afectiv, stimulativ. -dotarea cabinetului metodic este conforma cu nevoile, -personalul didactic calificat, bine pregatit, -spatiul de joaca este mare, bine impartit si disponibil pentru activitatile cu copiii

Puncte slabe: -resurse materiale limitate si unele invechite -folosirea insuficienta a echipamentelor moderne, -dificultati in schimbarea metodelor de management si operationale,( conservatorism teama, cunostinte insuficiente) -slaba motivatie financiara a cadrelor didacticce, mai ales cele tinere.

Oportunitati: -legislatia existenta si cea in curs de schimbare, -colaborare buna cu autoritatile locale (prima ria si consiliul local), cu scoala, politia, biserica, -parintii se implica in activitatile gradinitei, -posibilitatea de a utiliza fonduri extrabugetare in interesul unitatii, -programe de asistenta financiara externa, -activitati de formare disponibile pentru cadrele didactice.

Amenintari: -scaderea populatiei de varsta prescolara, -dificultati de ordin social, -birocratia la nivel central si local, -salariile extreme de scazute si imposibilitatea de a achita costurile de hrana, -coruptia, -neincurajarea cadrelor didactice tinere.

3. MISIUNE Misiunea unei organizatii se constituie pe baza nevoilor identificate , pe care organizatia incearca sa le satisfaca. Gradinita trebuie sa ofere un mediu favorabil dezvoltarii copilului raspunzand nevoilor educationale ,printr-o diversificare a ofertei educationale si o preocupare permanenta pentru asigurarea unor parteneriate cu scoala, comunitatea locala si alte institutii. Astfel, misiunea gradinitei este dezvoltarea creativitatii si personalitatii copiilor pentru ca acestia sa-si poata folosi cat mai bine capacitatile fizice, intelectuale, morale, spirituale. 4..Viziune

Functionarea gradinitei in deplin acord cu nevoile exprimate de comunitate este subordonata implinirii idealului educational dezvoltarea libera, integrala, armonioasa a individualitatii umane in formarea personalitatii autonome si creative pentru adaptarea si integrarea in viata sociala.La nivel prescolar, obiectivul general este pregatirea copilului pentru scoala si angajarea acestuia in procesul de cautare si cunoastere. Astfel, copii vor invata sa-si dezvolte simturile creative si artistice, vor invata sa lucreze in echipa, sa comunice mai bine,sunt incurajati sa-si exprime punctul de vedere, invata sa-si stabileasca primele obiective si sa le indeplineasca. 5. Tinte strategice: Tintele strategice vizeaza intentiile majore pe o perioada mai indelungata (4 ani): a) Promovarea imaginii gradinitei in comunitate si mass- media, in raport cu contextual economic, social, cultural, tehnologic dar si in contextul concurential actual; b) Asigurarea unui climat optim de siguranta fizica si libertatea spirituala care sa permita dezvoltarea armonioasa a copiilor; c) Sporirea eficientei activitatii instructiv-educative, a continutului didactic, pentru asigurarea finalitatii educative prin dezvoltarea unui curriculum adaptat si diversificarea activitatilor extracurriculare; d) Imbunatatirea managementului la nivelul unitatii si la nivelul grupelor prin reconsiderarea structurii de management in vederea egalizarii sanselor si sporirii motivatiei de lucru in echipa; e) Formarea continua a cadrelor didactice in vederea asigurarii calitatii actului educativ; asigurarea in fiecare an scolar, pentru fiecare cadru didactic din gradinita a unui numar ce cel putin 5 zile pentru activitati de formare si perfectionare si aplicarea metodelor active de invatare prin utilizarea computerului si sistemelor moderne; f) Dezvoltarea unor parteneriate reale la nivel local, regional, national si international. Optiunile strategice vizeaza tintele stabilite si sunt raportate la domeniile functionle si manageriale: curriculum, resurse umane, resurse materiale, resurse financiare, relatia unitatii cu comunitatea. Dezvoltare curriculara: curriculum adecvat si eficient la nivelul gradinitei comunicare, educatie antreprenoriala, aspecte comunitare, tehnologia informatiei, etc; identificarea unui curriculum in vederea imbunatatirii si diversificarii relatiilor cu mediul extern organizarea in mod regulat si ocazional, in parteneriat cu comunitatea, de activitati specifice; diversificarea activitatilor extracurriculare; oferta educationala a gradinitei adaptata la contextul economic, social, cultural si concurential; realizarea de proiecte educationale de catre toate cadrele didactice din gradinitafiecare cadru didactic va realiza, anual, cel putin o propunere de proiect. Resurse umane: se va urmari ca personalul didactic si nedidactic sa aiba o buna si constanta pregatire profesionala si conduita morala; formarea continua a cadrelor didactice si instruirea permanenta a personalului nedidactic - se vor cauta cele mai bune oferte pentru formarea si perfectionrea profesionala a cadrelor didactice si personalului auxiliar: constituirea unei echipe mixte de promovare a imaginii institutiei si a activitatilor 5

sale: director, cadre didactice, copii,parinti, personalitati din cadrul comunitatii, mass- media, fosti beneficiari ai serviciilor institutiei; dezvoltarea si implementarea de programe speciale pentru copiii si familiile ce necesita asistenta. Resurse materiale: achizitionarea de echipamente moderne, utile si adecvate demersului educational al unitatii; achizitionarea si utilizarea de software educational in vederea integrarii acestui tip de activitati in implementarea curriculum-ului; dotarea bazei materiale cu echipamente si mobilier modern, ergonomic; reamenajarea spatiilor de joaca si a salilor de grupa pentru activitati curente si optionale ; gestionarea optima a bunurilor aflate in folosinta. Resurse financiare: elaborarea anuala a proiectului de buget; identificarea si obtinerea de resurse extrabugetare: sponsorizari, donatii,etc; realizarea de proiecte educationale sau sociale in colaborare cu organizatii neguvernamentale de profil; accesarea fondurilor din asistenta financiara internationala( PHARE, Socrates) in colaborare cu organizatii de profil. Relatia cu comunitatea: crearea unor structuri participative pentru copii si comunitate in vederea dezvoltarii abilitatilor si competentelor sociale; dezvoltarea unui grup de parteneriat local : gradinita, primaria sectorului 6, A.U.I., scoala, biserica, politie, familia, etc. in vederea integratii gradinitei in viata comunitatii; realizarea de materiale informative si publicitare in vederea promovarii eficiente a unitatii si ofertei sale educationale la nivelul comunitatii si a partenerilor; realizarea unui web-site ce va prezenta, promova si dezvolta activitatile gradinitei va facilita accesul la resursele institutiei cu mediul extern si va permite o mai buna comunicare cu parintii si partenerii strategici; infiintarea de casute de e-mail pentru gradinita dar si pentru toate cadrele didactice un pas important pentru usurarea comunicarii cadru didactic - parinti; colaborarea constanta si diversificata cu organizatii neguvernamentale materializata in parteneriate strategice ce vizeaza programe concepute si derulate in comun si accesarea fondurilor nerambursabile.