You are on page 1of 9

Na temelju lanka 301. Zakona o trgovakim drutvima, Nadzorni odbor drutva ATLANTIC GRUPA d.d.

, sa sjeditem u Zagrebu, Miramarska 23 na sjednici odranoj dana 21. srpnja 2010. g. godine donio je proieni tekst:

STATUT DIONIKOG DRUTVA ATLANTIC GRUPA d.d. OPE ODREDBE lanak 1. Odredbama ovog Statuta, dioniari Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu: Drutvo) ureuju osobito pitanja koja se odnose na: tvrtku i sjedite Drutva, predmet poslovanja Drutva, temeljni kapital Drutva, nominalni iznos dionica i broj dionica u Drutvu, vrstu dionica i njihov rod, organe Drutva, godinji obraun i upotrebu dobiti Drutva, nain i oblik objave priopenja Drutva, trajanje i prestanak Drutva. TVRTKA I SJEDITE DRUTVA lanak 2. Tvrtka drutva je ATLANTIC GRUPA dioniko drutvo za unutarnju i vanjsku trgovinu. Skraena tvrtka drutva je ATLANTIC GRUPA d.d. Tvrtka Drutva u prijevodu na engleski jezik glasi: ATLANTIC GRUPA joint stock company for domestic and foreign trade. Skraena tvrtka u prijevodu na engleski jezik glasi: ATLANTIC GRUPA, Inc. Tvrtka i skraena tvrtka Drutva mogu se mijenjati odlukom Uprave Drutva. lanak 3. Sjedite drutva je u Zagrebu, na poslovnoj adresi koju utvruje Uprava Drutva. Odluku o promjeni poslovne adrese Drutva donosi Uprava Drutva. Odluku o promjeni sjedita Drutva donosi Uprava Drutva. lanak 4. Drutvo moe imati i svoje podrunice, koje se osnivaju odlukom Uprave Drutva na nain koji je propisan zakonom.

I.

II.

III. PREDMET POSLOVANJA DRUTVA lanak 5. Drutvo u svom poslovanju obavlja djelatnosti koje ine predmet njegovog poslovanja i to: - kupnja i prodaja robe - obavljanje trgovakog posredovanja na domaem i inozemnom tritu - upravljanje holding drutvima - poslovanje nekretninama - istraivanje trita i ispitivanje javnog mnijenja - savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem - promidba (reklama i propaganda) - raunovodstvene i knjigovodstvene usluge - prijevoz putnika i robe u domaem i meunarodnom cestovnom prometu - meunarodno otpremnitvo. TEMELJNI KAPITAL DRUTVA lanak 6. Temeljni kapital drutva iznosi 133.372.000,00 (sto trideset tri milijuna tristo sedamdeset dvije tisue) kn. Temeljni kapital Drutva podijeljen je na 3.334.300 (tri milijuna tristo trideset etiri tisue tristo) redovnih dionica i to 51.250 (pedeset jedna tisua dvjesto pedeset) dionica na ime serije A, 4.600 (etiri tisue esto) dionica na ime serije B, 2.031.175 ( dva milijuna trideset jedna tisua sto sedamdeset pet) dionica na ime serije C, 382.970 (tristo osamdeset dvije tisue devetsto sedamdeset) dionica na ime serije D i 864.305 (osamsto ezdeset etiri tisue tristo pet) dionica na ime serije E. Nominalni iznos jedne dionice iznosi 40,00 (etrdeset) kn. Uprava je ovlatena, u roku od pet godina od upisa ovog Statuta u sudski registar,jednokratno ili u nekoliko obroka, poveati temeljni kapital Drutva najvie za nominalni iznos od 49.000.000,00 kn (slovima: etrdesetdevet milijuna kuna) (odobreni temeljni kapital). Temeljni kapital Uprava moe i ima ovlast, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora poveati izdavanjem novih dionica putem uloga u novcu ili u stvarima i pravima, s tim da e nominalni iznos novih dionica biti 40,00 kn po dionici. Uprava Drutva moe odlukom o poveanju temeljnog kapitala iskljuiti u cjelini ili djelomino pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju stavka 3. ovog lanka. Nadzorni odbor je ovlaten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog poveanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

IV.

V.

DIONICE lanak 7.

Dionice Drutva su nematerijalizirani vrijednosni papiri, koji postoje samo u obliku elektronikog zapisa u kompjuterskom sustavu (u daljnjem tekstu: Depozitorij) Sredinjeg klirinkog i depozitarnog drutva d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD). U odnosu prema Drutvu vrijedi kao dioniar samo onaj tko je evidentiran u Depozitoriju SKDD-a. Drutvo moe i dalje voditi knjigu dionica, kao pomonu evidenciju.

VI.

ORGANI DRUTVA lanak 8.

Organi drutva su: Glavna skuptina, Nadzorni odbor i Uprava Drutva. Glavna skuptina lanak 9. Glavna skuptina je organ u kome dioniari ostvaruju svoja prava u stvarima Drutva. Svi lanovi organa Drutva moraju sudjelovati u radu Glavne skuptine. lanovi Nadzornog odbora Drutva mogu sudjelovati u radu Glavne skuptine putem video linka. Glavna skuptina je nadlena odluivati o pitanjima koja su izriito odreena zakonom i statutom Drutva, a osobito o: izboru i razrjeenju lanova Nadzornog odbora, upotrebi dobiti, davanju razrjenice lanovima Uprave i Nadzornog odbora, imenovanju revizora Drutva, izmjenama Statuta, poveanju i smanjenju temeljnog kapitala Drutva, uvrtenju dionica Drutva na ureeno trite radi trgovanja i o povlaenju dionica s tog uvrtenja; prestanku Drutva, kao i o svim drugim vanim pitanjima Drutva. Glavna skuptina moe odluivati o pitanjima voenja poslova Drutva samo na temelju zahtjeva Uprave Drutva. lanak 10. Glavna skuptina Drutva se saziva u sluajevima odreenim zakonom i Statutom, a mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi Drutva. Glavna skuptina mora se odrati u prvih osam mjeseci poslovne godine. Glavna skuptina mora se sazvati najmanje mjesec dana prije dana do ijeg isteka dioniari moraju prijaviti sudjelovanje na Glavnoj skuptini sukladno lanku 12. Statuta. U taj rok se ne uraunava dan objave poziva niti dan prispijea prijave sudjelovanja Drutvu. Nakon sazivanja Glavne skuptine Drutvo e poduzeti sve da na svojim internetskim stranicama budu dostupni: sadraj poziva za glavnu skuptinu, objanjenje ako Glavna skuptina ne treba donijeti odluku o nekoj toki dnevnog reda, sva dokumentacija koju treba podastrijeti glavnoj skuptini, ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skuptine ukljuujui odvojene podatke u pogledu svakog roda dionica, prema okolnostima, formulare koji se moraju upotrijebiti u glasovanju putem punomonika ili glasovanjem pisanim putem ili elektronikom komunikacijom, ako ih se neposredno ne dostavlja dioniarima. Uprava Drutva odreuje mjesto odravanja Glavne skuptine. lanak 11. Glavnu skuptinu Drutva saziva Uprava Drutva. Glavnu skuptinu moe sazvati i Nadzorni odbor Drutva.

Glavna skuptina mora se sazvati kada to zatrae dioniari koji zajedno imaju najmanje 5% temeljnog kapitala Drutva te koji su naveli svrhu i razlog sazivanja skuptine. Zahtjev za sazivanje Glavne skuptine upuuje se Upravi Drutva u pismenom obliku. lanak 12. Na Skuptini Drutva mogu sudjelovati dioniari koji su prijavili Drutvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skuptini najkasnije 6 dana prije odravanja Glavne skuptine. U taj rok se ne uraunava dan prispijea prijave Drutvu. Dioniar moe podnijeti protuprijedlog na prijedlog pojedine odluke Glavne skuptine u pisanom obliku s navoenjem imena i prezimena dioniara te popratnim obrazloenjem. Prijedlozi dioniara moraju biti dostavljeni drutvu na adresu za to navedenu u pozivu najmanje 14 dana prije dana odravanja Glavne skuptine. Dan prispijea prijedloga Drutvu ne uraunava se u taj rok. Osim na navedeni nain, dioniar moe podnijeti protuprijedlog na Glavnoj skuptini Drutva. Dioniari koji zajedno imaju najmanje 5% temeljnog kapitala Drutva mogu u pisanom obliku zatraiti stavljanje novog predmeta na dnevni red Glavne skuptine te njegovu objavu. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloenje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red drutvo mora primiti najmanje 30 dana prije odravanja glavne skuptine. U taj se rok ne uraunava dan prispijea zahtjeva drutvu. lanak 13. Odluke na Glavnoj skuptini se donose veinom danih glasova (obina veina) osim kad se zakonom propisuje posebna kvalificirana veina koja je potrebna za donoenje tono odreenih odluka. Prilikom poveanja temeljnog kapitala Drutva ulozima, odluka Glavne skuptine donosi se veinom glasova koji predstavljaju 2/3 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skuptini. Pravo glasa na Glavnoj skuptini ostvaruje se razmjerno nominalnom iznosu dionica svakog lana to znai da svaka dionica nominalne vrijednosti od 40,00 (etrdeset) kuna daje pravo na jedan glas. Na Skuptini se glasuje javno podizanjem glasakih kartona ili popunjavanjem i predajom glasakih listia na kojima je oznaen broj glasova koji pripada pojedinom dioniaru. Daje se ovlatenje Upravi i Nadzornom odboru Drutva da donesu odluku kojom se omoguuje ostvarivanje prava glasa putem elektronike naprave. lanak 14. Dioniari na Skuptini sudjeluju osobno ili preko punomonika. Dioniare mogu zastupati fizike ili pravne osobe, a temeljem punomoi u pisanom obliku. Osobom ovlatenom za zastupanje dioniara pravne osobe, u smislu ovog Statuta, smatra se osoba koja je za to ovlatena temeljem Zakona ili opeg akta pravne osobe. Ako dioniara zastupa kao punomonik pravna osoba, ovlatenik za zastupanje je osoba ija je ovlast za zastupanje upisana u trgovaki registar, odnosno osoba koju on ovlasti. Pisana punomo mora sadravati naznaku punomonika, naznaku dioniara koji izdaje punomo, ukupnu nominalnu vrijednost dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioniara na Skuptini drutva te dan izdavanja i vrijeme vaenja punomoi. Punomo se moe dati i u elektronikom obliku. lanak 15. Glavnoj skuptini predsjeda predsjednik Glavne skuptine, kojeg odreuje Nadzorni odbor po prijedlogu Uprave. Predsjednik Glavne skuptine: predsjeda sjednicama Skuptine te utvruje redoslijed raspravljanja o pojedinim tokama dnevnog reda, odluuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o nainu glasovanja o

pojedinim odlukama te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrena Zakonom i ovim Statutom, potpisuje zapisnike i odluke Skuptine, u ime Skuptine komunicira s drugim organima Drutva i s treim osobama, kada je to predvieno Zakonom i ovim Statutom, obavlja i druge poslove to su mu stavljeni u nadlenost Zakonom i ovim Statutom. Prije prelaska na predvieni Dnevni red, predsjednik Glavne skuptine utvrdit e imaju li punomonici dioniara valjane punomoi u smislu odredaba ovog Statuta. lanak 16. Dioniari sami snose vlastite trokove sudjelovanja u radu i na sjednicama Glavne skuptine. Trokove odravanja sjednice snosi Drutvo. lanak 17. Na Glavnoj Skuptini mora se sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioniara te njihovih zastupnika uz navoenje imena, prezimena i prebivalita te navoenje ukupnog nominalnog iznosa dionica. Popis treba sastaviti na temelju vjerodostojne isprave koju izda SKDD, odnosno na temelju punomoi za zastupanje dioniara na Glavnoj Skuptini u pismenom obliku. lanak 18. Dioniar ili njegov punomonik koji eli dobiti rije vezano uz pojedinu toku dnevnog reda, mora to prijaviti osobi koju za to odredi Predsjednik Glavne Skuptine prije nego o toj toki Glavna Skuptina zapone glasanje. Dioniarima ili njihovim punomonicima e rije davati Predsjednik Glavne Skuptine, a prema redoslijedu prijavljivanja te u skladu s ogranienjima iz lanka 20 ovog Statuta. Prisutni dioniari i njihovi punomonici duni su svojim ponaanjem omoguiti da se Glavna Skuptina odri u skladu s odredbama ovog Statuta i zakona. Mir i red Glavne Skuptine odrava Predsjednik Glavne Skuptine te je u tu svrhu ovlaten oduzimati rije, a osobu koja trajno remeti rad Glavne Skuptine, ovlaten je udaljiti sa Glavne Skuptine. lanak 19. Pravo dioniara da trai obavjetenja, postavlja pitanja, i raspravlja ogranieno je na nain koji e usmeno odrediti Predsjednik Glavne Skuptine nakon to utvrdi da punomonici dioniara imaju valjane punomoi, imajui u vidu potrebu za urednim radom i primjerenim trajanjem Glavne Skuptine. Ukoliko je to svrsishodno za uredni rad, primjereno trajanje i uinkovitost rada Glavne Skuptine, Predsjednik Glavne Skuptine moe ograniiti ukupno vrijeme raspravljanja, postavljanja pitanja i traenja obavjetenja koje otpada na pojedinu toku dnevnog reda kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioniar ili punomonik koji se propisno prijavio za rije, moe postavljati pitanja, raspravljati ili traiti obavjetenja. Pri odreivanju ogranienja iz prethodnog stavka, Predsjednik Glavne Skuptine vodit e rauna o ukupnom broju toaka dnevnog reda, sloenosti materije o kojoj treba odluiti te o broju dioniara ili njihovih punomonika koji su se propisno prijavili za rije. lanak 20. Nakon raspravljanja o pojedinim tokama dnevnog reda u skladu s prethodnim lankom, Glavna Skuptina e o tome donijeti odluku glasanjem. Obrasce glasakih listia ili elektronike naprave za glasanje,za potrebe ostvarenja prava glasa na Glavnoj Skuptini pripremit e Drutvo.

Glasanje se vri popunjavanjem glasakih listia ili putem elektronike naprave za glasanje, a glasati se moe sa za, protiv ili suzdran za svaku toku dnevnog reda. Svaka odluka Glavne skuptine mora se navesti u zapisnik kojeg sastavlja javni biljenik. U zapisniku se navodi nain i rezultat glasovanja i utvrenje predsjednika o donesenim odlukama koje obuhvaa za svaku odluku i broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, udio temeljnog kapitala drutva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi te broj glasova danih za pojedinu odluku, glasova danih protiv i prema okolnostima broj glasova koji bi otpao na one koji su se suzdrali od glasovanja. Drutvo mora u roku od 7 (sedam) dana nakon to je odrana Glavna skuptina rezultate glasovanja objaviti na svojim internetskim stranicama. Nadzorni odbor lanak 21. Nadzorni odbor je organ nadzora nad radom i poslovanjem Drutva i nad zakonitou rada organa Drutva. Nadzorni odbor ima do (9) devet lanova. lanovi Nadzornog odbora biraju se na razdoblje do etiri (4) godine, a iste osobe mogu biti ponovo birane. Izbor lanova Nadzornog odbora na Glavnoj skuptini vri se glasovanjem za svakog lana pojedinano, a odluka o izboru donosi se obinom veinom. lanak 22. Nadzorni odbor Drutva radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a moe odluivati ako je na sjednici prisutna veina lanova Nadzornog odbora Drutva. Nadzorni odbor donosi svoje odluke veinom od danih glasova. Svaki lan Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odluujui je glas predsjednika nadzornog odbora. Nadzorni odbor moe donositi odluke i bez odravanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i koritenjem drugih za to podobnih tehnikih sredstava. Takve odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedeoj sjednici Nadzornog odbora. Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu i nainu glasovanja i drugim pitanjima iz svoje nadlenosti. lanak 23. U radu sjednice Nadzornog odbora moe sudjelovati i osoba koja nije njegov lan i to namjesto sprijeenog lana ako od njega dobije pismenu punomo za sudjelovanje na sjednici. Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove: imenuje i opoziva predsjednika i lanove Uprave Drutva; po potrebi saziva Skuptinu Drutva; nadzire voenje poslova Drutva; ispituje godinja financijska izvjea te ih zajedno s Upravom Drutva utvruje; podnosi Skuptini pismeno izvijee o obavljenom nadzoru; predlae Glavnoj skuptini donoenje odluka sukladno Zakonu; zastupa Drutvo prema Upravi. lanak 24. lanovi Nadzornog odbora Drutva imaju pravo na nagradu za njihov rad koja je primjerena poslovima koje obavljaju lanovi Nadzornog odbora i stanju drutva. Uprava lanak 25. Uprava Drutva je organ koji vodi poslove Drutva na vlastitu odgovornost. Uprava drutva sastoji se od predsjednika i do 9 lanova.

Upravu Drutva imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od dvije (2) godine uz mogunost ponovnog imenovanja. lanak 26. U sklopu voenja poslova Drutva, Uprava Drutva posebno je duna, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom: utvrivati poslovnu politiku Drutva; donositi plan provoenja utvrene poslovne politike; utvrivati organizaciju Drutva, voditi operativno poslovanje; voditi poslovne knjige Drutva i izvjetavati druge organe Drutva; donositi potrebne odluke i ope akte, ako to Zakonom ili ovim Statutom izrijekom nije stavljeno u nadlenost drugog organa Drutva; utvruje poslovnu adresu Drutva; odluuje o osnivanju i prestanku podrunica. lanak 27. lanovi Uprave vode poslove Drutva i odluuju u pravilu na sjednicama. Odluke Uprave navode se u zapisniku sa sjednice Uprave. Poslove Drutva vode Predsjednik i lanovi Uprave pojedinano i samostalno na temelju podjele rada izmeu lanova Uprave za odreena podruja djelovanja ili za odreeni krug poslova. Nain rada Uprave i podjela poslova meu lanovima Uprave u smislu prethodnog stavka ureuje se Poslovnikom o radu Uprave koji donosi Uprava. lanak 28. Svaki lan Uprave ovlaten je pojedinano i samostalno zastupati Drutvo. lanovi Uprave duni su se u zastupanju i voenju poslova drati ogranienja koja su postavljena odlukama Glavne skuptine, Nadzornog odbora i odredbama Poslovnika o radu Uprave. Prokura za zastupanje Drutva moe se dati i opozvati jednoj ili vie osoba. GODINJI OBRAUN I UPOTREBA DOBITI lanak 29. Poslovna godina Drutva je kalendarska godina. Uprava Drutva je duna u rokovima predvienim Zakonom, nakon zavretka poslovne godine pripremiti godinja izvijea i izvjee o poslovanju Drutva te ih predati revizoru Drutva. Revizorsko izvjee Uprava Drutva bez odgode dostavlja Nadzornom odboru zajedno s godinjim financijskim izvjeem, izvjeem o poslovanju Drutva i prijedlogom odluke Glavnoj skuptini o upotrebi dobiti. Godinja financijska izvjea, izvjee o poslovanju Drutva, revizorsko izvjee i prijedlog Uprave Drutva o upotrebi dobiti te izvjee Nadzornog odbora o nadzoru poslova Drutva, moraju biti dani na uvid dioniarima Drutva u poslovnim prostorijama Drutva, od dana objave poziva za Glavnu skuptinu. lanak 30. Nain utvrivanja dobiti Drutva za svaku poslovnu godinu odreen je zakonom. Nakon podmirenja namjena odreenih zakonom, na prijedlog Uprave Drutva, Glavna skuptina donosi odluku o raspodjeli dobiti Drutva, svoti i nainu isplate dividende.

VII.

Glavna skuptina moe donijeti odluku o isplati dobiti dioniarima u stvarima, primjerice dionicama Drutva. Glavna skuptina Drutva moe odluiti da se dobit upotrijebi i za podjelu dioniarima i za druge namjene, primjerice isplatu zaposlenima ili lanovima Uprave. Glavna skuptina Drutva moe odluiti da se dobit Drutva ne podijeli dioniarima (prenesena dobit). Nakon to utvrde godinja financijska izvjea, Uprava i Nadzorni odbor Drutva mogu odluiti da se dobit, nakon podmirenja namjena odreenih zakonom, koristi za unos u ostale rezerve iz dobiti te za te namjene Uprava Drutva moe koristiti i vie od polovine neto dobiti Drutva. lanak 31. Rok za isplatu dividende je trideset (30) dana od dana donoenja odluke od isplati, osim ako Skuptina nije drugaije odluila. Uprava Drutva ovlatena je tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioniarima predujam na ime dividende uz suglasnost Nadzornog odbora. Na ime predujma moe se isplatiti najvie polovinu iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i statutu moraju unijeti u rezerve drutva. Isplata predujma na ime dividende ne moe prijei 50 (pedeset) % prologodinje dobiti. OBJAVE I PRIOPENJA DRUTVA lanak 32. Podaci i priopenja Drutva objavljuju se na internetskim stranicama Drutva. Poziv za Glavnu skuptinu zajedno sa prijedlogom odluka objavljuje se na internetskim stranicama Drutva i u Narodnim novinama Republike Hrvatske. Priopenja iz lanka 281. stavak 2. Zakona o trgovakim drutvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09) objavljuju se putem internetske stranice Drutva. Ako dionice Drutva budu kotirale na nekoj burzi izvan Republike Hrvatske, podaci i priopenja Drutva, objavljivat e se i u jednom odgovarajuem glasilu zemlje, gdje je sjedite burze ili tih burzi.

VIII.

IX.

POSLOVNA TAJNA lanak 33.

Poslovnom tajnom smatraju se akti, isprave i podaci u Drutvu ije bi priopavanje neovlatenoj osobi moglo nanijeti tetu poslovnim interesima i poslovnom ugledu Drutva, a koji su kao takvi predvieni posebnim aktom ili oznaeni oznakom poslovna tajna ili drugom oznakom istog znaenja. Akte, isprave i podatke koji ine poslovnu tajnu Drutva mogu priopavati i initi dostupnima drugima samo osobe ovlatene opim aktom Drutva. lanak 34. Poslovnu tajnu su duni uvati lanovi Uprave i Nadzornog odbora Drutva i nakon isteka njihova mandata. X. TRAJANJE I PRESTANAK DRUTVA lanak 35.

Drutvo se osniva na neodreeno vrijeme i prestaje na jedan od naina, koji su propisani zakonom i u postupku, koji je odreen zakonom i odredbama Statuta Drutva. XI. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lanak 36. Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadlenog suda. Opi akti Drutva koji i ako su u suprotnosti s odredbama Statuta uskladit e se u roku od 6 mjeseci od njegovog stupanja na snagu. Uprava Drutva je odgovorna za uvanje Statuta i obvezna je na zahtjev dioniara omoguiti uvid u Statut ili na njegov troak osigurati presliku Statuta.

Zdenko Adrovi Predsjednik Nadzornog odbora