You are on page 1of 2

Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU


Povjerenstvo za unaprjeivanje i osiguranje kvalitete

SWOT analiza Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu


Prednosti (Strengths) - Nastavniki kadrovi s iskustvom iz proizvodnih tvrtki - Odlina zapoljivost diplomanata - Stalno poticanje i briga o znanstvenoistraivakom radu (Annual report, asopis Tehniki vjesnik) - Prepoznatljiva meunarodna povezanost sa srodnim visokim uilitima - Djelovanje u zajednici putem jedinstvenog dogaaja Strojarski izazov - Dostupnost nastavnog osoblja/mentorski rad s grupama studenata - Veliki izbor institucija koje nude stipendije studentima zbog izraene potrebe za strojarima - Kontinuirani seminari u suradnji s Hrvatskom komorom inenjera strojarstva Nedostatci, slabosti (Weaknesses) - Dislociranost Fakulteta od matinog Sveuilita - Nedostatak amfiteatra/dvorane sa 150 mjesta - Nedovoljna opremljenost nekih laboratorija - Neodravanje programa cjeloivotnog obrazovanja - Neodgovarajua pripremljenost veine studenata prve godine za zahtjevnije gradivo - Nedovoljna prohodnost studenata kroz studij - Mali broj suradnikih/asistentskih radnih mjesta - Nedostatna odgovornost dijela zaposlenika prema svojim radnim obvezama Mogunosti (Opportunities) - Bolja iskoristivost resursa u programima suradnje s gospodarstvom - Bolja povezanost i poveanje udjela praktinog rada i sudjelovanja studenata u poduzeima - Izrada novih studijskih programa prilagoenih potrebama gospodarstva i zajednice - Vei broj programa cjeloivotnog obrazovanja u ponudi - Razvoj inovativnih rjeenja proizvoda i tehnologija te prijava patenata - Koritenje sredstava kohezijskih i strukturnih fondova ulaskom Hrvatske u Europsku uniju - Znaajnija promidba tehnike struke Opasnosti (Threats) - Nedostatna financijska potpora za istraivanja i opremanje laboratorija - Nepostojanje strategije na razini drave koja prepoznaje vanost tehnikih fakulteta za razvoj - Mali broj suradnikih/asistentskih radnih mjesta - Relativno niska plaa zavrenog studenta na tritu rada - Pad zanimanja za tehniku struku u drutvu i time smanjen interes za upis na studij strojarstva

Slavonski Brod, 06. veljae 2012. Predsjednik Povjerenstva za unaprjeivanje i osiguranje kvalitete: Doc.dr.sc. Leon Magli, v.r.