You are on page 1of 4

GOSPODARSVO ekonomija o znanost koja prouava nain na koji drugi uporabljuju rijetke resurse za proizvodnju korisnih dobara i na koji

ih nain raspodjeljuju meu ljudima o razvija se u 18. st. o 1776. - Bogatstvo naroda, Adam Smith o makroekonomija - podruje ekonomije u kojem se analizira ponaanje gospodarstva kao cjeline o mikroekonomija - podruje ekonomije u kojem se analiziraju pojedina poduzeda, tvrtke, ... zakon ogranienosti - nema dovoljno resursa da se proizvodnja dobra koja ljudi ele potroiti nastavi oportunitetni troak - odabir jednog je odricanje od drugog ekoloko dobro - svaka stvar ili usluga eljna i rijetka ekonomija je znanost, a gospodarstvo sustav temeljni ekonomski subjekti: o potroa i proizvoa ALTERNATIVNI EKOLOKI SUSTAVI initelji proizvodnje: o input - ekonomski resursi potrebni za proizvodnju, koriste se za dobivanje outputa o output - gotov proizvod 1. prirodni izvori - proizvodna dobra koje ljudi koriste u proizvodnji 2. ljudski rad - fiziki i umni, vrijeme koje je potroio u proizvodnji 3. kapital - dobra koje ne troimo ved ih ulaemo za daljnju proizvodnju 4. poduzetnitvo - organizacija aktivnosti, njihova voenja i upravljanja radii proizvodnje dobara i usluga za potroae (poduzetnici - osobe koje se angairaju u poduzedu radi pronalaska orginalnih proizvoda i preuzimanje rizika) 3 temeljna ekonomska pitanja: o to, kako i za koga proizvoditi? o rjeavaju se posredovanjem ponude i potranje i formiranjem cijena drava malu ulogu, samo kao zatita prava pojedinaca ekonomski sustav - gospodarski poreda koji se sastoji od skupa pravila, ciljeva i poticaja koji upravljaju ekonomskim odnosima meu ljudima i daju okvir za davanje odgovora na temeljna ekonomska pitanja metode: o obiaj - alternativni ekonomski sustav o komanda - 2. plansko gospodarstvo o trite - trino gospodarstvo o mjeovito - mjeavina ovih elemenata (suvremeno) TRITE Adam Smith - Istraivanje prirode i uzroka bogatstva naroda o naelo nevidljive ruke - pojedince u ostvarivanju vlastitih interesa kao da vodi nevidljiva rukada bi se ostvarilo maximalno drutveno blagostanje o potpuna konkurencija - uravnoteavanje ponude i potranje laissez faire-laissez passer - dravna intervencija na tritu nepotrebna o trini mehanizam - ponuda i potranja trite - mjesto sueljavanja ponude i potranje i formiranja cijena o prema prostornom obuhvatu - lokalno, regionalno, nacionalno o prema predmetima razmjene - razliita dobra, rad i vrijednosni papiri funkcije trita (daju odg na temeljna ekonomska pitanja) o selektivna, alokacijska, distributivna, informacijska, razvojna potranja o koliina dobra i usluga koje de se kupiti po odreenim cijenama o opdi zakon - odnosi ponude i potranje u kojima cijena raste, potraivana koliina se smanjuje i obrnuto ponuda o koliina dobara i usluga za prodaju o opdi zakon - uvjeti u kojima de proizvoa biti voljan ponuditi vedu koliinu odreenog dobra kad mu je cijena veda i obratno prema zakonu ponude i potranje cijena na tritu se odreuje izjednaavanjem ponude i potranje ULOGA DRAVE U GOSPODARSTVU pokazatelji stanja u gospodarstvu: o BDP - trina vrijednost svih dobara i usluga ukupno proizvedenih tijekom godine o stopa nezaposlenosti - broj radnika koji ele raditi, a ne nalaze posao (ukupan br. nezaposlenosti/radno sposobni [16-65])

o inflacija - promjena razine cijena, pad kupovne modi novca gospodarski subjekti - kudanstva, poslovne organizacije, drava 3 osnovne funkcije drave u gospodarstvu: o poticanje uinkovitosti - ispravljaju se trine nesavrenosti i drava preuzima odgovornost za javne djelatnosti o poticanje jednakosti - drava moe upotrijebiti progresivno oporezivanje, subvencioniranje,izgradnju transfernih pladanja o poticanje stabilnosti - drava provodi makroekonomske mjere (primjena fiskalne i monetarne politike, obuzdava inflaciju) NOVAC I GOSPODARSTVO novac - sve to slui kao opde prihvadeno sredstvo pladanja 3 temeljne funkcije: o sredstvo razmjene gotovinski, papirni, kovani, ekovi depozitni/bankovni/knjini nova - u bankama upisan u knjiice o zajednika obraunska jedinica - mjerenje vrijednosti, odreivanje cijena o sredstvo uvanja bogatstva i zadravanja vrijednosti - novac lako moemo pretvoriti u druga dobra troak dranja novca - ljudi dra novac umjesto da ga stave na tedni raun, mjeri se u izgubljenim kamatama transakcijska potranja - potranja za novcem de rasti ako raste i dohodak, pada kad su vede kamate transakcijska ponuda - novac kojeg nude banke (sredinja ili emisijska banka - odreuje tokove novca u gospodarstvu) moneta - nekad naziv za kovani novac odrreenog oblika ili kakvode, danas oznaava valutu zemlje valuta - papirni i kovani novac koji je zakonsko sredstvo pladanje neke drave konvertibilnost - sloboda zamjenjivosti jedne valute drugom inflacija - rast opde razine cijena koja dovodi do slabe kupovne modi novca deflacija - opdi pad cijena i rast kupovne modi novca devalvacija - zakonsko smanjenje vrijednosti valute u odnosu na zlato ili druge valute (razl. od revalvacija) svjetski novac - uloga novca da izlazi van zemlje i postaje sredstvo pladanja u svijetu MMF - cilj pruanja pomodi zemljama lanicama u stabilnosti njihovih valuta valorizacija - utvrivanje vrijednosti valuta revalorizacija - ponovno utvrivanje vrijednosti valuta aprecijacija - rast vrijednosti valute u odnosu na drugu deprecijacija - pad vrijednosti valute u odnosu na drugu paritet - osnova za odnos jedne jedinice s drugom teaj - cijena jedne valute izraena drugom devizni teaj cijena stranog novca izraena domadom valutom devizno trite - trite na kojem se trguje valutama i odreuju se devizni teajevi; sastoji se od mree banka i specijaliziranih institucija koje trguju devizama EKONOMSKA POLITIKA svjesno usmjeravanje i reguliranje ekonomskih tokova u nekom drutvu radi ostvarivanja ekonomskih ciljeva ekonomski ciljevi: o mikroekonomski - ekonomska uinkovitost, provodna raspodjela, ekonomska sloboda o makroekonomski - gospodarski rast, puna zaposlenost, stabilnost cijena 1. fiskalna politika - dio ekonomske politike koji slui javnim raskohima i porezima radi ostvarivanja makroekonomskih ciljeva a. podruje koje obuhvada: i. politika opde potronje - dravni proraun/budet (novani plan prihoda i rashoda za neko odreeno razdoblje (deficit/suficit) ii. porezna politika 1. izravno oporezivanje - porez na dohodak i profit 2. neizravno oporezivanje - na dodatnu vrijednost b. s obzirom na probleme koje nastoje rjeiti: i. ekspanzijska ili antirecesijska - ukupna se proizvodnja i zaposlenost povedavaju smanjenjem poreza ili povedanjem javnih rashoda ii. kontradikcijska ili antiinflacijska - organiava prekomjeran rast ukupne potranje, povedava porez ili smanjuje javni rashod i tako suzbija inflaciju

2.

monetarna politika - dio ekonomske politike kojom drava razliitim instrumentima kontrolira ponudu novca i tako utjee na gospodarska kretanja a. sredinja emisijska banka - funkcije - odreuje i kontrolira nadziranje ponude novca b. kamate - naknade za posuen novac

POSLOVNA ORGANIZACIJA I PODUZETNITVO poduzede ili trgovako drutvo - samostalna poslovna organizacijska jedinica koje unajmljuje rad i kupuje druge inpute radi proizvodnje i prodaje dobara te radi ostvarenja prihoda kojima se podmiruju trokovi i ostvaruje dobit o vlasnik - moe se baviti i poduzetnitvom i/ili menaerskim poslom, ovisno o teme je li vlasnitvo odvojeno od voenja o nadzpra poslovanja o poduzetnik - odluuje kakav de oblik dati novani kapital, odnosno kako de se proizvoditi i preuzimati rizik poslovanja o menaer - vodi poslovanje radi osiguravanja njegove uspjenosti, ali bez preuzimanja rizika o radnik poduzetnitvo o initelj proizvodnje o ljudska aktivnost koja se sastoji od kombiniranja resursa radi proizvodnje dobara i usluga za druge o bit poduzetnitva = sposobnost o bitne sastavnice: tenja za uspjehom motiviranost intuicija procjena rizik i rad o pretpostavke= sloboda djelovanja i razvijeni trini mehanizam poduzetnik o nositelj poduzetnike inicijative o osoba koja poduzima poslovne pothvate preuzimajudi rizik za uinak takvog pothvata o angairaju se za pronalaske i organizaciju poslovanja te preuzimanje rizika rizik poduzetnika o uvijek postoji o ako pothvat ne uspije, njegov poduzetniki ugled pada kao i polaj na tritu i plada ugled malih poduzetnika o raste od 1980tih o stjeu vede potovanje i ugled zahvaljujudi sposobnosti da stvore nove proizvode i nova radna mjesta o potiu konkurenciju slabost malih poduzetnika o ogleda se u velikom stupnju neuspjeha 4 naina ulaska u posao: o poetak od nule pokrede ga poduzetnik osnivanje i oblikovanje posla je mnogo vedi izazov i stvaralako zadovoljstvo od drugih rizik vedi od drugih jer imaju manje izglede za uspjeh o kupovina postojedeg poslovanja poduzetnik iskoritava prednost tekudeg poslovanja i uspostavljenih odnosa na tritu, a cijena bi mogla biti i nia od one kojom netko krede od nule nedostatak - treba znati upravljati o franiza ugovor izmeu prodavatelja (franizora) i kupca (franizanta) ugovor doputa kupcu prodaju proizvoda ili usluga prodavatelja kupac dobiva ved uhodano poslovanje i strunu pomod korisno je i za prodavatelja jer mu omoguduje brz razvoj uz pomod novca kupca npr. McDonald's o obiteljski posao gospodarske organizacije gdje su lanovi obitelji izravno ukljueni u vlasnotvo i poslovanje ukljuenost varira (puno radno vrijeme ili dio radnog vremena) prelazi s jednog narataja na drugi uglavnom mali, ali mogu i narast veliki (Levi Strauss)

ORGANIZACIJSKI OBLICI POSLOVANJA poslovna organizacija o trgovako drutvo ili gospodarski subjekt o ima vrijednost pa se moe prodavati o razlog - zato to se opseg ekonomije povedao podjela: o drutvo osoba javno trgovako drutvo komanditno drutvo temelj: povezivanje lanova u drutvu kontrola: ulaska i izlaska lanova iz drutva kapital: nije uvjet ulaska odgovornost: za dugove vjerovnicima odgovaraju svojom imovinom

drutvo kapitala dioniko drutvo (d.d.) drutvo s ogranienom odgovornodu (d.o.o.) temelj: povezivanje kapitala kontrola: ulaska i izlaska ne postoji kapital: unose - uvjet ulaska odgovornost: nije privatna odg. su samo onim dijelom kojeg su unesli